ATINE GROUP OYJ. enintään osaketta. Hinta 1,30 euroa Osakkeelta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATINE GROUP OYJ. enintään 7.692.400 osaketta. Hinta 1,30 euroa Osakkeelta"

Transkriptio

1 TARJOUSESITE Tarjousesitteen päivämäärä ATINE GROUP OYJ YHDISTETTY O S A K E M Y Y N T I JA A N T I enintään osaketta Hinta 1,30 euroa Osakkeelta Menire Oyj ( Myyjä ) tarjoaa ostettavaksi yhteensä Atine Group Oyj:n ( Yhtiö ) 0,02 euron vasta-arvoista osaketta ( Osake ) Menire Oyj:n osakkeenomistajille ja optionhaltijoille ( Osakemyynti ) ja Atine Group Oyj ( Atine Group tai Yhtiö ) tarjoaa yleisön ( Yleisö ) merkittäväksi enintään uutta 0,02 euron vasta-arvoistaista Osaketta ( Osakeanti ). Hallituksella on ylimerkintätilanteessa oikeus päättää Osakeannissa tarjottavien Osakkeiden määrän nostamisesta Osakkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet Osakkeet edustavat korkeintaan 43,5% tai, mikäli hallitus päättää määrän korottamisesta Osakkeeseen, enintään 44,4% Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä osakepääoman korotuksen jälkeen. Osakkeen hinta Osakemyynnissä ja Osakeannissa on 1,30 euroa Osakkeelta. ( Yhdistetty Osakemyynti ja anti ). Osakemyynti suunnataan Menire Oyj:n osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Menire Oyj:n omistajaluetteloon. Oikeus osallistua Osakemyyntiin on annettu myös Menire Oyj:n liikkeeseenlaskemien optio-oikeuksien haltijoille. Mikäli Yhdistetty Osakemyynti ja anti toteutuvat täysmääräisinä Menire Oyj:n omistus Atine Group Oyj:stä laskee noin 13,0 prosenttiin tai, mikäli Osakeannissa on merkitty Osaketta, noin 12,8 prosenttiin. Yhdistetty Osakemyynti ja anti alkaa 17. maaliskuuta 2005 klo 9.00 ja päättyy 29. maaliskuuta 2005 klo Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Atine Group Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet eivät ole, eikä niitä ole haettu, arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan menettelyn kohteeksi. Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. Pääjärjestäjä Privanet Pankkiiriliike Oy

2 TARJOUSESITE 2 TIETOJA TARJOUSESITTEESTÄ Sovelletut lait ja ohjeet Tämä tarjousesite (Tarjousesite) on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen) ja valtiovarainministeriön Tarjousesitteestä antaman asetuksen ( /540) sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 3/251/2005 ja poikkeusluvan 2/251/2005. Tämä Tarjousesite on laadittu ainoastaan siinä tarkoituksessa, että merkintään oikeutetut voivat harkita Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa tarjottavien Osakkeiden ostoa tai merkintää. Tarjousesitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä. Tämän Tarjousesitteen mukaiseen Yhdistettyyn Osakemyyntiin ja -antiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Ketään ei ole valtuutettu antamaan Osakkeita ostettavaksi ja merkittäväksi tarjottaessa mitään muita kuin tähän Tarjousesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, sijoittajia pyydetään huomioimaan etteivät ne ole Yhtiön tai Menire Oyj:n johdon hyväksymiä. Tarjousesitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä ja muista Tarjousesitteessä erikseen ilmoitetuista lähteistä. Yhtiö, Menire Oyj tai näiden neuvonantajat eivät ole vastuussa eivätkä anna takuuta siitä, että tämän Tarjousesitteen tiedot pitävät paikkansa julkaisupäivämäärän jälkeen. Yhtiötä tai sen tulevaisuutta koskevat tiedot perustuvat Yhtiön johdon omiin tietoihin ja arviointeihin. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiön neuvonantajat eivät anna nimenomaista tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tässä Tarjousesitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, eikä mitään tämän Tarjousesitteen sisältämää lausumaa tule pitää Yhtiön neuvonantajien toimesta annettuna lupauksena tai vakuutuksena. Osto- tai merkintäoikeutta Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa ei ole henkilöllä, jonka osallistuminen vaatisi jonkin erillisen tarjousasiakirjan laatimista taikka rekisteröinnin tai muun toimenpiteen suorittamista Suomen lainsäädännössä vaadittujen toimenpiteiden lisäksi. Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion taikka Kanadan, Japanin tai Australian arvopaperilakien (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa myydä tai tarjota Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa eikä myöskään Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa tai Australiassa asuville henkilöille, ellei kyseisille alueille vaadittavista rekisteröintivaatimuksista ole soveltuvaa poikkeusta. Kappaleita tai jäljennöksiä Yhdistetyn Osakemyynnin ja -annin ehdoista, tästä Tarjousesitteestä, merkintälomakkeista tai mistään muista Yhdistettyyn Osakemyyntiin ja -antiin liittyvistä asiakirjoista ei saa postittaa tai muuten jakaa sellaisessa valtiossa, jossa tällainen toimenpide vaatii ylimääräistä tarjousesitettä, rekisteröimistä tai muita toimia kuin niitä, joita vaaditaan Suomen lain mukaan taikka olisi ristiriidassa kyseisen maan lainsäädännön tai muiden säännösten kanssa. Niiden tahojen, jotka saavat tämän Tarjousesitteen tai siihen liittyvän asiakirjan haltuunsa, tulee hankkia tiedot kaikista arvopaperien tarjoamiseen liittyvistä rajoituksista sekä noudattaa asianmukaisia säännöksiä. Yhtiö ei millään tavalla vastaa tällaisista velvoitteista tai niiden noudattamatta jättämisestä. Tarjousesitteestä on laadittu ainoastaan suomenkielinen versio. Tarjousesite on sijoittajan saatavana seuraavista paikoista: Privanet Pankkiiriliike Oy Lisäksi Internetin kautta osoitteista: Mannerheimintie 8 A, 5. krs, HELSINKI tai sähköpostitse

3 TARJOUSESITE 3 HALLITUKSEN VAKUUTUS Yhtiön ja Menire Oyj:n hallitusten jäsenten parhaan tiedon mukaan tämän Tarjousesitteen tiedot vastaavat tosiasioita, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään olennaista asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Helsingissä, maaliskuun 14. päivänä 2005 Atine Group Oyj:n hallitus Juhani Erma hallituksen puheenjohtaja Stefan Björkman Peter Seligson Pekka Roine hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen Menire Oyj:n hallitus Alexander Ehrnrooth hallituksen puheenjohtaja Juhani Erma varapuheenjohtaja Kim Nyberg Topi Piela Peter Seligson hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen

4 TARJOUSESITE 4 SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA TARJOUSESITTEESTÄ 2 HALLITUKSEN VAKUUTUS 3 LIIKKEESEENLASKIJA, MYYJÄ, YHDISTETYN OSAKEANNIN JA MYYNNIN PÄÄJÄRJESTÄJÄ SEKÄ MUUT ASIANTUNTIJAT 5 YHTEENVETO 6 YHTEENVETO ATINE GROUP KONSERNIN PRO FORMA MUOTOISESTA TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA KAUDELTA SEKÄ TASE YHTEENVETO YHDISTETYN OSAKEMYYNNIN JA ANNIN EHDOISTA 9 1 YHDISTETYN OSAKEMYYNNIN JA ANNIN EHDOT OSAKEMYYNNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT 13 2 OHJEET SIJOITTAJILLE 15 3 SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA 18 4 OSAKEANNILLA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ 21 5 YHTIÖN HALLINTO JA JOHTO Yhtiötä koskevat yleiset tiedot Hallinto Hallitus, toimitusjohtaja ja omistus Yhtiöstä Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Operatiivinen johto ja sen omistus Yhtiöstä 24 6 OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Osakepääoma ja Osakkeet Optio-oikeudet Osakeanti Omistusrakenne ja sijoitussitoumus 26 7 YHTIÖN LIIKETOIMINTA Historia Yhtiön liiketoiminnan tavoite ja strategia Yhtiön liiketoiminnan kuvaus Yhtiön operatiivinen organisaatiorakenne Nykyinen liiketoiminta Barium Nordic ryhmä Helsingin Sähköinen Toimisto Oy ( Toimisto ) Kasvuyritykset Aikaisen aiheen teknologiarahaston hallinnointiyhtiö 34 8 YHTIÖRAKENNE JA TASEARVOSTUS Yhtiörakenne Barium Nordic ryhmä Helsingin Sähköinen Toimisto Oy Kasvuyritykset Tasearvostus Sijoitussitoumukset Atine Group Oyj:n osakkeen arvonmääräytyminen 39 9 TALOUDELLISEEN ASEMAAN VAIKUTTAVAT YLEISET TIEDOT Hallituksen selostus alkuvuoden tapahtumista ja loppuvuoden näkymät YHTEENVETO ATINE GROUP KONSERNIN PRO FORMA MUOTOISESTA TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA KAUDELTA SEKÄ TASE PRO FORMA MUOTOISEN INFORMAATION LAADINTAPERIAATTEET TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO PRO FORMA MUOTOISESTA TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA ASIANTUNTIJAN LAUSUNTO MENIRE OYJ:N HALLITUKSELLE TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO ATINE GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE 46 LIITTEET 1. YHTIÖJÄRJESTYS TILINPÄÄTÖSTIETOJA ATINE GROUP KONSERNIYHTIÖISTÄ 48 BARIUM NORDIC RYHMÄ AdvanceVPN Oy Bariumnordic Oy Barium AB Barium Holding AB Digifori Oy Donator AB (tilintarkastamaton) FA-Solutions Oy Helsingin Sähköinen Toimisto Oy

5 TARJOUSESITE 5 LIIKKEESEENLASKIJA, MYYJÄ, YHDISTETYN OSAKEMYYNNIN JA -ANNIN PÄÄJÄRJESTÄJÄ SEKÄ MUUT ASIANTUNTIJAT Liikkeeseenlaskija Myyjä Pääjärjestäjä Tilintarkastaja Yhtiön lukuun osakas- ja osakerekisteriä pitää Atine Group Oyj Lönnrotinkatu 15 C Helsinki Menire Oyj Lönnrotinkatu 15 C Helsinki Privanet Pankkiiriliike Oy Mannerheimintie 8 A, Helsinki P , Fax Pricewaterhouse Coopers Oy KHT Tilintarkastusyhteisö Päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Ala-Mello, KHT Itämerentori 2, Helsinki Privanet Capital Oyj Mannerheimintie 8 A, Helsinki P , Fax Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Yhdistetyn Osakemyynnin ja annin ehtojen laadinnassa sekä Tarjousesitteen tekstiosien tarkastuksessa on toiminut FinIT Law Offices Oy Erottajankatu 1 3 A, 6. krs, Helsinki

6 TARJOUSESITE 6 YHTEENVETO Seuraava yhteenveto perustuu muualla tässä Tarjousesitteessä, sekä asiakirjoissa, joihin tässä Tarjousesitteessä viitataan, esitettäviin tietoihin. Yhteenveto ei ole kattava. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan Tarjousesitteeseen kokonaisuudessaan. Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan tarkasti tässä Tarjousesitteessä esitettyihin tietoihin ja erityisesti kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. LIIKETOIMINTA Atine Group Oyj on teollinen holding yhtiö, jonka liiketoimintastrategiana on tehdä enemmistö- ja vähemmistösijoituksia pääasiallisesti suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on edistää kohdeyhtiöiden arvonnousua toimimalla niissä aktiivisena, kasvollisena omistajana ja osallistumalla hallitustyöskentelyyn. Atine Group Oyj tekee sijoituksia pääasiallisesti suoraan omasta taseestaan. Yhtiö on myös solminut aiesopimuksen aikaisen vaiheen teknologiarahaston hallinnointiyhtiön perustamisesta. Aikeen toteutuessa Yhtiö on myös mukana hallinnoimassa rahaston sijoituksia teknologiayhtiöihin. Operatiivisella tasolla Yhtiön liiketoiminta Tarjousesitteen päivämääränä on jakaantunut neljään liiketoimintaan, jotka ovat 1) Barium Nordic -ryhmä 2) Helsingin Sähköinen Toimisto Oy 3) kasvuyhtiöt sekä 4) aiesopimus aikaisen vaiheen teknologiarahaston hallinnointiyhtiön perustamisesta. HALLINTO JA JOHTO Atine Group Oyj:n toimitusjohtaja on KTM, MBA Alexander Ehrnrooth. Yhtiön hallituksen muodostavat Juhani Erma (puheenjohtaja), Stefan Björkman, Pekka Roine ja Peter Seligson. STRATEGISET TAVOITTEET Atine Group Oyj:n sijoitusstrategiaan kuuluu olennaisena osana aktiivinen osallistuminen erilaisiin yritysjärjestelyihin. Yritysjärjestelyt koskevat sekä Atine Group Oyj:n nykyisiä sijoituksia että mahdollisia sijoituksia uusiin kohdeyhtiöihin. Atine Group Oyj:n tavoitteena on aktiivisena omistajana osallistua kohdeyhtiöiden toimintaan ja edesauttaa kohdeyhtiöiden kasvua sekä parantamaan taloudellista kehitystä. Atine Group Oyj sijoittaa eri kehitysvaiheessa ja eri aloilla oleviin yrityksiin. Kohdeyritysten kehitysvaiheesta riippuen Atine Group Oyj tekee sijoituksensa joko suoraan taseesta tai hallinnointiyhtiön hallinnoiman teknologiarahaston kautta. Kohdeyritysten kehitysvaihe vaikuttaa myös tavoiteltuun omistusosuuteen. Atine Group Oyj:llä ei ole ennalta määrättyä sijoituskautta tai Yhtiötä koskevaa purkuaikataulua (ns. evergreen) useimmista pääomasijoitusrahastoista poiketen. Yhtiön hallitus ja johto pitävät valittua strategiaa Atine Group Oyj:n vahvuutena, sillä se mahdollistaa pitkäjänteisen omistajuuden ja kohdeyhtiön kehittämisen. Atine Group Oyj:llä ei ole kohdeyhtiöstä irtautumispakkoa taloudellisesti epäsuotuisina aikoina tai muuten epäsuotuisin ehdoin. Ensisijaisesti Atine Group Oyj pyrkii kehittämään ja rakentamaan sijoituskohteita liiketaloudellisesti kannattavin ehdoin kuitenkaan luopumatta mahdollisuudesta irtautua joko osittain tai kokonaan kohdeyrityksistä Atine Group Oyj:lle ja kohdeyrityksille sopivana ajankohtana. TALOUDELLINEN TILANNE Atine Group Oyj perustettiin Yhtiön liiketoiminta käsittää Menire Oyj:n aiemmin omistaman verkkopalveluliiketoiminnan sekä sijoitukset ja sijoitussitoumukset kasvuyhtiöihin ja aikaisen vaiheen teknologiarahaston hallinnointiyhtiöön. Menire Oyj:n hallitus päätti yhtiöittää turva-alaan kuulumattomat liiketoiminnot ja luovutti EVL 52d :n mukaisella liiketoimintasiirrolla kaikki verkkopalveluliiketoimintaan sekä kasvuyhtiösijoituksiin kohdistuvat varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat ja siirtyvään toimintaan kohdistuvat varaukset Atine Group Oyj:lle. Kaudella Atine Group Oyj:lle siirtyneen liiketoiminnan pro forma muotoinen liikevaihto oli noin 5,0 miljoonaa euroa ja pro forma muotoinen tulos oli noin 1,5 miljoonaa euroa tappiollinen. Katso myös kappale 10 Yhteenveto Atine Group konsernin pro forma muotoisesta taloudellisesta informaatiosta kaudelta sekä tase Atine Group Oyj:n hallitus ja johto uskovat konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2005 verrattuna pro forma -muotoiseen taloudelliseen informaatioon kaudelta , joskin tuloksen ennen veroja odotetaan jäävän tappiolliseksi.

7 TARJOUSESITE 7 ATINE GROUP OYJ:N OSAKKEEN ARVON MÄÄRÄYTYMINEN Yhtiön arvonmääritys perustuu Yhtiölle Menire Oyj:ltä siirtyneen liiketoiminnan kirjanpitoarvoon Yhtiön taseessa , Yhtiön sekä kohdeyhtiöiden johdon parhaaseen näkemykseen liiketoiminnan kehittymisestä lähivuosina, vertailuyhtiö-analyysiin sekä DCF-mallin (Discounted cash flow) mukaisesti tehtyihin arvonmäärityksiin. Hantro Products Oy:n, Valimo Wireless Oy:n sekä UniqMinds Oy:n osakkeiden arvonmääritykset perustuvat näissä yhtiöissä viimeisen kuuden kuukauden aikana toteutuneissa rahoitusjärjestelyissä käytettyihin arvoihin. Atine Group Oyj:n arvonmääritykseen vaikuttavat myös Yhtiön vaikutusalueen ulkopuolella olevat tekijät kuten muutokset Yhtiön ja sen konserni- ja osakkuusyhtiöiden avainhenkilöstössä, rahoituksen tarpeessa tai saatavuudessa, asiakkaiden käyttäytymisissä tai tarpeissa, myynnin tai markkinoiden kehitykseen vaikuttavissa tekijöissä, kilpailutilanteessa tai kilpailijoiden toimissa, tuotekehityksessä ja käytettävässä teknologiassa. Menire Oyj:n hallitus on pyytänyt Opstock Oy:tä antamaan asiantuntijalausunnon (Fairness Opinion) siitä, onko yritysjärjestelyssä myytävistä Atine Group Oyj:n osakkeista saatava käteisvastike taloudellisessa mielessä kohtuullinen Menire Oyj:n osakkeenomistajien näkökulmasta. Lausunnon mukaan Atine Group Oyj:n osakkeista saatava käteisvastike on kokonaisuutena arvioituna taloudellisessa mielessä kohtuullinen Menire Oyj:n osakkeenomistajien näkökulmasta. Asiantuntijalausunto on esitetty kokonaisuudessaan tässä Tarjousesitteessä kappaleessa 12 Asiantuntijalausunto. MYYJÄ Menire Oyj omistaa ennen Yhdistettyä Osakemyyntiä ja -antia sata prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä. Mikäli Yhdistetty Osakemyynti ja anti toteutuvat täysmääräisinä Menire Oyj:n omistus Atine Group Oyj:stä laskee noin 13,0 prosenttiin tai, mikäli Osakeannissa on merkitty osaketta, noin 12,8 prosenttiin.

8 TARJOUSESITE 8 YHTEENVETO ATINE GROUP KONSERNIN PRO FORMA MUOTOISESTA TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA KAUDELTA sekä TASE ATINE GROUP KONSERNIN PRO FORMA MUOTOINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO KAUDELTA Katso myös kappale 10 Pro forma muotoisen informaation laadintaperiaatteet sekä liite 2 Tilinpäätöstietoja Atine Group konserniyhtiöistä. EUR, LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 67 Materiaalit ja palvelut -605 Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 16 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut -14 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -71 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNN. ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot 0 Vähemmistöosuus -8 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ATINE GROUP KONSERNIN TASE EUR, V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 80 Osakeanti 20 Aineettomat hyödykkeet 623 Ylikurssirahasto Konserniliikearvo Edellisten tilikausien voitto /tappio 55 Aineelliset hyödykkeet 289 Tilikauden voitto/ tappio 0 Sijoitukset Pääomalainat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vähemmistöosuus 15 Vaihto-omaisuus 0 Pitkäaikaiset saamiset 0 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikaiset saamiset Pitkäaikainen 341 Rahoitusarvopaperit 0 Lyhytaikainen Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 136

9 TARJOUSESITE 9 YHTEENVETO YHDISTETYN OSAKEMYYNNIN JA ANNIN EHDOISTA OSAKEMYYNTI Osakemyynnissä tarjottavat Osakkeet Ostositoumuksen tekeminen Osaketta. Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja annissa tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Menire Oyj:n Osakkeenomistaja, joka Osakemyynnin Täsmäytyspäivänä on merkitty Menire Oyj:n omistajaluetteloon sekä Menire Oyj:n optio-oikeuksien haltija, osallistuu Osakemyyntiin antamalla sitovan ostotoimeksiannon Yhdistetyn Osakemyynnin ja annin pääjärjestäjälle tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti ja suorittamalla ostovarausmaksun 1,30 euroa Osakkeelta Privanet Pankkiiriliike Oy:n asiakasvaratilille ostositoumuksen tekemisen yhteydessä. Ostovarausmaksu on sama kuin Osakkeen hinta Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa. Ostositoumus on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Katso myös Tarjousesitteen kappale 2 Ohjeet sijoittajille. Vähimmäisosto Vähimmäisosto Osakemyynnissä on 100 Osaketta. Ostettavan määrän on oltava 100 Osakkeella jaollinen. Täsmäytyspäivä Myyntihinta ja maksuaika Myyntihinta on 1,30 euroa Osakkeelta. Osakkeen hinta on maksettava kokonaisuudessaan ostositoumuksen tekemisen yhteydessä. Varainsiirtovero Myyjä (Menire Oyj) maksaa varainsiirtoveron 1,6 %. OSAKEANTI Osakeannissa merkittäväksi tarjottavat Osakkeet Osaketta. Hallituksella on ylimerkintätilanteessa oikeus päättää määrän korottamisesta enintään Osakkeeseen. Osakeannissa tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Oikeus merkintään Merkintätarjouksen tekeminen Osakeanti suunnataan Yleisön merkittäväksi. Sijoittaja osallistuu Osakeantiin antamalla sitovan merkintätoimeksiannon Yhdistetyn Osakemyynnin ja annin pääjärjestäjälle tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti ja suorittamalla merkintävarausmaksun 1,30 euroa Osakkeelta Privanet Pankkiiriliike Oy:n asiakasvaratilille merkintätarjouksen tekemisen yhteydessä. Merkintävarausmaksu on sama kuin Osakkeen hinta Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa. Merkintätarjous sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Katso myös Tarjousesitteen kappale 2 Ohjeet sijoittajille. Merkintähinta ja maksuaika Vähimmäismerkintä Merkintähinta on 1,30 euroa Osakkeelta. Osakkeiden hinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätarjouksen tekemisen yhteydessä. Vähimmäismerkintä Osakeannissa on 100 Osaketta. Merkintämäärän on oltava 100 Osakkeella jaollinen.

10 TARJOUSESITE 10 YHDISTETTY OSAKEMYYNTI JA -ANTI Myynti- ja merkintäaika Sijoitussitoumus Yhdistetty Osakemyynti ja -anti alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 16.00, jona aikana sijoittajat voivat antaa ostositoumuksia ja merkintätarjouksia pääjärjestäjälle tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Atine Group Oyj:n toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth ja Atine Group Oyj:n hallituksen jäsen Peter Seligson määräysvalta- ja lähipiiriyhtiöineen ovat antaneet yhteensä euron suuruisen sijoitussitoumuksen yhteensä vähintään Osakkeen hankintaan Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja annissa. Kaupankäynti Atine Group Oyj:n Osakkeilla Atine Group Oyj:n osakkeet eivät ole eikä niitä ole haettu arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi Hankittavien varojen käyttö Osakkeiden luovutus Atine Group Oyj:n sijoitusstrategiaan kuuluu olennaisena osana aktiivinen osallistuminen erilaisiin yritysjärjestelyihin. Osakeannilla kerättävät varat tullaan käyttämään Atine Group Oyj:n sijoitusstrategian mukaisesti sekä nykyisiin sijoituskohteisiin että uusiin sijoituskohteisiin ja emoyhtiön hallinnon järjestämiseen. Privanet Capital Oyj toimii Atine Group Oyj:n lukuun sen osakas- ja osakeluettelon ylläpitäjänä. Merkintä osakas- ja osakeluetteloon tehdään Osakemyynnissä kolmantena pankkipäivänä siitä, kun Menire Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen hyväksytyistä ostositoumuksista ja Osakeannissa heti, kun Osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Katso myös Tarjousesitteen kappale 2 Ohjeet sijoittajille. Muuta Tärkeitä päivämääriä Mikäli Sijoittaja ei ole Privanet Pankkiiriliike Oy:n rekisteröitynyt sijoittaja-asiakas, Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä sekä esitettävä mahdollinen valtakirja osto- tai merkintäsitoumuksen tekemisen yhteydessä. ma Täsmäytyspäivä Osakemyynnissä ti Tarjousesite saatavilla to klo 9.00 Yhdistetty Osakemyynti ja anti alkaa ma klo Yhdistetty Osakemyynti ja anti päättyy ke Menire Oyj:n hallitus hyväksyy tai hylkää ostositoumukset Atine Group Oyj:n hallitus hyväksyy tai hylkää merkintäsitoumukset ma Omistusmuutosten kirjaaminen Privanet Capital Oyj:n ylläpitämään osakerekisteriin (Osakemyynti) ma (arvio) Myynti- ja merkintävahvistukset postitetaan sijoittajille ma (arvio) Pääoman palautus sijoittajille (ylimerkintätilanteessa) viikko 16 (arvio) Osakepääoman korotus kirjataan kaupparekisteriin viikko 16 (arvio) Osakkeiden kirjaaminen Privanet Capital Oyj:n ylläpitämään osakerekisteriin (Osakeanti) Puhelintuki ja neuvonta Privanet Pankkiiriliike Oy avustaa Yhdistetyn Osakemyynnin ja annin merkintöihin liittyvissä kysymyksissä arkisin klo 9 17 puhelimitse tai sähköpostitse

11 TARJOUSESITE 11 1 YHDISTETYN OSAKEMYYNNIN JA ANNIN EHDOT 1.1 OSAKEMYYNNIN EHDOT Myytävä määrä Menire Oyj päätti yhtiöittää turva-alaan kuulumattomat liiketoiminnat ja myydä Atine Group Oyj:n Osakkeita. Osakemyynnissä Menire Oyj tarjoaa ostettavaksi yhteensä Atine Group Oyj:n Osaketta. Mikäli Yhdistetty Osakemyynti ja anti toteutuvat täysmääräisinä Menire Oyj:n omistus Atine Group Oyj:stä laskee noin 13,0 prosenttiin tai, mikäli Osakeannissa on merkitty Osaketta, noin 12,8 prosenttiin. Ostoon oikeutetut Osakemyynti suunnataan niiden osakkeenomistajien merkittäväksi, jotka ovat Osakemyynnin Täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Menire Oyj:n omistajaluetteloon sekä Menire Oyj:n ylläpitämään optionhaltijoiden luetteloon merkityille optionhaltijoille. Myyntihinta ja maksuaika Osakkeet tarjotaan ostettavaksi hintaan 1,30 euroa Osakkeelta. Osakkeet on maksettava ostositoumuksen tekemisen yhteydessä. Myyntiaika Osakemyynti alkaa klo 9.00 ja päättyy klo Vähimmäisosto Vähimmäisosto Osakemyynnissä on 100 Osaketta. Määrän on oltava 100 Osakkeella jaollinen. Myyntipaikka Ostositoumuksia vastaanottaa Privanet Pankkiiriliike Oy osoitteessa Mannerheimintie 8 A, 5 krs Helsinki. Ostositoumuksen maksaminen Osakkeiden maksu tapahtuu suorittamalla ostovarausmaksu 1,30 euroa Osakkeelta Privanet Pankkiiriliike Oy:n asiakasvaratilille ostositoumuksen tekemisen yhteydessä. Ostovarausmaksu on sama kuin Osakkeen hinta Osakemyynnissä. Ali- ja ylikysyntätilanne Menire Oyj:n hallitus hyväksyy tai hylkää ostositoumukset Menire Oyj:n hallitus tulee hyväksymään kaikki Osakemyynnin ehtojen mukaisesti tehdyt ostositoumukset, jotka on suoritettu Osakemyyntiin soveltuvaa lainsäädäntöä noudattaen. Hyväksytyistä ostositoumuksista ilmoitetaan ostajille viipymättä, arviolta viikolla 14. Osakemyynnin mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Atine Group Oyj:n Osakkeet allokoidaan ostositoumuksen tehneiden kesken heidän Täsmäytyspäivän omistuksensa mukaisessa suhteessa kuitenkin siten, että ehtojen mukaisen ostositoumuksen tekijälle jaetaan vähintään ostositoumuksen vähimmäismäärää (100 Osaketta) vastaavaa määrä Osakkeita ja enintään tehtyä ostositoumusta vastaava määrä Osakkeita. Mikäli merkitsijöiden joukossa on optionhaltijoita, käytetään allokaatioperusteena Täsmäytyspäivän mukaista osakeomistusta korjattuna ostositoumuksen tehneiden optionhaltijoiden hallussa olevien optioiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden lukumäärällä. Sijoitussitoumus Atine Group Oyj:n toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth ja hallituksen jäsen Peter Seligson määräysvaltayhteisöineen ja lähipiiriyhtiöineen Virala Oy Ab, Vessilä Oy Ab, Kargol Oy Ab sekä Baltiska Handels AB, Hanso S.A. ovat antaneet yhteensä vähintään euron sijoitussitoumuksen yhteensä vähintään Osakkeen ostamisesta tai merkitsemisestä Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja annissa jakaantuen niin, että Alexander Ehrnroothin sijoitussitoumus määräysvaltayhteisöineen ja lähipiiriyhtiöineen on vähintään Osakkeen

12 TARJOUSESITE 12 ostamiseen tai merkitsemiseen ja Peter Seligsonin sijoitussitoumus määräysvaltayhteisöineen ja lähipiiriyhtiöineen on vähintään Osakkeen ostamiseen tai merkitsemiseen Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa. Kaupankäynti osakkeilla Atine Group Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet eivät ole, eikä niitä ole haettu, arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan menettelyn kohteeksi. Osakasoikeudet Osakemyynnissä tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Osakkeiden kirjaaminen osakerekisteriin Privanet Capital Oyj toimii Atine Group Oyj:n lukuun sen osakas- ja osakeluettelon ylläpitäjänä. Omistusmuutokset kirjataan osakas- ja osakeluetteloon kolmantena pankkipäivänä siitä, kun Menire Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen hyväksytyistä ostositoumuksista ja muut kirjaamisedellytykset ovat täyttyneet, arviolta Sijoittajainformaatio Yhtiö laatii IFRS laskentastandardin mukaisesti laaditut osavuosikatsaukset joka kolmas kuukausi. Yhtiötä ei sido arvopaperimarkkinalain määräykset julkisesti noteeratun arvopaperin liikkeeseenlaskijan jatkuvasta tiedonantovelvoitteesta. Varainsiirtovero Myyjä (Menire Oyj) maksaa varainsiirtoveron 1,6 %. Muut seikat Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista päättää Myyjä. Sovellettava laki Osakemyyntiin sovelletaan Suomen lakia. Osakemyyntiä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

13 TARJOUSESITE OSAKEANNIN EHDOT Osakepääoman korottaminen Atine Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä siten, että Yhtiön osakepääomaa korotetaan vähintään 0,02 eurolla ja enintään eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään yksi ja enintään uutta Osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,02 euroa Osakkeelta. Hallitus voi päättää liikkeeseen laskettavien uusien Osakkeiden lukumäärän korottamisesta ylikysyntätilanteessa enintään kappaleeseen, jolloin osakepääoma voi nousta enintään eurolla. Osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet Osakkeet edustavat korkeintaan 43,5 % tai, mikäli hallitus päättää määrän korottamisesta Osakkeeseen, enintään 44,4 % Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä osakepääoman korotuksen jälkeen. Merkintäoikeus Osakeanti suunnataan Yleisön merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan Yhtiön taseen ja rahoitusrakenteen vahvistamiseksi sekä Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamisen vaatiman rahoituksen varmistamiseksi. Merkintähinta ja maksuaika Osakkeet tarjotaan merkittäväksi hintaan 1,30 euroa Osakkeelta. Osakkeet on maksettava merkintätarjouksen tekemisen yhteydessä merkintäajan päättymiseen mennessä. Merkintäaika Merkintäaika alkaa klo 9.00 ja päättyy klo Vähimmäismerkintä Vähimmäismerkintä Osakeannissa on 100 Osaketta. Merkittävän määrän on oltava 100 Osakkeella jaollinen. Merkintäpaikka Merkintäsitoumuksia vastaanottaa Privanet Pankkiiriliike Oy osoitteessa Mannerheimintie 8 A, 5 krs Helsinki. Merkintöjen maksaminen Osakkeiden maksu tapahtuu suorittamalla merkintävarausmaksu 1,30 euroa Osakkeelta Privanet Pankkiiriliike Oy:n asiakasvaratilille merkintätarjouksen tekemisen yhteydessä. Merkintävarausmaksu on sama kuin Osakkeen merkintähinta Osakeannissa. Ali ja ylimerkintätilanne Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä viimeistään Hallituksella on oikeus hyväksyä merkintä osittain tai hylätä se. Muussa kuin ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus tulee hyväksymään kaikki Osakeannissa tehdyt merkinnät, jotka on suoritettu Osakeannin ehtojen sekä osakemerkintään soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Hyväksytyistä merkinnöistä ilmoitetaan merkitsijöille viipymättä, arviolta viikolla 14. Ylimerkintätilanteessa hyväksytään ensisijaisesti merkinnät niiltä merkitsijöiltä, jotka on Täsmäytyspäivänä merkitty Menire Oyj:n osakasluetteloon tai optionhaltijoiden luetteloon siten, että ehtojen mukaisen merkintäsitoumuksen tekijälle jaetaan vähintään merkintäsitoumuksen vähimmäismäärää (100 Osaketta) vastaavaa määrä Osakkeita ja enintään tehtyä merkintäsitoumusta vastaava määrä Osakkeita. Mikäli merkitsijöiden joukossa on optionhaltijoita, käytetään allokaatioperusteena Täsmäytyspäivän mukaista osakeomistusta korjattuna merkintäsitoumuksen tehneiden optionhaltijoiden hallussa olevien optioiden perusteella merkittävissä olevien Osakkeiden lukumäärällä. Mahdollisesti yli jäävien Osakkeiden allokoinnista merkitsijöille päättää hallitus. Merkintämaksujen palauttaminen Mikäli Osakeantiin osallistunut sijoittaja ei saa kaikkia merkitsemiään Osakkeita, suoritettu merkintähinta palautetaan merkintäsitoumuksen yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille. Palautettavalle pääomalle ei makseta korkoa.

14 TARJOUSESITE 14 Kaupankäynti osakkeilla Atine Group Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet eivät ole, eikä niitä ole haettu, arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan menettelyn kohteena. Osakasoikeudet Osakeannissa tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon siltä tilikaudelta lukien, jonka aikana ne on merkitty. Osakkeiden tuottamat muut oikeudet kuuluvat ostajalle kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Osakkeiden kirjaaminen osakerekisteriin Privanet Capital Oyj toimii Atine Group Oyj:n lukuun sen osakas- ja osakeluettelon ylläpitäjänä. Uudet Osakkeet kirjataan osake- ja osakasluetteloon kun osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin. Informaatio Osakeyhtiölain 4 luvun 7 :n 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävinä Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lönnrotinkatu 15 C 24, Helsinki. Kopiot asiakirjoista on nähtävänä Privanet Pankkiiriliike Oy:ssä osoitteessa Mannerheimintie 8 A, 5. krs, Helsinki. Muut seikat Osakeantiin liittyvistä muista seikoista päättää Atine Group Oyj:n hallitus. Sovellettava laki Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

15 TARJOUSESITE 15 2 OHJEET SIJOITTAJILLE YHDISTETYSSÄ OSAKEMYYNNISSÄ JA ANNISSA TARJOTTAVAT OSAKKEET Menire Oyj tarjoaa ostettavaksi yhteensä Atine Group Oyj:n 0,02 euron vasta-arvoista Osaketta Menire Oyj:n osakkeenomistajille sekä Menire Oyj:n liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien haltijoille ja Atine Group Oyj tarjoaa Yleisön merkittäväksi uutta 0,02 euron vasta-arvoista Osaketta. Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja annissa tarjotaan siten yhteensä Osaketta. Ylikysyntätilanteessa Atine Group Oyj:n hallituksella on oikeus korottaa Osakeannissa tarjottavien Osakkeiden lukumäärä enintään Osakkeeseen, jolloin tarjottava osakemäärä kokonaisuudessaan nousee Osakkeeseen. Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. OIKEUS YHDISTETYSSÄ OSAKEMYYNNISSÄ JA ANNISSA TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN OSTOON JA MERKINTÄÄN Osakemyynti suunnataan niiden osakkeenomistajien merkittäväksi, jotka ovat Osakemyynnin Täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Menire Oyj:n omistajaluetteloon sekä Menire Oyj:n ylläpitämään optionhaltijoiden luetteloon merkityille optionhaltijoille. Osakeanti suunnataan Yleisön merkittäväksi. OSAKKEEN OSTO- JA MERKINTÄSITOUMUKSEN TEKEMINEN Osakemyynti Menire Oyj:n osakkeenomistaja ja Menire Oyj:n liikkeeseenlaskemien optio-oikeuksien haltija osallistuu Osakemyyntiin antamalla ostositoumuksen Atine Group Oyj:n Osakkeiden ostoon ja maksamalla Osakkeet pääjärjestäjän ohjeiden mukaisesti. Ostoon oikeutetut saavat toimeksiantolomakkeen toimintaohjeineen pääjärjestäjä Privanet Pankkiiriliike Oy:ltä. Osakeanti Merkitsijä osallistuu Osakeantiin antamalla merkintäsitoumuksen Atine Group Oyj:n Osakkeista ja maksamalla merkintävarausmaksun pääjärjestäjän ohjeiden mukaisesti. Toimeksiantolomakkeen toimintaohjeineen saa pääjärjestäjä Privanet Pankkiiriliike Oy:ltä osoitteesta Mannerheimintie 8 A, Helsinki tai Mikäli Sijoittaja ei ole Privanet Pankkiiriliike Oy:n rekisteröitynyt sijoittaja-asiakas, Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä sekä esitettävä mahdollinen valtakirja osto- tai merkintäsitoumuksen tekemisen yhteydessä. OSAKKEEN HINTA JA OSAKKEEN MAKSU Osakkeen hinta Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja annissa on 1,30 euroa Osakkeelta. Osakkeet on maksettava osto- ja merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä merkintäaikana ja siten, että osto- ja merkintähinta on Privanet Pankkiiriliike Oy:n Atine Group Oyj:n Yhdistetyn Osakemyynnin ja annin asiakasvaratilillä viimeistään seuraavana pankkipäivänä osto- ja/tai merkintäsitoumuksen antamisesta. Sijoittajan tulee huomioida mahdollisiin pankkiryhmien välisiin tilisiirtoihin kuluva aika, joka voi olla useita päiviä. Myyjällä ja Atine Group Oyj:n hallituksella on oikeus hylätä merkinnät, joita ei ole maksettu osto- ja merkintäehtojen mukaan. Privanet Pankkiiriliike Oy:n asiakasvaratilit Atine Group Oyj:n Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja annissa ovat: Nordea Handelsbanken Aktia Osuuspankit, OKO Sampo Pankki Ålandsbanken Osto- ja/tai merkintämaksu voidaan suorittaa Privanet Pankkiiriliike Oy:n verkkopalvelussa osto- ja/tai merkintäsitoumuksen tekemisen yhteydessä Sampo Pankin Verkkopankin, Nordea Solon, Osuuspankin Kultarahan tai Aktian (Sp/Pop-maksu) Internet-maksuna. Osto- ja/tai merkintämaksu voidaan myös suorittaa viitteellisenä maksuna yllämainituille antitileille.

16 TARJOUSESITE 16 OSAKKEIDEN ALLOKOINTI 1. Osakemyyntiin voivat osallistua ainoastaan Täsmäytyspäivänä Menire Oyj:n osakerekisteriin merkityt osakkeenomistajat ja optionhaltijaluetteloon merkityt optio-oikeuksien haltijat. 2. Osakemyynnin mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Osakkeet allokoidaan ostositoumuksen tehneiden kesken heidän Täsmäytyspäivän omistuksensa mukaisessa suhteessa kuitenkin siten, että ehtojen mukaisen ostositoumuksen tekijälle jaetaan vähintään ostositoumuksen vähimmäismäärää (100 Osaketta) vastaavaa määrä Osakkeita ja enintään tehtyä ostositoumusta vastaava määrä Osakkeita. Mikäli merkitsijöiden joukossa on optionhaltijoita, käytetään allokaatioperusteena Täsmäytyspäivän mukaista osakeomistusta korjattuna ostositoumuksen tehneiden optionhaltijoiden hallussa olevien optioiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden lukumäärällä. 3. Osakeanti suunnataan Yleisön merkittäväksi. 4. Ylimerkintätilanteessa hyväksytään ensisijaisesti merkinnät niiltä merkitsijöiltä, jotka on Täsmäytyspäivänä merkitty Menire Oyj:n osakasluetteloon tai optionhaltijoiden luetteloon siten, että ehtojen mukaisen merkintäsitoumuksen tekijälle jaetaan vähintään merkintäsitoumuksen vähimmäismäärää (100 Osaketta) vastaavaa määrä Osakkeita ja enintään tehtyä merkintäsitoumusta vastaava määrä Osakkeita. Mikäli merkitsijöiden joukossa on optionhaltijoita, käytetään allokaatioperusteena Täsmäytyspäivän mukaista osakeomistusta korjattuna merkintäsitoumuksen tehneiden optionhaltijoiden hallussa olevien optioiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden lukumäärällä. Mahdollisesti yli jäävien Osakkeiden allokoinnista merkitsijöille päättää hallitus. 5. Hallitus päättää muiden merkintöjen hyväksymisestä. VAHVISTUSKIRJE Hyväksytyistä osto- ja merkintäsitoumuksista ilmoitetaan sijoittajille vahvistuskirjeellä arviolta viimeistään MAKSUJEN PALAUTUS Mikäli Yhdistettyyn Osakemyyntiin ja -antiin osallistunut sijoittaja ei saa maksamaansa varausmaksua vastaavaa määrää Osakkeita, suoritettu varausmaksu palautetaan osto- tai merkintäsitoumuksen yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille arviolta viimeistään Palautettavalle pääomalle ei makseta korkoa. VARAINSIIRTOVERO Osakemyynnissä varainsiirtoveron 1,6 % kauppahinnasta maksaa Menire Oyj. OSAKKEIDEN LUOVUTUS Merkintä Osakemyynnissä tapahtuneista omistusmuutoksista tehdään osakas- ja osakeluetteloon kolmantena pankkipäivänä siitä, kun Myyjä on tehnyt päätöksen hyväksytyistä ostovarausmaksusta ja Osakeannissa heti, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. OSAKASOIKEUDET Osakemyynnissä ja -annissa tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Osakeannissa merkityt uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon alkaneelta tilikaudelta lukien. Osakkeiden tuottamat muut oikeudet kuuluvat ostajalle kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. KUVAUS OSAKKEIDEN SÄILYTYKSESTÄ, OSAKEREKISTERI YLLÄPIDOSTA JA OSAKEKAUPAN SELVITYKSESTÄ Privanet Capital Oyj toimii Atine Group Oyj:n lukuun sen osakas- ja osakeluettelon ylläpitäjänä ja osakkeiden ensisijaisena säilyttäjänä. Palvelu tuotetaan Privanet Capital Oyj:n osakeluettelojärjestelmän avulla. Privanet Capital Oyj:n osakeluettelojärjestelmällä tarkoitetaan Privanet Capital Oyj:n tietoteknisessä ympäristössä toimivaa, Privanet Capital Oyj:n hallinnoimaa järjestelmää. Privanet Capital Oyj ylläpitää järjestelmässä tietoja Yhtiön osakkeenomistajista, osakkeenomistajien henkilö- ja yhteystiedoista, omistusten määrästä ja osuudesta Yhtiössä sekä omistusten kirjaamispäivämääristä. Järjestelmästä tulostettavat raportit muodostavat Yhtiön osake- ja osakasluettelon.

17 TARJOUSESITE 17 Atine Group Oyj:n osakkeista on painetut osakekirjat, joiden kirjoittamisoikeuden Yhtiön hallitus on antanut Privanet Capital Oyj:lle. Privanet Capital Oyj painaa kutakin osakasluetteloon merkittyä omistajaa kohden yhden osakekirjan. Yhtiön osakekirjat ovat pääsääntöisesti Privanet Capital Oyj:n säilytyksessä ja osakerekisteri pidetään ajan tasalla Privanet Capital Oyj:n sähköissä järjestelmässä. Osakkailla on halutessaan mahdollisuus noutaa osakekirjansa Privanet Capital Oyj:n säilytyksestä. Jos osakekirjat ovat luovutuskelpoisia, Privanet Capital Oyj toimittaa pyydetyt osakekirjat osakkeenomistajalle. Privanet Capital Oyj kirjaa arvopaperikaupat osakeluettelojärjestelmään välittömästi kaupan tultua selvitetyksi. Privanet Pankkiiriliike Oy:n välityksellä tehdyt arvopaperikaupat selvitetään kolmantena pankkipäivänä. Muiden tapahtumien kirjaamisesta Privanet Capital Oyj huolehtii viimeistään viidentenä pankkipäivänä siitä, kun kirjausperuste on saatettu Privanet Capital Oyj:n tietoon ja Privanet Capital Oyj:lle on toimitettu kaikki tarvittavat asiakirjat tapahtuman kirjaamiseksi (esimerkiksi saantotodistukset, kuten kauppa- tai lahjakirja sekä selvitys varainsiirtoveron suorituksesta).

18 TARJOUSESITE 18 3 SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOONOTETTAVIA SEIKKOJA Sijoitusta harkitsevien tulee huomioida erityisesti tässä kappaleessa esitetyt seikat. Tässä esitetyt seikat eivät kuitenkaan kata kaikkia sijoitukseen liittyviä riskejä. Tiettyjä muita sijoituspäätöstä tehtäessä huomioon otettavia Yhtiön ja sen konsernin liiketoimintaan, markkinoihin ja tulevaisuuden odotuksiin liittyviä seikkoja on selvitetty Tarjousesitteessä kappaleissa 7, 8 ja 9. Tarjousesitteessä esitettyihin Yhtiön ja konsernin liiketoimintaan tai markkinoiden tulevaisuuteen kohdistuvista arvioista Yhtiö, Yhtiön johto tai pääjärjestäjä eivät anna minkäänlaisia takeita. YHTIÖN LIIKETOIMINNAN LAAJUUS Yhtiö perustettiin ja merkittiin kaupparekisteriin Menire Oyj luovutti verkkoliiketoiminnan ja mobiilisijoituksiinsa liittyvät varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat ja siirtyvään liiketoimintaan kohdistuvat varaukset siirtyvää liiketoimintaa jatkavalle Atine Group Oyj:lle. Kaudella Atine Group Oyj:lle siirtyneen liiketoiminnan pro forma muotoinen liikevaihto oli noin 5,0 miljoonaa miljoonaa euroa ja tulos oli noin 1,5 miljoonaa euroa tappiollinen. Katso myös kappale 10 Yhteenveto Atine Group -konsernin pro forma -muotoisesta taloudellisesta informaatiosta kaudelta sekä tase Atine Group Oyj:n hallitus ja johto uskovat vuonna 2005 liikevaihdon kasvavan verrattuna pro forma muotoiseen taloudelliseen informaatioon kaudelta , joskin tuloksen ennen veroja odotetaan jäävän tappiolliseksi. Toimintansa kasvuvaiheessa olevan Atine Group -konsernin liiketoiminnan volyymi ja oma pääoma on pieni. Siksi konsernin toimintaedellytykset ovat alttiita muutoksille esimerkiksi avainhenkilöstössä, rahoituksessa, myynnissä, kilpailutilanteessa, tuotekehityksessä ja käytettävässä teknologiassa. Muutokset esimerkiksi toimintaympäristössä saattavat oleellisesti heikentää Yhtiön tulevaisuudennäkymiä ja johtaa jopa Yhtiön konkurssiin. Konkurssissa Yhtiön liikkeeseenlaskemiin arvopapereihin tai muihin sijoituskohteisiin sijoituksen tehnyt menettää tavallisesti koko sijoittamansa pääoman. LIIKETOIMINNAN LUONNE JA YHTIÖN SIJOITUSSTRATEGIAAN LIITTYVÄT RISKIT Atine Group Oyj on teollinen holding yhtiö, jonka liiketoimintastrategiana on tehdä enemmistö- ja vähemmistösijoituksia pääasiallisesti suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on edistää kohdeyhtiöiden arvonnousua toimimalla niissä aktiivisena, kasvollisena omistajana ja osallistumalla hallitustyöskentelyyn. Atine Group Oyj tekee sijoituksia pääasiallisesti suoraan omasta taseestaan. Yhtiö on myös solminut aiesopimuksen aikaisen vaiheen teknologiarahaston hallinnointiyhtiön perustamisesta. Aikeen toteutuessa Yhtiö on myös mukana hallinnoimassa rahaston sijoituksia teknologiayhtiöihin. Atine Group Oyj:n tavoitteena on tarjoamallaan lisäarvolla edistää yhtiöiden liiketoimintaa ja edesauttaa yhtiöiden arvonnousua. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että Yhtiön strategia tulisi onnistumaan tai että Yhtiön arvo nousisi tulevaisuudessa valittua strategiaa noudattaen. VASTUUT JA RAHOITUKSEN TARVE TULEVAISUUDESSA Yritysjärjestelyt tai muut vastaavat kasvuhankkeet voivat edellyttää Yhtiön lisäpääomitusta. Kasvuhankkeiden rahoitus voi myös edellyttää, että Yhtiö onnistuu tuottotavoitteidensa mukaisesti irtautumaan yhdestä tai useammasta sijoituskohteesta. Mikäli irtautumisvastikkeet ja Yhtiön muut likvidit varat eivät riitä kasvun rahoittamiseen, on mahdollista, että Yhtiö joutuu irtautumaan sijoituskohteestaan suunniteltua aikaisemmin, jolloin kyseisestä sijoituskohteesta saavutettava tuotto voi olla Yhtiön tuottotavoitteita merkittävästi alhaisempi. SIJOITUSKOHTEISIIN LIITTYVÄT RISKIT Yhtiön tämänhetkisistä sijoituskohteista vain harva on tehnyt positiivisen tuloksen viimeksi päättyneellä tilikaudella. Sijoituskohteet Tarjousesitteen päivämääränä ovat voimakkaassa kehitysvaiheessa olevia yhtiöitä ja keskittyvät ICT -toimialalle (Information and Communication Technology). ICT -toimialan epäedullisella kehityksellä voisi olla merkittävä vaikutus Yhtiön tulokseen, taseeseen ja Yhtiön osakkeen arvoon. Tätä riskiä tasoittaakseen Yhtiö voi sijoitusstrategiansa mukaisesti tehdä sijoituksia myös muille toimialoille. Yhtiön tavoitteena on luoda omistajilleen lisäarvoa aktiivisen ja pitkäjänteisen omistajuuden kautta. Yritysjärjestelyt kuuluvat myös olennaisesti strategiaan. Kuitenkaan ei ole takeita sille, että Yhtiön valitsemat toimialat tai kohdeyritykset kehittyisivät suotuisasti ja Yhtiön odotusten mukaan.

19 TARJOUSESITE 19 RIIPPUVUUS AVAINHENKILÖSTÖSTÄ Yhtiöllä on toiminnan käynnistysvaiheessa kaksi työntekijää ja toimitusjohtaja. Avainhenkilöillä on merkittävä vaikutus Yhtiön strategian muodostamisessa, toteuttamisessa ja hallinnossa. Yhdenkin avainhenkilön menetys voi vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön toimintaan ja tulokseen. Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja on optio-ohjelman kautta sidottu Yhtiön pitkäaikaisen kehittämiseen ja strategian toteuttamiseen. Katso myös Tarjousesitteen kappale 6 Osakkeet ja osakepääoma. LÄHIPIIRI JA OMISTUSTEN KESKITTYMINEN Menire Oyj on Yhtiön ainoa omistaja ennen Yhdistettyä Osakemyyntiä ja antia. Menire Oyj:n johdon tavoitteena on liiketoiminnan jatkuvuus Atine Group Oyj:ssä. Tästä syystä Atine Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Juhani Erma ja jäseniksi Stefan Björkman ja Peter Seligson sekä toimitusjohtajaksi Alexander Ehrnrooth, jotka kaikki kuuluvat myös Menire Oyj:n lähipiiriin. Ottaen huomioon kaikki hallituksen tiedossa olevat, osakepääomaan ja osakkeiden lukumäärään vaikuttavat tekijät, annetut sijoitussitoumukset ja näistä seuraavat omistusosuudet on todennäköistä, että Yhtiön suurimmat omistajat ovat Yhdistetyn Osakemyynnin ja -annin jälkeen Atine Group Oyj:n toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth ja hallituksen jäsen Peter Seligson lähipiiri- ja määräysvaltayhteisöineen sekä Menire Oyj. SIJOITUSTEN ARVOSTAMISEEN LIITTYVÄT RISKIT JA KONSERNILIIKEARVO Merkittävä osa Yhtiön varoista muodostuu Yhtiön oman ja vieraan pääoman ehtoisista sijoituksista kohdeyhtiöihin. Siitä huolimatta, että Menire Oyj on hankkinut asiantuntijan lausunnon siitä, onko yritysjärjestelyssä myytävistä Atine Group Oyj:n Osakkeista saatava käteisvastike taloudellisessa mielessä kohtuullinen Menire Oyj:n osakkeenomistajien näkökulmasta, sijoittajaa pyydetään huomioimaan että arvostuksen pohjana olevat varat arvostetaan kulloinkin markkinaolosuhteiden ja muiden asiaan vaikuttavien tekijöiden perusteella. Varojen arvonalentuminen saattaa johtaa alaskirjauksiin sijoitusten kirjanpitoarvoissa, jotka puolestaan saattavat vaikuttaa muun muassa Yhtiön oman pääoman määrään ja tulokseen. IFRS SÄÄNNÖSTEN VAIKUTUS Atine Group -konserni noudattaa alkaen IFRS -laskentastandardin mukaista kirjanpitokäytäntöä. OSINGONMAKSUPOLITIIKKA JA JAKOKELPOISET VARAT Yhtiö harjoittaa pidättyväistä osinkopolitiikkaa vakavaraisuuttaan ylläpitääkseen. Mahdollisten tulevaisuudessa jaettavien osinkojen määrä riippuu Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, käyttöpääomavaatimuksista ja muista tekijöistä. On epätodennäköistä, että Yhtiö jakaisi osinkoa lähivuosien aikana. SIJOITTAJAINFORMAATIO Yhtiö laatii IFRS laskentastandardin mukaisesti laaditut osavuosikatsaukset joka kolmas kuukausi. Yhtiötä ei sido arvopaperimarkkinalain määräykset julkisesti noteeratun arvopaperin liikkeeseenlaskijan jatkuvasta tiedonantovelvoitteesta. TIETTYJÄ ENNUSTEITA KOSKEVA VAROITUS Sijoitusta harkitseville korostetaan Yhtiön osakkeisiin liittyvää riskiä. Tarjousesitteessä on ennusteita, jotka perustuvat Yhtiön johdon parhaaseen käsitykseen tai saatavilla olevien tietojen mukaisiin oletuksiin. Tässä Tarjousesitteessä ilmaukset "ennakoidaan", "käsityksen mukaan", "arvioidaan" ja odotetaan sekä muut vastaavat ilmaukset viittaavat ennusteisiin, jotka kuvaavat ainoastaan Yhtiön johdon näkemyksiä tulevista mahdollisuuksista ja niihin liittyvistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista. Monet tekijät voivat johtaa siihen, että Yhtiön todelliset tulokset, toiminta tai saavutukset poikkeavat merkittävästi tällaisissa arvioissa tai ennusteissa esitettävistä tuloksista, toiminnasta tai saavutuksista. Tämä koskee muun muassa sitä, että jos konsernin tuotteisiin, tekniseen kehitykseen, kasvun hallintaan, asiakassuhteisiin, yleisiin taloudellisiin tai liiketoiminnallisiin olosuhteisiin, lakien ja määräysten muutoksiin, verotukseen, kilpailu- ja hintaympäristöön sekä muihin tekijöihin liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä toteutuu tai mikäli jotkin taustaoletukset osoittautuvat vääriksi, todelliset tulokset voivat poiketa merkittävästi Tarjousesitteessä ennakoiduista, arvioiduista tai odotetuista tuloksista. Tässä Tarjousesitteessä esitettävät prosenttiluvut ja eräät muut luvut on pyöristetty lukemisen helpottamiseksi. Tarjousesitteen taulukoissa esitettävien erien todellisten summien ja esitettyjen loppusummien mahdolliset erot johtuvat pyöristyksistä.

20 TARJOUSESITE 20 OSAKEMARKKINOIDEN RISKIT JA OSAKKEEN LIKVIDITEETTI Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan menettelyn kohteena. Tästä syystä esimerkiksi tuoton suhde riskiin, sijoituksen kesto, sijoituskohteen jälkimarkkinakelpoisuus, sijoituskohteen liikkeeseenlaskijan jatkuva tiedonantovelvoite ja sisäpiirisääntely voivat poiketa huomattavasti pörssikaupan ja muun julkisen kaupankäynnin piirissä olevista arvopapereista ja muista sijoituskohteista. Yhtiöllä ei ole suunnitelmaa listautua arvopaperipörssiin tai saattaa osakkeitaan muun julkisen kaupankäynnin piiriin. Yhtiö tai pääjärjestäjä eivät vastaa siitä, että Osakkeiden markkinahinta ei-julkisilla markkinoilla Yhdistetyn Osakemyynnin ja -annin jälkeen vastaa sijoittajien Osakkeista maksamaa hintaa. Tuoton suhde riskiin Rahoitusteorian mukaan sijoituksen tuotto-odotus kasvaa sijoituskohteen riskin kasvaessa. Tämä toteutuu kuitenkin vain keskimääräisesti, jolloin yksittäinen sijoituskohde voi menettää arvonsa lopullisestikin. Mitä suuremmasta riskistä on kyse, sitä välttämättömämpää on hajauttaa riski. Osakeannin pääjärjestäjä pyytää sijoittajaa ennen sijoituspäätöstään tarkoin harkitsemaan, miten suuren osan varallisuudestaan hän voi omaa taloudellista asemaansa vaarantamatta sijoittaa yhtiöön, joka ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Sijoituspäätöstä tehdessään sijoittajan on muistettava, että hänen on mahdollista tavanomaista pörssisijoitusta selvästi suuremmalla todennäköisyydellä menettää koko yksittäiseen sijoituskohteeseen sijoittamansa pääoma tai huomattava osa siitä. Sijoitusaika Osakeannin pääjärjestäjä pyytää sijoittajaa ennen sijoituspäätöstään tarkoin harkitsemaan, miten suuren osan varallisuudestaan hän voi omaa taloudellista asemaansa vaarantamatta sijoittaa yhtiöön, jonka osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena ja joista luopuminen voitolla on epävarmaa ja voi olla mahdollista vasta useiden vuosien kuluttua. Sijoitukset yhtiöihin, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena ovat tyypillisesti pitkäkestoisia, liikkeeseenlaskettujen sijoituskohteiden määrä on yleensä pieni ja näihin sijoituskohteisiin sijoituksia tekevien sijoittajien joukko pieni.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Pohjola Corporate Finance Oy ("Pääjärjestäjä") toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.

Pohjola Corporate Finance Oy (Pääjärjestäjä) toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. TULIKIVI OYJ LIITE OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Tulikivi Oyj:n ("Yhtiö") 8.10.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU PÖRSSITIEDOTE 21.8.2017 klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 IXONOSIN ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ ON JULKAISTU Finanssivalvonta on 1.6.2010 hyväksynyt Ixonos Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti. OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo (5)

Proha Oyj Pörssitiedote klo (5) Proha Oyj Pörssitiedote 28.9.1999 klo 16.50 1(5) PROHA OYJ:N LISTAUTUMISANNIN JA -MYYNNIN EHDOT PÄÄTETTY Proha Oyj:n osakeanti jakautuu instituutioantiin, yleisöantiin ja henkilöstöantiin. Merkintä- ja

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: ---

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: --- 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: - yhtiöjärjestyksen 4 koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO YHTEENVETO PPO:n osuustodistuksen laskennallinen arvo eli tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) tämän arvoanalyysin perusteella on n. 1 240 euroa. Julkisesti noteerattujen sijoitusyhtiöiden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2000 KELLO 15.15 TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE Talentum Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2000 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot