Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla 709/08.082/2011 TEKLTK 173 Projekti-insinööri Mirko Harjula Taustaa Hankkeen tausta Lähivuosina kunnat kohtaavat suuria haasteita ka tu va lais tuk ses sa. Valaistukseen liittyvän EU-direktiivin tar koi tuk se na on poistaa markkinoilta kaikki energiatehottomat lamput ja valaisimet. Direktiivin vuoksi vanhentuva teknologia jou du taan korvaamaan uudella tekniikalla vuosien ai ka na. Lisäksi julkiselle sektorille on asetettu ener gian käy tön tehostamisvaatimuksia, joihin katuvalaistuksessa teh tä vil lä toimilla voidaan osaltaan vastata. Yksittäisellä kunnalla on tulevaisuudessa merkittäviä haasteita vastata muutoksiin ja investointitarpeisiin, joita katuvalaistuksessa tullaan koh taa maan. Alueen kuntien osalta tämä tarkoittaa jopa 13 mil joo nan euron investointeja (valaisimien määrä noin , jois ta noin elohopeavalaisimia). Näiden haasteiden johdosta lähialueen kunnat ryhtyivät val mis te lemaan syksyllä 2011 alueellista yhteistyötä, jossa yh dis tet täi siin yksityisen sektorin toimialan tuntemus ja kuntien tar ve uudenaikaistaa tehokkaalla tavalla ka tu va lais tus inf ra struk tuu ri aan. Jo valmistelutyön alkuvaiheessa hahmottui sel lai nen yhteistyömalli, jossa valaistustoimialaa tuntevalla yk si tyi sel lä toimijalla olisi keskeinen rooli ja että yhteistyö to teu tet tai siin yhteisyrityksen puitteissa. Yksittäisillä kunnilla tu lee olemaan vaativa urakka uudistaa katuvalaistustaan, ja uu dis tus työ on syytä toteuttaa etsimällä synergiahyötyjä. Katuvalaistusyhtiön perustamiseen ja palvelukumppanin kil pai lut tami seen tähtäävä konkreettinen valmistelutyö käyn nis tyi lähialueen kuntien aiesopimuksella, joka solmittiin lop pu syk sys tä Sopimuksella määriteltiin tulevan kil pai lu tuk sen ja yhtiön toiminnan tiettyjä reunaehtoja. Alkuperäisiä aie so pi muk sen allekirjoittajia olivat Ikaalisten kaupunki, Hä meen ky rön kunta, Vesilahden kunta, Pirkkalan kunta, Par ka non kaupunki, Sastamalan kaupunki, Ylöjärven kaupunki, Jä mi jär ven kunta ja Kihniön kunta. Jämijärven

2 kunta ja Sas ta ma lan kaupunki ovat jättäytyneet sittemmin pois, muut seit se män kuntaa ovat tällä hetkellä mukana järjestelyssä. Sastamalan rooli hankintayksikkönä Kuntien välisen sopimuksen mukaan Sastamalan kaupunki toi mi järjestelyssä hankintayksikkönä edustaen kaikkia aie so pi muk sen allekirjoittaneita kuntia. Tämän mukaisesti Sas ta ma lan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Erjo toi mi hankinnasta käytännössä vastanneen kuntien neu vot te lu ryh män puheenjohtajana. Neuvotteluryhmässä oli py sy väs ti ollut edustettuina Ikaalinen, Sastamala ja Ylöjärvi. Mui ta kuntia on informoitu kirjallisesti ja suullisesti hankkeen eri val mis te lu vai heis sa. Keväällä 2013 on järjestetty kaksi in fo ti lai suut ta alueen kuntapäättäjille. Käytetyt neuvonantajat Hankkeessa on käytetty juridisia, taloudellisia ja teknisen alan neuvonantajia. Juridisena neuvonantajana sekä han kin ta- että sopimusneuvotteluvaiheessa on toiminut Asian ajo toi mis to Bützow Oy. Taloudellisena neuvonantajana on toi mi nut Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:tä (Kun ta ra hoi tus) sekä Sito Oy, viimeksi mainittua erityisesti verk ko-omai suu den arvonmäärityksessä. Lisäksi hankkeen eri vai heis sa on kuultu energia- ja katuvalaistusalan sekä TEM:n asiantuntijoita mm. tilaisuuksien luennoitsijoina. Hankintamenettely Hankintailmoitus ja neuvottelumenettely Hankintailmoitus julkaistiin Tätä ennen han kin taa oli valmisteltu neuvotteluryhmässä yhdessä neu von an ta jien kanssa. Hankintamenettelyksi päätettiin neu vot te lu me net te ly. Neuvottelumenettely antaa mahdollisuuden täs men tää hankinnan kohdetta ja tarjouspyynnön ehtoja me net te lyn kuluessa. Vastaavasti menettelyssä mukana ole vil la ehdokkailla on mahdollisuus perehtyä huolellisemmin han kin nan kohteeseen ja miettiä osaltaan tarjouksen ehtoja. Lain edellyttämänä perusteena neuvottelumenettelyn käy töl le on ollut, että hankinnan luonne ja siihen liittyvät riskit ei vät poikkeuksellisesti mahdollista etukäteistä ko ko nais hin noit te lua (julkisista hankinnoista annetun lain 5 luvun 25 ). Osallistujat (tarjoajat) neuvotteluihin valittiin osal lis tu mis ha ke mus ten perusteella. Tilaaja kutsui neuvotteluihin kaikki kel poi suus vaa ti mukset täyttävät ehdokkaat. Neuvottelujen aluk si Tilaaja pyysi osallistujilta alustavat tarjoukset (ilman hin ta si tou muk sia), joiden pohjalta Tilaaja neuvotteli jokaisen osal lis tu jan kanssa erikseen.

3 Osallistujia neuvotteluihin oli nel jä: Destia Oy YIT Kiinteistötekniikka Oy Sähköpeko Oy Leppäkosken Sähkö Oy Neuvotteluista poissuljettiin Pöyry CM Oy:n johtaman kon sor tion ja Gerako Oy:n johtaman konsortion osal lis tu mis ha ke muk set hankinta-ilmoituksen pakollisten vä him mäis vaa ti mus ten vastaisena. Gerako Oy:ltä puuttui kokemus säh kö ener gian hankinnasta, minkä lisäksi sen johtama konsortio ei täyttänyt kokonaisliikevaihtovaatimusta (ehdokkaan viesti han kin ta yk si köl le ). Pöyry CM Oy:n johtaman kon sor tion osalta taseiden loppusummaa koskeva pakollinen vä him mäis vaa ti mus ei täyttynyt (ehdokkaan kirje han kin ta yk si köl le ). Neuvottelut käytiin aikavälillä kesäkuu - syyskuu Kaik kien osallistujien kanssa järjestettiin kaksi neuvottelua, min kä lisäksi näille annettiin mahdollisuus toimittaa materiaalia ja saada vastauksia kysymyksiin. Hankintayksikkö ilmoitti päivätyllä kirjeellä YIT Kiin teis tö tekniik ka Oy:lle, että sen neuvottelujen aikana eh dot ta ma malli ei ole alustavan tarjouspyynnön ja han kin ta il moi tuk sen mukainen omistusrakenteen osalta. Han kin ta yk sik kö totesi päättäneensä keskeyttää neuvottelut YIT Kiin teis tö tek niik ka Oy:n kanssa. Neuvottelukierroksen ja kirjallisten tiedustelujen ja vas taus ten jälkeen Tilaaja (hankintayksikkö) pyysi lopullisia (täs men net ty jä) tarjouksia hintatietoineen. Leppäkosken valinta palvelukumppaniksi Neuvottelujen päätyttyä osallistujille jätetyn lo pul li sen tarjouspyynnön perusteella kaksi osallistujaa tekivät tar jouk set, Leppäkosken Sähkö Oy:n johtama konsortio ja Des tia Oy. Sähköpeko Oy jätti hankintayksikölle pelkästään kirjeen, jos sa se totesi, ettei se pysty tarjoamaan kunnille esitetyillä eh doil la taloudellisesti järkevää toimintamallia. Han kin ta yk sik kö arvioi Leppäkosken Sähkö Oy:n tarjouksen tar jous pyyn nön mukaiseksi. Hankintayksikkö arvioi Destia Oy:n tar jouk sen tarjouspyynnön vastaiseksi erityisesti seuraavilla pe rus teil la: - Destia Oy:n tarjous ei sisältänyt hintatarjousta tar jous pyyn nön edellyttämällä tavalla eikä myöskään tämän johdosta mah dol lis ta nut tarjousten vertailua,

4 - Tarjous rakentui nk. sale and lease back -mallille, joka ei ol lut tarjouspyynnön mukainen; tämän johdosta tarjouksesta puut tui vat pääomakustannukset, - Tarjous rakentui ajattelulle, jossa Destia Oy ei sitoutunut jär jes telyyn riittävän merkittävän oman pääomanehtoisen si joi tuk sen muodossa eikä myöskään välttämättä mer kit tä väl lä omistusosuudella. Destia Oy:n lähtökohtana on, että sen omis tusosuus on vähintään 18 % mutta ei välttämättä enem pää. Tarjouspyyntö lähtee kuitenkin siitä, että kon sor tios sa päävastuullisen yhtiön rooli on keskeinen. Edelleen tar jous pyyn nön ehdottomana vaatimuksena oli vähintään 27,5 %:n oman pääomanehtoinen pääomapanos. Lopullisista tarjouksista vain Leppäkosken Sähkö Oy:n joh ta man konsortion tarjous täytti tarjouspyynnön vä him mäis vaa ti muk set. Tarjousten vertailua ei siten ollut mahdollista ei kä tarpeen suorittaa. Hankintayksikön te ke mäl lä päätöksellä sopimusneuvottelukumppaniksi valittiin Lep pä kos ken Sähkö Oy. Sopimusneuvottelut Sopimusneuvotteluja on käyty joulukuusta 2012 lähtien. Neu vot te lujen perustana ovat olleet tarjouspyyntö ja Lep pä kos ken Sähkön tarjous. Neuvottelujen aikana ei ole tehty muu tok sia järjestelyn perusrakenteeseen, vaan han kin ta il moi tuk ses sa todetut periaatteet ovat säilyneet olennaisilta koh dil taan sellaisinaan neuvottelujen lopputulokseen. Valtuustojen informointi Katuvalaistuksen järjestämistä koskevat in for maa tio ti lai suu det on järjestetty Ikaalisten kylpylässä ja Sopimuskokonaisuus Hankintamenettelyn ja sopimusneuvottelujen tuloksena on syn ty nyt asiakirjojen kokonaisuus, joka sisältää seuraavat asia kir jat: - Suomen Kuntavalo Oy:n osakassopimus, - Suomen Kuntavalo Oy:n yhtiöjärjestys, - Kuntien ja Suomen Kuntavalo Oy:n välinen va lais tus pal ve lu so pimus liitteineen, - Suomen Kuntavalo Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n vä li nen peruspalvelusopimus - Valaistusverkkojen myyntiä koskevat kauppakirjat.

5 Näistä osakassopimus määrittelee ehdot, joilla osakkaat jär jes tä vät yhtiön hallinnon, rahoituksen, päätöksenteon ja toi min nan keskeiset periaatteet. Osakkaat sopivat osa kas so pi muk sel la yhtiön taloudellisen ja muun toiminnan jär jes tä mi ses tä, rahoittamisesta, osakkeiden omistuksesta, osak kei den luovuttamisesta, yhtiöön liittymisestä ja eroamisesta, hal lin nos ta sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista Yh ti öön ja toisiinsa nähden. Osakassopimus toimii osak kai den välisissä sekä osakkaiden ja yhtiön välisissä suhteissa en si si jai se na säännöstönä yhtiön toiminnan järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Valaistuspalvelusopimuksessa määritellään va lais tus pal ve lui den tarjoamisen käytännön toteuttamisen ja kehittämisen pää pe ri aat teet. Erityisesti sopimuksessa ja sen liitteissä so vi taan kuntien oikeudesta saada yhtiöltä valaistuspalveluja se kä kuntien velvollisuudesta korvata valaistuspalvelujen tuot ta mi ses ta aiheutuneet kustannukset. Va lais tus pal ve lu so pi mus sisältää yksityiskohtaiset määräykset palveluiden laa tu ta sos ta. Peruspalvelusopimus määrittää erityisesti pal ve lu kump pa nin eli Leppäkosken Sähkö Oy:n tehtävät ja velvollisuudet Suo men Kuntavalo Oy:n hallinnossa ja muussa toiminnassa se kä näistä tehtävistä maksettavasta palkkiosta. Kauppakirja on kuntakohtainen asiakirja, jossa määrätään va lais tusver kon luovutuksen ehdoista, erityisesti siitä kun nal le maksettava hinta. Valaistuspalvelujen tuottaminen jatkossa Valaistuspalvelun toimintaperiaatteet Yhtiö perustetaan osakaskuntien katuvalaistukseen liittyvien vel voittei den ja tarpeiden käytännön toimintojen järjestäjäksi käyt tä mäl lä hyväksi Palvelukumppanin (Leppäkosken Säh kö Oy) resursseja, asiantuntemusta ja kokemusta. Yhtiöllä on velvollisuus kehittää, järjestää ja huolehtia Osa kas kun tien alueella tai vastuulla olevien teiden, katujen, pyö rä tei den, jalkakäytävien ja muiden kulkuväylien sekä erikseen mää ri tet ty jen alueiden valaistuksesta Osakaskuntien vaa ti mus ten mukaisesti. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa Osa kaskun nil le kustannussäästöjä, säästää energiaa ja te hos taa omaa energian käyttöä sekä tarkoituksenmukaisella ta val la edistää uusiutuvan energian käyttöä valaistuksessa. Maksut Yhtiön kokonaiskustannukset jaetaan va lais tus pal ve lu mak su na osakaskuntien maksettavaksi. Valaistuspalvelumaksu muo dos tuu

6 peruspalvelumaksun kuntaosuudesta sekä yh tiön muuttuvien ja kiinteiden kustannusten sekä ra hoi tus kus tan nus ten kattamiseksi tarpeellisista maksuista. Muut tu vat ja kiinteät kustannukset kohdistetaan ai heu tu mis pe ri aat teen mukaisesti. Kiinteät kustannukset, joita ei voi kohdistaa tie tyl le kunnalle kohdistetaan asianosaisten kuntien kesken va lai sin pis tei den lukumäärien suhteellisten osuuksien pe rus teel la. Rahoituskustannukset kohdistetaan kun ta koh tai ses ti. Energian hinta laskutetaan yhtiön kautta lä pi las ku tus pe ri aat teel la. Mukana olevien kuntien vuotuista taloussuunnittelua ja ta lous ar vioi ta varten yhtiö laatii hyvissä ajoin edellisen vuoden ai ka na mahdollisimman täsmällisen arvion kullekin Osa kas kun nal le syntyvistä kustannuksista. Käytännössä yhtiö las kut taa kuntaa kuukausittain toteutuneiden tai budjetoitujen kus tan nus ten perusteella. Verkot ja investoinnit kuntakohtaisesti Valaistuspalvelusopimus sisältää määräykset Osa kas kun tien oikeudesta saada yhtiöltä Valaistuspalveluja sekä nii den velvollisuudesta korvata valaistuspalvelujen tuot ta mi ses ta aiheutuneet kustannukset. Va lais tus pal ve lu so pi muk sen piiriin kuuluvat kaikki Osakaskuntien alueilla sijaitsevat Va lais tus ver kot lukuun ottamatta kolmansien osapuolten ku ten esimerkiksi liikenneviraston hallinnoimia va lais tus verk ko ja. Sopimuksen piiriin voidaan myöhemmin liittää erik seen kirjallisesti sovittavia kohteita. Sopimuksen piiriin kuu lu vat myös Osakaskuntien valaistusverkkojen saneeraus- ja uus in ves toin nit. Olennaisin periaate on, että Osakaskunta päättää aina vii me kädessä itse, mitä uusia verkkoja rakennetaan tai van ho ja verkkoja saneerataan. Investointien rahoitus Yhtiön käyttöomaisuus muodostuu lähes kokonaan verk ko-omai suudes ta. Vastaavasti kaikki uudet investoinnit ovat käy tän nös sä valaistusverkkoon tehtäviä investointeja. Jo kai nen kunta vastaa viime kädessä omalla alueellaan tehtävien in ves toin tien kustannuksista, vaikka niiden rahoitus ta pah tuu perustettavan yhtiön kautta. Investoinnit rahoitetaan yh tiön omalla ja vieraalla pääomalla. Yhtiön ottaman lai na ra hoi tuk sen lyhennyskustannukset kohdennetaan sille kun nal le, jonka alueelle investointi on toteutettu. Kyseessä on si ten lainanhoitokulujen täsmällinen kohdentaminen inves toin tien mukaan. Näin varmistetaan myös se, että kunta ei jou du maksamaan toisen kunnan alueella tehtävistä in ves toin neis ta.

7 Perustettava katuvalaistusyhtiö Yhtiön osakkaat ja osakkeet Perustettavan Suomen Kuntavalo Oy:n osakkaiksi tulevat jär jes te lyssä mukana olevat kunnat ja Leppäkosken Sähkö Oy. Leppäkosken Sähkö Oy:n omistusosuus tulee olemaan 50 % ja kuntien yhteinen omistusosuus 50 %. Lisäksi Lep pä kos ken Sähkö tekee yhtiöön oman pääomanehtoisen si joi tuk sen, jonka perusteella sen tosiasiallinen sijoitus vastaa 66 %:a Yhtiön omasta pääomasta. Kuntien omistusosuus ja kau tuu käytännössä Osakaskuntien alueella sijaitsevan ja yh tiön omistukseen siirtyvän verkko-omaisuuden arvon mu kai ses sa suhteessa. Yhtiössä on piirteitä nk. mankala-yhtiöstä, eli kuntaosakkaat ovat oikeutettuja valaistuspalveluihin mutta sen vastineena kun nan vastuut sen omalla alueella syntyvistä valaistuksen kus tan nuk sis ta (juoksevat kulut ja investointien poistot) koh den ne taan kunnan omistamaan osakesarjaan. Kullekin Osa kas kun nal le kuuluu oma Osakesarjansa. Näin se, joka omis taa kyseisen osakesarjan, ei voi välttää maksamasta mah dol li ses ti aiemminkaan syntyneitä maksuja. Yhtiön toimintaperiaatteet Yhtiö toimii itsekannattavuusperiaatteella tuottaen kunnille va lais tuspal ve lu ja pyrkien mahdollisimman hyvään kus tan nus te hok kuu teen. Yhtiö ei tavoittele voittoa. Osakkaan Yh tiöl tä saamista Valaistuspalveluista sekä niiden tuot ta mi ses ta aiheutuneista kustannuksista ja muista mahdollisista vel voit teis ta ja vastuista on sovittu Osakaskuntien ja Yhtiön vä li ses sä valaistuspalvelusopimuksessa, sen liitteissä sekä muis sa yllä luetelluissa sopimuksissa. Yhtiöllä ei ole pe rus ta mis vai hees sa omaa henkilöstöä eikä sitä ole tarkoitus hank kia, ellei se ole osapuolien kannalta ko ko nais ta lou del li ses ti ja laadullisesti kannattavaa. Muita keskeisiä pe ri aat tei ta ovat: Yhtiö ei tavoittele voittoa, mutta sen tulee toimia kan nat ta vas ti kuitenkin niin, että tuotto sijoitetulle pääomalle on enin tään 2,0 %; Perustettavan yhtiön pääomarakenne toiminnan käyn nis tyes sä, nykyistä verkko-omaisuutta hankittaessa on noin 27,5 / 72,5 (oma pääoma/vieras pääoma), mikä vastaavasti mää rit tää Leppäkosken Sähkö Oy:n ja kuntien pää oma si joi tuk sen suuruuden perustamisvaiheessa. Pääomasijoitusten suu ruus määräytyy perustamisvaiheessa verk ko-omai suu den arvon perusteella. Perustettavan Suomen Kuntavalo Oy:n vieraalle pääomalle ei haeta kuntien takausta.

8 Suomen Kuntavalo Oy:n hallinto Yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä. Var si naisil le jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Hal li tuk sen jäsenen toimikausi jatkuu yhtiökokousta seu raa van kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen loppuun (kolme vuot ta). Palvelukumppanilla eli Leppäkosken Sähkö Oy:llä on oikeus nimetä puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä se kä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Osakaskunnat ni meä vät keskenään sopimallaan tavalla puolet hallituksen var si nai sis ta jäsenistä sekä heille henkilökohtaiset va ra jä se net. Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen. Hallitus valitsee kes kuu des taan puheenjohtajan. Hallituksen jäseneltä edel ly te tään yritystoiminnan tai toimialan tuntemusta. Yhtiön hal li tus valitsee yhtiön toimitusjohtajan palvelukumppanin esi tyk ses tä. Toimitusjohtajan valinta edellyttää hallituksen yk si mie lis tä päätöstä. Hallituksen päätöksissä edellytetään kolmen neljäsosan enem mis töä hallituksen jäsenistä laskettuna läsnä olevista hal li tuk sen jäsenistä ja edellyttäen että sekä pal ve lu kump pa nin että osakaskuntien nimeämistä jäsenistä kum mas ta kin vähintään kaksi jäsentä on kokouksessa edustettuna, ja ell ei hallituksen päätökseltä edellytetä yksimielisyyttä. Tietyt asiat edellyttävät hallituksessa ja yhtiökokouksessa yk si mie lisyyt tä. Tällä korostetaan sitä, että kaikkien Osa kas kun tien (ja myös Leppäkosken Sähkö Oy:n edustajien) suos tu mus edellytetään hyvin monissa tilanteissa. Yh tiö ko kouk ses sa yksimielistä päätöstä edellyttävät mm. seu raa vat: Muut kuin kuntakohtaiset merkittävät investoinnit; Y htiön merkittävän omaisuuden luovuttaminen muutoin kuin osa na normaalia liiketoimintaa ja Yhtiön merkittävän omai suu den panttaaminen. Tätä ei sovelleta, kun kysymys on verk ko- ja siihen liittyvän omaisuuden luovuttamisesta osa kas kun nal le tämän luopuessa osakkuudesta; Yhtiön toiminta käytännössä Käytännössä Leppäkosken Sähkö Oy vastaa pitkälti pe rus tet ta van Suomen Kuntavalo Oy:n operatiivisesta toi min nas ta. Siinä luonnollisesti Leppäkosken Sähkö Oy on vel vol li nen noudattamaan kaikkea sitä, mitä yhtiötä koskevissa so pi muk sis sa on määrätty. Valaistuspalvelusopimus määrittää hy vin seikkaperäisesti yhtiön tarjoamille valaistuspalveluille ase tet ta vat laatuvaatimukset. Tämän lisäksi osakaskunnat ja palvelukumppani asettavat yh teis työ-

9 ryh män varmistamaan yhteistyön toimivuuden. Yh teis työ ryh mäs sä ovat edustettuina palvelukumppani sekä kun kin osakaskunnan nimeämä henkilö. Yhteistyöryhmän teh tä vä nä on ohjata ja valmistella yhtiön vuosisuunnittelua ja operatiivista toimintaa ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia yh tiön hallitukselle sekä päättää yhtiön sille antamien val tuuk sien puitteissa tarvittaessa niihin liittyvistä asioista. Yh teis työ ryh mä voi linjata yhteisistä palvelutasovaatimuksista. Poikkeuk set sovitaan tapauskohtaisesti ja ko ko nais ta lou del lis ta edullisuutta korostaen ottaen huomioon toimialan hy vän käytännön vaatimat edellytykset. Kunnat päättävät ha lu tes saan aina viimekädessä oman alueensa osalta kaikista toi men pi teis tä ja toteutettavista investoinneista. Energian Suo men Kuntavalo Oy ostaa katuvalaistuksen tarpeisiin jo ko markkinoilta kilpailuttamalla, tai kuntien niin päättäessä hyö dyn täen Leppäkosken Sähkö konsernin kilpailutuksen yh tey des sä tarjoamaa kannustinmallia ja osaamista ener gia han kin nas sa. Yhtiön pääomitus ja toiminnan rahoitus Yhtiön pääomarakenteesta on ollut varsin seikkaperäisiä eh to ja jo hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnöissä. Olen nai sia muutoksia tähän ei ole neuvotteluvaiheessa tullut. Läh tö koh ta na on, että valaistusverkon eli verk ko-omai suu den arvo on noin 9,05 miljoonaa euroa. Tämä on siis arvo, jol la yhteensä verkko-omaisuus kunnilta ostetaan. (arvo tar ken ne taan vastaamaan verkkojen arvoja toiminnan käyn nis tyes sä) Yhtiön vakavaraisuuden osalta on puolestaan päätetty, että oman pääoman suhde vieraaseen pääomaan olisi 27,5 / 72,5. Näin omaa pääomaa tulisi yhtiön taseessa olla noin euroa. Sekä kunnat (seitsemän kuntaa yhteenlaskettuna) että Lep pä kos ken Sähkö Oy tekisivät pääomasijoitukset suhteessa 34 % ja 66 %. Koska varsinainen omistusosuus jaettaisiin puo lik si kuntien ja Leppäkosken Sähkö Oy:n välillä, muo dos tui si osakepääomasijoitukset seuraavasti: Leppäkosken Sähkö Oy: euroa Kunnat: euroa yhteensä, jakautuen seuraavasti: Ikaalinen ,98 Ylöjärvi ,71 Kihniö 7 828,33 Parkano ,55 Pirkkala ,91 Vesilahti ,07 Hämeenkyrö ,45

10 Lisäksi tarvittavan muun oman pääoman osalta osakkaat te ki si vät seuraavat sijoitukset nk. sijoitetun vapaan oman pää oman rahastoon (SVOP): Leppäkosken Sähkö Oy: ,11 euroa Kunnat: ,94 euroa yhteensä, jakautuen seuraavasti: Ikaalinen ,51 Ylöjärvi ,50 Kihniö 5 423,61 Parkano ,47 Pirkkala ,22 Vesilahti ,53 Hämeenkyrö ,10 Yksittäiseltä kunnalta vaadittava pääomapanos olisi lo pul li nen siten, että muuta pääomasijoitusta ei missään vai hees sa olisi tarve tehdä. Leppäkosken pääomasijoituksen suu ruus seuraisi mukaan tulevien kuntien määrää ja mu kaan tu lo ajan koh taa, koska pääomasijoitus tarvitaan mukaan tu le vil ta kunnilta hankittavan verkko-omaisuuden maksuun. Pää omien tarvetta tarkennetaan kuntien päätösten pe rusteel la noudattaen vastaavia periaatteita, mikäli kaikki kunnat ei vät päätä olla mukana järjestelyssä. Valaistusverkon myynti perustettavalle yhtiölle Perustettava Yhtiö tulee kunnan alueella sijaitsevan va lais tus ver kon omistajaksi. Kunta luovuttaa kaup pa kir ja luon nok sen mukaisesti valaistusverkon samanaikaisesti pro jek ti so pi mus ten voimaantulon kanssa. Perustettava Yhtiö omistaa ja hallitsee verkkoa. Verkko-omaisuus myydään käyvästä hinnasta, eli yhtiö mak saa kunnalle verkosta sen todellisen arvon mukaan. Kun ta on saanut todellisesta arvosta ulkopuolisen asian tun ti jan lausunnon, minkä lisäksi kunnan tilintarkastaja on ar vioi nut kauppahinnan. Verkon arvoa tarkennetaan vuoden 2013 aikana verkkoon tehtyjen muutosten mukaiseksi en nen toiminnan käynnistämistä. Mahdollisuus irtautua järjestelystä ja järjestelyn mää rä ai kai suus Viiden vuoden kuluttua yhtiön toiminnan käynnistymisestä kun ta voi arvioida, että se ei halua jatkaa yhteistyötä. Tällöin kun nal la on mahdollisuus irtaantua yhtiöstä, mikäli se kat soo, että yhtiön toiminta ei ole vastannut sille asetettuja odo tuk sia. Irtaantumisehdot ovat kunnille tasapuoliset. Ir taan tu mis ti lan tees sa kunta lunastaa valaistusverkkonsa ta kai sin kirjanpitoarvosta samoin periaattein, joilla verkot toi min nan käynnistyessä on ostettu kunnilta. Irtaantuva Kunta vas taa kaikista sopimuksen irtisanomisesta aiheutuneista vä-

11 lit tö mis tä kustannuksista. Edellä sanotun lisäksi kunnilla ja palvelukumppanilla on mahdollisuus irrottautua yhtiöstä, jos - palvelun piirissä olevien valaisimien määrä laskee alle puo leen aloitusvaiheen määrästä, tai - osakkaat yksimielisesti katsovat, että kuntien Va lais tus verk ko jen valaisimien lukumäärän laskettua tai muutoin toi min nan jatkaminen ei ole mielekästä ja taloudellisesti jär ke vää. Järjestely on kokonaisuudessaan määräaikainen siten, että kil pai lutus on toteutettu palvelukumppanin osalta 20 vuo dek si. Tuolloin Kunnat tulevat harkitsemaan järjestelyn jat koa. Kunnat voivat kilpailuttaa tuolloin uudestaan pal ve lu kump pa nin, mikäli haluavat ulkopuolisen palvelukumppanin tuon jälkeen vastaavan yhtiön toiminnasta. Mahdollista on myös jatkaa toimintaa yhtiömuodossa ilman pal ve lu kump pa nia tai purkaa yhtiö ja jatkaa toimintaa kunnan omasta toi mes ta. Uusien kuntien mahdollinen mukaantulo järjestelyyn Järjestely on jätetty avoimeksi uusille kunnille, jotka mah dol li ses ti haluavat myöhemmin liittyä järjestelyyn. Uusi kunta voi liittyä palvelun piiriin mikäli Yhtiön silloiset osakkaat päät tä vät asiasta yksimielisesti. Näillä ei kuitenkaan olisi vai ku tus ta yhtiön toimintaperiaatteisiin, eikä kuntien yh teen las ket tuun omistusosuuteen. Toimintamallilla saavutettavat hyödyt osapuolille ja ris ki ana lyy si Toimintamallin hyödyt ja edut kunnille Toimintamallilla saavutetaan aitoa yhteistyötä Kuntien ja pai kal li sen toimijan välille Saavutetaan synergiaetuja paikallisen yhteistyön ja kes ki te tyn asiantuntemuksen kautta. Kunnat saavuttavat taloudellista etua suuruuden eko no mias ta, oikeiden ratkaisujen valinnasta, tehokkaasta ener gia han kin nas ta, palvelukumppanilta kilpailutettujen töiden oma kus tan nus hin to jen kautta, sekä joustavamman han kin ta ta van ja rahoituksen hyödyntämisestä. Kulut kohdistuvat oikeudenmukaisesti kuntien koosta riip pu mat ta. Kunnat eivät ole sitoutuneita käyttämään Pal ve lu kump pa nil ta kilpailutettuja resursseja vaan Yhtiö on aina velvollinen käyt tä mään markkinaehtoista palvelua, mikäli se on edul li sem paa, ellei kunta

12 toisin päätä. Palvelu ei siis sido kunta yh teen toimijaan vaan päätökset toimijoista tehdään kun ta koh tai ses ti. Energiatukien mahdollinen hyödyntäminen toteutetaan kes ki te tys ti Yhtiön kautta. Elinkaarikustannukseltaan voidaan valita joustavasti edul li sim mat ratkaisut investointien rajoittamatta valintoja. Varmistetaan osaamisen säilyminen kehittyvällä toi mi alal la, jossa teknologiset muutokset tulevat lähivuosina ole maan merkittäviä. Ei jäädä ulkopuolisten valtakunnallisten toimijoiden varaan va laistuk sen hoitamisessa vaan säilytetään työt omalla alu eel la, mikä hyödyntää kokonaisvaltaisesti kyseisten kuntien ke hi tys tä ja taloudellista asemaa. Päätöksenteko säilyy kuntien omissa käsissä oman va lais tuk sen sa osalta. Toiminta on siis edelleen pää tök sen te ko mie les sä hallussa, mutta samalla hyödynnetään asian tun ti jan osaamista oikeiden ratkaisujen valinnassa. Seuranta on erittäin helppoa läpinäkyvän toimintamallin an sios ta. Ympäristöystävällisiä ratkaisuja voidaan hyödyntää niin lai te puo lella, kuin myös energianhankinnassa kunkin kunnan ta voit tei den mukaisesti. Toimintamallin riskejä Toimintamalli on uusi ja innovatiivinen yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välillä, jonka käynnistämisen al ku vai hees sa vaaditaan molempien osapuolien aitoa sitoutumista toi min ta mal lin mukaisen toiminnan käynnistämisessä. Yhtiön toimintaperiaatteissa on vahva suoja kunnille pää tök sen teko mie les sä, mikä voi vaikeuttaa tietyissä tilanteissa Yh tiön toimintaa päätöksenteossa, jos kunnat eivät halua toi mia yhteistyön hengen mukaisesti. Toimintamallin jatkuminen 5 vuoden kuluttua tarkastellaan uu delleen mukana olevien kuntien määrän ja palvelun laa dun perusteella, mistä seuraa riski palvelun päättymiseen jo 5 vuoden kuluttua. Mikäli toiminnan alkuvaiheessa ei lähde riittävästi kuntia mu kaan toimintamalliin, ei hanke toteudu tai se voi toteutua ole tet tua pienemmällä valaisinmäärällä (minimimäärä valaisinta

13 turvaa osaltaan tätä riskiä). Sopimusten voimaansaattaminen Tarkoitus on, että voimaansaattaminen on kaksivaiheinen. En si vaiheessa valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen al le kir joit ta maan liitteenä olevat projektisopimukset. So pi muk set saatetaan voimaan erillisellä sopimuksella siinä vai hees sa kun tiedetään mukaan lähtevien kuntien määrä ja jär jes te lyn piiriin tulevien valaistuspisteiden määrä. Sopijapuolilla ei ole velvollisuutta saattaa voimaan sopimuksia, jos so pi muk seen liittyneiden osakaskuntien alueella sijaitsevien Va lai sin pis tei den yhteenlaskettu lukumäärä on alle kappaletta. Päätöksenteon tausta-aineisto Infotilaisuus Ikaalinen Heikki Väisänen: Ener gia tuet Infotilaisuus Ikaalinen Jaakko Erjo: Esitys Infotilaisuus Ikaalinen Marjukka Puolakka: Ul ko va lais tus muutoksen kourissa Infotilaisuus Ikaalinen Tuomas Aho: Han kin ta me net te ly Infotilaisuus Infotilaisuus Ikaalinen Tuomas Aho: Hankinta ja so pimus ko ko nai suus Infotilaisuus Ikaalinen Jaakko Erjo: Esitys Juha Koskinen: Katuvalaistusyhtiön toimintamalli Inspira: Vihreä Valo kuntalaskelma Ylöjärvi Verkon arvon määritys SITO Oy Ylöjärvi valaistusverkon arvon määritys Yhteenveto valaistusverkon arvon määritys, SITO Oy Asian aiempi käsittely Ylöjärvellä Kaupunginvaltuusto Katuvalaistukseen liit ty vä yhteistyö ja toiminnan tehostaminen yhteisyrityksen avul la Kaupunginhallitus Katuvalaistusverkkoon liit ty vä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen yh teis yri tyk sen avulla, hankintayksikkönä toimimisesta päät tä mi nen Valtuustoinfo , Mirko Harjula valaistusverkko esi tys Valtuustoinfo , Mirko Harjula valaistusverkko esi tys Kaupunginhallitus :ssä 292 tiedoksiannettavat asiat - listalla, Sastamalan kaupungin päätös Suomen Kun ta va lo oy:n liittymisestä. Teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen infotilaisuus Ylöjärvellä Teknisen osaston varautuminen muutoksiin

14 Ylöjärven kaupungin tekninen osasto on varautunut Eu-di rek tii vin mukanaan tuomiin muutoksiin ja aloittanut va lais tus ver kon saneerauksen vuonna 2010, inventoimalla va lais tus ver kos ton. inventointi. Vuosina 2011 ja 2012 on vaih det tu energiatehottomia elohopeavalaisimia tehokkaampiin nat rium va lai si miin, käytössä olleen investointibudjetin ja ELY:n myön tä mien energiatukirahoitusten mahdollistamissa ra jois sa. Nykyisessä tilanteessa Ylöjärven kaupungin Tekninen osas to pystyy tarvittaessa vastaamaan tuleviin valaistusteknisiin muu tok siin ja haasteisiin vain projektijohtovetoisesti. Syynä se, että osastolla ei tällä hetkellä ole sähköteknisen kou lu tuk sen saanutta, valaistukseen ja sähkötekniikkaan pe reh ty nyt tä henkilöstöä. Osastolla ei myöskään ole valaistustöissä tar vit ta vaa kalustoa. Edellisestä johtuen tekninen osasto on valaistukseen liit ty vis sä töissä ja toimissa nykyisin tukeutunut kaupungin or ga ni saa tion ulkopuolisiin, sähkö- ja valaistustekniikkaan töitä suo rit ta viin alan valtuutettuihin toimijoihin. Ulkopuolisten toi mi joi den töitä ovat pääsääntöisesti ohjanneet tiemestari ja kun nal lis tek ni nen suunnittelu. Valaistukseen liittyvien materiaalien ja energian han kin nas sa tekninen osasto on hyödyntänyt KuHa Oy:n kilpailuttamia seu dul li sia puitesopimuksia. Mikäli Ylöjärven kaupunki EI liity yhtiöön, tulee tehdä seu raa via toimenpiteitä: Laaditaan koko kaupungin valaistusverkkoa koskeva vuo si ta soi nen saneeraussuunnitelma ajanjaksolle, jon ka pohjalta kaupunki jatkaa verkoston järjestelmällisiä sa nee raus töi tä. Vuosisuunnitelman pohjalta laaditaan vuosittainen in ves toin ti budjet ti peruskorjauksille. Uudisrakentamisen osalta si säl ly te tään valaistukseen liittyvät asiat uuden alueen työ maa in ves toin tei hin, kuten nykyisinkin. Valaistuksen ylläpito- ja huolto sekä verkon käytön joh ta jan toimet kilpailutetaan puitesopimuksella yhdelle ul ko puo li sel le toimijalle, joka vastaa verkon toiminnasta ja yl lä pi dos ta. Valaistuksen peruskorjausten osalta haetaan aina ener gia tu ki avustus, silloin kun sitä on saatavilla. Projekti-insinöörin näkemys asiassa on, että: Ylöjärven kaupunki pystyy huolehtimaan alueidensa va lais tuk ses ta itsenäisesti, mutta edellä mainittujen hen ki lös tö- ja kalustoasioiden pohjalta sekä valaistusteknisten asioi den tämän hetken muutosnopeuden pohjalta voi kaupungin ol la hyvä liittyä yhtiöön.

15 Energian- ja valaistusmateriaalihankintojen osalta yhtiö ei tuo kaupungille etua, koska ne ovat nykyisin jo kilpailutettu seu dul li ses ti KuHa Oy:n toimesta. Yhtiön tai Ylöjärven kaupungin seuraavan kah den kym me nen vuoden valaistuskustannuksista ei kukaan pysty vielä var muu del la sanomaan mitään. Ylöjärven kaupunki voi liittyä perustettavaan Suomen Kun ta va lo Oy:n selosteosan reunaehdoilla ja jos kaikki se los te osas sa mainitut kunnat lähtevät hankkeeseen mukaan. Oheismateriaali nähtävissä teknisen lautakunnan ko kouk ses sa ja projekti-insinöörin työhuoneessa Teknisessä kes kuk ses sa ennen Teknisen lautakunnan kokousta. Asian käsittelyyn liittyvä infotilaisuus pidetään kel lo alkaen kaupungintalon valtuustosalissa. Lisätiedot Mirko Harjula, p , Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää selosteosan mukaisesti lau sun to naan: Ylöjärven kaupunki voi liittyä perustettavaan yhtiöön se los te osan reunaehtojen mukaisesti, jos kaikki selosteosassa mai ni tut kunnat lähtevät hankkeeseen mukaan. Liittymällä pe rus tet ta vaan yhtiöön turvataan tulevaisuudessa ka tu va lais tus ver kon ylläpidon ja rakentamisen sähkötekninen tie to tai to. Päätös: Jäsen Tomi Saaristo esitti, että tekninen lautakunta ilmoittaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan, ettei Ylöjärven kaupunki liity perustettavaan yhtiöön. Jäsen Toni Kolehmainen kannatti esitystä. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, jonka lautakunta yksimielisesti hyväksyi. Teknisen johtajan esitys on jaa ja Saariston esitys on ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä teknisen johtajan ehdotus sai 6 ääntä (Sippola, Teiskonlahti, Landgren, Perkiönniemi, Koukeri, Toivonen) ja Saariston ehdotus sai 5 ääntä (Saaristo, Kolehmainan, Järvinen, Mäki-Ventelä, Sieppi). Teknisen johtajan ehdotus tuli päätökseksi asiassa KAUPHALL

16 Projekti-insinööri Mirko Harjula Katuvalaistuksen muutoshaasteeseen voidaan pe ri aat tees sa vastata kokonaan kaupungin omin voimin. Tämä vaih to eh to on ongelmallinen monessa mielessä. Teknisellä osas tol la ei käytännössä ole valmiina sähköteknistä tietotaitoa haas ta van ja mittakaavaltaan laajan teknisen ongelman rat kai suun. Nykyiselläkin tekniikalla katuvaloverkon ylläpito on ha ja nai ses ti järjestetty, muutaman työntekijän sivutoimista koos tu va kokonaisuus. Muutos kuitenkin vaatisi ko ko ai kais ta erikoistumista tulevina vuosina. Tekninen osasto ei ole konk reet ti ses ti varautunut omana työnä toteutettaviin muu tok siin. Teknisen osaston tulisi nykyisessä taloustilanteessa kaik kien muiden osastojen tavoin pystyä keskittymään ydin toi min toi hin sa eli tilojen ja kaupunkiympäristön suunnitteluun, ra ken ta mi seen ja ylläpitoon ilman, että toimintaa kuor mi te taan eril li sil lä erikoistumista vaativilla lisähankkeilla. Kysymys on ensisijaisesti omistus- ja toimintatapakysymys. Ka tu valo ver kon ylläpito ei merkittävästä tur val li suus vai ku tuk ses ta huolimatta ole lakisääteistä toimintaa. Näin ollen ver kos ton omistamista ei voida pitää varsinaisena kunnan ydin toi min to na. Tilanteessa, jossa tämän kaltainen toiminto jou tuu suurten ja nopeiden muutosten kohteeksi, on tar koi tuk sen mu kais ta pohtia toimintatapaa - panostetaanko ras kaas ti omana työnä tuotettun palvelun resursseihin ja toi min ta ta poi hin, vai hankitaanko esimerkiksi yhteistyömalleilla jaet tua asiantuntemusta omaan käyttöön. Valmisteltuun yhteistyömalliin osallistuminen on perusteltua omis taja po liit ti sen näkökulman lisäksi myös toiminnallisin pe rus tein. Järjestelyn yksittäistä kuntaa laajempi mittakaava an taa mahdollisuuden kokoaikaisen henkilöstön ja osaa mi sen käyttöön. Suurempi mittakaava ja parempi resursointi vai kut ta vat myös toimintavarmuuteen. Eu-di rek tii vi muu tok sen lisäksi valaistus- ja säätötekniikka kehittyy voimakkaasti ener gia te hok kaam paan suuntaan ja tämän uuden tek no lo gian hyödyntäminen on tulevaisuudessa helpompaa yh teis työ mal lil la verrattuna omaan työhön. Yhteistyömallissa yhdistyvät kaupungin täysi kontrolli va lais tus ver kon rakentamisesta yhteistyökumppanilta saataviiin asian tun ti ja- ja ylläpitoresursseihin. Talousnäkökulma ei ole ensisijainen peruste yh teis työ hank kee seen osallistumiseen. On kuitekin todennäköisempää, et tä yhteistyömallilla saavutetaan pitkällä aikavälillä parempi kus tan nuste hok kuus kuin pelkästään omin voimin toi mi mal la.

17 Oheismateriaali - Suomen Kuntavalo Oy:n osakassopimus - Suomen Kuntavalo Oy:n yhtiöjärjestys - Suomen Kuntavalo Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n vä li nen peruspalvelusopimus - Ylöjärven kaupungin ja muiden osakaskuntien ja Suo men Kuntavalo Oy:n välinen valaistuspalvelusopimus - Ylöjärven kaupungin ja Suomen Kuntavalo Oy:n vä li nen kauppakirja - Suomen Kuntavalo Oy, projektisopimusten al le kir joi tus pöy tä kir ja - Sopimusten liitteet Lisätiedot Mirko Harjula, p , Vs. talousjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää esittää em. perusteella kau pun gin val tuustol le, että se 1. hyväksyy seuraavat neuvottelujen lopputuloksena val mis tu neet asiakirjat liitteineen: - Suomen Kuntavalo Oy:n osakassopimus - Suomen Kuntavalo Oy:n yhtiöjärjestys - Suomen Kuntavalo Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n välinen peruspalvelusopimus - Ylöjärven kaupungin ja muiden osakaskuntien ja Suo men Kun ta va lo Oy:n välinen va lais tus pal ve lu so pi mus - Ylöjärven kaupungin ja Suomen Kuntavalo Oy:n vä li nen kaup pa kir ja - Suomen Kuntavalo Oy, projektisopimusten al le kir joi tus pöy täkir ja 2. valtuuttaa kaupunginhallituksen luovuttamaan asian tun ti ja lausun toi hin perustuvaa käypää hintaa vastaan Ylö jär ven kau pungin alueella sijaitsevan ka tu va lais tus ver kon Suomen Kun ta va lo Oy:n omistukseen ja mer kit se mään tämän yhtiön osak kei ta tavalla, joka edellyttää pää oma si joi tuk sen, jonka mää rä on suuruudeltaan noin ,24 euroa ottaen huo mi oon ennen toi min nan käynnistämistä suoritettava ver kon arvon tarkistus; 3. valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään edellä mai nit tu jen sopimusten voimaantulosta osaltaan sitten, kun kau pan kohteena olevan valaistusverkon arvo on tar kis tet tu ja kun sopimukseen liittyvien kuntien nimet ja määrä on sel vil lä; 4. valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään muut mah dol li set sopimukset kuten mahdollisesti tarpeelliset maan vuok ra so pimuk set, joita perustettavan yhtiön toi min ta edellyttää;

18 5. valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään so pi muk siin ja perustamisasiakirjoihin luonteeltaan tek nis luon tei sia tar kis tuksia, jos tällaisiin ilmenee tarvetta ja 6. valtuuttaa kaupunginhallituksen hy väk sy mään so pi mus asia kirjoi hin myös sellaiset muutokset, joi ta uuden kun nan liittyminen Suomen Kuntavalo Oy:n osak kaak si vie lä ennen sopimusasiakirjojen allekirjoittamista edel lyt tää. Päätös Keskustelun kuluessa jäsen Mauri Heiska ehdotti, että kau pun gin halli tus esittää kaupunginvaltuustolle, ettei hank kee seen lähdetä mukaan. Anssi Repo ja Esko Arola kannattivat Heis kan ehdotusta. Jäsen Antti Teivaala esitti, että asian käsittelyä siirretään. Min na Mustakallio-Sorvari kannatti Teivaalan ehdotusta. Koska oli tehty kannatettu siirtoehdotus, puheenjohtaja esitti suo ri tetta vak si äänestyksen kädennostolla siten, että ne, jot ka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä ko kouk ses sa, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat asian kä sit te lyn siirtämistä Teivaalan ehdotuksen mukaisesti, äänestävät ei. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 8 jaa-ään tä (Sorsa, Arola, Luojus, Kallio, Virtanen, Heiska, Savio, Re po) ja 3 ei-ääntä (Sarvijärvi, Teivaala, Mustakallio-Sorvari), jo ten puheenjohtaja totesi asian käsittelyä jatkettavan tässä ko kouk ses sa. --- Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kan na tettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ää nes tyk sen kädennostolla siten, että ne, jotka kannattavat kau pun gin joh ta jan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voit taa, Heiskan ehdotus tulee kaupunginhallituksen pää tök sek si. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 1 jaa-ään tä (Sarvijärvi) ja 7 ei-ääntä (Heiska, Repo, Arola, Kallio, Vir ta nen, Sorsa, Savio) kolmen (Teivaala, Luojus, Mus ta kal lio-sor va ri) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi Heis kan ehdotuksen hankkeen hylkäämisestä tulleen kau pun gin hal li tuk sen päätökseksi. --- Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen poistui kokouksesta es teel li se nä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä toimi vs.

19 KAUPVALT 119 talousjohtaja Juha Liinavuori Oheismateriaali - Suomen Kuntavalo Oy:n osakassopimus - Suomen Kuntavalo Oy:n yhtiöjärjestys - Suomen Kuntavalo Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n vä li nen peruspalvelusopimus - Ylöjärven kaupungin ja muiden osakaskuntien ja Suo men Kuntavalo Oy:n välinen valaistuspalvelusopimus - Ylöjärven kaupungin ja Suomen Kuntavalo Oy:n vä li nen kauppakirja - Suomen Kuntavalo Oy, projektisopimusten al le kir joi tus pöy tä kirja - Sopimusten liitteet - Valaistusverkon arvonmääritys, Ylöjärvi Lisätiedot Mirko Harjula, p , Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto päättää, ettei Ylöjärven kaupunki lähde mu kaan hankkeeseen. Päätös Keskustelun kuluessa pidettiin tauko klo Valtuutettu Matti Peltomäki poistui kokouksesta tauon jäl keen klo Keskustelua jatkettaessa valtuutettu Ossi Sippola ehdotti, et tä Ylöjärven kaupunki osallistuu hankkeeseen kau pun gin hal li tuk sen esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti. Valtuutettu Katja Luojus kan nat ti Sippolan ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poik kea va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ää nes tyk sen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kan nat ta vat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee valtuutettu Ossi Sippolan ehdotus kau pun gin val tuus ton päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 33 jaa - ään tä ja 16 ei-ääntä, yhden äänestäessä tyhjää ja yhden ol les sa poissa, joten puheenjohtaja totesi kau pun gin hal li tuk sen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen oli esteellisenä (yh tei sö jäävi)

20 poissa tämän asian käsittelyn ajan

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 52 20.02.2017 Kaupunginvaltuusto 20 06.03.2017 Hallintosäännön päivitykset 1.6.2017 lukien / hallintomenettelyä koskevat määräykset, valtuuston työjärjestys, kaupunginhallitus ja keskushallinto,

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 238 14.08.2017 Kunnanhallitus 259 28.08.2017 Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 1550/58.580/2017 Kunnanhallitus 14.08.2017 238 Tekninen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiöjärjestyksen muutokset ja yhtiösopimus

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiöjärjestyksen muutokset ja yhtiösopimus Kaupunginhallitus 323 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 78 17.10.2016 Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiöjärjestyksen muutokset ja yhtiösopimus 648/00.03.04/2016 Kaupunginhallitus 10.10.2016 323

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan

Valtuustoaloite yksityisteiden saattamisesta tasa-arvoiseen asemaan Kaupunginvaltuusto 142 12.12.2013 Kaupunginhallitus 19 13.01.2014 Tekninen lautakunta 12 29.01.2014 Kaupunginhallitus 66 10.02.2014 Tekninen lautakunta 51 27.03.2014 Kaupunginhallitus 170 07.04.2014 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös Sivistyslautakunta 38 12.04.2016 Sivistyslautakunta 97 15.11.2016 Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös 162/28.282/2016 SIVLTK 12.04.2016 38 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

15 08.02.2017 19 01.03.2017 23 12.04.2017 30 19.04.2017 38 17.05.2017 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TARK 08.02.2017 15 Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa tar

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Oheismateriaalina tarjousvertailu neuropsykologisista palveluista, palvelukohtaiset tarjoiluvertailut sekä tarjousten avauspöytäkirja.

Oheismateriaalina tarjousvertailu neuropsykologisista palveluista, palvelukohtaiset tarjoiluvertailut sekä tarjousten avauspöytäkirja. Perusturvalautakunta 104 03.12.2013 Neuropsykologisten kuntoutusten hankinta PERLTK 104 Talouspäällikkö Susanna Piri Kehyskuntien palveluhankintarenkaan kunnat (Kangasala, Lem päälä, Nokia, Pirkkala ja

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiöjärjestyksen muutokset ja yhtiösopimus

Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiöjärjestyksen muutokset ja yhtiösopimus Kaupunginhallitus 323 10.10.2016 Turun seudun puhdistamo Oy:n osakeanti, yhtiöjärjestyksen muutokset ja yhtiösopimus 648/00.03.04/2016 Kaupunginhallitus 10.10.2016 323 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Taustaa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten ja päätösten täytäntöönpano

Kaupunginvaltuuston kokousten ja päätösten täytäntöönpano Kaupunginhallitus 45 13.02.2017 Kaupunginvaltuuston kokousten 19.12.2016 ja 29.12.2016 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 13.02.2017 45 Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Kuntalain (365/1995)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta 77 25.08.2016 Kaupunginhallitus 257 12.09.2016 Kaupunginhallitus 277 26.09.2016 Kaupunginvaltuusto 77 03.10.2016 Ylöjärven kaupungin rakennusten salkutus 407/64.640/2016, 143/62.629/2009

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot