DIPAL LIITE 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIPAL 1.4.2015 LIITE 7"

Transkriptio

1 DIPAL LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET 1. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, (jäljempänä tilaaja tai HUS) Stenbäckinkatu 9 PL HUS Y-tunnus <Yritys> (jäljempänä toimittaja) <Osoite> <Y-tunnus> 2 YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: <HUS Apteekki> <Nimi > <Tehtävänimike> <Puhelin> <Sähköpostiosoite> <HUSLAB> <Nimi > <Tehtävänimike> <Puhelin> <Sähköpostiosoite> Toimittaja: <Nimi > <Tehtävänimike> <Puhelin> <Sähköpostiosoite> Yhteyshenkilöiden vaihtumisesta on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

2 Sopimusluonnos 2 (18) 3 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAUSTA Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista, joilla tilaaja hankkii toimittajalta ja toimittaja toimittaa tilaajalle kuljetuspalveluja. Sopimus perustuu hankintalain mukaiseen kilpailutukseen (tarjouspyyntö <pp.kk.vv>, toimittajan tarjous <pp.kk.vv> ja tilaajan hankintapäätös < pp.kk.vv>). Sopimus ei tuota toimittajalle yksinoikeutta sopimuksen kohteena olevien palvelujen toimittamiseen tilaajalle. Tilaajalla on oikeus kilpailuttamalla tai ilman kilpailutusta tilata vastaavia palveluita ja toimituksia myös muilta toimittajilta. Tilaaja pidättää myös oikeuden hoitaa sopimuksen piirissä olevat palvelut kokonaan tai osittain itse. Mikäli palvelun tarve kasvaa tai muuttuu taikka toimittaja ei pysty osoittamaan tilaajan tarpeita vastaavia palveluja taikka palvelun laatu tai vasteajat eivät vastaa sovittua, pidättää tilaaja lisäksi oikeuden hankkia julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti kilpailuttamalla tai muulla tavoin tarpeitaan vastaavaa lisäpalvelua. Toimittaja on tietoinen siitä, että tilaajan palvelun tarve voi muuttua sopimuskauden aikana. Toimittaja sitoutuu tuottamaan tilaajan tarpeita vastaavaa palvelua. Toimittajalla on velvollisuus tehdä muutoksia reitteihin ja kuljetuksiin, ottaa uusia reittejä ja kuljetuksia käyttöön sekä lopettaa tarpeettomia reittejä ja kuljetuksia tilaajan niin ilmoittaessa. Erilaisten lainsäädännön tai hallinnollisten järjestelyjen johdosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja/tai tilaajan toiminnassa, toimintamuodossa tai organisaatiorakenteessa saattaa tapahtua muutoksia sopimusaikana. Mikäli kuntayhtymän tai tilaajan toimintaan, toiminta-alueeseen, toimintamuotoon tai organisaatioon tulee muutoksia, on tilaajalla oikeus sopimuskauden aikana tehdä vastaavia muutoksia sopimukseen. 4 SOPIMUKSEN KOHDE Sopimuksen kohteena ovat liitteessä 1 kuvatut kuljetukset tilaajan määrittelemistä osoitteista osoitteisiin määritellyn aikataulun mukaan (jäljempänä palvelu). Liitteessä 1 kuvatut kuljetukset voivat muuttua tilaajan tarpeen mukaan. Palvelu ja palveluun liittyvät vaatimukset ja palvelutasot sekä toiminnan kuvaus on kuvattu tässä sopimuksessa, liitteissä sekä tilaajan tarjouspyynnössä. Kuljetusalue on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä. Tilaajan esittämät arviot palvelun tarpeesta, määrästä, volyymeistä tai laajuudesta eivät sido tilaajaa eikä tilaaja anna mitään vähimmäisostositoumusta. 5 PALVELUN TOIMITTAMINEN 5.1 Palvelun laatu Palvelun tulee soveltua tarkoitukseensa, vastata tämän sopimuksen ja tarjouspyynnön vaatimuksia ja tehtyä tarjousta sekä vähintään Suomessa yleisesti hyväksyttyä kuljetusalan laatutasoa.

3 Sopimusluonnos 3 (18) Palvelu ja yksittäiset kuljetukset on toteutettava voimassa olevia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä ja hyvää ammattitapaa noudattaen ja ottaen huomioon tämän sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet. Palvelu tulee suorittaa asiakaslähtöisesti ja suomen kielellä. Tilaajalla on oikeus päivittää kuljetusprosessejaan, -aikataulujaan ja palveluohjeistuksiaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti edellyttäen, että toimittajan vastuita ja velvollisuuksia eivät tämän johdosta olennaisesti muuteta. 5.2 Kuljetusreitit ja kuljetukset 5.3 Pikakuljetukset Liitteessä 1 on kuvattu palveluun liittyvät kuljetukset, aikataulut ja toimipisteet. Tilaajalla on oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa kuljetusreittejä, kuljetuksia ja toimipisteitä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Mikäli kuljetusreittejä ja toimipisteitä lisätään tai poistetaan tilaajan vaatimuksesta pysyvästi, tarkistetaan hinnat vastaavasti noudattaen kohdan 10 periaatteita. Mahdollisista tilapäisistä muutoksista ja palvelukatkoksista tilaaja pyrkii ilmoittamaan ilman aiheetonta viivettä saatuaan tiedon tilapäisestä katkoksesta. Kesäkatkoksista ilmoitetaan vähintään neljä viikkoa etukäteen. Väliaikaisten katkosten hintavaikutuksista sovitaan yhdessä ottaen huomioon työn ja reitin lyhenemisen aleneva vaikutus hintoihin. Toimittajalla ei ole oikeutta korvaukseen tilapäiskatkoista. Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajan tilaamat pikakuljetukset liitteen 1 ja tarjouspyynnön mukaisesti. Pikakuljetuksista sovitaan erikseen valitun toimittajan kanssa. 5.4 Toimitus- ja palveluajat, toimitusehto ja palvelutasot Palvelu toimitetaan sopimuksen ja liitteiden mukaisten palvelu- ja vasteaikojen ja palvelutasojen mukaisesti. Toimittaja seuraa palvelutasoa ja raportoi toteutuneesta palvelutasosta säännöllisesti. Mikäli palvelutasossa havaitaan puutteita, toimittaja esittää toimenpide-ehdotuksen palvelutason korjaamiseksi ja korjaa puutteet palvelutasossa. Mikäli palvelutaso ei ole sopimuksen mukainen, tilaajalla on oikeus sopimuksen kohdan 9 mukaisesti sanktioliitteen (liite 3) mukaisiin hyvitykseen/sopimussakkoon palvelutason alittamisesta. 5.5 Palvelussa käytettävä kalusto, välineet ja tarvikkeet Palvelussa käytettävien kaluston, kuljetusvälineiden, koneiden, laitteiden, välineiden, tarvikkeiden ja aineiden tulee soveltua tarkoitukseensa ja täyttää sopimuksessa ja tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ja varustetasot sekä olla lakien, asetusten ja viranomaisvaatimusten mukaiset. 5.6 Palvelussa käytettävä henkilöstö

4 Sopimusluonnos 4 (18) Toimittaja sitoutuu siihen, että se käyttää palvelun järjestämisessä ja toteutuksessa vain henkilöitä, joilla on palvelun laatuun nähden riittävä ja vähintään sopimuksessa sekä tarjouspyynnössä vaadittu koulutus, kokemus ja kielitaito. Toimittaja vastaa palvelun suorittamisessa käyttämiensä henkilöiden koulutuksesta ja ammattitaidon ylläpitämisestä. Toimittaja on vastuussa siitä, että toimittajan oma sekä mahdollisten alihankkijoiden henkilöstön koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa koskevat edellytykset täyttyvät sopimuskauden ja palvelun suorittamisen ajan, vaikka sen toiminnassa tapahtuisi henkilöstömuutoksia tai -vaihdoksia. Tämä koskee myös mahdollisten sijaisten koulutus- ja kokemustasoa. Toimittajan on perehdytettävä uutta henkilöä omalla kustannuksellaan. Perehdyttäminen tulee sisältää muun muassa asiakaspalvelukoulutusta sekä erityisesti reittiperehdytyksen. Lisäksi jokaisen tilaajan kuljetuksiin osallistuvan henkilön, myös sijaisten, on osallistuttava tilaajan järjestämään perehdytykseen (noin 30 min). Kyseisen perehdytyksen antamisesta uudelle kuljettajalle sovitaan tilaajan kanssa, ennen kuin henkilö aloittaa tilaajan kuljetustehtävässä. Tilaajalla on kaikissa tapauksissa perustellusta syystä oikeus vaatia toimittajaa vaihtamaan palvelussa käyttämää henkilöä. Toimittajan henkilöstön katsotaan kaikissa olosuhteissa toimivan toimittajan työnjohdon ja valvonnan alaisuudessa. Toimittajan tulee nimetä töistä vastaava esimies palvelun suorittamisessa käytettävien henkilöiden työnjohto- ja valvontatehtävien hoitamiseksi. Selvyyden vuoksi todetaan, että toimittajan palvelun suorittamisessa käyttämät henkilöt ovat työsuhteessa toimittajaan tai toimittajan alihankkijaan ja toimivat toimittajan työohjeistuksen ja valvonnan alla hoitaessaan sopimuksenmukaisia tehtäviä. Toimittaja tai toimittajan palvelun suorittamisessa käyttämä henkilö ei ole työ- eikä virkasuhteessa tilaajaan hoitaessaan sopimuksenmukaisia tehtäviä. Toimittaja on vastuussa kaikista palveluun liittyvien työnantajavelvoitteiden asianmukaisesta suorittamisesta. 5.7 Vara- ja sijaisjärjestelmä Toimittaja ylläpitää vara- ja sijaisjärjestelmää, jolla varmistetaan palvelun toteuttaminen sopimuksen mukaisena koko sopimuskauden. Toimittajalla tulee olla sekä vara-autojärjestelmä ja varahenkilöstöjärjestelmä. Vara-autojen ja sijaistyöntekijöiden tulee täyttää samat kriteerit kuin mitä kohdassa 5.5 ja 5.6 vaaditaan. 5.8 Palvelun alkamisajankohta, HUS-Apteekki Palvelun suunniteltu alkamisajankohta on Edellä mainittu päivämäärä ei ole tilaajaa sitova, vaan tilaajalla on oikeus muuttaa päivämäärää ja käyttöönottoaikataulua ilmoittamalla siitä toimittajalle kirjallisesti vähintään seitsemän päivää etukäteen. Toimittajalla ei ole oikeutta viivästyssakkoon tai muuhun korvaukseen, mikäli palvelun alkamisajankohta tai muu käyttöönottoaikataulun päivä siirretään tilaajan toimesta.

5 Sopimusluonnos 5 (18) Toimittaja sitoutuu edellä mainittuun tilaajan aikatauluun. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus heti kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä kirjallisesti, mikäli palvelu ei ole tilaajan käytössä edellä olevan mukaisesti. 5.9 Palvelun alkamisajankohta, HUSLAB Meilahden näytteiden vastaanoton toiminta siirtyy HUSLABin uudisrakennukseen syksyllä 2015, arvioitu siirtymisaika 10/2015. Tarjouspyynnössä kuvatuissa HUSLABin kuljetuksissa ja reiteissä on otettu huomioon Meilahden näytteidenvastaanoton toiminnan siirtyminen HUSLABin uudisrakennukseen. Palvelun suunniteltu alkamisajankohta on Tilaaja voi kuitenkin ottaa palvelun käyttöönsä asteittain siten, että palvelu on kokonaan käyttöönotettu viimeistään, kun kaikki Meilahden alueen kliinisen kemian laboratoriot on siirretty HUSLABin Uudisrakennukseen. Tähän asti tilaajalla on myös oikeus jatkaa entisten toimittajiensa käyttöä. Mikäli palvelun käyttöönotto tapahtuu alueella asteittain, tarkistetaan sovittua kuukausimaksua siten, että huomioidaan hintaa vähentävästi se osuus vakioreiteistä, jotka jäävät toteuttamatta tilaajan vaatimuksesta. Jos palvelu otetaan käyttöön jälkeen, on tilaajalla oikeus ottaa palvelu käyttöön ilmoittamalla siitä toimittajalle kirjallisesti vähintään seitsemän päivää etukäteen. Niiden kuljetusreittien osalta, joiden reitillä on tarkoitus olla HUSLAB Uudisrakennus, tilaaja pidättää oikeuden tarkentaa aikatauluja ja reittejä ylimenokauden ajan ja vielä kolme kuukautta sen jälkeen, kun toiminta kokonaisuudessaan kaikilla sopimusalueilla on siirretty uudisrakennukseen, edellyttäen, että muutos ei ole olennainen ja kohtuuton. Toimittajalla ei ole oikeutta vaatia korotettua hintaa tai muuta korvausta tällaisten muutosten johdosta. 6 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET 6.1 Yleiset velvollisuudet Toimittaja sitoutuu tuottamaan palvelua sekä täyttämään velvollisuutensa ja tehtävänsä sopimuksen mukaisesti. Toimittajalle ja alihankkijalle sopimuksessa ja tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset on täytettävä koko sopimuksen ja palvelun suorittamisen ajan. Toimittaja on vastuussa palvelun ja jokaisen kuljetuksen sopimuksen mukaisesta ja huolellisesta toteuttamisesta tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla. Toimittaja vastaa tilaajalle tuottamansa palvelun laadusta ja asianmukaisuudesta sekä sopimuksenmukaisesta toteuttamisesta. 6.2 Viranomais- ja muut luvat Toimittajalla tulee sopimuskauden ja palvelun suorittamisen ajan olla voimassa kaikki tarvittavat viranomais- ja muut luvat. 6.3 Riittävät resurssit ja ammattitaito Toimittaja vastaa siitä, että sillä on käytössään sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavat (ja vähintään sopimuksen ja tarjouspyynnön edellyttämät) ja riittävät kokemus, henkilöstö, kalusto, koneet, laitteet, välineet, tarvikkeet, aineet, tilat, oikeudet, luvat ja

6 Sopimusluonnos 6 (18) 6.4 Vakuutukset 6.5 Verot ja maksut muut tarvittavat resurssit ja että se koko sopimuskauden ja palvelun suorittamisen ajan täyttää sopimuksessa ja tarjouspyynnössä toimittajalle ja palvelulle asetetut vaatimukset. Toimittaja sitoutuu koko sopimuskauden ajan pitämään yllä sopimuksen kohdealueen ajantasaista ja korkeatasoista asiantuntemusta. Toimittajalla tulee olla voimassa koko sopimuskauden ja palvelun suorittamisen ajan lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset tai toiminnan edellyttämät vakuutukset, mukaan lukien vastuuvakuutus, keskeytysvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Toimittajan tulee tilaajan pyynnöstä esittää tilaajalle riittävä selvitys vakuutuksista ja niiden voimassaolosta. Vastuuvakuutuksen tulee olla riittävä palvelun luonteeseen ja laajuuteen nähden ja kattaa myös mahdollisten alihankkijoiden osuuden palvelusta. Toimittaja suorittaa tästä sopimuksesta ja palvelun suorittamisesta johtuvat verolaeissa yrittäjälle tai yhtiölle säädetyt verot ja maksut. Toimittajan on oltava ennakkoperintärekisterissä. Toimittaja ottaa tarvittavat eläkelaeissa säädetyt vakuutukset sekä suorittaa niistä maksettavat maksut. Toimittajan tulee tilaajan pyynnöstä esittää määrätyssä ajassa tässä kohdassa mainituista maksuista ja asiakirjoista selvitykset. 6.6 Toimittajan tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden seuraaminen Toimittaja on vastuussa tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisista velvoitteistaan. Toimittajan on toimitettava tilaajalle sopimussuhteen aikana tilaajan pyytäessä tilaajavastuulain 5 :n mukaiset todistukset ja selvitykset. Toimittajan on toimitettava pyydetyt todistukset myös alihankkijoista tilaajan niitä pyytäessä. Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muut kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos toimittaja on laiminlyönyt tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa tai ei toimita määräajassa kyseisiä selvityksiä. Ennen sopimuksen purkamista tilaajan tulee kirjallisesti huomauttaa toimittajaa laiminlyönnistä ja sopimuksen purkamisen uhasta. Huomautuksessa on annettava toimittajalle kohtuullinen määräaika korjata laiminlyönti. 6.7 Ympäristöasiat, laadunvalvonta ja eettinen toiminta Toimittaja sitoutuu toiminnassaan ja palvelun suorittamisessa toimimaan eettisesti yleisesti hyväksytyllä tavalla sekä minimoimaan haitalliset ympäristövaikutukset. Polttoainekulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen osalta palveluntoimittajalta edellytetään autokohtaista polttoainekulutuksen ja/tai taloudellisen ajotavan seurannan järjestelmää. Palveluntoimittajalla pitää olla viimeistään sopimuskauden alkaessa toimintasuunnitelma kuljetusten energiatehokkuuden parantamiseksi sekä rutiinit sen seurannalle ja raportoinnille. Edellisen kohdan todentaminen: Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimuksen todistus aktiivijäsenyydestä,

7 Sopimusluonnos 7 (18) 6.8 EIB klausuuli ympäristöjohtamisjärjestelmä tai -ohjelma tai sen seurantaraportti tai muu vastaava dokumentaatio, josta polttoaineen ja/tai taloudellisen ajotavan aktiivinen seuranta ilmenee. Toimittajan tulee viipymättä kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle sellaisista toimittajan tiedossa olevista sopimuksen kohteeseen liittyvistä ja siihen vaikuttavista seikoista, joilla voi olla olennaista vaikutusta sopimuksen kohteen laatuun, tuottamiseen tai aikatauluun, potilasturvallisuuteen, tietosuojaan tai tietoturvallisuuteen. Edellä mainittu ilmoitusvelvollisuus koskee myös perusteltuja epäilyjä julkisista hankinnoista annetun lain 53 :ssä mainituista sopimuksen kohteeseen ja tai muutoin sopimukseen liittyvistä rangaistavista teoista. Tilaajalla on oikeus saada nähtäväkseen ja luovuttaa edelleen Euroopan investointipankille (EIB) lainsäädännön mukaisissa rajoissa rangaistavaan tekoon liittyvät tilinpäätökseen ja kirjanpitoon liittyvät asiakirjat siltä osin kun ne liittyvät investointihanketta koskevaan sopimuksen kohteeseen. Tilaajalla on oikeus ilmoittaa tähän kohtaan liittyvästä epäilyttävästä toiminnasta toimivaltaisille viranomaisille sekä investointihankkeiden osalta Euroopan investointipankille mahdollisen tämän sopimuksen mukaisen salassapitovelvollisuutensa estämättä. Toimittaja vakuuttaa, että sopimuksen kohteen toteuttamisen yhteydessä - se noudattaa kulloinkin voimassa olevaa soveltuvaa korruptiota ja lahjontaa koskevaa sekä soveltuvaa vero-, sosiaaliturva- ja muuta vastaavaa lainsäädäntöä - sen toimesta ei suoraan tai välillisesti anneta tai luvata rahaa tai rahanarvoista etuutta millekään taholle, jos tarkoituksena on saada lainvastaisesti tai muutoin sopimattomasti sopimus, liiketoimintaa tai lupa - sen toimesta ei suoraan tai välillisesti ryhdytä mihinkään muuhunkaan sopimattomaan toimeen edellä mainitussa tarkoituksessa - se noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä kirjanpidossaan, tileissään, laskutuksessaan ja muissa tämän kohdan velvoitteiden kannalta merkityksellisissä asiakirjoissaan. Toimittaja huolehtii kaikin sen käytettävissä olevin kohtuullisin keinoin, että myös sen alihankkijat noudattavat edellä mainittuja velvoitteita osallistuessaan sopimuksen kohteen toteuttamiseen. 7 ALIHANKINTA Toimittaja voi hankkia tarjouksessaan määrittelemänsä osan palvelusta alihankintana. Toimittaja vastaa alihankkijan osuudestaan kuten omastaan ja kelpoisuusvaatimukset koskevat myös alihankkijoita. Alihankkijan tulee täyttää sopimuksessa asetetut vaatimukset ja ne tulee toimittaa pyydettäessä. Toimittajan on kirjallisesti ilmoitettava tilaajan hyväksyttäväksi sopimuksen toteuttamisessa käyttämiensä alihankkijoiden lisäykset ja vaihtumiset. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä kieltää toimittajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa ilmoittamalla tästä kirjallisesti toimittajalle. Toimittaja vastaa alihankkijoiden työstä ja sen tuloksista kuten omastaan. Toimittaja on velvollinen ottamaan huomioon salassapitoa koskevat määräykset

8 Sopimusluonnos 8 (18) alihankintasopimuksia tehdessään. Toimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan toimittajalle asetettuja velvoitteita. Toimittaja vastaa siitä, että alihankkijat on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Lisäksi toimittaja tarkistaa vuosittain että alihankkijat ovat ennakkoperintärekisterin mukaan suorittaneet maksuunpannut verot sekä sosiaali- ja muut lakisääteiset maksut. 8 PALVELUN LAATU JA SIINÄ ESIINTYVÄT VIRHEET JA PUUTTEELLISUUDET 8.1 Palvelun on koko sopimuskauden ajan vastattava sitä mitä tässä sopimuksessa on sovittu. 8.2 JYSE 2009 PALVELUT yleisten ehtojen kohdan 5 lisäksi noudatetaan seuraavaa: Mikäli yksittäinen toimenpide ei laadultaan vastaa sovittua, on toimittaja aina velvollinen veloituksetta suorittamaan toimenpide uudestaan tilaajan vaatimuksesta. Mikäli toimittaja tilaajan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta ei korjaa palvelussa tai sen osassa olevaa virhettä tai puutetta kohtuullisessa ajassa ilman eri korvausta, tilaaja saa korjauttaa virheen tai laiminlyönnin taikka hankkia virheellisen palvelun toiselta toimittajalta. Tällöin tilaajalla on oikeus vaatia toimittajaa korvaamaan tilaajalle virheen tai laiminlyönnin korjauttamisesta aiheutuneet kustannukset tai kateostosta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Jos toimittaja ei kykene täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, on tilaajalla oikeus hankkia palvelu kokonaan tai osittain kolmannelta ilmoittamalla siitä ensin toimittajalle. Toimittaja on tällöin velvollinen korvaamaan tilaajalle sen erotuksen mitä kolmannen toimittajan hinnoittelun ja sopimushinnan välillä on, siltä osin kuin erotus ylittää mahdollisen hyvitysmaksun tai sopimussakon määrän. Tilaajalla ei ole velvollisuus maksaa palvelusta, joka ei vastaa sovittua tai joka ei ole suoritettu. Jos palvelu on virheellinen, on tilaajalla aina myös oikeus vaatia hinnanalennusta tai sanktioliitteessä 3 määritettyjä korvauksia. Tämän kohdan 8 lisäksi ja/tai sijaan tilaajalla on aina oikeus vaatia muita tilaajan tämän sopimuksen, JYSE 2009 PALVELUT yleisten ehtojen tai lain mukaisia oikeuksia. 9 TOIMITTAJAN VIIVÄSTYS 9.1 Mikäli toimittaja ei kykene aloittamaan kuljetuksia sovittuna ajankohtana, on tilaajalla oikeus JYSE 2009 PALVELUT yleisten ehtojen mukaisiin viivästyssakkoihin 9.2 Mikäli kuljetus viivästyy sovitusta aikataulusta tai on todennäköistä, että kuljetus voi viivästyä, toimittaja on velvollinen ryhtymään kaikkiin kohtuullisesti tarpeellisiin toimenpiteisiin myöhästymisen ja siitä johtuvien tilaajalle aiheutuvien haittavaikutusten minimoimiseksi. Toimittajan on viivytyksettä ilmoitettava tilaajalle myöhästymisestä ja ilmoitettava miten viivästyminen vaikuttaa muiden kuljetusten aikatauluun. Toimittajalla pitää olla tarvittavat varajärjestelmät ja poikkeusolosuunnitelmat.

9 Sopimusluonnos 9 (18) Selvyyden vuoksi todetaan, että toimittaja on vastuussa alihankkijoidensa viivästymisistä. 9.3 Mikäli toimittaja myöhästyy muusta kun tilaajasta johtuvista syistä, on toimittaja velvollinen omalla kustannuksellaan suorittamaan kuljetuksen perille ilman lisäviiveitä. Mikäli myöhästyminen johtuu tilaajasta johtuvista syistä, sovitaan miten myöhästynyt toimitus hoidetaan. 9.4 Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon, mikäli reitti myöhästyy muusta kuin tilaajasta johtuvista syistä. Sakon määräytyminen on selvitetty erikseen sanktioliitteessä (liite 3). 9.5 Mikäli toimittaja osoittaa, että viivästyminen johtui ylivoimaisesta esteestä tai epätavallisista ja merkittävistä poikkeuksista liikenneolosuhteista toimittajasta riippumattomista syistä, joita poikkeuksia ei kohtuudella ole voitu ennakoida, kohtien 9.2, 9.3 ja 9.4 mukaisia viivästys- ja sopimussakkoja ei sovelleta. 10 HINNAT, LASKUTUS JA MAKSUEHTO 10.1 Hinnat Hinnat ovat liitteessä 2. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Hinnat sisältävät tässä sopimuksessa ja tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvatun palvelun kaikkine toimittajan tehtävineen, velvollisuuksineen ja kuluineen. Toimittaja ei saa veloittaa muita kustannuksia tai kuluja. (Selvyyden vuoksi todetaan, että toimittaja ei saa veloittaa esimerkiksi tekemistään raporteista ja selvityksistä, kokouksiin osallistumisesta, ylityöstä, toimisto tai muista kuluista). Hinnat ovat kiinteät ensimmäiset kaksitoista (12) kuukautta palvelun alkamisesta. Tämän jälkeen hintoja voidaan tarkistaa neuvottelujen jälkeen. Toimittajalla on oikeus ehdottaa hinnantarkistuksia korkeintaan kerran kahdessatoista (12) kuukaudessa ja vain todellisten ja olennaisten kustannusten muutoksia vastaavasti. Yleisen kustannustason nousua ja muutokset tilastokeskuksen kuljetusalan indeksissä ei kuitenkaan voida pitää hyväksyttävänä perusteena hintojen korottamiselle. Toimittaja on toimitettava hintojen muutosesitys kirjallisena ja esittää tilaajalle asianmukainen selvitys hinnanmuutoksen perusteista sekä yksilöitävä ne perusteet, joihin se vetoaa hinnanmuutoksen perusteena. Hintojen korotusesitys ei kuitenkaan saa ylittää muutokset tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksissä (hinnantarkistusesityshetkellä viimeisin julkaistu kuukausi-indeksi verrattuna edellisen hinnan määräytymishetken kuukauden indeksilukuun; lähtölukuindeksi on heinäkuu 2015). Muutosesitys on toimitettava kolme kuukautta ennen esitettyä hinnankorotushetkeä. Hinnanmuutos edellyttää sopijapuolten välistä neuvottelua ja neuvottelun tulos tulee tilaajan hyväksyä kirjallisesti. Toimittajan tulee ilmoittaa hinnat optiokaudelle kuusi (6) kuukautta ennen mahdollisen optiokauden alkua. Tilaajalla on aina oikeus vaatia hintatason tarkistamista alaspäin mikäli palvelun tuottamiseen liittyvät kustannukset ovat laskeneet muutoin kuin tilapäisesti edellisen hinnan määräytymishetken jälkeen, tai mikäli vastaavien palvelujen hintataso

10 Sopimusluonnos 10 (18) 10.2 Laskutus markkinoilla on yleisesti laskenut muutoin kuin tilapäisesti, tai mikäli tilaajan volyymeissä tapahtuu olennaisia ja pysyviä muutoksia. Mikäli palvelun sisältöön tulee muutoksia kohdan 5.2 mukaisesti, tarkistetaan hintoja tilaajan vaatimuksesta seuraavasti: Mikäli toimipisteen osoite muuttuu eikä tällä ole olennainen vaikutus palvelun suorittamiseen, veloitusta ei tarkisteta. Mikäli toimipiste poistuu kokonaan eikä uutta toimipistettä tule tilalle, vähennetään toimipisteen laskennallinen osuus veloituksesta. Mikäli toimipisteitä lisätään ja tällä on olennainen vaikutus palvelun suorittamiseen ja kustannuksiin, voidaan veloitusta tarkistaa noudattaen sopimuksen mukaisia hinnoitteluperiaatteita ja hintatasoa, jonka tulee olla kohtuullinen. Hintojen muuttuessa laaditaan uusi hintaliite, joka liitetään tähän sopimukseen. Uudet hinnat astuvat voimaan kuukauden kuluttua hintojen muutosesityksen hyväksymisestä ellei toisin sovita. Tilaajalla on aina oikeus olla hyväksymättä hinnan muutoksia. Jos tilaaja ei hyväksy hinnankorotuksia tai asiasta ei päästä muutoinkaan yksimielisyyteen, tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus kokonaan tai hinnan muutoksen kohteena olevan palvelun osalta päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Jos tilaaja ei hyväksy hinnankorotuksia tai asiasta ei päästä muutoinkaan yksimielisyyteen, palvelun toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus hinnan muutoksen kohteena olevan palvelun osalta päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tapahduttava kirjallisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluhankintojen yleisten sopimusehtojen (liite 4) kohdan 3 mukaisella tavalla. Irtisanomisaikana sovelletaan ennen irtisanomista voimassa ollutta hintaa. Toimittaja laskuttaa sopimuksen mukaisesti suoritetusta ja toteutuneesta palvelusta kuukausittain jälkikäteen. Lasku lähetetään yhtenä kappaleena ja toimitetaan tilaajalle kuukauden 15. päivään mennessä, jollei tilaaja toisin ohjeista. Ennakkolaskuja ei hyväksytä. Laskutus tapahtuu tilaajan määrittelemillä laskutusviitteillä. Laskussa tai sen liitetiedostona on oltava päivä-, reitti- ja kuljetusmääräerittelyt tilaajan ohjeistuksen mukaisesti sekä liitetiedostona muut tiedot, jotka tilaaja tarvitsee korvauksen maksamista ja kuljetusten seurantaa varten. Laskut toimitetaan verkkolaskutuksena, ellei tilaaja toisin ohjeista. Mikäli tilaaja huomauttaa laskun perusteessa olevan epäselvyyksiä, on toimittajan selvitettävä laskutuksen epäselvyydet viivytyksettä. Tilaaja ei ole velvollinen suorittamaan epäselvää laskua. Toimittaja ei saa lisätä laskuihin toimitus-, laskutus- tai muita lisiä. Selvyyden vuoksi todetaan, että toimittajan alihankkija ei voi laskuttaa tilaajaa.

11 Sopimusluonnos 11 (18) Tilaajalla on oikeus vähentää viivästyssakko, palvelutasojen alittamisesta suoritettava hyvitys ja mahdolliset muut sopimussakot ja saatavansa toimittajalta toimittajalle tapahtuvista maksusuorituksista Maksuehto Maksut suoritetaan ainoastaan tilaajan hyväksymää laskua vastaan. Maksuehto on 30 päivää hyväksytyn toimituksen tai sen osan ajankohdasta tai laskun saapumispäivästä sen mukaan, kumpi on myöhäisempi. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. Sopimuskauden viimeinen maksu suoritetaan vasta, kun palvelun lopetukseen kuuluvat toimenpiteet on hyväksytysti suoritettu. 11 SOPIMUKSEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA YHTEISTYÖ 11.1 Toimittajan palvelun seuranta ja raportointi Toimittajan tulee seurata palvelun toteutumista ja valvoa palvelun laatua. Toimittaja antaa tilaajalle säännöllisesti selvityksen tuotetuista palveluista ja palvelun tuottamiseen liittyvistä seikoista (mukaan lukien sopimuksessa ja tarjouspyynnössä mainitut vakioraportit). Lisäksi toimittaja antaa tilaajalle muut tilaajan tarvitsemat tiedot ja kohtuullisesti pyytämät selvitykset. Raportit ja selvitykset tulee toimittaa suomen kielellä. Mahdollisista seikoista, jotka voivat vaikuttaa sopimuksen kohteeseen tai palvelun laatuun, tuottamiseen tai aikatauluun taikka tilaajan tai sen asiakkaiden toimintaan, tulee heti ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle. Reklamaatiot ja asiakaspalautteet on selvitettävä ilman viivettä ja raportoida tilaajalle. Toimittajan on pidettävä luetteloa kaikista palveluun liittyvistä asiakaspalautteista, reklamaatioista sekä vahinkotapauksista ja -päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin toimittajan vahinkotapahtumien asiakirjoihin myös sopimuksen päättymisen jälkeen Yhteyshenkilöt ja toimittajan palveluorganisaatio 11.3 Seurantakokoukset Tilaajan ja toimittajan nimeämien yhteyshenkilöiden tehtävänä on säännönmukaisesti seurata sopimuksen ja palvelun toteutumista, pitää yhteyttä palvelun kohteeseen ja selvittää ongelmatilanteet ja reklamaatiot yhteistyössä, selvittää palvelun tuottamiseen liittyviä järjestelyjä ja niihin liittyviä ongelmia. Yhteyshenkilön tehtävänä on myös tiedottaa oman organisaation sisällä ja toiselle sopijapuolelle sopimukseen ja palvelun toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Toimittajan palvelukuvaus on liitteessä 6. Tilaaja ja toimittaja pitävät kerran vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa seuranta- ja yhteistyökokouksia, joiden tarkoituksena on arvioida ja kehittää yhteistyötä,

12 Sopimusluonnos 12 (18) palvelujen toteutumista ja sujuvuutta, laatua, reklamaatioita, asiakastyytyväisyyttä ja palvelun sisällön muutostarpeita. Puheenjohtajana ja kokouksen koollekutsujana toimii tilaaja. Toimittaja tuottaa yhteistyökokousta varten tarpeellista tietoa, kuten asiakaspalautteet, reklamaatiot ja niiden yhteenveto, ja laadunvalvonnassa havaitut ongelmatilanteet. Tiedot toimitetaan tilaajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen seurantakokousta tai tilaajan kohtuullisesti pyytämässä lyhemmässä ajassa. Tilaajan pyynnöstä tai ongelmatapauksissa pidetään ylimääräisiä kokouksia niin paljon kuin asian ratkaisemiseksi katsotaan tarpeelliseksi. Kokoukset pidetään tilaajan tai toimittajan toimitiloissa, jollei erikseen toisin sovita Tilaajan sopimuksen seuranta ja auditointioikeus Tilaajalla on oikeus valvoa toimittajan taloudellisia edellytyksiä sopimuksen täyttämiseen sekä tämän sopimuksen perusteella järjestetyn toiminnan sisältöä ja toteuttamistapaa sekä suorittaa sen edellyttämiä tarkistuksia (sekä toimittajan että tämän käyttämien alihankkijoiden osalta) siltä osin kuin se on tarpeen sopimuksen noudattamisen toteamiseksi. Tilaajalla on oikeus mm. seurata toimintaa laadunvalvontamenetelmin kuten asiakastyytyväisyyskyselyiden tai muun auditoinnin sekä toiminnan tarkastusten avulla. Tilaajalla on oikeus tarkastaa tai teettää kolmannella riippumattomalla taholla tarkastus sen selvittämiseksi, onko sopimuksen kohde vaatimusten mukainen ja onko toimittaja toiminut sopimuksen mukaisesti ja onko toimittajalla taloudelliset edellytykset palvelun suorittamiseksi. 12 SALASSAPITOVELVOLLISUUS JA TIETOSUOJA Tilaaja noudattaa toiminnassaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Toimittaja sitoutuu pitämään salassa palveluun liittyvät aineistot ja tiedot sekä tilaajalta saamansa aineistot ja tiedot sikäli kuin ne ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Toimittaja sitoutuu noudattamaan JYSE 2009 PALVELUT yleisten ehtojen salassapitoa ja tietosuojaa koskevia ehtoja HUS:in tekemin muutoksin ja lisäyksin (liitteet 4 ja 5). Toimittaja ei saa käyttää sopimusta tai tilaajan nimeä markkinoinnissa ilman tilaajan kirjallista lupaa. Tämä on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. 13 YLIVOIMAINEN ESTE JYSE 2009 PALVELUT yleisten ehtojen kohdan 14 mukaisesti.

13 Sopimusluonnos 13 (18) 14 VAHINGONKORVAUS Sopijapuolella on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Sopijapuolella on lisäksi oikeus korvaukseen välillisestä vahingosta, jos toinen sopijapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella tai rikkonut salassapitovelvoitteita. Toimittaja vastaa tilaajalle aiheuttamansa vahingon korvaamisesta täysimääräisesti tiekuljetussopimuslain määräyksiä huomioiden. Mikäli toimittajan sopimusrikkomuksesta aiheutuu vahinkoa tilaajan asiakkaalle tai muulle ulkopuoliselle, joka tulee tilaajan korvattavaksi, tulee toimittajan korvata myös nämä vahingot. Tapauksessa, jossa tilaaja on laillisessa korvausvastuussa kolmanteen osapuoleen nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että tilaaja hoitaa korvauskäsittelyn oman hallinnollisen menettelyn mukaisesti. Mikäli vahinko on aiheutunut siitä, että toimittaja on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on tilaajalla oikeus kohdistaa toimittajaan korvausvaade. Toimittaja vastaa tilaajalle palvelun suorittamisessa käyttämänsä henkilön tilaajalle tai tilaajan asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä tai muusta toimittajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää tilaajalle maksettavan viivästyssakon ja muun sopijapuolten sopiman sopimussakon. Jos sopimus päättyy ennenaikaisesti toimittajasta johtuvasta syystä ja tästä aiheutuu vahinkoa tilaajalle, on tilaajalla oikeus vahingonkorvaukseen sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta. Toimittajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos hankintayksikölle on määrätty hankintalaissa (348/2007) tarkoitettu tehottomuusseuraamus tai sopimuskauden lyhentäminen. Tilaajan kokonaisvahingonkorvausvastuun enimmäismäärä on palvelusta suoritettua korvausta vastaava määrä. 15 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Tämä sopimus tulee voimaan kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Sopimus on voimassa neljä (4) vuotta <pp.kk.vvvv pp.kk.vvvv>. Hankintasopimukseen sisältyy kaksi yhden (1) vuoden mittaista optiokautta. Tilaaja ilmoittaa toimittajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä option käyttöön otosta. Tilaaja päättää option käytöstä. 16 SOPIMUKSEN PURKAMINEN

14 Sopimusluonnos 14 (18) Sopimus voidaan purkaa JYSE 2009 PALVELUT yleisten ehtojen mukaisesti. Tilaaja voi lisäksi purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain seuraavissa tilanteissa - palvelu ei ole tilaajan käytössä kohdan 5.8 mukaisesti taikka mikäli viikkoa ennen kun toiminnan pitäisi alkaa, näyttää todennäköiseltä, että toimittaja ei pysty aloittamaan toimintaansa sopimuksen mukaisesti - kohdan 11.4 mukaisissa tarkastuksissa havaitaan että toimittaja ei pysty täyttämään sopimuksen vaatimuksia. 17 SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN ERITYISTILANTEISSA Sopimus voidaan päättää JYSE 2009 PALVELUT yleisten ehtojen kohdan 18 mukaisesti. Lisäksi tilaajalla on sopimuksen mukaiset irtisanomisoikeudet. 18 AVUSTUSVELVOLLISUUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ JYSE 2009 PALVELUT yleisten ehtojen kohdan 23 mukaisesti. Toimittaja sitoutuu lisäksi seuraavaan: Tilaajan kirjallisesta pyynnöstä palveluntoimittaja sitoutuu sopimuksen päätyttyä jatkamaan palvelun toimittamista kokonaan tai osittain entisin ehdoin ylimenokauden ajan kunnes palvelun suorittaminen on siirretty uudelle palveluntoimittajalle tai tilaajan itsensä hoidettavaksi, kuitenkin korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi sopimuksen tai sen osan päättymisestä. 19 MUUT EHDOT Niiltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin mainittu, sovelletaan täydentävästi JYSE 2009 PALVELUT yleisiä ehtoja sellaisina kuin ne ovat tilaajan tekemin poikkeuksin ja lisäyksin (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluhankintojen yleiset sopimusehdot ) liitteet 4 ja SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Sopijapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet. Yhteyshenkilöillä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. 21 SOPIMUKSEN SIIRTO

15 Sopimusluonnos 15 (18) Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain. Muunlainen sopimuksen siirtäminen on sallittua vain toisen sopijapuolen kirjallisella luvalla. 22 MUUTOKSET TILAAJAN ORGANISAATIOSSA 22.1 Irtisanominen 22.2 Palvelun jatkuminen Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kokonaan tai osittain kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli lainsäädännön tai hallinnollisten järjestelyjen johdosta kuntayhtymän tai tilaajan toiminnassa tai organisaatiorakenteessa tapahtuu muutoksia. Mikäli osa tilaajan toiminnasta siirtyy sopimuksen aikana kolmannelle, sitoutuu toimittaja tilaajan kirjallisesta pyynnöstä jatkamaan palvelun toimittamista entisin ehdoin siirtyvälle osalle ylimenokauden ajan, kuitenkin korkeintaan kuuden (6) kuukauden ajan toteutuneen siirron jälkeen. Siirtyvä osa vastaa omista palvelun hankinnoista eikä tilaajalle ole siihen liittyen mitään vastuuta. 23 SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITAISUUKSIEN RATKAISU Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. 24 LIITTEET Tähän sopimukseen on liitetty seuraavat liitteet. LIITE 1 Kuljetusreitit ja aikataulut LIITE 2 Hinnat LIITE 3 Sanktiot LIITE4 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluhankintojen yleiset sopimusehdot LIITE 5 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) LIITE 6 Palvelukuvaus sisältäen kuvaus kuljetusten toteuttamisesta, kalustosta, henkilöstö resursseista, sijaisjärjestelyistä, kuljettajien perehdytyksestä ja reklamaatioprosessin 25 SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Sopimusasiakirjat muodostuvat tästä sopimuksesta ja kilpailutusasiakirjoista seuraavasti:

16 Sopimusluonnos 16 (18) 1) Sopimus liitteineen 2) Tarjouspyyntö 3) Tarjous Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, noudatetaan ensisijaisesti tätä sopimusta ja sen jälkeen muita asiakirjoja yllä mainitussa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä. 26 SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ, <Paikka ja aika > <Nimi> <Tehtävänimike> <Nimi> <Tehtävänimike> <TOIMITTTAJA> <Paikka ja aika > <Nimi> <Tehtävänimike> <Nimi> <Tehtävänimike>

17 Sopimusluonnos 17 (18) LASKUN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TIEDOT alkaen Arvonlisäverolain 209 b sisältää luettelon pakollisista laskumerkinnöistä, jotka Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri edellyttää laskuilla olevan: laskun päiväys juokseva tunniste (laskunumero) myyjän arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) myyjän ja ostajan virallinen nimi ja osoite myyjän pankkitili (viitenumero, ei pakollinen) tavaroiden/palveluiden määrä/laji kenelle ja milloin suoritettu tai toimitettu sekä mikäli tilaaja ilmoittanut, maksusitoumuksen tai tilauksen numero - laskun kohdistamiseksi oikeaan potilaaseen, tarvitaan potilasta koskevissa laskuissa potilaan nimi, syntymäaika (ppkkvv, ei hetun loppuosaa). Laskujen käsittelyn nopeuttamisen ja käsiteltävyyden takia tulee jokaisesta potilaasta tehdä oma lasku tavaroiden toimituspäivä/palvelujen suorituspäivä - potilasta koskevissa laskuissa käynti/hoitoajankohdat, käyntimäärät sekä käyntipäivät eriteltyinä veron peruste verokannoittain, yksikköhinta ilman veroa, verokanta, suoritettavan veron määrä merkintä myynnin verottomuudesta tai viittaus arvonlisäverolain taikka arvonlisäverodirektiivin kyseiseen säännökseen (esim. veroton terveydenhoitopalvelu) yhteensä maksettava määrä (laskun loppusumma) muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun Kevennetyt laskumerkintävaatimukset koskevat laskuja, joiden loppusumma on enintään 400 euroa: Laskun antamispäivä Myyjän nimi ja Y-tunnus sekä ensimmäisen laskun yhteydessä tarvittaessa YEL - todistuskopio tavaroiden/palveluiden määrä/laji kenelle ja milloin suoritettu tai toimitettu sekä mikäli tilaaja ilmoittanut, maksusitoumuksen tai tilauksen numero - laskun kohdistamiseksi oikeaan potilaaseen, tarvitaan potilasta koskevissa laskuissa potilaan nimi, syntymäaika (ppkkvv, ei hetun loppuosaa). Laskujen käsittelyn nopeuttamisen ja käsiteltävyyden takia tulee jokaisesta potilaasta tehdä oma lasku Suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain ja mikäli lasku ei sisällä arvonlisäveroa, verottomuuden peruste ilmoitettava (esim. veroton terveydenhoitopalvelu) muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun Potilasta koskevilla laskuilla ei saa olla hoitopalautetta, vaan se pitää toimittaa suoraan OPS:n tai maksusitoumuksen antaneeseen yksikköön (yksikön osoite on mainittu potilaskohtaisessa OPS / maksusitoumus lomakkeessa).

18 Sopimusluonnos 18 (18) YEL (yrittäjän eläkemaksu) Uuden palveluntuottajan on ensimmäisen laskun mukana toimitettava YEL-todistus tai selvitys miksi toimittaja ei ole YEL:n piirissä. Vanhojen palveluntuottajien osalta YEL todistus tai selvitys on toimitettava jokaisen vuoden ensimmäisen laskun liitteenä. Ilman edellä mainittuja tietoja laskua ei voida maksaa. Mikäli ei kuulu YEL:n piiriin, mutta toimittajalla on voimassa oleva ennakonperintärekisteriote pyydetään ilmoittamaan laskun lähettäjän henkilötunnus, kotiosoite, pankkitilitiedot ja verokorttitiedot ennakonpidätyksen toimittamiseksi. Työnohjaukset Verohallinnon päivätyssä ohjauksessa on ilmoitettu, että ulkopuolisten tahojen HUS:n henkilökunnalle suorittama työnohjaustoiminta sekä yksilölle että ryhmälle annettuna ei ole terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myymistä, koska kyseessä ei ole tutkimus tai hoito. Työnohjauksen antajan ammattipätevyydellä ei ole merkitystä asiassa. Työnohjaus täyttää myös liiketoiminnan kriteerit. Näin ollen toiminnasta pitää suorittaa arvonlisäveroa liikevaihdon ylittäessä tilikaudella 8500 (ALV 1.1, 3 34, 35 ; Dnro 561/40/2010). Mikäli työnohjaajan toiminta ei perustu työsuhteeseen eikä ole palkkaa, on kyseessä työkorvaus. Työkorvauksesta pitää suorittaa arvonlisäveroa. Jos työnohjauspalvelun myyjän liikevaihto jää alle 8500 eikä hän ole ilmoituksella merkitty arvonlisäverolliseksi, ei arvonlisäveroa tarvitse suorittaa. Poikkeus alvillisuuteen tulee, jos henkilö on saanut verottajalta oman päätöksen (määräaikaisen ennakkoratkaisun) verottomuudesta (Arvonlisäverolaki 190 ). Hakijan/laskuttajan täytyy laittaa tieto siitä laskulle oikein eli vastuu laskumerkinnöistä on hänellä. HUS:lle ei tarvitse toimittaa päätöksiä.

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot