Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus 2011

2 Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus Toiminnanjohtajan katsaus 03 Verkställande direktörens översikt 04 Chief Executive Officer s Review 05 Edunvalvonta 07 Yksityissektori 08 Järjestötoiminta ja jäsenpalvelut 11 Terveyspolitiikka 13 Terveydenhuollon hallinto 14 Eettiset kysymykset 15 Koulutusasiat 18 Tutkimus 20 Kansainvälinen toiminta 21 Viestintä 23 Suomen Lääkärilehti 24 Talous 27 Jäsenistö ja organisaatio 33 Edustukset 35 Lausunnot 36 Tilastoja lääkäreistä Suomessa asuvat lääkärit iän ja sukupuolen mukaan - Suomessa asuvat erikoislääkärit iän ja sukupuolen mukaan - Työikäiset lääkärit sairaanhoitopiireittäin - Lääkärimäärän kehitys vuosina Erikoislääkärinoikeudet Suomessa olevilla lääkäreillä - Erityispätevyydet Suomessa asuvilla työikäisillä lääkäreillä - Lääkärien säännöllisen työajan ansiot maaliskuussa 2011 Taitto: Tiina Laino

3 2 Toiminnanjohtajan katsaus Heikki Pälve Lääkäriliiton uuden organisaation ulospäin näkyvin uudistus liittyi jäsentoimintojen merkittävään aktivointiin ja uudelleenjärjestelyyn. Tarmo kohdistettiin uusien piiriylilääkärien ja alueellisten valiokuntien jäsenten rekrytointiin. Nopean organisoitumisen ansiosta liiton kannanmuodostukseen osallistuvien jäsenten määrä lähes kolminkertaistui. Historiansa ensimmäistä kertaa Lääkäriliitolla on henkilökuntaa kaikilla lääketieteellistä opetusta antavilla yliopistopaikkakunnilla. Jäsenulottuvuuden kasvu oli merkittävä niin resurssina kuin vaikuttavuudeltaan. Ammattijärjestöjen mielikuvaseuranta -tutkimuksessa Lääkäriliitto arvioitiin Suomen vaikutusvaltaisimmaksi ammattiliitoksi. Osana strategista uudistumista yhteiskunnallista vaikuttamista on edelleen parannettu perustamalla liittoon yhteiskuntasuhdetoimiala ja yhteiskuntasuhdepäällikön toimi. Jäsenten edunvalvonta on laajentunut puhtaasta virkaehtosopimustoiminnasta huomattavasti laajemmaksi. Vaikka liitto on tutkitusti hyvin onnistunut tässä toiminnassa, onnistuminen on jatkossa yhä tärkeämpää ja vaikeampaa. Siksi se edellyttää nykyistä vahvempaa panostamista. Uuden strategisen toiminnan mukainen toimiston miehitys oli suunniteltu saatettavan valmiiksi syksyn kuluessa. Organisaatiota kuitenkin vielä täsmennettiin ja viimeiset rekrytoinnit saatiin valmiiksi vasta toimintavuoden jälkeen. Siitä huolimatta liitto vastasi kiitettävästi niin yhteiskuntavaikuttamisen, terveyspolitiikan kuin virkaehtosopimusneuvottelujen haasteisiin. Tästä on annettava erityinen kiitos koko henkilöstölle. Liitolla on kolme vaikuttamissuuntaa: jäsen, yhteiskunnallinen päätöksenteko ja potilas. Näiden kolmen luottamus liiton toimintaan takaa sen onnistumisen missionsa mukaisesti potilaan parhaaseen lääkärin keinoin. Potilasjärjestöjen kanssa järjestettiin yhteinen tilaisuus tarkoituksena löytää tehokkaan yhteistyön eväät jatkossa. Eettinen seminaari paperittomien terveydenhuollosta Suomessa toi liiton toiminnalle paljon näkyvyyttä. Lääkäriliiton näkyvyys mediassa räjähti ns. valelääkärikohun yhteydessä. Profession luotettavuus kansalaisten mielissä sai kolauksen. Liitto suhtautui asiaan vakavasti ja toimi aktiivisesti. Tapaus edellytti kriisiviestinnän kaikkien keinojen käyttöä niin jäsenistöön kuin yhteiskuntaankin päin. Profession, lääkärin autonomian ja kollegiaalisuuden merkityksestä lääkärin työssä on tapauksen pohjalta saatu paljon oppia. Eduskuntavaalien alla liiton johto tapasi eri puolueiden edustajia. Keskusteluja käytiin haasteista, joita tulevaisuus terveyspolitiikan ja potilaiden hyvän hoidon osalta sisältää. Liitto pyrki vaikuttamaan myös kehysratkaisuun. Sen pohjalta käytiin jäsenistöä koskevat julkisen sektorin neuvottelut. EU:ssa hyväksyttiin potilaiden rajat ylittävä terveydenhuollon direktiivi. Suomessa tulee tehdä hoitoon liittyviä merkittäviä uudistuksia vuoden 2013 loppuun mennessä. Lääkäriliitto on hyvin aktiivisesti mukana direktiivin soveltamisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Kulunut vuosi oli Suomelle taloudellisesti erittäin raskas. Myös liiton omaisuusarvot ovat heikentyneet. Hyvän taloudenpidon eteen on tehty paljon töitä ja uudistuksia. Lääkäriliiton omistaman Fennomed Oy:n toimintaa on kehitetty aktiivisesti ja sinne on perustettu oma, liiton myyntiä tehostava Lääkäri Media Oy. Myös merkittävimmän omaisuusmassan, Lääkäritalo Oy:n, hallinnointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Fennomed Oy:n sisällä sekä koulutustoiminta että IT-toiminta ovat kehittyneet hyvin. Ne tarjoavat yhä parempaa palvelua omistajilleen. Lääkärilehti on merkittävin jäsenetu. Lehti selvisi taloudellisesti kiitettävästi. Sen sisältö ja ulkoasu sekä ajankohtaisuus ovat kehittyneet tavalla, joka on saanut kovasti kiitosta koko jäsenistöltä. Lehden asema lääkärien tärkeimpänä jäsenlehtenä on vain vahvistunut.

4 3 Verkställande direktör Heikki Pälve. Foto: Jukka Mykkänen Verkställande direktörens översikt Den synligaste reformen inom organisationen en betydande aktivering och omorganisering av medlemsfunktionerna. Under början av året fokuserades ansträngningarna på rekrytering av nya distriktsöverläkare och medlemmar till regionala utskott. Tack vare snabb organisering trefaldigades nästan det antal medlemmar som deltog i arbetet med förbundets ståndpunkter. För första gången i historien har Läkarförbundet personal i alla de universitetsstäder där medicinsk undervisning ges. Den växande medlemsdimension blev betydelsefull såväl som resurs betraktad som med avseende på effekten. Läkarförbundet utsågs till Finlands mest inflytelserika fackförbund i en intervjuundersökning om fackförbundsverksamhet.som en del av den strategiska förnyelsen har man ytterligare förbättrat förbundets samhällspåverkan genom att grunda ett nytt verksamhetsområde för samhällsrelationer och en chefstjänst för detta. Medlemmarnas intressebevakning har byggts ut från ren tjänstekollektivavtalsverksamhet och blivit betydligt mer omfattande. Fastän förbundet enligt gjorda undersökningar har lyckats väl är det allt viktigare och allt svårare att lyckas på detta område i framtiden. Därför krävs större ansträngningar. Enligt planerna skulle bemanningen av kansliet enlighet med den nya verksamhetsstrategin slutföras under hösten. Det gjordes dock vissa justeringar i organisationen vilket ledde till att de sista rekryteringarna blev klara först efter verksamhetsårets slut. Trots det klarade förbundet utmaningarna utmärkt såväl i fråga om samhällspåverkan och hälsopolitik som då det gällde förhandlingarna om tjänstekollektivavtal. För detta skall hela personalen ha ett särskilt tack. Förbundet verkar på tre plan: för medlemmar, med sikte på beslutsfattandet i samhället och för patienter. Att det på alla dessa plan finns förtroende för verksamheten garanterar att förbundet lyckas i sin mission att med läkarmetoder verka för patientens bästa. Tillsammans med patientorganisationer arrangerades ett gemensamt evenemang där avsikten var att hitta fröet till ett effektivt framtida samarbete. Det etiska seminariet om papperslösa personers vård i Finland gav även förbundets verksamhet stor synlighet. Läkarförbundets synlighet i medierna exploderade i samband med det så kallade fuskläkarrabaldret. I medborgarnas ögon hade professionen fått en törn. Förbundet såg allvarligt på saken och agerade aktivt. Händelsen förutsatte att kriskommunikationens alla medel togs i bruk både när det gällde medlemskåren och samhället i övrigt. Händelsen har gett mycket lärdom som rör professionens, läkarautonomins och kollegialitetens betydelse i läkarens arbete. Inför riksdagsvalet träffade förbundsledningen representanter för olika partier. Då diskuterade man de utmaningar som framtidens hälsopolitik och god patientvård innefattar. Förbundet försökte också påverka rambeslutet. Utgående från det fördes förhandlingar som rörde medlemskåren i den offentliga sektorn. I EU godkändes direktivet om patienters gränsöverskridande vård. Finland måste göra betydande reformer inom vården före utgången av år Läkarförbundet har deltagit mycket aktivt i arbetet att anpassa direktivet till det finländska samhället. Det gångna året har i ekonomiskt avseende varit oerhört tungt för Finland. Också värdet på förbundets egendom har försvagats. Mycket arbete har lagts ned på skötseln av ekonomin och här har skett förnyelse. Verksamheten i Fennomed Oy, som ägs av förbundet, har aktivt utvecklats och där har man även grundat Lääkäri Media Oy, som effektiverar förbundets försäljning. Också vid administrationen av Lääkäritalo Oy, som utgör den mest betydande förmögenhetsmassan, har man fäst särskild uppmärksamhet. Inom Fennomed Oy har både utbildningen och IT-versksamheten utvecklats väl och kan nu allt bättre erbjuda sina ägare förbättrad betjäning. Läkartidningen är mest betydande medlemsförmån. Ekonomiskt klarade sig tidningen utmärkt. Både till innehåll och layout och när det gäller aktualitet har den utvecklats så att den fått mycket beröm av hela medlemskåren. Tidningens position som läkarnas viktigaste medlemstidning har bara förstärkts.

5 4 Lääkäriliiton hallitus Vas. Helena Nukari, Marjut Laurikka-Routti, Teppo Heikkilä, varapuheenjohtaja Mikko Valkonen, Tuula Rajaniemi, Raija Niemelä, Tinja Lääveri, puheenjohtaja Timo Kauko - nen, Marjo Parkkila-Harju, varapuheen - johtaja Olli Lappalainen. Photo: Mikko Käkelä Chief Executive Officer s Review Externally, the most visible change concerned the significant promotion and reorganisation of members activities. The Finnish Medical Association focused on recruiting new Senior District Physicians and obtaining members for regional committees. Thanks to the prompt measures taken, the number of members participating in the Association s positiontaking almost trebled. For the first time in its history, the Association now has staff members in all university towns where medical teaching is provided. The increase in membership outreach was significant both as a resource and with regard to its impact. The Finnish Medical Association was the most influential trade union in Finland regarding the trade organisations interview survey. Within the framework of its strategic reform, the Association s societal advocacy has been further enhanced by establishing a Community Relations department and employing a Community Relations Chief. Membership advocacy activities have expanded and now cover much more than just collective bargaining agreements. Even though the Association has, according to studies, been very successful in this work, such success will be even more important and more challenging in the future. It therefore also requires a stronger emphasis. Staffing of the Association s office in accordance with the new strategic activities had initially been planned for completion during the autumn. However, late adjustments to the organisation meant that the last recruitments could not be made until early in The Association nevertheless responded admirably to the challenges of societal advocacy, healthcare policy development and collective bargaining negotiations. The Association s staff deserve our sincere thanks for their efforts. try and find a consensus to ensure effective cooperation in future. An ethics seminar on sans papiers healthcare in Finland brought major publicity for the Association s activities. We are continuing our work with respect to both of these issues. The Association s visibility in the media took a dramatic upturn as a result of the so-called fake doctor scandal that greatly damaged the public s trust in the medical profession. The Association took the matter extremely seriously. The case required the use of the full range of crisis information management tools both towards the members and towards society. It taught us much about the implications of the profession, the physician s autonomy and collegiality in medical work. Before the parliamentary elections, the Association met representatives from the different parties to discuss future challenges facing healthcare policy and provision of the best possible care for patients. The Association also sought to influence the framework agreement that served as a basis for public sector negotiation. The European Union approved a Directive on the application of patients rights in cross-border healthcare. Finland will have to make significant healthcare reforms by the end of The Finnish Medical Association has been very actively involved in applying the Directive in Finnish society from the very outset. Financially, 2011 was an extremely difficult year for Finland. This has, influenced the value of the Association s assets. Much work and many improvements have been made to ensure good finances and accounting. The operations of Fennomed Oy, which is owned by the Association, were actively developed, and the new company Lääkäri Media Oy was established to increase the Association s sales. Particular attention was given to the administration of the Association s most important single asset, Lääkäritalo Oy. The educational and IT activities of Fennomed Oy have made good progress and are thus able to offer even better services for the company s owners. The Association has three main areas of advocacy: members, societal decision-making and patients. If these three parties trust the Association in its activities, the Association will certainly succeed in its mission of promoting the best interests of the patient with physicians skills and tools. The Association organised a joint event together with patient organisations to The Finnish Medical Journal is the most important membership benefit. Financially, the Journal has managed very well. Its contents, appearance and ability to reflect up-to-date matters have developed in a manner much appreciated by the Association s members. The Journal has gained an even stronger position as the most important membership journal for Finnish physicians.

6 5 Edunvalvonta Keskitetyt työ- ja virkaehtosopimukset Vuoden aikana käytiin kaksi neuvottelukierrosta kaikilla lääkärien kannalta merkittävillä sopimusaloilla. Alkuvuonna sovittiin kaksivuotisen sopimuskauden jälkimmäisen vuoden palkankorotusten määrästä. Syksyllä neuvoteltiin ja sovittiin raamisopimuksen mukaisista ratkaisuista vuosille 2012 ja Maan hallituksen myötävaikutuksella syntyi erittäin kattavasti työ- ja virkaehtosopimuksia keskusjärjestöjen sopimalla kustannusvaikutuksella. Raamiratkaisun yhteydessä toteutettiin veroratkaisuja vuodelle 2012 sekä eräitä työelämän lainsäädäntöhankkeita. Kunnallinen lääkärisopimus Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus oli voimassa vuoden 2011 loppuun saakka. Vuoden 2011 palkantarkistuksista neuvoteltiin alkuvuodesta. Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi neuvottelutuloksen Sopimus sisälsi 1,38 %:n yleiskorotuksen, joka toteutettiin Se sisälsi myös lääkärisopimuksen palkkahinnoitteluja. Omalääkärin väestöosaa ja euromääräisiä palkkioita korotettiin vastaavasti. Koska neuvotteluissa sovittiin 0,18 %:n siirtämisestä paikallisesta järjestelyerästä yleiskorotukseen, jäi paikallisen järjestelyerän suuruudeksi 0,62 %. Ratkaisuun sisältyi myös 250 euron kertaerä, joka maksettiin lääkäreille toukokuussa. Tavoitevalmistelu seuraavaa sopimusta varten aloitettiin keväällä 2011 liiton luottamushenkilöorganisaation ja toimiston yhteistyönä. Neuvottelut uudesta lääkärisopimuksesta käynnistyivät lokakuussa Neuvottelutulos lääkärisopimuksesta syntyi raamisopimuksen mukaisena marraskuun lopulla. Sopimus on voimassa Se sisältää vuoden 2012 osalta 1.7 %:n yleiskorotuksen Terveyskeskusliitteessä toteutetaan 0,5 %:n paikallinen järjestelyerä Ratkaisuun sisältyi myös 150 euron tammikuussa maksettava kertaerä. Uudessa lääkärisopimuksessa toteutetaan palkkahinnoittelun rakenneuudistus ns. kaksoislaillistuksen poistumisen vuoksi. Palkkahinnoittelun rakennemuutos toteutetaan sekä terveyskeskuksessa että sairaalassa. Lisäksi työkokemuslisäuudistus toteutetaan kahdessa eri vaiheessa sopimuskauden aikana. Euromääräisiä palkkioita ei koroteta vuonna Liiton hallitus asetti Lääkäripäivystystyöryhmän toukokuussa, vuoden 2012 loppuun päättyvällä määräajalla. Ryhmä kokoontui useita kertoja keräten tietoa valtakunnallisesta Lääkärisopimuksesta poikkeavista toiminta- ja palkkausmalleista. Yliopisto ja valtio 2011 Yliopistoja koskeva työehtosopimus oli voimassa vuoden loppuun. Työehtosopimuksessa oli sovittu neuvoteltavaksi ainoastaan vuoden 2011 palkankorotusten ajankohdat ja suuruudet. Yliopistosektorin neuvotteluissa päästiin neuvottelutulokseen Sopimuskauden aikana toteutettiin alkaen 1,2 %:n yleiskorotus ja alkaen 0,9 %:n järjestelyerä. Järjestelyerä käytettiin työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän vaativuusosion kehittämiseen, jonka kohdentamisesta palkkausjärjestelmätyöryhmä neuvotteli erikseen. Myös valtion virka- ja työehtosopimus oli voimassa vuoden 2011 loppuun. Palkankorotuksista vuodelle 2011 neuvoteltiin alkuvuoden aikana. Neuvottelujen lopputuloksena sovittiin 1,3 % yleiskorotuksesta alkaen, ja virastokohtainen 0,5 % lukien. Lisäksi sovittiin 0,2 % suuruinen tasa-arvoerä lukien.

7 6 Puheenjohtaja Timo Kaukonen siirsi puheenjohtajuuden seuraajalleen Raija Niemelälle. Kuva: Johanna Kannasmaa Marraskuun lopulla 2011 saatiin neuvottelutulokset sekä valtio- että yliopistosektoreilla uusista kaksivuotisista virka- ja työehtoehtosopimuksista. Sopimukset ja niiden sisältämät korotukset astuvat voimaan maaliskuussa Myös nämä ratkaisut ovat raamisopimuksen tasoisia. Valtiota ja yliopistoja koskevat työehtosopimusneuvottelut käytiin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn kautta. Lääkäriliitolla on Lääkärikartellin kautta edustus Yliopiston neuvottelukunnassa. Paikalliset kokeiluvirkaehtosopimukset Lääkäriliitto hyväksyi Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan perusterveydenhuollon palkkausjärjestelmien uudistamista koskevat kokeiluvirkaehtosopimukset vuonna 2010 ja osallistui muutosten seurantaan. Kokeilut jatkuvat edelleen.

8 7 Yksityissektori Yksityisen terveydenhuollon laki uudistetaan Yksityisen terveydenhuollon toimintakertomusten toimittaminen Yksityisestä terveydenhuollosta ja yksityisestä sosiaalihuollosta annetut lait tullaan yhdistämään. Säännöksiä uudistetaan vastaamaan paremmin nykytilannetta ottaen huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoavat yritykset ja niiden toimintamuodot. Uudistuksella yhtenäistetään lupahallinnon ja valvonnan periaatteita ja käytäntöjä. Tavoitteena on luoda mahdollisimman yksinkertaiset hallintomenettelyt, turvata toiminnan korkea laatu ja asiakkaan eli potilaan asema. Asiaa valmistellaan STM:ssä. Lääkäriliitto on kartoittanut lain uudistamisen tarpeita. Lääkäriliiton ja LPY:n välinen ammatinharjoittajan mallisopimus ja yleiset ehdot Yhteinen mallisopimus ja yleiset ehdot on päivitetty viimeksi vuonna Lääkäriliitto pyrki käynnistämään LPY:n kanssa sopimusten sisällön tarkistamisen. Uudistustyön perusteina ovat yksityisen terveydenhuoltolain muutosvalmistelu ja käytännön soveltamisongelmat. Lain edellyttämät toimintakertomukset toimitetaan sähköisen palvelusivun kautta sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinnon ja valvonnan yhteiskäyttöiseen tietojärjestelmään eli Valveri-rekisteriin. Käytäntöön on liittynyt epäselvyyksiä, joita on selvitetty ja selvitetään Valviran ja aluehallintovirastojen kanssa. Yksityisvastaanotto julkisissa tiloissa Sairausvakuutuslain muutos mahdollisti tyhjillään tai vajaakäytössä olevien sairaaloiden ja terveyskeskustilojen vuokraamisen yksityisille terveydenhuollon palveluntarjoajille. Muutos mahdollistaa potilaalle samanarvoisen oikeuden sairausvakuutuskorvauksiin riippumatta siitä, missä tiloissa yksityinen terveydenhuollon palvelu on annettu. Liitto käsitteli asiaa mm. HUS:n perustaessa yhtiön Hyksin Oy:n.

9 8 Järjestötoiminta ja jäsenpalvelut Aluepäälliköiden vastuualueet tarkistettiin Aluepäälliköiden vastuualueet tarkistettiin pääosin ervaalueiden mukaisiksi ottaen samalla huomioon alueelliset lääkärimäärät ja etäisyydet erva-alueen sisällä esimerkiksi alueen paikallisosastoihin. Vastuualueita on kahdeksan aiem man yhdeksän sijaan. Turun ja Oulun alueet olivat valmiiksi yhtenevät ervaalueiden osalta. Kuopion aluetta laajennettiin liittämällä siihen Savonlinnan ja Mikkelin paikallisosastojen alueet. TAYS-piirin aiemmat kolme aluetta (Vaasa, Tampere läntinen ja Tampere itäinen) yhdistettiin kahdeksi aluepäällikköalueeksi: Vaasa-Pietarsaari-Seinäjoki (läntinen) ja Tampere-Hämeenlinna-Lahti (itäinen). Kaakkois-Suomen aluetta laajennettiin käsittämään myös Porvoon alue perusterveydenhuollon osalta. HYKS-alueen erikoissairaanhoito Porvoosta länteen muodosti yhden aluepäällikön toiminta-alueen ja vastaavasti Porvoota lukuun ottamatta perusterveydenhuolto yhden aluepäällikön toimialueen. HUS-erva-alueella toimi kolme aluepäällikköä: erikoissairaanhoidossa Risto Avela sekä perusterveydenhuollossa Jaana Puhakka Uudellamaalla ja Johanna Salmio HUS Porvoon sairaanhoitoalueella, Kymenlaaksossa ja Etelä- Karjalassa. TYKS-erva -alueen aluepäällikkönä toimi Tuija Tallila, KYS-erva -alueella Anne-Mari Kantanen, OYS-erva -alueella Jaana Pikkupeura ja TAYS-ervan itäisellä alueella Terhi Mäntymaa. TAYS-ervan läntisen alueen aluepäällikköä ei toimintavuoden aikana saatu rekrytoitua. Järjestövaliokunnan lakattua toimimasta aluepäälliköt jatkoivat yhteistyötään kokoontumalla kahdesti vuodessa aluepäällikköseminaariin suunnittelemaan mm. paikallisosasto- ja luottamusmiestoimintaa sekä -koulutusta, jäsensegmentointia sekä yhteistyötä piiriylilääkärien kanssa. Luottamusmiehiltä kootut alueraportit laadittiin pääosin seminaareihin ja alueellisten luottamusmiespäivien jälkeen tavoitteena neljä raporttia vuodessa kultakin alueelta. Järjestökoulutuksessa käsiteltiin strategian mukaista aluetoimintaa JUKOn luottamusmiesvaaleissa valittiin luottamusmiehet kaudelle Lääkäriluottamusmiesten määrä väheni pääosin terveydenhuollon yhdistymisten ja uusien luottamusmiessopimusten vuoksi. Miehittämättömiä luottamusmiespaikkoja jäi lähinnä alueille, joissa aiemminkin on ollut vaikeuksia valita lääkäri- tai hammaslääkäriluottamusmiestä. Luottamusmiesten valtakunnalliset koulutuspäivät toteutettiin yhteistyössä Lääkärikartellin kanssa. Niissä käsiteltiin Lääkärisopimuksen ja KVTESin lisäksi mm. Lääkäriliiton strategiaa ja uutta aluetoimintaa, terveydenhuoltolakia, terveydenhuollon rahoitusta, palkkaharmonisaatiota, kulttuurien välistä viestintää ja valelääkärikohua. Uusille luottamusmiehille pidettiin syksyllä kaksi identtistä peruskurssia. Lisäksi tarjottiin hallinnon koulutusta ja neuvottelutaidon kursseja. Yliopistosairaaloiden pääluottamismiehille järjestettiin oma koulutuspäivä. Lääkäriliitto toteutti alueelliset luottamusmiespäivät keväällä ja syksyllä. Piiriylilääkärit kertoivat uudesta aluetoiminnasta ja erva-alueestaan. Kaikilla alueilla käsiteltiin erva-yhteistyötä, ajankohtaisia neuvottelukierroksen asioita, ampuma-aselain ilmoitusvelvollisuutta, paikallista sopimista, määrä- ja osa-aikaisia virkasuhteita, virkaja työvapaita sekä perhevapaita. TJS-opintokeskuksen tuottama Reilu peli -hanke ristiriitojen käsittelystä työyhteisössä vietiin päätökseen. Luottamusmiesten koulutustilaisuuksia järjestettiin yhteensä 21, joista puolet oli alueellisia ja puolet valtakunnallisia tapahtumia. Alueellisia koulutuspäiviä oli yhteensä 19 ja niillä oli osallistujia 218. Valtakunnallisia koulutuspäiviä oli yhteensä 14 ja osallistujia 378.

10 9 Piiriylilääkärit vas. Kimmo Tarvainen Kuopiosta, Juha Kivistö Tampereelta, Jari Forsström Turusta, Jan Lindgren Helsingistä ja Annu Tertsunen Oulusta. Kuva: Mikko Käkelä Paikallisosastojen lukumäärä supistui Paikallisosastojen yhdistämiskehitys jatkui ja niiden lukumäärä supistui. Uudistettujen sääntöjen mukaisesti monet niistä pitivät vain yhden varsinaisen kokouksen eli syyskokouksen. Aktiivisuus vaihteli huomattavasti. Kokouksissa esiteltiin liiton uutta strategiaa ja organisaatiouudistusta. Liiton uudet piiriylilääkärit kävivät esittäytymässä useissa paikallisosastoissa. Alaosastojen toiminta vakiintunutta Alaosastojen toiminta jatkui vakiintunein muodoin. Yksi uusi alaosasto perustettiin, yksi alaosasto lakkautettiin ja yhden perustaminen oli vuoden päättyessä kesken. Luottamuslääkärien verkostossa 31 lääkäriä Liiton ylläpitämään vapaaehtoisten luottamuslääkärien verkostoon kuului 31 eri osaamisalueen lääkäriä maan eri puolilta. Verkostosta luopui yksi ja siihen otettiin kolme uutta kollegaa. He palvelivat terveys- tai jaksamisongelmiin joutuneiden kollegojensa luottamuksellisina ensivaiheen neuvojina ja palveluohjaajina enintään 3 tapaamisen ajan. Heidän palkkionsa maksettiin liiton avustusrahastosta. Luottamuslääkäreille järjestettiin vuoden aikana kaksi koulutustilaisuutta. Luottamuslääkäritoimikunta organisoi verkoston koulutusta ja toimintaa, ja toimi myös liiton avustusrahaston hoitokuntana. Kolmesta haetusta avustuksesta myönnettiin yksi ehdollinen. Toiminnan erityisalueina olivat perehtyä lääketieteen opiskelijoiden selviytymisvaikeuksiin sekä neuvonpidot liiton hallituksen asettaman lääkärien työhyvinvointityöryhmän kanssa. Työryhmä nostaa esille tärkeitä lääkärien työhyvinvointiin liittyviä teemoja Lääkärien työolot ja terveys tutkimuksen pohjalta. Lisäksi se selvittää lääkärien omien työterveyspalvelujen käyttöä. Työryhmä antaa loppuraportin ja toimenpide-ehdotukset vuonna Toimikunta oli kahden edustajansa voimin mukana toukokuun pohjoismaisessa luottamuslääkäritapaamisessa Kööpenhaminassa, ja yhdellä edustajalla eurooppalaisen EAPH:n (European Association for Physicians Health) seminaarissa ja kokouksessa Salzburgissa syyskuussa. Suomen isännyysvuoro pohjoismaiselle luottamuslääkäritapaamiselle on toukokuussa 2012, ja tilaisuuden valmistelu alettiin loppuvuodesta. Jäsentilaisuuksiin osallistuttiin aktiivisesti Vuonna 2011 ensimmäistä kertaa asetetut alueelliset valiokunnat järjestivät toimialueillaan Kuopiota lukuun ottamatta avoimen jäsentilaisuuden. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 650 jäsentä. Kuopion tilaisuus siirtyi vuodelle Liiton toimiston edustajat tapasivat 4. ja 6. vuosikurssin lääketieteen kandidaatit viidellä yliopistopaikkakunnalla. Neljännelle vuosikurssille tarjottiin tilaisuuden yhteydessä mahdollisuus hakea liiton jäseneksi. Lähes kaikki käyttivät mahdollisuutta hyväkseen ja suurin osa jäsenrekrytoinnista tapahtuukin näin. Liiton esittelytilaisuus järjestettiin myös ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Tartossa tavattiin suomalaisia lääketieteen kandidaatteja. Seniorijäsenille järjestettiin esitelmä- ja keskustelutilaisuus, jonka ohjelmaan kuuluivat lääketieteellinen osuus ja liiton ajankohtaiskatsaus. Tilaisuudessa oli runsaasti aktiivista kuulijakuntaa. Jäsenkortista mobiilisovellus Jäsenkortin mobiilisovellus otettiin käyttöön. Kaikille jäsenille, joiden matkapuhelinnumero oli liiton rekisterissä,

11 10 Arkkiatri Risto Pelkosen Tuohelan kylän väki -näyttely vieraili Lääkäriliitossa. Kuva: Veli Granö lähetettiin maaliskuussa viesti, jonka kautta oli mahdollista ladata jäsenkortti puhelimeen. Vaikka uudesta jäsenkortista tiedotettiin ja sitä markkinoitiin Lääkärilehden ja muiden liiton viestintävälineiden kautta etukäteen useita kertoja, aiheutti se jonkin verran kyselyjä toimistoon. Edelleen osa jäsenistä pitää vanhaa muovikorttia parempana. Jatkossa muovikortin saa niin pitkään, kun tilaus on voimassa. Korttitilauksen voi hoitaa liiton verkkosivujen kautta. Vuorotteluvapaata pidettiin edellistä vuotta enemmän. Työttömyyskassa maksoi vuorottelukorvausta 62 liiton jäsenelle yhteensä ,16 euroa (vuonna 2010 maksettiin 52 jäsenelle ,44 euroa). Vuorottelukorvausta maksettiin korvauspäivältä keskimäärin 78,61 euroa päivässä. Lääkärikalenteri 2011 vain tilanneille Vuoden 2011 kalenteri toimitettiin vain sen tilanneille. Tiedottamisesta huolimatta toimitustavan muutos aiheutti sekaannusta jäsenistössä ja suuren tilausten vyöryn toimistoon. Kalentereita toimitettiin lopulta runsaat seitsemäntuhatta kappaletta. Kalenteri toimitetaan toistaiseksi kaikille niille, jotka ovat ilmaisseet haluavansa sen. Tilauksen voimassaolon voi tarkistaa liiton verkkosivuilta. Lääkärien työttömyyskassa Työttömyyskassalla oli vuoden lopussa jäsentä, joista oli Lääkäriliiton jäseniä. Jäsenmaksu oli 17 euroa. Lääkäriliitto maksoi työttömyyskassaan kuuluvien jäsentensä työttömyyskassan jäsenmaksun. Lääkärien työttömyysaste pysyi matalana. Kassa maksoi toimintavuoden aikana ansiopäivärahaa 48 liiton jäsenelle yhteensä ,12 euroa (vuonna 2010 maksettiin 48 jäsenelle ,33 euroa). Päivärahaa maksettiin korvauspäivältä keskimäärin 91,40 euroa päivässä.

12 11 Terveyspolitiikka Kevään 2011 eduskuntavaaleja seuranneet hallitusneuvottelut olivat pitkät ja työläät. Ne johtivat kokoomusjohtoisen kuuden puolueen hallituskoalition syntymiseen. Hallitusohjelmaa leimasivat suuren kuntauudistuksen tavoitteleminen ja kuntauudistuksesta riippuvainen terveydenhuollon järjestämisuudistus sekä mm. vaatimus lääkekorvauksien ja terveydenhuollon kehittämisrahojen kustannusleikkaukset talousvajeen korjaamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön painopiste hallituskaudella on sosiaalilainsäädännön uudistamisessa, kansallisen terveyspolitiikan jäädessä sen varjoon. Lääkäriliitto valmisti hallitusohjelmaneuvotteluihin oman ohjelmatavoitteensa. Hallitusohjelman kitka kansallisessa terveyspolitiikassa osui liiton kannalta suotuisaan aikaan: strategiauudistuksen mukaisten terveyspoliittisten aluevaliokuntien ja hallituksen vastaavan jaoksen käynnistelylle jäi aikaa. Valiokuntien ansiosta asioiden valmistelusta vastaavien luottamushenkilöiden määrä kasvoi merkittävästi. Toimistoon perustettu politiikkatoimiala toimii piiriylilääkärien kotipesänä. Liiton päivystystyöryhmän väliraportin ehdotukset erikoissairaanhoidon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämisen periaatteista vietiin STM:lle terveydenhuoltolain päivystysasetuksen ja palvelurakenneuudistuksen valmistelujen pohjaksi. Ehdotukset otettiin myönteisesti vastaan. Päivystysasetus jäi odottamaan kuntarakenneuudistuksen linjauksia. EU:n potilasdirektiivin implementoimiseksi kansalliseen lainsäädäntöön asetettiin STM:n työryhmiä. Liitto osallistui ryhmään palvelukorin määrittämiseksi ja säädösryhmään. Se lisäsi erikoislääkäriyhdistysten ja STM:n dialogia. Direktiivi merkitsee potilaan valintaoikeuden lisääntymistä. Liiton terveyspoliittisen asiantuntijan osallistuminen lakkautettiin STM:n Toimiva terveyskeskus -hankkeessa, jonka toteutus siirtyi kentälle Kaste-rahoitettuna. Sitä vastoin liiton asiantuntija on mukana maan hallituksen ohjelmaneuvotteluissa hyvinvointipolitiikan osalta. Tämä paransi olennaisesti tiedon kulkua. Liitto on antanut lausunnot vappuna voimaan tulleen terveydenhuoltolain asetuksista, kuten potilasturvallisuus ja laadunhallinta, erikoissairaanhoidon järjestämissuunnitelmat ja -sopimukset. Ns. järjestämislaki lykkääntyi. Osia kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolaeista on voimassa yli siirtymäajan. Ajokorttilakiin ja ampuma-aselakiin sisällytettiin lääkärikunnan vierastamia ilmoitusvelvoitteita poliisihallinnon lupaviranomaisille potilaiden terveysesteistä. Aselain asetuksen selkeyttämiseen osallistuttiin aktiivisesti. Ajokyvyn terveysvaatimusten lieventyminen on tuonut liitolle omia lausunto-, lomake- ja koulutustarpeita. Loppuvuodesta selvitettiin hoitoon pääsyä terveyskeskuksiin. Vaihtelu korreloi terveyskeskusten lääkärintehtävien täyttöasteeseen. Lääkepolitiikkaan osallistuttiin aktiivisesti STM:n Lääkepolitiikka strategia-asiakirja valmistui alkuvuodesta. Liitto osallistui aktiivisesti sen valmistelutyöhön, ja piti esillä mm. korvauskattojen siedettävyyttä potilaalle ja lääkehoidon pitämistä osana terveyspalvelua eikä erillisenä vakuutusmenona. Liitto osallistui myös hallitusohjelman 113 M lääkekorvausleikkauksia valmistelevaan työryhmään. Lääkepolitiikka asiakirjan linjauksia oli tässäkin työssä esillä. Ryhmä jätti ehdotuksensa alkuvuonna 2012.

13 12 Lääketurvallisuutta parantavia lääkedirektiivin määräyksiä valmisteltiin. Liitto antoi lausuntoja ja osallistui kuulemisiin sekä kansallisissa elimissä että unionin lääkärijärjestöissä. Lääkejakeluketjun turvallisuutta parantavista pakkaus- ym. tunnisteista ja lääkeväärennösten torjunnasta näyttää Euroopan tasolla vallitsevan yhteisymmärrys. Reseptivalmisteista informoimiseen loppukäyttäjille suhtaudutaan liitossa skeptisesti. Kansallisen lääkepolitiikan 2020 mukaiseen lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnin ohjeiden laadintaan liitto osallistui Fimean työryhmässä. Ohjeistusta kokeillaan Fimean uudistamia lääkkeiden toimittamista ja valmistamista koskevia ohjeita kommentoitiin. Lääkäriliitto vaati ja sai sairaanhoitajien rajatun lääkemääräämisoikeuden edellyttämään koulutukseen samantasoisen kliinisen farmakologian opetuksen kuin lääkärien peruskoulutuksessa. Kolmen lääkintälaitedirektiivin implementoinnista suomalaiseen lääkintälaitelakiin seurannutta Valviran kansallista ohjeistusta kommentoitiin. Kliinisten tutkimusten direktiivin uudistustöiden luonnoksia kommentoitiin komissiolle.

14 13 Terveydenhuollon hallinto Lääkäriliitto seurasi toimielimissään kiinteästi HYKSIN OY-nimisen julkisektorin yksityissairaalan perustamista. Liitto oli antanut aiemmin myönteiset lausunnot sairausvakuutuslain muutoksesta, joka mahdollisti kyseisen yksityissairaalan. valmisteltu erillinen hallituksen esitys mielenterveyslain mukaisen virkalääkärin toimivallan delegoimismahdollisuudesta ei ehtinyt lopettavaan eduskuntaan. Terveydenhuollon tiedonhallinta Palvelusetelin käyttöönottoa seurattiin yhdessä SITRAn kanssa. Setelin ensimmäisen vuoden käyttöönotto oli laimeata, mutta esim. silmätautien operatiivisia toimenpiteitä oli hankittu HUS:ssa. Joitakin pilottikuntia seurataan eduskunnan edellyttämää palvelusetelin palautekierrosta varten. Tampereen erikoissairaanhoitoon suunnitelluista johtosuhteista liitto ilmaisi näkemyksensä, joiden suuntaan hallinnolliset vastuut sittemmin toteutettiin. Ylilääkärien asema selkeytyi voimaan tulleen terveydenhuoltolain hengessä. Sastamalan kuntayhtymän samankaltaisissa ongelmissa käytiin neuvotteluja, joissa saavutettiin liittoa ja paikallisia lääkäreitä tyydyttävä tulos. Paikallisten hallintouudistusten seuranta on nykyisessä toimintamallissa ensisijaisesti alueiden politiikkavaliokuntien työtä. Vakuutusoikeuslain uudistuspyrkimyksistä liitto korosti, että ehdotettu laki vähentää liikaa vakuutusoikeuksien osaavien lääkärituomarien määrää. Lääkäriasiantuntijalausunnot jäävät tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden ulkopuolelle erityistuomioistuimen käsittelemissä, usein terveysperusteisissa korvauskiistoissa. Oikeusministeriön työryhmä selvitteli tarvetta ottaa kuluttajasuojamekanismeja käyttöön julkisissa hyvinvointipalveluissa, kuten terveyspalveluissa. Liitto painotti potilasvakuutuksen ensisijaisuutta kuluttajansuojaan nähden, ja korosti kehittämisen tarvetta hoitoon pääsyn säännöksissä sekä potilaan suojaamisessa uskomushoitojen ääri-ilmiöiltä. Yhteydenpito aloitettiin potilasvakuutuksen ja kuluttajansuojan viranomaisiin. STM:n valmistelutyötä potilaan tai hoidettavan itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevista lakiesityksistä seurattiin ja kommentoitiin aktiivisesti. Työn määräaikaa jatkettiin asti. Osana tätä ongelmakenttää Liiton ehealth-työryhmä valmisteli liiton linjauksia ja toimintaa mm. terveydenhuoltolain uudistaman sairauskertomusten rekisterinpidon osalta. Valtakunnallisen tietojärjestelmän (ns. KanTa-hanke) palveluista annettua STM:n asetusta kommentoitiin. Valtakunnallisen sähköisen reseptin leviämistä uusiin sairauskertomusohjelmistoihin seurattiin myös kiinteästi. Työryhmä organisoi tutustumiskäynnin Tanskaan, 4. sukupolven sairauskertomus- ja toiminnanohjausjärjestelmää hyödyntävään sairaalaan. Myös kotimaisissa tutustumiskohteissa vierailtiin, ja mm. STM -konsernin toimijoiden kanssa järjestettiin yhteiskeskusteluja. Terveydenhuollon soveltavan IT-lahjoitusprofessuurin saamista jonkun lääketieteellisen tiedekunnan 5-vuotiseksi oppituoliksi neuvoteltiin dekaanien, Teknologiateollisuuden FIHTA- yhteisön (Finnish Health Technology Association) jäsenyritysten, yliopistosairaaloiden (kliininen sivuvirka) sekä tiedekuntien lähikaupunkien kanssa. Yhteishankkeen rahoitus eteni myönteisesti: oppituoli saataneen toimintaan aikaisintaan vuonna Liiton erityispätevyysjärjestelmään ja alaosastoihin valmisteltiin informaatioteknologian erityispätevyyttä ja -alaosastoa. Liitto osallistui myös THL:n hoitotyön ja moniammatillisen kirjaamisen asiantuntijatyöryhmään. Sen tehtävänä on tuottaa kansalliset linjaukset hoitokertomuksen rakenteesta. Loppuvuodesta varauduttiin EU:n tietosuoja-asetuksen tuloon. Luonnoksista päätellen sen käyttöalue on suunniteltu ensisijaisesti sisämarkkinoiden tarpeisiin, ja potilaan tietojen käytettävyyttä ja hoitotiedon luottamuksellisuuden erityispiirteitä joudutaan jatkossa nostamaan esiin.

15 14 Eettiset kysymykset Maailman lääkäriliiton WMA:n vuosipäivää juhlistettiin lääketieteen etiikan päivän (Medical Ethics Day) seminaarilla, jonka aiheena oli paperittomien terveydenhuolto. Aihe herätti paljon kiinnostusta eri toimijoissa sekä tiedotusvälineissä. Lääkäriliitto lupautui jatkamaan keskusteluja halukkaiden tahojen kanssa sen selvittämiseksi, miten paperittomien terveydenhuolto parhaiten turvattaisiin. Liitto päivitti myös kannanottonsa pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja paperittomien maahanmuuttajien terveydenhuollosta. Lääkäriliiton uuden organisaation ansiosta perustettiin Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta, johon kutsuttiin jäsenet Suomalaisesta Lääkäriseura Duodecimistä, Finska Läkaresällskapetista sekä Suomen Hammaslääkäriliitosta. Neuvottelukunta aloitti työnsä kesäkuussa. Loppuvuoden työ keskittyi lähes yksinomaan Lääkärin etiikka -kirjan päivittämiseen. Kirjan nykyversion artikkelit arvioitiin, pyydettiin asiantuntijakirjoitukset ja keskusteltiin saaduista artikkeliluonnoksista. Kirjan uusi painos julkaistaan Lääkäriliiton vuosipäivänä Kollegiaalisuus ja markkinoinnin valvonta Kollegiaalisuusasiat hoidettiin toimiston toimesta. Luottamusneuvoston kokoontumiselle ei ollut tarvetta. Markkinoinnin valvontalautakunta kokoontui kerran, jolloin käytiin läpi katsaus markkinoinnin valvonnasta sekä historiallisesta perspektiivistä että toteutuneen käytännön ja kokemusten perusteella. Valvontalautakunta käsitteli vireillä olevia ajankohtaisia asioita, kuten erikoistuva lääkäri -nimikkeen käyttöä ja hintojen ilmoittelua. Valvontalautakunta päätti käynnistää seminaarin valmistelun ajankohtaisista asioista. Neuvottelukunta valmisteli ehdotuksen Lääkäripäivien 2012 eettiseksi ohjelmaksi aiheesta Onko lääkärin autonomia vaarassa?. Aihetta käsiteltiin monipuolisesti nykylainsäädännön ja erilaisten lääkärille säädettyjen ilmoitusvelvollisuuksien sekä hoitoa koskevan ohjeistuksen näkökulmista. Liiton edustajat osallistuivat syksyllä joka toinen vuosi pidettävään pohjoismaisten lääkäriliittojen eettisten toimielinten yhteiseen kokoukseen. Kokouksessa pohdittiin mm. lääkäri-potilassuhteen luottamuksellisuutta ja lääkärin autonomiaa, terveydenhuoltohenkilöstöön kohdistuvaa väkivaltaa sekä terveysturismia.

16 15 Koulutusasiat Peruskoulutus Lääketieteellisiin tiedekuntiin hyväksyttiin kesällä yhteensä 609 uutta opiskelijaa: Helsinki 121, Turku 121, Tampere 105, Itä-Suomi (Kuopio) 135 ja Oulu 125. Hyväksyttyjen osuus kokeissa olleista oli yhteensä 17 %. Miehiä hyväksytyistä oli 45 %. Neljäntenä vuotena peräkkäin miesten osuus oli suurempi kuin aiemmin, jolloin se pitkään oli noin kolmasosa hyväksytyistä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltiin uutta koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa vuosille Suunnitelman lähtöluvuissa oli epäselvyyksiä. Vuoden 2009 aloittaneiden määräksi oli todettu 429, mikä oli reilusti vähemmän kuin todellinen sisäänotto (619). Suunnitelmassa todettiin, että tilastoteknisistä syistä lääketieteiden aloittajamäärät ovat todellisia aloittajamääriä pienempiä ja aloittajamääräksi arvioitiin 742, mikä on taas reilusti yläkanttiin. Lääkäriliitto korosti, että arvio lääkärikoulutuksen tarpeesta tulee perustua laajapohjaiseen selvitykseen lääkärityövoiman kysynnästä ja tarjonnasta, mitä OKM:n suunnitelma ei ole. Lisäksi tiedekunnille tulisi ehdottomasti kompensoida täysimittaisesti mahdolliset koulutusmäärien lisäykset, sillä jo nykyisillä koulutusmäärillä lääkärikoulutuksen laatu ja siten potilasturvallisuus ovat uhattuina. Joulukuussa valtioneuvosto hyväksyi OKM:n suunnitelman, jossa lääkärikoulutuksen aloituspaikkojen tavoitteeksi esitettiin 770 vuodelle Tämän jälkeen OKM on käynyt jatkoneuvotteluja lääketieteellisten koulutusyksikköjen kanssa. Liitto on kannanotoissaan korostanut sitä, että nykyisillä lääkärikoulutusmäärillä työikäisten lääkärien määrä kasvaa jatkuvasti. Terveyskeskusten lääkäritilanne on parin viime vuoden aikana selvästi parantunut. Liiton mielestä ennen kaikkea tulisi selvittää lääkärityövoiman mahdollisimman tarkoituksenmukainen käyttö. Merkittävä osa lääkärien työpanoksesta kuluu mm. tarpeettomien lääkärintodistusten kirjoittamiseen ja toimimattomiin tietojärjestelmiin. Loppuvuodesta OKM lähetti lausunnolle ehdotuksen korkeakoulujen valintamenettelyn uudistamisesta siten, että aiemmin opiskelupaikan vastaanottaneet ja uudet ylioppilaat voitaisiin asettaa eri kiintiöihin. Samoin esitettiin valtakunnallista yhteisvalintaa lääketieteeseen. Liiton näkemyksen mukaan periaate opiskelujen nopeuttamisesta on kannatettava, mutta ehdotus edellyttää vielä opiskelijoiden tasa-arvon ja alueellisten näkökulmien tarkempaa huomioimista. Marraskuussa järjestettiin toistamiseen Suomen Medisiinariliiton kanssa hallopeditapaaminen, jossa olivat lääketieteellisten tiedekuntien hallinnossa mukana olevat opiskelijaedustajat. Tapaamisessa käsiteltiin lääketieteen opiskelijoiden johtamiskoulutusta, opintojen korvaavuuskäytäntöjä sekä amanuenssiohjeita. Kaksoislaillistuksen purku toteutui! Liiton pitkäaikaisena tavoitteena ja ponnistelujen kohteena on ollut lääkärien ns. kaksoislaillistuksen poistaminen. Suomessa on muista Euroopan maista poiketen tulkittu EU:n tutkintojen tunnustamisdirektiiviä siten, että kaikilta lääkäreiltä on vaadittu perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen suorittaminen ennen täyden laillistuksen saamista. Vuonna 2010 asetettu sosiaali- ja terveysministeriön erikoislääkärikoulutustyöryhmä jatkoi työskentelyään. Työryhmän ehdotusten pohjalta lakia terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja eräitä muita lainsäädännön kohtia muutettiin. Kaksoislaillistus poistui Tämän jälkeen lääketieteen lisensiaatit laillistetaan suoraan tutkinnon perusteella. Aiemman perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen nimi muuttui yleislääketieteen erityiskoulutukseksi ja sen suorittamista edellytetään muihin EU/ETA-maihin yleislääkärin tehtäviin aikoville. Kaikkiin

17 16 Tampereen piiriylilääkäri Juho Kivistö lääkärien juhlallisessa valatilaisuudessa. Kuva: Laura Vesa erikoislääkärikoulutusohjelmiin sisältyy jatkossa edelleen vähintään yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakso. Sellaiset lääkärit, joilla aiempi perusterveydenhuollon lisäkoulutus oli kesken 1.5., saivat tuossa vaiheessa myös täyden laillistuksen. Erikoislääkärikoulutuksen arviointi Spesialisoitumiseen liittyen on erikoisaloilla ryhdytty tekemään ilahduttavassa määrin koulutusyksiköiden arvioin teja. Toiminnan tukemiseksi liiton aiempi koulutusvaliokunta ja sittemmin professiojaos valmisteli suosituksen erikoislääkärikoulutuksen arvioinnista, joka hyväksyttiin hallituksessa huhtikuussa. Suosituksilla luodaan pelisääntöjä erikoistumista koskeviin arviointeihin, jotta ne olisivat yhdenmukaisia. Lääkäriliitto tulee myös keräämään yhteen eri puolilla maata tehtyjä koulutuspaikka-arviointeja. Erikoislääkärikoulutusta uudistetaan STM:n erikoislääkärikoulutustyöryhmä, jossa liittokin oli edustettuna, jätti mietintönsä peruspalveluministeri Paula Risikolle huhtikuussa. Työryhmä esitti liiton keskeisenä pitämää tavoitetta eli vahvempaa valtakunnallista koordinaatiota erikoislääkärikoulutukseen. Samaan aikaan hallintovastuuta erikoistumisesta ollaan lisäämässä STM:n suuntaan, vaikka koulutus jatkuisikin yliopistojen vastuulla. Työryhmä ehdotti uutta akuuttilääketieteen erikoisalaa perustettavaksi ja kaikille erikoisaloille päivystys- ja yleisosaamisen vahvistamista erityisesti sisätautien ja kirurgian aloilla. keräsi joulukuussa omaa kannanmuodostustaan varten alaosastojen ja erikoislääkäriyhdistysten näkemyksiä asetusluonnoksesta. Ammattipätevyysdirektiivin uudistaminen EU:n komissio valmisteli ehdotusta tutkintojen tunnustamisdirektiivin eli ns. ammattipätevyysdirektiivin uudistamiseksi. Lääkärien osalta uudistamiseen liittyy mm. kysymys eurooppalaisesta ammattikortista, lääketieteen erikoisalojen luettelosta ja koulutuspituuksista, ammattipätevyyden rajoituksiin liittyvistä hälytysmekanismeista sekä nykyistä paremmat mahdollisuudet testata myös EU:n sisältä tulevien lääkärien kielitaitoa. Loppuvuodesta EU:n komissio lähetti lausunnoille ehdotuksen direktiivin uudistamisesta. Ehdotukseen sisältyi velvoite siitä, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tulee jatkossa viiden vuoden välein toimittaa komissiolle ja muille jäsenvaltioille julkisesti saatavilla oleva kertomus mm. lääkärien täydennyskoulutuksesta viiden vuoden välein. Johtamiskoulutuksen suosio suurta Liitto on pyrkinyt mm. STM:n erikoislääkärikoulutustyöryhmän kautta sekä yhteyksillä yliopistoihin vaikuttamaan siihen, että kaikkiin erikoistumiskoulutusohjelmiin nykyisin kuuluva johtamiskoulutus laajennettaisiin valtakunnallisesti Helsingissä käytössä olevaan 30 opintopisteen malliin, joka takaa kaikille valmistuville erikoislääkäreille lähijohtajapätevyyden. Työryhmän ehdotukset saivat varsin ristiriitaisen vastaanoton erityisesti sisätautialojen koulutukseen sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian yhdistämiseen. OKM lähetti vuoden lopussa lausuntokierrokselle ehdotuksen erikoislääkäritutkintoasetuksen muuttamisesta. Asetusluonnos pohjautui pitkälti työryhmän muistioon. Liitto Lääkäriliiton ja Fennomedin Erikoislääkärien johtamiskoulutuksessa käynnistettiin kaksi 30 opiskelijan ryhmää. Suosio on ollut suurta: kullekin kurssille on ollut hakijoita yli kaksinkertainen määrä kurssin kokoon nähden. Vuoden mittainen koulutusohjelma vastaa keskijohdon johtamispätevyyttä (30 op). Koulutuksen johtajana on

18 17 jatkanut emeritusprofessori Martti Kekomäki. Kouluttajina on toiminut monipuolinen joukko asiantuntijoita. Koulutuksen osallistujapalaute on ollut kiitettävää. Pro Medico jatkaa monipuolista toimintaa Lääkäriliiton, Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Finska Läkaresällskapetin perustama Lääkärin ammatillisen kehittämisen tuki ry eli Pro Medico on jatkanut monipuolista toimintaansa. Yhdistyksen rahoitus perustuu pääosin kolmen perustajajärjestön tukeen. Yhdistyksen toimisto on Lääkäriliiton tiloissa. Liiton edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti koulutuksen kehittämiseen yhdistyksen hallituksessa, sen alaisessa arviointineuvostossa ja lääkärien täydennyskoulutusneuvottelukunnassa. Pro Medico on laatinut osaamisen hallinnan verkkoalustaa lääkäreille. Taitopuu-hankkeen (Taitoni) pilottiryhmänä ovat Helsingin kaupungin terveyskeskuslääkärit. Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmä Erityispätevyysohjelmia oli vuoden lopussa 31 ja pätevyyksiä myönnettiin liiton jäsenille vuoden aikana 153. Kehitysvammalääketieteen sekä lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyysohjelmat päivitettiin. Lääkäripäivät Lääkäripäivät järjestettiin yhteistyössä Duodecim-seuran ja Finska Läkaresällskapetin kanssa. Kävijämäärä osallistujat ja avajaisvieraat mukaan lukien oli Kursseille osallistui henkilöä ja osallistumispäivien keskiarvo oli 1,4 päivää. Luennoitsijoita oli 489. Ohjelmassa oli 76 kurssia, joista pienryhmäkursseja kymmenen. Ohjelmassa oli kaikille tapahtuman kävijöille avoimia Pääluentoja, joita oli kolmena päivänä lounastauon jälkeen. Yhteistyössä Medisiinariliiton kanssa järjestetylle Eväitä päivystykseen - kandikurssille osallistui 834 opiskelijaa. Näyttelyn pinta-ala oli m 2 ja näytteilleasettajia 137. Näyttelyssä oli lääkärijärjestöjen Lääkäritori, jossa liitto esitteli toimintaansa ja jäsenpalvelujaan. Posterinäyttelyssä oli esillä 17 posteria kahdessa eri sarjassa: lääketieteen sarjassa 7 ja terveydenhuollon 10. Kummastakin sarjasta valittiin edelleen kolme posteria Tietoklinikalla järjestettyyn loppukilpailuun. Molemmista sarjoista palkittiin kaksi posteria. Päivien yhteydessä Duodecim-seuran Matti Äyräpää -palkinto luovutettiin professori Juha Kerelle. Pohjolan ja Suomi-yhtiöiden lääketieteen palkinto myönnettiin emeritusprofessori Vappu Taipaleelle. Maud Kuistilan palkinnon sai professori Vuokko Kinnula. Lääkäriliiton laatupalkinto Liiton laatupalkinto myönnettiin Lääkäriliiton laatuneuvoston esityksestä kahdelle tulokselliselle kehittämishankkeelle. Ensimmäisen palkinnon sai Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien, Kainuun maakunnan sekä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon ja peruspalvelukuntayhtymän yhteistyönä laatima toimintamalli: Kriittisesti sairastuneen tai vammautuneen aikuispotilaan hoidon järjestäminen Pohjois-Suomessa. Toisen palkinnon sai HYKSin, TYKSin ja Turun sosiaali- ja terveystoimen lastenneurologisten kuntoutustyöryhmien ja Kelan yhteinen CPlasten kuntoutuksen kansallinen kehittämishanke. Apurahoja myönnettiin euroa Stipendi- ja täydennyskoulutusrahastosta myönnettiin 28 liiton jäsenelle yhteensä euroa. Apurahakohteina olivat potilasturvallisuuden edistäminen, kansainvälisiin ja erityisesti kehitysmaissa lääkärinä toimimiseen tähtäävä koulutus sekä lääkärien työoloihin, koulutukseen ja jaksamiseen liittyvä koulutus tai tutkimus.

19 18 Tutkimus Keskeisin hanke oli Lääkärit Suomessa -tilastojulkaisu. Aiemmin hajallaan oleva tieto suomalaisesta terveydenhuollosta koottiin tiiviiksi tietopaketiksi, josta hyötyvät sekä liiton jäsenet että keskeiset sidosryhmät. Tilastojulkaisu sisältää Lääkäriliiton tietojen lisäksi mm. Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kelan laatimia tilastoja. Julkaisu sisältää tietoja lääkärien määrästä, koulutuksesta, työhön sijoittumisesta, terveydenhuollosta sekä palkkauksesta. Sen kaksikielisyydellä palvellaan aiempaa paremmin kansainvälistyvää lääkärikuntaa ja ulkomaisia yhteistyökumppaneita. Julkaisun tietoja päivitetään vuosittain. Lääkäriliitto seurasi lääkärien lukumäärissä ja rakenteessa tapahtuneita muutoksia ylläpitämänsä lääkärirekisterin avulla. Lääkärimäärä jatkoi kasvuaan ja toimintavuoden lopussa Suomessa laillistettujen lääkärien määrä oli Heistä työikäisiä ja maassa asuvia lääkäreitä oli Vanha ALLI -rekisterijärjestelmä tuli tiensä päähän. Loppuvuodesta valmistauduttiin uuden rekisterijärjestelmän, Ankkurin, käyttöönottoon. Ankkuri helpottaa tietojen ylläpitoa ja parantaa tietojen tarkkuutta sekä ajantasaisuutta. Maaliskuussa toteutettiin Työmarkkinatutkimus, jossa tiedusteltiin palkkojen lisäksi täydennyskoulutukseen osallistumista sekä yksityislääkärien vastaanottotoiminnasta. Työmarkkinatutkimukseen ja liiton rekisteriin perustuvia tietoja hyödynnettiin monipuolisesti jäsenneuvonnassa ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Tutkituilla tiedoilla päivitettiin liiton verkkosivuilla olevat sähköiset jäsenpalvelut (Practicus, Lääkärilaskuri ja Palkkatohtori). Lääkäriliitto osallistui Taloustutkimuksen toteuttamaan Ammattiliittojen mielikuvaseuranta tutkimukseen, jossa tiedusteltiin väestön mielipiteitä eri ammattiliitoista, niiden yleisestä arvostuksesta sekä vahvuuksista ja heikkouksista. Tutkimuksen mukaan Lääkäriliitto oli selvä ykkönen yleisessä arvostuksessa, kuten se on ollut vuodesta 2007 lähtien. Myös mielikuvatekijöissä koko- naisuutena Lääkäriliitto on 23 tutkitun liiton kärjessä. Muihin tutkittuihin liittoihin nähden Lääkäriliiton koettiin olevan vahvin palkkaetujen valvonnassa ja alan työpaikkojen turvaamisessa. Myös tulevaisuudennäkymät ja kansainvälinen valmius koettiin parhaimmiksi. Lääkäriliiton kehittämisalueiksi nähtiin tasapuolisuus kaikkien jäsenten asioiden ajamisessa ja yhteiskunnallisessa vastuunottokyvyssä. Valelääkärien paljastumiseen reagoitiin kyselytutkimuksella, joka kohdennettiin marraskuussa koko jäsenkuntaan. Siinä kartoitettiin mielipiteitä niistä keinoista, joilla valelääkäritapauksista voitaisiin jatkossa välttyä sekä niistä uhista, joita lääkärit kokivat aiheutuvan mm. lääkäriprofessiolle tai lääkärin autonomialle. Tutkimuksen mukaan 93 prosenttia lääkäreistä oli sitä mieltä, että Valviran on aina varmistettava lääkärien tutkintotodistukset koulutuksen antaneesta yliopistosta, jotta valelääkäritapauksilta voitaisiin jatkossa välttyä. Yli puolet vastaajista piti myös Valviran resurssien pysyvää lisäystä tehokkaana tapana ehkäistä valelääkäritapauksia. Vain noin kymmenesosa lääkäreistä oli sitä mieltä, etteivät valelääkäritapaukset vaikuttaisi ollenkaan potilaiden luottamukseen lääkäreihin. Joka neljäs lääkäri näki, etteivät valelääkäritapaukset ole uhka lääkärin professiolle ja koko suomalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle. Kyselyyn vastasi noin 6000 liiton jäsentä. Syksyllä toteutettiin myös vuosittain toistettavat tutkimukset terveyskeskusten lääkäritilanteesta ja opiskelijoiden kesätöistä. Terveyskeskusten lääkäritilanne -tutkimus tehtiin yhteistyössä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, THL:n ja STM:n kanssa. Tiedot kerättiin kaikista maamme terveyskeskuksista. Opiskelijoiden kesätyökokemuksia kartoitettiin kyselytutkimuksella yhdessä Suomen Medisiinariliiton ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kanssa. Tutkimuksen aihealueina olivat mm. työhön sijoittuminen kesällä 2011, palkkaus, päivystykseen osallistuminen, takapäivystyksen järjestelyt ja perehdytys työhön. Sähköiseen kyselytutkimukseen vastasi noin

20 19 Lääkärit Suomessa -tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta julkaisu on tiivis tietopaketti suomalaisesta terveydenhuollosta. 600 opiskelijaa 5. ja 6. vuosikursseilta. Tutkimuksen tuloksia on hyödynnetty opiskelijoiden jäsenneuvonnassa ja yliopistopaikkakunnilla järjestetyissä info-tilaisuuksissa. Aiemmin aloitettuja tutkimushankkeita jatkettiin. Lääkäri tutkimusryhmä julkaisi tuloksia mm. lääkärien resertifikaatiosta ja erikoisalan valintaan vaikuttavista tekijöistä. Lääkärin työolot ja terveys tutkimusaineiston perusteella tutkittiin mm. lääkärien eläkkeellä työskentelyä ja ulkomaisten lääkärien työhön sijoittumista. Tutkimuksilla taustoitettiin liiton hallituksen perustamien työhyvinvointi- ja päivystystyöryhmien työtä. Tilastokeskuksesta saatuja palkka-aineistoja käytettiin virkaehtosopimusneuvotteluja taustoittavien laskelmien ja selvitysten laadinnassa.

AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM

AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM Erikoistumiskoulutus siirtyy STM:n vastuulle mikä muuttuu? AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM Esityksen sisältö Erikoislääkärikoulutuksen ohjaukseen liittyvä lainsäädäntö Erikoistumiskoulutuksesta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) HH 1.12.2014. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi

Lausunto 1 (5) HH 1.12.2014. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi Lausunto 1 (5) HH 1.12.2014 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi Suomen Lääkäriliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä 227/2014vp eduskunnalle

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Risto Miettunen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Tekesin Sote & Huippuostajat Lappeenranta 6.5.2014

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat Pia-Liisa Heiliö STM

Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat Pia-Liisa Heiliö STM Lainsäädännön valmistelun tilanne ja suunnitelmat 13.5.2015 Pia-Liisa Heiliö STM Esityksen sisältö Jo toteutunutta lainsäädäntöä Sote-palvelurakenneuudistus vaihtoehtoja ja reunaehtoja Kanta, Kansa ja

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turussa Lääninlääkäri, LT, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen TYKS, T-sairaalan auditorio,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että sosiaalivakuutuslautakunnat

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Terveyttä Lapista Kari Haavisto

Terveyttä Lapista Kari Haavisto Terveyttä Lapista 2013 Kari Haavisto Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus Alkoholilain uudistaminen Raittiustyölain uudistaminen Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Onko Sotella rakennuksia ja seiniä?

Onko Sotella rakennuksia ja seiniä? Onko Sotella rakennuksia ja seiniä? Sessio 10 Toiminnan hallittu organisoiminen uudessa hallintorakenteessa Terveydenhuollon Atk-päivät Lahden messukeskus 24. - 25.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012

sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012 Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012 Erja Lehikoinen Joensuu 6.2.2012 Taustalla yhteinen eurooppalainen haaste taustalla väestönmuutosalueiden eurooppalainen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yliopistosektorin lääkärien edunvalvonnallisen

Yliopistosektorin lääkärien edunvalvonnallisen Yliopistosektorin lääkärien edunvalvonnallisen työryhmän loppuraportti Hallituksen kokous 13.10.2016 KPMartimo Hallituksen kokous 3.6.2015 Yliopistoista liittoon välittyvä tieto on ollut niukkaa; yksittäisten

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2013 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys lokakuussa 2013 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Ajankohtaiskatsaus 23.11.2012 Sinikka Näätsaari Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat linjaukset 15.11.2012 Lähtökohdat Palvelutavoite

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 VN asetuksen 942/2014 valtakunnalliset tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Maskun kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tuula Pusa 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tarja Pajunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 16:00 18:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Istuntosali Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen HY

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot