Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola"

Transkriptio

1 Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola 1

2 Jotakin kummaa? Lapsi ei ole sellainen kuin hänen oletetaan olevansuhteessa SISARUKSIIN tai IKÄTOVEREIHIN - vanhemmat, opettajat, sisarukset ja kaverit, sukulaiset, naapurit ihmettelevät Onko HÄNESSÄ jotakin vikaa? Onko YMPÄRISTÖSSÄ vikaa? 2

3 Mikä HERÄTTÄÄ EPÄILYN erityisvaikeudesta? Jotakin HUOMATAAN KASVUSSA ja/tai SOMAATTISESSA TERVEYDESSÄ (suolioireet, aistit: kuulo, näkö, käsiteltävyys) PERUSTAIDOISSA (puhe, motoriikka, ymmärryskyky) joihin lastenneuvolassa on HYVÄT MITTARIT 3

4 tai EPÄILY HERÄÄ puutteista SOSIAALISISSA TAIDOISSA (katsekontakti, ilmeet, suhtautuminen tuttuihin ja vieraisiin, suhde sisaruksiin ja toisiin lapsiin/aikuisiin, sopeutuvuus muutoksiin) TUNNETAIDOISSA (kyky ilmaista omia tunteita, kyky ymmärtää toisten tunteita, kyky hallita omaa käytöstä) joiden mittaaminen on LAADULLISTA ja siksi VAIKEAMPAA, EPÄSPESIFIÄ 4

5 jonkin NEUROPSYKIATRISEN dg todennäköisyys on 5 SUURI VARHAISET neuropsykiatriset oireet / 4 oiretta ennen 4 v. Yleinen kehityksen viive Motorisen kehityksen ongelma/viive Aistitoiminnan säätelyn vaikeus Levottomuus Keskittymisvaikeus Sosiaalisen kanssakäymisen tai vastavuoroisuuden ongelma Käytösoireet Mielialan nopeat vaihtelut Unen ongelmat Ruokailun ongelmat

6 Mihin tarvitaan AAVISTUS tai tietoa erityisyydestä? HYVÄKSYNTÄ ja YMMÄRRYS: Vanhemmille ja lapselle itselleen nyt ja tulevaisuudessa Ympäristölle- muu perhe, naapurusto, kaverit, PÄIVÄHOITO/KOULU Ylimääräisen TUEN saamiseen: Kotona vanhemmalta tai yhteiskunnalta päiväkodissa ja koulussa KUNTOUTUKSEN saamiseen taitopuutoksissa/ kehitysviiveissä: puhe, motoriikka, oppiminen, sosiaaliset -ja tunnetaidot 6

7 mihin tarvitaan DIAGNOOSIA? Tarkentavan TUTKIMUKSEN ja HOIDON saamiseen erikoissairaanhoidossa ja lääkehoidon aloittamiseen Kelan maksaman KUNTOUTUKSEN saamiseen Kunnat maksavat lyhytkestoiset (dg ei ole välttämätön) Kela laaja-alaiset ja pitkäkestoiset lapsen sekä perheen kuntoutukset, es. sopeutumisvalmennus, LAKU (vaatii diagnoosin) 7

8 Oikea apu vähentää RISKEJÄ Erityisvaikeudet ovat iso riski PSYKIATRISELLE sairastavuudelle lapsena tai myöhemmin ja oikeasta diagnoosista ja hoidosta on HYÖTYÄ riskien VÄHENTÄMISESSÄ! NYT: elämä voi olla helpompaa ja iloisempaa TULEVAISUUDESSA hyötyä: tyydyttävän työkyvyn ja ihmissuhdetaitojen (ystävyys, parisuhde, vanhemmuus) ja syrjäytymisvaaran suhteen 8

9 Mihin diagnoosista on HYÖTYÄ lapsen aikuisuudessa? Jos lapsi tulee tarvitsemaan tuettuja koulutus- ja työllistymisratkaisuja tai tukea arkiselviytymiseensä (asuminen, asioiden hoito ja itsenäistyminen) Diagnostiikka on HELPOMPAA lapsuuden aikana kuin myöhemmin- sekundaariset ilmiöt voivat haitata johtopäätösten tekemistä nuorena ja aikuisena 9

10 Onko diagnoosista HAITTAA? Leimaavaa? Voi saada vääränlaista tukea ja hoitoa? Diagnoosi seuraa läpi elämän? Opintojen ja työnsaannin esteenä? Armeijaan pääsyn esteenä? Aseluvan esteenä? 10

11 Erityisvaikeudet ovat yleisiä? 25 %:lla lapsista on psyykkisiä oireita ja heistä 50 %:lla oletetaan taustalla olevan erityisvaikeuksia ADHD:n yleisyys n 2-5% (tai enemmän), Autismikirjon häiriöiden n. 1% Pojilla yleisempiä, tyttöjen oireilu jää tunnistamatta? ADHD on aivojen toiminnallinen häiriö (aivojen adrenaliini ja dopamiini-järjestelmissä virhe, vireystila ei pysy) Autistiset häiriöt ovat aivojen rakenteellisia ilmiöitä 11

12 Erityisvaikeudet/Neuropsykiatri set oireet ovat vahvasti perinnöllisiä (70-80%),muita syitä ovat raskauden ja synnytyksen aikaiset olosuhteet, vammat, tulehdukset EIVÄT ole kasvatuksesta johtuvia... MUTTA kasvatuksella ja huolenpidolla on erityinen vaikutus näiden lasten kehitykseen ja terveyteen (rakenteellinen haavoituvuus) oireita voimistavia perheensisäisiä riskitekijöitä ovat riitaisa kotiympäristö, kriittisyys, lämmön vähäisyys, epäjohdonmukaisuus kasvatuksessa, vanhemman psyykkinen sairaus sekä väkivalta Autismille altistavat geenit vaikuttavat yhdessä ympäristön riskitekijöiden kanssa!? 12

13 ERITYISVAIKEUDET, NEUROPSYKIATRISET häiriöt Laaja-alaiset kehityshäiriöt (autisminkirjon häiriöt, lapsuusiän autismi, Aspergerin oireyhtymä)f84.0, F84.5 Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD, ADD) F90.0, F90.8 Touretten oireyhtymä F95 Neurologisen kehityksen erityisvaikeudet F83 Oppimisvaikeudet F81 Motoriikan kehityshäiriö F82 ETIOLOGIA BIOLOGINEN? 13

14 syyt voivat olla MONISYISIÄ Uhmakkuushäiriö Käytöshäiriöt (sosiaalinen tai epäsosiaalinen) Tunne-elämän häiriöt (masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, paniikkihäiriö, ahdistuneisuushäiriöt, pakkooireinen häiriö) Syömishäiriöt (syömättömyys, ahmiminen) MIKÄ on ETIOLOGIA?- elämänolot, kasvatus, oppiminen, traumat, perinnöllisyys 14

15 Millainen ongelma aivoissa on?? ADHD-aivojen otsalohkojen toiminnassa on poikkeavuutta otsalohkot ovat keskeinen aivoalue tarkkaavuuden, impulsiivisuuden ja suunnitelmallisuuden säätelyssä muutoksia dopamiini- ja noradrenaliinivälityksessä lääkehoito perustuu välittäjäaineiden toiminnan normaalistamiseen (lääke vähentää välittäjäaineiden takaisinottoa hermosoluun sekä lisää niiden vapautumista hermon synapsirakoon) autististen aivojen eri osien keskinäisissä yhteyksissä oletetaan olevan ongelmaa 15

16 ERITYISVAIKEUKSIEN perinnöllisyys ilmenee on tavallista, että useammalla perheenjäsenellä on erityispiirteitä, jotka vaikuttavat vuorovaikutukseen, kokemiseen, tunteisiin ja toimintakykyyn perinnöllinen taipumus ei takaa, että piirteet olisivat samanlaisia eri perheenjäsenillä (laadullinen poikkeavuus es. aktiivisuudessa voi näkyä yli-tai aliaktiivisuutena) piirteet ovat varsin pysyviä (40-60%:lla jatkuu aikuisikään), mutta oireiston merkitys eri elämän vaiheissa vaihtelee tavallisempia pojilla, mutta oletetaan, että tyttöjä ei riittävästi tunnisteta 16

17 Mitä väliä on etiologialla? hoito pyritään määräämään syynmukaisesti oikean diagnoosin merkitys on suuri, koska useat oireet voivat viitata muihinkin aiheuttajiin (neropsykiatriset ilmiöt >< muut syyt es.traumat) väärät tulkinnat vaikeuksien syistä voivat johtaa hoitotoimia harhaan ja ne voivat olla henkisesti vahingollisia hoidettaville monet perheet ovat tulleet väärinymmärretyiksi ja sen vuoksi rauhallinen yhteisen ymmärryksen etsiminen on tärkeätä Parhaimmillaan tutkiminen ja hoito kannustaa perhettä ja koulua luomaan omia ratkaisuja ja luottamaan niihin ja se auttaa kaikkia! 17

18 Autismikirjon pääoireet Kielenkehityksen ja kommunikaation vaikeudet Kapeaalaisuus ja toistutuvat toiminnot Sosiaalinen taidottomuus 18

19 Autismin diagnostiikka Sosiaaliset vuorovaikutustaidot puutteita katsekontaktissa, reaktiossa omaan nimeen ikäisiään vähemmän sosiaalista kiinnostusta ja sosiaalista ja emotionaalista vastavuoroisuutta (esim. jaetun mielenkiinnon hakemiseksi tarkoitettu osoittaminen tai hiekkalaatikkokäyttäytyminen) toisen mielen ymmärrys laadullisesti erilaista kasvojen tunnistusvaikeus 19

20 Autismin diagnostiikka Kielen kehitys ja kommunikaatio nonverbaalin kommunikaation puutteita (katseen, ilmeiden ja eleiden vuorovaikutuksellisen käytön niukkuus tai stereotyyppisyys) kielen kehitys myöhässä tai jopa edellä, mutta kaikupuhetta, muodollista kieltä, vastavuoroisuuden puutetta 20

21 Autismin diagnostiikka Kapea-alaiset/ toistavat toiminnot juonellisen leikin kehitys myöhässä, leikki on usein järjestelevää tai tutkivaa mielenkiinnon juuttumistaipumus ja erityismielenkiinnot maneerit (innostumiseen ja mielihyvään, tyhjän ajan täyttämiseen, itsen lohduttamiseen) toimintojen automatisoitumisvaikeus 21

22 Autismin diagnostiikka Muuta poikkeukselliset pelot ja ajatukset paljon hämmennystä aiheuttavat aistipoikkeavuudet ja reagointi niihin (erityisen korkea tai matala kipukynnys, yliherkkyys joillekin äänille, poikkeavat tunto- ja hajuaistimukset jne) yksikanavaisuus toimimisessa ja ymmärtämisessä 22

23 ADHD:N KRITEERIT 6/9 kriteeriä keskittymiskyvyttömyydestä 3/5 kriteeriä hyperkineettisyydestä 3/4 kriteeriä impulsiivisuudesta Laaja-alaisia, pitkäkestoisia, useissa tilanteissa esiintyviä Oireet ilmi viimeistään 7 vuoden iässä, nuorten ja aikuisten diagnostiikassa viimeistään 12 vuoden iässä. Haittaa merkittävästi lapsen toimintaa 23

24 TARKKAAMATTOMUUS 1. Vaikeuksia keskittyä 2. Ei kuuntele 3. Ei seuraa ohjeita, ei saa tehtäviä suoritettua 4. Vaikeuksia tehtävien järjestämisessä 5. Välttelee pitkäkestoista henkistä ponnistelua 6. Tekee huolimattomuusvirheitä 7. Kadottaa esineitä 8. Häiriintyy ulkopuolisista ärsykkeistä 9. Unohtelee asioita 24

25 YLIAKTIIVISUUS 1. Liikkuu hermostuneesti, kiemurtelee 2. Poistuu tilanteista, joista ei saisi 3. Juoksentelee tai kiipeilee sopimattomissa tilanteissa 4. Ei osaa leikkiä tai harrastaa rauhallisesti, jatkuvasti äänessä 5. Jatkuvasti menossa, koko ajan motorinen aktiviteetti päällä IMPULSIIVISUUS 1. Vastaa ennen kuin kysymys on esitetty 2. Ei jaksa odottaa vuoroaan 3. Keskeyttää toiset, on tunkeileva 4. Puhuu liian paljon, myös sopimattomissa tilanteissa 25

26 Tyttöjen ADHD:n erityispiirteitä Enemmän oppimisvaikeuksia Internalisoivat oireet (ahdistus, masennus, taipumus itsekriittisyyteen) ovat tavallisempia kuin ulospäin suuntautuvat oireet Voimakkaat mielialavaihtelut murrosiässä ja kuukautisten aikana Tytöillä tarkkaamaton alatyyppi selvästi impulsiivista alatyyppiä yleisempi ja jää usein diagnosoimatta ennen sekundaaristen oireiden kehittymistä eli dg valppautta pitäisi olla nuoruusikäisten tyttöjen oireiston suhteen! 26

27 nuoruusiässä oireisto muuttuu 2/3:lla oireisto on edelleen haittaava nuoruudessa vähemmän näkyväksi ( dg:n asettamiseen riittää vähäisempi oiremäärä : 4 keskittymättömyys - ja/tai impulsiivisuusoiretta) sisäinen levottomuus, vaikeus rentoutua, kärsimättömyys, kyllästyminen, vaihtelunhalu (työt, opinnot, suhteet), tuhlailu, riskinotto ahdistus, mielialan vaihtelut, stressiherkkyys, synnytyksen jälkeinen masennus, persoonallisuushäir. tarkkaamattomuus korostuu, vaikeus tehdä asioita hitaasti ja huolellisesti, kokonaisuuksien hahmotusvaikeus näkyvämmäksi toiminnanohjausvaikeudet (asioiden hoito, myöhästely, päätöksenteon vaikeus ) 27

28 Neuropsykiatrisen häiriön löytyminen ei poissulje kiintymyssuhteeseen liittyviä häiriöitä kasvatusvaikeuksia kaltoinkohtelua mielialaoireita yllättäviä, ei toivottuja, traumaattisia elämäntapahtumia (sairaudet, onnettomuudet, avioerot) JOPA PÄINVASTOIN 28

29 Adhd+ liitännäissairaudet (75%:lla myös toinen dg) Oppimishäiriö ja/tai kielen kehityksen häiriö (75%:lla) Käytöshäiriöt (20-30%:lla, ennuste on huono) Uhmakkuushäiriö (40-60%:lla) Masennus (20-30%:lla) Kaksisuuntainen mielialahäiriö (8%) Ahdistuneisuushäiriö (25-50%:lla), pelot, paniikki- ja pakko-oireet Tic-oireet(20%) Laaja-alaiset kehityshäiriöt (autismi, asperger) 20%:lla Päihdeongelma (25-40%:lla?), tupakointi (40%), seksiin liittyvät ongelmat (holtittomuus, eitoivotut raskaudet, seksitaudit) Unihäiriö (75%) Syömishäiriöt (12%) Persoonallisuushäiriöt (25%), epäsosiaalisuus, 29 rikollisuus

30 LIITÄNNÄISSAIRASTAV UUS..on enemmän SÄÄNTÖ kuin poikkeus Tourette-potilailla 60%:lla ADHD Syömishäiriöisillä (bulimia ja anorexia) on paljon neuropsykiatrisia häiriöitä (anorektikoista 17%:lla ADHD, 23%:lla autismikirjon häiriö ja 23%:lla Tourette) Muu sairastavuus lisääntyy, jos erityisvaikeutta ei hoideta ajoissa 30

31 Samoja oireita monissa häiriöissä MASENNUS: -ilmeet, eleet -negatiivisuus -syöminen, nukkuminen -itsetuhopuheet, itsensä vahingoittaminen UNIHÄIRIÖT: -nukahtamisvaikeudet, heräily -painajaiset ANOREXIA/BULIMIA: -valikoiva syöminen -määrien arviointivaikeus AHDISTUSHÄIRIÖT/ PANIIKKIHÄIRIÖ: -pelot -eroahdistus KIINTYMYSSUHDEHÄIRIÖ -empatian puute -vuorovaikutuksen vaikeus -aggressiivisuus -estottomuus Erotusdiagnostiikka? MUTISMI: -puhumattomuus -lukkiutumisoire HYVÄKSIKÄYTTÖ: -seksualisoitunut käytös -estottomuus 31 -kastelu, tuhriminen KÄYTÖSHÄIRIÖ: -arvaamattomuus -aggressiivisuus -sosiaalinen häpeä -sopeutumattomuus -riskinotto KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ: -harhat -ärtyisyys -voimakkaat mielialavaihtelut -itsetuhoisuus -suuruusajatukset PAKKO-OIREINEN HÄIRIÖ: -rituaalit -maneerit, tic

32 Leimallisia PIIRTEITÄ erityisvaikeuksissa Motorisen kehityksen vaikeudet, kastelu ja tuhriminen Omien tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun vaikeus Vaikeus nähdä omaa osuutta tilanteissa, kokemus väärin kohtelusta, toisten syyttely Sensitiivisyys sekä sisäisille että (turvattomuus, pissahätä, tuskastuminen, innostus) ja ulkoisille ärsykkeille (valot, värit, paine, melu) muut säätelyvaikeudet (esim.voiman, äänen, etäisyyden, kylläisyyden, unen...) Syy-seuraussuhteiden ymmärtämisen vaikeus Omaehtoisuus, sääntöjen ja auktoriteettien kunnioittamisen vaikeus tai kyvyttömyys soveltaa sääntöjä (sääntöuskollisuus) Alttius riskikäyttäytymiseen (onnettomuudet, seksuaalisuhteet, rikollisuus) Välittömän mielihyvän hakeminen Tunne-elämä ja sosiaaliset taidot jäljessä, lapsellisuus Elämänhallintataitojen puutteellisuus (esim. riippuvuus läheisistä) Muutosvastaisuus Voimakas juuttuvuus mielikuvitukseen Eroahdistus ikätasosta poikkeavaa Aggressiivisuus toisia ja itseä kohtaan, jopa itsetuhoisuus 32

33 ADHD-ihmisten heikkouksia ja vahvuuksia... Kärsimättömyys Ärtyvyys/reaktiivisuus Itsekeskeisyys Huono ärsykkeiden ja stressin sietokyky Huolimattomuus Huonot sosiaaliset taidot Kyllästymisherkkyys Impulsiivisuus Juuttuvuus, joustamattomuus Korkea energiataso Aktiivisuus Luovuus Uteliaisuus Intohimoisuus Rohkeus Sitkeys ja tarmokkuus motivoituneena Nopeus Toimintakyvyn vaihtelu 33

34 Miten erityisvaikeuksia selvitetään? Päiväkodin/koulun omin voimin (erityisopettaja, kuraattori, koulupsykologi) Kunnan omat erityistyöntekijät (puheterapeutti, toimintaterapeutti, neuvolapsykologi, lastenlääkäri) Perheneuvola (lähetteellä tai vanhempien yhteydenoton perusteella) Vanhempien haastattelut elämänoloista, lapsen kehityksestä, lapsen tarvitsemat yksilötutkimukset (psykologi, lastenpsykiatri), lapsen ja vanhempien vuorovaikutustutkimukset (MIM), lapsen autististen oireiden tutkiminen (ADOS), kyselykaavakkeet vanhempien lisäksi opettajille 34

35 Miksi hoitoa? Eikö saa olla erilainen? Erityisvaikeus altistaa lasta sosiaaliselle syrjäytymiselle akateemiselle syrjäytymiselle kaltoinkohtelulle (n.80%adhd-lapsen vanhemmista yhdysvalloissa käyttää psyykkistä tai fyysistä väkivaltaa kasvatuksessaan) psyykkiselle sairastumiselle (hyvä tasoisten autistien itsemurhariski Suomessa on selvästi muita isompi) 35

36 Lapsen rakennepoikkeavuus altistaa perhettä vuorovaikutushäiriöille uupumukselle väkivaltaiselle kasvattamiselle psyykkiselle sairastamiselle sosiaaliselle eristymiselle ja avioeroille taloudellisille vaikeuksille 36

37 Kokonaisvaltainen hoito Lapselle: Lääkkeetön hoito läpi elämän tukitoimet kotona ja koulussa, Adhd-coach yksilöllinen tai ryhmäkuntoutus Lääkehoito tarvittaessa Perheelle ja koululle: Tieto (sopeutumisvalm.kurssit, Omaiset mielenterveyden tukena) keinot (visuaalisuus, struktuuri, eriyttäminen, toimintaohjeet, aistiärsykkeiden vähentäminen, ennakointi, osittaminen, palkitseminen, kannustaminen) vuorovaikutussuhteiden hoitaminen (syyllisyys, syntipukkius, etääntyminen, pelot, rajojen vahvistaminen) tuki (sosiaalitoimi, verkostot) 37

38 Lumipalloilmiö... Sisarukset Lapsi Vanhemmat Vauva -tietoisuus eril. -varovaisuus -keskushermostohäiriö -kontaktivaikeus -suojelutarve -kiintymisvaikeus -sisaruskateus -vaikeus rauhoittua -stressin lisääntym. Leikkiikä -konfliktialttius -kiusaaminen -pelko -impulsiivinen, yliaktiivinen -arvaamaton -vähentynyt oma ja parisuhdeaika -syyllisyys Koululainen -kiukku -hylkiminen -itsetunto-ongelmat -huono selviytyminen koulussa ja sos.suht. -rajat hämärtyvät suhteessa lapsiin ja isovanhempiin Nuori -käytöshäiriöt -vetäytyminen perheestä -käytöshäiriöt -syrjäytyminen (päihteet, rikollisuus) -rankaisevuus, kaltoinkohtelu lis. -avioerot, talous -sairastumisriski -huostaanotto -häpeä, hylkääminen 38

39 Mihin vuorovaikutusvaikeudet liittyvät? Kertomisen vaikeus Jakamisen vaikeus ja haluttomuus Lohdutuksen tarjoamisen ja hakemisen vaikeus Empatiakyvyn puutteet Taidottomuus lähestyä toisia ja pitää normaalia etäisyyttä Vaikeus ymmärtää ilmeitä ja eleitä sekä käyttää niitä itse Vaikeus päätellä mitä toinen voisi ajatella Miellyttämisen tarve on vähäinen Voimakkaat omat mielenkiinnon kohteet vievät energiaa, ei ole aikaa eikä motiivia sosiaalisiin suhteisiin Joustamattomuus, yllätysten ja muutosten välttäminen Taipumus tulkita negatiivisesti toisia Voimakkaat, yllättävät reaktiot 39

40 ...kun lapsella on ERITYISVAIKEUS... lapsi ei vastaa mielikuvaa, on erilainen kuin odotettiin - vanhemmalta vaaditaan erityistä sopeutumista ja vanhemman on siedettävä myös se että toiset (jopa oman perheenjäsenet) eivät lasta ymmärrä ja hyväksy kehityksen poikkeavuus: puhe ja ei-kielellinen kommunikaatio, motorinen, sosiaalinen, leikki, sukupuoli identiteetti ja samaistuminen omaan sukupuoleen itsesäätelyongelmat kuormittavat usein vauvasta saakka, vauva on vaikeasti käsiteltävä ja lohdutettava (uni, syöminen (jopa imemisen oppiminen), rytmit, tunteiden tunnistus ja säätely, äänen, voiman, impulsiivisuuden) hahmottamisen vaikeudet näkyvät epävarmuutena ja taitamattomuutena ja lisäävät lapsen avuntarvetta ja riippuvuutta sekä yllättävää käytöstä 40

41 ...kun lapsella on... huoli lapsesta on usein voimakas ja jatkuva kaikissa elämän vaiheissa ja sisältää usein paljon surua, pelkoa ja luopumista (lapsen menestys, lapsen itsenäistyminen, isovanhemmuus, mahdolliset psykiatriset sairaudet) normaalit vanhemman vaistot eivät välttämättä auta, päinvastoin saattavat jopa haitata lapsen ohjaamista ja auttamista (es. rauhoittaminen koskemalla) usein vaikeasti hoidettavia ja kasvatettavia ja altistuvat melkein väistämättä (95%) väkivaltaisille kasvatuskeinoille vanhemmuudelle on erityisen haasteellista, jos perheessä on muitakin lapsia, jotka vaativat erilaista vanhemmuutta vanhemmat joutuvat sietämään tavallista enemmän rajaloukkauksia suhteessa isovanhempiin ja ammattiauttajiin yms. 41

42 ...kun lapsella on... kiintymyssuhteeen kehitys on usein erilaista ja siihen liittyy paljon epäonnistumisen, syyllisyyden, tyytymättömyyden ja rasituksen (etäisyys/liika läheisyys, ainutkertaisuus) ja ilottomuuden tunteita kiintymyssuhteen vaikeuksiin liittyen vanhempia ei useinkaan osata ohjata oikein ja vertaistuen saaminen omien suku- tai ystävyyssuhteiden kautta on niukkaa oman vanhemman ymmärtämättömyys tai rakkaudettomuus ovat myös erityislapselle henkisesti vahingollisia ja vaikuttaa hänen kykyynsä onnistua myöhemmissä ihmissuhteissa 42

43 ...kun lapsella on... vanhemmuuteen liittyy aina tulevaisuuden pelko, mutta as-lapsen tulevaisuuteen liittyy tavallista useammin hankaluuksia, joista vanhempien on hyvä olla tietoisia ja ottaa vastuuta enemmän kuin lapsen älykkyystason perusteella pitäisi lapsen vaikeudet vaikeuttavat usein vanhemman ja ympäristön kanssakäymistä sekä vanhempien keskinäisiä suhteita ja eristyvyys lisääntyy usein sekä perheen sisällä että ulkopuolella 43

44 ...kun puolisolla on... aikuisikään ehtinyt as-ihminen on usein tottunut peittämään erityisyytensä - sosiaalisen minän ja todellisen minän ero voi olla suuri (paljon yllätyksiä ja pettymyksiä seuraa avioerot tavallisempia kuin muilla) kommunikaation vaikeudet näkyvät sekä kielellisen että eikielellisen (eleet, ilmeet) viestinnän ymmärtämisvaikeuksina puolin ja toisin - johtaa usein ahdistukseen, turhautumiseen, vieraantumiseen ja jopa epäluuloon (as-hlö kokee puolison tungettelevana ja hyökkäävänä ja nt-hlö taas puolison kylmänä ja piittaamattomana) toisen mielen ymmärtämisvaikeus tekee virheiden sietämisen vaikeaksi ja siten anteeksi antaminen ja saaminen on vaikeata kokemusten ja tunteiden jakamisen vaikeus vaikuttaa usein tunnesuhteen kehittymistä vaikeuttavasti 44

45 ...kun puolisolla on... sosiaalisen aktiivisuuden erot ovat usein epäsovun aiheita (suku, ystävät, harrastukset) muuttumattomuuden vaatimus tekee elämän as.hlölle turvalliseksi, mutta nt-hlölle joustamattomaksi ja tylsäksi as-puolison erikoiset tavat voivat nolottaa intensiiviset kiinnostukset ovat aivan välttämättömän tuntuisia eikä niistä tingitä muiden tarpeiden vuoksi (rentouttavaa><itsekästä, hylkäävää) rehellisyys ja suoruus ovat vahvuuksia ja heikkouksia as-hlön taitamattomuus ja arkinen toimintakyvyttömyys tekee hänestä usein kovin riippuvaisen puolisosta ja vaikeuttaa velvollisuuksien ja oikeuksien tasaista jakamista riippuvuus omista vanhemmista tai sisaruksista voi vaikeuttaa parisuhdetta itsetuhoinen ajattelu ja toiminen on varsin tavallista ja liittyy vaihtoehtojen löytämisen ja 45 avunpyytämisen vaikeuksiin

46 ...kun puolisolla on... yksikanavaiselle ihmiselle riiteleminen on vaikeata (tunnekuohun aikana tapahtuu valtavasti monella aistialueella yhtä aikaa niin itsessä kuin toisessa/vaikeus käsitellä niitä) ja monet parit päätyvätkin välttämään asioiden selvittelyä (puhumattomuus, paikalta poistuminen) nt-hlöt käyttävät usein kiukkua painottaakseen asiansa tärkeyttä ja tämä taas kuormittaa as-hlöä kestämättömästi impulsiivisen hlön kiukku voi leimahtaa rajusti, yllätyksellisesti ja reaktio voi olla tilanteeseen nähden liiallinen ja voi johtaa pelon kautta ristiriitojen välttämiseen ja pahimmillaan kaikenlaisen ärsyttämisen välttämiseen 46

47 ...kun puolisolla on... fyysinen läheisyys on usein tärkeätä läheisissä ihmissuhteissa, mutta vaikeata on, jos se koetaan hyvin eri tavalla (liiallisena, epämiellyttävänä, pakottavan omaehtoisena...) kömpelyys tai voiman säätelyn vaikeudet toisen asemaan asettumisen vaatimus on tavallista tasa-arvoisissa suhteissa ja kyvyttömyys ilmaista empatiaa kariuttaa helposti vapaaehtoiset suhteet as-hlö kokee usein parisuhteen osat erillisenä es.seksisuhteella ei ole mitään tekemistä muun tyytyväisyyden kanssa 47

48 AS/NT-liittojen kehityskulut länsimaalainen ajatus avioliitosta: tasavertainen, tunteisiin pohjaava ihmissuhde, joka on muuttuva ja sen toimivuutta ja jatkuvuutta on mahdollista molempien puolisoiden arvioida molemmat pyrkivät mukautumaan, tunneilmaisu latistuu - raskasta kummallekin vastuun kantamisen polarisoituminen (toinen ottaa suuren vastuun kaikkien perheenjäsenten hyvinvoinnista) - raskasta erityisesti vastuunkantajalle raskainta lienee tilanteen ymmärtämisen vaikeus -usein oikea dg / vaikeuksien määrittely auttavat löytämään toimivampia toimintatapoja ja hyväksyntää 48

49 ...kun vanhemmalla on... usein lasten suunnittelemiseen, odottamiseen ja hoitamiseen liittyvät asiat osoittautuvat as-vanhemmalle niin vaikeiksi mielikuva ja tunnetasolla sekä käytännössä, että nt-vanhempi ensin pettyy toiveissaan jaetusta vanhemmuudesta ja sitten pakon edessä alkaa huolehtia kaikesta jakamisen ja mielikuvatasolla työskentelyn vaikeus vaikeuttaa kiintymyssuhteen syntymistä lapseen as-hlön kyky arvioida toisia ja myös itseä (taidot, reaktiot) on usein puutteellista eli hän itse saattaa kuvitella pystyvänsä sellaiseen mihin todellisuudessa ei pysty, kärsii toisten arvioista ja neuvoista eli käytännössä usein toinen vanhempi ei uskalla antaa toisen opetella kantapään kautta monenlaiset väärinkäsitykset ja niihin juuttuminen sekä pelot, joita on vaikea käsitellä ja muuttaa, ovat as-hlölle tavallisia ja voivat lisätä vanhemmuuteen liittyviä paineita (es. synnyttäminen ja lasten hoitaminen ovat naisten työtä) 49

50 ...kun vanhemmalla on... toisen asemaan asettumisen vaikeus näkyy kyvyssä ymmärtää lapsen taitamattomuutta erityisen vaikeata on ymmärtää nuoruusikäisen ristiriitaisuutta (aikuisen koko ja äly, mutta käytös ja arkitaidot!!) lapsen nopeaan muuttumiseen sopeutuminen on usein vaikeata (es.vanhempi saattaa pyyhkiä 11v:n pepun kun lapsi vaatii) vanhemman on tärkeätä kyetä muistelemaan ja arvioimaan omaa kasvuhistoriaansa ymmärtääkseen ja auttaakseen lasta kehityksessä as-hlöllä on usein univaikeuksia, miten sopeutua... aistipoikkeavuudet (hajut, tunto, äänet) vauvat haisevat, ovat märkiä, sotkevat, takertuvat as-hlön omat säätelyongelmat (voiman käytön, impulsiivisuuden...) voivat estää turvallisen lapsen hoidon muuttumattomuuden vaatimus (raskaus, lapsen kasvu ja kehitys, käyttäytyminen) toisia ja itseä kohtaan (itsen menettämisen tunne) 50

51 ...kun vanhemmalla on... hahmottamisen, motoriikan ja toimintojen automatisoitumisen vaikeudet vaikeuttavat lapsen hoidon opettelemista kokonaisuuden hahmottamisvaikeus näkyy kaikessa arkiselviytymistä haittaavana erityisesti, kun kokonaisuus laajenee (isompi koti, paljon muuttuvia ja liikkuvia osia) asioiden hoitamisen välttämättömyys on kuormittavaa ja vaatii erityistä ymmärtämistä, keskittymistä ja motivaatiota sekä jatkuvaa kykyä lopettaa ja aloittaa ja tehdä montaa asiaa yhtäaikaa lasten myötä pakolliset sosiaaliset kontaktit lisääntyvät rajusti (neuvolat, pvähoito,koulut, suku, lasten ystävät ja harrastukset), joissa vanhemman on oltava mukana 51

52 ...kun vanhemmalla on... vanhemmuudessa tukevia piirteitä voivat olla samat kuin hankaluuksia aiheuttavat (rutiinit, muuttumattomuus, ennakoitavuus, sitoutuvuus, konkreettisuus) parhaimmillaan vanhemman omat erityisyydet auttavat häntä ymmärtämään ja auttamaan lasta sekä arkielämässä että oman itsen hahmottamisessa ja hyväksymisessä 52

53 ...kun sisaruksella on... erityislapsi vie huomattavan osan vanhempien resursseista ja muut lapset jäävät usein vähemälle tai jopa liian vähälle suojelun, kiukun, kateuden, häpeän, syyllisyyden tunteet ovat erityisiä kun sisarus on erityinen lasten samanlainen kohtelu ei toteudu kun lasten tarpeet ovat erilaiset sisarussuhteen kiintymys on erilaista kuin muihin sisaruksiin ja usein nt-sisarus ottaa enemmän vastuuta jopa koko elämänsä ajan kun tavallisesti yhteiseen leikkimiseen liittyy usein vaikeuksia, mutta usein leikki kuitenkin sujuu paremmin kuin muiden kanssa ja aslapsi on usein varsin riippuvainen sisaruksesta vanhempien tulee olla tietoisia ja vastuussa sisarusten välisestä väkivallasta, alistamisesta sekä eriasteisesta hyväksikäytöstä 53

54 ...kun sisaruksella on... perhetilanne stressaa usein sisaruksia, vaikka aikuiset eivät huomaa ja heiltä vaaditaan ikätasoon nähden liikaa ymmärtämistä, sietämistä ja apua (vanhemmat ja jopa työntekijät) as-hlön sisarukset itsenäistyvät usein ikätovereitaan nuorempina omista taidoistaan tai tarpeistaan huolimatta (voimakkaasta periytyvyydestä johtuen erit.lasten sisaruksillakin on keskimääräistä enemmän vaikeuksia kehityksessä, mutta heidän tarpeensa eivät tule nähdyksi kun vartailukohtana on vaikeammin oireileva perheenjäsen, sisarus tai vanhempi) perheoloihin liittyvät seikat altistavat sisaruksia myöskin psykiatriselle oireilulle ja syrjäytymiselle sisaruksella ei ole yhtä paljon vertaistuen mahdollisuuksia kuin muiden perheiden lapsilla ja sisaruksen erityisyys leimaa herkästi koko perheen erilaiseksi 54

55 Erityispiirteitä ja niiden tulkintaa...hoito lähtee tulkinnasta valikoiva puhumattomuus: ahdistuneisuuden ilmaus vai sosiaalisen mielenkiinnon vähäisyys vai vaikeus hahmottaa milloin on sopiva puhua ja milloin pitää lopettaa? liiallinen puhuminen: Adhd vai itsekkyys vai ei kuuntelijaa kotona? lukkoonmeno ja poissaolokohtaus : asiasisällön ahdistavuutta vai aistikanavien sulkeutumista liiallisen ärsyketulvan takia vai tarkkaamattomuutta? 55

56 ehdoton tarve onnistua ja olla täydellinen: itsekkyyttä VAI yleisen käsityskyvyn puutteellisutta ja vertailun vaikeutta? aistipoikkeavuudet: nirsoilua VAI totta? siirtymisen vaikeudet: tietoinen vastustaminen VAI oikea vaikeus? mielikuvituksen puutteet: toden ja tarun erottamisvaikeutta ja satuilua VAI valehtelua? vaikeus jakaa asioita: toisen mielen ymmärtämisvaikeutta VAI itsekkyyttä? tervehtimisen vaikeus: kasvojen tunnistusvaikeutta VAI epäkohteliaisuutta hitaus ja myöhästely: ajantajun puutetta VAI piittaamattomuutta? huono käsiala: automatisoitumisen vaikeutta VAI laiskuutta? 56

57 mustavalkoinen ajattelu: pelkkää huonoa asennetta VAI kyvyttömyyttä joustavasti ajatella useita asioita yhtä aikaa ja tehdä vertailuja? auktoriteettien vastustaminen: ylimielisyyttä VAI yleisten tosiasioiden hahmottamisen vaikeutta? hoitona YMPÄRISTÖN ja LAPSEN TOIMINNAN muokkaaminen! 57

58 Ohjannan keinoja vuorovaikutuksen selkiyttäminen (puheen vähentäminen, selkeät lauseet, viestien osittaminen) strukturointi ja rutiinit (päivä-ja viikko-ohjelmat) visuaalisuuden käyttö (kuvat, sarjakuvat, visuaaliset merkit, muistilaput) ennakointi ja ajan antaminen (kalenterit, kellot, laskeminen) syy-seuraussuhteen selventäminen (mikä hyödyttäisi lasta eniten?) aistiärsykkeiden vähentäminen 58

59 keinoja... motivoiminen (tavoitteellinen palkitseminen, tavoitetaulukot, sopimukset) onnistumisen takaaminen (välitön palaute,tavoitteet riittävän pieniksi, yksi asia kerrallaan, pikkuasioiden ohittaminen) mustavalkoisen ajattelun tai ajatusjumin muutaminen vaihtoehtoja antamalla omantoiminnanohjauksen tukeminen, pyritään ulkoisesta ohjauksesta sisäiseen ohjantaan (toim.ohjauskortit, etukäteissuunnittelu aikuisen opastuksella (mitä? miten? kenen kanssa? kuinka kauan? mitä sitten?),tehdyn työn arvioiminen ja kertaaminen riittävän usein samalla kaavalla) 59

60 keinoja... avun pyytämisen opettaminen palaute nopeasti, samalla tavalla(vihreä), sama ajoitus (tarkkaavuushäiriöiset eivät hyödy yhtä helpolla kuin muut lapset eli palautteen saamista ja hyödyntämistä on hyvä opettaa systemaattisesti) anna palaute tavalla joka sopii lapselle (ei halausta sille, jolle se on kärsimys) 60

61 Esimerkki ongelman ratkaisusta kiukun hillintä tärkeätä muistaa rakenteelliset tekijät eli neurokognitiiviset vaikeudet tapahtumien näkyväksi tekeminen lapsen itsensä ja toisten kannalta (es.sarjakuvin) toimintaohje, pelisäännöt ( mitä saa tehdä, kun kiukuttaa? ) motivointi (mitä hyötyä?) tavoitteen ja palkkion sopiminen (aluksi palkkion tulee olla riittävän nopeasti) kirjallinen sopimus, joka koskee sekä lasta että vanhempaa seuranta esim. taulukon avulla 61

62 Miksi on tärkeätä haastatella myös MUITA kuin VANHEMPIA lapsen kehityksestä ja hoidosta? Lapsen tilanteen arvioinnissa tarvitaan moniammatillisuutta (oirekuvasta ei voi suoraan päätellä syytä eikä määritellä hoitoa) Hoidon haittojen ja hyötyjen arvioinnissa tarvitaan näkökulma kaikilta elämän alueilta perhe elää erilaisen lapsen kanssa kuin koulu eli opettajan tieto on erilaista opettaja on usein ensimmäinen erityisosaaja kun selvitellään lapsen psyykkisen tai sosiaalisen kehityksen pulmia 62

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä?

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 Kimmo Kuusela Psykiatri/YTHS ADHD ja Aspergerin oireyhtymä Neuropsykiatrisia

Lisätiedot

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa

Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Psykiatrinen osaaminen vammaispalveluissa Terhi Koskentausta LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Seinäjoki 14.5.09 Eteva kuntayhtymä Muodostunut

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ - Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikka Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse?

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Viime vuosina on todettu, että tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö koskettaa myös aikuisia. Tämä on osoitettu esimerkiksi pitkäaikaistutkimuksilla, joissa ADHD-lapsia seurattiin

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille Sisällys ALKUSANAT... 1 1 JOHDANTO... 2 2 LÄHISUHDEVÄKIVALLAN MUODOT... 3 3 VÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN...

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Avainasiaa aivovammasta

Avainasiaa aivovammasta Avainasiaa aivovammasta OPAS VAMMAUTUNEILLE JA LÄHEISILLE www.aivovammaliitto.fi Sisällys 3 Lukijalle 4 MIKÄ ON AIVOVAMMA? 6 Aivovamman vaikeusasteet 9 Tajuttomuus ja muistiaukko 10 Aivovamman alkuoireet

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

TOURETTEN OIREYHTYMÄN KANSSA ELÄVÄ ASIAKAS JA HYVINVOINTIONGELMAT

TOURETTEN OIREYHTYMÄN KANSSA ELÄVÄ ASIAKAS JA HYVINVOINTIONGELMAT TOURETTEN OIREYHTYMÄN KANSSA ELÄVÄ ASIAKAS JA HYVINVOINTIONGELMAT Opinnäytetyö 27.2.2012 Jyväskylän ammattiopisto Sosiaali- ja terveysala Lähihoitajakoulutus Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13. Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13. Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13 Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 13 Anoreksia ja bulimia nuorten hoitoyössä -opas

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Omaisjärjestöt: Euroopan Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto European federation of associations of families of mentally ill people/ Eu Fami Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 ADHD ja opiskelun haasteet Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 Anu Kippola-Pääkkönen anu.kippola-paakkonen@adhd-liitto.fi ADHD-liitto ry www.adhd-liitto.fi www.adhd-liitto.fi

Lisätiedot