Luottoluokitustapahtumien vaikutus osakekurssiin toimialakohtainen vertailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luottoluokitustapahtumien vaikutus osakekurssiin toimialakohtainen vertailu"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Luottoluokitustapahtumien vaikutus osakekurssiin toimialakohtainen vertailu Yrityksen taloustiede, Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Eeva-Mari Ihantola Janne Viitala

2 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu; yrityksen laskentatoimi Tekijä: VIITALA, JANNE Tutkielman nimi: Luottoluokitustapahtumien vaikutus osakekurssiin toimialakohtainen vertailu Pro gradu -tutkielma: 95 sivua, 5 kuviota, 11 taulukkoa ja 7 liitesivua Aika: Kesäkuu 2012 Avainsanat: luottoluokitus, epänormaali tuotto, markkinareaktio, tapahtumatutkimus, toimiala Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää reagoivatko suomalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten yritysten osakekurssit luottoluokitusten tai luottoluokitusnäkymien muutoksiin. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, ennakoivatko yhtiöiden osakekurssit luottoluokitustapahtumia sekä reagoivatko eri toimialoilla toimivat yritykset luottoluokitustapahtumiin eri tavoin. Tutkimusaineiston muodostavat kahden kansainvälisesti suurimman luottoluokitusyrityksen, Standard & Poor sin sekä Moody sin, suomalaisille, ruotsalaisille sekä tanskalaisille pörssilistatuille yrityksille suorittamat luottoluokitusten nostot ja laskut sekä luottoluokitusnäkymien nostot ja laskut vuosina Aineisto sisältää kaiken kaikkiaan 189 luottoluokitusilmoitusta ja se on jaettu toimialatarkastelua varten kolmeen eri kategoriaan: pankki- ja rahoitusalan yhtiöt, perusteollisuus- ja teollisuustuoteyhtiöt sekä muilla aloilla toimivat yhtiöt. Tutkimusmenetelmänä käytetään tapahtumatutkimusmenetelmää. Luottoluokituksen muutosten vaikutuksia osakkeiden hintoihin on tutkittu runsaasti jo 1970-luvun lopulta lähtien. Pääsääntöisesti tulokset ovat osoittaneet negatiivisia epänormaaleja tuottoja luottoluokituksen laskujen jälkeen, mutta luottoluokituksen nostojen jälkeen ei useimmiten ole havaittu tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja. Tutkimusten levitessä 1990-luvun lopulta lähtien myös Yhdysvaltojen markkinoiden ulkopuolelle, on tutkimustuloksissa alkanut esiintyä huomattavasti enemmän ristiriitaisuutta. Tutkimuksen empiiristen tulosten perusteella osakemarkkinat ennakoivat jossain määrin luottoluokitusnäkymien nostoja. Luottoluokitusnäkymien laskujen yhteydessä on havaittavissa sekä positiivisia että negatiivisia tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja. Varsinaiset luottoluokitusten nostot ja laskut eivät aiheuta yhdensuuntaisia tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja reaktioita. Eri toimialojen yhtiöiden reaktiot luottoluokitustapahtumiin eroavat toisistaan huomattavasti, jonka perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että luottoluokitustapahtuman kohteena olevan yhtiön toimialalla on vaikutusta yhtiön osakekurssin markkinareaktioon.

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Tutkimuksen taustaa Tutkimusongelma ja aiheen rajaus Tutkimusmenetelmät Tutkimuksen rakenne RAHOITUSMARKKINAT JA LUOTTOLUOKITUS Tehokkaat markkinat ja osakkeen arvon määrittyminen Tehokkaat markkinat Osakkeen arvonmääritys Luottoluokitustoiminta Luottoluokitustoiminnan kehitys Luottoluokitukset ja niiden merkitys markkinoilla Luottoluokitusprosessi Luottoluokittajien kriittistä tarkastelua TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS Aikaisemmat tutkimukset Yleistä aikaisemmista tutkimuksista Tutkimuksia Yhdysvaltojen osakemarkkinoilta Tutkimuksia muilta osakemarkkinoilta Tutkimushypoteesien johtaminen DATA JA METODOLOGIA Empiirisen aineiston esittely ja rajaus Tapahtumatutkimus Tapahtumatutkimusmenetelmä Tapahtumatutkimusprosessi Tapahtumatutkimukseen liittyvät ongelmat TULOKSET Luottoluokitusnäkymien nosto Tulokset koko aineiston osalta Toimialakohtaiset tulokset Luottoluokituksen nosto Tulokset koko aineiston osalta Toimialakohtaiset tulokset Luottoluokitusnäkymien lasku Tulokset koko aineiston osalta Toimialakohtaiset tulokset... 72

4 5.4 Luottoluokituksen lasku Tulokset koko aineiston osalta Toimialakohtaiset tulokset Yhteenveto tuloksista ja johtopäätökset YHTEENVETO JA POHDINTAA LÄHTEET LIITTEET... 96

5 5 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen taustaa Luottoluokituslaitoksilla on tärkeä rooli pääomamarkkinoilla. Luottoluokitusyritykset arvostelevat esimerkiksi yritysten ja valtioiden luottokelpoisuutta antamalla niille tiettyjä arvosanoja, joita kutsutaan luottoluokituksiksi. Luottoluokitus antaa talouden eri sidosryhmille tietoa luokitetun kohteen luottokelpoisuudesta eli kyvystä suoriutua velvoitteistaan. Luottoluokituksella on usein merkitystä luokituksen kohteen liikkeelle laskemien velkakirjojen ja muiden sijoitusinstrumenttien korkoihin ja tuotto-odotuksiin. Mikäli pääomamarkkinat toimivat tehokkaasti ja luottoluokituslaitokset toimivat sellaisen informaation perusteella, joka ei ole julkista, yritysten luottoluokituksilla ja niiden muutoksilla on huomattavia vaikutuksia osake- ja lainamarkkinoilla kyseisten instrumenttien hintoihin (Norden & Weber 2004, 2815). Lainanantajat käyttävät luottoluokituksia hyväkseen tehdessään luottopäätöksiä, hinnoitellessaan lainoja, tarkkaillessaan velallisia sekä kartoittaessaan riskejä. Luottoluokitukset ovat myös sijoittajien tärkeimpiä informaationlähteitä heidän arvioidessaan yritysten liikkeelle laskemien joukkolainojen laatua ja takaisinmaksun luotettavuutta; mitä parempi yrityksen luottoluokitus on, sitä pienempi on maksuhäiriön todennäköisyys. Lisäksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuussääntelyn uudistuksen BASEL II:n myötä luottoluokitusta voidaan käyttää apuna muun muassa pankkien sisäisen vakavaraisuuden määrittämiseen ja hallintaan (Frost 2007, ). Luottoluokituslaitosten rooli tulee tulevaisuudessa olemaan yhä tärkeämpi, sillä rahoitusmarkkinoilla kehitellään jatkuvasti monimutkaisempia sijoitusinstrumentteja, joiden riskin määrittäminen on tavalliselle sijoittajalle hankalaa. Standard & Poor sin laskettua elokuussa 2011 Yhdysvaltojen valtion luottoluokitusta vahvimmasta AAA-luokasta ja kahden muun suuren luottoluokittajan (Moody s ja Fitch) jätettyä kyseisen luokituksen vielä korkeimpaan mahdolliseen luokkaan on herännyt jälleen keskustelua siitä, kuinka luotettavia ja käyttökelpoisia luottoluokitukset ovat. Viime aikoina luottoluokituslaitoksiin kohdistunut kritiikki on koskenut Euroopan velkakriisiä ja lähinnä luottoluokitusmuutosten laajuutta sekä ajoitusta (Alsakka & Gwi-

6 6 lym 2012, 45). Keväällä 2012 on myös suomalaisessa mediassa nostettu esiin korkeimman AAA-luokituksen säilyttämisen tärkeys Suomen taloudelle ja sitä pidetäänkin jopa Suomen tärkeimpänä talouspoliittisena tavoitteena (Jouslehto 2012). Viime vuosina julkinen keskustelu on siis painottunut valtioiden joukkovelkakirjojen luokitusten arvosteluun, mutta vielä suuremman osan luottoluokitustoimintaa muodostavat yksittäisten yritysten saamat luottoluokitukset. Myös yritysluokitusten puolelta muistissa on yhä mm. kuuluisa Enronin tapaus vuosituhannen alusta, jossa luottoluokittajat antoivat yritykselle luokituksen vielä muutamia päiviä ennen yrityksen menemistä konkurssiin sekä tuoreempana Lehmann Brothersin vastaava tapaus subprime-kriisin yhteydessä syksyllä Whiten (2010, ) mukaan luottoluokittajien subprime-kiinnelainoille 2000-luvulla antamat pääosin suotuisat luottoluokitukset olivat osaltaan synnyttämässä asuntojen hintakuplaa USA:ssa, joka lopulta johti koko talousmaailmaa voimakkaasti ravisutelleeseen subprime-kriisiin vuosina Luottoluokituksen muutosten vaikutuksia osakkeiden hintoihin on tutkittu runsaasti jo 1970-luvun lopulta lähtien. Pääsääntöisesti tulokset ovat osoittaneet negatiivisia epänormaaleja tuottoja luottoluokituksen laskujen jälkeen, mutta luottoluokituksen nostojen jälkeen ei useimmiten ole havaittu tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja (mm. Holthausen & Leftwich, 1986; Hand, Holthausen & Leftwich, 1992; Dichev & Piotroski, 2001; Norden & Weber, 2004; Linciano, 2004; Choy, Gray & Ragunathan 2006). Tilastollisesti merkitsevien epänormaalien tuottojen ilmenemistä myös luottoluokitusten nostojen yhteydessä ei kuitenkaan voida pitää täysin poikkeuksellisena (mm. Elayan, Wei-Huei Hsu & Meyer, 2003; Li, Visaltanachoti & Kesayan, 2004; Li, Shin & Moore, 2006; Han, Shin, Reinhart & Moore, 2009). Erityisesti tutkimusten laajentuessa viime vuosikymmeninä Yhdysvaltojen osakemarkkinoilta myös muualle maailmaan on ristiriitaisten tutkimustulosten määrä kasvanut paljon, eikä koko maailman osakemarkkinoita koskevia yleistyksiä aiheesta voida saatujen tutkimustulosten perusteella tehdä. Toimialojen vaikutusta luottoluokitustapahtumien informaatiosisältöön ovat tutkineet jossain määrin sekä Linciano (2004) että Abad-Romero ja Robles- Fernandez (2006).

7 7 1.2 Tutkimusongelma ja aiheen rajaus Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, synnyttävätkö luottoluokitusten ja luottoluokitusnäkymien laskut ja nostot epänormaaleja tuottoja. Aiempien tutkimusten perusteella on todennäköistä, että epänormaaleja tuottoja ainakin jossain määrin syntyy luottoluokitustapahtumien yhteydessä. Lisäksi tutkimuksen kohteena on se, että onko epänormaaleja tuottoja havaittavissa jo ennen luokitusilmoituksen julkistamista. Aiemmissa tutkimuksissa on saatu varsin ristiriitaisia tuloksia markkinoiden reagointihetkestä eli siitä ennakoivatko markkinat luottoluokitusten muutoksia (vrt. Goh & Ederington, 1993; Richards & Deddouche, 2003). Luottoluokitusnäkymien muutokset ovat mukana tutkimuksessa sen vuoksi, että ne ovat eräänlaisia lisätyökaluja arvioitaessa luokituksen kohteena olevan sijoitusinstrumentin luottokelpoisuutta ja usein juuri luokitusnäkymien muutokset sisältävät enemmän uutta informaatiota kuin itse luokitusten muutokset (Alsakka & Gwilym 2012, 45). Edellä mainittujen asioiden toteutumista vertaillaan tutkimuksessa sekä koko aineistolla että eri toimialojen kesken jakamalla aineiston yhtiöt kolmeen eri kategoriaan: pankki- ja finanssialalla toimivat yhtiöt, teollisuusaloilla toimivat yhtiöt sekä muiden toimialojen yhtiöt, johon kuuluvat kaikki muut aineiston yhtiöt, jotka eivät kuulu kahteen ensin mainittuun kategoriaan. Tutkimusaineisto koostuu kahden suurimman luottoluokittajan, Standard & Poor sin ja Moody sin, suomalaisille, ruotsalaisille ja tanskalaisille listatuille pörssiyrityksille tekemistä luottoluokitusten ja luottoluokitusnäkymien muutoksista vuosina Tutkimusaineiston tarkempi rajaus tehdään tutkimuksen luvussa 4.1. Aiempien tutkimusten perusteella ja toimialakohtaista vertailua tukemaan on asetettu seitsemän tutkimushypoteesia, joiden pohjana käytettyjä aiempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia esitellään tarkemmin tutkimuksen kolmannessa luvussa, jossa tapahtuu myös hypoteesien johtaminen. Asetettujen tutkimushypoteesien tarkoituksena on selvittää reagoivatko suomalaisten, ruotsalaisten ja tanskalaisten yritysten osakekurssit luottoluokitusten tai luottoluokitusnäkymien muutoksiin. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, ennakoivatko yhtiöiden osakekurssit luottoluokitustapahtumia sekä reagoivatko eri toimialoilla toimivat yritykset luottoluokitustapahtumiin eri tavoin. Tutkimushypoteesit ovat seuraavat:

8 8 H1: Markkinat eivät ennakoi luottoluokituksen muutosilmoituksia H2: Markkinat eivät ennakoi luottoluokitusnäkymien muutosilmoituksia H3: Luottoluokitusnäkymien nostoon liittyy tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja H4: Luottoluokituksen nostoon liittyy tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja H5: Luottoluokitusnäkymien laskuun liittyy tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja H5: Luottoluokituksen laskuun liittyy tilastollisesti merkitseviä epänormaaleja tuottoja H7: Osakekurssien reagoinnissa luottoluokituksen ja luottoluokitusnäkymien muutoksissa on eroja toimialojen välillä 1.3 Tutkimusmetodologia Neilimo ja Näsi (1980) ovat luokitelleet laskentatoimen tutkimusotteet neljään ryhmään: käsiteanalyyttinen tutkimusote, nomoteettinen tutkimusote, päätöksentekometodologinen tutkimusote sekä toiminta-analyyttinen tutkimusote. Tutkimuksen teoriaosuudessa käytetään näistä käsiteanalyyttistä tutkimusmenetelmää. Puusa (2008, 36) kuvailee käsiteanalyysiä ei-empiiriseksi tutkimusotteeksi, jota voidaan käyttää joko pohjana empiiriselle tutkimukselle tai täysin itsenäisenä tutkimusotteena. Tässä tutkimuksessa sitä käytetään pohjana empiiriselle tutkimukselle. Käsiteanalyysin avulla jäsennetään tutkimuksen kohteena olevaa käsitettä, pyritään ymmärtämään siihen liitettyjä merkityksiä ja selkeytetään sen suhdetta lähikäsitteisiin (Puusa 2008, 36). Tutkimuksen pääasiallisena tutkimusotteena voidaan kuitenkin pitää nomoteettista tutkimusotetta. Nomoteettinen tutkimusote on varsin yleinen ja sillä on erittäin merkittävä

9 9 asema suomalaisessa liiketaloustieteessä. Se perustuu pitkälti positivismiin, jota voidaan pitää kattavana ylänimikkeenä sille tieteenfilosofiselle suuntaukselle, jonka peruskäsitteitä ovat mm. objektiivisuus, luonnontieteenomaisuus, kausaalisuus, selittäminen, analyyttisyys, empiriapohjaisuus sekä tutkijan neutraalisuus. (Neilimo & Näsi 1980, 61.) Perinteinen nomoteettinen tutkimus pyrkii etsimään lainalaisuuksia sekä syy- ja seuraussuhteita tilastollisten yleistysten kautta. Nomoteettinen tutkimusote nojautuu kulloinkin yhteen teoriaan ja vähintään kohtuulliseen määrään tilastollisia havaintoja. Nomoteettisen tutkimusotteen perusominaisuuksia ovat mm. tutkimuksen havaintojen testaaminen tilastollisin menetelmin, tilastollisia havaintojoukkoja tarkasteleva havainnointiajattelu sekä deduktiivinen lähestymistapa, jossa teorioiden perusteella rakennetaan hypoteeseja ja malleja, joiden validiteettia testataan empiirisen havaintoaineiston avulla. (Salmi & Järvenpää 2000, 264.) Tässä tutkimuksessa nomoteettinen tutkimusote ilmenee vahvimmin juuri hypoteesien asettamisena teorioiden pohjalta sekä havaintojen testaamisessa tilastollisten menetelmien avulla. Lisäksi tutkimuksen nomoteettista tutkimusotetta kuvastaa myös tutkimuksen kausaalisuus. Tutkimuksen empiirisessä osassa tullaan käyttämään tutkimusmenetelmänä tapahtumatutkimusmenetelmää eli event-menetelmää, joka on arvopaperimarkkinoita tutkittaessa varsin yleisesti käytetty menetelmä, jossa tutkitaan pörssikurssin epänormaaleja tuottoja tietyn tapahtuman ympärillä (MacKinley 1997, 13 14). Tässä tutkimuksessa kyseisenä tapahtumana on luottoluokituksen tai luottoluokitusnäkymien muutos. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutetaan pohjoismaisten pörssilistattujen yhtiöiden luottoluokitustapahtumista ja niiden osakekurssien markkinareaktioista kerätyllä datalla, joka esitellään tarkemmin tutkimuksen neljännessä luvussa, jossa paneudutaan tarkemmin myös tapahtumatutkimusmenetelmään. 1.4 Tutkimuksen rakenne Johdantokappaleessa esitellään tutkimuksen aihepiiriä, rajataan tutkimusongelma, annetaan lyhyt kuvaus tutkimuksessa käytetyistä tutkimusotteista ja -menetelmistä sekä käydään läpi tutkimuksen rakenne. Tutkimuksen teoriaosuus koostuu luvuista 2 ja 3. Toisen luvun ensimmäisessä alaluvussa käsitellään tehokkaiden markkinoiden hypoteesia ja siihen kohdistuvaa kritiikkiä sekä esitellään muutamia osakkeiden hinnoittelumalleja ja

10 10 pohditaan osakkeiden arvonmääritykseen vaikuttavia tekijöitä. Alaluvussa 2.2 esitellään luottoluokitusprosessia käytännössä, pohditaan luottoluokitusten merkitystä ennen ja nyt sekä tuodaan esille luottoluokitustoiminnan kohtaamaa kritiikkiä. Kolmannessa luvussa käydään läpi aikaisempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Tutkimukset on jaettu kahteen osaan, Yhdysvaltojen osakemarkkinoita ja muita osakemarkkinoita käsitteleviin tutkimuksiin. Kolmannen luvun kolmannessa alakappaleessa tehdään lyhyt yhteenveto aikaisempien tutkimusten tuloksista ja luodaan niiden pohjalta johdetut tutkimushypoteesit. Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen empiirinen aineisto ja kuvaillaan tapahtumatutkimusprosessia sekä kirjallisesti että matemaattisten kaavojen avulla. Viidennessä luvussa puolestaan esitetään tutkimuksen tulokset. Tulokset esitetään koko aineiston osalta sekä eriteltynä toimialoittain. Tutkimuksen päättävä kuudes luku toimii yhteenvetokappaleena. Siinä pohditaan myös tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita.

11 11 2 RAHOITUSMARKKINAT JA LUOTTOLUOKITUS 2.1 Tehokkaat markkinat ja osakkeen arvon määrittyminen Tehokkaat markkinat Faman (1970) mukaan pääomamarkkinoiden tärkein tehtävä on talouden pääomavarantojen allokointi. Ihanteellisilla markkinoilla hinnat tarjoavat tarkkoja signaaleja siitä, miten talouden resurssit tulisi kohdentaa. Tehokkaiksi markkinoiksi kutsutaan markkinoita, joilla sijoitusinstrumenttien hinnat heijastavat täysin kaiken saatavilla olevan informaation. (Fama 1970, 383) Tehokkailla markkinoilla sijoituksista osto- ja myyntitarjouksillaan kilpailevat sijoittajat saavat siis hinnat asettumaan tasolle, joka kuvastaa kaikkea käytettävissä olevaa informaatiota. Tämä Faman 1960-luvulla kehittelemä ja vuonna 1970 Journal of Financessa julkaisema teoria tehokkaista markkinoista (efficient market hypothesis) on yhä yksi tärkeimmistä ja käytetyimmistä rahoituksen teorioista. Se pohjautuu vahvasti satunnaiskulun (random walk) teoriaan ja reilun pelin (fair game) oletuksiin. Satunnaiskulun teoria tarkoittaa tiivistettynä sitä, että osakkeiden hinnat vaihtelevat satunnaisesti ja ennustamattomasti eli historiallisilla tapahtumilla ei ole vaikutusta osakkeiden hintaan tulevaisuudessa. Teorian mukaan osakkeen nykyinen hinta kuvastaa siis kaikkea osakkeen arvoon vaikuttavaa julkista tietoa ja osakehinnat muuttuvat välittömästi uuden tiedon tullessa markkinoille. Reilun pelin perusoletuksena puolestaan on, että osakkeiden hinnat heijastavat täysin sijoittajien olemassa olevaan informaatioon perustuvia odotuksia. Tulevaisuuden hinnat muuttuvat ainoastaan sijoittajien odotusten muuttuessa ja tällaisten muutosten tulisi olla satunnaisesti positiivisia tai negatiivisia, olettaen että sijoittajien odotukset muodostuvat saman tiedon pohjalta. Sijoittaja siis ei voi saada markkinoita suurempaa tuottoa ilman, että hänellä on hallussaan uutta informaatiota. (Fama 1970, ) Markkinoiden tehokkuus jakautuu Faman (1970, ) mukaan kolmeen eri tasoon: vahvaan (strong), puolivahvaan (semi-strong) ja heikkoon (weak). Vahva tehokkuusmuoto on voimassa markkinoilla, mikäli sijoittajilla on monopolistinen pääsy kaikkeen hinnan muodostumisen kannalta relevanttiin informaatioon, mukaan lukien julkisen informaation lisäksi siis myös sisäpiiri-informaation. Lisäksi Malkiel (2003, 59) muis-

12 12 tuttaa, että Fama ei oleta tehokkaiden markkinoiden teoriassaan ainoastaan, että kaikki informaatio on otettu huomioon hinnan muodostumisessa, vaan vahvasti tehokkailla markkinoilla tuon kaiken informaation pitää myös kulkea erittäin nopeasti ja uusi informaatio tulee ottaa huomioon ilman viiveitä. Markkinoiden toimiessa puolivahvasti ne ottavat huomioon kaiken saatavilla olevan julkisen informaation. Heikon muodon tehokkuusehdon mukaan arvopaperin hinta pitää sisällään kaiken historiallisiin hintoihin sisältyvän informaation. Tämän ehdon toteutuessa osakkeiden historiallisia tuottoja tutkimalla ei tulisi olla mahdollista löytää senkaltaista sijoitusstrategiaa, jolla on mahdollista saavuttaa epänormaaleja tuottoja. Fundamenttianalyysilla sen sijaan on mahdollista ansaita ylituottoa heikon tehokkuuden vallitessa. Faman mukaan heikon tehokkuustason oletuksella suoritetut testit tukevat vahvasti teoriaa. (Fama 1970, ) Vahvalla tehokkuudella toimivien markkinoiden toteutumiseen riittäisi seuraavien olosuhteiden toteutuminen: tehokkailla markkinoilla ei tulisi olla transaktiokustannuksia, informaation tulisi olla ilmaiseksi kaikkien markkinaosapuolten käytettävissä ja kaikilla markkinaosapuolilla tulisi olla yhtäläinen käsitys siitä, millaiset seuraamukset tämänhetkisellä informaatiolla on arvopaperin nykyiseen sekä tulevaisuuden hintaan. Edellä mainituissa olosuhteissa sijoitusinstrumenttien hinta heijastaisi todellakin kaiken käytettävissä olevan informaation, mutta todellisuudessa pääomamarkkinat eivät koskaan täytä täysin kyseisiä ehtoja. Faman mukaan edellä mainitut olosuhteet eivät kuitenkaan ole välttämättömyys tehokkaiden markkinoiden toteutumiselle. Esimerkiksi niin kauan kuin toimijat ottavat huomioon kaiken käytettävissä olevan informaation, eivät edes suuret transaktiokustannukset merkitse sitä, etteivätkö hinnat heijastaisi kaupankäyntihetkellä kaikkea saatavilla olevaa informaatiota. Toisekseen, kaikkien markkinoilla toimivien ei tarvitse saada informaatiota käyttöönsä ilmaiseksi, vaan markkinat voivat olla tehokkaat, mikäli riittävä määrä toimijoita saa vaivattomasti käyttöönsä kaiken mahdollisen informaation. Myöskään markkinoilla toimijoiden keskuudessa vallitseva erimielisyys käytettävissä olevan informaation vaikutuksista arvopaperin hintaan ei ole syy markkinoiden tehottomuuteen olettaen, että markkinoilla ei ole sijoittajia, jotka pystyisivät jatkuvasti löytämään markkinoilta väärin hinnoiteltuja arvopapereita. Kuitenkin edellä mainitut seikat ovat potentiaalisia syitä aiheuttamaan markkinoiden tehottomuutta ja estämään tehokkaiden markkinoiden olemassa olon. (Fama 1970, )

13 13 On olemassa paljon todisteita, jotka ovat ristiriidassa tehokkaiden markkinoiden hypoteesin kanssa. Yhtenä tällaisena esimerkkinä ovat erilaiset osakemarkkinoilla usein toistuvat anomaliat eli poikkeukset, jotka eivät periaatteessa perustu tosiasioihin. Jotkin näistä anomalioista liittyvät aikamääreisiin, kuten kuukausiin, viikonpäiviin tai kellonaikoihin. Yksi tunnetuimmista anomalioista on ns. tammikuuilmiö, jolla tarkoitetaan sitä, että tuotot ovat tammikuussa keskimäärin suuremmat kuin muina kuukausina. Tehokkaiden markkinoiden teorian mukaan tammikuuilmiön olisi pitänyt kadota markkinoilta sen jälkeen, kun se oli havaittu, koska sijoittajien olisi pitänyt hyödyntää kyseinen mahdollisuus ylisuuriin tuottoihin. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Mm. Malkielin (2003, 64) mukaan osakeindeksin, jossa kaikilla osakkeilla on sama paino, on osoitettu tuottavan poikkeuksellisen hyviä tuottoja vuoden ensimmäisinä viikkoina. Useat empiiriset tutkimukset ovat löytäneet yhteyksiä yritysten ominaispiirteiden ja ylituottojen välillä. Tällaisia piirteitä ovat tyypillisesti olleet yrityksen koko, markkina-arvon ja kirja-arvon suhde sekä osakkeen tuottojen ja hinnan välinen suhde. Näitä ilmiöitä kutsutaan usein markkina-anomalioiksi, sillä tehokkailla markkinoilla ei tulisi olla mahdollista ansaita ylituottoja yritysten ominaisuuksia havainnoimalla. (Elton, Gruber, Brown & Goetzmann 2003, 419.) Black (1986) nostaa artikkelissaan esille markkinoilla olevan kohinan (noise). Kohinan kohdalla kyse ei siis ole mistään seikkaperäisestä uutisoinnista, vaan paljon epävarmemmista asioista, kuten markkinoilla liikkuvista huhuista. Osa sijoittajista tekee kauppaa tiedon sijasta tällaisen kohinan perusteella. Tietoon kaupankäyntinsä perustavien sijoittajien kaupankäynti vaikuttaa markkinahintoihin, mutta niin vaikuttaa myös kohinaan kaupankäyntinsä perustavien sijoittajien kaupankäynti. Jos hintoihin on siirtynyt kaikki markkinoilla oleva tieto, niin myös markkinoilla oleva kohina on siirtynyt osakkeiden hintoihin. Tämä ei kuitenkaan johda siihen tilanteeseen, että hinnat olisivat tehokkaammat, koska tietoon kaupankäyntinsä perustavat ihmiset eivät ota tarpeeksi suurta asemaa markkinoilta. He eivät halua ottaa suurempaa asemaa, sillä tiedon antama pieni etumatka ei takaa vielä voittoja ja suuremman aseman ottaminen tarkoittaisi myös suurempia riskejä. Toisekseen, kaupankäyntinsä tietoon perustuvat eivät koskaan voi olla täysin varmoja siitä, että heidän kaupankäyntinsä perustuu tietoon eikä kohinaan. (Black 1986, )

14 14 Yksi tehokkaiden markkinoiden hypoteesiin liittyvä suuri haaste on myös oletus siitä, että sijoittajat (eli ihmiset) olisivat täysin rationaalisia. Usein sijoittajat kuitenkin reagoivat irrelevanttiin tietoon, muodostaen sen pohjalta omia näkemyksiään ja odotuksiaan arvopaperin tuotoista. Tehokkaiden markkinoiden puolustajat ovat perustelleet tätä siten, että irrationaaliset kaupankävijät käyvät kauppaa sattumanvaraisesti ja näin ollen heidän tekemänsä kaupat ikään kuin kumoavat toisensa pitkässä juoksussa. Psykologinen aineisto kuitenkin osoittaa, että ihmiset eivät poikkea rationaalisuudesta sattumanvaraisesti, vaan pikemminkin suurin osa ihmisistä poikkeaa siitä samalla tavalla. Ongelma korostuu entisestään, kun sijoitusstrategiansa kohinaan perustavat kaupankävijät käyttäytyvät sosiaalisesti, jolloin on mahdollista että he kuuntelevat samoja huhuja ja käyttäytyvät samalla tavalla kuin rationaalisuudesta poikkeavat sijoittajat. Yksityissijoittajien lisäksi myös ammattisijoittajilla voi olla taipumusta vastaavaan irrationaalisuuteen. Ammattisijoittajien (eli esimerkiksi rahastoja hallinnoivien henkilöiden) kohdalla tämä saattaa tarkoittaa sitä, että he ostavat osittain samoja osakkeita kuin muutkin vältelläkseen alisuoriutumista. (Shleifer 2000, ) Empiirisissä tutkimuksissa on tutkittu paljon luottoluokitusten muutosten vaikutusta osakkeen hintaan ennen luottoluokituksen muutosilmoitusta, juuri ilmoitushetkellä ja ilmoitushetken jälkeen. Mikäli luottoluokitus tuottaa uutta informaatiota, tulisi osakkeen hinnan reagoida välittömästi luottoluokitusilmoituksen jälkeen markkinoiden tehokkuuden ollessa vahvalla tasolla. Mikäli luottoluokituksen muutos puolestaan perustuu vanhaan, markkinoiden tiedossa jo olleeseen informaatioon, ei osakekurssien tulisi reagoida lainkaan. Mm. Nordenin ja Weberin (2004) tutkimustulosten mukaan luottoluokitusilmoitusten kohdalla markkinoiden tehokkuus on puolivahvalla tasolla. Heidän mukaansa useimmissa tapauksissa osakkeiden hinnat ennakoivat luottoluokitusten muutoksia. Osakekurssit siis reagoivat yritystä koskeviin uutisiin välittömästi, kun taas luottoluokituslaitokset toimivat pienellä viiveellä. Kuitenkin Norden ja Weber (2004) havaitsivat merkitseviä negatiivisia epänormaaleja tuottoja myös muutosilmoitushetkellä luottoluokitusten ja luottoluokitusnäkymien laskujen yhteydessä, mutta vastaavia merkitseviä epänormaaleja tuottoja ei ollut havaittavissa positiivisten luottoluokitustapahtumien yhteydessä. Koska myös lukuisat muut aiheesta tehdyt tutkimukset (mm. Holthausen & Leftwich, 1986; Hand et al., 1992; Dichev & Piotroski, 2001; Linciano, 2004; Choy et al., 2006) ovat antaneet vastaavanlaisia, hieman ristiriitaisia tuloksia, ei markkinoiden

15 15 voida sanoa toimivan vahvan tehokkuuden ehtojen mukaisesti luottoluokitusilmoitusten yhteydessä Osakkeen arvonmääritys Selvitettäessä, miten luottoluokituksen muutos vaikuttaa osakkeen hintaan, on asiaa lähestyttävä osakkeen arvonmäärityksen näkökulmasta. Pitkän aikavälin sijoittajille osakkeen tuotto määräytyy osakkeen tulevana arvonnousuna ja osinkoina. Alkuperäisten osakkeen hinnoittelumallien perustana oli tarkastella osakkeen omistajalleen tuottamaa kassavirtaa eli osakkeen tuottamia osinkoja. Näissä malleissa osakkeen hinnaksi muodostuu kaikkien sen tulevaisuudessa tuottamien osinkojen nykyarvojen summa. Käytännössä siis odotetut osingot diskontataan nykyhetkeen sijoittajien tuottovaatimuksella. Malli on kuitenkin hankala käyttää, sillä jokainen kassavirta täytyy diskontata erikseen. Usein tehdäänkin osinkojen tulevan kehityksen suhteen tiettyjä yksinkertaistavia oletuksia. Esimerkiksi, jos osinkojen oletetaan tulevaisuudessa olevan yhtä suuria tai niiden oletetaan kasvavan tietyllä vakioprosentilla, voidaan osakkeen hinta laskea Gordonin osinkomallilla, joka on esitetty kaavalla (1). (Vaihekoski 2004, ) (1) jossa P 0 on osakkeen hinta nykyhetkellä, D 1 on oletus yhtiön vuoden kuluttua maksamasta osingosta, r on sijoittajien tuottovaatimus ja g on osinkojen kasvuvauhti. Mallin edellytyksenä on, että osinkojen kasvuvauhti on pienempi kuin sijoittajien tuottovaatimus (g < r) ja oletuksena, että seuraava osingonmaksu tapahtuu aina tarkalleen vuoden kuluttua edellisestä. Gordonin mallin tuloksena on realistisia odotuksia käytettäessä usein kuitenkin aivan liian alhainen osakehinta markkinahintaan verrattuna. (Vaihekoski 2004, 177.) Suurta suosiota sijoittajien keskuudessa on saavuttanut 1990-luvulla kehitelty lisäarvomalli (surplus model) tai jäännöstulomalli (residual income model), joka osoitti että

16 16 lisäarvon perusteella tapahtuva hinnoittelu on yhtenevä osinkoihin perustuvan hinnoittelun kanssa. Mallin ajatuksena on, että kirjanpidossa tapahtuva tasearvon muutos perustuu yrityksen voittoihin ja maksettuihin osinkoihin. Osakkeen hinta voidaan ilmoittaa funktiona yhtiön kirjanpitoarvosta ja odotetuista lisätuotoista. Lisätuotot ovat yrityksen voitto vähennettynä kirjanpidon pääoman tuottovaatimuksella. Malli on esitetty kaavalla (2). (Vaihekoski 2004, ) (2) jossa P 0 on osakkeen hinta nykyhetkellä ja la t = EPSt BV t-1 *r. BV 0 on osakekohtainen kirja-arvo nykyhetkellä 0 ja BV t-1 vastaavasti t-1 periodia nykyhetkestä. EPS t on tulos hetkellä t ja r on sijoittajien vuotuinen oman pääoman tuottovaatimus. Osakekohtainen kirja-arvo nykyhetkellä eli BV 0 saadaan jakamalla taseen loppusumma vähennettynä vieraan pääoman määrällä ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Periodin t kirjaarvo on edellisen periodin t-1 kirja-arvo lisättynä tuloksella EPS t ja vähennettynä maksetuilla osingoilla. Malli ikään kuin antaa taseomaisuudelle suuremman merkityksen osakkeiden hinnoittelussa verrattuna alkuperäisiin hinnoittelumalleihin. Mallia voidaan käyttää mm. arvo- ja kasvuosakkeiden etsimiseen sekä tasearvon, lähivuosien lisäarvojen ja pitkän aikavälin lisäarvojen osuuden erottamiseen osakkeen nykyisestä hinnasta. (Vaihekoski 2004, 188.) Malleissa käytettävä sijoittajien tuottovaatimus r saadaan usein beetateknologian eli esimerkiksi CAPM 1 -mallin avulla. CAPM-mallissa osakkeen riskin eli beetan kasvaessa kasvaa myös pääoman tuottovaatimus eli kasvanut riski vaikuttaa käänteisesti osakkeen arvoon. (Vaihekoski 2004, ) Luottoluokitus kuvaa yrityksen maksuhäiriön todennäköisyyttä. Yrityksen luottoluokituksen laskeminen on merkki yrityksen kasvaneesta maksuhäiriön todennäköisyydestä. Kasvanut maksuhäiriön todennäköisyys lisää yrityksen riskisyyttä, joka johtaa puolestaan pääoman tuottovaatimuksen kasvuun ja näin ollen osakkeen arvon alentumiseen. Luottoluokituksen noston tulisi vaikuttaa puolestaan päinvastoin. Aikaisemmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että näin ei aina ole. 1 CAPM = Capital Asset Pricing Model

OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA

OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu / yrityksen taloustiede, laskentatoimi OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA Johtamiskorkeakoulu Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro

Lisätiedot

LUOTTOLUOKITUSMUUTOSTEN INFORMAATIOARVO: SISÄLTÄÄKÖ LUOTTOLUOKITUKSET AINUTLAATUISTA TIETOA?

LUOTTOLUOKITUSMUUTOSTEN INFORMAATIOARVO: SISÄLTÄÄKÖ LUOTTOLUOKITUKSET AINUTLAATUISTA TIETOA? JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu LUOTTOLUOKITUSMUUTOSTEN INFORMAATIOARVO: SISÄLTÄÄKÖ LUOTTOLUOKITUKSET AINUTLAATUISTA TIETOA? Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Kevät 2015 Laatija: Veli Hemming

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN Pro gradu -tutkielma Rahoitus Helmikuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU Kansantaloustiede, pro gradu - tutkielma Maaliskuu 2003 Laatija: Heikki Nupponen Ohjaaja:

Lisätiedot

ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA

ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ARVO-OSAKKEET VS. KASVUOSAKKEET SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Pro gradu tutkielma Taloushallinto ja rahoitus Janne

Lisätiedot

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET

TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus TEKNISEN ANALYYSIN TOIMIVUUS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA TECHNICAL ANALYSIS AND ITS SUITABILITY FOR FINNISH STOCK MARKET Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys Ville Vatanen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä Ville Vatanen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyön

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Toukokuu 2012 Antti Mustonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

SUOMALAISTEN VEDONLYÖJIEN KÄYTTÄYTYMINEN SIJOITTAJIA VAI PELUREITA?

SUOMALAISTEN VEDONLYÖJIEN KÄYTTÄYTYMINEN SIJOITTAJIA VAI PELUREITA? TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos SUOMALAISTEN VEDONLYÖJIEN KÄYTTÄYTYMINEN SIJOITTAJIA VAI PELUREITA? Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2005 Ohjaaja: Petri Vehmanen Marko Virtanen Mikko

Lisätiedot

PK-yritysten rahoituslaskelmien täsmäämisestä

PK-yritysten rahoituslaskelmien täsmäämisestä PK-yritysten rahoituslaskelmien täsmäämisestä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Timo Saarinen 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu ii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

BASEL III UHKAA PK-YRITYSTEN RAHOITUSTA VAI UHKAAKO? Rahoitusalan asiantuntijoiden näkemyksiä yritysten luototuksesta ja Basel-pankkisääntelystä

BASEL III UHKAA PK-YRITYSTEN RAHOITUSTA VAI UHKAAKO? Rahoitusalan asiantuntijoiden näkemyksiä yritysten luototuksesta ja Basel-pankkisääntelystä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu BASEL III UHKAA PK-YRITYSTEN RAHOITUSTA VAI UHKAAKO? Rahoitusalan asiantuntijoiden näkemyksiä yritysten luototuksesta ja Basel-pankkisääntelystä Yrityksen laskentatoimi

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Johdatus

Lisätiedot

YRITYSKAUPAN ARVONMÄÄRITYS JA YRITYSJOHDON MERKITYS PK- YRITYKSIEN YRITYSKAUPOISSA

YRITYSKAUPAN ARVONMÄÄRITYS JA YRITYSJOHDON MERKITYS PK- YRITYKSIEN YRITYSKAUPOISSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos YRITYSKAUPAN ARVONMÄÄRITYS JA YRITYSJOHDON MERKITYS PK- YRITYKSIEN YRITYSKAUPOISSA Pro gradu -tutkielma, Laskentatoimi

Lisätiedot

Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä

Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Sälli 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 Laskentatoimi

Lisätiedot

Työeläkeyhtiöiden joukkovelkakirjasalkun hallinta

Työeläkeyhtiöiden joukkovelkakirjasalkun hallinta Työeläkeyhtiöiden joukkovelkakirjasalkun hallinta Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto Ohjaaja: Jukka Pirttilä 29.05.2009 Samuli Korhonen 77040 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Osakkeiden takaisinostot ja takaisinoston ajoitus

Osakkeiden takaisinostot ja takaisinoston ajoitus TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Osakkeiden takaisinostot ja takaisinoston ajoitus Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto Huhtikuu 2008 Ville Urpalainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖJEN EROJEN VAIKUTUKSET TUNNUSLUKUANALYYSIIN FAS ja IFRS

TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖJEN EROJEN VAIKUTUKSET TUNNUSLUKUANALYYSIIN FAS ja IFRS TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖJEN EROJEN VAIKUTUKSET TUNNUSLUKUANALYYSIIN FAS ja IFRS Yrityksen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaaja: Petri Vehmanen Anna-Mari

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Joona Lahti FINANSSIKRIISIN VAIKUTUKSET TULOKSENJÄRJESTELYYN LISTAUTUMISANTIEN YHTEYDESSÄ

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Joona Lahti FINANSSIKRIISIN VAIKUTUKSET TULOKSENJÄRJESTELYYN LISTAUTUMISANTIEN YHTEYDESSÄ TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Joona Lahti FINANSSIKRIISIN VAIKUTUKSET TULOKSENJÄRJESTELYYN LISTAUTUMISANTIEN YHTEYDESSÄ Pro Gradu - tutkielma Laskentatoimi Huhtikuu 2015 OULUN YLIOPISTO Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JOENSUUN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Laskentatoimi Pro Gradu -tutkielma 27.5.2008

Lisätiedot

ARVOSIJOITTAMINEN - STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI JA TOIMI- VUUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1.1.1998 31.12.2008

ARVOSIJOITTAMINEN - STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI JA TOIMI- VUUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1.1.1998 31.12.2008 ARVOSIJOITTAMINEN - STRATEGIAN IMPLEMENTOINTI JA TOIMI- VUUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1.1.1998 31.12.2008 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Laskentatoimi Toukokuu 2010

Lisätiedot

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Joona Jaatinen 2011 Taloustieteen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

OIKEUSTALOUSTIETEELLINEN ARVIO PÖRSSIYHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN VAIKUTUKSISTA OSAKKEENOMISTAJIEN ASEMAAN

OIKEUSTALOUSTIETEELLINEN ARVIO PÖRSSIYHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN VAIKUTUKSISTA OSAKKEENOMISTAJIEN ASEMAAN OIKEUSTALOUSTIETEELLINEN ARVIO PÖRSSIYHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN VAIKUTUKSISTA OSAKKEENOMISTAJIEN ASEMAAN Oikeustieteen pro gradu -tutkielma Paavo Hurskainen, toukokuu 2013 I Sisällysluettelo OIKEUSTALOUSTIETEELLINEN

Lisätiedot

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2014 Ohjaaja: Helena Forsman Heikki Ojanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA

HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA Liiketaloustiede, laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu -tutkielma Laatija: Sara Kuntanen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Suomalaisten pörssilistattujen perheyritysten raportointi rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta - Näkökulma kolmesta kone- ja metallituoteteollisuudessa toimivasta

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET: SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLISET EROT

PÄÄOMASIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET: SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLISET EROT PÄÄOMASIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET: SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLISET EROT Kansantaloustiede Pro Gradu-Tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto 22.4.2008 Lauri Rekola 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä laskentatoimi

Lisätiedot

OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA

OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus OSINKOSUHTEEN, OSINKOTUOTON JA OMAVARAISUUSASTEEN SIJOITUSSTRATEGINEN HYÖDYNNETTÄVYYS SUOMEN OSAKEMARKKINOILLA Tarkastajat: professori KTT Eero Pätäri KTT Timo Leivo

Lisätiedot