Hyvät käytännöt kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvät käytännöt kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämiseksi"

Transkriptio

1 Hyvät käytännöt kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämiseksi Matti Heikkinen Kainuulainen työ ja terveyskunnon toimintamalli hanke S

2 2. uudistettu painos Julkaisija: Kainuun maakunta kuntayhtymä PL KAINUU Puh Fax ISSN D: 48 Kajaani

3 Sisältö Johdanto...4 Näe Kainuu uusin silmin...5 Terveyserojen kaventamisen mahdollisuudet ovat valtavat...9 Työnhakijoille tietoa omasta terveydestä ja työkyvystä...10 Kuntotestistä yksilöllinen suositus liikuntaan...12 Tietoa terveydestä yksissä kansissa...13 Hyvinvointitreenit ja depressiokoulu yhteistyöllä voimia arkeen...15 Kuntoutusohjaus ja kuntoutuskiekko selkeyttävät palvelujärjestelmää...16 Syke nousuun liikuntavälineitä lainaksi kirjastosta!...21 Yrityksetkin voivat kaventaa terveyseroja...23 Savuttomuutta edistämällä terveempi Kainuu...24 Vaikutuksia kustannuksiin?...25 Ennakkoarviointi kehittämistyön välineenä...26 Sosiaalinen markkinointi mahdollisuus muutokseen...28 Kainuulainen työ ja terveyskunnon toimintamalli hanke...30 Hankkeessa työskennelleet vuosina Viitteet ja lähteet...32

4 Johdanto Kainuulaisten terveyden edistäminen on pienistä asioista kiinni. Tässä julkaisussa esitellään kokemuksia erilaisista kokei luista ja toimintatavoista, jotka edistävät kainuulaisten terveyttä. Hyvä lähtökohta kainuulaisten terveyden edistämiselle on terveyserojen kaventami nen, koska se on tehokkain keino edistää ko ko väestön terveyttä Kainuussa. Sosioekonomisista terveyseroista Kainuun alueella on olemassa paljon tutkimus ja tilas totietoa, mutta käytännön toimista terveyse rojen kaventamiseksi on vähemmän tietoa saatavilla. (1) Tämä julkaisu on läpileikkaus kehittämis hankkeemme monista ideoista ja ajatuksista. Moni esiteltävistä ideoista on toteutettavissa yksistään, mutta parhaimman lopputuloksen tuottaa eri keinojen ja menetelmien yhdistä minen. Työnhakijoille suunnatut terveystarkastukset voidaan helposti yhdistää muihin työnhakua tukeviin toimiin, kuten koulutukseen tai esi merkiksi kuntouttavaan työtoimintaan. Tämä tukee uudelleen työllistymistä mahdollisim man nopeasti. Yhtälailla liikuntavälineiden lainaamisella ja fyysisen kunnon kartoituksilla voidaan tukea kuntalaisten liikuntaharrastuksen aloittamista tai jatkamista. Mikä parasta, kaikki esiteltävät kokemukset, tempaukset ja kampanjat ovat toteutettavissa kohtuullisin kustannuksin tai täysin maksutta. 4 Lisäksi esiteltävät asiat keskittyvät pääosin sellaisiin kustannusvaikuttaviin terveyden edistämisen keinoihin, joista on jo olemassa näyttöä ja tutkittua tietoa.(2) Hyvä esimerkki tällaisesta on työnhakijoille suunnatut terveystarkastukset, jotka sisältä vät lyhytneuvontaa esimerkiksi ravitsemuk sesta tai liikunnasta. Tässä julkaisussa esiteltävät toimintatavat ei vät perustu pelkästään elintapa ajatteluun tai luotettavan tiedon lisäämiseen yksilöille. Yh teisöt, osallisuus ja yhteistyö ovat teemana kainuulaisten terveyden edistämisessä. Yh teisöllisiä terveyden edistämisen keinoja ovat esimerkiksi hyvinvointitreenit sekä yritysten kampanjat ja tempaukset. Kysymys on ennen kaikkea käyttäytymisen muutoksesta, jota voidaan tukea monin eri tavoin. Muutokseen voivat osallistua kaikki halukkaat. Kainuulaisten terveyden edistämi nen on loppujen lopuksi pienestä kiinni. Kajaanissa maaliskuussa 2012 Matti Heikkinen projektipäällikkö, YTL Kainuulainen työ ja terveyskunnon toiminta malli hanke (S10073)

5 5

6 6

7 7

8 Heikommassa asemassa olevien terveyttä edistämällä nostetaan parhaiten kainuulais ten terveyden tasoa. Pelkästään ehkäisemällä tyypin 2 diabetek sen aiheuttamia lisäsairauksia terveystar kastuksiin osallistuneiden osalta säästetään jopa 8900 euroa/hlö/vuosi.(3) Pelkästään 1000 kainuulaisen työnhakijan terveyden osalta kustannusten säästö voi olla jopa euroa vuodessa.(4) 8

9 Terveyserojen kaventamisen mahdollisuudet ovat valtavat Kainuulaisten terveydentila on monella ta paa huolestuttava. Erilaiset indikaattorit kertovat karua kieltään kainuulaisten ter veydestä. Vaikka kainuulaisten yleinen terveydentila on viime vuosina kohentu nut, terveyserot ovat Kainuussa edelleen jyrkät. Kainuuseen syntyneen lapsen elinajanodote on valtakunnan matalin. Muuttoliikkeen ohel la Kainuussa menetetään elinvuosia suhteel lisesti eniten (tapaturmat ja itsemurhat). Kainuusta tuskin löytyy seuraavaa Paavo Nurmea, sillä 100 metrin matkan juoksuky vyttömyys on yleisintä Kainuussa.(5) Vaikka kainuulaisten yleinen terveydentila on kohonnut viime vuosina, sosioekonomiset terveyserot ovat pääosin muuta Suomea jyr kemmät. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että terveys jakautuu eriarvoisesti. Mitä ylem pi sosiaalinen asema yhteiskunnassa yksilöl lä on, sitä pidempi elinajanodote hänellä on.(6) Terveyserot eivät kuitenkaan ole väistämättö miä, vaan ne syntyvät yhteiskunnan sosiaa listen mekanismien ja rakenteiden (elinolot, tavat, sosioekonominen asema) vaikutuk sesta. Näin ollen sosioekonomiset terveyse rot eivät ole eettisesti hyväksyttäviä.(7) Tehokkain keino koko kainuulaisen väestön terveyden edistämiseen onkin palveluiden ja toiminnan suuntaaminen heikommassa ase massa oleville. Niiden ihmisten auttamisella, joilla ongelmat kasautuvat, on suurin vaikutus koko väestön terveyteen.(6) Terveyserojen kaventamisen potentiaali on valtava. Mikäli sairauksien riskiä voitaisiin ko 9 ko väestössä alentaa korkeasti koulutetun väestön tasolle, nykyinen sairastavuus aleni si arvion mukaan jopa prosenttia. Ter veyden tasa arvo säästäisi jopa henkilötyövuotta sekä 15 prosenttia tervey denhuollon menoista.(8) Vaikka sairauksien ennaltaehkäiseminen maksaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia, voi se pitkällä aikavälillä tulla ratkaisevasti edulli semmaksi kuin sairauksien hoitaminen.(9) Säästöjä sosiaali ja terveydenhuollon me noissa voidaankin saavuttaa investoimalla hyvinvointiin.(10) Terveys on merkittävä tekijä osana taloudel lista kasvua. Hyvä terveys sekä työ ja toi mintakyky ovat perusta työllisyysasteen nostamisessa. Terveyttä edistämällä työn tuottavuus paranee, sairauspoissaolot vähe nevät ja työssä voidaan jatkaa pidempään. Lisäksi terveet kansalaiset ovat merkittävä voimavara niin perheille kuin koko kansanta loudelle.(9) Kainuulaisen lapsen tulisi käyttäytyä keski määräistä suomalaislasta terveellisemmin, jotta hän eläisi yhtä pitkään kuin muualla Suomessa syntyneet lapset. Terveellisem pään elämään voidaan kannustaa ja motivoi da monin eri tavoin. Lisäksi terveyden edistämistä voidaan tehdä monin eri tavoin. Tähän julkaisuun on koottu erilaisia tervey den edistämisen keinoja ja menetelmiä, joilla voidaan edistää kainuulaisten terveyttä ja työllisyyttä. Esiteltävät käytännöt ovat esi merkkejä paikallisesta yhteistyöstä ja kei noista, joilla voidaan konkreettisesti edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kaventaa vallitse via terveyseroja.

10 Työnhakijoille tietoa omasta terveydestä ja työkyvystä Työnhakijoille suunnatut terveystarkas tukset ovat käytännön esimerkki toimin nasta, jolla voidaan kaventaa terveyseroja. Samalla terveystarkastukset edistävät yksilöiden terveyttä ja ehkäise vät kansansairauksia. Työn menetys voi aiheuttaa ahdistusta, pel koa, epävarmuutta ja surua. Työttömyysuh kan on todettu lisäävän sairastavuutta. Työttömyys lisää myös vakavan syrjäytymi sen vaaraa. Vaikka työttömäksi jäämisestä ei automaattisesti seuraa ongelmia, on työttö myydellä erityisesti pitkittyessään yhteys pa hoinvointiin. Työttömät kokevatkin terveydentilansa työllisiä heikommaksi ja ovat usein sairaampia kuin työlliset.(11) Työnhakijoille suunnatut terveystarkastukset ovat käytännön esimerkki terveydenhuollon järjestämästä ennalta ehkäisevästä toimin nasta, jolla on suuri merkitys niin kainuulais ten terveyteen kuin työllisyyteenkin. Terveystarkastuksiin osallistuneet ovat saa neet arvokasta tietoa terveydestään ja tukea omasta terveydestä huolehtimiseen. Työttömille työnhakijoille suunnatut terveys tarkastukset edistävät osallistujien terveyttä ja hyvinvointia monin eri tavoin. Terveystar kastuksiin osallistuneet kiinnittivät aikaisem paa enemmän huomiota terveydentilaansa ja tavoittelivat elintapoihin liittyviä muutoksia. Osallistujat kertoivat aloittaneensa liikunta harrastuksen tai kiinnittävänsä enemmän huomiota ruokavalioonsa. Myös omaan ter veyteen liittyvät huolet vähenivät. Terveystar kastus oli toiminut myös porttina muihin terveydenhuollon palveluihin, kuten kuntou tukseen tai lisätutkimuksiin. 10 Työnhakijoiden terveyspalveluilla voidaan vaikuttaa terveyttä edistävien valintojen teke miseen ja ehkäistä elintapa ja kansansai rauksia, mikä ajan mittaan kaventaa terveyseroja. Työnhakijoiden terveyteen ja työkykyyn liittyvät haasteet ovat monissa ta pauksissa myös esteenä työllistymiselle. Ennaltaehkäisevä työ näkyy ennen pitkää Kainuun kuntien taloudessa säästöinä ja kor jaavan työn tarpeen vähenemisenä. Terveys palvelujen suunnitelmallinen kytkeminen työllistymisprosesseihin vaatii yli organisaa tiorajojen ulottuvaa yhteistyötä. Ennen kaikkea tarvitaan terveyden ja työky vyn merkityksen ymmärtämistä työllisty misprosesseissa ja toisin sanoen työttömyyden ja syrjäytymisen terveydellisten vaikutusten ymmärtämistä. Mahdollisuus kunnille on jo olemassa, sillä valtio tukee kuntia 1,5 euroa jokaista vuotiasta henkilöä kohden valtionosuusjärjestelmän kautta, jotta kunnat järjestäisivät pitkään työt tömänä olleille terveystarkastuksia. Eräs terveystarkastuksessa käynyt kuvasi kokemuksiaan seuraavasti: "On todella hyvä että minäkin pitkään lähes 40 v. työelämässä, konkurssin jälkeen työttömäksi jääneenä, sain etuoikeuden päästä terveystarkastuk seen. Toivon, että muutkin työttömät ovat käyttäneet hyödykseen tämän palvelun. Ps. toivon jatkoa hyvälle asialle. Kiitos!" (12) Työnhakijoiden lisäksi on muita työterveys huollon ulkopuolella olevia henkilöitä, jotka hyötyvät vastaavista terveyspalveluista. Täl laisia ryhmiä ovat esimerkiksi omaishoitajat, kotiäidit, ennen aikaisesti eläkkeellä olevat tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat.

11 Työnhakijoille suunnitelluissa terveystarkas tuksissa on käynyt maaliskuuhun 2012 men nessä yli 2400 kainuulaista. Työnhakijoiden terveyden edistäminen näh tiin Kainuussa niin tärkeänä, että työttömien terveyden edistämiseksi perustettiin vuonna 2011 uusia terveydenhoitajan toimia (mm. työvoiman palvelukeskukseen sekä terveys keskukseen). 11

12 Kuntotestistä yksilöllinen suositus liikuntaan Kynnys liikunnan aloittamiseen saattaa monella olla korkea. Fyysisen kunnon tes taaminen, liikuntasuositus ja neuvonta tukevat liikunnan aloittamista. Kainuulaisten liikkumiskyky on heikentynyt viime vuosina. Kainuussa on eniten ihmisiä, jotka eivät pysty juoksemaan 100 metrin mat kaa. Samaan aikaan lähes joka kolmas mies ei harrasta vapaa ajalla liikuntaa. (13) Liikkumattomuuden väitetään olevan tervey delle vaaraksi, minkä lisäksi heikko fyysinen kunto voi altistaa eri sairauksille. Hyvä fyysi nen kunto taas tuo lisää elinvuosia ja piden tää elinikää. Perusteellinen fyysisen kunnon ja kehon koostumuksen selvittäminen on tukenut mo nen kainuulaisen liikuntaharrastuksen aloitta mista. Ennen kaikkea osallistujat ovat saaneet lisätietoa liikuntatottumuksistaan, li has ja kestävyyskunnostaan sekä kehon koostumuksesta. Henkilökohtainen fyysisen kunnon testaus, liikuntasuositukset sekä liikuntaneuvonta tu kevat painonhallintaa ja edistävät fyysisen kunnon kehittämistä. Työttömille työnhakijoil le järjestetyt erityiset liikuntaryhmät saivat osallistujilta kiitoksia. (14) Fyysisen kunnon testauksessa sekä liikunta ryhmien järjestämisessä on noudatettu mata lan kynnyksen periaatetta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osallistuminen on maksutonta eikä esimerkiksi sitoutumista vaadita. Fyysisen kunnon kartoituksiin valitut menetel mät soveltuvat työikäisille ja vähän liikuntaa 12 harrastaville. Käytetyt menetelmät tuottavat monipuolisesti tietoa kehon toiminnasta ja hyvinvoinnista. Fyysistä kuntoa ja kestävyyttä kannattaa tes tata myös muilta kuin huippu urheilijoita. Esi merkiksi kuntotesteihin osallistuneet kuvasivat kokemuksiaan seuraavasti: "Meille rapakuntoisille testaus olisi vieläkin tärkeäm pää, jotta huomaisimme mitä on tehtävissä." Kuntotestien yhteydessä liikuntaharrastuksen aloittamista voidaan tukea monin keinoin. Henkilökohtainen liikuntasuositus, erityiset lii kuntaryhmät sekä henkilökohtainen liikunta neuvonta edistävät säännöllisen (15) liikuntaharrastuksen jatkamista. Henkilökohtaiset kuntotestit motivoivat liikun taan monin eri tavoin ja sisältävät erilaisia neuvontamenetelmiä (16): liikunta aktiivisuuden kartoitus liikuntaan liittyvän tiedon lisääminen tavoitteiden asettelu kirjallinen liikuntasuositus Oman terveyden edistäminen on usein kiinni pienistä muutoksista ja askelista, jotka pitkäl lä aikavälillä lisäävät hyvinvointia ja terveyttä. Maaliskuuhun 2012 mennessä kuntotesteihin oli osallistunut lähes 800 kainuulaista. Työttö mille järjestettiin lisäksi omia liikuntaryhmiä osana terveysliikuntaa. Kajaanin kaupunki tu ki työttömien liikuntaa opintoseteleillä, joilla pystyi osallistumaan terveysliikunnan ryh miin.

13 Tietoa terveydestä yksissä kansissa Asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan tietoi suutta terveydestään voidaan edistää mo nin tavoin terveydenhuollossa. Kattava tieto omasta terveydestä on helposti saa tavilla henkilökohtaisesta kansiosta. Asiakaslähtöisyys ja asiakasnäkökulma ovat korostuneet viime aikoina myös terveyden huollon palveluissa. Toisaalta esimerkiksi kuntoutuspalveluita on kritisoitu jäykiksi ja asiakkaat kokevat olevansa sivullisia. (17) Asiakaslähtöisyyttä voidaan edistää myös viestinnän keinoin. Kaikille terveystarkastuk sissa käyneille asiakkaille on koottu henkilö kohtainen kansio. Kansio sisältää tietoa terveystarkastuksiin liittyvistä mittauksista ja kansioon on helppo lisätä esimerkiksi kunto testeistä saatu palaute tai omat reseptit. Kansio on toiminut myös tiedon välittämisen ja tiedon siirtämisen välineenä. Kansioon on kerätty tietoa ajankohtaisista tapahtumista tai yhteystiedoista. Kansion avulla asiakkaan on myös helpompaa säilyttää mukana häntä koskevat lausunnot ja terveystiedot. Asiakaskansiossa tärkeistä aiheista kerro taan tietoiskuina. Kansiossa on lisätietoa hoi toon pääsyyn liittyvävästä hoitotakuusta sekä sairausloman merkityksestä työttömän työn hakijan näkökulmasta. Kansiossa kerrotaan myös sairauden hoidon maksukatoista ja toi meentulotuen mahdollisuuksista sairauskulu jen kattamiseksi. Kansiossa on reilusti tilaa myös muille omille tiedoille ja papereille. Kansio on muokattavis sa kunkin asiakkaan henkilökohtaisen tar peen mukaisesti. Esimerkiksi tupakoinnin lopettamista pohtivalle asiakkaalle voidaan 13 antaa tukimateriaalia tupakoinnin vähentämi sestä tai lopettamisesta. Yhdessä työkuntoon! kansion sisältö: palaute terveystarkastuksesta palaute fyysisen kunnon testistä kehonkoostumus, testituloksia henkilökohtainen liikuntasuositus ravinto opas tietoa alkoholin tai tupakoinnin riskeistä eri yhteistyökumppaneiden esitteitä työtön vai sairas opas (18) esite Kelan kuntoutuksesta sydämen terveys opas ehkäise aivohalvaus opas vyötärönympärys mitta kosteusmittari (Huugo) tietoa terveydenhuollon maksukatoista tietoa virtuaalisesta liikuntaryhmästä hyödyllisiä yhteystietoja hyödyllisiä Internet osoitteita. Tiedot myös potilastietojärjestelmään Kaikista terveystarkastuksiin tai fyysisen kunnon kartoituksiin osallistuneista henkilöis tä on kirjattu yhteenveto ja muut tiedot poti lastietojärjestelmään. Näin terveystiedot ovat tarvittaessa käytössä jatkohoidon ja ohjauksen yhteydessä. Katta va peruskartoitus asiakkaan terveydestä ja hyvinvoinnista tukee niin hoitotyötä kuin asiakkaan omaehtoista terveyden ylläpitä mistä.

14 Koti Kajaani uutisoi hyvinvointitreenit seuraavasti: 14

15 Hyvinvointitreenit ja depressiokoulu yhteistyöllä voimia arkeen Ihmisen hyvinvointi on moniulotteinen asia. Konkreettisesti hyvinvointia voidaan edistää esimerkiksi toiminnallisella kurs silla. Hyvinvointitreenit sekä depressio koulu ovat esimerkkejä yhteistyössä järjestetyistä ryhmätoiminnoista. Kainuulaisille työnhakijoille järjestettiin hyvin vointia tukeva ja edistävä toiminnallinen kurs sikokonaisuus syksyllä Kaikki kurssille osallistujat haastateltiin ja kurssi räätälöitiin osallistujien mielipiteitä ja toiveita kunnioit taen. Hyvinvointitreenit sisälsivät erilaisia harjoituk sia, tutustumisretkiä, yhdessäoloa ja liikun taa. Treenit toteutettiin pienryhmänä, johon osallistui kahdeksan henkilöä. Ryhmäläiset tutustuivat myös paikallisiin yhdistyksiin ja eri toimijoihin treenien aikana. Hyvinvointitreenien keskeisenä ajatuksena oli tarjota osallistujille yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kokemuksia. Toiminnan tarkoi tus oli tuoda osallistujille voimia ja piristystä arkeen. Toiminnan aikana osallistujien välille syntyi myös ystävyyssuhteita. Hyvinvointireenit mahdollistivat tutustumisen erilaisiin mielekkäisiin, edullisiin tai maksutto miin toimintoihin, jotka kiinnostivat osallistu jia. Toiminnan tarkoituksena on edistää osallistujien omaehtoista huolenpitoa tervey destään ja hyvinvoinnistaan. Hyvinvointitreenit ovat oiva esimerkki hyvin voinnin edistämisesti yhteistyön avulla. Käy tännön tasolla kurssin ohjaamisesta vastasi työpari ja esimerkiksi kustannukset jaettiin eri toimijoiden kanssa. Ryhmän toimintaa järjes tettiin yhteistyössä paikallisten yhdistysten 15 kuin seurakunnankin kanssa. Kokemukset hyvinvointitreeneistä ja yhteis työstä olivat niin myönteiset, että hyvinvointit reenit toteutettiin myös syksyllä Tuolloin toimintaa järjestettiin nuorille miehil le. Hyvinvointitreenit SMStm ovat Suomen mie lenterveysseuran kehittämä kurssitoiminnan malli, jota on sovellettu käytäntöön eri puolilla Suomea. Lisätietoa hyvinvointitreeneistä löy dät Suomen mielenterveysseuran Internet si vuilta. Depressiokoulusta tukea itsehoitoon Vuoden 2009 lopussa järjestettiin ensimmäi nen depressiokoulun ohjaajakoulutus Kai nuussa. Koulutuksen avulla haluttiin käynnistää ryhmiä masennuksen hoitoon. Koulutus käynnisti Kainuussa useita depres siokouluryhmiä. Depressiokoulu on kurssimuotoinen työme netelmä, joka on kehitetty masennuksen hoi toon. Kurssin keskeisenä tavoitteena on vahvistaa osallistujien itsehoitokeinoja. Tä män on arvioitu vähentävän vakavien ma sennusten puhkeamista ja masennusjaksojen kestoa. Lisäksi masen nusjaksojen voimakkuus lievenee. (19) Kainuun kesäyliopiston järjestämä koulutus oli niin suosittu, että lisäkoulutusta järjestet tiin myös vuonna 2010.

16 Kuntoutusohjaus ja kiekko selkeyttävät palvelujärjestelmää Työmarkkinoiden muutos ja kuntoutusjär jestelmän monimutkaisuus vaikeuttavat kuntoutusta tarvitsevien henkilöiden työl listymistä. Kuntoutusohjauksen kehittämi nen on yksi ratkaisu, jolla kuntoutusprosesseja voidaan selkeyttää. Nykyajan työmarkkinat ovat muutoksessa. Eri tutkijoiden mukaan työmarkkinoille on tyy pillistä yksilöllistyminen sekä kasvava erilais tuminen, epävarmuuden lisääntyminen, työhön osallistumisen muotojen kehittyminen sekä erilaisten työmarkkina asemaan liitty vien muutosten ja siirtymien määrän lisäänty minen.(20) Perinteisille työmarkkinoille tyypillisten riskien (sairaus, työtapaturma) sijaan modernien työ markkinoiden riskit ja haasteet ovat moni naistuneet. Moderneilla työmarkkinoilla haasteita ovat esimerkiksi ammattitaidon tai pätevyyden vanhentuminen, erilaisten siirty mien lisääntyminen sekä toistuva työttömyys. (20) Suomalainen kuntoutusjärjestelmä on muo dostunut monimutkaiseksi ja epätarkoituk senmukaiseksi. Tuoreen tutkimuksen mukaan kuntoutusjärjestelmän eri osajärjes telmät määrittelevät oikeuden kuntoutukseen. Eri sosioekonomiset ryhmät saavat erilaisia kuntoutusetuuksia, minkä lisäksi esimerkiksi eroja voi olla eri kuntien välillä.(21) Hankkeessa työskenteli kuntoutusohjaaja vuosina Kuntoutusohjaajan ta voitteena oli selkeyttää hankkeeseen ohjattu jen asiakkaiden kuntoutus ja eläkeprosesseja. Viereisen sivun kuviossa havainnollistetaan kuntoutusohjaajan työtä. 16 Yleisimmät kuntoutus tai eläkehakemukseen liittyvät lisätutkimukset ja palvelut on kuvattu kuviossa. Tällaisia palveluja ovat muun muassa erikoissairaanhoidon aloilla tehtävät lisätutkimukset (esimerkiksi fysiatria, neurolo gia, psykiatria). Muita palveluja ovat erilaiset sosiaalihuollon palvelut. Kuntoutusmahdolli suuksien selvittelyn perusteella asiakkaan kuntoutusvastuu voi kuulua eri työeläkeva kuutuslaitokselle tai kansaneläkelaitokselle, jotka voivat tarvittaessa järjestää työkykyyn liittyviä kuntoutustutkimuksia. Hoitava lääkäri voi antaa väliaikaisen lausun non asiakkaan työkyvystä siihen saakka, kunnes lääkäri on saanut lisätietoa lopullisen lausunnon kirjoittamiseksi. B lausunto on hoi tavan lääkärin ehdotus, jonka perusteella muut tahot (esimerkiksi eläkelaitos) voivat tehdä ratkaisunsa. Yksinkertaisimmillaan hoi tava lääkäri ottaa kantaa asiakkaan mahdolli seen oikeuteen sairauslomaan tai kuntoutukseen. Hoitava lääkäri tutustuu tar vittaessa aikaisempiin terveystietoihin ja kon sultoi muita hoitavia tahoja. Työkykyä arvioidessaan lääkärit yleensä käyttävät B lomaketta, jossa lääkäri ottaa eri tyisesti kantaa taudin kulkuun ja sairauden ennusteeseen. Esimerkiksi eläke myönne tään yleensä vasta sairauspäivärahakauden päätyttyä. Yleinen linjaus on myös se, että kuntoutustoimenpiteet ovat aina ensisijaisia eläkkeeseen nähden. Seuraavalla aukeamalla esitellään kuntou tusohjaukseen liittyvää kuntoutuskiekkoa. Se kehitettiin selkeyttämään ammatillisen kun toutuksen vastuunjakoa sekä kuntoutuksen eri toimijoita.

17 17

18 Tämän aukeaman kuntoutuskiekko kehitettiin selkeyttämään kuntoutuksen vastuutahoa, tukimuotoja sekä toimenpiteitä. Kiekon askartelet helposti itse! Kopioi kiekko vahvemmalle paperille ja liitä kiekot päällekkäin esimer kiksi nastalla. Leikkaa lopuksi aukko päällimmäiseen kiek koon. Liimaa lopuksi alim mat kiekot pohjasta vastatusten. 18

19 Kuntoutuskiekkoa on hyödynnetty sekä asiakastyössä että erilaisissa koulutuksissa. Kiekosta kehitettiin myös sähköinen julkaisu: Ammatillisen kuntoutuksen tienviittoja, joka sisälsi lisäksi tietoa toimeentulosta kuntoutuksen aikana sekä paikallisten toimijoiden yhteystiedot. 19

20 Kainuussa on suhteellisesti eniten sellaisia henkilöitä, jotka eivät kykene juoksemaan 100 metrin matkaa. Erot korostuvat, kun huomioidaan koulu tustaso. Vähintään 13 vuotta opiskelleista vain 4,9 % ei pysty juoksemaan 100 metriä. Enintään 9 vuotta opiskelleista naisista 34,1 % ei pysty juoksemaan 100 metrin matkaa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012) 20

21 Syke nousuun liikuntavälineitä lainaksi kirjastosta! Kirjastot voivat hengen kulttuurin lisäksi edistää fyysistä kuntoa ja samalla terveyt tä. Liikuntavälineiden lainaaminen kirjas toista on suosittua. Sykemittareita, askelmittareita ja kävelysau voja on mahdollista lainata osasta Kainuun kirjastoja. Kirjastot ja liikuntavälineet ovat yh distelmä, joka tulisi löytyä jokaisen kunnan peruspalveluista. Liikuntavälineiden lainausmahdollisuus edis tää koko väestön terveyttä sekä tukee osal taan terveyserojen kaventamiseen tähtäävää toimintaa. Liikuntavälineiden lainaus alkoi Kainuussa, kun Kainuun maakunta kuntayh tymä lahjoitti liikuntavälineitä kirjastoille. Kirjastojen osallistuminen terveyden edistä miseen on monella tapaa perusteltua. Lai naamalla liikuntavälineitä kirjasto tarjoaa kaikille kainuulaisille sosioekonomisesta ase masta riippumatta mahdollisuuden tutustua liikkumista tukeviin ja edistäviin välineisiin. Puolen vuoden seurantajakson perusteella liikuntavälineet eivät jääneet hyllyihin pölytty mään liikuntavälineitä lainattiin yli 230 ker taa ja esimerkiksi sykemittarit olivat lähes yhtäjaksoisesti lainassa! Liikuntavälineet kannustavat liikkumaan ja rohkaisevat oman lajin etsimiseen. Välinei den avulla on mahdollista seurata oman kun non kehittymistä. Lainatuilla liikuntavälineillä on mahdollista ko keilla eri liikuntalajeja ilman välineiden osto pakkoa. Liikunnan on todettu ylläpitävän terveyttä ja ehkäisevän sairauksia. Kirjastois ta on saatavilla liikuntavälineiden lisäksi lii 21 kuntaan ja terveyteen liittyvää aineistoa, kuten kirjoja tai elokuvia. muuta Kirjastot soveltuvat monesta syystä tervey den edistämiseen. Kirjastot tavoittavat laa jasti koko väestön, koska kirjasto on lähes joka kunnassa ja kirjastoautot palvelevat syr jäseutuja. Kirjastojen palvelut ovat avoinna kaikille ja palveluja voi käyttää maksutta. Kainuussa on lisäksi valmis ja toimiva, lähes koko Kainuun kattava lainausjärjestelmä. Lainausjärjestelmä mahdollistaa varaukset ja etälainaukset sekä varmistaa liikuntavälinei den kunnossa pysymisen. Liikuntavälineiden lainaajien kokemukset oli vat myönteisiä: "Loistava keino päästä kokei lemaan, varsinkin jos laina aika 1kk! Antaa vahvistusta omalle ostopäätökselle jos tarve todellinen." Myös kampanjaan osallistuneet kirjastot suhtautuivat asiaan erittäin myöntei sesti. Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) va litsi liikuntavälineiden lainauskampanjan syk syllä 2010 kuntien toimivimmaksi terveysteoksi.

22 Optikkoyrityksille lähetetty kainuulainen näkötesti perustuu Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen. Kirjeen kääntöpuolella kerrotiin lisätietoa kampanjasta. 22

23 Yrityksetkin voivat kaventaa terveyseroja Yhteistyöllä voidaan edistää myös ter veyttä. Sosiaali ja terveydenhuollon li säksi myös yritykset ja yrittäjät ovat tärkeässä asemassa terveyden edistämi sessä. Yhteistyötä voidaan toteuttaa esi merkiksi talkoilla. Talkoot ovat perinteinen suomalainen työ muoto, josta on vuosikymmenien perinne myös Kainuusta. Talkoiden keskeinen ajatus on tarjota työpanos ilman korvausta yhteisen hyvän eteen. Talkoon periaatetta voidaan hyödyntää myös terveyserojen kaventamisessa. Kainuulaisille optikkoliikkeille suuniteltu tempaus toteute taan Kainuussa vuosina Kaikki kainuulaiset optikkoliikkeet haastettiin mu kaan terveystalkoisiin. Vaikka hyvinvoinnin ja terveyden edistämi nen on kuntien sosiaali ja terveydenhuollon ydintehtävä, yhteistyö eri toimijoiden kanssa avaa monenlaisia mahdollisuuksia. Kampanjaan mukaan lähteneet optikkoliik keet tarjosivat maksuttomia näöntarkastuksia terveystarkastuksissa käyneille. Yritysten osallistuminen terveystalkoisiin oli kaikin puo lin kannattavaa: näöntarkastukset edistävät kainuulaisten näkökykyä ja paljastavat mah dolliset silmäsairaudet. Eräs optikoista kertoi seuraavaa: "Tähän mennessä olen tehnyt yhden näöntarkastuk sen. Juuri äsken luovutin lasit. Asiakas oli tyytyväinen, näki hyvin, kaikki ok. Itse tekisin näitä mielelläni paljon enemmän." Yritykset hyötyvät yhteistyöstä monin tavoin. Yhteistyö tuo yrityksille asiakkaita, lisää 23 myyntiä ja voi olla osa yritysten yhteiskun nallista vastuuta. Kaikille yhteistyöhön osal listuneille yrityksille myönnettiin kunniakirjat. Kunniakirja on osoitus kainuulaisten hyvin voinnin edistämisestä omalla toiminnallaan. Kampanjaan osallistuneet yritykset: Instru Optiikka Oy, Instrumentarium Kaakinen Oy Kajaanin Kello ja Silmäoptikko Oy Kello Optiikka M. Lappalainen Oy Optikko Vuori Oy Sotkamon Silmäasema Ajankulma Oy Yhdyskulman Kello Optiikka Oy Ei pelkästään hyväntekeväisyyttä Myös muut yritykset voivat toiminnallaan edistää kainuulaisten hyvinvointia. Esimer kiksi elintarvikekaupat voivat lahjoittaa ruo kaa jaettavaksi tai kuntosalit voivat tarjota edullisempia liikuntavuoroja heikommassa asemassa oleville ja terveyserojen kaventa misen kannalta tärkeille väestöryhmille, ku ten työttömille työnhakijoille tai eläkeläisille. Terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää myös yritysten tuote ja palveluvalikoimaa kehittämällä tai omia toimintatapoja tarkaste lemalla. Esimerkiksi muualla Suomessa ra vintolat ovat kehitelleet alkoholittomien juomien valikoimaa ja markkinointia sekä ke hittäneet erilaisia palkkioita liiallisen humala tilan välttämiseksi sekä yleisen turvallisuuden ja viihtyvyyden lisäämisek si.(22) Kyseessä ei aina ole hyväntekeväisyys, sillä yhteistyö voi parhaimmillaan tuoda yritykselle uusia asiakkaita ja lisätä tuotteiden tai palve luiden myyntiä.

24 Savuttomuutta edistämällä terveempi Kainuu Tupakointi on yleisin estettävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja länsimaissa. Suomessa tupakoinnin aiheuttamiin sai rauksiin kuolee henkilöä vuo sittain. Tupakointi on lisäksi keuhkoahtaumataudin tärkein aiheuttaja ja arviolta 35 % tupakoivista miehistä sai rastuu tautiin. Keuhkoahtaumataudin var hainen havaitseminen on tärkeää, sillä tupakoinnin lopettaminen parantaa jo ha vaitun taudin ennustetta.(23) Tupakoinnista Kainuussa on käytettävissä ai kaisempaa enemmän tietoa. Tuoreen tutki muksen mukaan joka neljäs kainuulainen tupakoi päivittäin (26,4 %). Tiedetään myös, että miehet (29,7 %) tupakoivat naisia (22,5 %) enemmän. Sukupuolia suurempia eroja tupakoinnissa on kuitenkin löydettävissä eri koulutustasojen välillä. Tupakointi on sitä har vinaisempaa, mitä korkeampi koulutus yksi löllä on. Esimerkiksi matalan koulutustason saavuttaneista tupakoi melkein joka kolmas (29,7 %), kun korkean koulutustason saavut taneista tupakoi hieman alle joka viides (17,9 %).(24) Toimeentulotukea voidaan tietyissä tilanteis sa kuitenkin myöntää tupakasta vieroittautu miseen tarkoitettuihin lääkehoitoihin. Lääkehoidon tulee olla asiakkaan sairaanhoi don kannalta tarpeellinen ja toimeentulon ha kijan tulee esittää riittävä selvitys hoidon tarpeellisuudesta. Tupakointia kartoitetaan osana työttömien terveystarkastuksia. Pitkään tupakoineilla on lisäksi mitattu keuhkojen toimintaa spiromet rialla. Pienituloisimpien kuntalaisten osalta ti lanne on hieman nurinkurinen: toimeentulotukea on mahdollisuus saada tu pakasta vieroittautumiseen vasta osana mui den sairauksien kokonaishoitoa. Sairauksien ennaltaehkäisyn näkökulmasta tilanne on kestämätön. Kainuulainen työ ja terveyskunnon toiminta malli hankkeen kehittämistyö palkittiin valta kunnallisessa kilpailussa kolmannella sijalla. Kilpailun voittajaksi valittiin Helsingin kaupun ki. Professori Esa Saarinen valitsi palkittavat sekä luovutti palkinnot Savuton Suomi 2040 seminaarissa vuonna Kainuussa on vuodesta 2006 alkaen kehitetty työttömien terveysneuvontaa ja palveluita. Yhteistyö työllisyyspalveluiden sekä sosiaali huollon kanssa on ollut terveydenhuollolle mahdollisuus tavoittaa tupakoinnin kannalta väestöryhmiä, joissa tupakointi on keskimää räistä yleisempää. Pitkään työttömänä ollei den osalta tupakoinnin yleisyys on jopa 50 %.(25) Kainuulaisessa työ ja terveyskunnon toi mintamalli projektissa paneudutaan erittäin ennakkoluulottomasti ja suuntaa antavasti työttömiin, jotka usein jäävät sairauksia eh käisevien terveyspalveluiden ulkopuolelle. Hankkeessa otetaan kokonaisvaltaisesti huo mioon asiakkaiden elämäntilanne ja pyritään kannustavasti tukemaan tupakoimattomuut ta Saarinen totesi.(26) Savuttomuuden edistämiseen liittyy useita haasteita. Esimerkiksi tupakoinnista vieroit tautumiseen käytettävät lääkehoidot eivät oi keuta sairausvakuutuskorvaukseen. Savuttomuus on osa Kainuun maakunta kuntayhtymää, joka on Kainuun suurin työ nantaja. Kuntayhtymässä toimitaan savuton työpaikka periaatteen mukaisesti. 24

Työttömien terveystarkastukset

Työttömien terveystarkastukset Työttömien terveystarkastukset 5.10.2012 KaiTo -hanke Tuija Holopainen, Mirka Kovalainen, Kirsti Oikarinen ja Raija Tahvanainen 1 KaiTo -hanke Projektikoodi S10073 Toteutusaika 1.3.2008 31.12.2010 31.12.2012

Lisätiedot

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 1 Lähes 2000 kohtaamista kokemuksia kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämisestä terveydenhoitaja Marjut Ristolainen 2 taustaa kohtaamisille

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

PALTAMON TYÖLLISTÄMISMALLI

PALTAMON TYÖLLISTÄMISMALLI PALTAMON TYÖLLISTÄMISMALLI Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 09.02.2009 Seppo Koskinen, Riitta-Liisa Kokko, Tuija Martelin ja projektiryhmä TAUSTA Pitkäaikaistyöttömyys, syrjäytyminen ja suuret

Lisätiedot

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP Savuton sairaala auditointitulokset 2012 Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? Tupakkateollisuus on hämmentänyt ihmisten

Lisätiedot

Mistä puhutaan kun puhutaan terveyseroista?

Mistä puhutaan kun puhutaan terveyseroista? Eeva Jokinen, Professori Tiina Laatikainen, Terveyden edistämisen professori Jäidenlähtöseminaari, 12.5.2015 Mistä puhutaan kun puhutaan terveyseroista? 19.5.2015 THL / Kaikkonen /2014 2 Väestöryhmittäiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen 2013 Budjetti 645 040 Rahoitus

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Sosioekonomiset terveyserot

Sosioekonomiset terveyserot Terveyserot Kainuun haasteina Videokoulutus 5.5.2009 Tieto toiminnaksi hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvoa -hanke projektipäällikkö Saara Pikkarainen 1 Sosioekonomiset terveyserot kuolleisuuden sairastavuuden

Lisätiedot

Miksi terveyden edistäminen kiinnostaisi kuntajohtajaa?

Miksi terveyden edistäminen kiinnostaisi kuntajohtajaa? Miksi terveyden edistäminen kiinnostaisi kuntajohtajaa? Terveyden edistäminen tylsät hampaat vai sitkeä liha? Terve-Sos 14.5.2009 Riitta Simoila kehittämisjohtaja Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyden

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

VeTe. Tervetuloa! Paino Puheeksi koulutukseen

VeTe. Tervetuloa! Paino Puheeksi koulutukseen Tervetuloa! Paino Puheeksi koulutukseen Ohjelma 13.00-13.10 Koulutustilaisuuden avaus ylilääkäri Petri Virolainen 13.10-13.25 Varsinaissuomalaisten terveys ja lihavuus projektipäällikkö TH -hanke, Minna

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Pelkosenniemi 15.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta

Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta Terveyttä edistävä yhteistyö tulevassa sotessa seminaari 19.3.2015 Toimitusjohtaja Aki Lindén 1 Terveyden edistäminen tarkoittaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Masto-hanke. masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi

Masto-hanke. masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi Masto-hanke masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi Tukea työikäisten mielenterveydelle ja työkyvylle Työhyvinvoinnin edistämiseksi Masto-hanke tuo mielenterveysteemoja työterveys- ja työsuojeluhenkilöstön

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin?

Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? Pekka Puska Pääjohtaja THL Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? FTS - Tiedotustilaisuus 17.3.2011 THL suojelee ja edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys suomessa

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle!

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Sosiaali- ja terveystoimiala Lahden Terveyskioskista Neuvontaa kaikenikäisille Lahti avasi ensimmäisenä suurena kaupunkina Terveyskioskin 10.3.2010 Kauppakeskus

Lisätiedot

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle - Päihteiden aiheuttamia haittoja tulee perustuslainkin mukaan ehkäistä - Olemme saaneet työkalupakkiin uusia lakeja - Pakkiin tulee lisää vielä työkaluja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla 21.8.2014 Ilkka Luoma Terveyspalvelujohtaja/johtava ylilääkäri, Kokkolan kaupunki Johtava lääkäri, Peruspalveluliikelaitos

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Korkeakoulutus ja tutkimus terveyden edistämisen tukena. Helsinki, 28.01.2009 Peruspalveluministeri Paula Risikko

Korkeakoulutus ja tutkimus terveyden edistämisen tukena. Helsinki, 28.01.2009 Peruspalveluministeri Paula Risikko Korkeakoulutus ja tutkimus terveyden edistämisen tukena Helsinki, 28.01.2009 Peruspalveluministeri Paula Risikko Tilanne nyt Kaikkien väestöryhmien hyvinvointi ja terveydentila parantunut: Parempi kuin

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA Suvi Peltola Kandidaatintutkielma (keväältä 2011) Kansanterveystiede Ohjaajat: Markku Myllykangas ja Tiina Rissanen

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

MLL:N EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 11. 11. 2010

MLL:N EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 11. 11. 2010 MLL:N EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 11. 11. 2010 EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN MAHDOLLISUUDET JA ESTEET MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA Paavo Viirkorpi Viirkorpi Oy 1 EHKÄISEVÄ TYÖ INVESTOINTINA - EPÄVARMUUDEN

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten organisaatioissa tuettiin osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista ja mitkä tekijät estivät tai edistivät sitä. Tutkimuskysymyksiä

Lisätiedot

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Terveystietoa ja fysiikkaa 3h/vko Terveystiedon osaamiskokonaisuus ja ammattipätevyystunnit. Taulukon jälkeisessä osiossa on tummennettu ne ammattipätevyysosat,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN LAKITAUSTA Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 4 : Työnantajan

Lisätiedot

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma Maakuntahallitus I 279 10.12.2007 Maakuntahallitus I 50 23.02.2009 Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/2007 1153/82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus

Lisätiedot

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013 www.oorninki.fi Osallisuus - syrjäytyminen Sosiaalinen inkluusio, mukaan kuuluminen, osallisuus

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Peppi Saikku Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.-13.4.2011/ Helsinki Mitä tiedetään pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksesta? Mitkä asiat selittävät nykyistä tilannetta? Millaisia

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Terveyspalvelut ja kuntoutus Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Esityksen rakenne Terveystarkastukset ja seulontatutkimukset Avosairaanhoito ja lääkärikäynnit Tyytyväisyys terveyspalveluihin Hoidon

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Helsinkiläisten terveyseroista (1) Helsinkiläisten miesten

Lisätiedot

TERVEYSEROMATTI. ALKOHOLI JA TUPAKKA syventävät eriarvoisuutta, kunta voi kaventaa

TERVEYSEROMATTI. ALKOHOLI JA TUPAKKA syventävät eriarvoisuutta, kunta voi kaventaa TERVEYSEROMATTI ALKOHOLI JA TUPAKKA syventävät eriarvoisuutta, kunta voi kaventaa Paikallisesti kiinni alkoholin ja tupakan saatavuuteen Alkoholin ja tupakan haittoja voidaan vähentää tehokkaimmin

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikuttavuus Tämän seminaarin esittelyteksti: pohditaan naisten ja miesten tasaarvon merkitystä

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ennaltaehkäisyn edistämisen priorisointi - miksi se on niin vaikeaa? Jorma Mäkitalo, Osaamiskeskuksen johtaja Oma ammattihistoria lääket lis Oulun yliopisto 1986 työterveyshuollon erikoislääkäri

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistäminen on strateginen valinta Terveyden edistäminen on Seinäjoen kaupungin strateginen valinta, jossa terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Talouden epävarmuus ja kasvun hidastuminen varjostavat Suomea onko taantuma tulossa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta 5.2.2008 Hallitusohjelman mukaan politiikkaohjelmassa on kiinnitettävä huomiota: Terveyden edistämisen rakenteiden kehittämiseen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO

Lisätiedot

edellä kuntakokeilussa

edellä kuntakokeilussa edellä kuntakokeilussa Jyväskylässä 25.11.2013 Työllisyyden Kuntakokeilu www.jyvaskyla.fi/tyo/kuntakokeilu www.toihinpalvelu.fi www.facebook.com/tyo/kuntakokeilu Euroja ja ihmisiä 2000 M 2100 150 M 8,8

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012 Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012 Hankkeen tarve Idea hankkeeseen lähti yrittäjäjärjestöiltä -hanke Huoli yksinyrittäjien ja mikroyritysten henkilöstön jaksamisesta ja toimintaedellytysten turvaamisesta

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen

Valtuustoaloite: Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Maakuntavaltuusto 114 28.09.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 297 04.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 358 16.12.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 166 16.06.2010 Valtuustoaloite: Kuntouttavan

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012

Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012 Sosiaali- ja terveysministeriö aktiivisena kumppanina kokeilussa Johtaja Kari Ilmonen STM Kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi - Käynnistämisseminaari 27.8.2012 Kokeilun lähtökohdat päävastuun

Lisätiedot