Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa IJKK Opiskelijahuolto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa. 15.9.2011 IJKK Opiskelijahuolto"

Transkriptio

1 1 Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa IJKK Opiskelijahuolto

2 2 Sisällys 1. Opiskeluterveydenhuolto 2. Terveystarkastukset 3. Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa Terveystarkastusten järjestäminen Terveydenhoitajien toiminta ja vastaanotto Kaupungin terveydenhoitaja Oppilaitoksen terveydenhoitajat Lääkärin vastaanotto 4. Suun terveydenhoito Suun terveystarkastus ja kiireetön hoito Päivystyksellinen hoito 5. Kiireellinen sairaanhoito Hätätapaukset Akuutit sairaudet Lievät sairaudet 6. Kiireellisen laboratoriotutkimuksen järjestäminen 7. Seksuaaliterveys ja raskauden ehkäisy 8. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Opiskelijan mielialan ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki Stressinhallintaryhmä Depressiokoulu Alueen mielenterveyspalveluihin hakeutuminen Nuorten mielenterveyspalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Kiireelliseen mielenterveyshoitoon hakeutuminen Päivystykselliseen hoitoon hakeutuminen Hätätapaukset Akuutit sairaudet Päihteiden käytön ehkäisemien, varhainen tunnistaminen ja hoitoon ohjautuminen 9. Terveydenhuoltopalveluiden maksut opiskelijoille 10. Vakuutusten käyttö tapaturmissa 11. Lääkehoidon suunnitelma

3 3 1. OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Toukokuun 1. päivänä 2011 astui voimaan uusi terveydenhuoltolaki. Lain 17 mukaan kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työharjoittelun aikainen terveydenhuolto. Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät 1. oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein; 2. opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen, johon sisältyvät lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille kaksi määräaikaista terveystarkastusta ja kaikille opiskelijoille terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti; 3. terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden järjestäminen opiskelijoille, mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto mukaan lukien; 4. opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai hoitoon ohjaaminen. Kunnan perusterveydenhuollon on opiskeluterveydenhuollon palveluja järjestäessään toimittava yhteistyössä alaikäisen opiskelijan vanhempien ja huoltajien, muun opiskelijahuoltoja opetushenkilöstön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Opiskeluterveydenhuolto on osa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 37 a :n mukaista opiskelijahuoltoa. Kunnan perusterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen tulee osallistua ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 14 mukaisen opetussuunnitelman laatimiseen siltä osin, kun se koskee opiskelijahuoltoa sekä oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä.

4 4 2. TERVEYSTARKASTUKSET Valtioneuvoston asetuksen 380/ mukaan opiskelijalle, joka opiskelee opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa on tehtävä ensimmäisenä opiskeluvuonna terveydenhoitajan tarkastus ja ensimmäisenä tai toisena vuonna lääkärintarkastus, ellei lääkärin tarkastusta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. Erityisopetuksessa olevalle opiskelijalle tulee kuitenkin aina tehdä lääkärintarkastus ensimmäisenä opiskeluvuonna. Asetuksen 10 mukaan opiskelijalle on tehtävä vähintään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve. Asetuksen 13 mukaisesti terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä siten, että opiskelijan erityisen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarpeenmukainen tuki järjestetään viiveettä. Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja tuen järjestämiseksi on tarvittaessa tehtävä yhteistyötä kunnan eri toimijoiden, kuten lastensuojelun, opiskelijahuollon sekä erikoissairaanhoidon ja muiden tahojen kanssa. 3. OPIKELUTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN INVALIDILIITON JÄRVENPÄÄN KOULUTUSKESKUKSESSA Terveystarkastusten järjestäminen Järvenpään kaupunki vastaa oppilaitoksen opiskelijoiden terveystarkastusten järjestämisestä. Terveydenhuoltolain mukaiset terveystarkastukset toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Järvenpään kaupungin terveydenhoitaja ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri suorittavat terveystarkastukset. Opiskelijan tulee toimittaa etukäteen joko opiskelijahuollon yhdyshenkilön tai oman tiimin terveydenhoitajan kautta tarvittavat taustatiedot. Näihin voi sisältyä mm. koulu- tai opiskeluterveydenhuoltosuunnitelma kuntoutussuunnitelma hoitosuunnitelma tai viimeisin B-lausunto. Mikäli opiskelijalle on tehty oppilaitoksessa terveystarkastus valmentavan koulutuksen aikana,

5 5 sitä ei tehdä uudelleen hänen aloittaessaan tutkintotavoitteisen koulutuksen. Mikäli opiskelijalle on tehty terveystarkastus jonkin muun oppilaitoksen järjestämässä valmentavassa koulutuksessa, hänen tulee tuoda ko. vuoden terveystarkastustulokset terveystarkastukseen. Järvenpään kaupungin terveydenhoitaja suunnittelee terveystarkastusaikataulun yhteistyössä oppilaitoksen opiskelijahuoltotiimien kanssa lukuvuoden alkaessa. Mikäli opiskelija tarvitsee terveydenhuollon palveluita heti opintojen alkaessa (esimerkiksi säännöllisen laboratorioseurannan tai mielenterveyspalveluiden järjestämiseksi), hänen tulee kääntyä kaupungin terveydenhoitajan puoleen palveluiden organisoimiseksi opiskelupaikkakunnalle. Kaupungin terveydenhoitaja tekee varusmiestarkastuksia järvenpääläisille nuorille. Ulkopaikkakuntalaisten täytyy ottaa yhteyttä varusmiestarkastuksen tekemistä varten omaan kotikuntaan. Terveydenhoitajien toiminta ja vastaanotto Kaupungin terveydenhoitaja Terveydenhoitaja Heidi Näätänen, puh Järvenpään kaupungin terveydenhoitaja työskentelee oppilaitoksella kolme päivää viikossa. Järvenpään kaupungin terveydenhoitajan tehtävänä on päivystysvastaanoton pitäminen ja opiskelijoiden terveystarkastusten järjestäminen. Kaupungin terveydenhoitajan päivystysvastaanotto on ma - ke klo Krooniset haavanhoidot ohjataan joko väestövastuusairaanhoitajan vastaanotolle tai yritetään siirtää oman kotikunnan palvelua opiskelupaikkakunnalle (maksusitoumus). Kaupungin terveydenhoitaja auttaa opiskelijoiden opiskelukyvyn arvioimisessa. järvenpään kaupungin opiskeluterveydenhuolto kerää asiakastiedot kaupungin Pegasostietojärjestelmään. Oppilaitoksen terveydenhoitajat eivät kerää asiakastietoja. Jos opiskelija tarvitsee sairaskertomustietoja tai laboratoriovastauksia, tulee hänen kääntyä kaupungin terveydenhoitajan puoleen.

6 6 Oppilaitoksen terveydenhoitajat Johanna Lehtovaara, puh Paula Loukimo, puh Hanna Rosenlöf, puh Oppilaitoksen terveydenhoitajat osallistuvat opiskelijahuollon yhdyshenkilötyöskentelyyn, tekevät terveysneuvontatyötä, ohjaavat hyvinvointi- ja varhaisen tuen ryhmiä sekä osallistuvat oppilaitoksen turvallisuustoimintaan. Terveydenhoitajat auttavat opiskelijaa oman opiskelukyvyn arvioimisessa. He ohjaavat omien tiimiensä opiskelijoita omahoitoon ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. He ovat myös asuntolassa asuvien opiskelijoiden käytettävissä. Opiskelijahuollon terveyden- ja sairaanhoidon työntekijät ovat oppilaitoksen yhdyshenkilöitä osallistuttaessa opiskelijoiden terveydentilaan liittyviin hoitoneuvotteluihin opiskelijoiden kotipaikkakunnilla. Oppilaitoksen terveydenhoitajat auttavat opiskelijoita kaupungin eri palvelurakenteisiin hakeutumisessa. Oppilaitoksen terveydenhoitajat auttavat opiskelijoita myös terveydentilan ja hoidon tarpeen arviointiin liittyvissä kysymyksissä. Oppilaitoksen terveydenhoitajat pitävät omille vastuuryhmilleen maanantaista perjantaihin tiimipäivystystä klo ja hyvinvointipäivystystä kello Hyvinvointipäivystykseen voivat hakeutua opiskelijat, jotka tarvitsevat ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa. Lääkärin vastaanotto Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotto on koululla viikoittain tiistaisin ja torstaisin aamupäivällä. Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle tapahtuu kaupungin terveydenhoitajan kautta. Lääkärin vastaanotolla on mahdollisuus reseptien uusintaan. Opiskeluterveydenhuollon lääkärille ohjattavat tapaukset: 1. univaikeudet 2. mielenterveyteen liittyvät asiat Huom! Opiskelijaterveydenhuollon lääkäri ei määrää v opiskelijoiden mielialalääkkeitä, koska ne ovat erikoissairaanhoidon vastuulla

7 7 3. kokonaistilanteeseen liittyvät arviot (esim. terveydentilan arviointi ennen mielenterveyspalveluihin ohjaamista, opiskelukyvyn arviointi) 4. päihdeongelma (mini-interventio) 5. fyysiset ongelmat, jotka haittaavat koulunkäyntiä ja joiden hoidossa ei ole olemassa olevaa hoitotahoa 6. lähetteet aikuispuolelle esim. syömishäiriöt 7. nuoren kasvuun liittyvät häiriöt 8. työharjoitteluun lähtevien rokotusreseptit 4. SUUN TERVEYDENHOITO Suun terveystarkastus ja kiireetön hoito Oppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus suun terveyden tarkastamiseen kerran opintojen aikana. Suun terveystarkastuksessa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve. Opiskelija voi varata tarkastusajan itse tai aika voidaan varata terveystarkastuksen yhteydessä. Ajan voi varata joko hammaslääkärin, suuhygienistin ja/tai hammashoitajan vastaanotolle. Suun terveyden tarkastus järjestetään joko Mannilantien hammashoitolassa, Mannilantie 13, Järvenpää, puh. (09) tai Jampan hammashoitolassa, Jampankaari 5 A, Järvenpää. Ajanvaraus tapahtuu keskitetystä ajanvarauksesta: puh. (09) ma - to klo , pe ja aattoina klo 8 14 Ajanvaraukset ja -peruutukset ainoastaan puhelimitse Kiireettömän hoidon jatkohoitona on tarvittaessa uusi käynti hammaslääkärin, suuhygienistin ja/tai hammashoitajan vastaanotolle. Mikäli opiskelija kokee hammaslääkäripelkoa, hänellä on mahdollisuus saada apua asiassa. Mikäli opiskelijan on esteettömyyteen liittyvistä syistä poikkeuksellisen hankalaa asioida Mannilantien hammashoitolassa, hammashoitola järjestää suun terveyden tarkastuksen asuntolassa. Tällöin suuhygienisti tarkastaa opiskelijan suun terveyden joko terveysasemalla tai asuntolassa.

8 8 Hammashoitolan palvelut ovat maksullisia 18 vuotta täyttäneille. Lisäksi peruuttamattomasta poisjäännistä peritään kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä 33,80 maksu. Päivystyksellinen hoito Akuutissa tilanteessa opiskelija hakeutuu ensisijaisesti Järvenpään hammashoitolan särkypäivystykseen. Särkypäivystysaika varataan suun terveydenhuollon keskitetystä ajanvarauksesta: puh. (09) ma - to klo , pe ja aattoina klo 8 14 Ajanvaraukset ja -peruutukset ainoastaan puhelimitse Kaikilla kiireellisen hoidon tarpeessa olevilla on oikeus välittömään hoitoon, muiden osalta hoidon kiireellisyys arvioidaan (0-3kk). Akuutissa tilanteessa, Järvenpään hammashoidon ollessa kiinni, opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua iltaisin klo 22:00 saakka Järvenpään terveyskeskuspäivystykseen Järvenpään Vanhankylänniemeen, Annitädintie, puh Yöllä klo on mahdollisuus hakeutua Hyvinkään sairaalaan, Sairaalakatu 1, Hyvinkää, puh Akuutin hoidon jatkohoitona on tarvittaessa uusi käynti hammaslääkärin, suuhygienistin ja/tai hammashoitajan vastaanotolle. Jatkohoitona voi olla myös ajanvaraus suun terveyden tarkastamiseen suun terveyden tarkempaa kartoittamista varten. 5. KIIREELLINEN SAIRAANHOITO Opiskelija, huoltaja tai omainen (esim. vanhemmat), asuntolan yhdyshenkilö tai tukihenkilö (esim. asuntolanohjaaja, henkilökohtainen avustaja), opiskelijahuollon jäsenet (esim. terveydenhoitaja), luokan henkilökunta (esim. opettaja, ohjaaja) osallistuvat kaikki oireiden tai avun tarpeen tunnistamiseen ja hoidon tarpeen arviointiin yhdessä opiskelijan kanssa. Yleensä opiskelija tekee itse päätöksen hoitoon hakeutumisesta. Kuitenkaan kaikissa tapauksissa potilas ei ole halukas tai kykenevä tekemään hoitoaan koskevia päätöksiä. Esimerkiksi akuutissa tilanteessa ammattihenkilön edellytetään tekevän hoitopäätöksen. (Routasalo & Pitkälä, 2009: 7.) Oikeanlainen menettelytapa riippuu tilanteen

9 9 kiireellisyydestä, erilaiset hoitopolut on kuvattu seuraavaksi: Hätätapaukset Tilaa ambulanssi 112 Huolehdi opiskelijan mukaan esitiedot eli tiedot perussairauksista ja lääkityksistä Ilmoitus lähiomaisille/huoltajille Akuutit sairaudet Hakeutuminen terveyskeskuspäivystykseen Järvenpään terveyskeskus Vanhankylänniemi klo 8-22 Annitädintie puh Suositellaan ohjeellisen ajan varaamista, tarvittaessa hakeutuminen myös ilman ajanvarausta Hyvinkään sairaala klo Sairaalakatu Hyvinkää puh Opiskelija, hänen huoltaja tai hänen kanssaan työskentelevä työntekijä saattavat tarvittaessa opiskelijan Järvenpään kaupungin terveyskeskuksen ensiapuun. Opiskelija ilmoittautuu ensiapuun eli Järvenpään terveyskeskukseen tai Hyvinkään sairaalaan. Tämän jälkeen lääkäri kutsuu nimellä sisään lääkärin vastaanotolle. Hän määrää mahdollisesti jatkotutkimuksia, kirjoittaa sairauslomaa ja antaa lääkemääräyksen eli reseptin. Opiskelija hakee lääkkeet apteekista, apteekkiin tulee ottaa Kela-kortti mukaan Kela-korvauksen saamiseksi. Järvenpään apteekkien yhteystiedot ovat sivulla 11. Opiskelijan tulee ilmoittaa sairauslomasta vastuuopettajalle ja asuntolaan, pidemmistä sairauslomista ilmoitus myös opiskelijahuollon yhdyshenkilölle. Tilanteesta riippuen opiskelija menee sairausloman ajaksi joko kotihoitoon tai sairaalahoitoon.

10 10 Lievät sairaudet Opiskelijan sairastuessa lievästi on ensisijaista arvioida, onko sairaus hoidettavissa itsehoitona Intranetin ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa opiskelija voi hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle. Kaupungin terveydenhoitajan päivystysvastaanotto on ma - ke klo Torstaisin ja perjantaisin opiskelijat hakeutuvat väestövastuusairaanhoitajan vastaanotolle alueella 12, Vanhankylänniemen terveysasema. Järvenpääläiset hakeutuvat oman kotiosoitteen perusteella oman väestövastuusairaanhoitajan vastaanotolle. Oman alueen numeron voi tarkistaa Järvenpään kaupungin Internet-sivuilta osoitteesta Terveys Sairaanhoito. Väestövastuusairaanhoitajan vastaanotto on ma - pe klo Vastaanotolle voi hakeutua sekä ajanvarauksella että ilman ajanvarausta. Ajanvaraus ja hoidon tarpeen arviointi väestövastuusairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotolle on arkisin klo ja välisenä aikana. Opiskelija varaa itse ajan. Väestövastuusairaanhoitajan vastaanotto on tarkoitettu kiireettömiä sairastapauksia varten. Opiskelija arvioi, onko kyseessä sellainen tapaus, että se vaatii hoitoa samana päivänä, vai voiko se odottaa seuraavaan maanantaihin, jolloin kaupungin terveydenhoitaja on paikalla. 6. KIIREELLISEN LABORATORIOTUTKIMUKSEN JÄRJESTÄMINEN Jos opiskelija tarvitsee kiireellisen laboratoriotutkimuksen, opiskelija hakeutuu IJKK:n terveydenhoitajan, kaupungin terveydenhoitajan tai opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle ja saa tarvittaessa lähetteen laboratoriotutkimukseen. Tämän jälkeen opiskelija varaa ajan Järvenpään terveyskeskuksen laboratorioon. Terveyskeskuslaboratoriot: 1. Sibeliuksenkadun laboratorio Sibeliuksenkatu 14 samoissa tiloissa keskusneuvolan kanssa Ajanvaraukset puhelimitse ma - to klo puh

11 11 Näytteenottoajat ma - to klo , pe ja aattoina klo Huom! Sibeliuksenkadulla näytteenotot vain ajanvarauksella INR-näytteenottoa lukuun ottamatta! 2. Vanhankylänniemen terveyskeskuksen laboratorio Annitädintie Näytteenottoajat ma - to klo , pe ja aattoina klo puh Huom! Vanhankylänniemessä näytteenotto vain jonotusnumerolla! Asiakkaat voivat käyttää kumpaa tahansa laboratoriota. Järvenpääläiset voivat asioida myös muissa HUSLABin toimipisteissä useilla paikkakunnilla, ks. hus.fi/laboratoriot (Järvenpään kaupungin tiedote, ). Kotona ohjeiden mukaan otetut näytteet toimitetaan kumpaan tahansa laboratorioon jonotusnumerolla. Näyteastioita voi hakea molemmista laboratorioista jonotusnumerolla. Lisätietoja: > Terveys > Laboratorio 7. SEKSUAALITERVEYS JA RASKAUDEN EHKÄISY Järvenpään kaupungin ehkäisyneuvolat sekä Jampan että Keskustan neuvoloissa vastaavat raskauden ehkäisyyn, raskauden keskeytykseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Ehkäisyneuvolan terveydenhoitajan tavoittaa parhaiten arkisin klo 12-13, jolloin voi varata ajan vastaanotolle tai kysyä neuvoja ja ohjeita. Järvenpään kaupungin ehkäisyneuvoloiden yhteystiedot: 1. Keskustan ehkäisyneuvola Sibeliuksenkatu 14 II krs Terveydenhoitaja Maija Tikkanen, puh

12 12 2. Jampan ehkäisyneuvola Jampankaari 5a Terveydenhoitaja Hanna Viirre, puh MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT Opiskelukyky on usean tekijän toiminnallinen kokonaisuus. Opiskelukyky koostuu seuraavista tekijöistä: 1. yksilön opiskelutaidot, 2. yksilölliset voimavaratekijät, kuten elämäntilanne ja sosiaalinen tukiverkko, 3. opiskeluympäristöön liittyvät tekijät 4. opetus- ja ohjaustoiminta. Yhden osatekijän puutteita tai heikentymistä voidaan väliaikaisesti kompensoida vahvistamalla opiskelukyvyn muita osa-alueita. Oppilaitoksen toiminnassa on olennaista painottaa mielialaa, mielenterveyttä ja päihteettömyyttä ennaltaehkäiseviä työtapoja. Oppilaitoksen opiskelijahuoltotiimit seuraavat opiskelijoiden kokonaisjaksamista ja opintojen edistymistä. Oppimiseen, jaksamiseen ja mielialaan sekä päihteiden käyttöön liittyviä kysymyksiä kartoitetaan syksyllä koulun alkaessa HOJKS-palavereissa, säännöllisissä hyvinvointikokouksissa, vastaanottokäynneillä ja yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Opiskelija voi myös oma-aloitteisesti kääntyä joko opiskelijahuollon yhdyshenkilön, terveydenhoitajan tai tiimin psykologin puoleen mielialaan tai päihteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijan mielialan ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki Psykososiaalinen stressi on tärkeä masennusta aiheuttava ja laukaiseva tekijä. Pitkittyessään stressi saattaa edetä ahdistuneisuudeksi ja lopulta masentuneisuudeksi. (Lönnqvist, 2009.) Psykososiaalinen, vuorovaikutuksellinen, tuki on aina merkittävä osa masennuksen hoitoa. Opiskelijahuollon työntekijät antavat opiskelijoille ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea pääasiallisesti asiakastapaamisten ja ryhmämuotoisten toimintatapojen kautta. Oppilaitoksen vapaa-ajanohjelma on suunniteltu siten, että se tukee ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea.

13 13 Vapaa-ajan ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin, virkistäytymiseen kulttuurin, kädentaitojen ja liikunnan kautta. Huoli opiskelijan mielialan laskusta voi herätä opiskelijan itsensä kertomana tai hyvinvointi-, HOJKS- ja/tai tiimipalavereissa. Asiasta neuvotellaan opiskelijahuoltotiimissä työntekijöiden työnjaosta sopimiseksi. Varhaisessa tuessa opiskelijan vointia ja toimintakykyä arvioidaan ja tuetaan noin 6-8 viikon ajan säännöllisten opiskelijan viikoittaisten tapaamisten avulla. Kun on kyse lievästä mielialan laskusta, oppilaitoksen terveydenhoitajat tapaavat opiskelijan kanssa kerran viikossa noin 6 8 viikon ajan. Mikäli on kyse vakavammasta tai pitkäkestoisemmasta mielialan laskusta, oppilaitoksen psykologit tapaavat opiskelijan kanssa kerran viikossa noin 6 8 viikon ajan. Ratkaisukeskeinen, kognitiivista jäsentämistä tukeva ja psykoedukatiivinen lähestymistapa on keskeinen. Varhaisen tuen alkaessa tehdään alkukartoitus. Terveydenhoitaja ja/tai psykologi kartoittavat opiskelijan elämäntilannetta, stressitekijöitä ja voimavaroja, elämäntapoja, fyysistä ja psyykkistä terveyttä, sairaushistoriaa sekä kokonaistoimintakykyä. Alkukartoituksen tekemisessä käytetään BDI-mielialakyselyä. Moniammatillista asiantuntijuutta (opiskelijahuolto, opetushenkilöstö, asuntolan henkilökunta) ja verkostojen (hoitoverkosto, läheisverkko) tarjoamaa tukea hyödynnetään osana varhaista tukea. Opiskelija voidaan tarvittaessa ohjata stressinhallintaryhmään tai depressiokouluun. Opiskelija ohjataan tarvittaessa alueen mielenterveyspalveluiden piiriin. Kuntoutuspsykologit tekevät tähän liittyen tarvittaessa lähetteet ja lausunnot. Opiskelijaa tuetaan jonotusaikana varhaisen tuen mallin mukaisesti siihen asti, kun hän pääsee mielenterveyspalveluiden piiriin. Vakavan masennuksen kohdalla hoitoonohjausta ei tule pitkittää. Ennen lähetteen laatimista opiskelijan fyysinen terveydentila arvioidaan opiskeluterveydenhuollon kautta. Stressinhallintaryhmä Oppilaitoksessa tiedotetaan opiskelijoita voimavarojen edistämisestä ja stressinhallinnasta. Lisäksi oppilaitoksessa järjestetään lukukausittain stressinhallintaryhmä, jota ohjaa

14 14 kuntoutuspsykologi. Ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa. Stressinhallintaryhmän osallistujat valitaan opiskelijahuoltotiimien kautta. Depressiokoulu Oppilaitoksessa järjestetään lukukausittain depressiokouluryhmiä. Depressiokoulu on psykoedukatiivinen varhaisen tuen työtapa. Ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa, ja sitä ohjaavat työskentelyyn koulutetut sosiaali- ja terveysalan työntekijät. Depressiokouluun valitaan osallistujat opiskelijahuoltotiimien kautta. Alueen mielenterveyspalveluihin hakeutuminen Nuorten mielenterveyspalvelut Jos vuotias opiskelija on saanut opiskelijahuollon tukea mielialaan liittyvissä kysymyksissä varhaisen tuen mallin mukaisesti, mutta hänen vointinsa ei kohene, opiskelija ohjataan mielenterveyspalveluiden piiriin. Vakavan masennuksen kohdalla hoitoonohjausta ei tule pitkittää. Opiskelijahuollon psykologi laatii opiskelijan tilanteesta lausunnon ja joko psykologi tai opiskeluterveydenhuollon lääkäri laatii lähetteen HUSin JMT:n nuorisopsykiatriselle poliklinikalle. Lähetteeseen tulee kirjata vastuulääkäri. Mikäli opiskelija tarvitsee mielialalääkityksen aloittamista mahdollisimman pian ennen mielenterveysyksikössä käyntiä, opiskelijahuollon lääkäri tai ei-kiireellisen hoidon yksikön omalääkäri Vanhakylänniemessä aloittaa lääkityksen konsultoituaan nuorisopsykiatrisen poliklinikan erikoislääkäri Krista Pappia. HUS JMT (Järvenpää- Mäntsälä-Tuusula) Nuorisopsykiatrinen poliklinikka Sibeliuksenkatu 4 C JÄRVENPÄÄ Puh

15 15 Aikuisten mielenterveyspalvelut Jos täysi-ikäinen opiskelija on saanut opiskelijahuollon tukea mielialaan liittyvissä kysymyksissä varhaisen tuen mallin mukaisesti, mutta hänen vointinsa ei kohene, opiskelija ohjataan mielenterveyspalveluiden piiriin. Vakavan masennuksen kohdalla hoitoonohjausta ei tule pitkittää. Opiskelijahuollon psykologi laatii opiskelijan tilanteesta lausunnon ja lähetteen ja lähettää sen Järvenpään kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön yksikköön. Yksikkö ilmoittaa opiskelijan vastaanottoajan joko opiskelijalle itselleen tai hänet lähettäneelle psykologille. Vastaanotolle jonotusaika kestää noin 2 3 viikkoa. Mikäli opiskelija tarvitsee mielialalääkityksen aloittamista mahdollisimman pian ennen mielenterveysyksikössä käyntiä, hänen tulee asioida ei-kiireellisen hoidon yksikössä omalääkärillä Vanhakylänniemessä. Järvenpään kaupunki Mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö Myllytie JÄRVENPÄÄ Neuvonta puh (ma-to klo 9 14, pe klo 9 11) Mielenterveysyksikön päivystysvastaanotto on ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin klo 9 11 Puhelinaika maanantaista torstaihin klo Kiireelliseen mielenterveyshoitoon hakeutuminen Jos opiskelijalla on kiireellistä, mutta ei päivystyksellistä hoitoa edellyttäviä oireita, kuten vaikea-asteinen masennustila, jossa vakavaa itsetuhoisuutta tai psykoottisia oireita, vakava psykoosiepäily

16 16 somaattinen tai psyykkinen kriisi anoreksiassa seksuaalirikoksen uhrit psykologi laatii lähetteen kiireelliseen hoidon tarpeen arviointiin. Opiskelija saa kutsun mielenterveyden tilan arviointiin 1 7 vuorokauden sisällä. Nuoret vuotiaat HUS JMT (Järvenpää- Mäntsälä-Tuusula) Nuorisopsykiatrinen poliklinikka Sibeliuksenkatu 4 C JÄRVENPÄÄ Puh Aikuiset Järvenpään kaupunki Mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö Myllytie JÄRVENPÄÄ Neuvonta puh (ma - to klo 9 14, pe klo 9 11) Mielenterveysyksikön päivystysvastaanotto on ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin klo 9 11 Puhelinaika maanantaista torstaihin klo Järvenpään mielenterveyden yksikkö käyttää tarvittaessa esimerkiksi HUSin mielialapoliklinikan ja muita aikuispsykiatrian palveluita. Päivystykselliseen hoitoon hakeutuminen Päivystysaikana kiireelliseen mielenterveyshoitoon hakeudutaan terveyskeskuspäivystyksen kautta.

17 17 Hätätapaukset Tilaa ambulanssi 112 Huolehdi opiskelijan mukaan esitiedot eli tiedot perussairauksista ja lääkityksistä Ilmoitus lähiomaisille/huoltajille Akuutit sairaudet Hakeutuminen terveyskeskuspäivystykseen Järvenpään terveyskeskus Vanhankylänniemi klo 8-22 Annitädintie puh Suositellaan ohjeellisen ajan varaamista, tarvittaessa hakeutuminen myös ilman ajanvarausta Hyvinkään sairaala klo Sairaalakatu Hyvinkää puh Opiskelija, hänen huoltaja tai hänen kanssaan työskentelevä työntekijä saattavat tarvittaessa opiskelijan Järvenpään kaupungin terveyskeskuksen tai Hyvinkään sairaalan terveyskeskuspäivystyksen ensiapuun. Lääkäri päättää jatkotutkimuksista ja mahdollisesta hoidosta. Mikäli kyse alaikäisestä opiskelijasta, huoltajien kanssa tulee olla yhteydessä heidän näkemyksensä huomioimiseksi. Päihteiden käytön ehkäisemien, varhainen tunnistaminen ja hoitoon ohjautuminen Alkoholin liikakäyttö on yksi tärkeimmistä terveyteemme haitallisesti vaikuttavista tekijöistä. Terveydenhuollolla on keskeinen asema alkoholiongelman ehkäisyssä, havaitsemisessa ja hoidossa. On tärkeää muistaa alkoholiongelman yleisyys ja pyrkiä tunnistamaan liikakäyttö. AUDIT-kysely tunnistaa noin 80 % alkoholia liiallisesti käyttävistä henkilöistä. AUDIT-kysely

18 18 soveltuu alkoholinkäyttöön liittyvän keskustelun ja terveysneuvonnan avaajana. (Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa, 2011.) Oppilaitoksessa tullaan vahvistamaan tulevaisuudessa ehkäisevän päihdetyön toimintatapoja. Keskeinen osa työskentelyä on ryhmien tasolla yleisten sosiaalisten taitojen, myönteisen ryhmäkulttuurin ja ryhmäpaineen sietämisen vahvistaminen. Riskiehkäisyssä korostuvat kohdennettu työ ja pienryhmätoiminta. Yksilön tasolla sosiaalisten taitojen sekä itsetunnon ja arvomaailman vahvistaminen ovat keskeisiä osa-alueita. Yksilötasolla tulee korostaa yksilöllisten valintojen merkitystä ja tarvittaessa tarjota henkilökohtaista tukea ja ohjata kuntoutukseen. Päihdehoidon tarpeen tullessa esille opiskelijahuollon yhdyshenkilö tai tiimin terveydenhoitaja täyttää yhteistyössä opiskelijan kanssa päihdesopimuksen. Jäljennös päihdesopimuksesta toimitetaan tiedoksi hoitopaikkaan ja alaikäisen huoltajalle. Opiskelija saa oman kappaleen päihdesopimuksesta. Päihdesopimus antaa oppilaitoksen opiskelijahuollon yhdyshenkilölle tai terveydenhoitajalle luvan olla yhteydessä hoitotahon päihdetyöntekijään. Opiskelijahuollon yhdyshenkilö tai terveydenhoitaja seuraavat opiskelijan päihdehoitoon sitoutumista. He voivat vaihtaa tietoja hoitopaikan kanssa hoidossa käymisestä. Päihdesopimuksen allekirjoittanut opiskelija suostuu päihdeseulaan ja/tai hoitoon päihdeongelman vuoksi. Eduskunta on hyväksynyt lakiin ammatillisesta koulutuksesta 34 a :ään muutoksen, jossa todetaan seuraavaa: Huumausainetestaus Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen:

19 19 1) vakavasti vaarantaa opiskelija itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä; 2) vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta; 3) vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai 4) merkittävästi lisää koulutuksen järjestäjän, 16 :ssä tarkoitetun työpaikan tai 17 :ssä tarkoitetun työnantajan hallussa olevien huumausainelain (373/2008) 3 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä. Huumausainetestiä koskevalla todistuksella tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän osoittaman laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa todistusta, josta ilmenee, että opiskelijalle on tehty testi huumausainelain 3 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun huumausaineen käytön selvittämiseksi, sekä testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Todistus on esitettävä koulutuksen järjestäjän määräämässä kohtuullisessa ajassa. huumausainetestiä koskevan todistuksen vaatimisesta on ilmoitettava opiskelijan huoltajalle. Laki tulee voimaan , ja se edellyttää, että koulutuksen järjestäjän tulee yhteistyössä opiskelijahuollon toimijoiden kanssa laatia kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi. Koulutuksen järjestäjä vastaa 34 :ssä tarkoitetusta huumausainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Järvenpään kaupungin päihdepalvelut Järvenpään kaupunki Mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö Myllytie JÄRVENPÄÄ Neuvonta puh (ma-to klo 9 14, pe klo 9 11) Mielenterveysyksikön päivystysvastaanotto on ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin klo 9 11 Puhelinaika maanantaista torstaihin klo 12 13

20 20 9. TERVEYDENHUOLTOPALVELUIDEN MAKSUT OPISKELIJOILLE Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot ovat maksuttomia kaikille opiskelijoille. Lisäksi oppilaitoksen opiskelijahuollon muut palvelut (mm. kuntoutuspsykologi, kuntoutusneuvoja ja sosiaalityöntekijä, fysio- ja toimintaterapeutti) ovat opiskelijoille ilmaisia. Kaikki oppilaitoksen opiskelijat voivat käyttää julkisen terveydenhuollon eli Järvenpään terveyskeskuksen palveluita, mutta 18 vuotta täyttäneiltä niistä veloitetaan poliklinikkamaksu. Poliklinikkamaksu on yleensä 13,70, mutta iltaisin, viikonloppuna ja arkipyhinä ensiavun maksu 18,80. Terveyskeskusmaksun katto on 41,10 eli jos vuoden aikana käy kolme kertaa terveyskeskuksessa ja maksaa 13,70 maksun, eivät käynnit sen jälkeen maksa enää mitään. Rahaa ei tarvita kun vastaanotolle mennään, vaan lasku lähetetään myöhemmin kotiin. Vastaavalla tavalla myös hammashoito on yli 18-vuotiaille maksullista. 10. VAKUUTUSTEN KÄYTTÖ TAPATURMISSA Kaikki Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen opiskelijat ovat vakuutettuina opiskelun ajan. Opiskelijoilla on opiskeluaikana voimassa oleva tapaturmavakuutus Pohjolavakuutusyhtiöstä. Opiskelijat ovat vakuutettuina sekä koulu- että vapaa-ajalla, loma-ajat sisältäen. Opiskelijat ovat vakuutettuina myös koulumatkoilla ja työssäoppimisjaksoilla. Oppilaitoksen terveydenhoitajat tekevät yhdessä opiskelijan kanssa tapaturmailmoituksen ja ohjeistavat tapaturmailmoitusmenettelyssä. Oppilaitoksen terveydenhoitaja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan tapaturmaan liittyvissä lisäselvityksissä. 11. LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Oppilaitoksessa laaditaan lääkehoidon suunnitelma lukuvuonna Opiskelijat huolehtivat itse lääkkeiden annostelusta ja lääkkeiden ottamisesta.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 25.04.2014 Opiskeluterveydenhuollon laatutyöryhmä Hiljanen Suvi Liukkonen Minna Multisilta Minna Pelto-Piri Ulla Simula Taru

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 Tärkeät yhteystiedot Nimi Ryhmän tunnus Sähköpostiosoitteeni Nimi Puh. Ryhmänohjaaja Tiimivastaava Koulutuspäällikkö Koulutusjohtaja Rehtori Keskeiset opettajat: Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI

VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI VAASAN LYSEON LUKIO HYVINVOINTIMALLI 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuollon tehtävät ja tavoite 5 1.1 Lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukset 5 opiskelijahuollon tehtävistä 1.2 Opiskelijahuollon tavoitteita

Lisätiedot

Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 1.8.2014 Sisällysluettelo 1. Opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteet ja periaatteet... 1 2. Opiskeluhuollon järjestäminen... 2 3. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ Hyväksytty yhtymähallituksessa 15.12.2011/80 Päivitys 23.8.2012 KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ 2012 JOHDANTO Tämän toimintaohjelman työstämiseen ovat

Lisätiedot

Päivystysv. Vastuu viikkojen

Päivystysv. Vastuu viikkojen Tuotantolautakunta LIITTEET 28.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta Yhteensä Mikkeli(+R+S)

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA Sisältö 1. SISÄLLYS...2 2. JOHDANTO...5 3. YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO...5 3.1. Osallisuuden vahvistaminen...5 3.2. Turvallisuuden, terveyden

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

Opiskelijahuollon suunnitelma

Opiskelijahuollon suunnitelma Saamelaislukion Opiskelijahuollon suunnitelma Utsjoen kunta Saamelaislukion opiskelijahuollon suunnitelma 2011 Opiskelijahuollon suunnitelma on tarkoitettu oppilaille ja heidän huoltajilleen, opettajille

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajalle

Opas maahanmuuttajalle Opas maahanmuuttajalle Salon kaupunki 2014 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Hyvinvointi ja terveys... 6 3. Päivähoito ja koulutus...33 4. Asuminen...36 5. Työllistyminen...36 6. Verotoimisto...38 7. Maistraatti...38

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA tarkastusversio OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa Hyväksytty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty 2 ESIPUHE

Lisätiedot

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2 2. TERVEYSTARKASTUKSET...3 2.1. Lasten ja nuorten määräaikaiset terveystarkastukset...3

Lisätiedot

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Kangasalan kunta TOIMINTAMALLI PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Poliisi Seurakunta Kevät 2012 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ... 2 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot