Toimintamalli Raahen seutukunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintamalli Raahen seutukunnassa"

Transkriptio

1 RAAHEN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Toimintamalli Raahen seutukunnassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn, puuttumiseen ja hoitoon Päivitetty /Pauliina Tuomivaara/Perheneuvola 1

2 1 Johdanto Mitä perhe- ja lähisuhdeväkivalta on? Yleistä Perhe- ja lähisuhdeväkivallan muodot ja selitysmallit Fyysinen väkivalta Psyykkinen väkivalta Seksuaalinen väkivalta Taloudellinen väkivalta Piilevä väkivalta Perhe- ja lähisuhdeväkivallan yleisyys Väkivalta on rikos Rikoslain uudistus Lähestymiskielto Seksuaalirikoslaki Väkivallan seuraukset Raahen seutukunnan toimintamallin periaatteet Salassapitosäännökset Dokumentointi Lastensuojeluilmoitus Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittäminen ja hoito Työntekijän jaksaminen ja hyvinvointi lähisuhde- ja perheväkivaltaa kohdatessa Raahen seutukunnan perhe- ja lähisuhde väkivaltaan liittyvän ehkäisyn, puuttumisen ja hoidon palveluketjut...19 Sosiaalitoimi...19 Oppilashuolto...21 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto..23 Nuorisotoimi 25 Raahen Ensi- ja Turvakoti 26 Perheneuvola 28 Langin keskus...30 Raahen mielenterveyskeskus...31 Äitiys- ja lastenneuvola...32 Seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskus...34 Terveyskeskuksen lääkärin vastaanotto ja ensiapu..35 Työterveyshuolto Raahen seudun THKY 36 Varhaiskasvatus 37 Vammaispalvelut..39 Vanhustyö Yhteystietoja Palveluntuottajat ja auttajatahot Raahen seutukunnassa Valtakunnalliset palvelunumerot ja linkkivinkit...46 Lähteet...47 Liitteet...49 Liite 1. Väkivallan kartoituslomake...49 Liite 2. Lastensuojeluilmoitus (malli)...50 Liite 3. Ohjeita viranomaisille Pohjois-Suomen tulkkipalvelujen käytöstä...51 Liite 4. Lastenneuvolan kyselylomake väkivallan puheeksi ottamiseen...51 Liite 5. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittäminen, prosessikaaviona...52 Havaitsija...52 Lastensuojelun...52 Poliisi...52 OYS...52 Perheneuvola...52 Syyttäjä...52 Käräjäoikeus

3 Saatteeksi Raahen seudun kuntien ja seurakuntien (Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki, Vihanti) yhteistyönä on vuosien aikana toteutettu lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn hanke, johon ovat osallistuneet laajasti eri sektoreiden edustajat. Työryhmään ovat kuuluneet: sosiaalitoimen, terveydenhuollon, seurakunnan ja poliisin sekä Raahen Ensi- ja turvakodin ja järjestöjen edustajat. Hanke on kuulunut valtakunnalliseen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn hankkeeseen, jota lääninhallitukset ovat kukin alueillaan koordinoineet. Raahen seudulla hanke käynnistyi aluksi Seutuvoima-hankkeen alaisena tapahtumalla Perheväkivalta pikkulapsiperheessä seutukuntakierros , jonka olivat yhteistyössä järjestäneet Oulun lääninhallitus, Raahen seutukunnassa vuosina toiminut Seutuvoima-hanke ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Raahen toimipaikka. Kohderyhmänä tapahtumalla olivat kaikki Raahen seutukunnassa pikkulapsiperheiden kanssa työskentelevät tahot: neuvola, varhaiskasvatus, perheneuvola, perhetyö, sosiaalityö, vammaistyö, seurakunnat, poliisi, terveydenhuolto ja järjestöt. Kouluttajina tapahtumassa olivat Oulun lääninhallituksen hankekoordinaattori Kaija Leppälä; LT, psykiatri, psykoterapeutti Leena Väisänen ja Oulun lääninhallituksen terveydenhuollon tarkastaja Tytti Tuulos. Tapahtumassa valittiin Raahen seudulle työryhmä, joka lähti viemään hanketta eteenpäin. Raahen seutukunnassa haluttiin laajentaa kohderyhmää myös muita kuin lapsia ja lapsiperheitä koskevaksi. Työryhmässä on ollut mukana myös vanhustyön edustus. Työryhmä nimettiin Läväys-työryhmäksi, jonka keskeisimmät tavoitteet olivat: a) Työntekijöiden ammatillisen osaamisen lisääminen lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa; tunnistaminen ja varhainen puuttuminen b) Koulutuksen järjestäminen ja koordinointi c) Toimintaohjelman laatiminen lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteisiin d) Perus- ja erityispalveluverkoston kehittäminen ja parantaminen sekä koordinointi e) Palveluketjujen mallintaminen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn, puuttumiseen ja hoitoon f) Lähisuhde- ja perheväkivallan ja sen ehkäisyn esilläpito julkisuudessa, päättäjille jne. Työryhmä on kokoontunut välisenä aikana kymmenen kertaa. Lisäksi eri vastuutahot ovat kokoontuneet pienemmissä työryhmissä työstäen vuokaaviot palveluittain. Osallistujat jaettiin kahdeksaan eri vastuualueeseen, joita olivat: sosiaalityö, lastensuojelu ja poliisi; varhaiskasvatuksen ja seurakunnan lapsi- ja perhetyö; seutukunnallinen nuorisotyö ja nuorisojärjestöt; neuvolatyö, terveydenhuolto ja työterveyshuolto; vanhustenhuolto ja holhoustoimi; Langinkeskus, turvakoti, mielenterveyskeskus, perheneuvola, seurakunnan perheneuvonta; koulu- ja oppilashuolto; vammaispalvelut. Käsillä oleva toimintamalli liittyy Läväys-työryhmälle asetettuihin tavoitteisiin. Toimintamallin tarkoituksen on selkiyttää kuvaa siitä, mikä ilmiön kanssa ollaan tekemisissä, kun puhutaan lähisuhde- ja perheväkivallasta ja avata vuokaavioiden muodossa palveluketjuja ilmiötä kohdattaessa. Työryhmä jatkaa edelleen toimintaansa seutukunnallisessa, moniammatillisessa kokoonpanossa ja edelleen kehittää ja koordinoi lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyä, siihen puuttumista ja hoitoa alueella. Lisäksi työryhmä pyrkii tiedottamaan ja herättämään keskustelua tästä varsin laajasta ja yhteiskunnallisesti sekä yksilöllisesti merkittävästä ongelmasta myös tulevaisuudessa. Raahessa Sirkka Alho-Konu työryhmän pj, Raahen perheneuvola 3

4 1 Johdanto Valtakunnallisesti väkivalta on nostettu esille hallitusohjelmassa sukupuolten välisenä tasaarvokysymyksenä ja kansalaisten turvallisuutta heikentävänä ilmiönä. Hallituskaudella tehostetaan keinoja puuttua perheväkivaltaan kansalaisten turvallisuutta heikentävänä ilmiönä. Rikoksentorjuntaneuvosto valmistelee laajan, poikkihallinnollisen kansallisen väkivallan vähentämisohjelman. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintaohjelmassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi keskeistä on sosiaalipoliittisin keinoin toteutettavat ehkäisevät toimet ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittäminen. Ohjelmien tavoitteet ovat olleet yhdenmukaiset ja ne tukevat toisiaan. Toimintaohjelma lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi on yksi sosiaalialan kehittämishankkeen projekteista. Kansallisen väkivallan vähentämisohjelman lisäksi toimintaohjelma liittyy läheisesti myös Kansalliseen terveydenhuollon hankkeeseen, Tasa-arvo-ohjelmaan ja Alkoholiohjelmaan. Käsillä olevassa Raahen seutukunnan toimintamallissa on aluksi esitelty lähisuhde- ja perheväkivallan muotoja, sen selitysmalleja, väkivaltaa rikoksena ja sen seurauksia. Seuraavaksi on kuvattu hankkeessa työstetyt palveluketjut ja niiden toimintaperiaatteet. Palveluketjujen mallinnusten tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkiyttää väkivaltaa työssään kohtaavien eri toimijatahojen välistä yhteistyötä ja vastuita. Tavoitteena on helpottaa mallinnusten avulla väkivallan puheeksi ottamista, siihen puuttumista ja asiakkaan oikea-aikaisen ja tarkoituksenmukaisen avun saamista. Toimintamallissa on myös sekä alueelliset että valtakunnalliset yhteystiedot viranomaisyhteistyötä ja asiakkaita varten. Lisäksi toimintamallista löytyy internet-linkkilista erilaista aiheeseen liittyvistä teemoista ja palveluista. Tavoitteena on, että jokainen palveluyksikkö Raahen seutukunnan alueella ottaa mallinnuksen perehdytyksen kautta käyttöönsä. Käsillä oleva toimintaohjelma voi toimia käsikirjana ja ohjeistuksena lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyssä ja hoidossa. Tavoitteena on, että mallien käytöstä ja käyttökelpoisuudesta järjestetään Läväys-työryhmän puitteissa arviointi-kysely noin kahden vuoden kuluttua. Mallinnuksia tarkistetaan yksiköissä tarvittaessa käytännön kokemuksen karttuessa tai yhteistyöperiaatteiden muuttuessa. 4

5 2 Mitä perhe- ja lähisuhdeväkivalta on? 2.1 Yleistä Perhe- ja lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan laajasti ymmärtäen perheessä ja muissa sukulaisuus- ja läheissuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Yleisimmin sitä tapahtuu parisuhteessa, mutta väkivaltaa ilmenee myös lasten ja vanhempien välillä sekä lasten välillä. Väkivalta voidaan määritellä toisen ihmisen tahdon, tarpeiden ja toiveiden hallitsemiseksi käyttämällä sanallisia tai sanattomia tekoja tai molempia tapoja, jotka loukkaavat ihmisen fyysistä, psyykkistä ja/tai sosiaalista itsemääräämisoikeutta. Väkivalta on käyttäytymistä, jonka avulla herätetään pelon sekä uhan tunteita ja näin saavutetaan valtaa toisen elämässä. Se on toisen ihmisen tunteiden, ajatusten ja tekojen kontrollointia. Valtaa saavutetaan ja ylläpidetään psyykkisen, fyysisen, seksuaalisen ja taloudellisen väkivallan käyttämisellä, ajatuksella toisen henkilön omistamisesta sekä hänen elämänsä rajoittamisesta. Lyhyesti tiivistäen väkivalta on toiseen henkilöön kohdistuvaa vääristynyttä vallankäyttöä. Väkivalta myös rikkoo monia käsityksiä perheen olemuksesta. Perheideaalit liittyvät usein ajatukseen perheestä ihanteellisena paikkana kasvattaa lapsia ja toteuttaa tasapainoista parisuhdetta. Juuri tämä perheen saama arvostus yhteiskunnassamme saattaa toimia väkivallan peittäjänä (Notko 2000, 1 48.) Yhteiskunta on muovannut perhettä instituutiona ja sitä koskevat viralliset (ja epäviralliset) normit, lait ja asetukset. Osa perhettä koskevista normeista on yleisesti hyväksyttyjä ja niiden seurauksena muotoutuvat käsitykset sallitusta ja hyväksyttävästä perhe- ja roolikäyttäytymisestä tai siitä, millainen on huono poikkeava perhe. Väkivalta sijoittuu näissä käsityksissä ristiriitaisesti: toisaalta julkisesti sitä pidetään tuomittavana mutta todellisuudessa sitä peitellään ja se pyritään unohtamaan (Notko 2000, 39.) Perheen sisäisessä väkivallassa valtaa voidaan pitää keskeisimpänä elementtinä. Se ei ole tunteiden ilmaisua, vaan toisen alistamista väkivallalla. Sen syynä ei ole pahoinpitelijän häiriintynyt persoonallisuus, traumatisoituminen, alkoholinkäyttö tms. Nämä tekijät saattavat liittyä toisinaan tilanteeseen, mutta kyse on ensikädessä vallankäytöstä (Holma & Laitila 2003; Notko 2000.) Lähisuhde- ja perheväkivalta on usein jatkuvaa ja pahenevaa ja siihen liittyy paljon häpeää, salaisuuksia ja vaikenemista. Se on pääosin yleisen syytteen alainen rikos. Poliisin tietoon tulee vain 10 % vakavammasta väkivallasta (Edwalds 2005.) Lähisuhde- ja perheväkivalta herättää myös työntekijässä voimakkaita ja ristiriitaisiakin tunteita. Monelle auttajalle väkivalta on tuttua myös omasta elämästä. Väkivallan kohtaaminen, tunnistaminen ja auttamistyö edellyttää työntekijältä rohkeutta puuttua ja ottaa asia puheeksi. Se edellyttää tietoa väkivaltailmiön moniulotteisuudesta sen lisäksi, että tarvitaan selkeät toimintaohjeet puuttumisen tueksi. Ymmärrys ilmiöstä vaikuttaa myös valittuun lähestymistapaan auttamistyössä. 5

6 2.2 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan muodot ja selitysmallit Väkivaltaa on selitetty eri aikakausina erilaisilla tavoilla. Selitysmallit ovat pitkälti vaikuttaneet siihen, miten esimerkiksi perheväkivaltaan on suhtauduttu ja miten siihen puututtu yhteiskunnassamme. Lähisuhteessa ja perheessä tapahtuva väkivalta eroaa kodin ulkopuolella julkisessa tilassa tapahtuvasta väkivallasta siinä, että tekijä ja uhri ovat toisilleen tuttuja. Tämä juuri tekee väkivallasta tässä yhteydessä vaikeasti käsiteltävän, koska väkivalta on kietoutunut arkielämään ja läheiseen ihmissuhteeseen. Näin ollen väkivalta perheessä ja parisuhteessa tekee niistä itsestään ongelmallisen (Notko 2000, 1 48.) Seuraavaksi on esitetty kaavion muodossa erilaisia perhe- ja lähisuhdeväkivallan muotoja. V Ä K I V A L L A N M U O D O T FYYSINEN VÄKIVALTA - aktiivinen: lyöminen, potkiminen ym. muu pahoinpitely - passiivinen: hoidon laiminlyönti KEMIALLINEN VÄKIVALTA - aktiivinen: lääkkeiden, päihteiden ym. väärinkäyttö - passiivinen: lääkehoidon ja ruokavalion laiminlyönti PSYYKKINEN VÄKIVALTA - aktiivinen: kaltoinkohtelu, nöyryyttäminen, pelottelu, pilkkaaminen - passiivinen: mitätöinti, huomiotta - jättäminen SEKSUAALINEN VÄKIVALTA (RIISTO) - aktiivinen: seksuaalielinten pahoinpitely, pakotettu yhdyntä ja muu koskemattomuuden loukkaus sekä johdattaminen seksuaaliobjektiksi ja prostituutioon SOSIOEKONOMINEN - passiivinen: viettely VÄKIVALTA seksuaaliseen toimintaan, seks. - aktiivinen: rahan kiristys, asunnon väärinkäyttö - passiivinen: heitteillejättö RAKENTEELLINEN VÄKIVALTA - aktiivinen: hierarkkiset järjestelmät, alistaminen - passiivinen: normit joissa ei huomioida lapsen oikeuksia LATENTTI L. PIILEVÄ VÄKIVALTA - uhan ilmapiiri, jossa väkivallan mahdollisuus on läsnä Kaavio 1. Väkivallan muodot. (mukailtu Taskinen 2003 ja 1993). Edellä esitetty kooste (Kaavio 1.) kuvaa eri väkivallan muotoja. Siinä paikannetaan fyysisen, psyykkisen ja seksuaalisen väkivallan lisäksi kemiallinen, sosioekonominen ja rakenteellinen väkivalta. (Paavilainen & Pösö 2003, 15 ja 16.) Lisäksi kaavioon on lisätty latentti väkivalta, joka on hyvin yleistä aina, kun jotain väkivaltaa on perheessä tapahtunut. Huomio on kiinnitetty myös 6

7 siihen, onko väkivalta aktiivista vai passiivista. Toisaalta jako näihin kahteen, tuntuu jokseenkin keinotekoiselta, koska esimerkiksi hoidon laiminlyönti voidaan katsoa tarkoitukselliseksi toiminnaksi, vaikka tekijä vain jättää asioita tekemättä. Passiivinen väkivalta tuo kuitenkin esille sen, että tekemättä jättäminenkin on vaikutuksiltaan väkivaltaa; vallankäyttöä, jossa uhri kärsii tavalla tai toisella (Mt., 15) Fyysinen väkivalta Yleisimmin väkivallan käsitteellä viitataan fyysiseen väkivaltaan tai sen uhkaan. Fyysinen väkivalta on helpoimmin tunnistettavissa. Sitä voidaan toteuttaa uskomattoman monilla tavoilla. Husson (2003) tutkimusaineiston väkivaltakertomuksissa väkivalta koostuu hyvin harvoin vähäisistä lyönneistä. Sitä vastoin väkivalta on näissä kertomuksissa hyvin usein paitsi toistuvaa ja fyysisesti vakavaa, myös kokonaisvaltaisesti hyvinvointia ja terveydentilaa uhkaavaa kuten ruhjomista, potkimista, pään nyrkillä lyömistä tai seinään hakkaamista, kuristamista, seinään heittelyä, ja raskaana olevan naisen vatsaan potkimista. Vaikka näiden väkivaltaisten tapahtumien jälkeen ruhjeet usein parantuvat ajan kanssa, parisuhdeväkivalta jättää jälkensä. Se voi seurata uhria mukana tuskallisina, elämää rajoittavina muistoina. Sen seurauksena syntyy myös elinikäisiä vammoja ja osa näistä tapauksista johtaa uhrin kuolemaan. (Husso 2003, 47.) Fyysinen väkivalta voi ruumiillisten vammojen ohella sisältää erilaisia pakkokeinoja ja vapaudenriistoa. (mm. Jokinen 2000; Lehtonen & Perttu 1999; Peltoniemi 1984.) Väkivalta on todellisuudessa paljon kompleksisempaa kuin mitä pelkkä fyysinen väkivalta on. Väkivalta voi punoutua käytännön arjen eri tilanteissa yhdeksi vyyhdeksi, jossa eri tyyppejä on vaikea erottaa toisistaan. (Lehtonen & Perttu 1999, 37.) Psyykkinen väkivalta Henkinen eli psyykkinen väkivalta lienee yleisin väkivallan muoto. Se voi olla sanallista ja sanatonta. Henkisen väkivallan ilmentymismuotoja ovat alistaminen, nöyryyttäminen, huutaminen, kiroilu, painostaminen, pilkkaaminen, nimittely, uhkailu, kontrolli, vähättely, alentuvasti käyttäytyminen, pelottelu, häirintä ja syytely. Lisäksi uhkailu voi sisältää paitsi ruumiillisen väkivallan uhan, myös pelottelun, kuten tavaroiden heittelyn. Uhkailulla ja pelottelulla on fyysisen väkivallan kaltainen pelottava, uhkaava ja ahdistava vaikutus. Uhkailemiseen voi käyttää myös taloudellisia painostuskeinoja. Ilkivalta, omaisuuden, tavaroiden rikkominen ja tuhoaminen sekä perheen lemmikkieläinten julma kohtelu, kiduttaminen ja tappaminen ovat henkisen ja fyysisen väkivallan välimaastossa. Kodin tavaroiden tuhoaminen tuottaa mielipahaa ja on myös lapsille erittäin tuhoisaa. (Lehtonen & Perttu 1999, 38.) Lapsiin kohdistuvaa henkistä väkivaltaa voidaan laskea olevan myös se, että lapsi joutuu toistuvasti seuraamaan väkivaltaisia tilanteita. Vanhempien välisellä väkivallalla on välittömiä ja lyhytaikaisia negatiivisia vaikutuksia lapsiin, sekä hyvinkin pitkäkestoisia seurauksia pitkälle aikuisikään. (Partanen & Holma 2002, 192.) Seksuaalinen väkivalta Seksuaalinen väkivalta on käsitteenä laaja. Se pitää sisällään uhkan ja pahoinpitelyn ilmapiirin (latentti väkivalta). Se voi olla myös nöyryyttämistä ja halventamista, huoraksi haukkumista sekä toisen ruumiinosien arviointia ja vertailemista. Alentavien arviointien ja kommenttien jatkuva kuunteleminen aiheuttaa henkisiä vaurioita, joiden hoitamiseen tarvitaan usein ammattiapua. Seksuaalinen väkivalta ja raiskaukset avo(i)liitossa ovat tavallisia ja liittyvät usein muuhun pahoinpitelyyn. Pahoinpitely voi päättyä raiskaukseen. (Partanen & Holma 2002, ) Asenteiden tasolla avioliittoon ja avoliittoon liittyvän intiimin suhteen voi käsittää oikeutukseksi seksiin; alistavien ja omistamaan pyrkivien miesten mielestä erityisesti seksi kuuluu miehen oikeuksiin, jolloin on toisarvoista suostuuko kumppani vai ei. Seksuaalinenkin väkivalta on 7

8 avioliitossa kriminalisoitu. Seksuaalisessa väkivallassa ei ole kyse seksistä vaan vallan käyttämisestä ja alistamisesta, kuten muussakin väkivallassa. (Partanen & Holma 2002, 40.) Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta tarkoittaa lähinnä lapsen ruumiillista pahoinpitelyä, joka kohdistuu lapsen sukupuolielimiin ja sukupuolisiin tunnusmerkkeihin. Se voi tarkoittaa sukupuoliyhteyttä tai sen yritystä tai muuta lapsen ruumiillista koskemattomuutta loukkaavaa seksuaalitekoa. Hyväksikäyttöön kuuluvat myös lapsen johdattaminen ikää ja kehitystasoa vastaamattomaan seksuaalikäyttäytymiseen, lapsen alistamien seksuaalisille ärsykkeille tai lapsen käyttämien epäsiveellisissä julkaisuissa. (Paavilainen & Pösö 2003, 14.) Sosiaali- ja terveydenhuollossa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta puhutaan myös lasten kaltoinkohteluna, pahoinpitelynä tai laiminlyöntinä. Tämän käsitteen alla ovat fyysinen, psyykkinen, seksuaalinen väkivalta sekä lapsen hoidon laiminlyönti, joka tarkoittaa lapsen psykososiaalisten ja emotionaalisten tarpeiden huomioimatta jättämistä samoin kuin esimerkiksi ravinnon saantia. Kaltoinkohtelua voidaan kuitenkin pitää yläkäsitteenä, joka kattaa lapseen kohdistuvan negatiivisen tekemisen tai tekemättä jättämisen eri muodot. (Mt., 15.) Taloudellinen väkivalta Lähisuhteeseen liittyvää taloudellista vallankäyttöä esiintyy vielä nykyisinkin yleisesti. Se on yksi alistamisen ja vallankäytön muoto. Se ilmenee kiristämisenä, harhauttamisena, kavaltamisena tai rahankäytön kontrolloimisena. Usein taloudellinen kontrolli liittyy muuhun väkivaltaan. Esimerkiksi perheessä mies saattaa huolehtia jopa perheen ruokaostokset, niin ettei vaimon tarvitse käydä edes kaupassa. Puoliso vai olla myös asemassa, jossa hänen on pyydettävä talousja muuta rahaa toiselta osapuolelta joka kerta erikseen. Iäkkäät ihmiset ovat erityisen alttiita joutumaan taloudellisen hyväksikäytön ja kiristyksen uhriksi. Äärimmilleen vietynä kiristys voi saada myös fyysisen väkivallan muotoja. Vaikeaa näissä tapauksissa on lisäksi se, että esimerkiksi äiti-poika suhteisiin liittyvää taloudellista väkivaltaa ja kiristystä saatetaan salata viimeiseen asti. Tällöin näihin tilanteisiin on vaikea suunnata ulkopuolista apua. (Lehtonen & Perttu 1999, 43.) Piilevä väkivalta Seuraava katkelma kuvaa latentin väkivallan eli väkivallan uhan olemassaoloa. Katkelma on eräästä vuodelta 1994 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnalle naisen lähettämästä tarinasta (Lehtonen & Perttu 1999, 44.): Elimme taas jaksoa, jolloin ilmassa leijui käsin kosketeltava, painostava ahdistus. Liikuimme lasten kanssa hiljaa, varoen. Sanammekin olivat hiljaisia, kuiskaavia. Ääneen lausuttu sana, olipa se kuinka vaaraton tahansa, saattoi sytyttää käsittämättömän raivon hänessä, miehessäni, lasteni isässä. Nytkin, kahdenkymmenen vuoden jälkeen, voivat kuiskatut sanat tuoda kauhun väreet nuorimmaiselle, nyt yli 30-vuotiaalle Latenttina väkivalta on perheessä läsnä, vaikka väkivallantekoja tapahtuisi harvoin. Se on uhan ilmapiiri, jossa väkivallan mahdollisuus on aina läsnä. Väkivallan uhka on aikuisille ja lapsille jatkuva stressitilanne, jossa huomio ja elämä keskittyy väkivallantekijän ympärille ja missä muiden perheen jäsenten tarpeita ei ole olemassa (Emt., 44). 8

9 3 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan yleisyys Lähisuhde- ja perheväkivallan tekijöinä voivat parisuhteessa olla sekä miehet että naiset. Viime vuosina on tutkittu enemmän myös naisten väkivaltaista käyttäytymistä ja miestä uhrina. Ensi- ja turvakotien liiton Miesten keskuksesta apua hakevista miehistä joka kymmenes kertoo joutuneensa puolisonsa pahoinpitelemäksi. Väkivalta on ollut lyömistä, tönimistä ja repimistä sekä hyvin yleisesti uhkailua, mitätöintiä ja nimittelyä. Ensi- ja Turvakotien liiton Miesten keskuksen tekemän selvityksen aineistossa on mukana 2771 miestä, jotka ovat olleet keskuksen asiakkaina, ja hakeneet sieltä apua vuosina Vuonna 2004 Ensi- ja Turvakotien liitossa käynnistettiin Vaiettu naiseus -projekti, jonka tarkoituksena on oppia tunnistamaan, nimeämään ja hoitamaan naisten väkivaltaa. Viisivuotisen hankkeen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Apua ovat hakeneet vuotiaat naiset. Yhteistä heille on se, että heidän väkivaltaisuutensa on kohdistunut omaan puolisoon tai miesystävään (http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/liitto/tiedotteet/joka_kymmenes_mies_parisuhdevaki/). Laitila ja Sveins (2001) ovat todenneet, että se joka pelkää, on uhri. He näkevätkin, että tämä on keskeinen ero miehen ja naisen väkivaltaisuuden välillä. Miehen ja naisen välisen fyysisen voiman ero asettaa naisen pelkääjän asemaan. Myöskään se, mitä miehet usein kutsuvat henkiseksi väkivallaksi, ei aiheuta pelkoa, toisin kuin miesten käytössä olevat tehokkaat keinot (Laitila & Sveins 2001). Vaikka perheväkivalta %:ssa tapauksista on miehen aiheuttamaa, voi myös nainen alkaa prosessin aikana käyttäytyä väkivaltaisesti. Voidaan perustellusti sanoa, että miehen väkivaltainen käyttäytyminen on luonteeltaan instrumentaalista ja vaimon ekspressiivistä. Instrumentaalisuus voidaan ymmärtää siten, että väkivallan avulla mies yrittää saada vaimoaan kontrolloiduksi. Ekspressiivisyys tarkoittaa tunteenilmausta siitä turhautumisesta, että itseen kohdistuu toistuvaa väkivaltaa. Pitkään jatkuneen ja raaistuvan pahoinpitelyprosessin myötä väkivalta eskaloituu ja tuo perhepiiriin muitakin väkivaltaisesti käyttäytyviä perheenjäseniä. Usein vaimo tai aikuistuva lapsi alkaa vastata väkivaltaan väkivallalla. Tällöin ensimmäinen pahoinpitelykerta voi olla kohtalokas. (Antikainen 1999, 199.) Vaikka naiset tutkimusten mukaan käyttäytyvät miehiä harvemmin väkivaltaisesti, on lapsiin kohdistuva väkivalta se alue, jossa naiset ovat tilastojen mukaan perinteisesti ylittäneet miehet. Usein lastaan pahoinpitelevä äiti on itsekin perheväkivallan uhri. Äiti voi myös olla yhtä aikaa sekä uhri että väkivallan tekijä. Tällöin itsekin lapsena väkivaltaa kokenut äiti voi alkaa käyttäytyä väkivaltaisesti lastaan ja miestään kohtaan ja samalla olla miehensä pahoinpitelyn kohteena (Haapasalo 1999, 61). Äiti saattaa myös kurittaa lastaan kohtuuttomasti pelätessään, että lapsen käyttäytyminen saa puolison käyttämään väkivaltaa joko lasta tai häntä itseään kohtaan. Pahoinpidelty äiti voi myös joutua itse alttiiksi väkivallalle pyrkiessään suojelemaan lastaan puolison väkivallalta. (Paavilainen 1998, 103.) 9

10 4 Väkivalta on rikos 4.1 Rikoslain uudistus Uudistettu rikoslaki tuli voimaan siinä poistettiin rikosten jakaminen yksityisellä ja julkisella paikalla tapahtuviksi. Uudistusten ansiosta nyt myös yksityisellä paikalla tapahtuva pahoinpitely on virallisen syytteen alainen rikos. Lainsäädännön uudistuksella viestitään sitä, että perheväkivalta ei ole vain perheen sisäinen asia, vaan yhteiskunnalla on velvollisuus puuttua siihen. Lailla pyritään myös siihen, että kotona tapahtuvaan väkivaltaan suhtaudutaan yhtä vakavasti kuin muihinkin väkivaltarikoksiin ja niihin sovellettaisiin samanlaisia rikosoikeudellisia seuraamuksia. Laissa pahoinpitelyt jaetaan kolmeen eri ryhmään: lievä pahoinpitely, pahoinpitely ja törkeä pahoinpitely. Pahoinpitelyn astetta arvioidaan fyysisten vammojen, rikoksen tekotavan ja sen aiheuttaman henkisen kärsimyksen perusteella. Lievä pahoinpitely on asianomistajarikos, mikä tarkoittaa sitä, että uhrin on vaadittava tekijälle rangaistus rikoksesta. Poikkeus on kuitenkin alle 15-vuotiaaseen kohdistuva pahoinpitely, sillä se on aina virallisen syytteen alainen rikos. Virallisen syytteen alaisia rikoksia ovat myös pahoinpitely ja törkeä pahoinpitely. Näissä tapauksissa poliisin tai muun esitutkinta viranomaisen on suoritettava esitutkinta pahoinpitelyilmoituksen perusteella. 4.2 Lähestymiskielto Lähestymiskiellon tarkoituksena on ennaltaehkäistä rikoksia, antaa turvaa ja parantaa itsensä uhatuksi kokevan henkilön oikeusturvaa. Sillä pyritään lisäämään mahdollisuuksia puuttua vakavaan häirintään. Lähestymiskiellolla tarkoitetaan sitä, että henkilön hengen, terveyden, vapauden tai rauhan suojaamiseksi voidaan toista kieltää pitämästä häneen yhteyttä. Se voidaan määrätä perusmuotoisena, laajennettuna tai perheen sisäisenä. Perusmuotoisessa lähestymiskiellossa kieltoon määrätty henkilö ei saa tavata, eikä ottaa yhteyttä suojeltavaan henkilöön tai edes yrittää sitä. Myös tarkkailu ja seuraaminen ovat kiellettyjä. Laajennettu lähestymiskielto sisältää edellisten kieltojen lisäksi myös kiellon oleskella tietyllä alueella, suojattavan henkilön vakituisen asunnon, loma-asunnon, työpaikan tai muun rinnastettavan oleskelupaikan läheisyydessä. Väkivalta jatkuu usein eronkin jälkeen uhkailuna ja pahoinpitelynä. Tämän takia laki on erittäin tärkeä väkivallan uhan alaisena alaisina eläville henkilöille. Henkilö saattaa tarvita sitä itsensä ja lastensa suojaamiseksi. Vuoden 2005 alusta astui voimaan myös perheen sisäinen lähestymiskielto, jonka nojalla väkivaltainen osapuoli voidaan määräajaksi velvoittaa poistumaan yhteisestä asunnosta. Lähestymiskieltoa haetaan joko poliisilta tai suoraan käräjäoikeudelta, joko suullisesti tai kirjallisesti. Pyynnön voi esittää vapaamuotoisesti, tosin sekä poliisilla että käräjäoikeuksilla on valmiita lomakkeita lähestymiskiellon hakemiseksi. Väliaikaisen lähestymiskiellon voi määrätä joko poliisi tai kihlakunnansyyttäjä. Tämä kielto on voimassa siihen asti, kunnes asia käsitellään perusteellisesti tiedoksianto- ja kuulemismenettelyn jälkeen käräjäoikeudessa. vaikka väliaikainen kielto olisi jo määrätty, on hakijan oltava läsnä myös varsinaisessa oikeuskäsittelyssä ja pyydettävä siellä uudelleen varsinaisen lähestymiskiellon määräämistä. Muussa tapauksessa asia raukeaa eikä lähestymiskieltoa voida määrätä. 4.4 Seksuaalirikoslaki Uudistettu seksuaalisrikoslaki tuli voimaan Siinä seksuaalisrikokset jaetaan kolmeen ryhmään: pakottaminen sukupuoliyhteyteen, raiskaus ja törkeä raiskaus. Näistä raiskaus ja törkeä raiskaus ovat virallisen syytteen alaisia rikoksia, mutta sukupuoliyhteyteen pakottaminen on asianomistajarikos, jolloin uhrin on tehtävä rikosilmoitus ja vaadittava epäillylle rangaistusta. 10

11 Avioliitossa tapahtuva raiskaus on kriminalisoitu vuonna Lainuudistuksella pyritään siihen, että henkilöllä on myös avioliitossa seksuaalinen itsemääräämisoikeus, eikä avioliitto anna puolisolle suurempia oikeuksia kumppaninsa suhteen. Avioliitossa tapahtuva raiskaus on yhtä rangaistava teko kuin muutkin seksuaalirikokset. Raiskauskriisikeskus Tukinainen järjestää maksuttomia terapeuttisia ja juridisia palveluja perhe- ja lähisuhde- ja seksuaalista väkivaltaa kokeneille naisille (http://www.tukinainen.fi/palvelut.html). Tukinaisen palvelunumerot ovat valtakunnallisia. 11

12 5 Väkivallan seuraukset Väkivalta traumatisoi aina uhria. Yksittäinen väkivaltatapahtuma (I-tyypin trauma) voi aiheuttaa uhrille akuutteja stressioireita ja kriisireaktioita. Toistuvasti väkivallan uhriksi joutuminen (IItyypin trauma) aiheuttaa jatkuvia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia oireita ja johtaa uhrin traumatisoitumiseen. Traumatisoituminen heikentää uhrin minäkuvaa, arjesta selviytymistä ja muuta toimintakykyä, siksi uhri tarvitsee tukea selviytyäkseen. Väkivalta vaikuttaa myös lasten elämään, vaikka he eivät sitä itse olisi suoranaisesti nähneet tai kuulleet. Lapset voivat vaistota vanhempien kireät välit tai he voivat joutua vanhempien välisen psyykkisen väkivallan välikappaleiksi. Uhkailemalla lasten hyvinvointia toinen vanhemmista voi kiristää toista tekemään tahtonsa mukaisesti. Hän voi esimerkiksi uhata herättää lapset keskellä yötä tai arvostella ja halventaa toista vanhempaa lasten kuullen. Vanhemmat eivät välttämättä oivalla lastensa osuutta näissä tilanteissa ja sanovat lapsen nukkuneen väkivaltatilanteessa. Kodin väkivaltaisen ilmapiirin voi huomata esimerkiksi, kun lapsi pelkää jonkun perheenjäsenensä puolesta. Tämä näkyy usein myös lapsen arjessa, kuten koulunkäynnin vaikeutumisena tai kasvun ja kehityksen häiriintymisenä. Lapset ymmärtävät tunnetasolla jotain pahaa tapahtuvan ja, että äidillä sekä isällä on paha olla. He tunnistavat, että kyse on toisen vahingoittamisesta. Vauvatutkimuksissa on todettu, että jo pienten vauvojen reagoivan uhkaavaan ja pelottavaan ilmapiiriin. Lapsista tulee haavoittuvampia, jos he eivät osaa tai pysty käsittelemään väkivaltakokemuksia. He tulkitsevat tilanteita oman kokemuksensa varassa ja saattavat tehdä vääriä johtopäätöksiä. Näistä tavallisimpia on se, että lapset ajattelevat riitojen olevan heidän omaa syytään. Yksikin turvallinen aikuissuhde voi olla lapsen pelastus. Tärkeintä on se, että lapsi voi luottaa häneen ja kokee saavansa myönteistä ja kannustavaa huomiota. Piispan & Heiskasen (1998) tekemän tutkimuksen mukaan puolelle väkivaltaisessa parisuhteessa eläneistä vakavimmasta väkivaltatapauksesta oli aiheutunut vammoja. Tämä tulos vastaa myös kanadalaisesta tutkimuksesta (Johnson 1996) saatuja tietoja, missä 45 % parisuhdeväkivallan uhreiksi joutuneista ilmoitti saaneensa fyysisiä vammoja. Entisen puolison tekemät pahoinpitelyt olivat yleensä vakavimpia ja niistä vammoja aiheutui enemmän kuin nykyisen puolison tekemistä. Yleisimmät vammat olivat mustelmat tai ruhjeet, keskenmenoja tai luunmurtumia oli yhteensä 2,6 %:lla. (Piispa & Heiskanen 1998, ) Parisuhdeväkivallan uusimpien tilastojen valossa näyttää siltä, että Suomi on Länsi-Euroopan parisuhdeväkivaltaisimpia maita. Naisiin kohdistuva fyysinen parisuhdeväkivalta näyttää meillä olevan lähes kolme kertaa yleisempää kuin esimerkiksi Ruotsissa. Samansuuntaisia tuloksia on saatu Harvardin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa, jonka mukaan naisten kuolleisuus väkivallan seurauksena on Suomessa rikkaista länsimaista USA:n jälkeen toiseksi korkein. (Husso 2003, 16.) Tosiasia näyttää olevan, että väkivalta perheessä on jo taustamuuttujatasolla sukupuolikysymys. Suomessa oma koti on väkivalta- ja henkirikosten suhteen naisille kaikkein vaarallisin ja miehille kaikkein turvallisin paikka. Tietoon tulevista kotona tapahtuvista pahoinpitelyistä noin 90 % kohdistuu naiseen ja noin 90 %:ssa tapauksista väkivallan tekijänä on mies. Vammoja aiheuttanutta väkivaltaa tarkastellessa erot ovat vieläkin suuremmat. Naisiin kohdistuneista henkirikoksista noin puolet ja törkeistä pahoinpitelyistä yli 40 % on puolison tekemiä. Parisuhdeväkivallan seurauksena myös kuolee vuosittain naista. (Heiskanen & Piispa 1998, 5.) Parisuhdeväkivallalla on Heiskasen & Piispan (Mt.) mukaan lähes aina psyykkisiä vaikutuksia uhrilleen. Heidän tutkimuksestaan käy ilmi, että kaksi kolmasosaa tutkituista kertoi, että parisuhdeväkivalta oli aiheuttanut ainakin jotain henkisiä seurauksia. Puolet parisuhdeväkivallan uhreista koki vihaa ja kaksi viidestä pelkoa. Masennusta koki lähes kaksi viidesosaa. Muita yleisiä seurauksia ovat itsetunnon lasku, häpeä, runsaalla neljäsosalla sekä univaikeudet, turtumus ja syyllisyys vajaalla neljäsosalla. Puolison väkivallan uhriksi viimeisen vuoden aikana joutuneilla 12

13 oli useammin sekä psykosomaattisia että psyykkisiä oireita kuin niillä, jotka eivät olleet joutuneet uhriksi. Psykosomaattisia oireita olivat mm. erilaiset säryt, voimattomuus, sydänvaivat, pahoinvointi. Psyykkisiä oireita puolestaan olivat ylirasittuneisuus, keskittymiskyvyn heikkeneminen, väsyminen, unettomuus, hermostuneisuus, ärtyneisyys ja masentuneisuus. (Heiskanen & Piispa 1998, ) 13

14 6 Raahen seutukunnan toimintamallin periaatteet 6.1 Salassapitosäännökset Tietojen luovuttaminen edellyttää pääsääntöisesti joko asianomaisen henkilön suostumusta tai laissa säädettyä oikeutta tietojen saantiin. Salassapidon väistymistä koskevia säännöksiä on useissa laeissa, esimerkiksi poliisilla ja sosiaaliviranomaisilla on laaja oikeus saada salassa pidettävää tietoa. Ensisijainen salassapitovelvollisuuden poistava peruste on asianomaisen henkilön suostumus. Tämä tarkoittaa sitä, että aina kun tulee tarve luovuttaa tietoa ulkopuoliselle, tulee asiasta ensin keskustella asianosaisen kanssa ja pyytää tältä suostumusta menettelyyn. Lainsäädäntö edellyttää, että salassa pidettävien tietojen luovuttaminen on aina ensisijaisesti perustuttava henkilön suostumukseen. Niissäkin tilanteissa, joissa salassapito velvollisuus voi väistyä ilman suostumusta, tulee aina ensisijaisesti pyytää suostumus ja samalla informoida mahdollisuudesta, että tietoja voidaan luovuttaa muulle viranomaiselle. Käytännön työssä suostumukseen perustuva tietojen luovuttaminen usein saattaa unohtua. Suostumusta pyydettäessä on muistettava, että yleisluonteinen suostumus tietojen luovuttamiseen ei ole riittävä. Suostumuksen täytyy olla ns. informoitu suostumus, eli suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen ja yksilöity. Henkilön tulee tietää mitä, missä tilanteissa ja mihin tarkoitukseen hänen tietojaan voidaan luovuttaa. Hyvään viranomaistoimintaan kuuluu, että suostumuksen pyytäminen otetaan osaksi normaalia työkäytäntöä. Ellei suostumusta saada, tulee arvioitavaksi löytyykö laista perustetta tietojen luovuttamiseen ilman suostumusta. Vaikka useilla viranomaisilla on lakiin perustuva korostettu salassapitovelvollisuus, tulee muistaa, että kysymyksessä ei ole salassapito-oikeus. Lainsäädäntö mahdollistaa sekä myös velvoittaa viranomaisten tietyissä tilanteissa luovuttamaan ja saamaan salassa pidettäviä tietoja toiselta viranomaiselta. Erityisesti tämä koskee lapsen asemaa koskevia tietoja. Yleisenä edellytyksenä tietojen luovuttamiselle on se, että tiedot ovat saajalle tarpeellisia ja välttämättömiä lakisääteisen asian hoitamiseksi. Lapsen etu syrjäyttää yleensä salassapitovelvollisuuden ja mahdollistaa yhteistyön viranomaisten välillä. 6.2 Dokumentointi Perheväkivallan ehkäisyssä ja hoitamisessa on asioiden dokumentoinnilla tärkeä merkitys. Tietoja kerättäessä ja asiakkaan tietoihin merkittäessä tulee huolehtia siitä, että tiedot ovat asianmukaisia ja ne on kirjattu totuudenmukaisesti. Tietoihin on tärkeä merkitä keneltä tiedot on saatu ja ne on saatu, esimerkiksi lapsi kertoo seuraavaa. Asiakkaan arvostelmatyyppisiä luonnehdintoja ei asiakastietoihin kirjata. Esimerkiksi sen sijaan, että sanotaan jonkun henkilön olevan yhteistyökyvytön, on parempi kertoa konkreettisesti, miten mahdollinen yhteistyökyvyttömyys on ilmennyt. Sosiaalihuollon asiakkaan tietojen osalta niiden ajantasaisuus on myös aina varmistettava. Kaikkien viranomaisten tulisi kirjata tietojärjestelmiinsä objektiivisesti ja riittävällä tarkkuudella havainnot epäillystä perheväkivallasta, vaikka tapahtumat eivät aiheuttaisikaan välittömiä toimenpiteitä. Lisäksi tulisi kirjata tarkkaan perusteluina myös ne tekijät, joihin viranomainen perustaa havaintonsa. Erityisen oleellista tarkka dokumentointi on terveydenhuollossa. Pahoinpitelyepäilyn seurauksena syntyneet vammat on tärkeä kuvata riittävän yksityiskohtaisesti mahdollista myöhempää tutkintaa tai muuta viranomaiskäsittelyä varten. 14

15 Lastensuojelulain mukaista ilmoitusta tai sen sisältöä ei tulisi merkitä ilmoituksen tekijän ylläpitämiin asiakas- tai potilasasiakirjoihin, jollei ilmoituksen sisällöllä ole samalla merkitystä ilmoituksen tekijälle kuuluvan palvelun järjestämiseksi tai toiminnan hoitamiseksi. Tieto terveydenhuollon ammattihenkilön tekemästä lastensuojeluilmoituksesta voidaan merkitä potilasasiakirjoihin, jos kysymys on lapselta tai huoltajalta potilassuhteessa saadusta tiedosta, jolla on merkitystä myös alaikäisen potilaan hoidossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos hoitosuhteessa olevasta lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus, merkintä ja lastensuojeluilmoituksen sisältö voidaan tehdä lasta koskeviin asiakirjoihin. Jos lastensuojeluilmoitus tehdään esimerkiksi muun henkilön kuin lapsen hoitosuhteessa, merkintää ei tehdä tämän henkilön (tai lapsen) potilasasiakirjoihin, jollei sillä ole merkitystä tämän henkilön potilassuhteen hoitamisen tai jatkuvuuden kannalta (Räty 2007, 144). 6.3 Lastensuojeluilmoitus Uudessa lastensuojelulaissa, joka tulee voimaan kynnystä lastensuojeluilmoituksen (25 ) tekemiseen on madallettu verrattuna aikaisemmin voimassa olleeseen lastensuojelulain 40 :n sisältämään ilmoitusvelvollisuuteen. Lastensuojeluilmoitusvelvollisuuden piiriä on laajennettu ja samalla selvennetty sitä, missä tilanteessa velvollisuus ilmoituksen tekemiseen syntyy (Räty 2007, 144). Ilmoitusvelvollisuudesta laissa on säädetty seuraavasti: Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksenjärjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä. Lastensuojeluilmoituksen tekemisen voi aiheuttaa esimerkiksi havaittu lapsen tarpeiden laiminlyönti, lapsen heitteillejättö tai että lapsen hoidossa tai huolenpidossa havaitaan muutoin puutteita tai sellaista osaamattomuutta, joka vaarantaa, tai voi vaarantaa lapsen hyvinvointia ja kehitystä. Kyseeseen voi tulla myös lapsen fyysinen tai henkinen pahoinpitely, seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden epäily tai uhka. Ilmoitusvelvollisuudella korostetaan varhaisen puuttumisen merkitystä ja avun antamista lapselle sekä myös hänen perheelleen. Lastensuojeluilmoitus on tehtävä viipymättä. Lapsen tilanne voi vaatia välittömiä toimenpiteitä, jolloin lastensuojeluilmoituksen tekemistä ei saa lykätä. Ilmauksella viipymättä on toisaalta haluttu myös korostaa sitä, että asian tutkiminen ja lapsen lastensuojelun tarpeen selvittäminen kuuluu yksinomaan lastensuojeluviranomaisille. Lapsen kannalta voi kuitenkin olla tärkeätä se, että tieto lapsen olosuhteista tai lapsen tilanteesta välittyy nopeasti asiaa hoitaville, toimivaltaisille viranomaisille. Mikäli lapsen tilanne on kiireellinen, ilmoitus tulisi tehdä välittömästi esimerkiksi alueelliseen sosiaalipäivystykseen. Jos lapsi on selkeästi hengen ja terveyden vaarassa, eikä ilmoitusta voida tehdä lastensuojeluviranomaisille, ilmoitus voidaan tehdä poliisille, joka tarvittaessa ryhtyy omien valtuuksiensa perusteella riittäviin turvaamistoimenpiteisiin. Poliisin tehtävä on tämän jälkeen välittää tehty lastensuojeluilmoitus tai tehdä ilmoitus itse toimivaltaiselle kunnan viranhaltijalle (Räty 2007, ). Lastensuojeluilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: - lapsen nimi ja osoite - huoltajan nimi - huolen aihe 15

16 - milloin huoli syntynyt ja mitä asiassa on jo tehty - ilmoittajan nimi ja yhteystiedot (Liite 2. Lastensuojeluilmoitus-lomake) 7 Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittäminen ja hoito Taskinen (2003) on koonnut oppaan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisestä. Oppaassa on selkeät toimintaohjeet selvitysprosessista, joka etenee seuraavalla tavalla: 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikoissa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily voi syntyä joko esitiedoista tai muiden tutkimusten yhteydessä. Jos oletetusta tapahtumasta on kulunut korkeintaan viikko, sen selvittäminen aloitetaan päivystystapauksena. 2. Mikäli omaiset tai muut henkilöt esittävät lapsen tutkimuksiin tulon syyksi epäilyn hyväksikäytöstä, heitä neuvotaan tekemään rikosilmoitus, jotta poliisi voisi aloittaa esitutkinnan. Muita kuin akuutteja seksuaalisen hyväksikäytön epäilyjä aletaan sosiaalija terveydenhuollossa selvittää vasta poliisin tehtyä toimipaikalle asiasta virkaapupyynnön. Kaikissa tapauksissa kerätään kuitenkin esitiedot ja lapsi tutkitaan alustavasti. 3. Jos esitietojen ja/tai alkututkimusten johdosta on perusteltua syytä epäillä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, siitä tehdään välittömästi ilmoitus lastensuojeluviranomaisille suullisesti tai kirjallisesti. Ilmoitukset on perusteltava ja niistä ilmoitetaan lapsen huoltajille. Hyväksikäytön epäilyissä lastensuojeluviranomaiset ilmoittavat asian heti poliisille, ellei perhe itse ole jo tehnyt rikosilmoitusta. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä vain, jos lapsen etu ja erittäin tärkeä yleinen etu ei sitä vaadi. 4. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on rikoslaissa rangaistava teko. Näin ollen poliisi päättää siitä, antaako ilmoitus aihetta esitutkinnan käynnistämiseen. Esitutkintalaki edellyttää, että rikoksen esitutkinnan toimittaa poliisi ja sitä johtaa poliisin tutkinnanjohtaja. 5. Jos poliisi pyytää sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikalta virka-apua epäilyn selvittämiseksi, selvitys tehdään kiireellisenä vähintään kahden kuukauden sisällä pyynnön päivämäärästä. Tutkimusten suorittamisesta sovitaan poliisin kanssa. 6. Selvitykset tulee keskittää sellaisiin toimipaikkoihin, joiden henkilökunnalla on riittävä koulutus tai kokemus epäilyjen selvittämisestä (keskussairaalat, muut suuret sairaalat ja sellaiset perheneuvolat, joilla on näihin tehtäviin koulutettujen psykologien ja sosiaalityöntekijöiden lisäksi lääkärityövoimaa). Oulun läänin alueella selvityksiä tehdään OYS:n näihin tutkimuksiin erikoistuneessa yksikössä. Selvityksen tekee virkavastuulla toimiva työryhmä, jonka tukena tulee olla seksuaalisen hyväksikäytön asiantuntijaryhmä laaja-alaisen asiantuntemuksen varmistamiseksi. 7. Ennen selvityksen valmistumista ei tule aloittaa lapsen mahdollisesti tarvitsemaa psykoterapiaa, ei myöskään antaa suosituksia huollon määräämisestä kuin väliaikaisesti. Jo kyseessä on perheen sisäisen hyväksikäytön epäily erotilanteessa, suositus valvotuista tapaamisista saattaa olla paikallaan selvitysten ajaksi. 8. Sosiaali- ja terveydenhuollossa laaditaan selvityksen aluksi tutkimussuunnitelma mieluiten yhteistyössä esitutkinnan johtajan kanssa. Hyväksikäytön selvittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa sisältää tavallisesti lapsen huoltajien kuulemisen taustatietoja varten, lapsen fyysisen tutkimuksen (ellei sitä ole tehty aikaisemmin) ja lapsen psyykkisen tutkimuksen. 9. Poliisi hoitaa varsinaiset kuulustelut sekä epäillyn, huoltajien että lasten osalta tarvittaessa yhteistyössä lasten haastatteluun perehtyneen asiantuntijan kanssa. Lapsen oikeuspsykologisissa haastatteluissa (kuulusteluissa) käytetään strukturoitua 16

17 haastattelurunkoa, jotta tulokset olisivat käyttökelpoisia myös mahdollisessa oikeuskäsittelyssä. Haastattelut videoidaan esitutkintalain edellyttämällä tavalla. 10. Selvityksestä tehty lausunto luovutetaan poliisille viimeistään kolmen kuukauden sisällä poliisin tekemästä selvityspyynnöstä. Asianosaiset saavat lausunnon tietoonsa poliisilta esitutkinnan yhteydessä. Esitutkinnan viemisestä syyteharkintaan päättää poliisi. 11. Seksuaalisen hyväksikäytön selvitys lopetetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, kun se on tehty huolellisesti annetussa määräajassa. Lapsen tutkimuksia tässä tarkoituksessa ei jatketa ilman mahdollista poliisin uutta selvityspyyntöä. 12. Niissäkin tapauksissa, joissa esitutkintaa ei käytetä tai syytettä nosteta, saattaa lapsella olla tarvetta muusta syystä hoitoon tai lastensuojeluun, mitä viranomaisten tulee tarvittaessa selvittää ja toteuttaa. Sosiaali- ja terveystoimessa kohdassa 2. mainitussa esiselvityksessä tulee ilmetä seuraavat tiedot: A) Hyväksikäyttöepäilyn syntyminen. Milloin, miten, missä tilanteessa, kenen toimesta ja millä perusteella epäily syntyi? Minkälaisia toimenpiteitä se aiheutti? Onko epäilyjä ollut aikaisemmin ja onko niitä tutkittu jo jossakin muualla? B) Lapsen kehitys. Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen pääpiirteet sekä mahdolliset kehitys-viiveet, poikkeavuudet, sairaudet, erilaiset elämäntapahtumat ja ilmenemisajankohta, voimakkuusaste, kesto ja muutokset. C) Perheen elämänvaiheet lapsen elinaikana. Tavallisesti kartoitetaan vanhempien ikä, koulutus, ammatti, työssäkäynti, perheen rakenne ja sen mahdolliset muutokset sekä lapsen huolto mahdollisen eron jälkeen. D) Mahdolliset lastensuojelutoimenpiteet. Tarkistetaan, onko tutkittavaan ja/tai perheen muihin lapsiin kohdistettu lastensuojelutoimenpiteitä; milloin ja missä tarkoituksessa. Tämä toimintaohjelman liitteenä (Liite 5) on esitetty prosessikaaviona lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvitys ja hoitaminen. Kaaviossa on esitetty prosessin viranomaisten rooli ja tehtävät eri toimintavaiheissa. 17

18 8 Työntekijän jaksaminen ja hyvinvointi lähisuhde- ja perheväkivaltaa kohdatessa Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kohdattaessa uhrin ja koko perheenkin auttaminen on harvoin sujuvaa. Työ ei ole helppoa, eikä aina palkitsevaa. Toipuminen saattaa viedä vuosia. Kuinka työntekijät sitten palvelujärjestelmän eri tasoilla ja sektoreilla jaksavat tehdä työtä ilmiön parissa? Sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla työn vaativuus nousee moniammatillisesta ja tiiviistä yhteistyöstä, joka vaikeutuu, jos kaikki eivät ole perehtyneet ilmiöön ja sen taustalla vaikuttaviin tekijöihin. Kouluttamattomuus ilmiön suhteen voi saada työntekijät kokemaan avuttomuutta. Keskeinen este väkivaltatyölle on työn traumaattinen luonne. Tämä saattaa aktivoida työntekijän omat kokemukset ja se lisää taakan kantamista. Sijaistraumatisoituminen alkaa usein siitä, kun alkaa nähdä vain pahaa ja väkivaltaa ja kadottaa elämänilonsa. Parisuhteessa elävän työntekijän puoliso ja lapset voivat saada osuutensa tästä kyynisyydestä. Väkivaltatyötä tekevillä työntekijöillä pitäisi olla riittävästi työnohjausta. Työnantajan tehtävän on huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista ja työnohjaukset järjestäminen liittyy työsuojelullisiin asioihin. Väkivaltatyötä tulee aina olla purkupaikka ja aika, jossa työntekijä voi työstää kokemuksiaan ja tuntemuksiaan jaksaakseen auttaa asiakkaitaan. Erityisesti traumatisoituminen korostuu lasten parissa työskenneltäessä. Perheväkivaltatarinoiden kuunteleminen herättää työntekijöissä usein ahdistuksen ja vihan tunteita sekä usein myös herää auttamisen hätä. Voi kokea raivoa siitä, että joku perheenjäsen kohtelee lähimmäisiään epäasiallisesti, jopa rikollisesti. Tätä voi olla työntekijän vaikea kestää. Työn haastavuutta lisää myös se, että helposti lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa kaikki perheenjäsenet ja osalliset tuntevat itsensä uhreiksi ja samalla väkivallan tekijöiksi ja hyväksikäyttäjiksi. Joskus tämä edellä kuvattu asetelma saattaa siirtyä myös auttaviin työntekijöihin ja heidän välisiin suhteisiinsa. Suurin este työssä onnistumiselle ja väkivaltatyössä jaksamiselle asuu meissä jokaisessa itsessämme. Työntekijät olettavat, että juuri heidän täyttyy osata ja pystyä ratkomaan ongelmat, auttamisen hätään saattaa liittyä kaikkivoipaisuuden harha. Väkivallan ehkäisyssä, puuttumisessa ja hoidossa on monia eri tasoja ja paikkoja. Työssä pääsee parhaiten eteenpäin systemaattisella tavalla tehdä yhteistyötä ja sillä, että jokainen taho ymmärtää mistä ilmiössä on kyse ja miten toimia omassa yhteisössä, omassa roolissaan. Oma jaksaminen ja sen rajat on tunnistettava ja otettava väkivallasta vain oikean kokoinen vastuu, sillä vastuu väkivaltaisesta käytöksestä on aina tekijällä itsellään. Työnohjaukseen on työnantajien varattava riittävästi resursseja. 18

19 9 Raahen seutukunnan perhe- ja lähisuhde väkivaltaan liittyvän ehkäisyn, puuttumisen ja hoidon palveluketjut Sosiaalitoimi Asiakkaaseen kohdistunut väkivalta/epäily tulee ilmi asiakastilanteessa/ yhteistyöpyyntönä tai lastensuojeluilmoituksena. Tarvittaessa kiireellinen sijoitus Sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä asianosaisiin Rikosilmoitus Uhri, näkijä ja tekijä kuullaan/ tavataan erikseen Asiakkaan kokonaistilanne. kartoitetaan yhdessä asianosaisten kanssa Näkökulma lapsen tilanteessa ja turvallisuudessa Dokumentointi Lapselle/perheelle tehdään tilapäinen sijoitus ja tarkistetaan tehtyä suunnitelmaa tietyin väliajoin Kootaan verkostoneuvottelu, jossa sosiaalityöntekijä laatii palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaiden kanssa Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen avohuollon tukitoimista Seurantaa ja suunnitelman mukaista työskentelyä/ palvelusuunnitelman tarkistusta Poliisi Mielenterv.kesk A-klinikka Koulu Perheneuvola Päivähoito Neuvolat Terv.kesk. Turvakoti 3.sektori Avohuollon tukitoimet: Sosiaalityö Perhetyö Päivähoito Terapia/ Tukipalvelut Harrastustoiminta Tehdään lapsen sijoitus jos avohuollon tukitoimet eivät ole olleet riittäviä Asiakkaalla/perheellä on turvalliset olot 19

20 SOSIAALITYÖ/LASTENSUOJELUN VÄKIVALTATYÖSKENTELY 1. Lastensuojeluilmoitus (suullinen tai kirjallinen) dokumentoidaan samanlaiselle lomakkeelle 2. Yhteydenotto asiakkaaseen akuuttitilanteessa välittömästi ja kotikäynnille pyydetään poliisi mukaan tarvittaessa myös välitön sijoitus ja rikosilmoituksen teko / avustaminen siinä muutoin yhteydenotto viikon kuluessa 3. Ensin tavataan / otetaan puhelinyhteys kumpaankin puolisoon erikseen 4. Kokonaistilanteen arvioimiseksi tavataan molemmat yhdessä 5. Kootaan verkostoneuvottelu, jossa sosiaalityöntekijä laatii palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaiden kanssa 6. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen joko avohuollon tukitoimista tai tilapäisestä sijoituksesta 7. Seurantaa ja suunnitelman mukaista työskentelyä, yhteistä arviointia säännöllisin väliajoin 8. Ellei avohuollon tukitoimet riitä tehdään sijoituspäätös 9. Seurantaa jatketaan kunnes perheellä/ lapsella on turvalliset olosuhteet 20

SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2

SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON? 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan muodot 3 2.2.1 Fyysinen väkivalta 3 2.2.2 Psyykkinen väkivalta 3 2.2.3 Seksuaalinen väkivalta

Lisätiedot

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN EHKA ISY JA VA HENTA MINEN PIEKSA MA ELLA Sisällys SAATTEEKSI... 2 JOHDANTO... 3 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON... 4 Yleistä... 4 Väkivallan eri muodot... 5 PERHE-

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 YHTEISTYÖTAHOT Aikuissosiaalityö A-klinikka Kotipalvelu Koulutoimi Lastensuojelu Mielenterveystoimi Perheneuvola Perheasiainneuvottelukeskus Perhetyö Poliisi Päivähoito Seurakunta Sovittelu Terveyskeskus

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille Sisällys ALKUSANAT... 1 1 JOHDANTO... 2 2 LÄHISUHDEVÄKIVALLAN MUODOT... 3 3 VÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN...

Lisätiedot

LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ

LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ LAPSIIN KOHDISTUVAA KALTOINKOHTELUA KOHTAAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMINTAOHJELMA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJELMA 3 2. LAPSIIN KOHDISTUVA KALTOINKOHTELU 3 2.1. Pahoinpitelyn

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen Päivitetty 22.5.2013 Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 239. KALTEVALLA PINNALLA Perheen sisäisen lähestymiskiellon arviointitutkimus

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 239. KALTEVALLA PINNALLA Perheen sisäisen lähestymiskiellon arviointitutkimus OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 239 Kati Rantala & Mirka Smolej & Jussi Leppälä & Anniina Jokinen KALTEVALLA PINNALLA Perheen sisäisen lähestymiskiellon arviointitutkimus ENGLISH SUMMARY:

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

HUOJUVAN TALON TARINAT

HUOJUVAN TALON TARINAT HUOJUVAN TALON TARINAT Parisuhdeväkivallan ilmeneminen ja sen tunnistaminen Laila Laakso Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak Itä, Pieksämäki Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

P E R H E S O V I T T E L U

P E R H E S O V I T T E L U P E R H E S O V I T T E L U Selvitys avioliittolaissa 1987 säädetystä perheasioiden sovittelusta lähtökohtana lapsen aseman turvaaminen vanhempien erossa Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projekti 31.1.2008

Lisätiedot

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi!

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! BREAKING THE TABOO Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! KIRJOITTAJAT: ITÄVALTA Austrian Red Cross Claudia Gröschel, Charlotte Strümpel, Cornelia Hackl Forschungsinstitut des

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille

KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille KRIISITOIMINTAOHJE lippukunnille ja piirin luottamushenkilöille Kriisitoimintaohjetta on työstetty yhteistyössä piirien sekä Partioaseman viestintätoimihenkilöiden kanssa. Työstämistä on tehty vuosien

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

Selvitys perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 2003-2012. Selvitys. Sisäinen turvallisuus

Selvitys perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 2003-2012. Selvitys. Sisäinen turvallisuus Selvitys perhe- ja lapsensurmien taustoista vuosilta 2003-2012 Selvitys Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 35/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.8.2012 Tekijät

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

Laura Saariola. OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa

Laura Saariola. OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa Laura Saariola OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa Sosiaalialan koulutusohjelma 2013 OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus 7.6.2010 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Lisätiedot

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta

Lapsen asema erotilanteessa. - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen asema erotilanteessa - tietopaketti koottu Sosiaaliportin sivustolta, lastensuojelun käsikirjasta Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen Päätöksenteko Lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Lisätiedot

LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI

LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI Koulun hyvinvointipaketti on moniammatillisen työryhmän kokoama arkityöhön sopiva käytännöllinen tietopaketti toimintamalleineen Kokkolan

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot