Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT TOIMEENTULOTUKI PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET 141 VUONNA KEHITYSVAMMAISTEN KOKEMUKSIA TYÖ- JA 142 PÄIVÄTOIMINNASTA -TUTKIMUS 85 LAUTAKUNTATYÖSKENTELYN KEHITTÄMINEN LÄHIHOITAJAN VALINTA HEINÄVEDEN 144 KOTIHOITOON/TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN 87 LÄÄKÄRIPALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN LASTEN HAMPAIDEN OIKOMISHOITO VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT OSTOPALVELUINA HANKITTAVIEN ASUMISPALVELUIDEN 150 HINNANKOROTUKSET VUODELLE SOPIMUS ERITYSRYHMIEN 151 KOMMUNIKAATIOPALVELUISTA /EVANTIA OY 93 MEDIMOBI-SOVELLUKSEN JA PUHELINTEN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO KOTIHOITOON 152

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ KOKOUSAIKA klo 17:00-18:25 KOKOUSPAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, Heinävesi OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Puustinen Osmo 17:00-18:25 puheenjohtaja Vihma Matti 17:00-18:25 varapuheenjohtaja ptk tarkastaja Burman Tauno 17:00-18:25 jäsen ptk tarkastaja 91 Räsänen Martti A. 17:00-18:25 jäsen Simelius Ulla-Maija 17:00-18:25 jäsen Vauhkonen Anna 17:00-18:25 jäsen ptk tarkastaja POISSA Ruotsalainen Anu jäsen Gustafsson Auvo khall pj Paatero Ilkka khall edustaja Tilus Riitta A. kunnanjohtaja MUU Malmstedt Anneli 17:00-18:25 perusturvajohtaja, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Matti Vihma ja Martti A. Räsänen Valittiin Matti Vihma ja Martti A. Räsänen, pykälän 91 osalta Tauno Burman PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Osmo Puustinen Anneli Malmstedt Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Martti A. Räsänen Matti Vihma Tauno Burman 91 Aika ja paikka: Heinäveden kunnvirasto, Kermanrannantie 7, Heinävesi :00

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT / /2014 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , an kotihoidon johtaja Airi Piiponniemi, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , osastonhoitaja Marja Lyy tikäi nen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista sääde tään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992 muutoksineen) ja valtioneuvoston antamassa sosiaali- ja ter veyden huol lon asiakasmaksuasetuksessa (912/1992 muutoksineen). La kisää tei set maksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnan päätöksellä ylit tää. Edellä mainitut asiakasmaksut on Heinäveden kunnassa peritty täysi mää räi si nä. Valtioneuvosto antoi 23. päivänä lokakuuta 2014 asetuksen sosiaali- ja tervey den huol lon asikasmaksujen muuttamisesta. Uudet maksut tulevat voimaan 1.päivänä tammikuuta Asetuksella korotetaan eräiden ta sasuu ruis ten asikasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Ter vey denhuol lon maksukattoon kuulumattomia maksuja ei koroteta. Esityslistan liitteenä no 1 on esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asia kasmak su jen tarkistamisesta lukien. Lisäksi joihinkin kunnan määrittelemiin maksuihin on esitetty kus tan nus tason noususta johtuen myös muutoksia. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja ter veyden huol lon asiakasmaksut lukien pöytäkirjan liitteen no 1 mukaisesti.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUKI / /2014 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotuen perusosan määrä on sidottu kan san elä ke in dek sin kehitykseen (9 a ). Hallituksen keväällä tekemän ke hys pää tök sen mukaisesti työeläke- ja kansaneläkeindekseihin tehdään 0,4 prosentit tarkistus vuoden 2015 alusta. Kansaneläkeindeksin pis te luvuk si vuodelle 2015 on vahvistettu Toimeentulotuen perusosa on sidot tu kansaneläkeindeksiin, mutta toimeentulotuki nousee kuitenkin ensi vuon na täysimääräisesti (1,1 prosenttia). Toimeentulotukilain 9 :n muut tami ses ta annettu laki (868/2014. voimaan ) säätää yksin asuvan hen ki lön perusosan suuruudeksi kuukautta kohti 447,24 euroa (vuoden 2011 kansaneläkeindeksin tasossa). Kaikissa kunnissa sovelletaan samoja perusosien euromääriä. Yksin asuvan henkilön perusosan määrä on 485,50 euroa/kk lukien. Yk sinhuol ta jal le korotettuna maksettavan perusosan määrä on 534,05 euroa/kk. Pe rus osien määrät eri perheenjäsenten osalta: Liite no 2. Perusturvalautakunta merkitsee muutokset toimeentulotuen perusosien määrissä lukien tietoonsa saatetuiksi ja toimeenpantaviksi.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET VUONNA / /2014 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh fax , an ne Perhehoitajalain (312/1992) 2 :n mukaisen hoitopalkkion vä him mäis määrä on vuonna 2014 ollut 679,71 euroa kuukaudessa perhehoidossa olevaa hen ki löä kohden. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työn te ki jän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuo del le 2014 vahvistettu palkkakerroin on 1,350 ja vuodelle 2015 vah vistet tu palkkakerroin on 1,363, jolloin muut kuin vähimmäismääräiset hoi topalk kiot nousevat lukien vuoden 2014 tasosta 0,96 prosenttia. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on 686,25 euroa. Kunnat voivat maksaa myös vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita. Hoitopalkkio voidaan eri tyi ses tä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienem pä nä. Jos hoitopalkkio on sovittu toimeksiantosopimuksessa vä himmäis mää rää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indek si tar kis tuk sen johdosta lukien 0,96 prosenttia. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on lukien 410,66 euroa per hehoi dos sa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Määrä on noussut vuoden 2014 tasosta n. 1,0 prosenttia. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on lukien 2.916,43 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Mää rä on noussut vuoden 2014 tasosta n. 1 prosenttia. Perusturvalautakunta hyväksyy perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset lukien tiedokseen ja noudatettaviksi.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta KEHITYSVAMMAISTEN KOKEMUKSIA TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINNASTA -TUTKIMUS 142/ /2014 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , an Kehitysvammahuollon keskeinen toiminnallinen tavoite vuoden 2014 talous ar vios sa on asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen. Tavoitteena on sel vit tää aikuisten kehitysvammaisten kokemuksia työ- ja päivätoiminnasta hei dän itsensä kertomana. Lisäksi haluttiin selvittää työ- ja päi vä toi mintaan osallistumisen merkitystä heille ja miten he haluaisivat itse ke hit tää toimintaa. Tutkimuksen toteutti Karelia ammattikorkeakoulun opiskelija Ritva Kar vinen opinnäytetyönään. Aineisto kerättiin haastattelemalla työ- ja päi vä toimin nan viittä asiakasta ja Learning Cafe ryhmätyöllä, johon kaikki toi min takes kuk sen vakituiset kävijät osallistuivat. Liite no 4. Tutkimuksen mukaan työ- ja päivätoimintaan osallistuvat kokivat yh des säolon vertaisryhmässä ja sosiaaliset kontaktit merkityksellisiksi, kuten myös kin vastuunoton työyhteisöstä. Toimintaan osallistumisesta mak set tava työosuusraha koettiin tärkeäksi sekä työ sinänsä ja toiminnan tun ne tuksi tekeminen ulkopuolisille tahoille. Kehittämistoiveena nousivat esille mm. työkierto ja töiden vaihtaminen mää rä ajoin, mahdollisuus edetä vaativimpiin tehtäviin, ergonomian pa ranta mi nen, esteettisyyden lisääminen ja esteettömyyden parantaminen. Toimin nan sisällön kehittämistoiveet liittyivät mm. tietotekniikan käytön opetuk seen ja taiteen eri muotoihin. Perusturvalautakunta merkitsee opinnäytetyönä tehdyn tut kimuk sen kehitysvammaisten kokemuksista työ- ja päi vä toimin nas ta tietoonsa saatetuksi.

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta LAUTAKUNTATYÖSKENTELYN KEHITTÄMINEN 142/ /2014 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , an Perusturvalautakunnan jäsenille lähetettiin syyskuun kokouksen asialistan yh tey des sä kyselylomake toiminnan arvionnista. Tämän ns. itsearvioinnin tar koi tuk se na on ollut arvioida käytettyjä työskentelytapoja ja toimintaa sekä kehittää toimintaa. Uusintakysely on tarkoitus tehdä lautakunnan toi mikau den viimeisenä vuotena Kaikki lautakunnan jäsenet vastasivat ky se lyyn, joten vastausprosentti oli 100. Vastaajat arvioivat perusturvalautakunnan toimintaa vastaamalla väittämiin as tei kol la 1-5 (1=huonosti, 2=kohtalaisesti, 3=hyvin, 4=erittäin hyvin, 5=erinomai ses ti). Sanalliseen arviointiin oli vastaajilla myöskin mah dol lisuus. Liite no 5. Lautakunnan jäsenet olivat tämän kyselyn perusteella tyytyväisimpiä siihen, että kokouksiin käytetään riittävästi aikaa (ka =4,29), puheenjohtajan ko kous työs ken te ly on sujuvaa (ka=4,29) ja työskentelyilmapiiri on ollut miel lyt tä vä (ka=4,15). Riittävän asiantuntijatiedon saaminen viranhaltijoilta (ka=3,29) ja riittävän pe rus teel li nen asioiden esittely kokouksissa (ka=3,29) sekä kokousasioihin pe reh ty mi seen tarpeeksi jäävä aika (ka=3,29) olivat asiat, joihin lautakunnan jäsenet olivat tyytymättömimpiä. Perusturvalautakunta merkitsee lautakunnan itsearvioinnin tiedokseen ja päättää tarvittavista kehittämistoimista. Kokousten yhteydessä toivotaan jatkossakin perusturvan palvelujen esittelyjä ja myöskin asian valmistelijan läsnäoloa kokouksessa ainakin merkittävissä asiakokonaisuuksissa. Tarpeellista voisi myöskin olla luettelon laatiminen tärkeistä nettiosoitteista, joista luottamushenkilö voisi hakea lisätietoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakokonaisuuksiin.

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta LÄHIHOITAJAN VALINTA HEINÄVEDEN KOTIHOITOON/TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN 164/ /2014 PETU Valmistelija; kotihoidon johtaja Airi Piiponniemi, Sairaalantie 4, HEI- NÄ VE SI, puh , Perusturvan toimialalla oli julistettu haettavaksi klo mennessä lähihoitajan tehtävä perusturvan toimialalle/alkusijoituspaik kana tehos tet tu palveluasuminen. Koeaika on neljä kuukautta. Työnhakuilmoitus on julkaistu Heinäveden kunnan virallisella il moi tus taulul la, Heinävesi-lehdessä sekä työ- ja elinkeinopalvelujen mol-sivustolla. Kelpoisuusehtona tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain ( /272) mukainen pätevyys. Lisäksi edellytetään ai toa kiinnostusta vanhustyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, täsmällisyyttä sekä motivaatiota kehittää laaja-alaisesti osaamis taan. Palk kaus KVTES:n mukainen. Määräaikaan mennessä tehtävää haki kaksitoista henkilöä, joista yk si toista täytti kelpoisuusehdot. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä no 6. Seitsemän hakijaa haastateltiin, joista neljä maanantaina ja kol me tiistaina Maanantain haastatteluryhmän muodostivat vs. vas taa va sairaanhoitaja Anna-Maija Konttinen ja kotihoidon johtaja Airi Piipon nie mi. Tiistaina haastatteluryhmään kuului edellisten lisäksi pe rus tur valau ta kun nan jäsen Anu Ruotsalainen. Kotihoidon johtaja esittää, että lähihoitajan tehtävään kotihoitoon valitaan lä hi hoi ta ja Emma Kolari. Perusturvalautakunta 1) valitsee lähihoitajan tehtävään neljän kuukauden koeajalla lä hi hoi ta ja Emma Kolarin 2) vahvistaa tehtäväkohtaiseks palkaksi (KVTES:n hin noit telu koh ta 04SOS06A) 2.021,52 /kk 3) suorittaa valinnan ehdollisena siten, että valitun on ennen va lin ta pää tök sen vahvistamista esitettävä hy väk syt tä lääkärintodistus terveydentilastaan.

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta LÄÄKÄRIPALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , an Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan (75 ), että lää käri pal ve lut (kahden lääkärin työpanos) kilpailutetaan ajalle lisättynä kahdella opitovuodella. Nykyinen sopimus Attendo Ter veys pal ve lut Oy:n kanssa päättyy Hankinnan kilpailuttamisessa käy te tään Joensuun hankintatointa, joka kanssa on neuvoteltu aikataulusta. Tar jous pyyn nön laadinta on mahdollista aikaisintaan tammikuussa. Tarjouspyynnön laadinta vaatii erityistä asiaan paneutumista ja huo lel li suut ta. Lisäksi tulee varata aikaa hankinnan pakollisiin määräaikoihin ja saa pu nei den tarjousten vertailuun. Attendo Terveyspalvelut Oy:n kanssa on neuvoteltu nykyisen sopimuksen jat ka mi ses ta siihen saakka kunnes kilpailutuksen kautta valittu toimija aloit taa palvelun tuottamisen. Attendo Terveyspalvelut Oy on valmis jatkamaan tehtyä ostopalvelusopimusta entisin ehdoin, liite no 7. Perusturvalautakunta päättää, että 1) lääkäripalvelut (kahden lääkärin työpanos) kilpailutetaan kahtena erityyppisenä vaihtoehtona ajalle optiovuotta 2) Attendo Terveyspalvelut Oy:n kanssa jatketaan ostopalvelusopimusta alkaen saakka entisin sopimusehdoin.

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta LASTEN HAMPAIDEN OIKOMISHOITO PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , ja osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Lasten hampaiden oikomishoidon järjestämisessä omassa hammashoitolassa on ollut vaikeuksia hammaslääkärin virasta irtisanoutumisen jälkeen. Oikomishoito toteutettiin siten, että virkalääkäri toteutti oikomishoidon sekä sen seurannan. Hoitosuunnitelmat laati pari kertaa vuodessa hammashoitolassa käynyt yksityinen erikoishammaslääkäri. Oikomishoito vaatii asiaan kouluttautuneen hammaslääkärin konsultaation lisäksi hoidon toteutumisen säännöllistä seurantaa, johon kaikilla hammaslääkäreillä ei ole osaamista. Hoidon lopputuloksen kannalta kokonaisvaltainen vastuu asianmukaisesta hoidosta olisi tarkoituksenmukaista keskittää yhdelle toimijalle. Lasten hampaiden oikomishoidon järjestäminen on kunnan läkisääteinen tehtävä. Oikomishoidossa hammashoitolan antaman tiedon mukaan on tällä hetkellä 7 lasta, jotka tarvitsevat jatkohoitosuunnitelman ja noin 30 lasta, joilla hoitosuunnitelmaa ei vielä ole. Lasten hampaiden oikomishoidosta on pyydetty tarjous Oral Hammaslääkärit Oyj:ltä, jonka lähin toimpiste sijaitsee Joensuussa, liite no. 3 (ei julkinen -liite). Käytännössä lasten vahemmat varaavat heille sopivan käyntiajan suoraan toimipisteestä hammashoitolasta saamaansa lähetteeseen perustuen. Julkiset hankinnat on kilpailutettava, kun niiden arvonlisäveroton arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. Terveyden- ja sosiaalipalveluissa kansallinen kynnysarvo on euroa. Oikomishoidon hankinnan on tänä vuonna arvioitu tulevan maksamaan noin euroa. Talousarviossa asiakaspalveluiden ostoihin varatussa määrärahassa on varaus oikomishoitohin, mutta sen riittävyys riippuu monista eri tekijöistä. Perusturvalautakunta hyväksyy Oral Hammaslääkärit Oyj:n tarjouksen lasten hampaiden oikomishoidosta. Päätösehdotus hyväksittiin yksimielisesti ajalle PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , ja terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta , Lasten hampaiden oikomishoidon toteuttaminen ei ole mahdollista omassa hammashoitolassa, jonka vuoksi palvelu joudutaan ostamaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Oral Hammaslääkärit Oyj on tehnyt tarjouksen yleishammaslääkäritasoisesta lasten oikomishoidosta. liite no 8. Perusturvalautakunta hyväksyy Oral Hammaslääkärit Oyj:n tarjouksen lasten hampaiden oikomishoidosta ajalle

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax , Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joiden asialistat/päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä no 9 Pöytäkirjat ovat nähtävissä perusturvalautakunnan asiakirjoissa. Perusturvalautakunta päättää, että se ei ota viranhaltijapäätöksiä käsiteltävikseen.

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT PETU Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 6/2014; Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös ; yksityisen terveydenhuolllon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/valmius Hyvinvointiin Group Oy, Helsinki. 3. Soisalon Työterveys; Hinnasto Kunnanhallitus ; Ateriapalvelun hinnat 2015 liite no 10 Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi ja toimeenpantaviksi.

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta OSTOPALVELUINA HANKITTAVIEN ASUMISPALVELUIDEN HINNANKOROTUKSET VUODELLE /05.00/2014 PETU Valmistelija vs. perusturvajohtaja Riitta Pakarinen, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunta ostaa tarpeen mukaan ja määrärahojen puitteissa yksi tyi sil tä palveluntuottajilta erityisryhmille sosiaalihuolto- ja vam mais pal velu lain mukaisia asumispalveluja ja ammatillisia perhekotipalveluja os to palve lu so pi muk seen tai asia kas koh tai siin maksusitoumuksiin perustuen. Erityis ryh mil lä tarkoitetaan van huk sia, mielenterveyskuntoutujia, vammaisia tai kehitysvammaisia henkilöitä tai lastensuojelua tarvitsevia lapsia. Asumispalveluissa ostaa palveluntuottajalta hoivan ja huolenpitopalvelun ja asiakas vas taa muista asumiseen liittyvistä palveluista asunnon vuokran lisäksi. Lastensuojelun ammatillisissa perhekotisijoituksissa kunta ostaa perhehoidon kokonaisuutena, josta vanhemmilta peritään maksukyvyn mukainen maksu. Yksityiset palveluntuottajat ovat esittäneet vuodelle 2015 hinnankorotukset pe rus te lui neen liitteessä no 11. Osa palveluntuottajista on korottanut hintoja vuosittain ja osa useamman vuoden välein. Puheenjohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy yksityisten palveluntuottajien hinnankorotukseksi enintään 0,5 prosentin korotuksen asumispalveluissa ja ammatillisissa perhekotipalveluissa. Anneli Malmstedt ja jäsen Matti Vihma jääväsivät itsensä (osallisuusjäävi) ja poistuivat kokouksesta ennen pykälän käsittelyä. Esittelijänä tämän pykälän osalta toimi perusturvalautakunnan puheenjohtaja. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Tauno Burman.

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta SOPIMUS ERITYSRYHMIEN KOMMUNIKAATIOPALVELUISTA /EVANTIA OY PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Evantia Oy on esittänyt Heinäveden kunnan hyväksyttäväksi sopimuksen, joka koskee sopeutumisvalmennuksena myönnettävien kommunikaatio-opetuspalveluiden tuottamista lukien, liite no12. Esitetty sopimus korvaa Heinäveden kunnan ja Avida Tulkkikeskuksen/HLS-Sosiaalipalvelut Oy:n välisen, allekirjoitetun sopimuksen. HSL-Sosiaalipalvelut Oy on liittynyt osaksi Evantia Oy:tä. Palveluntuottajalta ostetaan yksilökohtaisilla päätöksillä pääasiassa lapsille viittomakielen ja tukiviittomien opetusta. Perusturvalautakunta hyväksyy Evantia Oy:n sopimuksen kommunikaatiopalveluista

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta MEDIMOBI-SOVELLUKSEN JA PUHELINTEN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO KOTIHOITOON 172/ /2014 PETU Valmistelija kotihoidon johtaja Airi Piiponniemi, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , Perusturvalautakunta on varannut vuoden 2014 talousarviossa ,58 euron suuruisen määrärahan kotihoidon MediMobin hankintaan ja antanut asiasta sitoumuksen käyttöönottoprojektia hallinnoivalle Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskukselle. MediMobi on kotihoidon mobiilipalvelu. Se on integroitu Mediatri-potilastietojärjestelmään. Kyseessä on Mediatrin toiminnallisuutta ja käytettävyyttä parantava ominaisuus kotihoidon käyttöön. Medimobin avulla kotihoidon työntekijät pystyvät kirjaamaan mobiilisovelluksen avulla kotihoitokäyntinsä tulo- ja lähtöajan reaaliajassa, tekemäämasiakkaan perustietoihin tarvittavat muutokset sekä palvelupäätöksiin tulevat keskeytykset sekä muutokset. Lisäksi sovellus mahdollistaa käyntikirjausten tekemisen ja asiakastietojen lukemisen asiakkaan luona. Sovelluksen avulla töiden suunnittelu helpottuu, kun työntekijöiden työlistat voidaan päivittää suoraan reaaliajassa henkilökunnan puhelimiin. MediMobin käyttöönotolla on tarkoituksena nostaa välittömän asiakastyön osuutta, kun kirjaamis- ja tietokoneen jonotusaika toimistolla vähenee ja ajomatkat toimistolle vähenevät. Välittömän työajan lisääminen on yksi keino tehostaa toimintaa kotihoidossa. MediMobin käyttöönotto vaatii kotihoidon puhelinten vaihtamisen älypuhelimiin, joita tässä vaiheessa tarvitaan 18 kappaletta. Älypuhelinten ja sovelluksen käyttöönotto vaatii henkilökunnan kouluttamisen. Perusturvalautakunta hyväksyy kotihoidon MediMobi -hankinnan.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 84, 85, 89, 90, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 81, 82, 83, 86, 87, 88, 91, 92, 93 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PUIJONKATU 29 A, 2. KRS, KUOPIO PL 1744, KUOPIO puh (vaihde) Fax Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:00-18:40 Paikka Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 13 Teknisten palvelujen toimialan toimintakertomus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.01.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot