Lääketeollisuus ry. Toimintakertomus Pharma Industry Finland Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääketeollisuus ry. Toimintakertomus Pharma Industry Finland Annual Report"

Transkriptio

1 2011 Lääketeollisuus ry Toimintakertomus Pharma Industry Finland Annual Report

2 Sisällys Contents YHTEENVETO: Nyt, jos koskaan on yhteispelin aika 3 1. Vaalivuoden yhteistyötä lääkehuollon kehittämiseksi 5 Hallitusohjelman toteuttaminen alkoi leikkausten valmistelulla 6 Lääkepolitiikka asiakirjan käyttöönotto 6 2. Muu aktiivisuutemme ajankohtaisissa asioissa 7 EU-tasolla 7 Kotimaassa 7 Terveydenhuollon kehittäminen Sairaalalääkkeet Rokotteet Innovaatio- ja elinkeinopolitiikka Kliinisen lääketutkimuksen toimintaympäristö Valvonnan kehittäminen 3. Viestintään ja eettiseen toimintaamme liittyneet asiat 9 Viestintä 9 Lääkemarkkinoinnin omaehtoinen valvonta Jäsenyytemme eri järjestöissä ja taloudellinen perusta 11 Jäsenyytemme eri järjestöissä 11 Taloudellinen perusta ja jäsenmaksurakenne Antamamme viralliset lausunnot ja kannanotot Toimielimiemme jäsenet 14 SUMMARY: Co-operation: it is now or never Co-operation in election year towards improved pharmaceutical service 21 Implementation of Government programme launched through preparation of cuts 22 Implementation of the Medicines Policy 2020 document pif activities in other current issues 23 At the EU level 23 In Finland 23 Development of healthcare Hospital medicines Vaccines Innovations and business policy Operating environment of pharmaceutical research Development of control activities 3. Communications and PIF Code of Ethics 25 Communications 25 Voluntary control of pharmaceutical marketing PIF membership in various organisations and financial foundation 27 Our membership in various organisations 27 Financial foundation and membership fee structure Official statements and opinions issued by PIF Members of our administrative bodies 30

3 Yhteenveto Nyt, jos koskaan on yhteispelin aika Vuoden 2011 toiminnassamme korostui yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Yhteispeliä tarvitaan, jotta jäsenyritystemme toimintaedellytykset voidaan turvata ja koko yhteiskunta hyötyy lääkehoitojen kehittymisestä. Julkisen talouden säästöpaineita ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen vaatimia investointeja on vaikea sovittaa yhteen. Erilaisten intressien ja yhteiskunnallisten välttämättömyyksien yhteensovittamiseksi tarvitaan jatkuvaa dialogia eri toimijoiden välillä. Ilman vuoropuhelua emme löydä uusia ja luovia ratkaisuja turvata yhteiskunnan kokonaisetua. Lääketeollisuus ry korostaa toiminnassaan, että lääkehoito on kiinteä osa terveydenhuoltoa ja yksi lääkärin keskeisimpiä työkaluja. Lääkehoitojen merkitystä tulee arvioida laaja-alaisesti: suorien potilasvaikutusten ohella kehittyneillä lääkehoidoilla on mahdollista parantaa koko sosiaalija terveyspalvelujärjestelmän vaikuttavuutta sekä väestön työ- ja toimintakykyä. Lääkehoitojen kehitys on siten tärkeää koko yhteiskunnan kannalta. Lääkehoitojen kehityksen kytkeminen osaksi koko terveydenhuoltoa tarkoittaa myös sitä, että olemme toiminnassamme pyrkineet korostetusti toimimaan erilaisissa verkostoissa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä tarvitaan niin viranomaisten kuin eri asiantuntijaorganisaatioiden ja muiden etujärjestöjen kanssa. Lääke on osatekijä hyvän hoidon järjestämisessä, joten pyrimme olemaan myös yhdistyksenä osallisena, kun terveydenhuollon palvelujärjestelmää uudistetaan. Vuotta 2011 leimasivat koko Eurooppaa koetteleva poikkeuksellisen vaikea taloustilanne ja uuden eduskunnan ja hallituksen tarve reagoida siihen. Julkisen talouden säästöpaineet konkretisoituivat ensin hallitusohjelmaan kirjatussa 113 milj. euron lääkekorvausmenojen säästövelvoitteessa ja myöhemmin valtioneuvoston kehyspäätöksessä, joka aikaisti kyseisen säästöpäätöksen toimeenpanoa. Lääkekorvausmenojen leikkausten valmistelutyö osoitti yhteistyön merkityksen. Jotta lääkehoitojen ja niiden kehittymisen vaikutukset koko palvelujärjestelmään ja yhteiskuntaan tulisivat arvioiduiksi, yhteistyötä tarvitaan jatkossakin. Lääkkeet eivät ole vain sairasvakuutusjärjestelmän kuluerä, vaan myös investointi koko terveydenhuollon kehittämiseksi. Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin Jos säästöt vaativat koko lääkealalta vyön kiristystä, alkuvuodesta 2010 valmistunut sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Lääkepolitiikka asiakirja puolestaan antaa mahdollisuuksia lääkehoitojen kehittymiselle. Lääkepolitiikka 2020 syntyi laaja-alaisen yhteistyön tuloksena ja se linjaa aivan uudella tavalla lääkealan osaksi terveydenhuoltoa. Lääkepolitiikka 2020:n myönteiset linjaukset eivät toteudu itsestään. Niiden muuttuminen todeksi edellyttää systemaattista ja pitkäjänteistä yhteistyötä niin viranomaisten kuin käytännön kliinisessä työssä toimivien terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Säästöjen toimeenpanossa ja myönteisen kehityksen eteenpäin viemisessä avainsana on eri sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö. Ilman syvällistä vuoropuhelua, kumppanuutta ja luottamusta lääkehoitoja ja sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta arvioidaan kapeasta näkökulmasta eikä lääkkeisiin liittyviä ristiriitaisuuksia kyetä sovittamaan yhteen. Palauttaisimmeko taas yhteisen hyvän nimissä konsensuksen kunniaan? Strategiset tavoitteemme Varmistaa lääkeyritysten toimintaedellytykset Suomessa Saada uudet lääkkeet potilaiden käyttöön viiveittä ja pitää potilaiden käytössä oleva lääkevalikoima laajana Turvata riittävä kilpailu lääkemarkkinoilla Tarjota päätöksenteon tueksi luotettavaa tietoa Uskaltaa keskustella myös vaikeista aiheista Tarkastella avoimesti terveydenhuollon kokonaiskustannuksia myös lääkekustannusten osalta. Toimintakertomus

4 Sairasta ei saa kyykyttää Kohti reilumpaa lääkekorvausjärjestelmää Perustervekin voi sairastua. Pitkäaikaiseksi osoittautuva sairaus vaatii jatkuvaa lääkehoitoa muun hoidon lisäksi. Pysyvä tai kallis lääkitys kuormittaa sairaan taloutta. Sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmän tarkoituksena on taata hyvä lääkehoito kaikille, varallisuudesta riippumatta. Siksi sen uudistamiselle pitää asettaa kovat vaatimukset. Sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmä luotiin 1960-luvulla. Alun edistyksellisestä järjestelmästä on muovautunut vuosikymmenten saatossa kauttaaltaan paikattu tilkkutäkki. Jos vanhaa uudistetaan, pitää korjata perusteetkin. Nykyinen järjestelmä perustuu sairauksien, ihmisten, lääkkeiden ja olosuhteiden luokitteluun. Uuden lääkekorvausjärjestelmän pitää pohjautua vahvemmin tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen: sairauksistaan huolimatta ihmiset ovat samanarvoisia. Sairaudesta ei pidä rangaista Nykyistä lääkekorvausjärjestelmää voi kuvata sairausperusteiseksi: tietyt sairaudet kuuluvat erityiskorvattaviin, toiset taas eivät. Uuden järjestelmän tulisi olla kustannusperusteinen se voisi perustua kansalaisen vuosittaisiin lääkekuluihin. Sairausvakuutusjärjestelmän vakuutusluonteen mukaisesti jokaisen pitäisi kantaa riski sairastumisestaan ja lääkkeistään. Riskin toteutuessa kukin maksaa muiden vakuutusten tapaan omavastuun ennen korvausten saamista. Uudistetun järjestelmän pitäisi olla sairauksien laadusta ja niiden vakavuudesta riippumaton. Se olisi siten sairausperusteista järjestelmää oikeudenmukaisempi. Tasa-arvoa lisäisi vielä kaikille samansuuruinen alkuomavastuu. Lääkkeiden käyttö jakautuu Suomessa tasaisesti eri tuloluokkiin. Jotta pienituloisetkaan eivät joutuisi vaikeuksiin omavastuun kanssa, se tulisi kytkeä toimeentulotukiin niin kuin nykyisinkin. Alkuomavastuu voisi olla tarvittaessa myös tulosidonnainen. Kun lääkekulut ylittävät alkuomavastuun, portaittain kasvava korvausprosentti kohdistaisi yhteiskunnan tuen juuri paljon lääkkeitä käyttäville. Mitä suuremmat sairaan vuosittaiset lääkekulut olisivat, sitä suurempi olisi korvausprosentti. Järjestelmään kuuluisi myös vuosikulujen katto, joka voisi olla nykyistä alempi. Selkeä systeemi sairaalle Uusi lääkkeiden korvausjärjestelmä olisi kansalaisille selkeämpi ja ymmärrettävämpi. Kun sairaudet ja niihin tarvittavat lääkkeet eivät olisi korvausten perusta, sairaalta ei vaadittaisi erillisiä lääkärintodistuksia korkeammalle korvaukselle. Lääkärin toteama hoidon tarve eli lääkkeen määrääminen riittäisi korvauksen saamiseen. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus toteutuisivat, jos järjestelmä kohtelisi kaikkia ennalta arvattavasti samalla tavalla ja kaikilla olisi sama omavastuu. Järjestelmä lisäisi myös sairaiden yhdenvertaisuutta, jos kaikilla olisi samat julkiset palvelut käytettävissään. Valtiolle tehokas ja nopea säätöruuvi Ennustettavuus on tärkeää niin järjestelmän suurimmalle maksajalle, valtiolle, kuin lääkekorvausjärjestelmän käyttäjillekin. Valtion olisi uudessa korvausjärjestelmässä yksinkertaista säätää kaikille samankokoista omavastuuta ylös- tai alas- 4 Toimintakertomus 2011

5 päin, taloustilanteen mukaan. Samoin vuosikaton suuruutta voisi muuttaa ilman hitaita lakimuutoksia tai ilman jonkin tietyn potilasryhmän oikeuksia heikentäviä poliittisesti vaikeita päätöksiä. Uusi järjestelmä olisi tehokas ja nykyistä halvempi käytössä. Pienet lääkekorvaukset jäisivät pois sekä kuluina että ylimääräisenä työnä Kelassa. Kela voisi siirtää potilaiden korkeamman korvauksen mahdollistavien B-todistusten arviointiin käyttämänsä ajan hyödyllisempään tarkoitukseen. Terveydenhuollossa vapautuisi todistusten kirjoittamisesta 50 lääkärin vuosittainen työpanos potilaille. Myös apteekeissa korvausjärjestelmän aiheuttama lisätyö vähentyisi ja aikaa jäisi potilaiden lääkeneuvontaan. Lääkkeiden korvattavuuden ja tukkuhintojen hyväksyminen pysyisi entisellään uudessakin järjestelmässä. Lääkkeiden hintalautakunta Hila hyväksyy lääkkeiden Kela-korvattavuuden ja korvauksen perustana olevat tukkuhinnat. Kaikkia lääkkeitä ei korvattaisi uudessakaan järjestelmässä lievien ja vähäisten sairauksien lääkkeet jäisivät edelleen korvausten ulkopuolelle nolla-luokkaan. Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä säilyisivät ennallaan. Lääkekorvausjärjestelmän uudistamisessa määritellään, miten sairausvakuutukseen varatut rahat jaetaan potilaille. Lähivuosina joudutaan miettimään myös sitä, mistä sairausvakuutuksen rahat tulevat ja kuka niiden jakamisesta päättää. Siitä huolimatta Suomessa tarvitaan uudet yhtenäiset perusteet Kela-korvausten maksamiselle potilaille. Edistetään kansanterveyttä Lääkehoito kehittyy koko ajan. Uusi järjestelmä ei viivyttäisi tarpeettomasti uusien hoitomuotojen käyttöönottoa. Lääkehoitojen kehittäminen on keskeinen keino parantaa palvelujärjestelmän tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Sen avulla voidaan terveydenhuollon toimintatapoja ja palvelun sisältöjä uudistaa vaikuttavammiksi, laadukkaammiksi ja taloudellisemmiksi. Lääkkeiden määräämistä ohjattaisiin hoitosuositusten avulla. Lääkekorvausjärjestelmän pitäisi tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää potilaan hoidossa. Lisäksi sen pitäisi tukea kansallisia terveyspoliittisia tavoitteita. 1 Vaalivuoden yhteistyötä lääkehuollon kehittämiseksi Edistimme vuoden alkupuolella STM:n Lääkepolitiikka asiakirjan toimeenpanoa ja valmistauduimme tuleviin vaaleihin. Toimimme strategiamme mukaan: kuuntelimme sidosryhmien tarpeita ja toimme keskustelun pohjaksi omaa asiantuntemustamme ja luotettavaa tietoa. Ymmärsimme Suomen talouden huononemisen lisäävän yhteiskunnan tarvetta karsia kuluja. Tärkeimmäksi tavoitteeksemme alkaneelle hallituskaudelle nousi siten osallisuus kaikkien meitä koskevien lääke- ja terveydenhuoltoasioiden valmistelussa. Tavoittelimme myös lääkekorvausjärjestelmän rakenteen uudistamista. Kehittyvän lääkehoidon pitäisi voida paremmin vastata terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämistarpeisiin. Muita lääkehuollon kehittämistavoitteitamme edistimme lääkepolitiikan kautta. Hallitusohjelman julkaisun jälkeen pyrimme sidosryhmien kanssa yhteiseen näkemykseen siitä, miten hallituksen tavoittelema 113 miljoonan euron säästö valtion lääkekorvausmenoista voitaisiin saada aikaan. Pidimme leikkausta yllättävän suurena, varsinkin, kun viime vuosina avohoidon lääkemenojen kasvu on ollut huomattavasti alhaisempi kuin terveydenhuoltomenojen kasvu. Olemme kuitenkin omalta osaltamme valmiita osallistumaan leikkauksiin. Toimintakertomus

6 Hallitusohjelman toteuttaminen alkoi leikkausten valmistelulla Lääkesektorin asioista hallitus aikoo edellä mainittujen leikkausten lisäksi muun muassa uudistaa lääkekorvausjärjestelmän rakennetta niin, että korvaukset kohdistetaan lääkkeitä paljon käyttäville potilaille selvittää kaksikanavarahoituksen ongelmia selvittää rokotteiden ja ennaltaehkäisevien lääkkeiden korvattavuutta edistää vaikuttavuuden arviointia ja tietojärjestelmien hyödyntämistä, tehostaa hoitosuositusten käyttöä ja yhtenäistää hoitoa eri yksiköissä selvittää kansallisen rokotusohjelman toimivuutta edistää innovaatio- ja tutkimustoimintaa Suomessa. Toimimme aktiivisesti sen puolesta, että lääkekorvausjärjestelmää koskevia kysymyksiä valmisteltaisiin laajapohjaisessa työryhmässä. Teimme laskelmia leikkausten terveys- ja lääkepoliittisista vaikutuksista ja viestimme niistä. Ministeri Risikko perusti marraskuun alusta Lääkekorvausjärjestelmän kehittäminen -työryhmän. Sen tehtävä kattoi edellä mainitut lääkekorvausjärjestelmää koskevat hallitusohjelman asiat. Lääketeollisuus ry pääsi mukaan työryhmään. Edistimme työryhmässä leikkausten tekemistä keinoilla, jotka tukisivat lääkekorvausjärjestelmän uudistusta eivät haittaisi potilaiden lääkehoitojen onnistumista eivät johtaisi kustannusten kasvuun muualla terveydenhuollossa. Tuimme myös ajatusta kaikkien toimijoiden osallistumisesta säästötalkoisiin. Alun perin menosäästöt piti saada vuoden 2015 aikana. Taloudellinen tilanne kiristyi kesän aikana niin, että syksyn budjettiriihessä säästöjä aikaistettiin vuonna 2013 toteutettaviksi. Päätös moninkertaisti lääkesäästöt hallitusohjelman aikatauluun verrattuna ja teki mahdottomaksi tehdä annetussa aikataulussa leikkauksia korvausjärjestelmän rakennetta uudistamalla. Lääkepolitiikka asiakirjan käyttöönotto Pääministeri Kataisen hallitus aikoo kehittää lääkehuoltoa osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Tämä vastaa Lääkepolitiikka 2020:n päälinjausta lääkehuollon osuudesta palvelujärjestelmässä. Lääkepolitiikan pääansiona voidaan pitää lääkehuollon roolin tunnustamista lääke- ja terveydenhuollon toimijoiden huomion kiinnittämistä niihin keinoihin, joilla edistetään lääkehoidon onnistumista potilaan arjessa terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämistä lääkkeiden saatavuutta ja lääkevalikoiman kattavuutta. Pidimme lääkepolitiikan valmistelua tärkeänä ministeriön ja lääkealan toimijoiden keskinäisen yhteistyön kehittämiseksi ja edistimme linjausten toimeenpanoa myös Lääkepolitiikka seurantaryhmässä. Ryhmä valmisteli lääkealan yhteisiä hallitusohjelmatavoitteita ja lääkepolitiikan toimeenpanoa sekä loi indikaattorit politiikan seurantaan. Olimme aktiivisesti mukana indikaattoreiden valmistelusta vastaavissa pienryhmissä. Lääkepoliittisten linjausten toteuttaminen pääsi vuonna 2011 jo hyvään vauhtiin. Muun muassa: Lisäsimme viranomaisten kanssa yhteistä käsitystä tutkimustoimintaan liittyvien hallinnollisten sopimus- ja viranomaismenettelyiden sekä Fimean non-interventiotutkimusten nykyisen ohjeistuksen kehittämistarpeista. Keskustelu jatkuu vuonna Jatkoimme rakentavaa yhteistyötä lääkkeiden hintalautakunnan Hilan kanssa lääkkeiden hinnoitteluja korvausprosessien kehittämisessä. Keskustelu jatkuu vuonna Ministeriö saattoi toukokuussa voimaan yhteistyön tuloksena syntyneen terveystalousohjeen päivityksen. Fimea käynnisti lääkehoitojen arviointia koskevan HTA-suosituksen valmistelun. Toimme esiin suosituksen valmistelussa teollisuuden näkökulmia prosessin ja tietopyyntöjen osalta sekä suosituksen toimivuutta testaavassa dabigatraanin pilottiarvoinnissa. Suositus valmistuu vuonna STM tarkasteli velvoitevarastointia koskevan lainsäädännön uudistamistarpeita. Osallistuimme työhön rakentaen yhteisymmärrystä STM:n kanssa muun muassa huoltovarmuuden perustarpeista, kustannuslaskelmista ja lääkeaineluokittelusta. Lain valmistelu käynnistyy vuonna Itselääkintään sopivien reseptilääkkeiden itsehoitoluokitusten edistämiseksi teetimme selvityksen itsehoitolääkkeiden taloudellisista vaikutuksista. Selvitys valmistuu vuonna Fimea valmisteli kansallista lääkeinformaatiostrategiaa tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Strategia julkaistiin helmikuussa Osana lääkepolitiikassa sovittua suunnitelmallista sidosryhmäyhteistyötä ministeriö järjesti pohjoismaisista lääkejakelujärjestelmistä keskustelutilaisuuden, johon osallistuimme. 6 Toimintakertomus 2011

7 2 Muu aktiivisuutemme ajankohtaisissa asioissa Lääkepolitiikassa sovittujen ja hallitusohjelman kirjauksista seuranneiden toimenpiteiden lisäksi olemme olleet aktiivisia myös muissa lääketeollisuuden toimintaympäristöön liittyvissä asioissa. EU-tasolla Tuimme lääkeväärennösdirektiivin toimeenpanossa EFPIA:n aloitetta, jolla pyritään luomaan yksinkertainen ja kaikkiin maihin soveltuva malli lääkkeiden aitouden tarkastamiseksi ja yksittäisten pakkausten tunnistamiseksi. Projektin edistämistä on selvitetty EFPIA:n johdolla myös Pohjoismaissa. Kotimaassa käynnistimme hanketta koskevan sidosryhmäkeskustelun yhteistyössä Lääketietokeskuksen kanssa. Järjestimme Tukholmassa yhdessä pohjoismaisten viranomaisten ja lääketeollisuusyhdistysten kanssa informaatio- ja keskustelutilaisuuden EU:n lääketurvadirektiivin implementoinnista. Osallistuimme komission kuulemiseen ns. transparenssidirektiivin uudistamistarpeista. Direktiivi käsittelee avoimuutta lääkkeiden hinta- ja korvattavuusasioiden päätöksenteossa. Se vaikuttaa muun muassa Hilan päätöksenteon määräaikoihin ja kattavuuteen. Ehdotus julkaistaan vuoden 2012 alussa. Edistimme eurooppalaisiin IPR-asioihin liittyviä aloitteita, kuten Suomen liittymistä yhteisöpatenttia koskevaan niin sanottuun Lontoon sopimukseen ja kansainvälisiä sopimuksia lääkeväärennösasioissa. Seurasimme edelleen lääkeinformaatiodirektiivin etenemistä. Direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa eri EU-maissa potilaan oikeus saada tietoa lääkkeistä. Komissio antoi direktiivistä uuden ehdotuksensa. Osallistuimme komission toimeksiannosta tehtyyn selvitykseen eläinlääkelainsäädännön vaikutuksesta muun muassa lääkkeiden saatavuuteen. Toimme selvityksessä esiin Suomen kaltaisen pienen markkina-alueen erityistarpeita. Selvitys johtaa myöhemmin eläinlääkedirektiivin uudistamiseen. Kotimaassa Terveydenhuollon kehittäminen Korostimme lääkkeiden osuutta terveydenhuollossa, sen järjestämistä ja rahoitusta koskevassa pohdinnassa ja lisäksi terveydenhuoltolain toimeenpanossa. Painotimme terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämistarpeita tiedonsaannissa, rekisteritutkimuksessa ja kansalaisten mahdollisuuksissa omien terveystietojen katseluun. Sairaalalääkkeet Sairaalalääkkeet hankitaan tarjousten perusteella. Vaikutimme siihen, että hankintakausia rytmitettiin aikaisempaa tasaisemmin. Myös aikatauluihin liittyviin epäkohtiin vaikutimme niin, että kilpailutus hoidettiin aikaisempaa sujuvammin ja hankintapäätökset saatiin tehtyä lääkkeiden maahantuonnin edellyttämien aikataulujen näkökulmasta aiemmin kuin ennen. Toimintakertomus

8 Rokotteet Kansainvälisesti arvostettu suomalainen rokotetutkimus on kärsinyt viimevuosien repivästä julkisuudesta. Vaikutimme kansallisen rokotusohjelman täydentämiseen muun muassa keskustelemalla asiasta viranomaisten kanssa ja lisäämällä heidän tietoaan markkinoille tulossa olevista rokotteista. Rokotteiden korvattavuudessa työmme liittyi hallitusohjelmaan (ks. edellä). Innovaatio- ja elinkeinopolitiikka Rahoitus- ja yhteistyökysymykset ovat olennaisia innovaatiotoiminnan kehittämisessä. Ideoimme Tekesin kanssa tutkimusrahoituksen jatkoa Pharma -ohjelman päättymisen jälkeen ja edistimme Tekesin, Suomen Bioteollisuuden ja HealthBio:n kanssa suomalaisten PK-yritysten mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisen teollisuuden kanssa. Osallistuimme myös Greater Helsinki Promotion (GHP) ja USA:n suurlähetystön innovaatiohankkeisiin. Kannustimme STM:ää osallistumaan Pohjoismaiden ministerineuvoston selvitykseen kliinisen tutkimuksen merkityksestä. Pohjoismaiset ministeriöt suunnittelevat selvityksen pohjalta jatkotoimenpiteitä. Kliinisen lääketutkimuksen toimintaympäristö Kehitimme Suomessa tehtävän kliinisen lääketutkimuksen kilpailukykyä yhteistyössä Tekesin Pharma -ohjelman Finn- Trials -hankkeen ja Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan TUKIJAn kanssa. Yliopistosairaanhoitopiirien FinnTrials -hankkeella edistetään kansallisten toimintatapojen syntymistä. Hankkeen toinen tavoite on parantaa Suomen kilpailukykyä kokoamalla sivusto, josta löytää kaiken tarvittavan tiedon kliinisen tutkimuksen toteuttamiseen. Osallistuimme lisäksi toisen Suomen innovaatio-osaamista mainostavan sivuston kehittämiseen. Pyrimme jatkossa vaikuttamaan siihen, että kaikki Suomen lääkealan osaamista mainostavat sivustot yhdistetään. Hallinto- ja lupamenettelyissä työmme liittyi myös lääkepolitiikkaan (ks. edellä). Valvonnan kehittäminen Fimea on hyväksynyt vuoden 2011 alusta vain sähköisiä myyntilupahakemuksia. Tuimme muutosta ja osallistuimme myös Fimean sähköisen asioinnin ja asianhallinnan -hankkeeseen. Sillä rationalisoidaan viranomaisten ja lääkeyritysten työtä. Vaikutimme myös Fimean maksuasetukseen, jota oli muokattu tiedoilla Fimean toiminnan kustannusvastaavuudesta. Lääkeväärennösdirektiivin myötä myös lääkejakelua koskeva eurooppalainen ohjeistus päivitetään. Vaikutimme sen valmisteluun. Lääkeväärennösdirektiiviä koskeva toimintamme on kuvattu edellä (ks. EU-taso). 8 Toimintakertomus 2011

9 3 Viestintään ja eettiseen toimintaamme liittyneet asiat Viestintä Toimintavuotta leimasivat erityisesti eduskuntavaalit ja niiden jälkeinen hallitusohjelman muodostaminen sekä hallitusohjelman toimeenpanoon liittyvät asiat. Suuri osa viestintäja vaikuttamistyöstämme keskittyikin omien näkemystemme esiin tuomiseen ennen hallitusohjelman kirjoittamista ja myös sen jälkeen, kun hallitusohjelman toteuttaminen alkoi loppukesällä. Hallitusohjelman muodostamiseen ja toteuttamiseen liittyvä toiminta ja viestintä Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäksi painotamme strategiassamme yhteistyökykyämme ja halukkuuttamme vaikuttaa asioihin jo valmisteluvaiheessa. Pyrimme myös viestimään asioistamme mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi. Siksi puimme hallitusohjelmatavoitteemme yksinkertaiseen muotoon: Haluamme olla mukana kaiken meitä koskevan lainsäädännön valmistelussa jo varhaisessa vaiheessa. Suomalaisten potilaiden käytössä olevan lääkehoidon pitää kehittyä yhtä jalkaa muun Euroopan kanssa. Lääketutkimus tuottaa lisää terveyttä, hyvinvointia ja uusia työpaikkoja Suomeen. Tärkein tavoitteemme eli osallistuminen valmisteluun toteutui pian hallitusohjelman valmistumisen jälkeen, kun Lääketeollisuus ry kutsuttiin mukaan STM:n Lääkekorvausjärjestelmän kehittäminen -työryhmään. Jatkoimme hallitusohjelman toteuttamiseen liittyvää keskustelua meille tärkeiden asioiden osalta myös mm. järjestämällä marraskuussa paneelikeskustelun teemalla Korvauksen korjaus eli kuka maksaa lääkkeesi?. Kutsuimme tilaisuuteen sidosryhmiemme edustajia keskustelemaan hallitusohjelmaan kirjatusta lääkekorvausjärjestelmän uudistamisesta ja siihen liittyvistä näkökulmista. Muu viestintä Tavoitteemme on läpinäkyvä ja pitkäjänteinen edunvalvonta ja viestintä. Jatkoimme viestintämme kehittämistä tämän periaatteen pohjalta. Teimme muun muassa toimintakertomuksestamme julkaisun, jota jaettiin jäsenten lisäksi myös muille sidosryhmillemme. Toimintakertomus

10 Teimme myös seuraavan vuoden toimintasuunnitelmastamme julkisen, jäsenyritystemme lisäksi ulkoisille sidosryhmillemme tarkoitetun dokumentin. Mediasuhteet Keskityimme vuoden aikana mediasuhteidemme kehittämiseen ja ulkoisen näkyvyytemme lisäämiseen. Tapasimme runsaasti toimituksia ja toimittajayhdistyksiä. Vierailimme myös useiden maakuntalehtien toimituksissa. Jäsenviestintä Sisäistä viestintäämme pyrimme kehittämään erityisesti selvittämällä jäsenviestintämme kulmakiven, extranetin käytettävyyttä. Julkaisut Teimme toimintavuoden aikana seuraavat julkaisut: Toimintakertomus 2010 Toimintasuunnitelma 2012 Otimme käyttöön kolme erilaista sähköistä uutiskirjettä: Tiesitkö, että -uutiskirje jäsenillemme Näkökulma -uutiskirje kotimaisille sidosryhmillemme Situation Report -uutiskirje ulkomaisille sidosryhmillemme Lähetimme sähköisiä uutiskirjeitä tavoitteemme mukaisesti kolme tai neljä kertaa vuoden 2011 aikana. Päivitimme eläinkokeista kertovan esitteemme ja lisäsimme sen nettisivuillemme. Teetimme STM:n julkaisemasta Lääkepolitiikka asiakirjasta painotuotteen, jota lähetimme myös sidosryhmien edustajille. Teetimme siitä myös englanninkielisen käännöksen, jonka ministeriökin otti käyttöönsä. Laadimme myös viestintämme ja vaikuttamistyömme tueksi neljä kpl taustapapereita lääkealaa ja lääketeollisuutta koskevista aiheista. Vuoden lääkeinformaatioteko Palkitsimme vuonna 2011 toisen kerran Vuoden lääkeinformaatioteon. Kilpailu oli ennen vuotta 2010 nimeltään Vuoden lääkemainos. Siihen voivat osallistua kaikki Eettisten ohjeidemme mukaisesti toteutetut itsehoitolääkkeiden markkinointikampanjat tai muut kuluttajiin kohdistetut lääkeinformaatioteot. Kilpailu on avoin myös muille kuin omille jäsenyrityksillemme. Vuoden 2011 lääkeinformaatioteoksi valittiin Eli Lillyn Masennus sattuu -terveystiedotuskampanja. Lääkemarkkinoinnin omaehtoinen valvonta Aloitimme Eettisten ohjeiden uudistustyön. Teemme sen jäsenyrityksistämme kootun pienryhmän kanssa. Uudistuneet Eettiset ohjeet tulevat voimaan Olimme mukana edelleen EFPIA:n toiminnassa ja EFPIA:n sääntöjen uudistamistyössä. Markkinoinnin valvonta jatkui edellisvuosien tapaan vilkkaana. Myös jäsenneuvontamme oli vilkasta. Valvontajärjestelmä kertoo toiminnastaan tarkemmin omassa toimintakertomuksessaan. Rinnakkaislääketeollisuus ry ei edelleenkään liittynyt Eettisiin ohjeisiimme. 10 Toimintakertomus 2011

11 4 Jäsenyytemme eri järjestöissä ja taloudellinen perusta Jäsenyytemme eri järjestöissä Olimme toimintavuoden aikana jäseninä seuraavissa lääkealan eurooppalaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä: tutkivan lääketeollisuuden eurooppalaisessa kattojärjestössä EFPIA:ssa lääketeollisuuden kansainvälisessä kattojärjestössä IFPMA:ssa itsehoitolääketeollisuuden eurooppalaisessa kattojärjestössä AESGP:ssä eläinlääketeollisuuden kansainvälisessä järjestössä IFAH:issa (ulkojäsen) Olimme myös seuraavien kotimaisten järjestöjen jäseniä: Elinkeinoelämän keskusliitto Kemianteollisuus ry Suomen Kaupan liitto Pohjoismaissa toimivien lääketeollisuuden etujärjestöjen vuosittainen kokous järjestettiin vuonna 2011 Norjassa. Taloudellinen perusta ja jäsenmaksurakenne Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli toimintavuoden aikana vakaa. Jäsenmäärässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuonna 2010 aloitettu jäsenmaksuja koskeva sääntömuutos saatiin päätökseen kevätkokouksessa 2011, jonka jälkeen sääntömuutos lähetettiin rekisteröitäväksi yhdistysrekisteriin. Toteutuneet toimintamenot olivat vuonna 2011 noin 2,4 miljoonaa euroa. Palveluksessamme oli toimintavuoden lopussa 16 henkilöä, joista kolme asiantuntijaa on äitiysloman sijaisia. Lääketeollisuus ry omistaa lääketiedon ja osaamisen kehittämiseen keskittyvän yhtiön Lääketietokeskus Oy:n. Toimintakertomus

12 5 Antamamme viralliset lausunnot ja kannanotot Annoimme toimintavuoden aikana yhteensä 31 virallista lausuntoa ja kannanottoa. Lausuntomme eduskunnalle Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Lausunto Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta lääkehuollon uudistamiseksi (lääkepaketti) U 9/2011 vp jatkokirjelmä 2. STM ( ) Eduskunnan talousvaliokunnalle Lausunto hallituksen esityksestä HE 175/2010 vp (Suomen liittyminen Lontoon sopimukseen) ( ) Lausuntomme ministeriöille Maa- ja metsätalousministeriölle Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä muuttamiseksi ( ) Oikeusministeriölle Lausunto Euroopan neuvoston lääkeväärennösten torjuntaa koskevan yleissopimuksen allekirjoittamista varten ( ) Aloite Terveydenhuollon muutoksenhakusäännösten tarkistaminen sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeiden hintalautakunnan päätöksenteon osalta ( ) Opetus- ja kulttuuriministeriölle Lausunto Euroopan komission kertomuksesta tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin 2004/48/EY soveltamisesta ( ) Lausunto Euroopan komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskevasta tiedonannosta (COM(2011) 287 final) ( ) Sosiaali- ja terveysministeriölle Lausunto luonnoksesta lääkeasetuksen muuttamisesta annetusta asetuksesta ( ) Aloite johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkille Velvoitevarastointilainsäädännön uudistaminen käynnistettävä ( ) 12 Toimintakertomus 2011

13 Lausunto peruslinjauksia valmistelevan työryhmän väliraportista Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistaminen ( ) Lausunto asetusluonnoksista Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmasta ( ) Lausunto hintamuutosten aikataulusta viitehintajärjestelmässä ( ) Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön pyytämästä ehdotuksesta velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkeaineista ja velvoitevarastojen suuruudesta ( ) Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista ( ) Kannanotto osastopäällikkö Päivi Sillanaukeelle Lääkkeiden off label -käytöstä ( ) Lausunto Pohjoismaisen ministerineuvoston selvityksestä tutkimustoiminnasta ( ) Kannanotto ministeri Paula Risikolle Lääkesäästöjen toteuttamiskeinoista ja niiden terveyspoliittisista vaikutuksista ( ) Kannanotto osastopäällikkö Päivi Sillanaukeelle Lain lääketieteellisestä tutkimuksesta muuttaminen ( ) Lausunto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisia suoritteita koskevasta asetusluonnoksesta ( ) Ulkoasiainministeriölle Lausunto väärentämisenvastaisesta kauppasopimuksesta (ACTA) ( ) Ympäristöministeriölle Lausunto Nagoyan pöytäkirjan allekirjoittamisesta ( ) Lausunto Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan alaisen Nagoya Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjan korjaamisvastuusta; allekirjoittaminen ( ) Lausuntomme ministeriöiden alaisille virastoille ja muille organisaatioille Euroopan komissiolle Lausunto Public Consultation on a possible revision of Council Directive 89/105/EEC ( Transparency Directive ) ( ) Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimealle Lausunto luonnoksesta apteekin palvelupistettä koskevaksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräykseksi ( ) Lausunto luonnoksesta apteekin verkkopalvelua koskevaksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräykseksi ( ) Lausunto Fimean suosituksesta lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin ( ) Lausunto lääkeinformaatiostrategia vuoteen 2020 asiakirjasta ( ) Lausunto lääkkeiden toimittamista koskevasta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräysluonnoksesta ( ) Lausunto apteekkien lääkevalmistusta koskevasta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräysluonnoksesta ( ) Lausunto Lääketeollisuus ry:n ehdotus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean HTAsuosituksen arviointiprosessista ja kommenttipyyntöihin liittyvistä toimintatavoista ( ) Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirasto Valviralle Lausunto koskien terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevia Valviran määräyksiä ( ) Toimintakertomus

14 6 Toimielimiemme jäsenet Vuosikokoukset ja jäsenmuutokset 2011 Yhdistyksen kevätkokous pidettiin ja syyskokous Kevätkokouksessa vahvistettiin syyskokouksessa hyväksytty sääntömuutos, joka koski jäsenmaksujen määräytymisperusteita. Yhdistyksestä erosivat vuoden aikana Encorium Oy ja FIT Biotech Oy. Yhdistyksellämme oli vuoden lopussa 52 jäsenyritystä. Toimielimiemme jäsenet Hallituksemme kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja sen jäseninä toimivat Ilpo Tolonen, puheenjohtaja, MSD Finland Oy Antti Viitanen, 1. varapuheenjohtaja, Novartis Finland Oy Sari Kailanko, 2. varapuheenjohtaja, Orion Oyj Orion Pharma ( saakka) Manuela Hoffmann-Lücke, Baxter Oy ( lähtien) Leif Jokinen, Oy H. Lundbeck Ab Jyrki Liljeroos, Santen Oy Jaakko Linna, Oy Leiras Finland Ab Jyrki Lönnfors, AstraZeneca Oy Janne Maksimainen, Orion Oyj Orion Pharma ( lähtien) Liisa Nuuros, Bayer Oy Harry Råstedt, GlaxoSmithKline Oy ( saakka) Ari Rönkä, Ferring Lääkkeet Oy Markku Santonen, Amgen AB Ove Uljas, Pfizer Oy Sihteeri: Suvi-Anne Siimes ( saakka), Jussi Merikallio ( lähtien) Työvaliokuntamme piti vuoden aikana kahdeksan kokousta ja sen jäseninä toimivat Ilpo Tolonen, puheenjohtaja, MSD Finland Oy Antti Viitanen, 1. varapuheenjohtaja, Novartis Finland Oy Sari Kailanko, 2. varapuheenjohtaja, Orion Oyj Orion Pharma ( saakka) Ove Uljas, Pfizer Oy Sihteeri: Suvi-Anne Siimes ( saakka), Jussi Merikallio ( lähtien) Poliittiset toimikunnat Lääkepoliittinen toimikuntamme kokoontui kuusi kertaa. Sen jäseninä toimivat: Johanna Panula, puheenjohtaja, Novo Nordisk Farma Oy Nina Isonen-Sjölund, Roche Oy ( lähtien) Vesa Kujala, MSD Finland Oy Sanni Lahdenperä, Oy Leiras Finland Ab Peter Lindström, Orion Oyj Orion Pharma Kaija Rinne, DRA Consulting Oy Ari Simonen, sanofi-aventis Oy Sihteeri: Sirpa Rinta Tutkimuspoliittinen toimikuntamme kokoontui viisi kertaa. Sen jäseninä toimivat: Maarit Hillilä, puheenjohtaja, Novartis Finland Oy Antti Haapalinna, Orion Oyj Orion Pharma Petteri Knudsen, GlaxoSmithKline Oy Risto Lammintausta, Hormos Medical Oyj Kari Lehmussaari, Santen Oy Taija Sievänen, Pfizer Oy Christer Strömberg, Bayer Oy Sihteeri: Mia Bengtström Operatiiviset toimikunnat Lääkekorvaustoimikuntamme kokoontui seitsemän kertaa. Sen jäseninä toimivat: Teija Kotomäki, puheenjohtaja, Pfizer Oy Susanne Bergius, Amgen AB, sivuliike Suomessa ( saakka) Tua Lusa, Novartis Finland Oy Petri Määttä, Astra Zeneca Oy/Abbott Oy Kirsi Norrbacka, Oy Eli Lilly Finland Ab Mari Renlund, Janssen-Cilag Oy Saku Torvinen, GlaxoSmithKline Oy Mikko Tuovinen, Boehringer Ingelheim Finland Ky ( lähtien) Sihteeri: Sirpa Rinta Sairaalalääketoimikuntamme kokoontui kuusi kertaa. Sen jäseninä toimivat: Ritva Lehtonen, puheenjohtaja, sanofi-aventis Oy Ebba Aminoff, Oy Eli Lilly Finland Ab Matthew Iles, Pfizer Oy 14 Toimintakertomus 2011

15 Jaakko Lehtonen, Orion Oyj Orion Pharma Anssi Linnankivi, Oy Leiras Finland Ab Juha-Pekka Orava, Leo Pharma Oy ( alkaen) Heikki Rissanen, Roche Oy ( saakka) Marjukka Suomela, MSD Finland Oy Sihteeri: Tiina Satti Itsehoitolääketoimikuntamme kokoontui neljä kertaa. Sen jäseninä toimivat: Monica Toikka, puheenjohtaja, Bayer Oy Johanna Bexar-Hannula, Oy Leiras Finland Ab ( saakka) Henry Heinrichs, Novartis Finland Oy ( lähtien) Janne Maksimainen, Orion Oyj Orion Pharma ( saakka) Tuomas Mattelmäki, Janssen-Cilag Oy Kirsi Mäkinen, Oy Leiras Finland Ab ( lähtien) Mervi Pänkäläinen, Abbott Oy Jarmo Seppälä, Orion Oyj Orion Pharma ( lähtien) Sihteeri: Maija Gohlke-Kokkonen ( saakka), Anna Alonen ( lähtien) Rokotetoimikuntamme kokoontui viisi kertaa. Sen jäseninä toimivat: Ari Rönkä, puheenjohtaja, Ferring Lääkkeet Oy Kauko Aro, Baxter Oy Jarkko Jokinen, GlaxoSmithKline Oy Juha Laine, Pfizer Oy Martti Nevalainen, Intervet Oy/Schering-Plough Animal Health Taneli Puumalainen, GlaxoSmithKline Oy Jukka Räsänen, Sanofi Pasteur MSD Oy Heidi Åhman, Pfizer Oy Sihteeri: Maija Gohlke-Kokkonen ( saakka), Mia Bengtström ( lähtien) Eläinlääketoimikuntamme kokoontui kolme kertaa. Sen jäseninä toimivat: Seppo Saari, puheenjohtaja, Pfizer Oy Kalevi Heinonen, Vetcare Oy Ilmari Hiidenheimo, VetAgro Oy Henri Hildén, Dechra Veterinary Products Oy Mikko Koivu, Biofarm Oy Hannu Marttila, Orion Oyj Anu Murto, Novartis Finland Oy Martina Reims, Intervet Oy Seppo Taipaleenmäki, Pharmaxim AB Sihteeri: Tiina Satti Myyntilupatoimikuntamme kokoontui viisi kertaa. Sen jäseninä toimivat: Elina Hannuksela, puheenjohtaja, AstraZeneca Oy Marjaana Heikkilä-Hoikka, Orion Oyj Orion Pharma Carina Häggblom, Janssen-Cilag Oy Paula Kajaste, Pfizer Oy Tarja Kalatie, sanofi-aventis Oy Anna Malmberg, Novartis Finland Oy Anna Siira, MSD Finland Oy Sihteeri: Maija Gohlke-Kokkonen ( saakka), Anna Alonen ( lähtien) Tuotanto- ja laadunvalvontatoimikuntamme kokoontui kaksi kertaa. Sen jäseninä toimivat: Hanna-Maija Koponen-Piironen, puheenjohtaja, Algol Pharma Oy Terhi Balk, Fermion Oy Kai Buri, Bayer Oy Harri Ikäläinen, Orion Oyj Ilkka Keskinen, Orion Oyj Virpi Laasanen, Bayer Oy ( lähtien) Katri Outinen, Santen Oy Jussi Pirjola, Bayer Oy ( saakka) Jussi-Pekka Rauha, Ayanda Oy ( saakka) Matti Rosengren, Santen Oy Jukka Väätäinen, Ayanda Oy ( lähtien) Sihteeri: Mia Bengtström ( saakka), Anna Alonen ( lähtien) Kliinisten lääketutkimusten toimikuntamme kokoontui viisi kertaa. Sen jäseninä toimivat: Tiina Heinonen, puheenjohtaja, Quintiles Oy Taru Blom, Orion Oyj Orion Pharma Päivi Itkonen, Crown CRO Oy Minna Korhonen, Boehringer Ingelheim Finland Ky Timo Muhonen, Amgen AB, sivuliike Suomessa Yvonne Peltonen, Smerud Medical Research Finland Ab/Oy Markku Pulkkinen, GlaxoSmithKline Oy Sihteeri: Mia Bengtström Työpajat ja verkostot Lääkeinformaatiotyöpaja, sihteeri Tiina Satti Lääkejakelutyöpaja, sihteeri Tiina Aitlahti (lakkautettu 3/2011) Rokotetutkimustyöpaja, sihteeri Mia Bengtström Terveydenhuollon sähköiset järjestelmät -työpaja, sihteeri Sirpa Rinta Velvoitevarastointityöpaja, sihteeri Tiina Satti HR-verkosto, sihteeri Sirkka Aaltonen (lakkautettu ) Toimintakertomus

16 Lääketurvaverkosto, sihteeri Mia Bengtström Sähköisen myyntilupa-asioinnin verkosto, sihteeri Anna Alonen TALOUSJOHTAJAVERKOSTO, sihteeri Riitta Mellin Vastuunalaisten johtajien verkosto, sihteeri Anna Alonen Viestintä- ja yhteiskuntasuhdeverkosto, sihteeri Kati Nyman Edustuksemme ulkomaisissa jäsenyhteisöissä EFPIA, Executive Committee Suvi-Anne Siimes, Lääketeollisuus ry ( saakka) EFPIA, Heads of Member Associations Committee Suvi-Anne Siimes, Lääketeollisuus ry ( saakka) Jussi Merikallio, Lääketeollisuus ry ( lähtien) EFPIA, Trust, Reputation and Compliance Policy Committee Suvi-Anne Siimes, Lääketeollisuus ry ( saakka) EFPIA, Compliance Committee Tiina Satti, Lääketeollisuus ry EFPIA, Health Technology Assessment (HTA) Task Force Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry EFPIA, Intellectual Property Policy Committee Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry ( saakka) EFPIA, Legal Aspects of Systems of Economic Regulation (LASER) Working Group Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry ( saakka) Jaakko Laurila, Lääketeollisuus ry ( lähtien) EFPIA, Market Access Delays Working Group Jussi Laatunen, Lääketeollisuus ry EFPIA, Pharmacovigilance Committee Mia Bengtström, Lääketeollisuus ry (observer) EFPIA, Research & Animal Welfare Working Group Kristiina Haasio, Orion Oyj Orion Pharma AESGP, Board of Directors Suvi-Anne Siimes, Lääketeollisuus ry ( saakka) Jussi Merikallio, Lääketeollisuus ry ( lähtien) AESGP, Regulatory Affairs Committee Maija Gohlke-Kokkonen, Lääketeollisuus ry ( saakka) Anna Alonen, Lääketeollisuus ry ( lähtien) AESGP Pharmacovigilance Task Force Mia Bengtström, Lääketeollisuus ry IFPMA, Directors of Member Associations Suvi-Anne Siimes, Lääketeollisuus ry ( saakka) Jussi Merikallio, Lääketeollisuus ry ( lähtien) Edustajamme EK:ssa ja Kemianteollisuus ry:ssä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustajisto Peter Essen, Bayer Oy Varajäsen Jaakko Linna, Oy Leiras Finland Ab Elinkeinoelämän keskusliiton tutkimusja innovaatiovaliokunta Risto Lammintausta, Hormos Medical Oyj Elinkeinoelämän keskusliiton Pirkanmaan ALUEJOHTOKUNTA Jyrki Liljeroos, Santen Oy Elinkeinoelämän keskusliiton tutkimus-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan yhteistyöryhmä Mia Bengtström, Lääketeollisuus ry Elinkeinoelämän keskusliiton immateriaali -ryhmä Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry ( saakka) Jaakko Laurila, Lääketeollisuus ry ( lähtien) Elinkeinoelämän keskusliiton julkiset markkinat ryhmä Tiina Satti, Lääketeollisuus ry Elinkeinoelämän keskusliiton liittoyhteisöjen viestintäjohtajien ryhmä Kati Nyman, Lääketeollisuus ry Elinkeinoelämän keskusliiton järjestöekonomistit -ryhmä Sirkka Aaltonen, Lääketeollisuus ry Jussi Laatunen, Lääketeollisuus ry Suvi-Anne Siimes, Lääketeollisuus ry ( saakka) Kemianteollisuus ry:n hallitus Timo Lappalainen, Orion Oyj Varajäsen Johanna Kouru, Bayer Oy Kemianteollisuus ry:n viestintävaliokunta Kati Nyman, Lääketeollisuus ry 16 Toimintakertomus 2011

17 Edustajamme muiden kotimaisten tahojen toimielimissä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean HTA-suositusta valmisteleva työryhmä Urpo Kiiskinen, Oy Eli Lilly Finland Ab Varajäsen Petri Määttä, Abbott Oy STM:n lääkekorvausjärjestelmän kehittäminen -työryhmä Jussi Merikallio, Lääketeollisuus ry STM:n Lääkepolitiikka 2020 seurantaryhmä Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry STM:n Lääkepolitiikka 2020 indikaattorityöryhmät Ryhmä 1: lääkkeet osa SOTE-järjestelmää, lääkehoitojen toteutuminen, hoitoketjut Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry Ryhmä 2 ja kolme alatyöryhmää: lääkkeiden saatavuus, lääkkeiden rahoitus ja korvausjärjestelmä sekä HTA-asiat Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry Ryhmä 3: rationaalinen hoito, lääkeinformaatio, itsehoito Anna Alonen, Lääketeollisuus ry Ryhmä 4A: lääketutkimus Mia Bengtström, Lääketeollisuus ry Ryhmä 4B: lääke- ja lääkitysturvallisuus Mia Bengtström, Lääketeollisuus ry Ryhmä 5: eläinlääkkeet Tiina Satti, Lääketeollisuus ry Lääkkeiden hintalautakunnan (HILA) TERVEYSTALOUSOHJEEN uudistamisryhmä Teija Kotomäki, Pfizer Oy Juha Laine, Pfizer Oy Saku Torvinen, GlaxoSmithKline Oy Lääkärien täydennyskoulutus- NEUVOTTELUKUNTA Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry ( saakka) varajäsen Tiina Satti, Lääketeollisuus ry Terveydenhuollon menetelmien arvioinnin NEUVOTTELUKUNTA (Finohta) Kirsi Norrbacka, Oy Eli Lilly Finland Ab varajäsen Juha Laine, Pfizer Oy Opetushallituksen lääkealan tutkintotoimikunta Matti Laaksonen, Orion Oyj Opetushallituksen asettama lääkealan perus- tutkinnon perusteiden uudistamistyön ohjausryhmä Mia Bengtström, Lääketeollisuus ry Maa- ja metsätalousministeriön alainen eläinkoelautakunta Marianne Norring, Helsingin yliopisto ( saakka) varajäsen Marja-Leena Toivonen, Orion Oyj Orion Pharma ( saakka) Kristiina Haasio, Orion Oyj Orion Pharma ( lähtien) Lasse Saloranta, Orion Oyj Orion Pharma ( lähtien) Johanna Nuto, Santen Oy (varajäsen) ( lähtien) Farmasian Päivien 2011 ohjelmaryhmä Maija Gohlke-Kokkonen, Lääketeollisuus ry ( saakka) Anna Alonen, Lääketeollisuus ( lähtien) Farmasian oppimiskeskuksen hallitus Hanna-Maija Koponen-Piironen, Algol Pharma Oy varajäsen Katri Outinen, Santen Oy Harri Ikäläinen, Orion Oy varajäsen Monica Toikka, Bayer Oy, Bayer ConsumerCare Suomen Tukkukauppojen liiton hallitus Antti Viitanen, Novartis Finland Oy Kaupan liiton lakivaliokunta Tiina Satti, Lääketeollisuus ry Työsuhdekeksintölautakunta Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry Tekes Pharma-ohjelman johtoryhmä Mia Bengtström, Lääketeollisuus ry Yliopistosairaanhoitopiirien FinnTrials -hanke Mia Bengtström, Lääketeollisuus ry (puheenjohtaja) Healthbio Uudenmaan ohjausryhmä Mia Bengtström, Lääketeollisuus ry VTT:n help-pakkaushankkeen johtoryhmä Maija Gohlke-Kokkonen, Lääketeollisuus ry ( saakka) Anna Alonen, Lääketeollisuus ry ( lähtien) Lääkemarkkinoinnin valvontakunta (lääketeollisuutta edustavat jäsenet) Liisa Nuuros, Bayer Oy Ilpo Tolonen, MSD Finland Oy Ove Uljas, Pfizer Oy Tomi Vahevaara, Oy Eli Lilly Finland Ab Antti Viitanen, Novartis Finland Oy Toimintakertomus

18 Henkilökuntamme toimintavuoden lopussa Aaltonen Sirkka Alonen Anna Bengtström Mia Laatunen Jussi Laurila Jaakko Merikallio Jussi Mäntylä Riitta Nyman Kati Rinta Sirpa Saarinen Auni Satti Tiina Tick Marjut Udd Tarja Jäsenemme toimintavuoden lopussa Abbott Oy AKELA Pharma Oy Algol Pharma Oy ALK-Abelló Finland Amgen AB, sivuliike Suomessa AstraZeneca Oy Ayanda Oy Baxter Oy Bayer Oy Berlin-Chemie/A. Menarini Suomi Oy Biogen Idec Finland Oy Biotie Therapies Oyj Boehringer Ingelheim Finland Ky Celgene Oy Crown CRO Oy DRA Consulting Oy Eläinlääketeollisuus ry, c/o Pharmaxim AB Suomen sivuliike Farenta 3 Oy Ferring Lääkkeet Oy Finn-Medi Oy Fresenius Kabi AB, sivuliike Suomessa Galderma Nordic AB GlaxoSmithKline Oy Hormos Medical Oyj Janssen-Cilag Oy Leo Pharma Oy Merck Oy MSD Finland Oy Mundipharma Oy Novartis Finland Oy Novo Nordisk Farma Oy Oriola Oy/Panfarma Orion Oyj Orion Pharma Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab Oy Eli Lilly Finland Ab Oy Ferrosan Ab Oy H. Lundbeck Ab Oy Leiras Finland Ab Oy Medfiles Ltd Oy STADA Pharma Ab Oy Verman Ab Pfizer Oy Quintiles Oy Roche Oy Sanofi Pasteur MSD Oy sanofi-aventis Oy Santen Oy Servier Finland Oy Smerud Medical Research Finland Ab/Oy Suomen Punainen Risti Veripalvelu TFS Trial Form Support Oy UCB Pharma Oy Finland 18 Toimintakertomus 2011

19 Summary Co-operation: it is now or never The operations in 2011 were characterised by the co-operation conducted with various stakeholder groups. Working together is vital to safeguard the operating conditions for our member companies and to ensure that the whole society benefits from developed pharmacotherapies. It is difficult to reconcile the public savings measures and the investments required to develop the social welfare and healthcare services. A continuous dialogue between the various actors is needed to match the divergent interests and societal inevitabilities. If there is no dialogue, we will not find new and creative solutions to secure the overall interests of society. In its operations, Pharma Industry Finland PIF underlines the intrinsic role played by pharmacotherapies in healthcare, besides constituting one of the major tools for doctors. The importance of pharmacotherapies must be assessed from a wide perspective: in addition to the direct effects on patients, developed pharmacotherapies can be used to enhance the effectiveness of the entire social welfare and healthcare service system as well as to improve people s working and operating capacities. Therefore, the development of pharmacotherapies is of vital importance for the entire society. Seeing developed pharmacotherapies as a vital element of the whole healthcare system also means that PIF insists on networking and collaborating with various stakeholders. It is equally important to collaborate with the authorities and various expert organisations and other interest organisations. Medicines play an important role in the organisation of good care, and therefore PIF wants to be involved in the reform of the healthcare service system. The year 2011 was marked by exceptional economic hardship throughout Europe as well as by the need by Finland s new Parliament and Government to respond to the situation. The savings pressure faced in the public economy was soon concretised in the form of the 113 million savings obligation targeted at medicines reimbursement expenses, followed by the Government framework decision of anticipating the implementation of the savings. The preparation of the cuts in medicines reimbursement expenses proved the importance of co-operation. In order to fully analyse the impacts of pharmacotherapies and their development on the whole service system and society, we also need co-operation in the future. Medicines do not only constitute an expense item in the health insurance system but also an investment in the development of the whole healthcare system. Every cloud has a silver lining While the savings translate into austerity throughout the pharmaceutical branch, the Medicines Policy 2020 document published in early 2010 by the Ministry of Social Affairs and Health (STM) opens new possibilities for developed pharmacotherapies. An outcome of comprehensive co-operation, the Medicines Policy 2020 document provides a completely new outline by including the pharmaceutical branch in the healthcare whole. However, the positive schemes in the Medicines Policy 2020 document do not materialise automatically. To make them real, we need to engage in systematic and persistent co-operation not only with the authorities but also with the healthcare professionals involved in clinical practice. In implementing the savings and promoting positive developments, the key word is co-operation with various stakeholders. Without deep-going dialogue, partnership and trust, the pharmacotherapies and the social welfare and healthcare system will be analysed from a narrow perspective, without being able to reconcile the contradictions related to medicines. In the pursuit of common good, could we rehabilitate the concept of consensus? PIF s strategic goals for Safeguard the operating conditions of the pharmaceutical companies in Finland Make new medicines available to patients without delay and maintain an extensive choice of medicines in their use Ensure sufficient competition on the pharmaceutical market Offer reliable information to support decision-making Have courage to raise and discuss difficult issues Have an open perspective on overall health care expenses, also as concerns pharmaceutical expenditure. Annual Report

20 The sick should not be pushed around Towards a more rightful medicines reimbursement system Anyone in good basic health can suddenly fall ill. A disease that turns out to be chronic calls for continued medication along with other forms of therapy. The permanent or expensive medication is a burden on the sick person s finances. The purpose of the medicines reimbursement system integrated into the Finnish health insurance is to ensure goodquality medication to all, irrespective of their wealth. Therefore the system reform must meet the hardest criteria. The medicines reimbursement system included in the Finnish health insurance dates back to the 1960s. A progressive novelty in its time, the medicines reimbursement is today a patchwork of minor reforms made on top of each other over the decades. When something old is being reformed, you have to go to the roots and foundations. The current system is based on the classification of diseases, people, medicines and circumstances. The new medicines reimbursement system must be more anchored in equality and justice: despite their different diseases, people are equal. Nobody should be punished for their disease The current medicines reimbursement system could be described as disease-oriented: certain diseases are included in the special reimbursement category while others are not. The reformed system should work on the cost basis it could be based on the patients annual medicines expenses. In accordance with the insurance nature of the health insurance system, each and everyone should bear the proper risk for disease and medicines. If the risk materialises, we all pay the co payment or deductible to obtain the reimbursement - as is the case with any insurance policy. The reformed system would be independent of the nature and seriousness of the diseases. It would therefore be fairer than a disease-based system. Equality would be further enhanced by the initial co-payment that would be the same for everybody. In Finland, the consumption of medicines is evenly distributed between the various income brackets. In order for the lowest income earners not to find themselves in difficulties with the patient co-payment, it should be linked to the income support system as is the case currently. If necessary, the initial patient co-payment could be earnings-adjusted. When the medicine expenses exceed the initial co-payment, the progressively growing reimbursement rate would allocate and target the society s support at the patients who use most medicines. The higher the patient s annual medicine expenses, the higher the reimbursement percentage applied. The system would also include a ceiling of annual expenses that could be lower than its current level. A clear system for the sick The reformed reimbursement system would be clearer and more understandable for the people. With the diseases and the necessary medicines no longer constituting the basis for the reimbursements, the patient would not be required to submit separate doctor s certificates to obtain the higher reimbursement rate. The need for therapy diagnosed by the doctor in other words the medicine prescription would be sufficient for the patient to receive the reimbursement. Justice and equality would be achieved if the system treated everybody in the same predictable way, with all patients paying the same co-payment. The system would also enhance equality between the patients if everybody had access to the same public services. Efficient and rapid regulation tool for State use Predictability is very important, not only for the party paying the largest share of the system costs, or the State, but also to the users of the medicines reimbursement system. The new reimbursement system would make it simple for the Government to regulate the universal patient co-payment which could increase or decrease as the public finances dictate. 20 Annual Report 2011

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkehuollon haasteet

Sairaaloiden lääkehuollon haasteet Sairaaloiden lääkehuollon haasteet Lääkepolitiikka 2020 asiakirjan valossa Neuvotteleva virkamies STM Lääkepolitiikka 2020 julkaistiin helmikuussa 2011 mukana työssä viranomaisia sekä ammattijärjestöjen,

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Kansallinen itsehoitolääkeohjelma - lääkepoliittinen tausta ja tavoitteet Itsehoitolääkintä Suomessa nykytila ja kehittäminen / Itsehoitolääkeohjelman julkistaminen 26.1.2015 Marjo-Riitta Helle Yksikön

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä. Tiedoksi kaikille,

Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä. Tiedoksi kaikille, Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä Tiedoksi kaikille, Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko teki alkuvuodesta aloitteen, jonka mukaisesti 6.11.2012

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Viite Komission kirje Asia Suomen vastaus komissiolle kansallisten romanistrategioiden toimeenpanon edistymisestä

Viite Komission kirje Asia Suomen vastaus komissiolle kansallisten romanistrategioiden toimeenpanon edistymisestä Sosiaali- ja terveysministeriö E-JATKOKIRJE STM2012-00369 HTO Arrhenius Viveca 28.11.2012 JULKINEN 03.12.2012 ASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Komission kirje 19.10.2012 Asia Suomen vastaus komissiolle

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Moniammatillisen verkoston toiminta

Moniammatillisen verkoston toiminta Moniammatillisen verkoston toiminta Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö Järkevää lääkehoitoa seminaari terveydenhuollon toimijoille Moniammatilliset toimintatavat käyttöön arjen työhön Helsinki 9.4.2014

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Lääketeollisuus ry. Toimintakertomus. Pharma Industry Finland Annual Report

Lääketeollisuus ry. Toimintakertomus. Pharma Industry Finland Annual Report Lääketeollisuus ry Toimintakertomus Pharma Industry Finland Annual Report Sisällys Contents Yhteenveto: Rakentamisen vuosi 3 1. Yhteistyö ja osallisuus lisääntyivät asioiden valmistelussa 5 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Kliinisten lääketutkimusten EUasetus ja STM:n esitys laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta Mika Scheinin Tyks ja Turun yliopisto

Kliinisten lääketutkimusten EUasetus ja STM:n esitys laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta Mika Scheinin Tyks ja Turun yliopisto Kliinisten lääketutkimusten EUasetus ja STM:n esitys laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta 12.12.2017 Mika Scheinin Tyks ja Turun yliopisto Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin

Lisätiedot

A7-0164/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

A7-0164/ TARKISTUKSET esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 7.9.2012 A7-0164/ 001-007 TARKISTUKSET 001-007 esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Mietintö Linda McAvan Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004

Lisätiedot

LÄÄKEPOLIITTINEN ILTAPÄIVÄ Kuopion yliopisto 25.1.2007. Ylijohtaja, professori Hannes Wahlroos Lääkelaitos

LÄÄKEPOLIITTINEN ILTAPÄIVÄ Kuopion yliopisto 25.1.2007. Ylijohtaja, professori Hannes Wahlroos Lääkelaitos LÄÄKEPOLIITTINEN ILTAPÄIVÄ Kuopion yliopisto 25.1.2007 Ylijohtaja, professori Hannes Wahlroos Lääkelaitos 2 Lääkepolitiikan tarve? Proaktiivinen vs. reaktiivinen ote AD HOC vs. strategiset linjaukset ja

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Lyhyt historia Fimea aloitti toimintansa Kuopiossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. GLP-tilaisuus Eija Pelkonen

Lyhyt historia Fimea aloitti toimintansa Kuopiossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. GLP-tilaisuus Eija Pelkonen Lyhyt historia 10.9.2008 Projektin asettaminen (STM105:00/2008) 19.1.2009 Perustamispäätös: Kuopio (STM/298/2009) 24.7.2009 Laki (593/2009) vahvistettiin (VN+TP) 13.8.2009 Asetus hyväksyttiin valtioneuvostossa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Pertti Happonen valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi Organisaatio 31.8.2012 Ylijohtaja Sinikka Rajaniemi Strateginen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft 1 Visualisoinnin aamu 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:45 Tiedon visualisointi Ari Suominen, Tuote-

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Lääketeollisuus ry

Suhdannekatsaus. Lääketeollisuus ry Suhdannekatsaus Lääketeollisuus ry 7.4.2017 Suhdannekatsauksessa keskitymme: Lääketeollisuuden investoinnit Suomeen vuonna 2016 Lääketeollisuus ry:n kyselyn saldoa Viennin kehitys Katsaus lääkemarkkinoihin

Lisätiedot

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta Kilpailu kliinisistä lääketutkimuksista kiihtyy Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta LT Petteri Knudsen Lääketieteellinen johtaja, Novartis Finland OY Valtakunnallinen eettisten

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Verkostojen tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen

Verkostojen tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen Verkostojen tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen Kimmo Parhiala Suunnittelija, THL 24.2.2015 1 24.2.2015 Verkostojen tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen 2 Miksi verkostot ovat tärkeitä sosiaalija terveydenhuollon

Lisätiedot

Association Regulation

Association Regulation Tuukka Pykäläinen AYYE 6/2013 Updates on their way! Association Regulation http://farm1.staticflickr.com/54/117048243_7cc6bb0b87_o.jpg The purpose of the regulation Defines the status, benefits and duties

Lisätiedot

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry ATY ry: 80 vuotta työtä turvallisen ja varman lääkehoidon puolesta Koko lääkehoidonketju

Lisätiedot

X-road ja e-health seka valinnanvapaus- ja kapitaatiokokemukset Viron perusterveydenhuollossa. mitä voimme oppia Virosta.

X-road ja e-health seka valinnanvapaus- ja kapitaatiokokemukset Viron perusterveydenhuollossa. mitä voimme oppia Virosta. X-road ja e-health seka valinnanvapaus- ja kapitaatiokokemukset Viron perusterveydenhuollossa mitä voimme oppia Virosta Madis Tiik Madis Tiik, MD, Phd 14.12.2012 Tarton Yliopisto, Lääkäri 1996 Tarton Yliopisto,

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys. Lääkkeiden hyvät tuotantotavat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys. Lääkkeiden hyvät tuotantotavat Määräys pp.kk.2012 3824/03.01.01/2012 X/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Lääkkeiden hyvät tuotantotavat Valtuutussäännökset Lääkelain (395/1987) 9 :n 3 momentti, 10 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Our Purpose. Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff

Our Purpose. Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff Our Purpose Henkilöstöteko 2013/HENRY ry Sanofi Oy/Sari Ek-Petroff SANOFI LYHYESTI Toimintaa 100 maassa Suomessa noin 90 työntekijää Yli 110 000 työntekijää MISTÄ LÄHDIMME LIIKKEELLE JA MIKSI? Engagement

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen uudessa terveydenhuollon mallissa Liisa-Maria Voipio-Pulkki/ Terveyspalveluryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö Mikä on uusi terveydenhuollon malli? Työ on vielä

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Osavuosikatsaus JUKKA RINNEVAARA CEO

Osavuosikatsaus JUKKA RINNEVAARA CEO Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009 JUKKA RINNEVAARA CEO Disclaimer This presentation is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration of Teleste Corporation

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta kehittämispäällikkö Lauri Vuorenkoski, THL 21.4.2010 ylijohtaja Marina Erhola 1 Lääkkeiden priorisointi avohoidossa Suomessa lääkkeitä priorisoidaan avohoidossa lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset)

Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset) Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset) Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 24.7.2009 / 593 1 Toimiala on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry 24.10.2017 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Perustettu v. 2010 Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta Suomessa Toimintaa

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

ANNUAL MEETING 2013. Hub Helsinki - 30.5.2013. Thursday, May 30, 13

ANNUAL MEETING 2013. Hub Helsinki - 30.5.2013. Thursday, May 30, 13 ANNUAL MEETING 2013 Hub Helsinki - 30.5.2013 AGENDA Opening of the meeting Selection of officials for the meeting Acknowledge legality and decision making authority Agenda for the meeting Acquittal of

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto miten tutkimuksen tekemisen edellytyksiä voitaisiin edistää verkostoitumisen avulla?

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto miten tutkimuksen tekemisen edellytyksiä voitaisiin edistää verkostoitumisen avulla? Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto miten tutkimuksen tekemisen edellytyksiä voitaisiin edistää verkostoitumisen avulla? Keskustelua Katri Hämeen-Anttila FaT, Dosentti Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN EU- ASETUKSEN KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN EU- ASETUKSEN KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KLIINISTEN LÄÄKETUTKIMUSTEN EU- ASETUKSEN KANSALLINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tilannekatsaus 1 Tilanne täytäntöönpanossa STM on asettanut valmistelua varten työryhmän ajalle 14.9.2015-3 Työryhmälle ollaan hakemassa

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen hallitusohjelmassa

Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen hallitusohjelmassa Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen hallitusohjelmassa Pirjo Kutinlahti ETIIKAN PÄIVÄ 2017: TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ 15.3.2017, Tieteiden talo, Helsinki KÄRKIHANKE 5: VAHVISTETAAN

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot