Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla"

Transkriptio

1 Uudenmaan liiton julkaisuja C Uudenmaan liitto Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

2 Uudenmaan liiton julkaisuja C Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla LTT-Tutkimus Oy Mervi Rajahonka Pertti Kiuru Mikko Valtakari Uudenmaan liitto 2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta : 1

3 Uudenmaan liiton julkaisuja C ISBN ISSN X (sid.) ISBN ISSN X (PDF) LEMPI Uusimaa -hanke Kannen kuva ja piirros: Arja-Leena Berg Helsinki 2004 Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +358 (0) fax +358 (0) : Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

4 Esipuhe LEMPI Uusimaa on seudullinen työllisyysstrategiahanke, jonka tavoitteena on tuottaa työllisyysstrategiat Uudenmaan neljälle seudulliselle työmarkkina-alueelle. LEMPI Pääkaupunkiseutu on Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan käsittämä työmarkkina-alue, jolle tavoitteena on luoda oma pääkaupunkiseudun strategia ja koota eri tahot; kunnat, yritykset, oppilaitokset ja järjestöt toimimaan yhdessä laajan paikallisen yhteistyön edistämiseksi. LEMPI tulee sanasta Local Employment Strategies and Innovations in Uusimaa Region. Uudenmaan liiton hallinnoimaa LEMPI -hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahaston Artikla 6 Innovatiiviset toimet sekä kumppaneina olevat kunnat sekä Uudenmaan TE-keskus. Vuoden 2004 lopussa päättyvässä hankkeessa tehdään erilaisia seutujen tilannetta ja toimijoita kuvaavia työmarkkina-analyysejä ja selvityksiä. LEMPI Pääkaupunkiseutu -hankkeessa käynnistettiin huhtikuussa 2004 selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista PK-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla. Hanke käynnistettiin yhteistyössä Helsingin ja Espoon kauppakamarien, Suomen Yrittäjät ry:n sekä pääkaupunkiseudun kuntien ja työvoimatoimistojen kanssa. Yrittäjyyttä koskevia suosituksia ja tutkimuksia on paljon mutta sen hyödyntäminen pääkaupunkiseudun yritystoiminnan kehittämisessä on ollut hankalaa, minkä avuksi haluttiin kokoavaa esiselvitystä. Selvitys perustuu olemassa olevaan uusimpaan tutkimustietoon. Pyrkimyksenä on ollut nostaa esiin erityisesti sellaista tutkimustietoa, jolla on arveltu olevan eritystä uutuusarvoa yritystoiminnan kehittämisessä. Raportissa läpikäydyt tutkimukset ja niiden tulosten tulkinnat kattavat siten vain rajallisen osan yrittäjyyttä ja yritysten menestymistä koskevasta hyvin laaja-alaisesta tutkimus-kentästä. Aihepiirin monimuotoisuudesta ja tutkimuspainotteisuudesta johtuen on päädytty esiselvitysluonteiseen työhön. Nyt valmistunut LTT-Tutkimus Oy:n esiselvitysraportti ei pyri tarjoamaan valmiita ratkaisuja tai konkreettisia ehdotuksia yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittämiseksi. Sen toivotaan kuitenkin osaltaan avaavan uusia näkökulmia pääkaupunkiseudun yritystoiminnan kehittämistyöhön sekä toimivan keskustelua virittävänä tausta-aineistona pääkaupunkiseudun elinkeinostrategian laadintatyössä, jonka osana on myös työllisyysstrategiatyö. Haluamme kiittää selvitykseen osallistuneita asiantuntijoita, LTT-Tutkimus Oy:tä ja muita yhteistyökumppaneita. Pyrimme hyödyntämään selvityksen antamia tuloksia mahdollisimman hyvin LEMPI - hankkeen strategiatyössä ja edelleen elinkeinostrategiatyössä. Toivomme selvityksestä apua yrityksille, yhteistyökumppaneille ja muille asiasta kiinnostuneille. Helena Winter Uudenmaan liitto LEMPI Uusimaa -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Arto Antman Helsingin kaupungin koulutus- ja kehittämiskeskus LEMPI Pääkaupunkiseutu -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja 2004 LTT-Tutkimus Oy 1

5 Uudenmaan liitto Nylands förbund Kuvailulehti Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +385 (0) fax +358 (0) Tekijä(t) Nimeke Sarjan nimeke Sarjanumero Sivuja ISBN Kieli, koko teos Tiivistelmä Uudenmaan liitto, LEMPI Uusimaa -hanke, LTT-Tutkimus Oy Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla Uudenmaan liiton julkaisuja C (sid.), (PDF) X suomi Julkaisuaika Liitteitä Tämän esiselvitystyön päämääränä on ollut kartoittaa olemassa olevaan tutkimustietoon perustuen yrittäjyyden edellytyksiä ja menestystekijöitä pääkaupunkiseudulla LEMPI Uusimaa -hankkeessa tapahtuvan työllisyysstrategiatyön tueksi. Tässä raportissa on esitetty lyhyt yhteenveto yritystoiminnan menestymisedellytyksiä koskevista viimeaikaisista tutkimuksista sekä tutkimushavaintojen merkityksestä pääkaupunkiseudulle. Keskeisiä ja pääkaupunkiseudun kannalta merkittäviä johtopäätöksiä viimeaikaisesta tutkimuksesta: Innovaatiot ovat erittäin merkittävä tekijä yritystoiminnan menestymisen kannalta. Alueen innovointikyky perustuu alueen kykyyn houkutella osaajia. Vain pieni osa yrityksistä kasvaa ja työllistää voimakkaasti ja näiden kasvuyritysten tukeminen edistää tehokkaimmin työllisyyttä. Markkinoiden toimivuus ja kilpaillut kotimarkkinat takaavat toiminnan tehokkuuden sekä yritysten menestyksen myös ulkomailla. Suomalaisessa yritystoiminnassa on tapahtumassa merkittäviä rakennemuutoksia: palveluiden merkitys kasvaa ja uusista yrittäjistä yhä suurempi osa on naisia. Rahoitusmarkkinat toimivat pääkaupunkiseudun yrityksiä ajatellen nykyisellään kohtuullisesti. Neuvontapalveluiden saatavuus on hyvä eikä säädösympäristö näytä luovan merkittäviä esteitä yrittäjyydelle. Asumisen korkea hintataso pääkaupunkiseudulla hidastaa palvelualojen kasvua. ISSN Yhteenveto Raportin laatija Mervi Rajahonka, Pertti Kiuru, Mikko Valtakari, LTT-Tutkimus Oy Avainsanat (asiasanat) Huomautuksia yrittäjyys, yritystoiminta, työllisyys Julkaisusta on myös verkkoversio kotisivuillamme:

6 Sisällys ESIPUHE SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT TAVOITTEET JA TOTEUTUS Tavoitteet ja toteutus Lähestymistapa ja reunaehdot YRITTÄJYYTTÄ JA YRITYSTEN MENESTYMISTÄ KOSKEVIA TUTKIMUKSIA AIHEALUEITTAIN Markkinoihin ja kilpailuolosuhteisiin sekä kansainväliseen kilpailukykyyn liittyviä tutkimuksia Innovaatioihin ja osaamiseen liittyviä tutkimuksia Yritystoiminnan aloittamiseen ja toimialarakenteeseen liittyviä tutkimuksia Yritysten kasvuun ja työllistävyyteen liittyviä tutkimuksia Rahoitukseen sekä yrittäjien tukipalveihin liittyviä tutkimuksia Säädösympäristöä koskevia tutkimuksia Yleisiä havaintoja aiheeseen liittyvistä tutkimuksista TUTKIMUSHAVAINTOJA JA NIIDEN TULKINTOJA PÄÄKAUPUNKISEUDUN KANNALTA Innovaatiot ovat uuden yritystoiminnan ja kasvun moottori Vain pieni osa uusista yrityksistä kasvaa ja työllistää merkittävästi Markkinoiden toimivuus on yritysten menestystekijä Uusia yrityksiä syntyy eniten palvelualoille Rahoitus valikoi hyvä vai paha? Tukipalveluita on, mutta taso vaihtelee ja koordinointi kangertelee Säädösympäristön yksinkertaisuus helpottaa yritystoimintaa Muita näkökulmia: Asumisen kalleus hidastaa palvelualojen kasvua20 4. YRITTÄJYYTTÄ KOSKEVIA MUITA TUTKIMUSHAVAINTOJA JA SUOSITUKSIA Markkinoihin ja kilpailuolosuhteisiin sekä kansainväliseen kilpailukykyyn liittyviä havaintoja ja suosituksia Innovaatioihin ja osaamiseen liittyviä havaintoja ja suosituksia Yritystoiminnan aloittamiseen ja toimialarakenteeseen liittyviä havaintoja ja suosituksia Yritysten kasvuun ja työllistävyyteen liittyviä havaintoja ja suosituksia Rahoitukseen sekä yrittäjien tukipalveluihin liittyviä havaintoja ja suosituksia Säädösympäristöön liittyviä havaintoja ja suosituksia YRITTÄJYYTTÄ KOSKEVIA TUTKIMUSLÄHTEITÄ LIITE 1. KESKEISTEN TUTKIMUSHAVAINTOJEN MERKITYS PÄÄKAUPUNKISEUDUN KANNALTA LTT-Tutkimus Oy 3

7 1. Selvitystyön lähtökohdat tavoitteet ja toteutus Talouden ja työllisyyden kasvu edellyttää yritystoiminnan kasvua. Yrittäjyyden edistäminen sekä yritysten perustamista, kehittämistä ja uudistumista suosivan toimintaympäristön luominen ovat keskeisiä päämääriä yhtä lailla kansallisen kuin alueellisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Yrittäjyyden edistäminen on myös keskeinen keino tasapainottaa aluekehitystä ja edistää työllisyyttä. Erityisen tärkeää yrittämisen ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen on pääkaupunkiseudulla, jossa yritysten määrän kasvu on tutkimusten mukaan hidastunut ja kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on vähentynyt. Tilannetta pahentanee lähivuosina myös se, että pääkaupunkiseudulla on arviolta n ikääntynyttä yrittäjää. Vaikka asiantilan korjaamiseksi on pääkaupunkiseudun kuntien toimesta toteutettu useita yritys- ja elinkeinotoimintaan liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita, voidaan merkittävänä seudullisena puutteena pitää edelleen sitä, ettei pääkaupunkiseudun kunnilla ole yhteistä elinkeino- ja yrittäjyysstrategiaa. LEMPI Uusimaa 1 on vuosina toteutettava seudullinen työllisyysstrategiahanke, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudulle seudullinen strategia työllisyyden edistämiseen. Työllisyysstrategian laadinta pääkaupunkiseudulle on osa yhteistä elinkeinostrategiaa, jonka valmistelutyötä tuetaan LEMPI-hankkeen avulla. Osana LEMPI Uusimaa hanketta on tehty eri tyyppisiä esiselvityksiä ja kartoituksia, joita on tarkoitus hyödyntää strategiatyössä. Tämän esiselvitystyön päämääränä on ollut kartoittaa olemassa olevaan tutkimustietoon perustuen yrittäjyyden edellytyksiä ja menestystekijöitä pääkaupunkiseudulla Tavoitteet ja toteutus Selvitystyössä on pyritty tuottamaan yrittämiseen ja yritysten menestysedellytyksiin liittyvää tausta-aineistoa pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen työllisyysstrategian sekä alueen elinkeino- ja yrittäjyysstrategian suunnittelun tueksi. Tavoitteena on ollut olemassa olevaan tutkimustietoon perustuen kartoittaa pk-yritysten menestymisedellytyksiin liittyviä tekijöitä sekä esittää niihin liittyviä painotuksia ja suosituksia pääkaupunkiseudun kehitystä ajatellen. Erityishuomiota on pyritty kiinnittämään valittujen asioiden soveltuvuuteen ratkaistaessa pääkaupunkiseudulle ja sen eri alueille tyypillisiä pk-yrittäjyyteen liittyviä ongelmia. 1 Local Employment Strategies and Innovations in Uusimaa Region 2004 LTT-Tutkimus Oy 4

8 Selvitystyössä on laadittu yhteenveto keskeisistä viimeaikaisista yrittäjyyteen liittyvistä tutkimuksista ja ohjelmista, nostettu esiin tärkeimpiä yrittäjyyden ja yritystoiminnan edellytyksiä ja menestystekijöitä koskevia tutkimushavaintoja, tulkittu tutkimushavaintojen merkitystä pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän haasteiden näkökulmasta sekä nostettu esiin pääkaupunkiseutua koskevan kehittämistyön kannalta keskeisiä yritystoiminnan kehittämisteemoja. Selvitystyö toteutettiin kolmessa toisiaan tukevassa työvaiheessa. Työn ensimmäisessä vaiheessa perehdyttiin laajasti elinkeinotoiminnan menestymisedellytyksiä ja yrityspolitiikkaa käsitteleviin selvityksiin ja tutkimuksiin sekä rajattiin asiantuntijahaastatteluihin (6 asiantuntijaa) perustuen pääkaupunkiseudun näkökulmasta keskeisimmät teema-alueet tarkemman tarkastelun kohteeksi. Selvitystyön toisessa työvaiheessa yritystoiminnan menestymisedellytyksiä koskevista viimeaikaisista tutkimuksista laadittiin yhteenveto sekä nostettiin teemoittain esiin keskeisiä yrittäjyyttä ja yritysten alueellisia toimintaedellytyksiä koskevia tutkimushavaintoja ja suosituksia. Selvitystyön kolmannessa vaiheessa selvitettiin pääkaupunkiseudun yritystoiminnan kehittämisen asiantuntijoille suunnatun kyselyn avulla edellisessä työvaiheessa esiin nousseiden yritysten menestymisedellytyksiä koskevien tutkimushavaintojen ja suositusten merkitystä ja painoarvoa pääkaupunkiseudulla. Kyselyn tulosten perusteella keskeisimmät tutkimushavainnot ja suositukset priorisoitiin pääkaupunkiseudun kannalta olennaisiin näkökulmiin sekä esitettiin tulkinnat niiden merkityksestä pääkaupunkiseudulle. Tämän raportin luvussa 2. on esitetty aihealueittain keskeisimmät selvitystyön yhteydessä läpikäydyt tutkimukset ja selvitykset. Työn yhteydessä läpikäyty materiaali löytyy kokonaisuudessaan raportin lopussa olevasta lähdeluettelosta. Lukuun 3. on koottu yhteenvedonomaisesti keskeisimmät tutkimushavainnot ja niiden tulkinnat pääkaupunkiseudun kannalta. Lukuun 4. on puolestaan koottu teemoittain tutkimusaineistosta esiinnousseita yrittäjyyttä ja yritysten menestysedellytyksiä koskevia havaintoja ja suosituksia. Selvitystyö on toteutettu LTT-Tutkimus Oy:ssä Tutkimuksesta ovat vastanneet DI, OTK Mervi Rajahonka, FM Pertti Kiuru ja FL Mikko Valtakari (LTT- Tutkimus Oy). Selvitystyön tukena on toiminut ohjausryhmä, jolla on ollut keskeinen rooli selvitystyön painotusten määrittelyssä ja rajaamisessa sekä pääkaupunkiseudun työllisyyteen ja yritystoimintaan liittyvän asiantuntemuksen välittämisessä selvitystyöhön. Ohjausryhmän muodostivat projektipäällikkö Liisa Lindsberg-Mattsson (Uudenmaan liitto), toimitusjohtaja Sampsa Saralehto (Espoon kauppakamari) sekä asiamies Mika Eskola (Helsingin kauppakamari) LTT-Tutkimus Oy 5

9 1.2. Lähestymistapa ja reunaehdot Selvitystyö on perustunut olemassa olevaan tutkimustietoon ja siihen pohjautuvaan sekundaarianalyysiin. Koska yrittäjyyttä ja pk-yritysten menestymistä koskevia tutkimuksia, selvityksiä, ohjelmia, strategioita yms. on huomattavan paljon ja niiden tarkastelunäkökulma vaihtelee suuresti, rajauduttiin tässä selvityksessä ennen kaikkea yrittämistä ja yritysten alueellisia toimintaedellytyksiä koskevaan viimeisimpään tutkimustietoon, jolla nähtiin olevan yritystoiminnan kehittämisen suhteen uutuusarvoa. Esimerkiksi lähtökohtaisesti yritysten sisäisiin strategioihin ja toimintatapoihin (menestymisen edellytyksenä) tai yritysten kansalliseen ja globaaliin kilpailukykyyn liittyvää aineistoa ei tässä yhteydessä ole käyty läpi. Selvitystyön lähtökohdissa rajattiin pois myös leimallisesti hallintoon, kuten kuntien elinkeinotoimen hoitoon sekä pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyökuvioihin, liittyvät kysymykset. Keskeisiksi yritysten menestysedellytyksiä pääkaupunkiseudulla jäsentäviksi tarkastelunäkökulmiksi valittiin markkinoiden toimivuus ja kilpailu, innovaatiot ja osaaminen, yritystoiminnan aloittaminen ja toimialarakenne, yritysten kasvu ja työllistävyys, tukipalvelut ja rahoitus sekä säädösympäristö (rajoitetusti). (Kuva 1. ) Markkinat ja kilpailu Innovaatiot ja osaaminen Yritystoiminnan aloittaminen ja toimialarakenne Yritysten kasvu ja työllistävyys Tukipalvelut ja rahoitus Säädösympäristö Muut näkökulmat Globaali toimintaympäristö ja kilpailukyky Kansallinen toimintaympäristö ja kilpailukyky Kunnallinen/seudullinen toimintaympäristö ja kilpailukyky Yritysten alueelliset toimintaedellytykset/alueellinen toimintaympäristö Yritysten sisäiset strategiat ja toimintatavat Kuva 1. Selvityksessä käytetty tarkastelutason ja tarkasteluteemojen kautta rajattu lähestymistapa tutkimusaineiston tulkintaan. Raportin sisältö ja siinä esitetyt tulkinnat perustuvat selvitystyössä käytetyn lähestymistavan mukaisesti rajalliseen tutkimustietoon. Tältä osin se teemoiltaan kattaa vain osan pää LTT-Tutkimus Oy 6

10 kaupunkiseudun yritys- ja elinkeinoelämää koskevista monimuotoisista haasteista tai laajaalaista ja kokonaisvaltaista näkemystä edellyttävän elinkeinojen kehittämistyön kokonaisuudesta. Työn esiselvitysluonteesta johtuen se ei pyri tarjoamaan ratkaisuja pääkaupunkiseudun ongelmien ratkaisemiseksi vaan pikemminkin nostamaan esiin kysymyksiä ja haasteita, jotka alueen työllisyysstrategiassa sekä yritystoiminnan kehittämisen lähtökohdissa olisi syytä ottaa huomioon LTT-Tutkimus Oy 7

11 2. Yrittäjyyttä ja yritysten menestymistä koskevia tutkimuksia aihealueittain Markkinoihin ja kilpailuolosuhteisiin sekä kansainväliseen kilpailukykyyn liittyviä tutkimuksia Markkinoihin, markkinoiden sääntelyyn ja kilpailuolosuhteisiin liittyviä tutkimushavaintoja on useissa kansainvälisten järjestöjen ja tutkimusinstituuttien tekemissä vertailevissa kilpailukykytutkimuksissa. Kansainvälisesti arvostettuja tutkimuksia tekevät vuosittain mm. WEF (World Economic Forum), IMD (International Institute for Management Development) sekä OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 3 Yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavat markkina- ja kilpailuolosuhteet ovat yksi tarkasteltavista näkökulmista myös useissa kotimaisissa, erityisesti kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuissa. Suomalainen kilpailukykyvertailu on mm. Tekniikan Akateemisten Liiton teettämä Teknologiabarometri Innovaatioihin ja osaamiseen liittyviä tutkimuksia Innovaatiotoimintaa kuvaavat mittarit liittyvät yleensä olennaisena osana mm. WEF:n, IMD:n ja OECD:n kilpailukykytutkimuksiin. Innovatiivisen yritystoiminnan edellytyksiä on luodattu mm. useissa Euroopan unionin julkaisuissa. OECD on selvittänyt myös erityisesti Helsingin seudun innovaatiotoiminnan tilaa. Suomessa alueellista innovaatiotoimintaa ovat tutkineet mm. Tekes ja sisäasiainministeriö. Yliopistojen kolmannen tehtävän tutkimusta on kartoittanut mm. Sitra, ja se liittyy kiinteästi innovaatiojärjestelmätutkimukseen. Yritysten osaamistarvekartoituksia ovat säännöllisin väliajoin tehneet mm. työnantajaliitot Teollisuus ja työnantajat ja Palvelutyönantajat. Yrittäjyyskoulutusta on tutkinut opetusministeriö. Kansainvälisiä peruskoulutuksen vertailuja ovat mm. OECD:n Pisa-tutkimukset. 2 Kaikki selvityksessä läpikäydyt tutkimukset löytyvät raportin lopussa olevasta lähdeluettelosta. 3 Lisää aiheesta LTT-Tutkimus Oy 8

12 2.3. Yritystoiminnan aloittamiseen ja toimialarakenteeseen liittyviä tutkimuksia Yrittäjäaktiivisuutta arvioivia kansainvälisiä GEM-tutkimuksia (Global Entrepreneurship Monitor) on tehty vuosittain vuodesta 1999 lähtien. Vuonna 1999 oli mukana 10 maata ja vuoden 2003 tutkimuksessa 31 maata. 4 Toimialarakennetta ja yritystoiminnan aloittamista ovat Suomessa tutkineet mm. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja työministeriö. Yritysten sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat kartoittaneet mm. kauppakamarit. Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät tekevät yhteistyössä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Pkyritysbarometria. Niissä käsitellään mm. pk-yritysten suhdanneodotuksia, kehittämistarpeita, sukupolvenvaihdoksia, investointeja, kasvuhakuisuutta sekä rahoitusvaikeuksien yleisyyttä. Barometrejä julkaistaan sekä valtakunnallisina että alueellisina Yritysten kasvuun ja työllistävyyteen liittyviä tutkimuksia GEM-tutkimuksissa ja niiden pohjalta tehdyissä jatkotutkimuksissa on selvitetty kasvuyritysten ja -yrittäjien ominaisuuksia sekä yritysten työllistämispotentiaalia. Myös mm. ETLA on tutkinut uusien yritysten työllistävyyttä. Kasvuhakuisuutta ja työllistämisen esteitä koskevia kysymyksiä kysytään yrityksiltä mm. Pk-yritysbarometreissä Rahoitukseen sekä yrittäjien tukipalveihin liittyviä tutkimuksia Rahoituksen, varsinkin pääomasijoitustoiminnan toimivuutta on selvitetty kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa. Pk-yritysbarometreissä yrityksiltä kysytään rahoitusasemaa, rahoituksen tarvetta ja rahoitusmarkkinoiden toimivuutta koskevia kysymyksiä. Kauppa- ja teollisuusministeriö on viime aikoina tehnyt useita selvityksiä yritysten tukipalvelujen toimivuudesta. Työministeriö on tutkinut aloittavien yritysten tukipalveluja. Yritysten tyytyväisyyttä elinkeinopalveluihin on kartoitettu mm. kauppakamareiden tekemissä tutkimuksissa. 4 Lisätietoja ja LTT-Tutkimus Oy 9

13 2.6. Säädösympäristöä koskevia tutkimuksia Kansainvälisiä vertailuja säädösympäristöstä ovat tehneet mm. OECD ja Cato Institute 5. Yrityksen perustamiseen liittyvää byrokratiaa eri maissa on vertailtu Euroopan unionin selvityksissä. Suomessa yrityksen lopettamisbyrokratiaa on kartoittanut mm. kauppa- ja teollisuusministeriö. Kunnallisen lupahallinnon toimivuutta on selvitetty mm. kauppakamarin tutkimuksessa Yleisiä havaintoja aiheeseen liittyvistä tutkimuksista Yrittäjyyttä ja yritysten menestysedellytyksiä koskevaa soveltavaa tutkimusta on runsaasti. Tutkimusten esittämät johtopäätökset ja suositukset ovat kuitenkin pääsääntöisesti varsin yleisluonteisia konkreettisia suosituksia niissä on vähän. Akateemiset (yliopistot ja korkeakoulut) yritystoiminnan menestymisedellytyksiä koskevat tutkimukset ovat perustutkimusluonteisia ja pääsääntöisesti tiedeyhteisöä palvelevia. Niiden tuloksia tai suosituksia on vaikea suoraan soveltaa yrittäjyyttä koskevassa kehittämistyössä. Julkisuudessa (esim. media, seminaarit, puheet yms.) esitetään paljon erityyppisiä yritysten ja elinkeinoelämän kilpailukykyyn liittyviä arvioita ja näkemyksiä (mm. Kiina-ilmiöstä, EU:n itälaajentumisen vaikutuksista, yritysten hallinnollisista rasitteista, irtisanomissuojasta yms.). Näiden tueksi löytyy kuitenkin yllättävän vähän - tai ei lainkaan - puolueetonta tutkittua tietoa. Systemaattiset kansainväliset tutkimukset ja vertailut tarjoavat hyvän perustan erityyppisten asioiden kansainväliseen bencmarkkaukseen. Ne ovat kuitenkin usein tarkastelutasoiltaan ja näkökulmaltaan yleisluonteisia (alueyksikkönä valtio, toimialoittaisia tms.). Geneerisyydestä johtuen niiden tuloksia on vaikea tulkita ja soveltaa seudullisesti. 5 Lisätietoja LTT-Tutkimus Oy 10

14 3. Tutkimushavaintoja ja niiden tulkintoja pääkaupunkiseudun kannalta 3.1. Innovaatiot ovat uuden yritystoiminnan ja kasvun moottori Innovaatiot ovat erittäin merkittävä tekijä yritystoiminnan menestymisen kannalta tämän osoitti pääkaupunkiseudun yrittäjyyden asiantuntijoille tehty kysely. Innovaatioprosessi on myös vahvasti paikkasidonnainen ilmiö. Innovaatiotoiminnan menestyminen riippuu kyvystä synnyttää, ylläpitää ja hyödyntää osaamista yhdistäviä verkostoja. Alueiden innovointikyky liittyy tästä syystä alueen houkuttelevuuteen kykyyn houkutella alueelle osaajia. Keskeisimmät havainnot pääkaupunkiseudun kehityksen kannalta Alueiden yritysten kyky tuottaa innovaatioita riippuu mm. erikoisosaamisen saatavuudesta, työvoiman ammattitaidosta, koulutusjärjestelmän tehokkuudesta, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyökyvystä, rahoitusjärjestelmien toimivuudesta, yritteliäisyyttä kannustavasta ja epäonnistumiset hyväksyvästä asenneilmastosta (Alueellisen innovaatiotoiminnan haasteita SM 2004) Pääkaupunkiseutu on yksi kymmenestä eniten tutkimukseen panostavasta alueesta Euroopassa. Yritysten tutkimustoiminnasta Suomessa yli 40 prosenttia tehdään pääkaupunkiseudulla (Alueiden elinvoima Tekes 2003) Muita aiheeseen liittyviä tutkimushavaintoja Suomi ei onnistu houkuttelemaan riittävästi ulkomaisia suoria investointeja ja osaajia. Suomesta muuttaa koko ajan enemmän pois korkeasti koulutettuja, joten haasteena on osaajien pitäminen Suomessa. Osaajia houkuttelee avoin luovuuden kulttuuri: monikulttuurinen ympäristö, joka on tunnettu avoimuudestaan erilaisten ihmisten erilaisille ideoille ja on avoin paitsi teknologiselle luovuudelle myös erilaisille elämäntyyleille. (Globaali tietoyhteiskunta. Tekes 2004.) Teknologiasyklin alkuvaiheessa yritykset pyrkivät sijoittamaan ainakin tutkimus- ja kehitystoimintaansa korkeakoulupaikkakunnille. (Alueellisen innovaatiotoiminnan haasteita SM 2004) LTT-Tutkimus Oy 11

15 Kaupallisesti menestyksekkäiden innovaatioprosessien avaintekijöitä ovat kyky osaamis- ja liiketoimintaverkostojen hyödyntämiseen sekä kyky osaamisen ja resurssien onnistuneeseen yhdistämiseen. (Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet Tekes 2004) Palvelualojen osuus yritysten t&k-menoista on kasvanut mutta on yhä kansainvälisesti pieni. Osaltaan tämä johtuu teollisuusvaltaisesta toimialarakenteesta mutta myös palvelualojen alhaisesta tuotekehitysaktiivisuudesta. (Suomen kilpailukyky ja toimintaympäristö KTM 2003). Arviolta prosenttia innovaatioista syntyy vastedes palvelualoilla. (Yrittäjyyskatsaus KTM 2004) Kaupunkiseuduilla tulee pyrkiä tiiviiden tietopuistojen kehittämiseen, joissa tiede- ja teknologiaosaamisen lisäksi on saatavilla myös palvelut. Kaupunkiseutujen osaamisklusterien osana tulee vankistaa myös teknologiakeskusten toimintaa. (Suomi tarvitsee suurkaupunkipolitiikkaa Aluekeskus- ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 2003) Yrityskiihdyttämöissä suurten yritysten rooli on toimia strategisina sijoittajina ja uusien ideoiden imurina. (Suomalaisen yrityshautomotoiminnan kolmas aalto KTM 2002.) Yritysten panostus innovaatioihin ja niiden vaikutus liikevaihdon kasvuun on Suomessa pienempi kuin EU-maissa keskimäärin. (Suomen kilpailukyky ja toimintaympäristö KTM 2003) Helsingin seutukunnan ongelmana on tehottomuus alan ideoiden ja teknologioiden kehittämisessä kannattaviksi tuotteiksi ja palveluiksi (OECD 2003). Pääkaupunkiseudun innovatiivisuus ei ole väestömäärään verrattuna juuri korkeampaa kuin muualla maassa. Helsingin seutukunnassa on suhteellisen vähän toimipaikkoja, joissa on viime vuosina tuotettu innovaatioita. Selitys on Helsingin seutukunnan toimialojen suhde innovaatiotoimintaan. Monet Helsingin merkittävistä toimialoista eivät tuota patentteja tai muita perinteisillä mittaustavoilla havaittavia innovaatioita. Tällaisia toimialoja ovat mm. liike-elämän palvelut ja julkinen hallinto. Sama koskee taidealojen ja humanististen alojen toimintaa ja koulutusta. (Alueiden kilpailukyky PTT 2001). Helsingin seutukunnan suuressa riippuvuudessa tieto- ja viestintätekniikan alan yrityksistä piilee riskejä. Lähitulevaisuudessa tieto- ja viestintäteknologian kehitys ei näytä luovan mahdollisuuksia työvoiman kysynnän nopealle kasvulle. (Alueellisen innovaatiotoiminnan haasteita SM 2004) 2004 LTT-Tutkimus Oy 12

16 Koulutuksen kohtaavuus työmarkkinoilla on Suomessa huonompi kuin EU-maissa keskimäärin (European competitiveness report 2002). Etelä-Suomi ja pääkaupunkiseutu tarvitsevat resursseja esimerkiksi koulutuksen laadun ja työelämän ja oppilaitosten kumppanuuksien kehittämiseen. (Osaamistarveluotain TT 2004) 3.2. Vain pieni osa uusista yrityksistä kasvaa ja työllistää merkittävästi Koska vain pieni osa yrityksistä kasvaa ja työllistää voimakkaasti, näiden kasvuyritysten tukeminen edistää tehokkaimmin työllisyyttä. Haasteena on erityisesti kasvuyritysten määrän lisääminen kuinka luodaan (seudullinen) kasvuyrityskulttuuri, jonka vaikutus ulottuu myös kasvavalle palvelusektorille. Myös mahdollisten kasvun rakenteellisten esteiden (mm. uuden työntekijän palkkaamisessa) tunnistaminen on tärkeää. Keskeisimmät havainnot pääkaupunkiseudun kehityksen kannalta Kasvuyrittäjyyden edistäminen on talouskasvun ja työllisyyden kohentamiseen tähtäävien elinkeino- ja yrityspoliittisten toimenpiteiden kannalta ratkaisevaa. (GEM, Yrittäjyyskatsaus KTM 2004) Kaikista uusista yrityksistä noin 3-5% synnyttää jopa 75% kaikkien uusien yritysten synnyttämistä työpaikoista (High-Potential Entrepreneurship 2003). Suomessa uusien yritysten työllistävyys on kehittyneiden maiden alhaisimpia (Suomen kilpailukyky ja toimintaympäristö KTM 2003) Politiikkatoimenpiteiden pitäisi edistää kasvuhakuisuutta, olla valikoivia ja niiden ehdoksi pitäisi asettaa kasvuhakuisuus ja kasvuun sitoutuminen. Koska menestyvien kasvuyritysten valinta on vaikeaa, politiikkatoimenpiteiden pitäisi suuntautua nopeasti kasvaville aloille. (Bottlenecks 2003 (draft)) Muita aiheeseen liittyviä tutkimushavaintoja Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on Helsingissä (11 %) ja muualla pääkaupunkiseudulla (12 %) suhteellisesti enemmän kuin koko maassa keskimäärin (7%). (Pkyritysbarometrit Finnvera ja SY 2004) 2004 LTT-Tutkimus Oy 13

17 Yrittäjien perustamat ryhmäyritykset kasvavat muita nopeammin. Suurten ja pienten yritysten verkostot pääsevät helpommin ulkomaisille markkinoille. Julkinen sektori voi toimia verkottumisen katalysaattorina. (Entrepreneurship and Local Economic Development OECD 2003) Asemansa markkinoilla saavuttaneen yrityksen kehittäminen ja hengissä pitäminen on kansantalouden näkökulmasta edullisempaa kuin uuden yrityksen perustaminen. (Selvitys neuvonta- ja terveyttämispalvelujen tarjonnasta KTM 2004) Uusyrittäjyyden mahdollisuuksia vaikuttaa merkittävästi työllisyyteen voidaan pitää melko vähäisinä. Hallituksen työllisyystavoitteen saavuttaminen pelkästään uusyrittäjyyden kautta kolmen vuoden tähtäimellä edellyttäisi perustamisaktiviteetin moninkertaistumista useiksi vuosiksi. (Palveluyrittäjyys ETLA 2004) Pääosa pk-yritysten työllisyyden lisäyksestä on tapahtunut työntekijän yrityksissä. (Yrittäjyyskatsaus KTM 2004) USA:ssa yritykset ovat perustettaessa pieniä, mutta niiden työntekijämäärä kasvaa nopeasti. Suomessa yritykset kasvavat hitaasti ja pysyvät pieninä. Suomessa yritykset palkkaavat vähän uusia työntekijöitä perustamisen jälkeen. Amerikkalaiset palkkaavat 1,6-kertaisen määrän ensimmäisen kahden vuoden aikana, suomalaiset alle 0,1. Seitsemän vuoden jälkeen USA:ssa luku on 1,3, Suomessa 0,15. (The Role Of Policy And Institutions OECD 2002) Kasvuyrittäjyys, toisin kuin jotkin muut yrittäjyyden lajit, reagoi positiivisesti aktiivisiin tukitoimiin. Näitä olivat markkinoille pääsyn edistäminen, henkisen omaisuuden suojaaminen, mikroenkelitoiminnan vahvistaminen sekä kansallinen yrittäjyyskompetenssi. (High- Potential Entrepreneurship 2003) Kasvuyrittäjyys riippuu tilastollisesti merkittävästi markkinoiden avoimuudesta, koulutuksen yrittäjämyönteisyydestä, kansalaisten yrittäjätaidoista, immateriaalioikeuksien suojasta, yrittäjien tukiohjelmista ja naisyrittäjyyden tukemisesta. (Bottlenecks 2003 (draft)) Akateeminen yrittäjyys on edelleen melko harvinaista Suomessa, toisin kuin monissa GEMvertailumaissa. Tämä tekijä selittää ehkä osittain myös kasvuyritysten vähäistä määrää Suomessa. (GEM Suomi 1999) Kasvuyrittäjyyspotentiaali on korkein kohtalaisen hyvin koulutettujen, kohtalaisen hyvin toimeentulevien, alle 35-vuotiaiden työssäkäyvien mieshenkilöiden keskuudessa. (High- Potential Entrepreneurship 2003) 2004 LTT-Tutkimus Oy 14

18 Suurin osa amerikkalaisista kasvuyrityksistä ei ole hitech-aloilta, mutta tietyn alueen kasvuyritykset keskittyvät usein tietylle toimialalle. (High-Growth Companies National Commission on Entrepreneurship 2001.) Yrittäjyyttä tukevien toimenpiteiden pitäisi kohdistua työssä käyviin ihmisiin ja tukea yritys- ja akateemisia spin-offeja. (Bottlenecks 2003 (draft)) Alle kolmasosa uusista perustettavista yrityksistä (mitattuna uusilla myönnetyillä Y- tunnuksilla) käytännössä alkaa harjoittaa merkittävää uutta liiketoimintaa. (Palveluyrittäjyys ETLA 2004) Yritysspin-offeilla ja veturiyritysten alihankkijoilla on erityisen hyvä mahdollisuus menestyä ja kansainvälistyä, koska ne voivat käyttää emonsa tai veturiyrityksen sosiaalista pääomaa hyväksi. (Bottlenecks 2003 (draft)) Spin-off-yritykset innovoivat ja kasvavat keskimääräistä enemmän. (Vihreä kirja. EU 2003.) 3.3. Markkinoiden toimivuus on yritysten menestystekijä Markkinoiden toimivuus ja kilpaillut kotimarkkinat takaavat toiminnan tehokkuuden sekä yritysten menestyksen myös ulkomailla. Pääkaupunkiseudun markkina- ja kilpailuolosuhteet ovat Suomen mittakaavassa hyvät. Avoimien markkinoiden tehokkaampi hyödyntäminen julkisessa palvelutuotannossa loisi edelleen uusia mahdollisuuksia palvelualan yrittäjyyden kehittymiselle. Keskeisin havainto pääkaupunkiseudun kehityksen kannalta Julkisen sektorin roolia innovatiivisten yritysten avainasiakkaana pitäisi kehittää (Evaluation of the Finnish Innovation Support System KTM 2003) Muita teemaan liittyviä tutkimushavaintoja Julkisen sektorin ei tulisi luoda uusia, yksityisen sektorin palveluiden kanssa päällekkäisiä järjestelmiä. (Yrittäjyyden toimintaympäristö KTM 2004) 2004 LTT-Tutkimus Oy 15

19 Suomi kuuluu OECD:n arvioissa edelleen maihin, joissa sääntelyn on todettu rajoittavan kilpailua. Toimialoja, joilla on haitallista sääntelyä, ovat mm. rakentaminen, vesi- ja kaasuhuolto, vähittäiskauppa sekä kuljetuspalvelut. Ulkomaalaisia yrityksiä on Suomessa vähän. (Suomen kilpailukyky ja toimintaympäristö KTM 2003) Pääkaupunkiseudun yrityksistä 40 % odottaa kilpailun kiristyvän EU-laajentumisen vuoksi. (EU-laajentumisen vaikutukset Suomen yrittäjät 2003) Julkisten palvelujen kilpailuttaminen vaikuttaa myönteisesti alueen yleisiin kilpailuolosuhteisiin ja yritystoiminnan vilkkauteen. Palvelujen tuotantoa on asteittain avattu yksityisille yrityksille. Hankintaosaamisen puute on yksi muutosta hidastavista tekijöistä. (Suomen kilpailukyky ja toimintaympäristö KTM 2003) Suomen kotimarkkinat ovat hyvin pienet suhteessa teknologiseen osaamispotentiaaliimme. Kotimarkkinat eivät siten tarjoa samanlaista liiketoiminnan osaamista vahvistavaa harjoituskenttää kuin suuremmissa maissa. (Yrittäjyyskatsaus KTM 2004). Talouden toimialarakenne ei ole Suomessa vielä riittävästi sopeutunut ns. uuden talouden edellytyksiin. Esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiaa runsaasti käyttävien toimialojen kansantuoteosuus on Suomessa EU-maiden tasolla suhteellisesti varsin alhainen. (Yrittäjyyskatsaus KTM 2004) Kansainväliselle kilpailulle avoimilla aloilla työn tuottavuuden kasvu on ollut nopeaa. (Suomen kilpailukyky ja toimintaympäristö KTM 2003) 3.4. Uusia yrityksiä syntyy eniten palvelualoille Suomalaisessa yritystoiminnassa on tapahtumassa merkittäviä rakennemuutoksia: palveluiden merkitys kasvaa ja uusista yrittäjistä yhä suurempi osa on naisia. Tämä kehitys on omiaan nostamaan kokonaisyrittäjyyden tasoa. Toisaalta yritysten sukupolvenvaihdokset ovat tulevien vuosien suuri haaste. Pääkaupunkiseutu kärsinee sukupolvenvaihdoksista vähemmän kuin muu Suomi, koska yritystoiminnan jatkajan löytyminen lienee useissa tapauksissa helpompaa kuin muualla Suomessa LTT-Tutkimus Oy 16

20 Keskeisimmät havainnot pääkaupunkiseudun kehityksen kannalta Suomessa yksityisten palvelujen osuus työpaikoilla mitattuna on OECD-maiden alhaisimpia. Varovaisestikin arvioiden palvelualoille mahtuu Suomessa kymmeniä tuhansia työpaikkoja nykyistä enemmän. (Aloittavan yrityksen tuki TM 2003) Alkutuotannon ja teollisuuden työpaikat vähenevät merkittävästi jo kuluvalla vuosikymmenellä. Palvelualojen työllisten määrä kasvaa tulevaisuudessa nopeasti. Palvelualojen sisällä nopeaa kasvua ennakoidaan kaupan, liike-elämää palvelevien toimintojen sekä henkilöpalvelujen aloille. (Osaamisen ja täystyöllisyyden Suom. TM 2003.) Muita aiheeseen liittyviä tutkimushavaintoja Yrittäjyyden painopiste on siirtynyt ja siirtyy edelleen sosiaali- ja terveys- sekä liike-elämän palveluiden suuntaan. Tulevaisuudessa yrittäjyyden painopiste siirtynee myös naisyrittäjien suuntaan. (Palveluyrittäjyys ETLA 2004) Kuluvalla vuosikymmenellä noin yrittäjää on ikääntymisen takia luopumassa yritystoiminnastaan. Arviolta joka toisella luopujalla ei ole tiedossa yritystoiminnan jatkajaa. Pääkaupunkiseudulla ongelmana ei niinkään ole jatkajan löytyminen, vaan verotukseen ja arvonmääritykseen liittyvät ongelmat. (Aloittavan yrityksen tuki ja näkökulmia itsensä työllistämiseen TM 2003; Pk-yritysbarometrit Helsinki, Pääkaupunkiseutu ja Kevät Finnvera ja SY) Suomi on GEM-maiden huippua, kun tarkastellaan mahdollisuuksia uuden yrityksen perustamiseksi. Suomessa on ongelmana se, että yleinen usko uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ei jalostu käytännön toiminnaksi. (GEM Suomi 2002) Suomalaisten yrittäjäaktiivisuus on noussut ja on jo lähestymässä hyvää eurooppalaista keskitasoa (6,9 % aikuisväestöstä oli perustamassa yritystä tai toimi nuoressa yrityksessä). (GEM Suomi 2003) Velkaantumisen ja konkurssin pelko sekä henkilökohtaisen omaisuuden menettämisen uhka ovat keskeisiä yritystoiminnan aloittamista ja kasvua ehkäiseviä tekijöitä. (Selvitys neuvonta- ja terveyttämispalvelujen tarjonnasta KTM 2004) Mitä enemmän naisyrittäjiä on suhteessa miesyrittäjiin, sitä korkeampi on maan kokonaisyrittäjyysaktiivisuuden taso. (GEM Global 2001) 2004 LTT-Tutkimus Oy 17

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjyys Konsultit 2HPO 1 Jos saisi valita yrittäjä- ja palkansaajauran välillä Liettua Kiina USA Kreikka Latvia Bulgaria Italia Ranska Irlanti EU-27 Viro Espanja Iso-Britannia Alankomaat Belgia Saksa

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät Työn tuottavuudesta tukea kasvuun Mika Maliranta (ETLA) Yrittäminen ja työelämä -seminaari, Helsinki, 21.8.2008 Esityksen rakenne Tuottavuuden mennyt kehitys Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka Tuottavuuden

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia!

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Yritysten odotukset Yritys-Suomi-yhteistyö seudullisissa yrityspalveluissa 6.5.2010 Innovaatiojohtaja Hannele Pohjola Yrityspalvelujärjestelmä

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Talous- ja teollisuuspolitiikka vaalikauden puolivälissä. Teollisuuden Palkansaajat Olli Koski

Talous- ja teollisuuspolitiikka vaalikauden puolivälissä. Teollisuuden Palkansaajat Olli Koski Talous- ja teollisuuspolitiikka vaalikauden puolivälissä Teollisuuden Palkansaajat 9.3.2017 Olli Koski Esitys Talouden tilanne Talouspolitiikan prioriteetit Elinkeinopolitiikan tilannekuva Yritysrahoitus

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Esityksen sisältö Yrittäjyyden haasteista Suomessa Kasvuyrittäjyyden merkitys rakennemuutoksessa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA. 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5.

YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA. 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5. YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5. Gasellit Yritysten määrä Suomessa Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat

Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat Uudenmaan maakuntaparlamentti Finlandia-talo 20.11.2014 Pirjo Ståhle Kaupunki 1.0 Metropolialueet rakentuivat satamien,

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 7 Rakentaminen (F) 8 13 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 42 53 Muut 13 12 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa?

Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa? Työmarkkinat murroksessa: Mitkä ovat tulevaisuuden työtehtäviä Suomessa? Katariina Nilsson Hakkala Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT päivä 2.10.2013 Mikä on uutta nykyisessä rakennemuutoksessa?

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Luova Tampere 7.12.2010

Luova Tampere 7.12.2010 Luova Tampere 7.12.2010 Lasse Paananen ohjelmajohtaja +358 40 720 5088 lasse.paananen@luovatampere.fi 1. Mahdollisuuksia Hieman taustaa 2. Menestystä Luova Tampere 3. Mestareita Muutama esimerkki Kokonaisvaltaista

Lisätiedot

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa Tervetuloa! Mikko Väisänen 14.8.2014 Osaamisrakenteet murroksessa Tulevaisuus- hankkeen 5. työpaja Tulevaisuus- hankkeen avulla Pohjois-Pohjanmaan ennakointityö entistä

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 13 12 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 46 Muut 13 13 1 2 3 4 6 7 8 9 1 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 12 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 4 42 Muut 13 13 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

Maaseutu mahdollistajana katalyyttinä hevonen. Leena Rantamäki-Lahtinen MTT taloustutkimus

Maaseutu mahdollistajana katalyyttinä hevonen. Leena Rantamäki-Lahtinen MTT taloustutkimus Maaseutu mahdollistajana katalyyttinä hevonen Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi MTT taloustutkimus 31.5.2011 Taustaa Siitä huolimatta, että maailma kaupungistuu nopeasti, maaseutualueet

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 1 Rakentaminen (F) 11 13 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 42 Muut 13 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % Lokakuu 26 Syksy 26 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9. Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.2017 Johdanto Valtuustokausittain laadittu Joensuun (kaupunki)seudun

Lisätiedot

Alueraporttien yhteenveto 1/2006

Alueraporttien yhteenveto 1/2006 Alueraporttien yhteenveto 1/2006 Suomen Yrittäjät ALUERAPORTTIEN YHTEENVETO Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana ovat kaikilla tutkimusalueilla saldolukujen 1 mukaan positiivisia

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 27.3.2015 Kuopio Moderaattorina Jukka Turunen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen 9.00

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Innovaatiot ja kilpailukyky. Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

Innovaatiot ja kilpailukyky. Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Innovaatiot ja kilpailukyky Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Suomen menestyksen edellytyksenä on: Kokonaistuottavuuden nostaminen Osaaminen ja sen hyödyntäminen on sen keskeisin keino

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA PÄÄSÄÄNTÖISESTI HYVIN... 6 4 SUOMEN NYKYINEN KASVURAHOITUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta?

Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta? Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta? Maakunnan yhteistyöryhmä 15.12.217 Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Esityksen sisältöä

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot