E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T"

Transkriptio

1 E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T Taustaraportti Rantasalmen ekoteollisuuspuistohankkeelle E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 7 0 :

2 E k o t e o l l i s u u s p u i s t o t Taustaraportti Rantasalmen ekoteollisuuspuistohankkeelle Laura Saikku Yhteiskuntatieteellinen tutkimuslaitos Tampereen Yliopisto ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 70:2006

3 EKOTEOLLISUUSPUISTOT Taustaraportti Rantasalmen ekoteollisuuspuistohankkeelle Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 70:2006 AO-PAINO Kansikuva Rantasalmen aseman seutu, Rantasalmen Silva Oy Painosmäärä 500 kpl Mikkeli 2006 Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A MIKKELI puh faksi ISBN ISSN

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ sivu 1 JOHDANTO ProMidNord Ekoteollisuuspuisto Rantasalmella Tausta Tavoitteet Toimet Tämän raportin tavoitteet Raportissa käytetty aineisto 5 2 TEOLLINEN EKOLOGIA 6 3 EKOTEOLLISUUSPUISTOT Määritelmiä Ekoteollisuuspuistojen syntyprosessit Ekoteollisuuspuistojen hyödyt ja vahvuudet Haasteita ekoteollisuuspuiston käsitteeseen liittyen Ekoteollisuuspuiston suunnitteluperiaatteita Ekoteollisuuspuiston menestymiseen vaikuttavat tekijät Ekoteolliseen puistoon parhaiten sopivat yritykset ja niiden saaminen mukaan Luottamus, sitoutuminen ja osallistuminen Informaatio, tieto ja taito Organisatoriset tekijät Ankkurit ja koordinaattorit Visio Ekoteollisuuspuiston hallinto Ekoteollisuuspuiston hallinnollisia tehtäviä Hallinnollisia rakenteita Esimerkkejä eri ekoteollisuuspuistojen hallintajärjestelmistä 18 4 TAPAUSTUTKIMUKSET EKOTEOLLISUUSPUISTOISTA Ekoteollisuuspuistot maailmalla Kalundborg, Tanska Styria, Itävalta Rotterdam, Alankomaat Landskrona, Ruotsi Kansallinen teollisen symbioosin ohjelma (NISP), iso-britannia Ekoteollisuuspuistot Suomessa Johdanto Uimaharju Jyväskylä Harjavalta 33 LÄHDEKIRJALLISUUS 35 LIITE 1 Ekoteollisuuspuistojen tapaustutkimuksia

5 Tiivistelmä Ekoteollisuuspuiston käsite kuuluu teollisen ekologian alaan, jossa luonnon ekosysteemien toiminnasta pyritään ottamaan mallia ihmisen teollisiin järjestelmiin. Erityisesti painotetaan materiaalivirtojen sulkemista ja energian mahdollisimman tehokasta käyttöä. Ekoteollisuuspuisto on tietty maantieteellisesti rajattu alue, jonka eri toimijoiden välillä tapahtuu materiaalien, energian sekä informaation vaihtoa. Jokin teollisuusalue voi kehittyä vuosien myötä ekoteollisuuspuistoksi itsestään, kun alueen yritysten välille syntyy yhä monimutkaisempia raaka-aineiden ja energianvaihtomekanismeja. Tästä malliesimerkkinä on Kalundborgin teollisuusalue Tanskassa. Toisaalta ekoteollisuuspuistoja on rakennettu suunnitelmallisesti joko aivan uudelle alueelle tai olemassa olevien yritysten ympärille. Ekoteollisuuspuistojen perustaminen voi tuoda alueelle ympäristö-, sosiaalisia- ja taloudellisia hyötyjä esimerkiksi neitseellisen raaka-aineen ja energian käytön vähentymisen myötä. Menestyksellisen ekoteollisuuspuiston ja yritysten välisen yhteistyön tärkeimpiä piirteitä ovat materiaali- tai energiavaihtojen laatu, jatkuvuus ja määrä, puiston yritysten läheinen keskinäinen sijainti, luottamus, yhteydenpito, vahvat yritysten johdon väliset siteet sekä ankkuriyritysten ja koordinaattorin olemassaolo. Myös selkeä visio verkoston tulevaisuudesta ja tavoitteista on tärkeää. Ekoteollisuuspuiston täytyy tarjota mukana oleville yrityksille selkeitä hyötyjä. Ekoteollisuuspuisto soveltuu parhaiten ympäristöasioissa jo valveutuneille yrityksille täydentämään aiempaa ympäristötyötä. Lisäksi valmiit institutionaaliset rakenteet ja toimintatavat helpottavat toimivan ekoteollisuuspuiston perustamisessa. Ekoteollisuuspuiston hallinnollinen yksikkö voi olla esimerkiksi yritysten perustama osakeyhtiö, kiinteistöyhtiö tai yritysten perustama erillinen yritys. Puiston toimintaa voi johtaa myös jokin alueen vaikutusvaltainen yritys. Puiston hallinto voidaan järjestää myös julkisten organisaatioiden, kuten kunnan kautta. Raportti on taustamateriaalina Suomen ensimmäiselle, suunnitellulle ekoteollisuuspuistolle Rantasalmen kunnassa sekä muille mahdollisesti suunnitteilla oleville ekoteollisuuspuistojen kehittämishankkeille. Rantasalmella ekoteollisuuspuisto keskittyy lähinnä Rantasalmen aseman seudulle, missä toimii pääasiassa pieniä puualan yrityksiä.

6 1 Johdanto 1.1 ProMidNord ProMidNord on mittava yhteispohjoismainen Interreg III B -hanke. Hankkeen suuruus on kaikkiaan 3,5 miljoonaa euroa, jolla hankkeessa mukana olevat keskisen Suomen, Ruotsin ja Norjan alueet edistävät laajasti kestävää kehitystä alueillaan. Tavoitteena on esimerkiksi kohentaa yritysten kilpailukykyä ja luoda Keskipohjolasta kestävän kehityksen malli- ja kokeilualue. ProMidNord -hankkeessa ekoteollisuuspuistojen perustaminen kuuluu WP2 ympäristö ja ekokilpailukyky osioon. Rantasalmen ohella myös Ruotsin Jämtlannissa on käynnissä ekoteollisuuspuisto -projekti. Lisäksi Mikkelissä Pursialan teollisuusalueella selvitetään yritysten halukkuutta ekoteollisuuspuiston perustamiseen. ProMidNord -hankkeen aikana on tarkoitus selvittää mahdollisuus käynnistää ekoteollisuuspuistohankkeet myös Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Keskipohjolan alue (kuva 1) ulottuu Atlantin valtamereltä Norjan tunturien yli Ruotsiin, sieltä Pohjanmeren yli Suomen rannikolle ja rannikolta aina Keski-Suomeen ja Savoon asti. Toiminnassa ovat mukana: - Suomesta Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto; - Ruotsista Jämtlannin ja Västernorrlannin maakäräjät sekä - Norjasta Pohjois- ja Etelä-Tröndelagin läänit. Kuva 1. Keskipohjolan alue.

7 1.2 Ekoteollisuuspuisto Rantasalmella Tausta Ekoteollisuuspuistoja on Suomessa tutkittu varsin vähän. Yleisestikin tutkimusala on hyvin nuori. Suomessa tähän asti tutkitut tapaukset ovat puistoista, jotka ovat pääosin kehittyneet itsestään. Näitä puistoja ei siis ole tietoisesti ja suunnitelmallisesti pyritty kehittämään juuri ekoteollisuuspuistoiksi. Suomalaiset tapaustutkimukset käsittelevät lähinnä metsäteollisuutta. Metsäteollisuudessa puuperäisiä jätteitä käytetään usein energiantuotantoon. Energia käytetään sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, jolloin sähkö voidaan jakaa paikalliseen verkkoon ja lämpö käyttää kaukolämpönä. Hukkalämmön avulla tuotetaan myös prosessihöyryä teollisuuden tarpeisiin. Rantasalmen ekoteollisuuspuiston hanketta voidaan näistä aikaisemmista esimerkeistä poiketen pitää Suomen ensimmäisenä suunniteltuna ja organisoituna ekoteollisuuspuistona. Etelä-Savon maakuntaliitto valitsi toteutetun tarjouskilpailun perusteella mikkeliläisen insinööritoimisto Rejlers Oy:n vetämään hanketta helmikuussa Rejlers Oy toimii projektin ajan puiston koordinaattorina. Projekti päättyy heinäkuussa Rantasalmen ekoteollisuuspuisto keskittyy ainakin projektin alkuvaiheessa Rantasalmen aseman seudulle (kuva 3). Alueella on mekaanisen puujalostuksen yrityskeskittymä, kaiken kaikkiaan seitsemän yritystä. Alueella toimii Kiinteistö Oy Rantasalmen Silva, joka hallinnoi ja ylläpitää maa-alueita sekä teollisuus- ja toimistotiloja sekä rakentaa tarvittaessa uusia tiloja. Kiinteistö Oy Rantasalmen Silva toimii myös kehittämisyhtiönä ja sen tavoitteena on luoda Asemanseudulle osaamis- ja yrityskeskittymä. Kiinteistöyhtiöstä omistaa Rantasalmen kunta 49 %, Rantasalmi Oy 49 % ja Spikera Oy 2 %. Alueen suurin yritys on noin sadan työntekijän Rantasalmi Oy. Rantasalmi Oy on perustettu vuonna 1946 ja se on Suomen neljänneksi suurin hirsirakennusten valmistaja. Liikevaihdosta noin 60 % on vientiä. Rantasalmi Oy käyttää paljon alihankintatuotteita (ikkunat, ovet, portaikot, kattoristikot), ja on näin vahvasti verkostoitunut Rantasalmella ja muuallakin toimivien yritysten kanssa. Sil-Kas Oy on vuonna 1993 perustettu puunjalostuslaitos. Tuotteita ovat mm. mäntyvalmisteiset ikkunanaihiot. Liikevaihdosta n. 60 % tulee viennistä. Puusepänliike Korpihonka on vuonna 1998 perustettu puualan yritys. Tuotteita ovat ikkunat, ovet ja saunakomponentit mm. Rantasalmi Oy:n tarpeisiin. Puusepänliike Raitaranta on valmistanut paikallisille asukkaille erikoispuusepän tuotteita vuodesta Kuljetusliike Myllys Ky on vuonna 1959 perustettu perheyritys. Toimenkuvaan kuuluvat kuljetusalan palvelut ja alueella olevan puutavarakuivaamon hoito. JK-Terämet Ky on vuonna 2003 perustettu mm. alueen terähuoltoa harjoittava metallialan yritys. Kanttini Seija Partinen on alueella toimiva ruokala. Muita puiston yrityksien toimintaa liittyviä ns. yhteistyöyrityksiä ovat mm. Parlatuote Oy, joka on vuonna 1986 perustettu mm. liimalevyjä valmistava puusepän teollisuusden yritys. Suur- Savon Sähkö Oy:llä on alueella kaukolämpölaitos. Ascus Tech Oy on pre-cut taloja markkinoiva ja valmistava yritys, joka on perustettu vuonna Talojen valmistetaan Rantasalmi Oy:n tiloissa vuokramiehityksellä. Jatkuvaa yhteistyötä on myös seuraavien yritysten kanssa: pintakäsittelyä ja alihankintatuotteita tekevä LK-Puu Oy, puutavarantoimittajat A. Nissinen ja Pojat sekä Rantawood ja Puusepänliike H. Rautiainen Tavoitteet Lähtökohtana Rantasalmen ekoteollisuuspuistohankkeessa on kehittää alueen toiminnallista yhteistyötä. Päämääränä on, että koko alue hyötyy hankkeesta taloudellisesti kustannustehokkaiden parannusten kautta. Tavoitteena on parantaa alueen yritysten kilpailukykyä, vetovoimaa ja ympäristöimagoa sekä vähentää toimintojen ympäristövaikutuksia. Tarkempia tavoitteita ovat: materiaalin käytön tehostaminen, loppusijoitettavan jätteen määrän vähentäminen, energian käytön tehostaminen sekä ympäristöpäästöjen vähentäminen. Lisäksi pyritään käynnistämään jatkuvan parantamisen ajattelu sekä lisäämään yritysten välistä yhteistyötä ja yhteisten hyötyjen saavuttamista. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yritysten sitoutumista hankkeeseen ja yhteisesti asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen.

8 Kuva 2. Rantasalmen Ekoteollisuuspuistoon kuuluvien yritysten sekä yhteistyöyritysten väliset virrat (määrät vuositasolla, kuva ei ole täydellinen). Yrityksissä syntyvää puujätettä menee poltettavaksi myös yksityisille. Sil-kas Oy toimittaa puujätettä myös muille energiayhtiöille. Ascus Tech Oy:n valmistustoiminta tapahtuu Rantasalmi Oy:n tiloissa. Suur- Savon Sähkö Oy:n hakelämpökeskus sijaitsee samalla teollisuusalueella kuin ekoteollisuuspuisto Toimet Projektin toimenpiteinä jokaisessa yrityksessä pidetään ympäristö- ja energiakatselmukset. Puistolle laaditaan ympäristöpolitiikka ja asetetaan ympäristötavoitteet ja päämäärät, joihin yritykset sitoutuvat. Yhteisellä ympäristöpolitiikalla vahvistetaan yhteistä tahtotilaa ja keskinäistä luottamusta. Jokaiselle yritykselle laaditaan lisäksi puiston politiikkaan pohjautuva oma ympäristöpolitiikka sekä tavoitteet ja päämäärät. Materiaalin käytön tehokkuutta tullaan arvioimaan yh-

9 Ekoteollisuuspuistotoimikunta Kuva 3. Rantasalmen aseman seutu sijaitsee lähellä Rantasalmen kunnan keskustaa. Lähimmät kaupungit ovat Savonlinna (45 km) ja Mikkeli (75 km). delle puiston esimerkkituotteelle tehtävän MIPSlaskennan avulla (lasketaan kokonaismateriaalien käyttö valittua palvelusuoritetta kohden) sekä tekemällä yhdelle hirsitalomallille elinkaarianalyysi. Puistolle ja sen yrityksille tullaan laatimaan parantamis- ja kehittämistoimenpide-ehdotuksia. Lisäksi suunnitellaan jatkotoimenpiteet käynnistämisvaiheen ja projektin päätyttyä. Ympäristönhallintajärjestelmä Eco Start Mahdollisuuksia parantaa materiaali- ja energiatehokkuutta teollisuusalueella sekä yksittäisissä yrityksissä selvitetään kevennetyn ympäristönhallintajärjestelmän, EcoStartin, avulla. EcoStart on Etelä-Savon maakuntaliiton ja Jyväskylän alueellisen kehittämiskeskus Jykes Oy:n yhdessä maakuntien TE- keskusten, ympäristökeskusten ja eräiden yrittäjäjärjestöjen kanssa kehitetty TE- keskuksen palvelutuote. EcoStart tulee kevään 2006 aikana käyttöön myös mm. Hämeen ja Pirkanmaan TE- keskuksissa. EcoStart noudattaa sisältörakenteeltaan pitkälti ISO standardia, mutta ei edellytä samaa tarkkuustasoa esimerkiksi dokumentoinnilta. EcoStartissa yritys käy järjestelmällisesti läpi toimintansa ympäristönäkökohdat eri ideariihissä (tuotantoprosessin ympäristönäkökohdat, energian hankinta ja käyttö, valmiin tuotteen ympäristönäkökohdat sekä ympäristöohjelman valmistelu) ympäristöalan konsultin avustuksella ja laatii itselleen ympäristöohjelman sekä asettaa tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ympäristökuormituksen pienentämiseksi. EcoStartin perusosan laajuus on 6 10 konsultointipäivää ja kokonaishinta euroa. Yrityksen saama tuki palvelun ostoon voisi maksimissaan olla jopa 80 %. Rantasalmen ekoteollisuuspuiston alkuvaiheen hallinto-organisaatioksi on Kiinteistö Oy Rantasalmen Silvan hallituksen kokouksessa päätetty perustaa erityinen ekoteollisuuspuistotoimikunta. Toimikunnan nimittää kiinteistöyhtiö Silva Oy eri toimijatahojen esityksestä. Toimikunta työskentelee Rantasalmen ekoteollisuuspuistoon liittyvien asioiden ja toimenpiteiden valmistelevana tahona. Toimikunnan käsiteltäväksi asioita tuovat hankkeen hallinnoija (maakuntaliitto), hankkeen toteuttaja (Rejlers Oy), puiston toimintaan osallistuvat yrittäjät sekä kiinteistöyhtiö Silva ja Rantasalmen kunta. Toimikunta valmistelee esitetyt asiat ja tekee toimenpide-ehdotuksen kulloinkin kyseessä olevalle toteuttajataholle, joka päättää toteutuksesta sekä toimenpiteen rahoituksesta. Toimikunnan tehtävänä on ottaa kantaa ja tehdä esityksiä mm. seuraavista asioista: Yritysten yhteinen ympäristöpolitiikka Ekoteollisuuspuiston perustamisasiakirja Ekoteollisuuspuiston tiedotusmateriaali ja -suunnitelma Puiston yritysten säännölliset kokoontumiset Käytännön toimenpiteet yritysyhteistyön syventämiseksi Ekoteollisuuspuistoalueen ympäristönhoitoon liittyvät toimenpiteet Starttihankkeen jälkeisen hankkeen laadinta ja käynnistäminen Ekoteollisuuspuiston lopullisen hallinnollisen mallin toteutus Muut mahdolliset asiat Yhteinen ympäristöpolitiikka Ekoteollisuuspuiston yritykset sitoutuvat ekoteollisuuspuiston yhteisten ja omien yritysten ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Toiminta perustuu kumppanuusajatteluun ja luottamukseen. Ekoteollisuuspuistoon kuuluvat yritykset, yhteisellä päätöksellä ja yhteistyössä sitoutuvat: kehittämään yritysten välistä yhteistyötä materiaalien ja energiankäytön tehostamiseksi, toimimaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen puolesta, aiheuttamansa ympäristökuormituksen minimointiin,

10 Tämän raportin tarkoituksena on antaa kaikille Rantasalmen ekoteollisuuspuiston osallisille ja perustamiseen osallistuville tahoille sekä muille teollisesta ekologiasta kiinnostuneille yleiskäsitys ekoteollisuuspuistokäsitteen tieteellisistä perusteista. Aiemmat kokemukset ekoteollisuuspuistojen perustamisesta auttavat Rantasalmen ekoteollisuuspuiston perustamisessa. Haasteena on näiden aikaisempia kokemuksien hyödyntäminen ja ekoteollisuuspuistojen yleisten periaatteiden soveltaminen käytännössä. Kuva 4. Rantasalmi Oy (kuva: Timo J. Lehtonen). henkilöstönsä osaamisen parantamiseen ja kannustamiseen ympäristöasioissa, sekä noudattamaan voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä. Taloudellinen vastuu Edistämme puistoon kuuluvien yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä osallistumme hyvinvoinnin tuottamiseen Rantasalmen seudulle. Ekologinen vastuu Huolehdimme lähiympäristöstämme, käytämme luonnonvaroja säästeliäästi sekä kehitämme materiaalitehokkuutta yritysverkostomme sisällä. Pyrimme käyttämään uusiutuvia, ekologisesti tuotettuja raaka-aineita ja energialähteitä. Sosiaalinen vastuu Huolehdimme hyvistä toimintatavoista suhteessa sidosryhmimme, huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja tuotteidemme turvallisuudesta. Edistämme yhteisöllisyyttä lähiympäristössämme avoimella tiedottamisella ja edistämällä alueen kehittämistä. 1.3 Tämän raportin tavoitteet Tämän raportin tavoitteena on tarjota tutkimuspohjaista taustatietoa Rantasalmen ekoteollisuuspuisto -hankkeelle sekä mahdollisesti muille Suomessa käynnistyville vastaaville kehittämishankkeille. Raportti antaa yleiskäsityksen ekoteollisuuspuistoista. Raportissa 1) kuvataan teollisen ekologian käsite ja ekoteollisuuspuiston käsite sekä 2) esitellään muutama tapaustutkimus maailmalta ja Suomesta. Raportista on kirjoitettu sekä englanninkielinen että suomenkielinen versio. Täydelliset viittaukset sekä raportissa käytetty lähdeaineisto ja materiaali löytyvät raportin englanninkielisestä versiosta. 1.4 Raportissa käytetty aineisto Raportissa on käytetty kansainvälisesti referoituja tieteellisiä julkaisuja. Nämä lähteet tarjoavat parhaan mahdollisen tutkimusaineiston sekä viimeisimmän ja ajan tasalla olevan tiedon ekoteollisista puistoista. Aineistona on käytetty myös eri tutkimusprojektien internet -sivustoja. Ekoteollisuuspuistoista on julkaistu muutamia kokoavia artikkeleja, joissa esitellään monipuolisesti uusinta ja tärkeintä tutkimustietoa. Nämä julkaisut on huomioitu tätä raporttia kirjotettaessa ja niistä raportissa on käytetty mm. seuraavia: Den Hond (2000), Chertow (2000), Eilering & Vermeulen (2004), Gibbs & Deutz (2004), Heeres ym. (2004), O Rourke ym. (1996) ja Starlander (2003). Katso täydelliset viittet englanninkielisen raportin lähdeluettelosta. Lisäksi Tampereen yliopiston tutkimusryhmä on osallistunut aktiivisesti alan kansainvälisten tieteellisten lehtien toimittamiseen (esim. Progress in Industrial Ecology) sekä järjestänyt kestävän kehityksen laajan kansainvälisen tutkimuskonferenssin Helsingissä kesäkuussa 2005 (Sustainable Development Research Conference 2005).

11 2 Teollinen ekologia Teollisen ekologian mukaan luonnon ekosysteemeistä voisi ottaa oppia, jotta ihmisen toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset saataisiin kestävälle tasolle. Teollisia järjestelmiä voitaisiin suunnitella siis luonnon ekosysteemien periaatteiden mukaan. Ekosysteemeissä aineet kiertävät ja energian käyttö on tehokasta. Teollisissa systeemeissä puolestaan korostuu materiaalien läpivirtaus. Ekosysteemien toiminnassa korostuu yhteistyö ja vuorovaikutus sekä järjestelmien vakaus. Teollisten järjestelmien toiminta puolestaan perustuu kilpailulle ja riippumattomuudelle. Vaikka biologisen analogian käyttö on hyödyllinen teollisessa ekologiassa, sen käytössä tulee kuitenkin noudattaa tiettyä varovaisuutta. Luonnon ja ihmisten järjestelmissä on olennaisia eroja, joita ei voi rinnastaa; esimerkiksi luonnon ekosysteemit kehittyvät vain evoluution ja kulttuurin kautta, ihmisen järjestelmissä käytetään myös teknologiaa. Lisäksi teolliset järjestelmät ovat riippuvaisia biosfäärin tuottamista luonnonvaroista ja palveluista. Teollisen ekologian näkökulmassa yhteiskuntaan liitetään rahavirtojen ja tuotantoprosessien ohella myös materiaali- ja energiavirtanäkökulma. Näin materiaalit, energia ja informaatio virtaavat ideaalisissa teollisissa järjestelmissä ekosysteemien tavoin. Energian ja materiaalien käyttö on optimoitu ja jätteiden tuotanto on mahdollisimman vähäistä. Toisen prosessin jätteitä voidaan käyttää raaka-aineena toisissa prosessissa. Teollinen ekologia pyrkii löytämään keinoja tehokkuuden parantamiseksi sekä näiden virtojen mahdollisten haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Teollisella ekologialla on virtoihin systeeminäkökulma. Verrattuna tavanomaiseen ympäristön hallintaan, tämä näkökulma on kokonaisvaltaisempi ja se mahdollistaa tarkastelun ulottamisen eri maiden rajojen yli ja yksittäisten prosessien ja tuotteiden ulkopuolelle. Tämä on tärkeää, sillä ympäristövaikutukset eivät noudata kiinteistöjen, kuntien tai usein edes valtion rajoja. Teollisessa ekologiassa ympäristövaikutusten tarkastelussa voidaan keskittyä tiettyjen tuotteiden elinkaariin tai tiettyihin materiaaleihin esimerkiksi elinkaariarvioinnin, ainevirta-analyysin tai ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun avulla. Teollinen ekologia tarjoaa myös mahdollisuuden paikallistason kokonaisvaltaiseen näkökulmaan. Paikallista tai alueellista näkökulmaa käytetään tarkasteltaessa ekoteollisuuspuistoja.

12 3 Ekoteollisuuspuistot 3.1 Määritelmiä Ekoteollisuuspuistoissa tarkastellaan materiaalien ja energian vaihtoa ja virtoja tietyn paikallisen tai alueellisen talouden eri toimijoiden välillä. Huomiota kiinnitetään erityisesti alueen materiaalikiertojen sulkemiseen ja energian mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Ekoteollisuuspuisto -sanalle synonyymejä ovat esimerkiksi: teollinen ekosysteemi, teollinen symbioosi, ekoteollinen alue (estate), ekoteollinen verkosto, ekoteollinen kehitys ym. Eri käsitteet kuvaavat hieman eri tavoin näiden puistojen eri tavoitteita, ominaispiirteitä ja alueen rajausta. Esimerkiksi teollinen ekosysteemi painottaa analogiaa luonnon systeemeihin, teollinen symbioosi korostaa yritysten välistä yhteistoimintaa ja synergioita. Ekoteollisuuspuistot voidaan nähdä myös yhtenä teollisen symbioosin muotona. Ekoteollinen verkosto -käsitettä voidaan joissain yhteyksissä käyttää yleisnimityksenä monille eri termeille, sitä käytetään myös kun halutaan korostaa juuri verkostoluonnetta. Tässä raportissa käytetään pääasiallisesti ilmaisua ekoteollisuuspuisto ja muita käsitteitä lähinnä suorina synonyymeinä tälle. Ekoteollisuuspuistoja kuvaa parhaiten niiden yhteisöllinen luonne, tiivis yhteistyö ja vuorovaikutus, luonnonvarojen käytön tehokkuus sekä ekoteollisuuspuiston systeeminäkökulma. Alueen ympäristökuormitusta pyritään vähentämään kokonaisuudessaan, ei pelkästään yksittäisten yritysten tasolla. Ekoteollisuuspuistoissa periteisesti toisistaan erillä toimivat teolliset toiminnat liitetään yhteen yhteisten kilpailuetujen kautta. Yritysten läheisen sijainnin vuoksi jopa odottamattomia yhteyksiä voi löytyä erilaisten teollisuuden alojen väliltä tai kokonaan teollisen tuotannon ulkopuolelta. Ekoteollisuuspuisto voidaan määritellä esimerkiksi seuraavasti: Ekoteollisuuspuisto on teollisuustuotannon ja palveluyritysten yhteisö, joka sijaitsee yhteisellä maaalueella. Mukana olevat yritykset pyrkivät parantamaan ympäristö-, taloudellista- ja sosiaalista suorituskykyä hallinnoimalla ympäristö- ja luonnonvara-asioitaan yhteistyössä. Yhteistyön avulla liiketoiminnallinen yhteisö pyrkii saavuttamaan yhteistä hyötyä, joka on suurempi kuin erikseen omaa suoritustaan parantavien yritysten hyötyjen summa. Ekoteollisuuspuistossa kiinnitetään huomiota myös läheisiin yhteisöihin, jotta kokonaisvaikutus kehityksestä olisi positiivinen (Lowe 2001.). Jotkut yhteisöt ja ekoteollisuuspuiston kehittäjät ovat käyttäneet ekoteollisuuspuiston termiä väljästi. Oikeaksi ekoteollisuuspuistoksi voi kutsua aluetta, jossa materiaalien ja energian vaihtoa tapahtuu toistensa välittömässä läheisyydessä sijaisevien eri yritysten kesken tietyllä teollisella alueella (taulukko 1.). Taulukko 1. VIISI ERI EKOTEOLLISUUSPUISTON TYYPPIÄ MAANTIE- TEELLISEN ALUEEN JA MATERIAALIVAIHTOJEN MUKAAN (Chertow 2000). Tyyppi 1: Jätteiden vaihto Myydään tai annetaan pois uudelleen kierrätettäviä tai korjattuja tuotteita kolmannelle osapuolelle tai muihin yrityksiin. Tyyppi 2: Yrityksen tai organisaation sisäisesti Yleensä yhdensuuntaista. Sisältää materiaalin tai tuotteen kierrätyksen saman organisaation eri osastojen välillä. Tyyppi 3: Toistensa välittömässä läheisyydessä sijaitsevien yritysten kesken Materiaalien, jätteiden ja energian vaihto eri organisaatioiden välillä. Yritykset sijaitsevat lähekkäin, tavallisimmin tietyn teollisuusalueen sisällä. Tätä tyyppiä voi jo kutsua varsinaiseksi eikoteollisuuspuistoksi. (Esim. Londonderry, Riverside, Burnside) Tyyppi 4: Lähekkäin sijaitsevien yritysten välillä Olemassa olevien yritysten välillä, mahdollisuus myös ottaa uusia yrityksiä mukaan. (Esim. Kalundborg) Tyyppi 5: Laajalla maantieteellisellä alueella sijaitsevien yritysten välillä Yritykset sijaitsevat laajalla alueella ja vaihtoihin osallistuu suuri määrä yrityksiä. Näitä ekoteollisuuspuistoja ei ole vielä juurikaan toteutettu.

13 Oikean ekoteollisuuspuiston toiminta ei siis ole pelkästään: sivutuotteiden vaihtoa, kierrätykseen perustuvaa liiketoimintaa, ympäristöteknologiaa harjoittava yhteisö, vihreitä tuotteita valmistavien yritysten keskittymä, teollisuuspuisto, joka keskittyy tiettyyn ympäristöteemaa (esim. aurinkovoimalla toimiva puisto) tai ympäristömyönteistä infrastruktuuria käyttävä puisto (Lowe 2001). Kokemuksia USA:ssa perustetuista ekoteollisista puistoista (Gibbs & Deutz 2004). Kun Yhdysvalloissa perustettuja ekoteollisuuspauistoja tutkittiin, huomattiin, että nämä puistot olivat omaksuneet joitakin varsinaisia ekoteollisuuspauistojen piirteitä. Kuitenkin yritysten välinen todellinen verkostoituminen ja yhteistyö materiaalien ja energianvaihtojen suhteen puuttui joko kokonaan tai oli vasta alkutekijöissään. Ongelmaksi havaittiin myös, että eko -tunnusta voidaan hyödyntää alueellisen erottumisen merkkinä ja että joissakin tapauksissa ekoa käytettiinkin lähinnä vain markkinoinnin välineenä. osoittaa ekoteollisuuspuistojen vahvuuksia ja hyötyjä uusien puistojen perustamisen tueksi. Uudet ekoteollisuuspuistot voidaan suunnitella ja rakentaa jo olemassa olevien toimintojen pohjalta, tai rakentaa kokonaan alusta lähtien. Ekoteollisuuspuiston suunnittelu ja toimintaan saattaminen vaatii pitkäjännitteistä yhteistyötä. Jo olemassa olevat materiaalien ja sivutuotteiden vaihtoon liittyvät yhteistyösuhteet ja synergiat ovat ekoteollisuuspuiston rakentamisessa hyödyksi. Puistoa voidaankin alkaa suunnittelemaan näiden eri toimijoiden välisten fyysisten virtojen lähtökohdasta. Puistoa voidaan lähteä rakentamaan myös yritysten näkökulmasta. Tällöin etsitään aluksi mukaan projektista erityisen kiinnostuneita yrityksiä, jotka tämän jälkeen yritetään saada sopimaan ekoteollisuuspuiston konseptiin. Jo olemassa olevia organisatorisia rakenteita, siteitä ja yhteistyöverkostoja pyritään hyödyntämään. Sekä virta-lähtöinen että yritysvetoinen näkökulma auttavat ekoteollisuuspuiston perustamisessa: yrityksiä pyritään houkuttelemaan yhteistyöhön mukaan niiden aine- ja energiavirtojen perusteella. Ekoteollisuuspuistoa voi lähteä rakentamaan myös yhden suuren keskeisen toimijan, ns. ankkuriyrityksen, ympärille. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat esimerkiksi voimalaitokset. 3.2 Ekoteollisuuspuiston syntyprosessit Ekoteollisuuspuistoja voi syntyä kahdella tapaa. Jotkut puistot syntyvät ja organisoituvat itsestään. Ekoteollisuuspuistoja voidaan myös tietoisesti suunnitella ja rakentaa. Useat ekoteollisuuspuistot ovat kehittyneet spontaanisti eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta. Verkostot muodostuvat ja kehittyvät ajan myötä ekoteollisiksi puistoiksi, kun yksittäiset toimijat ryhtyvät yhteisesti harjoittamaan hyödyllistä, yritysten välistä toimintaa vastatakseen tiettyihin sisäisiin ja asiakkaiden tarpeisiin. Näillä järjestelmillä ei ole ollut siis poliittista ohjausta tai hallinnollisia suunnitelmia yhteistyön kehittämiseksi. Itsestään organisoituneita puistoja on luultavasti lukuisia. Niitä ei kuitenkaan ole vielä kattavasti tutkittu eikä dokumentoitu. Monia esimerkkejä on metsäteollisuudessa, energiantuotannossa ja elintarviketeollisuudessa. Spontaanisti kehittyneitä puistoja tutkitaan, jotta voitaisiin Kuva 5. Kalundborgin teollinen symbioosi on tunnetuin esimerkki itsestään kehittyneestä ekoteollisuuspuistosta. Kuvassa Energi E2 Asnæs energiavoimalaitos. (Kuva Timo J. Lehtonen)

14 3.3 Ekoteollisuuspuistojen hyödyt ja vahvuudet Ekoteollisuuspuistoissa pyritään saavuttamaan taloudellisia, ympäristö- ja sosiaalisia hyötyjä (kuva 6). Ekoteollisuuspuistoissa pyritään kasvattamaan yritysten kilpailukykyä. Yrityksen kustannukset laskevat pienentyneiden raaka-aine-, jäte-, energia- ja päästökustannusten myötä. Parantunut ympäristösuorituskyky parantaa yritysten kustannustehokkuutta ja luo liiketoimintaetuja verrattuna raaka-aineita ja energiaa tuhlaileviin kilpailijoihin. Kilpailullisten etujen saavuttamisen onkin todettu olevan yrityksille tärkein syy sitoutua osaltaan ekoteollisuuspuistojen toimintaan. Lisäksi hyötyjä koituu mm. kuljetuksen, toimitilojen, ja turvallisuuspalveluiden yhdistämisen sekä informaation jakamisen kautta. Ekoteollisuuspuistojen verkostot pystyvät parhaimmillaan vastaamaan hyvin erilaisiin häiriötilanteisiin, sopeutumaan muutoksiin nopeasti ja olemaan joustavia toimijoita markkinoilla. Ekoteollisuuspuistoissa pyritään luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Neitseellisten raaka-aineiden ja energian käyttöä pyritään vähentämään ja korvaamaan mm. alueella syntyvillä sivutuotteilla ja jätteillä. Myös päästöjen määrää pyritään pienentämään alueella. Lisäksi alueen luonnonympäristön monimuotoisuuteen voidaan kiinnittää huomiota. Näin saadaan alueen ympäristövaikutuksia pienennettyä. Sosiaalisina hyötyinä alueella pyritään lisäämään työpaikkoja ja parantamaan työskentelyolosuhteita. Myös koko alueen yhteisön hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Kuva 6. Ympäristö-, taloudelliset- ja sosiaaliset hyödyt liittyen materiaali- ja energiavirtoihin menestyksellisessä ekoteollisuuspuiston visiossa. Puistoon menevät ja sieltä poistuvat materiaalien ja energian virrat ovat pienempiä kuin virrat alueen sisällä eri teollisuusyritysten, muiden yksityisten ja julkisten organisaatioiden, maataloustuottajien sekä kuluttajien välillä.

15 3.4 Haasteita ekoteollisuuspuiston käsitteeseen liittyen Yksi haaste ekoteollisuuspuiston konseptiin liittyen on alueen rajojen määrittely. Sisällytetäänkö tarkasteltavaan ekoteollisuuspuistoon vain muutama avainyritys vai rajataanko systeemi paikalliseen yhteisöön, kuntaan tai vielä laajempaan maantieteelliseen yksikköön? Materiaalien fyysiset virrat ylittävät lähes aina tuotteiden, prosessien ja yritysten rajat sekä usein myös paikalliset, alueelliset ja kansallisetkin rajat. Alueiden rajojen yli tuodaan ja viedään myös tuotteita. Tuotanto ja siihen liittyvät ympäristövaikutukset on usein kulutuksesta erillään. Toisaalta tuotannon ympäristövaikutukset voivat ulottua laajallekin alueelle, esimerkiksi ilmapäästöjen kaukokulkeutumina. Systeemin rajauksen määrittely vaikuttaa mm. alueen johtamis- ja hallintorakenteeseen. Toinen haaste koskee yksittäisten yritysten roolia suhteessa koko ekoteollisuuspuistoon. Kun pyritään parantamaan koko puiston ympäristösuoritusta, saattaa joskus tietyn yksittäisen yrityksen ympäristösuoritus heikentyä. Koko puiston kannalta voi olla hyödyllistä, että tietyt yksittäiset yritykset esimerkiksi lisäävät jätteentuotantoaan tai hyödyntävät jätteitään ensisijaisesti energiana materiaalien sijaan. Tällainen tilanne voi syntyä, jos yrityksen jätteillä voidaan korvata uusiutumattomien materiaalien ja energian käyttöä toisessa yrityksessä. Yksi ekoteollisuuspuiston keskeisimpiä periaatteita on jätevirtojen optimointi. Teknologian ja kehittämistyön liika keskittyminen jo olemassa olevien jätevirtojen ympärille voi estää uusien mahdollisten teknologioiden ja ratkaisujen käytön kokonaan (ns. technological lock-in). Esimerkiksi Kalundborgin teollisen symbioosin koko toiminta ja luonnonvaroja säästävät synergiat keskittyvät fossiilista polttoainetta käyttävän kivihiilivoimalaitoksen ympärille. 3.5 Ekoteollisuuspuiston suunnitteluperiaatteita Eri ekoteollisuuspuistot voivat erota toisistaan ekologisten ja taloudellisten olosuhteiden puolesta paljonkin. Eri projektit ovat tiettyyn paikkaan sidottuja ja näin ollen yleisiä kaikkialle soveltuvia ohjeistoja ei voida kehittää. Yleisesti kuitenkin ekoteollisuuspuiston perustamisen alkuvaiheessa alueen yrityksistä kerätään tietoa, joka määrittelee pitkälti varsinaisessa ekoteollisuuspuistossa myöhemmin tehtävät toimet, esimerkiksi saasteiden vähentämisen ja materiaalivirtojen ohjaamisen suhteen. Uuden projektin pitäisi alkuvaiheessa määritellä, miten alueen kokonaiskuormitusta vähennetään. Kirjallisuudessa eri tapaustutkimuksista on löydetty muitakin yhtäläisyyksiä ja yhteisiä periaatteita ja näiden mukaan ekoteollisuuspuistossa tehtäviin toimiin kuuluisi yleisesti (Côté & Cohen-Rosenthal 1998): 1. Kaikkien eri osallisten tahojen ja sidosryhmien määrittely ja koko yhteisön ottaminen puiston suunnitteluun 2. Ympäristövaikutuksen vähentäminen korvaamalla myrkyllisiä materiaaleja, vähentämällä hiilidioksidipäästöjä, harjoittamalla materiaalien vaihtoa ja jätteiden yhdennettyä käsittelyä 3. Energiatehokkuuden parantaminen laitosten suunnittelun ja rakentamisen kautta, sähkön ja lämmön yhteistuotannon avulla sekä hukkaenergian hyödyntämisellä 4. Materiaalien käytön tehostaminen laitosten suunnittelun avulla, materiaalien uudelleen käytöllä ja kierrätyksellä 5. Yritysten verkostoituminen suhteessa alihankkijoihin ja asiakkaisiin ekoteollisuuspuiston alueella. 6. Jatkuva ympäristösuorituksen parantaminen yksittäisissä yrityksissä sekä alueella kokonaisuudessaan 7. Joustava ja tavoitteiden saavuttamista kannustava hallintojärjestelmä 8. Jätteiden tuotantoa ja saasteiden syntymistä ehkäisevien taloudellisten välineiden käyttö 9. Energia- ja materiaalivirtojen hallintaa helpottavan informaatiohallintajärjestelmän käyttöönotto 10. Johdon ja työntekijöiden koulutusjärjestelmän käyttöönotto (uudet strategiat, välineet ja teknologiat järjestelmän parantamiseksi) 11. Markkinoinnin suuntaaminen uusille puistoa täydentäville yrityksille 10

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita HELSINKI 2008 raportteja 64 Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita Siru Korkala Lotta Ruokanen Siru Korkala Lotta Ruokanen Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA Lappi Johanna Terva-aho Hannele Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita Jenni Halava (84974) Tampereen yliopisto Sosiaalityön tutkimuksen laitos A5 Kandidaatintutkielma Ohjaaja: Suvi Raitakari

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Matti Hakanen. Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen. Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Matti Hakanen. Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen. Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Matti Hakanen Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Matti Hakanen Modulcon Oy Pk-yritysverkoston

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Kristiina Niemi ja Seija Virkkala Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Pohjoismaisen tutkimushankkeen tuloksia Chydenius-instituutti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa. Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8.

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa. Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja Organisaatiot Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8.2005 Työn

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaseminaari. Kahden yrityksen välisen yhteistyösuhteen analysointi Case: Yritys A ja Yritys B

Kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaseminaari. Kahden yrityksen välisen yhteistyösuhteen analysointi Case: Yritys A ja Yritys B Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot 17.04.2007 Kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaseminaari Kahden yrityksen välisen yhteistyösuhteen analysointi Case: Yritys A ja Yritys B 0277340

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa

Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa Raportointi ja ympäristön tilan mittaaminen E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 7 8 : 2 0 0 6 kestävä kehitys keskipohjolan

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot