ATINE GROUP OYJ. enintään osaketta. Hinta 1,30 euroa Osakkeelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ATINE GROUP OYJ. enintään 7.692.400 osaketta. Hinta 1,30 euroa Osakkeelta"

Transkriptio

1 TARJOUSESITE Tarjousesitteen päivämäärä ATINE GROUP OYJ YHDISTETTY O S A K E M Y Y N T I JA A N T I enintään osaketta Hinta 1,30 euroa Osakkeelta Menire Oyj ( Myyjä ) tarjoaa ostettavaksi yhteensä Atine Group Oyj:n ( Yhtiö ) 0,02 euron vasta-arvoista osaketta ( Osake ) Menire Oyj:n osakkeenomistajille ja optionhaltijoille ( Osakemyynti ) ja Atine Group Oyj ( Atine Group tai Yhtiö ) tarjoaa yleisön ( Yleisö ) merkittäväksi enintään uutta 0,02 euron vasta-arvoistaista Osaketta ( Osakeanti ). Hallituksella on ylimerkintätilanteessa oikeus päättää Osakeannissa tarjottavien Osakkeiden määrän nostamisesta Osakkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet Osakkeet edustavat korkeintaan 43,5% tai, mikäli hallitus päättää määrän korottamisesta Osakkeeseen, enintään 44,4% Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä osakepääoman korotuksen jälkeen. Osakkeen hinta Osakemyynnissä ja Osakeannissa on 1,30 euroa Osakkeelta. ( Yhdistetty Osakemyynti ja anti ). Osakemyynti suunnataan Menire Oyj:n osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Menire Oyj:n omistajaluetteloon. Oikeus osallistua Osakemyyntiin on annettu myös Menire Oyj:n liikkeeseenlaskemien optio-oikeuksien haltijoille. Mikäli Yhdistetty Osakemyynti ja anti toteutuvat täysmääräisinä Menire Oyj:n omistus Atine Group Oyj:stä laskee noin 13,0 prosenttiin tai, mikäli Osakeannissa on merkitty Osaketta, noin 12,8 prosenttiin. Yhdistetty Osakemyynti ja anti alkaa 17. maaliskuuta 2005 klo 9.00 ja päättyy 29. maaliskuuta 2005 klo Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Atine Group Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet eivät ole, eikä niitä ole haettu, arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan menettelyn kohteeksi. Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. Pääjärjestäjä Privanet Pankkiiriliike Oy

2 TARJOUSESITE 2 TIETOJA TARJOUSESITTEESTÄ Sovelletut lait ja ohjeet Tämä tarjousesite (Tarjousesite) on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen) ja valtiovarainministeriön Tarjousesitteestä antaman asetuksen ( /540) sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 3/251/2005 ja poikkeusluvan 2/251/2005. Tämä Tarjousesite on laadittu ainoastaan siinä tarkoituksessa, että merkintään oikeutetut voivat harkita Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa tarjottavien Osakkeiden ostoa tai merkintää. Tarjousesitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä. Tämän Tarjousesitteen mukaiseen Yhdistettyyn Osakemyyntiin ja -antiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Ketään ei ole valtuutettu antamaan Osakkeita ostettavaksi ja merkittäväksi tarjottaessa mitään muita kuin tähän Tarjousesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, sijoittajia pyydetään huomioimaan etteivät ne ole Yhtiön tai Menire Oyj:n johdon hyväksymiä. Tarjousesitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä ja muista Tarjousesitteessä erikseen ilmoitetuista lähteistä. Yhtiö, Menire Oyj tai näiden neuvonantajat eivät ole vastuussa eivätkä anna takuuta siitä, että tämän Tarjousesitteen tiedot pitävät paikkansa julkaisupäivämäärän jälkeen. Yhtiötä tai sen tulevaisuutta koskevat tiedot perustuvat Yhtiön johdon omiin tietoihin ja arviointeihin. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiön neuvonantajat eivät anna nimenomaista tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tässä Tarjousesitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, eikä mitään tämän Tarjousesitteen sisältämää lausumaa tule pitää Yhtiön neuvonantajien toimesta annettuna lupauksena tai vakuutuksena. Osto- tai merkintäoikeutta Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa ei ole henkilöllä, jonka osallistuminen vaatisi jonkin erillisen tarjousasiakirjan laatimista taikka rekisteröinnin tai muun toimenpiteen suorittamista Suomen lainsäädännössä vaadittujen toimenpiteiden lisäksi. Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion taikka Kanadan, Japanin tai Australian arvopaperilakien (muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa myydä tai tarjota Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa eikä myöskään Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa tai Australiassa asuville henkilöille, ellei kyseisille alueille vaadittavista rekisteröintivaatimuksista ole soveltuvaa poikkeusta. Kappaleita tai jäljennöksiä Yhdistetyn Osakemyynnin ja -annin ehdoista, tästä Tarjousesitteestä, merkintälomakkeista tai mistään muista Yhdistettyyn Osakemyyntiin ja -antiin liittyvistä asiakirjoista ei saa postittaa tai muuten jakaa sellaisessa valtiossa, jossa tällainen toimenpide vaatii ylimääräistä tarjousesitettä, rekisteröimistä tai muita toimia kuin niitä, joita vaaditaan Suomen lain mukaan taikka olisi ristiriidassa kyseisen maan lainsäädännön tai muiden säännösten kanssa. Niiden tahojen, jotka saavat tämän Tarjousesitteen tai siihen liittyvän asiakirjan haltuunsa, tulee hankkia tiedot kaikista arvopaperien tarjoamiseen liittyvistä rajoituksista sekä noudattaa asianmukaisia säännöksiä. Yhtiö ei millään tavalla vastaa tällaisista velvoitteista tai niiden noudattamatta jättämisestä. Tarjousesitteestä on laadittu ainoastaan suomenkielinen versio. Tarjousesite on sijoittajan saatavana seuraavista paikoista: Privanet Pankkiiriliike Oy Lisäksi Internetin kautta osoitteista: Mannerheimintie 8 A, 5. krs, HELSINKI tai sähköpostitse

3 TARJOUSESITE 3 HALLITUKSEN VAKUUTUS Yhtiön ja Menire Oyj:n hallitusten jäsenten parhaan tiedon mukaan tämän Tarjousesitteen tiedot vastaavat tosiasioita, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään olennaista asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Helsingissä, maaliskuun 14. päivänä 2005 Atine Group Oyj:n hallitus Juhani Erma hallituksen puheenjohtaja Stefan Björkman Peter Seligson Pekka Roine hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen Menire Oyj:n hallitus Alexander Ehrnrooth hallituksen puheenjohtaja Juhani Erma varapuheenjohtaja Kim Nyberg Topi Piela Peter Seligson hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen

4 TARJOUSESITE 4 SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA TARJOUSESITTEESTÄ 2 HALLITUKSEN VAKUUTUS 3 LIIKKEESEENLASKIJA, MYYJÄ, YHDISTETYN OSAKEANNIN JA MYYNNIN PÄÄJÄRJESTÄJÄ SEKÄ MUUT ASIANTUNTIJAT 5 YHTEENVETO 6 YHTEENVETO ATINE GROUP KONSERNIN PRO FORMA MUOTOISESTA TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA KAUDELTA SEKÄ TASE YHTEENVETO YHDISTETYN OSAKEMYYNNIN JA ANNIN EHDOISTA 9 1 YHDISTETYN OSAKEMYYNNIN JA ANNIN EHDOT OSAKEMYYNNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT 13 2 OHJEET SIJOITTAJILLE 15 3 SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA 18 4 OSAKEANNILLA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ 21 5 YHTIÖN HALLINTO JA JOHTO Yhtiötä koskevat yleiset tiedot Hallinto Hallitus, toimitusjohtaja ja omistus Yhtiöstä Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Operatiivinen johto ja sen omistus Yhtiöstä 24 6 OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Osakepääoma ja Osakkeet Optio-oikeudet Osakeanti Omistusrakenne ja sijoitussitoumus 26 7 YHTIÖN LIIKETOIMINTA Historia Yhtiön liiketoiminnan tavoite ja strategia Yhtiön liiketoiminnan kuvaus Yhtiön operatiivinen organisaatiorakenne Nykyinen liiketoiminta Barium Nordic ryhmä Helsingin Sähköinen Toimisto Oy ( Toimisto ) Kasvuyritykset Aikaisen aiheen teknologiarahaston hallinnointiyhtiö 34 8 YHTIÖRAKENNE JA TASEARVOSTUS Yhtiörakenne Barium Nordic ryhmä Helsingin Sähköinen Toimisto Oy Kasvuyritykset Tasearvostus Sijoitussitoumukset Atine Group Oyj:n osakkeen arvonmääräytyminen 39 9 TALOUDELLISEEN ASEMAAN VAIKUTTAVAT YLEISET TIEDOT Hallituksen selostus alkuvuoden tapahtumista ja loppuvuoden näkymät YHTEENVETO ATINE GROUP KONSERNIN PRO FORMA MUOTOISESTA TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA KAUDELTA SEKÄ TASE PRO FORMA MUOTOISEN INFORMAATION LAADINTAPERIAATTEET TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO PRO FORMA MUOTOISESTA TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA ASIANTUNTIJAN LAUSUNTO MENIRE OYJ:N HALLITUKSELLE TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO ATINE GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE 46 LIITTEET 1. YHTIÖJÄRJESTYS TILINPÄÄTÖSTIETOJA ATINE GROUP KONSERNIYHTIÖISTÄ 48 BARIUM NORDIC RYHMÄ AdvanceVPN Oy Bariumnordic Oy Barium AB Barium Holding AB Digifori Oy Donator AB (tilintarkastamaton) FA-Solutions Oy Helsingin Sähköinen Toimisto Oy

5 TARJOUSESITE 5 LIIKKEESEENLASKIJA, MYYJÄ, YHDISTETYN OSAKEMYYNNIN JA -ANNIN PÄÄJÄRJESTÄJÄ SEKÄ MUUT ASIANTUNTIJAT Liikkeeseenlaskija Myyjä Pääjärjestäjä Tilintarkastaja Yhtiön lukuun osakas- ja osakerekisteriä pitää Atine Group Oyj Lönnrotinkatu 15 C Helsinki Menire Oyj Lönnrotinkatu 15 C Helsinki Privanet Pankkiiriliike Oy Mannerheimintie 8 A, Helsinki P , Fax Pricewaterhouse Coopers Oy KHT Tilintarkastusyhteisö Päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Ala-Mello, KHT Itämerentori 2, Helsinki Privanet Capital Oyj Mannerheimintie 8 A, Helsinki P , Fax Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Yhdistetyn Osakemyynnin ja annin ehtojen laadinnassa sekä Tarjousesitteen tekstiosien tarkastuksessa on toiminut FinIT Law Offices Oy Erottajankatu 1 3 A, 6. krs, Helsinki

6 TARJOUSESITE 6 YHTEENVETO Seuraava yhteenveto perustuu muualla tässä Tarjousesitteessä, sekä asiakirjoissa, joihin tässä Tarjousesitteessä viitataan, esitettäviin tietoihin. Yhteenveto ei ole kattava. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan Tarjousesitteeseen kokonaisuudessaan. Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan tarkasti tässä Tarjousesitteessä esitettyihin tietoihin ja erityisesti kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. LIIKETOIMINTA Atine Group Oyj on teollinen holding yhtiö, jonka liiketoimintastrategiana on tehdä enemmistö- ja vähemmistösijoituksia pääasiallisesti suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on edistää kohdeyhtiöiden arvonnousua toimimalla niissä aktiivisena, kasvollisena omistajana ja osallistumalla hallitustyöskentelyyn. Atine Group Oyj tekee sijoituksia pääasiallisesti suoraan omasta taseestaan. Yhtiö on myös solminut aiesopimuksen aikaisen vaiheen teknologiarahaston hallinnointiyhtiön perustamisesta. Aikeen toteutuessa Yhtiö on myös mukana hallinnoimassa rahaston sijoituksia teknologiayhtiöihin. Operatiivisella tasolla Yhtiön liiketoiminta Tarjousesitteen päivämääränä on jakaantunut neljään liiketoimintaan, jotka ovat 1) Barium Nordic -ryhmä 2) Helsingin Sähköinen Toimisto Oy 3) kasvuyhtiöt sekä 4) aiesopimus aikaisen vaiheen teknologiarahaston hallinnointiyhtiön perustamisesta. HALLINTO JA JOHTO Atine Group Oyj:n toimitusjohtaja on KTM, MBA Alexander Ehrnrooth. Yhtiön hallituksen muodostavat Juhani Erma (puheenjohtaja), Stefan Björkman, Pekka Roine ja Peter Seligson. STRATEGISET TAVOITTEET Atine Group Oyj:n sijoitusstrategiaan kuuluu olennaisena osana aktiivinen osallistuminen erilaisiin yritysjärjestelyihin. Yritysjärjestelyt koskevat sekä Atine Group Oyj:n nykyisiä sijoituksia että mahdollisia sijoituksia uusiin kohdeyhtiöihin. Atine Group Oyj:n tavoitteena on aktiivisena omistajana osallistua kohdeyhtiöiden toimintaan ja edesauttaa kohdeyhtiöiden kasvua sekä parantamaan taloudellista kehitystä. Atine Group Oyj sijoittaa eri kehitysvaiheessa ja eri aloilla oleviin yrityksiin. Kohdeyritysten kehitysvaiheesta riippuen Atine Group Oyj tekee sijoituksensa joko suoraan taseesta tai hallinnointiyhtiön hallinnoiman teknologiarahaston kautta. Kohdeyritysten kehitysvaihe vaikuttaa myös tavoiteltuun omistusosuuteen. Atine Group Oyj:llä ei ole ennalta määrättyä sijoituskautta tai Yhtiötä koskevaa purkuaikataulua (ns. evergreen) useimmista pääomasijoitusrahastoista poiketen. Yhtiön hallitus ja johto pitävät valittua strategiaa Atine Group Oyj:n vahvuutena, sillä se mahdollistaa pitkäjänteisen omistajuuden ja kohdeyhtiön kehittämisen. Atine Group Oyj:llä ei ole kohdeyhtiöstä irtautumispakkoa taloudellisesti epäsuotuisina aikoina tai muuten epäsuotuisin ehdoin. Ensisijaisesti Atine Group Oyj pyrkii kehittämään ja rakentamaan sijoituskohteita liiketaloudellisesti kannattavin ehdoin kuitenkaan luopumatta mahdollisuudesta irtautua joko osittain tai kokonaan kohdeyrityksistä Atine Group Oyj:lle ja kohdeyrityksille sopivana ajankohtana. TALOUDELLINEN TILANNE Atine Group Oyj perustettiin Yhtiön liiketoiminta käsittää Menire Oyj:n aiemmin omistaman verkkopalveluliiketoiminnan sekä sijoitukset ja sijoitussitoumukset kasvuyhtiöihin ja aikaisen vaiheen teknologiarahaston hallinnointiyhtiöön. Menire Oyj:n hallitus päätti yhtiöittää turva-alaan kuulumattomat liiketoiminnot ja luovutti EVL 52d :n mukaisella liiketoimintasiirrolla kaikki verkkopalveluliiketoimintaan sekä kasvuyhtiösijoituksiin kohdistuvat varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat ja siirtyvään toimintaan kohdistuvat varaukset Atine Group Oyj:lle. Kaudella Atine Group Oyj:lle siirtyneen liiketoiminnan pro forma muotoinen liikevaihto oli noin 5,0 miljoonaa euroa ja pro forma muotoinen tulos oli noin 1,5 miljoonaa euroa tappiollinen. Katso myös kappale 10 Yhteenveto Atine Group konsernin pro forma muotoisesta taloudellisesta informaatiosta kaudelta sekä tase Atine Group Oyj:n hallitus ja johto uskovat konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2005 verrattuna pro forma -muotoiseen taloudelliseen informaatioon kaudelta , joskin tuloksen ennen veroja odotetaan jäävän tappiolliseksi.

7 TARJOUSESITE 7 ATINE GROUP OYJ:N OSAKKEEN ARVON MÄÄRÄYTYMINEN Yhtiön arvonmääritys perustuu Yhtiölle Menire Oyj:ltä siirtyneen liiketoiminnan kirjanpitoarvoon Yhtiön taseessa , Yhtiön sekä kohdeyhtiöiden johdon parhaaseen näkemykseen liiketoiminnan kehittymisestä lähivuosina, vertailuyhtiö-analyysiin sekä DCF-mallin (Discounted cash flow) mukaisesti tehtyihin arvonmäärityksiin. Hantro Products Oy:n, Valimo Wireless Oy:n sekä UniqMinds Oy:n osakkeiden arvonmääritykset perustuvat näissä yhtiöissä viimeisen kuuden kuukauden aikana toteutuneissa rahoitusjärjestelyissä käytettyihin arvoihin. Atine Group Oyj:n arvonmääritykseen vaikuttavat myös Yhtiön vaikutusalueen ulkopuolella olevat tekijät kuten muutokset Yhtiön ja sen konserni- ja osakkuusyhtiöiden avainhenkilöstössä, rahoituksen tarpeessa tai saatavuudessa, asiakkaiden käyttäytymisissä tai tarpeissa, myynnin tai markkinoiden kehitykseen vaikuttavissa tekijöissä, kilpailutilanteessa tai kilpailijoiden toimissa, tuotekehityksessä ja käytettävässä teknologiassa. Menire Oyj:n hallitus on pyytänyt Opstock Oy:tä antamaan asiantuntijalausunnon (Fairness Opinion) siitä, onko yritysjärjestelyssä myytävistä Atine Group Oyj:n osakkeista saatava käteisvastike taloudellisessa mielessä kohtuullinen Menire Oyj:n osakkeenomistajien näkökulmasta. Lausunnon mukaan Atine Group Oyj:n osakkeista saatava käteisvastike on kokonaisuutena arvioituna taloudellisessa mielessä kohtuullinen Menire Oyj:n osakkeenomistajien näkökulmasta. Asiantuntijalausunto on esitetty kokonaisuudessaan tässä Tarjousesitteessä kappaleessa 12 Asiantuntijalausunto. MYYJÄ Menire Oyj omistaa ennen Yhdistettyä Osakemyyntiä ja -antia sata prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä. Mikäli Yhdistetty Osakemyynti ja anti toteutuvat täysmääräisinä Menire Oyj:n omistus Atine Group Oyj:stä laskee noin 13,0 prosenttiin tai, mikäli Osakeannissa on merkitty osaketta, noin 12,8 prosenttiin.

8 TARJOUSESITE 8 YHTEENVETO ATINE GROUP KONSERNIN PRO FORMA MUOTOISESTA TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA KAUDELTA sekä TASE ATINE GROUP KONSERNIN PRO FORMA MUOTOINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO KAUDELTA Katso myös kappale 10 Pro forma muotoisen informaation laadintaperiaatteet sekä liite 2 Tilinpäätöstietoja Atine Group konserniyhtiöistä. EUR, LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 67 Materiaalit ja palvelut -605 Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 16 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut -14 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -71 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNN. ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot 0 Vähemmistöosuus -8 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ATINE GROUP KONSERNIN TASE EUR, V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 80 Osakeanti 20 Aineettomat hyödykkeet 623 Ylikurssirahasto Konserniliikearvo Edellisten tilikausien voitto /tappio 55 Aineelliset hyödykkeet 289 Tilikauden voitto/ tappio 0 Sijoitukset Pääomalainat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vähemmistöosuus 15 Vaihto-omaisuus 0 Pitkäaikaiset saamiset 0 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikaiset saamiset Pitkäaikainen 341 Rahoitusarvopaperit 0 Lyhytaikainen Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 136

9 TARJOUSESITE 9 YHTEENVETO YHDISTETYN OSAKEMYYNNIN JA ANNIN EHDOISTA OSAKEMYYNTI Osakemyynnissä tarjottavat Osakkeet Ostositoumuksen tekeminen Osaketta. Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja annissa tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Menire Oyj:n Osakkeenomistaja, joka Osakemyynnin Täsmäytyspäivänä on merkitty Menire Oyj:n omistajaluetteloon sekä Menire Oyj:n optio-oikeuksien haltija, osallistuu Osakemyyntiin antamalla sitovan ostotoimeksiannon Yhdistetyn Osakemyynnin ja annin pääjärjestäjälle tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti ja suorittamalla ostovarausmaksun 1,30 euroa Osakkeelta Privanet Pankkiiriliike Oy:n asiakasvaratilille ostositoumuksen tekemisen yhteydessä. Ostovarausmaksu on sama kuin Osakkeen hinta Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa. Ostositoumus on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Katso myös Tarjousesitteen kappale 2 Ohjeet sijoittajille. Vähimmäisosto Vähimmäisosto Osakemyynnissä on 100 Osaketta. Ostettavan määrän on oltava 100 Osakkeella jaollinen. Täsmäytyspäivä Myyntihinta ja maksuaika Myyntihinta on 1,30 euroa Osakkeelta. Osakkeen hinta on maksettava kokonaisuudessaan ostositoumuksen tekemisen yhteydessä. Varainsiirtovero Myyjä (Menire Oyj) maksaa varainsiirtoveron 1,6 %. OSAKEANTI Osakeannissa merkittäväksi tarjottavat Osakkeet Osaketta. Hallituksella on ylimerkintätilanteessa oikeus päättää määrän korottamisesta enintään Osakkeeseen. Osakeannissa tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Oikeus merkintään Merkintätarjouksen tekeminen Osakeanti suunnataan Yleisön merkittäväksi. Sijoittaja osallistuu Osakeantiin antamalla sitovan merkintätoimeksiannon Yhdistetyn Osakemyynnin ja annin pääjärjestäjälle tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti ja suorittamalla merkintävarausmaksun 1,30 euroa Osakkeelta Privanet Pankkiiriliike Oy:n asiakasvaratilille merkintätarjouksen tekemisen yhteydessä. Merkintävarausmaksu on sama kuin Osakkeen hinta Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa. Merkintätarjous sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Katso myös Tarjousesitteen kappale 2 Ohjeet sijoittajille. Merkintähinta ja maksuaika Vähimmäismerkintä Merkintähinta on 1,30 euroa Osakkeelta. Osakkeiden hinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintätarjouksen tekemisen yhteydessä. Vähimmäismerkintä Osakeannissa on 100 Osaketta. Merkintämäärän on oltava 100 Osakkeella jaollinen.

10 TARJOUSESITE 10 YHDISTETTY OSAKEMYYNTI JA -ANTI Myynti- ja merkintäaika Sijoitussitoumus Yhdistetty Osakemyynti ja -anti alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 16.00, jona aikana sijoittajat voivat antaa ostositoumuksia ja merkintätarjouksia pääjärjestäjälle tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Atine Group Oyj:n toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth ja Atine Group Oyj:n hallituksen jäsen Peter Seligson määräysvalta- ja lähipiiriyhtiöineen ovat antaneet yhteensä euron suuruisen sijoitussitoumuksen yhteensä vähintään Osakkeen hankintaan Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja annissa. Kaupankäynti Atine Group Oyj:n Osakkeilla Atine Group Oyj:n osakkeet eivät ole eikä niitä ole haettu arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi Hankittavien varojen käyttö Osakkeiden luovutus Atine Group Oyj:n sijoitusstrategiaan kuuluu olennaisena osana aktiivinen osallistuminen erilaisiin yritysjärjestelyihin. Osakeannilla kerättävät varat tullaan käyttämään Atine Group Oyj:n sijoitusstrategian mukaisesti sekä nykyisiin sijoituskohteisiin että uusiin sijoituskohteisiin ja emoyhtiön hallinnon järjestämiseen. Privanet Capital Oyj toimii Atine Group Oyj:n lukuun sen osakas- ja osakeluettelon ylläpitäjänä. Merkintä osakas- ja osakeluetteloon tehdään Osakemyynnissä kolmantena pankkipäivänä siitä, kun Menire Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen hyväksytyistä ostositoumuksista ja Osakeannissa heti, kun Osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Katso myös Tarjousesitteen kappale 2 Ohjeet sijoittajille. Muuta Tärkeitä päivämääriä Mikäli Sijoittaja ei ole Privanet Pankkiiriliike Oy:n rekisteröitynyt sijoittaja-asiakas, Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä sekä esitettävä mahdollinen valtakirja osto- tai merkintäsitoumuksen tekemisen yhteydessä. ma Täsmäytyspäivä Osakemyynnissä ti Tarjousesite saatavilla to klo 9.00 Yhdistetty Osakemyynti ja anti alkaa ma klo Yhdistetty Osakemyynti ja anti päättyy ke Menire Oyj:n hallitus hyväksyy tai hylkää ostositoumukset Atine Group Oyj:n hallitus hyväksyy tai hylkää merkintäsitoumukset ma Omistusmuutosten kirjaaminen Privanet Capital Oyj:n ylläpitämään osakerekisteriin (Osakemyynti) ma (arvio) Myynti- ja merkintävahvistukset postitetaan sijoittajille ma (arvio) Pääoman palautus sijoittajille (ylimerkintätilanteessa) viikko 16 (arvio) Osakepääoman korotus kirjataan kaupparekisteriin viikko 16 (arvio) Osakkeiden kirjaaminen Privanet Capital Oyj:n ylläpitämään osakerekisteriin (Osakeanti) Puhelintuki ja neuvonta Privanet Pankkiiriliike Oy avustaa Yhdistetyn Osakemyynnin ja annin merkintöihin liittyvissä kysymyksissä arkisin klo 9 17 puhelimitse tai sähköpostitse

11 TARJOUSESITE 11 1 YHDISTETYN OSAKEMYYNNIN JA ANNIN EHDOT 1.1 OSAKEMYYNNIN EHDOT Myytävä määrä Menire Oyj päätti yhtiöittää turva-alaan kuulumattomat liiketoiminnat ja myydä Atine Group Oyj:n Osakkeita. Osakemyynnissä Menire Oyj tarjoaa ostettavaksi yhteensä Atine Group Oyj:n Osaketta. Mikäli Yhdistetty Osakemyynti ja anti toteutuvat täysmääräisinä Menire Oyj:n omistus Atine Group Oyj:stä laskee noin 13,0 prosenttiin tai, mikäli Osakeannissa on merkitty Osaketta, noin 12,8 prosenttiin. Ostoon oikeutetut Osakemyynti suunnataan niiden osakkeenomistajien merkittäväksi, jotka ovat Osakemyynnin Täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Menire Oyj:n omistajaluetteloon sekä Menire Oyj:n ylläpitämään optionhaltijoiden luetteloon merkityille optionhaltijoille. Myyntihinta ja maksuaika Osakkeet tarjotaan ostettavaksi hintaan 1,30 euroa Osakkeelta. Osakkeet on maksettava ostositoumuksen tekemisen yhteydessä. Myyntiaika Osakemyynti alkaa klo 9.00 ja päättyy klo Vähimmäisosto Vähimmäisosto Osakemyynnissä on 100 Osaketta. Määrän on oltava 100 Osakkeella jaollinen. Myyntipaikka Ostositoumuksia vastaanottaa Privanet Pankkiiriliike Oy osoitteessa Mannerheimintie 8 A, 5 krs Helsinki. Ostositoumuksen maksaminen Osakkeiden maksu tapahtuu suorittamalla ostovarausmaksu 1,30 euroa Osakkeelta Privanet Pankkiiriliike Oy:n asiakasvaratilille ostositoumuksen tekemisen yhteydessä. Ostovarausmaksu on sama kuin Osakkeen hinta Osakemyynnissä. Ali- ja ylikysyntätilanne Menire Oyj:n hallitus hyväksyy tai hylkää ostositoumukset Menire Oyj:n hallitus tulee hyväksymään kaikki Osakemyynnin ehtojen mukaisesti tehdyt ostositoumukset, jotka on suoritettu Osakemyyntiin soveltuvaa lainsäädäntöä noudattaen. Hyväksytyistä ostositoumuksista ilmoitetaan ostajille viipymättä, arviolta viikolla 14. Osakemyynnin mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Atine Group Oyj:n Osakkeet allokoidaan ostositoumuksen tehneiden kesken heidän Täsmäytyspäivän omistuksensa mukaisessa suhteessa kuitenkin siten, että ehtojen mukaisen ostositoumuksen tekijälle jaetaan vähintään ostositoumuksen vähimmäismäärää (100 Osaketta) vastaavaa määrä Osakkeita ja enintään tehtyä ostositoumusta vastaava määrä Osakkeita. Mikäli merkitsijöiden joukossa on optionhaltijoita, käytetään allokaatioperusteena Täsmäytyspäivän mukaista osakeomistusta korjattuna ostositoumuksen tehneiden optionhaltijoiden hallussa olevien optioiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden lukumäärällä. Sijoitussitoumus Atine Group Oyj:n toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth ja hallituksen jäsen Peter Seligson määräysvaltayhteisöineen ja lähipiiriyhtiöineen Virala Oy Ab, Vessilä Oy Ab, Kargol Oy Ab sekä Baltiska Handels AB, Hanso S.A. ovat antaneet yhteensä vähintään euron sijoitussitoumuksen yhteensä vähintään Osakkeen ostamisesta tai merkitsemisestä Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja annissa jakaantuen niin, että Alexander Ehrnroothin sijoitussitoumus määräysvaltayhteisöineen ja lähipiiriyhtiöineen on vähintään Osakkeen

12 TARJOUSESITE 12 ostamiseen tai merkitsemiseen ja Peter Seligsonin sijoitussitoumus määräysvaltayhteisöineen ja lähipiiriyhtiöineen on vähintään Osakkeen ostamiseen tai merkitsemiseen Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa. Kaupankäynti osakkeilla Atine Group Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet eivät ole, eikä niitä ole haettu, arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan menettelyn kohteeksi. Osakasoikeudet Osakemyynnissä tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Osakkeiden kirjaaminen osakerekisteriin Privanet Capital Oyj toimii Atine Group Oyj:n lukuun sen osakas- ja osakeluettelon ylläpitäjänä. Omistusmuutokset kirjataan osakas- ja osakeluetteloon kolmantena pankkipäivänä siitä, kun Menire Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen hyväksytyistä ostositoumuksista ja muut kirjaamisedellytykset ovat täyttyneet, arviolta Sijoittajainformaatio Yhtiö laatii IFRS laskentastandardin mukaisesti laaditut osavuosikatsaukset joka kolmas kuukausi. Yhtiötä ei sido arvopaperimarkkinalain määräykset julkisesti noteeratun arvopaperin liikkeeseenlaskijan jatkuvasta tiedonantovelvoitteesta. Varainsiirtovero Myyjä (Menire Oyj) maksaa varainsiirtoveron 1,6 %. Muut seikat Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista päättää Myyjä. Sovellettava laki Osakemyyntiin sovelletaan Suomen lakia. Osakemyyntiä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

13 TARJOUSESITE OSAKEANNIN EHDOT Osakepääoman korottaminen Atine Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä siten, että Yhtiön osakepääomaa korotetaan vähintään 0,02 eurolla ja enintään eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään yksi ja enintään uutta Osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,02 euroa Osakkeelta. Hallitus voi päättää liikkeeseen laskettavien uusien Osakkeiden lukumäärän korottamisesta ylikysyntätilanteessa enintään kappaleeseen, jolloin osakepääoma voi nousta enintään eurolla. Osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet Osakkeet edustavat korkeintaan 43,5 % tai, mikäli hallitus päättää määrän korottamisesta Osakkeeseen, enintään 44,4 % Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä osakepääoman korotuksen jälkeen. Merkintäoikeus Osakeanti suunnataan Yleisön merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan Yhtiön taseen ja rahoitusrakenteen vahvistamiseksi sekä Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamisen vaatiman rahoituksen varmistamiseksi. Merkintähinta ja maksuaika Osakkeet tarjotaan merkittäväksi hintaan 1,30 euroa Osakkeelta. Osakkeet on maksettava merkintätarjouksen tekemisen yhteydessä merkintäajan päättymiseen mennessä. Merkintäaika Merkintäaika alkaa klo 9.00 ja päättyy klo Vähimmäismerkintä Vähimmäismerkintä Osakeannissa on 100 Osaketta. Merkittävän määrän on oltava 100 Osakkeella jaollinen. Merkintäpaikka Merkintäsitoumuksia vastaanottaa Privanet Pankkiiriliike Oy osoitteessa Mannerheimintie 8 A, 5 krs Helsinki. Merkintöjen maksaminen Osakkeiden maksu tapahtuu suorittamalla merkintävarausmaksu 1,30 euroa Osakkeelta Privanet Pankkiiriliike Oy:n asiakasvaratilille merkintätarjouksen tekemisen yhteydessä. Merkintävarausmaksu on sama kuin Osakkeen merkintähinta Osakeannissa. Ali ja ylimerkintätilanne Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä viimeistään Hallituksella on oikeus hyväksyä merkintä osittain tai hylätä se. Muussa kuin ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus tulee hyväksymään kaikki Osakeannissa tehdyt merkinnät, jotka on suoritettu Osakeannin ehtojen sekä osakemerkintään soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Hyväksytyistä merkinnöistä ilmoitetaan merkitsijöille viipymättä, arviolta viikolla 14. Ylimerkintätilanteessa hyväksytään ensisijaisesti merkinnät niiltä merkitsijöiltä, jotka on Täsmäytyspäivänä merkitty Menire Oyj:n osakasluetteloon tai optionhaltijoiden luetteloon siten, että ehtojen mukaisen merkintäsitoumuksen tekijälle jaetaan vähintään merkintäsitoumuksen vähimmäismäärää (100 Osaketta) vastaavaa määrä Osakkeita ja enintään tehtyä merkintäsitoumusta vastaava määrä Osakkeita. Mikäli merkitsijöiden joukossa on optionhaltijoita, käytetään allokaatioperusteena Täsmäytyspäivän mukaista osakeomistusta korjattuna merkintäsitoumuksen tehneiden optionhaltijoiden hallussa olevien optioiden perusteella merkittävissä olevien Osakkeiden lukumäärällä. Mahdollisesti yli jäävien Osakkeiden allokoinnista merkitsijöille päättää hallitus. Merkintämaksujen palauttaminen Mikäli Osakeantiin osallistunut sijoittaja ei saa kaikkia merkitsemiään Osakkeita, suoritettu merkintähinta palautetaan merkintäsitoumuksen yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille. Palautettavalle pääomalle ei makseta korkoa.

14 TARJOUSESITE 14 Kaupankäynti osakkeilla Atine Group Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet eivät ole, eikä niitä ole haettu, arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan menettelyn kohteena. Osakasoikeudet Osakeannissa tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon siltä tilikaudelta lukien, jonka aikana ne on merkitty. Osakkeiden tuottamat muut oikeudet kuuluvat ostajalle kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Osakkeiden kirjaaminen osakerekisteriin Privanet Capital Oyj toimii Atine Group Oyj:n lukuun sen osakas- ja osakeluettelon ylläpitäjänä. Uudet Osakkeet kirjataan osake- ja osakasluetteloon kun osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin. Informaatio Osakeyhtiölain 4 luvun 7 :n 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävinä Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lönnrotinkatu 15 C 24, Helsinki. Kopiot asiakirjoista on nähtävänä Privanet Pankkiiriliike Oy:ssä osoitteessa Mannerheimintie 8 A, 5. krs, Helsinki. Muut seikat Osakeantiin liittyvistä muista seikoista päättää Atine Group Oyj:n hallitus. Sovellettava laki Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

15 TARJOUSESITE 15 2 OHJEET SIJOITTAJILLE YHDISTETYSSÄ OSAKEMYYNNISSÄ JA ANNISSA TARJOTTAVAT OSAKKEET Menire Oyj tarjoaa ostettavaksi yhteensä Atine Group Oyj:n 0,02 euron vasta-arvoista Osaketta Menire Oyj:n osakkeenomistajille sekä Menire Oyj:n liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien haltijoille ja Atine Group Oyj tarjoaa Yleisön merkittäväksi uutta 0,02 euron vasta-arvoista Osaketta. Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja annissa tarjotaan siten yhteensä Osaketta. Ylikysyntätilanteessa Atine Group Oyj:n hallituksella on oikeus korottaa Osakeannissa tarjottavien Osakkeiden lukumäärä enintään Osakkeeseen, jolloin tarjottava osakemäärä kokonaisuudessaan nousee Osakkeeseen. Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja -annissa tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. OIKEUS YHDISTETYSSÄ OSAKEMYYNNISSÄ JA ANNISSA TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN OSTOON JA MERKINTÄÄN Osakemyynti suunnataan niiden osakkeenomistajien merkittäväksi, jotka ovat Osakemyynnin Täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Menire Oyj:n omistajaluetteloon sekä Menire Oyj:n ylläpitämään optionhaltijoiden luetteloon merkityille optionhaltijoille. Osakeanti suunnataan Yleisön merkittäväksi. OSAKKEEN OSTO- JA MERKINTÄSITOUMUKSEN TEKEMINEN Osakemyynti Menire Oyj:n osakkeenomistaja ja Menire Oyj:n liikkeeseenlaskemien optio-oikeuksien haltija osallistuu Osakemyyntiin antamalla ostositoumuksen Atine Group Oyj:n Osakkeiden ostoon ja maksamalla Osakkeet pääjärjestäjän ohjeiden mukaisesti. Ostoon oikeutetut saavat toimeksiantolomakkeen toimintaohjeineen pääjärjestäjä Privanet Pankkiiriliike Oy:ltä. Osakeanti Merkitsijä osallistuu Osakeantiin antamalla merkintäsitoumuksen Atine Group Oyj:n Osakkeista ja maksamalla merkintävarausmaksun pääjärjestäjän ohjeiden mukaisesti. Toimeksiantolomakkeen toimintaohjeineen saa pääjärjestäjä Privanet Pankkiiriliike Oy:ltä osoitteesta Mannerheimintie 8 A, Helsinki tai Mikäli Sijoittaja ei ole Privanet Pankkiiriliike Oy:n rekisteröitynyt sijoittaja-asiakas, Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä sekä esitettävä mahdollinen valtakirja osto- tai merkintäsitoumuksen tekemisen yhteydessä. OSAKKEEN HINTA JA OSAKKEEN MAKSU Osakkeen hinta Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja annissa on 1,30 euroa Osakkeelta. Osakkeet on maksettava osto- ja merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä merkintäaikana ja siten, että osto- ja merkintähinta on Privanet Pankkiiriliike Oy:n Atine Group Oyj:n Yhdistetyn Osakemyynnin ja annin asiakasvaratilillä viimeistään seuraavana pankkipäivänä osto- ja/tai merkintäsitoumuksen antamisesta. Sijoittajan tulee huomioida mahdollisiin pankkiryhmien välisiin tilisiirtoihin kuluva aika, joka voi olla useita päiviä. Myyjällä ja Atine Group Oyj:n hallituksella on oikeus hylätä merkinnät, joita ei ole maksettu osto- ja merkintäehtojen mukaan. Privanet Pankkiiriliike Oy:n asiakasvaratilit Atine Group Oyj:n Yhdistetyssä Osakemyynnissä ja annissa ovat: Nordea Handelsbanken Aktia Osuuspankit, OKO Sampo Pankki Ålandsbanken Osto- ja/tai merkintämaksu voidaan suorittaa Privanet Pankkiiriliike Oy:n verkkopalvelussa osto- ja/tai merkintäsitoumuksen tekemisen yhteydessä Sampo Pankin Verkkopankin, Nordea Solon, Osuuspankin Kultarahan tai Aktian (Sp/Pop-maksu) Internet-maksuna. Osto- ja/tai merkintämaksu voidaan myös suorittaa viitteellisenä maksuna yllämainituille antitileille.

16 TARJOUSESITE 16 OSAKKEIDEN ALLOKOINTI 1. Osakemyyntiin voivat osallistua ainoastaan Täsmäytyspäivänä Menire Oyj:n osakerekisteriin merkityt osakkeenomistajat ja optionhaltijaluetteloon merkityt optio-oikeuksien haltijat. 2. Osakemyynnin mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Osakkeet allokoidaan ostositoumuksen tehneiden kesken heidän Täsmäytyspäivän omistuksensa mukaisessa suhteessa kuitenkin siten, että ehtojen mukaisen ostositoumuksen tekijälle jaetaan vähintään ostositoumuksen vähimmäismäärää (100 Osaketta) vastaavaa määrä Osakkeita ja enintään tehtyä ostositoumusta vastaava määrä Osakkeita. Mikäli merkitsijöiden joukossa on optionhaltijoita, käytetään allokaatioperusteena Täsmäytyspäivän mukaista osakeomistusta korjattuna ostositoumuksen tehneiden optionhaltijoiden hallussa olevien optioiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden lukumäärällä. 3. Osakeanti suunnataan Yleisön merkittäväksi. 4. Ylimerkintätilanteessa hyväksytään ensisijaisesti merkinnät niiltä merkitsijöiltä, jotka on Täsmäytyspäivänä merkitty Menire Oyj:n osakasluetteloon tai optionhaltijoiden luetteloon siten, että ehtojen mukaisen merkintäsitoumuksen tekijälle jaetaan vähintään merkintäsitoumuksen vähimmäismäärää (100 Osaketta) vastaavaa määrä Osakkeita ja enintään tehtyä merkintäsitoumusta vastaava määrä Osakkeita. Mikäli merkitsijöiden joukossa on optionhaltijoita, käytetään allokaatioperusteena Täsmäytyspäivän mukaista osakeomistusta korjattuna merkintäsitoumuksen tehneiden optionhaltijoiden hallussa olevien optioiden perusteella merkittävissä olevien osakkeiden lukumäärällä. Mahdollisesti yli jäävien Osakkeiden allokoinnista merkitsijöille päättää hallitus. 5. Hallitus päättää muiden merkintöjen hyväksymisestä. VAHVISTUSKIRJE Hyväksytyistä osto- ja merkintäsitoumuksista ilmoitetaan sijoittajille vahvistuskirjeellä arviolta viimeistään MAKSUJEN PALAUTUS Mikäli Yhdistettyyn Osakemyyntiin ja -antiin osallistunut sijoittaja ei saa maksamaansa varausmaksua vastaavaa määrää Osakkeita, suoritettu varausmaksu palautetaan osto- tai merkintäsitoumuksen yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille arviolta viimeistään Palautettavalle pääomalle ei makseta korkoa. VARAINSIIRTOVERO Osakemyynnissä varainsiirtoveron 1,6 % kauppahinnasta maksaa Menire Oyj. OSAKKEIDEN LUOVUTUS Merkintä Osakemyynnissä tapahtuneista omistusmuutoksista tehdään osakas- ja osakeluetteloon kolmantena pankkipäivänä siitä, kun Myyjä on tehnyt päätöksen hyväksytyistä ostovarausmaksusta ja Osakeannissa heti, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. OSAKASOIKEUDET Osakemyynnissä ja -annissa tarjottavat Osakkeet ovat samanlajisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Osakeannissa merkityt uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon alkaneelta tilikaudelta lukien. Osakkeiden tuottamat muut oikeudet kuuluvat ostajalle kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. KUVAUS OSAKKEIDEN SÄILYTYKSESTÄ, OSAKEREKISTERI YLLÄPIDOSTA JA OSAKEKAUPAN SELVITYKSESTÄ Privanet Capital Oyj toimii Atine Group Oyj:n lukuun sen osakas- ja osakeluettelon ylläpitäjänä ja osakkeiden ensisijaisena säilyttäjänä. Palvelu tuotetaan Privanet Capital Oyj:n osakeluettelojärjestelmän avulla. Privanet Capital Oyj:n osakeluettelojärjestelmällä tarkoitetaan Privanet Capital Oyj:n tietoteknisessä ympäristössä toimivaa, Privanet Capital Oyj:n hallinnoimaa järjestelmää. Privanet Capital Oyj ylläpitää järjestelmässä tietoja Yhtiön osakkeenomistajista, osakkeenomistajien henkilö- ja yhteystiedoista, omistusten määrästä ja osuudesta Yhtiössä sekä omistusten kirjaamispäivämääristä. Järjestelmästä tulostettavat raportit muodostavat Yhtiön osake- ja osakasluettelon.

17 TARJOUSESITE 17 Atine Group Oyj:n osakkeista on painetut osakekirjat, joiden kirjoittamisoikeuden Yhtiön hallitus on antanut Privanet Capital Oyj:lle. Privanet Capital Oyj painaa kutakin osakasluetteloon merkittyä omistajaa kohden yhden osakekirjan. Yhtiön osakekirjat ovat pääsääntöisesti Privanet Capital Oyj:n säilytyksessä ja osakerekisteri pidetään ajan tasalla Privanet Capital Oyj:n sähköissä järjestelmässä. Osakkailla on halutessaan mahdollisuus noutaa osakekirjansa Privanet Capital Oyj:n säilytyksestä. Jos osakekirjat ovat luovutuskelpoisia, Privanet Capital Oyj toimittaa pyydetyt osakekirjat osakkeenomistajalle. Privanet Capital Oyj kirjaa arvopaperikaupat osakeluettelojärjestelmään välittömästi kaupan tultua selvitetyksi. Privanet Pankkiiriliike Oy:n välityksellä tehdyt arvopaperikaupat selvitetään kolmantena pankkipäivänä. Muiden tapahtumien kirjaamisesta Privanet Capital Oyj huolehtii viimeistään viidentenä pankkipäivänä siitä, kun kirjausperuste on saatettu Privanet Capital Oyj:n tietoon ja Privanet Capital Oyj:lle on toimitettu kaikki tarvittavat asiakirjat tapahtuman kirjaamiseksi (esimerkiksi saantotodistukset, kuten kauppa- tai lahjakirja sekä selvitys varainsiirtoveron suorituksesta).

18 TARJOUSESITE 18 3 SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOONOTETTAVIA SEIKKOJA Sijoitusta harkitsevien tulee huomioida erityisesti tässä kappaleessa esitetyt seikat. Tässä esitetyt seikat eivät kuitenkaan kata kaikkia sijoitukseen liittyviä riskejä. Tiettyjä muita sijoituspäätöstä tehtäessä huomioon otettavia Yhtiön ja sen konsernin liiketoimintaan, markkinoihin ja tulevaisuuden odotuksiin liittyviä seikkoja on selvitetty Tarjousesitteessä kappaleissa 7, 8 ja 9. Tarjousesitteessä esitettyihin Yhtiön ja konsernin liiketoimintaan tai markkinoiden tulevaisuuteen kohdistuvista arvioista Yhtiö, Yhtiön johto tai pääjärjestäjä eivät anna minkäänlaisia takeita. YHTIÖN LIIKETOIMINNAN LAAJUUS Yhtiö perustettiin ja merkittiin kaupparekisteriin Menire Oyj luovutti verkkoliiketoiminnan ja mobiilisijoituksiinsa liittyvät varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat ja siirtyvään liiketoimintaan kohdistuvat varaukset siirtyvää liiketoimintaa jatkavalle Atine Group Oyj:lle. Kaudella Atine Group Oyj:lle siirtyneen liiketoiminnan pro forma muotoinen liikevaihto oli noin 5,0 miljoonaa miljoonaa euroa ja tulos oli noin 1,5 miljoonaa euroa tappiollinen. Katso myös kappale 10 Yhteenveto Atine Group -konsernin pro forma -muotoisesta taloudellisesta informaatiosta kaudelta sekä tase Atine Group Oyj:n hallitus ja johto uskovat vuonna 2005 liikevaihdon kasvavan verrattuna pro forma muotoiseen taloudelliseen informaatioon kaudelta , joskin tuloksen ennen veroja odotetaan jäävän tappiolliseksi. Toimintansa kasvuvaiheessa olevan Atine Group -konsernin liiketoiminnan volyymi ja oma pääoma on pieni. Siksi konsernin toimintaedellytykset ovat alttiita muutoksille esimerkiksi avainhenkilöstössä, rahoituksessa, myynnissä, kilpailutilanteessa, tuotekehityksessä ja käytettävässä teknologiassa. Muutokset esimerkiksi toimintaympäristössä saattavat oleellisesti heikentää Yhtiön tulevaisuudennäkymiä ja johtaa jopa Yhtiön konkurssiin. Konkurssissa Yhtiön liikkeeseenlaskemiin arvopapereihin tai muihin sijoituskohteisiin sijoituksen tehnyt menettää tavallisesti koko sijoittamansa pääoman. LIIKETOIMINNAN LUONNE JA YHTIÖN SIJOITUSSTRATEGIAAN LIITTYVÄT RISKIT Atine Group Oyj on teollinen holding yhtiö, jonka liiketoimintastrategiana on tehdä enemmistö- ja vähemmistösijoituksia pääasiallisesti suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on edistää kohdeyhtiöiden arvonnousua toimimalla niissä aktiivisena, kasvollisena omistajana ja osallistumalla hallitustyöskentelyyn. Atine Group Oyj tekee sijoituksia pääasiallisesti suoraan omasta taseestaan. Yhtiö on myös solminut aiesopimuksen aikaisen vaiheen teknologiarahaston hallinnointiyhtiön perustamisesta. Aikeen toteutuessa Yhtiö on myös mukana hallinnoimassa rahaston sijoituksia teknologiayhtiöihin. Atine Group Oyj:n tavoitteena on tarjoamallaan lisäarvolla edistää yhtiöiden liiketoimintaa ja edesauttaa yhtiöiden arvonnousua. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että Yhtiön strategia tulisi onnistumaan tai että Yhtiön arvo nousisi tulevaisuudessa valittua strategiaa noudattaen. VASTUUT JA RAHOITUKSEN TARVE TULEVAISUUDESSA Yritysjärjestelyt tai muut vastaavat kasvuhankkeet voivat edellyttää Yhtiön lisäpääomitusta. Kasvuhankkeiden rahoitus voi myös edellyttää, että Yhtiö onnistuu tuottotavoitteidensa mukaisesti irtautumaan yhdestä tai useammasta sijoituskohteesta. Mikäli irtautumisvastikkeet ja Yhtiön muut likvidit varat eivät riitä kasvun rahoittamiseen, on mahdollista, että Yhtiö joutuu irtautumaan sijoituskohteestaan suunniteltua aikaisemmin, jolloin kyseisestä sijoituskohteesta saavutettava tuotto voi olla Yhtiön tuottotavoitteita merkittävästi alhaisempi. SIJOITUSKOHTEISIIN LIITTYVÄT RISKIT Yhtiön tämänhetkisistä sijoituskohteista vain harva on tehnyt positiivisen tuloksen viimeksi päättyneellä tilikaudella. Sijoituskohteet Tarjousesitteen päivämääränä ovat voimakkaassa kehitysvaiheessa olevia yhtiöitä ja keskittyvät ICT -toimialalle (Information and Communication Technology). ICT -toimialan epäedullisella kehityksellä voisi olla merkittävä vaikutus Yhtiön tulokseen, taseeseen ja Yhtiön osakkeen arvoon. Tätä riskiä tasoittaakseen Yhtiö voi sijoitusstrategiansa mukaisesti tehdä sijoituksia myös muille toimialoille. Yhtiön tavoitteena on luoda omistajilleen lisäarvoa aktiivisen ja pitkäjänteisen omistajuuden kautta. Yritysjärjestelyt kuuluvat myös olennaisesti strategiaan. Kuitenkaan ei ole takeita sille, että Yhtiön valitsemat toimialat tai kohdeyritykset kehittyisivät suotuisasti ja Yhtiön odotusten mukaan.

19 TARJOUSESITE 19 RIIPPUVUUS AVAINHENKILÖSTÖSTÄ Yhtiöllä on toiminnan käynnistysvaiheessa kaksi työntekijää ja toimitusjohtaja. Avainhenkilöillä on merkittävä vaikutus Yhtiön strategian muodostamisessa, toteuttamisessa ja hallinnossa. Yhdenkin avainhenkilön menetys voi vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön toimintaan ja tulokseen. Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja on optio-ohjelman kautta sidottu Yhtiön pitkäaikaisen kehittämiseen ja strategian toteuttamiseen. Katso myös Tarjousesitteen kappale 6 Osakkeet ja osakepääoma. LÄHIPIIRI JA OMISTUSTEN KESKITTYMINEN Menire Oyj on Yhtiön ainoa omistaja ennen Yhdistettyä Osakemyyntiä ja antia. Menire Oyj:n johdon tavoitteena on liiketoiminnan jatkuvuus Atine Group Oyj:ssä. Tästä syystä Atine Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Juhani Erma ja jäseniksi Stefan Björkman ja Peter Seligson sekä toimitusjohtajaksi Alexander Ehrnrooth, jotka kaikki kuuluvat myös Menire Oyj:n lähipiiriin. Ottaen huomioon kaikki hallituksen tiedossa olevat, osakepääomaan ja osakkeiden lukumäärään vaikuttavat tekijät, annetut sijoitussitoumukset ja näistä seuraavat omistusosuudet on todennäköistä, että Yhtiön suurimmat omistajat ovat Yhdistetyn Osakemyynnin ja -annin jälkeen Atine Group Oyj:n toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth ja hallituksen jäsen Peter Seligson lähipiiri- ja määräysvaltayhteisöineen sekä Menire Oyj. SIJOITUSTEN ARVOSTAMISEEN LIITTYVÄT RISKIT JA KONSERNILIIKEARVO Merkittävä osa Yhtiön varoista muodostuu Yhtiön oman ja vieraan pääoman ehtoisista sijoituksista kohdeyhtiöihin. Siitä huolimatta, että Menire Oyj on hankkinut asiantuntijan lausunnon siitä, onko yritysjärjestelyssä myytävistä Atine Group Oyj:n Osakkeista saatava käteisvastike taloudellisessa mielessä kohtuullinen Menire Oyj:n osakkeenomistajien näkökulmasta, sijoittajaa pyydetään huomioimaan että arvostuksen pohjana olevat varat arvostetaan kulloinkin markkinaolosuhteiden ja muiden asiaan vaikuttavien tekijöiden perusteella. Varojen arvonalentuminen saattaa johtaa alaskirjauksiin sijoitusten kirjanpitoarvoissa, jotka puolestaan saattavat vaikuttaa muun muassa Yhtiön oman pääoman määrään ja tulokseen. IFRS SÄÄNNÖSTEN VAIKUTUS Atine Group -konserni noudattaa alkaen IFRS -laskentastandardin mukaista kirjanpitokäytäntöä. OSINGONMAKSUPOLITIIKKA JA JAKOKELPOISET VARAT Yhtiö harjoittaa pidättyväistä osinkopolitiikkaa vakavaraisuuttaan ylläpitääkseen. Mahdollisten tulevaisuudessa jaettavien osinkojen määrä riippuu Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, käyttöpääomavaatimuksista ja muista tekijöistä. On epätodennäköistä, että Yhtiö jakaisi osinkoa lähivuosien aikana. SIJOITTAJAINFORMAATIO Yhtiö laatii IFRS laskentastandardin mukaisesti laaditut osavuosikatsaukset joka kolmas kuukausi. Yhtiötä ei sido arvopaperimarkkinalain määräykset julkisesti noteeratun arvopaperin liikkeeseenlaskijan jatkuvasta tiedonantovelvoitteesta. TIETTYJÄ ENNUSTEITA KOSKEVA VAROITUS Sijoitusta harkitseville korostetaan Yhtiön osakkeisiin liittyvää riskiä. Tarjousesitteessä on ennusteita, jotka perustuvat Yhtiön johdon parhaaseen käsitykseen tai saatavilla olevien tietojen mukaisiin oletuksiin. Tässä Tarjousesitteessä ilmaukset "ennakoidaan", "käsityksen mukaan", "arvioidaan" ja odotetaan sekä muut vastaavat ilmaukset viittaavat ennusteisiin, jotka kuvaavat ainoastaan Yhtiön johdon näkemyksiä tulevista mahdollisuuksista ja niihin liittyvistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista. Monet tekijät voivat johtaa siihen, että Yhtiön todelliset tulokset, toiminta tai saavutukset poikkeavat merkittävästi tällaisissa arvioissa tai ennusteissa esitettävistä tuloksista, toiminnasta tai saavutuksista. Tämä koskee muun muassa sitä, että jos konsernin tuotteisiin, tekniseen kehitykseen, kasvun hallintaan, asiakassuhteisiin, yleisiin taloudellisiin tai liiketoiminnallisiin olosuhteisiin, lakien ja määräysten muutoksiin, verotukseen, kilpailu- ja hintaympäristöön sekä muihin tekijöihin liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä toteutuu tai mikäli jotkin taustaoletukset osoittautuvat vääriksi, todelliset tulokset voivat poiketa merkittävästi Tarjousesitteessä ennakoiduista, arvioiduista tai odotetuista tuloksista. Tässä Tarjousesitteessä esitettävät prosenttiluvut ja eräät muut luvut on pyöristetty lukemisen helpottamiseksi. Tarjousesitteen taulukoissa esitettävien erien todellisten summien ja esitettyjen loppusummien mahdolliset erot johtuvat pyöristyksistä.

20 TARJOUSESITE 20 OSAKEMARKKINOIDEN RISKIT JA OSAKKEEN LIKVIDITEETTI Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan menettelyn kohteena. Tästä syystä esimerkiksi tuoton suhde riskiin, sijoituksen kesto, sijoituskohteen jälkimarkkinakelpoisuus, sijoituskohteen liikkeeseenlaskijan jatkuva tiedonantovelvoite ja sisäpiirisääntely voivat poiketa huomattavasti pörssikaupan ja muun julkisen kaupankäynnin piirissä olevista arvopapereista ja muista sijoituskohteista. Yhtiöllä ei ole suunnitelmaa listautua arvopaperipörssiin tai saattaa osakkeitaan muun julkisen kaupankäynnin piiriin. Yhtiö tai pääjärjestäjä eivät vastaa siitä, että Osakkeiden markkinahinta ei-julkisilla markkinoilla Yhdistetyn Osakemyynnin ja -annin jälkeen vastaa sijoittajien Osakkeista maksamaa hintaa. Tuoton suhde riskiin Rahoitusteorian mukaan sijoituksen tuotto-odotus kasvaa sijoituskohteen riskin kasvaessa. Tämä toteutuu kuitenkin vain keskimääräisesti, jolloin yksittäinen sijoituskohde voi menettää arvonsa lopullisestikin. Mitä suuremmasta riskistä on kyse, sitä välttämättömämpää on hajauttaa riski. Osakeannin pääjärjestäjä pyytää sijoittajaa ennen sijoituspäätöstään tarkoin harkitsemaan, miten suuren osan varallisuudestaan hän voi omaa taloudellista asemaansa vaarantamatta sijoittaa yhtiöön, joka ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Sijoituspäätöstä tehdessään sijoittajan on muistettava, että hänen on mahdollista tavanomaista pörssisijoitusta selvästi suuremmalla todennäköisyydellä menettää koko yksittäiseen sijoituskohteeseen sijoittamansa pääoma tai huomattava osa siitä. Sijoitusaika Osakeannin pääjärjestäjä pyytää sijoittajaa ennen sijoituspäätöstään tarkoin harkitsemaan, miten suuren osan varallisuudestaan hän voi omaa taloudellista asemaansa vaarantamatta sijoittaa yhtiöön, jonka osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena ja joista luopuminen voitolla on epävarmaa ja voi olla mahdollista vasta useiden vuosien kuluttua. Sijoitukset yhtiöihin, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena ovat tyypillisesti pitkäkestoisia, liikkeeseenlaskettujen sijoituskohteiden määrä on yleensä pieni ja näihin sijoituskohteisiin sijoituksia tekevien sijoittajien joukko pieni.

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo (5)

Proha Oyj Pörssitiedote klo (5) Proha Oyj Pörssitiedote 28.9.1999 klo 16.50 1(5) PROHA OYJ:N LISTAUTUMISANNIN JA -MYYNNIN EHDOT PÄÄTETTY Proha Oyj:n osakeanti jakautuu instituutioantiin, yleisöantiin ja henkilöstöantiin. Merkintä- ja

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 2.5.2016 28.10.2016 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2003-08-18 07:01:07 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Solteq Oyj Pörssitiedote 18.8.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2003 Solteq-konsernin

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 17:30

Proha Oyj Pörssitiedote klo 17:30 Proha Oyj Pörssitiedote 30.11.99 klo 17:30 PROHA OYJ:N AML:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS SEKÄ OSAKEANNIN JA -MYYNNIN EHDOT HALLITUKSEN ESITTÄMÄSSÄ MUODOSSA Proha Oyj tiedottaa, että osakkeiden myynnin ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

MENIRE OYJ. Menire Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 16.9.2003 päättämät osakeannit. Yhteensä enintään 8.650.000 osaketta.

MENIRE OYJ. Menire Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 16.9.2003 päättämät osakeannit. Yhteensä enintään 8.650.000 osaketta. LISTALLEOTTOESITE 19.9.2003 MENIRE OYJ Menire Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 16.9.2003 päättämät osakeannit Yhteensä enintään 8.650.000 osaketta. I Menire Oyj:n ( Yhtiö tai Menire ) ylimääräinen yhtiökokous

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot