Kaannos englanninkielisesta versioista sivu 115. Direktiivin /EEC mukainen kayttoturvallisuustiedote ULTIMATE-mineraaliviilatuotteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaannos englanninkielisesta versioista sivu 115. Direktiivin 9111 55/EEC mukainen kayttoturvallisuustiedote ULTIMATE-mineraaliviilatuotteet"

Transkriptio

1 Direktiivin /EEC mukainen kayttoturvallisuustiedote ULTMATE-mineraaliviilatuotteet SANT-GOBAN SOVER G+HAG Burgermeister-Grunzweig-Stral3e 1 D LudwigshafenlRhein Puhelinnumero: +49 (0) Telefax: +49 (0) Haanumero: +49 (0) Kuvaus: Mineraalivilla, joka sisaltaa pienen maaran mineraalioljya ja mahdollisesti vedenkeston parannusainetta ja sitovia ainela, pakkausmuovissa tai ilman sita. Tuote voidaan mahdollisesti pinnoittaa epaorgaanisella pinnoitteella tai metalliverkolla Vaaralliset ainesosat: Ei ole CAS-numero tai muu koodi (ENECS-nro.1ELNCS-nroEC-nro.): (Direktiivin lEEC Liitteen lmukainen indeksinro) Varoitusmerkin kirjaintunnus: R-lausekkeet: Taydentiivia tietoja: 4.3 hokosketus: 4.4 Silmtikosketus: Mikiili hiukkasia joutuu silmaan menettele samoin kuin minkii tahansa muun elimistolle vieraan aineen kanssa: 1hankaa, vaan huuhtele runsaalla vedella ja ota ta~ittaessa yhteytta aakariin..5 Nieleminen: 5.2 Tu~allisuussyista sopimattomat sammtltusaineet: 5.3 Eiltyiset altistumisvaarat, jotka aiheutuvat palamisesta tai palamistuotteista: 5.4 Erltyiset suojavarusteet tulipalon torjuntahenkiloille: 5.5 Taydenavia tietoja: 6.2 YmpiiristMn kohdistuvat varotoimet: Kaannos englanninkielisesta versioista sivu 115

2 Direktiivin EEC mukainen kiiyttoturvallisuustiedote ULTMATE-mineraalivillatuotteet Paivavs: Edellinen ~aivavs: Puhdistustoimenpiteet: Taydentavia tietoja: 7 Kaerttely ja varastointi 7.1 Kiisittely Ohjeet tu~allista kasittelya varten: Palo- ja rajahdystu~allisuus 7.2 Varastointi Vaatimukset varastointihuoneille ja -ast!oille: Ohjeita yhdistetyn varastoinnin varalta: Lisatietoja varastointiolosuhteista: 7.3 Varastoluokka Saksan haitallisia kemikaaleja ja niihin liittyvia tyotu~allisuudelle asetettuja rajoituksia Msittelevan maarayksen eli "German Prohibition Ordinance" Nro. 23, Liitteen 1 l :n mukaan ULTMATE-mineraalivillatuotteet on vapautettu kauppakieltom8ariiyksisti4. 18 :n par. Liitteen V Nro.22 mukaan ULTMATEmineraalivillatuotteet on vapautettu Myttokieltomaarayksisti4. Suositeltavaa huomioida seuraavat teollisuushygienian perusohjeet: - rajoita tyopaikan saastumista (esim. kasittelemalla huolellisesti tuotteita ja jatteita) - pukeudu valjiin, pitkahihaisiin vaatteisiin ja Myta sopivia Msineita - Myta suojalaseja olosuhteiden ollessa erittain polyiset tai kun tyoskentelykohde sijaitsee paasi yl~puolella - jos sinulla on hefit ylahengitystiet, byta kasvosuojainta - pese poly pois tyon jalkeen - minimoi pijlyn muodostuminen Avaa ULTMATE-mineraalivillatuotteet vasta ennen Myttoa. 8.1 Taydentavia tietoja koskien suunniteltua teknista asennusta: 8.2 Aineet, joiden tyoperaisen altistuksen raja-a~oja valvottava Raja-a~on tyyppi: CAS-numero: 8.3 Henkilokohtaiset suoiaimet Katso osa Fya(kaallset ja kemlkaaliset ominaisuudet 9.1 Esiintyminen Olomuoto: Vari: Haju: 9.2 Tu~allisuustiedot ph-ano: Kiehumispiste/kiehumisalue: Syttymispiste/s~slsyttymislarnpotilaiitsesti4an syttyvyys/ palamista stimuloivat ominaisuudet Rajahdysvaara: RAjahdysraja: Hoyrynpaine: Suhteellinen tiheys: Vesiliukoisuus: Rasvaliukoisuus: Yleinen pijlyn raja-a~o: 3mg/m3 Kiintea Valkoinen tai keltainen Ei Mytettavissa ULTMATE-mineraalivillatuotteilla yli 1000'C syttymaton, vastaavasti DN 4102:n mukaan palonkestava 25-asteessa alle 1 O3 rn bar kg/m 25-asteessa alle 1 O3 g/1 Kaannos englanninkielisesta versioista sivu 215

3 Direktiivin EEC mukainen k~yttoturvallisuustiedote ULTMATE-mineraalivillatuotteet Liuottimien pitoisuus: Liuottimien erotustesti: Ei kaytettavissa 25-asteessa yli 10lg PA's VARettavat mateteriaalit: 10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet: 10.4 Lisatiedot: Erityisoireet ellinkokeessa: Herkistyminen: ~rsyttavyys ja syovyttavyys: Katso ja lisaantymiselle haitalliset vaikutukset: 11.2 Kiiytannon kokemus Luokituksen kannalta olennaiset huomiot: Ei ole. Saksan haitallisia kemikaaleja kasittelevan maarayksen (Liite V Nro.22) ja EU-direktiivin 97169lEC (Nota Q) mukaan kuidut on vapautettu vastuusta Muut huomiot: Paksummat kuidut voivat aiheuttaa kutinana ilmenevaa mekaanista arsytysta iholle, silmiin ja ylahengityselimiin. NamB ovat ohimenevia valiaikaisia oireita, joita voi aiheuttaa myos miki tahansa kuiduton pbly. Sopiva vaatetus antaa suojaa (katso osa 7.1.). Kemikaaleille herkistymisen vaikutuksia ei esiinny Ekotoksisuus: 12.4 Ekologiset lisatiedot CSB- NO: BSB- NO: AOX-arvo: Direktiivin lEC mukaiset prosessoid~ri raskas metalliwyhdisteet: Yleista tietoa: Kaannos englanninkielisesta versioista sivu 315

4 Direktiivin /EEC mukainen kayttoturvallisuustiedote ULTMATE-rnineraalivillatuotteet Paivays: Edellinen paivays: Jiittelden kasitteleminen Tuote Suositus: Jatekoodinumero: Jdtteen nimi: 13.2 Puhdistamattomat pakkaukset: Suositus: 13.3 Suositeltavat ouhdistusaineet: 14 Kuljetustiedot 14.1 Maakuljetus ADWRD ja GGVSGGVE-luokka: Varoitustunnus: Tavaran nimi: Muut tiedot: 14.2 Sisavesikuljetukset ADNADNR-luokka: Kuljetusluokka:, Tavaran nimi: Muut tiedot: 14.3 Kuljetus meren yli MDGGGVSEUYK-nro/PG/EMS/11,1FACi: Marine pollutant: Oikea tekninen nimi: Muut tiedot: 14.4 Lentokuljetus CAOATA-luokkd YWD-nrolPG: Oikea tekninen nimi: 14.5 KujetuslLisatiedot: Rakennusjatteiden ja talousjatteiden havittiiminen "rnuut eristemateriaalit kuin :ssa ja :ssa rnainitut" Mineraalivillajate Saksassa: HBvittaminen lnterseroh AG:n (sopimusnro ) kautta. Katso yhteyshenkilo liitteesta. ULTMATE-rnineraalivillatuotteet ULTMATE-rnineraalivillatuotteet Ei rnaaritelty. El luokiteltu. Ei rnaaritelty Vaaranmerkin kirjaintunnuslvaarantu~nistus: R-lausekkeet: S-lausekkeet: Tiettyjen valmisteiden erityismerkintk 15.2 Kansalliset mabraykset Tyonteon rsjoitukset: Maaraykset epatavallisen tapahtumm varalta: Luokittelu VbF:n mukaan [maarays palavista nesteista]: Tekniset ohjeet iiman saasturniser? vnralta: Vesivaarallisuusluokka: Saksan haitallisia kemikaaleja Msittelevan rnaarayksen ja vastaavien EU-direktiivien rnukaan tuotteita (rnuutarnaa poikkeusta lukuun ottarnatta) ei yieensa ole luokiteltu haitallisiksi aineiksi. Tarns koskee rnyos ULTMATE-mineraalivillatuotteita. Ei fiytettavissa. Ei Mytettavissa. "Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe" kohdan mukaan ULTMATE-mineraalivillatuotteet eivat ole vesivaarallisia (ennen WGR 0) Kaannos englanninkielisesta versigista sivu 415

5 Direktiivin 91/'155/EEC mu kainen k~yttoturvallisuustiedote ULTMATE-mineraalivilatuottee1 Muutokset edellisen version jalkeen: kappale 1; 7.1.l; "The Quality Label Association1'-yhdistys ("Giitegelneisnschaft Mineralwolle e. V') on myontinyt pakkauksiin painetun WAC'-merkin 'Mineraalivillatuotteet" ULTMATE-mineraa!i.~illatuotteile. Tama laatumerkki myonnetaan ainoastaan niille kuitutyypeille, joiden yllapito varmistetaan Saksan haitallisista kemikaaleista antamien maaraysten Liitteen V Nro.22 ja direktiivin 97169lEC (Nota Q) mukaisesti saanndllisen sisaisen la ulkoisvln kontrollin avulla. Ohjeistusta "Mineraalivil!an kasittely (lasivil:a, kivivilla)", ilmestymispiliva: 05/2002 (Saksassa). Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietamykseenme ilmestymispaivana ja niiden tarkoitus on kuvailla ULTMATE-mineraalivillatuotteita suhteessa tu~allisuusmaarayksiin. Tietoja ei ole tarkoitettu vakuudeksi, jolla olisi laillisesti sitovia vaikutuksia koskien tiettyja ominaisuuksia. Tama kiiyttotu~a~~isuustiedote on kaannos englanninkielisesta kiiyttotu~a~~isuustiedotteesta (paivays: , edellinen paivays: ). Ristiriitatilanteissa noudatetaan taman kayttotu~allisuustiedotteen sijasta englanninkielista kiiyttotu~a~~isuustiedotetta. Kaannijs englanninkie!isesta versiosta sivu 515

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Käyttöturvallisuustiedote Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.06.2004 Edellinen päiväys: 04.06.1999 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 07.09.2006 Edellinen päiväys:.. 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 10.01.2006 Edellinen päiväys: 11.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi BUEHLER

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote nro

Käyttöturvallisuustiedote nro Käyttöturvallisuustiedote Asetyleeni (liuotettu) asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 03.09.2013 Päivitetty: 24.05.2013 Korvaa: 06.03.2013 Versio: 2.2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys*: 02.2015 Edellinen päiväys*: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ECOFAX 20, ECOFAX

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi HedonalMCPA Tuotenumero REACHrekisteröintinumero Ei käytettävissä Muu tunniste Rekisterinumero:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TALON-PALASYÖTTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Aineen nimi: Sammutettu kalkki Tuotenumero: 59821 CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 Molekyylipaino: 74,09 g/mol REACH-rekisteröintinumero:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot