Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla"

Transkriptio

1 Uudenmaan liiton julkaisuja C Uudenmaan liitto Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

2 Uudenmaan liiton julkaisuja C Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla LTT-Tutkimus Oy Mervi Rajahonka Pertti Kiuru Mikko Valtakari Uudenmaan liitto 2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta : 1

3 Uudenmaan liiton julkaisuja C ISBN ISSN X (sid.) ISBN ISSN X (PDF) LEMPI Uusimaa -hanke Kannen kuva ja piirros: Arja-Leena Berg Helsinki 2004 Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +358 (0) fax +358 (0) : Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

4 Esipuhe LEMPI Uusimaa on seudullinen työllisyysstrategiahanke, jonka tavoitteena on tuottaa työllisyysstrategiat Uudenmaan neljälle seudulliselle työmarkkina-alueelle. LEMPI Pääkaupunkiseutu on Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan käsittämä työmarkkina-alue, jolle tavoitteena on luoda oma pääkaupunkiseudun strategia ja koota eri tahot; kunnat, yritykset, oppilaitokset ja järjestöt toimimaan yhdessä laajan paikallisen yhteistyön edistämiseksi. LEMPI tulee sanasta Local Employment Strategies and Innovations in Uusimaa Region. Uudenmaan liiton hallinnoimaa LEMPI -hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahaston Artikla 6 Innovatiiviset toimet sekä kumppaneina olevat kunnat sekä Uudenmaan TE-keskus. Vuoden 2004 lopussa päättyvässä hankkeessa tehdään erilaisia seutujen tilannetta ja toimijoita kuvaavia työmarkkina-analyysejä ja selvityksiä. LEMPI Pääkaupunkiseutu -hankkeessa käynnistettiin huhtikuussa 2004 selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista PK-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla. Hanke käynnistettiin yhteistyössä Helsingin ja Espoon kauppakamarien, Suomen Yrittäjät ry:n sekä pääkaupunkiseudun kuntien ja työvoimatoimistojen kanssa. Yrittäjyyttä koskevia suosituksia ja tutkimuksia on paljon mutta sen hyödyntäminen pääkaupunkiseudun yritystoiminnan kehittämisessä on ollut hankalaa, minkä avuksi haluttiin kokoavaa esiselvitystä. Selvitys perustuu olemassa olevaan uusimpaan tutkimustietoon. Pyrkimyksenä on ollut nostaa esiin erityisesti sellaista tutkimustietoa, jolla on arveltu olevan eritystä uutuusarvoa yritystoiminnan kehittämisessä. Raportissa läpikäydyt tutkimukset ja niiden tulosten tulkinnat kattavat siten vain rajallisen osan yrittäjyyttä ja yritysten menestymistä koskevasta hyvin laaja-alaisesta tutkimus-kentästä. Aihepiirin monimuotoisuudesta ja tutkimuspainotteisuudesta johtuen on päädytty esiselvitysluonteiseen työhön. Nyt valmistunut LTT-Tutkimus Oy:n esiselvitysraportti ei pyri tarjoamaan valmiita ratkaisuja tai konkreettisia ehdotuksia yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittämiseksi. Sen toivotaan kuitenkin osaltaan avaavan uusia näkökulmia pääkaupunkiseudun yritystoiminnan kehittämistyöhön sekä toimivan keskustelua virittävänä tausta-aineistona pääkaupunkiseudun elinkeinostrategian laadintatyössä, jonka osana on myös työllisyysstrategiatyö. Haluamme kiittää selvitykseen osallistuneita asiantuntijoita, LTT-Tutkimus Oy:tä ja muita yhteistyökumppaneita. Pyrimme hyödyntämään selvityksen antamia tuloksia mahdollisimman hyvin LEMPI - hankkeen strategiatyössä ja edelleen elinkeinostrategiatyössä. Toivomme selvityksestä apua yrityksille, yhteistyökumppaneille ja muille asiasta kiinnostuneille. Helena Winter Uudenmaan liitto LEMPI Uusimaa -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Arto Antman Helsingin kaupungin koulutus- ja kehittämiskeskus LEMPI Pääkaupunkiseutu -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja 2004 LTT-Tutkimus Oy 1

5 Uudenmaan liitto Nylands förbund Kuvailulehti Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +385 (0) fax +358 (0) Tekijä(t) Nimeke Sarjan nimeke Sarjanumero Sivuja ISBN Kieli, koko teos Tiivistelmä Uudenmaan liitto, LEMPI Uusimaa -hanke, LTT-Tutkimus Oy Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla Uudenmaan liiton julkaisuja C (sid.), (PDF) X suomi Julkaisuaika Liitteitä Tämän esiselvitystyön päämääränä on ollut kartoittaa olemassa olevaan tutkimustietoon perustuen yrittäjyyden edellytyksiä ja menestystekijöitä pääkaupunkiseudulla LEMPI Uusimaa -hankkeessa tapahtuvan työllisyysstrategiatyön tueksi. Tässä raportissa on esitetty lyhyt yhteenveto yritystoiminnan menestymisedellytyksiä koskevista viimeaikaisista tutkimuksista sekä tutkimushavaintojen merkityksestä pääkaupunkiseudulle. Keskeisiä ja pääkaupunkiseudun kannalta merkittäviä johtopäätöksiä viimeaikaisesta tutkimuksesta: Innovaatiot ovat erittäin merkittävä tekijä yritystoiminnan menestymisen kannalta. Alueen innovointikyky perustuu alueen kykyyn houkutella osaajia. Vain pieni osa yrityksistä kasvaa ja työllistää voimakkaasti ja näiden kasvuyritysten tukeminen edistää tehokkaimmin työllisyyttä. Markkinoiden toimivuus ja kilpaillut kotimarkkinat takaavat toiminnan tehokkuuden sekä yritysten menestyksen myös ulkomailla. Suomalaisessa yritystoiminnassa on tapahtumassa merkittäviä rakennemuutoksia: palveluiden merkitys kasvaa ja uusista yrittäjistä yhä suurempi osa on naisia. Rahoitusmarkkinat toimivat pääkaupunkiseudun yrityksiä ajatellen nykyisellään kohtuullisesti. Neuvontapalveluiden saatavuus on hyvä eikä säädösympäristö näytä luovan merkittäviä esteitä yrittäjyydelle. Asumisen korkea hintataso pääkaupunkiseudulla hidastaa palvelualojen kasvua. ISSN Yhteenveto Raportin laatija Mervi Rajahonka, Pertti Kiuru, Mikko Valtakari, LTT-Tutkimus Oy Avainsanat (asiasanat) Huomautuksia yrittäjyys, yritystoiminta, työllisyys Julkaisusta on myös verkkoversio kotisivuillamme:

6 Sisällys ESIPUHE SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT TAVOITTEET JA TOTEUTUS Tavoitteet ja toteutus Lähestymistapa ja reunaehdot YRITTÄJYYTTÄ JA YRITYSTEN MENESTYMISTÄ KOSKEVIA TUTKIMUKSIA AIHEALUEITTAIN Markkinoihin ja kilpailuolosuhteisiin sekä kansainväliseen kilpailukykyyn liittyviä tutkimuksia Innovaatioihin ja osaamiseen liittyviä tutkimuksia Yritystoiminnan aloittamiseen ja toimialarakenteeseen liittyviä tutkimuksia Yritysten kasvuun ja työllistävyyteen liittyviä tutkimuksia Rahoitukseen sekä yrittäjien tukipalveihin liittyviä tutkimuksia Säädösympäristöä koskevia tutkimuksia Yleisiä havaintoja aiheeseen liittyvistä tutkimuksista TUTKIMUSHAVAINTOJA JA NIIDEN TULKINTOJA PÄÄKAUPUNKISEUDUN KANNALTA Innovaatiot ovat uuden yritystoiminnan ja kasvun moottori Vain pieni osa uusista yrityksistä kasvaa ja työllistää merkittävästi Markkinoiden toimivuus on yritysten menestystekijä Uusia yrityksiä syntyy eniten palvelualoille Rahoitus valikoi hyvä vai paha? Tukipalveluita on, mutta taso vaihtelee ja koordinointi kangertelee Säädösympäristön yksinkertaisuus helpottaa yritystoimintaa Muita näkökulmia: Asumisen kalleus hidastaa palvelualojen kasvua20 4. YRITTÄJYYTTÄ KOSKEVIA MUITA TUTKIMUSHAVAINTOJA JA SUOSITUKSIA Markkinoihin ja kilpailuolosuhteisiin sekä kansainväliseen kilpailukykyyn liittyviä havaintoja ja suosituksia Innovaatioihin ja osaamiseen liittyviä havaintoja ja suosituksia Yritystoiminnan aloittamiseen ja toimialarakenteeseen liittyviä havaintoja ja suosituksia Yritysten kasvuun ja työllistävyyteen liittyviä havaintoja ja suosituksia Rahoitukseen sekä yrittäjien tukipalveluihin liittyviä havaintoja ja suosituksia Säädösympäristöön liittyviä havaintoja ja suosituksia YRITTÄJYYTTÄ KOSKEVIA TUTKIMUSLÄHTEITÄ LIITE 1. KESKEISTEN TUTKIMUSHAVAINTOJEN MERKITYS PÄÄKAUPUNKISEUDUN KANNALTA LTT-Tutkimus Oy 3

7 1. Selvitystyön lähtökohdat tavoitteet ja toteutus Talouden ja työllisyyden kasvu edellyttää yritystoiminnan kasvua. Yrittäjyyden edistäminen sekä yritysten perustamista, kehittämistä ja uudistumista suosivan toimintaympäristön luominen ovat keskeisiä päämääriä yhtä lailla kansallisen kuin alueellisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Yrittäjyyden edistäminen on myös keskeinen keino tasapainottaa aluekehitystä ja edistää työllisyyttä. Erityisen tärkeää yrittämisen ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen on pääkaupunkiseudulla, jossa yritysten määrän kasvu on tutkimusten mukaan hidastunut ja kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on vähentynyt. Tilannetta pahentanee lähivuosina myös se, että pääkaupunkiseudulla on arviolta n ikääntynyttä yrittäjää. Vaikka asiantilan korjaamiseksi on pääkaupunkiseudun kuntien toimesta toteutettu useita yritys- ja elinkeinotoimintaan liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita, voidaan merkittävänä seudullisena puutteena pitää edelleen sitä, ettei pääkaupunkiseudun kunnilla ole yhteistä elinkeino- ja yrittäjyysstrategiaa. LEMPI Uusimaa 1 on vuosina toteutettava seudullinen työllisyysstrategiahanke, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudulle seudullinen strategia työllisyyden edistämiseen. Työllisyysstrategian laadinta pääkaupunkiseudulle on osa yhteistä elinkeinostrategiaa, jonka valmistelutyötä tuetaan LEMPI-hankkeen avulla. Osana LEMPI Uusimaa hanketta on tehty eri tyyppisiä esiselvityksiä ja kartoituksia, joita on tarkoitus hyödyntää strategiatyössä. Tämän esiselvitystyön päämääränä on ollut kartoittaa olemassa olevaan tutkimustietoon perustuen yrittäjyyden edellytyksiä ja menestystekijöitä pääkaupunkiseudulla Tavoitteet ja toteutus Selvitystyössä on pyritty tuottamaan yrittämiseen ja yritysten menestysedellytyksiin liittyvää tausta-aineistoa pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen työllisyysstrategian sekä alueen elinkeino- ja yrittäjyysstrategian suunnittelun tueksi. Tavoitteena on ollut olemassa olevaan tutkimustietoon perustuen kartoittaa pk-yritysten menestymisedellytyksiin liittyviä tekijöitä sekä esittää niihin liittyviä painotuksia ja suosituksia pääkaupunkiseudun kehitystä ajatellen. Erityishuomiota on pyritty kiinnittämään valittujen asioiden soveltuvuuteen ratkaistaessa pääkaupunkiseudulle ja sen eri alueille tyypillisiä pk-yrittäjyyteen liittyviä ongelmia. 1 Local Employment Strategies and Innovations in Uusimaa Region 2004 LTT-Tutkimus Oy 4

8 Selvitystyössä on laadittu yhteenveto keskeisistä viimeaikaisista yrittäjyyteen liittyvistä tutkimuksista ja ohjelmista, nostettu esiin tärkeimpiä yrittäjyyden ja yritystoiminnan edellytyksiä ja menestystekijöitä koskevia tutkimushavaintoja, tulkittu tutkimushavaintojen merkitystä pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän haasteiden näkökulmasta sekä nostettu esiin pääkaupunkiseutua koskevan kehittämistyön kannalta keskeisiä yritystoiminnan kehittämisteemoja. Selvitystyö toteutettiin kolmessa toisiaan tukevassa työvaiheessa. Työn ensimmäisessä vaiheessa perehdyttiin laajasti elinkeinotoiminnan menestymisedellytyksiä ja yrityspolitiikkaa käsitteleviin selvityksiin ja tutkimuksiin sekä rajattiin asiantuntijahaastatteluihin (6 asiantuntijaa) perustuen pääkaupunkiseudun näkökulmasta keskeisimmät teema-alueet tarkemman tarkastelun kohteeksi. Selvitystyön toisessa työvaiheessa yritystoiminnan menestymisedellytyksiä koskevista viimeaikaisista tutkimuksista laadittiin yhteenveto sekä nostettiin teemoittain esiin keskeisiä yrittäjyyttä ja yritysten alueellisia toimintaedellytyksiä koskevia tutkimushavaintoja ja suosituksia. Selvitystyön kolmannessa vaiheessa selvitettiin pääkaupunkiseudun yritystoiminnan kehittämisen asiantuntijoille suunnatun kyselyn avulla edellisessä työvaiheessa esiin nousseiden yritysten menestymisedellytyksiä koskevien tutkimushavaintojen ja suositusten merkitystä ja painoarvoa pääkaupunkiseudulla. Kyselyn tulosten perusteella keskeisimmät tutkimushavainnot ja suositukset priorisoitiin pääkaupunkiseudun kannalta olennaisiin näkökulmiin sekä esitettiin tulkinnat niiden merkityksestä pääkaupunkiseudulle. Tämän raportin luvussa 2. on esitetty aihealueittain keskeisimmät selvitystyön yhteydessä läpikäydyt tutkimukset ja selvitykset. Työn yhteydessä läpikäyty materiaali löytyy kokonaisuudessaan raportin lopussa olevasta lähdeluettelosta. Lukuun 3. on koottu yhteenvedonomaisesti keskeisimmät tutkimushavainnot ja niiden tulkinnat pääkaupunkiseudun kannalta. Lukuun 4. on puolestaan koottu teemoittain tutkimusaineistosta esiinnousseita yrittäjyyttä ja yritysten menestysedellytyksiä koskevia havaintoja ja suosituksia. Selvitystyö on toteutettu LTT-Tutkimus Oy:ssä Tutkimuksesta ovat vastanneet DI, OTK Mervi Rajahonka, FM Pertti Kiuru ja FL Mikko Valtakari (LTT- Tutkimus Oy). Selvitystyön tukena on toiminut ohjausryhmä, jolla on ollut keskeinen rooli selvitystyön painotusten määrittelyssä ja rajaamisessa sekä pääkaupunkiseudun työllisyyteen ja yritystoimintaan liittyvän asiantuntemuksen välittämisessä selvitystyöhön. Ohjausryhmän muodostivat projektipäällikkö Liisa Lindsberg-Mattsson (Uudenmaan liitto), toimitusjohtaja Sampsa Saralehto (Espoon kauppakamari) sekä asiamies Mika Eskola (Helsingin kauppakamari) LTT-Tutkimus Oy 5

9 1.2. Lähestymistapa ja reunaehdot Selvitystyö on perustunut olemassa olevaan tutkimustietoon ja siihen pohjautuvaan sekundaarianalyysiin. Koska yrittäjyyttä ja pk-yritysten menestymistä koskevia tutkimuksia, selvityksiä, ohjelmia, strategioita yms. on huomattavan paljon ja niiden tarkastelunäkökulma vaihtelee suuresti, rajauduttiin tässä selvityksessä ennen kaikkea yrittämistä ja yritysten alueellisia toimintaedellytyksiä koskevaan viimeisimpään tutkimustietoon, jolla nähtiin olevan yritystoiminnan kehittämisen suhteen uutuusarvoa. Esimerkiksi lähtökohtaisesti yritysten sisäisiin strategioihin ja toimintatapoihin (menestymisen edellytyksenä) tai yritysten kansalliseen ja globaaliin kilpailukykyyn liittyvää aineistoa ei tässä yhteydessä ole käyty läpi. Selvitystyön lähtökohdissa rajattiin pois myös leimallisesti hallintoon, kuten kuntien elinkeinotoimen hoitoon sekä pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyökuvioihin, liittyvät kysymykset. Keskeisiksi yritysten menestysedellytyksiä pääkaupunkiseudulla jäsentäviksi tarkastelunäkökulmiksi valittiin markkinoiden toimivuus ja kilpailu, innovaatiot ja osaaminen, yritystoiminnan aloittaminen ja toimialarakenne, yritysten kasvu ja työllistävyys, tukipalvelut ja rahoitus sekä säädösympäristö (rajoitetusti). (Kuva 1. ) Markkinat ja kilpailu Innovaatiot ja osaaminen Yritystoiminnan aloittaminen ja toimialarakenne Yritysten kasvu ja työllistävyys Tukipalvelut ja rahoitus Säädösympäristö Muut näkökulmat Globaali toimintaympäristö ja kilpailukyky Kansallinen toimintaympäristö ja kilpailukyky Kunnallinen/seudullinen toimintaympäristö ja kilpailukyky Yritysten alueelliset toimintaedellytykset/alueellinen toimintaympäristö Yritysten sisäiset strategiat ja toimintatavat Kuva 1. Selvityksessä käytetty tarkastelutason ja tarkasteluteemojen kautta rajattu lähestymistapa tutkimusaineiston tulkintaan. Raportin sisältö ja siinä esitetyt tulkinnat perustuvat selvitystyössä käytetyn lähestymistavan mukaisesti rajalliseen tutkimustietoon. Tältä osin se teemoiltaan kattaa vain osan pää LTT-Tutkimus Oy 6

10 kaupunkiseudun yritys- ja elinkeinoelämää koskevista monimuotoisista haasteista tai laajaalaista ja kokonaisvaltaista näkemystä edellyttävän elinkeinojen kehittämistyön kokonaisuudesta. Työn esiselvitysluonteesta johtuen se ei pyri tarjoamaan ratkaisuja pääkaupunkiseudun ongelmien ratkaisemiseksi vaan pikemminkin nostamaan esiin kysymyksiä ja haasteita, jotka alueen työllisyysstrategiassa sekä yritystoiminnan kehittämisen lähtökohdissa olisi syytä ottaa huomioon LTT-Tutkimus Oy 7

11 2. Yrittäjyyttä ja yritysten menestymistä koskevia tutkimuksia aihealueittain Markkinoihin ja kilpailuolosuhteisiin sekä kansainväliseen kilpailukykyyn liittyviä tutkimuksia Markkinoihin, markkinoiden sääntelyyn ja kilpailuolosuhteisiin liittyviä tutkimushavaintoja on useissa kansainvälisten järjestöjen ja tutkimusinstituuttien tekemissä vertailevissa kilpailukykytutkimuksissa. Kansainvälisesti arvostettuja tutkimuksia tekevät vuosittain mm. WEF (World Economic Forum), IMD (International Institute for Management Development) sekä OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 3 Yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavat markkina- ja kilpailuolosuhteet ovat yksi tarkasteltavista näkökulmista myös useissa kotimaisissa, erityisesti kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuissa. Suomalainen kilpailukykyvertailu on mm. Tekniikan Akateemisten Liiton teettämä Teknologiabarometri Innovaatioihin ja osaamiseen liittyviä tutkimuksia Innovaatiotoimintaa kuvaavat mittarit liittyvät yleensä olennaisena osana mm. WEF:n, IMD:n ja OECD:n kilpailukykytutkimuksiin. Innovatiivisen yritystoiminnan edellytyksiä on luodattu mm. useissa Euroopan unionin julkaisuissa. OECD on selvittänyt myös erityisesti Helsingin seudun innovaatiotoiminnan tilaa. Suomessa alueellista innovaatiotoimintaa ovat tutkineet mm. Tekes ja sisäasiainministeriö. Yliopistojen kolmannen tehtävän tutkimusta on kartoittanut mm. Sitra, ja se liittyy kiinteästi innovaatiojärjestelmätutkimukseen. Yritysten osaamistarvekartoituksia ovat säännöllisin väliajoin tehneet mm. työnantajaliitot Teollisuus ja työnantajat ja Palvelutyönantajat. Yrittäjyyskoulutusta on tutkinut opetusministeriö. Kansainvälisiä peruskoulutuksen vertailuja ovat mm. OECD:n Pisa-tutkimukset. 2 Kaikki selvityksessä läpikäydyt tutkimukset löytyvät raportin lopussa olevasta lähdeluettelosta. 3 Lisää aiheesta LTT-Tutkimus Oy 8

12 2.3. Yritystoiminnan aloittamiseen ja toimialarakenteeseen liittyviä tutkimuksia Yrittäjäaktiivisuutta arvioivia kansainvälisiä GEM-tutkimuksia (Global Entrepreneurship Monitor) on tehty vuosittain vuodesta 1999 lähtien. Vuonna 1999 oli mukana 10 maata ja vuoden 2003 tutkimuksessa 31 maata. 4 Toimialarakennetta ja yritystoiminnan aloittamista ovat Suomessa tutkineet mm. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja työministeriö. Yritysten sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat kartoittaneet mm. kauppakamarit. Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät tekevät yhteistyössä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Pkyritysbarometria. Niissä käsitellään mm. pk-yritysten suhdanneodotuksia, kehittämistarpeita, sukupolvenvaihdoksia, investointeja, kasvuhakuisuutta sekä rahoitusvaikeuksien yleisyyttä. Barometrejä julkaistaan sekä valtakunnallisina että alueellisina Yritysten kasvuun ja työllistävyyteen liittyviä tutkimuksia GEM-tutkimuksissa ja niiden pohjalta tehdyissä jatkotutkimuksissa on selvitetty kasvuyritysten ja -yrittäjien ominaisuuksia sekä yritysten työllistämispotentiaalia. Myös mm. ETLA on tutkinut uusien yritysten työllistävyyttä. Kasvuhakuisuutta ja työllistämisen esteitä koskevia kysymyksiä kysytään yrityksiltä mm. Pk-yritysbarometreissä Rahoitukseen sekä yrittäjien tukipalveihin liittyviä tutkimuksia Rahoituksen, varsinkin pääomasijoitustoiminnan toimivuutta on selvitetty kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa. Pk-yritysbarometreissä yrityksiltä kysytään rahoitusasemaa, rahoituksen tarvetta ja rahoitusmarkkinoiden toimivuutta koskevia kysymyksiä. Kauppa- ja teollisuusministeriö on viime aikoina tehnyt useita selvityksiä yritysten tukipalvelujen toimivuudesta. Työministeriö on tutkinut aloittavien yritysten tukipalveluja. Yritysten tyytyväisyyttä elinkeinopalveluihin on kartoitettu mm. kauppakamareiden tekemissä tutkimuksissa. 4 Lisätietoja ja LTT-Tutkimus Oy 9

13 2.6. Säädösympäristöä koskevia tutkimuksia Kansainvälisiä vertailuja säädösympäristöstä ovat tehneet mm. OECD ja Cato Institute 5. Yrityksen perustamiseen liittyvää byrokratiaa eri maissa on vertailtu Euroopan unionin selvityksissä. Suomessa yrityksen lopettamisbyrokratiaa on kartoittanut mm. kauppa- ja teollisuusministeriö. Kunnallisen lupahallinnon toimivuutta on selvitetty mm. kauppakamarin tutkimuksessa Yleisiä havaintoja aiheeseen liittyvistä tutkimuksista Yrittäjyyttä ja yritysten menestysedellytyksiä koskevaa soveltavaa tutkimusta on runsaasti. Tutkimusten esittämät johtopäätökset ja suositukset ovat kuitenkin pääsääntöisesti varsin yleisluonteisia konkreettisia suosituksia niissä on vähän. Akateemiset (yliopistot ja korkeakoulut) yritystoiminnan menestymisedellytyksiä koskevat tutkimukset ovat perustutkimusluonteisia ja pääsääntöisesti tiedeyhteisöä palvelevia. Niiden tuloksia tai suosituksia on vaikea suoraan soveltaa yrittäjyyttä koskevassa kehittämistyössä. Julkisuudessa (esim. media, seminaarit, puheet yms.) esitetään paljon erityyppisiä yritysten ja elinkeinoelämän kilpailukykyyn liittyviä arvioita ja näkemyksiä (mm. Kiina-ilmiöstä, EU:n itälaajentumisen vaikutuksista, yritysten hallinnollisista rasitteista, irtisanomissuojasta yms.). Näiden tueksi löytyy kuitenkin yllättävän vähän - tai ei lainkaan - puolueetonta tutkittua tietoa. Systemaattiset kansainväliset tutkimukset ja vertailut tarjoavat hyvän perustan erityyppisten asioiden kansainväliseen bencmarkkaukseen. Ne ovat kuitenkin usein tarkastelutasoiltaan ja näkökulmaltaan yleisluonteisia (alueyksikkönä valtio, toimialoittaisia tms.). Geneerisyydestä johtuen niiden tuloksia on vaikea tulkita ja soveltaa seudullisesti. 5 Lisätietoja LTT-Tutkimus Oy 10

14 3. Tutkimushavaintoja ja niiden tulkintoja pääkaupunkiseudun kannalta 3.1. Innovaatiot ovat uuden yritystoiminnan ja kasvun moottori Innovaatiot ovat erittäin merkittävä tekijä yritystoiminnan menestymisen kannalta tämän osoitti pääkaupunkiseudun yrittäjyyden asiantuntijoille tehty kysely. Innovaatioprosessi on myös vahvasti paikkasidonnainen ilmiö. Innovaatiotoiminnan menestyminen riippuu kyvystä synnyttää, ylläpitää ja hyödyntää osaamista yhdistäviä verkostoja. Alueiden innovointikyky liittyy tästä syystä alueen houkuttelevuuteen kykyyn houkutella alueelle osaajia. Keskeisimmät havainnot pääkaupunkiseudun kehityksen kannalta Alueiden yritysten kyky tuottaa innovaatioita riippuu mm. erikoisosaamisen saatavuudesta, työvoiman ammattitaidosta, koulutusjärjestelmän tehokkuudesta, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyökyvystä, rahoitusjärjestelmien toimivuudesta, yritteliäisyyttä kannustavasta ja epäonnistumiset hyväksyvästä asenneilmastosta (Alueellisen innovaatiotoiminnan haasteita SM 2004) Pääkaupunkiseutu on yksi kymmenestä eniten tutkimukseen panostavasta alueesta Euroopassa. Yritysten tutkimustoiminnasta Suomessa yli 40 prosenttia tehdään pääkaupunkiseudulla (Alueiden elinvoima Tekes 2003) Muita aiheeseen liittyviä tutkimushavaintoja Suomi ei onnistu houkuttelemaan riittävästi ulkomaisia suoria investointeja ja osaajia. Suomesta muuttaa koko ajan enemmän pois korkeasti koulutettuja, joten haasteena on osaajien pitäminen Suomessa. Osaajia houkuttelee avoin luovuuden kulttuuri: monikulttuurinen ympäristö, joka on tunnettu avoimuudestaan erilaisten ihmisten erilaisille ideoille ja on avoin paitsi teknologiselle luovuudelle myös erilaisille elämäntyyleille. (Globaali tietoyhteiskunta. Tekes 2004.) Teknologiasyklin alkuvaiheessa yritykset pyrkivät sijoittamaan ainakin tutkimus- ja kehitystoimintaansa korkeakoulupaikkakunnille. (Alueellisen innovaatiotoiminnan haasteita SM 2004) LTT-Tutkimus Oy 11

15 Kaupallisesti menestyksekkäiden innovaatioprosessien avaintekijöitä ovat kyky osaamis- ja liiketoimintaverkostojen hyödyntämiseen sekä kyky osaamisen ja resurssien onnistuneeseen yhdistämiseen. (Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet Tekes 2004) Palvelualojen osuus yritysten t&k-menoista on kasvanut mutta on yhä kansainvälisesti pieni. Osaltaan tämä johtuu teollisuusvaltaisesta toimialarakenteesta mutta myös palvelualojen alhaisesta tuotekehitysaktiivisuudesta. (Suomen kilpailukyky ja toimintaympäristö KTM 2003). Arviolta prosenttia innovaatioista syntyy vastedes palvelualoilla. (Yrittäjyyskatsaus KTM 2004) Kaupunkiseuduilla tulee pyrkiä tiiviiden tietopuistojen kehittämiseen, joissa tiede- ja teknologiaosaamisen lisäksi on saatavilla myös palvelut. Kaupunkiseutujen osaamisklusterien osana tulee vankistaa myös teknologiakeskusten toimintaa. (Suomi tarvitsee suurkaupunkipolitiikkaa Aluekeskus- ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 2003) Yrityskiihdyttämöissä suurten yritysten rooli on toimia strategisina sijoittajina ja uusien ideoiden imurina. (Suomalaisen yrityshautomotoiminnan kolmas aalto KTM 2002.) Yritysten panostus innovaatioihin ja niiden vaikutus liikevaihdon kasvuun on Suomessa pienempi kuin EU-maissa keskimäärin. (Suomen kilpailukyky ja toimintaympäristö KTM 2003) Helsingin seutukunnan ongelmana on tehottomuus alan ideoiden ja teknologioiden kehittämisessä kannattaviksi tuotteiksi ja palveluiksi (OECD 2003). Pääkaupunkiseudun innovatiivisuus ei ole väestömäärään verrattuna juuri korkeampaa kuin muualla maassa. Helsingin seutukunnassa on suhteellisen vähän toimipaikkoja, joissa on viime vuosina tuotettu innovaatioita. Selitys on Helsingin seutukunnan toimialojen suhde innovaatiotoimintaan. Monet Helsingin merkittävistä toimialoista eivät tuota patentteja tai muita perinteisillä mittaustavoilla havaittavia innovaatioita. Tällaisia toimialoja ovat mm. liike-elämän palvelut ja julkinen hallinto. Sama koskee taidealojen ja humanististen alojen toimintaa ja koulutusta. (Alueiden kilpailukyky PTT 2001). Helsingin seutukunnan suuressa riippuvuudessa tieto- ja viestintätekniikan alan yrityksistä piilee riskejä. Lähitulevaisuudessa tieto- ja viestintäteknologian kehitys ei näytä luovan mahdollisuuksia työvoiman kysynnän nopealle kasvulle. (Alueellisen innovaatiotoiminnan haasteita SM 2004) 2004 LTT-Tutkimus Oy 12

16 Koulutuksen kohtaavuus työmarkkinoilla on Suomessa huonompi kuin EU-maissa keskimäärin (European competitiveness report 2002). Etelä-Suomi ja pääkaupunkiseutu tarvitsevat resursseja esimerkiksi koulutuksen laadun ja työelämän ja oppilaitosten kumppanuuksien kehittämiseen. (Osaamistarveluotain TT 2004) 3.2. Vain pieni osa uusista yrityksistä kasvaa ja työllistää merkittävästi Koska vain pieni osa yrityksistä kasvaa ja työllistää voimakkaasti, näiden kasvuyritysten tukeminen edistää tehokkaimmin työllisyyttä. Haasteena on erityisesti kasvuyritysten määrän lisääminen kuinka luodaan (seudullinen) kasvuyrityskulttuuri, jonka vaikutus ulottuu myös kasvavalle palvelusektorille. Myös mahdollisten kasvun rakenteellisten esteiden (mm. uuden työntekijän palkkaamisessa) tunnistaminen on tärkeää. Keskeisimmät havainnot pääkaupunkiseudun kehityksen kannalta Kasvuyrittäjyyden edistäminen on talouskasvun ja työllisyyden kohentamiseen tähtäävien elinkeino- ja yrityspoliittisten toimenpiteiden kannalta ratkaisevaa. (GEM, Yrittäjyyskatsaus KTM 2004) Kaikista uusista yrityksistä noin 3-5% synnyttää jopa 75% kaikkien uusien yritysten synnyttämistä työpaikoista (High-Potential Entrepreneurship 2003). Suomessa uusien yritysten työllistävyys on kehittyneiden maiden alhaisimpia (Suomen kilpailukyky ja toimintaympäristö KTM 2003) Politiikkatoimenpiteiden pitäisi edistää kasvuhakuisuutta, olla valikoivia ja niiden ehdoksi pitäisi asettaa kasvuhakuisuus ja kasvuun sitoutuminen. Koska menestyvien kasvuyritysten valinta on vaikeaa, politiikkatoimenpiteiden pitäisi suuntautua nopeasti kasvaville aloille. (Bottlenecks 2003 (draft)) Muita aiheeseen liittyviä tutkimushavaintoja Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on Helsingissä (11 %) ja muualla pääkaupunkiseudulla (12 %) suhteellisesti enemmän kuin koko maassa keskimäärin (7%). (Pkyritysbarometrit Finnvera ja SY 2004) 2004 LTT-Tutkimus Oy 13

17 Yrittäjien perustamat ryhmäyritykset kasvavat muita nopeammin. Suurten ja pienten yritysten verkostot pääsevät helpommin ulkomaisille markkinoille. Julkinen sektori voi toimia verkottumisen katalysaattorina. (Entrepreneurship and Local Economic Development OECD 2003) Asemansa markkinoilla saavuttaneen yrityksen kehittäminen ja hengissä pitäminen on kansantalouden näkökulmasta edullisempaa kuin uuden yrityksen perustaminen. (Selvitys neuvonta- ja terveyttämispalvelujen tarjonnasta KTM 2004) Uusyrittäjyyden mahdollisuuksia vaikuttaa merkittävästi työllisyyteen voidaan pitää melko vähäisinä. Hallituksen työllisyystavoitteen saavuttaminen pelkästään uusyrittäjyyden kautta kolmen vuoden tähtäimellä edellyttäisi perustamisaktiviteetin moninkertaistumista useiksi vuosiksi. (Palveluyrittäjyys ETLA 2004) Pääosa pk-yritysten työllisyyden lisäyksestä on tapahtunut työntekijän yrityksissä. (Yrittäjyyskatsaus KTM 2004) USA:ssa yritykset ovat perustettaessa pieniä, mutta niiden työntekijämäärä kasvaa nopeasti. Suomessa yritykset kasvavat hitaasti ja pysyvät pieninä. Suomessa yritykset palkkaavat vähän uusia työntekijöitä perustamisen jälkeen. Amerikkalaiset palkkaavat 1,6-kertaisen määrän ensimmäisen kahden vuoden aikana, suomalaiset alle 0,1. Seitsemän vuoden jälkeen USA:ssa luku on 1,3, Suomessa 0,15. (The Role Of Policy And Institutions OECD 2002) Kasvuyrittäjyys, toisin kuin jotkin muut yrittäjyyden lajit, reagoi positiivisesti aktiivisiin tukitoimiin. Näitä olivat markkinoille pääsyn edistäminen, henkisen omaisuuden suojaaminen, mikroenkelitoiminnan vahvistaminen sekä kansallinen yrittäjyyskompetenssi. (High- Potential Entrepreneurship 2003) Kasvuyrittäjyys riippuu tilastollisesti merkittävästi markkinoiden avoimuudesta, koulutuksen yrittäjämyönteisyydestä, kansalaisten yrittäjätaidoista, immateriaalioikeuksien suojasta, yrittäjien tukiohjelmista ja naisyrittäjyyden tukemisesta. (Bottlenecks 2003 (draft)) Akateeminen yrittäjyys on edelleen melko harvinaista Suomessa, toisin kuin monissa GEMvertailumaissa. Tämä tekijä selittää ehkä osittain myös kasvuyritysten vähäistä määrää Suomessa. (GEM Suomi 1999) Kasvuyrittäjyyspotentiaali on korkein kohtalaisen hyvin koulutettujen, kohtalaisen hyvin toimeentulevien, alle 35-vuotiaiden työssäkäyvien mieshenkilöiden keskuudessa. (High- Potential Entrepreneurship 2003) 2004 LTT-Tutkimus Oy 14

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita Tutkimustulosten tulkintaa Alueiden kehittäminen 16/2004 SISÄASIANMINISTERIÖN JULKAISU 16/2004 Alueiden kehittäminen ISSN: 1236-2840 ISBN: 951-734-674-3 (nid.)

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 44 Innovaatioympäristö tänään ja huomenna Jani Saarinen, Nina Rilla, Torsti Loikkanen & Juha Oksanen VTT Jaakko Alasaarela ZEF Solutions Oy ISBN 951 38 6596 7 (URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/)

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 24/2010 Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.)

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.) Kasvufoorumi 08 Loppuraportti Jyrki Kontio (Toim.) ISDN 978-952-92-4396-9 (NID.) ISBN 978-952-92-4434-8 (PDF) Painopaikka: Kehityksen kirjapaino Oy Graafinen suunnittelu: GREY PRO Oy Kansi: Oddball Graphics

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 39/2014 Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot