KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE"

Transkriptio

1 KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1

2 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS Taustaa Kyselyn toteuttaminen Tulosten analyysi Taustamuuttujat 4 2 URA JA PALKKAUS Palkkaluokka ja henkilökohtaiset pisteet Palkkakehitys Työnhaku Kelan ulkopuolelta 8 3 TYÖSSÄ VIIHTYMINEN Työkaverit ja työilmapiiri Työn haastavuus ja vaihtelevuus Työaika Muut edut Palkka Esimies Asiakkaat 13 4 TYÖSSÄ KOETTU STRESSI 14 5 ESIMIESTYÖ 16 6 LOMAJÄRJESTELYT 18 7 NUORISOTOIMIKUNNAN TOIMINTA JA TIEDOTUS 20 8 YHTEENVETO 21 LIITE: Kyselylomake 2

3 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 1.1 Taustaa Tämä on raportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunnan tekemästä kuudennesta kyselystä. Kysely on tehty joka toinen vuosi, vuodesta 2002 alkaen. Vuoden 2012 kyselyä on päivitetty kysymysten osalta siten, että siitä on poistettu organisaatiomuutosten myötä vanhentuneita aiheita sekä kysymyksiä, joihin on saatu vakiintunut mielipide aiemmissa kyselyissä. Toisaalta on pyritty säilyttämään aikaisempien kyselyiden teemoja ja kysymyksiä, jotta voidaan tarkastella mahdollisia muutoksia pidemmällä aikavälillä. Kyselyn tavoitteena on selvittää nuorten näkemyksiä työelämän toimivuudesta usealla eri osa-alueella kuten palkkaus, esimiestyö ja stressin kokeminen työssä. Lisäksi kerätään seurantatietoa suhteessa aikaisempien vuosien kyselyihin. Vuoden 2012 kyselyssä haluttiin uutena asiana selvittää lomajärjestelyjen toimivuutta. Nuorisotoiminnan tarkoituksena ja tavoitteena on tukea ja auttaa toimihenkilöyhdistyksen nuorten jäsenten asemaa Kelassa ja edistää jäsenten keskinäistä yhteenkuuluvuutta. Nuorisotoimikunta pyrkii toiminnallaan tuomaan esille toimihenkilöyhdistyksessä ja sen päätöksenteossa nuorten jäsenten näkökulman asioihin. Tätä viestiä pyritään viemään myös työnantajalle. Kyselyiden toteuttaminen ja niiden tulosten raportointi sekä yhdistykselle että työnantajalle on yksi nuorisotoimikunnan työväline näiden tavoitteiden edistämisessä. Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoiminnan ikärajaa nostettiin Pardiaan liittymisen myötä, edellisen kyselyn toteuttamisen jälkeen, 35 vuodesta 40 vuoteen. Kelan henkilöstöosastolta saadun tiedon mukaan Kelan palveluksessa on 2044 alle 40-vuotiasta henkilöä, joista määräaikaisia on 396 henkilöä. Kaikkiaan kelalaisia on 6138, joista määräaikaisia on 462 henkilöä (tiedot ). Kelan toimihenkilöyhdistyksen jäseniä on 4262, josta nuoria on

4 1.2 Kyselyn toteuttaminen Kyselylomake muokattiin vuoden 2012 kyselyä varten edellisten versioiden pohjalta nuorisotoimikunnan vuoden 2011 kokouksissa. Teknisessä toteutuksessa tehtiin yhteistyötä palkansaajajärjestö Pardian kanssa. Kyselystä tiedotettiin kaikkia Kelan toimihenkilöyhdistyksen alle 40-vuotiaita toimihenkilöitä sähköpostiviestillä sekä yhdistyksen Internet-sivuilla. Vastaamisesta muistutettiin vielä kyselyn aikana kertaalleen niin ikään sähköpostitse. Kysely toteutettiin sähköisellä lomakkeella internetissä ajalla Vastauksia saatiin 327 kappaletta (v vastauksia 123 kappaletta). Nuorisotoimikunta koosti kyselyraportin vastausten yhteenvedon perusteella tammi-huhtikuun aikana Tulosten analyysi Tässä raportissa kyselylomakkeen kysymykset käydään järjestyksessä läpi. Kyselylomake on raportin liitteenä. Vastauksia verrataan soveltuvin osin aikaisempien kyselyiden tuloksiin. Tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia, mutta antavat suuntaa asioiden kehittymisestä. Vastaajien lukumäärä vaihtelee hieman kysymyksittäin, sillä kaikki vastaajat eivät ole vastanneet kaikkiin kysymyksiin ja osaan kysymyksistä on taas vastattu useampi vaihtoehto. Kaikkien kyselyyn osallistuneiden vastaukset on huomioitu. Raportissa tuodaan esiin myös suoria lainauksia vastauksista. Raportin lopussa esitetään yhteenveto, jonka yhteydessä pohditaan vastausten pohjalta toteutettavia jatkotoimenpiteitä. 1.4 Taustamuuttujat Kyselyn vastaajista 86 % oli naisia ja 14 % miehiä. Suurin osa vastaajista, 55 %, oli alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita. Ylemmän korkeakoulututkinnon oli suorittanut 10 % vastaajista ja 28 %:lla vastaajista oli toisen asteen tutkinto. Paikallishallinnossa työskenteli 77 % vastaajista ja loput suhteellisen tasaisesti 4

5 alue- ja keskushallinnossa sekä IT-osastolla ja yhteyskeskuksessa. Vastaajien koulutustaso sekä työskentely-yksiköiden jakauma olivat hyvin samankaltaiset kuin vuoden 2010 kyselyssä. Vastaajien valtakunnallinen jakauma oli melko tasainen, eniten vastaajia oli kuitenkin Länsi-Suomen alueelta. Vastaajien työsuhteen pituus vaihteli alle vuodesta yli kymmeneen vuoteen. Vastanneista 2 % oli työskennellyt Kelassa alle vuoden, 22 % 1-3 vuotta, 25 %:lla vastaajista työskentely oli kestänyt 3-5 vuotta, 35 %:lla 6-10 vuotta ja 16 % oli ollut Kelassa yli kymmenen vuotta. Työsuhteen kesto alle vuosi 1 3 vuotta 3 5 vuotta 6 10 vuotta yli 10 vuotta Kaavio 1. Vastaajien työsuhteen kesto Vastanneista 93 % oli vakinaisessa työsuhteessa ja määräaikaisessa työsuhteessa olevia oli 7 %. Vakinaisessa työsuhteessa olevien määrä on kasvanut aiemmin tehtyihin kyselyihin verrattuna. Edellisessä kyselyssä määräaikaisia oli reilu kymmenes vastanneista ja sitä ennen peräti neljännes oli määräaikaisia. Tässä kyselyssä selvitettiin ensimmäistä kertaa määräaikaisten työsopimusten peräkkäisyyttä. Kyselyn perusteella määräaikaisessa työsuhteessa olevien toimihenkilöiden työsuhdetta oli jatkettu useita kertoja. Kysymykseen vastanneista 63 %:lla työsuhdetta oli jatkettu vähintään viisi kertaa. 5

6 8 tai enemmän Alle hlöä Kaavio 2. Kuinka monta kertaa määräaikaista työsuhdetta on jatkettu. Määräaikaisen työsuhteen perusteena oli vastaajien mukaan ollut pääasiassa sijaisuus tai muut syyt kuten määräaikainen hanke ja työtilanteen vakiintumattomuus. Vastaajista 17 % ei tiennyt määräaikaisen työsuhteen perustetta lainkaan. Tämä vastaa edellisen kyselyn tilannetta. 2 URA JA PALKKAUS Kyselyssä tiedusteltiin nuorten toimihenkilöiden palkkaluokkaa ja henkilökohtaisia pisteitä sekä mielipidettä oman palkkakehityksen oikeudenmukaisuudesta. Vastaajilta kysyttiin myös, ovatko he hakeneet töitä aktiivisesti Kelan ulkopuolelta. 2.1 Palkkaluokka ja henkilökohtaiset pisteet Suurin osa (61 %) vastanneiden palkkaluokista sijoittui välille B3 - C1. Alin palkkaluokka oli A1 ja korkein D4. Henkilökohtaisten pisteiden keskiarvo oli 30. 6

7 Pienin pistemäärä oli 12 ja suurin 44 pistettä. Palkkaluokan ilmoittivat lähes kaikki vastaajat, mutta henkilökohtaiset pisteet jätti ilmoittamatta lähes 70 vastaajaa. Palkkaluokka B3 43 hlöä 37 hlöä 92 hlöä C1 15 hlöä 37 hlöä 108 hlöä Henkilökohtaiset pisteet alimmat korkeimmat pisteiden keskiarvo Taulukko 1. Yleisimmät palkkaluokat ja henkilökohtaiset pisteet 2.2. Palkkakehitys Omaa palkkakehitystään piti oikeudenmukaisena hieman alle puolet vastaajista (48 %). Tämä on hieman suurempi osa vastaajista kuin edellisessä kyselyssä, jossa tyytyväisten osuus oli 43 %. Vastaajia pyydettiin myös perustelemaan kantansa sekä myönteisen että kielteisen vastauksen yhteydessä. Palkkauskehitykseensä tyytymättömien vastauksissa nousi esiin useita palkkauksen epäkohtia. Osa näistä koski palkkausjärjestelmää ja osa sen käytännön soveltamista. Myös omaan palkkakehitykseensä tyytyväisten vastauksissa oli lukuisia kehittämisehdotuksia. Palkkaus ei aina vastaa työn vaativuutta tai pisteet omaa työsuoritusta. Toimihenkilölle oli aiemmin määriteltyjen työtehtävien lisäksi annettu myös muita töitä tai työtehtävät olivat muuttuneet vaativimmiksi, mutta sitä ei oltu kuitenkaan huomioitu palkkauksessa heti. Osa vastaajista koki epäoikeudenmukaisena myös sen, ettei kouluttamista tai toisen henkilön työhön opastamista huomioida palkkauksessa. Epäoikeudenmukaiselta tuntui vastaajista myös se, ettei vaativamman työtehtävän tilapäistä hoitamista huomioida vakituisen työn palkkauksessa. 7

8 Myöskään henkilökohtaiset pisteet eivät vastaajien mukaan ole aina työsuorituksen mukaiset. Palkkaluokkaa nostettaessa pisteitä taas lasketaan yleensä automaattisesti. Vastauksista nousee esiin esimiesten suuri päätösvalta palkkaukseen liittyen. Samaa työtehtäviä hoitavien henkilöiden palkkausta ei koeta tasavertaisena vaan henkilökohtaiset suhteet vaikuttavat. Pisteiden epäoikeudenmukaisuuteen esitettiin syyksi myös sitä, että jaettavana on vain tietty potti, joten pisteitä joudutaan karsimaan. Pisteitä saatettiin myös siirtää paikasta toiseen eli kun toisen osa-alueen pisteitä nostetaan, joudutaan toisen pisteitä laskemaan vastaavasti. Osa vastaajista koki epäoikeudenmukaisena sen, että pisteiden määrä voi olla kokeneella työntekijällä sama kuin alle vuoden Kelassa työskennelleellä henkilöllä. Uusien kelalaisten pistekehitystä pidettiin osittain parempana kuin pidempään talossa olleiden ja osa vastaajista toivoikin ikälisien maksamista osana tasapuolisempaa palkkausta. Vastauksissa mainittiin lisäksi, ettei kokemusta ja ammattitaitoa arvosteta. Palkkauskierroksilta poisjääminen esimerkiksi äitiysloman, nimikemuutoksen tai työsuhteen vakinaistamisen yhteydessä saattaa vaikuttaa niin, etteivät palkankorotukset kohdennu oikeudenmukaisesti. Työstä maksettavaa palkkaa työtehtävien vaativuuteen nähden pidettiin monessa vastauksessa myös yleisesti liian pienenä. Kesätyöntekijöiden palkkaus nostettiin erityisesti esiin ja osa kuvailikin sitä ala-arvoiseksi. Palkkakehitystä on kuitenkin joidenkin mielestä tapahtunut työssä kehittymisen myötä. Mikäli palkka nousee palkkakeskustelun myötä säännöllisesti, koetaan se toki palkitsevana. Myös palkan riitauttamisen myötä oli saatu muutoksia omaan palkkaan. 2.3 Työnhaku Kelan ulkopuolelta Aktiivisesti Kelan ulkopuolelta töitä oli hakenut 19 % vastanneista. Vastaava luku oli 20 % vuonna Yleisin syy työn hakemiseen muualta oli parempi palkkaus. 8

9 Osa vastaajista haki vaihtelua vallitsevaan tilanteeseen tai pyrki koulutustaan ja tietotaitoaan paremmin vastaavaan tehtävään. Myös pitkä työmatka oli syy hakea työtä talon ulkopuolelta. Töitä haettiin muualta myös, jos Kelan sisällä oleviin avoimiin työtehtäviin ei oltu valittu, vaikka niitä oli hakenut. Moni haki vakituista työtä, mikäli oli tällä hetkellä määräaikaisessa työsuhteessa. Yksittäisinä syinä mainittiin myös työympäristö, johtaminen ja työn vaativuus, jotka eivät ole omien odotusten mukaista. 3 TYÖSSÄ VIIHTYMINEN Vastaajia pyydettiin valitsemaan annetuista vaihtoehdoista kolme tärkeintä asiaa, jotka heidän mielestään vaikuttavat viihtyvyyteen työssä. Myös muun syyn sai ilmoittaa avoimena vastauksena. Lisäksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan sanallisesti, miten valitut vaihtoehdot vaikuttavat työssä viihtymiseen Kaavio 3. Työssä viihtyminen. Työkaverit ja työilmapiiri vaikuttivat eniten siihen, että nuori toimihenkilö viihtyy työssään. Toiseksi tärkeimpänä asiana pidettiin työn haastavuutta ja 9

10 vaihtelevuutta. Myös työajalla oli suuri vaikutus työssä viihtymiseen. Vastausten perusteella muilla työsuhde-eduilla, palkalla, esimiehellä tai asiakkailla ei ollut yhtä suurta vaikutusta työviihtyvyyteen. Työssä viihtyvyyteen vaikuttivat osalla vastaajista lisäksi työpaikan sijainti sekä työpaikan pysyvyys. Yleisin kolmen vaihtoehdon kombinaatio vastauksissa oli työkaverit ja työilmapiiri, työn haastavuus sekä palkka. Vastaajat toivat esiin eri osa-alueista sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Työilmapiirin vuoksi on kiva mennä töihin, työn sisällön vuoksi on kiva olla töissä ja palkan vuoksi on kiva mennä kotiin. Jos työkaverit on ikäviä, ei halua mennä töihin. Jos työt on surkeita ja ei saa tehdä, mitä haluaa, niin miksi mennä aamulla töihin. Jos ei saa tarpeeksi palkkaa, hakee muualta töitä. 3.1 Työkaverit ja työilmapiiri Työkaverit vaikuttivat työssä viihtymiseen pääsääntöisesti positiivisesti. Moni piti työkavereita ystävinä myös työajan ulkopuolella. Hyvä ja paikka paikoin rentokin työilmapiiri mahdollistaa viihtymisen työnkuvaltaan ankeammassakin työssä. Vastauksista nousi esiin myös toisissa toimipisteissä oleva huono työilmapiiri, johon kuitenkin tuovat helpotusta hyvät työkaverit. Työkaverit auttavat paitsi itse työn tekemisessä, myös tekemällä työpäivistä mukavia. Työkaverit on tosi tärkeitä, jotta saa tukea samassa asemassa olevilta. Nuorena on vaikea mennä vanhempien mammojen kanssa kaveeraamaan (kuppikunnat ja nuorten halventaminen). Siksi on mukavaa, että on about saman ikäisiä työkavereita. Varsinkin vaativassa työssä mahtavat työkaverit ja heidän tuki sekä hyvä, vapaa 10

11 työilmapiiri on erittäin tärkeä jaksamisen kannalta. Huono työilmapiiri ja työkaverit rasittavat henkistä jaksamista. Jos ei tukea saa eikä pysty käymään asioita läpi omalla persoonallaan, on työssäolo raskasta. 3.2 Työn haastavuus ja vaihtelevuus Monella vastaajista on haastava ja vaihteleva työ, jonka vuoksi he viihtyvät hyvin Kelassa. Usea vastaaja mainitsi hyvänä asiana myös sen, että on saanut ajan myötä vaativampia töitä. Osa pitää raskaana vain ratkaisutyön tai asiakaspalvelutyön tekemistä ja he haluaisivatkin tehdä molempia sopivassa suhteessa. Vain harva vastaajista piti työtään yksitoikkoisena tai ankeana. En jaksaisi tehdä liukuhihnatyötä vaan nautin haasteista ja vaativistakin työtehtävistä. Vaihtelevuus on myös tärkeää mielenkiinnon säilymisen kannalta. Työn tulee olla mielekästä ja haasteellista, liiallinen putkinäköisyys johtuen työnkuvien kaventamisesta ovat tehneet ilmapiiriä itsekkääksi, haluaisin työskennellä vapautuneemmassa ilmapiirissä. Olen saanut työssäni kehittyä ja saanut vaativampia tehtäviä, joita huomaan tarvitsevani. Tämä pitää minua edelleen tässä työssä. Koen, että osaamisellani on vaikutusta. Työn sisältö voisi olla vaihtelevampaa. 3.2 Työaika Suurin osa vastaajista piti työaikaa ja varsinkin liukumia yhtenä tärkeimmistä syistä, miksi he viihtyvät työssään. Varsinkin perheelliset vastaajat arvostavat liukumia paljon. Myös niin sanottu virastotyöaika (maanantaista perjantaihin klo 8-16) sai paljon kehuja. Kuitenkin toivottiin lisää erilaisia vaihtoehtoja työaikoihin 11

12 tai mahdollisuutta jopa osa-aikaiseen työhön muutenkin kuin terveydellisistä syistä. Pidän liukuvasta työajasta, voi paremmin suunnitella vapaa-ajan menoja. Työaika on helpottanut arjen pyörittämistä kotona, kun on aina sama työaika ja illat sekä viikonloput + viikolle osuvat pyhäpäivät kotona. Liukuva työaika tärkein ja tekee mahdolliseksi asioiden hoitamisen (muutoin virka-aikaa tekevänä vaikea ehtiä esim. virastoasioille). "Pitäisi olla mahdollisuus työaikajoustoihin muillekin kuin lapsia hankkiville ihmisille. Kun vuorotteluvapaalakikin muuttui siten, että vaaditaan 10 vuoden työhistoria, ei nuorella lapsettomalla ihmisellä ole mitään mahdollisuutta saada edes palkatonta virkavapaata, jos niin haluaisi." 3.3 Muut edut Hyvä ja kattava työterveyshuolto on monelle tärkeä varsinkin siksi, että palkka ei ole niin hyvä kuin yksityisellä sektorilla. Positiivisia mainintoja saivat myös lounasetu sekä liikuntasetelit. Lounasetu on tärkeä, josta toivottavasti ei tulla luopumaan. Hyvä työterveyshuolto, vaikkakin liian kaukana, ergonomiaan kiinnitetään hyvin huomiota, työolosuhteita pyritään saamaan mahdollisimman hyviksi. On hienoa, että työnantaja tukee liikunnassa avustamalla liikuntasetelien hankinnassa. Hammashoito, fysioterapia ja gyn. palvelut sekä kattava työterveyshuolto erittäin tärkeitä ja lisäävät osaltaan työssä jaksamista. 12

13 3.5 Palkka Palkka vaikutti vastaajien mukaan negatiivisesti työssä viihtyvyyteen siinä mielessä, että sen koettiin olevan liian pieni työn haastavuuteen verrattuna. Vastaajat tiedostivat toki, että on tärkeää, että palkka tulee säännöllisesti. Palkka on suurin motivaattorini työn tekemiselle. Palkka on kyllä mielestäni liian pieni verrattuna muilla aloilla koulutustani vastaavissa tehtävissä oleviin, joten se saa toisinaan miettimään työpaikan vaihtoa. 3.6 Esimies Useassa vastauksessa kävi ilmi esimiehen suuri vaikutus työssä viihtyvyyteen, erityisesti mikäli hänen kanssaan ei tule toimeen. Monella vastaajalla oli kuitenkin hyvä esimies, mikä vähensi osaltaan työn stressaavuutta. Haluaisin työskennellä vuorovaikutuksessa esimieheni kanssa, minulla siis virtuaaliesimies ja koen, että minulla on tällä hetkellä 3 ns. esimiestä eli oma/lähi ja seinien esimies ja työskentelyparini. Esimies vaikuttaa todella paljon työssäviihtyvyyteen. Hyvä esimies osaa kannustaa työntekijöitä ja hänelle uskaltaa ja voi kertoa kaiken, mikä mieltä painaa. Oma esimieheni on juuri tällainen. 3.7 Asiakkaat Asiakkailta saatu hyvä palaute vaikutti työssä viihtymiseen asiakaspalvelutehtävissä työskentelevillä. Osa vastaajista muistutti, että asiakkaat ovat kuitenkin se syy, miksi työtä Kelassa tehdään. 13

14 Työn vaihtelevuus ja vaativuus ja haastavat asiakkaat saavat tunteman itsensä tärkeäksi ja asiantuntevaksi. Vuosien myötä osaaminen kasvaa, siitä saa kiitosta asiakkailta. Asiakkaat ovat ihania ja todellakin on rikkaus saada auttaa niin monenlaisia ihmisiä niin monenlaisissa elämäntilanteissa. 4 TYÖSSÄ KOETTU STRESSI Kyselyyn vastanneista 49 % (45 % v. 2010) koki työssään stressiä kuukausittain, 23 % viikoittain (29 %), 6 % (8 %) päivittäin ja 22 % (18 %) ei ollenkaan. Tulokset ovat pitkälti samansuuntaisia kuin edellisessä kyselyssä. Stressin kokemisella ei ole eroa sukupuolten välillä tai sen suhteen, onko vastaaja vakituisessa vai määräaikaisessa työsuhteessa. Eniten stressiä koettiin pääkaupunkiseudulla ja keskushallinnossa. Yhteyskeskuksessa oli paljon vastaajia, jotka kokivat stressiä päivittäin, mutta toisaalta myös paljon heitä, jotka eivät kokeneet sitä lainkaan. 23 % 6 % 22 % 49 % En ollenkaan Kuukausittain Viikoittain Päivittäin Kaavio 4. Stressin kokeminen. 14

15 Suurin osa stressiä kokeneista vastaajista piti syynä stressiin erityisesti kiireistä työtahtia, monia muutoksia, epärealistisia tavoitteita sekä resurssien vähyyttä. Vastauksissa tuli esille, että myös esimiehellä on iso rooli siinä, miten toimihenkilö jaksaa työssään. Lisäksi stressiä aiheuttivat määräaikaiset työsuhteet, töiden jakaminen epätasaisesti sekä osaamisen puute. Enimmäkseen työmäärästä. Viimeisen puolen vuoden ajan töitä on ollut niin paljon, että se uuvuttaa. Toisaalta myös jatkuvat, yleensä 3 kk pituiset työsuhteet stressaavat, koska jatkosta ei ole koskaan tietoa. Elän siis jatkuvassa epävarmuudessa. Myös esimiestason viesti siitä, että meitä on liikaa, on uuvuttavaa. Koko ajan on pelko töiden loppumisesta, vaikka töitä on todella paljon. Kelan nykyiset työtavat ja menetelmät, järjetön työtahti. Osin myös työn määrä. Ei saa sellaista oppia kuin tarvitsisi. Tuen saaminen mielipiteillesi vaikeutuu koko ajan. Entistä vaikeammat/laajemmat asiat ja väkivallan uhka. Epävarmuus tulevasta. Alaisten eriarvoinen kohtelu. Stressin oireina eniten oli koettu väsymystä, ärtymystä, turhautuneisuutta, univaikeuksia ja keskittymiskyvyn puutetta. Vähemmän oli koettu jännittyneisyyttä, fyysisiä oireita (esim. rytmihäiriöt, vatsavaivat, päänsärky), huolestuneisuutta, muistiongelmia ja pelokkuutta. Vakituiset työntekijät kokivat stressin eniten väsymyksenä. Keskittymiskyvyn puute vaivasi erityisesti yli kymmenen vuotta talossa olleita. Miehet olivat enemmän huolestuneita, kun taas naisilla oli enemmän fyysisiä oireita. Stressiä aiheutti myös työn ja muun elämän yhteensovittaminen. Niin sanottua hyvää stressiä ei vastausten mukaan ole juurikaan koettu. 15

16 5 ESIMIESTYÖ Kyselyssä selvitettiin aikaisempien vuosien tapaan nuorten kelalaisten tyytyväisyyttä lähiesimiehensä johtamistapaan. Edellisestä kyselystä poiketen vastaajia pyydettiin kuitenkin valitsemaan ensin kyllä tai en vastausvaihtoehdoista sopivin. Lisäksi pyydettiin avoimella kysymyksellä perustelemaan vastausta. Lähiesimiehen johtamistapaan tyytyväisiä oli enemmistö eli 74 % vastanneista. Vastaavasti tyytymättömien osuus oli 26 % vastanneista. Edellisessä kyselyssä tämä kysymys oli avoin, mutta niiden perusteella reilu puolet vastaajista oli tyytyväisiä ja joka kolmas tyytymätön lähiesimieheensä. Avovastausten perusteella moni oli periaatteessa tyytyväinen, mutta toisaalta myös sitä mieltä että esimiestyössä olisi paljon parannettavaakin. Pääosin avointen vastausten sisältö noudatti edellisen kyselyn linjaa. Oli myös positiivista todeta, ettei avovastauksissa juurikaan ollut ääriesimerkkejä tyytymättömyyttä aiheuttavasta johtamistavasta kuten Lähiesimieheni ei johda, hän vain on. Keskeisiksi hyvän esimiehen ominaisuuksiksi mainittiin oikeudenmukaisuus ja luotettavuus. Useassa vastauksessa käsiteltiin esimiehen tapaa organisoida, osallistua ja kantaa vastuuta työyhteisön toiminnasta. Hyvä esimies kohtelee alaisiaan tasapuolisesti. Esimiestyössä onnistuminen edellyttää myös hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää tiedonkulkua ja tiedottamista. Tyytyväisiä oltiin esimieheen, jonka koettiin olevan alaistensa puolella. Lähiesimieheni on oikeudenmukainen ja tarttuu asioihin reippaasti. Hän arvostaa alaistensa mielipiteitä ja pyrkii korjaamaan epäkohdat mahdollisimman pian. Hän pitää meidän tiimin puolta! Hyvää esimiestä on helppo lähestyä ja hän on läsnä kun häntä tarvitaan. Vakuutuspiirien lukumäärän vähentäminen on johtanut suuriin yksiköihin, joka monen kohdalla tarkoittaa työskentelyä virtuaalitiimissä. Tämä muodostaa 16

17 uudenlaisia haasteita esimiestyölle. Tyytymättömyyttä koettiinkin siitä, että esimies ei ollut tavoitettavissa riittävästi, eikä häneltä saatu tarvittavaa tukea. Lähiesimies 60 kilometrin päässä, ei tapaa kuin 1-2 kertaa kuussa. Vaikka hyvältä esimieheltä odotettiin joustavuutta, uskallusta tehdä nopeita päätöksiä ja rohkeutta seisoa päätösten takana, toisaalta oltiin tyytymättömiä lähiesimiehen todellisten vaikutusmahdollisuuksien vähäisyyteen. Tyytymättömyyttä koettiin erityisesti siitä, ettei lähiesimiehellä ole todellista valtaa puuttua epäkohtiin. Kelassa toiminnan kehittämisen ja muutoksen tahti on ollut viime vuosina nopeaa. Loppuvuodesta otimme käyttöön Oiwan, jonka myötä jokainen on joutunut päivittämään osaamistaan. Muutoksessa esimiehen rooli korostuu. Kyselyn stressiä käsittelevässä osiossa esimiestyön merkitys nousikin esiin. Esimiehen odotetaan vastaavan toiminnan sujumisesta kuten myös huolehtivan omalta osaltaan työyhteisön työhyvinvoinnista. Tyytyväisiä oltiin esimieheen, joka tarttuu ongelmiin heti, on jämäkkä auktoriteetti, mutta myös inhimillinen ja omaa hyvät sosiaaliset taidot. Lähiesimieheni on helposti lähestyttävä, luo hyvää henkeä tiimiin, on kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista. Useissa vastauksissa toistui myös arvostus esimiehen etuusosaamiseen sekä alaistensa työn sisällön tuntemukseen. Työssä viihtyvyyden kannalta esimiestyötä ei koettu yhtä tärkeäksi kuin esim. työkavereita, työaikaa tai palkkaa. 17

18 6 LOMAJÄRJESTELYT Tässä kyselyssä selvitettiin ensimmäistä kertaa työpaikan lomajärjestelyjen toimivuutta sekä sitä, pystyvätkö vastaajat pitämään lomansa itselleen sopivana ajankohtana. Suurin osa vastaajista, 77 %, oli sitä mieltä, että lomajärjestelyt ovat sellaiset, että ne auttavat jaksamaan paremmin ja että työstä pystyy irtautumaan. Samoin suurin osa vastaajista, 70 % oli sitä mieltä, että loman pystyy pitämään itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Lomajärjestelyjen koettiin auttavan jaksamaan paremmin ja auttavan irtautumaan työstä esimerkiksi siksi, että lomatoiveet otetaan huomioon ja loman saa silloin kuin haluaa ja lyhyelläkin varoitusajalla. Lisäksi lomajärjestelyt ovat toimivia ja joustavia. Vastaajien mielestä lomaa on riittävästi ja sen voi pitää tarpeeksi pitkänä yhtenäisenä jaksona. Vastauksista nousi kuitenkin selkeästi esiin se, että lomajärjestelyjen koettiin tiukentuneen. Eri yksiköissä oli vastaajien mukaan paljon erilaisia lomakieltoja ja - rajoituksia. Loman ajankohta saatetaan määrätä tai lomaa ei saa silloin, kun haluaa. Monessa paikassa myös tiettyinä aikoina on lomakieltoja tai loma pitää päättää liian aikaisin. Lisäksi koettiin epätasa-arvoista kohtelua lomien suhteen esimerkiksi perheellisten ja perheettömien tai pidempään talossa olleiden ja uusien työntekijöiden välillä. Kysymykseen pystytkö pitämään lomasi sinulle parhaiten sopivana ajankohtana pyydettiin myös perusteluja. Vastaukset olivat pitkälti edellisen kysymyksen vastauksien kaltaisia. Suurin osa kokee, että lomista pystyy sopimaan tai ne saa pitää itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Vastaajilta kysyttiin, miten työnantaja voisi tukea eri elämäntilanteissa olevia työntekijöitä työjärjestelyiden avulla. Osa vastaajista koki nykyiset järjestelyt riittäviksi. Monet toivoivat parannusta liukumien käyttöön esimerkiksi 18

19 asiakaspalvelussa tai yhteyskeskuksessa työskentelevien osalta. Nykyään on olemassa paljon erilaisia järjestelyjä joita voidaan käyttää (osaaikatyö, vuorotteluvapaa, työvuorojärjestelyt, osittainen hoitovapaa). Mielestäni enempää eri vaihtoehtoja ei tarvita. Asiakaspalvelutyössä olevilla on huomattavasti hankalampi sovittaa työaikaliukumat elämäntilanteeseen. Jokainen poikkeus on etukäteen tiedettävä ja erikseen anottava, tällaista ristiä ei ratkaisupuolella ole. Liukuva työaikakin olisi mukava saada toimimaan niin, että plussasaldoa kertyisi. Jos vaikka saisi leimata itsensä sisään heti kun tulee työpisteelle Monet vastaajat toivoivat etätyömahdollisuutta joko kotona tai toisessa toimistossa. Etätyö, kotityö yms joustavan tekemisen mahdollistavat mallit ajattelusta pitäisi päästä eroon. Läsnäolo työpisteellä ei ole sama kuin tuottavuus. Olemme yksikössä saaneet mahdollisuuden tehdä etätöitä 1-2 pv viikossa kotoa käsin. tämä on hieno asia. Vastaajat toivoivat työnantajan tarjoavan erilaisia työajan joustoja, kuten mahdollisuutta osa-aikatyöhön tai lyhennettyyn työaikaan sekä työaikapankkia ja tiivistettyä työaikaa. Mahdollisuus lyhennettyyn työaikaan voisi olla muillakin kuin pienten lasten vanhemmilla. Joustava työaika tukee ja lisäksi voisi olla muitakin työaikajärjestelyjä. Esimerkiksi lyhennetty työaika eri muodoissaan. 19

20 Työntekijän elämäntilanteen sekä toiveiden, kuten lomatoiveiden, huomioimista pidettiin tärkeänä, samoin joustoa työjärjestelyissä ja vaihtelevuutta työtehtävissä. Lapsiperheille toivottiin enemmän erilaisia joustoja, toisaalta koettiin että lapsiperheet ja ikääntyvät otetaan hyvin huomioon ja heidät huomioidaan työjärjestelyissä. Tarjoamalla joustavammin vaihtelevuutta työtehtäviin. Huomioisi työntekijän elämäntilanteen. Esim. pienten lasten vanhempi saisi pitää loman koulun loma-aikana, perhe saisi olla yhdessä. Ei rajoittaisi loma-ajoissa. Katsoisi kaikkien olevan samalla lähtöviivalla; lapsettomat, perheelliset, iäkkäämmät, vähemmän työskennelleet kaikki. 7 NUORISOTOIMIKUNNAN TOIMINTA JA TIEDOTUS Kyselyssä selvitettiin asioita, joihin nuorisotoimikunnan tulisi panostaa sekä sitä millaisia tapahtumia tai koulutuksia nuorisotoimikunnan toivotaan järjestävän. Kyselystä ilmeni, että panostusta toivottiin erityisesti palkkaukseen liittyviin asioihin sekä työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Panostusta toivottiin myös määräaikaisten toimihenkilöiden asemaan, nuorten urakehitykseen sekä tasaarvoisuuteen. Vastausten painopisteet ovat pysyneet hyvin samankaltaisina edellisiin kyselyihin verrattuna. Nuorisotoimikunnan toivottiin myös vievän kehittämisehdotuksia eteenpäin sekä tiedottavan nuoria asioista. Lisäksi toivottiin aloite- tai viestikanavaa, joka ei vaatisi fyysistä osallistumista esimerkiksi tapahtumiin. Koulutuksiin kaivattiin tietoa ja hauskuutta sopivassa tasapainossa. Koulutuksiin ja tapahtumiin aiheiksi toivottiin työehtosopimukseen, työssä jaksamiseen sekä työhyvinvointiin liittyviä 20

21 asioita. Muutamille vastaajille yhdistyksen tai nuorisotoimikunnan toiminta oli vierasta. Vastaajista vajaa kolmannes, 27 %, on osallistunut nuorten koulutuksiin tai tapahtumiin, 73 % ei ole osallistunut. Syiksi siihen, miksi tapahtumiin tai koulutuksiin ei ole osallistuttu, mainittiin kiinnostuksen tai ajan puute, perhesyyt, se että tilaisuudet ovat kaukana tai aiheet eivät ole kiinnostaneet, tiedonpuute tai se että tilaisuuksiin ei vaan ole tullut yksin lähdettyä. Lähes kaikki tapahtumiin osallistuneet vastaajat (98 %) olivat niihin tyytyväisiä. Suurin osa vastaajista, 80 %, piti sähköpostia parhaana ja nopeimpana kanavana saada tietoa nuorisotoimikunnan toiminnasta, koulutuksista ja tapahtumista. Muut tiedotuskanavat, yhdistyksen Internet-sivut, sosiaalinen media sekä henkilökohtainen posti kotiin, saivat tasaisesti kannatusta. Kyselyssä pyydettiin myös esittämään kehittämisehdotuksia nuorisotoimikunnalle tulevaa toimintaa ajatellen. Vastausten mukaan nuorisotoimikunnan sekä yhdistyksen toimintaa tulisi tuoda enemmän ja rohkeammin esille eri foorumeilla. Vastaajista osa viestitti, että toiminta saisi lisäksi olla entistä enemmän nimenomaan nuorten näköistä. Toivottiin myös pienempiä, paikallisia tapahtumia kuten elokuvailtoja eri paikkakunnille sekä kokoontumisia muiden tapahtumien, kuten festivaalien yhteyteen. Ehdotettiin myös tiedotuksen kehittämistä, kuten infopakettia uusille kelalaisille. Myös julkisia kannanottoja Kelan muutoksiin kaivattiin osassa vastauksia. 8 YHTEENVETO Kyselyn tulokset luovat aikaisempien vuosien tapaan kuvaa Kelan nuorista toimihenkilöistä omaa työtään ja työnantajaa arvostavana sekä työssä viihtyvänä joukkona. Erot yksittäisten toimihenkilöiden välillä ovat kuitenkin huomattavia ja 21

22 epäkohtia ilmenee kuten varmasti jokaisella työpaikalla. Tämän ja aikaisempien kyselyiden pohjalta nuorisotoimikunta on huolissaan siitä, ovatko vallitseva taloudellinen tilanne tai organisaation sisäiset syyt johtaneet määräaikaisten työsuhteiden perusteettomaan ketjuttamiseen. Suuri osa määräaikaisista työsuhteista näyttää vastausten perusteella asiallisesti perustelluilta. Useiden määräaikaisten työsuhteiden kasaantuminen samalle toimihenkilölle herättää kuitenkin kysymyksen siitä, kuinka pitkäaikaista esimerkiksi ruuhkan purku tai vakiintumaton tilanne voi olla. Haastetta on myös toimihenkilöiden oman tietoisuuden lisäämisessä, jotta jokainen määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä tietäisi perustelun järjestelylle. Palkkausjärjestelmään ei pääsääntöisesti olla tyytyväisiä. Vastauksissa kävi ilmi se, että palkkaus ei pysy työtehtävien muutoksen mukana. Tämä johtunee osittain siitäkin, että palkkausjärjestelmää ei tunneta tarpeeksi hyvin, eikä hallinnollisia korotuksia työtehtävien vaihtuessa osata vaatia. Lisäksi nuoret työntekijät kokevat vahvasti, että työssä kehittyminen ei näy palkassa. Tämä kyselyn vastaukset toivat esille sen, että nykyisin Kelaan tulevat saavat paremmat pisteet kuin pari, kolme vuotta sitten tulleet. Tämä aiheuttaa epäoikeudenmukaisuuden tunteen, kun juuri Kelaan tulleella on sama palkka kuin useamman vuoden Kelassa jo olleella. Kesätyöntekijöiden palkkaus on jo muuttunut parempaan suuntaan, jota nuorisotoimikunta on toivonut useamman vuoden ajan mm. TES-esityksissään. Tähän kyselyyn vastanneiden henkilökohtaisten pisteiden keskiarvo on 30, kun koko Kelan työntekijöiden pisteiden keskiarvo on 36,2. Pardian v tekemän kyselyn mukaan yli 40-vuotiaista 59 %:lla palkka on e/kk, kun alle 40- vuotiailla samalla määrällä palkka on e/kk. On luonnollista, että pidempään työelämässä olleilla on isommat henkilökohtaiset pisteet ja suurempi palkka kyselyyn vastanneista kuitenkin enemmän kuin puolet on ollut Kelassa yli 6 vuotta ja heistä peräti kolmasosa yli 10 vuotta. 22

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23 SISÄLTÖ HTP 2007 211/280/2008 JOHDANTO... 2 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 4 1.1 TIKESSÄ ON AMMATTITAITOINEN, ITSEÄÄN JA TYÖTEHTÄVIÄÄN AKTIIVISESTI KEHITTÄVÄ HENKILÖSTÖ... 4 1.1.1

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELIperheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Hannele Palukka ja Tiina Tiilikka Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Loppuraportti ALKUSANAT Tässä raportissa esitellään tutkimushankkeen Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Tiina Laine Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot