Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset"

Transkriptio

1 Salon kaupunki Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen aineisto (kaavaehdotus) oli yleisesti nähtävillä Ehdotuksesta saatiin 11 lausuntoa ja 11 muistutusta. Seuraavassa on yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoittajan vastineet. Sisällys 1. Yleisvastine Melu Välke Maisema Metsot Sijainnin edullisuuteen liittyvät vaikutukset Muutokset tuulivoimaloiden lukumäärään 9 2. Lausunnot Varsinais-Suomen liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus Kaavoittajan vastine Finavia Kaavoittajan vastine Fingrid Oyj Kaavoittajan vastine Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Kaavoittajan vastine Liikenneturvallisuusvirasto Trafi Kaavoittajan vastine Rakennus- ja ympäristölautakunta, Salon kaupunki Kaavoittajan vastine Raaseporin kaupunki Kaavoittajan vastine Puolustusvoimat, Pääesikunta Kaavoittajan vastine Varsinais-Suomen liitto Kaavoittajan vastine Varsinais-Suomen maakuntamuseo Kaavoittajan vastine Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Kaavoittajan vastine Muistutukset Airisto Kari-Matti Kaavoittajan vastine Huttunen Jarkko ja 10 allekirjoittanutta Kaavoittajan vastine Huttunen Jarkko Kaavoittajan vastine Huttunen Jarkko Kaavoittajan vastine 23 1

2 3.5 Nore Kari Kaavoittajan vastine Nyberg Wilhelm, Wallenius Thomas, Kipinoinen Matti Kaavoittajan vastine Nykopp Maija, Nykopp Markku, Jarho Kaija Kaavoittajan vastine Salon luonnonmetsäsäätiö Kaavoittajan vastine Sirkiä Timo ja Jaana Kaavoittajan vastine Turun lintutieteellinen yhdistys r.y Kaavoittajan vastine Örnmark Anders Kaavoittajan vastine 39 2

3 1. Yleisvastine 1.1 Melu Raportissa "Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" on todettu melun osalta, etteivät Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason yleiset ohjearvot sovellu tuulivoimamelun haittojen arviointiin ja ohjeessa annetaan suunnitteluohjearvot tuulivoimamelulle. Ympäristöministeriö on kuitenkin useaan otteeseen (mm. Ympäristöministeriön sähköpostiviesti ELYihin tuulivoimamelun ohjearvojen soveltamisesta, Nunu Pesu ) korostanut tuulivoimamelun suunnitteluohjearvojen olevan ensisijaisesti suunnittelun ja riskienhallinnan apuväline. Ympäristöministeriön viestissä todetaan myös, että "Tuulivoimarakentamisen kaavoituksen ja lupamenettelyjen ollessa kesken tulee tapauskohtaisesti arvioida tuulivoimamelun suunnitteluohjearvojen soveltamisen tarve ja tarkoituksenmukaisuus kussakin tilanteessa." Kaavaehdotusta varten melumallinnukset on päivitetty vastaamaan tarkentunutta voimaloiden sijoittelua. Mikäli jatkosuunnitelmissa harkittavat tuulivoimalaitokset eroavat kaavavaiheen selvityksistä merkittävästi, tulee melun vaikutusarviot tarkistaa vastaamaan uusia suunnitelmia. Useammassa muistutuksessa oli moitittu A-painotuksen käyttämistä melutarkasteluissa ja edellytetty tuulivoimalaitosten melun taajuusjakauman huomioimista melutarkasteluissa. A-painotuksen on todettu vastaavan hyvin ihmisen kuulovastetta ja A-painotuksella laskettujen melun tunnuslukujen on puolestaan todettu korreloivan hyvin häiritsevyyden kanssa. Suomessa ympäristömeluun liittyvät ohje- ja raja-arvot on pääsääntöisesti annettu A- painotuksella, joten sen käyttäminen on moneltakin suunnalta perusteltua. Mitä tulee tuulivoimalamelun taajuusjakauman huomioimiseen melumallinnuksessa, näin on toimittukin kaikissa suunnittelun vaiheissa. Mallinnus huomioi myös tuulivoimaloiden melun yhteisvaikutuksen. Melumallinnukset on tehty SoundPlan 7.1 melulaskentaohjelmalla ja siihen sisältyvää Nord2000-melulaskentamallia käyttäen. SoundPlan melulaskentaohjelmistosta saa lisätietoa internetsivustolta. Malli huomioi 3-ulotteisessa laskennassa mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset ja maanpinnan absorptio-ominaisuudet sekä säätiedot. Nord2000-laskentamallin on todettu soveltuvan aiemmin käytettyjä laskentamalleja (esim. Pohjoismainen yleinen melulaskentamalli vuodelta 1982 sekä ISO 9613 teollisuusmelun laskentamalli vuodelta 1993) paremmin tuulivoimalaitosten melun mallintamiseen erilaisissa sääolosuhteissa merialueella sekä maa-alueilla (Di Napoli 2007). Nord2000 laskentamallissa äänenpainetaso tiettyyn laskentapisteeseen lasketaan 1/3 oktaavikaistoittain välillä 25 Hz ja 10 khz. Nord2000 laskentamalliin liittyvät laskentamallin kuvaukset on löydettävissä DELTA:n www-sivuilta osoitteesta: ogy/acoustics/low+frequency+noise/nord2000+reports+from+delta.page? Nord2000 -laskentamallin yleiskuvaus on esitetty raportissa 1719/01 (Nordic Environmental Noise Prediction Methods, Nord 2000, Summary Raport; DELTA , revised ). 3

4 Tarkempaa tietoa laskentamallista saa projektiraporteista AV 1849/00 (Nord2000. Comprehensive Outdoor Sound Propagation Model. Part 1: Propagation in an Atmosphere without Significant Refraction; , revised ) ja AV 1851/00 (Nord2000. Comprehensive Outdoor Sound Propagation Model. Part 2: Propagation in an Atmosphere with Refraction; , revised ). Laskentamallin täydellinen kuvaus esitetään raportissa AV 1106/07 (Proposal for Nordtest Method: Nord2000 Prediction of Outdoor Sound Propagation; , revised ). Melumallinnuksen mukaan tuulivoimalaitosten aiheuttamalle yli LAeq 40 db meluvyöhykkeelle sijoittuu yksi vakituinen asuintalo ja yksi loma-asunto, lisäksi LAeq 40 db meluvyöhykkeen rajalla on kaksi vakituista ja kolme loma-asuntoa. LAeq db meluvyöhykkeelle sijoittuu noin parikymmentä vakituista ja kolmisenkymmentä loma-asuntoa. Mallinnuksen tuloskarttoja tutkittaessa tulee kuitenkin muistaa, etteivät melutasot alueella ole jatkuvasti mallinnuksen mukaiset, vaan tuulivoimamelu riippuu voimakkaasti tuulennopeudesta. Tuuliatlaksen mallinnusten mukaan keskituulennopeus m korkeudella, eli tuulivoimalaitosten roottorien pyörimiskorkeudella, on 6,2-8,4 m/s. Melutasot on mallinnettu tuulennopeudella 8 m/s 10 m korkeudella maanpinnasta, mikä vastaa noin m/s tuulennopeutta laitosten napakorkeudella 140 m maanpinnasta. Tuulennopeus laitosten toimintakorkeudella on siis suurimman osan ajasta pienempi kuin se tuulennopeus, jolla laitokset tuottavat valmistajan ilmoituksen mukaan eniten melua ja jolla melutasot on mallinnettu. Yhteisvaikutuksia mahdollisten lähialueiden tuulivoimahankkeiden kanssa ei ole arvioitu, koska niiden suunnittelu on niin varhaisessa vaiheessa, ettei niistä ole olemassa tarvittavia päätöksiä tai selvityksiä. Muistutuksessa esitetyn Näse II tuulivoimahankkeen osalta Raaseporin kaupunki päätti, ettei hankkeen tuulivoimaloita sijoiteta Raaseporin puolelle. Melun osalta muut hankkeet sijoittuvat niin etäälle, ettei merkittäviä yhteisvaikutuksia muodostu. Kaavoituksen tässä vaiheessa ei ole edellytyksiä tai perusteita arvioida melutasoja asuntojen sisätiloissa asunto- tai loma-asuntokohtaisesti, sillä lopullista päätöstä valittavasta tuulivoimalaitosmallista ei ole vielä tehty ja voimalaitokset eroavat toisistaan jonkin verran meluominaisuuksiltaan. Tehtyjen melutarkasteluiden perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että ympäristön asuinrakennusten kohdalla normaalia rakentamistapaa vastaava ilmaääneneristävyys pääsääntöisesti riittää vaimentamaan tuulivoimalaitosten melun asumisterveysohjeen mukaisten sisätilojen meluohjearvojen alapuolelle myös pienillä taajuuksilla. Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen oppaassa mainituista häiritsevyyskorjauksista on todettava, että niitä ei lisätä automaattisesti tuulivoimalaitosten meluun, sillä häiritsevimpien ominaisuuksien (amplitudimodulaatio) esiintyminen on voimakkaasti sääriippuvaista. Lisäksi melutason alhaisemmat suunnitteluohjearvot huomioivat jo tuulivoimalaitosten melun muuta melua häiritsevämmän luonteen. Ympäristöministeriön asettama tuulivoimaloiden melun mallinnus- ja mittausohjeistusta valmisteleva työryhmä on todennut mm järjestetyssä tilaisuudessa, ettei häiritsevyyskorjausten soveltamiselle ole suunnitteluvaiheessa perusteita. Suunnittelun lähtökohtana on se, että kohtuuttomat meluhaitat pyritään välttämään voimalaitosten sijoittelun ja laitevalintojen avulla. Mikäli haittoja kuitenkin ilmenee, on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen virkansa nojalla mahdollista tehdä tai teettää tarvittavat selvitykset ja mittaukset ja arvioida niiden tulosten perusteella tarvetta rajoittaa voimalaitosten toimintaa. Tämä on aivan normaali menettelytapa millä tahansa muullakin teollisuudenalalla tai energiantuotannossa. 4

5 1.2 Välke Suomessa ei ole annettu varsinaisia ohjearvoja tuulivoimaloiden aiheuttamalle välkkeelle eli vilkkuvalle varjostukselle, joka vaikeuttaa hyväksyttävän tason määrittelyä. Yleisesti käytetään vuositasolla välkevaikutuksien rajana 8 tuntia tai 10 tuntia, kuten Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (4/2012) ohjeessa on suositeltu. Esimerkiksi Saksassa on välkevaikutusten määrästä Worst Case tilanteessa määritetty raja-arvoksi 30 h/v ja 30 min/pv sekä ns. todellisessa tilanteessa (Real Case) kahdeksan tuntia vuodessa. Tanskassa todellisen tilanteen raja-arvona yleensä käytetään kymmenen tuntia vuodessa ja Ruotsissa kahdeksan tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. Mallinnus on tehty WindPro ohjelmiston Shadow- moduulilla, joka on yleisesti käytetty välkelaskentamalli. Välkkeen todellista vuotuista määrää on vaikea arvioida, koska välkevaikutusten esiintyminen on hyvin riippuvainen sääolosuhteista. Mallinnuksella haetaankin todennäköistä vaikutustilannetta. Arvio tehdään käyttämällä 30 vuoden keskiarvoisia auringonpaisteisuus- ja tuulensuuntatietoja lähimmältä sääasemalta, josta kyseiset tiedot on saatavilla ja 80 % vuotuisella käyttöasteella. Kaavaehdotusta varten välkemallinnukset on päivitetty vastaamaan tarkentunutta voimaloiden sijoittelua ja voimalaitosten todennäköistä kokoa. Jos jatkosuunnitelmissa harkittavat tuulivoimalaitokset eroavat kaavavaiheen selvityksistä, tulee välkkeen vaikutusarviot tarkistaa vastaamaan uusia suunnitelmia. Välkemallinnuksen mukaan vähintään kahdeksan tunnin välkevaikutusalueella sijaitsee 1-3 vakituista ja 3-4 vapaa-ajan rakennusta riippuen tuulivoimaloiden napakorkeudesta. Välkealueelle, jossa välkkeen määrä ylittää 10 tuntia vuodessa jää napakorkeudesta riippuen 1-2 asuinrakennusta. Mallinnus ei huomioi puuston peittävää vaikutusta ja todellinen välkevaikutus riippuukin pääosin rakennuksia ympäröivästä puustosta ja metsän peitteisyydestä. Jos tuulivoimalat eivät näy suunnittelualueen läheisyydessä oleviin pihapiireihin, eivät ne myöskään aiheuta varjostusvaikutuksia. Yleensä välkevaikutuksia esiintyy tuulivoimalaitosten ympäristön asutuksilla auringon noustessa tai laskiessa ja joskus myös talvella päiväaikaan, riippuen häiriintyvän kohteen sijoittumisesta suhteessa tuulivoimaloihin. Tuulivoimaloiden pohjoispuolella mahdollisten välkevaikutusten esiintyminen ajoittuu syksystä kevääseen. Laitosten kaakkoispuolella välkevaikutukset ajoittuvat ilta-aikaan ja lounaispuolella aamuun. Jos todellinen välkevaikutusmäärä tulkitaan liian suureksi, voi tulla kyseeseen välkkeen rajoittaminen. Välkevaikutuksien rajoittaminen on suhteellisen yksinkertaista, joka voidaan toteuttaa liittämällä tarvittaviin voimaloihin välkkeen rajoitusjärjestelmät. Maailmalla rajoitusjärjestelmiä on käytössä useissa tuulivoimapuistoissa, ja asennus tapahtuu rakentamisen yhteydessä tai jälkikäteen. Rajoitusjärjestelmä käytännössä pysäyttää tietyn voimalaitoksen/voimalaitosten ajankohta, jolloin häiriintyvässä kohteessa esiintyy välkeilmiötä. Tiettyyn kohteeseen voidaan varsin luotettavasti ennustaa mallinnuksella milloin välkkeen esiintyminen on teoreettisesti mahdollista, kun tiedetään tuulivoimaloiden sijoittuminen ja dimensiot, koska teoreettinen mahdollisuus määräytyy auringon liikkeen mukaan. Rajoitusjärjestelmä tarkkailee, onko ympäristöolosuhteet ja tuulivoimalaitoksen toiminta sellaista, että välkettä voi esiintyä ja tiettyjen ehtojen täyttyessä tietty voimalaitos voidaan pysäyttää. Järjestelmään voidaan asettaa ennalta määritetty välkemäärän raja, joka sallitaan häiriintyvissä kohteissa. Yhteisvaikutuksia mahdollisten lähialueiden tuulivoimahankkeiden kanssa ei ole arvioitu, koska niiden suunnittelu on niin varhaisessa vaiheessa, ettei niistä ole olemassa tarvittavia päätöksiä tai selvityksiä. Muistutuksessa esitetyn Näse II tuulivoimahankkeen osalta Raaseporin kaupunki päätti, ettei hankkeen tuulivoimaloita sijoiteta Raaseporin puolelle. Välkkeen osalta muut hankkeet sijoittuvat niin etäälle, ettei yhteisvaikutuksia muodostu. Yleensä välkevaikutukset ulottuvat noin 10 kertaa roottorin halkaisijan matkalle. 5

6 Kokonaiskorkeuden laskeminen esim. 150 metriin ei välttämättä vaikuta merkittävästi välkehaittaan, vaan vaikutus riippuu enemmän roottorin halkaisijan koosta. 1.3 Maisema Näsenkartanon tuulivoimahankkeen maisemavaikutukset on arvioitu YVA - menettelyn yhteydessä. Arvioinnin alussa esitettiin lyhyesti maiseman ja kulttuuriympäristön suojelua koskevat tavoitteet, jotka osaltaan toimivat arvioinnin kriteerien lähtökohtina. Arvioinnissa on laadittu maisema-analyysi sekä käytetty suuntaa antavasti visuaalisten vaikutusten vyöhykkeitä. Näkyvyysanalyysikartan avulla on tunnistettu keskeiset maisematilat, joihin tuulivoimalat voivat näkyä. Neljä havainnekuvaa on laadittu esittämään tuulivoimaloiden näkyvyyttä ja kokoa suhteessa maisemaan 1-7 km etäisyydeltä hankealueesta. Havainnekuvapaikat on valittu sellaisista merkityksellisistä maisema-tiloista, jotka liittyvät erityiseen kulttuurimaisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön tai virkistyksen kaukomaisemaan. Kuvat on valittu siten, että ne esittävät tuulivoimalat näkymään kaikkein selvimmin ko. alueilta eivätkä ne esitä tyypillistä tuulivoimaloiden näkymistä alueilla liikuttaessa tai oleiltaessa. Tuulivoimaloiden maisemavaikutusta on arvioitu maisema-analyysin, näkyvyysanalyysin, havainnekuvien sekä paikan päällä liikuttaessa tehtyjen havaintojen perusteella. Arvioinnissa on tulkittu tuulivoimaloiden näkymistä, vaikutusta maisemaan ja maiseman kokemiseen eri näkökulmista, kuten kulttuurimaiseman kerroksellisuus ja historiallisuus, asuminen, lomaasuminen, vesistön virkistyskäyttö sekä hankealueella jokamiehen oikeuteen perustuva virkistyskäyttö ja ulkoilu sekä tiellä liikkujan maisema. Maisemavaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna YVA -selostuksessa esitettyä maisemallista vaikutuskarttaa (kuva 18-12). Asuin- ja loma-asuntojen kohdalla on alueella liikuttaessa tarkkailtu ja otettu arvioinnissa huomioon myös asumisen ja loma-asumisen lähiympäristö, oleskelualueiden suuntautuminen sekä lähiympäristössä voimaloiden näkyvyyteen vaikututtavat tekijät. Arvioinnissa havaintojen perusteella on laadittu kutakin etäisyysvyöhykettä koskevat synteesit. Erikseen on arvioitu vaikutuksia suojelullisesti merkittäviin maisema- ja kulttuuriympäristökohteisiin ja -alueisiin. Hankealueen kulttuurisesti merkittävimmät kohteet on kaavan laadinnassa otettu huomioon niiden säilyttämistä koskevilla merkinnöillä eikä tuulivoimaloita ole osoitettu näiden alueiden välittömään lähiympäristöön. Arvioinnin perusteella on todettu havaittavan ja koettavan maisemamuutoksen kulttuurisesti ja muute merkittävimmillä alueilla olevan voimakkaasti sidoksissa tarkastelijan sijaintipaikasta ja havaintosuunnasta. Latokartanon maisema-alueella ei ole hallitsevaa näkymäsuuntaa ja Perniönjokilaakson pohjoisosa sijaitsee voimaloiden näkymisen kannalta kaukana. Lomaasutuksen pihapiireistä näkyvyys tuulivoimaloihin on erityisesti puustosta johtuen erittäin rajoittunut. Havainnekuvat on laadittu kaavaehdotukseen sisältyvien tuulivoimaloiden mittojen mukaisesti. Taustakuvien kuvauksissa on käytetty SONY DSLR- A300 kameraa ja 35mm objektiivia, jonka vastaa valmistajan tietojen mukaan kinofilmikameran 52mm ns. normaaliobjektiivia. Tällöin kuvan syvyyssuhteet ja mittakaavat vastaavat ihmisen havaitsemaa. Taustakuvista on muodostettu yhdistämällä panoraama, mikä ylittää ihmisen näkemissektorin ja tuo siten esille katsetta siirtämällä havaittavan maisemanäkymän. Käytetyn etäisyysvyöhykeluokittelun osalta on tarpeen huomata, että vaikka luokittelussa on käytetty Näsenkartanoon suunniteltua pienempiä voimaloita, on luokittelun pohjana avoimempi ja tasaisempi maisemaympäristö kuin Näsenkartanon tuulivoimapuiston alueella eikä luokittelu ole siten suoraan sovellettavissa ao. kohteeseen. Arvioinnissa on siksi pyritty ottamaan huomioon ympäristöministeriön tuulivoimaloiden maisemavaikutusten arviointia koskevassa oppaassa esitettyjä arviointeja laajentavia kriteerejä. 6

7 Tuulivoimalan rakentamisen ja kokoamis-pystyttämisalueen pinta-ala on noin 0,5 ha, mikä vastaa enintään noin 0,5 % yleiskaava-alueen pinta-alasta tai tuulivoimalan ympärille muodostetun noin 0,5 km säteisen ympyrän pinta-alasta. Tuulivoimalat sijoittuvat tyypillisesti noin 0,5 km etäisyydelle toisistaan, minkä johdosta voimaloiden väliin jää metsäaluetta latvustoineen rajoittamaan useamman tuulivoimalan näkymistä. Yleiskaava-alueen tiestö sijoittuu pääosin alueen laaksomuodostumiin, joissa maisemassa voimakkaammin muutoin näkyviä louhintaa tai pengerryksiä ei merkittävässä määrin ole tarpeen tehdä. Tuulivoimaloiden rakentamispaikoilla tehdään maisemointeja. Tuulivoimahankkeen rakentaminen ei edellytä uuden sähkönsiirtolinja rakentamista eikä siltä osin vaikuta maisemaan. Sähköaseman vaikutus maisemaan on metsämaaston ympäröivän sähkölinjan varrella paikallinen. Raaseporin puolelta mainituista tuulivoimahankkeista ei ole viranomaispäätöksiä, joten niiden toteutumisesta, laajuudesta, voimaloiden koosta yms. ei ole varmuutta. Edellisen perusteella maisemavaikutusten arviointi on tehty huolella eri näkökulmia ja maiseman ominaisuuksia tarkastellen. 1.4 Metsot Metso on ympäristöministeriön laatimassa vuoden 2010 uhanalaisuusluokituksessa valtakunnallisesti silmällä pidettävä (NT) laji. Bird Life Suomi on luokitellut metson alueellisesti uhanalaiseksi. Metso sisältyy lintudirektii in I- liitteen lajiluetteloon sekä on Suomen vastuulaji. Metsästyslaissa metso on luokiteltu riistaeläimeksi. Metsojen soidin ajoittuu aamuun. Tuulisella säällä soidin lakkaa muun muassa soidinäänien kuulumisen estymisestä. Tuulivoimaloista lähtevä ääni on tuolloin voimakkaimmillaan. Metson soidinäänen kantamiselle parhaat olosuhteet ovat kuulaat kevätaamut, jolloin yleensä ei juuri tuule, eivätkä tuulivoimalat aiheuta silloin melua. Metsokannan voimakas vähentyminen 1960-luvulta lähtien johtuu pääosin tuolloisista voimakkaista laajoista avohakkuista. Keski-Suomen Metsoparlamentti on todennut, että nämä monesti männylle uudistetut aukot ovat ensiharvennusiässä. Monin paikoin metsot ovat ensiharvennuksen jälkeen palanneet vanhoille elinalueilleen. Viimeisimpien tutkimusten mukaan käsitys metsosta yksinomaan vanhojen ja syrjäisten metsien lajina ei vastaa nykykäsitystä. Metsoilla tapahtuu soidinpaikkojen kiertoa myös nuoriin metsiin, mikä mahdollistaa metsojen soitimien jatkumisen ja uusien soidinalueidenkin muodostumisen. Samoin kuin metsätalous on heikentänyt metsokantaa, on metsänhoitotoimilla mahdollisuus luoda uusia metsoille sopivia elinympäristöjä. Metsoparlamentti on muun muassa julkaissut ohjeet hakkuiden ja hoitotoimien suorittamisesta metsometsissä. Storhuvudbergenin soidinalueen lisäksi Perniön metsäylängöllä on yleisesti metsojen kannan kehityksen kannalta myönteistä potentiaalia etenkin, kun noudatetaan metsojen elinympäristövaatimukset huomioon ottavia metsänhoitosuosituksia. YVA -menettelyn aikana käynnistettiin Näsenkartanon tuulivoimapuiston aluetta koskeva metsojen soidinpaikkaselvitys. Tällöin havaittiin ennakkotietojen mukainen Storhuvudbergenin soidinpaikka. YVA-selostuksesta annettujen mielipiteiden perusteella soidinpaikkaselvitys uusittiin keväällä 2012, jolloin soidinpaikan sijainti ja painopiste poikkesi aiemman selvityksen tuloksesta ja vastaa paremmin paikallisten lintuharrastajien näkemystä soidinkeskuksen ja alueen sijainnista. Mahdollisia syitä eroavaisuuteen ovat todennäköisimmin soitimen ja selvityksen ajankohtaan liittyviä. Molemmat selvitykset tehtiin Keski-Suomen metsoparlamentin ohjeen periaatteiden mukaan. Kummankin selvityksen tavoitteena oli löytää ja merkitä 7

8 suunnittelukarttoihin soidinalueet, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon voimaloiden sijoituspaikkojen suunnittelussa. Kaavaehdotuksen laatimisen yhtenä lähtökohtana oli metsojen soidinpaikan huomioiminen. Vuoden 2012 selvityksen mukaan soidinpaikan keskus sijaitsee metsätien molemmin puolin. Kaavaehdotuksesta saadun palautteen mukaan soidinpaikan rajaus painopiste vaihtelevat jossain määrin vuosittain. Storhuvudbergenin soidinpaikka muodostuu soidinkeskuksen lisäksi vanhempien metsokukkojen soidin/päiväreviireistä sekä mahdollisista nuorempien etäämpänä keskuksesta pysyvien metsokukkojen reviireistä (selvityksessä todennäköiseksi soidinreviiriksi määritellyt alueet). Soidinpaikkaan liittyvät sen lounais- ja kaakkoispuolella sijaitsevat päiväreviirialueet. Nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa voimaloita ei ollut sijoitettu soidinkeskuksen alueelle. Kaavaehdotuksesta esitetään poistettavaksi kaksi tuulivoimaloiden paikkaa. Voimala nro 2 sijoittui metson mahdollisten soidinreviiviirien tuntumaan. Voimala nro 1 sijoittui metsojen päiväreviiriksi soveltuvalle alueelle. Havaitut soidinreviirit on otettu kaavaehdotuksessa huomioon alueet säästävällä luo-1-merkinnällä, mikä mahdollistaa usean metsokukon soitimen alueella. Kahden tuulivoimalan poistaminen turvaa myös soidinkeskuksesta etäämmällä sijaitsevien soidin- ja päiväreviirien säilymisen ja siten turvaa edellytykset soidinpaikan säilymiselle. Soidinkeskusta lähinnä on voimala numero 3, joka sijaitsee havaitulla metsojen päiväreviirialueella. Alue säilyy pääosaltaan rakentamattomana, mikä mahdollistaa metsojen ruokailun ja lepäilyn alueella edelleenkin, eikä siten vaaranna soidinpaikan jatkuvuutta. Tuulivoimaloiden toiminnan lähelle kuuluva ääni on jatkuvaa eikä sisällä äkillisiä piirteitä. Voimaloiden näkyminen rajoittuu puuston latvustokerroksen vuoksi, mikä peittää visuaaliselta häiriöltä. Edellisen perusteella ei voida tunnistaa päiväreviirialueelle kohdistuvia merkittäviä häiriövaikutuksia. Tuulivoimarakentaminen alueella voidaan ajoittaa siten, että häiriö ei kohdistu soitimella tai pesimässä oleviin metsoihin ja huoltokäynneissä voidaan ottaa huomioon metsojen soitimen vuorokautinen ajoittuminen varhaiseen aamuun. Häiriöiden aiheutuminen alueella liikkumisesta jää siten vähäiseksi. Toisaalta Nybyn-Olhavan tuulipuiston rakentamisen aikana havaittiin toimiva metson soidin noin puolen kilometrin etäisyydellä rakennuspaikasta. Lähin voimala Näsenkartanon tuulivoima-alueella soidinkeskuksesta sijaitsee yli 400 m etäisyydellä. Kahden tuulivoimalan poistamisen jälkeen suunnittelualueen länsiosassa häiriöiden aiheutuminen alueella liikkumisesta jää siten vähäiseksi. Liikennöinti alueella moottorikäyttöisillä laitteilla on jo nyt rajoitettu lukitulla puomilla. Kaavaehdotuksen laatimisessa metsojen elinympäristö ja soidinpaikka on otettu huomioon siten, että metsojen lisääntymismahdollisuudet alueella säilyisivät edelleen. 1.5 Sijainnin edullisuuteen liittyvät vaikutukset Näsenkartanon tuulivoima-alue sijaitsee infrastruktuurin rakentamisen ja siitä seuraavien ympäristövaikutusten kannalta edullisella paikalla. Kantatie 52 muodostaa seudullisen liikenneväylän, mikä mahdollistaa hyvät yhteydet valtatieverkkoon ja siten tuulivoimakomponenttien sujuvan kuljettamisen. Yleiskaava-alueen tiestö voidaan liittää suoraan kantatiehen ilman uusien tieurien avaamista. Alueen nykyinen tiestö muodostaa lähtökohdan tuulivoimahankkeen tiestön kehittämiselle tuulivoimaloiden komponenttien kuljettamiseksi. Kokonaan uudet tai parannettavat tiet liittyvät pääosin tuulivoimaloille johtavista pistoteistä. 8

9 Kaava-alueen läpi johtaa 110 kv sähkölinja, johon tuulivoima-alue voidaan liittää suoraan linjan yhteyteen rakennettavan sähköaseman välityksellä. Täten sähkönsiirtoa varten ei tarvitse rakentaa uutta sähkönsiirtolinjaa ja siten vältetään uuden sähkönsiirtolinjan rakentamisen aiheuttamilta maankäyttö- ja ympäristövaikutuksilta. Kunkin tuulivoimalan yhteydessä tarvittavien kenttäalueiden pinta-ala on noin 0,5 ha. Kaikkien tuulivoimaloiden kenttäalueiden yhteenlaskettu pintaala on hieman alle 1 % kaava-alueen kokonaispinta-alasta. 1.6 Muutokset tuulivoimaloiden lukumäärään Mahdollisesti metsojen soidinreviirin tuntumaan sijoittuva tuulivoimala nro 2 ja sille johtava huoltotie esitetään poistettavaksi. Metsojen päiväreviiriksi soveltuvalle alueelle sijoittuva voimala nro 1 esitetään poistettavaksi. Mikäli tuulivoimala nro 2 poistetaan, niin infran rakentaminen suunnittelualueen lounaiskulmauksen tuulivoimalalle nro 1 ei ole teknistaloudellisin perustein järkevää. Lisäksi esitetään poistettavaksi tuulivoimala nro 5 perusteluina Frankböleträsketin asutukselle mahdollisesti aiheutuva häiriö (maisema, melu). Maiseman suuntautuneisuuden vuoksi maisemavaikutuksia kohdistuu Frankböleträsketin järvelle ja osalle rannan loma-asuntoja. Tarkemmin maisema- ja meluvaikutuksia on perusteltu em. yleisvastineissa. 2. Lausunnot 2.1 Varsinais-Suomen liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus Lausunto Alueidenkäytön näkökulma ELY -keskus katsoo, että suunnitelmaa on kehitetty niiden suuntaviivojen mukaisesti, joita luonnosvaiheessa annetussa lausunnossa esitettiin. Eri seikkoihin kohdistuneiden huomautusten takia on voimaloiden 2, 6, 7, 10, 11 ja 12 sijaintia jonkin verran siirretty verrattuna luonnokseen ja kaavamääräyksiä täydennetty. Luonnonolosuhteista, etenkin metson soidinkäyttäytymisestä, on vuoden 2012 aikana saatu uutta merkittävää tutkimustietoa, joka tulee ottaa huomioon tuulivoimalalle ajatellun alueen käytössä. ELY -keskus on korostanut metsojen soidinpaikkojen säilyttämisen merkitystä myös Varsinais-Suomen liitolle antamassaan lausunnossa tuulivoiman vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. Luonnonsuojelun näkökulma Näsenkartanon tuulipuistolle esitetty alue on olemassa olevien selvitysten perusteella (liite 2; Nore) eräs eteläisen Suomen (Varsinais-Suomi ja Uusimaa) tärkeimmistä ja harvoista jäljellä olevista laajoista alueellisesti uhanalaisen metson soidinkeskuksista. Alue liittyy laajempaan Pohjan metsäylänköjen aluekokonaisuuteen, mikä on kokonaisuudessaan Kiskosta ja Raaseporista Fiskarsista Puontpyöliin saakka erittäin tärkeä rakentamaton metsäkokonaisuus ajatellen rannikkoseutumme hyvin pirstoutunutta metsämaisemaa. Soidinpaikan alueella on myös kalasääsken pesäpuumerkintä. Suomen ympäristökeskuksen asiantuntija Saija Sirkiän (liite 1) mukaan soidinkeskuksen ympärille tulisi jättää rakentamatta vähintään noin kilometrin säteinen alue, jotta soidinpaikka säilyisi lintujen käytössä, eikä alueen läpi tulisi rakentaa teitä tai muita rakenteita, jotka lisäävät häiriötä soidinalueella. Toimivan soitimen tilavaatimus on arvion mukaan minimissään 300 ha 9

10 yhtenäistä metsää. Tuulivoimaloiden siirtäminen muutama sata metriä ei pelasta soidinpaikkaa. Turun lintutieteellisen yhdistykseen suorittamissa metson soidinkartoituksissa 2000 luvulla koirasmediaani oli Varsinais-Suomen ja Rauman seudulla kaksi, ja yli viiden kukon soitimet todettiin harvinaisiksi. Hankealueelta varmennettu Storhuvudbergenin soidinpaikka on yksi eteläisen Suomen merkittävimmistä metson soitimista. Lajin alueellinen uhanalaisuus huomioon ottaen tämä elinvoimainen soidin on ehdottoman tärkeää säilyttää toimivana, jotta varmistetaan riittävä poikastuotto ja lajin suotuisa kannankehitys. YVA:n erillisessä metsoselvityksessä kartoitettiin soidintavien metsokukkojen lukumäärää sekä niiden soidinreviirejä Storhuvudbergenin alueen soidinkeskuksessa ja lähiympäristössä. Soidinpaikan koko laajuutta ei voida yhden kevään ja parin havaintoaamun perusteella kattavasti todentaa, mikä todetaan myös selvityksessä. Kokonaiskuvan saamiseksi tulee selvittää lisää metson soidinpaikan kokonaislaajuus, koska todellista laajaa kuvaa Näsen metsäalueiden metsojen elinympäristöstä ei aiemmalla kartoituksella ole voitu antaa. Tällä soidinpaikalla on varmuudella seurattu metson soidinta yli 30 vuotta sitten. Lausunnossa todetaan luontaisesti, hitaasti muuttuvissa olosuhteissa metson soitimet todetuksi varsin pysyviksi, laji paikkauskolliseksi perinteisille soidinpaikoille ja tämä toimiva soidin poikkeuksellisen elinvoimaiseksi. Soitimella on ollut vuosina noin 10 metsokukkoa ja naarasmetsoja käy säännöllisesti parittelemassa ns. koppeloviikon aikana, jopa 10 koppelon parvissa parhaimpina aamuina sekä lähes joka kevät nuoria poikakukkoja koppeloparvissa. Soidinhavaintojen paras ajankohta oli menetetty soitimen varmentamiseksi, kun sääolosuhteet olivat muuttuneet. Metson osalta törmäysriskin lisäksi tulee arvioida myös muita haittavaikutustekijöitä (liite2; Nore), kuten voimaloiden pystytys- ja kokoamisalueita sekä huoltotieverkostoa. Metsojen on todettu olevan herkkiä lisääntymis- ja elinympäristön muutoksille. Huoltotiet voivat lisätä merkittävästi ihmisvaikutusta ja häirintää, jota metso ei siedä. Etenkin soidinpaikan häirintä on kohtalokasta lajin lisääntymisen onnistumisen kannalta. Osayleiskaavaehdotuksen mukaisella rakentamisella olisi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen arvion mukaan merkittävästi heikentävä vaikutus Pohjankiskon-Perniön metsäylänköjen metsopopulaatioon. V-S ELY-keskus on esittänyt lausunnossaan tuulivoiman vaihemaakuntakaavasta, että Näsen tuulivoima-alueen läntinen osuus tulee poistaa merkittävien linnustovaikutusten vuoksi. Tuulivoiman vaihemaakuntakaavan mukaiset rakentamistoimenpiteet ja niiden vaikutus metson varmennetulle lisääntymisalueelle (soidinpaikka) sekä kartoitetuille päiväreviireille aiheuttaisivat juuri samankaltaisia elinympäristömuutoksia ja pysyviä haittoja, jotka ovat johtaneet metsokannan romahdukseen sekä lajin alueelliseen uhanalaisuuteen Etelä- Suomessa ja Lounais-Suomessa. V-S ELY-keskus esittää, että osayleiskaavassa esitettyjä läntisimpiä voimaloita 1-4 ei toteuteta ja että muun alueen osalta vaaditaan lisäselvityksiä metson todellisen soidinpaikkatilanteen selvittämiseksi. Lausunnon liitteet: liite 1 Metson soidinpaikkojen huomioimisesta tuulivoimarakentamisen yhteydessä (Saija Sirkiä, Suomen ympäristökeskus) ja liite2 Näsenkartanon tuulivoimapuisto metson soidinpaikka/päiväreviirit (Kari Nore ) Liikenteen näkökulma Kaava-alueen kohdalla kantatiellä Tammisaari-Jokioinen (Perniöntie) on nopeusrajoitus 100 km/h. Liikenneviraston nykyisen ohjeen (8/2012) mukaan suositellaan tuulivoimalan etäisyydeksi maantien keskilinjasta vähintään 300 metriä. Voimala 11 on merkitty 250 metrin päähän kantatiestä. Minimietäisyytenä voidaan Liikenneviraston ohjeen mukaan pitää seuraavaa: tuulivoimalan kokonaiskorkeus (torni+lapa) + maantien suoja-alueen leveys. 10

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Somero Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2013 Viite 1510001380-003 SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS SOMERON TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 27.6.2013 Laatija

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL 38 90015 Oulun kaupunki 1 : Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Suunnittelutarveratkaisuhakemusten täydennys: Päivitetty melu- ja varjostusvaikutusten mallinnus

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Tuulivoimaseminaari 3.10.2012 Tampereen komediateatteri Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Mitä ollaan

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Kaavoituksen ajankohtaispäivä, Turku Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.6.2014 Maakuntakaava & vaikutusten arviointi MRL 1 MRL 9 MRA

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys)

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Uusimaa Itä-Uusimaa Häme Päijät-Häme PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Mistäon kyse? Suomen tavoitteena on tuottaa energiastaan tuulivoimalla

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA 2000 -VERKOSTON ALUEISIIN 2007 1. Taustaa Natura 2000 verkosto on Euroopan Unionin kattava luonnonsuojelulle tärkeiden

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 Lausuntojen vastineet, 1 (7) Sisällysluettelo 1 Liikenteen

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 6 x V136 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26596 6 x V136 x HH182

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot

Tuulivoima ja maisema

Tuulivoima ja maisema Tuulivoima ja maisema Tuulivoima vasta tai myötätuulessa Marie Nyman Kemiönsaari 19.3.2013 Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset Tuulivoimarakentamisen laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat yleensä

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI)

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Muistio 7.2.2017 TEM/1498/05.03.03/2015 LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset LähiTuuli Oy (jäljempänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Projektisuunnittelija Eeva Paitula eeva.paitula@satakunta.fi 28.11.2012, Alueiden käyttö 1 Ympäristöministeriön rahoittama pilottiprojekti Osa Satakunnan vaihemaakuntakaavaa

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

Kiviaineshuolto kaavoituksessa

Kiviaineshuolto kaavoituksessa Kiviaineshuolto kaavoituksessa Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Esityksen sisältö Kaavahierarkia ja VAT Maakuntakaavan rooli ja Pirkanmaan maakuntakaava Yleiskaavoitus Eri kaavatasojen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Parainen 9.5.2012 9.5.2012/ Lähtökohta (VL 2:6): Yleisen oikeuden mukaisen ruoppauksen toteuttamiseen ei tarvitse

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA

SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA 1/3 SAVONLINNAN KAUPUNKI Valtakatu 25 53100 Lappeenranta www.poyry.fi Päiväys 7.2.2014 Viite 16USP0033.BSE Sivu 1 (3) SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA VASTINEET YLEISKAAVAEHDOTUKSESTA JÄTETTYIHIN VIRANOMAISLAUSUN-

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

Tuulivoimarakentaminen, YVA ja kaavoitus

Tuulivoimarakentaminen, YVA ja kaavoitus Tuulivoimarakentaminen, YVA ja kaavoitus Kehittämiskeskustelu 5.9.2013 Kankaanpää Anu Lillunen VARELY / Ympäristönsuojeluyksikkö / AL 5.9.2013 Tavoitteita Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020: Uusiutuvan

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010 Kymenlaakson Liitto Tuulivoimaselvitys 2010 Tuulivoimaselvitys 2010 Tavoitteena löytää riittävän laajoja, tuulisuudeltaan ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvia alueita 2005 laadittu

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot