ONLINE-POKERIHUONEIDEN KOHDISTETTU MARKKINOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONLINE-POKERIHUONEIDEN KOHDISTETTU MARKKINOINTI"

Transkriptio

1 Jaakko Kuoppa ONLINE-POKERIHUONEIDEN KOHDISTETTU MARKKINOINTI Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä

2 TIIVISTELMÄ Kuoppa, Jaakko Juhani Online-pokerihuoneiden kohdistettu markkinointi. / Jaakko Kuoppa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. Pro gradu -tutkielma Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää kuinka online-pokerihuoneet kohdistavat markkinointiaan ottaen samalla huomioon lainsäädännön toimialalle asettamat rajoitteet. Online-pokerihuoneet kilpailevat samoista markkinasegmenteistä lähes samanlaisilla tuotteilla. Kohdemarkkinat ovat valtavat, mutta kaikille ei riitä asiakkaita. Online-pokerihuoneiden tulee tavoittaa kohderyhmänsä kilpailijoitaan paremmin ja ennen kaikkea pystyttävä säilyttämään asiakassuhteensa. Ongelmalliseksi asian tekee ristiriitainen lainsäädäntö eri markkina-alueiden kesken sekä asiakkaiden helppo siirtyminen kilpailevien yritysten välillä. Tässä tutkielmassa perehdytään kirjallisuustutkimuksen avulla kohdistettuun markkinointiin ja online-markkinointiin. Tämän jälkeen käytetään verkkolähteitä kuvattaessa online-uhkapelimarkkinoita ja lainsäädännön aiheuttamia vaikutuksia online-uhkapelimarkkinoihin. Lopuksi käsitellään online-pokerihuoneiden kohdistettua markkinointia kirjallisten lähteiden sekä tapaustutkimuksen tavoin käytettävien omien havaintojen perusteella. AVAINSANAT: kohdistettu markkinointi, segmentointi, markkinoihin kohdistuminen, asemointi, kumppanuusmarkkinointi, kohdemarkkinat, onlineuhkapelimarkkinat, online-pokerihuone, lainsäädäntö

3 ABSTRACT Kuoppa, Jaakko Juhani Target marketing of online poker rooms. / Jaakko Kuoppa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. Master s thesis in Computer Science and Information Systems The purpose of this thesis is to define how online poker rooms can use target marketing as a part of their business and also to take into account the industry constraints set by legislation. Online poker rooms are competing with each other at the same market segments offering almost same kinds of products. Target markets are huge but there are not enough customers for everyone. Online poker rooms must compete in reaching their target markets and also sustain once created customer relationships. The situation is problematic because customer relationships are hard to maintain and there are considerable differences in legislations between the market areas. In this thesis target marketing and online marketing are discussed based on literary research. This is followed by a discussion about the online gambling markets and legislation based on online sources. Finally target marketing of online poker rooms is presented based on literary sources and empirical observations. KEYWORDS: target marketing, segmentation, market targeting, positioning, affiliate marketing, target market, online gambling market, online poker room, legislation

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tutkimuksen tausta ja aihepiiri Keskeisimmät käsitteet Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät Työn rakenne KOHDISTETTU MARKKINOINTI Kohdistetun markkinoinnin tausta Markkinoiden segmentointi Maantieteellinen segmentointi Demograafinen segmentointi Psykograafinen segmentointi Käyttäytymiseen perustuva segmentointi Markkinoihin kohdistuminen Markkinasegmenttien arviointi Kohdemarkkinasegmenttien valinta Massamarkkinointi Segmentoitu markkinointi Täsmämarkkinointi Mikromarkkinointi Asemointi Saavutettavissa olevien kilpailuetujen löytäminen Kilpailuedun valinta Asemoinnin välittäminen kohdemarkkinoille Internetin vaikutuksia markkinointiin Segmenttien tarkempi jaottelu Lyhyemmät markkinointistrategioiden ajanjaksot Markkinointityön parempi seurattavuus Markkinointistrategian ja liiketoimintastrategian kehittyvä integraatio Online-yritysten kohdistettu markkinointi Online-yritysten kumppanuusmarkkinointi ONLINE-UHKAPELIMARKKINAT Online-uhkapelimarkkinoiden historia ja tulevaisuus Online-uhkapeliyritykset Kasvavat online-pokerimarkkinat LAINSÄÄDÄNNÖN VAIKUTUKSIA ONLINE- UHKAPELIMARKKINOIHIN Online-uhkapelimarkkinoiden valvonta ja rajoittaminen... 36

5 4.2 Lainsäädäntö Yhdysvalloissa Lainsäädäntö Euroopassa Lainsäädäntö Suomessa ONLINE-POKERIHUONEIDEN MARKKINOIDEN SEGMENTOINTI Integroitu viitekehys markkinoiden segmentoinnille Asiakkaiden ominaisuudet Tuotteen ominaisuudet Integroidun viitekehyksen käyttö markkinoiden segmentoinnissa Online-pokerihuoneiden asiakassegmentointi Maantieteellinen sijainti Demograafiset ominaisuudet Käyttäytyminen Online-pokerihuoneiden tuotesegmentointi Hinta-laatu segmentointi Markkinoiden olemus Tuotteen laatu Palvelu ja jakelukanavat Tekniikka ONLINE-POKERIHUONEIDEN MARKKINOIHIN KOHDISTUMINEN JA ASEMOINTI Markkinoihin kohdistuminen Massamarkkinointi Segmentoitu markkinointi Täsmämarkkinointi Kumppanuusmarkkinointi Asemointi Online-pokerihuoneiden kilpailuedut Online-pokerihuoneiden asemoinnin välittäminen kohdemarkkinoille YHTEENVETO LÄHDELUETTELO... 77

6 1 JOHDANTO Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tausta, aihepiiri, keskeisimmät käsitteet, tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät sekä työn rakenne. 1.1 Tutkimuksen tausta ja aihepiiri Uhkapelaaminen ja vedonlyönti ovat siirtyneet viimeisen vuosikymmenen aikana Internetiin. Kilpailu on muodostunut erittäin kovaksi ja perinteisten uhkapeliyritysten on ollut pakko siirtää palvelunsa kokonaan tai osittain Internetiin. Vuosituhannen vaihteen jälkeen erityisesti pokeriin erikoistuneet online-pokerihuoneet ovat lyöneet itsensä läpi ja niiden kasvu jatkuu vuoteen 2007 tultaessa voimakkaana. Tästä johtuen kilpailu online-pokerihuoneiden välillä on poikkeuksellisen kovaa, joka näkyy kuluttajille muun muassa aggressiivisena markkinointina. Alan ollessa kovin nuori, sitä koskeva lainsäädäntö on erittäin hajanainen. Lainsäädäntö elää murroksen aikaa ja muutoksia eri valtioiden suhtautumisessa online-uhkapelaamista kohtaan nähdään jatkuvasti. Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään kuinka online-pokerihuoneet kohdistavat markkinointiaan ottaen samalla huomioon lainsäädännön asettamat rajoitteet. 1.2 Keskeisimmät käsitteet Seuraavaksi esitellään tutkielman kannalta merkittävimmät sekä lukijalle selvitystä vaativat käsitteet. Kohdistettu markkinointi (target marketing) on syrjäyttänyt massamarkkinoinnin ja se pitää sisällään kolme vaihetta: (1) markkinoiden segmentoinnin, (2) markkinoihin kohdistumisen (market targeting) sekä (3) asemoinnin. (Kotlerin ja Armstrongin 2004, 238)

7 Markkinoiden segmentoinnilla (market segmentation) markkinat pyritään jakamaan tunnistettaviin markkinasegmentteihin eri tekijöiden mukaan. Markkinoita voidaan segmentoida asiakkaiden tai tuotteiden ominaisuuksien perusteella. Segmentoinnin tuloksena muodostuvat kohdemarkkinat. (Boyd ja Massy 1972, 87) Markkinoihin kohdistumisella (market targeting) pyritään tavoittamaan segmentoinnin tuloksena muodostuneet kohdemarkkinat. Markkinoihin kohdistumisen strategiana voidaan käyttää massamarkkinointia, segmentoitua markkinointia, täsmämarkkinointi, mikromarkkinointia tai kumppanuusmarkkinointia. (Jobber 2001) Asemointi (positioning) eli positiointi tehdään kohdemarkkinassa ja se osoittaa, kuinka kyseisellä segmentillä voidaan kilpailla mahdollisimman tehokkaasti. Tuotteen asema on se paikka ostajan mielessä, jonka se valloittaa segmentissään. Asemointia ei siis tehdä tuotteelle, vaan se tehdään kohdeasiakkaan mieleen ja sinne tuotteelle suunnitellaan mielikuva (imago) suhteessa kilpailijoihin. (Anttila ja Iltanen 1998, 114) Online-pokerihuoneet (online poker room) ovat online-uhkapeliyrityksiä, jotka tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden pelata keskenään pokeria Internetin välityksellä. Reikki (rake) on keskeinen osa online-pokerihuoneiden ansaintalogiikkaa. Online-pokerihuoneet tekevät pääosan tuotoistaan veloittamalla reikkiä asiakkaiden pelaamista poteista. Reikin osuus on yleensä noin 5 % pelattavista poteista. 1.3 Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät Tutkimusongelma on jaettavissa kahteen ongelmaan seuraavasti:

8 Kuinka eri valtioiden lainsäädäntö vaikuttaa onlineuhkapelimarkkinoihin? Kuinka online-pokerihuoneet kohdistavat markkinointiaan ottaen huomioon lainsäädännön toimialalle asettamat rajoitteet? Tutkimus tehdään osin kirjallisuuteen perustuvana käsitteellis-teoreettisena tutkimuksena kohdistetusta markkinoinnista, osin tapaustutkimuksena, jossa havainnoidaan ja analysoidaan online-uhkapelimarkkinoihin kohdistuvaa lainsäädäntöä sekä online-pokerihuoneiden kohdistettua markkinointia. 1.4 Työn rakenne Tutkielma sisältää seitsemän lukua johdannon ollessa niistä ensimmäinen. Luvussa 2 käsitellään kirjallisuuskatsauksen avulla kohdistetun markkinoinnin perusteita sekä Internetin vaikutuksia kohdistettuun markkinointiin. Luvussa 3 perehdytään online-uhkapelimarkkinoihin ja erityisesti onlinepokerimarkkinoihin. Luku 4 keskittyy online-uhkapelimarkkinoita koskevaan lainsäädäntöön. Luvuissa 5 ja 6 tarkastellaan online-pokerihuoneiden kohdistettua markkinointia siten, että luvussa 5 perehdytään markkinoiden segmentointiin ja luvussa 6 tarkastellaan markkinoihin kohdistumista ja asemointia. Luvussa 7 vedetään yhteen koko tutkielma pääpainon ollessa tutkimusongelmiin vastaavilla tärkeimmillä havainnoilla.

9 9 2 KOHDISTETTU MARKKINOINTI Tässä luvussa käsitellään kirjallisuuskatsauksen avulla kohdistetun markkinoinnin perusteita sekä Internetin vaikutuksia markkinointiin. 2.1 Kohdistetun markkinoinnin tausta Nykypäivänä yritykset tiedostavat, etteivät ne voi vedota samalla tavalla kaikkiin asiakkaisiinsa. Vain muutamat tuotteet ja palvelut pystyvät täyttämään kaikkien markkinoilla olevien asiakkaiden tarpeet. Tämä johtuu asiakkaiden suuresta määrästä, laajasta maantieteellisestä levinneisyydestä sekä tarpeiden ja ostokäytäntöjen moninaisuudesta. (Jobber 2001, 185) Yritykset ovat samalla tulleet valikoivimmiksi asiakkaidensa suhteen, jonka seurauksena massamarkkinointi on saanut tehdä tilaa kohdistetulle markkinoinnille. Kotlerin ja Armstrongin (2004, 238) mukaan kohdistetulla markkinoinnilla (target marketing) on kolme vaihetta: (1) markkinoiden segmentointi, (2) markkinoihin kohdistuminen (market targeting) ja (3) asemointi. Seuraavaksi perehdytään tarkemmin kuhunkin kohdistetun markkinoinnin vaiheeseen. 2.2 Markkinoiden segmentointi Useimmat markkinat voidaan jakaa pienempiin osakokonaisuuksiin kuluttajien ominaisuuksien mukaan. Markkinoiden jakamista pienempiin osakokonaisuuksiin kutsutaan segmentoinniksi ja sen tuloksena syntyviä pienempiä osakokonaisuuksia markkinasegmenteiksi.. Jako suoritetaan asiakkaiden ominaisuuksien perusteella, joita voivat olla muun muassa heidän ikänsä, elämäntyylinsä, asenteensa tai sijaintinsa. Yritykset segmentoivat markkinoitaan, koska suurilta markkinoilta löytyy useita pienempiä asiakasryhmiä, joiden tarpeita ei pystytä tyydyttämään vain yhdellä tuotteella tai palvelulla. (Mohammed, Fisher, Jaworski ja Paddison 2001, 92-99)

10 10 Jobber (2001, 185) määrittelee markkinoinnin segmentoinnin seuraavasti: Yksilöiden tai organisaatioiden tunnistamista, joilla on samankaltaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi markkinointistrategian määräytymiseen. Kotlerin ja Armstrongin (2004, 239) mukaan markkinoiden segmentoinnilla yritykset pyrkivät paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Markkinat koostuvat asiakkaista, jotka eroavat toisistaan yhdellä tai useammalla tavalla. Erot asiakkaiden välillä voivat muodostua asiakkaiden tarpeista, varallisuudesta, maantieteellisestä sijainnista sekä ostokäyttäytymisestä. Markkinoiden segmentoinnilla yritykset jakavat suuria, heterogeenisiä markkinoita pienemmiksi segmenteiksi. Pienemmät segmentit voidaan tavoittaa tehokkaammin tuotteilla ja palveluilla, jotka vastaavat segmentteihin kuuluvien kuluttajien tarpeita. Markkinoiden segmentoinnin jälkeen yrityksen tulisi tietää mitkä ovat sen markkinasegmentit, kuinka markkinasegmenttien toimintaan pystytään vaikuttamaan sekä kuinka kunkin segmentin asiakkaat käyttäytyvät. (Mohammed ym. 2001, 92). Valitettavasti usein markkinoiden segmentoinnissa ei päästä lopulliseen tavoitteeseen, jolloin saavutetaan joko helposti tunnistettavissa, mutta merkityksetön segmentti, tai merkityksellinen segmentti, joka ei ole helposti tavoitettavissa. Segmentoinnilla tähdätään markkinasegmentteihin, jotka ovat sekä helposti tavoitettavissa että merkityksellisiä yrityksen kannalta. (Mohammed ym. 2001, 48) Markkinoita voidaan segmentoida usealla tavalla. Seuraavaksi tavoista käsitellään merkittävimpiä, joita ovat maantieteellinen, demograafinen, psykograafinen sekä käyttäytymiseen perustuva segmentointi.

11 Maantieteellinen segmentointi Maantieteellinen segmentointi tarkoittaa markkinoiden jakamista maantieteellisiin osiin kuten valtioihin, osa-valtioihin, maakuntiin, kaupunkeihin tai asuinalueisiin. Maantieteellisen segmentoinnin jälkeen yritys voi päättää toimia tietyllä tai tietyillä alueilla tai kohdentaa toimintaansa huomioonottaen kunkin maantieteellisen alueen ominaiset tarpeet. (Jobber 2001, 195) Demograafinen segmentointi Demograafisessa segmentoinnissa markkinat on jaettu ryhmiin demograafisten muuttujien perusteella. Yleisimmin käytettyjä demograafisia muuttujia ovat ikä, perheen koko, perheen ikäjakauma, sukupuoli, tulot, ammatti, koulutus, uskonto, rotu, sukupolvi, kansallisuus sekä yhteiskuntaluokka. Demograafiset muuttujat ovat suosituin lähtökohta jaettaessa asiakkaita ryhmiin. Yksi syy tähän on, että kuluttajien toiveet, mieltymykset ja tarpeet ovat usein vahvasti yhteydessä demograafisiin muuttujiin. Toiseksi demograafisia muuttujia on helppo mitata. Lisäksi demograafisia tekijöitä käytetään avuksi arvioitaessa markkinoiden kokoa ja mediaa, jolla kohdeyleisö saavutetaan. (Boyd ja Massy 1972, 93) Psykograafinen segmentointi Psykograafisessa segmentoinnissa asiakkaat jaetaan ryhmiin heidän elämäntyylin, persoonallisuuden tai arvojen perusteella. Saman demograafisen ryhmän asiakkaat voivat kuulua hyvin erilaisiin ryhmiin psykograafisten muuttujien perusteella. Esimerkiksi elämäntyylin perusteella asiakkaat ovat jaettavissa asenteiden, mielenkiinnon kohteiden ja harrastusten pohjalta. Elämäntyylejä pohdittaessa kuluttajat ovat jaettaessa osittain kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä pitää aikaa rahaa tärkeämpänä ja toinen puolestaan

12 12 päinvastoin. Yritykset valmistavat aikaa arvostaville kuluttajille tuotteita, jotka ovat ennen kaikkea helppokäyttöisiä. Rahaa arvostaville kuluttajille yritykset puolestaan tuottavat matala hintaisia tuotteita ja palveluita. (Jobber 2001, 192) Kun kuluttajat on jaettu segmentteihin persoonallisuutensa perusteella, yritykset kohdistavat tietyn brändin omaavia tuotteita ja palveluita tietyille ryhmille. Näin yritetään vedota kuluttajien persoonallisuuteen tuotteen brändin avulla. (Kotler 2003, 292) Kuluttajia jaetaan ryhmiin myös heidän arvojensa perusteella. Ydin arvot ohjaavat kuluttajien mieltymyksiä ja valintoja pitkällä aikavälillä. Ydin arvot ovat pysyvämpiä ja merkityksellisempiä psykograafisia muuttujia kuin käyttäytyminen ja asenteet. Markkinoijat jotka segmentoivat kuluttajia heidän arvojensa perusteella uskovat, että vetoamalla ihmisten sisimpään he voivat vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. (Kotler 2003, 292) Käyttäytymiseen perustuva segmentointi Käyttäytymiseen perustuvassa segmentoinnissa asiakkaat jaetaan ryhmiin sen perusteella, mitä he tietävät tietystä tuotteesta, mikä heidän asenteensa on tiettyä tuotetta kohtaan, kuinka he käyttävät tiettyä tuotetta tai kuinka he reagoivat tiettyyn tuotteeseen. Useat markkinoijat uskovat, että käyttäytymistapoja kuvaavat muuttujat ovat paras lähtökohta markkina segmenttien muodostamiseen. (Kotler ja Armstrong 2004, 244) Asiakkaat voidaan jakaa segmentteihin ajankohtien mukaan, jolloin he keksivät ostaa tietyn tuotteen, ostavat tuotteen tai kuluttavat tuotetta. Tämänkaltainen sopivaan ajankohtaan sidottu segmentointi auttaa yrityksiä kasvattamaan tuotteensa käyttöä. Yritykset tarkastelevat ihmisten merkittäviä elämänmuutoksia tapahtumina, jotka herättävät uusia tarpeita. Esimerkiksi lapsen syntyminen perheeseen synnyttää valtavan määrän uusia tarpeita, jotka lapsen vanhemmat tulevat tyydyttämään. (Jobber 2001, 189)

13 13 Jobberin (2001, 189) mukaan yksi käyttäytymiseen perustuva segmentointi on jakaa ihmiset ryhmiin sen perusteella, mitä hyötyjä kukin hakee tietyltä tuotteelta. Ihmisten välillä on paljon eroja sen suhteen, mitä kukin tietyltä tuotteelta haluaa. Esimerkiksi autoa ostaessaan yhden kuluttajan ostomotiivina voi olla nautinto, jonka hän saa autoa ajaessaan. Toinen kuluttaja ostaa auton parantaakseen imagoaan ja kolmas käytännön syistä päästäkseen paikasta A paikkaan B. Kuluttajat voidaan jakaa segmentteihin myös tuotteen tai palvelun kulutuksen perusteella. Näin on eroteltavissa viisi kuluttajaryhmää, joihin kuuluvat kuluttajat, jotka eivät käytä tuotetta, tuotteen entiset kuluttajat, mahdolliset tuotteen kuluttajat, ensikertaa tuotetta käyttävät kuluttajat sekä säännöllisesti tuotetta käyttävät kuluttajat. Kuluttajien kesken voidaan tehdä jako myös tuotteen tai palvelun määrällisen kulutuksen suhteen. Tärkeimmän segmentin muodostavat tällöin kuluttajat, jotka usein ovat määrällisesti pieni osa kuluttajista, mutta kuluttavat suurimman osan tarjolla olevasta tuotteesta tai palvelusta. (Kotler 2003, 294) 2.3 Markkinoihin kohdistuminen Kun markkinoiden segmentointi on tehty, tulee yrityksen kohdistaa markkinansa valitsemalla yksi tai useampi markkinasegmenteistä (Kotler & Armstrong 2004, 251). Yrityksen valitsemasta markkinasegmentistä tai - segmenteistä käytetään nimeä kohdemarkkinat (Mohammed ym. 2001, 92). Seuraavaksi tarkastellaan kuinka yritykset arvioivat ja valitsevat kohdemarkkinansa Markkinasegmenttien arviointi Arvioitaessa eri markkinasegmenttejä yrityksen tulee ottaa huomioon kolme tekijää: segmentin koko ja kasvu, segmentin rakenteellinen houkuttelevuus ja

14 14 yrityksen tavoitteet ja resurssit. Ensimmäiseksi yrityksen tulee kerätä ja analysoida tietoa segmentin myynneistä, kasvulukemista ja odotetusta tuotosta. Yritys on kiinnostunut segmenteistä, jotka ovat oikean kokoisia ja näyttävät kasvavan tulevaisuudessa. Kuitenkin segmentin koko ja sen kasvuennuste ovat suhteellisia tekijöitä. Suurimmat ja nopeimmin kasvavat segmentit eivät aina ole houkuttelevimpia segmenttejä yrityksille. Esimerkiksi pienillä yhtiöillä ei välttämättä ole tarpeeksi resursseja palvelemaan kaikkein suurimpia segmenttejä. Kova kilpailu on toinen tekijä joka laskee suurten ja kasvavien segmenttien puoleensavetävyyttä. (Kotler & Armstrong 2004, 251) Yrityksen tulee myös tutkia segmentin rakenteellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat segmentin kehittymiseen pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi jos segmentillä on jo useampi aggressiivinen kilpailija, laskee se segmentin houkuttelevuutta. Mahdollisten korvaavien tuotteiden olemassaolo sekä ostajien etulyöntiasema suhteessa myyjiin laskee myös segmentin houkuttelevuutta. (Jobber 2001, 202) Vaikka segmentti olisi oikean kokoinen, sillä olisi hyvä kasvuennuste sekä se olisi rakenteellisesti houkutteleva, yrityksen tulee kuitenkin harkita sen omia tavoitteita ja resursseja suhteessa segmenttiin. Jotkin houkuttelevat segmentit voidaan kadottaa hetkessä, koska yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet poikkeavat paljolti segmentin valloittamiseen tarvittavasta strategiasta. Yrityksen tulee ottaa huomioon onko sillä tarvittavia taitoja ja resursseja onnistuakseen segmentillä. Jos yrityksellä on puutteita vahvuuksissa joita tarvitaan segmentin valloittamiseen, sen ei tulisi astua kyseiselle segmentille. Yrityksen tulisikin astua vain segmenteille, joissa sillä on etulyönti asema kilpailijoihinsa tarjoamalla kuluttajille kilpailijoita parempia tuotteita. (Kotler & Armstrong 2004, 251)

15 Kohdemarkkinasegmenttien valinta Kun markkinasegmentit on arvioitu, tulee yrityksen valita mille segmentille tai segmenteille se tähtää. Lopulliset segmentit muodostavat yrityksen kohdemarkkinat. Kohdemarkkinat koostuvat ostajista, joilla on samanlaisia tarpeita tai ominaispiirteitä joita yritys päättää palvella. (Kotler & Armstrong 2004, 251) Kotlerin ja Armstrongin (2004, 252) mukaan ostajilla on henkilökohtaisia tarpeita ja toiveita, jolloin yritys voisi nähdä jokaisen ostajan omana kohdemarkkinana. Ihannetilanteessa yritys pystyisi suunnittelemaan jokaiselle ostajalle oman markkinointiohjelman. Vaikka jotkut yritykset pyrkivätkin palvelemaan ostajia yksilöllisesti, suurin osa yrityksistä kohdentaa markkinointinsa yhdelle tai useammalle markkinasegmentille. Käytännössä kohdistettu markkinointi voidaan toteuttaa usealla tasolla, joiden ääripäät ovat massamarkkinointi ja yllä viitattu yksilöllinen markkinointi. Seuraavaksi käydään läpi markkinoihin kohdistumisen eri tasoja Massamarkkinointi Yrityksen käyttäessä massamarkkinointia strategianaan se pyrkii tähtäämään koko markkinoille yhdellä tarjouksella. Tällöin yrityksen ei tarvitse välittää eroista markkinasegmenttien välillä. Massamarkkinoinnin strategiana on keskittyä sellaisiin kuluttajien tarpeisiin, jotka ovat yleisiä, eikä niinkään ominaisia vain tietylle markkinasegmentille. Yritys suunnittelee tuotteen ja markkinointiohjelman, joka vetoaa mahdollisimman suureen määrään ostajista. Yritys luottaa massajakeluun sekä joukkomainontaan ja se pyrkii luomaan tuotteestaan ensiluokkaisen kuvan kuluttajien keskuudessa. Massamarkkinoinnin ongelmana on kehittää tuote tai palvelu, joka tyydyttää kaikkia asiakkaita. Lisäksi massamarkkinoijilla on usein vaikeuksia kilpailla yritysten kanssa, jotka ovat keskittyneet tiettyyn tuotteeseen. Tiettyyn

16 16 tuotteeseen keskittyneet yritykset pystyvät palvelemaan kuluttajia massamarkkinoijia paremmin. (Jobber 2001, ) Segmentoitu markkinointi Dattan (1996, 797) mukaan tänä päivänä massamarkkinointi on kuollut. Asiakkaat ovat tulleet valikoivimmiksi ja haluavat yksilöidympiä tuotteita. Markkinoiden segmentointi ja tuotteiden mukauttaminen ovat muodostuneet aseiksi, joilla yritykset kilpailevat keskenään globaalissa nopeasti muuttuvassa kilpailuympäristössä. Näin ollen markkinoiden rakenteen ja segmentoinnin ymmärtäminen on elintärkeää yrityksen kilpailukyvylle. Yrityksen käyttäessä segmentoitua markkinointistrategiaa se tähtää usealle markkinasegmentille tarjoten jokaiselle segmentille omanlaisensa tuotteen tai palvelun. Tällä yritykset pyrkivät saavuttamaan korkeampia myyntilukuja ja vakaampaa asemaa valitsemillaan segmenteillä. Vahvan aseman luonti usealla segmentillä on kannattavampaa kuin massamarkkinointi kaikilla segmenteillä. (Kotler & Armstrong 2004, 252) Segmentoidun markkinoinnin haittoina voidaan pitää kasvavia kaupankäynnin kustannuksia. Kaupankäynnin kustannukset segmentoidussa markkinoinnissa ovat suhteessa suuremmat verrattuna massamarkkinointiin. Ero on selitettävissä skaalaedulla. Segmentoidussa markkinoinnissa skaalaetu menetetään, kun yhden tuotteen sijasta valmistetaan viittä eri tuotetta. Usealla markkinasegmentillä toimimisesta aiheutuu lisäkustannuksia myös markkinatutkimuksiin, ennustuksiin, myyntianalyyseihin ja mainoskampanjoihin. Yrityksen toimiessa usealla segmentillä sen tulee kasvattaa myyntiään kattaakseen nousseet kustannukset. (Jobber 2001, 204)

17 Täsmämarkkinointi Yritykset, joiden resurssit ovat rajalliset, päätyvät usein täsmämarkkinointiin. Täsmämarkkinoinnilla yritykset eivät pyri saamaan pientä osuutta suurista markkinoista vaan suuren osan tietystä segmentistä tai markkinaraosta. Segmenttien ollessa suuria ne kiinnostavat useampaa kilpailijaa. Pienemmillä segmenteillä markkinaraot ovat pienempiä ja ne houkuttelevat vain yhtä tai muutamaa kilpailijaa. Täsmämarkkinoinnin avulla yritys voi saavuttaa vahvan markkina-aseman pienemmällä segmentillä. Vahva asema perustuu tehokkaaseen markkinointiin, jolla se pystyy voittamaan suuremmat yritykset, jotka eivät ole keskittyneet juuri tähän segmenttiin tai markkinarakoon. Tehokas markkinointi pitää sisällään tuotteen tai palvelun kehittämistä, kanavointia ja kommunikointia valitulle segmentille tai markkinaraolle. (Jobber 2001, 2005) Täsmämarkkinointi voi olla erittäin tuottavaa. Samalla se sisältää normaalia enemmän riskejä. Yritys, joka on valinnut täsmämarkkinoinnin strategiakseen, on täysin riippuvainen segmentistä, jolla se toimii. Yritys on vaikeuksissa jos segmentti häviää kokonaan tai osittain. Myös segmentin kasvu saattaa aiheuttaa ongelmia, koska silloin siitä kiinnostuu myös suuremmat kilpailijat. (Kotler & Armstrong 2004, 254) Mikromarkkinointi Segmentointi- ja täsmämarkkinoijat kohdentavat tarjouksensa ja markkinointiohjelmansa tietyille markkinasegmenteille ja markkinaraoille. Kuitenkaan ne eivät yksilöi tarjouksiaan jokaiselle yksittäiselle asiakkaalle. Mikromarkkinoinnin tarkoituksena on räätälöidä tuotteet ja markkinointiohjelmat vastaamaan jokaista sijaintia tai asiakasta. Mikromarkkinointi voidaan jakaa paikalliseen ja yksilölliseen markkinointiin. (Jobber 2001, 205)

18 18 Paikallinen markkinointi pitää sisällään brändien ja mainonnan räätälöimisen vastaamaan paikallista asiakaskuntaa. Asiakaskunnat voivat muodostua kaupungeista, asuinalueista ja jopa tietyistä kaupoista. Paikallisen markkinoinnin varjopuolia ovat menetetty skaalaetu sekä logistiikasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Lisäksi tuotteen brändi voi heikentyä, jos sitä markkinoidaan eri tavoin sijainnista riippuen. (Kotler & Armstrong 2004, 254) Kohdistetun markkinoinnin toinen ääripää on yksilöllinen markkinointi. Yksilöllisen markkinoinnin tarkoitus on räätälöidä tuotteet ja markkinointiohjelmat vastaamaan jokaisen asiakkaan omia tarpeita ja toiveita. Jobber 2001, 205) 2.4 Asemointi Kun yritys on löytänyt itselleen sopivat markkinasegmentit joilla toimia, tulee yrityksen valita mitkä asemat se pyrkii valloittamaan kyseisiltä segmenteiltä. Tuotteen asemoinnilla pyritään vaikuttamaan kuluttajien mielipiteeseen yrityksen tuotteesta. Tuotteen asemoinnilla vaikutetaan kuluttajien mielikuvaan tuotteesta suhteessa kilpaileviin tuotteisiin. Asemointi sisältää tuotteen brändin luomisen asiakkaiden mieliin. (Anttila ja Iltanen 1998, 114) Kun kuluttajat tekevät ostopäätöstä tuotteesta tai palvelusta, on tuotteiden tai palveluiden arviointi lähdes mahdotonta niiden informaatiotulvan takia. Kuluttajat yksinkertaistavat ostoprosessiaan sijoittamalla tuotteet, palvelut ja yritykset kategorioihin, eli asemoimalla eri vaihtoehdot ennen ostopäätöstään. Tuotteen asema kuluttajien mielessä on monimutkainen kokonaisuus, joka koostuu havainnoista, vaikutelmista ja tunteista tuotetta kohtaan suhteessa kilpaileviin tuotteisiin. (Jobber 2001, ) Kuluttajat asemoivat tuotteita huolimatta siitä pyrkivätkö markkinoijat vaikuttamaan heidän mielipiteisiinsä. Markkinoijien tuleekin suunnitella

19 19 asemointi siten, että sillä saavutetaan suurimmat hyödyt kohdemarkkinoilla. Asemoinnin prosessiin kuuluu kolme vaihetta. Ensimmäiseksi yrityksen tulee löytää saavutettavissa olevat kilpailuedut. Toiseksi yrityksen tulee valita kilpailuetunsa. Viimeisenä vaiheena yrityksen tulee viestittää asemointi markkinoille. (Kotler & Armstrong 2004, 259) Seuraavaksi tarkastellaan näitä kolmea asemoinnin vaihetta Saavutettavissa olevien kilpailuetujen löytäminen Avain kohdeasiakkaiden voittamiseen ja säilyttämiseen on ymmärtää kohdeasiakkaita paremmin kuin kilpailevat yritykset ja siten tarjota heille enemmän arvoa. Kun yritys pystyy asemoimaan tuotteensa siten, että se tarjoaa asiakkaille ylivertaista arvoa suhteessa kilpailijoihinsa, se on saavuttanut kilpailuedun. Asemointi ei voi kuitenkaan perustua tyhjille lupauksille. Jos yritys asemoi tuotteensa mainostamalla kuluttajille markkinoiden parasta laatua ja palvelua, sen tulee myös toimittaa laadultaan ja palvelultaan paras tuote markkinoille. Tuotteen asemointi alkaa yrityksen markkinatarjouksen erilaistamisesta suhteessa kilpaileviin markkinatarjouksiin siten, että se tarjoaa kuluttajille kilpailijoita enemmän arvoa. Yrityksen tai markkinatarjouksen erilaistaminen voi perustua tuotteen, palvelun, jakelukanavan, ihmisten tai imagon erilaistamiseen. (Kotler & Armstrong 2004, 259) Kilpailuedun valinta Parhaimmillaan yrityksellä on tarjolla useita mahdollisia kilpailuetuja asemointistrategiansa perustaksi. Yrityksen tulee tällöin päättää kuinka montaa ja mitä sen erilaisuuksista se lähtee edistämään mainonnalla. Useiden markkinoijien mielestä yritysten tulisi asemoida tuotteensa tai palvelunsa vain yhden hyödyn perusteella kohdemarkkinoita varten. Toisten markkinoijien mielestä yritysten tulisi puolestaan käyttää asemoinnissa useampaa keinoa tuotteensa tai palvelunsa erilaistamiseen. Jälkimmäinen vaihtoehto tulee

20 20 kyseeseen tilanteessa, jossa kohdemarkkinoilla on jo useampia samaan ominaisuuteen erilaistuneita yrityksiä. Nykyään massamarkkinoinnin pirstoutuessa pienemmille segmenteille yritykset laajentavat asemointistrategioitaan vetoamaan useammille segmenteille. Kuitenkin toimiessaan liian monella segmentillä yritys voi kadottaa uskottavuutensa kuluttajien silmissä suhteessa yhdellä segmentillä toimiviin kilpailijoihinsa. (Kotler & Armstrong 2004, 259) Käytännössä yrityksen tulee varoa kolmea merkittävää virhettä asemoidessaan tuotetta tai palveluaan. Ensimmäinen virhe on liian vähäinen asemointi, jolloin yrityksen asemointi ei loppujen lopuksi onnistu lainkaan. Tämän seurauksena kuluttajilla on heikko mielikuva yrityksestä tai pahimmillaan kuluttajat eivät osaa muodostaa minkäänlaista mielikuvaa yrityksestä. Toinen virhe on liian voimakas asemointi. Liian voimakkaan asemoinnin seurauksena osa yrityksen tuotekategoriasta jää kokonaan ilman huomiota kuluttajien keskuudessa. Kolmas asemointiin liittyvä virhe on sekava asemointi. Tämä on seurausta esimerkiksi markkinoinnista, joka ei ole johdonmukaista pitkällä aikavälillä. Kuluttajille jää sekavasta asemoinnista hämmentävä mielikuva yrityksestä. (Kotler & Armstrong 2004, ) Yrityksen mainostaessa brändinsa erilaisuutta, sen tulee harkita kuinka tuote tai palvelu kannattaa tehdä houkuttelevaksi kuluttajien silmissä. Kaikki eroavuudet eivät ole merkityksellisiä tai niin hyödyllisiä, että niitä tulisi mainostaa kuluttajille. Yrityksen tuleekin valita huolella kuinka se erottuu kilpailijoistaan. Hyvän eroavuuden kriteerejä ovat merkityksellisyys, erikoislaatuisuus, ylivertaisuus, viestittävyys, ennalta ehkäistävyys, edullisuus ja kannattavuus. Eroavuus on merkityksellinen, kun se antaa kohdeasiakkaille korkea-arvoista hyötyä. Erikoislaatuisella eroavuudella tarkoitetaan eroavuutta, jota kilpailijat eivät tarjoa. Ylivertainen eroavuus voi olla myös kilpailijan käyttämä, mutta sen korkean laadun takia asiakas suosii ylivertaista eroavuutta. Viestittävä eroavuus on välitettävissä helposti kuluttajille. Ennalta

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi The Internationalization and Localisation of E-commerce Kandidaatintyö

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

Potkua suomalaiseen jalkapalloon. Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina 2007 2008

Potkua suomalaiseen jalkapalloon. Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina 2007 2008 Potkua suomalaiseen jalkapalloon Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina 2007 2008 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Asiakaslähtöinen toiminta...4 1.1. Urheilukatsojien kulutuskäyttäytyminen...4

Lisätiedot

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Internet-markkinointisuunnitelma

Internet-markkinointisuunnitelma Internet-markkinointisuunnitelma Case: PIEneering Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Valmistumisaika kevät 2011 Meeri Sippo Lahden ammattikorkeakoulu Koulutusohjelma

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anni Mielityinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA

SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Tomi Äikää 2009 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa

Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa Lipponen, Jukka 2012 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen

Lisätiedot

MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA: BLOGIEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN MAI- NONNASSA

MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA: BLOGIEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN MAI- NONNASSA Anni Massinen MARKKINOINTI SOSIAALISESSA MEDIASSA: BLOGIEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN MAI- NONNASSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Massinen, Anni Markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA

ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Case t:mi Kenkälaurila Emma Ahonen Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Viestintä Tekijä(t) AHONEN, Emma Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 45 Julkaisun kieli suomi

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Lokakuu 2008 Yksikkö Aika Ylivieska 20.11.2008 Koulutusohjelma

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Restonomi 2013 Mika Kuusisto SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA case: Paimek Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT

PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT TIEDONANTOJA 215 1996 PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT TERRI KUPIAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE. FINLAND RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2014 Ohjaaja: Helena Forsman Heikki Ojanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

FREEMIUM-LIIKETOIMINTAMALLIN LUOMINEN JA VAIKUTUKSET TUOTEMARKKINOINTIIN

FREEMIUM-LIIKETOIMINTAMALLIN LUOMINEN JA VAIKUTUKSET TUOTEMARKKINOINTIIN ALEKSI PULKKANEN FREEMIUM-LIIKETOIMINTAMALLIN LUOMINEN JA VAIKUTUKSET TUOTEMARKKINOINTIIN Diplomityö Prof. Saku Mäkinen ja yliopistotutkija Marko Seppänen hyväksytty tarkastajiksi teknis-taloudellisen

Lisätiedot

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA WILLE NUMMIKOSKI ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA Diplomityö Tarkastajat: Professori Olavi Uusitalo, Lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu HAKUKONEMARKKINOINNIN TEHOKKUUS B2B JA B2C ASIAKKAILLE AUTONVUOKRAUSALALLA SUOMESSA Markkinointi Pro gradu tutkielma Syyskuu 2011 Laatija: Sasu Raikamo

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot