Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa IJKK Opiskelijahuolto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa. 15.9.2011 IJKK Opiskelijahuolto"

Transkriptio

1 1 Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa IJKK Opiskelijahuolto

2 2 Sisällys 1. Opiskeluterveydenhuolto 2. Terveystarkastukset 3. Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa Terveystarkastusten järjestäminen Terveydenhoitajien toiminta ja vastaanotto Kaupungin terveydenhoitaja Oppilaitoksen terveydenhoitajat Lääkärin vastaanotto 4. Suun terveydenhoito Suun terveystarkastus ja kiireetön hoito Päivystyksellinen hoito 5. Kiireellinen sairaanhoito Hätätapaukset Akuutit sairaudet Lievät sairaudet 6. Kiireellisen laboratoriotutkimuksen järjestäminen 7. Seksuaaliterveys ja raskauden ehkäisy 8. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Opiskelijan mielialan ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki Stressinhallintaryhmä Depressiokoulu Alueen mielenterveyspalveluihin hakeutuminen Nuorten mielenterveyspalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Kiireelliseen mielenterveyshoitoon hakeutuminen Päivystykselliseen hoitoon hakeutuminen Hätätapaukset Akuutit sairaudet Päihteiden käytön ehkäisemien, varhainen tunnistaminen ja hoitoon ohjautuminen 9. Terveydenhuoltopalveluiden maksut opiskelijoille 10. Vakuutusten käyttö tapaturmissa 11. Lääkehoidon suunnitelma

3 3 1. OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Toukokuun 1. päivänä 2011 astui voimaan uusi terveydenhuoltolaki. Lain 17 mukaan kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työharjoittelun aikainen terveydenhuolto. Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät 1. oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein; 2. opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen, johon sisältyvät lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille kaksi määräaikaista terveystarkastusta ja kaikille opiskelijoille terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti; 3. terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden järjestäminen opiskelijoille, mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto mukaan lukien; 4. opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai hoitoon ohjaaminen. Kunnan perusterveydenhuollon on opiskeluterveydenhuollon palveluja järjestäessään toimittava yhteistyössä alaikäisen opiskelijan vanhempien ja huoltajien, muun opiskelijahuoltoja opetushenkilöstön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Opiskeluterveydenhuolto on osa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 37 a :n mukaista opiskelijahuoltoa. Kunnan perusterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen tulee osallistua ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 14 mukaisen opetussuunnitelman laatimiseen siltä osin, kun se koskee opiskelijahuoltoa sekä oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä.

4 4 2. TERVEYSTARKASTUKSET Valtioneuvoston asetuksen 380/ mukaan opiskelijalle, joka opiskelee opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa on tehtävä ensimmäisenä opiskeluvuonna terveydenhoitajan tarkastus ja ensimmäisenä tai toisena vuonna lääkärintarkastus, ellei lääkärin tarkastusta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. Erityisopetuksessa olevalle opiskelijalle tulee kuitenkin aina tehdä lääkärintarkastus ensimmäisenä opiskeluvuonna. Asetuksen 10 mukaan opiskelijalle on tehtävä vähintään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve. Asetuksen 13 mukaisesti terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä siten, että opiskelijan erityisen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarpeenmukainen tuki järjestetään viiveettä. Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja tuen järjestämiseksi on tarvittaessa tehtävä yhteistyötä kunnan eri toimijoiden, kuten lastensuojelun, opiskelijahuollon sekä erikoissairaanhoidon ja muiden tahojen kanssa. 3. OPIKELUTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN INVALIDILIITON JÄRVENPÄÄN KOULUTUSKESKUKSESSA Terveystarkastusten järjestäminen Järvenpään kaupunki vastaa oppilaitoksen opiskelijoiden terveystarkastusten järjestämisestä. Terveydenhuoltolain mukaiset terveystarkastukset toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Järvenpään kaupungin terveydenhoitaja ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri suorittavat terveystarkastukset. Opiskelijan tulee toimittaa etukäteen joko opiskelijahuollon yhdyshenkilön tai oman tiimin terveydenhoitajan kautta tarvittavat taustatiedot. Näihin voi sisältyä mm. koulu- tai opiskeluterveydenhuoltosuunnitelma kuntoutussuunnitelma hoitosuunnitelma tai viimeisin B-lausunto. Mikäli opiskelijalle on tehty oppilaitoksessa terveystarkastus valmentavan koulutuksen aikana,

5 5 sitä ei tehdä uudelleen hänen aloittaessaan tutkintotavoitteisen koulutuksen. Mikäli opiskelijalle on tehty terveystarkastus jonkin muun oppilaitoksen järjestämässä valmentavassa koulutuksessa, hänen tulee tuoda ko. vuoden terveystarkastustulokset terveystarkastukseen. Järvenpään kaupungin terveydenhoitaja suunnittelee terveystarkastusaikataulun yhteistyössä oppilaitoksen opiskelijahuoltotiimien kanssa lukuvuoden alkaessa. Mikäli opiskelija tarvitsee terveydenhuollon palveluita heti opintojen alkaessa (esimerkiksi säännöllisen laboratorioseurannan tai mielenterveyspalveluiden järjestämiseksi), hänen tulee kääntyä kaupungin terveydenhoitajan puoleen palveluiden organisoimiseksi opiskelupaikkakunnalle. Kaupungin terveydenhoitaja tekee varusmiestarkastuksia järvenpääläisille nuorille. Ulkopaikkakuntalaisten täytyy ottaa yhteyttä varusmiestarkastuksen tekemistä varten omaan kotikuntaan. Terveydenhoitajien toiminta ja vastaanotto Kaupungin terveydenhoitaja Terveydenhoitaja Heidi Näätänen, puh Järvenpään kaupungin terveydenhoitaja työskentelee oppilaitoksella kolme päivää viikossa. Järvenpään kaupungin terveydenhoitajan tehtävänä on päivystysvastaanoton pitäminen ja opiskelijoiden terveystarkastusten järjestäminen. Kaupungin terveydenhoitajan päivystysvastaanotto on ma - ke klo Krooniset haavanhoidot ohjataan joko väestövastuusairaanhoitajan vastaanotolle tai yritetään siirtää oman kotikunnan palvelua opiskelupaikkakunnalle (maksusitoumus). Kaupungin terveydenhoitaja auttaa opiskelijoiden opiskelukyvyn arvioimisessa. järvenpään kaupungin opiskeluterveydenhuolto kerää asiakastiedot kaupungin Pegasostietojärjestelmään. Oppilaitoksen terveydenhoitajat eivät kerää asiakastietoja. Jos opiskelija tarvitsee sairaskertomustietoja tai laboratoriovastauksia, tulee hänen kääntyä kaupungin terveydenhoitajan puoleen.

6 6 Oppilaitoksen terveydenhoitajat Johanna Lehtovaara, puh Paula Loukimo, puh Hanna Rosenlöf, puh Oppilaitoksen terveydenhoitajat osallistuvat opiskelijahuollon yhdyshenkilötyöskentelyyn, tekevät terveysneuvontatyötä, ohjaavat hyvinvointi- ja varhaisen tuen ryhmiä sekä osallistuvat oppilaitoksen turvallisuustoimintaan. Terveydenhoitajat auttavat opiskelijaa oman opiskelukyvyn arvioimisessa. He ohjaavat omien tiimiensä opiskelijoita omahoitoon ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. He ovat myös asuntolassa asuvien opiskelijoiden käytettävissä. Opiskelijahuollon terveyden- ja sairaanhoidon työntekijät ovat oppilaitoksen yhdyshenkilöitä osallistuttaessa opiskelijoiden terveydentilaan liittyviin hoitoneuvotteluihin opiskelijoiden kotipaikkakunnilla. Oppilaitoksen terveydenhoitajat auttavat opiskelijoita kaupungin eri palvelurakenteisiin hakeutumisessa. Oppilaitoksen terveydenhoitajat auttavat opiskelijoita myös terveydentilan ja hoidon tarpeen arviointiin liittyvissä kysymyksissä. Oppilaitoksen terveydenhoitajat pitävät omille vastuuryhmilleen maanantaista perjantaihin tiimipäivystystä klo ja hyvinvointipäivystystä kello Hyvinvointipäivystykseen voivat hakeutua opiskelijat, jotka tarvitsevat ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa. Lääkärin vastaanotto Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotto on koululla viikoittain tiistaisin ja torstaisin aamupäivällä. Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle tapahtuu kaupungin terveydenhoitajan kautta. Lääkärin vastaanotolla on mahdollisuus reseptien uusintaan. Opiskeluterveydenhuollon lääkärille ohjattavat tapaukset: 1. univaikeudet 2. mielenterveyteen liittyvät asiat Huom! Opiskelijaterveydenhuollon lääkäri ei määrää v opiskelijoiden mielialalääkkeitä, koska ne ovat erikoissairaanhoidon vastuulla

7 7 3. kokonaistilanteeseen liittyvät arviot (esim. terveydentilan arviointi ennen mielenterveyspalveluihin ohjaamista, opiskelukyvyn arviointi) 4. päihdeongelma (mini-interventio) 5. fyysiset ongelmat, jotka haittaavat koulunkäyntiä ja joiden hoidossa ei ole olemassa olevaa hoitotahoa 6. lähetteet aikuispuolelle esim. syömishäiriöt 7. nuoren kasvuun liittyvät häiriöt 8. työharjoitteluun lähtevien rokotusreseptit 4. SUUN TERVEYDENHOITO Suun terveystarkastus ja kiireetön hoito Oppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus suun terveyden tarkastamiseen kerran opintojen aikana. Suun terveystarkastuksessa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve. Opiskelija voi varata tarkastusajan itse tai aika voidaan varata terveystarkastuksen yhteydessä. Ajan voi varata joko hammaslääkärin, suuhygienistin ja/tai hammashoitajan vastaanotolle. Suun terveyden tarkastus järjestetään joko Mannilantien hammashoitolassa, Mannilantie 13, Järvenpää, puh. (09) tai Jampan hammashoitolassa, Jampankaari 5 A, Järvenpää. Ajanvaraus tapahtuu keskitetystä ajanvarauksesta: puh. (09) ma - to klo , pe ja aattoina klo 8 14 Ajanvaraukset ja -peruutukset ainoastaan puhelimitse Kiireettömän hoidon jatkohoitona on tarvittaessa uusi käynti hammaslääkärin, suuhygienistin ja/tai hammashoitajan vastaanotolle. Mikäli opiskelija kokee hammaslääkäripelkoa, hänellä on mahdollisuus saada apua asiassa. Mikäli opiskelijan on esteettömyyteen liittyvistä syistä poikkeuksellisen hankalaa asioida Mannilantien hammashoitolassa, hammashoitola järjestää suun terveyden tarkastuksen asuntolassa. Tällöin suuhygienisti tarkastaa opiskelijan suun terveyden joko terveysasemalla tai asuntolassa.

8 8 Hammashoitolan palvelut ovat maksullisia 18 vuotta täyttäneille. Lisäksi peruuttamattomasta poisjäännistä peritään kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä 33,80 maksu. Päivystyksellinen hoito Akuutissa tilanteessa opiskelija hakeutuu ensisijaisesti Järvenpään hammashoitolan särkypäivystykseen. Särkypäivystysaika varataan suun terveydenhuollon keskitetystä ajanvarauksesta: puh. (09) ma - to klo , pe ja aattoina klo 8 14 Ajanvaraukset ja -peruutukset ainoastaan puhelimitse Kaikilla kiireellisen hoidon tarpeessa olevilla on oikeus välittömään hoitoon, muiden osalta hoidon kiireellisyys arvioidaan (0-3kk). Akuutissa tilanteessa, Järvenpään hammashoidon ollessa kiinni, opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua iltaisin klo 22:00 saakka Järvenpään terveyskeskuspäivystykseen Järvenpään Vanhankylänniemeen, Annitädintie, puh Yöllä klo on mahdollisuus hakeutua Hyvinkään sairaalaan, Sairaalakatu 1, Hyvinkää, puh Akuutin hoidon jatkohoitona on tarvittaessa uusi käynti hammaslääkärin, suuhygienistin ja/tai hammashoitajan vastaanotolle. Jatkohoitona voi olla myös ajanvaraus suun terveyden tarkastamiseen suun terveyden tarkempaa kartoittamista varten. 5. KIIREELLINEN SAIRAANHOITO Opiskelija, huoltaja tai omainen (esim. vanhemmat), asuntolan yhdyshenkilö tai tukihenkilö (esim. asuntolanohjaaja, henkilökohtainen avustaja), opiskelijahuollon jäsenet (esim. terveydenhoitaja), luokan henkilökunta (esim. opettaja, ohjaaja) osallistuvat kaikki oireiden tai avun tarpeen tunnistamiseen ja hoidon tarpeen arviointiin yhdessä opiskelijan kanssa. Yleensä opiskelija tekee itse päätöksen hoitoon hakeutumisesta. Kuitenkaan kaikissa tapauksissa potilas ei ole halukas tai kykenevä tekemään hoitoaan koskevia päätöksiä. Esimerkiksi akuutissa tilanteessa ammattihenkilön edellytetään tekevän hoitopäätöksen. (Routasalo & Pitkälä, 2009: 7.) Oikeanlainen menettelytapa riippuu tilanteen

9 9 kiireellisyydestä, erilaiset hoitopolut on kuvattu seuraavaksi: Hätätapaukset Tilaa ambulanssi 112 Huolehdi opiskelijan mukaan esitiedot eli tiedot perussairauksista ja lääkityksistä Ilmoitus lähiomaisille/huoltajille Akuutit sairaudet Hakeutuminen terveyskeskuspäivystykseen Järvenpään terveyskeskus Vanhankylänniemi klo 8-22 Annitädintie puh Suositellaan ohjeellisen ajan varaamista, tarvittaessa hakeutuminen myös ilman ajanvarausta Hyvinkään sairaala klo Sairaalakatu Hyvinkää puh Opiskelija, hänen huoltaja tai hänen kanssaan työskentelevä työntekijä saattavat tarvittaessa opiskelijan Järvenpään kaupungin terveyskeskuksen ensiapuun. Opiskelija ilmoittautuu ensiapuun eli Järvenpään terveyskeskukseen tai Hyvinkään sairaalaan. Tämän jälkeen lääkäri kutsuu nimellä sisään lääkärin vastaanotolle. Hän määrää mahdollisesti jatkotutkimuksia, kirjoittaa sairauslomaa ja antaa lääkemääräyksen eli reseptin. Opiskelija hakee lääkkeet apteekista, apteekkiin tulee ottaa Kela-kortti mukaan Kela-korvauksen saamiseksi. Järvenpään apteekkien yhteystiedot ovat sivulla 11. Opiskelijan tulee ilmoittaa sairauslomasta vastuuopettajalle ja asuntolaan, pidemmistä sairauslomista ilmoitus myös opiskelijahuollon yhdyshenkilölle. Tilanteesta riippuen opiskelija menee sairausloman ajaksi joko kotihoitoon tai sairaalahoitoon.

10 10 Lievät sairaudet Opiskelijan sairastuessa lievästi on ensisijaista arvioida, onko sairaus hoidettavissa itsehoitona Intranetin ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa opiskelija voi hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle. Kaupungin terveydenhoitajan päivystysvastaanotto on ma - ke klo Torstaisin ja perjantaisin opiskelijat hakeutuvat väestövastuusairaanhoitajan vastaanotolle alueella 12, Vanhankylänniemen terveysasema. Järvenpääläiset hakeutuvat oman kotiosoitteen perusteella oman väestövastuusairaanhoitajan vastaanotolle. Oman alueen numeron voi tarkistaa Järvenpään kaupungin Internet-sivuilta osoitteesta Terveys Sairaanhoito. Väestövastuusairaanhoitajan vastaanotto on ma - pe klo Vastaanotolle voi hakeutua sekä ajanvarauksella että ilman ajanvarausta. Ajanvaraus ja hoidon tarpeen arviointi väestövastuusairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotolle on arkisin klo ja välisenä aikana. Opiskelija varaa itse ajan. Väestövastuusairaanhoitajan vastaanotto on tarkoitettu kiireettömiä sairastapauksia varten. Opiskelija arvioi, onko kyseessä sellainen tapaus, että se vaatii hoitoa samana päivänä, vai voiko se odottaa seuraavaan maanantaihin, jolloin kaupungin terveydenhoitaja on paikalla. 6. KIIREELLISEN LABORATORIOTUTKIMUKSEN JÄRJESTÄMINEN Jos opiskelija tarvitsee kiireellisen laboratoriotutkimuksen, opiskelija hakeutuu IJKK:n terveydenhoitajan, kaupungin terveydenhoitajan tai opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle ja saa tarvittaessa lähetteen laboratoriotutkimukseen. Tämän jälkeen opiskelija varaa ajan Järvenpään terveyskeskuksen laboratorioon. Terveyskeskuslaboratoriot: 1. Sibeliuksenkadun laboratorio Sibeliuksenkatu 14 samoissa tiloissa keskusneuvolan kanssa Ajanvaraukset puhelimitse ma - to klo puh

11 11 Näytteenottoajat ma - to klo , pe ja aattoina klo Huom! Sibeliuksenkadulla näytteenotot vain ajanvarauksella INR-näytteenottoa lukuun ottamatta! 2. Vanhankylänniemen terveyskeskuksen laboratorio Annitädintie Näytteenottoajat ma - to klo , pe ja aattoina klo puh Huom! Vanhankylänniemessä näytteenotto vain jonotusnumerolla! Asiakkaat voivat käyttää kumpaa tahansa laboratoriota. Järvenpääläiset voivat asioida myös muissa HUSLABin toimipisteissä useilla paikkakunnilla, ks. hus.fi/laboratoriot (Järvenpään kaupungin tiedote, ). Kotona ohjeiden mukaan otetut näytteet toimitetaan kumpaan tahansa laboratorioon jonotusnumerolla. Näyteastioita voi hakea molemmista laboratorioista jonotusnumerolla. Lisätietoja: > Terveys > Laboratorio 7. SEKSUAALITERVEYS JA RASKAUDEN EHKÄISY Järvenpään kaupungin ehkäisyneuvolat sekä Jampan että Keskustan neuvoloissa vastaavat raskauden ehkäisyyn, raskauden keskeytykseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Ehkäisyneuvolan terveydenhoitajan tavoittaa parhaiten arkisin klo 12-13, jolloin voi varata ajan vastaanotolle tai kysyä neuvoja ja ohjeita. Järvenpään kaupungin ehkäisyneuvoloiden yhteystiedot: 1. Keskustan ehkäisyneuvola Sibeliuksenkatu 14 II krs Terveydenhoitaja Maija Tikkanen, puh

12 12 2. Jampan ehkäisyneuvola Jampankaari 5a Terveydenhoitaja Hanna Viirre, puh MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT Opiskelukyky on usean tekijän toiminnallinen kokonaisuus. Opiskelukyky koostuu seuraavista tekijöistä: 1. yksilön opiskelutaidot, 2. yksilölliset voimavaratekijät, kuten elämäntilanne ja sosiaalinen tukiverkko, 3. opiskeluympäristöön liittyvät tekijät 4. opetus- ja ohjaustoiminta. Yhden osatekijän puutteita tai heikentymistä voidaan väliaikaisesti kompensoida vahvistamalla opiskelukyvyn muita osa-alueita. Oppilaitoksen toiminnassa on olennaista painottaa mielialaa, mielenterveyttä ja päihteettömyyttä ennaltaehkäiseviä työtapoja. Oppilaitoksen opiskelijahuoltotiimit seuraavat opiskelijoiden kokonaisjaksamista ja opintojen edistymistä. Oppimiseen, jaksamiseen ja mielialaan sekä päihteiden käyttöön liittyviä kysymyksiä kartoitetaan syksyllä koulun alkaessa HOJKS-palavereissa, säännöllisissä hyvinvointikokouksissa, vastaanottokäynneillä ja yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Opiskelija voi myös oma-aloitteisesti kääntyä joko opiskelijahuollon yhdyshenkilön, terveydenhoitajan tai tiimin psykologin puoleen mielialaan tai päihteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijan mielialan ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki Psykososiaalinen stressi on tärkeä masennusta aiheuttava ja laukaiseva tekijä. Pitkittyessään stressi saattaa edetä ahdistuneisuudeksi ja lopulta masentuneisuudeksi. (Lönnqvist, 2009.) Psykososiaalinen, vuorovaikutuksellinen, tuki on aina merkittävä osa masennuksen hoitoa. Opiskelijahuollon työntekijät antavat opiskelijoille ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea pääasiallisesti asiakastapaamisten ja ryhmämuotoisten toimintatapojen kautta. Oppilaitoksen vapaa-ajanohjelma on suunniteltu siten, että se tukee ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea.

13 13 Vapaa-ajan ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin, virkistäytymiseen kulttuurin, kädentaitojen ja liikunnan kautta. Huoli opiskelijan mielialan laskusta voi herätä opiskelijan itsensä kertomana tai hyvinvointi-, HOJKS- ja/tai tiimipalavereissa. Asiasta neuvotellaan opiskelijahuoltotiimissä työntekijöiden työnjaosta sopimiseksi. Varhaisessa tuessa opiskelijan vointia ja toimintakykyä arvioidaan ja tuetaan noin 6-8 viikon ajan säännöllisten opiskelijan viikoittaisten tapaamisten avulla. Kun on kyse lievästä mielialan laskusta, oppilaitoksen terveydenhoitajat tapaavat opiskelijan kanssa kerran viikossa noin 6 8 viikon ajan. Mikäli on kyse vakavammasta tai pitkäkestoisemmasta mielialan laskusta, oppilaitoksen psykologit tapaavat opiskelijan kanssa kerran viikossa noin 6 8 viikon ajan. Ratkaisukeskeinen, kognitiivista jäsentämistä tukeva ja psykoedukatiivinen lähestymistapa on keskeinen. Varhaisen tuen alkaessa tehdään alkukartoitus. Terveydenhoitaja ja/tai psykologi kartoittavat opiskelijan elämäntilannetta, stressitekijöitä ja voimavaroja, elämäntapoja, fyysistä ja psyykkistä terveyttä, sairaushistoriaa sekä kokonaistoimintakykyä. Alkukartoituksen tekemisessä käytetään BDI-mielialakyselyä. Moniammatillista asiantuntijuutta (opiskelijahuolto, opetushenkilöstö, asuntolan henkilökunta) ja verkostojen (hoitoverkosto, läheisverkko) tarjoamaa tukea hyödynnetään osana varhaista tukea. Opiskelija voidaan tarvittaessa ohjata stressinhallintaryhmään tai depressiokouluun. Opiskelija ohjataan tarvittaessa alueen mielenterveyspalveluiden piiriin. Kuntoutuspsykologit tekevät tähän liittyen tarvittaessa lähetteet ja lausunnot. Opiskelijaa tuetaan jonotusaikana varhaisen tuen mallin mukaisesti siihen asti, kun hän pääsee mielenterveyspalveluiden piiriin. Vakavan masennuksen kohdalla hoitoonohjausta ei tule pitkittää. Ennen lähetteen laatimista opiskelijan fyysinen terveydentila arvioidaan opiskeluterveydenhuollon kautta. Stressinhallintaryhmä Oppilaitoksessa tiedotetaan opiskelijoita voimavarojen edistämisestä ja stressinhallinnasta. Lisäksi oppilaitoksessa järjestetään lukukausittain stressinhallintaryhmä, jota ohjaa

14 14 kuntoutuspsykologi. Ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa. Stressinhallintaryhmän osallistujat valitaan opiskelijahuoltotiimien kautta. Depressiokoulu Oppilaitoksessa järjestetään lukukausittain depressiokouluryhmiä. Depressiokoulu on psykoedukatiivinen varhaisen tuen työtapa. Ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa, ja sitä ohjaavat työskentelyyn koulutetut sosiaali- ja terveysalan työntekijät. Depressiokouluun valitaan osallistujat opiskelijahuoltotiimien kautta. Alueen mielenterveyspalveluihin hakeutuminen Nuorten mielenterveyspalvelut Jos vuotias opiskelija on saanut opiskelijahuollon tukea mielialaan liittyvissä kysymyksissä varhaisen tuen mallin mukaisesti, mutta hänen vointinsa ei kohene, opiskelija ohjataan mielenterveyspalveluiden piiriin. Vakavan masennuksen kohdalla hoitoonohjausta ei tule pitkittää. Opiskelijahuollon psykologi laatii opiskelijan tilanteesta lausunnon ja joko psykologi tai opiskeluterveydenhuollon lääkäri laatii lähetteen HUSin JMT:n nuorisopsykiatriselle poliklinikalle. Lähetteeseen tulee kirjata vastuulääkäri. Mikäli opiskelija tarvitsee mielialalääkityksen aloittamista mahdollisimman pian ennen mielenterveysyksikössä käyntiä, opiskelijahuollon lääkäri tai ei-kiireellisen hoidon yksikön omalääkäri Vanhakylänniemessä aloittaa lääkityksen konsultoituaan nuorisopsykiatrisen poliklinikan erikoislääkäri Krista Pappia. HUS JMT (Järvenpää- Mäntsälä-Tuusula) Nuorisopsykiatrinen poliklinikka Sibeliuksenkatu 4 C JÄRVENPÄÄ Puh

15 15 Aikuisten mielenterveyspalvelut Jos täysi-ikäinen opiskelija on saanut opiskelijahuollon tukea mielialaan liittyvissä kysymyksissä varhaisen tuen mallin mukaisesti, mutta hänen vointinsa ei kohene, opiskelija ohjataan mielenterveyspalveluiden piiriin. Vakavan masennuksen kohdalla hoitoonohjausta ei tule pitkittää. Opiskelijahuollon psykologi laatii opiskelijan tilanteesta lausunnon ja lähetteen ja lähettää sen Järvenpään kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön yksikköön. Yksikkö ilmoittaa opiskelijan vastaanottoajan joko opiskelijalle itselleen tai hänet lähettäneelle psykologille. Vastaanotolle jonotusaika kestää noin 2 3 viikkoa. Mikäli opiskelija tarvitsee mielialalääkityksen aloittamista mahdollisimman pian ennen mielenterveysyksikössä käyntiä, hänen tulee asioida ei-kiireellisen hoidon yksikössä omalääkärillä Vanhakylänniemessä. Järvenpään kaupunki Mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö Myllytie JÄRVENPÄÄ Neuvonta puh (ma-to klo 9 14, pe klo 9 11) Mielenterveysyksikön päivystysvastaanotto on ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin klo 9 11 Puhelinaika maanantaista torstaihin klo Kiireelliseen mielenterveyshoitoon hakeutuminen Jos opiskelijalla on kiireellistä, mutta ei päivystyksellistä hoitoa edellyttäviä oireita, kuten vaikea-asteinen masennustila, jossa vakavaa itsetuhoisuutta tai psykoottisia oireita, vakava psykoosiepäily

16 16 somaattinen tai psyykkinen kriisi anoreksiassa seksuaalirikoksen uhrit psykologi laatii lähetteen kiireelliseen hoidon tarpeen arviointiin. Opiskelija saa kutsun mielenterveyden tilan arviointiin 1 7 vuorokauden sisällä. Nuoret vuotiaat HUS JMT (Järvenpää- Mäntsälä-Tuusula) Nuorisopsykiatrinen poliklinikka Sibeliuksenkatu 4 C JÄRVENPÄÄ Puh Aikuiset Järvenpään kaupunki Mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö Myllytie JÄRVENPÄÄ Neuvonta puh (ma - to klo 9 14, pe klo 9 11) Mielenterveysyksikön päivystysvastaanotto on ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin klo 9 11 Puhelinaika maanantaista torstaihin klo Järvenpään mielenterveyden yksikkö käyttää tarvittaessa esimerkiksi HUSin mielialapoliklinikan ja muita aikuispsykiatrian palveluita. Päivystykselliseen hoitoon hakeutuminen Päivystysaikana kiireelliseen mielenterveyshoitoon hakeudutaan terveyskeskuspäivystyksen kautta.

17 17 Hätätapaukset Tilaa ambulanssi 112 Huolehdi opiskelijan mukaan esitiedot eli tiedot perussairauksista ja lääkityksistä Ilmoitus lähiomaisille/huoltajille Akuutit sairaudet Hakeutuminen terveyskeskuspäivystykseen Järvenpään terveyskeskus Vanhankylänniemi klo 8-22 Annitädintie puh Suositellaan ohjeellisen ajan varaamista, tarvittaessa hakeutuminen myös ilman ajanvarausta Hyvinkään sairaala klo Sairaalakatu Hyvinkää puh Opiskelija, hänen huoltaja tai hänen kanssaan työskentelevä työntekijä saattavat tarvittaessa opiskelijan Järvenpään kaupungin terveyskeskuksen tai Hyvinkään sairaalan terveyskeskuspäivystyksen ensiapuun. Lääkäri päättää jatkotutkimuksista ja mahdollisesta hoidosta. Mikäli kyse alaikäisestä opiskelijasta, huoltajien kanssa tulee olla yhteydessä heidän näkemyksensä huomioimiseksi. Päihteiden käytön ehkäisemien, varhainen tunnistaminen ja hoitoon ohjautuminen Alkoholin liikakäyttö on yksi tärkeimmistä terveyteemme haitallisesti vaikuttavista tekijöistä. Terveydenhuollolla on keskeinen asema alkoholiongelman ehkäisyssä, havaitsemisessa ja hoidossa. On tärkeää muistaa alkoholiongelman yleisyys ja pyrkiä tunnistamaan liikakäyttö. AUDIT-kysely tunnistaa noin 80 % alkoholia liiallisesti käyttävistä henkilöistä. AUDIT-kysely

18 18 soveltuu alkoholinkäyttöön liittyvän keskustelun ja terveysneuvonnan avaajana. (Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa, 2011.) Oppilaitoksessa tullaan vahvistamaan tulevaisuudessa ehkäisevän päihdetyön toimintatapoja. Keskeinen osa työskentelyä on ryhmien tasolla yleisten sosiaalisten taitojen, myönteisen ryhmäkulttuurin ja ryhmäpaineen sietämisen vahvistaminen. Riskiehkäisyssä korostuvat kohdennettu työ ja pienryhmätoiminta. Yksilön tasolla sosiaalisten taitojen sekä itsetunnon ja arvomaailman vahvistaminen ovat keskeisiä osa-alueita. Yksilötasolla tulee korostaa yksilöllisten valintojen merkitystä ja tarvittaessa tarjota henkilökohtaista tukea ja ohjata kuntoutukseen. Päihdehoidon tarpeen tullessa esille opiskelijahuollon yhdyshenkilö tai tiimin terveydenhoitaja täyttää yhteistyössä opiskelijan kanssa päihdesopimuksen. Jäljennös päihdesopimuksesta toimitetaan tiedoksi hoitopaikkaan ja alaikäisen huoltajalle. Opiskelija saa oman kappaleen päihdesopimuksesta. Päihdesopimus antaa oppilaitoksen opiskelijahuollon yhdyshenkilölle tai terveydenhoitajalle luvan olla yhteydessä hoitotahon päihdetyöntekijään. Opiskelijahuollon yhdyshenkilö tai terveydenhoitaja seuraavat opiskelijan päihdehoitoon sitoutumista. He voivat vaihtaa tietoja hoitopaikan kanssa hoidossa käymisestä. Päihdesopimuksen allekirjoittanut opiskelija suostuu päihdeseulaan ja/tai hoitoon päihdeongelman vuoksi. Eduskunta on hyväksynyt lakiin ammatillisesta koulutuksesta 34 a :ään muutoksen, jossa todetaan seuraavaa: Huumausainetestaus Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen:

19 19 1) vakavasti vaarantaa opiskelija itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä; 2) vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta; 3) vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai 4) merkittävästi lisää koulutuksen järjestäjän, 16 :ssä tarkoitetun työpaikan tai 17 :ssä tarkoitetun työnantajan hallussa olevien huumausainelain (373/2008) 3 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä. Huumausainetestiä koskevalla todistuksella tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän osoittaman laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa todistusta, josta ilmenee, että opiskelijalle on tehty testi huumausainelain 3 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun huumausaineen käytön selvittämiseksi, sekä testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Todistus on esitettävä koulutuksen järjestäjän määräämässä kohtuullisessa ajassa. huumausainetestiä koskevan todistuksen vaatimisesta on ilmoitettava opiskelijan huoltajalle. Laki tulee voimaan , ja se edellyttää, että koulutuksen järjestäjän tulee yhteistyössä opiskelijahuollon toimijoiden kanssa laatia kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi. Koulutuksen järjestäjä vastaa 34 :ssä tarkoitetusta huumausainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Järvenpään kaupungin päihdepalvelut Järvenpään kaupunki Mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö Myllytie JÄRVENPÄÄ Neuvonta puh (ma-to klo 9 14, pe klo 9 11) Mielenterveysyksikön päivystysvastaanotto on ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin klo 9 11 Puhelinaika maanantaista torstaihin klo 12 13

20 20 9. TERVEYDENHUOLTOPALVELUIDEN MAKSUT OPISKELIJOILLE Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot ovat maksuttomia kaikille opiskelijoille. Lisäksi oppilaitoksen opiskelijahuollon muut palvelut (mm. kuntoutuspsykologi, kuntoutusneuvoja ja sosiaalityöntekijä, fysio- ja toimintaterapeutti) ovat opiskelijoille ilmaisia. Kaikki oppilaitoksen opiskelijat voivat käyttää julkisen terveydenhuollon eli Järvenpään terveyskeskuksen palveluita, mutta 18 vuotta täyttäneiltä niistä veloitetaan poliklinikkamaksu. Poliklinikkamaksu on yleensä 13,70, mutta iltaisin, viikonloppuna ja arkipyhinä ensiavun maksu 18,80. Terveyskeskusmaksun katto on 41,10 eli jos vuoden aikana käy kolme kertaa terveyskeskuksessa ja maksaa 13,70 maksun, eivät käynnit sen jälkeen maksa enää mitään. Rahaa ei tarvita kun vastaanotolle mennään, vaan lasku lähetetään myöhemmin kotiin. Vastaavalla tavalla myös hammashoito on yli 18-vuotiaille maksullista. 10. VAKUUTUSTEN KÄYTTÖ TAPATURMISSA Kaikki Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen opiskelijat ovat vakuutettuina opiskelun ajan. Opiskelijoilla on opiskeluaikana voimassa oleva tapaturmavakuutus Pohjolavakuutusyhtiöstä. Opiskelijat ovat vakuutettuina sekä koulu- että vapaa-ajalla, loma-ajat sisältäen. Opiskelijat ovat vakuutettuina myös koulumatkoilla ja työssäoppimisjaksoilla. Oppilaitoksen terveydenhoitajat tekevät yhdessä opiskelijan kanssa tapaturmailmoituksen ja ohjeistavat tapaturmailmoitusmenettelyssä. Oppilaitoksen terveydenhoitaja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan tapaturmaan liittyvissä lisäselvityksissä. 11. LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Oppilaitoksessa laaditaan lääkehoidon suunnitelma lukuvuonna Opiskelijat huolehtivat itse lääkkeiden annostelusta ja lääkkeiden ottamisesta.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Järvenpää 28.11.2013 Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM etunimi.sukunimi(at) stm.fi 27.11.2013

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM maire.kolimaa@stm.fi 24.9.2015 Opiskeluterveydenhuollon toimivuus Helsinki 17.9.2015 Sisältö opiskeluterveydenhuollon taustaa

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi. Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere

Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi. Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere Hallituksen esityksen tavoitteena on edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenneturvallisuutta,

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 www.yths.fi/joensuu Uudelle opiskelijalle Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma 1.9.2016 Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT 1 Tietoa nuorista Tutkimustietoa lapsista ja nuorista ( Kouluterveyskyselyt,

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015 Itä-Suomen

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 17.4.2015 Sisältö historia opiskeluterveydenhuollon tila ja kehittäminen terveydenhuoltolaki (1326/2010) valtioneuvoston

Lisätiedot

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perusturvatoimen palveluverkko Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Palveluverkon kehittämisen tavoitteita Toiminta on laadukasta ja perustuu todettuun hyötyyn potilaalle tai asiakkaalle Asiakasystävällisyys

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS 2012 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS On valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1 OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Heini Pietilä 11.4.2012 1 HYVINVOINTITYÖN TAVOITE Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö ammatillisen koulutuksen kentällä

Oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö ammatillisen koulutuksen kentällä Oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö ammatillisen koulutuksen kentällä Lähtökohdat Opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon säädetään Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta Asuntolatoiminta SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat... 3 2. Asuntolatoiminnan toimintasuunnitelma / vuosikello... 3 3. Asukasvalinnat... 3 4. Asuntolatoiminnan kehittäminen... 4 5. PKKY:n asuntoloiden toimintaohjeet...

Lisätiedot

Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen. Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015

Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen. Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015 Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015 1 sosiaali ja terveyspalvelut tarveperusteisia (riittävät palvelut) edellytykset toimia yhteiskunnan

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako 3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 3.1 Yhteistyö kotien kanssa Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta hyvään aikuisuuteen. Molemmat tukevat opiskelijoita sekä opiskelua että hyvinvointia

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011. 951/2011 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011. 951/2011 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 951/2011 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3

Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Nurmijärven kunnan henkilöstön päihdeohjelma Liite 3 Huumetestaus Nurmijärven kunnan työpaikoilla Laki yksityisyyden suojasta työelämässä määrää, että työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto 28.10.2015 Toteutuneet tarkastukset toisen asteen oppilaitoksissa Milloin oppilaitoksessa

Lisätiedot

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6 SODANKYLÄN KUNTA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 2015 2017 TYÖNANTAJATIEDOT Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu

Lisätiedot

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita?

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Päivystys Aika päivystykseen varataan aina ensisijaisesti puhelimitse. Hoidon tarpeen arvioinnin suorittaa aina sairaanhoitaja, joka ohjaa

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tilastointi Anja Juutilainen Ma vastaava terveydenhoitaja/ Kuopio

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tilastointi Anja Juutilainen Ma vastaava terveydenhoitaja/ Kuopio Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tilastointi 8.6.2016 Anja Juutilainen Ma vastaava terveydenhoitaja/ Kuopio Yksilökohtainen opiskeluhuolto Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäisille

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2016 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija, joka tarjoaa opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä toimii

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Perustiedot Laatinut Tuomo Reina, yl 27.7.2009 Peruskunnat ja väestö Peruskunnat ovat Keuruu ja Multia Asukkaita Keuruulla on n. 11000, joista keskustaajamassa

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen 09.01.2017 Sivu 1 / 1 4885/2016 10.03.02 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäntynen, puh. 043 826 8978 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sora-säädösten toimeenpano ammattikoulutuksessa

Sora-säädösten toimeenpano ammattikoulutuksessa Sora-säädösten toimeenpano ammattikoulutuksessa Sora-säädösten tavoitteet ja keskeiset sisällöt Helsinki 25.10.2012 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Sora-säädökset ja määräykset 1/3 LAIT (Hallituksen esitys

Lisätiedot

Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa. Henna Haravuori

Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa. Henna Haravuori Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa Henna Haravuori 1 Työnjako nuorten masennustilojen hoidossa Perusterveydenhuolto (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveyskeskukset,

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot