Turvallinen työskentely sähköistetyllä radalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallinen työskentely sähköistetyllä radalla"

Transkriptio

1 Turvallinen työskentely sähköistetyllä radalla

2

3 Johdanto Turvallinen työskentely sähköistetyllä radalla -opas on tarkoitettu turvallisuuskoulutuksen tueksi ja muistin virkistykseksi sähköistetyllä radalla tai sen läheisyydessä työskenteleville henkilöille, joita ei ole perehdytetty varsinaisiin sähköratatöihin. Opas perustuu seuraaviin julkaisuihin ja standardiin: Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO, Liikenneviraston ohjeita 1/2012) Sähkörataohjeet (Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22) Standardi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus 3

4 Sisällysluettelo 1 Suurjännite Ratajohtojärjestelmä Sähköradan käyttökeskukset Käyttökeskusalueet Olosuhteet sähköradalla Työskentely sähköistetyllä radalla Sähköjunien äänettömyys Jännitekatko Laiturit Ratapihat Työkoneiden käyttö ja työskentelyetäisyydet Kuormaus ja lastaus Tasoristeys Varo ja varmista Paluuvirtakisko Suojamaadoitus Käyttömaadoitus Työmaadoitus Hätämaadoitus Toiminta hätä- ja vaaratilanteessa Muistiinpanoja

5 1 Suurjännite Tehokas Näkymätön Vaarallinen Sähköradalla käytetty suurjännite mahdollistaa junien tarvitseman energiansaannin ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. Sähköradan rakenteissa piilee näkymätön vaara! Hengenvaarallinen suurjännite Ajojohtimen voltin jännite on niin suuri, että se voi loikata valokaarena 30 senttimetrin päähän ajojohtimen jännitteisistä osista, sääolosuhteista riippuen jopa kauemmas. Valokaaren hengenvaarallinen lämpötila saattaa olla jopa 5000 C. Se voi aiheuttaa pahoja sisäisiä sekä ulkoisia palovammoja. Vaaran huomioonottaminen Tämän oppaan turvallisuusohjeistusta noudattamalla suurjännitteen läheisyydessä työskentely ei kuitenkaan ole sen vaarallisempaa kuin muutkaan rakentamis- ja kunnossapitotyöt. Tärkeintä on muistaa pienin sallittu työskentelyetäisyys kaikkiin sähköratarakenteisiin, erityisesti johtimiin ja kääntöorsiin. Tämän etäisyyden tulee säilyä kaikissa työn vaiheissa. Myöskään mikään sähköä johtava esine ei edes hetkellisesti saa alittaa tätä etäisyyttä. 5

6 2 Ratajohtojärjestelmä Suomessa kaikilla sähköistetyillä radoilla on vaihtovirralla, voltin jännitteellä ja 50 HZ taajuudella toimiva ratajohtojärjestelmä. Ratajohtoa syötetään kahdenlaisella järjestelmällä, joko 25 kv:n tai 2x25 kv:n syöttöjärjestelmällä. Turvaetäisyydet sekä 25 kv:n että 2x25 kv:n syöttöjärjestelmässä: Työhön opastetun henkilön pienin työskentelyetäisyys ajojohtimiin (kannatin, ajolanka, ripustin), kääntöorsirakenteisiin sekä paluujohtimiin ja 2x25 kv järjestelmän vastajohtimiin on 2 metriä. Kuvassa 1 on kuvattu 25 kv:n syöttöjärjestelmään liitetty ratajohto, ja kuvassa 2 on kuvattu 2x25 kv:n syöttöjärjestelmään liitetty ratajohto. Kannatin Y-köysi Ajolanka Ohjain Ripustin Kääntöorsi Paluujohdin M-johdin l-pylväs Pylvään suojamaadoitus KUVA kv:n syöttöjärjestelmän ratajohto 6

7 Kannatin Vastajohdin Y-köysi Ajolanka Ohjain Ripustin Kääntöorsi M-johdin l-pylväs Pylvään suojamaadoitus KUVA 2. 2x25 kv:n syöttöjärjestelmän ratajohto 2x25 kv:n syöttöjärjestelmä on käytössä seuraavilla rataosilla: Tuomioja Hirvineva Tuomioja Raahe Ruukki Oulu Rovaniemi Oulu Kontiomäki Iisalmi Kontiomäki Vartius Murtomäki Talvivaara Kerava Lahti Rovaniemi Kemijärvi (2013) Muilla rataosilla käytetään 25 kv:n syöttöjärjestelmää. Lisätietoa sähkörataa koskevista turvallisuusohjeista saat Liikenneviraston Internet-sivuilta Sähkörataohjeet (Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22) ja Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO, Liikenneviraston ohjeita 1/2012) -julkaisuista sekä sähkölaitteiston käytön johtajilta. 7

8 3 Sähköradan käyttökeskukset Sähköradan kaukovalvonta ja -käyttö hoidetaan käyttökeskuksista. Käyttökeskukset ja niiden valvonta-alueet on esitetty kuvassa 3. Käyttökeskukset toimivat 24 tuntia vuorokaudessa. Niiden tehtävänä on sähköteknisten järjestelmien käytön valvonta sekä jännitekatkojen ja kytkentöjen suorittaminen. Käyttökeskukset auttavat sähköradan sähköturvallisuuteen ja sähkölaitteistojen käytettävyyteen liittyvissä asioissa. 8

9 3.1 Käyttökeskusalueet Sähköradan käyttökeskusalueet ja käytön johtajat alkaen HELSINKI puh Arto Malin puh TAMPERE puh Arto Malin puh KOUVOLA puh Juha Salovaara puh OULU puh Markku Granlund puh Oulun käyttökeskus Tampereen käyttökeskus Kouvolan käyttökeskus Helsingin käyttökeskus KUVA 3. Käyttökeskusalueet 9

10 4 Olosuhteet sähköradalla Ajolangassa sekä sitä kannattavissa johtimissa ja kääntöorsissa on voltin hengenvaarallinen jännite. Sähköradan jännitteisiin osiin on säilytettävä 2 metrin turvaetäisyys. Etäisyys on arvioitava ennen töiden aloittamista. Etäisyyttä ei tule mitata. Ajolanka on normaalisti asennettu 6,15 metrin korkeuteen kiskon pinnasta. Ajolanka voi kuitenkin olla alimmillaan 5,60 metrin korkeudella esimerkiksi siltojen alla ja tunneleissa, mikä rajoittaa suurinta sallittua työskentelykorkeutta. Kun ajolanka on asennettu alle 6 metrin korkeudelle, on se merkitty kuvan 4 mukaisin punavalkoisin merkein. Merkit on asennettu sähköratapylväisiin tai tunnelin suuaukolle. Muista säilyttää turvaetäisyys! AJOLANGAN KORKEUS ALLE 6,0 m KUVA 4. Ajolangan korkeus alle 6,0 m -merkki 4.1 Työskentely sähköistetyllä radalla Sähköistetyllä radalla ja sen läheisyydessä työskentelevien henkilöiden tulee olla perehdytetty sähköratajärjestelmään. Rautatiealueella työskentely ilman Liikenneviraston lupaa on kielletty. Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) sisältää ratatyöntekijöiden pätevyysvaatimukset sekä ohjeet turvallisesta ratatyöskentelystä. Työntekijöiden tulee käyttää standardin SFS-EN 471 mukaista, CE-merkittyä, luokan 2 tai 3 varoitusvaatetusta. 10

11 Tehtävään opastetun henkilön pienin työskentelyetäisyys ratajohdon jännitteisistä osista on esitetty kuvassa 5. KUVA 5. Suojaetäisyydet radalla 11

12 Vältä käyttämästä sähköistetyillä radoilla pitkiä sähköä johtavia työvälineitä (kuva 6). Metallisten mittanauhojen käyttö on kielletty. Erityistä varovaisuutta on noudatettava käsiteltäessä kiskoja ja teräslankoja. Jos kuitenkin joudut työssäsi käyttämään tällaisia välineitä, huomioi tällöin pienin työskentelyetäisyys. Työvälineet eivät missään työn vaiheessa tai niitä siirrettäessä saa ulottua 2 metriä lähemmäksi jännitteisiä osia. 2,0 m KUVA Pitkien työvälineiden käytön huomioiminen

13 Irtotavaroiden siirtely nosturilla ja avoveden käsittely on kiellettyä jännitteisen ajojohtimen alla. Päätoteuttajan on huolehdittava, että sähköradan läheisyydessä tapahtuvien nostojen valvojaksi on nimetty sähköturvallisuushenkilö. Jännitteisen ratajohdon yläpuolella työskentely ilman käytön johtajan lupaa on kielletty. 4.2 Sähköjunien äänettömyys Pelkkään kuulohavaintoon ei pidä luottaa työskenneltäessä rautatiealueella. Sähköjunat liikkuvat lähes äänettömästi ja erittäin nopeasti (esimerkiksi 220 km/h nopeudella juna etenee 500 metriä 8 sekunnissa). Taulukossa 1 on esitetty junien kulkemia matkoja eri nopeuksilla. TAULUKKO 1. Junien matka - nopeusvertailu Nopeus (km/h) Nopeus (m/s) Junan käyttämä aika 500 metrin matkalla (s)

14 4.3 Jännitekatko Työaikainen sähkötyöturvallisuus on varmistettava Sähkörataohjeiden (Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22) mukaisesti, jos työ alittaa vähimmäisetäisyydet. Työn edellyttäessä jännitekatkoa, on urakoitsijan hyvissä ajoin, ennen varsinaista työtä, valittava sähköurakoitsija, jolla on vaadittavat pätevyydet tehdä jännitekatko. Sähköurakoitsija vastaa koko jännitekatkoprosessista Sähkörataohjeiden (Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22) mukaisesti, ja tekee jännitekatkopyynnön kahta viikkoa ennen aiottua työtä. 14

15 4.4 Laiturit Laiturialueilla työskenneltäessä on huomioitava: Laiturin korkeus pienentää työskentelyetäisyyden sähköradan jännitteisiin osiin (laitureiden korkeudet vaihtelevat) Sähköveturin tai -junan katolla olevien rakenteiden osat ovat jännitteisiä kuvan 7 mukaisesti - niissä on voltin hengenvaarallinen jännite myös veturin tai junan seistessä Jos tehtävässä työssä joudutaan alittamaan pienin työskentelyetäisyys, työ edellyttää jännitekatkoa. KUVA 7. Kaluston katolla olevat voltin jännitteiset osat 15

16 4.5 Ratapihat Kuorman päälle ei saa kiivetä, jos avovaunun kuorma on yli 1,7 metriä korkea kiskon yläpinnasta mitattuna. Työkoneiden ja vaunujen katolle kiipeäminen on kielletty, koska tuolloin alitetaan 2 metrin suojaetäisyys. Kuvassa 8 on havainnollistettuna suojaetäisyydet. KUVA 8. Suojaetäisyydet ratapihalla 16

17 4.6 Työkoneiden käyttö ja työskentelyetäisyydet Nostokorkeuden rajoittimella varustettujen työkoneiden työskentelyetäisyydet löytyvät sähkörataohjeista. Ilman rajoitinta käytettävien koneiden pienin työskentelyetäisyys ajojohtimen alapuolella on kuvan 9 mukaisesti 2 metriä ja sivusuunnassa AINA 3 metriä. Jännitteisen ajojohtimen yläpuolella saa työskennellä vain sähkölaitteiston käytön johtajan luvalla. Työkoneiden pienin työskentelyetäisyys ratajohdon jännitteisistä osista, syöttöjärjestelmä 2x25 kv KUVA 9. Työkoneiden työskentelyetäisyydet 17

18 Päätoteuttajan suorittamassa työkoneen käyttöönottotarkastuksessa on tarkastettava muun muassa työkoneen nostokorkeuden rajoittimet sekä niiden toimintakunto. Käyttöönottotarkastuksista laaditaan tarkastuspöytäkirja, jota säilytetään työmaalla. Työkoneen maadoittaminen Työkoneen runko maadoitetaan työn ajaksi paluuvirtajärjestelmään vähintään yhdellä 25 mm 2 Cu-johtimella, jos työkone tai sen taakka voi työkoneen rikkoutumisen, kaatumisen, vaijerin katkeamisen (vaijerin katkeamisesta ja sinkoutumisesta aiheutuvaan vaaraan on kiinnitettävä huomiota) tai jonkin toisen syyn vuoksi ulottua vähimmäisetäisyyksiä lähemmäksi ratajohdon jännitteisiä osia. Tällaisia koneita ovat esimerkiksi paalutuskone ja torninosturi. Maadoituksen teko kuuluu tehtävään opastetulle henkilölle. 18

19 Torni- ja kumipyöränosturin käyttö sähköradan läheisyydessä Nosturin käytössä on otettava huomioon seuraavat asiat: Jos nosturin työskentelyalue ulottuu 5 metriä lähemmäksi voltin jännitteisiä rakenteita tai paluujohdinta, nosturin käytölle on haettava lupa käytön johtajalta. Lupa voi sisältää rautatieliikenteestä ja paikallisista olosuhteista johtuvia sekä työalueen rajaamista koskevia ohjeita ja rajoituksia. Nosturin liikeradat ja työskentelyalueet, taakat mukaan luettuna, eivät saa ulottua 3 metriä lähemmäksi voltin jännitteistä osaa eivätkä 2 metriä lähemmäksi paluujohdinta. Nostotaakkoja ei saa viedä jännitteisen ratajohdon yläpuolelle. Tarvittaessa nosturin työskentelyalue on rajattava suojapuomeilla, kaiteilla, köysillä, suojaseinämillä tms. Nosturi on maadoitettava sähköradan paluukiskoon vähintään yhdellä 25 mm 2 Cu-johtimella. 19

20 4.7 Kuormaus ja lastaus Kuormaamisessa ja lastaamisessa on huomioitava sivuetäisyys jännitteisiin osiin kuvan 10 mukaisesti. Tarkemmat ohjeet kuormauksesta löydät Liikenneviraston Internet-sivuilta. Autonosturin käyttö on kielletty jännitteisen ajojohtimen alapuolella. Nostotyön etäisyydestä riippumatta, on ajojohtimeen ja muihin voltin jännitteisiin osiin varmistettava vähintään 3 metrin sivuetäisyys. PIENIN TYÖSKENTELYETÄISYYS LASTAUKSESSA RATAJOHDON JÄNNITTEISISTÄ OSISTA HENGENVAARA 3,0 m volttia! 2,0 m PALUU- JOHDOT AJOJOHDIN 3,0 m nimelliskorkeus 615 cm KUVA 10. Pienin työskentelyetäisyys lastauksessa 20

21 4.8 Tasoristeys Suurin sallittu ajoneuvokorkeus maantieliikenteessä on 4,2 metriä. Kuormat, jotka ulottuvat enintään 4,5 metrin korkeuteen kiskon selästä, saavat kulkea tasoristeyksessä sähköradan poikki ilman erillisjärjestelyjä kuvan 11 mukaisesti. Jos suurin sallittu 4,5 metrin alikulkukorkeus ylittyy, on otettava yhteys sähkölaitteiston käytön johtajaan tai kunnossapitäjään. PALUUJOHDOT M-JOHTO HENGENVAARA volttia! AJOJOHDIN V 3,0 m alituskorkeus 450 cm KUVA 11. Suurin sallittu alikulkukorkeus 21

22 5 Varo ja varmista Ajojohtimeen on suhtauduttava aina kuin se olisi jännitteinen. Ajojohtimen jännitteettömyyteen voi luottaa, kun kaikki seuraavat toimenpiteet on tehty: se on hätä- tai työmaadoitettu, turvallisen työskentelyalueen rajat on selvitetty ja työskentelylupa on saatu maadoituksen teosta vastaavalta henkilöltä Katkenneeseen ajojohtimeen täytyy aina suhtautua kuin jännitteiseen, hengenvaaralliseen johtimeen. Jos johdin ulottuu maahaan asti, voi maassa esiintyä hengenvaarallinen askeljännite. 20 metriä lähemmäksi maadoittamatonta, katkennutta maassa olevaa suurjännitejohdinta ei saa mennä. Katkennut ajojohdin voi roikkua vapaasti ilmassa, mutta se ei tarkoita sitä, että katkennut johdin olisi jännitteetön. Johdin on kierrettävä mahdollisimman kaukaa. Muita alueella liikkuvia on varoitettava katkenneesta ajojohtimesta. Tee katkenneesta ajojohtimesta välittömästi ilmoitus käyttökeskukseen tai hätäkeskukseen. 22

23 5.1 Paluuvirtakisko Paluuvirtakisko on osa sähköistysjärjestelmää ja sen virtatietä. Jos paluuvirtakisko joudutaan katkaisemaan (esimerkiksi kiskonvaihto), on ennen katkaisua huolehdittava siitä, että katkaisukohdan ohi asennetaan ohitusjohdin kuvan 12 mukaisesti. Ohitusjohdolla estetään vaarallisten jännitteiden muodostuminen katkoskohtaan. KUVA 12. Paluuvirtakiskon ohitusjohdin 23

24 5.2 Suojamaadoitus Suojamaadoitusjohdin suojaa maadoitettavaa kohdetta vikatapausten kosketusjännitteiltä. Alle 5 metrin etäisyydellä raiteen keskilinjasta sijaitsevat maadoittamattomat ratajohtopylväät, muut sähköä johtavat esineet tai rakenteet ovat hengenvaarallisia, jos niihin osuu esimerkiksi katkennut ajojohdin. Sähköä johtavat paikallaan olevat esineet, jotka sijaitsevat 5 metriä lähempänä sähköistetyn raiteen keskilinjasta, on maadoitettava kuvan 13 mukaisesti yhdistämällä ne paluuvirtajärjestelmään (kiinteät laitteet, suoja-aidat, työmaan suoja-aidat, ponttilevyt tms.). KUVA Sähköratapylvään suojamaadoitus

25 Tilapäinen suojamaadoitus Jos suojamaadoitus joudutaan irroittamaan työn ajaksi, on ennen irroittamista tehtävä luotettava tilapäinen suojamaadoitus maadoitetun kohteen ja paluuvirtakiskon välille. Tilapäisen suojamaadoituksen saa tehdä tehtävään opastettu henkilö. Kuvassa 14 on esitettynä tilapäinen suojamaadoitus. KUVA 14. Tilapäinen suojamaadoitus Suojamaadoituksen lopullisen korjauksen tekee sähköalan ammattihenkilö. 25

26 5.3 Käyttömaadoitus Käyttömaadoitettu pylväs on kuvan 15 mukaisesti merkitty maastoon maalaamalla sininen 30 senttimetriä leveä rengas 2 metrin korkeuteen perustuksen pinnasta. Käyttömaadoitetun pylvään vioittuneet maadoitusjohtimet ovat hengenvaarallisia. Ne saa korjata vain sähköalan ammattihenkilö. KUVA 15. Käyttömaadoitettu sähköratapylväs 26

27 5.4 Työmaadoitus Jos työtehtävää ei voida suorittaa sallittujen työskentelyetäisyyksien rajoissa, työturvallisuus on varmistettava jännitekatkolla. Sähköradan jännitekatkon saa suorittaa sähköurakoitsija, jolla on vaadittavat pätevyydet tehdä jännitekatko. Jännitekatkon periaatteena on, että työskentelyalueeseen vaikuttava ajojohdin erotetaan jännitteestä. Yleensä tämä toimenpide suoritetaan sähköradan käyttökeskuksen toimesta. Työalue suojataan molemmin puolin sijoitetuilla päätyömaadoituksilla kuvan 16 mukaisesti sekä työmaadoituksilla. Niillä estetään johtimien jännitteisiksi tuleminen työaikana. Työmaadoittaminen on tärkeä turvallisuustoimenpide. Muista varotoimenpiteistä huolimatta työkohteeseen saattaa päästä jännite seuraavista syistä: eristyksen pettäminen erehtyminen johtimien keskinäinen kosketus muu syy Työmaadoituksen saa suorittaa vain tehtävään riittävästi opastettu sähköalan ammattihenkilö. Maadoitusvälineiden täytyy olla virallisesti hyväksyttyjä. 27

28 KUVA Työalueen päätyömaadoitus

29 5.5 Hätämaadoitus Sähköalan ammattihenkilö tai tehtävään koulutettu pelastuslaitoksen yksikkö, veturimiehistö, työkoneenkuljettaja tai rautatieyrityksen pelastusyksikkö tekevät ajojohtimeen hätämaadoituksen niin vauriokuin hätätilanteissakin. Kuvassa 17 on esitetty maadoituksessa tarvittavia välineitä. KUVA 17. Työmaadoitusvälineet 29

30 6 Toiminta hätä- ja vaaratilanteissa Hätä- ja vaaratilanteessa toimitaan työmaakohtaisen turvallisuussuunnitelman, perehdytyksen ja työmaaoppaan ohjeiden mukaisesti. Työmaakohtaisten yhteystietojen puuttuessa soita hätänumeroon 112 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaan: 1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT 2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT 3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA 4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN 5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN 6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN Opasta auttajat paikalle. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu. 30

31 7 Muistiinpanoja 31

32 Yhteystietoja Liikennevirasto Käyntiosoite: Opastinsilta 12 A, HELSINKI Postiosoite: PL 33, HELSINKI puh /2013

Sähkörataohjeet B 22

Sähkörataohjeet B 22 B 22 Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 Helsinki 2009 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 ISSN 1455-1204 ISBN 978-952-445-272-4 Verkkojulkaisu pdf (www.rhk.fi) ISSN 1797-7002 ISBN

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16. Sähköratamääräykset

Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16. Sähköratamääräykset Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16 Helsinki 2006 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16 ISBN 952-445-135-2 (nid.) ISBN 952-445-136-0 (pdf) ISSN 1455-1204 Kannen ulkoasu: Proinno Design

Lisätiedot

Jännitteen etätoteajan turvallisuusvaikutukset sähköratatöissä

Jännitteen etätoteajan turvallisuusvaikutukset sähköratatöissä 47 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Eerik järvinen Jännitteen etätoteajan turvallisuusvaikutukset sähköratatöissä Eerik Järvinen Jännitteen etätoteajan turvallisuusvaikutukset sähköratatöissä

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu 13 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 1 RATO 17 Sisältö SISÄLTÖ 17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 17.3 MERKIN SIJOITTAMINEN JA ASENTAMINEN... 9 17.3.1 Näkemävaatimukset... 9 17.3.2 Merkin sijoittaminen

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5

18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5 1 RATO 18 Sisältö SISÄLTÖ 18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5 18.2 MÄÄRITELMÄT... 7 18.2.1 Tunnelit... 7 18.2.2 Tunnelin rakenneosat... 8 18.2.2.1 Kantavat rakenteet...

Lisätiedot

Naapurina voimajohto

Naapurina voimajohto Naapurina voimajohto Sisällys Fingrid lyhyesti 2 3 Fingrid lyhyesti 4 Pysytään hyvissä väleissä Fingridillä käyttöoikeus johtoalueisiin Maanomistajalle korvaus johtoalueen käytöstä Jykevä mutta hyödyllinen

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuusmääräykset

Sähkötyöturvallisuusmääräykset Sähköturvallisuus 2000 /2011 määräykset Alkuperäiset sähkötyöturvallisuusmääräykset on esitetty Sähkötarkastuskeskuksen julkaisussa A5 vuodelta 1993. Uusimmat määräykset on julkaistu toukokuussa 1999 standardina

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TUPOS KONE OY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Tupos Kone Oy HUHTIKUU 2008 (1.VERSIO) Hyväksytty käyttöönotettavaksi 1.04.2008

TOIMINTAKÄSIKIRJA TUPOS KONE OY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Tupos Kone Oy HUHTIKUU 2008 (1.VERSIO) Hyväksytty käyttöönotettavaksi 1.04.2008 Tupos Kone Oy TOIMINTAKÄSIKIRJA TOIMINTAKÄSIKIRJA TUPOS KONE OY HUHTIKUU 2008 (1.VERSIO) Hyväksytty käyttöönotettavaksi 1.04.2008 Jarmo Kantola Pertti Kantola SISÄLLYSLUETTELO 1. Yrityksen esittely ja

Lisätiedot

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT Sähkö on välttämätön osa arkipäiväämme. Luotettava sähkön saanti turvataan tuomalla sähkö lähelle käyttäjiä

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito 7 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito Liikenneviraston ohjeita 7/2013

Lisätiedot

Selvitys kiinteän sammutusjärjestelmän valintaan vaikuttavista tekijöistä vaarallisten aineiden ratapihalla

Selvitys kiinteän sammutusjärjestelmän valintaan vaikuttavista tekijöistä vaarallisten aineiden ratapihalla 45 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUSSI HANNUKARI Selvitys kiinteän sammutusjärjestelmän valintaan vaikuttavista tekijöistä vaarallisten aineiden ratapihalla ESIMERKKINÄ KOUVOLAN VAK-RATAPIHA

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007 Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Kirjoittajat Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen Raportin nimi Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS KEMI 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5 TURVALLISUUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Varoituslaitosten tekniset toimitusehdot

Varoituslaitosten tekniset toimitusehdot 2012 2 (53) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Dokumentin soveltamisalue... 5 1.2 Vastuut... 5 1.3 Suomen rataverkolla käytettävien tasoristeyslaitosten erityispiirteitä... 5 1.4 Tärkeitä yleisiä vaatimuksia...

Lisätiedot