G-12/ käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "G-12/24-300. käyttöohje"

Transkriptio

1 G-12/ käyttöohje

2 Tiedoksi: Lue kyseinen kayttaohie huolello, niin vsrmistot loitteen pitkan kayttoian, seka varmistot, ettd loitteesi on turvollisesti f oikein asennettu. Nain vahat myds viiiirinosennetun laitleen itsellesi / loitteelle itselle o i heut uneit o vo uri oit a. Toimintaperiaote: I nvertteri n taiminta perustuu kaht een eri vaiheeseen. I ) DC-vir+o = losovirto nostetaan l V -> lll V:tiin 7t+ v > /? v:tiin T asovi rran Jiinnitettd nostet oan ensin noin l?-kertoiseksi. l2v e4v 7) DC - virta rnuutetoon AC - virraksi = T asov i rl o muutetoo n v ai ht ovi rraksi lt V:tin DC -> 7?5 V AC (50H2)??0V:tin DC ->??5 V AC (50H2) Auokqttu " Si nioolto" f V aihtoiannift een mittous Lahtaaalto voihtovirto invertterissd on AUOKATTUA SINIAALTOA. Jos mittoet vaihtovirran jiinnitettii, on kaytettavd aitoo R/4.S iannite miltario. Auutoin jdnnitemiffouksesso tulos on? V liian pieni. R/4.S iannitemittsreilo ovst mm. FlukeE1, F luke Beckmon Wl 0. Triplett tt7-00. Ulkoosu etuponeeli: YI i kuu menem isen Va roitusvalo' ;;pi* vqlo sammuu, kunnes laite on iii:i htynyt toiminta lii mpoti laa n Voltti / Ampeeri-n?ytto: Vihreii, jatkuva sallittu kuorma Keltainen, muutaman minuutin kest2iv? kuorma punainen: Ylikuorma-alue Y[ ikuorm itu ksen Va roitusva lo: Valo sammuu, kunnes laite on kuitattu on/offk1+kimestd [a ylikuorm itusla ite poistettu la itteesta!!! *.:J {}.=.{> * J:)L?OOO I i."iloosclc)ofc) r--r *{}{}OSG#O#c*{:}O P=.Pooooo%*f=o*?=ooog Kaukosiiidinpistoke Huom!!! Aina huollon yhteydessli DC - puolen virnnsyotto prtia olla poiskytkettyn:i!!!

3 Ulkoasu Takoponeeli: Miinus(-)Johto=Maa Tuuletin, Pitiii kotelon l:impotifan sallituissa arvoissa ( eisaa avatal peittiiii ). Plus(+)Johto=Virt? Runkomaadoitusliitin Kytkenniit: Yhdista oinoostoon laitteilla, joiden kiiynnistysteho on = < 0-300A W. S ov el t uu ka yt et+ av ii ks i es i m. mot ko i I uv aunuisss jo ma t ko i luoutoisso. Tarkisto, ettti olet valinnut oikeon kayttoiannitteen syciffci- ja ulostulopuolello seka lukenut torkosti kay+rcohieel ennen osennuksen jatkomi st o. Ulkoasun Torkennus: I ) Virtakytkin: - Ja+a virtokytkin OFF-osentoon qsennuksen ojoksi 7) Ylikuumenemisvoroitin: - paalla. kun loite liimpiaii liikao. Ssmollo laite sammuttso itsensii. Ldmpatilan loskettuo loite kdynnistiiii outomaottisesfi itsensii jo yli kuumenemisvolo sommuu 3) Ylikuormovaraifin: -?aalla kun laite on ylikuormiteitu. Ssmalla loite sammuttoo itsensii.ylikuormituksen poistuttua Iaite ktiynnistetiiiin uudestqan. +) Pylvasdiogrommi osoitin: Nayt+aa okkujiinnitet+a (V) ja virtao (A). Virto +ulisi olla jotkuvasti vihreiilld lediolueello. Loite kykenee jotkomoan loiminlaqnso muutamon minuutin virron noustesso keltoiselle olueelle. Tyiiskennellessd virron ollesso punoisella olueello,loite suojelee itseiiiin sulkemollo itsensd. Huom!!! Vormisto loitteen hyvd tuuletus: TARKEAA!!! Kdynnistettiiessd inverfteri, varmisto, ettd loitteen tuuletin sos riittiivdsti viilennysilmoa lqitteen sisaille. Torkasta tuulettimen toiminto kuormittarnolla laitetto tarpeeksi rnahdollisten kiiyntihiiiri6iden osolfo. Vormisto hyvd ilmonvaihto f korvousilman soconti loitteelle. Suunntttele osennus tarkasti!!! HUONO HYVA,4 7/4 Huom!!! Loitettq ei soo osentoo umpinoiseen koteloon!!!

4 H uom!! DC-V i r r a n yhdi st a mi ne n v i rt al aht eeseen: JOS YHDISTAT JOHDOT VAARIIN NAPOIHIN, NAPAISUUS KAANTYY JATUHOAA INVERTTERIN. T AKU U E I V AST AA V AARI N AS EN N ET U LLE I NV ERTT EH L LE KO IT U N E IT A V AURI O IT A. Runkomaadoit usl i iti n: lnvertterin fokoossssa on siipimutteri.tama on yhdistetty invertterin koteloon jo moonapaan voihtovirto pistorosiosso. Taman kay+ta riippuu lsitteen kayt+atorkoifuksesfo: Pysyviissii pohiokiinnifyksessci maa napa tulee yhdistaa maodoitus nastoon. Jos okkujiirjestelm?in jo invertlerin valilla on moottoero, lulee tallain okku maodoittoa somaan napaon kuin invertterikin. Ajoneuvoissoloisso invertteri on suoreon yhdistetty akkuun,maanapa on helpointo yhdistad ojoneuvon runkoon. AI-N Y HD I st A LAIT ETT A ( + ) AAADI IT ETT U U N (DC) v Ip<T AP I IR,,N. VenekaytOssii moo napo tulee yhdistaa olevaon moottojiirjestelmiiiin, joka mahdollisesti on oluksen runko toi sdhkdverkon maojohto. HUOtvl!!l AM{ AP A V AI HT OV IRT A P'STORA5 I ASS A O N Y HU gt ETTY NO LLA N A? AAN. NOLLALINJA ON S'DONNA/n//EN MJ\AHAIV JA NNDEN VALILLA EI OLE JAT\INffE-EF:OA VAROITUS: ALA KOSKAAN KAYTA LAITETTA ILAAN, ETTA SE OUSI AAADOITTATV\fi ' sahko/skuvaara!!! Asennus jo testaus ) Puro invertteri myyntipakkouksesta ja torkosta. ettii virtokytkin on OFF osennosso. 7) Yhdista johdot loitteen okkulii+timiin.punoinen johto (+) punoiseen liit+imeen jo musto johto (-) mustaon lii+t i m e e n. V armi st a. ett a ki r i st at jomot huol el I o. Yhdistettaessti johtojo voi esiin+ya "kipinointiii", joten on huolehdittovo siitii, ettii syttyvid nesteitd I koosujo ei ole lahettyvilla. 3 ) Y hdi sta " maa" I i it i n. LOY;ALLE JATETYT LIITOKSIT voivat AIHEUTTAA JANNffeflKKeJA SEKAYLIKUUAENEAISTA III Ll) Kaanna virtokytkin ON osentoon.tqrkisto mittaristo, ettd jdnnite on valilla V... l+v (llv inv.) jo 72V...?8V (21V inv.). Jos niiin ei ole, tatkista virtolahteesi jo voihdo mahdollisesli uuteen I latoo. 5) Kaanna virtakytkin OFF asenioon. Aittorivolot soottavot vilkkuo, mutto tdmd on normaolia, eika aiheuta jalkitoimenpiteitd- 6) Asenno voihtovirtoloite (AC) pistorosioen, mutto ala kaynnisfci sifci viela. 7 ) Kaanna virtokytkin invertterisf<t O/V osentoon ja kdynnistii invertteriin kytketty voihtovirtoloite- Kdynnistd invertteriin kytketty loite vosta lnvertterin kdynnistdmisen jalkeen!!! Kdynnistd invertteri Ensin!!!

5 Asennusolosuhteet: Huolehdi invertlerin o) hyvd ilmanvoihto osennuksesso seureovisls osioisfo: b) El SAA sijoittao kuumaan paikkoon c) suojeltovo lapsilto d) suojeltovo vedel+a, kosteudelfo,lljylta ja rosvalta e) kayt+alampdtilo oc... +0"C, mitd viileiimpi sen parempi 0 suojeltavo helposti syttyvilta oineilto Johdot: Joh+oien pituus DC puolello tulisi ollo 1l=.5 m Toimiokseen kunnolla,loite voatii riittiivdn paksut koopelit virronsydttdpuolello: vrt. seurv. toulukko, jossa moiniltu esimerkkeja: Aox. (W) 100 w t50w?00 w 300 w t+00 w 600 w E00 w 1000 w jnu... Keskim. (A) t0a t5 A LfO A SLT A 7?A 654 Koopeli # 1E #t+ #17 #t0 #8 # 6 lzx#l0 #11?x#8 #217x#6 V e rt o i I ut o ul u kko sy 6t t i5j oht oi e n pok s uuk s i s f o: #6AWG #4AWG #2AWG # tawg #l/0awg #2lOAWG #3i0AwG o.35/8 89 a.42l10.7o o.481t2.t9 o l D 58/14.77 o a.7olt7 78 o o o Johdot: Johtoien pituus DC puolello tulisi olla <.l= 1,5 m, jos kuitenkin torvitaon pidempia syatttijohtoia, niin vertoo ollo oleva tqulukko: I-u*grh,:r.lf eaelt ilr'rbjr Itp t*""," 3#fl0''il'/ 1?\' IN\I Eft.TER ii-itntrrr:nr f,nbl+ Siae' i,f: t-l ning.sln.qle ilabies h{ir*trnun'r ilnble.{irr ii Llsing ilr:*trie C;rble.q 3ffofi wln 4\" I F-l 1r E,RTEII &{inirnum flat:te ft-{rnin-r*m {l*ti[e $izs if l-ising Single Cables iiir"e it' LJnrng fiqruhle f,ables Lrs'r. -Tfd!.ql#['{i 3xN*. J '{1l*{; hin. I 3ffir{; SxHr-:"4,1W{; ;iil h[{;'\i ZxHir.?/tl ;\Wfi l\,in. 31i) n\}ilfi 3xlin"*;\H,{-i ltiri i\t{- },{ 3x?r,ie r. li#.1\{ fr h]c. lltl,\h'tl 3x,u**, I,\\TIG syottajohtoien pituus min. sy6ttisjohtojen paksuus kdytettdessii 2 -johdoiusto l7v invertteri min. sytttajohtojen poksuus kaytettdessii? -johdotusto 72lV invertteri min. sydttljohtojen poksuus kaytettiiessii I -iohdotusta l2v invertteri mi n. syistt \johtojen poksuus kayte+ *dessd I -iohdotusto 21V invertteri

6 Laitteen kay+taanottoon liit+yvia neuvojo jo huomioito: I ) Puro invertteri myyntipakkouksesto ja tarkasta,, ettd virtakytkin on OFF asennossa. 2) Yhdis+a sylt+djohdot loitteen okkuliittimiin.punainen johto (*) punoiseen liittimeen jo musto johto (-) mustoon liittimeen. Vormisto. ettd kiristat iomot huolello. vrt. kuvq Virtolahde Negotive Positive (+) Yhdistettaessa joht 3 ) Y hdi st a " moo" I i iti n. voi esiintya "kipinaintiii", Huolehdi siita. eftei syttyvid nesteild I koosujo ei ole lahettyvilla. LOYSALLE JATETYT LIITOKSET VOIVAT AIHEUTTAA JANNffEHKKEJA SEKAYLIKUUAENCNSTA IlI Lt) Kaanna virtokytkin ON osentoon.tarkisto miltaristo, ettd jiinnite on valilla IlV... lllv (l?v inv.) jo22v...lev(?rtv inv.). Jos ndin ei ole, totkista teholahteesi jo vaihdo mohdollisesti uuteen f lataa. 5) Kaanna virtokytkin OFF osentoon. Aittorivalot saoitavot vilkkua jo voroitusiidni soido, mutta tdmd on normaolio, eika aiheuto jalkitoimenpiteitd. 6) Asenna vaihtovirtoloite (AC) pis+orasioan, mutia ala kaynnisfci sifci viela. 7 ) Kaanna virtokytkin invertterisfci ON asentoon ja k?iynnistii invertteriin kytketty vaihtovirialoite.. Jos kaytat koh+a voihtovirtaloitetta, kdynnistii niistii toinen vosta sitten, kun vormistut ensimmiiisen laitteen kiiynnistyksesfci. Loitteen virronsydttdi5n liittyvia neuvoja ) kevyt kuormo 7) keskiroskos kuorma: 3) roskos kuormo: I ) kevyt kuorma Runkomoodoitus Laturilta okkuun Aioneuvon okku

7 7) keskiroskos kuorma llv Runkomaodoitus oturilta akkuun 7) roskas kuorma 7V Loturilta okkuun Runkomoodoitus 4 -.i-./ 'L o a Akkuli niavoli+si n esi merkissii 7 eri "akkupankkio" * ojoneuvon okku. Perioote: Huolehdi invertterin virron I jannitteensaonti kulloinkin olevqn kuormon mukoon.. Vormisto somollo, ettii invertterin sydttdvirron kaopeli+ ovot riittdviin poksut verrottuna i nv ertt eri st d of ett av aon kuormqan. Huom!!! l?v invertteri toimii ainoostqan ltv syattisjiinnitteella Ttw invertteri toimii oinoostqan?qv sy}ttiljdnnitteella

8 Kayttarajoitukset 3000 W invertteri toimii monien vaihtovirtolaitleiden konssa, vormista kuitenkin liitettavan laitteen sopivuus i nv er*t er i kayttaon I oitt een v o I mi st oja It o. Jos invertteriin yhdis+etty voihtovirtoloite ei kdynnisty, tarkisto kdynnistyksen yhteydessd jiinnitemittarin lukemo, Alle I I V lukemo jonnitemittorissa voi johtuo huonoista liitannoista toi aliladotusto skusla I virtolahteesta. lnvertteritoimii (DC)tosaidnnitteella l0v... l5v (l?v inv.) jo70v...30v (21V inv.).jos jdnnitetippuualle 10,7V (l7v inv.) ja 71.5V (T'tV inv.) jdnnitevohti ddntdii sekii vqroilusvqlo sy+tyy palomoon.lnveriteri katkoisee virron automaattisesti itsestiian, jos jdnnite loskee alle 10,0V (l2v inv.) ja 70,0V (74V inv.).tama suojelee teho- I ahd ett asi syv d purkaukselt o. Jos jdnnite nousee yli 5,0V (l7v inv.) ja 30,0V (TttV inv.) jdnnitevahti kotkoisee virron outomoatfisesfi itsest'diin, Voroitus Voihtoiannite puolello imenneissd ongelmotapouksissa esim. ylikuormitustopouksisso toimi seuroovssti: o) kofkoise virto invertleristii b) irroito koikki kaopelit c) torkisto yhdistetyt laitteet I loite d) yhdista koopelit uudestoon kun yhdistetyn laitteen viko on poikollistettu ja korjattu. Pitkaoikaisesso kayfossa voihtovirtapuoli voi kotketa, vaikko akun jiinnite olisikin hyva Tama voi johtua loitteen I i i al I i ses+a I ampenemisesfci. Jos ndi n to pahtuu, toi mi seuroavost i: a) katkaise virto invertleristii b) irroito kytketyt loitteet I odota invertterin jaiihtymista c) kdynnistd invertteri uudestoon f(uisto!!! H uol ehd i i nv ertt erin kayf clssa seuroov i sto osioisf o: a) hyvd ilmonvoihto b).1 SAA sijoittaa kuumoan paikkaon c) suojeltovo lapsilto d) suojeltava vedelta, kosteudelta, oljylta ja rosvolta e) suojeltavo helposti syttyvilta aineiho Huoltotoimenpiteet: lnvertterin pitdminen toimintokunnosso votii vain vahiin hoitotoimenpiteitii: o) pida invertterin kuori puhtoon f tuulettimen toiminto vormistettuno b) pida liittimet puhtaina liosta sylttispuolella = tosovirta (DC) Suositeltava+ virt olahteet DC = T osovi rtopuol ell o: lnverflerin sydttdvirtopuolello tulisi suosio ns. vopaa-ojan okkuja, jotko kestdviit syviipurkausta huomatf ovosti paremmin kuin autokiiytta\n soveltuvot akut. Aoniakkujiirjestelmissa okkupr irien sisiilla tulisi kayna saman suuruisia akkujo, Aikali olet epiivarma skun I teholahteen valinnasso tdmdn invertterin suhteen, oto yhteytta poikkakunfosi okkuja myyviin liikkeisiin, niin soot osiontuntevao oposlusia akun I teholah+een valinnosso, niiin vormistut ko.loiteen osiallisen jo pitkiin kayttoian!!! lnvertterin kayfircnofosso ilmennne,iden ongelmien rotkaisussa pyydamme ottamoan yhteytta i nv ertt eri n myyneeseen I i i kkeeseen f maaha nt uojaa n.

9 Tekniset tiedat Gt2-340: (DC) syo+tdjdnnite: llv ( l0-l5v) (AC) lahtoliinnite:l10v I 50 Hz +l - 5 % + I - l Hz Laht ooa l+ o: muokott u si ni o ol t o Lahtateho:3004W Hyatysuhde: 65 -?0 "h Kuormitlamoton sahkovirran kulutus: < 0,6 ADC ( ON - esento ) Kuormittamaton sahkdvirron kulutus: < 0,7- ADC ( Af F - asento ) Akkuvahti varoitin (DCL 10,7 V Akkuvahti sulkujiinnite (DC):.0,0 V Lampdtilovahti I lampotilovaroitin:55 +l- 5 Celsius Virtokytkin: (DC) Tasovirto ON I OFF ohiattu l4i+ot:196 x 703 x 166 mm Poino:?.00 kg G?Lt -300 : (DC) syo+t>jiinnite: Z+V ( 70-30V) (AC) lahtoliinnite:l3lv I 50 Hz +l - 5 % + I - Hz Laht ooo lt o: muokott u si ni o o lt o Lahtateho:3000W Hyistysuhde: E5-70 % Kuormittamoton sahkisvirran kulutus: < 0,5 ADC ( ON - osento ) Kuormittomaton sahkavirran kulutus: < 0.7 ADC ( OFF - asento ) Akkuvoh+i varoitin (DC 21,5 V Akkuvoht i sulkujdnnit e (DC ): 20,0 V Lampdtilovahti I lampotilavaroitin:55 +l- 5 Celsius Virtokytkin: (DC) Tosovirto ON I OFF ohiottu Aitot:.t?6 x703 x 166 mm Pqino:7.00 kg Varoitus: Loitetta ei sae avata,voarallisen korkeo jiinnife Kaanny heti meshantuojan puoleen, jot loitteessa ilmenee takuun piiriin kuuluvo vike.

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA INVERTTERI 12 VDC / 230 VAC 12 VDC - 230 VAC KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA KÄYTTÖKOHTEET PC-tietokoneet, TV-vastaanottimet, videolaitteet, DVD-soittimet, lamput, tuulettimet

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PRO 33.0 TL OUTD

ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PRO 33.0 TL OUTD ABB aurinkosähköinvertterit Pikaohje PRO 33.0 TL OUTD Tämän pikaohjeen lisäksi on turvallisuus ja asennustietojen ohjeet luettava ja niitä on noudatettava. Tekninen dokumentaatio, ja hallintaohjelmisto

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

SAUNAN OHJAUSKESKUS ASV 3-15. Asennusohje Käyttöohje ASV 3-15 SUOMI / RUSSIAN

SAUNAN OHJAUSKESKUS ASV 3-15. Asennusohje Käyttöohje ASV 3-15 SUOMI / RUSSIAN SAUNAN OHJAUSKESKUS ASV Asennusohje Käyttöohje ASV Sisällysluettelo Osa Asennusohje YLEISET TURVAOHJEET Saunan ohjauskeskuksen asennuksen valmistelu Saunan ohjauskeskuksen asennus Saunan ohjauskeskuksen

Lisätiedot

RadioLINK ASENNUSPOHJA

RadioLINK ASENNUSPOHJA RadioLINK ASENNUSPOHJA Monitoistimella Malli: Ei168RC Käyttöohje Sisältää ensiarvoisen tärkeää tietoa tuotteen asennuksesta ja toiminnasta. Lue huolellisesti läpi. Jos vain asennat tuotteen, muista lopuksi

Lisätiedot

Acrobat LCD (19 ja 22 )

Acrobat LCD (19 ja 22 ) Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. VISION VDT 4040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3242879

Käyttöoppaasi. VISION VDT 4040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3242879 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy Systems Säädin 20A 12/24V 1. 2. 3. Näyttö Näytön valitsin Alhaisen lataustilan kuittauspainike ja virran syötön katkaisin 1 2 3 Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat KYSYTTÄVÄÄ? VAROITUS

Ennen kuin aloitat KYSYTTÄVÄÄ? VAROITUS Mallin no. PETL84909.0 Sarja no. Kirjoita sarjanumero tyhjälle riville yläpuolelle viittaukseksi. Ennen kuin aloitat KYSYTTÄVÄÄ? Jos Teillä on kysyttävää tai laitteesta puuttuu osia, olkaa hyvä, ja ottakaa

Lisätiedot

Carrie. ST-P-100H -kuulokepuhelin KÄYTTÖOHJE

Carrie. ST-P-100H -kuulokepuhelin KÄYTTÖOHJE Carrie ST-P-100H -kuulokepuhelin KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Toivomme, että sinulle tulee olemaan paljon iloa valitsemastasi Carrie - puhelimesta. Tutustu puhelimen toimintoihin lukemalla ohjeet ja huoltovinkit.

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot