Laajennetun työssäoppimisen projekti Pirkanmaan ammattiopistossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laajennetun työssäoppimisen projekti Pirkanmaan ammattiopistossa"

Transkriptio

1 Pirkanmaan ammattiopistossa Opetushallitus Toisen vaiheen toteutussuunnitelma ajalle 1/ /2010 ( )

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Versionhallinta Projektin tavoitteet Hankkeen toteutussuunnitelma Projektin laadunvarmistus, hallinnointi ja raportointi mallin laajentaminen Pirkanmaan koulutuskonsernissa Teoriaopetuksen mallintaminen Opettajan/opinto-ohjaajan ohjausosaamisen kehittäminen Budjetti projektin toisesta toimintavuodesta Rahoituslaskelma ( )... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Henkilöstöresurssit Projektiorganisaatio Riskianalyysi Tiedottaminen ja viestintä Kohderyhmät Tiedottamisen välineet ja tavat / 11

3 1. Versionhallinta Versio Laatija Kuvaus muutoksesta 0.1 Armi Salminen Luonnos projektihakemuksen pohjalta 0.2 Armi Salminen Tarkistus in kanssa 0.3 Salminen/Achrén Tarkistus virallisen projektipäätöksen mukaisesti Projektin asettaminen 1.1 Hevonkorpi, Salminen; Achrén Projektisuunnitelman ensimmäisen vaiheen päivitys 1.2 Hevonkorpi; Projektisuunnitelman toinen vaihe Achrén 2.0 Achrén; Hevonkorpi 2. vaiheen projektisuunnitelma 2. Projektin tavoitteet Projektin nimi on 2+1 oppisopimuksella viimeinen vuosi. Sen ensimmäinen vaihe käynnistyi syksyllä Tavoitteena oli kehittää malli opiskelijoiden viimeisen opintovuoden opintojen suorittamiseksi oppisopimuksella (2+1-malli). Joidenkin alojen ammatillisesti koulutetun työvoiman pula Pirkanmaalla oli johtanut siihen, että moni opintojen päättövaiheessa oleva nuori siirtyi työelämään ennen ammatillisen perustutkinnon suorittamista. Ikäluokalta puuttui myös ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja, jolloin osa nuorista oli vaarassa syrjäytyä. Projektin ensimmäinen vaihe eteni suunnitelmien mukaisesti, mutta syksyllä 2008 alkanut talouskriisi heikensi määrällisten tavoitteiden saavuttamista. Vuonna 2009 suoritti 24 auto-, hotelli-, ravintola- ja catering-, kone- ja metalli-, käsi- ja taideteollisuus-, sähkö- ja rakennusalan sekä talotekniikan opiskelijaa opintonsa loppuun oppisopimuksella. Opiskelijoiden ja työelämän palaute oli pääsääntöisesti hyvä. Mallin soveltamisen suunnittelu laajeni syksyllä 2009 sosiaali- ja terveys-, kotitalous- ja kuluttajapalvelu-, käsija taideteollisuus-, turvallisuus- sekä liiketalouden alalle oppisopimuksella (2+1) opiskelee 10 hotelli-, ravintola- ja catering-alan, 4 sähköalan, 1 kone- ja metallialan, 1 autoalan, 2 talotekniikan ja 2 käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijaa. Tammikuussa 2010 aloittaa 1-2 sote-alan opiskelijaa. Lisäksi vireillä on useita muita oppisopimussuunnitelmia. Marraskuussa 2009 käynnistettiin Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen kanssa yhteisen prosessin kehittäminen ja vastuualueiden selkeyttäminen ja rajapintojen määrittely: - ennen oppisopimusta: markkinointi ja tiedotus, yritysten rekrytointi, tarkastaminen ja koulutus, HOPS ja hankintasopimus - oppisopimuksen aikana: ohjaus ja arviointi, arvosanojen tuottaminen ja dokumentointi 3 / 11

4 - oppisopimuksen päätyttyä: tutkintotodistuksen tuottaminen (päättö- ja näyttötodistus sekä todistus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta). Jatkohankkeen tavoitteena on - testata ja täydentää kehitettyä mallia - laajentaa mallin soveltamista uusille tutkintoaloille, esimerkiksi turvallisuus-, käsi- ja taideteollisuus-, liiketalous-, matkailu- ja logistiikan alalle - kokonaisprojektin määrällinen tavoite vähintään 25 opiskelijaa / lukuvuosi - mallintaa erilaisia tapoja toteuttaa oppisopimuskoulutuksen teoriaopetusta - testata mallin soveltuvuutta henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien joustavaan työn ja oppilaitosopetuksen vuorotteluun - valmentaa opettajia ja opinto-ohjaajia (yhteensä 16) monipuoliseen henkilökohtaisten opintopolkujen ohjaamiseen (mentoroinnin hyödyntäminen) - kuvata 2+1-, 1+2- tai 2+2 mallin prosessi - kehittää mallille palaute- ja kehittämisjärjestelmä 2+1-mallissa viimeisen opintovuoden työssä oppimisen laajuus vaihtelee yksilöittäin / tutkinnoittain opintoviikon välillä, joten perustutkintoihin sisältyvä työssäoppimisen osuus laajenee tutkinnosta riippuen 50-80%. Projektiin osallistuu vähintään 10 tutkintoalan vastuuopettajaa ja 7 koulutustarkastajaa. Se kattaa ensisijaisesti seuraavat perustutkinnot: autoalan, elintarvikealan, hotelli-, ravintolaja catering-alan, kone- ja metallialan, kotitalous- ja kuluttajapalvelualan, käsi- ja taideteollisuusalan, liiketalouden, logistiikan, matkailualan, rakennusalan, sosiaali- ja terveysalan, sähkö- ja automaatiotekniikan, talotekniikan, tietojenkäsittelyn, turvallisuusalan sekä turvallisuusalan perustutkinnoissa. Kokonaishankkeen päätavoitteena on kehittää toimiva ja kontekstista riippumaton malli 2+1, oppisopimuksella viimeinen vuosi koulutukselle, kuvata sen prosessi sidosryhmien (yritykset, oppisopimuskeskus, ammattiopisto) yhteistyön näkökulmasta, kehittää mallin laadunvarmistusjärjestelmä sekä valmentaa opettajia ja opinto-ohjaajia. Mallin kehittämiseen sisältyvät seuraavat osatavoitteet ja tulokset: - mallin soveltamisen edellyttämät yritysten valintakriteerit - työpaikkakouluttajiksi rekrytoitujen yritysten pankki - toimintaan valmennetut työpaikkakouluttajat - työvaltaiseen koulutukseen soveltuvat opetussuunnitelmien toteuttamissuunnitelmat - laadintaperiaatteet yrityskohtaisiin opetussuunnitelmiin, jotka sisältävät suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta - periaatteet oppisopimusopiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadintaan, yhtenäiset periaatteet opintojen henkilökohtaistamiselle - teoriaopetuksen mallintaminen - opiskelijoiden rekrytointi- ja tutustuttamismateriaalin ja ohjeistuksen testaus ja kehittäminen - oppimistehtävä- ja materiaalipankki toimintaa varten 4 / 11

5 - opiskelijoiden ohjauksen mallintaminen - opettajien työelämäyhteistyövalmiudet paranevat (työturvallisuus, työpaikkakouluttajien valmennus, osaamisen arviointi, uudenlaiset yhteistyömuodot) - alueellinen työelämäyhteistyö parantuu ja vakiintuu - ilman tutkintoa työelämään siirtyneiden opiskelijoiden tutkintojen loppuunsaattaminen - ammatillisen opiskelun tukeminen ja tutkinnon suorittamisen varmistaminen niille, joille työvaltainen opiskelu on toimivampi opiskelutapa kuin koulussa opiskelu - (opiskelijoiden saattaminen työelämään aiemmin aloilla, joilla esiintyy jatkuvaa työvoimapulaa tavoite talouslaman väistymisen jälkeen) Tässä hankesuunnitelmassa kuvataan 2+1-mallin jatkokehittämisen vaiheet vuonna 2010 sekä vaiheisiin sisältyvät konkreettiset toteutussuunnitelmat. Koska mallin suunnittelu ja toteutus tapahtuvat yhtäaikaisesti, muodostuu prosessin kuluessa käsitys jokaisen toiminnon toimivuudesta ja samalla myös parantamiskeinoista. Ammattiopiston opetussuunnitelman mukaan tutkintoon sisältyvät yhteiset opinnot (20 ov) sijoittuvat kahdelle ensimmäiselle opintovuodelle, jolloin opiskelija on suorittanut ammattitaitoa täydentävät opinnot ja saavuttanut jatko-opintokelpoisuuden ennen viimeistä opintovuottaan. Yksi oppisopimukseen siirtymisen kriteereistä onkin se, että opiskelija on suorittanut hyväksytysti yhteiset opinnot. Muita kriteereitä ovat itseohjautuvuus, itsenäisyys ja jo saavutetut työelämävalmiudet sekä aloitteellisuus yrityksen ja työpaikkakouluttajan löytämisessä. Työssäoppimisen osuus lisääntyy alasta ja opiskelijasta riippuen jopa % (mittari: HOPSssa esiintyvien työssäoppimisviikkojen määrän keskiarvo tutkinnoittain suhteutettuna kyseisen tutkinnon ammattiopiston opetussuunnitelman tutkintokohtaisen osan työssäoppimisviikkomäärään). Hankkeen toinen vuosi koostuu seuraavista toiminnoista - prosessin kuvaaminen sekä mallin toteutukseen osallistuvien sidosryhmien vastuualueiden ja niiden rajapintojen määrittely - mallin laajentamiseen sisältyvä vastuuopettajien opetussuunnitelmatyö yhteistyössä koulutustarkastajien ja yritysten edustajien kanssa, mallin markkinointi, opiskelijoiden rekrytointi ja henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinta sekä mallin pilotointi käytännössä - teoriaopetuksen mallintaminen oppisopimuskoulutuksessa eri tutkintoaloilla - opettaja/opinto-ohjaaja-työparin valmennus henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadintaan (mentorointi) - mallin arviointi ja korjaaminen sekä raportointi - projektin laadunvarmistus, hallinnointi ja raportointi 5 / 11

6 3. Hankkeen toteutussuunnitelma Toteutussuunnitelmassa määritellään hankkeen toisen vuoden toteutuksen päävaiheet, aikataulu ja vastuuhenkilöt. Hankkeen projektipäällikkönä toimii opettaja ja projektinjohtajana, kustannusten hyväksyjänä koulutuspäällikkö ja projektipalvelusihteerinä Tiina-Maija Mattila. Hankeprosessin kehittämisestä PAOssa vastaa apulaisrehtori Leena Joensivu. Seuraavissa taulukoissa on esitelty toteutuksen aikataulu päävaiheiden osalta: 3.1. Projektin laadunvarmistus, hallinnointi ja raportointi Lukuvuoden kokemusten perusteella on syntynyt tarve kuvata malliin sisältyvä yhteistyö- ja ohjausprosessi ennen oppisopimusta, oppisopimuksen aikana sekä oppisopimuksen jälkeen. Tämä selkeyttää sidosryhmien välistä yhteistyötä, eri toimijoiden vastuualueita ja niiden rajapintoja sekä tehostaa toimintaa ja varmistaa sen laatua. Toimenpide / Vaihe Prosessi kuvattu, palaute- ja kehittämisjärjestelmä suunniteltu ja toimeenpano käynnistetty - 2. vaiheen toteutussuunnitelma - 1. vaiheen väliraportointi - yhdistetty toteutussuunnitelma - loppuraportointi ja suunnitelma mallin vakiinnuttamiseksi ja levittämiseksi Hankkeen asettamisen valmistelu, kustannusten, dokumentoinnin ja seurannan pelisääntöjen sekä toiminnan välitarkastuspisteiden määrittely ja tiedottaminen Ohjausryhmän nimeäminen ja kokoukset Vastuuhenkilö ja keskeiset toimijat, Tiina Hevonkorpi, koulutustarkastajat koulutussihteerit, Tiina Hevonkorpi, Tiina-Maija Mattila / Tiina Hevonkorpi ja Tiina-Maija Mattila Leena Joensivu,, Aikataulu 5/ /2010 2/ mallin laajentaminen Pirkanmaan koulutuskonsernissa Mallin suunnittelussa Pirkanmaan koulutuskonsernissa tehdään tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen kanssa. Oppisopimuskeskuksen koulutustarkastajat ovat myös suunnittelemassa opiskelijoiden henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia yhdessä tutkintoalojen vastuuopettajien kanssa, näin varmistetaan toiminnan molemminpuolinen sujuvuus ja opiskelijoiden opintojen eteneminen aikataulussa. 6 / 11

7 Toimenpide / Vaihe Pilotin suunnittelu ja markkinointi Opetus- ja arviointisuunnitelmien muokkaus, hops-lomake, opiskelijoiden rekrytointi, hopsien laadinta Oppimateriaalin ja oppimistehtävien laadinta Oppimisen ja opintojen ohjaus ja arviointi, työpaikkakouluttajan valmennus Yritysesitteiden ja tiedotteiden laatiminen ja jakelu Vastuuhenkilö ja keskeiset toimijat, tutkintoalan vastuuopettaja, tutkintoalan vastuuopettaja, koulutustarkastaja, työpaikkakouluttaja, tutkintoalan vastuuopettaja, tutkintoalan vastuuopettaja, koulutustarkastaja, tutkintoalan vastuuopettaja, koulutustarkastaja Aikataulu käynnistynyt, jatkuu käynnistynyt, jatkuu käynnistynyt, jatkuu ennen oppisopimusta, oppisopimuksen aikana ennen oppisopimusta, oppisopimuksen alussa 3.3. Teoriaopetuksen mallintaminen Toimenpide / Vaihe Verkkoympäristön kokoaminen edellisestä aiheesta Erilaisten kontaktiopetusmallien testaaminen ja synergian hyödyntäminen kontaktiopetuksessa Vastuuhenkilö ja keskeiset Aikataulu toimijat, valmis 10/2010 tutkintoalan vastuuopettaja ja tutkintoalan vastuuopettaja valmis 10/ Opettajan/opinto-ohjaajan ohjausosaamisen kehittäminen Toimenpide / Vaihe Opettajien ja opinto-ohjaajien lähivalmennusmallin suunnittelu Opettajien ja opinto-ohjaajien lähivalmennuksen toteutus ja ohjaus Tiedottaminen Vastuuhenkilö ja keskeiset toimijat,, OpTu- ja tutkintoalan koulutuspäällikkö, opo,, OpTu- ja tutkintoalan koulutuspäällikkö, opo,, OpTu- ja tutkintoalan koulutuspäällikkö, opo Aikataulu 2/2010 alkaa 3/2010 jatkuva 7 / 11

8 4. Budjetti projektin toisesta toimintavuodesta Menot ja tulot ryhmittäin Kustannus- tai tulotyyppi meno tulo Suunnittelu, kehittäminen tai koordinointi ja toteutus Materiaali-, matka- ja kokouskulut Raportointi- ja tiedotuskulut Siirto vuodelta OPH:n määräraha Pirkanmaan koulutuskonsernin omarahoitusosuus (hankintasopimukset) Yhteensä Henkilöstöresurssit Projektin suunnittelussa ovat olleet mukana - koulutuspäällikkö - projektipäällikkö - eri alojen koulutuspäälliköt ja opettaja-asiantuntijat - oppisopimuskeskuksen kehittämiskoordinaattori Pirjo Niemi ja koulutustarkastajat Toisen vaiheen tutkintoaloilta nimetään vastuuopettajat (5). Kaikkien tutkintoalojen opintoohjaajat toimivat projektin ohjeiden mukaan ohjatessaan opiskelijoiden henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia. Ensimmäisen ja toisen vaiheen vastuuopettajista rekrytoidaan 8 opettajaa ja 8 opintoohjaajaa valmennus-mentorointiin. Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen koulutustarkastajat ja koulutussihteerit osallistuvat omalla rahoituksellaan mallin kehittämiseen. Projekti hyödyntää projektisihteerin palveluita yhdessä muiden projektien kanssa. 8 / 11

9 5. Projektiorganisaatio ammattiopiston rehtori apulaisrehtori koulutuspäällikkö projektinvetäjä projektisihteeri vastuuopettaja vastuuopettaja vastuuopettaja Projektille asetetaan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on: - seurata projektin edistymistä - päättää resurssien käytöstä ja - hyväksyy tulokset. Projektipäällikkönä (projektin vetäjänä) toimii ja kustannukset hyväksyy. Projektin talousasiantuntijana toimii projektisihteeri Tiina-Maija Mattila. 9 / 11

10 6. Riskianalyysi Projektin suurimmat riskit ovat opiskelijoiden innokkuuden puute ja työpaikkojen löytymisen vaikeus. Molempiin voidaan vaikuttaa riittävän selkeällä ja asianmukaisella tiedotuksella. Talouskriisin konkretisoitumisen myötä alkuvuodesta 2009 projektin määrälliset tavoitteet tarkastettiin realistisemmiksi (25 opiskelijaa / lukuvuosi). Opiskelu ja valmistuminen tapahtuvat opetussuunnitelmaperusteisesti, joten opiskelutapa turvaa jatko-opintokelpoisuuden samalla tavalla kuin perinteinen opiskelu. Opiskelijalle turvataan mahdollisuus palata suorittamaan opintojaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, mikäli oppisopimusopiskelu ei osoittaudu oikeaksi vaihtoehdoksi opiskelijalle. Opiskelijat valitaan oppisopimusopiskelijoiksi tiettyjen kriteerien mukaan. Menettelytavalla pyritään turvaamaan työnantajien uskoa ja halukkuutta tämänlaatuiseen toimintaan. 2+1 tai 1+2 tai 2+2 -mallit ovat tulevaisuudessa hyvä keino saada osaavaa ja yritykseen toimintamalliin tottunutta ja sitoutunutta työvoimaa myös tulevaisuudessa työvoimapulan vaivaamille aloille. 10 / 11

11 7. Tiedottaminen ja viestintä Tiedottamisessa on erityisesti huomioitava tiedottamisen eri kohderyhmät. Tärkeimmät projektin aikaiset tiedotettavat asiat liittyvät lähinnä opetussuunnitelmien kehittämiseen ja oppisopimusopiskelijan itseopiskelua varten laadittavaan materiaaliin. Myös opiskelijoiden vanhempiin on tärkeää olla yhteyksissä alaikäisten opiskelijoiden opintojen suunnitteluvaiheessa, vaikka oppisopimukseen valikoituvien opiskelijoiden yksi valintakriteeri onkin täysi-ikäisyys Kohderyhmät Projektin toteutuksen aikaisen tiedotuksen tärkeimmät kohderyhmät ovat: - Opettajat ja opinto-ohjaajat - Opiskelijat ja vanhemmat - Yksityiset ja julkiset yritykset - Oppisopimuskeskus - Muut oppilaitokset 7.2. Tiedottamisen välineet ja tavat Tiedottamisen keskeiset välineet ja tavat ovat: - Henkilökohtainen viestintä: tiedotustilaisuudet ja palaverit ym. - Kohdennettu viestintä: sähköposti ja koulutustilaisuudet - tiedotteet - PAOn ja projektin www-sivut 11 / 11

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto 1 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto Laajennetun työssäoppimisen kokeilut hanke Hankkeen 4 vaihe, syksy 2011 - lukuvuosi 2012 1. Hankkeen tavoitteet Koulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus*

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus* Painopisteet* Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet* 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto 2.Pedagogiset mallit opiskelijaryhmän yksilöllisistä opintopoluista Hankkeen tavoitteet*

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Hallitus 25.3.2009 Johtoryhmä 17.3.2009 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Opiskelijahuoltosuunnitelma sisältää seuraavat osat: 1. YLEINEN OSA 2. OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä Tarja Frisk Työssäoppimisen käytäntöjä Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty lukuunottamatta Suomen valtion

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN LAPIN AMMATTIOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2012

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN LAPIN AMMATTIOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2012 Alkuperäinen malli - Maarit Kuosa, Salpaus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN LAPIN AMMATTIOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2012 Toimintasuunnitelmapohja on laadittu niin, että se sisältää väli- ja loppuraportissa

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY 1.9.2009 30.6.2011 1 Sisällysluettelo 1. Projektin kuvaus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 3. Projektin aikataulu... 3 4. Projektin toteuttajat...

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot