HakuVerkon loppuraportti (Liisa Juustila )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HakuVerkon loppuraportti (Liisa Juustila 20.12.2012)"

Transkriptio

1 HakuVerkon loppuraportti (Liisa Juustila ) Tavoitteet ja tulokset Tavoitteena oli rakentaa uusia kanavia osallistumiseen ja vaikuttamiseen, aktivoida asukkaita mukaan oman ympäristönsä kehittämiseen sekä löytää, testata ja kehittää uusia osallisuusinnovaatioita. Hankkeen tuloksia on tarkoitus hyödyntää koko Vantaan alueellisen toiminnan ja osallisuusmallin kehittämisessä. Tavoitteeseen pyrittiin rakentamalla prosessimalleja, joiden avulla kuntalaiset pääsevät osallistumaan, kohtaamaan ja tulemaan kohdatuiksi. Tällaisia malleja ovat mm. yhteisöllisen tapahtuman tuottaminen, palvelumuotoilun käyttö ja viestinnän kehittäminen alueella. Malleissa tärkeänä osana oli kontaktipisteiden muotoilu. Hankkeen aikana kokeiltiin muutaman kontaktipisteen (tilan, virtuaalitilan) visuaalista muotoilua. Mitä hakkeessa käytännössä tehtiin? Mikä onnistui erityisen hyvin tai missä ei onnistuttu? Hakunilan suuralueelle perustettiin teemaryhmiä, jotka toimivat epävirallisina aluetoimikunnan työryhminä. Ryhmien alullepaneva kimmoke tuli suurimmaksi osaksi asukkailta ja niiden toiminta oli osittain itseohjautuvaa. Ryhmien tavoitteena on ollut antaa tilaa alueelta nouseville teemoille fasilitoimialla ryhmän perustamista ja verkottamalla kaupungin työntekijöitä ja yhteisön toimijoita. Ryhmien tarkoituksena oli antaa asukkaille matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia pop-up -ryhmäajatuksella. Ryhmät toimivat vain tarpeellisen ajan eikä niihin tarvinnut sitoutua. Tapahtumaryhmä koostui alueen asukkaista, järjestöistä, seurakunnasta ja vantaan kaupungin museon, kulttuuripalveluiden ja aluetoiminnan edustajista. Ryhmä on tuottanut Hakunilan joulu- ja kevättapahtumat Håkansbölen kartanolle aluetoimikunnan myöntämällä aluerahalla. Ryhmälle oli tarvetta, koska aluetoimikunta halusi saada alueelle uusia tapahtumia ja oli valmis rahoittamaan niitä, mutta tapahtumien tuottajatahoja oli vaikea löytää. Ryhmän kokouksissa on käytetty palvelumuotoilun työkaluja (esim. palautekeskustelussa samankaltaisuuskaaviota). Ryhmä jatkaa toimintaansa Hakunila-seura ry:n vetämänä Ryhmän toiminnalle on tärkeää saada rahoitusta tapahtumiin aluetoimikunnalta ja kulttuuripalveluista sekä pitää kaupungin yksiköt (kulttuuripalvelut, museo, aluetoiminta) ja muut toimijat (seurakunta, yhdistykset) mukana. Ryhmä on onnistunut erittäin hyvin ja sen on täysin itseohjautuva. Turvallisuusryhmä on järjestänyt kaksi turvallisuusiltaa. Illoissa on käytetty osallistavaa teatteria ja palvelumuotoilun työkaluja. Turvallisuusryhmän kautta kehitettiin uusi menetelmä kuntalaisten kuulemiseen: ryhmä jakoi karttoja ja kyselylomakkeita alueen järjestöille ja lasten ja nuorten ryhmille, jotka käsittelivät turvallisuusaihetta omissa kokoontumisissaan. Itse turvallisuusillassa käsiteltiin kaikki kerätyt mielipiteet. Näin saatiin kuultua paljon isompaa joukkoa kuin mitä itse turvallisuusiltaan pääsi mukaan. Turvallisuusillassa oli myös mukana Kansalaisnavigointia metropolissa ryhmä alustamassa osallistavan teatterin keinoin. Prosessikuvaus löytyy osoitteesta hakusanalla: HakuVerkko. Ryhmää on pitänyt auttaa toiminnassa koko ajan ja se ei lähde toimimaan ennen kuin sille löytyy selkeitä tavoitteita ja innostavia toimintatapoja. Ryhmän perustamaisen aloite ei ole tullut asukkailta vaan se on toiminut erilaisin kokoonpanoin jo yli 10 vuotta Vantaan kaupungin vetämänä. Uusien toimijoiden mukaan saaminen ja vetäjän löytäminen alueelta ovat tulevaisuuden haasteina. Koska ryhmää on alun perin vetänyt kaupunki, onkin mahdollista, että kaupungin ulkopuolisten tahojen on ollut vaikea mieltää ryhmää omakseen. Tästä syystä ryhmä on toiminut vain kun kaupungin aluekoordinaattori on kutsunut sen koolle. Kaupunkipolkuryhmä etsi Hakunilan suuralueen nähtävyyksiä asukkaiden kanssa yhteissuunnitellen. Asukkailta kerättiin palvelumuotoiluluotainten avulla tietoja alueesta. Näistä tehtiin mobiilisovellus MobiiliVantaa, joka voidaan helposti laajentaa 1

2 koskemaan koko kaupunkia. Mobiilisovellus saadaan toimimaan myös yhdessä kaupungin palvelukartan kanssa. Tietojen etsintä ja ylläpito vaatii kaupungilta vastuutahon nimeämistä. Itse ryhmään tuli vain muutama, joka suunnitteli nähtävyyksien keruuta. Kun luotaimista ilmoiteltiin sähköpostilistojen kautta, löytyi alueelta 15 tahoa, jotka ottivat luotaimen ja aloittivat keruun. Erityisen ilahduttavaa oli koululuokkien mukaan tulo. Länsimäen kehittämisryhmä aloitti virkamiesverkostona, joka pohti Länsimäen haasteita. Ryhmä kokoontui kolme kertaa. Ryhmän toiminta päätettiin liittää HakuVerkon teemaryhmäksi ja avata asukkaille. Nyt ryhmä on kokoontunut lähinnä Roottori-hankkeessa toimineiden asukkaiden vetämänä. Ryhmä ei ole löytänyt teemaansa ja on liian laajan otsikon alla. Länsimäessä on enemmänkin tarvetta asukastilalle ja erilaisille harrastusryhmille. Kehittämisryhmän haasteena on ollut koko ajan se, ettei ryhmällä ole ollut selkeää konkreettista teemaa. Ryhmä etsii itselleen kokoontumistiloja. Asiaa selvitellään kaupungin kuntalaispalveluissa. Tiederyhmä teki yhteistyötä Heurekan PLACES-hankkeen kanssa. Ryhmän tavoitteena on tuoda tiede lähemmäksi kuntalaisia. Ryhmä on ottanut yhdeksi kohteekseen Hakunilaan rakennettavan jätevoimalan. Yhteistyökumppaneina ovat HSY, Vantaan Energia ja Rosk and roll. Tavoitteena on hälventää jätevoimalan rakentamiseen liittyviä pelkoja ja kertoa uusista jätehuoltomääräyksistä. Asukkaat ovat tulevaisuudessa mukana palvelumuotoilemassa jätevoimalan infopistettä. PLACEShankkeen missiona on tehdä Hakunilasta ympäristökaupunginosa. Ryhmä toimi hyvin ja itsenäisesti ja jatko on taattu PLACES-hankkeen kautta. HSY:n kanssa suunnitellaan kierrätyskoulutuksia ja tapahtumia. Tiederyhmä järjesti Heurekassa ensimmäisen kerran kuussa suunnitellun avoimien ja maksuttoman tiedetapahtuman, jonka yhteydessä oli myös tiederyhmän kokous. Kirjastoryhmä: Hakunilan kirjaston uudistaminen oli ajankohtaista, koska tiedossa oli 2012 joulukuussa alkava perusparannus. Kestävä kehitys on yksi Vantaan kaupungin arvoista, joten kirjastotilaa päätettiin uudistaa tuunaamalla jo olemassa olevia kalusteita. Sisustussuunnittelijaksi löytyi kierrätyksestä innostunut suunnittelija. Uuden, kierrätetyn kirjastotilan suunnitteluun haluttiin tietysti mukaan myös asiakkaat. Kohderyhmiksi valikoituivat aikuisasiakkaat ja vuotiaat nuoret, ja heidän mielipiteitään selvitettiin aluksi asiakaskyselyiden avulla. Aikuiset toivoivat kirjaston olevan mukava paikka, jossa voi aineistojen lainauksen lisäksi oleskella, lueskella lehtiä ja kirjoja, juoda kahvia ja nauttia monipuolisesta kulttuuriohjelmasta kirjailijavierailuista elokuvaesityksiin. Nuorilla oli aivan samantapaisia toiveita kuin aikuisilla, mutta heidän vastauksissaan korostui myös mahdollisuus käyttää uusinta tietotekniikkaa, muun muassa läppäreitä, pelikonsoleita ja ipadeja. Asiakaskyselyiden lisäksi kirjasto järjesti keväällä kolme Tuunaa kirjasto työpajaa, aikuisille ja nuorille omansa. Ensimmäisessä työpajassa sekä aikuiset että nuoret arvioivat jo olemassa olevaa kirjastotilaa Post-it-lappujen avulla: punaisille lapuille merkittiin kriittiset kommentit ja vihreille kiitettävät kommentit. Näiden perusteella käytiin vilkasta keskustelua. Toisessa työpajassa aikuisten kanssa keskusteltiin kirjastosta löytyvistä aineistoista ja ideoitiin tietokirjallisuuden järjestämistä helposti hahmotettaviksi teemakokonaisuuksiksi. Nuoret piirsivät omassa työpajassaan omat näkemyksensä siitä, millainen kirjaston nuortentila tulisi olla ja heidän piirroksensa toimitettiin sisustussuunnittelijalle. Kolmannessa työpajassa sisustussuunnittelija esitti alustavan suunnitelmansa sekä aikuisille että nuorille, ja asiakkaat saivat kommentoida ja vaikuttaa suunnitelmaan. Syksyllä järjestettiin vielä yksi työpaja, jossa asiakkaat pääsivät ihan konkreettisesti tuunaamaan yhdessä henkilökunnan kanssa: kirjaston pöytiä uudistettiin liisteröimällä niiden pintaan poistokirjoista revittyjä sivuja. 2

3 Tuunaa kirjasto työpajat onnistuivat erinomaisesti ja erityisesti ilahdutti nuorten aktiivinen osallistuminen, noin kaksikymmentä nuorta joka työpajassa. Hyviä ideoita tuli tulvimalla, ja Hakunilan kirjaston uudistamissuunnitelma ei olisi yhtä hieno ja toimiva ilman asiakkaiden arvokasta panosta. Hakunilan kirjaston sivuilta löytyy sama tarina videomuodossa: FI/Kirjastot_ja_palvelut/Hakunilan_kirjasto/Juttuja_kirjastosta/Tuunaamme_kirjastoa_ asiakkaiden_kanssa(1862) Senioriryhmä: kokoontui 3 krt, sillä ei ollut selkeää teemaa, joten se ei lähtenyt käyntiin. Ryhmissä oli mukana henkeä. Ryhmä sai kuitenkin koottua senioriverkostokartan, joka tullaan julkaisemaan kaupungin aluesivuilla. Kansainvälisen ruokaryhmän vetovastuu oli Hakunilan kansainvälisellä yhdistyksellä ja Hakunilan seurakunnalla. Tarkoituksena oli kerätä asukkaita kotimaasta riippumatta ruokailun ympärille samalla kun tilaisuuksissa voitiin käsitellä erilaisia teemoja. Ryhmä piti kaksi tilaisuutta marraskuussa Maahanmuuttajat opettivat suomalaisia tekemään kansainvälistä ruokaa ja suomalaiset maahanmuuttajia tekemään pullaa. Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen toiminnanjohtaja Burhan Hamdonin raportti: Monday Burhan Hamdon & Jean Bitar has instructed Middle Eastern Vegetarian food course. At the start of the course we did introduce shortly the geographic of the Middle East area and also the food culture in the Mediterranean and specifically in the Middle East. We did make Tabbouli Salad Falafel & Hommos. In addition to the instructors, there were 27 participants mostly Finns and others from different ethnic backgrounds. At the end of the evening we ate together what we have all made, and discussed about the multicultural society we do have here in Hakunila. We did also make the recipes of the dishes and everyone has got a copy. Tuesday Itä-Hakkilan Martat has instructed a course on how to make different Finnish Pullas. This time there were more immigrant participants from (Peru, Lebanon, Syria, Somalia, Burma, Irak, Iran, Sudan..) it was amazing how much different sorts of pullas could be made from the same dough. It was for me the first time to make, and I made Pitko pulla. Martat and its team were very friendly and helpful and each of the 22 participants at the event enjoyed making his/her own pullas and at the end having the possibility to take them home. Both events were a great success and students were very carious for learning, and they brought a warm atmosphere where they were able to discuss in an informal way. It has been also discussed about the possibility to organize a monthly event in the church were we can meet and also do different things each time. Jatkoa toiminnalle mietitään Koivukylässä suurta suosiota saavuttaneen yhteisöruokailun menetelmällä yhteistyössä Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen ja seurakunnan kanssa. Verkostokarttaryhmä: Vantaan kaupungin työntekijöiden ryhmä, aluetiimi, muutettiin teemaryhmäksi ja avattiin kaikille avoimeksi ryhmäksi, osallistujia 5-10/tapaaminen, tapaamisia 5. Kaksi verkostoa on saatu kerättyä: senioriverkosto ja nuorten verkosto. Mietitään onko tarvetta ryhmän jatkamiselle. Päätösten ja palvelujen seurantaryhmälle oli kovasti tarvetta, mutta ryhmä ei lähtenyt käyntiin (kaksi tapaamista, muutama ihminen). Syyksi oletetaan sitä, etteivät ihmiset halua välttämättä tulla mukaan sellaiseen ryhmään, jossa oletetaan asukkaiden tietävän kaupungin toiminasta ja päätöksenteosta. Ryhmän sijaan on käytetty inforuutua aluetta koskevien päätösten tiedottamiseen. Inforuutu ei kuitenkaan ole vuorovaikutteinen kanava. 3

4 Muuttuiko hanke toteutuksen aikana suhteessa sopimuksen mukaiseen projektisuunnitelmaan? Hankkeen tavoitteena oli uusien osallisuusväylien ja osallistumistapojen löytäminen. Puolessa välissä hanketta tavoite tuntui aivan liian suurelta saavuttaa ja silloin keskityttiinkin palvelumuotoilutyökalujen käyttöön erilaisissa kokouksissa ja hankkeissa. Syksyllä 2012 alkoi alkuperäinen tavoite taas tulla esille. Osallistumisen kynnyksenä näytti olevan kuntalaisten ja kaupungin toimialojen vuorovaikutuksen puute. Projekti päätti aloittaa kaupungin viranhaltijoiden koulutuksen ja loi siihen sopivan palvelumuotoilupelin yhdessä Aalto yliopiston tohtori Kirsikka Vaajakallion kanssa. Mitkä olivat hankkeen keskeisimmät tulokset ja hyödyt? Tavoite uusien osallisuuden ja vaikuttamisen kanavien rakentamisesta on toteutunut kohtalaisesti. Projektissa testatuissa teemaryhmissä on käynyt hyvin erilaisia ihmisiä ja erityisesti myös niitä, jotka aiemmin eivät ole osallistuneet asukastoimintaan. Uusien asukkaiden löytämiseen olisi pitänyt panostaa paljon enemmän. Yhtenä keinona oli tarkoitus käyttää sosiaalista mediaa, mutta viranhaltijalähtöisiin facebook-ryhmiin eivät aluetoimikunta ja asukkaat löytäneet tietään. Vertailuna mainittakoon, Myyrmäessä täysin asukkaista lähtenyt Myyrmäkiliike on saanut aivan päinvastaisen vastaanoton. Hakunilan aluetoimikunnan kokoukset avattiin kaikille kuntalaisille ja kokouksissa kokeiltiin uusia kokoustamismenetelmiä kuten osallistavaa teatteria ja desgnpelejä (mm. brainwriting). Hyötynä voi pitää avoimien kokousten käytännön järjestelyjen sekä erilaisten kokoustamistapojen kokeilua. Avoimia kokouksia esitetään kokeiltavaksi myös muissa Vantaan aluetoimikunnissa. (Vantaalla on 7 aluetoimikuntaa ja ruotsinkielinen svenska kommittèn). Kontaktipisteiden (palvelumuotoilussa käytetty termi konkreettisista paikoista, missä palvelua annetaan) muotoilua kokeiltiin kirjastoryhmässä ja MobiiliVantaa sovelluksen muotoilussa. Molemmissa asukkaiden tuominen muotoilun keskiöön antoi aivan uusia ideoita. Kirjastossa toivotaan, että nuorten mukana olo suunnittelussa antaa heille tunteen siitä, että kirjasto on heidän oma paikkansa. Tämä voisi vähentää myös aiemmin esiintynyttä nuorten häiriökäyttäytymistä kirjastossa. Mobiilisovelluksessa nähtävyyksien esittely tapahtui asukkaiden tarinoiden ja valokuvien myötä. Projektin tavoitteena oli myös yhteistyöverkoston luominen ja näkyväksi tekeminen alueella. Useiden eri hankkeiden (Roottori, PLACES, Kansalaisnavigointia metropolissa, SUSECON, SADe) yhteistyö on tuonut paljon erilaisia muotoja yhteisölähtöiseen kehittämiseen. Projekti piti Tiedekeskus Heurekassa kaikkien hankkeiden yhteisen seminaarin, jonka tarkoituksena oli antaa Hakunilan suuralueen asukkaille tietoa siitä, mitä kaikkea alueella kehitetään. Hakunilan alueen asukkaita seminaari ei tavoittanut kuin muutaman. Heureka ei ole Hakunilan suuralueella; seminaari olisi ehkä pitänyt järjestää keskellä projektialuetta. Toisaalta ajateltiin, että tiedekeskus olisi toiminut houkuttimena. Palvelumuotoilun avulla kaupungin tulosalueille annettavan osallisuuskoulutuksen suunnittelu ja toteutus. Koulutusta jatketaan tulevina vuosina ja tavoitteena on, että kaikki kaupungin yksiköt saisivat palvelumuotoilupelin avulla etsittyä itselleen sopivia tapoja kohdata kuntalaisia ja ottaa heitä mukaan suunnitteluun. Mihin asioihin hanke vaikutti ja synnyttikö se jotain uutta, esimerkiksi toimintamalleja, käytäntöjä tai verkostoja? 4

5 Prosessimalleja tehtiin palvelumuotoilupelien ja osallistavan teatterin käytöstä asukastilaisuuksissa, luotaimien käytöstä mobiilisovelluksen suunnittelussa ja palvelumuotoilupelin käytöstä kaupungin työntekijöiden osallisuuskoulutuksessa. Hankkeessa kokeiltiin yhteistyöverkostojen luomista ja näkyväksi tekemistä alueella. Hanke tuotti kaksi verkostokertaa. Useiden eri hankkeiden yhteistyö on tuonut paljon erilaisia muotoja yhteisölähtöiseen kehittämiseen. Järjestöjen, yritysten, kaupungin ja seurakunnan yhteen tuominen teemojen ympärille (mm. tapahtumaryhmä) innosti osallistujia mukaan toimintaan. Aiemmin on kokeiltu Hakunilassa mm. järjestöjen yhteistyöryhmän perustamista, mutta se ei onnistunut. Tietyn teeman ympärille perustettava ryhmä näyttää onnistuvan paljon paremmin. Palvelumuotoilutyökalujen käyttö antoi asioille konkreettisuutta. Mm. tiedon kerääminen luotaimien välityksellä (MobiiliVantaa) toi uusia yhteistyökumppaneita kouluilta ja kuntalaisista. Hakunilan aluetoimikunnan kokousten muuttaminen avoimiksi ja uusien kokoustamismenetelmien kokeilu antoi tärkeää tietoa siitä, että näitä kannattaa kokeilla myös muilla suuralueilla. Kuinka laaja oli hankkeen toiminta- ja vaikutusalue (paikallinen/ valtakunnallinen/kansainvälinen)? Toiminta-alue käsitti Hakunilan suuralueen, mutta yhteistyötä tehtiin myös koko Vantaata koskevan PLACES-hankkeen, Länsimäessä ja Kontulassa toimivan Roottori-hankkeen, Helsingin, Espoon ja Vantaan Kansalaisnavigointia metropolissa hankkeen sekä koko maata käsittävän Osallisuusympäristö-hankeen kanssa. Projektipäällikkö kävi esittelemässä tiederyhmäänsä Pariisissa ja Tartossa PLACES-konferenssissa sekä Toulousessa tiedekeskusten Ecsite-konferensissa. Toteuttajat ja osallistujat Kuinka monta henkilöä oli toteuttamassa hanketta. Yhteensä: Toteuttajat 26 (projektipäällikkö, projektiryhmä ja ohjausryhmä sekä teemaryhmien vetäjät). Kävijät tapahtumissa 5 000, ryhmiin osallistujat noin Eriteltyinä: Tapahtumaryhmä: n. 20 kävijää suunnittelukokouksissa, kokouksia 10. Jokaisella osallistujalla omat taustaryhmänsä, jotka tekevät esim. tapahtumien tarjoilua (mm. Hakunilan seudun eläkkeensaajista mukana 5-10 joka tapahtumassa) ja koristeluja (työpajoissa 5-10 osallistujaa, askarreltiin joulukoristeita kartanon tapahtumaan); tapahtumissa tuhansia kävijöitä. Jatko Hakunila-seuran vetämänä. Turvallisuusryhmä: alun perin 1990-lta hengen ryhmä, avattiin kaikille Kokoukset henkeä/5 kokousta ja turvallisuusillat noin 50 (kaksi turvallisuusiltaa vuonna 2012). Länsimäen turvallisuusillan ennakkotehtäviä teki 10 alueella olevaa ryhmää (lasten, nuorten, eläkeläisten, maahanmuuttajien), ryhmien koot vaihtelevat Tiederyhmä: perustiimi 5 henkeä/10 kertaa, jätevoimalatiimi henkeä/5 kertaa, retki Kotkaan 20 osallistujaa. Jätteiden lajittelutiimi ei ole vielä aloittanut. Jatko PLACES-projektin rahoituksella Länsimäen kehittämisryhmä: alun perin viranhaltijaryhmänä aloittanut 2012, mukana 10 hekeä/3 kokousta. Ryhmä avattiin kaikille asukkaille, tilaisuuksissa kävijöitä Nyt toimii asukaslähtöisenä, kävijöitä Etsii vielä omaa rooliaan. Koska ryhmällä ei ollut selkeää teemaa, sen toiminta ei ole vielä lähtenyt kunnolla käyntiin. Jatko asukasvetoisena. Kirjastoryhmä: Tuunataan kirjasto palvelumuotoilun avulla, lapsille ja nuorille sekä aikuisille 6 työpajaa yhteensä 55 nuorta ja 31 aikuista osallistujaa sekä pöytäpajassa 7 osallistujaa. Kirjastoryhmä päättyy, koska Hakunilan kirjaston suunnittelu saatiin tehtyä. Kaupunkipolkuryhmä: perustiimi 5 henkeä/2 kokousta (aluetoimikunnan jäseniä), alueelle lähetetty luotaimia (tiedonkeruupaketteja) 15 kpl. Kerääjinä mm. 2 koululuokkaa (15-20 oppilasta kussakin), loput järjestöjä, joissa jäsentä. Ei tietoa tarkkaan kuinka moni on 5

6 osallistunut kuvien ja tekstien tuottamiseen. Keruu kesken. Mobiilisovellus tulee käyttöön koko kaupungissa 2013 lähtien. Voidaan käyttää myös palveluiden ja tapahtumien markkinointiin. Jatko Vantaan kaupungin kuntalaispalvelut. Senioriryhmä: kokoontui 3 krt, ei selkeää teemaa, joten ei lähtenyt käyntiin. Ryhmissä oli mukana henkeä/2 kokousta. Kansainvälinen ruokaryhmä : Osallistujia kaikkiaan 60. Pyritään saamaan jatkoa ryhmälle Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen ja seurakunnan vetämänä yhteisöruokailuna. Verkostokarttaryhmä: Vantaan kaupungin viranhaltijaryhmä, aluetiimi, muutettiin teemaryhmäksi ja avattiin kaikille avoimeksi ryhmäksi, osallistujia 5-10/tapaaminen, tapaamisia 5. Päätösten ja palvelujen seurantaryhmälle oli kovasti tarvetta, mutta ryhmä ei lähtenyt käyntiin (kaksi tapaamista, muutama ihminen). Syyksi oletetaan sitä, etteivät ihmiset halua näyttää etteivät tiedä asioista. Ryhmän sijaan on käytetty Hakunilan nuorisotilan ikkunassa olevaa inforuutua aluetta koskevien päätösten tiedottamiseen. Lisäksi aluetoimikunnan kokoukset on muutettu yleisölle avoimiksi, kokouksissa on käynyt asukkaita noin 10 henkeä/kokous (vuoden aikana 5 kokousta), HSL:n ja aluetoimikunnan yhteisessä tilaisuudessa noin henkeä. Mitä yhteistyötahoja hankkeeseen osallistui ja mikä oli heidän roolinsa? Vantaan kaupungin vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan aluetoiminta oli hankkeen omistaja ja Hakunilan aluekoordinaattori sen projektipäällikkö. Muut viisi aluekoordinaattoria ja aluepalvelupäällikkö kuuluivat hankkeen projektiryhmään. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat aluepalveluiden kaupunkikulttuurijohtaja, Hakunilan aluetoimikunnan puheenjohtaja, Hakunilan seurakunnan kirkkoherra, MarjaVerkon puheenjohtaja, Hakunilan aluekirjastonjohtaja, kaupungin aluenuorisopäällikkö, Hakunilan kansainvälinen yhdisty ry:n toiminnanjohtaja, Hakunilan kauppiasyhdistys ry:n toiminnanjohtaja sekä Aalto yliopiston tohtori. Muita yhteistyökumppaneita olivat alueella toimivat projektit: Diakonissalaitoksen Roottori, tiedekeskus Heurekan PLACES, Metropolia ammattikorkeakoulun Kansalaisnavigointia metropolissa, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen SUSECON, ja valtiovarainministeriön SADe). Roottori valmensi syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia, jotka ottivat haltuunsa Länsimäkiryhmän. PLACES perusti tiederyhmän, Kansalaisnavigointia metropolissa on osallistunut tapahtumien ja asukasiltojen toteuttamiseen sekä tuomalla niihin oallistavan teatterin menetelmiä. SUSECON on tehnyt useita kyselyitä alueella tarkoituksena saada kuntalaiset pohtimaan alueen palvelujen kehittämistä. SADe on antanut projektin käyttöön mm. otakantaa.fi palvelun. Mitkä olivat hankkeen tärkeimmät kohderyhmät? Tärkeimmät kohderyhmät olivat alueen järjestöt ja asukkaat. Erityisesti sellaiset kuntalaiset, jotka eivät kuulu alueen järjestöihin. Kohderyhmänä ovat lähinnä aikuiset, mutta myös lasten ja nuorten kanssa on pidetty työpajoja. Kohderyhmänä olivat myös kaupungin työntekijät, joille kehitettiin osallisuuskoulutusta varten palvelumuotoilupeli. Kuinka monta kävijää hankkeen tapahtumissa kävi vuoden 2012 loppuun mennessä. Tapahtumissa kävijöitä noin Muotoilun ja designpääkaupunkivuoden hyödyntäminen Miten muotoilua hyödynnettiin hankkeessa? Muotoilua on hyödynnetty palvelumuotoilun käytön kautta. Teemaryhmät ja aluetoimikunta ovat käyttäneet palvelumuotoilupelejä ja osallistavaa teatteria. Koko projektista on tehty palvelumuotoilusuunnitelmia (mm. Aalto yliopiston opiskelijaryhmän suunnitelma). 6

7 Palvelumuotoilua käytettiin kahden projektin kanssa. Kirjasto ja MobiiliVantaa-sovellus palvelumuotoiltiin asukkaiden kanssa (ks. aiempana tarkempi selostus). Palvelumuotoilupelejä käytettiin mm. aluetoimikunnan kokouksissa, tapahtumaryhmän palautekeskusteluissa ja tapahtumien suunnittelussa, turvallisuusillan ryhmätöissä sekä kaupungin työntekijöiden osallisuuskoulutuksessa. Palvelumuotoilukoulutusta on järjestetty kaupungin työntekijöille, nuorten projektille ja mm. Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yksikölle. Opitteko muotoilusta jotain sellaista, jota voi hyödyntää jatkossa? Palvelumuotoilua ja sen työkaluja voi käyttää hyvinkin erilaisissa yhteyksissä. Sekä suuret projektit kuten kirjaston suunnittelu ja palautekeskustelut tai mielipidejanan käyttö kokouksissa ovat helppoja tapoja saada käyttäjät mukaan suunnitteluun. Palvelumuotoilupelejä voidaan käyttää vaikeiden asioiden puimisessa (kuten osallisuus) ja uusien ideoiden kehittelemisessä. Olisiko hanke toteutunut ilman designpääkaupunkivuotta? Hanke olisi luultavasti toteutunut paljon pienimuotoisempana eikä siinä olisi käytetty palvelumuotoilua. Jatkuko hanke vuoden 2012 jälkeen (kyllä/ei). Hanke päättyy Miten hankkeen tuloksia hyödynnetään jatkossa? Kirjasto löysi tuunauspajojen kautta nuoria vapaaehtoisia, jotka tulevat avuksi myös tulevaisuudessa Lasten sunnuntai -tapahtumiin. Palvelumuotoilua ja sen työkaluja tullaan käyttämään kaupungin mm. projekteissa ja osallisuuskoulutuksessa. Lisää esimerkkejä jatkomahdollisuuksista teemaryhmien esittelyn yhteydessä. Hakkeen talousarvioin toteutuminen ja kustannukset Kokonaisbudjetti (ilman desimaaleja) euroa. Toteutuneet kustannukset vuoden 2012 loppuun mennessä. Materiaalien hankinta , esitteet ja julisteet sekä graafinen ilme 2 000, tilaisuudet ja tapahtumat 2 500, palkatut avustajat 3 500, mobiilisovellus, infonäyttö ja toteemi , palvelumuotoilukoulutus Hankkeen markkinointi ja viestintä Miten hanketta markkinointiin Hakkeella oli Hakunilan ostoskeskuksessa nuorisotilan ikkunassa inforuutu, jonka kautta annettiin tietoa muotoilupääkaupunkivuodesta, hankkeesta ja teemaryhmien toiminnasta. Hanke toimitti viisi kirjettä, joita lähetettiin useille eri tahoille sähköpostilla. Hanke käytti -sivustoa markkinointiin kertomalla mm. teemaryhmistä ja tapahtumista. Millaista muuta viestintää, tiedotusta tai pr-työtä teitte Hanke kävi esittelemässä palvelumuotoilun käyttöä Pariisissa, Tartossa ja Toulousessa järjestetyissä kansainvälisissä tiedekeskusten konferensseissa. Hanke oli esillä myös World Design Capital tapahtumissa ja seminaareissa. Saiko hankkeenne näkyvyyttä medioissa. Millaista näkyvyyttä (lehtijuttuja, mainontoja verkossa) Hanke sai näkyvyyttä paikallislehdissä (Vantaan Sanomat, Vartti, Hakunilan huollon lehti). HakuVerkon nettisivut ovat Vantaan kaupungin osallistu ja vaikuta sivuston alla, joka on saanut kaikista kaupungin sivustoista eniten kävijöitä vuoden aikana. 7

8 2012-vuoden perintö Millaista uutta toimintaa tai käytäntöjä on syntynyt.? Miten niitä tulisi jatkaa tai kehittää? Vantaan kaupunki on alkanut kiinnostua palvelumuotoilun käytöstä suunnittelussa. Hankkeen projektipäällikkö tulee vastaisuudessa luennoimaan palvelumuotoilusta kaupungin yksiköille. Osallisuuskoulutuksessa käytetään palvelumuotoilupelejä. Palvelumuotoilun työkalujen käyttökoulutusta voidaan myös miettiä annettavaksi kaupungin yksiköille. Millaista tukea muotoilun käyttöön tulisi olla saatavilla jatkossa ja kenen toimesta sitä voisi tarjota? Kaupungin kuntalaispalvelut tulee antamaan koulutusta. Yhteistyötä Aalto yliopiston kanssa kannattaa jatkaa. 8

Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen. Katariina Ervasti ja Paula Puustinen

Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen. Katariina Ervasti ja Paula Puustinen Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen Katariina Ervasti ja Paula Puustinen Mikä ihmeen Hakunila? Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2 8.3.2013 Pari seikkaa Hakunilasta - Vantaa:

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013 Osallisuus Vantaalla Kuntalaiset keskiöön Verkosto Yhteys strategiaan 2013-2016 Sitovat tavoitteet 2014 12. Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa Osallisuusmalli

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat Vantaalla Aviapoliksen aluetoimikunta Hakunilan aluetoimikunta Koivukylän aluetoimikunta Korson aluetoimikunta

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa Kantu päivät 12.2.2015 Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula SOTE -tuotantoalue Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi, PKSSK SiunSotessa 5 valmistelutyöryhmää

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs sektori Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa

Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs sektori Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa Asukkaiden Lappeenranta & Neljäs Positiivinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ilman politiikkaa Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö Sektorit Yritykset Markkinaehtoinen Tavoittelee voittoa 1. YKSITYINEN Valtio,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 17.5.2011 Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen

Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 17.5.2011 Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen Tuottavuus ja verkostojohtaminen Kuntatalouden kehitys ja palvelutarpeen kasvu edellyttävät

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Työpajan tuottamat ideat ja kehittämisehdotukset Osallisuusohjelman laatiminen, muistio 2.3.2015 Kaupunkilaisille avoin työpaja 2.3.2015

Lisätiedot

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014 Vallataan varainhankinta Salla Saarinen 24.2.2014 1 Salla Saarinen Varainhankinnan Kampanjoinnin Markkinoinnin Sparrausta * Koulutusta * Suunnittelua * Toteutusta Lisää tunnetta ja tulosta järjestökentälle

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke

Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee kuntien päätöksentekoa varten suunnitelman siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET Yli vuoden kansalaisnavigoinnin jälkeen on hyvä koota yhteen tähänastisia kokemuksia draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä?

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä? Mitkä ammatit sinua kiinnostavat? Mitkä asiat ilahduttavat sinua? Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

LIIKELAHJOJEN SUUNNITTELU 1 (7) POISTARIPAJA -hanke 28.4.2014 Milla Valkonen. Liikelahjojen suunnittelu Loimaan kaupungille

LIIKELAHJOJEN SUUNNITTELU 1 (7) POISTARIPAJA -hanke 28.4.2014 Milla Valkonen. Liikelahjojen suunnittelu Loimaan kaupungille LIIKELAHJOJEN SUUNNITTELU 1 (7) Liikelahjojen suunnittelu Loimaan kaupungille Texvex poistotekstiilipankeilla yksi toimintamuoto on uusien tuotteiden valmistaminen poistotekstiileistä. Yksi hyvä kanava

Lisätiedot

SeAMK / Frami: E kirjasto

SeAMK / Frami: E kirjasto E aineistopäivä 1.10.2014 Työpaja 2. E aineistojen markkinointi ideointia Työpajatyöskentelyn purku: Anna Laakkonen Työpajaan osallistui 19 henkilöä, jotka jaettiin neljään pienempään ryhmään. Ennen E

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN NUORTEN MAUNULA MAUNULAN PIRJOT: Ella Müller (arkkitehtuuri) Emilia Riikonen (kauppatieteet) Jatta Kuisma (sosiaali- ja kulttuuriantropologia) Tanja Kallioinen (viestintä) ESITYKSEN RAKENNE Johdanto: Nuorten

Lisätiedot

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015

KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 KANSALAISVAIKUTTAMISEN AJOKORTTI TYÖPAJA JYVÄSKYLÄSSÄ 14.11.2015 Konkreettisia ideoita koulun ja paikallistoimijoiden yhteistyön rakentamiseen uuden opetussuunnitelman hengessä Tarja Jukkala ja Sanna Lukkarinen

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

Mitä neuvojat ovat saaneet NEOtyöstä?

Mitä neuvojat ovat saaneet NEOtyöstä? Mitä neuvojat ovat saaneet NEOtyöstä? Mikä olikaan työn tavoite? Hyvä kuntien henkilökohtaisen neuvonnan verkosto ulkomailta muuttavalle Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle tulevalle! NEUVONTATYÖN tekevät

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

KaivosAkatemia. Vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Oulu, Lasaretti 29 30.2013. Yhteiset hyvä käytännöt ryhmätyön yhteenveto

KaivosAkatemia. Vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Oulu, Lasaretti 29 30.2013. Yhteiset hyvä käytännöt ryhmätyön yhteenveto KaivosAkatemia Vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Oulu, Lasaretti 29 30.2013 Yhteiset hyvä käytännöt ryhmätyön yhteenveto Yhteiset hyvät käytännöt ryhmätyön yhteenveto Asennemuutos Hyvä työn

Lisätiedot

Unelma aikuissosiaalityöstä. Työntekijöiden ja palveluiden käyttäjien ajatuksia Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät, tammikuu 2015

Unelma aikuissosiaalityöstä. Työntekijöiden ja palveluiden käyttäjien ajatuksia Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät, tammikuu 2015 Unelma aikuissosiaalityöstä Työntekijöiden ja palveluiden käyttäjien ajatuksia Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät, tammikuu 2015 Yhteinen unelma yhteisöllisyydestä Me aikuissosiaalityön ammattilaiset

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013

Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa. Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden tilanne Oulun seudun kunnissa Tomi Kiilakoski Oulu 16.4.2013 Seutukunnan nuorten näkemyksiä vanhemmista Vanhempien ohjeistaminen siitä, miten oma käyttäytyminen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 25.3.2015

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 25.3.2015 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Kauden 2015-2016 aloituskokous Toimintakertomus 2013-2014 6-7 kokousta vuodessa Kokouksissa yleensä ajankohtainen teema, esim. asuminen, yrittäjyys, työllisyys,

Lisätiedot

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia 1/5 KIT -uutiskirje 2/2014 Täysi tohina päällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) projektissa kevät on ollut touhua täynnä: Tutkimuksessa on kerätty aineistoa ja saatu ensimmäisiä tuloksia. Työvalmentajarengas

Lisätiedot

Kokeilukulttuuri hallitusohjelmassa Millaisia syötteitä Otakantaa.fi kyselystä?

Kokeilukulttuuri hallitusohjelmassa Millaisia syötteitä Otakantaa.fi kyselystä? Kokeilukulttuuri hallitusohjelmassa Millaisia syötteitä Otakantaa.fi kyselystä? KOKEILUKULTTUURI-seminaari Kuntamarkkinat 9.9.2015 11 11.45 Tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK Hyvin kokeiltu

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

Nuorisotyön verkostotapaaminen 20.9.2013 Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke

Nuorisotyön verkostotapaaminen 20.9.2013 Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke Nuorisotyön verkostotapaaminen 20.9.2013 Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus -hanke 1 Uusi paikallisuus -hanke 2011-2015 Luo mahdollisuuksia ja innostaa asukkaita vaikuttamaan omaan lähiympäristöön

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta 19.5

Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta 19.5 Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta 19.5 Mitä se osallisuus on? 19.5.2015 Osallisuuden ja avoimuuden aikajana 2007 pysähtyneisyyden aikakausi kaupungintalon ala-aulassa 2008 Haavi-projektin

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Tervetuloa! Hankehelmet Cocktails 20.5.2014 Teerenpeli, Tampere

Tervetuloa! Hankehelmet Cocktails 20.5.2014 Teerenpeli, Tampere Tervetuloa Hankehelmet Cocktails Teerenpeli, Tampere Tuloksellista viestintää Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija ESR-koordinaatioryhmä Keski-Suomen ELY-keskus Ketkä ovat homman takana? Päättyneellä ohjelmakaudella

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Mobiilisovellukset fysioterapiaasiakkaan. ONT-suunnitelma/Laura Aaltonen ja Antti Lepola 2013

Mobiilisovellukset fysioterapiaasiakkaan. ONT-suunnitelma/Laura Aaltonen ja Antti Lepola 2013 Mobiilisovellukset fysioterapiaasiakkaan kuntoutuksen tukena ONT-suunnitelma/Laura Aaltonen ja Antti Lepola 2013 Tutkimusasetelma Käsitteet Mobiililaite: tietojärjestelmän sisältäviä laitteita, joita niiden

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot