DIPAL LIITE 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIPAL 1.4.2015 LIITE 7"

Transkriptio

1 DIPAL LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET 1. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, (jäljempänä tilaaja tai HUS) Stenbäckinkatu 9 PL HUS Y-tunnus <Yritys> (jäljempänä toimittaja) <Osoite> <Y-tunnus> 2 YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: <HUS Apteekki> <Nimi > <Tehtävänimike> <Puhelin> <Sähköpostiosoite> <HUSLAB> <Nimi > <Tehtävänimike> <Puhelin> <Sähköpostiosoite> Toimittaja: <Nimi > <Tehtävänimike> <Puhelin> <Sähköpostiosoite> Yhteyshenkilöiden vaihtumisesta on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

2 Sopimusluonnos 2 (18) 3 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAUSTA Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista, joilla tilaaja hankkii toimittajalta ja toimittaja toimittaa tilaajalle kuljetuspalveluja. Sopimus perustuu hankintalain mukaiseen kilpailutukseen (tarjouspyyntö <pp.kk.vv>, toimittajan tarjous <pp.kk.vv> ja tilaajan hankintapäätös < pp.kk.vv>). Sopimus ei tuota toimittajalle yksinoikeutta sopimuksen kohteena olevien palvelujen toimittamiseen tilaajalle. Tilaajalla on oikeus kilpailuttamalla tai ilman kilpailutusta tilata vastaavia palveluita ja toimituksia myös muilta toimittajilta. Tilaaja pidättää myös oikeuden hoitaa sopimuksen piirissä olevat palvelut kokonaan tai osittain itse. Mikäli palvelun tarve kasvaa tai muuttuu taikka toimittaja ei pysty osoittamaan tilaajan tarpeita vastaavia palveluja taikka palvelun laatu tai vasteajat eivät vastaa sovittua, pidättää tilaaja lisäksi oikeuden hankkia julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti kilpailuttamalla tai muulla tavoin tarpeitaan vastaavaa lisäpalvelua. Toimittaja on tietoinen siitä, että tilaajan palvelun tarve voi muuttua sopimuskauden aikana. Toimittaja sitoutuu tuottamaan tilaajan tarpeita vastaavaa palvelua. Toimittajalla on velvollisuus tehdä muutoksia reitteihin ja kuljetuksiin, ottaa uusia reittejä ja kuljetuksia käyttöön sekä lopettaa tarpeettomia reittejä ja kuljetuksia tilaajan niin ilmoittaessa. Erilaisten lainsäädännön tai hallinnollisten järjestelyjen johdosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja/tai tilaajan toiminnassa, toimintamuodossa tai organisaatiorakenteessa saattaa tapahtua muutoksia sopimusaikana. Mikäli kuntayhtymän tai tilaajan toimintaan, toiminta-alueeseen, toimintamuotoon tai organisaatioon tulee muutoksia, on tilaajalla oikeus sopimuskauden aikana tehdä vastaavia muutoksia sopimukseen. 4 SOPIMUKSEN KOHDE Sopimuksen kohteena ovat liitteessä 1 kuvatut kuljetukset tilaajan määrittelemistä osoitteista osoitteisiin määritellyn aikataulun mukaan (jäljempänä palvelu). Liitteessä 1 kuvatut kuljetukset voivat muuttua tilaajan tarpeen mukaan. Palvelu ja palveluun liittyvät vaatimukset ja palvelutasot sekä toiminnan kuvaus on kuvattu tässä sopimuksessa, liitteissä sekä tilaajan tarjouspyynnössä. Kuljetusalue on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä. Tilaajan esittämät arviot palvelun tarpeesta, määrästä, volyymeistä tai laajuudesta eivät sido tilaajaa eikä tilaaja anna mitään vähimmäisostositoumusta. 5 PALVELUN TOIMITTAMINEN 5.1 Palvelun laatu Palvelun tulee soveltua tarkoitukseensa, vastata tämän sopimuksen ja tarjouspyynnön vaatimuksia ja tehtyä tarjousta sekä vähintään Suomessa yleisesti hyväksyttyä kuljetusalan laatutasoa.

3 Sopimusluonnos 3 (18) Palvelu ja yksittäiset kuljetukset on toteutettava voimassa olevia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä ja hyvää ammattitapaa noudattaen ja ottaen huomioon tämän sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet. Palvelu tulee suorittaa asiakaslähtöisesti ja suomen kielellä. Tilaajalla on oikeus päivittää kuljetusprosessejaan, -aikataulujaan ja palveluohjeistuksiaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti edellyttäen, että toimittajan vastuita ja velvollisuuksia eivät tämän johdosta olennaisesti muuteta. 5.2 Kuljetusreitit ja kuljetukset 5.3 Pikakuljetukset Liitteessä 1 on kuvattu palveluun liittyvät kuljetukset, aikataulut ja toimipisteet. Tilaajalla on oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa kuljetusreittejä, kuljetuksia ja toimipisteitä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Mikäli kuljetusreittejä ja toimipisteitä lisätään tai poistetaan tilaajan vaatimuksesta pysyvästi, tarkistetaan hinnat vastaavasti noudattaen kohdan 10 periaatteita. Mahdollisista tilapäisistä muutoksista ja palvelukatkoksista tilaaja pyrkii ilmoittamaan ilman aiheetonta viivettä saatuaan tiedon tilapäisestä katkoksesta. Kesäkatkoksista ilmoitetaan vähintään neljä viikkoa etukäteen. Väliaikaisten katkosten hintavaikutuksista sovitaan yhdessä ottaen huomioon työn ja reitin lyhenemisen aleneva vaikutus hintoihin. Toimittajalla ei ole oikeutta korvaukseen tilapäiskatkoista. Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajan tilaamat pikakuljetukset liitteen 1 ja tarjouspyynnön mukaisesti. Pikakuljetuksista sovitaan erikseen valitun toimittajan kanssa. 5.4 Toimitus- ja palveluajat, toimitusehto ja palvelutasot Palvelu toimitetaan sopimuksen ja liitteiden mukaisten palvelu- ja vasteaikojen ja palvelutasojen mukaisesti. Toimittaja seuraa palvelutasoa ja raportoi toteutuneesta palvelutasosta säännöllisesti. Mikäli palvelutasossa havaitaan puutteita, toimittaja esittää toimenpide-ehdotuksen palvelutason korjaamiseksi ja korjaa puutteet palvelutasossa. Mikäli palvelutaso ei ole sopimuksen mukainen, tilaajalla on oikeus sopimuksen kohdan 9 mukaisesti sanktioliitteen (liite 3) mukaisiin hyvitykseen/sopimussakkoon palvelutason alittamisesta. 5.5 Palvelussa käytettävä kalusto, välineet ja tarvikkeet Palvelussa käytettävien kaluston, kuljetusvälineiden, koneiden, laitteiden, välineiden, tarvikkeiden ja aineiden tulee soveltua tarkoitukseensa ja täyttää sopimuksessa ja tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ja varustetasot sekä olla lakien, asetusten ja viranomaisvaatimusten mukaiset. 5.6 Palvelussa käytettävä henkilöstö

4 Sopimusluonnos 4 (18) Toimittaja sitoutuu siihen, että se käyttää palvelun järjestämisessä ja toteutuksessa vain henkilöitä, joilla on palvelun laatuun nähden riittävä ja vähintään sopimuksessa sekä tarjouspyynnössä vaadittu koulutus, kokemus ja kielitaito. Toimittaja vastaa palvelun suorittamisessa käyttämiensä henkilöiden koulutuksesta ja ammattitaidon ylläpitämisestä. Toimittaja on vastuussa siitä, että toimittajan oma sekä mahdollisten alihankkijoiden henkilöstön koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa koskevat edellytykset täyttyvät sopimuskauden ja palvelun suorittamisen ajan, vaikka sen toiminnassa tapahtuisi henkilöstömuutoksia tai -vaihdoksia. Tämä koskee myös mahdollisten sijaisten koulutus- ja kokemustasoa. Toimittajan on perehdytettävä uutta henkilöä omalla kustannuksellaan. Perehdyttäminen tulee sisältää muun muassa asiakaspalvelukoulutusta sekä erityisesti reittiperehdytyksen. Lisäksi jokaisen tilaajan kuljetuksiin osallistuvan henkilön, myös sijaisten, on osallistuttava tilaajan järjestämään perehdytykseen (noin 30 min). Kyseisen perehdytyksen antamisesta uudelle kuljettajalle sovitaan tilaajan kanssa, ennen kuin henkilö aloittaa tilaajan kuljetustehtävässä. Tilaajalla on kaikissa tapauksissa perustellusta syystä oikeus vaatia toimittajaa vaihtamaan palvelussa käyttämää henkilöä. Toimittajan henkilöstön katsotaan kaikissa olosuhteissa toimivan toimittajan työnjohdon ja valvonnan alaisuudessa. Toimittajan tulee nimetä töistä vastaava esimies palvelun suorittamisessa käytettävien henkilöiden työnjohto- ja valvontatehtävien hoitamiseksi. Selvyyden vuoksi todetaan, että toimittajan palvelun suorittamisessa käyttämät henkilöt ovat työsuhteessa toimittajaan tai toimittajan alihankkijaan ja toimivat toimittajan työohjeistuksen ja valvonnan alla hoitaessaan sopimuksenmukaisia tehtäviä. Toimittaja tai toimittajan palvelun suorittamisessa käyttämä henkilö ei ole työ- eikä virkasuhteessa tilaajaan hoitaessaan sopimuksenmukaisia tehtäviä. Toimittaja on vastuussa kaikista palveluun liittyvien työnantajavelvoitteiden asianmukaisesta suorittamisesta. 5.7 Vara- ja sijaisjärjestelmä Toimittaja ylläpitää vara- ja sijaisjärjestelmää, jolla varmistetaan palvelun toteuttaminen sopimuksen mukaisena koko sopimuskauden. Toimittajalla tulee olla sekä vara-autojärjestelmä ja varahenkilöstöjärjestelmä. Vara-autojen ja sijaistyöntekijöiden tulee täyttää samat kriteerit kuin mitä kohdassa 5.5 ja 5.6 vaaditaan. 5.8 Palvelun alkamisajankohta, HUS-Apteekki Palvelun suunniteltu alkamisajankohta on Edellä mainittu päivämäärä ei ole tilaajaa sitova, vaan tilaajalla on oikeus muuttaa päivämäärää ja käyttöönottoaikataulua ilmoittamalla siitä toimittajalle kirjallisesti vähintään seitsemän päivää etukäteen. Toimittajalla ei ole oikeutta viivästyssakkoon tai muuhun korvaukseen, mikäli palvelun alkamisajankohta tai muu käyttöönottoaikataulun päivä siirretään tilaajan toimesta.

5 Sopimusluonnos 5 (18) Toimittaja sitoutuu edellä mainittuun tilaajan aikatauluun. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus heti kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä kirjallisesti, mikäli palvelu ei ole tilaajan käytössä edellä olevan mukaisesti. 5.9 Palvelun alkamisajankohta, HUSLAB Meilahden näytteiden vastaanoton toiminta siirtyy HUSLABin uudisrakennukseen syksyllä 2015, arvioitu siirtymisaika 10/2015. Tarjouspyynnössä kuvatuissa HUSLABin kuljetuksissa ja reiteissä on otettu huomioon Meilahden näytteidenvastaanoton toiminnan siirtyminen HUSLABin uudisrakennukseen. Palvelun suunniteltu alkamisajankohta on Tilaaja voi kuitenkin ottaa palvelun käyttöönsä asteittain siten, että palvelu on kokonaan käyttöönotettu viimeistään, kun kaikki Meilahden alueen kliinisen kemian laboratoriot on siirretty HUSLABin Uudisrakennukseen. Tähän asti tilaajalla on myös oikeus jatkaa entisten toimittajiensa käyttöä. Mikäli palvelun käyttöönotto tapahtuu alueella asteittain, tarkistetaan sovittua kuukausimaksua siten, että huomioidaan hintaa vähentävästi se osuus vakioreiteistä, jotka jäävät toteuttamatta tilaajan vaatimuksesta. Jos palvelu otetaan käyttöön jälkeen, on tilaajalla oikeus ottaa palvelu käyttöön ilmoittamalla siitä toimittajalle kirjallisesti vähintään seitsemän päivää etukäteen. Niiden kuljetusreittien osalta, joiden reitillä on tarkoitus olla HUSLAB Uudisrakennus, tilaaja pidättää oikeuden tarkentaa aikatauluja ja reittejä ylimenokauden ajan ja vielä kolme kuukautta sen jälkeen, kun toiminta kokonaisuudessaan kaikilla sopimusalueilla on siirretty uudisrakennukseen, edellyttäen, että muutos ei ole olennainen ja kohtuuton. Toimittajalla ei ole oikeutta vaatia korotettua hintaa tai muuta korvausta tällaisten muutosten johdosta. 6 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET 6.1 Yleiset velvollisuudet Toimittaja sitoutuu tuottamaan palvelua sekä täyttämään velvollisuutensa ja tehtävänsä sopimuksen mukaisesti. Toimittajalle ja alihankkijalle sopimuksessa ja tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset on täytettävä koko sopimuksen ja palvelun suorittamisen ajan. Toimittaja on vastuussa palvelun ja jokaisen kuljetuksen sopimuksen mukaisesta ja huolellisesta toteuttamisesta tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla. Toimittaja vastaa tilaajalle tuottamansa palvelun laadusta ja asianmukaisuudesta sekä sopimuksenmukaisesta toteuttamisesta. 6.2 Viranomais- ja muut luvat Toimittajalla tulee sopimuskauden ja palvelun suorittamisen ajan olla voimassa kaikki tarvittavat viranomais- ja muut luvat. 6.3 Riittävät resurssit ja ammattitaito Toimittaja vastaa siitä, että sillä on käytössään sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavat (ja vähintään sopimuksen ja tarjouspyynnön edellyttämät) ja riittävät kokemus, henkilöstö, kalusto, koneet, laitteet, välineet, tarvikkeet, aineet, tilat, oikeudet, luvat ja

6 Sopimusluonnos 6 (18) 6.4 Vakuutukset 6.5 Verot ja maksut muut tarvittavat resurssit ja että se koko sopimuskauden ja palvelun suorittamisen ajan täyttää sopimuksessa ja tarjouspyynnössä toimittajalle ja palvelulle asetetut vaatimukset. Toimittaja sitoutuu koko sopimuskauden ajan pitämään yllä sopimuksen kohdealueen ajantasaista ja korkeatasoista asiantuntemusta. Toimittajalla tulee olla voimassa koko sopimuskauden ja palvelun suorittamisen ajan lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset tai toiminnan edellyttämät vakuutukset, mukaan lukien vastuuvakuutus, keskeytysvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Toimittajan tulee tilaajan pyynnöstä esittää tilaajalle riittävä selvitys vakuutuksista ja niiden voimassaolosta. Vastuuvakuutuksen tulee olla riittävä palvelun luonteeseen ja laajuuteen nähden ja kattaa myös mahdollisten alihankkijoiden osuuden palvelusta. Toimittaja suorittaa tästä sopimuksesta ja palvelun suorittamisesta johtuvat verolaeissa yrittäjälle tai yhtiölle säädetyt verot ja maksut. Toimittajan on oltava ennakkoperintärekisterissä. Toimittaja ottaa tarvittavat eläkelaeissa säädetyt vakuutukset sekä suorittaa niistä maksettavat maksut. Toimittajan tulee tilaajan pyynnöstä esittää määrätyssä ajassa tässä kohdassa mainituista maksuista ja asiakirjoista selvitykset. 6.6 Toimittajan tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden seuraaminen Toimittaja on vastuussa tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisista velvoitteistaan. Toimittajan on toimitettava tilaajalle sopimussuhteen aikana tilaajan pyytäessä tilaajavastuulain 5 :n mukaiset todistukset ja selvitykset. Toimittajan on toimitettava pyydetyt todistukset myös alihankkijoista tilaajan niitä pyytäessä. Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muut kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos toimittaja on laiminlyönyt tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa tai ei toimita määräajassa kyseisiä selvityksiä. Ennen sopimuksen purkamista tilaajan tulee kirjallisesti huomauttaa toimittajaa laiminlyönnistä ja sopimuksen purkamisen uhasta. Huomautuksessa on annettava toimittajalle kohtuullinen määräaika korjata laiminlyönti. 6.7 Ympäristöasiat, laadunvalvonta ja eettinen toiminta Toimittaja sitoutuu toiminnassaan ja palvelun suorittamisessa toimimaan eettisesti yleisesti hyväksytyllä tavalla sekä minimoimaan haitalliset ympäristövaikutukset. Polttoainekulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen osalta palveluntoimittajalta edellytetään autokohtaista polttoainekulutuksen ja/tai taloudellisen ajotavan seurannan järjestelmää. Palveluntoimittajalla pitää olla viimeistään sopimuskauden alkaessa toimintasuunnitelma kuljetusten energiatehokkuuden parantamiseksi sekä rutiinit sen seurannalle ja raportoinnille. Edellisen kohdan todentaminen: Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimuksen todistus aktiivijäsenyydestä,

7 Sopimusluonnos 7 (18) 6.8 EIB klausuuli ympäristöjohtamisjärjestelmä tai -ohjelma tai sen seurantaraportti tai muu vastaava dokumentaatio, josta polttoaineen ja/tai taloudellisen ajotavan aktiivinen seuranta ilmenee. Toimittajan tulee viipymättä kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle sellaisista toimittajan tiedossa olevista sopimuksen kohteeseen liittyvistä ja siihen vaikuttavista seikoista, joilla voi olla olennaista vaikutusta sopimuksen kohteen laatuun, tuottamiseen tai aikatauluun, potilasturvallisuuteen, tietosuojaan tai tietoturvallisuuteen. Edellä mainittu ilmoitusvelvollisuus koskee myös perusteltuja epäilyjä julkisista hankinnoista annetun lain 53 :ssä mainituista sopimuksen kohteeseen ja tai muutoin sopimukseen liittyvistä rangaistavista teoista. Tilaajalla on oikeus saada nähtäväkseen ja luovuttaa edelleen Euroopan investointipankille (EIB) lainsäädännön mukaisissa rajoissa rangaistavaan tekoon liittyvät tilinpäätökseen ja kirjanpitoon liittyvät asiakirjat siltä osin kun ne liittyvät investointihanketta koskevaan sopimuksen kohteeseen. Tilaajalla on oikeus ilmoittaa tähän kohtaan liittyvästä epäilyttävästä toiminnasta toimivaltaisille viranomaisille sekä investointihankkeiden osalta Euroopan investointipankille mahdollisen tämän sopimuksen mukaisen salassapitovelvollisuutensa estämättä. Toimittaja vakuuttaa, että sopimuksen kohteen toteuttamisen yhteydessä - se noudattaa kulloinkin voimassa olevaa soveltuvaa korruptiota ja lahjontaa koskevaa sekä soveltuvaa vero-, sosiaaliturva- ja muuta vastaavaa lainsäädäntöä - sen toimesta ei suoraan tai välillisesti anneta tai luvata rahaa tai rahanarvoista etuutta millekään taholle, jos tarkoituksena on saada lainvastaisesti tai muutoin sopimattomasti sopimus, liiketoimintaa tai lupa - sen toimesta ei suoraan tai välillisesti ryhdytä mihinkään muuhunkaan sopimattomaan toimeen edellä mainitussa tarkoituksessa - se noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä kirjanpidossaan, tileissään, laskutuksessaan ja muissa tämän kohdan velvoitteiden kannalta merkityksellisissä asiakirjoissaan. Toimittaja huolehtii kaikin sen käytettävissä olevin kohtuullisin keinoin, että myös sen alihankkijat noudattavat edellä mainittuja velvoitteita osallistuessaan sopimuksen kohteen toteuttamiseen. 7 ALIHANKINTA Toimittaja voi hankkia tarjouksessaan määrittelemänsä osan palvelusta alihankintana. Toimittaja vastaa alihankkijan osuudestaan kuten omastaan ja kelpoisuusvaatimukset koskevat myös alihankkijoita. Alihankkijan tulee täyttää sopimuksessa asetetut vaatimukset ja ne tulee toimittaa pyydettäessä. Toimittajan on kirjallisesti ilmoitettava tilaajan hyväksyttäväksi sopimuksen toteuttamisessa käyttämiensä alihankkijoiden lisäykset ja vaihtumiset. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä kieltää toimittajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa ilmoittamalla tästä kirjallisesti toimittajalle. Toimittaja vastaa alihankkijoiden työstä ja sen tuloksista kuten omastaan. Toimittaja on velvollinen ottamaan huomioon salassapitoa koskevat määräykset

8 Sopimusluonnos 8 (18) alihankintasopimuksia tehdessään. Toimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan toimittajalle asetettuja velvoitteita. Toimittaja vastaa siitä, että alihankkijat on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Lisäksi toimittaja tarkistaa vuosittain että alihankkijat ovat ennakkoperintärekisterin mukaan suorittaneet maksuunpannut verot sekä sosiaali- ja muut lakisääteiset maksut. 8 PALVELUN LAATU JA SIINÄ ESIINTYVÄT VIRHEET JA PUUTTEELLISUUDET 8.1 Palvelun on koko sopimuskauden ajan vastattava sitä mitä tässä sopimuksessa on sovittu. 8.2 JYSE 2009 PALVELUT yleisten ehtojen kohdan 5 lisäksi noudatetaan seuraavaa: Mikäli yksittäinen toimenpide ei laadultaan vastaa sovittua, on toimittaja aina velvollinen veloituksetta suorittamaan toimenpide uudestaan tilaajan vaatimuksesta. Mikäli toimittaja tilaajan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta ei korjaa palvelussa tai sen osassa olevaa virhettä tai puutetta kohtuullisessa ajassa ilman eri korvausta, tilaaja saa korjauttaa virheen tai laiminlyönnin taikka hankkia virheellisen palvelun toiselta toimittajalta. Tällöin tilaajalla on oikeus vaatia toimittajaa korvaamaan tilaajalle virheen tai laiminlyönnin korjauttamisesta aiheutuneet kustannukset tai kateostosta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Jos toimittaja ei kykene täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, on tilaajalla oikeus hankkia palvelu kokonaan tai osittain kolmannelta ilmoittamalla siitä ensin toimittajalle. Toimittaja on tällöin velvollinen korvaamaan tilaajalle sen erotuksen mitä kolmannen toimittajan hinnoittelun ja sopimushinnan välillä on, siltä osin kuin erotus ylittää mahdollisen hyvitysmaksun tai sopimussakon määrän. Tilaajalla ei ole velvollisuus maksaa palvelusta, joka ei vastaa sovittua tai joka ei ole suoritettu. Jos palvelu on virheellinen, on tilaajalla aina myös oikeus vaatia hinnanalennusta tai sanktioliitteessä 3 määritettyjä korvauksia. Tämän kohdan 8 lisäksi ja/tai sijaan tilaajalla on aina oikeus vaatia muita tilaajan tämän sopimuksen, JYSE 2009 PALVELUT yleisten ehtojen tai lain mukaisia oikeuksia. 9 TOIMITTAJAN VIIVÄSTYS 9.1 Mikäli toimittaja ei kykene aloittamaan kuljetuksia sovittuna ajankohtana, on tilaajalla oikeus JYSE 2009 PALVELUT yleisten ehtojen mukaisiin viivästyssakkoihin 9.2 Mikäli kuljetus viivästyy sovitusta aikataulusta tai on todennäköistä, että kuljetus voi viivästyä, toimittaja on velvollinen ryhtymään kaikkiin kohtuullisesti tarpeellisiin toimenpiteisiin myöhästymisen ja siitä johtuvien tilaajalle aiheutuvien haittavaikutusten minimoimiseksi. Toimittajan on viivytyksettä ilmoitettava tilaajalle myöhästymisestä ja ilmoitettava miten viivästyminen vaikuttaa muiden kuljetusten aikatauluun. Toimittajalla pitää olla tarvittavat varajärjestelmät ja poikkeusolosuunnitelmat.

9 Sopimusluonnos 9 (18) Selvyyden vuoksi todetaan, että toimittaja on vastuussa alihankkijoidensa viivästymisistä. 9.3 Mikäli toimittaja myöhästyy muusta kun tilaajasta johtuvista syistä, on toimittaja velvollinen omalla kustannuksellaan suorittamaan kuljetuksen perille ilman lisäviiveitä. Mikäli myöhästyminen johtuu tilaajasta johtuvista syistä, sovitaan miten myöhästynyt toimitus hoidetaan. 9.4 Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon, mikäli reitti myöhästyy muusta kuin tilaajasta johtuvista syistä. Sakon määräytyminen on selvitetty erikseen sanktioliitteessä (liite 3). 9.5 Mikäli toimittaja osoittaa, että viivästyminen johtui ylivoimaisesta esteestä tai epätavallisista ja merkittävistä poikkeuksista liikenneolosuhteista toimittajasta riippumattomista syistä, joita poikkeuksia ei kohtuudella ole voitu ennakoida, kohtien 9.2, 9.3 ja 9.4 mukaisia viivästys- ja sopimussakkoja ei sovelleta. 10 HINNAT, LASKUTUS JA MAKSUEHTO 10.1 Hinnat Hinnat ovat liitteessä 2. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät tässä sopimuksessa ja tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvatun palvelun kaikkine toimittajan tehtävineen, velvollisuuksineen ja kuluineen. Toimittaja ei saa veloittaa muita kustannuksia tai kuluja. (Selvyyden vuoksi todetaan, että toimittaja ei saa veloittaa esimerkiksi tekemistään raporteista ja selvityksistä, kokouksiin osallistumisesta, ylityöstä, toimisto tai muista kuluista). Hinnat ovat kiinteät ensimmäiset kaksitoista (12) kuukautta palvelun alkamisesta. Tämän jälkeen hintoja voidaan tarkistaa neuvottelujen jälkeen. Toimittajalla on oikeus ehdottaa hinnantarkistuksia korkeintaan kerran kahdessatoista (12) kuukaudessa ja vain todellisten ja olennaisten kustannusten muutoksia vastaavasti. Yleisen kustannustason nousua ja muutokset tilastokeskuksen kuljetusalan indeksissä ei kuitenkaan voida pitää hyväksyttävänä perusteena hintojen korottamiselle. Toimittaja on toimitettava hintojen muutosesitys kirjallisena ja esittää tilaajalle asianmukainen selvitys hinnanmuutoksen perusteista sekä yksilöitävä ne perusteet, joihin se vetoaa hinnanmuutoksen perusteena. Hintojen korotusesitys ei kuitenkaan saa ylittää muutokset tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksissä (hinnantarkistusesityshetkellä viimeisin julkaistu kuukausi-indeksi verrattuna edellisen hinnan määräytymishetken kuukauden indeksilukuun; lähtölukuindeksi on heinäkuu 2015). Muutosesitys on toimitettava kolme kuukautta ennen esitettyä hinnankorotushetkeä. Hinnanmuutos edellyttää sopijapuolten välistä neuvottelua ja neuvottelun tulos tulee tilaajan hyväksyä kirjallisesti. Toimittajan tulee ilmoittaa hinnat optiokaudelle kuusi (6) kuukautta ennen mahdollisen optiokauden alkua. Tilaajalla on aina oikeus vaatia hintatason tarkistamista alaspäin mikäli palvelun tuottamiseen liittyvät kustannukset ovat laskeneet muutoin kuin tilapäisesti edellisen hinnan määräytymishetken jälkeen, tai mikäli vastaavien palvelujen hintataso

10 Sopimusluonnos 10 (18) 10.2 Laskutus markkinoilla on yleisesti laskenut muutoin kuin tilapäisesti, tai mikäli tilaajan volyymeissä tapahtuu olennaisia ja pysyviä muutoksia. Mikäli palvelun sisältöön tulee muutoksia kohdan 5.2 mukaisesti, tarkistetaan hintoja tilaajan vaatimuksesta seuraavasti: Mikäli toimipisteen osoite muuttuu eikä tällä ole olennainen vaikutus palvelun suorittamiseen, veloitusta ei tarkisteta. Mikäli toimipiste poistuu kokonaan eikä uutta toimipistettä tule tilalle, vähennetään toimipisteen laskennallinen osuus veloituksesta. Mikäli toimipisteitä lisätään ja tällä on olennainen vaikutus palvelun suorittamiseen ja kustannuksiin, voidaan veloitusta tarkistaa noudattaen sopimuksen mukaisia hinnoitteluperiaatteita ja hintatasoa, jonka tulee olla kohtuullinen. Hintojen muuttuessa laaditaan uusi hintaliite, joka liitetään tähän sopimukseen. Uudet hinnat astuvat voimaan kuukauden kuluttua hintojen muutosesityksen hyväksymisestä ellei toisin sovita. Tilaajalla on aina oikeus olla hyväksymättä hinnan muutoksia. Jos tilaaja ei hyväksy hinnankorotuksia tai asiasta ei päästä muutoinkaan yksimielisyyteen, tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus kokonaan tai hinnan muutoksen kohteena olevan palvelun osalta päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Jos tilaaja ei hyväksy hinnankorotuksia tai asiasta ei päästä muutoinkaan yksimielisyyteen, palvelun toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus hinnan muutoksen kohteena olevan palvelun osalta päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tapahduttava kirjallisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluhankintojen yleisten sopimusehtojen (liite 4) kohdan 3 mukaisella tavalla. Irtisanomisaikana sovelletaan ennen irtisanomista voimassa ollutta hintaa. Toimittaja laskuttaa sopimuksen mukaisesti suoritetusta ja toteutuneesta palvelusta kuukausittain jälkikäteen. Lasku lähetetään yhtenä kappaleena ja toimitetaan tilaajalle kuukauden 15. päivään mennessä, jollei tilaaja toisin ohjeista. Ennakkolaskuja ei hyväksytä. Laskutus tapahtuu tilaajan määrittelemillä laskutusviitteillä. Laskussa tai sen liitetiedostona on oltava päivä-, reitti- ja kuljetusmääräerittelyt tilaajan ohjeistuksen mukaisesti sekä liitetiedostona muut tiedot, jotka tilaaja tarvitsee korvauksen maksamista ja kuljetusten seurantaa varten. Laskut toimitetaan verkkolaskutuksena, ellei tilaaja toisin ohjeista. Mikäli tilaaja huomauttaa laskun perusteessa olevan epäselvyyksiä, on toimittajan selvitettävä laskutuksen epäselvyydet viivytyksettä. Tilaaja ei ole velvollinen suorittamaan epäselvää laskua. Toimittaja ei saa lisätä laskuihin toimitus-, laskutus- tai muita lisiä. Selvyyden vuoksi todetaan, että toimittajan alihankkija ei voi laskuttaa tilaajaa.

11 Sopimusluonnos 11 (18) Tilaajalla on oikeus vähentää viivästyssakko, palvelutasojen alittamisesta suoritettava hyvitys ja mahdolliset muut sopimussakot ja saatavansa toimittajalta toimittajalle tapahtuvista maksusuorituksista Maksuehto Maksut suoritetaan ainoastaan tilaajan hyväksymää laskua vastaan. Maksuehto on 30 päivää hyväksytyn toimituksen tai sen osan ajankohdasta tai laskun saapumispäivästä sen mukaan, kumpi on myöhäisempi. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. Sopimuskauden viimeinen maksu suoritetaan vasta, kun palvelun lopetukseen kuuluvat toimenpiteet on hyväksytysti suoritettu. 11 SOPIMUKSEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA YHTEISTYÖ 11.1 Toimittajan palvelun seuranta ja raportointi Toimittajan tulee seurata palvelun toteutumista ja valvoa palvelun laatua. Toimittaja antaa tilaajalle säännöllisesti selvityksen tuotetuista palveluista ja palvelun tuottamiseen liittyvistä seikoista (mukaan lukien sopimuksessa ja tarjouspyynnössä mainitut vakioraportit). Lisäksi toimittaja antaa tilaajalle muut tilaajan tarvitsemat tiedot ja kohtuullisesti pyytämät selvitykset. Raportit ja selvitykset tulee toimittaa suomen kielellä. Mahdollisista seikoista, jotka voivat vaikuttaa sopimuksen kohteeseen tai palvelun laatuun, tuottamiseen tai aikatauluun taikka tilaajan tai sen asiakkaiden toimintaan, tulee heti ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle. Reklamaatiot ja asiakaspalautteet on selvitettävä ilman viivettä ja raportoida tilaajalle. Toimittajan on pidettävä luetteloa kaikista palveluun liittyvistä asiakaspalautteista, reklamaatioista sekä vahinkotapauksista ja -päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin toimittajan vahinkotapahtumien asiakirjoihin myös sopimuksen päättymisen jälkeen Yhteyshenkilöt ja toimittajan palveluorganisaatio 11.3 Seurantakokoukset Tilaajan ja toimittajan nimeämien yhteyshenkilöiden tehtävänä on säännönmukaisesti seurata sopimuksen ja palvelun toteutumista, pitää yhteyttä palvelun kohteeseen ja selvittää ongelmatilanteet ja reklamaatiot yhteistyössä, selvittää palvelun tuottamiseen liittyviä järjestelyjä ja niihin liittyviä ongelmia. Yhteyshenkilön tehtävänä on myös tiedottaa oman organisaation sisällä ja toiselle sopijapuolelle sopimukseen ja palvelun toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Toimittajan palvelukuvaus on liitteessä 6. Tilaaja ja toimittaja pitävät kerran vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa seuranta- ja yhteistyökokouksia, joiden tarkoituksena on arvioida ja kehittää yhteistyötä,

12 Sopimusluonnos 12 (18) palvelujen toteutumista ja sujuvuutta, laatua, reklamaatioita, asiakastyytyväisyyttä ja palvelun sisällön muutostarpeita. Puheenjohtajana ja kokouksen koollekutsujana toimii tilaaja. Toimittaja tuottaa yhteistyökokousta varten tarpeellista tietoa, kuten asiakaspalautteet, reklamaatiot ja niiden yhteenveto, ja laadunvalvonnassa havaitut ongelmatilanteet. Tiedot toimitetaan tilaajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen seurantakokousta tai tilaajan kohtuullisesti pyytämässä lyhemmässä ajassa. Tilaajan pyynnöstä tai ongelmatapauksissa pidetään ylimääräisiä kokouksia niin paljon kuin asian ratkaisemiseksi katsotaan tarpeelliseksi. Kokoukset pidetään tilaajan tai toimittajan toimitiloissa, jollei erikseen toisin sovita Tilaajan sopimuksen seuranta ja auditointioikeus Tilaajalla on oikeus valvoa toimittajan taloudellisia edellytyksiä sopimuksen täyttämiseen sekä tämän sopimuksen perusteella järjestetyn toiminnan sisältöä ja toteuttamistapaa sekä suorittaa sen edellyttämiä tarkistuksia (sekä toimittajan että tämän käyttämien alihankkijoiden osalta) siltä osin kuin se on tarpeen sopimuksen noudattamisen toteamiseksi. Tilaajalla on oikeus mm. seurata toimintaa laadunvalvontamenetelmin kuten asiakastyytyväisyyskyselyiden tai muun auditoinnin sekä toiminnan tarkastusten avulla. Tilaajalla on oikeus tarkastaa tai teettää kolmannella riippumattomalla taholla tarkastus sen selvittämiseksi, onko sopimuksen kohde vaatimusten mukainen ja onko toimittaja toiminut sopimuksen mukaisesti ja onko toimittajalla taloudelliset edellytykset palvelun suorittamiseksi. 12 SALASSAPITOVELVOLLISUUS JA TIETOSUOJA Tilaaja noudattaa toiminnassaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Toimittaja sitoutuu pitämään salassa palveluun liittyvät aineistot ja tiedot sekä tilaajalta saamansa aineistot ja tiedot sikäli kuin ne ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Toimittaja sitoutuu noudattamaan JYSE 2009 PALVELUT yleisten ehtojen salassapitoa ja tietosuojaa koskevia ehtoja HUS:in tekemin muutoksin ja lisäyksin (liitteet 4 ja 5). Toimittaja ei saa käyttää sopimusta tai tilaajan nimeä markkinoinnissa ilman tilaajan kirjallista lupaa. Tämä on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. 13 YLIVOIMAINEN ESTE JYSE 2009 PALVELUT yleisten ehtojen kohdan 14 mukaisesti.

13 Sopimusluonnos 13 (18) 14 VAHINGONKORVAUS Sopijapuolella on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Sopijapuolella on lisäksi oikeus korvaukseen välillisestä vahingosta, jos toinen sopijapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella tai rikkonut salassapitovelvoitteita. Toimittaja vastaa tilaajalle aiheuttamansa vahingon korvaamisesta täysimääräisesti tiekuljetussopimuslain määräyksiä huomioiden. Mikäli toimittajan sopimusrikkomuksesta aiheutuu vahinkoa tilaajan asiakkaalle tai muulle ulkopuoliselle, joka tulee tilaajan korvattavaksi, tulee toimittajan korvata myös nämä vahingot. Tapauksessa, jossa tilaaja on laillisessa korvausvastuussa kolmanteen osapuoleen nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että tilaaja hoitaa korvauskäsittelyn oman hallinnollisen menettelyn mukaisesti. Mikäli vahinko on aiheutunut siitä, että toimittaja on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on tilaajalla oikeus kohdistaa toimittajaan korvausvaade. Toimittaja vastaa tilaajalle palvelun suorittamisessa käyttämänsä henkilön tilaajalle tai tilaajan asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä tai muusta toimittajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää tilaajalle maksettavan viivästyssakon ja muun sopijapuolten sopiman sopimussakon. Jos sopimus päättyy ennenaikaisesti toimittajasta johtuvasta syystä ja tästä aiheutuu vahinkoa tilaajalle, on tilaajalla oikeus vahingonkorvaukseen sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta. Toimittajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos hankintayksikölle on määrätty hankintalaissa (348/2007) tarkoitettu tehottomuusseuraamus tai sopimuskauden lyhentäminen. Tilaajan kokonaisvahingonkorvausvastuun enimmäismäärä on palvelusta suoritettua korvausta vastaava määrä. 15 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Tämä sopimus tulee voimaan kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Sopimus on voimassa neljä (4) vuotta <pp.kk.vvvv pp.kk.vvvv>. Hankintasopimukseen sisältyy kaksi yhden (1) vuoden mittaista optiokautta. Tilaaja ilmoittaa toimittajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä option käyttöön otosta. Tilaaja päättää option käytöstä. 16 SOPIMUKSEN PURKAMINEN

14 Sopimusluonnos 14 (18) Sopimus voidaan purkaa JYSE 2009 PALVELUT yleisten ehtojen mukaisesti. Tilaaja voi lisäksi purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain seuraavissa tilanteissa - palvelu ei ole tilaajan käytössä kohdan 5.8 mukaisesti taikka mikäli viikkoa ennen kun toiminnan pitäisi alkaa, näyttää todennäköiseltä, että toimittaja ei pysty aloittamaan toimintaansa sopimuksen mukaisesti - kohdan 11.4 mukaisissa tarkastuksissa havaitaan että toimittaja ei pysty täyttämään sopimuksen vaatimuksia. 17 SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN ERITYISTILANTEISSA Sopimus voidaan päättää JYSE 2009 PALVELUT yleisten ehtojen kohdan 18 mukaisesti. Lisäksi tilaajalla on sopimuksen mukaiset irtisanomisoikeudet. 18 AVUSTUSVELVOLLISUUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ JYSE 2009 PALVELUT yleisten ehtojen kohdan 23 mukaisesti. Toimittaja sitoutuu lisäksi seuraavaan: Tilaajan kirjallisesta pyynnöstä palveluntoimittaja sitoutuu sopimuksen päätyttyä jatkamaan palvelun toimittamista kokonaan tai osittain entisin ehdoin ylimenokauden ajan kunnes palvelun suorittaminen on siirretty uudelle palveluntoimittajalle tai tilaajan itsensä hoidettavaksi, kuitenkin korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi sopimuksen tai sen osan päättymisestä. 19 MUUT EHDOT Niiltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin mainittu, sovelletaan täydentävästi JYSE 2009 PALVELUT yleisiä ehtoja sellaisina kuin ne ovat tilaajan tekemin poikkeuksin ja lisäyksin (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluhankintojen yleiset sopimusehdot ) liitteet 4 ja SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Sopijapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet. Yhteyshenkilöillä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. 21 SOPIMUKSEN SIIRTO

15 Sopimusluonnos 15 (18) Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain. Muunlainen sopimuksen siirtäminen on sallittua vain toisen sopijapuolen kirjallisella luvalla. 22 MUUTOKSET TILAAJAN ORGANISAATIOSSA 22.1 Irtisanominen 22.2 Palvelun jatkuminen Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kokonaan tai osittain kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli lainsäädännön tai hallinnollisten järjestelyjen johdosta kuntayhtymän tai tilaajan toiminnassa tai organisaatiorakenteessa tapahtuu muutoksia. Mikäli osa tilaajan toiminnasta siirtyy sopimuksen aikana kolmannelle, sitoutuu toimittaja tilaajan kirjallisesta pyynnöstä jatkamaan palvelun toimittamista entisin ehdoin siirtyvälle osalle ylimenokauden ajan, kuitenkin korkeintaan kuuden (6) kuukauden ajan toteutuneen siirron jälkeen. Siirtyvä osa vastaa omista palvelun hankinnoista eikä tilaajalle ole siihen liittyen mitään vastuuta. 23 SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITAISUUKSIEN RATKAISU Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. 24 LIITTEET Tähän sopimukseen on liitetty seuraavat liitteet. LIITE 1 Kuljetusreitit ja aikataulut LIITE 2 Hinnat LIITE 3 Sanktiot LIITE4 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluhankintojen yleiset sopimusehdot LIITE 5 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) LIITE 6 Palvelukuvaus sisältäen kuvaus kuljetusten toteuttamisesta, kalustosta, henkilöstö resursseista, sijaisjärjestelyistä, kuljettajien perehdytyksestä ja reklamaatioprosessin 25 SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Sopimusasiakirjat muodostuvat tästä sopimuksesta ja kilpailutusasiakirjoista seuraavasti:

16 Sopimusluonnos 16 (18) 1) Sopimus liitteineen 2) Tarjouspyyntö 3) Tarjous Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, noudatetaan ensisijaisesti tätä sopimusta ja sen jälkeen muita asiakirjoja yllä mainitussa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä. 26 SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ, <Paikka ja aika > <Nimi> <Tehtävänimike> <Nimi> <Tehtävänimike> <TOIMITTTAJA> <Paikka ja aika > <Nimi> <Tehtävänimike> <Nimi> <Tehtävänimike>

17 Sopimusluonnos 17 (18) LASKUN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TIEDOT alkaen Arvonlisäverolain 209 b sisältää luettelon pakollisista laskumerkinnöistä, jotka Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri edellyttää laskuilla olevan: laskun päiväys juokseva tunniste (laskunumero) myyjän arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) myyjän ja ostajan virallinen nimi ja osoite myyjän pankkitili (viitenumero, ei pakollinen) tavaroiden/palveluiden määrä/laji kenelle ja milloin suoritettu tai toimitettu sekä mikäli tilaaja ilmoittanut, maksusitoumuksen tai tilauksen numero - laskun kohdistamiseksi oikeaan potilaaseen, tarvitaan potilasta koskevissa laskuissa potilaan nimi, syntymäaika (ppkkvv, ei hetun loppuosaa). Laskujen käsittelyn nopeuttamisen ja käsiteltävyyden takia tulee jokaisesta potilaasta tehdä oma lasku tavaroiden toimituspäivä/palvelujen suorituspäivä - potilasta koskevissa laskuissa käynti/hoitoajankohdat, käyntimäärät sekä käyntipäivät eriteltyinä veron peruste verokannoittain, yksikköhinta ilman veroa, verokanta, suoritettavan veron määrä merkintä myynnin verottomuudesta tai viittaus arvonlisäverolain taikka arvonlisäverodirektiivin kyseiseen säännökseen (esim. veroton terveydenhoitopalvelu) yhteensä maksettava määrä (laskun loppusumma) muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun Kevennetyt laskumerkintävaatimukset koskevat laskuja, joiden loppusumma on enintään 400 euroa: Laskun antamispäivä Myyjän nimi ja Y-tunnus sekä ensimmäisen laskun yhteydessä tarvittaessa YEL - todistuskopio tavaroiden/palveluiden määrä/laji kenelle ja milloin suoritettu tai toimitettu sekä mikäli tilaaja ilmoittanut, maksusitoumuksen tai tilauksen numero - laskun kohdistamiseksi oikeaan potilaaseen, tarvitaan potilasta koskevissa laskuissa potilaan nimi, syntymäaika (ppkkvv, ei hetun loppuosaa). Laskujen käsittelyn nopeuttamisen ja käsiteltävyyden takia tulee jokaisesta potilaasta tehdä oma lasku Suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain ja mikäli lasku ei sisällä arvonlisäveroa, verottomuuden peruste ilmoitettava (esim. veroton terveydenhoitopalvelu) muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun Potilasta koskevilla laskuilla ei saa olla hoitopalautetta, vaan se pitää toimittaa suoraan OPS:n tai maksusitoumuksen antaneeseen yksikköön (yksikön osoite on mainittu potilaskohtaisessa OPS / maksusitoumus lomakkeessa).

18 Sopimusluonnos 18 (18) YEL (yrittäjän eläkemaksu) Uuden palveluntuottajan on ensimmäisen laskun mukana toimitettava YEL-todistus tai selvitys miksi toimittaja ei ole YEL:n piirissä. Vanhojen palveluntuottajien osalta YEL todistus tai selvitys on toimitettava jokaisen vuoden ensimmäisen laskun liitteenä. Ilman edellä mainittuja tietoja laskua ei voida maksaa. Mikäli ei kuulu YEL:n piiriin, mutta toimittajalla on voimassa oleva ennakonperintärekisteriote pyydetään ilmoittamaan laskun lähettäjän henkilötunnus, kotiosoite, pankkitilitiedot ja verokorttitiedot ennakonpidätyksen toimittamiseksi. Työnohjaukset Verohallinnon päivätyssä ohjauksessa on ilmoitettu, että ulkopuolisten tahojen HUS:n henkilökunnalle suorittama työnohjaustoiminta sekä yksilölle että ryhmälle annettuna ei ole terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myymistä, koska kyseessä ei ole tutkimus tai hoito. Työnohjauksen antajan ammattipätevyydellä ei ole merkitystä asiassa. Työnohjaus täyttää myös liiketoiminnan kriteerit. Näin ollen toiminnasta pitää suorittaa arvonlisäveroa liikevaihdon ylittäessä tilikaudella 8500 (ALV 1.1, 3 34, 35 ; Dnro 561/40/2010). Mikäli työnohjaajan toiminta ei perustu työsuhteeseen eikä ole palkkaa, on kyseessä työkorvaus. Työkorvauksesta pitää suorittaa arvonlisäveroa. Jos työnohjauspalvelun myyjän liikevaihto jää alle 8500 eikä hän ole ilmoituksella merkitty arvonlisäverolliseksi, ei arvonlisäveroa tarvitse suorittaa. Poikkeus alvillisuuteen tulee, jos henkilö on saanut verottajalta oman päätöksen (määräaikaisen ennakkoratkaisun) verottomuudesta (Arvonlisäverolaki 190 ). Hakijan/laskuttajan täytyy laittaa tieto siitä laskulle oikein eli vastuu laskumerkinnöistä on hänellä. HUS:lle ei tarvitse toimittaa päätöksiä.

Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 3

Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 3 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 3 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen Sopimus H053-16 1 (8) SOPIMUSLUONNOS H053-16 Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus,

Lisätiedot

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015

SOPIMUS luonnos 1 (5).18.2015 SOPIMUS luonnos 1 (5) Turku Touring Oy:n opastetut kiertoajelut Koiramäen lasten kaupunkikerros ja Turku sightseeing 1. Sopijapuolet Palveluntuottaja: Osoite Y-tunnus: Yhteyshenkilö: ja Tilaaja: Turku

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Parturi- ja kampaamopalvelut 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja)

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Palvelusopimus SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Hoitokatu 6 A, PL 23, 38200 Sastamala, www.servi.fi etunimi.sukunimi@servi.fi, Y-tunnus: 2414170-5 Sisällys 1. Sopijapuolet... 3 2. Määritelmät...

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE 2015 2018 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin taidemuseo PL 5400 00099 Helsingin kaupunki puh: 09-31087041 fax: 09-31087040 yhteyshenkilö: Pia Majava puh:

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO H LUONNOS liite 2 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO H LUONNOS liite 2 HEL HELSINGIN KAUPUNKI HANKINTASOPIMUS 1 (6) SOPIMUS PALVELUTALON RUOKAPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Yhteystiedot: PL 6000 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: nn (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja: nn (jäljempänä Palveluntuottaja

Lisätiedot

VD/9119/02.08.00.00/2014

VD/9119/02.08.00.00/2014 VD/9119/02.08.00.00/2014 Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Veromiehen ja Pakkalan alueella selvitystyön

Lisätiedot

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

Y-tunnus 0201256-6 Puhelin: kirjaamo 09-310 xxxxx. xxxxxxx (jäljempänä Toimittaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus HELSINGIN KAUPUNKI PUITESOPIMUS H064-11-1 1 (5) PUITESOPIMUS 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin hallintokeskus PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh.

Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija puh. muissa asioissa: sosiaaliohjaaja puh. OSTOPALVELUSOPIMUSLUONNOS ERITYISOPPILAIDEN KULJETUKSET 1. Sopijapuolet Ostaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ytunnus 2220682-7 Yhteyshenkilö sopimusasioissa: hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) VALLILAN TYÖ- JA VALMENNUSKESKUKSEN ATERIAPALVELUT SEMPATIK OY:ltä 1 SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki (Tilaaja) Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000, 00099

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA

SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 1(8) SOPIMUSLUONNOS YLEISÖKÄYMÄLÖIDEN HANKINTA HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS 2(8) 1. Sopijapuolet... 3 2. Sopimuksen kohde... 3 3. Sopimuksen mukaiset käymälät...

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄN HUSLAB LIIKELAITOKSEN (HUSLAB) JA OY X AB:N VÄLINEN PUITESOPIMUS JOUKKOPAPANÄYTTEIDEN ESITARKASTUSPALVELUJEN OSTAMISESTA

HUS KUNTAYHTYMÄN HUSLAB LIIKELAITOKSEN (HUSLAB) JA OY X AB:N VÄLINEN PUITESOPIMUS JOUKKOPAPANÄYTTEIDEN ESITARKASTUSPALVELUJEN OSTAMISESTA DIPAL 16.6.2015 LIITE 8 HUS-KUNTAYHTYMÄ Sopimus 1 (8) HUS KUNTAYHTYMÄN HUSLAB LIIKELAITOKSEN (HUSLAB) JA OY X AB:N VÄLINEN PUITESOPIMUS JOUKKOPAPANÄYTTEIDEN ESITARKASTUSPALVELUJEN OSTAMISESTA 1. Sopijaosapuolet

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p ,

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p , LIITE 3 SOPIMUSLUONNOS MARKKINOINTISTRATEGIATYÖN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt 1.1. Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikkö (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

Sopimukseen liittyvät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle.

Sopimukseen liittyvät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle. Loimaan kaupungin oppilaskuljetukset 1. Sopijapuolet Palveluntuottaja: Osoite Y-tunnus: Yhteyshenkilö: ja Tilaaja: Loimaan kaupunki Osoite: Kanta-Loimaantie 7, PL 129, 32211 Loimaa Y-tunnus 1927453-8 Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx Y-tunnus Sopimusluonnos H076-12-1 1 (8) Tarjoajan nimi Osoite 00XXX XXXXX MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN KIELEN KOULUTUKSEN HANKINTA 1 Sopijapuolet Helsingin kaupungin henkilöstökeskus / henkilöstövoimavaraosasto Ensi

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

Tilaaja: Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Sosiaali- ja terveysvirasto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Tilaaja: Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Sosiaali- ja terveysvirasto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 Sensomotorisen pienpuiston suunnittelu ja laitteiden hankinta H054-16/HEL 2016-004997 Liite 4 Sopimusluonnos 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN HANKINTA

NEUROPSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN HANKINTA SOPIMUSLUONNOS 1 (8) NEUROPSYKIATRISEN KUNTOUTUKSEN HANKINTA 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto (jäljempänä Tilaaja) y-tunnus xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS LUONNOS 141117 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Osoite: PL 1, 00099 HELSINGIN

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Palmian kiinteistöpalvelujen erikseen tilattavien koulutuspalvelujen hankinta. (jäljempänä toimittaja)

Palmian kiinteistöpalvelujen erikseen tilattavien koulutuspalvelujen hankinta. (jäljempänä toimittaja) SOPIMUSLUONNOS 1 (8) n kiinteistöpalvelujen erikseen tilattavien koulutuspalvelujen hankinta Sopijapuolet: Helsingin kaupungin -liikelaitos Y-tunnus Osoite Postinumero ja -paikka Puh. E-mail: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016 Sopijapuolet Tilaaja Tilaaja: Osoite: Yhteyshenkilö Laskutusosoite: Liikennöitsijä: Liikennöitsijän nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Liikenteestä vastaava henkilö: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä

Lisätiedot

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI

SOPIMUS NRO 14/LXXX 1 (7) HEL LUONNOS JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1 (7) HEL 2014-007743 LUONNOS SOPIMUS NRO 14/LXXX HEL 2014-008130 JALANKULUN / PYÖRÄILYN AUTOMAATTISTEN LASKENTALAITTEIDEN HANKINTA, ASENNUS, TESTAUS JA KALIBROINTI 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 2. SOIPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23, Sastamala

1. Sopijapuolet. Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23, Sastamala 5a. Sopimusluonnos vakituisesta hammaslääkäripalvelusta Sopimus hammaslääkäripalveluiden tuottamisesta 1. Sopijapuolet Tilaaja: Sastamalan kaupunki Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PL 23,

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Espoon kaupunki osoite Vantaan kaupunki osoite Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimeävät yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 LIITE 3 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

SopimusLUONNOS viisumipalveluista

SopimusLUONNOS viisumipalveluista SOPIMUSLUONNOS 1/5 SopimusLUONNOS viisumipalveluista 1. Sopijapuolet Tilaaja Toimittaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Laura Inkinen Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

Espoon kaupunki, jäljempänä Asiakas Osoite Y ja. Yritys, jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot:

Espoon kaupunki, jäljempänä Asiakas Osoite Y ja. Yritys, jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot: 1 (6) Uimahallikuljetusten hankinta Sopijaosapuolet Espoon kaupunki, jäljempänä Asiakas Osoite Y 0101263-6 ja Yritys, jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA

VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut LIITE 5 1 (9) VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Espoon kaupunki /Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Vantaan kaupunki /Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Porvoon

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot

Liite4/Keskeiset sopimusehdot KAUPPAPALVELU Liite4/Keskeiset sopimusehdot Sopimuksen osapuolet Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Y-tunnus 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Yhteyshenkilö: Minna Koivumäki Vanhustyön päällikkö

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1 SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (8) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopijaosapuolten vastuut Espoon kaupunki jäljempänä

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 LUONNOS 6.8.2015 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus:

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (7) Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: 0101263-6 ja Yritys jäljempänä

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot