Kapulin yritysalueen III-vaiheen asemakaava / ehdotuksen nähtäville asettaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kapulin yritysalueen III-vaiheen asemakaava / ehdotuksen nähtäville asettaminen"

Transkriptio

1 Maankäyttölautakunta Kapulin yritysalueen III-vaiheen asemakaava / ehdotuksen nähtäville asettaminen 94/ /2014 Kunnanhallitus Asemakaavan tarkoituksena on laajentaa nykyistä Kapulin asemakaava-aluetta pohjoiseen. Laajennusalue sijoittuu Tokmanni Oy:lle varatun korttelialueen ja Jurvalan asuntoalueen väliin. Alue liittyy kiinteästi Kapulin I- ja II-vaiheen asemakaava-alueisiin, joita palvelevat kunnallistekniset linjat kulkevat pohjoisen laajennusalueen läpi. Pohjoisesta on kaavailtu tieyhteyttä, joka yhdistää Sälinkääntien (mt 1471) ja Hyvinkääntien (vt 25) Mäntsälän liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ja Kirkonkylän osayleiskaava 2020:ssa osoitetun tieyhteyden mukaisesti. Uudenmaan tiepiiri on teettänyt keväällä 2007 pääsuuntaselvityksen, jossa on tutkittu vaihtoehtoisia tielinjauksia pohjoisen alueen läpi. Kapulin yritysalueen III-vaiheen laajennus tukeutuu uuteen tieyhteyteen. Yritystonteiksi varattava alue on kokonaisuudessaan n. 67 ha. Alue pitää sisällään myös Tokmanni Oy:n logistiikkakeskukselle varatun laajennusalueen. Kunta omistaa tällä hetkellä alueesta n. 41 ha. Asemakaavalla pyritään vastaamaan kunnan yritystonttien kysyntään. Alueella on tutkittu myös oikoradasta erkanevan pistoraiteen rakentamista, joka palvelisi alueelle suuntautuvaa tavaraliikennettä. Laajennusalueen maaperä on pääosin kalliota ja maanpinnan korkeusvaihtelut huomattavia, minkä vuoksi alueen käyttöönotto vaatii laajoja tasaus- ja täyttötoimenpiteitä. (Valmistelija: Petri Tuormala) Päätösesitys : Päätös: Kunnanhallitus päättää käynnistää Kapulin yritysalueen III-vaiheen asemakaavoituksen. Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityksen. Maankäyttölautakunta Liite 1. Asemakaavoitettavan alueen rajaus Tokmanni Oy:n logistiikkakeskuksen (40000 k-m2) valmistuttua tällä asemakaavalla tutkitaan alueen soveltuvuutta toiselle suurelle logistiikkayritykselle: - Logistiikkakeskuksen rakennuksen k-m2 ja siihen liittyen n. 550 m x 650 m kokoisen tontin muodostamista. - Oikoradan pistoraiteen ja liikenteen terminaalialueen toteuttamista sis. turvallisuus ja kevyt liikennereitit rautatieaseman suunnasta. - Telemaston siirtomahdollisuutta. - Tontin tasauskustannuksia ja tarkempaa rakennuksen ja siihen liittyvän liikenteen järjestämistä. - Mt 1471 Sälinkääntien uusi yhteyssuunnitelma (Hyvinkää Porvoo tielle)

2 Kaavoitusjohtajan päätösesitys: on valmistunut , siirtomahdollisuutta n. 97m luoteeseen. - Kunnallistekniikan ja kaukolämmön putkistojen ja niihin liittyvien rakenteiden toteuttamista ja kustannuksia. - Luonnon erityiskohteiden huomioonottamista esim. liito-orava. - Vaikutuksia muihin luonto- ja ympäristösuhteisiin kuten pintavesien johtaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty. (Valmistelija: asemakaavainsinööri Tapio Sillfors) Maankäyttölautakunta päättää hyväksyä "Kapuli III asemakaavan luonnos :n ja täydennetyn Kapuli III asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, OAS ":n ja asettaa ne julkisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten, sekä pyytää viranomaislausunnot. Käsittely: Päätös: Asemakaavainsinööri Tapio Sillfors esitteli asiaa kokouksessa. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Kapuli III asemakaavaluonnos 1: Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma täydennetty Liite 3. Selostuksen lähtökohdat (osa kaavaselostuksesta) Maankäyttölautakunta 3 Kapuli III asemakaavamuutos oli nähtävillä välisen ajan ja siitä saatiin 6 lausuntoa ja yksi mielipide. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (T-4) määräys tulee täydentää muotoon: "Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintään 10% käyttää tontin pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike- ja toimistotiloja varten. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä eikä vaikutuksiltaan siihen verrattavaa myymäläkeskittymää. Asemakaavaluonnoksessa on tavaraterminaalin alueeile (LTA) osoitettu osa-aluerajaus s-1, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n perusteella suojeltu liito-oravien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Päällekkäismerkintä ei ole hyväksyttävä vaan liito-orava-alue on merkittävä ilman että pääkäyttötarkoitus on LTA. Kaavaselostuksessa on viitattu kohdassa 3./.9 Luonnonympäristö, että alueelta selvitetään liito-oravan esiintyminen myös keväällä Lausuntoaineistosta ei löydy ko. selvitystä. Oikoradan pistoraidetta varten on laadittu selvitys, jota tulee avata kaavaselostuksessa viimeistään ehdotusvaiheessa. Alueen tuottamat liikennemäärät valtatielle 25 tulee selvittää huomioon ottaen aikaisemmat Kapuli I- ja II-alueet. Alueelta tulee toteuttaa toimivat ja turvalliset kevytliikenneyhteydet kirkonkylän keskustan suuntaan sekä joukkoliikenneyhteyksiin. Valtatien 25 pysäkkijärjestelyt eivät ole toimivia

3 ilman alikulkujärjestelyä. Kaavaselostusta tulee täydentää asemakaavan ehdotusvaiheessa. Kaavaselostuksessa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) on esitetty asemakaava-alueen rajaus laajempana kuin laadittu luonnos. Kaavaselostuksessa tulee esittää vaikutusten arviointi, jossa on huomioitu aikaisemmat Kapuli I-ja II-alueet. Lisäksi tulee huomioida vireillä oleva Kapuli IIB-asemakaava ja asemakaavan muutos. Ehdotusvaiheessa kaava-asiakirjoihin tulee lisätä illustraatio kaava-alueen järjestelyistä yhdistettynä aikaisempiin Kapulin alueen asemakaavoihin. Täydennetään kaavamerkintä ja poistetaan päällekkäismerkintä. Liito-oravaselvitys 2011 on liitetty ehdotusvaiheen aineistoon. Oikoradan pistoraideselvitys ja varaus sekä varauksen vaikutukset lähialueisiin on täydennetty asemakaavaehdotukseen ja kaavaselostukseen. Alueen tuottamat liikennemäärät ja arvio vaikutuksista Vt25:lle ajantasaistettiin ja arvioitiin uudelleen kaavaehdotuksen mukaisesti Ramboll Oy:n toimesta 2014 (liitteenä). Kapulin logistiikka-alueen aiheuttamaa liikennettä arvioitaessa todetaan: - Kapuli III alueet jäävät ajoneuvoliikenteeltään pienemmäksi kuin aiemman selvityksen tilanteessa, sillä alueelle on sijoittunut suuri Internet hakukone yhtiö 8 ha tontille aiheuttaen liikennettä alle 100 ajoneuvoa / vrk. Samoin uudet odotettavissa olevat yritykset aiheuttavat yhä vähemmän liikennettä sillä liikennöinti tapahtuu suuremmilla yksiköillä. - Ramboll Oy:n uusittu selvitys aiheutti louhintakustannuksia arvioitaessa tarpeen pienentää kortteleita niiden kalleimmalla louhintaosalla. Laadittiin ehdotus ja uusittiin arviot. Kapuli III alue jää pienemmäksi kuin liikenneselvityksen mukainen alue johtuen louhinta-tasattavan alueen pienenemisestä uuden alueen etelä- ja pohjoisosissa. Näiden alueiden louhinta olisi aiheuttanut korkean kustannuksen tonttien viimeisille hehtaareille. - Kokonaisuudessaan kaikkien Kapuli I - III alueiden aiheuttama liikenne jää pienemmäksi kuin ko. liikenneselvityksessä aiemmin oli tarkasteltu. - Selvitys on toimenpiteiden osalta edelleen kesken ja täydentyy ehdotuksen nähtävillä ollessa. Tulee varautua rakennusoikeuden pienentämiseen. Kevyen liikenteen yhteyksiin rautatieasemalta ja keskustasta Kapuliin on varattu v talousarvioon Reitit ovat pääosin olemassa toteutettuina viemärilinjoina ja huoltoteinä. Valtatie 25:n pysäkkijärjestelyihin ei alikulun osalta ole lähivuosina mahdollisuutta, koska Mäntsälän keskustassa tarvittaisiin vielä kipeämmin alikulkuja. Pääosa Kapulin työntekijöistä saapuu omalla autolla keskustasta tai rautateitse kevyen liikenteen reitin kautta. Seudullinen osuus työntekijöistä näyttää asettuvan tasolle 30% joista n. alle 50% käyttää julkisia kulkuneuvoja. Nyt ko. pysäkkejä käyttää Kapulin osalta alle 20 henkilöä ja enimmillään ko. pysäkkiä käyttää v n. 100 henkilöä mikäli Kapuli III olisi rakennettu. Pysäkkijärjestelyjä Veturi - Kapuli kohdalla valtatie 25:llä selvitetään (työ kesken) / Ramboll Oy v Kaavaselostusta on täydennetty vaikutusten arvioinnilla sekä lisätty

4 illustraatiot kaava-alueen järjestelyistä yhdistettynä aikaisempiin Kapulin alueen asemakaavoihin. Liikennevirasto Pistoraide edellyttää sivuraidetta vaihtotöille sekä liikennemääristä riippuen voi aiheuttaa muutoksia ratatekniikkaan. Pistoraide edellyttää yksityisraidesopimusta, jossa sovitaan mm. kunnossapitorajoista. Pistoraide on varattu alkuperäisessä Oikoratasuunnitelmassa. Kapuli III alueella on pitäydytty sen VE1:ssä eli vain oikoradan vieressä sen suuntaisena olevaan. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Kaava-alueelle tehtiin liito-oravaselvitys oikoratahankkeen yhteydessä vuonna 2002, jolloin metsä todettiin liito-oravan asuttamaksi. Liito-oravat ovat edellisen kerran käyty tarkastamassa vuonna 2008 (Enviro Oy), jolloin liito-oravan jätöksiä ei havaittu. Metsäalue oli tuolloin kuitenkin vielä potentiaalinen liito-oravan esiintymiselle. Vaikka liito-oravaa ei tuolloin todettu, on mahdollista, että alue on edelleen liito-oravan elinympäristöä. Asemakaavaselostuksessa on mainittu, että liito-oravat selvitetään myös keväällä Ympäristökeskuksen tietojen mukaan liito-oravaselvitystä ei ole tehty. Asia tulee varmistaa. Asemakaavaluonnoksessa liito-oravan elinympäristö on rajattu s-1 merkinnällä. Kaavamääräyksiin on kirjattu: liito-oravan elinympäristö. Ajantasaisessa kirkonkylän osayleiskaavassa 2020 (Kv /10 ) liito-oravan elinympäristö on rajattu kaavamerkinnällä slo. Kaavamääräyksiin on kirjattu mm. seuraavaa: "Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja alueella suoritettavissa toimenpiteissä on huolehdittava siitä, että liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä tai heikennetä. Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL:n mukaista lupaa". Ympäristökeskus katsoo, että myös asemakaavaluonnoksessa olevaa liito-oravan elinympäristöön liittyvää kaavamääräystä tulee tarkentaa vastaavanlaisella määräyksellä. Asemakaavassa ei ole huomioitu liito-oravan kulkuyhteyttä. Enviro Oy:n vuonna 2005 tekemässä luontoselvityksessä on mainittu, että suunnittelussa tulee ottaa huomioon liito-oravan asuttamaksi todettu metsä ja siitä länteen ja pohjoiseen johtavat puustoiset kulkuyhteydet. Nämä kulkuyhteydet ovat selvästi havaittavissa alueelta otetusta ilmakuvasta. Ympäristökeskus painottaa, että myös kulkuyhteyksien säilyminen tulee tarvittaessa turvata kaavassa. Kaava-alueen luoteisreunalla sijaitsee mäkien väliin kehittynyt kapea Puirojantien suo, joka on paikallisesti arvokas luontokohde. Asemakaavaluonnoksessa rakentamista ei ole ohjattu suolle, vaan se jää T-4 alueen pohjoispuolelle. Kaavassa tulee kuitenkin huomioida laajan todennäköisesti asfalttipäällysteisen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen vaikutukset alueen vesitalouteen. Muutoinkin tulee ottaa huomioon, että kyseessä on merkittävän laaja alue jonka rakentaminen tulee lisäämään alapuolisen vesistön tulvimisherkkyyttä varsinkin rankkasadetilanteissa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää pintavesien ohjaukseen mikä edellyttää yksityiskohtaisempaa selvitystä alueen hulevesien johtamisesta.

5 Alueella tehtiin liito-oravaselvitys v jossa todettiin paikalla edelleen elävän liito-oravia. Kapuli III alueella on metsää, länsipuolinen metsä ei johda vapaalle metsävyöhykkeelle vaan yritysalueille. Sen sijaan pohjoisreunan kalliovyöhykkeen metsä ja siitä länteen jatkuva metsävyöhyke toimivat jatkossakin kulkuyhteyksinä. Ramboll Oy laati hulevesien arvioinnin ja käsittelyn ohjeet (liitteenä), joiden perusteella: - Tonteille määrätään hulevesien pidätykselle tilavuusmäärät pinta-aloihin perustuen. Puirojantien suon vesitasapaino säilyy, koska alueelle ohjautuu edelleen ojista vettä, lisättiin määräys: "Korttelin 2317 hulevedet tulee ohjata korttelin pohjoispuolelle." Suurien kovien pintojen (asfaltti) toteutuessa hulevesien pidättäminen alueella säädellään hulevesialtaalla 2000m3 sekä kortteleittain hulevesien ohjauksella kaavamääräyksin: - "Korttelin 2316 hulevedet tulee ohjata korttelin länsipuolelle." - "Korttelin 2317 hulevedet tulee ohjata korttelin pohjoispuolelle." Yllämainittujen kortteleiden hulevedet ohjautuvat soiden ja vedenjakajien takaa pitkällä viipymällä Färjärinojaan joten Färjärinojan kapasiteetti ei ylity. Kortteleiden 2318 ja 2319 hulevedet mahtuvat 2000 m3 kaavassa määritettyyn hulevesialtaaseen ja suuremmat esim. kerran 20v 24t aikana tapahtuvien rankkasateiden osalta varataan kunnan omistamalle alueelle Färjärinojan varteen radan ja moottoritien alitse kulkevan putkituksen kohdalle radan länsipuolelle hulevesiallas.tämä allas sijoittuu kaava-alueen ulkopuolelle n. 300m pohjoiseen. Mäntsälän Sähkö Oy Isolammintien rakennetulla osalla on tien itäreunalla 20kV maakaapeli Tokmannin logistiikkakeskukseen. Kadunrakennuksen yhteydessä tierunkoon on varattava alue tätä linjaa varten. Alueen sähkönjakelu vaatii puistomuuntamon ja puistomuuntamon paikka tulisi määrittää vasta kun alue alkaa rakentua. Tällöin tiedetään tarkemmin alueelle sijoittuvien rakennusten paikat sekä sähkön käyttö. Nykyisellä rakennetulla lsolammintien osalla välillä Moreenitie - Tokmannin logistiikkakeskus on tiealueen itäreunaan rakennettu viemäri sekä maakaasun jakeluputki. Nämä on tarkoitus yhdistää Hepolan verkostoihin osin samoissa johtokäytävissä vesi- ja viemärijohtolinjojen kanssa. Mäntsälän Sähkö Oy:n lämpöliiketoiminta on osallistunut ennakkoon kallion irtilouhinnan kustannuksiin varatulle rasitealueelle joka on nyt asemakaavaehdotuksen mukaisesti jäämässä tontin alle. Edellytämme etukäteen tehtyjen louhintakustannusten korvaamista jos putkilinjojen sijoitusalue muuttuu. Asemakaavaehdotuksessa tavaraterminaalin alueelle (LTA) varatun putki- ja johtorasitteen leveys on mitoitettava siten, että kaukolämpö- ja maakaasuputkistot voidaan määräysten mukaisesti rakentaa ja eri linjojen väliset etäisyydet jäävät riittävän suuriksi myöhempiä lisäyksiä varten. Edellytämme kaukolämpö- ja maakaasuputkistojen tilavaraukseksi vähintään viisi (5) metriä. Alueen kaavamerkintä s-1 (liito-orava-alue) ei saa vaikuttaa putkilinjojen rakennettavuuteen, muuten rasitealue on varattava tontin alueelle joka ohittaa s-1 alueen. Lisäksi Isolammintien itäpuolelle tulevan jk/pp-tien tierunkoon on varattava kolmen (3) metrin alue em. putkistojen sijoittamista varten. Huomiota on kiinnitettävä myös tien korkeusasemaan etenkin

6 tonttiin ja tavaraterminaalialueeseen liityttäessä, että putkilinjat voidaan määräystenmukaisesti sijoittaa ja tarkoituksenmukaisesti rakentaa. Asemakaavaehdotus perustuu aiemmasta poiketen pienempiin korttelialueisiin jolloin putkilinjat voidaan säilyttää. Mäntsälän Vesi Asemakaava tulisi toteuttaa huomioiden olemassa oleva infra tai varautuminen (kaukolämmön irtilouhinta) siihen. Mikäli kuitenkin kaavaa valmistellaan siten, että olemassa oleva vesihuoltoverkosto tulee siirtää toiseen paikkaan, on vastuu kustannuksista sekä toteutuksesta siirrettävä siitä hyötyvälle taholle. Mäntsälän Vesi ei vastaa mahdollisista putkimuutoksista aiheutuvista kuluista. Asemakaavaehdotus perustuu aiemmasta poiketen pienempiin korttelialueisiin jolloin putkilinjat voidaan säilyttää. Tekninen lautakunta Kustannusten minimoimiseksi tulisi tietää, onko hanke toteutettavissa useampaan tasoon ja minkälaisia korkeuseroja rakennuksessa voidaan sallia. Mikäli kunta joutuu tasaamaan alueen, on tasaukseen varattava riittävästi aikaa, minimissään kolme vuotta Tasauskustannusten lisäksi laskelmissa tulee huomioida hukkaan menevä, muuta Kapulin aluetta palveleva vesihuoltolinjasto, siirrettävä telemasto sekä alueen hulevesien käsittely erittäin todennäköisesti tarvittavine tasausaltaineen. Asemakaavaehdotus perustuu aiemmasta poiketen pienempiin korttelialueisiin jolloin putkilinjat voidaan säilyttää ja louhiminen toteuttaa useampaan tasoon. Kapuli III luonnosvaiheen mielipide / tilat RN:o 7:57 ja 7:59 Sälinkääntie Hyvinkääntie tieyhteys pirstoo Yli-Ollilan maatilan kohdalla kasvatusmetsän kuvion liki olemattomiin. Asemakaavaluonnoksesta puuttuu 110 kv sähkölinja, ko. maantie tulisi rakentaa samaan maastokäytävään sähköjohdon kanssa, jottei metsäkuvioni pirstoutuisi kokonaan, vaikka ko. tielinjaus onkin kaavaluonnoksen ulkopuolella, esitän myös Puirojantielle ja maatilalleni (RN:o 7:59) liittymävarausta sekä ko. maantien alitusvarausta vesi- ja viemärijohdolle Ali-Ollilan (RN:o 7:57) tilan kohdalla ja aikanaan Puirojantien laukkauttamista Yli-Ollilan tilan kohdalla, esitän vielä kolmen kävelypolun linjauksen varaamista Kapulin yritysalueen III-vaiheen asemakaavaluonnokseen Ali-Ollilan tilan kohdalle. Sähkölinja 110 kv on Puirojantien länsipuolella kartan vasemmassa yläkulmassa kaava-alueen ulkopuolella. Sälinkääntie - Hyvinkääntie uuden yhteyden aluevaraussuunnitelma laadittiin 2011 yhteistyössä kunnan ja ELY-keskuksen kanssa / Ramboll Oy:n toimesta. Aluevaraussuunnitelma on pohjana tuleville asemakaavoille. Sähkölinjan 110 kv käytävään ei voida sijoittaa Sälinkää - Hyvinkääntien yhdystietä koska linjan vieressä on 3 ha:n vanhan metsän suojelualue (ysa202684) ja sille ei saa aiheuttaa yli

7 Kaavoitusjohtajan päätösesitys: 40dBa melua eli etäisyyden yhdystiestä tulee olla yli 300m (Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/ ). (Valmistelija / Lisätietoja: asemakaavainsinööri Tapio Sillfors, puh ) Maankäyttölautakunta esittää kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen hyväksyttäväksi ja virallisesti MRA 27 :n mukaisesti nähtäville asetettavaksi. Ehdotuksesta pyydetään myös tarpeelliset lausunnot. Käsittely: Päätös: Asemakaavainsinööri Tapio Sillfors esitteli asiaa kokouksessa. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Asemakaavan muutosehdotus Liite 2. Asemakaavaselostus Liite 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 4. Havainnekuva Liite 5. Veturi ja Kapuli liikenneselvitys / Ramboll Oy 2008 Liite 6. Vedenjakajat ja -kokoojat Liite 7. Kapulin laajennusalueen luontoselvitys 2005 / Enviro Oy Liite 8. Kapulin laajennusalueen luontoselvitys / FCG Liite 9. Kevyen liikenteen reitit Liite 10. Viranomaisneuvottelun pöytäkirja Liite 11. Viranomaisneuvottelun pöytäkirja

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula Miehikkälän kunta Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013 Tullut vireille 8.2.2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula 1 1 PERUS- JA

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 Maankäyttölautakunta 03.12.2014 Aika 03.12.2014 klo 17:30 Paikka Kunnantalo, kok.tila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine ehdotusvaiheen palautteeseen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.4.2015 P21017 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (23) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ POHJOINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Asemakaavan tunnus: 505 : 209 Asemakaavan nimi: Männikkö Pohjoinen Hyväksymispäivämäärä: Kvalt 20.9.2010/ 81 Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos / kortteli 444 tontti 10 / Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Asemakaavan muutos / kortteli 444 tontti 10 / Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen Maankäyttölautakunta 6 29.01.2014 Maankäyttölautakunta 20 19.02.2014 Maankäyttölautakunta 54 07.05.2014 Maankäyttölautakunta 90 27.08.2014 Asemakaavan muutos / kortteli 444 tontti 10 / Asemakaavaehdotuksen

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot