voimaksi! HAMINA - KOTKA KUNTAKOKEILUHANKE Datapaja Datanomien osaamisen kehittämisen ryhmäpalvelu Virpi Koskela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "voimaksi! HAMINA - KOTKA KUNTAKOKEILUHANKE Datapaja Datanomien osaamisen kehittämisen ryhmäpalvelu Virpi Koskela"

Transkriptio

1 voimaksi! HAMINA - KOTKA KUNTAKOKEILUHANKE Datapaja Datanomien osaamisen kehittämisen ryhmäpalvelu Virpi Koskela

2 Sisällys 1 PAJATOIMINNAN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET PAJATOIMINTA Ammatillisen osaamisen kehittäminen Yksilöohjaus Ryhmätoiminta Harjoittelut Verkostoyhteistyö SEURANTA JA ARVIOINTI Arviointi Asiakaspalaute Jatkosuunnitelmat ja niiden toteuma YHTEENVETO TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA...8 2

3 1 Pajatoiminnan lähtökohta ja tavoitteet Datanomien osaamisen kehittämisen ryhmäpalvelu on ollut datanomin tai muun atk-alan tutkinnon/koulutuksen omaaville pitkäaikaistyöttömille henkilöille suunnattu palvelu. Sen järjestämisajankohta oli Palvelu oli Kotka- Haminan kuntakokeiluhankkeen tilaama palvelu ja asiakkaat ryhmään ohjautuivat Työvoiman palvelukeskus Väylästä ja Sotek-säätiöltä. Datapaja toteutettiin viitenä päivänä viikossa, pajatyöpäivän pituuden ollessa kuusi tuntia. Ammatillista opetusta ja ohjausta pajalla järjestettiin yhteensä 20 tuntia viikossa. Palveluun sisältyi myös asiakkaille tarjottava yksilövalmennus, jonka sisältö ja laajuus määräytyivät yksilöllisen palvelutarpeen perusteella. Ammatillisena pajaohjaajana työskenteli Niklas Paasalo (FM) ja yksilövalmentajana Soile Tilli (sosionomi amk). Datapajan asiakasmäärä oli 11 henkilöä koko sovitun keston ajan. Datapaja järjestettiin Haminassa, Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Ekamin tiloissa sekä Sotek-säätiön tiloissa. Ekamilla tarkoitukseen järjestetyssä luokkatilassa jokaisella pajalaisella oli käytössään työskentelyyn soveltuva tietokone, jossa on työskentelyn sekä osaamisen kehittämisen mahdollistavat ohjelmistot ja lisenssit. Yhtenä päivänä viikossa toteutettu ryhmätoimintapäivä järjestettiin joko seinättömänä tai Sotek-säätiön Linnoituksen toimipisteessä, jossa käytössä oli ryhmätila. Datapajan palvelukokonaisuuden tavoitteena oli saada luotettava arvio osallistuvan henkilön ammattitaidosta, puuttuvasta osaamisesta, työllistymisvalmiuksista ja työelämätaidoista. arvioida osallistujan jatkotoimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. saada selville osallistujan mahdolliset työllistymisen esteet ja löytää välineet niiden poistamiseksi. mahdollistaa osallistujan osaamisen näyttö yrityksiin rinnalla kulkevan yritysyhteistyön avulla esimerkiksi erilaisten yritysten tilaamien autenttisten töiden kautta. Pajan oppimissisältö on rakennettu myös sellaiseksi, että osaamisen voi näyttää myös jakson aikana pajalla suorittavien erilaisten tehtävien ja projektien avulla. tunnistaa osallistujien ammatillinen osaaminen sekä henkilökohtainen osaaminen ja rakentaa tämän pohjalta realistinen kehittämispolku, joka ohjaa työskentelyä. Toiminnan aikana kehitetään ammatillisen osaamisen lisäksi myös yleisiä työelämävalmiuksia kuten sosiaalisia taitoja, työnhakutaitoja ja urasuunnittelutaitoja. 3

4 2 Pajatoiminta Pajatyöskentelyssä keskityttiin sekä ammatillisen osaamisen kartoittamiseen ja kehittämiseen että työelämä- ja elämänhallintavalmiuksien kartoittamiseen ja parantamiseen. Pajajakson aikana pyrittiin selvittämään työllistymisen esteitä sekä yksilöiden työ- ja toimintakykyä soveltuvin mittauksin, sekä tuottamaan asiakastietoa Työvoiman palvelukeskus Väylän sosiaaliohjaajan työn tueksi. Asiakkaan tilanteesta riippuen jatkopolkuja ovat voineet olla opiskelun aloittaminen, kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun osallistuminen tai palkkatyöhön siirtyminen. 2.1 Ammatillisen osaamisen kehittäminen Palvelun keskiössä pajatoiminnassa on ollut ammatillisen osaamisen kartoitus sekä sen ajantasaistaminen nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi. Jokaisen asiakkaan kanssa on tehty yhdessä ammatillisen ohjaajan kanssa henkilökohtainen suunnitelma, jossa on selvitetty asiakkaan lähtötason osaaminen, koulutustarpeet sekä toiveet. Ammatillista osaamista suhteessa datanomin koulutukseen nähden on arvioitu rakentamalla sähköpostipalvelin ja liittämällä useampi tietokone samaan toimintaympäristöön sähköpostin käyttöä varten. Lisäksi on tehty näkyväksi myös tiedossa olevia osaamisen puutteita ja muita mahdollisia esteitä sekä havainnoitu pajajakson aikana esille tulevia ilmiöitä. Koko toiminnan ajan osallistujia motivoitiin osoittamaan oma-aloitteisesti kiinnostusta ammattialaansa kohtaan ja kehittämään sen keinoin myös datapajan sisältöä. Tavoitteena oli osallistujien kiinnostusten ja tarpeiden mukaan ohjata pajatoiminnan sisältöä niiden suuntaisesti. Ammatillinen pajaohjaaja on toteuttanut kahden viikon välein itsearvioinnin sekä vähintään kerran kuussa yksilöllisen ohjauskeskustelun. Paja-asiakkaat ovat rakentaneet jakson aikana sähköisen osaamisen portfolion, joka toimi opinnäytteenä Datapajalla suoritetuista ja opituista aihekokonaisuuksista. Pajajakson loputtua asiakkaat ovat saaneet osallistumisestaan todistuksen. Lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus saada ammatillisen ohjaajan laatima osaamisen loppuarviointi sekä yksilövalmentajan lausunto. Pajatyöskentely on toteutunut neljänä päivänä viikossa ja pajapäivän ammatillinen sisältö on noudattanut ammatillisen ohjaajan laatimaa suunnitelmaa, jossa on huomioitu ryhmän yksilölliset tarpeet, osaaminen sekä nykypäivän työelämän vaatimukset. Ammatilliset työt ja harjoitteet on toteutettu oppimisprojekteina 4

5 ja niihin on sisältynyt sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyä. Projektien sisältöalueet valikoituivat ryhmänjäsenten osaamisen ja kehittämistarpeiden pohjalta. Oppimisprojekteissa pyrittiin huomioimaan realistisesti työelämässä vaadittavat osaamisen aihealueet, joita olivat mm. peliohjelmointi, tietoliikennetekniikka ja palvelimet. Pajan osallistujille järjestettiin standardoitu tietoverkkoalan koulutusohjelma CCNA, jonka he halutessaan saivat suorittaa sovituin A- ja B-osin. Pajatyöskentelyyn kuului kiinteänä osana yritysyhteistyö alueen yritysten kanssa. Pajajakson edetessä asiakkaat siirtyivät yksilöidysti tarkoituksenmukaisiin työharjoitteluihin ja -kokeiluihin alueen kuntiin, yhdistyksiin ja yrityksiin. 2.2 Yksilöohjaus Yksilövalmentaja vastasi asiakkaan työelämävalmiuksien sekä elämänhallintavalmiuksien kartoittamisesta sekä niiden kokonaisvaltaisesta tukemisesta. Asiakkaalle tehtiin pajajakson alussa perusteellinen alkukartoitus, jossa selvitettiin asiakkaan kokonaistilanne, kuten motivaatio, osaaminen, työkyvyn rajoitteet, toiveet sekä tuen tarpeet. Yksilöohjauksessa pyrittiin luomaan luottamuksellinen suhde kaikkien asiakkaiden kanssa, jolloin oman elämänsä, toiveidensa ja mahdollisten ongelmien avaaminen ohjaajalle helpottuisi. Yksilövalmennuksen keinoin pyrittiin tukemaan paja-asiakkaan laaja-alaista elämänhallintaa ja löytämään keinoja sen edistämiseksi. Yksilövalmentaja on kirjannut havaintonsa valmennuspäiväkirjaan sekä muun asiakastiedon KIRA - asiakashallintajärjestelmään. Yksilövalmennus tapahtui vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa havainnoimalla, keskustelemalla ja kuuntelemalla. Pajaasiakkaat täyttivät pajajakson alussa, keskivaiheilla ja lopussa sähköisen itsearviointilomakkeen, jossa arvioitiin pajajaksolla tapahtuvia elämänlaadullisia muutoksia. Yksilövalmennusprosessiin ovat kuuluneet säännölliset seurantapalaverit, joissa on seurattu asiakkaan etenemistä ja pystytty tarjoamaan tehostettua tukea sitä tarvitseville, mm. ohjaamalla hoitoon mielenterveyden ongelmissa. Yksilövalmentajalla oli mahdollisuus hyödyntää työssään myös HAKO-hankkeen tuottamaa ohjausmateriaalia. Pääsääntöisesti toiminnassa käytettiin Sotek-säätiön erilaisia itsearviointilomakkeita, joiden tuloksia käytiin läpi yksilöohjauksessa. Yksilöohjauksen aluksi tehtiin myös SWOT-analyysi, jossa pajalaiset miettivät omia mahdollisuuksia, uhkia, vahvuuksia ja heikkouksia pajajaksolle. Erilaisten arviointilomakkeiden avulla pohdittiin ammatillista minäkuvaa, työn merkitystä, ammattitoiveita sekä työhön kohdistuvia odotuksia. Työkykyindeksi mitattiin kyseisellä lomakkeella ja osalle pajalaisia tehtiin myös BDI-testi (masennusta mittaava). Pajalaisten tehtävänä oli myös suunnitella ja laatia oma työkalupakkinsa ja oma toive/unelma-ammatin kuvaus ja esittää ne PowerPoint-esityksinä. Jokainen pajalainen myös laati tai päivitti oman ansioluettelon tai CV:n. Yksilövalmennukseen on sisältynyt myös asiakkaiden tarpeet huomioivaa työllisyysvalmennusta, jonka keinoin kartoitettiin toimialan työmarkkinatilannetta sekä autettiin asiakasta hakemaan oman osaamisen ja mahdollisuuksien mukaan soveltuvia jatkosijoituspaikkoja. Yksilövalmentaja vastasi asiakkaan jatkopolun vireillepanosta. Jatkopolku suunniteltiin yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakasta aktivoitiin prosessin alusta lähtien mukaan itseen kohdistuvan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Osallistujilla oli keskimäärin 8 yksilöohjauskertaa. Pääsääntöisesti yksilöohjaukset kestivät noin tunnin, mutta työkokeiluissa käynnit saattoivat venyä 1,5 tuntiin, kun keskusteltavaa asiaa oli paljon ja työpaikan edustaja oli ajoittain mukana keskusteluissa. 2.3 Ryhmätoiminta Pajatyöskentelyä toteutettiin yhtenä päivänä viikossa osittain seinättömänä, jolloin järjestettiin työkykyä ja työelämävalmiuksia edistävää toimintaa sekä yritysvierailuja. Yksilövalmentaja suunnitteli yhdessä asiakkaiden kanssa kerran viikossa pidettävän ryhmäpäivän sisällön, jonka avulla pyrittiin tukemaan asiakkaiden toimintakykyä, elämänhallintataitoja, sosiaalista kompetenssia sekä edistämään terveyttä ja työkykyä. Ryhmäpäivien tavoitteena oli myös tehdä työpaikkahakuja avoimiin työpaikkoihin. Tutuiksi tehtiin erilaiset avoimista työpaikoista ilmoittavat sähköiset kanavat, kuten mol.fi ja erilaisten yritysten omat sivustot. 5

6 2.4 Harjoittelut Pajatoiminnan yhtenä merkittävänä teemana oli osaamisen tunnistaminen ja sen osoittaminen pajan ulkopuolisessa harjoittelupaikassa. Harjoittelujen tavoitteena oli tehdä näkyväksi harjoittelijan osaamista ja harjoittelun tuloksena tuottaa työnantajalle ennalta sovittu kokonaisuus, kuten esim. asiakastietojärjestelmän päivittäminen ja nettisivustojen rakentaminen sekä sivustojen ylläpitämisen opettaminen. Ennen jokaista harjoittelua pidettiin yhteispalaveri pajalaisen, pajan henkilöstön sekä työnantajan edustajan kanssa, jossa käytiin läpi harjoittelun tavoitteet ja työpaikan odotukset. Jokaisesta harjoittelusta laadittiin kirjallinen sopimus. Harjoittelujen aikaisilla tukikäynneillä käytiin läpi harjoittelun etenemistä, mitä uutta on opittu sekä kerrottiin tulevasta suunnitellusta seuraavan viikon sisällöstä. Tapaamisissa saatettiin käydä läpi myös aikaisemmin täytettyjä arviointilomakkeita. Yksilövalmentaja kiinnitti huomion harjoittelujen aikana harjoittelijan psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja niiden tukemisen. Yleisesti harjoittelut onnistuivat hyvin ja harjoittelijat todettiin erittäin tarpeellisiksi ja heidän työpanostaan hyödynnettiin hyvin. Harjoittelijoita muistutettiin harjoittelun hyödyistä ja motivoitiin heitä tuomaan itseään esille ammattilaisena. Jokaiseen harjoittelijaan oltiin yhteydessä viikoittain joko puhelimitse tai tukikäynneillä. Lisäksi harjoittelujen aikana osallistuttiin yhteiseen ryhmäpäivään ja yksilöllisesti myös ohjauksellisiin pajapäiviin. Työharjoittelun päätösvaiheessa pidettiin loppupalaverit, jossa käytiin läpi kulunutta jaksoa ja arvioitiin osallistujan osaamista ja kehittämisalueita. Tapaamisessa olivat läsnä osallistujan ja pajahenkilöstön lisäksi työnantajan edustaja. Jokainen työharjoittelija sai työpaikalta työtodistuksen harjoitteluajalta. 2.5 Verkostoyhteistyö Pajan toteuttamisen näkökulmasta tärkein yhteistyötaho oli työvoiman palvelukeskus Väylä, johon yhteydenpito tapahtui tarpeen mukaan. Läsnäoloseurannat toimitettiin sovitusti kuukausittain ja yhteyttä pidettiin lisäksi puhelimitse ja sähköpostitse pajalaisten asioissa. Arviointitilaisuudet, joissa Väylän edustaja oli mukana, toteutuivat kuukausittain. Muina tärkeinä yhteistyötahoina voidaan mainita työnantajatahot, joissa pajalaisten harjoittelut toteutuivat. 6

7 3 Seuranta ja arviointi 3.1 Arviointi Pajan työpari, ammatillinen pajaohjaaja ja yksilövalmentaja, arvioi ja teki havaintoja päivittäin pajatoiminnan etenemisestä. Yksilökohtaiset havainnot on kirjattu KIRA-järjestelmään. Akuutteihin asiakastilanteisiin pyrittiin reagoimaan välittömästi ja ohjaamaan tarvittaessa eteenpäin. Kyseinen työpari keskusteli havainnoistaan päivittäin ja toi näin yhteiseen tietoon kuntoutumiseen vaikuttavia seikkoja. Työryhmä (em. työpari ja pajatoiminnalle nimetty vastuuhenkilö) tapasivat viikoittain ja näissä tapaamisissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita niin paja- kuin organisaatiotasolla. Lisäksi tapaamisissa käytiin läpi seuraavan viikon toiminnan suunnitelmaa ja kehitettiin sitä. Tämän lisäksi yhteyttä pidettiin aina tarvittaessa puhelimitse ja sähköpostilla. Pajatoiminnan aikana työpari arvioi toimintaa päivittäin ja tapasi viikoittain pajatoiminnasta vastaavan kanssa suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen teemoilla. Datapajan arviointiryhmä kokoontui kerran kuukaudessa. Tapaamisissa olivat läsnä uraohjaaja Marja Långvik HAKO-kuntakokeiluhankkeesta, sosiaaliohjaaja Kristiina Puska Työvoiman palvelukeskus Väylästä, yksilövalmentaja Soile Tilli, ammatillinen ohjaaja Niklas Paasalo ja valmennuspäällikkö Virpi Koskela Sotek-säätiöltä. Tapaamisissa käytiin arvioivaa keskustelua datapajan toteutumisesta ja sen tavoitteiden etenemisestä. Arviointi perustui ITE-menetelmään, ts. sisältöalueet noudattelivat ITE:n jaotelmaa. HAKO-hankeen edustaja kävi tapaamassa pajalaisia ja tiedusteli heidän mielipiteitään kurssin toteutumisesta ja siihen liittyvistä kokemuksista. 3.2 Asiakaspalaute Asiakaspalautteita pajalaisilta kerättiin kirjallisesti puolessa välissä kurssia ja lopussa niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Arviointien yhteenvetona voidaan todeta, että pajatoiminnan alkusuunnitteluun toivottiin enemmin panostusta, tosin hyvänä koettiin, että ryhmä sai toiveiden ja tarpeiden mukaan muovata toiminnan sisältöä koko ajan. Pilottiryhmä on haasteellinen, mutta ryhmässä onnistuttiin luomaan avoin ja luottamuksellinen pajatoiminta. Useat vastaajat kokivat myös, että päivärytmi oli toteutunut, eli ainahan tämä voittaa kotona yksin olemisen. 7

8 3.3 Jatkosuunnitelmat ja niiden toteuma Datapajan aikana kukaan toimintaan osallistuneista ei keskeyttänyt. Jatkosuunnitelmia laadittiin seuraavasti: 2 lähtee opiskelemaan (opiskelupaikka varmistui ennen pajajakson loppumista) 4 opiskeluhaku on vireillä (tulokset selviävät kevään 2014 aikana) 1 siirtyy kuntouttavaan työtoimintaan 1 siirtyy palkkatuettuun työhön 1 aktiivinen työnhaku vireillä, mahdollinen palkkatyö alkamassa 1 suunnitelmana aloittaa syksyllä palkkatuetulla työllä ja siitä luonnollinen siirtymä eläkkeelle 1 palasi lähtöstatukseensa Joulukuussa 2014, lähes vuosi datapajan päättymisen jälkeen, Työvoiman palvelukeskuksesta selvitettiin, että tällä hetkellä ryhmän tilanne on: 2 Työtön (näistä toinen haki yliopistoon, muttei tullut valituksi) 2 Kuntouttava työtoiminta 1 Koulutus vartijaksi + avoimille työmarkkinoille 1 Työkokeilu 4 Palkkatukityö 1 Uravalmennus (Mahdollisia pelialan koulutukseen hakuja on ollut.) 4 Yhteenveto toteutuksesta ja tuloksista Osaamisen kehittämisen ryhmäpalvelu datanomeille toteutettiin pilottina ja sen toteuttamissuunnitelmassa oli lähtökohtaisesti huomioitu riittävä väljyys, joka mahdollisti pajalaisten osallistumisen sisällön suunnitteluun ja muokkaamiseen. Koska osallistujien osaamisen lähtötaso oli alkuperäistä suunnitelmaa parempi, voitiin oppimissisältöä tarpeen mukaan kasvattaa. Vaikka asiakaspalautteiden mukaan pajatoiminnan sisältö ei kuitenkaan aina vastannut odotettua, yhdestätoista pajalaisesta kukaan ei keskeyttänyt jakson aikana. Pajalaiset sitoutuivat toimintaan, joka näkyy mm. luvattomien/ilmoittamattomien poissaolojen vähäisessä määrässä. Puolen vuoden aikana niitä on ollut yhteensä neljä päivää. Yhteistapaamisissa osallistujien kanssa keskusteltiin usein toiminnan tavoitteista. Alkukartoituksien puitteissa osallistujat olivat asettaneet tavoitteet omalle toiminnalle, jotka kootusti muodostivat osaltaan myös suuntaviivoja pajatoiminnalle. Yleisesti koettiin kuitenkin, että tavoitteet olivat jossain määrin epäselvät tai niitä ei ollut. Kehittämisen näkökulmasta voikin todeta, että seuraavissa vastaavanlaisissa toiminnoissa on kohderyhmästä riippuen huomioitava asiakkaiden/osallistujien panos toiminnan suunnitteluun. Lisäksi toiminnan aikana on tavoitteiden tarkastus ja niiden merkityksen kirkastaminen osallistujien kesken tarpeen. Työllistyminen koulutusta vastaavaan datanomin työhön on Etelä-Kymenlaakson alueella erittäin haasteellista. Tästä syys- tä pajan aikana pyrittiin löytämään erilaisia muita vaihtoehtoja työllistymisen edistämiseksi, kuten avata laaja-alaisesti osallistujien kanssa datanomin osaamista työhön sijoittumisen suhteen. Monet osallistujista eivät kuitenkaan olleet valmiita kokeilemaan datanomien työtä esim. kaupan alalla tai pohtimaan kokonaan alan tai paikkakunnan vaihtoa. Ryhmätoiminnalla oli kokonaisvaltainen merkitys myös osallistujien elämänhallinnan tukemisessa. Vertaistuki ja kokemusten ja osaamisen jakaminen muiden kanssa koettiin merkitykselliseksi. Em. jatkosuunnitelmien lisäksi osa osallistujista jatkoi kokoontumisia kuntakokeiluhankkeen järjestämässä liikuntaryhmässä. Koko ryhmän kesken osallistujat sopivat jatkotapaamisista vapaa-ajalla pajatoiminnan jälkeen lisäten näin omia sosiaalisia verkostojaan ja kontaktejaan myös kodin ulkopuolelle. 8

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

Eteenpäin Elämässä Loppuraportti

Eteenpäin Elämässä Loppuraportti AATU-projekti Eteenpäin Elämässä Loppuraportti Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Projektin ohjausryhmä... 4 2. Lähtökohdat... 5 3. Tavoitteet... 5 4. Toteutus... 6 4.1. Asiakastyö... 6 4.2. Yksilövalmennus...

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

Nuorten autistien asumis- ja työvalmennuskokeilu Kuopion seudulla

Nuorten autistien asumis- ja työvalmennuskokeilu Kuopion seudulla Nuorten autistien asumis- ja työvalmennuskokeilu Kuopion seudulla LOPPURAPORTTI 29.9. 2005 A. Backman U M. Haapalainen V. Kröger 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 PROJEKTIN KÄYNNISTYMINEN 5 1.1 Muuttovalmennus kesällä

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön

TAITAVAT NUORET -PROJEKTI. Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön TAITAVAT NUORET -PROJEKTI Poikkihallinnollisten yhteistyömallien kehittämishanke peruskouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön LOPPURAPORTTI 2007 2009 Taitavat Nuoret projektin aloitusleiri 9/2007

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/2014 Milla Ryynänen

Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/2014 Milla Ryynänen Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/201 Milla Ryynänen 28 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOIMINTAPROSESSIT... 3 2 PALVELUPOLUN MALLINTAMINEN... 2.1 Nykytilanteen kuvaus...

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala

- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala sivistystoimiala - PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008 Sammonkatu 8 B PUH. (03) 814 4600 nuorisopalvelut@lahti.fi 15140 Lahti FAX (03) 814 4610 www.nuorilahti.net Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Projektin

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Esipuhe Koskaan ei tiedä, mihin joutuu, kun lähettää henkilöstöään koulutukseen. Yhdestä koulutuspäivästä voi poikia parin vuoden ja suuren työmäärän jälkeen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Kokemuksia kesästä. Kokemuksia kesästä. Kati Vapalahti

Kokemuksia kesästä. Kokemuksia kesästä. Kati Vapalahti Kokemuksia kesästä on MALLI nuorisokasvatuksen ja työvalmennuksen MENETELMÄSTÄ, jonka tarkoitus on kehittää nuorten sosiaalisia taitoja ja sitä kautta helpottaa nuorten siirtymistä työmarkkinoille. Sosiaaliset

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

POIJU-PROJEKTI 2005-2008

POIJU-PROJEKTI 2005-2008 POIJU-PROJEKTI 2005-2008 Loppuraportti Piirros: Maria Lehtonen Palveluyhdistys Kaseva ry 2008 Kirsi Grönqvist Pirkko Heino Tapio Koivisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ 1. TAUSTAA 2. PROJEKTIN

Lisätiedot