ONLINE-POKERIHUONEIDEN KOHDISTETTU MARKKINOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONLINE-POKERIHUONEIDEN KOHDISTETTU MARKKINOINTI"

Transkriptio

1 Jaakko Kuoppa ONLINE-POKERIHUONEIDEN KOHDISTETTU MARKKINOINTI Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä

2 TIIVISTELMÄ Kuoppa, Jaakko Juhani Online-pokerihuoneiden kohdistettu markkinointi. / Jaakko Kuoppa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää kuinka online-pokerihuoneet kohdistavat markkinointiaan ottaen samalla huomioon lainsäädännön toimialalle asettamat rajoitteet. Online-pokerihuoneet kilpailevat samoista markkinasegmenteistä lähes samanlaisilla tuotteilla. Kohdemarkkinat ovat valtavat, mutta kaikille ei riitä asiakkaita. Online-pokerihuoneiden tulee tavoittaa kohderyhmänsä kilpailijoitaan paremmin ja ennen kaikkea pystyttävä säilyttämään asiakassuhteensa. Ongelmalliseksi asian tekee ristiriitainen lainsäädäntö eri markkina-alueiden kesken sekä asiakkaiden helppo siirtyminen kilpailevien yritysten välillä. Tässä tutkielmassa perehdytään kirjallisuustutkimuksen avulla kohdistettuun markkinointiin ja online-markkinointiin. Tämän jälkeen käytetään verkkolähteitä kuvattaessa online-uhkapelimarkkinoita ja lainsäädännön aiheuttamia vaikutuksia online-uhkapelimarkkinoihin. Lopuksi käsitellään online-pokerihuoneiden kohdistettua markkinointia kirjallisten lähteiden sekä tapaustutkimuksen tavoin käytettävien omien havaintojen perusteella. AVAINSANAT: kohdistettu markkinointi, segmentointi, markkinoihin kohdistuminen, asemointi, kumppanuusmarkkinointi, kohdemarkkinat, onlineuhkapelimarkkinat, online-pokerihuone, lainsäädäntö

3 ABSTRACT Kuoppa, Jaakko Juhani Target marketing of online poker rooms. / Jaakko Kuoppa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. Master s thesis in Computer Science and Information Systems The purpose of this thesis is to define how online poker rooms can use target marketing as a part of their business and also to take into account the industry constraints set by legislation. Online poker rooms are competing with each other at the same market segments offering almost same kinds of products. Target markets are huge but there are not enough customers for everyone. Online poker rooms must compete in reaching their target markets and also sustain once created customer relationships. The situation is problematic because customer relationships are hard to maintain and there are considerable differences in legislations between the market areas. In this thesis target marketing and online marketing are discussed based on literary research. This is followed by a discussion about the online gambling markets and legislation based on online sources. Finally target marketing of online poker rooms is presented based on literary sources and empirical observations. KEYWORDS: target marketing, segmentation, market targeting, positioning, affiliate marketing, target market, online gambling market, online poker room, legislation

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tutkimuksen tausta ja aihepiiri Keskeisimmät käsitteet Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät Työn rakenne KOHDISTETTU MARKKINOINTI Kohdistetun markkinoinnin tausta Markkinoiden segmentointi Maantieteellinen segmentointi Demograafinen segmentointi Psykograafinen segmentointi Käyttäytymiseen perustuva segmentointi Markkinoihin kohdistuminen Markkinasegmenttien arviointi Kohdemarkkinasegmenttien valinta Massamarkkinointi Segmentoitu markkinointi Täsmämarkkinointi Mikromarkkinointi Asemointi Saavutettavissa olevien kilpailuetujen löytäminen Kilpailuedun valinta Asemoinnin välittäminen kohdemarkkinoille Internetin vaikutuksia markkinointiin Segmenttien tarkempi jaottelu Lyhyemmät markkinointistrategioiden ajanjaksot Markkinointityön parempi seurattavuus Markkinointistrategian ja liiketoimintastrategian kehittyvä integraatio Online-yritysten kohdistettu markkinointi Online-yritysten kumppanuusmarkkinointi ONLINE-UHKAPELIMARKKINAT Online-uhkapelimarkkinoiden historia ja tulevaisuus Online-uhkapeliyritykset Kasvavat online-pokerimarkkinat LAINSÄÄDÄNNÖN VAIKUTUKSIA ONLINE- UHKAPELIMARKKINOIHIN Online-uhkapelimarkkinoiden valvonta ja rajoittaminen... 36

5 4.2 Lainsäädäntö Yhdysvalloissa Lainsäädäntö Euroopassa Lainsäädäntö Suomessa ONLINE-POKERIHUONEIDEN MARKKINOIDEN SEGMENTOINTI Integroitu viitekehys markkinoiden segmentoinnille Asiakkaiden ominaisuudet Tuotteen ominaisuudet Integroidun viitekehyksen käyttö markkinoiden segmentoinnissa Online-pokerihuoneiden asiakassegmentointi Maantieteellinen sijainti Demograafiset ominaisuudet Käyttäytyminen Online-pokerihuoneiden tuotesegmentointi Hinta-laatu segmentointi Markkinoiden olemus Tuotteen laatu Palvelu ja jakelukanavat Tekniikka ONLINE-POKERIHUONEIDEN MARKKINOIHIN KOHDISTUMINEN JA ASEMOINTI Markkinoihin kohdistuminen Massamarkkinointi Segmentoitu markkinointi Täsmämarkkinointi Kumppanuusmarkkinointi Asemointi Online-pokerihuoneiden kilpailuedut Online-pokerihuoneiden asemoinnin välittäminen kohdemarkkinoille YHTEENVETO LÄHDELUETTELO... 77

6 1 JOHDANTO Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tausta, aihepiiri, keskeisimmät käsitteet, tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät sekä työn rakenne. 1.1 Tutkimuksen tausta ja aihepiiri Uhkapelaaminen ja vedonlyönti ovat siirtyneet viimeisen vuosikymmenen aikana Internetiin. Kilpailu on muodostunut erittäin kovaksi ja perinteisten uhkapeliyritysten on ollut pakko siirtää palvelunsa kokonaan tai osittain Internetiin. Vuosituhannen vaihteen jälkeen erityisesti pokeriin erikoistuneet online-pokerihuoneet ovat lyöneet itsensä läpi ja niiden kasvu jatkuu vuoteen 2007 tultaessa voimakkaana. Tästä johtuen kilpailu online-pokerihuoneiden välillä on poikkeuksellisen kovaa, joka näkyy kuluttajille muun muassa aggressiivisena markkinointina. Alan ollessa kovin nuori, sitä koskeva lainsäädäntö on erittäin hajanainen. Lainsäädäntö elää murroksen aikaa ja muutoksia eri valtioiden suhtautumisessa online-uhkapelaamista kohtaan nähdään jatkuvasti. Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään kuinka online-pokerihuoneet kohdistavat markkinointiaan ottaen samalla huomioon lainsäädännön asettamat rajoitteet. 1.2 Keskeisimmät käsitteet Seuraavaksi esitellään tutkielman kannalta merkittävimmät sekä lukijalle selvitystä vaativat käsitteet. Kohdistettu markkinointi (target marketing) on syrjäyttänyt massamarkkinoinnin ja se pitää sisällään kolme vaihetta: (1) markkinoiden segmentoinnin, (2) markkinoihin kohdistumisen (market targeting) sekä (3) asemoinnin. (Kotlerin ja Armstrongin 2004, 238)

7 Markkinoiden segmentoinnilla (market segmentation) markkinat pyritään jakamaan tunnistettaviin markkinasegmentteihin eri tekijöiden mukaan. Markkinoita voidaan segmentoida asiakkaiden tai tuotteiden ominaisuuksien perusteella. Segmentoinnin tuloksena muodostuvat kohdemarkkinat. (Boyd ja Massy 1972, 87) Markkinoihin kohdistumisella (market targeting) pyritään tavoittamaan segmentoinnin tuloksena muodostuneet kohdemarkkinat. Markkinoihin kohdistumisen strategiana voidaan käyttää massamarkkinointia, segmentoitua markkinointia, täsmämarkkinointi, mikromarkkinointia tai kumppanuusmarkkinointia. (Jobber 2001) Asemointi (positioning) eli positiointi tehdään kohdemarkkinassa ja se osoittaa, kuinka kyseisellä segmentillä voidaan kilpailla mahdollisimman tehokkaasti. Tuotteen asema on se paikka ostajan mielessä, jonka se valloittaa segmentissään. Asemointia ei siis tehdä tuotteelle, vaan se tehdään kohdeasiakkaan mieleen ja sinne tuotteelle suunnitellaan mielikuva (imago) suhteessa kilpailijoihin. (Anttila ja Iltanen 1998, 114) Online-pokerihuoneet (online poker room) ovat online-uhkapeliyrityksiä, jotka tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden pelata keskenään pokeria Internetin välityksellä. Reikki (rake) on keskeinen osa online-pokerihuoneiden ansaintalogiikkaa. Online-pokerihuoneet tekevät pääosan tuotoistaan veloittamalla reikkiä asiakkaiden pelaamista poteista. Reikin osuus on yleensä noin 5 % pelattavista poteista. 1.3 Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät Tutkimusongelma on jaettavissa kahteen ongelmaan seuraavasti:

8 Kuinka eri valtioiden lainsäädäntö vaikuttaa onlineuhkapelimarkkinoihin? Kuinka online-pokerihuoneet kohdistavat markkinointiaan ottaen huomioon lainsäädännön toimialalle asettamat rajoitteet? Tutkimus tehdään osin kirjallisuuteen perustuvana käsitteellis-teoreettisena tutkimuksena kohdistetusta markkinoinnista, osin tapaustutkimuksena, jossa havainnoidaan ja analysoidaan online-uhkapelimarkkinoihin kohdistuvaa lainsäädäntöä sekä online-pokerihuoneiden kohdistettua markkinointia. 1.4 Työn rakenne Tutkielma sisältää seitsemän lukua johdannon ollessa niistä ensimmäinen. Luvussa 2 käsitellään kirjallisuuskatsauksen avulla kohdistetun markkinoinnin perusteita sekä Internetin vaikutuksia kohdistettuun markkinointiin. Luvussa 3 perehdytään online-uhkapelimarkkinoihin ja erityisesti onlinepokerimarkkinoihin. Luku 4 keskittyy online-uhkapelimarkkinoita koskevaan lainsäädäntöön. Luvuissa 5 ja 6 tarkastellaan online-pokerihuoneiden kohdistettua markkinointia siten, että luvussa 5 perehdytään markkinoiden segmentointiin ja luvussa 6 tarkastellaan markkinoihin kohdistumista ja asemointia. Luvussa 7 vedetään yhteen koko tutkielma pääpainon ollessa tutkimusongelmiin vastaavilla tärkeimmillä havainnoilla.

9 9 2 KOHDISTETTU MARKKINOINTI Tässä luvussa käsitellään kirjallisuuskatsauksen avulla kohdistetun markkinoinnin perusteita sekä Internetin vaikutuksia markkinointiin. 2.1 Kohdistetun markkinoinnin tausta Nykypäivänä yritykset tiedostavat, etteivät ne voi vedota samalla tavalla kaikkiin asiakkaisiinsa. Vain muutamat tuotteet ja palvelut pystyvät täyttämään kaikkien markkinoilla olevien asiakkaiden tarpeet. Tämä johtuu asiakkaiden suuresta määrästä, laajasta maantieteellisestä levinneisyydestä sekä tarpeiden ja ostokäytäntöjen moninaisuudesta. (Jobber 2001, 185) Yritykset ovat samalla tulleet valikoivimmiksi asiakkaidensa suhteen, jonka seurauksena massamarkkinointi on saanut tehdä tilaa kohdistetulle markkinoinnille. Kotlerin ja Armstrongin (2004, 238) mukaan kohdistetulla markkinoinnilla (target marketing) on kolme vaihetta: (1) markkinoiden segmentointi, (2) markkinoihin kohdistuminen (market targeting) ja (3) asemointi. Seuraavaksi perehdytään tarkemmin kuhunkin kohdistetun markkinoinnin vaiheeseen. 2.2 Markkinoiden segmentointi Useimmat markkinat voidaan jakaa pienempiin osakokonaisuuksiin kuluttajien ominaisuuksien mukaan. Markkinoiden jakamista pienempiin osakokonaisuuksiin kutsutaan segmentoinniksi ja sen tuloksena syntyviä pienempiä osakokonaisuuksia markkinasegmenteiksi.. Jako suoritetaan asiakkaiden ominaisuuksien perusteella, joita voivat olla muun muassa heidän ikänsä, elämäntyylinsä, asenteensa tai sijaintinsa. Yritykset segmentoivat markkinoitaan, koska suurilta markkinoilta löytyy useita pienempiä asiakasryhmiä, joiden tarpeita ei pystytä tyydyttämään vain yhdellä tuotteella tai palvelulla. (Mohammed, Fisher, Jaworski ja Paddison 2001, 92-99)

10 10 Jobber (2001, 185) määrittelee markkinoinnin segmentoinnin seuraavasti: Yksilöiden tai organisaatioiden tunnistamista, joilla on samankaltaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi markkinointistrategian määräytymiseen. Kotlerin ja Armstrongin (2004, 239) mukaan markkinoiden segmentoinnilla yritykset pyrkivät paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Markkinat koostuvat asiakkaista, jotka eroavat toisistaan yhdellä tai useammalla tavalla. Erot asiakkaiden välillä voivat muodostua asiakkaiden tarpeista, varallisuudesta, maantieteellisestä sijainnista sekä ostokäyttäytymisestä. Markkinoiden segmentoinnilla yritykset jakavat suuria, heterogeenisiä markkinoita pienemmiksi segmenteiksi. Pienemmät segmentit voidaan tavoittaa tehokkaammin tuotteilla ja palveluilla, jotka vastaavat segmentteihin kuuluvien kuluttajien tarpeita. Markkinoiden segmentoinnin jälkeen yrityksen tulisi tietää mitkä ovat sen markkinasegmentit, kuinka markkinasegmenttien toimintaan pystytään vaikuttamaan sekä kuinka kunkin segmentin asiakkaat käyttäytyvät. (Mohammed ym. 2001, 92). Valitettavasti usein markkinoiden segmentoinnissa ei päästä lopulliseen tavoitteeseen, jolloin saavutetaan joko helposti tunnistettavissa, mutta merkityksetön segmentti, tai merkityksellinen segmentti, joka ei ole helposti tavoitettavissa. Segmentoinnilla tähdätään markkinasegmentteihin, jotka ovat sekä helposti tavoitettavissa että merkityksellisiä yrityksen kannalta. (Mohammed ym. 2001, 48) Markkinoita voidaan segmentoida usealla tavalla. Seuraavaksi tavoista käsitellään merkittävimpiä, joita ovat maantieteellinen, demograafinen, psykograafinen sekä käyttäytymiseen perustuva segmentointi.

11 Maantieteellinen segmentointi Maantieteellinen segmentointi tarkoittaa markkinoiden jakamista maantieteellisiin osiin kuten valtioihin, osa-valtioihin, maakuntiin, kaupunkeihin tai asuinalueisiin. Maantieteellisen segmentoinnin jälkeen yritys voi päättää toimia tietyllä tai tietyillä alueilla tai kohdentaa toimintaansa huomioonottaen kunkin maantieteellisen alueen ominaiset tarpeet. (Jobber 2001, 195) Demograafinen segmentointi Demograafisessa segmentoinnissa markkinat on jaettu ryhmiin demograafisten muuttujien perusteella. Yleisimmin käytettyjä demograafisia muuttujia ovat ikä, perheen koko, perheen ikäjakauma, sukupuoli, tulot, ammatti, koulutus, uskonto, rotu, sukupolvi, kansallisuus sekä yhteiskuntaluokka. Demograafiset muuttujat ovat suosituin lähtökohta jaettaessa asiakkaita ryhmiin. Yksi syy tähän on, että kuluttajien toiveet, mieltymykset ja tarpeet ovat usein vahvasti yhteydessä demograafisiin muuttujiin. Toiseksi demograafisia muuttujia on helppo mitata. Lisäksi demograafisia tekijöitä käytetään avuksi arvioitaessa markkinoiden kokoa ja mediaa, jolla kohdeyleisö saavutetaan. (Boyd ja Massy 1972, 93) Psykograafinen segmentointi Psykograafisessa segmentoinnissa asiakkaat jaetaan ryhmiin heidän elämäntyylin, persoonallisuuden tai arvojen perusteella. Saman demograafisen ryhmän asiakkaat voivat kuulua hyvin erilaisiin ryhmiin psykograafisten muuttujien perusteella. Esimerkiksi elämäntyylin perusteella asiakkaat ovat jaettavissa asenteiden, mielenkiinnon kohteiden ja harrastusten pohjalta. Elämäntyylejä pohdittaessa kuluttajat ovat jaettaessa osittain kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä pitää aikaa rahaa tärkeämpänä ja toinen puolestaan

12 12 päinvastoin. Yritykset valmistavat aikaa arvostaville kuluttajille tuotteita, jotka ovat ennen kaikkea helppokäyttöisiä. Rahaa arvostaville kuluttajille yritykset puolestaan tuottavat matala hintaisia tuotteita ja palveluita. (Jobber 2001, 192) Kun kuluttajat on jaettu segmentteihin persoonallisuutensa perusteella, yritykset kohdistavat tietyn brändin omaavia tuotteita ja palveluita tietyille ryhmille. Näin yritetään vedota kuluttajien persoonallisuuteen tuotteen brändin avulla. (Kotler 2003, 292) Kuluttajia jaetaan ryhmiin myös heidän arvojensa perusteella. Ydin arvot ohjaavat kuluttajien mieltymyksiä ja valintoja pitkällä aikavälillä. Ydin arvot ovat pysyvämpiä ja merkityksellisempiä psykograafisia muuttujia kuin käyttäytyminen ja asenteet. Markkinoijat jotka segmentoivat kuluttajia heidän arvojensa perusteella uskovat, että vetoamalla ihmisten sisimpään he voivat vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. (Kotler 2003, 292) Käyttäytymiseen perustuva segmentointi Käyttäytymiseen perustuvassa segmentoinnissa asiakkaat jaetaan ryhmiin sen perusteella, mitä he tietävät tietystä tuotteesta, mikä heidän asenteensa on tiettyä tuotetta kohtaan, kuinka he käyttävät tiettyä tuotetta tai kuinka he reagoivat tiettyyn tuotteeseen. Useat markkinoijat uskovat, että käyttäytymistapoja kuvaavat muuttujat ovat paras lähtökohta markkina segmenttien muodostamiseen. (Kotler ja Armstrong 2004, 244) Asiakkaat voidaan jakaa segmentteihin ajankohtien mukaan, jolloin he keksivät ostaa tietyn tuotteen, ostavat tuotteen tai kuluttavat tuotetta. Tämänkaltainen sopivaan ajankohtaan sidottu segmentointi auttaa yrityksiä kasvattamaan tuotteensa käyttöä. Yritykset tarkastelevat ihmisten merkittäviä elämänmuutoksia tapahtumina, jotka herättävät uusia tarpeita. Esimerkiksi lapsen syntyminen perheeseen synnyttää valtavan määrän uusia tarpeita, jotka lapsen vanhemmat tulevat tyydyttämään. (Jobber 2001, 189)

13 13 Jobberin (2001, 189) mukaan yksi käyttäytymiseen perustuva segmentointi on jakaa ihmiset ryhmiin sen perusteella, mitä hyötyjä kukin hakee tietyltä tuotteelta. Ihmisten välillä on paljon eroja sen suhteen, mitä kukin tietyltä tuotteelta haluaa. Esimerkiksi autoa ostaessaan yhden kuluttajan ostomotiivina voi olla nautinto, jonka hän saa autoa ajaessaan. Toinen kuluttaja ostaa auton parantaakseen imagoaan ja kolmas käytännön syistä päästäkseen paikasta A paikkaan B. Kuluttajat voidaan jakaa segmentteihin myös tuotteen tai palvelun kulutuksen perusteella. Näin on eroteltavissa viisi kuluttajaryhmää, joihin kuuluvat kuluttajat, jotka eivät käytä tuotetta, tuotteen entiset kuluttajat, mahdolliset tuotteen kuluttajat, ensikertaa tuotetta käyttävät kuluttajat sekä säännöllisesti tuotetta käyttävät kuluttajat. Kuluttajien kesken voidaan tehdä jako myös tuotteen tai palvelun määrällisen kulutuksen suhteen. Tärkeimmän segmentin muodostavat tällöin kuluttajat, jotka usein ovat määrällisesti pieni osa kuluttajista, mutta kuluttavat suurimman osan tarjolla olevasta tuotteesta tai palvelusta. (Kotler 2003, 294) 2.3 Markkinoihin kohdistuminen Kun markkinoiden segmentointi on tehty, tulee yrityksen kohdistaa markkinansa valitsemalla yksi tai useampi markkinasegmenteistä (Kotler & Armstrong 2004, 251). Yrityksen valitsemasta markkinasegmentistä tai - segmenteistä käytetään nimeä kohdemarkkinat (Mohammed ym. 2001, 92). Seuraavaksi tarkastellaan kuinka yritykset arvioivat ja valitsevat kohdemarkkinansa Markkinasegmenttien arviointi Arvioitaessa eri markkinasegmenttejä yrityksen tulee ottaa huomioon kolme tekijää: segmentin koko ja kasvu, segmentin rakenteellinen houkuttelevuus ja

14 14 yrityksen tavoitteet ja resurssit. Ensimmäiseksi yrityksen tulee kerätä ja analysoida tietoa segmentin myynneistä, kasvulukemista ja odotetusta tuotosta. Yritys on kiinnostunut segmenteistä, jotka ovat oikean kokoisia ja näyttävät kasvavan tulevaisuudessa. Kuitenkin segmentin koko ja sen kasvuennuste ovat suhteellisia tekijöitä. Suurimmat ja nopeimmin kasvavat segmentit eivät aina ole houkuttelevimpia segmenttejä yrityksille. Esimerkiksi pienillä yhtiöillä ei välttämättä ole tarpeeksi resursseja palvelemaan kaikkein suurimpia segmenttejä. Kova kilpailu on toinen tekijä joka laskee suurten ja kasvavien segmenttien puoleensavetävyyttä. (Kotler & Armstrong 2004, 251) Yrityksen tulee myös tutkia segmentin rakenteellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat segmentin kehittymiseen pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi jos segmentillä on jo useampi aggressiivinen kilpailija, laskee se segmentin houkuttelevuutta. Mahdollisten korvaavien tuotteiden olemassaolo sekä ostajien etulyöntiasema suhteessa myyjiin laskee myös segmentin houkuttelevuutta. (Jobber 2001, 202) Vaikka segmentti olisi oikean kokoinen, sillä olisi hyvä kasvuennuste sekä se olisi rakenteellisesti houkutteleva, yrityksen tulee kuitenkin harkita sen omia tavoitteita ja resursseja suhteessa segmenttiin. Jotkin houkuttelevat segmentit voidaan kadottaa hetkessä, koska yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet poikkeavat paljolti segmentin valloittamiseen tarvittavasta strategiasta. Yrityksen tulee ottaa huomioon onko sillä tarvittavia taitoja ja resursseja onnistuakseen segmentillä. Jos yrityksellä on puutteita vahvuuksissa joita tarvitaan segmentin valloittamiseen, sen ei tulisi astua kyseiselle segmentille. Yrityksen tulisikin astua vain segmenteille, joissa sillä on etulyönti asema kilpailijoihinsa tarjoamalla kuluttajille kilpailijoita parempia tuotteita. (Kotler & Armstrong 2004, 251)

15 Kohdemarkkinasegmenttien valinta Kun markkinasegmentit on arvioitu, tulee yrityksen valita mille segmentille tai segmenteille se tähtää. Lopulliset segmentit muodostavat yrityksen kohdemarkkinat. Kohdemarkkinat koostuvat ostajista, joilla on samanlaisia tarpeita tai ominaispiirteitä joita yritys päättää palvella. (Kotler & Armstrong 2004, 251) Kotlerin ja Armstrongin (2004, 252) mukaan ostajilla on henkilökohtaisia tarpeita ja toiveita, jolloin yritys voisi nähdä jokaisen ostajan omana kohdemarkkinana. Ihannetilanteessa yritys pystyisi suunnittelemaan jokaiselle ostajalle oman markkinointiohjelman. Vaikka jotkut yritykset pyrkivätkin palvelemaan ostajia yksilöllisesti, suurin osa yrityksistä kohdentaa markkinointinsa yhdelle tai useammalle markkinasegmentille. Käytännössä kohdistettu markkinointi voidaan toteuttaa usealla tasolla, joiden ääripäät ovat massamarkkinointi ja yllä viitattu yksilöllinen markkinointi. Seuraavaksi käydään läpi markkinoihin kohdistumisen eri tasoja Massamarkkinointi Yrityksen käyttäessä massamarkkinointia strategianaan se pyrkii tähtäämään koko markkinoille yhdellä tarjouksella. Tällöin yrityksen ei tarvitse välittää eroista markkinasegmenttien välillä. Massamarkkinoinnin strategiana on keskittyä sellaisiin kuluttajien tarpeisiin, jotka ovat yleisiä, eikä niinkään ominaisia vain tietylle markkinasegmentille. Yritys suunnittelee tuotteen ja markkinointiohjelman, joka vetoaa mahdollisimman suureen määrään ostajista. Yritys luottaa massajakeluun sekä joukkomainontaan ja se pyrkii luomaan tuotteestaan ensiluokkaisen kuvan kuluttajien keskuudessa. Massamarkkinoinnin ongelmana on kehittää tuote tai palvelu, joka tyydyttää kaikkia asiakkaita. Lisäksi massamarkkinoijilla on usein vaikeuksia kilpailla yritysten kanssa, jotka ovat keskittyneet tiettyyn tuotteeseen. Tiettyyn

16 16 tuotteeseen keskittyneet yritykset pystyvät palvelemaan kuluttajia massamarkkinoijia paremmin. (Jobber 2001, ) Segmentoitu markkinointi Dattan (1996, 797) mukaan tänä päivänä massamarkkinointi on kuollut. Asiakkaat ovat tulleet valikoivimmiksi ja haluavat yksilöidympiä tuotteita. Markkinoiden segmentointi ja tuotteiden mukauttaminen ovat muodostuneet aseiksi, joilla yritykset kilpailevat keskenään globaalissa nopeasti muuttuvassa kilpailuympäristössä. Näin ollen markkinoiden rakenteen ja segmentoinnin ymmärtäminen on elintärkeää yrityksen kilpailukyvylle. Yrityksen käyttäessä segmentoitua markkinointistrategiaa se tähtää usealle markkinasegmentille tarjoten jokaiselle segmentille omanlaisensa tuotteen tai palvelun. Tällä yritykset pyrkivät saavuttamaan korkeampia myyntilukuja ja vakaampaa asemaa valitsemillaan segmenteillä. Vahvan aseman luonti usealla segmentillä on kannattavampaa kuin massamarkkinointi kaikilla segmenteillä. (Kotler & Armstrong 2004, 252) Segmentoidun markkinoinnin haittoina voidaan pitää kasvavia kaupankäynnin kustannuksia. Kaupankäynnin kustannukset segmentoidussa markkinoinnissa ovat suhteessa suuremmat verrattuna massamarkkinointiin. Ero on selitettävissä skaalaedulla. Segmentoidussa markkinoinnissa skaalaetu menetetään, kun yhden tuotteen sijasta valmistetaan viittä eri tuotetta. Usealla markkinasegmentillä toimimisesta aiheutuu lisäkustannuksia myös markkinatutkimuksiin, ennustuksiin, myyntianalyyseihin ja mainoskampanjoihin. Yrityksen toimiessa usealla segmentillä sen tulee kasvattaa myyntiään kattaakseen nousseet kustannukset. (Jobber 2001, 204)

17 Täsmämarkkinointi Yritykset, joiden resurssit ovat rajalliset, päätyvät usein täsmämarkkinointiin. Täsmämarkkinoinnilla yritykset eivät pyri saamaan pientä osuutta suurista markkinoista vaan suuren osan tietystä segmentistä tai markkinaraosta. Segmenttien ollessa suuria ne kiinnostavat useampaa kilpailijaa. Pienemmillä segmenteillä markkinaraot ovat pienempiä ja ne houkuttelevat vain yhtä tai muutamaa kilpailijaa. Täsmämarkkinoinnin avulla yritys voi saavuttaa vahvan markkina-aseman pienemmällä segmentillä. Vahva asema perustuu tehokkaaseen markkinointiin, jolla se pystyy voittamaan suuremmat yritykset, jotka eivät ole keskittyneet juuri tähän segmenttiin tai markkinarakoon. Tehokas markkinointi pitää sisällään tuotteen tai palvelun kehittämistä, kanavointia ja kommunikointia valitulle segmentille tai markkinaraolle. (Jobber 2001, 2005) Täsmämarkkinointi voi olla erittäin tuottavaa. Samalla se sisältää normaalia enemmän riskejä. Yritys, joka on valinnut täsmämarkkinoinnin strategiakseen, on täysin riippuvainen segmentistä, jolla se toimii. Yritys on vaikeuksissa jos segmentti häviää kokonaan tai osittain. Myös segmentin kasvu saattaa aiheuttaa ongelmia, koska silloin siitä kiinnostuu myös suuremmat kilpailijat. (Kotler & Armstrong 2004, 254) Mikromarkkinointi Segmentointi- ja täsmämarkkinoijat kohdentavat tarjouksensa ja markkinointiohjelmansa tietyille markkinasegmenteille ja markkinaraoille. Kuitenkaan ne eivät yksilöi tarjouksiaan jokaiselle yksittäiselle asiakkaalle. Mikromarkkinoinnin tarkoituksena on räätälöidä tuotteet ja markkinointiohjelmat vastaamaan jokaista sijaintia tai asiakasta. Mikromarkkinointi voidaan jakaa paikalliseen ja yksilölliseen markkinointiin. (Jobber 2001, 205)

18 18 Paikallinen markkinointi pitää sisällään brändien ja mainonnan räätälöimisen vastaamaan paikallista asiakaskuntaa. Asiakaskunnat voivat muodostua kaupungeista, asuinalueista ja jopa tietyistä kaupoista. Paikallisen markkinoinnin varjopuolia ovat menetetty skaalaetu sekä logistiikasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Lisäksi tuotteen brändi voi heikentyä, jos sitä markkinoidaan eri tavoin sijainnista riippuen. (Kotler & Armstrong 2004, 254) Kohdistetun markkinoinnin toinen ääripää on yksilöllinen markkinointi. Yksilöllisen markkinoinnin tarkoitus on räätälöidä tuotteet ja markkinointiohjelmat vastaamaan jokaisen asiakkaan omia tarpeita ja toiveita. Jobber 2001, 205) 2.4 Asemointi Kun yritys on löytänyt itselleen sopivat markkinasegmentit joilla toimia, tulee yrityksen valita mitkä asemat se pyrkii valloittamaan kyseisiltä segmenteiltä. Tuotteen asemoinnilla pyritään vaikuttamaan kuluttajien mielipiteeseen yrityksen tuotteesta. Tuotteen asemoinnilla vaikutetaan kuluttajien mielikuvaan tuotteesta suhteessa kilpaileviin tuotteisiin. Asemointi sisältää tuotteen brändin luomisen asiakkaiden mieliin. (Anttila ja Iltanen 1998, 114) Kun kuluttajat tekevät ostopäätöstä tuotteesta tai palvelusta, on tuotteiden tai palveluiden arviointi lähdes mahdotonta niiden informaatiotulvan takia. Kuluttajat yksinkertaistavat ostoprosessiaan sijoittamalla tuotteet, palvelut ja yritykset kategorioihin, eli asemoimalla eri vaihtoehdot ennen ostopäätöstään. Tuotteen asema kuluttajien mielessä on monimutkainen kokonaisuus, joka koostuu havainnoista, vaikutelmista ja tunteista tuotetta kohtaan suhteessa kilpaileviin tuotteisiin. (Jobber 2001, ) Kuluttajat asemoivat tuotteita huolimatta siitä pyrkivätkö markkinoijat vaikuttamaan heidän mielipiteisiinsä. Markkinoijien tuleekin suunnitella

19 19 asemointi siten, että sillä saavutetaan suurimmat hyödyt kohdemarkkinoilla. Asemoinnin prosessiin kuuluu kolme vaihetta. Ensimmäiseksi yrityksen tulee löytää saavutettavissa olevat kilpailuedut. Toiseksi yrityksen tulee valita kilpailuetunsa. Viimeisenä vaiheena yrityksen tulee viestittää asemointi markkinoille. (Kotler & Armstrong 2004, 259) Seuraavaksi tarkastellaan näitä kolmea asemoinnin vaihetta Saavutettavissa olevien kilpailuetujen löytäminen Avain kohdeasiakkaiden voittamiseen ja säilyttämiseen on ymmärtää kohdeasiakkaita paremmin kuin kilpailevat yritykset ja siten tarjota heille enemmän arvoa. Kun yritys pystyy asemoimaan tuotteensa siten, että se tarjoaa asiakkaille ylivertaista arvoa suhteessa kilpailijoihinsa, se on saavuttanut kilpailuedun. Asemointi ei voi kuitenkaan perustua tyhjille lupauksille. Jos yritys asemoi tuotteensa mainostamalla kuluttajille markkinoiden parasta laatua ja palvelua, sen tulee myös toimittaa laadultaan ja palvelultaan paras tuote markkinoille. Tuotteen asemointi alkaa yrityksen markkinatarjouksen erilaistamisesta suhteessa kilpaileviin markkinatarjouksiin siten, että se tarjoaa kuluttajille kilpailijoita enemmän arvoa. Yrityksen tai markkinatarjouksen erilaistaminen voi perustua tuotteen, palvelun, jakelukanavan, ihmisten tai imagon erilaistamiseen. (Kotler & Armstrong 2004, 259) Kilpailuedun valinta Parhaimmillaan yrityksellä on tarjolla useita mahdollisia kilpailuetuja asemointistrategiansa perustaksi. Yrityksen tulee tällöin päättää kuinka montaa ja mitä sen erilaisuuksista se lähtee edistämään mainonnalla. Useiden markkinoijien mielestä yritysten tulisi asemoida tuotteensa tai palvelunsa vain yhden hyödyn perusteella kohdemarkkinoita varten. Toisten markkinoijien mielestä yritysten tulisi puolestaan käyttää asemoinnissa useampaa keinoa tuotteensa tai palvelunsa erilaistamiseen. Jälkimmäinen vaihtoehto tulee

20 20 kyseeseen tilanteessa, jossa kohdemarkkinoilla on jo useampia samaan ominaisuuteen erilaistuneita yrityksiä. Nykyään massamarkkinoinnin pirstoutuessa pienemmille segmenteille yritykset laajentavat asemointistrategioitaan vetoamaan useammille segmenteille. Kuitenkin toimiessaan liian monella segmentillä yritys voi kadottaa uskottavuutensa kuluttajien silmissä suhteessa yhdellä segmentillä toimiviin kilpailijoihinsa. (Kotler & Armstrong 2004, 259) Käytännössä yrityksen tulee varoa kolmea merkittävää virhettä asemoidessaan tuotetta tai palveluaan. Ensimmäinen virhe on liian vähäinen asemointi, jolloin yrityksen asemointi ei loppujen lopuksi onnistu lainkaan. Tämän seurauksena kuluttajilla on heikko mielikuva yrityksestä tai pahimmillaan kuluttajat eivät osaa muodostaa minkäänlaista mielikuvaa yrityksestä. Toinen virhe on liian voimakas asemointi. Liian voimakkaan asemoinnin seurauksena osa yrityksen tuotekategoriasta jää kokonaan ilman huomiota kuluttajien keskuudessa. Kolmas asemointiin liittyvä virhe on sekava asemointi. Tämä on seurausta esimerkiksi markkinoinnista, joka ei ole johdonmukaista pitkällä aikavälillä. Kuluttajille jää sekavasta asemoinnista hämmentävä mielikuva yrityksestä. (Kotler & Armstrong 2004, ) Yrityksen mainostaessa brändinsa erilaisuutta, sen tulee harkita kuinka tuote tai palvelu kannattaa tehdä houkuttelevaksi kuluttajien silmissä. Kaikki eroavuudet eivät ole merkityksellisiä tai niin hyödyllisiä, että niitä tulisi mainostaa kuluttajille. Yrityksen tuleekin valita huolella kuinka se erottuu kilpailijoistaan. Hyvän eroavuuden kriteerejä ovat merkityksellisyys, erikoislaatuisuus, ylivertaisuus, viestittävyys, ennalta ehkäistävyys, edullisuus ja kannattavuus. Eroavuus on merkityksellinen, kun se antaa kohdeasiakkaille korkea-arvoista hyötyä. Erikoislaatuisella eroavuudella tarkoitetaan eroavuutta, jota kilpailijat eivät tarjoa. Ylivertainen eroavuus voi olla myös kilpailijan käyttämä, mutta sen korkean laadun takia asiakas suosii ylivertaista eroavuutta. Viestittävä eroavuus on välitettävissä helposti kuluttajille. Ennalta

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

OMA 1m2 coffee shop.

OMA 1m2 coffee shop. OMA 1m 2 coffee shop. Oma 1m 2 coffee SHOP. Mitä sanoisit, jos voisit antaa liiketoiminnallesi nostetta tarjoamalla täydellisen valikoiman herkullisia erikoiskahveja? Tarvitset vain yhden 1m 2 tilaa ja

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2 May 26, 2014 Pelien luokittelua Peliteoriassa pelit voidaan luokitella yhteistoiminnallisiin ja ei-yhteistoiminnallisiin. Edellisissä kiinnostuksen kohde on eri koalitioiden eli pelaajien liittoumien kyky

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta TTT/Kultti Pyrin valottamaan seuraavia käsitteitä i) markkinat ii) tasapaino iii) tehokkuus iv) markkinavoima. Määritelmiä 1. Markkinat ovat mekanismi/instituutio,

Lisätiedot

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5. FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.2012 Projektin päätavoitteet Kuvata teollisuusautomaation ajurit Kuvata kiinalaisen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Laajenna liiketoimintaasi Ruotsin markkinoille

Laajenna liiketoimintaasi Ruotsin markkinoille Laajenna liiketoimintaasi Ruotsin markkinoille Kansainvälisty! Ruotsin tarjoamat mahdollisuudet ja menestyksekäs myyntityö 25.11.2015, Etelä-Savon ELY-keskus Aiheitamme tänään 1. Miten Suomalais-ruotsalainen

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

MAALIVAHTISEMINAARI 3-4.1-16

MAALIVAHTISEMINAARI 3-4.1-16 KARI TAKKO Dallasin Euroopan kykyjen etsinnän päällikkö Peliura Pelasin ensimmäisen liigaotteluni 16-vuotiaana Ässissä 12/78 Lukkoa vastaan ja sain NHL-varauksen Quebec Nordiquesiin 1980, mutta en tehnyt

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN

METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN METSÄBIOTALOUS BISNESENKELIN SILMIN Juha Kurkinen Hall.pj., tj. Rastor YKSITYISEN RAHOITUKSEN VAIHEET BISNESENKELIN LISÄARVO Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot