ATINE GROUP OYJ. enintään osaketta. Hinta 1,30 euroa Osakkeelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATINE GROUP OYJ. enintään 7.692.400 osaketta. Hinta 1,30 euroa Osakkeelta"

Transkriptio

1 TARJOUSESITE Tarjousesitteen päivämäärä ATINE GROUP OYJ YHDISTETTY O S A K E M Y Y N T I JA A N T I enintään osaketta Hinta 1,30 euroa Osakkeelta Menire Oyj ( Myyjä ) tarjoaa ostettavaksi yhteensä Atine Group Oyj:n ( Yhtiö ) 0,02 euron vasta-arvoista osaketta ( Osake ) Menire Oyj:n osakkeenomistajille ja optionhaltijoille ( Osakemyynti ) ja Atine Group Oyj ( Atine Group tai Yhtiö ) tarjoaa yleisön ( Yleisö ) merkittäväksi enintään uutta 0,02 euron vasta-arvoistaista Osaketta ( Osakeanti ). Hallituksella on ylimerkintätilanteessa oikeus päättää Osakeannissa tarjottavien Osakkeiden määrän nostamisesta Osakkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet Osakkeet edustavat korkeintaan 43,5% tai, mikäli hallitus päättää määrän korottamisesta Osakkeeseen, enintään 44,4% Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä osakepääoman korotuksen jälkeen. Osakkeen hinta Osakemyynnissä ja Osakeannissa on 1,30 euroa Osakkeelta. ( Yhdistetty Osakemyynti ja anti ). Osakemyynti suunnataan Menire Oyj:n osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Menire Oyj:n omistajaluetteloon. Oikeus osallistua Osakemyyntiin on annettu myös Menire Oyj:n liikkeeseenlaskemien optio-oikeuksien haltijoille. Mikäli Yhdistetty Osakemyynti ja anti toteutuvat täysmääräisinä Menire Oyj:n omistus Atine Group Oyj:stä laskee noin 13,0 prosenttiin tai, mikäli Osakeannissa on merkitty Osaketta, noin 12,8 prosenttiin. Yhdistetty Osakemyynti ja anti alkaa 17. maaliskuuta 2005 klo 9.00 ja päättyy 29. maaliskuuta 2005 klo Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Atine Group Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet eivät ole, eikä niitä ole haettu, arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan menettelyn kohteeksi. Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. Pääjärjestäjä Privanet Pankkiiriliike Oy

2 TARJOUSESITE 2 TIETOJA TARJOUSESITTEESTÄ Sovelletut lait ja ohjeet Tämä tarjousesite (Tarjousesite) on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen) ja valtiovarainministeriön Tarjousesitteestä antaman asetuksen ( /540) sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 3/251/2005 ja poikkeusluvan 2/251/2005. Tämä Tarjousesite on laadittu ainoastaan siinä tarkoituksessa, että merkintään oikeutetut voivat harkita Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa tarjottavien Osakkeiden ostoa tai merkintää. Tarjousesitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä. Tämän Tarjousesitteen mukaiseen Yhdistettyyn Osakemyyntiin ja -antiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Ketään ei ole valtuutettu antamaan Osakkeita ostettavaksi ja merkittäväksi tarjottaessa mitään muita kuin tähän Tarjousesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, sijoittajia pyydetään huomioimaan etteivät ne ole Yhtiön tai Menire Oyj:n johdon hyväksymiä. Tarjousesitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä ja muista Tarjousesitteessä erikseen ilmoitetuista lähteistä. Yhtiö, Menire Oyj tai näiden neuvonantajat eivät ole vastuussa eivätkä anna takuuta siitä, että tämän Tarjousesitteen tiedot pitävät paikkansa julkaisupäivämäärän jälkeen. Yhtiötä tai sen tulevaisuutta koskevat tiedot perustuvat Yhtiön johdon omiin tietoihin ja arviointeihin. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiön neuvonantajat eivät anna nimenomaista tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tässä Tarjousesitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, eikä mitään tämän Tarjousesitteen sisältämää lausumaa tule pitää Yhtiön neuvonantajien toimesta annettuna lupauksena tai vakuutuksena. Osto- tai merkintäoikeutta Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa ei ole henkilöllä, jonka osallistuminen vaatisi jonkin erillisen tarjousasiakirjan laatimista taikka rekisteröinnin tai muun toimenpiteen suorittamista Suomen lainsäädännössä vaadittujen toimenpiteiden lisäksi. Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion taikka Kanadan, Japanin tai Australian arvopaperilakien (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa myydä tai tarjota Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa eikä myöskään Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa tai Australiassa asuville henkilöille, ellei kyseisille alueille vaadittavista rekisteröintivaatimuksista ole soveltuvaa poikkeusta. Kappaleita tai jäljennöksiä Yhdistetyn Osakemyynnin ja -annin ehdoista, tästä Tarjousesitteestä, merkintälomakkeista tai mistään muista Yhdistettyyn Osakemyyntiin ja -antiin liittyvistä asiakirjoista ei saa postittaa tai muuten jakaa sellaisessa valtiossa, jossa tällainen toimenpide vaatii ylimääräistä tarjousesitettä, rekisteröimistä tai muita toimia kuin niitä, joita vaaditaan Suomen lain mukaan taikka olisi ristiriidassa kyseisen maan lainsäädännön tai muiden säännösten kanssa. Niiden tahojen, jotka saavat tämän Tarjousesitteen tai siihen liittyvän asiakirjan haltuunsa, tulee hankkia tiedot kaikista arvopaperien tarjoamiseen liittyvistä rajoituksista sekä noudattaa asianmukaisia säännöksiä. Yhtiö ei millään tavalla vastaa tällaisista velvoitteista tai niiden noudattamatta jättämisestä. Tarjousesitteestä on laadittu ainoastaan suomenkielinen versio. Tarjousesite on sijoittajan saatavana seuraavista paikoista: Privanet Pankkiiriliike Oy Lisäksi Internetin kautta osoitteista: Mannerheimintie 8 A, 5. krs, HELSINKI tai sähköpostitse

3 TARJOUSESITE 3 HALLITUKSEN VAKUUTUS Yhtiön ja Menire Oyj:n hallitusten jäsenten parhaan tiedon mukaan tämän Tarjousesitteen tiedot vastaavat tosiasioita, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään olennaista asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Helsingissä, maaliskuun 14. päivänä 2005 Atine Group Oyj:n hallitus Juhani Erma hallituksen puheenjohtaja Stefan Björkman Peter Seligson Pekka Roine hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen Menire Oyj:n hallitus Alexander Ehrnrooth hallituksen puheenjohtaja Juhani Erma varapuheenjohtaja Kim Nyberg Topi Piela Peter Seligson hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen

4 TARJOUSESITE 4 SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA TARJOUSESITTEESTÄ 2 HALLITUKSEN VAKUUTUS 3 LIIKKEESEENLASKIJA, MYYJÄ, YHDISTETYN OSAKEANNIN JA MYYNNIN PÄÄJÄRJESTÄJÄ SEKÄ MUUT ASIANTUNTIJAT 5 YHTEENVETO 6 YHTEENVETO ATINE GROUP KONSERNIN PRO FORMA MUOTOISESTA TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA KAUDELTA SEKÄ TASE YHTEENVETO YHDISTETYN OSAKEMYYNNIN JA ANNIN EHDOISTA 9 1 YHDISTETYN OSAKEMYYNNIN JA ANNIN EHDOT OSAKEMYYNNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT 13 2 OHJEET SIJOITTAJILLE 15 3 SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA 18 4 OSAKEANNILLA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ 21 5 YHTIÖN HALLINTO JA JOHTO Yhtiötä koskevat yleiset tiedot Hallinto Hallitus, toimitusjohtaja ja omistus Yhtiöstä Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Operatiivinen johto ja sen omistus Yhtiöstä 24 6 OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Osakepääoma ja Osakkeet Optio-oikeudet Osakeanti Omistusrakenne ja sijoitussitoumus 26 7 YHTIÖN LIIKETOIMINTA Historia Yhtiön liiketoiminnan tavoite ja strategia Yhtiön liiketoiminnan kuvaus Yhtiön operatiivinen organisaatiorakenne Nykyinen liiketoiminta Barium Nordic ryhmä Helsingin Sähköinen Toimisto Oy ( Toimisto ) Kasvuyritykset Aikaisen aiheen teknologiarahaston hallinnointiyhtiö 34 8 YHTIÖRAKENNE JA TASEARVOSTUS Yhtiörakenne Barium Nordic ryhmä Helsingin Sähköinen Toimisto Oy Kasvuyritykset Tasearvostus Sijoitussitoumukset Atine Group Oyj:n osakkeen arvonmääräytyminen 39 9 TALOUDELLISEEN ASEMAAN VAIKUTTAVAT YLEISET TIEDOT Hallituksen selostus alkuvuoden tapahtumista ja loppuvuoden näkymät YHTEENVETO ATINE GROUP KONSERNIN PRO FORMA MUOTOISESTA TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA KAUDELTA SEKÄ TASE PRO FORMA MUOTOISEN INFORMAATION LAADINTAPERIAATTEET TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO PRO FORMA MUOTOISESTA TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA ASIANTUNTIJAN LAUSUNTO MENIRE OYJ:N HALLITUKSELLE TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO ATINE GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE 46 LIITTEET 1. YHTIÖJÄRJESTYS TILINPÄÄTÖSTIETOJA ATINE GROUP KONSERNIYHTIÖISTÄ 48 BARIUM NORDIC RYHMÄ AdvanceVPN Oy Bariumnordic Oy Barium AB Barium Holding AB Digifori Oy Donator AB (tilintarkastamaton) FA-Solutions Oy Helsingin Sähköinen Toimisto Oy

5 TARJOUSESITE 5 LIIKKEESEENLASKIJA, MYYJÄ, YHDISTETYN OSAKEMYYNNIN JA -ANNIN PÄÄJÄRJESTÄJÄ SEKÄ MUUT ASIANTUNTIJAT Liikkeeseenlaskija Myyjä Pääjärjestäjä Tilintarkastaja Yhtiön lukuun osakas- ja osakerekisteriä pitää Atine Group Oyj Lönnrotinkatu 15 C Helsinki Menire Oyj Lönnrotinkatu 15 C Helsinki Privanet Pankkiiriliike Oy Mannerheimintie 8 A, Helsinki P , Fax Pricewaterhouse Coopers Oy KHT Tilintarkastusyhteisö Päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Ala-Mello, KHT Itämerentori 2, Helsinki Privanet Capital Oyj Mannerheimintie 8 A, Helsinki P , Fax Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Yhdistetyn Osakemyynnin ja annin ehtojen laadinnassa sekä Tarjousesitteen tekstiosien tarkastuksessa on toiminut FinIT Law Offices Oy Erottajankatu 1 3 A, 6. krs, Helsinki

6 TARJOUSESITE 6 YHTEENVETO Seuraava yhteenveto perustuu muualla tässä Tarjousesitteessä, sekä asiakirjoissa, joihin tässä Tarjousesitteessä viitataan, esitettäviin tietoihin. Yhteenveto ei ole kattava. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan Tarjousesitteeseen kokonaisuudessaan. Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan tarkasti tässä Tarjousesitteessä esitettyihin tietoihin ja erityisesti kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. LIIKETOIMINTA Atine Group Oyj on teollinen holding yhtiö, jonka liiketoimintastrategiana on tehdä enemmistö- ja vähemmistösijoituksia pääasiallisesti suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on edistää kohdeyhtiöiden arvonnousua toimimalla niissä aktiivisena, kasvollisena omistajana ja osallistumalla hallitustyöskentelyyn. Atine Group Oyj tekee sijoituksia pääasiallisesti suoraan omasta taseestaan. Yhtiö on myös solminut aiesopimuksen aikaisen vaiheen teknologiarahaston hallinnointiyhtiön perustamisesta. Aikeen toteutuessa Yhtiö on myös mukana hallinnoimassa rahaston sijoituksia teknologiayhtiöihin. Operatiivisella tasolla Yhtiön liiketoiminta Tarjousesitteen päivämääränä on jakaantunut neljään liiketoimintaan, jotka ovat 1) Barium Nordic -ryhmä 2) Helsingin Sähköinen Toimisto Oy 3) kasvuyhtiöt sekä 4) aiesopimus aikaisen vaiheen teknologiarahaston hallinnointiyhtiön perustamisesta. HALLINTO JA JOHTO Atine Group Oyj:n toimitusjohtaja on KTM, MBA Alexander Ehrnrooth. Yhtiön hallituksen muodostavat Juhani Erma (puheenjohtaja), Stefan Björkman, Pekka Roine ja Peter Seligson. STRATEGISET TAVOITTEET Atine Group Oyj:n sijoitusstrategiaan kuuluu olennaisena osana aktiivinen osallistuminen erilaisiin yritysjärjestelyihin. Yritysjärjestelyt koskevat sekä Atine Group Oyj:n nykyisiä sijoituksia että mahdollisia sijoituksia uusiin kohdeyhtiöihin. Atine Group Oyj:n tavoitteena on aktiivisena omistajana osallistua kohdeyhtiöiden toimintaan ja edesauttaa kohdeyhtiöiden kasvua sekä parantamaan taloudellista kehitystä. Atine Group Oyj sijoittaa eri kehitysvaiheessa ja eri aloilla oleviin yrityksiin. Kohdeyritysten kehitysvaiheesta riippuen Atine Group Oyj tekee sijoituksensa joko suoraan taseesta tai hallinnointiyhtiön hallinnoiman teknologiarahaston kautta. Kohdeyritysten kehitysvaihe vaikuttaa myös tavoiteltuun omistusosuuteen. Atine Group Oyj:llä ei ole ennalta määrättyä sijoituskautta tai Yhtiötä koskevaa purkuaikataulua (ns. evergreen) useimmista pääomasijoitusrahastoista poiketen. Yhtiön hallitus ja johto pitävät valittua strategiaa Atine Group Oyj:n vahvuutena, sillä se mahdollistaa pitkäjänteisen omistajuuden ja kohdeyhtiön kehittämisen. Atine Group Oyj:llä ei ole kohdeyhtiöstä irtautumispakkoa taloudellisesti epäsuotuisina aikoina tai muuten epäsuotuisin ehdoin. Ensisijaisesti Atine Group Oyj pyrkii kehittämään ja rakentamaan sijoituskohteita liiketaloudellisesti kannattavin ehdoin kuitenkaan luopumatta mahdollisuudesta irtautua joko osittain tai kokonaan kohdeyrityksistä Atine Group Oyj:lle ja kohdeyrityksille sopivana ajankohtana. TALOUDELLINEN TILANNE Atine Group Oyj perustettiin Yhtiön liiketoiminta käsittää Menire Oyj:n aiemmin omistaman verkkopalveluliiketoiminnan sekä sijoitukset ja sijoitussitoumukset kasvuyhtiöihin ja aikaisen vaiheen teknologiarahaston hallinnointiyhtiöön. Menire Oyj:n hallitus päätti yhtiöittää turva-alaan kuulumattomat liiketoiminnot ja luovutti EVL 52d :n mukaisella liiketoimintasiirrolla kaikki verkkopalveluliiketoimintaan sekä kasvuyhtiösijoituksiin kohdistuvat varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat ja siirtyvään toimintaan kohdistuvat varaukset Atine Group Oyj:lle. Kaudella Atine Group Oyj:lle siirtyneen liiketoiminnan pro forma muotoinen liikevaihto oli noin 5,0 miljoonaa euroa ja pro forma muotoinen tulos oli noin 1,5 miljoonaa euroa tappiollinen. Katso myös kappale 10 Yhteenveto Atine Group konsernin pro forma muotoisesta taloudellisesta informaatiosta kaudelta sekä tase Atine Group Oyj:n hallitus ja johto uskovat konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2005 verrattuna pro forma -muotoiseen taloudelliseen informaatioon kaudelta , joskin tuloksen ennen veroja odotetaan jäävän tappiolliseksi.

7 TARJOUSESITE 7 ATINE GROUP OYJ:N OSAKKEEN ARVON MÄÄRÄYTYMINEN Yhtiön arvonmääritys perustuu Yhtiölle Menire Oyj:ltä siirtyneen liiketoiminnan kirjanpitoarvoon Yhtiön taseessa , Yhtiön sekä kohdeyhtiöiden johdon parhaaseen näkemykseen liiketoiminnan kehittymisestä lähivuosina, vertailuyhtiö-analyysiin sekä DCF-mallin (Discounted cash flow) mukaisesti tehtyihin arvonmäärityksiin. Hantro Products Oy:n, Valimo Wireless Oy:n sekä UniqMinds Oy:n osakkeiden arvonmääritykset perustuvat näissä yhtiöissä viimeisen kuuden kuukauden aikana toteutuneissa rahoitusjärjestelyissä käytettyihin arvoihin. Atine Group Oyj:n arvonmääritykseen vaikuttavat myös Yhtiön vaikutusalueen ulkopuolella olevat tekijät kuten muutokset Yhtiön ja sen konserni- ja osakkuusyhtiöiden avainhenkilöstössä, rahoituksen tarpeessa tai saatavuudessa, asiakkaiden käyttäytymisissä tai tarpeissa, myynnin tai markkinoiden kehitykseen vaikuttavissa tekijöissä, kilpailutilanteessa tai kilpailijoiden toimissa, tuotekehityksessä ja käytettävässä teknologiassa. Menire Oyj:n hallitus on pyytänyt Opstock Oy:tä antamaan asiantuntijalausunnon (Fairness Opinion) siitä, onko yritysjärjestelyssä myytävistä Atine Group Oyj:n osakkeista saatava käteisvastike taloudellisessa mielessä kohtuullinen Menire Oyj:n osakkeenomistajien näkökulmasta. Lausunnon mukaan Atine Group Oyj:n osakkeista saatava käteisvastike on kokonaisuutena arvioituna taloudellisessa mielessä kohtuullinen Menire Oyj:n osakkeenomistajien näkökulmasta. Asiantuntijalausunto on esitetty kokonaisuudessaan tässä Tarjousesitteessä kappaleessa 12 Asiantuntijalausunto. MYYJÄ Menire Oyj omistaa ennen Yhdistettyä Osakemyyntiä ja -antia sata prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä. Mikäli Yhdistetty Osakemyynti ja anti toteutuvat täysmääräisinä Menire Oyj:n omistus Atine Group Oyj:stä laskee noin 13,0 prosenttiin tai, mikäli Osakeannissa on merkitty osaketta, noin 12,8 prosenttiin.

8 TARJOUSESITE 8 YHTEENVETO ATINE GROUP KONSERNIN PRO FORMA MUOTOISESTA TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA KAUDELTA sekä TASE ATINE GROUP KONSERNIN PRO FORMA MUOTOINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO KAUDELTA Katso myös kappale 10 Pro forma muotoisen informaation laadintaperiaatteet sekä liite 2 Tilinpäätöstietoja Atine Group konserniyhtiöistä. EUR, LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 67 Materiaalit ja palvelut -605 Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 16 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut -14 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -71 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNN. ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot 0 Vähemmistöosuus -8 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ATINE GROUP KONSERNIN TASE EUR, V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 80 Osakeanti 20 Aineettomat hyödykkeet 623 Ylikurssirahasto Konserniliikearvo Edellisten tilikausien voitto /tappio 55 Aineelliset hyödykkeet 289 Tilikauden voitto/ tappio 0 Sijoitukset Pääomalainat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vähemmistöosuus 15 Vaihto-omaisuus 0 Pitkäaikaiset saamiset 0 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikaiset saamiset Pitkäaikainen 341 Rahoitusarvopaperit 0 Lyhytaikainen Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 136

9 TARJOUSESITE 9 YHTEENVETO YHDISTETYN OSAKEMYYNNIN JA ANNIN EHDOISTA OSAKEMYYNTI Osakemyynnissä tarjottavat Osakkeet Ostositoumuksen tekeminen Osaketta. Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja annissa tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Menire Oyj:n Osakkeenomistaja, joka Osakemyynnin Täsmäytyspäivänä on merkitty Menire Oyj:n omistajaluetteloon sekä Menire Oyj:n optio-oikeuksien haltija, osallistuu Osakemyyntiin antamalla sitovan ostotoimeksiannon Yhdistetyn Osakemyynnin ja annin pääjärjestäjälle tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti ja suorittamalla ostovarausmaksun 1,30 euroa Osakkeelta Privanet Pankkiiriliike Oy:n asiakasvaratilille ostositoumuksen tekemisen yhteydessä. Ostovarausmaksu on sama kuin Osakkeen hinta Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa. Ostositoumus on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Katso myös Tarjousesitteen kappale 2 Ohjeet sijoittajille. Vähimmäisosto Vähimmäisosto Osakemyynnissä on 100 Osaketta. Ostettavan määrän on oltava 100 Osakkeella jaollinen. Täsmäytyspäivä Myyntihinta ja maksuaika Myyntihinta on 1,30 euroa Osakkeelta. Osakkeen hinta on maksettava kokonaisuudessaan ostositoumuksen tekemisen yhteydessä. Varainsiirtovero Myyjä (Menire Oyj) maksaa varainsiirtoveron 1,6 %. OSAKEANTI Osakeannissa merkittäväksi tarjottavat Osakkeet Osaketta. Hallituksella on ylimerkintätilanteessa oikeus päättää määrän korottamisesta enintään Osakkeeseen. Osakeannissa tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Oikeus merkintään Merkintätarjouksen tekeminen Osakeanti suunnataan Yleisön merkittäväksi. Sijoittaja osallistuu Osakeantiin antamalla sitovan merkintätoimeksiannon Yhdistetyn Osakemyynnin ja annin pääjärjestäjälle tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti ja suorittamalla merkintävarausmaksun 1,30 euroa Osakkeelta Privanet Pankkiiriliike Oy:n asiakasvaratilille merkintätarjouksen tekemisen yhteydessä. Merkintävarausmaksu on sama kuin Osakkeen hinta Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa. Merkintätarjous sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Katso myös Tarjousesitteen kappale 2 Ohjeet sijoittajille. Merkintähinta ja maksuaika Vähimmäismerkintä Merkintähinta on 1,30 euroa Osakkeelta. Osakkeiden hinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätarjouksen tekemisen yhteydessä. Vähimmäismerkintä Osakeannissa on 100 Osaketta. Merkintämäärän on oltava 100 Osakkeella jaollinen.

10 TARJOUSESITE 10 YHDISTETTY OSAKEMYYNTI JA -ANTI Myynti- ja merkintäaika Sijoitussitoumus Yhdistetty Osakemyynti ja -anti alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 16.00, jona aikana sijoittajat voivat antaa ostositoumuksia ja merkintätarjouksia pääjärjestäjälle tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Atine Group Oyj:n toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth ja Atine Group Oyj:n hallituksen jäsen Peter Seligson määräysvalta- ja lähipiiriyhtiöineen ovat antaneet yhteensä euron suuruisen sijoitussitoumuksen yhteensä vähintään Osakkeen hankintaan Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja annissa. Kaupankäynti Atine Group Oyj:n Osakkeilla Atine Group Oyj:n osakkeet eivät ole eikä niitä ole haettu arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi Hankittavien varojen käyttö Osakkeiden luovutus Atine Group Oyj:n sijoitusstrategiaan kuuluu olennaisena osana aktiivinen osallistuminen erilaisiin yritysjärjestelyihin. Osakeannilla kerättävät varat tullaan käyttämään Atine Group Oyj:n sijoitusstrategian mukaisesti sekä nykyisiin sijoituskohteisiin että uusiin sijoituskohteisiin ja emoyhtiön hallinnon järjestämiseen. Privanet Capital Oyj toimii Atine Group Oyj:n lukuun sen osakas- ja osakeluettelon ylläpitäjänä. Merkintä osakas- ja osakeluetteloon tehdään Osakemyynnissä kolmantena pankkipäivänä siitä, kun Menire Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen hyväksytyistä ostositoumuksista ja Osakeannissa heti, kun Osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Katso myös Tarjousesitteen kappale 2 Ohjeet sijoittajille. Muuta Tärkeitä päivämääriä Mikäli Sijoittaja ei ole Privanet Pankkiiriliike Oy:n rekisteröitynyt sijoittaja-asiakas, Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä sekä esitettävä mahdollinen valtakirja osto- tai merkintäsitoumuksen tekemisen yhteydessä. ma Täsmäytyspäivä Osakemyynnissä ti Tarjousesite saatavilla to klo 9.00 Yhdistetty Osakemyynti ja anti alkaa ma klo Yhdistetty Osakemyynti ja anti päättyy ke Menire Oyj:n hallitus hyväksyy tai hylkää ostositoumukset Atine Group Oyj:n hallitus hyväksyy tai hylkää merkintäsitoumukset ma Omistusmuutosten kirjaaminen Privanet Capital Oyj:n ylläpitämään osakerekisteriin (Osakemyynti) ma (arvio) Myynti- ja merkintävahvistukset postitetaan sijoittajille ma (arvio) Pääoman palautus sijoittajille (ylimerkintätilanteessa) viikko 16 (arvio) Osakepääoman korotus kirjataan kaupparekisteriin viikko 16 (arvio) Osakkeiden kirjaaminen Privanet Capital Oyj:n ylläpitämään osakerekisteriin (Osakeanti) Puhelintuki ja neuvonta Privanet Pankkiiriliike Oy avustaa Yhdistetyn Osakemyynnin ja annin merkintöihin liittyvissä kysymyksissä arkisin klo 9 17 puhelimitse tai sähköpostitse

11 TARJOUSESITE 11 1 YHDISTETYN OSAKEMYYNNIN JA ANNIN EHDOT 1.1 OSAKEMYYNNIN EHDOT Myytävä määrä Menire Oyj päätti yhtiöittää turva-alaan kuulumattomat liiketoiminnat ja myydä Atine Group Oyj:n Osakkeita. Osakemyynnissä Menire Oyj tarjoaa ostettavaksi yhteensä Atine Group Oyj:n Osaketta. Mikäli Yhdistetty Osakemyynti ja anti toteutuvat täysmääräisinä Menire Oyj:n omistus Atine Group Oyj:stä laskee noin 13,0 prosenttiin tai, mikäli Osakeannissa on merkitty Osaketta, noin 12,8 prosenttiin. Ostoon oikeutetut Osakemyynti suunnataan niiden osakkeenomistajien merkittäväksi, jotka ovat Osakemyynnin Täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Menire Oyj:n omistajaluetteloon sekä Menire Oyj:n ylläpitämään optionhaltijoiden luetteloon merkityille optionhaltijoille. Myyntihinta ja maksuaika Osakkeet tarjotaan ostettavaksi hintaan 1,30 euroa Osakkeelta. Osakkeet on maksettava ostositoumuksen tekemisen yhteydessä. Myyntiaika Osakemyynti alkaa klo 9.00 ja päättyy klo Vähimmäisosto Vähimmäisosto Osakemyynnissä on 100 Osaketta. Määrän on oltava 100 Osakkeella jaollinen. Myyntipaikka Ostositoumuksia vastaanottaa Privanet Pankkiiriliike Oy osoitteessa Mannerheimintie 8 A, 5 krs Helsinki. Ostositoumuksen maksaminen Osakkeiden maksu tapahtuu suorittamalla ostovarausmaksu 1,30 euroa Osakkeelta Privanet Pankkiiriliike Oy:n asiakasvaratilille ostositoumuksen tekemisen yhteydessä. Ostovarausmaksu on sama kuin Osakkeen hinta Osakemyynnissä. Ali- ja ylikysyntätilanne Menire Oyj:n hallitus hyväksyy tai hylkää ostositoumukset Menire Oyj:n hallitus tulee hyväksymään kaikki Osakemyynnin ehtojen mukaisesti tehdyt ostositoumukset, jotka on suoritettu Osakemyyntiin soveltuvaa lainsäädäntöä noudattaen. Hyväksytyistä ostositoumuksista ilmoitetaan ostajille viipymättä, arviolta viikolla 14. Osakemyynnin mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Atine Group Oyj:n Osakkeet allokoidaan ostositoumuksen tehneiden kesken heidän Täsmäytyspäivän omistuksensa mukaisessa suhteessa kuitenkin siten, että ehtojen mukaisen ostositoumuksen tekijälle jaetaan vähintään ostositoumuksen vähimmäismäärää (100 Osaketta) vastaavaa määrä Osakkeita ja enintään tehtyä ostositoumusta vastaava määrä Osakkeita. Mikäli merkitsijöiden joukossa on optionhaltijoita, käytetään allokaatioperusteena Täsmäytyspäivän mukaista osakeomistusta korjattuna ostositoumuksen tehneiden optionhaltijoiden hallussa olevien optioiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden lukumäärällä. Sijoitussitoumus Atine Group Oyj:n toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth ja hallituksen jäsen Peter Seligson määräysvaltayhteisöineen ja lähipiiriyhtiöineen Virala Oy Ab, Vessilä Oy Ab, Kargol Oy Ab sekä Baltiska Handels AB, Hanso S.A. ovat antaneet yhteensä vähintään euron sijoitussitoumuksen yhteensä vähintään Osakkeen ostamisesta tai merkitsemisestä Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja annissa jakaantuen niin, että Alexander Ehrnroothin sijoitussitoumus määräysvaltayhteisöineen ja lähipiiriyhtiöineen on vähintään Osakkeen

12 TARJOUSESITE 12 ostamiseen tai merkitsemiseen ja Peter Seligsonin sijoitussitoumus määräysvaltayhteisöineen ja lähipiiriyhtiöineen on vähintään Osakkeen ostamiseen tai merkitsemiseen Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa. Kaupankäynti osakkeilla Atine Group Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet eivät ole, eikä niitä ole haettu, arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan menettelyn kohteeksi. Osakasoikeudet Osakemyynnissä tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Osakkeiden kirjaaminen osakerekisteriin Privanet Capital Oyj toimii Atine Group Oyj:n lukuun sen osakas- ja osakeluettelon ylläpitäjänä. Omistusmuutokset kirjataan osakas- ja osakeluetteloon kolmantena pankkipäivänä siitä, kun Menire Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen hyväksytyistä ostositoumuksista ja muut kirjaamisedellytykset ovat täyttyneet, arviolta Sijoittajainformaatio Yhtiö laatii IFRS laskentastandardin mukaisesti laaditut osavuosikatsaukset joka kolmas kuukausi. Yhtiötä ei sido arvopaperimarkkinalain määräykset julkisesti noteeratun arvopaperin liikkeeseenlaskijan jatkuvasta tiedonantovelvoitteesta. Varainsiirtovero Myyjä (Menire Oyj) maksaa varainsiirtoveron 1,6 %. Muut seikat Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista päättää Myyjä. Sovellettava laki Osakemyyntiin sovelletaan Suomen lakia. Osakemyyntiä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

13 TARJOUSESITE OSAKEANNIN EHDOT Osakepääoman korottaminen Atine Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä siten, että Yhtiön osakepääomaa korotetaan vähintään 0,02 eurolla ja enintään eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään yksi ja enintään uutta Osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,02 euroa Osakkeelta. Hallitus voi päättää liikkeeseen laskettavien uusien Osakkeiden lukumäärän korottamisesta ylikysyntätilanteessa enintään kappaleeseen, jolloin osakepääoma voi nousta enintään eurolla. Osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet Osakkeet edustavat korkeintaan 43,5 % tai, mikäli hallitus päättää määrän korottamisesta Osakkeeseen, enintään 44,4 % Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä osakepääoman korotuksen jälkeen. Merkintäoikeus Osakeanti suunnataan Yleisön merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan Yhtiön taseen ja rahoitusrakenteen vahvistamiseksi sekä Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamisen vaatiman rahoituksen varmistamiseksi. Merkintähinta ja maksuaika Osakkeet tarjotaan merkittäväksi hintaan 1,30 euroa Osakkeelta. Osakkeet on maksettava merkintätarjouksen tekemisen yhteydessä merkintäajan päättymiseen mennessä. Merkintäaika Merkintäaika alkaa klo 9.00 ja päättyy klo Vähimmäismerkintä Vähimmäismerkintä Osakeannissa on 100 Osaketta. Merkittävän määrän on oltava 100 Osakkeella jaollinen. Merkintäpaikka Merkintäsitoumuksia vastaanottaa Privanet Pankkiiriliike Oy osoitteessa Mannerheimintie 8 A, 5 krs Helsinki. Merkintöjen maksaminen Osakkeiden maksu tapahtuu suorittamalla merkintävarausmaksu 1,30 euroa Osakkeelta Privanet Pankkiiriliike Oy:n asiakasvaratilille merkintätarjouksen tekemisen yhteydessä. Merkintävarausmaksu on sama kuin Osakkeen merkintähinta Osakeannissa. Ali ja ylimerkintätilanne Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä viimeistään Hallituksella on oikeus hyväksyä merkintä osittain tai hylätä se. Muussa kuin ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus tulee hyväksymään kaikki Osakeannissa tehdyt merkinnät, jotka on suoritettu Osakeannin ehtojen sekä osakemerkintään soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Hyväksytyistä merkinnöistä ilmoitetaan merkitsijöille viipymättä, arviolta viikolla 14. Ylimerkintätilanteessa hyväksytään ensisijaisesti merkinnät niiltä merkitsijöiltä, jotka on Täsmäytyspäivänä merkitty Menire Oyj:n osakasluetteloon tai optionhaltijoiden luetteloon siten, että ehtojen mukaisen merkintäsitoumuksen tekijälle jaetaan vähintään merkintäsitoumuksen vähimmäismäärää (100 Osaketta) vastaavaa määrä Osakkeita ja enintään tehtyä merkintäsitoumusta vastaava määrä Osakkeita. Mikäli merkitsijöiden joukossa on optionhaltijoita, käytetään allokaatioperusteena Täsmäytyspäivän mukaista osakeomistusta korjattuna merkintäsitoumuksen tehneiden optionhaltijoiden hallussa olevien optioiden perusteella merkittävissä olevien Osakkeiden lukumäärällä. Mahdollisesti yli jäävien Osakkeiden allokoinnista merkitsijöille päättää hallitus. Merkintämaksujen palauttaminen Mikäli Osakeantiin osallistunut sijoittaja ei saa kaikkia merkitsemiään Osakkeita, suoritettu merkintähinta palautetaan merkintäsitoumuksen yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille. Palautettavalle pääomalle ei makseta korkoa.

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26.5.2005 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti Enintään 12.000.000 osaketta Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( BioTie tai Yhtiö ) on 25.5.2005 päättänyt korottaa Yhtiön

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.4.2005 Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta Tässä listalleottoesitteessä tarkoitetussa yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ. Turvatiimi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2005 päättämä suunnattu osakeanti Yhteensä 6.519.000 osaketta.

TURVATIIMI OYJ. Turvatiimi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2005 päättämä suunnattu osakeanti Yhteensä 6.519.000 osaketta. LISTALLEOTTOESITE 23.6.2005 [ turvatiimi logo ] TURVATIIMI OYJ Turvatiimi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2005 päättämä suunnattu osakeanti Yhteensä 6.519.000 osaketta. Turvatiimi Oyj:n hallituksen

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ

TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ Vaihto- ja ostotarjous Almanova Oyj (jäljempänä Almanova ) tarjoutuu vaihto- ja ostotarjouksella hankkimaan kaikki Alma Media Oyj:n

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Panostaja Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Panostaja Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ

LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITE 22.10.2003 SAUNALAHTI GROUP OYJ Saunalahti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 11.7.2003 liikkeeseen laskemien osakkeiden sekä Saunalahti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 8.2.2002

Lisätiedot

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 25.10.2004

LISTALLEOTTOESITE 25.10.2004 LISTALLEOTTOESITE 25.10.2004 SSH Communications Security Oyj:n ja Applied Computing Research (ACR) Oy:n sulautumisessa liikkeeseen laskettavien uusien SSH Communications Security Oyj:n osakkeiden hakeminen

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004

TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004 TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004 Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Elisa-konserni ) ja Yomi Oyj:n ( Yomi ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Yomi-konserni ) hallitukset allekirjoittivat

Lisätiedot

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Kone Oyj:n ( Yhtiö tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt 1.11.2004 jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan Kone Oyj jakautuu

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI. Enintään 7 913 154 osaketta. Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta

LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI. Enintään 7 913 154 osaketta. Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI Enintään 7 913 154 osaketta Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Yhtiö tai Suominen ) tarjoaa osakkeenomistajiensa merkittäväksi

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot