Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja"

Transkriptio

1 Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Osa 1: Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Jarkko Aho Visio Invest

2 Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Usein heikkoon sijoitusmenestykseen on syynä sijoittajien laiskuus ja keskittyminen vain osakeanalyysin ja arvonmääritysprosessin kvantitatiiviseen puoleen eli tilinpäätöksen analysointiin ja eri arvonmääritysmenetelmien käyttöön. Vähintään yhtä tärkeä osa prosessia on kuitenkin kvalitatiivinen yrityksen strateginen analyysi, joka on suoritettava ennen numeronmurskausta. Ilman strategista analyysia sijoittajalla ei ole riittävän tarkkaa kuvaa analysoitavan yhtiön liiketoiminnasta ja menestystekijöistä, jolloin tulevaisuuden ennusteet ja arvonmääritys jäävät pintapuoliseksi numeroilla kikkailuksi. Vaikka käytettävä arvonmääritysmalli olisi kuinka sofistikoitunut tahansa, ei sillä ole mitään virkaa, jos siihen syötettävät ennusteet ovat irrallaan todellisuudesta. Strateginen analyysi luo perustan, jolle ennuste voidaan rakentaa. Osakkeen arvo määräytyy aina sen mukaan, kuinka paljon yrityksen pääoma tuottaa yli pääoman kustannuksen. Mitä suurempi tämä yrityksen tuottama taloudellinen lisäarvo on, sitä arvokkaampi yritys on kyseessä. Strategisen analyysin avulla pääsemme käsiksi niihin yrityksen valintoihin, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn tuottaa taloudellista lisäarvoa. Pääoman kustannus määräytyy tietysti pääomamarkkinoilla ja yritys voi vaikuttaa siihen vain välillisesti, mutta pääoman tuottoon se voi vaikuttaa suoraan itse omilla valinnoillaan, jotka ovat seuraavat: 1) Millä toimialalla tai toimialoilla yritys haluaa toimia (toimialavalinta) 2) Tapa, jolla yritys vastaa kilpailuun valitsemallaan toimialalla (kilpailuasemointi) 3) Tapa, jolla yritys luo synergiaa eri liiketoimintojensa välille (yritysstrategia) Näin ollen strateginen analyysi pitää sisällään toimiala-analyysin, kilpailuanalyysin ja yritysstrategian analyysin. Nyt on tarkoitus sukeltaa näihin kolmeen strategisen analyysin osa-alueeseen. Toimiala-analyysi Analysoidakseen yrityksen pääoman tuottoa ja tuottopotentiaalia, sijoittajan on ensimmäiseksi ymmärrettävä koko toimialan tuottopotentiaali. Eri toimialojen potentiaalinen kannattavuus nimittäin voi vaihdella keskenään hyvin paljon. Esimerkiksi arvoketjun alkupään raaka-ainetuotteiden toimialat ovat tyypillisesti matalakatteisia marginaalien liikkuessa muutamissa prosenteissa, kun taas arvoketjun loppupäässä esimerkiksi huoltopalveluilla voidaan tehdä pääomalle useamman kymmenen prosentin tuottoja. Juuri tästä syystä viime vuosien trendinä ja useiden yritysten strategisena tavoitteena on ollut siirtyä arvoketjussa eteenpäin uusille toimialoille. Osa yrityksistä on tässä hyvin onnistunut (esim. KONE ja Konecranes), mutta toisilla tavoitteet ovat jääneet vain powerpoint-kalvoille (esim. Rautaruukki). Mutta mikä selittää erot toimialojen kannattavuudessa? Vastauksen saadaksemme meidän on tutustuttava Porterin viiden kilpailuvoiman malliin.

3 Kuva 1. Viiden kilpailuvoiman malli. Viiden kilpailuvoiman mallin mukaan yrityksen menestykseen toimialallaan vaikuttaa viisi tekijää. Nämä ovat alan nykyinen kilpailu, uusien tulokkaiden uhka (uudet mahdolliset kilpailijat), korvaavien tuotteiden uhka (samantyyppiset muut tuotteet), asiakkaiden neuvotteluvoima sekä toimittajien neuvotteluvoima. Näistä tekijöistä kolme ensiksi mainittua kilpailutekijää määrittävät alan potentiaalisen kannattavuuden eli tuotteen arvon ja kaksi viimeksi mainittua neuvotteluvoimatekijää arvon jakautumisen toimialan eri osapuolten kesken. Mitä enemmän alalla on kilpailua, sitä pienempi on alan kannattavuus (ja päinvastoin) ja se kenen neuvotteluvoima on paras, saa itselleen suurimman osan alan tuotoista (ja päinvastoin). Tutustutaan seuraavaksi vähän tarkemmin kuhunkin kilpailuvoimaan. Nykyisen ja potentiaalisen kilpailun aste Kaikkein yksinkertaisimmillaan toimialan tuotot ovat aina funktio siitä kuinka paljon asiakas on maksimissaan valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta. Tuotteen tai palvelun hintaan puolestaan vaikuttaa alan kilpailun kovuus. Monopolissa (alalla yksi toimija) tai oligopolissa (alalla muutama toimija) yritykset käyttävät tyypillisesti ns. kermankuorintahinnoittelua eli pitävät hintoja korkealla. Asiakkaillahan ei ole kauheasti muita vaihtoehtoja. Jos alalla toimii usea yritys, vaarana on, että joku päättää aloittaa penetraatiohinnoittelun markkinaosuutensa kasvattamiseksi, jolloin hinta laskee ja alan kannattavuus heikkenee. Mikrotalousteorian mukaan täydellisen kilpailun markkinoilla kukaan ei kykene saavuttamaan ylisuuria tuottoja (ts. tuottamaan taloudellista lisäarvoa omistajille), sillä hinta asettuu täsmälleen rajakustannuksen suuruiseksi. Todellisuudessa täydellisen kilpailun markkinat ovat harvassa, joten useimmilla toimialoilla kilpailu on enemmän tai vähemmän epätäydellistä. Kuten todettu, toimialalla on olemassa kolme potentiaalista kilpailun lähdettä: nykyinen kilpailu, uudet tulokkaat ja korvaavat tuotteet. Tutustutaan seuraavaksi näihin.

4 Kilpailuvoima 1: nykyinen kilpailu Useimmilla toimialoilla kannattavuuden määrittää nykyisten toimijoiden välinen kilpailu. Joillakin aloilla (tyypillisesti bulkkituotteissa ) yritykset kilpailevat hinnalla äsken mainitun penetraatiohinnoittelun mukaisesti, kun taas toisilla aloilla (tyypillisesti high end -tuotteissa ) pyritään erottautumaan esimerkiksi innovoinnin tai brändin avulla. Kilpailun intensiteettiin vaikuttavat seuraavat seikat: 1) Toimialan kasvu 2) Kilpailijoiden keskinäinen tasapaino 3) Differoinnin aste ja vaihtokustannukset 4) Mittakaavaedut, kumulatiivinen kokemus sekä kiinteiden ja muuttuvien kulujen suhde 5) Ylikapasiteetti ja alalta poistumisen esteet Toimialan kasvu on yksi merkittävimmistä kilpailun intensiteettiin vaikuttavista tekijöistä. Kasvavilla aloilla kaikki yritykset voivat kasvaa sulassa sovussa tuotemarkkinan vetämänä, kun taas laskevilla aloilla yritysten on vietävä kasvun ylläpitämiseksi markkinaosuutta toisiltaan. Tästä syystä laskevilla toimialoilla nähdään paljon hintasotia. Kilpailijoiden keskinäinen tasapaino viittaa siihen, kuinka paljon toimialalla ylipäätään on yrityksiä ja minkä kokoisia yritykset ovat suhteessa toisiinsa. Suuret toimijat voivat asettaa kilpailun säännöt, joihin pienempien toimijoiden on tyydyttävä. Jos alalla on esimerkiksi kaksi johtavaa yritystä, kuten virvoitusjuomamarkkinoilla (Coca cola ja Pepsi), osapuolet voivat epäsuorasti sopia hintakilpailun välttämisestä. Fragmentoituneilla (pirstaloituneilla) toimialoilla hintakilpailu sitä vastoin on tyypillistä. Differoinnin asteen ja vaihtokustannusten ollessa alhaisia kilpailu on yleensä kovaa. Jos taas yritys kykenee erilaistamaan tuotteensa esimerkiksi ominaisuuksiltaan kilpailijoiden tuotteista ja kilpailijan tuotteeseen siirtyminen aiheuttaa asiakkaalle paljon kustannuksia, kilpailu on vastaavasti maltillisempaa. Mittakaavaedut, kumulatiivinen kokemus sekä muuttuvien ja kiinteiden kustannuksien suhde liittyvät vahvasti toisiinsa. Mikäli toimialalla on hyötyä skaalaeduista ja kokemuksesta, yrityksen koosta tulee merkittävä kilpailuedun lähde. Tällaisessa tilanteessa yrityksillä on kannustin markkinaosuuden kasvattamiseen ja sitä kautta hintakilpailuun. Vastaavasti, jos toimialalla yritysten kiinteät kustannukset ovat muuttuvia kustannuksia suuremmat, yrityksillä on motiivi laskea hintoja nostaakseen kapasiteetin käyttöastetta. Lentoteollisuus on hyvä esimerkki tämän tyyppisestä tilanteesta. Ylikapasiteetti ja alalta poistumisen esteet ovat viimeiset, mutta eivät suinkaan vähäisimmät kilpailuun vaikuttavat tekijät. Ylikapasiteettilanteessa (eli tilanteessa, jossa kapasiteettia on enemmän kuin kysyntä vaatisi) olevilla aloilla yrityksillä on kannustin laskea hintoja saadakseen lisää asiakkaita. Tämä on ainoa vaihtoehto aloilla, joilla alalta poistumisen esteet ovat suuret. Toimintaa ei siis näissä tilanteissa voi lopettaa kokonaan, vaikka kysyntä laskisi merkittävästi. Alalta poistumisen esteet saattavat liittyä esimerkiksi lainsäädäntöön tai ympäristöasioihin. Talvivaara on ajankohtainen malliesimerkki

5 yrityksestä, jolle alalta poistuminen on vaikeaa. Vaikka toiminta on kannattamatonta, kaivosta ei voi noin vain sulkea, vaan sen mahdollinen alasajo tulee olemaan ympäristötekijöiden vuoksi pitkä ja kallis prosessi. Tästä syystä yhtiön liiketoiminnalle pyritään antamaan mahdollisimman pitkään tekohengitystä. Kilpailuvoima 2: Uusien tulokkaiden uhka Toimialat, joilla on mahdollisuus ansaita ylisuuria voittoja eli pääomakustannusta korkeampaa pääoman tuottoa (ts. taloudellista lisäarvoa), kohtaavat suuren uhan uusista tulokkaista (alalle pyrkivistä uusista yrityksistä). Mitä enemmän toimialalla on ns. alalle tulon esteitä (barriers to entry), sitä helpompaa vakiintuneiden toimijoiden on puolustaa asemaansa markkinoilla. Alalle tulon esteitä voivat olla seuraavat seikat: 1) Mittakaavaetu 2) Ensimmäisen toimijan etu 3) Pääsy jakelukanaviin 4) Lakisääteiset esteet Kun toimialalla menestyminen riippuu yritysten toiminnan mittakaavasta, uusien tulokkaiden on investoitava suureen kapasiteettiin (jota ei todennäköisesti edes saada täysimääräisesti käyttöön heti) tai tyydyttävä toimimaan pienimuotoisesti, jolloin suurempien toimijoiden kustannusetu säilyy (suuret toimijat valmistavat tuotteita edullisemmin yksikkökustannuksin mittakaavansa turvin). Mittakaavaetu voidaan saavuttaa tyypillisesti suurilla tutkimus ja kehitys -investoinneilla (esim. lääketeollisuudessa), panostamalla brändimarkkinointiin (esim. virvoitusjuomateollisuudessa) tai suurilla aineellisilla resursseilla, kuten koneilla ja laitteilla (esim. telekommunikaatioteollisuudessa) Ensimmäisen toimijan etu auttaa nimensä mukaisesti alalle ensimmäiseksi tulevaa ja rajoittaa muiden yritysten kiinnostusta alaa kohtaan. Ensimmäinen toimija voi esimerkiksi olla mukana luomassa alalle standardeja, jotka auttavat nimenomaan sitä. Ensimmäinen toimija voi myös neuvotella usein parhaat sopimukset esimerkiksi tavarantoimittajien kanssa tai saada lisenssin toimia säännöstellyllä markkinalla. Jos alalla on etua kumulatiivisesta kokemuksesta, ensimmäisellä toimijalla on mahdollisuus oppia ennen kuin muut tulevat markkinoille. Myös silloin, kun vaihdon kustannukset ovat asiakkaille suuret, ensimmäisen toimijan etu on merkittävä. Esimerkkinä ensimmäisen toimijan etua hyödyntäneestä yhtiöstä on Microsoft. Windows-käyttöjärjestelmät ovat kohdanneet varteenotettavaa kilpailua vasta viimeisten vuosien aikana. Olemassa olevien jakelukanavien rajoittunut kapasiteetti tai uusien jakelukanavien rakentamisen korkeat kustannukset muodostavat kolmannen alalle tulon esteen. Ellei uudella tulokkaalla ole pääsyä jakelukanaviin, sen toiminta loppuu ennen kuin se kunnolla pääsee edes alkuun. Esimerkiksi uusi päivittäistavaroiden tuottaja kohtaa Suomessa suuren haasteen yrittäessään saada tuotteitaan Keskolle ja S-ryhmälle keskittyneisiin vähittäiskauppoihin. Jakelukanavasuhteiden lisäksi vakiintuneen toimittajan ja loppuasiakkaan väliset suhteet ovat usein niin lujia, että uusien tulokkaiden voi olla vaikeaa tulla osapuolten väliin.

6 Lakisääteiset esteet voivat liittyä esimerkiksi patentteihin tai tekijänoikeuksiin. Nämä ovat tyypillisiä alalle tulon esteitä erityisesti tutkimusintensiivisillä toimialoilla. Vastaavasti toimilupien ja lisenssien regulaatio rajoittaa alalle tuloa esimerkiksi taksipalveluissa, terveyspalveluissa ja telekommunikaatioteollisuudessa. Kilpailuvoima 3: Korvaavien tuotteiden uhka Kolmas dimensio toimialan kilpailussa on korvaavien tuotteiden uhka. Korvaavat tuotteet (substituutit) eivät välttämättä ole samanlaisia tuotteita kuin jo markkinoilla olevat tuotteet, mutta ne täyttävät saman asiakastarpeen. Esimerkiksi matkustettaessa lyhyitä matkoja lentokonematkustus on substituutti auton vuokraukselle, vaikka kyseessä ei ole täsmälleen sama palvelu. Korvaavien tuotteiden uhka riippuu kilpailevien tuotteiden hinnasta ja ominaisuuksista sekä asiakkaan halukkuudesta ostaa substituutti. Esimerkiksi merkkivaatteiden kohdalla asiakas on halukas maksamaan hintapreemiota, vaikka tuote olisi ominaisuuksiltaan täsmälleen samanlainen kuin halpahallin alelaarista hankittu tuote. Toimijoiden suhteellinen neuvotteluvoima Jos edellä kuvatut kilpailutekijät määrittävät sen, onko toimialalla mahdollista saavuttaa ylisuuria voittoja eli toisin sanoen sen mikä on alan potentiaalinen kannattavuus, toimijoiden neuvotteluvoima määrittää sen miten voitot jakaantuvat toimialan yritysten kesken. Arvoketjussa yritys käy ensin kauppaa raaka-aine- ja komponenttitoimittajien kanssa ja myy valmistamansa tuotteet sen jälkeen jakelukanaviin tai suoraan loppuasiakkaille. Kaikissa näissä transaktioissa yrityksen neuvotteluvoima ratkaisee sen, kuinka suuren osan toimialan tuotoista yritys saa itselleen. Kuva 2. Esimerkki eri toimijoiden neuvotteluvoimasta matkapuhelinmarkkinoilla (hinnat ja katteiden suuruudet kuvitteellisia).

7 Kilpailuvoima 4: Asiakkaiden neuvotteluvoima Asiakkaiden (ostajien) neuvotteluvoiman määrittävät kaksi tekijää: Hintaherkkyys ja suhteellinen neuvotteluvoima. Hintaherkkyys kuvaa sitä, onko hinta asiakkaalle ylipäätään tärkeä asia ja haluaako hän siitä neuvotella. Suhteellinen neuvotteluvoima tarkoittaa käytännössä sitä, onko asiakkaalla esimerkiksi ostovolyymiensa perusteella voimaa painaa hintaa alas. Asiakkaat ovat erityisen hintaherkkiä silloin, kun kyse on ns. bulkkituotteista eli tuotteista, joita ei ole lainkaan differoitu eli erilaistettu vastaamaan juuri kyseisen asiakkaan tarvetta. Myös silloin, kun tuotteen vaihtaminen toiseen on hyvin edullista tai tuote edustaa suurta osaa asiakkaan toiminnan kokonaiskustannuksista tai tuote on hyvin merkittävä asiakkaan kannalta, hintaherkkyys on korkea. Vaikka asiakas olisi hintaherkkä, hänellä ei välttämättä ole riittävää suhteellista neuvotteluvoimaa hinnan painamiseksi alas. Suhteellinen neuvotteluvoima riippuu loppujen lopuksi aina siitä kuinka paljon kukin osapuoli kärsisi, jos liiketoiminta toisten osapuolten kanssa loppuisi. Tarkemmin sanottuna asiakkaiden neuvotteluvoiman määrittävät markkinoilla olevien asiakkaiden määrä suhteessa toimittajiin, asiakkaan ostovolyymi, vaihtoehtoisten tuotteiden määrä sekä toimittajavaihdoksen kustannukset. Asiakkaan neuvotteluvoima paranee myös silloin, kun sillä on mahdollisuus laajentaa toimintaansa toimittajan suuntaan, jolloin toimittaja kohtaa uhan uudesta kilpailijasta. Esimerkiksi autoteollisuudessa valmistajilla on hyvä neuvotteluvoima komponenttitoimittajien suuntaan, koska valmistajat ovat suuria ja niillä on paljon vaihtoehtoisia toimittajia käytettävissä. Vastakohtana tietokoneteollisuudessa PC-valmistajien neuvotteluvoima käyttöjärjestelmävalmistajien suuntaan on alhainen suurista vaihtokustannuksista johtuen. Kilpailuvoima 5: Toimittajien neuvotteluvoima Toimittajien (myyjien) neuvotteluvoiman analyysi on peilikuva asiakkaiden neuvotteluvoiman analyysistä. Toimittajilla on neuvotteluvoimaa, kun alalla on vain muutama yritys ja korvaavia tuotteita on tarjolla vähän. Esimerkiksi virvoitusjuomateollisuudessa Coca cola ja Pepsi ovat hyviä neuvottelemaan valmistajien suuntaan. Myös silloin, kun toimittajan tuote on asiakkaan liiketoiminnan kannalta kriittinen, toimittajan neuvotteluvoima on hyvä. Kilpailuanalyysi Yrityksen kannattavuus ei riipu ainoastaan toimialan rakenteesta, kuten edellä kuvattiin, vaan myös yrityksen strategisista valinnoista, joilla se asemoi itsensä suhteessa kilpailijoihin. Yrityksillä on olemassa lukuisa määrä erilaisia strategiavaihtoehtoja, mutta loppujen lopuksi ne kaikki voidaan johtaa kahdesta kilpailuedun lähteestä, jotka ovat kustannusjohtajuus ja differointi (erilaistaminen).

8 Kustannusjohtajuus Valmistetaan samaa tuotetta pienemmillä kustannuksilla Mittakaavaedut Tehokas tuotanto Yksinkertainen muotoilu Kustannustehokas jakelu Alhaiset kehitys- ja markkinointikustannukset Tiukka kustannuskontrolli Differointi Valmistetaan ainutlaatuisia tuotteita ja myydään ne hinnalla, jonka asiakkaat ovat valmiit maksamaan (premium-hinnoittelu) Erinomainen laatu Laaja valikoima Erinomainen asiakaspalvelu Joustava jakelu Investoinnit brändimarkkinointiin Investoinnit tuotekehitykseen Fokus luovuuteen ja innovointiin Kilpailuetu Kuva 3. Yrityksen kilpailuedun lähteet. Kestävä kilpailuetu voidaan rakentaa jommankumman strategian varaan. Yritykset, jotka yrittävät taiteilla näiden kahden vaihtoehdon välissä, eivät yleensä menesty ja niiden kannattavuus jää matalalle tasolle. Näiden yritysten riskinä on, että ne eivät kykene olemaan hinnaltaan riittävän houkuttelevia (tuotantokustannukset liian korkeat), mutta ne eivät myöskään pysty differoimaan ja hyödyntämään sitä kautta premium-hinnoittelua. Kilpailuedun lähteet Kustannusjohtaja kykenee valmistamaan tuotetta tai tuottamaan palvelua kilpailijoita alhaisemmin kustannuksin. Differointistrategiaa noudattava yritys puolestaan erottuu kilpailijoista erilaistamalla tuotteen tai palvelun esimerkiksi ominaisuuksiltaan kilpailijoiden tuotetta paremmaksi. Kilpailustrategia 1: Kustannusjohtajuus Kustannusjohtajuus on yleensä suorin tapa kilpailuedun saavuttamiseen. Toimialoilla, joilla myytävät tuotteet ovat raaka-aineita, kustannusjohtajuus on itse asiassa ainoa tapa saavuttaa kilpailuetu. Kustannusjohtajuuteen voidaan pyrkiä monilla eri tavoilla. Näitä ovat mm. mittakaavaedut, kumulatiivinen kokemus, tehokas tuotanto, yksinkertainen tuotemuotoilu, alhaiset kustannukset ja tehokkaat prosessit. Mikäli yritys saavuttaa kustannusjohtajan aseman, se kykenee keskimääräistä parempaan kannattavuuteen myymällä tuotteitaan samalla hinnalla kuin kilpailijat. Toisena vaihtoehtona on aloittaa hintasota ja myydä tuotteita kilpailijoita edullisemmin. Tällöin tyydytään alhaisempaan kannattavuuteen, mutta saavutetaan suurempi myynti markkinaosuuden kasvaessa. Parhaassa tapauksessa tehottomimmat kilpailijat saadaan ajettua kokonaan pois markkinoilta.

9 Kustannusjohtajuuden saavuttaminen edellyttää tiukkaa kustannuskontrollia. Kustannusjohtajat investoivat mittakaavaan, minimoivat ns. overhead-kustannukset, suunnittelevat tuotteensa siten, että niiden valmistuskustannukset ovat alhaiset, tekevät vähän investointeja riskialttiiseen tuotekehitykseen (T&K) ja välttävät marginaalisia (pieniä alhaisen kannattavuuden) asiakkaita. Kustannusjohtajilla organisaatiorakenne ja kontrollijärjestelmät tukevat kustannuskontrolliin suuntautumista. Kilpailustrategia 2: Differointi Yrityksen, jotka seuraavat differointistrategiaa, yrittävät olla toimialallaan ainutlaatuisia jollakin asiakkaiden arvostamalla osa-alueella. Menestyäkseen differointistrategiassa, yrityksen täytyy onnistua kolmessa asiassa: 1) Yrityksen tulee selvittää yksi tai useampi tuotteen tai palvelun ominaisuus, jota asiakas arvostaa, 2) yrityksen tulee asemoida itsensä siten, että valittu asiakastarve täyttyy ainutlaatuisella tavalla, 3) yrityksen tulee myydä tuote tai palvelu kalliimmalla eli saada asiakas maksamaan enemmän, kuin mitkä ovat differoinnista aiheutuvat kustannukset. Differointi perustuu ylivoimaisen arvon tuottamiseen asiakkaalle esimerkiksi tuotteen laadun, tuotevalikoiman, palveluyhdistelmien tai jakeluaikojen kautta. Differentaatio voidaan saavuttaa myös luomalla mielikuvaa arvosta. Tämä tarkoittaa investoimista esimerkiksi brändimielikuvaan tai tuotteen maineen parantamiseen. Differointistrategiat vaativat investointeja tuotekehitykseen, teknisiin kyvykkyyksiin ja markkinointiin. Organisaatiorakenteen ja kontrollijärjestelmien tulee olla luovuuteen ja innovatiivisuuteen kannustavia. Vaikka menestyvät yhtiöt valitsevat joko kustannusjohtajuuden tai differoinnin, ne eivät voi täysin unohtaa toista strategiaa. Differoijan tulee myös keskittyä kustannuksiin, jotta differointi toteutetaan hyväksyttävän suuruisilla kustannuksilla. Kustannusjohtaja ei voi puolestaan kilpailla ellei se täytä asiakkaan minimivaatimuksia esimerkiksi tuotteen laadun suhteen. Kilpailuedun saavuttaminen ja ylläpitäminen Kilpailustrategian valinta ei automaattisesti johda kilpailuetuun. Saavuttaakseen kilpailuedun yrityksellä tulee olla kyvykkyyksiä valitun strategian implementointiin ja ylläpitämiseen. Niin kustannusjohtajuuteen kuin differointiinkin perustuva strategia vaatii yritykseltä ydinosaamista ja arvoketjun rakentamista tarkoituksenmukaisella tavalla. Ydinosaamiset ovat tärkeimpiä taloudellisia resursseja, jotka yritys omistaa. Arvoketju puolestaan on toimintojen sarja, jonka kautta yritys tuottaa raaka-aineista (input) lopputuotteita (output). Yrityksen ydinosaamisten ja arvoketjun ainutlaatuisuus määrittää yrityksen kilpailuedun kestävyyden. Selvittääkseen voiko yritys saavuttaa kilpailuedun kannattaa analysoijan tarkastella seuraavia kysymyksiä: - Mitkä ovat yrityksen valitseman kilpailustrategian keskeisimmät menestystekijät ja niihin liittyvät riskit? - Onko yrityksellä tällä hetkellä menestystekijöiden vaatimia resursseja ja kyvykkyyksiä? - Onko yritys tehnyt toimenpiteitä vaadittavien kyvykkyyksien saamiseksi? - Tukeeko yrityksen organisaatiorakenne kilpailuedun saavuttamista?

10 - Onko yrityksen kenties jo saavuttama kilpailuetu kestävä? Onko yrityksellä ympärillään vallihautaa (alalle tulon esteitä) tai onko sen tuotteiden kopiointi muuten vaikeaa? - Onko yrityksen toimialalle odotettavissa muutoksia (uusia teknologioita, ulkomaista kilpailua, muutoksia lainsäädännössä, muutoksia asiakastarpeissa), jotka tuhoavat saavutetun kilpailuedun? Onko yritys riittävän joustava vastaamaan muutoksiin? Yritysstrategian analyysi Edellä olemme keskittyneet strategioihin yksittäisen liiketoiminnan tasolla. Moni yritys tietysti keskittyy vain yhteen liiketoimintaan, mutta on olemassa myös valtava määrä yrityksiä, jotka toimivat usealla eri liiketoiminta-alueella. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 500 suurimman yrityksen joukossa keskimääräinen liiketoimintasegmenttien määrä on yksitoista (vuonna 1992). Viimeisten vuosien aikana suuntauksena on toki ollut rönsyjen karsiminen ja ydinliiketoimintaan keskittyminen, mutta tästä huolimatta multibisnesorganisaatiot ovat erittäin yleisiä ympäri maailmaa. Analysoidessaan monialayhtiöitä analyytikko ei voi keskittyä ainoastaan eri liiketoimintayksiköiden toimialojen ja strategioiden tutkimiseen, vaan hänen tulee huomioida myös taloudelliset vaikutukset (positiiviset tai negatiiviset), jotka seuraavat yhden sateenvarjon alla toimimisesta. Arvon luonnin lähteet yhtiötasolla Ekonomistit ja strategiatutkijat ovat löytäneet useita tekijöitä, jotka vaikuttavat organisaation kykyyn luoda arvoa. Talousteorian mukaan optimaalinen toimintojen laajuus riippuu siitä kuinka suuret ovat näiden toimintojen tuottamisen suhteelliset transaktiokustannukset verrattuna tilanteeseen, jossa käytettäisiin markkinamekanismia. Toisin sanoen monialayhtiö on perusteltu valinta, jos erillisten yhtiöiden kautta tapahtuva vaihdanta ja toiminnan koordinointi on kalliimpaa kuin yhden yhtiön sisällä tapahtuva toiminta. Markkinoilla tapahtuvan vaihdannan transaktiokustannukset voivat nousta useista eri syistä. Ne voivat nousta esimerkiksi, jos tuotantoprosessi vaatii erityistä osaamista (kuten ihmisten tietotaitoa), jota ei ole markkinoilta helposti saatavissa. Kustannukset voivat nousta myös markkinoiden epätäydellisyyden (esim. informaatio- ja palkitsemisongelmat) takia. Mikäli ostajat ja myyjät eivät voi selvittää näitä ongelmia standardimekanismien kuten sopimusten kilpailuttamisen kautta, voi olla kallista tehdä kauppaa markkinamekanismiin perustuen. Jos esimerkiksi julkiset pääomamarkkinat eivät toimi hyvin ja markkinoilla on paljon informaatio ja palkitsemisongelmia, uusien yrittäjien voi olla vaikea saada rahoitusta alkavalle liiketoiminnalleen. Samalla tavalla, jos ostajilla on puutteellista tietoa tuotteen laadusta informaatio-ongelmien vuoksi, uusien yrittäjien on vaikea tulla markkinoille. Usein transaktiot saman organisaation sisällä ovat edullisempia ja helpompia toteuttaa. Tästä syystä markkinamekanismi ei aina ole paras vaihtoehto. Ensiksikin kommunikaatiokustannukset ovat

11 organisaation sisällä huomattavasti alhaisemmat, sillä luottamuksellisuus voidaan taata sisäisten mekanismien kautta. Lisäksi organisaation alayksiköt voivat jakaa yhteisiä resursseja (taidot, järjestelmät, prosessit, brändi, jakelukanavat, maine), mikä säästää kustannuksia. Vastaavasti on kuitenkin olemassa tekijöitä, jotka nostavat transaktiokustannuksia organisaation sisällä. Ylimmällä johdolla ei välttämättä ole riittävästi tietoa ja taitoa johtaa useita erilaisia liiketoimintoja. Tämä ammattitaidon puute vähentää saatavissa olevia mittakaavaetuja. Tällainen ongelma voidaan ratkaista muodostamalla hajautettu organisaatio ja palkkaamalla eri liiketoiminnan vetäjiksi eri alojen ammattilaiset oikeanlaisilla kannustimilla. Se luoko monialayhtiö enemmän arvoa kuin joukko itsenäisiä yrityksiä riippuu aina tilanteesta eikä yleispätevää ohjetta voi antaa. Analyytikko voi kuitenkin yrittää selvittää yritysstrategian arvonluontipotentiaalia seuraavien kysymysten avulla: - Onko tuote-, työntekijä- tai rahoitusmarkkinoilla merkittäviä epätäydellisyyksiä? Onko todennäköistä, että markkinoiden transaktiokustannukset ovat korkeammat kuin toiminnoista aiheutuvat kustannukset hyvin johdetun organisaation sisällä. - Onko organisaatiolla erityisiä resursseja, joiden kautta voidaan luoda mittakaavaetuja? - Sopivatko yrityksen resurssit ja liiketoimintaportfolio hyvin yhteen? - Kohdentaako yhtiö päätöksenteko-oikeudet optimaalisesti ylimmän johdon ja liiketoimintayksiköiden kesken? - Onko yhtiöllä sisäiset mittaus-, informaatio- ja kannustinjärjestelmät, jotka vähentävät agenttikustannuksia ja lisäävät liiketoimintayksiköiden välistä koordinointia. Empiiriset tutkimukset osoittavat, että omistaja-arvon luominen monialastrategian kautta on haasteellista. Monet tutkijat ovat etenkin USA:ssa osoittaneet, että monialayhtiöillä käydään pörssissä kauppaa huomattavalla alennuksella verrattuna yksittäisten liiketoimintojen arvoon. Tutkimukset osoittavat myös, että yrityksen ydinliiketoiminnan ulkopuolelle suuntautuvat yritysostot eivät tyypillisesti luo arvoa. Sitä vastoin lukuisat tutkimukset osoittavat, että ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myynnit (spinoff) ovat olleet omistajien kannalta tuottoisia. Monialayhtiöiden alennukseen on olemassa monia perusteltuja syitä. Ensiksikin yritysjohdon hajauttamispäätösten taustalla ei välttämättä ole omistaja-arvon maksimointi, vaan yrityksen koon kasvattaminen. Esimerkiksi liikevaihdon kasvu itsessään ei välttämättä luo arvoa lainkaan. Kysymys on siitä kuinka kannattavaa kasvu on. Toiseksi monialayhtiöt kärsivät usein agenttiongelmasta, joka johtaa osa-optimoituihin investointipäätöksiin ja sitä kautta huonoon operatiiviseen suorituskykyyn. Kolmanneksi pääomamarkkinoiden on vaikea monitoroida ja arvottaa monialayhtiöitä johtuen eri liiketoimintayksiköistä saatavan yksityiskohtaisen tiedon puutteesta. Yhteenvetona voidaan todeta, että yritykset voivat teoriassa luoda omistaja-arvoa innovatiivisilla yritysstrategioilla, mutta käytännössä monet strategiat epäonnistuvat. Sen tähden sijoittajan on oltava hyvin skeptinen arvioidessaan yritysstrategioita.

12 Visio Invest Oy. Materiaali on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Materiaalin jakaminen muutoin kuin Visio Investin luvalla on ehdottomasti kielletty.

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi The Internationalization and Localisation of E-commerce Kandidaatintyö

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus

Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Eeva Virtanen Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 355 Helsinki 2012

Lisätiedot

Strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle

Strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 136 TUTKIMUKSIA Tero Reunanen & Tuomas Valve (toim.) Better Products In Time Strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle Turun ammattikorkeakoulun raportteja

Lisätiedot

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2014 Ohjaaja: Helena Forsman Heikki Ojanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja

asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja asiantuntija- yrittä- jyyden suunnittelijan pelikirja Asiantuntijayrittäjyyden suunnittelijan pelikirja Osaamisintensiivisen yrittäjyyden edistäminen ja uuden liiketoiminnan kehittäminen (OiLi) ja osaamisperustaisen

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet

Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet Tuotantotalouden osasto Logistiikan laitos 20.4.2007 Kandidaatintyö: Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet 0281336 Sonja Mölsä TU3 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN KUNTIEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUJEN ULKOISTAMINEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta. Vesa-Matti Sinkko

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta. Vesa-Matti Sinkko LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Vesa-Matti Sinkko KULJETUSLAJIN YHTEYS KANNATTAVUUTEEN ETELÄ- JA ITÄSUOMALAISISSA KULJETUSYRITYKSISSÄ Työn tarkastajat: Työn ohjaajat:

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä laskentatoimi

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Petri Heikkilä 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA

ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA MIIKA JÄRVINEN ASIAKASARVOON PERUSTUVA HINNOITTELU JA SEN SOVELTAMINEN PALVELUISSA Kandidaatintyö miika.jarvinen@iki.fi +358 50 4910576 Tarkastajat: TkT Aki Jääskeläinen i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN

Lisätiedot

Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla?

Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla? 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla? Sisällysluettelo Taustaa...3 Maakunnan tulotason mahdolliset vaikutukset hevospalveluiden

Lisätiedot

Tämän artikkelisarjan tarkoituksena

Tämän artikkelisarjan tarkoituksena Hammaslaboratoriot ja asiakaskeskeinen markkinointi Ari Salo Consulting Tämän artikkelisarjan tarkoituksena on valottaa niitä seikkoja, jotka vaikuttavat hammaslaboratorioiden markkinointiprosessiin. Sarjassa

Lisätiedot

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin laitos Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Pro gradu -tutkielma Henri

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT

KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos KUNTIEN TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT Kunnallistalous Pro gradu tutkielma Lokakuu 2006 Ohjaajat: Pentti Meklin Tuija Rajala Liisa Salo TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

MITÄ ELINTARVIKEALA ON SYÖNYT?

MITÄ ELINTARVIKEALA ON SYÖNYT? MITÄ ELINTARVIKEALA ON SYÖNYT? Toimialatutkimus elintarvikealasta Jesse Heimonen Marko Kohtamäki 1 2 Kuva: Thinkstock Sisällys 1 Menestyminen elintarvikealalla...4 2 Mitä elintarvikeala on syönyt?...7

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua 31 Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua Erilaisten tulevaisuustavoitteiden vaikutus taloudelliseen menestymiseen ja rakenteelliseen kehitykseen Essi Mäkijärvi 31 Tulevaisuuden

Lisätiedot