voimaksi! HAMINA - KOTKA KUNTAKOKEILUHANKE Datapaja Datanomien osaamisen kehittämisen ryhmäpalvelu Virpi Koskela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "voimaksi! HAMINA - KOTKA KUNTAKOKEILUHANKE Datapaja Datanomien osaamisen kehittämisen ryhmäpalvelu Virpi Koskela"

Transkriptio

1 voimaksi! HAMINA - KOTKA KUNTAKOKEILUHANKE Datapaja Datanomien osaamisen kehittämisen ryhmäpalvelu Virpi Koskela

2 Sisällys 1 PAJATOIMINNAN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET PAJATOIMINTA Ammatillisen osaamisen kehittäminen Yksilöohjaus Ryhmätoiminta Harjoittelut Verkostoyhteistyö SEURANTA JA ARVIOINTI Arviointi Asiakaspalaute Jatkosuunnitelmat ja niiden toteuma YHTEENVETO TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA...8 2

3 1 Pajatoiminnan lähtökohta ja tavoitteet Datanomien osaamisen kehittämisen ryhmäpalvelu on ollut datanomin tai muun atk-alan tutkinnon/koulutuksen omaaville pitkäaikaistyöttömille henkilöille suunnattu palvelu. Sen järjestämisajankohta oli Palvelu oli Kotka- Haminan kuntakokeiluhankkeen tilaama palvelu ja asiakkaat ryhmään ohjautuivat Työvoiman palvelukeskus Väylästä ja Sotek-säätiöltä. Datapaja toteutettiin viitenä päivänä viikossa, pajatyöpäivän pituuden ollessa kuusi tuntia. Ammatillista opetusta ja ohjausta pajalla järjestettiin yhteensä 20 tuntia viikossa. Palveluun sisältyi myös asiakkaille tarjottava yksilövalmennus, jonka sisältö ja laajuus määräytyivät yksilöllisen palvelutarpeen perusteella. Ammatillisena pajaohjaajana työskenteli Niklas Paasalo (FM) ja yksilövalmentajana Soile Tilli (sosionomi amk). Datapajan asiakasmäärä oli 11 henkilöä koko sovitun keston ajan. Datapaja järjestettiin Haminassa, Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Ekamin tiloissa sekä Sotek-säätiön tiloissa. Ekamilla tarkoitukseen järjestetyssä luokkatilassa jokaisella pajalaisella oli käytössään työskentelyyn soveltuva tietokone, jossa on työskentelyn sekä osaamisen kehittämisen mahdollistavat ohjelmistot ja lisenssit. Yhtenä päivänä viikossa toteutettu ryhmätoimintapäivä järjestettiin joko seinättömänä tai Sotek-säätiön Linnoituksen toimipisteessä, jossa käytössä oli ryhmätila. Datapajan palvelukokonaisuuden tavoitteena oli saada luotettava arvio osallistuvan henkilön ammattitaidosta, puuttuvasta osaamisesta, työllistymisvalmiuksista ja työelämätaidoista. arvioida osallistujan jatkotoimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. saada selville osallistujan mahdolliset työllistymisen esteet ja löytää välineet niiden poistamiseksi. mahdollistaa osallistujan osaamisen näyttö yrityksiin rinnalla kulkevan yritysyhteistyön avulla esimerkiksi erilaisten yritysten tilaamien autenttisten töiden kautta. Pajan oppimissisältö on rakennettu myös sellaiseksi, että osaamisen voi näyttää myös jakson aikana pajalla suorittavien erilaisten tehtävien ja projektien avulla. tunnistaa osallistujien ammatillinen osaaminen sekä henkilökohtainen osaaminen ja rakentaa tämän pohjalta realistinen kehittämispolku, joka ohjaa työskentelyä. Toiminnan aikana kehitetään ammatillisen osaamisen lisäksi myös yleisiä työelämävalmiuksia kuten sosiaalisia taitoja, työnhakutaitoja ja urasuunnittelutaitoja. 3

4 2 Pajatoiminta Pajatyöskentelyssä keskityttiin sekä ammatillisen osaamisen kartoittamiseen ja kehittämiseen että työelämä- ja elämänhallintavalmiuksien kartoittamiseen ja parantamiseen. Pajajakson aikana pyrittiin selvittämään työllistymisen esteitä sekä yksilöiden työ- ja toimintakykyä soveltuvin mittauksin, sekä tuottamaan asiakastietoa Työvoiman palvelukeskus Väylän sosiaaliohjaajan työn tueksi. Asiakkaan tilanteesta riippuen jatkopolkuja ovat voineet olla opiskelun aloittaminen, kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun osallistuminen tai palkkatyöhön siirtyminen. 2.1 Ammatillisen osaamisen kehittäminen Palvelun keskiössä pajatoiminnassa on ollut ammatillisen osaamisen kartoitus sekä sen ajantasaistaminen nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi. Jokaisen asiakkaan kanssa on tehty yhdessä ammatillisen ohjaajan kanssa henkilökohtainen suunnitelma, jossa on selvitetty asiakkaan lähtötason osaaminen, koulutustarpeet sekä toiveet. Ammatillista osaamista suhteessa datanomin koulutukseen nähden on arvioitu rakentamalla sähköpostipalvelin ja liittämällä useampi tietokone samaan toimintaympäristöön sähköpostin käyttöä varten. Lisäksi on tehty näkyväksi myös tiedossa olevia osaamisen puutteita ja muita mahdollisia esteitä sekä havainnoitu pajajakson aikana esille tulevia ilmiöitä. Koko toiminnan ajan osallistujia motivoitiin osoittamaan oma-aloitteisesti kiinnostusta ammattialaansa kohtaan ja kehittämään sen keinoin myös datapajan sisältöä. Tavoitteena oli osallistujien kiinnostusten ja tarpeiden mukaan ohjata pajatoiminnan sisältöä niiden suuntaisesti. Ammatillinen pajaohjaaja on toteuttanut kahden viikon välein itsearvioinnin sekä vähintään kerran kuussa yksilöllisen ohjauskeskustelun. Paja-asiakkaat ovat rakentaneet jakson aikana sähköisen osaamisen portfolion, joka toimi opinnäytteenä Datapajalla suoritetuista ja opituista aihekokonaisuuksista. Pajajakson loputtua asiakkaat ovat saaneet osallistumisestaan todistuksen. Lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus saada ammatillisen ohjaajan laatima osaamisen loppuarviointi sekä yksilövalmentajan lausunto. Pajatyöskentely on toteutunut neljänä päivänä viikossa ja pajapäivän ammatillinen sisältö on noudattanut ammatillisen ohjaajan laatimaa suunnitelmaa, jossa on huomioitu ryhmän yksilölliset tarpeet, osaaminen sekä nykypäivän työelämän vaatimukset. Ammatilliset työt ja harjoitteet on toteutettu oppimisprojekteina 4

5 ja niihin on sisältynyt sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyä. Projektien sisältöalueet valikoituivat ryhmänjäsenten osaamisen ja kehittämistarpeiden pohjalta. Oppimisprojekteissa pyrittiin huomioimaan realistisesti työelämässä vaadittavat osaamisen aihealueet, joita olivat mm. peliohjelmointi, tietoliikennetekniikka ja palvelimet. Pajan osallistujille järjestettiin standardoitu tietoverkkoalan koulutusohjelma CCNA, jonka he halutessaan saivat suorittaa sovituin A- ja B-osin. Pajatyöskentelyyn kuului kiinteänä osana yritysyhteistyö alueen yritysten kanssa. Pajajakson edetessä asiakkaat siirtyivät yksilöidysti tarkoituksenmukaisiin työharjoitteluihin ja -kokeiluihin alueen kuntiin, yhdistyksiin ja yrityksiin. 2.2 Yksilöohjaus Yksilövalmentaja vastasi asiakkaan työelämävalmiuksien sekä elämänhallintavalmiuksien kartoittamisesta sekä niiden kokonaisvaltaisesta tukemisesta. Asiakkaalle tehtiin pajajakson alussa perusteellinen alkukartoitus, jossa selvitettiin asiakkaan kokonaistilanne, kuten motivaatio, osaaminen, työkyvyn rajoitteet, toiveet sekä tuen tarpeet. Yksilöohjauksessa pyrittiin luomaan luottamuksellinen suhde kaikkien asiakkaiden kanssa, jolloin oman elämänsä, toiveidensa ja mahdollisten ongelmien avaaminen ohjaajalle helpottuisi. Yksilövalmennuksen keinoin pyrittiin tukemaan paja-asiakkaan laaja-alaista elämänhallintaa ja löytämään keinoja sen edistämiseksi. Yksilövalmentaja on kirjannut havaintonsa valmennuspäiväkirjaan sekä muun asiakastiedon KIRA - asiakashallintajärjestelmään. Yksilövalmennus tapahtui vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa havainnoimalla, keskustelemalla ja kuuntelemalla. Pajaasiakkaat täyttivät pajajakson alussa, keskivaiheilla ja lopussa sähköisen itsearviointilomakkeen, jossa arvioitiin pajajaksolla tapahtuvia elämänlaadullisia muutoksia. Yksilövalmennusprosessiin ovat kuuluneet säännölliset seurantapalaverit, joissa on seurattu asiakkaan etenemistä ja pystytty tarjoamaan tehostettua tukea sitä tarvitseville, mm. ohjaamalla hoitoon mielenterveyden ongelmissa. Yksilövalmentajalla oli mahdollisuus hyödyntää työssään myös HAKO-hankkeen tuottamaa ohjausmateriaalia. Pääsääntöisesti toiminnassa käytettiin Sotek-säätiön erilaisia itsearviointilomakkeita, joiden tuloksia käytiin läpi yksilöohjauksessa. Yksilöohjauksen aluksi tehtiin myös SWOT-analyysi, jossa pajalaiset miettivät omia mahdollisuuksia, uhkia, vahvuuksia ja heikkouksia pajajaksolle. Erilaisten arviointilomakkeiden avulla pohdittiin ammatillista minäkuvaa, työn merkitystä, ammattitoiveita sekä työhön kohdistuvia odotuksia. Työkykyindeksi mitattiin kyseisellä lomakkeella ja osalle pajalaisia tehtiin myös BDI-testi (masennusta mittaava). Pajalaisten tehtävänä oli myös suunnitella ja laatia oma työkalupakkinsa ja oma toive/unelma-ammatin kuvaus ja esittää ne PowerPoint-esityksinä. Jokainen pajalainen myös laati tai päivitti oman ansioluettelon tai CV:n. Yksilövalmennukseen on sisältynyt myös asiakkaiden tarpeet huomioivaa työllisyysvalmennusta, jonka keinoin kartoitettiin toimialan työmarkkinatilannetta sekä autettiin asiakasta hakemaan oman osaamisen ja mahdollisuuksien mukaan soveltuvia jatkosijoituspaikkoja. Yksilövalmentaja vastasi asiakkaan jatkopolun vireillepanosta. Jatkopolku suunniteltiin yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakasta aktivoitiin prosessin alusta lähtien mukaan itseen kohdistuvan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Osallistujilla oli keskimäärin 8 yksilöohjauskertaa. Pääsääntöisesti yksilöohjaukset kestivät noin tunnin, mutta työkokeiluissa käynnit saattoivat venyä 1,5 tuntiin, kun keskusteltavaa asiaa oli paljon ja työpaikan edustaja oli ajoittain mukana keskusteluissa. 2.3 Ryhmätoiminta Pajatyöskentelyä toteutettiin yhtenä päivänä viikossa osittain seinättömänä, jolloin järjestettiin työkykyä ja työelämävalmiuksia edistävää toimintaa sekä yritysvierailuja. Yksilövalmentaja suunnitteli yhdessä asiakkaiden kanssa kerran viikossa pidettävän ryhmäpäivän sisällön, jonka avulla pyrittiin tukemaan asiakkaiden toimintakykyä, elämänhallintataitoja, sosiaalista kompetenssia sekä edistämään terveyttä ja työkykyä. Ryhmäpäivien tavoitteena oli myös tehdä työpaikkahakuja avoimiin työpaikkoihin. Tutuiksi tehtiin erilaiset avoimista työpaikoista ilmoittavat sähköiset kanavat, kuten mol.fi ja erilaisten yritysten omat sivustot. 5

6 2.4 Harjoittelut Pajatoiminnan yhtenä merkittävänä teemana oli osaamisen tunnistaminen ja sen osoittaminen pajan ulkopuolisessa harjoittelupaikassa. Harjoittelujen tavoitteena oli tehdä näkyväksi harjoittelijan osaamista ja harjoittelun tuloksena tuottaa työnantajalle ennalta sovittu kokonaisuus, kuten esim. asiakastietojärjestelmän päivittäminen ja nettisivustojen rakentaminen sekä sivustojen ylläpitämisen opettaminen. Ennen jokaista harjoittelua pidettiin yhteispalaveri pajalaisen, pajan henkilöstön sekä työnantajan edustajan kanssa, jossa käytiin läpi harjoittelun tavoitteet ja työpaikan odotukset. Jokaisesta harjoittelusta laadittiin kirjallinen sopimus. Harjoittelujen aikaisilla tukikäynneillä käytiin läpi harjoittelun etenemistä, mitä uutta on opittu sekä kerrottiin tulevasta suunnitellusta seuraavan viikon sisällöstä. Tapaamisissa saatettiin käydä läpi myös aikaisemmin täytettyjä arviointilomakkeita. Yksilövalmentaja kiinnitti huomion harjoittelujen aikana harjoittelijan psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja niiden tukemisen. Yleisesti harjoittelut onnistuivat hyvin ja harjoittelijat todettiin erittäin tarpeellisiksi ja heidän työpanostaan hyödynnettiin hyvin. Harjoittelijoita muistutettiin harjoittelun hyödyistä ja motivoitiin heitä tuomaan itseään esille ammattilaisena. Jokaiseen harjoittelijaan oltiin yhteydessä viikoittain joko puhelimitse tai tukikäynneillä. Lisäksi harjoittelujen aikana osallistuttiin yhteiseen ryhmäpäivään ja yksilöllisesti myös ohjauksellisiin pajapäiviin. Työharjoittelun päätösvaiheessa pidettiin loppupalaverit, jossa käytiin läpi kulunutta jaksoa ja arvioitiin osallistujan osaamista ja kehittämisalueita. Tapaamisessa olivat läsnä osallistujan ja pajahenkilöstön lisäksi työnantajan edustaja. Jokainen työharjoittelija sai työpaikalta työtodistuksen harjoitteluajalta. 2.5 Verkostoyhteistyö Pajan toteuttamisen näkökulmasta tärkein yhteistyötaho oli työvoiman palvelukeskus Väylä, johon yhteydenpito tapahtui tarpeen mukaan. Läsnäoloseurannat toimitettiin sovitusti kuukausittain ja yhteyttä pidettiin lisäksi puhelimitse ja sähköpostitse pajalaisten asioissa. Arviointitilaisuudet, joissa Väylän edustaja oli mukana, toteutuivat kuukausittain. Muina tärkeinä yhteistyötahoina voidaan mainita työnantajatahot, joissa pajalaisten harjoittelut toteutuivat. 6

7 3 Seuranta ja arviointi 3.1 Arviointi Pajan työpari, ammatillinen pajaohjaaja ja yksilövalmentaja, arvioi ja teki havaintoja päivittäin pajatoiminnan etenemisestä. Yksilökohtaiset havainnot on kirjattu KIRA-järjestelmään. Akuutteihin asiakastilanteisiin pyrittiin reagoimaan välittömästi ja ohjaamaan tarvittaessa eteenpäin. Kyseinen työpari keskusteli havainnoistaan päivittäin ja toi näin yhteiseen tietoon kuntoutumiseen vaikuttavia seikkoja. Työryhmä (em. työpari ja pajatoiminnalle nimetty vastuuhenkilö) tapasivat viikoittain ja näissä tapaamisissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita niin paja- kuin organisaatiotasolla. Lisäksi tapaamisissa käytiin läpi seuraavan viikon toiminnan suunnitelmaa ja kehitettiin sitä. Tämän lisäksi yhteyttä pidettiin aina tarvittaessa puhelimitse ja sähköpostilla. Pajatoiminnan aikana työpari arvioi toimintaa päivittäin ja tapasi viikoittain pajatoiminnasta vastaavan kanssa suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen teemoilla. Datapajan arviointiryhmä kokoontui kerran kuukaudessa. Tapaamisissa olivat läsnä uraohjaaja Marja Långvik HAKO-kuntakokeiluhankkeesta, sosiaaliohjaaja Kristiina Puska Työvoiman palvelukeskus Väylästä, yksilövalmentaja Soile Tilli, ammatillinen ohjaaja Niklas Paasalo ja valmennuspäällikkö Virpi Koskela Sotek-säätiöltä. Tapaamisissa käytiin arvioivaa keskustelua datapajan toteutumisesta ja sen tavoitteiden etenemisestä. Arviointi perustui ITE-menetelmään, ts. sisältöalueet noudattelivat ITE:n jaotelmaa. HAKO-hankeen edustaja kävi tapaamassa pajalaisia ja tiedusteli heidän mielipiteitään kurssin toteutumisesta ja siihen liittyvistä kokemuksista. 3.2 Asiakaspalaute Asiakaspalautteita pajalaisilta kerättiin kirjallisesti puolessa välissä kurssia ja lopussa niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Arviointien yhteenvetona voidaan todeta, että pajatoiminnan alkusuunnitteluun toivottiin enemmin panostusta, tosin hyvänä koettiin, että ryhmä sai toiveiden ja tarpeiden mukaan muovata toiminnan sisältöä koko ajan. Pilottiryhmä on haasteellinen, mutta ryhmässä onnistuttiin luomaan avoin ja luottamuksellinen pajatoiminta. Useat vastaajat kokivat myös, että päivärytmi oli toteutunut, eli ainahan tämä voittaa kotona yksin olemisen. 7

8 3.3 Jatkosuunnitelmat ja niiden toteuma Datapajan aikana kukaan toimintaan osallistuneista ei keskeyttänyt. Jatkosuunnitelmia laadittiin seuraavasti: 2 lähtee opiskelemaan (opiskelupaikka varmistui ennen pajajakson loppumista) 4 opiskeluhaku on vireillä (tulokset selviävät kevään 2014 aikana) 1 siirtyy kuntouttavaan työtoimintaan 1 siirtyy palkkatuettuun työhön 1 aktiivinen työnhaku vireillä, mahdollinen palkkatyö alkamassa 1 suunnitelmana aloittaa syksyllä palkkatuetulla työllä ja siitä luonnollinen siirtymä eläkkeelle 1 palasi lähtöstatukseensa Joulukuussa 2014, lähes vuosi datapajan päättymisen jälkeen, Työvoiman palvelukeskuksesta selvitettiin, että tällä hetkellä ryhmän tilanne on: 2 Työtön (näistä toinen haki yliopistoon, muttei tullut valituksi) 2 Kuntouttava työtoiminta 1 Koulutus vartijaksi + avoimille työmarkkinoille 1 Työkokeilu 4 Palkkatukityö 1 Uravalmennus (Mahdollisia pelialan koulutukseen hakuja on ollut.) 4 Yhteenveto toteutuksesta ja tuloksista Osaamisen kehittämisen ryhmäpalvelu datanomeille toteutettiin pilottina ja sen toteuttamissuunnitelmassa oli lähtökohtaisesti huomioitu riittävä väljyys, joka mahdollisti pajalaisten osallistumisen sisällön suunnitteluun ja muokkaamiseen. Koska osallistujien osaamisen lähtötaso oli alkuperäistä suunnitelmaa parempi, voitiin oppimissisältöä tarpeen mukaan kasvattaa. Vaikka asiakaspalautteiden mukaan pajatoiminnan sisältö ei kuitenkaan aina vastannut odotettua, yhdestätoista pajalaisesta kukaan ei keskeyttänyt jakson aikana. Pajalaiset sitoutuivat toimintaan, joka näkyy mm. luvattomien/ilmoittamattomien poissaolojen vähäisessä määrässä. Puolen vuoden aikana niitä on ollut yhteensä neljä päivää. Yhteistapaamisissa osallistujien kanssa keskusteltiin usein toiminnan tavoitteista. Alkukartoituksien puitteissa osallistujat olivat asettaneet tavoitteet omalle toiminnalle, jotka kootusti muodostivat osaltaan myös suuntaviivoja pajatoiminnalle. Yleisesti koettiin kuitenkin, että tavoitteet olivat jossain määrin epäselvät tai niitä ei ollut. Kehittämisen näkökulmasta voikin todeta, että seuraavissa vastaavanlaisissa toiminnoissa on kohderyhmästä riippuen huomioitava asiakkaiden/osallistujien panos toiminnan suunnitteluun. Lisäksi toiminnan aikana on tavoitteiden tarkastus ja niiden merkityksen kirkastaminen osallistujien kesken tarpeen. Työllistyminen koulutusta vastaavaan datanomin työhön on Etelä-Kymenlaakson alueella erittäin haasteellista. Tästä syys- tä pajan aikana pyrittiin löytämään erilaisia muita vaihtoehtoja työllistymisen edistämiseksi, kuten avata laaja-alaisesti osallistujien kanssa datanomin osaamista työhön sijoittumisen suhteen. Monet osallistujista eivät kuitenkaan olleet valmiita kokeilemaan datanomien työtä esim. kaupan alalla tai pohtimaan kokonaan alan tai paikkakunnan vaihtoa. Ryhmätoiminnalla oli kokonaisvaltainen merkitys myös osallistujien elämänhallinnan tukemisessa. Vertaistuki ja kokemusten ja osaamisen jakaminen muiden kanssa koettiin merkitykselliseksi. Em. jatkosuunnitelmien lisäksi osa osallistujista jatkoi kokoontumisia kuntakokeiluhankkeen järjestämässä liikuntaryhmässä. Koko ryhmän kesken osallistujat sopivat jatkotapaamisista vapaa-ajalla pajatoiminnan jälkeen lisäten näin omia sosiaalisia verkostojaan ja kontaktejaan myös kodin ulkopuolelle. 8

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Liite 2 sääntökirjaan Palvelukokonaisuuden nimi TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Säädösperusta Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011 Projektisuunnittelija Espoon työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PAJALLA ETYP moniammatilliset

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo

Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan urasuuntapalvelut Janakkala Hämeenlinna Riihimäki Tampere Lahti Vantaa Espoo Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus PL 13, 14201 Turenki puh. (03) 685 21, www.kiipula.fi 1 Urasuuntapalvelut mitä

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen. Häme / Lahti, 1.10.2015

Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen. Häme / Lahti, 1.10.2015 Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen Häme / Lahti, 1.10.2015 Kehittämispäivän tavoite Kehittämispäivän aikana on tavoitteena pohtia ja konkretisoida kunkin osallistuvan

Lisätiedot

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari Helsinki 27.5.2009 CP-vammaisten nuorten ammatillisten suunnitelmien haasteet ja mahdollisuudet projektityöntekijä, psykologi Aino Ahonen Invalidiliiton Jyväskylän

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 25.9.2013 Työpaja Työpajoilla tuetaan nuoren elämänhallintaa sekä järjestetään työkokeiluja Työpajojen tavoitteena on ehkäistä nuorten

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Työllistämispalvelut NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013

Työllistämispalvelut NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013 NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013 Organisaatiokaavio Kunnan työllistämispalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Nastolan Kakstahti Nastolan Kierrätyskeskus Ympäristötiimi Lounaskahvila Tekninen työpaja Kiinteistöyksikkö

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Nuorten työpaja Masku, Mynämäki ja Nousiainen 2015 2016

Nuorten työpaja Masku, Mynämäki ja Nousiainen 2015 2016 Nuorten työpaja Masku, Mynämäki ja Nousiainen 2015 2016 Toiminnan järjestäjä Mynämäen kunta toimii isäntäkuntana kolmen kunnan yhteiselle nuorten työpajatoiminnalle vuonna 2015 2016. Toiminta alkaa 1.9.2015

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

voimaksi! Haavi terveydelle soveltuvan ammatillisen jatkosuunnitelman tekemiseen

voimaksi! Haavi terveydelle soveltuvan ammatillisen jatkosuunnitelman tekemiseen voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Haavi terveydelle soveltuvan ammatillisen jatkosuunnitelman tekemiseen Ryhmäpalvelu pitkäaikaistyöttömille 2015 Sisällys Taustaa...3 Kohderyhmä...4 Tavoitteet...4

Lisätiedot

TUETTU TYÖLLISTYMINEN

TUETTU TYÖLLISTYMINEN TUETTU TYÖLLISTYMINEN Pori 8.2.2010 Suvi Pikkusaari Työhönvalmennuksen kehittämiskoordinaattori VATES-säätiö VATES-säätiö Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Koppi Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanke Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Yhteistyössä: Terveyden

Lisätiedot

Työhönvalmennus asiakkaiden ja palveluntuottajien näkökulmasta

Työhönvalmennus asiakkaiden ja palveluntuottajien näkökulmasta Työhönvalmennus asiakkaiden ja palveluntuottajien näkökulmasta Kristiina Härkäpää Lapin yliopisto Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto 2011 1 Työvalmennuksen nykytila ja kehittämistarpeet (2009-12) rahoittajina

Lisätiedot

Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite:

Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite: Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite: on parantaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten kiinnittymistä ja pääsemistä koulutukseen, kehittää elämänhallinnan taitojaan ja saamaan työelämäkokemuksia

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa ICF On luettelo toimintakyvyn eri osa-alueista Antaa yhteisen kielen eri ammattilaisille Mahdollistaa tiedon välittämisen

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Työhön paluu tutkimuksen ja käytännön haasteena 18.3.2014 Marjukka Aaltonen, kuntoutusjohtaja, Kiipulan kuntoutuskeskus marjukka.aaltonen@kiipula.fi, puh. 050

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Työllisyyspalvelut/KOPPI-hanke KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN STARTTIRYHMÄT

VANTAAN KAUPUNKI Työllisyyspalvelut/KOPPI-hanke KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN STARTTIRYHMÄT VANTAAN KAUPUNKI Työllisyyspalvelut/KOPPI-hanke KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN STARTTIRYHMÄT KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Espoon kaupunki

Lisätiedot

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen ICF / VAT toimintakyvyn arviointi ICF ICF on WHO:n tekemä toimintakykyluokitus Se ei ole mittari Se tarjoaa hyvän rakenteen toimintakyvyn kuvaamiseksi Se tarvitsee tuekseen välineen jolla toimintakyvyn

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki 11.02.2010 Miika Keijonen 12.2.2010 1 Monimuotoisuus työpaikalla 12.2.2010 2 Monimuotoinen työyhteisö Monimuotoisuutta kunnioittavassa työyhteisössä

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä:

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Joensuu 2.12.2014 Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Työssä Kotona Harrastuksissa Liikkumisessa (esim. eri liikennevälineet) Ym. WHO on kehittänyt

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Startti lokakuun alussa

Startti lokakuun alussa Ryhmät RAMKin ohjaussuunnitelmaan (opetuksen tukitoimet) ja ryhmän suunnitelma Yhteydenotto sähköpostitse loppuvaiheen opiskelijoihin ja markkinointi Ilmoittautuminen sähköpostitse ohjaajalle ja ryhmään

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 Nokian Väliasema ry Hallitus: Jari Haapaniemi, Marita Leppämäki, Kati Mielonen Toiminnanjohtaja Anne Suomala Yksilöohjaaja / ohjaaja Irmeli

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Työnhakuvalmennus klubitoimintana kannustus avoimille työmarkkinoille

Työnhakuvalmennus klubitoimintana kannustus avoimille työmarkkinoille Työnhakuvalmennus klubitoimintana kannustus avoimille työmarkkinoille Riitta Romppainen, Koulutusavain Oy Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Kevät 2008: Kirjalliset kyselyt ja keskustelut paikallisen

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS 1.12.2011 Milja Tuomaala Valmis tutkinto työelämävalttina - hankkeen päätösseminaari VALOA valmennuksella kansainvälisiä osaajia

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut -prosessikuvauksia 18.2.2015 Anna-Leena Pusa Työllisyyden kuntakokeilu Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton käynnistämä hanke Toteutetaan

Lisätiedot

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ajatus Kajaanin kaupunki sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnat järjestävät Kumppaniksi ry:n toimesta työhön ja koulutukseen tähtäävää valmennusta

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

Suuntana avoimet työmarkkinat

Suuntana avoimet työmarkkinat Suuntana avoimet työmarkkinat Ostopalvelupilotin esittely Laura Weckman Valmennuskeskus Public Mikä ostopalvelupilotti on? Kuka voi tulla mukaan? Mitä palvelu käytännössä sisältää? Miten välityömarkkinatoimijat

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa

Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa Kuvaus prosessista Päivi Virtaharju Ritva Ylitervo Tiedottaminen työkykypassista henkilöstölle: läsnä 20 hlöä eri aloilta Tutustumiskokous työryhmään

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi Taustaa Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka,

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta Visiotyöryhmä Kehitysvammaisten ihmisten työ- ja päivätoiminnan kehittämisvisio (versio 20.11.2013) Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 Tuettu päätöksenteko

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Moniosaaja -valmennus Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hankkeen työelämäosaamista

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

Mistä lähdettiin liikkeelle vuonna 2012?

Mistä lähdettiin liikkeelle vuonna 2012? Mistä lähdettiin liikkeelle vuonna 2012? Mari Toivonen 24.9.2015 Vapriikki Odotuksia työllisyydenhoidon palveluille kunnissa (Matti Luukinen) Te hallinto; Kunnat ottavat päävastuun palveluiden järjestämisestä

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Itsearviointi osana ammatillista kasvua - välineitä ja käytäntöjä

Itsearviointi osana ammatillista kasvua - välineitä ja käytäntöjä Itsearviointi osana ammatillista kasvua - välineitä ja käytäntöjä Mari Korhonen Turun kristillinen opisto Mistä lähdettiin liikkeelle Valmis hanke Keskeyttäneiden kartoitus ja syiden läpi käyminen Luodaan

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen ICF / VAT toimintakyvyn arviointi ICF International Classification of Functioning, Disability and Health ICF on WHO:n tekemä toimintakykyluokitus jota WHO suosittaa toimintakyvyn kuvaamiseen Luokitus sisältää

Lisätiedot