Metsähalltus, Suomen valtion edustajana Osoite: Syväyksenkatu 22, SUOMUSSALMI Y ritys- ja yhteisötunnus:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsähalltus, Suomen valtion edustajana Osoite: Syväyksenkatu 22, 89600 SUOMUSSALMI Y ritys- ja yhteisötunnus: 01 16726-7"

Transkriptio

1 .IMETSAHALLITUS 1/5 VUOKRASOPIMUS Käyttöoikeus VUOKRANANT AJA Metsähalltus, Suomen valtion edustajana Osoite: Syväyksenkatu 22, SUOMUSSALMI Y ritys- ja yhteisötunnus: Yhteyshenkilö sopimuksen tekohetkellä: Humalamäki Mirja Puh: VUOKRALAINEN / VUOKRALAISET Hyrynsalmen kunta Osoite: Ostolaskut, PL 405 (Laskutie 1), KAINUU Yritys ja yhteisötunnus: Yhteyshenkilö sopimuksen tekohetkellä: Raimo Kuvaja Puh: VUOKRA-AIKA Vuokra-aika alkaa Vuokra-aika päättyy VUOKRAKOHDE Vuokrattava alue on merkitty sopimuksen liitteenä olevaan karttaan ja sijaitsee seuraavalla kiinteistöllä: Kunta 105 HYRYNSALMI Kylä 893 VALTION METSÄMAAT Nimi HYRYNSALMEN VALTIONMAA RN:o 10-1 Sijainnin kuvaus: Ratsastusreitti (1,85 km) ja vaellusreitti (2,4 km) Kokkoharjussa Vuokra-alueen pinta-ala on noin 0,85 hehtaaria. KÄYTTÖTARKOITUS Alue vuokrataan seuraavaan käyttötarkoitukseen: Ratsastus- ja vaellusreitti VUOKRAN MÄÄRÄ Kertakorvaus on 750 euroa.

2 ra.. ~~~M~li:iScA~M~A~b~L.~I+U~S.. 2/5 VUOKRAN MAKSAMINEN Kertakorvaus laskutetaan tämän sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja se erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua sopimuksen allekiijoituspäivästä. Maksun viivästyessä maksamattomalle erälle peritään korkolain (633/82) 4 :n mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Viivästyskoron lisäksi vuokralainen on velvollinen maksamaan perimisestä aiheutuvat kulut perimispalkkioineen. SOPIMUKSEN ERITYIS- JA VAKIOEHDOT Käyttöoikeuden sisältö Metsähallitus luovuttaa tällä sopimuksella Hyrynsalmen kunnalle oikeuden perustaa valtion omistamalle maalle ratsastusreitin ja vaellusreitin kartan osoittamaan paikkaan Kokkohaij ussa. Ratsastusreitin leveys on noin 2 metriä ja uuden reitinosan pituus noin 1950 metriä. Vaellusreitin leveys on noin 2 m ja uuden reitin pituus noin 2400 metriä. Reitin rakentaminen ja kunnossapito Reitin rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa käyttöoikeuden saaja. Metsähallitus ei osallistu reitin rakentamiseen eikä sen kunnossapitoon. Reittien tulee olla kaikkien luonnossa liikkujien käytettävissä. Reittisuunnitelmalle on saatava Metsähallituksen hyväksyntä. Käyttöoikeuden saaja vastaa siitä, että rakentamisessa ja kunnossapidossa otetaan huomioon maisemalliset ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat. Reitti on rakennettava ja mahdolliset raivausjätteet tasattava tai maisemoitava Metsähallituksen hyväksymällä tavalla niitä periaatteita noudattaen, joita Metsähallitus on itse sitoutunut noudattamaan ympäristö- ja laatujärjestelmässään. Metsähallitus voi antaa näistä tarkempia ohjeita. Metsähallituksen pyynnöstä on järjestettävä katselmus ennen reitin rakentamisen aloittamista. Kokkohaijulla havaituista vanhan metsän kääväkäslajeista valtaosa esiintyy kaatuneilla männyn keloilla. Yksittäisiä kelomaapuita ja järeitä kuusi- tai haapamaapuita tulee kiertää ja jättää ehjiksi reitin varteen. Alueelta on liito-oravahavaintoja. Sen vuoksi tulee säästää reitin varrelta kaikki mahdolliset liito-oravan pesäpuut. Reitin varren kuusikoista ja kuusisekametsistä säästetään järeät, kääpäiset ja kolottuneet haavat ja kaadettavista kuusista (ml. nuoret kuuset) tulee vilkaista, ettei niissä ole oravan risupesiä. Käyttöoikeuden saajalla ei ole oikeutta ilman Metsähallituksen suostumusta ryhtyä muihin kuin tässä sopimuksessa määriteltyihin toimenpiteisiin reitin kunnossapitämiseksi, rakentamiseksi tai parantamiseksi. Mahdollisten muiden työkoneiden kuin moottorikeikkojen käytöstä reitin rakentamisen tai kunnossapidon yhteydessä on sovittava erikseen. Uralla oleva puusto Reitillä oleva puusto kuuluu Metsähallitukselle. Mahdollisesta puuston poistamisesta ja poiskuljetuksesta on sovittava tarkemmin Metsähallituksen paikallisen edustajan kanssa. Käyttöoikeuden saaja maksaa ylimääräiset kustannukset tai huolehtii omalla kustannuksellaan

3 I METSÄHALLITUS 3/5 puuston poistamisesta ja poiskuljetuksesta. Puusta laskutetaan vähittäismyyntihinnaston mukaisesti. Reitin merkitseminen Käyttöoikeuden saaja on velvollinen merkitsemään reitin riittävän selvästi maastoon. Merkinnässä ei saa käyttää muovia. Metsähallitus antaa tarvittaessa tästä tarkempia ohjeita. Vahingonkorvaus Käyttöoikeuden saaja on velvollinen korvaamaan rakennus- ja kunnossapitotöiden yhteydessä Metsähallitukselle tai kolmannelle mahdollisesti aiheuttamansa vahingon. Vastuu reitin turvallsuudesta Käyttöoikeuden saaja vastaa reitistä ja sen turvallisuudesta. Metsähallitus ei vastaa reittiä käytettäessä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Tiealueen käyttö reittinä Jos Metsähallitukselle tulee sopimuksen voimassaoloaikana tarve ottaa reitin osana käytetty tie tai tieura muuhun ajoneuvoliikenteeseen, tulee käyttöoikeuden saajan etsiä yhdessä Metsähallituksen paikallisen yhteyshenkilön kanssa joko pysyvä tai tilapäinen kiertotie tälle osalle reittiä. Metsänhoito- ja hakkuutoimenpiteet Ympärillä olevia metsätalousalueita käytetään normaalisti metsätaloustarkoituksiin Metsähallituksen ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Tämä sopimus ei ole esteenä reitin ympäristön metsätaloudelliselle käytölle, eikä Metsähallitus ole korvausvelvollinen metsätalouden tai muun toiminnan aiheuttamasta häiriöstä, haitasta tai vahingosta. Metsähallituksella on oikeus liikkua reitillä metsäkoneilla töiden sitä vaatiessa. Reitti pyritään säilyttämään koskemattomana metsänhoitotoimenpiteiden aikana. Metsähalltuksen oikeus uran käyttöön Metsähallituksen työntekijöillä ja henkilöillä, jotka suorittavat Metsähallituksen toimeksiannosta esim. valvontatehtäviä, on oikeus käyttää Metsähallituksen maalla kulkevaa reittiä korvauksetta. Maaperän saastuminen ja roskaantuminen Käyttöoikeuden saaja vastaa siitä, ettei reitti ja sen ympäristö roskaannu ja että saastuttavien aineiden joutuminen maaperään estetään. Mikäli alue tai osa siitä on kuitenkin käyttöoikeuden saajan toiminnasta johtuen sopimusaikana saastunut, käyttöoikeuden saaja on velvollinen huolehtimaan alueen puhdistamisesta siten kuin ympäristönsuojelulaissa (86/2000, 75 ) säädetään. Saastumistapauksista on ilmoitettava välittömästi Metsähallituksen paikalliselle yhteyshenkilölle. Mikäli käyttöoikeuden saaja laiminlyö tässä tarkoitetun velvollisuutensa, Metsähallituksella on oikeus tutkia ja puhdistaa saastunut alue käyttöoikeuden saajan lukuun ja periä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset käyttöoikeuden saajalta. Katselmukset Metsähallituksella on oikeus tehdä tai teettää alueella sopimusehtojen noudattamista koskevia tarkastuksia. Käyttöoikeuden saajalla, jolle tarkastuksesta on etukäteen ilmoitettava, on oikeus

4 I~M-E :r~sca~m~a~b-b-i~tlj-s 4/5 olla tarkastuksessa läsnä. Jos katselmus aiheuttaa muistutuksia, Metsähallitus ilmoittaa käyttöoikeuden saajalle ajan, jonka kuluessa puutteet on korjattava. Käyttöoikeuden siirto Käyttöoikeuden saaja ei saa siirtää käyttöoikeutta toiselle ilman Metsähallituksen kiijallista suostumusta. Ilmoitukset ja tiedoksiannot Käyttöoikeuden saajan on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti Metsähallitukselle osoitteenmuutokset. Metsähallituksella on oikeus antaa käyttöoikeuden saajalle tähän sopimukseen perustuvat tiedoksiannot, ilmoitukset ja kehotukset lähettämällä ne todisteellisesti käyttöoikeuden saajan viimeksi Metsähallitukselle ilmoittamaan osoitteeseen. Tiedoksiannon katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty mainittuun osoitteeseen. Sopimuksen päättäminen ja toimenpiteet vuokra-ajan päättyessä Vuokrasopimus lakkaa olemasta voimassa ilman irtisanomista vuokra-ajan päätyttyä. Kesken sopimuskauden vuokralaisella ja vuokranantajalla on oikeus sanoa vuokrasopimus irti maanvuokralaissa säädetyillä perusteilla. Jos vuokralainen ja vuokranantaja ovat yksimielisiä, vuokrasopimus voidaan päättää kesken sopimuskauden myös sopimalla. Vuokralaisen on kolmen (3) kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä kustannuksellaan poistettava tekemänsä merkinnät ja rakenteet vuokra-alueelta, siistittävä vuokraalue ja luovutettava alue vuokranantajan vapaaseen hallintaan. Mikäli tässä tarkoitettua velvollisuutta ei ole täytetty kolmen (3) kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä, vuokranantajalla on oikeus siistiä alue vuokralaisen kustannuksella. Vuokralainen on velvollinen suorittamaan vuokraa vastaavaa korvausta vuokra-alueen käytöstä myös vuokrakauden jälkeiseltä ajalta siihen saakka, kunnes vuokra-alue on puhdistettuna jätetty vuokranantajan vapaaseen hallintaan. Henkilötietojen rekisteröinti ja luovutus Tässä sopimuksessa olevat käyttöoikeuden saajan henkilötiedot rekisteröidään Metsähallituksen vuokrarekisteriin. Henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999). Käyttöoikeuden saajalla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Metsähallituksella on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramarkkinointiin, ellei asiakas tätä kiellä. Kiellän osoitetietojeni käyttämisen edellä mainittuun tarkoitukseen CJ. Sopimuksen muuttaminen ja sopimuksen voimaantulo Tämän vuokrasopimuksen muutokset ja lisäykset tehdään kiijallisina molempien sopimuspuolten allekiijoituksilla vahvistettuina ja liitetään tähän sopimukseen.

5 ~ =1=McEIS.ÄHAL.L 1 TU S 5/5 Tämä sopimus tulee voimaan, kun sekä vuokralainen että vuokranantaja ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopimuksen ja sopimuksen mukainen kertakorvaus on suoritettu. Tosite kertakorvauksen maksamisesta on tämän sopimuksen liitteenä. Tähän sopimukseen sovelletaan maanvuokralain (258/1966) ja soveltuvin osin maastoliikennelain (1710/1995) säännöksiä. Tätä sopimusta on laadittu kaksi samanlaista kappaletta, yksi vuokralaiselle ja yksi vuokranantajalie. Hyväksymme edellä olevan vuokrasopimuksen ja sitoudumme täyttämään sen ehdot. Paikka ja aika Kajaanissa Metsähallitus Vuokranantaja Paikka ja aika Hyrynsalmella Hyrynsalmen kunta Vuokralainen Veikko Hiltunen Aluejohtaja Heimo Keränen Kunnanjohtaja Raimo Kuvaja Rakennustarkastaja

6 . Sopimus /MYY/10 1: I~ I ~

7 I l /í:k -(' KOKKOHARJU~j REITIT OLEMASSA OLEVAT REITIT L~,-,1 Moottorikelkkaura 2.,... UI -- Hiihtolatu.. 3, UKKoreitti - -=/ ~~ :: : H~~.. -,' =-?~.. '.. 5 /y;/ - ~ ~ MITTAKAAVA i r....2' -1 if.:;&:~l Ratsastusreitt (rengas), Valtionmaalla 2,8 km josta 1,5 km kulkee latu-uralla. UPM:n Ja valtion rajalla kelkkauran pohjaa 0,8 km, Kokonaan UPM:n maalla 0,4 km, jossa reitti kulkisi pääosin kelkkauran ja ladun pohjaa, UPM:n maalla tarvitaan 50 m uutta uraa reittiä varten, ~êjlgn' fnj:3!~m~ jvãf rña.tílã~vmréveyss'pûn"rrffšmölisír2rm1 ~1~ l~~sãstqj!ttik~vi), VãiTIö'llä10 5q1~Krn7 i.~\ìey,s' ~r. w= - h. e -= -f-- -:- i -,-- 1=: ~ P.ikka-ja kävei~l V~tionmaall~0,75 kija UPM:n maalla 1,25 km --VaItLonmaalla f7"~ Valtionmaalla:D55 k~ :Jã/ãñ K U IR U rèittiefn-lìag'a'a&ti lan ~rije leve ys 1,..JJJlassa.on_1,5_nfEt.;'S 'i~~ l~ ~( ~:~ ~.".~~~ ;"e(!n.(os,.( :. ;;J= fi= -:t= -Æ,,) -~~~ '- \'t,:;,,~s= ~i.~ ", \~\t~t - fj:' -= :~~; ~ :. - :.) J ~ '~, PatokoSKI ~ ~ KaatÐia~ - -~- = == -

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA 2 Johdanto OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA Hyvää vuokravälitystapaa koskevan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat, jotka koskevat

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Venesatamaohjeet Veneiden ja trailereiden kausisäilytysohjeet 6 05 02

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Venesatamaohjeet Veneiden ja trailereiden kausisäilytysohjeet 6 05 02 I VENESATAMAOHJEET II VENEIDEN JA TRAILEREIDEN KAUSISÄILYTYSOHJEET I VENESATAMAOHJEET Tekninen lautakunta hyväksynyt 10.2.2015 Voimaantulopäivä 1.3.2015 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Näitä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot