KOSKISUVANNON ALUE, 1. VAIHE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOSKISUVANNON ALUE, 1. VAIHE"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KOSKISUVANNON ALUE, 1. VAIHE KAAVASELOSTUS Jouni Laitinen, Suvi-Elina Tervola LAPUAN KAUPUNKI Pitkänsillankatu 1, KOKKOLA Puh

2 LAPUAN KAUPUNKI KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KOSKISUVANNON ALUE, 1. VAIHE KAAVASELOSTUS PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Asemakaava koskee 11. kaupunginosan ( Koskikylä ) tiloja 1:67, 1:134, 1:180, 4:158 ja 16:7 sekä tilojen 1:180, 1:67 ja 1:134 yhteistä aluetta. Asemakaavan muutos koskee katualuetta. Asemakaavalla muodostuu korttelit sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet. Yhteystiedot Kaavoittajana on Lapuan kaupunki, jossa hankkeesta vastaa kaupungingeodeetti Tapio Moisio (Tekninen keskus, Valtuustontie 1, LAPUA, puh. (06) , s-posti ). Kaavan laatijana toimii arkkitehti Jouni Laitinen Sigma Konsultit Oy:stä (Pitkänsillankatu 1, KOKKOLA, (puh. (06) , s-posti: 1.2. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km Lapuan keskustasta kaakkoon Koskikylän kaupunginosassa Huhtalantien, Alahuhtalantien ja Lapuanjoen välisellä peltoalueella. Suunnittelualue on pintaalaltaan noin 6,95 ha. Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa 1 ja suunnittelualueen rajaus ja alue, jolle hankkeella saattaa olla välittömiä vaikutuksia kuvassa 2. LAPUAN KAUPUNKI 2 Sigma Konsultit Oy

3 Kuva 1. Suunnittelualueen ohjeellinen sijainti. Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus ja alue, jolle suunnitelmalla saattaa olla välittömiä vaikutuksia Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan käsittelynimi on Koskisuvannon asemakaava, 1. vaihe. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on muodostaa kaupungin ydinkeskustan läheisyyteen korkeatasoinen, pientalopainotteinen asuinalue. LAPUAN KAUPUNKI 3 Sigma Konsultit Oy

4 1.4. Selostuksen sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Maanomistus Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava (Vahvistettu ) Osayleiskaava Asemakaava Pohjakartta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun vaiheet Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavan vaihtoehdot ASEMAKAAVAN KUVAUS JA VAIKUTUKSET ASEMAKAAVAN KUVAUS ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET KAAVAMERKINNÄT, -MÄÄRÄYKSET JA OHJEET ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Kaavaehdotus 1: Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 1997 Osayleiskaavan liikenneselvitys, Kauppakaadun liikennesuunnitelma, Maa ja Vesi Oy Keskustan Osayleiskaava, Lapuan kaupunki Koskisuvannon asemakaava-alueen pohjatutkimus, Lapuan kaupunki, Aluetekniikka Oy. Ohjaavat ylempiasteiset kaavat ja niiden aineisto Digitaalinen pohjakartta ja raja-aineisto Maastomalli Ilmakuvat Ortokuvat Tulvakartta Kuntatekniset verkostot Koskikyläntien uuden tielinjan yleissuunnitelma LAPUAN KAUPUNKI 4 Sigma Konsultit Oy

5 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Luontoarvot Suunnittelualue on avointa viljelyspeltoa eikä sillä ole erityisiä luontoarvoja. Yhdyskuntarakenne Alue liittyy kiinteästi nykyiseen pientalovaltaiseen aluerakenteeseen. Alueen toteuttaminen tiivistää yhdyskuntarakennetta. Rakennuskanta Suunnittelualue on rakentamaton. Lähiympäristö on omakotivaltaista asuinaluetta. Liikenne Alueen kaakkoisosassa Alahuhtalantie, etelässä yhdystieluokkainen Huhtalantie. Tekninen huolto Alueen kaakkoisosassa lounaasta koilliseen kulkeva 20 kv sähkölinja joudutaan siirtämään suunniteltujen rakennuspaikkojen tieltä puisto- ja tiealueille. Vesi- ja viemäriverkosto ulottuvat Alahuhtalantielle, josta niitä on helppo jatkaa asemakaavaalueelle. Ympäristö Alue on rakentamatonta viljelyksessä olevaa peltoa. Maaperä Aluetekniikka Oy:n tekemän Koskisuvannon asemakaava-alueen pohjatutkimuksen mukaan suunnittelualueen pintamaa on ruokamultaa, jonka alapuolella on löyhä savikerros minkä alla pohjamaa muuttuu siltiksi ja moreeniksi. Alue soveltuu vain välttävästi rakentamiseen kuormitettaessa runsaasti kokoonpuristuvan pohjamaan vuoksi. Erittäin kokoonpuristuvan pohjamaan vuoksi suositellaan rakenteet perustettavaksi tukipaalutuksen varaan teräsbetoni- tai teräspaaluilla. Tällöin saadaan täysin painumattomat rakenteet. Rakennusten seinänvierustat ja ovien edustat tulee lisäksi varustaa 2 m leveällä väh. 0.3 m:n paksuisella kevytsorakerroksella. Koska pohjamaa on routivaa tulee laatoitettavat ja asfaltoitavat alueet sekä mahdolliset matalaperustukset routasuojata. Kuivatukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Melu Huhtalantien ja junaradan liikenteen melu aiheuttaa alueelle hieman häiriötä. Tulva Lapuanjoen rannanpuoleiset alueen osat sijoittuvat tulvavaara-alueelle. Kerran sadassa vuodessa oletettavan maksimitulvan raja on suunnittelun lähtökohta. Tulvavaara esiintyy tason + 29,6 alapuolella Maanomistus Alue on kaupungin omistuksessa. LAPUAN KAUPUNKI 5 Sigma Konsultit Oy

6 2.3. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava (Vahvistettu ) Lapuan kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistama ( ). Maakuntakaavaan on tehty muutos (Lapuan Honkimäki), jonka ympäristöministeriö on vahvistanut ( ). MRL:n mukainen maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan tehtävä on määrittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamisen kannalta tarpeellisessa laajuudessa ja tarkkuudella. Kuva 3. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta (Vahvistettu ) Suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta mutta sille sijoittuu myös Lapuanjokilaaksoa koskevat kehittämismerkinnät; matkailun vetovoima-alue ja maaseudun kehittämisen kohdealue. Tarkemmin maakuntakaavan merkintöjä on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. LAPUAN KAUPUNKI 6 Sigma Konsultit Oy

7 Osayleiskaava Alueelle on voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa Keskustan osayleiskaavassa osoitettu pientalovaltaista asuntoaluetta (AP) ja lähivirkistysaluetta (VL). Kuva 4. Ote Lapuan keskustan osayleiskaavasta Asemakaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa muutoin kuin vähäinen kaista Alahuhtalantietä. Tämän johdosta asemakaavassa on kyse myös asemakaavan muutoksesta Pohjakartta Suunnittelun pohjana käytetään Lapuan kaupungin digitaalista asemakaavan pohjakarttaa. LAPUAN KAUPUNKI 7 Sigma Konsultit Oy

8 3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Osayleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Alue asemakaavoitetaan vastaamaan Lapuan kaupungin pientalorakentamisen tarpeita. Tavoitteena on muodostaa alueelle m 2 omakotitontteja ja rivitalotontteja. Rantaan osoitetaan laadukkaampaa rakentamista Suunnittelun vaiheet Tapahtumat Aloituskokous Suunnittelukokous, Idealuonnokset Viranomaisneuvottelu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Kaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Suunnittelukokous ( tilaaja ja kaavan laatija ) Kaavaehdotus Tuleva aikataulu Kaavaehdotus nähtävillä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto (Kaavan hyväksyminen) 3.3. Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia prosessissa ovat: Kaupunkilaiset, erityisesti suunnittelualueen lähiympäristön asukkaat Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät sekä alueella ja lähialueilla asioivat. Yhdistykset Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: Lapuan kaupungin eri hallintokunnat Länsi-Suomen ympäristökeskus; alueidenkäyttö- ja vesihuolto-osasto, vesistöosasto Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Vattenfall Kiviristin Lämpö Vireilletulo Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu valmisteluvaiheen yhteydessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavaluonnos oli valmisteluvaiheen kuulemisessa Luonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta sekä sähkö- ja lämpöyhtiöiltä. Lausuntoja saatiin 2 ja muistutuksia 3. Vattenfall Oy edellytti nykyisen ilmajohdon (20kV) korvaamista maakaapelilla (20kV)ja puistomuuntamolla, joille on varattava kaavassa johtoalueet. Etelä-Pohjanmaan liiton lausunnossa asemakaavaluonnos todettiin maakuntakaavan mukaiseksi, eikä liitolla ollut huomautettavaa. LAPUAN KAUPUNKI 8 Sigma Konsultit Oy

9 Tiehallinto esitti lausunnossaan maantien 7044 merkitsemistä kaduksi. Samoin esitettiin melusuojausta Vanhan Paukun tien osalta ( / katualue on kuitenkin poistettu tästä 1. vaiheesta ja siihen palataan tarkemmin jatkossa ). Yksityiset maanomistajat jättivät 2 lausuntoa Vanhan Paukun tien linjauksesta, joka tulisi muuttaa niin, ettei se kulje yksityisten mailla. Rastaantien asukkaat jättivät muistutuksen, jossa haluavat muutosta kaavaluonnoksen liikennejärjestelyihin niin, että Rastaantieltä on suora pääsy nykyiselle Huhtalan tielle ja nyt suunnitellulle Vanhan Paukun tielle. Osin yksityisten huomautuksista johtuen kaava-alue jaettiin kahteen osaan jolloin tiejärjestelyjen detaljisuunnittelulle jää paremmin aikaa. Tämä kaavaehdotus ei siten käsitä Huhtalantietä eikä uutta Vanha Paukun tietä vaikka nämä kaavan sisäisessä rakenteessa onkin yleispiirteisesti huomioitu. Kaupungin tarpeena oli myös saada 1. vaiheessa riittävästi omakotitontteja Viranomaisyhteistyö Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRA 26 ) pidettiin Lapualla. Neuvottelussa esiteltiin kaavahankkeen lähtökohdat, tavoitteet, osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä luonnosvaihtoehdot sekä keskusteltiin asemakaavahankkeen jatkosuunnittelusta. Palomäki totesi että päiväkotipalvelut syytä kirjata aikanaan selostukseen. Keskusteltiin myös kerrostalojen osoittamisesta alueelle. Ongelmana osayleiskaava ja ympäristössä oleva pientaloasutus. Mikäli kerrostalovaihtoehtoehto tulee kaavaan tulisi siitä tehdä tarkemmat selvitykset. ( / kerrostaloja ei kaavaehdotuksessa ole osoitettu ) Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, mutta keskustan osayleiskaavassa suunnittelualueelle on varattu pientalovaltaista asuinaluetta. Alueen rakentuminen pientaloalueeksi täydentää yhdyskuntarakennetta. Vesi- ja viemäriverkosto on hyvin jatkettavissa alueelle Asemakaavan vaihtoehdot Alueelle laadittiin 4 alustavaa luonnosta, jotka esiteltiin suunnittelukokouksessa Alustavista luonnoksista 2 vaihtoehtoa paranneltiin jatkoluonnoksiksi E ja F, jotka esitettiin viranomaisneuvottelussa Asemakaavaluonnoksissa on esitetty vaihtoehtoisia liikennejärjestelyjä; myös tonttien lukumäärä ja sijoittelu sekä rakennustyypit vaihtelevat. Jatkoluonnokset erosivat varsin paljon toisistaan. E:n lähtökohtana on kampamallinen ratkaisu jossa kamman piikit muodostuvat lyhyistä liityntäkaduista lukuun ottamatta pohjoisinta kiertokatua. Jatkoluonnos F taas perustui voimakkaasti kahteen kaareen, joista pohjoisempi seuraa rannan korkeuskäyrästöä ja eteläisempi suunniteltua uutta sisääntulotietä. Jatkosuunnittelu päätettiin toteuttaa vaihtoehdon F pohjalta. LAPUAN KAUPUNKI 9 Sigma Konsultit Oy

10 Kuva 5. Valmisteluvaiheessa ollut kaavaluonnos. Suunnittelualue oli laajempi kuin lopullisessa ehdotuksessa. 4. ASEMAKAAVAN KUVAUS JA VAIKUTUKSET 4.1. ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaava perustuu alueella voimassa olevaan osayleiskaavaan. Keskeisinä lähtökohtina toimivat joenvarren tulvavaara-alue ja idässä voimassa oleva asemakaava ja maatila. Alue liittyy nykyiseen katuverkkoon kaakon Alahuhtalantien kautta. Uusi kaava-alue on mahdollista liittää katuverkkoon tulevaisuudessa vielä Vanha Paukun tien uuden linjauksen keskivaiheilta. Tämä katualue ei kuitenkaan ole tässä kaavaehdotuksessa mukana. Kaupunkikuvallisen lähtökohdan ratkaisulle muodostaa tulva-alueen raja ja uusi suunniteltu Vanha Paukun tie. Suvantokaari muodostuu jokirantaan korkeuskäyriä seuraten, vastakaaren muodostaa suunniteltu Vanha Paukun tie ( kaava-alueen ulkopuolella ). Näiden pääelementtien väliin jää alueen sisäinen korttelirakenne lyhyen pistokadun sekä alempiasteisena kokoojaväylänä toimivan Koskisuvannontien varaan. Aluevaraukset ovat erillispientaloja eli omakotitaloja (AO, n. 4,2 hehtaaria) ja rivitaloja (AR, n. 0,69 hehtaaria). Omakotitontteja on osoitettu 27 kappaletta ja niiden keskikoko on noin 1212 m 2. Rantaan jää laaja viheralue, Lapuanjoen rantapuisto ja alueen lounaisosaan on osoitettu leikkikenttä (VK). Asuntoja jo arvioitu toteutettavan 51 kpl, joista 27 erillispientaloissa ja 24 rivitaloissa. Laajuustiedot taulukossa: Käyttötarkoitus Pinta-ala Tonttien lukumäärä Rakennusoikeus AR 6734 m m 2 AO m m 2 AO m m 2 VL m 2 VK 1959 m 2 LAPUAN KAUPUNKI 10 Sigma Konsultit Oy

11 ET m 2 Kadut m 2 Yhteensä m m ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET Asemakaavaehdotus perustuu varsin tarkasti ajantasaiseen osayleiskaavaan joten tässä selostuksessa kuvataan tiivistettynä vain kaavan välittömiä vaikutuksia. Alueella ei ole tiedossa sellaisia kasvi- tai eläinlajeja, jotka vaarantaisivat vaikutusalueen luonnon monimuotoisuutta tai luonnonvaroja. Alue liittyy hyvin nykyiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä energiatalouden ja liikenteen verkostoon. Alue täydentää Alahuhtalantien länsipuolella voimassa olevaa asemakaavoitettua pientaloaluetta ja nostaa yhdyskuntateknisten verkostojen käyttöastetta. Alueen toteuttaminen nostaa liikennemääriä Alahuhtalantiellä sekä Huhtalantiellä. Liikennemäärän nousu on noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tämä vaikuttaa erityisesti liikenteellisesti ongelmallisessa kirkon liittymässä kaava-alueen länsipuolella mutta tämä ongelma tulee poistumaan kun uusi Vanha Paukun tie toteutetaan. Vaikutusalueen taajama- ja maisemakuva muuttuu selvästi rakennetumpaan suuntaan kun avoin peltoalue muuttuu rakennetuksi pientaloalueeksi. Varsinkin joenvarteen muodostuu voimakas maisemallinen elementti korkeuskäyrää (ja tulva-aluetta) seuraavasta kaarevasta asuinrakennustonttien sijoittelusta. Tätä muutosta kuvaamaan on laadittu valokuvasovitus alueesta. Kuva 6. Suunnittelualue nykytilassaan. LAPUAN KAUPUNKI 11 Sigma Konsultit Oy

12 Kuva 7. Havainnekuvasovitus suunnittelualueesta. Kuvassa on huomioitu myös Koskisuvannon 2. vaiheen rakentaminen ja uusi Vanha Paukun tie siltoineen. 1. vaihe on rajattu punaisella. Sosiaaliset vaikutukset kohdistuvat lähinnä viereisiin asuinalueisiin, joiden asukkaat saattavat kokea lisääntyvän rakentamisen ja väestömäärän lisääntymisen negatiivisena, erityisesti rakennusaikana. Palveluverkko on alueella jo nykytilanteessa hyvä. Toimiva (yksityinen) päiväkoti sijaitsee aivan asemakaava-alueen tuntumassa ja voimassa olevassa asemakaavassa uusi YL varaus on lisäksi 250 m kaava-alueen kaakkoispuolella. 5. KAAVAMERKINNÄT, -MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Kaavamerkintöinä on käytetty uusia, asetuksen 2000 mukaisia merkintöjä. Lisäksi kaavaehdotus sisältää määräyksiä rakennuksien yleisilmeestä ja katoista, etäisyyksistä, istutuksista, korkeusasemista, autopaikoista ja sitovasta tonttijaosta. Kaavamääräysten keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa yhtenäisten korttelikokonaisuuksien muodostuminen. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaava hyväksytään alkukeväästä v Alueen kunnallistekniikka suunnitellaan ja toteutetaan Alueelta luovutetaan tontteja rakennettavaksi kesällä Kokkolassa Jouni Laitinen Kaavan laatija LAPUAN KAUPUNKI 12 Sigma Konsultit Oy

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO

LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO Asemakaava koskee tiloja RN:o 1:122, 9:31, 9:150 ja 18:46 sekä osia tiloista 1:198 ja 18:40 Asemakaavalla muodostuu korttelit 1311-1313

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tunnelinmäki III asemakaavan muutos ja laajennus 61:035 Asemakaavan muutos koskee 61. kaupunginosan katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu 61.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA PÖYTYÄN KUNTA AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Auvaisten kylän asemakaava Pöytyän kunta, Auvaisten asemakaava-alue, korttelit 1, 2, 3, 4 Selostus

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot