ONLINE-POKERIHUONEIDEN KOHDISTETTU MARKKINOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONLINE-POKERIHUONEIDEN KOHDISTETTU MARKKINOINTI"

Transkriptio

1 Jaakko Kuoppa ONLINE-POKERIHUONEIDEN KOHDISTETTU MARKKINOINTI Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä

2 TIIVISTELMÄ Kuoppa, Jaakko Juhani Online-pokerihuoneiden kohdistettu markkinointi. / Jaakko Kuoppa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää kuinka online-pokerihuoneet kohdistavat markkinointiaan ottaen samalla huomioon lainsäädännön toimialalle asettamat rajoitteet. Online-pokerihuoneet kilpailevat samoista markkinasegmenteistä lähes samanlaisilla tuotteilla. Kohdemarkkinat ovat valtavat, mutta kaikille ei riitä asiakkaita. Online-pokerihuoneiden tulee tavoittaa kohderyhmänsä kilpailijoitaan paremmin ja ennen kaikkea pystyttävä säilyttämään asiakassuhteensa. Ongelmalliseksi asian tekee ristiriitainen lainsäädäntö eri markkina-alueiden kesken sekä asiakkaiden helppo siirtyminen kilpailevien yritysten välillä. Tässä tutkielmassa perehdytään kirjallisuustutkimuksen avulla kohdistettuun markkinointiin ja online-markkinointiin. Tämän jälkeen käytetään verkkolähteitä kuvattaessa online-uhkapelimarkkinoita ja lainsäädännön aiheuttamia vaikutuksia online-uhkapelimarkkinoihin. Lopuksi käsitellään online-pokerihuoneiden kohdistettua markkinointia kirjallisten lähteiden sekä tapaustutkimuksen tavoin käytettävien omien havaintojen perusteella. AVAINSANAT: kohdistettu markkinointi, segmentointi, markkinoihin kohdistuminen, asemointi, kumppanuusmarkkinointi, kohdemarkkinat, onlineuhkapelimarkkinat, online-pokerihuone, lainsäädäntö

3 ABSTRACT Kuoppa, Jaakko Juhani Target marketing of online poker rooms. / Jaakko Kuoppa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. Master s thesis in Computer Science and Information Systems The purpose of this thesis is to define how online poker rooms can use target marketing as a part of their business and also to take into account the industry constraints set by legislation. Online poker rooms are competing with each other at the same market segments offering almost same kinds of products. Target markets are huge but there are not enough customers for everyone. Online poker rooms must compete in reaching their target markets and also sustain once created customer relationships. The situation is problematic because customer relationships are hard to maintain and there are considerable differences in legislations between the market areas. In this thesis target marketing and online marketing are discussed based on literary research. This is followed by a discussion about the online gambling markets and legislation based on online sources. Finally target marketing of online poker rooms is presented based on literary sources and empirical observations. KEYWORDS: target marketing, segmentation, market targeting, positioning, affiliate marketing, target market, online gambling market, online poker room, legislation

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tutkimuksen tausta ja aihepiiri Keskeisimmät käsitteet Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät Työn rakenne KOHDISTETTU MARKKINOINTI Kohdistetun markkinoinnin tausta Markkinoiden segmentointi Maantieteellinen segmentointi Demograafinen segmentointi Psykograafinen segmentointi Käyttäytymiseen perustuva segmentointi Markkinoihin kohdistuminen Markkinasegmenttien arviointi Kohdemarkkinasegmenttien valinta Massamarkkinointi Segmentoitu markkinointi Täsmämarkkinointi Mikromarkkinointi Asemointi Saavutettavissa olevien kilpailuetujen löytäminen Kilpailuedun valinta Asemoinnin välittäminen kohdemarkkinoille Internetin vaikutuksia markkinointiin Segmenttien tarkempi jaottelu Lyhyemmät markkinointistrategioiden ajanjaksot Markkinointityön parempi seurattavuus Markkinointistrategian ja liiketoimintastrategian kehittyvä integraatio Online-yritysten kohdistettu markkinointi Online-yritysten kumppanuusmarkkinointi ONLINE-UHKAPELIMARKKINAT Online-uhkapelimarkkinoiden historia ja tulevaisuus Online-uhkapeliyritykset Kasvavat online-pokerimarkkinat LAINSÄÄDÄNNÖN VAIKUTUKSIA ONLINE- UHKAPELIMARKKINOIHIN Online-uhkapelimarkkinoiden valvonta ja rajoittaminen... 36

5 4.2 Lainsäädäntö Yhdysvalloissa Lainsäädäntö Euroopassa Lainsäädäntö Suomessa ONLINE-POKERIHUONEIDEN MARKKINOIDEN SEGMENTOINTI Integroitu viitekehys markkinoiden segmentoinnille Asiakkaiden ominaisuudet Tuotteen ominaisuudet Integroidun viitekehyksen käyttö markkinoiden segmentoinnissa Online-pokerihuoneiden asiakassegmentointi Maantieteellinen sijainti Demograafiset ominaisuudet Käyttäytyminen Online-pokerihuoneiden tuotesegmentointi Hinta-laatu segmentointi Markkinoiden olemus Tuotteen laatu Palvelu ja jakelukanavat Tekniikka ONLINE-POKERIHUONEIDEN MARKKINOIHIN KOHDISTUMINEN JA ASEMOINTI Markkinoihin kohdistuminen Massamarkkinointi Segmentoitu markkinointi Täsmämarkkinointi Kumppanuusmarkkinointi Asemointi Online-pokerihuoneiden kilpailuedut Online-pokerihuoneiden asemoinnin välittäminen kohdemarkkinoille YHTEENVETO LÄHDELUETTELO... 77

6 1 JOHDANTO Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tausta, aihepiiri, keskeisimmät käsitteet, tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät sekä työn rakenne. 1.1 Tutkimuksen tausta ja aihepiiri Uhkapelaaminen ja vedonlyönti ovat siirtyneet viimeisen vuosikymmenen aikana Internetiin. Kilpailu on muodostunut erittäin kovaksi ja perinteisten uhkapeliyritysten on ollut pakko siirtää palvelunsa kokonaan tai osittain Internetiin. Vuosituhannen vaihteen jälkeen erityisesti pokeriin erikoistuneet online-pokerihuoneet ovat lyöneet itsensä läpi ja niiden kasvu jatkuu vuoteen 2007 tultaessa voimakkaana. Tästä johtuen kilpailu online-pokerihuoneiden välillä on poikkeuksellisen kovaa, joka näkyy kuluttajille muun muassa aggressiivisena markkinointina. Alan ollessa kovin nuori, sitä koskeva lainsäädäntö on erittäin hajanainen. Lainsäädäntö elää murroksen aikaa ja muutoksia eri valtioiden suhtautumisessa online-uhkapelaamista kohtaan nähdään jatkuvasti. Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään kuinka online-pokerihuoneet kohdistavat markkinointiaan ottaen samalla huomioon lainsäädännön asettamat rajoitteet. 1.2 Keskeisimmät käsitteet Seuraavaksi esitellään tutkielman kannalta merkittävimmät sekä lukijalle selvitystä vaativat käsitteet. Kohdistettu markkinointi (target marketing) on syrjäyttänyt massamarkkinoinnin ja se pitää sisällään kolme vaihetta: (1) markkinoiden segmentoinnin, (2) markkinoihin kohdistumisen (market targeting) sekä (3) asemoinnin. (Kotlerin ja Armstrongin 2004, 238)

7 Markkinoiden segmentoinnilla (market segmentation) markkinat pyritään jakamaan tunnistettaviin markkinasegmentteihin eri tekijöiden mukaan. Markkinoita voidaan segmentoida asiakkaiden tai tuotteiden ominaisuuksien perusteella. Segmentoinnin tuloksena muodostuvat kohdemarkkinat. (Boyd ja Massy 1972, 87) Markkinoihin kohdistumisella (market targeting) pyritään tavoittamaan segmentoinnin tuloksena muodostuneet kohdemarkkinat. Markkinoihin kohdistumisen strategiana voidaan käyttää massamarkkinointia, segmentoitua markkinointia, täsmämarkkinointi, mikromarkkinointia tai kumppanuusmarkkinointia. (Jobber 2001) Asemointi (positioning) eli positiointi tehdään kohdemarkkinassa ja se osoittaa, kuinka kyseisellä segmentillä voidaan kilpailla mahdollisimman tehokkaasti. Tuotteen asema on se paikka ostajan mielessä, jonka se valloittaa segmentissään. Asemointia ei siis tehdä tuotteelle, vaan se tehdään kohdeasiakkaan mieleen ja sinne tuotteelle suunnitellaan mielikuva (imago) suhteessa kilpailijoihin. (Anttila ja Iltanen 1998, 114) Online-pokerihuoneet (online poker room) ovat online-uhkapeliyrityksiä, jotka tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden pelata keskenään pokeria Internetin välityksellä. Reikki (rake) on keskeinen osa online-pokerihuoneiden ansaintalogiikkaa. Online-pokerihuoneet tekevät pääosan tuotoistaan veloittamalla reikkiä asiakkaiden pelaamista poteista. Reikin osuus on yleensä noin 5 % pelattavista poteista. 1.3 Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät Tutkimusongelma on jaettavissa kahteen ongelmaan seuraavasti:

8 Kuinka eri valtioiden lainsäädäntö vaikuttaa onlineuhkapelimarkkinoihin? Kuinka online-pokerihuoneet kohdistavat markkinointiaan ottaen huomioon lainsäädännön toimialalle asettamat rajoitteet? Tutkimus tehdään osin kirjallisuuteen perustuvana käsitteellis-teoreettisena tutkimuksena kohdistetusta markkinoinnista, osin tapaustutkimuksena, jossa havainnoidaan ja analysoidaan online-uhkapelimarkkinoihin kohdistuvaa lainsäädäntöä sekä online-pokerihuoneiden kohdistettua markkinointia. 1.4 Työn rakenne Tutkielma sisältää seitsemän lukua johdannon ollessa niistä ensimmäinen. Luvussa 2 käsitellään kirjallisuuskatsauksen avulla kohdistetun markkinoinnin perusteita sekä Internetin vaikutuksia kohdistettuun markkinointiin. Luvussa 3 perehdytään online-uhkapelimarkkinoihin ja erityisesti onlinepokerimarkkinoihin. Luku 4 keskittyy online-uhkapelimarkkinoita koskevaan lainsäädäntöön. Luvuissa 5 ja 6 tarkastellaan online-pokerihuoneiden kohdistettua markkinointia siten, että luvussa 5 perehdytään markkinoiden segmentointiin ja luvussa 6 tarkastellaan markkinoihin kohdistumista ja asemointia. Luvussa 7 vedetään yhteen koko tutkielma pääpainon ollessa tutkimusongelmiin vastaavilla tärkeimmillä havainnoilla.

9 9 2 KOHDISTETTU MARKKINOINTI Tässä luvussa käsitellään kirjallisuuskatsauksen avulla kohdistetun markkinoinnin perusteita sekä Internetin vaikutuksia markkinointiin. 2.1 Kohdistetun markkinoinnin tausta Nykypäivänä yritykset tiedostavat, etteivät ne voi vedota samalla tavalla kaikkiin asiakkaisiinsa. Vain muutamat tuotteet ja palvelut pystyvät täyttämään kaikkien markkinoilla olevien asiakkaiden tarpeet. Tämä johtuu asiakkaiden suuresta määrästä, laajasta maantieteellisestä levinneisyydestä sekä tarpeiden ja ostokäytäntöjen moninaisuudesta. (Jobber 2001, 185) Yritykset ovat samalla tulleet valikoivimmiksi asiakkaidensa suhteen, jonka seurauksena massamarkkinointi on saanut tehdä tilaa kohdistetulle markkinoinnille. Kotlerin ja Armstrongin (2004, 238) mukaan kohdistetulla markkinoinnilla (target marketing) on kolme vaihetta: (1) markkinoiden segmentointi, (2) markkinoihin kohdistuminen (market targeting) ja (3) asemointi. Seuraavaksi perehdytään tarkemmin kuhunkin kohdistetun markkinoinnin vaiheeseen. 2.2 Markkinoiden segmentointi Useimmat markkinat voidaan jakaa pienempiin osakokonaisuuksiin kuluttajien ominaisuuksien mukaan. Markkinoiden jakamista pienempiin osakokonaisuuksiin kutsutaan segmentoinniksi ja sen tuloksena syntyviä pienempiä osakokonaisuuksia markkinasegmenteiksi.. Jako suoritetaan asiakkaiden ominaisuuksien perusteella, joita voivat olla muun muassa heidän ikänsä, elämäntyylinsä, asenteensa tai sijaintinsa. Yritykset segmentoivat markkinoitaan, koska suurilta markkinoilta löytyy useita pienempiä asiakasryhmiä, joiden tarpeita ei pystytä tyydyttämään vain yhdellä tuotteella tai palvelulla. (Mohammed, Fisher, Jaworski ja Paddison 2001, 92-99)

10 10 Jobber (2001, 185) määrittelee markkinoinnin segmentoinnin seuraavasti: Yksilöiden tai organisaatioiden tunnistamista, joilla on samankaltaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi markkinointistrategian määräytymiseen. Kotlerin ja Armstrongin (2004, 239) mukaan markkinoiden segmentoinnilla yritykset pyrkivät paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Markkinat koostuvat asiakkaista, jotka eroavat toisistaan yhdellä tai useammalla tavalla. Erot asiakkaiden välillä voivat muodostua asiakkaiden tarpeista, varallisuudesta, maantieteellisestä sijainnista sekä ostokäyttäytymisestä. Markkinoiden segmentoinnilla yritykset jakavat suuria, heterogeenisiä markkinoita pienemmiksi segmenteiksi. Pienemmät segmentit voidaan tavoittaa tehokkaammin tuotteilla ja palveluilla, jotka vastaavat segmentteihin kuuluvien kuluttajien tarpeita. Markkinoiden segmentoinnin jälkeen yrityksen tulisi tietää mitkä ovat sen markkinasegmentit, kuinka markkinasegmenttien toimintaan pystytään vaikuttamaan sekä kuinka kunkin segmentin asiakkaat käyttäytyvät. (Mohammed ym. 2001, 92). Valitettavasti usein markkinoiden segmentoinnissa ei päästä lopulliseen tavoitteeseen, jolloin saavutetaan joko helposti tunnistettavissa, mutta merkityksetön segmentti, tai merkityksellinen segmentti, joka ei ole helposti tavoitettavissa. Segmentoinnilla tähdätään markkinasegmentteihin, jotka ovat sekä helposti tavoitettavissa että merkityksellisiä yrityksen kannalta. (Mohammed ym. 2001, 48) Markkinoita voidaan segmentoida usealla tavalla. Seuraavaksi tavoista käsitellään merkittävimpiä, joita ovat maantieteellinen, demograafinen, psykograafinen sekä käyttäytymiseen perustuva segmentointi.

11 Maantieteellinen segmentointi Maantieteellinen segmentointi tarkoittaa markkinoiden jakamista maantieteellisiin osiin kuten valtioihin, osa-valtioihin, maakuntiin, kaupunkeihin tai asuinalueisiin. Maantieteellisen segmentoinnin jälkeen yritys voi päättää toimia tietyllä tai tietyillä alueilla tai kohdentaa toimintaansa huomioonottaen kunkin maantieteellisen alueen ominaiset tarpeet. (Jobber 2001, 195) Demograafinen segmentointi Demograafisessa segmentoinnissa markkinat on jaettu ryhmiin demograafisten muuttujien perusteella. Yleisimmin käytettyjä demograafisia muuttujia ovat ikä, perheen koko, perheen ikäjakauma, sukupuoli, tulot, ammatti, koulutus, uskonto, rotu, sukupolvi, kansallisuus sekä yhteiskuntaluokka. Demograafiset muuttujat ovat suosituin lähtökohta jaettaessa asiakkaita ryhmiin. Yksi syy tähän on, että kuluttajien toiveet, mieltymykset ja tarpeet ovat usein vahvasti yhteydessä demograafisiin muuttujiin. Toiseksi demograafisia muuttujia on helppo mitata. Lisäksi demograafisia tekijöitä käytetään avuksi arvioitaessa markkinoiden kokoa ja mediaa, jolla kohdeyleisö saavutetaan. (Boyd ja Massy 1972, 93) Psykograafinen segmentointi Psykograafisessa segmentoinnissa asiakkaat jaetaan ryhmiin heidän elämäntyylin, persoonallisuuden tai arvojen perusteella. Saman demograafisen ryhmän asiakkaat voivat kuulua hyvin erilaisiin ryhmiin psykograafisten muuttujien perusteella. Esimerkiksi elämäntyylin perusteella asiakkaat ovat jaettavissa asenteiden, mielenkiinnon kohteiden ja harrastusten pohjalta. Elämäntyylejä pohdittaessa kuluttajat ovat jaettaessa osittain kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä pitää aikaa rahaa tärkeämpänä ja toinen puolestaan

12 12 päinvastoin. Yritykset valmistavat aikaa arvostaville kuluttajille tuotteita, jotka ovat ennen kaikkea helppokäyttöisiä. Rahaa arvostaville kuluttajille yritykset puolestaan tuottavat matala hintaisia tuotteita ja palveluita. (Jobber 2001, 192) Kun kuluttajat on jaettu segmentteihin persoonallisuutensa perusteella, yritykset kohdistavat tietyn brändin omaavia tuotteita ja palveluita tietyille ryhmille. Näin yritetään vedota kuluttajien persoonallisuuteen tuotteen brändin avulla. (Kotler 2003, 292) Kuluttajia jaetaan ryhmiin myös heidän arvojensa perusteella. Ydin arvot ohjaavat kuluttajien mieltymyksiä ja valintoja pitkällä aikavälillä. Ydin arvot ovat pysyvämpiä ja merkityksellisempiä psykograafisia muuttujia kuin käyttäytyminen ja asenteet. Markkinoijat jotka segmentoivat kuluttajia heidän arvojensa perusteella uskovat, että vetoamalla ihmisten sisimpään he voivat vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. (Kotler 2003, 292) Käyttäytymiseen perustuva segmentointi Käyttäytymiseen perustuvassa segmentoinnissa asiakkaat jaetaan ryhmiin sen perusteella, mitä he tietävät tietystä tuotteesta, mikä heidän asenteensa on tiettyä tuotetta kohtaan, kuinka he käyttävät tiettyä tuotetta tai kuinka he reagoivat tiettyyn tuotteeseen. Useat markkinoijat uskovat, että käyttäytymistapoja kuvaavat muuttujat ovat paras lähtökohta markkina segmenttien muodostamiseen. (Kotler ja Armstrong 2004, 244) Asiakkaat voidaan jakaa segmentteihin ajankohtien mukaan, jolloin he keksivät ostaa tietyn tuotteen, ostavat tuotteen tai kuluttavat tuotetta. Tämänkaltainen sopivaan ajankohtaan sidottu segmentointi auttaa yrityksiä kasvattamaan tuotteensa käyttöä. Yritykset tarkastelevat ihmisten merkittäviä elämänmuutoksia tapahtumina, jotka herättävät uusia tarpeita. Esimerkiksi lapsen syntyminen perheeseen synnyttää valtavan määrän uusia tarpeita, jotka lapsen vanhemmat tulevat tyydyttämään. (Jobber 2001, 189)

13 13 Jobberin (2001, 189) mukaan yksi käyttäytymiseen perustuva segmentointi on jakaa ihmiset ryhmiin sen perusteella, mitä hyötyjä kukin hakee tietyltä tuotteelta. Ihmisten välillä on paljon eroja sen suhteen, mitä kukin tietyltä tuotteelta haluaa. Esimerkiksi autoa ostaessaan yhden kuluttajan ostomotiivina voi olla nautinto, jonka hän saa autoa ajaessaan. Toinen kuluttaja ostaa auton parantaakseen imagoaan ja kolmas käytännön syistä päästäkseen paikasta A paikkaan B. Kuluttajat voidaan jakaa segmentteihin myös tuotteen tai palvelun kulutuksen perusteella. Näin on eroteltavissa viisi kuluttajaryhmää, joihin kuuluvat kuluttajat, jotka eivät käytä tuotetta, tuotteen entiset kuluttajat, mahdolliset tuotteen kuluttajat, ensikertaa tuotetta käyttävät kuluttajat sekä säännöllisesti tuotetta käyttävät kuluttajat. Kuluttajien kesken voidaan tehdä jako myös tuotteen tai palvelun määrällisen kulutuksen suhteen. Tärkeimmän segmentin muodostavat tällöin kuluttajat, jotka usein ovat määrällisesti pieni osa kuluttajista, mutta kuluttavat suurimman osan tarjolla olevasta tuotteesta tai palvelusta. (Kotler 2003, 294) 2.3 Markkinoihin kohdistuminen Kun markkinoiden segmentointi on tehty, tulee yrityksen kohdistaa markkinansa valitsemalla yksi tai useampi markkinasegmenteistä (Kotler & Armstrong 2004, 251). Yrityksen valitsemasta markkinasegmentistä tai - segmenteistä käytetään nimeä kohdemarkkinat (Mohammed ym. 2001, 92). Seuraavaksi tarkastellaan kuinka yritykset arvioivat ja valitsevat kohdemarkkinansa Markkinasegmenttien arviointi Arvioitaessa eri markkinasegmenttejä yrityksen tulee ottaa huomioon kolme tekijää: segmentin koko ja kasvu, segmentin rakenteellinen houkuttelevuus ja

14 14 yrityksen tavoitteet ja resurssit. Ensimmäiseksi yrityksen tulee kerätä ja analysoida tietoa segmentin myynneistä, kasvulukemista ja odotetusta tuotosta. Yritys on kiinnostunut segmenteistä, jotka ovat oikean kokoisia ja näyttävät kasvavan tulevaisuudessa. Kuitenkin segmentin koko ja sen kasvuennuste ovat suhteellisia tekijöitä. Suurimmat ja nopeimmin kasvavat segmentit eivät aina ole houkuttelevimpia segmenttejä yrityksille. Esimerkiksi pienillä yhtiöillä ei välttämättä ole tarpeeksi resursseja palvelemaan kaikkein suurimpia segmenttejä. Kova kilpailu on toinen tekijä joka laskee suurten ja kasvavien segmenttien puoleensavetävyyttä. (Kotler & Armstrong 2004, 251) Yrityksen tulee myös tutkia segmentin rakenteellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat segmentin kehittymiseen pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi jos segmentillä on jo useampi aggressiivinen kilpailija, laskee se segmentin houkuttelevuutta. Mahdollisten korvaavien tuotteiden olemassaolo sekä ostajien etulyöntiasema suhteessa myyjiin laskee myös segmentin houkuttelevuutta. (Jobber 2001, 202) Vaikka segmentti olisi oikean kokoinen, sillä olisi hyvä kasvuennuste sekä se olisi rakenteellisesti houkutteleva, yrityksen tulee kuitenkin harkita sen omia tavoitteita ja resursseja suhteessa segmenttiin. Jotkin houkuttelevat segmentit voidaan kadottaa hetkessä, koska yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet poikkeavat paljolti segmentin valloittamiseen tarvittavasta strategiasta. Yrityksen tulee ottaa huomioon onko sillä tarvittavia taitoja ja resursseja onnistuakseen segmentillä. Jos yrityksellä on puutteita vahvuuksissa joita tarvitaan segmentin valloittamiseen, sen ei tulisi astua kyseiselle segmentille. Yrityksen tulisikin astua vain segmenteille, joissa sillä on etulyönti asema kilpailijoihinsa tarjoamalla kuluttajille kilpailijoita parempia tuotteita. (Kotler & Armstrong 2004, 251)

15 Kohdemarkkinasegmenttien valinta Kun markkinasegmentit on arvioitu, tulee yrityksen valita mille segmentille tai segmenteille se tähtää. Lopulliset segmentit muodostavat yrityksen kohdemarkkinat. Kohdemarkkinat koostuvat ostajista, joilla on samanlaisia tarpeita tai ominaispiirteitä joita yritys päättää palvella. (Kotler & Armstrong 2004, 251) Kotlerin ja Armstrongin (2004, 252) mukaan ostajilla on henkilökohtaisia tarpeita ja toiveita, jolloin yritys voisi nähdä jokaisen ostajan omana kohdemarkkinana. Ihannetilanteessa yritys pystyisi suunnittelemaan jokaiselle ostajalle oman markkinointiohjelman. Vaikka jotkut yritykset pyrkivätkin palvelemaan ostajia yksilöllisesti, suurin osa yrityksistä kohdentaa markkinointinsa yhdelle tai useammalle markkinasegmentille. Käytännössä kohdistettu markkinointi voidaan toteuttaa usealla tasolla, joiden ääripäät ovat massamarkkinointi ja yllä viitattu yksilöllinen markkinointi. Seuraavaksi käydään läpi markkinoihin kohdistumisen eri tasoja Massamarkkinointi Yrityksen käyttäessä massamarkkinointia strategianaan se pyrkii tähtäämään koko markkinoille yhdellä tarjouksella. Tällöin yrityksen ei tarvitse välittää eroista markkinasegmenttien välillä. Massamarkkinoinnin strategiana on keskittyä sellaisiin kuluttajien tarpeisiin, jotka ovat yleisiä, eikä niinkään ominaisia vain tietylle markkinasegmentille. Yritys suunnittelee tuotteen ja markkinointiohjelman, joka vetoaa mahdollisimman suureen määrään ostajista. Yritys luottaa massajakeluun sekä joukkomainontaan ja se pyrkii luomaan tuotteestaan ensiluokkaisen kuvan kuluttajien keskuudessa. Massamarkkinoinnin ongelmana on kehittää tuote tai palvelu, joka tyydyttää kaikkia asiakkaita. Lisäksi massamarkkinoijilla on usein vaikeuksia kilpailla yritysten kanssa, jotka ovat keskittyneet tiettyyn tuotteeseen. Tiettyyn

16 16 tuotteeseen keskittyneet yritykset pystyvät palvelemaan kuluttajia massamarkkinoijia paremmin. (Jobber 2001, ) Segmentoitu markkinointi Dattan (1996, 797) mukaan tänä päivänä massamarkkinointi on kuollut. Asiakkaat ovat tulleet valikoivimmiksi ja haluavat yksilöidympiä tuotteita. Markkinoiden segmentointi ja tuotteiden mukauttaminen ovat muodostuneet aseiksi, joilla yritykset kilpailevat keskenään globaalissa nopeasti muuttuvassa kilpailuympäristössä. Näin ollen markkinoiden rakenteen ja segmentoinnin ymmärtäminen on elintärkeää yrityksen kilpailukyvylle. Yrityksen käyttäessä segmentoitua markkinointistrategiaa se tähtää usealle markkinasegmentille tarjoten jokaiselle segmentille omanlaisensa tuotteen tai palvelun. Tällä yritykset pyrkivät saavuttamaan korkeampia myyntilukuja ja vakaampaa asemaa valitsemillaan segmenteillä. Vahvan aseman luonti usealla segmentillä on kannattavampaa kuin massamarkkinointi kaikilla segmenteillä. (Kotler & Armstrong 2004, 252) Segmentoidun markkinoinnin haittoina voidaan pitää kasvavia kaupankäynnin kustannuksia. Kaupankäynnin kustannukset segmentoidussa markkinoinnissa ovat suhteessa suuremmat verrattuna massamarkkinointiin. Ero on selitettävissä skaalaedulla. Segmentoidussa markkinoinnissa skaalaetu menetetään, kun yhden tuotteen sijasta valmistetaan viittä eri tuotetta. Usealla markkinasegmentillä toimimisesta aiheutuu lisäkustannuksia myös markkinatutkimuksiin, ennustuksiin, myyntianalyyseihin ja mainoskampanjoihin. Yrityksen toimiessa usealla segmentillä sen tulee kasvattaa myyntiään kattaakseen nousseet kustannukset. (Jobber 2001, 204)

17 Täsmämarkkinointi Yritykset, joiden resurssit ovat rajalliset, päätyvät usein täsmämarkkinointiin. Täsmämarkkinoinnilla yritykset eivät pyri saamaan pientä osuutta suurista markkinoista vaan suuren osan tietystä segmentistä tai markkinaraosta. Segmenttien ollessa suuria ne kiinnostavat useampaa kilpailijaa. Pienemmillä segmenteillä markkinaraot ovat pienempiä ja ne houkuttelevat vain yhtä tai muutamaa kilpailijaa. Täsmämarkkinoinnin avulla yritys voi saavuttaa vahvan markkina-aseman pienemmällä segmentillä. Vahva asema perustuu tehokkaaseen markkinointiin, jolla se pystyy voittamaan suuremmat yritykset, jotka eivät ole keskittyneet juuri tähän segmenttiin tai markkinarakoon. Tehokas markkinointi pitää sisällään tuotteen tai palvelun kehittämistä, kanavointia ja kommunikointia valitulle segmentille tai markkinaraolle. (Jobber 2001, 2005) Täsmämarkkinointi voi olla erittäin tuottavaa. Samalla se sisältää normaalia enemmän riskejä. Yritys, joka on valinnut täsmämarkkinoinnin strategiakseen, on täysin riippuvainen segmentistä, jolla se toimii. Yritys on vaikeuksissa jos segmentti häviää kokonaan tai osittain. Myös segmentin kasvu saattaa aiheuttaa ongelmia, koska silloin siitä kiinnostuu myös suuremmat kilpailijat. (Kotler & Armstrong 2004, 254) Mikromarkkinointi Segmentointi- ja täsmämarkkinoijat kohdentavat tarjouksensa ja markkinointiohjelmansa tietyille markkinasegmenteille ja markkinaraoille. Kuitenkaan ne eivät yksilöi tarjouksiaan jokaiselle yksittäiselle asiakkaalle. Mikromarkkinoinnin tarkoituksena on räätälöidä tuotteet ja markkinointiohjelmat vastaamaan jokaista sijaintia tai asiakasta. Mikromarkkinointi voidaan jakaa paikalliseen ja yksilölliseen markkinointiin. (Jobber 2001, 205)

18 18 Paikallinen markkinointi pitää sisällään brändien ja mainonnan räätälöimisen vastaamaan paikallista asiakaskuntaa. Asiakaskunnat voivat muodostua kaupungeista, asuinalueista ja jopa tietyistä kaupoista. Paikallisen markkinoinnin varjopuolia ovat menetetty skaalaetu sekä logistiikasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Lisäksi tuotteen brändi voi heikentyä, jos sitä markkinoidaan eri tavoin sijainnista riippuen. (Kotler & Armstrong 2004, 254) Kohdistetun markkinoinnin toinen ääripää on yksilöllinen markkinointi. Yksilöllisen markkinoinnin tarkoitus on räätälöidä tuotteet ja markkinointiohjelmat vastaamaan jokaisen asiakkaan omia tarpeita ja toiveita. Jobber 2001, 205) 2.4 Asemointi Kun yritys on löytänyt itselleen sopivat markkinasegmentit joilla toimia, tulee yrityksen valita mitkä asemat se pyrkii valloittamaan kyseisiltä segmenteiltä. Tuotteen asemoinnilla pyritään vaikuttamaan kuluttajien mielipiteeseen yrityksen tuotteesta. Tuotteen asemoinnilla vaikutetaan kuluttajien mielikuvaan tuotteesta suhteessa kilpaileviin tuotteisiin. Asemointi sisältää tuotteen brändin luomisen asiakkaiden mieliin. (Anttila ja Iltanen 1998, 114) Kun kuluttajat tekevät ostopäätöstä tuotteesta tai palvelusta, on tuotteiden tai palveluiden arviointi lähdes mahdotonta niiden informaatiotulvan takia. Kuluttajat yksinkertaistavat ostoprosessiaan sijoittamalla tuotteet, palvelut ja yritykset kategorioihin, eli asemoimalla eri vaihtoehdot ennen ostopäätöstään. Tuotteen asema kuluttajien mielessä on monimutkainen kokonaisuus, joka koostuu havainnoista, vaikutelmista ja tunteista tuotetta kohtaan suhteessa kilpaileviin tuotteisiin. (Jobber 2001, ) Kuluttajat asemoivat tuotteita huolimatta siitä pyrkivätkö markkinoijat vaikuttamaan heidän mielipiteisiinsä. Markkinoijien tuleekin suunnitella

19 19 asemointi siten, että sillä saavutetaan suurimmat hyödyt kohdemarkkinoilla. Asemoinnin prosessiin kuuluu kolme vaihetta. Ensimmäiseksi yrityksen tulee löytää saavutettavissa olevat kilpailuedut. Toiseksi yrityksen tulee valita kilpailuetunsa. Viimeisenä vaiheena yrityksen tulee viestittää asemointi markkinoille. (Kotler & Armstrong 2004, 259) Seuraavaksi tarkastellaan näitä kolmea asemoinnin vaihetta Saavutettavissa olevien kilpailuetujen löytäminen Avain kohdeasiakkaiden voittamiseen ja säilyttämiseen on ymmärtää kohdeasiakkaita paremmin kuin kilpailevat yritykset ja siten tarjota heille enemmän arvoa. Kun yritys pystyy asemoimaan tuotteensa siten, että se tarjoaa asiakkaille ylivertaista arvoa suhteessa kilpailijoihinsa, se on saavuttanut kilpailuedun. Asemointi ei voi kuitenkaan perustua tyhjille lupauksille. Jos yritys asemoi tuotteensa mainostamalla kuluttajille markkinoiden parasta laatua ja palvelua, sen tulee myös toimittaa laadultaan ja palvelultaan paras tuote markkinoille. Tuotteen asemointi alkaa yrityksen markkinatarjouksen erilaistamisesta suhteessa kilpaileviin markkinatarjouksiin siten, että se tarjoaa kuluttajille kilpailijoita enemmän arvoa. Yrityksen tai markkinatarjouksen erilaistaminen voi perustua tuotteen, palvelun, jakelukanavan, ihmisten tai imagon erilaistamiseen. (Kotler & Armstrong 2004, 259) Kilpailuedun valinta Parhaimmillaan yrityksellä on tarjolla useita mahdollisia kilpailuetuja asemointistrategiansa perustaksi. Yrityksen tulee tällöin päättää kuinka montaa ja mitä sen erilaisuuksista se lähtee edistämään mainonnalla. Useiden markkinoijien mielestä yritysten tulisi asemoida tuotteensa tai palvelunsa vain yhden hyödyn perusteella kohdemarkkinoita varten. Toisten markkinoijien mielestä yritysten tulisi puolestaan käyttää asemoinnissa useampaa keinoa tuotteensa tai palvelunsa erilaistamiseen. Jälkimmäinen vaihtoehto tulee

20 20 kyseeseen tilanteessa, jossa kohdemarkkinoilla on jo useampia samaan ominaisuuteen erilaistuneita yrityksiä. Nykyään massamarkkinoinnin pirstoutuessa pienemmille segmenteille yritykset laajentavat asemointistrategioitaan vetoamaan useammille segmenteille. Kuitenkin toimiessaan liian monella segmentillä yritys voi kadottaa uskottavuutensa kuluttajien silmissä suhteessa yhdellä segmentillä toimiviin kilpailijoihinsa. (Kotler & Armstrong 2004, 259) Käytännössä yrityksen tulee varoa kolmea merkittävää virhettä asemoidessaan tuotetta tai palveluaan. Ensimmäinen virhe on liian vähäinen asemointi, jolloin yrityksen asemointi ei loppujen lopuksi onnistu lainkaan. Tämän seurauksena kuluttajilla on heikko mielikuva yrityksestä tai pahimmillaan kuluttajat eivät osaa muodostaa minkäänlaista mielikuvaa yrityksestä. Toinen virhe on liian voimakas asemointi. Liian voimakkaan asemoinnin seurauksena osa yrityksen tuotekategoriasta jää kokonaan ilman huomiota kuluttajien keskuudessa. Kolmas asemointiin liittyvä virhe on sekava asemointi. Tämä on seurausta esimerkiksi markkinoinnista, joka ei ole johdonmukaista pitkällä aikavälillä. Kuluttajille jää sekavasta asemoinnista hämmentävä mielikuva yrityksestä. (Kotler & Armstrong 2004, ) Yrityksen mainostaessa brändinsa erilaisuutta, sen tulee harkita kuinka tuote tai palvelu kannattaa tehdä houkuttelevaksi kuluttajien silmissä. Kaikki eroavuudet eivät ole merkityksellisiä tai niin hyödyllisiä, että niitä tulisi mainostaa kuluttajille. Yrityksen tuleekin valita huolella kuinka se erottuu kilpailijoistaan. Hyvän eroavuuden kriteerejä ovat merkityksellisyys, erikoislaatuisuus, ylivertaisuus, viestittävyys, ennalta ehkäistävyys, edullisuus ja kannattavuus. Eroavuus on merkityksellinen, kun se antaa kohdeasiakkaille korkea-arvoista hyötyä. Erikoislaatuisella eroavuudella tarkoitetaan eroavuutta, jota kilpailijat eivät tarjoa. Ylivertainen eroavuus voi olla myös kilpailijan käyttämä, mutta sen korkean laadun takia asiakas suosii ylivertaista eroavuutta. Viestittävä eroavuus on välitettävissä helposti kuluttajille. Ennalta

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU Webinaari keskiviikkona 8.11.2017 klo 17.15 17.45 Outi Kivirinta, lehtori Lapin AMK MARKKINOINNIN PÄÄTEHTÄVÄT Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Kilpailukykyisen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2014

Osavuosikatsaus 1-9/2014 Osavuosikatsaus 1-9/2014 31.10.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-9/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-9/2014 1-9/2013 Muutos % Liikevaihto 70 187 72 959-3,8 % Liikevoitto

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA 7.11.2016 RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT TARJOAVAT MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2014

Osavuosikatsaus 1-6/2014 Osavuosikatsaus 1-6/2014 8.8.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-6/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-6/2014 1-6/2013 Muutos % Liikevaihto 48 455 51 523-6,0 % Liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

F-Secure Oyj. Yhtiökokous 2013. Toimitusjohtaja Christian Fredrikson

F-Secure Oyj. Yhtiökokous 2013. Toimitusjohtaja Christian Fredrikson F-Secure Oyj Yhtiökokous 2013 Toimitusjohtaja Christian Fredrikson Protecting the irreplaceable f-secure.com 3.4. 2013 Sisältö 1. F-Secure lyhyesti 2. Taloudellinen katsaus 2012 3. Tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 Jari Salo, KTT Professori (Markkinointi) Dosentti (Digitaalinen markkinointi) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Apulaispäätoimittaja Internet Research Taloustieteen

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015 Juha Varelius 12.3.2015 Olemme kansainvälistyvä, suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys Liiketoimintamme on jaettu kahteen: Digia Finland

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 2012

Markkinoinnin perusteet 2012 Markkinoinnin perusteet 2012 CASE: Procter & Gamble Pantene XX Tehtävänanto 26.3. Aalto-yliopisto Tehtävän oppimistavoitteita Kohderyhmän löytäminen Viestin muotoilu kohderyhmälle Uudet markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Exel Compositesin strategia 2014 2018

Exel Compositesin strategia 2014 2018 Exel Compositesin strategia 2014 2018 Toimitusjohtaja Riku Kytömäki 4. marraskuuta 2014 Komposiittien markkinakysynnän odotetaan kasvavan sekä määrässä että arvossa mitattuna Komposiittimarkkinat Materiaalimarkkinoita

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Lupaavat pörssiyhtiöt tilaisuus 3.3.2015 3.3.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 3.3.2015 Nixu

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki

BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Tihilä KATSAUS VUOTEEN 2012 Ohjelmistoista palveluihin Ohjelmistoista palveluihin: Voimakas

Lisätiedot

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään!

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! Monikanavaisen viestinnän mittaaminen: https://www.vapamedia.fi/mittaaminen/

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Vinkkejä yrityksen löydettävyyden ja hakukonenäkyvyyden parantamiseen. Jukka Kumpusalo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Vinkkejä yrityksen löydettävyyden ja hakukonenäkyvyyden parantamiseen. Jukka Kumpusalo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy Vinkkejä yrityksen löydettävyyden ja hakukonenäkyvyyden parantamiseen Jukka Kumpusalo Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy Suomessa tehdään joka päivä 30 yli miljoonaa Google-hakua KILPAILUETU Sen pitää olla

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä.

Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä. Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä. Brändi on kuluttajan kokemaa lisäarvoa toimialan muihin palveluihin

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. Rakennuslehti 18.12.2012 EMC Talotekniikka myydään Hollantiin EMC Talotekniikka Oy myydään hollantilaiselle teknisten palveluiden toimittaja Royal Imtech N.V.:lle. EMC Talotekniikan nykyiset omistajat

Lisätiedot

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick.

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick. Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa CEO, Teemu Neiglick. Omnicom MediaGroup Finland: ToinenPHD, OMD Finland & Ainoa Resolution

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Toimialakohtaisen verkkomarkkinoinnin vaikutus asiakashankinnan tehokkuuteen

Toimialakohtaisen verkkomarkkinoinnin vaikutus asiakashankinnan tehokkuuteen Tatu Mäkijärvi 28.4.2015 Espoo Ohjaaja: Mikko Lehmuskoski Valvoja: Heikki Hämmäinen Sisältö Tausta Tavoitteet Toimenpiteet Tulokset Johtopäätökset Jatkotutkimus Oppex 2011 perustettu kasvuyritys 5 työntekijää

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing Pörssi-ilta, Jyväskylä 21.3.2017 Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing We connect bricks and clicks, front and end Digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut myymälästä verkkoon suomalaisille ja globaaleille asiakkaille

Lisätiedot

TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA

TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA Rucola Plus/Internet markkinointi ja myynti -toteutus Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma (OSKE) SISÄLLYS 1 Yhteenveto... 3 2 Rucola Plus/Internet-markkinointi

Lisätiedot

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Sanoma pähkinänkuoressa Yksi Euroopan johtavista mediayhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus Markkinajohtaja valituissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura)

1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) SOPIMUS VERKKOKUMPPANUUTEEN OSALLISTUMISESTA 1. Osapuolet 1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) 2. Sopimuksen tausta ja

Lisätiedot