HakuVerkon loppuraportti (Liisa Juustila )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HakuVerkon loppuraportti (Liisa Juustila 20.12.2012)"

Transkriptio

1 HakuVerkon loppuraportti (Liisa Juustila ) Tavoitteet ja tulokset Tavoitteena oli rakentaa uusia kanavia osallistumiseen ja vaikuttamiseen, aktivoida asukkaita mukaan oman ympäristönsä kehittämiseen sekä löytää, testata ja kehittää uusia osallisuusinnovaatioita. Hankkeen tuloksia on tarkoitus hyödyntää koko Vantaan alueellisen toiminnan ja osallisuusmallin kehittämisessä. Tavoitteeseen pyrittiin rakentamalla prosessimalleja, joiden avulla kuntalaiset pääsevät osallistumaan, kohtaamaan ja tulemaan kohdatuiksi. Tällaisia malleja ovat mm. yhteisöllisen tapahtuman tuottaminen, palvelumuotoilun käyttö ja viestinnän kehittäminen alueella. Malleissa tärkeänä osana oli kontaktipisteiden muotoilu. Hankkeen aikana kokeiltiin muutaman kontaktipisteen (tilan, virtuaalitilan) visuaalista muotoilua. Mitä hakkeessa käytännössä tehtiin? Mikä onnistui erityisen hyvin tai missä ei onnistuttu? Hakunilan suuralueelle perustettiin teemaryhmiä, jotka toimivat epävirallisina aluetoimikunnan työryhminä. Ryhmien alullepaneva kimmoke tuli suurimmaksi osaksi asukkailta ja niiden toiminta oli osittain itseohjautuvaa. Ryhmien tavoitteena on ollut antaa tilaa alueelta nouseville teemoille fasilitoimialla ryhmän perustamista ja verkottamalla kaupungin työntekijöitä ja yhteisön toimijoita. Ryhmien tarkoituksena oli antaa asukkaille matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia pop-up -ryhmäajatuksella. Ryhmät toimivat vain tarpeellisen ajan eikä niihin tarvinnut sitoutua. Tapahtumaryhmä koostui alueen asukkaista, järjestöistä, seurakunnasta ja vantaan kaupungin museon, kulttuuripalveluiden ja aluetoiminnan edustajista. Ryhmä on tuottanut Hakunilan joulu- ja kevättapahtumat Håkansbölen kartanolle aluetoimikunnan myöntämällä aluerahalla. Ryhmälle oli tarvetta, koska aluetoimikunta halusi saada alueelle uusia tapahtumia ja oli valmis rahoittamaan niitä, mutta tapahtumien tuottajatahoja oli vaikea löytää. Ryhmän kokouksissa on käytetty palvelumuotoilun työkaluja (esim. palautekeskustelussa samankaltaisuuskaaviota). Ryhmä jatkaa toimintaansa Hakunila-seura ry:n vetämänä Ryhmän toiminnalle on tärkeää saada rahoitusta tapahtumiin aluetoimikunnalta ja kulttuuripalveluista sekä pitää kaupungin yksiköt (kulttuuripalvelut, museo, aluetoiminta) ja muut toimijat (seurakunta, yhdistykset) mukana. Ryhmä on onnistunut erittäin hyvin ja sen on täysin itseohjautuva. Turvallisuusryhmä on järjestänyt kaksi turvallisuusiltaa. Illoissa on käytetty osallistavaa teatteria ja palvelumuotoilun työkaluja. Turvallisuusryhmän kautta kehitettiin uusi menetelmä kuntalaisten kuulemiseen: ryhmä jakoi karttoja ja kyselylomakkeita alueen järjestöille ja lasten ja nuorten ryhmille, jotka käsittelivät turvallisuusaihetta omissa kokoontumisissaan. Itse turvallisuusillassa käsiteltiin kaikki kerätyt mielipiteet. Näin saatiin kuultua paljon isompaa joukkoa kuin mitä itse turvallisuusiltaan pääsi mukaan. Turvallisuusillassa oli myös mukana Kansalaisnavigointia metropolissa ryhmä alustamassa osallistavan teatterin keinoin. Prosessikuvaus löytyy osoitteesta hakusanalla: HakuVerkko. Ryhmää on pitänyt auttaa toiminnassa koko ajan ja se ei lähde toimimaan ennen kuin sille löytyy selkeitä tavoitteita ja innostavia toimintatapoja. Ryhmän perustamaisen aloite ei ole tullut asukkailta vaan se on toiminut erilaisin kokoonpanoin jo yli 10 vuotta Vantaan kaupungin vetämänä. Uusien toimijoiden mukaan saaminen ja vetäjän löytäminen alueelta ovat tulevaisuuden haasteina. Koska ryhmää on alun perin vetänyt kaupunki, onkin mahdollista, että kaupungin ulkopuolisten tahojen on ollut vaikea mieltää ryhmää omakseen. Tästä syystä ryhmä on toiminut vain kun kaupungin aluekoordinaattori on kutsunut sen koolle. Kaupunkipolkuryhmä etsi Hakunilan suuralueen nähtävyyksiä asukkaiden kanssa yhteissuunnitellen. Asukkailta kerättiin palvelumuotoiluluotainten avulla tietoja alueesta. Näistä tehtiin mobiilisovellus MobiiliVantaa, joka voidaan helposti laajentaa 1

2 koskemaan koko kaupunkia. Mobiilisovellus saadaan toimimaan myös yhdessä kaupungin palvelukartan kanssa. Tietojen etsintä ja ylläpito vaatii kaupungilta vastuutahon nimeämistä. Itse ryhmään tuli vain muutama, joka suunnitteli nähtävyyksien keruuta. Kun luotaimista ilmoiteltiin sähköpostilistojen kautta, löytyi alueelta 15 tahoa, jotka ottivat luotaimen ja aloittivat keruun. Erityisen ilahduttavaa oli koululuokkien mukaan tulo. Länsimäen kehittämisryhmä aloitti virkamiesverkostona, joka pohti Länsimäen haasteita. Ryhmä kokoontui kolme kertaa. Ryhmän toiminta päätettiin liittää HakuVerkon teemaryhmäksi ja avata asukkaille. Nyt ryhmä on kokoontunut lähinnä Roottori-hankkeessa toimineiden asukkaiden vetämänä. Ryhmä ei ole löytänyt teemaansa ja on liian laajan otsikon alla. Länsimäessä on enemmänkin tarvetta asukastilalle ja erilaisille harrastusryhmille. Kehittämisryhmän haasteena on ollut koko ajan se, ettei ryhmällä ole ollut selkeää konkreettista teemaa. Ryhmä etsii itselleen kokoontumistiloja. Asiaa selvitellään kaupungin kuntalaispalveluissa. Tiederyhmä teki yhteistyötä Heurekan PLACES-hankkeen kanssa. Ryhmän tavoitteena on tuoda tiede lähemmäksi kuntalaisia. Ryhmä on ottanut yhdeksi kohteekseen Hakunilaan rakennettavan jätevoimalan. Yhteistyökumppaneina ovat HSY, Vantaan Energia ja Rosk and roll. Tavoitteena on hälventää jätevoimalan rakentamiseen liittyviä pelkoja ja kertoa uusista jätehuoltomääräyksistä. Asukkaat ovat tulevaisuudessa mukana palvelumuotoilemassa jätevoimalan infopistettä. PLACEShankkeen missiona on tehdä Hakunilasta ympäristökaupunginosa. Ryhmä toimi hyvin ja itsenäisesti ja jatko on taattu PLACES-hankkeen kautta. HSY:n kanssa suunnitellaan kierrätyskoulutuksia ja tapahtumia. Tiederyhmä järjesti Heurekassa ensimmäisen kerran kuussa suunnitellun avoimien ja maksuttoman tiedetapahtuman, jonka yhteydessä oli myös tiederyhmän kokous. Kirjastoryhmä: Hakunilan kirjaston uudistaminen oli ajankohtaista, koska tiedossa oli 2012 joulukuussa alkava perusparannus. Kestävä kehitys on yksi Vantaan kaupungin arvoista, joten kirjastotilaa päätettiin uudistaa tuunaamalla jo olemassa olevia kalusteita. Sisustussuunnittelijaksi löytyi kierrätyksestä innostunut suunnittelija. Uuden, kierrätetyn kirjastotilan suunnitteluun haluttiin tietysti mukaan myös asiakkaat. Kohderyhmiksi valikoituivat aikuisasiakkaat ja vuotiaat nuoret, ja heidän mielipiteitään selvitettiin aluksi asiakaskyselyiden avulla. Aikuiset toivoivat kirjaston olevan mukava paikka, jossa voi aineistojen lainauksen lisäksi oleskella, lueskella lehtiä ja kirjoja, juoda kahvia ja nauttia monipuolisesta kulttuuriohjelmasta kirjailijavierailuista elokuvaesityksiin. Nuorilla oli aivan samantapaisia toiveita kuin aikuisilla, mutta heidän vastauksissaan korostui myös mahdollisuus käyttää uusinta tietotekniikkaa, muun muassa läppäreitä, pelikonsoleita ja ipadeja. Asiakaskyselyiden lisäksi kirjasto järjesti keväällä kolme Tuunaa kirjasto työpajaa, aikuisille ja nuorille omansa. Ensimmäisessä työpajassa sekä aikuiset että nuoret arvioivat jo olemassa olevaa kirjastotilaa Post-it-lappujen avulla: punaisille lapuille merkittiin kriittiset kommentit ja vihreille kiitettävät kommentit. Näiden perusteella käytiin vilkasta keskustelua. Toisessa työpajassa aikuisten kanssa keskusteltiin kirjastosta löytyvistä aineistoista ja ideoitiin tietokirjallisuuden järjestämistä helposti hahmotettaviksi teemakokonaisuuksiksi. Nuoret piirsivät omassa työpajassaan omat näkemyksensä siitä, millainen kirjaston nuortentila tulisi olla ja heidän piirroksensa toimitettiin sisustussuunnittelijalle. Kolmannessa työpajassa sisustussuunnittelija esitti alustavan suunnitelmansa sekä aikuisille että nuorille, ja asiakkaat saivat kommentoida ja vaikuttaa suunnitelmaan. Syksyllä järjestettiin vielä yksi työpaja, jossa asiakkaat pääsivät ihan konkreettisesti tuunaamaan yhdessä henkilökunnan kanssa: kirjaston pöytiä uudistettiin liisteröimällä niiden pintaan poistokirjoista revittyjä sivuja. 2

3 Tuunaa kirjasto työpajat onnistuivat erinomaisesti ja erityisesti ilahdutti nuorten aktiivinen osallistuminen, noin kaksikymmentä nuorta joka työpajassa. Hyviä ideoita tuli tulvimalla, ja Hakunilan kirjaston uudistamissuunnitelma ei olisi yhtä hieno ja toimiva ilman asiakkaiden arvokasta panosta. Hakunilan kirjaston sivuilta löytyy sama tarina videomuodossa: FI/Kirjastot_ja_palvelut/Hakunilan_kirjasto/Juttuja_kirjastosta/Tuunaamme_kirjastoa_ asiakkaiden_kanssa(1862) Senioriryhmä: kokoontui 3 krt, sillä ei ollut selkeää teemaa, joten se ei lähtenyt käyntiin. Ryhmissä oli mukana henkeä. Ryhmä sai kuitenkin koottua senioriverkostokartan, joka tullaan julkaisemaan kaupungin aluesivuilla. Kansainvälisen ruokaryhmän vetovastuu oli Hakunilan kansainvälisellä yhdistyksellä ja Hakunilan seurakunnalla. Tarkoituksena oli kerätä asukkaita kotimaasta riippumatta ruokailun ympärille samalla kun tilaisuuksissa voitiin käsitellä erilaisia teemoja. Ryhmä piti kaksi tilaisuutta marraskuussa Maahanmuuttajat opettivat suomalaisia tekemään kansainvälistä ruokaa ja suomalaiset maahanmuuttajia tekemään pullaa. Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen toiminnanjohtaja Burhan Hamdonin raportti: Monday Burhan Hamdon & Jean Bitar has instructed Middle Eastern Vegetarian food course. At the start of the course we did introduce shortly the geographic of the Middle East area and also the food culture in the Mediterranean and specifically in the Middle East. We did make Tabbouli Salad Falafel & Hommos. In addition to the instructors, there were 27 participants mostly Finns and others from different ethnic backgrounds. At the end of the evening we ate together what we have all made, and discussed about the multicultural society we do have here in Hakunila. We did also make the recipes of the dishes and everyone has got a copy. Tuesday Itä-Hakkilan Martat has instructed a course on how to make different Finnish Pullas. This time there were more immigrant participants from (Peru, Lebanon, Syria, Somalia, Burma, Irak, Iran, Sudan..) it was amazing how much different sorts of pullas could be made from the same dough. It was for me the first time to make, and I made Pitko pulla. Martat and its team were very friendly and helpful and each of the 22 participants at the event enjoyed making his/her own pullas and at the end having the possibility to take them home. Both events were a great success and students were very carious for learning, and they brought a warm atmosphere where they were able to discuss in an informal way. It has been also discussed about the possibility to organize a monthly event in the church were we can meet and also do different things each time. Jatkoa toiminnalle mietitään Koivukylässä suurta suosiota saavuttaneen yhteisöruokailun menetelmällä yhteistyössä Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen ja seurakunnan kanssa. Verkostokarttaryhmä: Vantaan kaupungin työntekijöiden ryhmä, aluetiimi, muutettiin teemaryhmäksi ja avattiin kaikille avoimeksi ryhmäksi, osallistujia 5-10/tapaaminen, tapaamisia 5. Kaksi verkostoa on saatu kerättyä: senioriverkosto ja nuorten verkosto. Mietitään onko tarvetta ryhmän jatkamiselle. Päätösten ja palvelujen seurantaryhmälle oli kovasti tarvetta, mutta ryhmä ei lähtenyt käyntiin (kaksi tapaamista, muutama ihminen). Syyksi oletetaan sitä, etteivät ihmiset halua välttämättä tulla mukaan sellaiseen ryhmään, jossa oletetaan asukkaiden tietävän kaupungin toiminasta ja päätöksenteosta. Ryhmän sijaan on käytetty inforuutua aluetta koskevien päätösten tiedottamiseen. Inforuutu ei kuitenkaan ole vuorovaikutteinen kanava. 3

4 Muuttuiko hanke toteutuksen aikana suhteessa sopimuksen mukaiseen projektisuunnitelmaan? Hankkeen tavoitteena oli uusien osallisuusväylien ja osallistumistapojen löytäminen. Puolessa välissä hanketta tavoite tuntui aivan liian suurelta saavuttaa ja silloin keskityttiinkin palvelumuotoilutyökalujen käyttöön erilaisissa kokouksissa ja hankkeissa. Syksyllä 2012 alkoi alkuperäinen tavoite taas tulla esille. Osallistumisen kynnyksenä näytti olevan kuntalaisten ja kaupungin toimialojen vuorovaikutuksen puute. Projekti päätti aloittaa kaupungin viranhaltijoiden koulutuksen ja loi siihen sopivan palvelumuotoilupelin yhdessä Aalto yliopiston tohtori Kirsikka Vaajakallion kanssa. Mitkä olivat hankkeen keskeisimmät tulokset ja hyödyt? Tavoite uusien osallisuuden ja vaikuttamisen kanavien rakentamisesta on toteutunut kohtalaisesti. Projektissa testatuissa teemaryhmissä on käynyt hyvin erilaisia ihmisiä ja erityisesti myös niitä, jotka aiemmin eivät ole osallistuneet asukastoimintaan. Uusien asukkaiden löytämiseen olisi pitänyt panostaa paljon enemmän. Yhtenä keinona oli tarkoitus käyttää sosiaalista mediaa, mutta viranhaltijalähtöisiin facebook-ryhmiin eivät aluetoimikunta ja asukkaat löytäneet tietään. Vertailuna mainittakoon, Myyrmäessä täysin asukkaista lähtenyt Myyrmäkiliike on saanut aivan päinvastaisen vastaanoton. Hakunilan aluetoimikunnan kokoukset avattiin kaikille kuntalaisille ja kokouksissa kokeiltiin uusia kokoustamismenetelmiä kuten osallistavaa teatteria ja desgnpelejä (mm. brainwriting). Hyötynä voi pitää avoimien kokousten käytännön järjestelyjen sekä erilaisten kokoustamistapojen kokeilua. Avoimia kokouksia esitetään kokeiltavaksi myös muissa Vantaan aluetoimikunnissa. (Vantaalla on 7 aluetoimikuntaa ja ruotsinkielinen svenska kommittèn). Kontaktipisteiden (palvelumuotoilussa käytetty termi konkreettisista paikoista, missä palvelua annetaan) muotoilua kokeiltiin kirjastoryhmässä ja MobiiliVantaa sovelluksen muotoilussa. Molemmissa asukkaiden tuominen muotoilun keskiöön antoi aivan uusia ideoita. Kirjastossa toivotaan, että nuorten mukana olo suunnittelussa antaa heille tunteen siitä, että kirjasto on heidän oma paikkansa. Tämä voisi vähentää myös aiemmin esiintynyttä nuorten häiriökäyttäytymistä kirjastossa. Mobiilisovelluksessa nähtävyyksien esittely tapahtui asukkaiden tarinoiden ja valokuvien myötä. Projektin tavoitteena oli myös yhteistyöverkoston luominen ja näkyväksi tekeminen alueella. Useiden eri hankkeiden (Roottori, PLACES, Kansalaisnavigointia metropolissa, SUSECON, SADe) yhteistyö on tuonut paljon erilaisia muotoja yhteisölähtöiseen kehittämiseen. Projekti piti Tiedekeskus Heurekassa kaikkien hankkeiden yhteisen seminaarin, jonka tarkoituksena oli antaa Hakunilan suuralueen asukkaille tietoa siitä, mitä kaikkea alueella kehitetään. Hakunilan alueen asukkaita seminaari ei tavoittanut kuin muutaman. Heureka ei ole Hakunilan suuralueella; seminaari olisi ehkä pitänyt järjestää keskellä projektialuetta. Toisaalta ajateltiin, että tiedekeskus olisi toiminut houkuttimena. Palvelumuotoilun avulla kaupungin tulosalueille annettavan osallisuuskoulutuksen suunnittelu ja toteutus. Koulutusta jatketaan tulevina vuosina ja tavoitteena on, että kaikki kaupungin yksiköt saisivat palvelumuotoilupelin avulla etsittyä itselleen sopivia tapoja kohdata kuntalaisia ja ottaa heitä mukaan suunnitteluun. Mihin asioihin hanke vaikutti ja synnyttikö se jotain uutta, esimerkiksi toimintamalleja, käytäntöjä tai verkostoja? 4

5 Prosessimalleja tehtiin palvelumuotoilupelien ja osallistavan teatterin käytöstä asukastilaisuuksissa, luotaimien käytöstä mobiilisovelluksen suunnittelussa ja palvelumuotoilupelin käytöstä kaupungin työntekijöiden osallisuuskoulutuksessa. Hankkeessa kokeiltiin yhteistyöverkostojen luomista ja näkyväksi tekemistä alueella. Hanke tuotti kaksi verkostokertaa. Useiden eri hankkeiden yhteistyö on tuonut paljon erilaisia muotoja yhteisölähtöiseen kehittämiseen. Järjestöjen, yritysten, kaupungin ja seurakunnan yhteen tuominen teemojen ympärille (mm. tapahtumaryhmä) innosti osallistujia mukaan toimintaan. Aiemmin on kokeiltu Hakunilassa mm. järjestöjen yhteistyöryhmän perustamista, mutta se ei onnistunut. Tietyn teeman ympärille perustettava ryhmä näyttää onnistuvan paljon paremmin. Palvelumuotoilutyökalujen käyttö antoi asioille konkreettisuutta. Mm. tiedon kerääminen luotaimien välityksellä (MobiiliVantaa) toi uusia yhteistyökumppaneita kouluilta ja kuntalaisista. Hakunilan aluetoimikunnan kokousten muuttaminen avoimiksi ja uusien kokoustamismenetelmien kokeilu antoi tärkeää tietoa siitä, että näitä kannattaa kokeilla myös muilla suuralueilla. Kuinka laaja oli hankkeen toiminta- ja vaikutusalue (paikallinen/ valtakunnallinen/kansainvälinen)? Toiminta-alue käsitti Hakunilan suuralueen, mutta yhteistyötä tehtiin myös koko Vantaata koskevan PLACES-hankkeen, Länsimäessä ja Kontulassa toimivan Roottori-hankkeen, Helsingin, Espoon ja Vantaan Kansalaisnavigointia metropolissa hankkeen sekä koko maata käsittävän Osallisuusympäristö-hankeen kanssa. Projektipäällikkö kävi esittelemässä tiederyhmäänsä Pariisissa ja Tartossa PLACES-konferenssissa sekä Toulousessa tiedekeskusten Ecsite-konferensissa. Toteuttajat ja osallistujat Kuinka monta henkilöä oli toteuttamassa hanketta. Yhteensä: Toteuttajat 26 (projektipäällikkö, projektiryhmä ja ohjausryhmä sekä teemaryhmien vetäjät). Kävijät tapahtumissa 5 000, ryhmiin osallistujat noin Eriteltyinä: Tapahtumaryhmä: n. 20 kävijää suunnittelukokouksissa, kokouksia 10. Jokaisella osallistujalla omat taustaryhmänsä, jotka tekevät esim. tapahtumien tarjoilua (mm. Hakunilan seudun eläkkeensaajista mukana 5-10 joka tapahtumassa) ja koristeluja (työpajoissa 5-10 osallistujaa, askarreltiin joulukoristeita kartanon tapahtumaan); tapahtumissa tuhansia kävijöitä. Jatko Hakunila-seuran vetämänä. Turvallisuusryhmä: alun perin 1990-lta hengen ryhmä, avattiin kaikille Kokoukset henkeä/5 kokousta ja turvallisuusillat noin 50 (kaksi turvallisuusiltaa vuonna 2012). Länsimäen turvallisuusillan ennakkotehtäviä teki 10 alueella olevaa ryhmää (lasten, nuorten, eläkeläisten, maahanmuuttajien), ryhmien koot vaihtelevat Tiederyhmä: perustiimi 5 henkeä/10 kertaa, jätevoimalatiimi henkeä/5 kertaa, retki Kotkaan 20 osallistujaa. Jätteiden lajittelutiimi ei ole vielä aloittanut. Jatko PLACES-projektin rahoituksella Länsimäen kehittämisryhmä: alun perin viranhaltijaryhmänä aloittanut 2012, mukana 10 hekeä/3 kokousta. Ryhmä avattiin kaikille asukkaille, tilaisuuksissa kävijöitä Nyt toimii asukaslähtöisenä, kävijöitä Etsii vielä omaa rooliaan. Koska ryhmällä ei ollut selkeää teemaa, sen toiminta ei ole vielä lähtenyt kunnolla käyntiin. Jatko asukasvetoisena. Kirjastoryhmä: Tuunataan kirjasto palvelumuotoilun avulla, lapsille ja nuorille sekä aikuisille 6 työpajaa yhteensä 55 nuorta ja 31 aikuista osallistujaa sekä pöytäpajassa 7 osallistujaa. Kirjastoryhmä päättyy, koska Hakunilan kirjaston suunnittelu saatiin tehtyä. Kaupunkipolkuryhmä: perustiimi 5 henkeä/2 kokousta (aluetoimikunnan jäseniä), alueelle lähetetty luotaimia (tiedonkeruupaketteja) 15 kpl. Kerääjinä mm. 2 koululuokkaa (15-20 oppilasta kussakin), loput järjestöjä, joissa jäsentä. Ei tietoa tarkkaan kuinka moni on 5

6 osallistunut kuvien ja tekstien tuottamiseen. Keruu kesken. Mobiilisovellus tulee käyttöön koko kaupungissa 2013 lähtien. Voidaan käyttää myös palveluiden ja tapahtumien markkinointiin. Jatko Vantaan kaupungin kuntalaispalvelut. Senioriryhmä: kokoontui 3 krt, ei selkeää teemaa, joten ei lähtenyt käyntiin. Ryhmissä oli mukana henkeä/2 kokousta. Kansainvälinen ruokaryhmä : Osallistujia kaikkiaan 60. Pyritään saamaan jatkoa ryhmälle Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen ja seurakunnan vetämänä yhteisöruokailuna. Verkostokarttaryhmä: Vantaan kaupungin viranhaltijaryhmä, aluetiimi, muutettiin teemaryhmäksi ja avattiin kaikille avoimeksi ryhmäksi, osallistujia 5-10/tapaaminen, tapaamisia 5. Päätösten ja palvelujen seurantaryhmälle oli kovasti tarvetta, mutta ryhmä ei lähtenyt käyntiin (kaksi tapaamista, muutama ihminen). Syyksi oletetaan sitä, etteivät ihmiset halua näyttää etteivät tiedä asioista. Ryhmän sijaan on käytetty Hakunilan nuorisotilan ikkunassa olevaa inforuutua aluetta koskevien päätösten tiedottamiseen. Lisäksi aluetoimikunnan kokoukset on muutettu yleisölle avoimiksi, kokouksissa on käynyt asukkaita noin 10 henkeä/kokous (vuoden aikana 5 kokousta), HSL:n ja aluetoimikunnan yhteisessä tilaisuudessa noin henkeä. Mitä yhteistyötahoja hankkeeseen osallistui ja mikä oli heidän roolinsa? Vantaan kaupungin vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan aluetoiminta oli hankkeen omistaja ja Hakunilan aluekoordinaattori sen projektipäällikkö. Muut viisi aluekoordinaattoria ja aluepalvelupäällikkö kuuluivat hankkeen projektiryhmään. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat aluepalveluiden kaupunkikulttuurijohtaja, Hakunilan aluetoimikunnan puheenjohtaja, Hakunilan seurakunnan kirkkoherra, MarjaVerkon puheenjohtaja, Hakunilan aluekirjastonjohtaja, kaupungin aluenuorisopäällikkö, Hakunilan kansainvälinen yhdisty ry:n toiminnanjohtaja, Hakunilan kauppiasyhdistys ry:n toiminnanjohtaja sekä Aalto yliopiston tohtori. Muita yhteistyökumppaneita olivat alueella toimivat projektit: Diakonissalaitoksen Roottori, tiedekeskus Heurekan PLACES, Metropolia ammattikorkeakoulun Kansalaisnavigointia metropolissa, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen SUSECON, ja valtiovarainministeriön SADe). Roottori valmensi syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia, jotka ottivat haltuunsa Länsimäkiryhmän. PLACES perusti tiederyhmän, Kansalaisnavigointia metropolissa on osallistunut tapahtumien ja asukasiltojen toteuttamiseen sekä tuomalla niihin oallistavan teatterin menetelmiä. SUSECON on tehnyt useita kyselyitä alueella tarkoituksena saada kuntalaiset pohtimaan alueen palvelujen kehittämistä. SADe on antanut projektin käyttöön mm. otakantaa.fi palvelun. Mitkä olivat hankkeen tärkeimmät kohderyhmät? Tärkeimmät kohderyhmät olivat alueen järjestöt ja asukkaat. Erityisesti sellaiset kuntalaiset, jotka eivät kuulu alueen järjestöihin. Kohderyhmänä ovat lähinnä aikuiset, mutta myös lasten ja nuorten kanssa on pidetty työpajoja. Kohderyhmänä olivat myös kaupungin työntekijät, joille kehitettiin osallisuuskoulutusta varten palvelumuotoilupeli. Kuinka monta kävijää hankkeen tapahtumissa kävi vuoden 2012 loppuun mennessä. Tapahtumissa kävijöitä noin Muotoilun ja designpääkaupunkivuoden hyödyntäminen Miten muotoilua hyödynnettiin hankkeessa? Muotoilua on hyödynnetty palvelumuotoilun käytön kautta. Teemaryhmät ja aluetoimikunta ovat käyttäneet palvelumuotoilupelejä ja osallistavaa teatteria. Koko projektista on tehty palvelumuotoilusuunnitelmia (mm. Aalto yliopiston opiskelijaryhmän suunnitelma). 6

7 Palvelumuotoilua käytettiin kahden projektin kanssa. Kirjasto ja MobiiliVantaa-sovellus palvelumuotoiltiin asukkaiden kanssa (ks. aiempana tarkempi selostus). Palvelumuotoilupelejä käytettiin mm. aluetoimikunnan kokouksissa, tapahtumaryhmän palautekeskusteluissa ja tapahtumien suunnittelussa, turvallisuusillan ryhmätöissä sekä kaupungin työntekijöiden osallisuuskoulutuksessa. Palvelumuotoilukoulutusta on järjestetty kaupungin työntekijöille, nuorten projektille ja mm. Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yksikölle. Opitteko muotoilusta jotain sellaista, jota voi hyödyntää jatkossa? Palvelumuotoilua ja sen työkaluja voi käyttää hyvinkin erilaisissa yhteyksissä. Sekä suuret projektit kuten kirjaston suunnittelu ja palautekeskustelut tai mielipidejanan käyttö kokouksissa ovat helppoja tapoja saada käyttäjät mukaan suunnitteluun. Palvelumuotoilupelejä voidaan käyttää vaikeiden asioiden puimisessa (kuten osallisuus) ja uusien ideoiden kehittelemisessä. Olisiko hanke toteutunut ilman designpääkaupunkivuotta? Hanke olisi luultavasti toteutunut paljon pienimuotoisempana eikä siinä olisi käytetty palvelumuotoilua. Jatkuko hanke vuoden 2012 jälkeen (kyllä/ei). Hanke päättyy Miten hankkeen tuloksia hyödynnetään jatkossa? Kirjasto löysi tuunauspajojen kautta nuoria vapaaehtoisia, jotka tulevat avuksi myös tulevaisuudessa Lasten sunnuntai -tapahtumiin. Palvelumuotoilua ja sen työkaluja tullaan käyttämään kaupungin mm. projekteissa ja osallisuuskoulutuksessa. Lisää esimerkkejä jatkomahdollisuuksista teemaryhmien esittelyn yhteydessä. Hakkeen talousarvioin toteutuminen ja kustannukset Kokonaisbudjetti (ilman desimaaleja) euroa. Toteutuneet kustannukset vuoden 2012 loppuun mennessä. Materiaalien hankinta , esitteet ja julisteet sekä graafinen ilme 2 000, tilaisuudet ja tapahtumat 2 500, palkatut avustajat 3 500, mobiilisovellus, infonäyttö ja toteemi , palvelumuotoilukoulutus Hankkeen markkinointi ja viestintä Miten hanketta markkinointiin Hakkeella oli Hakunilan ostoskeskuksessa nuorisotilan ikkunassa inforuutu, jonka kautta annettiin tietoa muotoilupääkaupunkivuodesta, hankkeesta ja teemaryhmien toiminnasta. Hanke toimitti viisi kirjettä, joita lähetettiin useille eri tahoille sähköpostilla. Hanke käytti -sivustoa markkinointiin kertomalla mm. teemaryhmistä ja tapahtumista. Millaista muuta viestintää, tiedotusta tai pr-työtä teitte Hanke kävi esittelemässä palvelumuotoilun käyttöä Pariisissa, Tartossa ja Toulousessa järjestetyissä kansainvälisissä tiedekeskusten konferensseissa. Hanke oli esillä myös World Design Capital tapahtumissa ja seminaareissa. Saiko hankkeenne näkyvyyttä medioissa. Millaista näkyvyyttä (lehtijuttuja, mainontoja verkossa) Hanke sai näkyvyyttä paikallislehdissä (Vantaan Sanomat, Vartti, Hakunilan huollon lehti). HakuVerkon nettisivut ovat Vantaan kaupungin osallistu ja vaikuta sivuston alla, joka on saanut kaikista kaupungin sivustoista eniten kävijöitä vuoden aikana. 7

8 2012-vuoden perintö Millaista uutta toimintaa tai käytäntöjä on syntynyt.? Miten niitä tulisi jatkaa tai kehittää? Vantaan kaupunki on alkanut kiinnostua palvelumuotoilun käytöstä suunnittelussa. Hankkeen projektipäällikkö tulee vastaisuudessa luennoimaan palvelumuotoilusta kaupungin yksiköille. Osallisuuskoulutuksessa käytetään palvelumuotoilupelejä. Palvelumuotoilun työkalujen käyttökoulutusta voidaan myös miettiä annettavaksi kaupungin yksiköille. Millaista tukea muotoilun käyttöön tulisi olla saatavilla jatkossa ja kenen toimesta sitä voisi tarjota? Kaupungin kuntalaispalvelut tulee antamaan koulutusta. Yhteistyötä Aalto yliopiston kanssa kannattaa jatkaa. 8

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa Kantu päivät 12.2.2015 Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula SOTE -tuotantoalue Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi, PKSSK SiunSotessa 5 valmistelutyöryhmää

Lisätiedot

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013 Osallisuus Vantaalla Kuntalaiset keskiöön Verkosto Yhteys strategiaan 2013-2016 Sitovat tavoitteet 2014 12. Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa Osallisuusmalli

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Omaishoidontuen päätöstekstien uudistus. Lea Ansamaa ja Sini Sivonen Oulun kaupunki

Omaishoidontuen päätöstekstien uudistus. Lea Ansamaa ja Sini Sivonen Oulun kaupunki Omaishoidontuen päätöstekstien uudistus Lea Ansamaa ja Sini Sivonen Oulun kaupunki Kuntalaisille hyötyä hakemassa Mukaan virkakielikampanjaan 2015. Haluttiin tehdä jotakin konkreettista, josta olisi suora

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia

KIT -uutiskirje 2/2014. Täysi tohina päällä. Tutkimuksessa on saatu ensimmäisiä tuloksia 1/5 KIT -uutiskirje 2/2014 Täysi tohina päällä Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) projektissa kevät on ollut touhua täynnä: Tutkimuksessa on kerätty aineistoa ja saatu ensimmäisiä tuloksia. Työvalmentajarengas

Lisätiedot

Sammonahden suuralueen palvelujen ja asukasosallisuuden uudet innovatiot

Sammonahden suuralueen palvelujen ja asukasosallisuuden uudet innovatiot Sammonahden suuralueen palvelujen ja asukasosallisuuden uudet innovatiot LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Asukasyhteyshenkilö Pia Mantere 3.6.2013 Hakija & yhteistyöosapuolet Hakijana Lappeenrannan kaupunki ja sen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Mitä neuvojat ovat saaneet NEOtyöstä?

Mitä neuvojat ovat saaneet NEOtyöstä? Mitä neuvojat ovat saaneet NEOtyöstä? Mikä olikaan työn tavoite? Hyvä kuntien henkilökohtaisen neuvonnan verkosto ulkomailta muuttavalle Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle tulevalle! NEUVONTATYÖN tekevät

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke

Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee kuntien päätöksentekoa varten suunnitelman siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki 4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä Järjestötila Länsimäki 16.8.2010 Ohjelma 13:00 Kahvia, aluekoordinaattori Liisa Juustila esittelee järjestötilaa sekä asukastyötä Vantaalla 14:00 4V-hankkeen kuulumiset

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu

Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin valmistelu Johanna Seppälä Vuorovaikutuspäällikkö Helsingin kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia 23.11.2016 23.11.2016 2 Osallisuusmallin valmistelu

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen Kärkihankkeet 4 ja 11 Tuottavuusohjelman kärkihankkeiden tulokset miten tästä eteenpäin? 17.11.2010 Tapio Soini,

Lisätiedot

LasSe-hankkeen raportointisuunnitelma

LasSe-hankkeen raportointisuunnitelma LasSe-hankkeen raportointisuunnitelma Minna Niemi, Pikassos Hankkeessa tuotettavat aineistot: A) kuntien yhteyshenkilöille: lastensuojelutarpeen selvitysten nykytila ja kehittämistarpeet kunnissa (kevät-syksy

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 27.4.2016 27.4.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta visiotyö Parlamentaarinen työryhmä Kevät 2016 OLEMME TÄSSÄ Muutokset mahdollisia

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 /

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 / LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 / 2017 1 AIKA 19.1.2017 klo 18:00 - PAIKKA Myllymäen koulu Hiessillankatu 11, 53 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asianro Sivu 1 Kokouksen avaus ja toiminnan esittely 2 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaat Minkälaisena näet TURBO-Turun seudun nuorisotoimen kuntien nuorisotoimesta vastaavien verkoston roolin?voit

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli

Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli Palvelut asiakaslähtöiksi - Kärkihanke Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli LAPIN työpaja 27.9.2106 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Hankkeen tavoitteet Hankkeessa kehitetään

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus -

Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa. - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Team Finland -henkinen roadshow Venäjällä ja Kiinassa - Laadukkuus - Luotettavuus - Puhtaus - Turvallisuus - Kiinnostavatko uudet yhteistyökumppanit ja potentiaaliset asiakkaat Venäjällä ja Kiinassa? OSKE-klusterit

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Miten minä? Oma unelmani 2017?

Miten minä? Oma unelmani 2017? Miten minä? Oma unelmani 2017? TAVOITE Lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia Synnyttää ideoita yhdessä ihmisten kanssa Kokeilla rohkeasti ja oppia Lisätä yhteisöllisyyttä Rakentaa verkostoja ja toimia

Lisätiedot

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ V A L T A K U N N A L L I N E N T A K O - S E M I N A A R I 2 8. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Poolin yleisteemat Dokumentoinnin kohteena

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

osallisuushanke Salli

osallisuushanke Salli osallisuushanke Salli Osallisuuden jäljillä 2011-2014 9.6.2014 Kuva: Ninka Reittu-Kuurila Sallin tavoitteena on Hankkeen päämääränä on lisätä heikossa asemassa olevien ihmisten osallisuutta sekä kuntien

Lisätiedot

Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa?

Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa? Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa? Päivi Kurikka paivi.kurikka@kuntaliitto.fi erityisasiantuntija Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Suomen Kuntaliitto Projektin taustalla

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) RUUTI-VERKOSTON ENSIMMÄINEN TOIMINTAKAUSI Ruuti-verkoston tavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupungin demokraattisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorille.

Lisätiedot

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ J o e n s u u Kyläyhdistysten pitäjäjulistus ja yhteiskunnallinen yrittäminen MATTI VÄISTÖ Osuuskunta Viesimon puheenjohtaja KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ entinen kunta Kunta perustettu

Lisätiedot

Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto Ville Kujanpää

Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto Ville Kujanpää Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkosto 9.11.2016 Ville Kujanpää Tavoite Sosiaalisen arvioinnin kehittämisverkoston tavoitteena on tukea sosiaalisen arvioinnin menetelmän käyttöönottoa setlementtien

Lisätiedot

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 HANKKEEN STARTTITILAISUUS TAMPEREELLA 3.2.2016 Yhteyshenkilöt Eeva-Liisa Lehto, puh 040 8255056, sähköposti eeva-liisa.lehto@foodwest.fi

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla

Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla 26.11.2013 Anu Gretschel Nuorisotutkimusseura & -verkosto Laadukkaan

Lisätiedot

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto, Pudasjärven kaupunginkirjasto ja Iin kunnankirjasto Lukuiloa kaikille hanke, Isa Kotilaine 2016 Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Toimintamallin lähtökohdat

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 125 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 8.8.2016 Klo 15.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 127 2 KOKOUKSEN AVAUS... 127 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011. Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast

ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011. Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011 Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast Miksi lähdimme kehittämään toimintaamme tähän suuntaan? Mikä sai meidät pohtimaan asiakkaidemme osallistamista?

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Aamupäivän ohjelma 8.45 Aamukahvit 9.00 Ympäristökoulun esittely 9.15 Pääsuunnitteluryhmän

Lisätiedot

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista Kehittämistyöryhmän kokous 13.3.2008 Heli Saarikoski, 13.3.2008 Tarkastelunäkökulma Mitä kehittämistarpeita AMO-prosessissa

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI 24.11.2014 Esimerkkejä oppimisympäristöistä Avara museo - kehitettiin museoammattilaisten aikuispedagogista

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot