Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla"

Transkriptio

1 Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla A taideaineet ilmaisutaito kuvataide musiikki B taitoaineet kotitalous tekninen työ tekstiilityö tieto- ja viestintätekniikka C kielet B-ranska B-saksa B-venäjä D muut valinnaisaineet liikunta ekonomia ja yritystoiminta elektroniikka matemaattinen ongelmanratkaisu tukioppilaskurssi ihminen ja ympäristö Oppilas valitsee 3 valinnaisainetta: yhden taitoaineen (ryhmä A) ja yhden taitoaineen (ryhmä B) sekä kolmannen mistä tahansa ryhmästä Mikäli oppilaalla on opinto-ohjelmassaan vapaaehtoisena pitkänä kielenä ranska, riittää kun oppilas valitsee 2 valinnaisainetta (A + B) Jokainen valinnaisaine on 2vvt laajuinen Kaikissa valinnaisaineissa käytetään numeroarviointia

2 A: Taideaineet 2 Ilmaisutaito Ilmaisutaidon voi valita sekä 8. että 9. luokalla. 9. luokan valinta ei edellytä valintaa 8. luokalla. Ilmaisutaidon valinnaiskurssin päätavoitteena on rohkaista ja kehittää oppilaan itseilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista itseilmaisua. Ilmaisutaidon kurssin sisältö määräytyy ja rakentuu tilannekohtaisesti kunkin kurssin osallistujamäärän ja toteutumisajankohdan mukaan. Pääpaino voi olla joko oppilaan suullisten tai kirjallisten itseilmaisutaitojen kehittämisessä, ja kurssin tuloksena saattaa syntyä esimerkiksi näytelmä, muu esitys tai vaikkapa näytelmäkäsikirjoitus, runo- tai tarinakokoelma. Suullista ilmaisua harjoitellaan esimerkiksi improvisaatioiden, roolileikkien, puheharjoitusten ja -esitysten tai näytelmän harjoittelemisen ja esittämisen avulla. Kirjallisen itseilmaisun rohkaisemiseen ja kehittämiseen pyritään esimerkiksi vapaan luovan kirjoittamisen ja erilaisten yhdessä sovittujen tekstityyppien tuottamisen kautta. Kurssin tehtävät ovat sekä yksilö- että ryhmätehtäviä. Pääpaino on kuitenkin yhdessä ryhmän kanssa toteutettavissa tehtävissä, koska yhtenä keskeisenä tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Kuvataide Kuvataiteen voi valita sekä 8. että 9. luokalla. 9. luokan valinta ei edellytä valintaa 8. luokalla. Valinnaisessa kuvataiteessa syvennetään jo aiemmin aloitettua kuvataiteen keskeisten käsitteiden opiskelua. Opetuksessa pyritään painottamaan yksilöllistä ilmaisua, jotta oppilas löytäisi tavan ilmaista ajatuksiaan, havaintojaan, mielikuviaan ja tunteitaan kuvallisesti, sekä oppisi ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä. Opetellaan tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta. Harjoitellaan puhumaan omasta ja toisten kuvallisesta ilmaisusta ja työtavoista, kuten sisällöllisistä, kuvallisista ja teknisistä ratkaisuista sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä.

3 Musiikki 3 Musiikin voi valita sekä 8. että 9. luokalla. 9. luokan valinta ei edellytä valintaa 8. luokalla. 8. ja 9. vuosiluokkien musiikin opiskelun tavoitteena on tukea oppilaan myönteisen minäkuvan kasvua ja rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista erilaisiin musiikinlajeihin. Se pyrkii virittämään oppilaassa elinikäisen musiikin harrastamisen halun rohkaisemalla oppilasta musiikilliseen toimintaan ja antamalla hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä. Opiskelussa pyritään myös laajentamaan ja syventämään musiikin eri lajien, tyylien ja käsitteiden tuntemusta ja arviointikykyä. Avainsanana on yhdessä musisoiminen. Se voi tapahtua tilanteen mukaan kehosoittimilla, omalla äänellä, tietokoneella ja koko musiikkiluokan soittimistoa käyttäen. Yhteisinä luokkasoittimina käytetään kitaroita, bassoa, rumpusettiä ja syntetisaattoreita. Mukana ovat myös perinteiset Orff-laattasoittimet ja lyömäsoittimet omia orkesterisoittimia unohtamatta. Ja miltäköhän kuulostaisi esim. Nerdeen Broken Glass maustettuna sähkökanteleella ja nokkahuiluilla? Sitäkin pääsee kokeilemaan. Nuotit eivät ole aina välttämättömiä soittamisessa. Soitamme myös kirjain- ja numeromerkinnöistä ja tutustumme tällä tavoin myös klassiseen musiikkiin. Musiikin hallintaa syvennetään opiskelemalla runsaiden käytännön esimerkkien kautta populaari-, jazz, näyttämö- ja klassisen musiikin taustoja ja tätä päivää. Syvennytään esimerkiksi elokuvamusiikin maailmaan tutkimalla äänen tasoja elokuvassa ja toteuttamalla niitä itse Mediakeskuksen äänistudiossa. Matkustetaan musiikin avulla myös kaukaisempiin kohteisiin kuten esim. Irlantiin, Italiaan, Indonesiaan, Australiaan, Afrikkaan tai Latinalaiseen Amerikkaan. Ryhmän jäsenet vaikuttavat itse matkakohteiden valintaan. Hyödynnetään keskikaupungin musiikkitarjontaa esim. konserttien, työpajojen ja elokuvien muodossa. Valinnaiskurssin oppilaat saavat halutessaan arvokasta esiintymiskokemusta koulun juhlissa ja tapahtumissa. B: Taitoaineet Kotitalous 9. luokan valinnainen kotitalous edellyttää 8. luokan kurssin suorittamista. Valinnaisen kotitalouden opiskelun keskeisenä tavoitteena on aiemmin opittujen taitojen ja tietojen syventäminen ja laajentaminen. Kahdeksannen luokan opetus painottuu perinteiseen suomalaiseen ruoka- ja tapakulttuuriin. Yhdeksännellä luokalla keskitytään kansainväliseen gastronomiaan. Kotitalouden opiskelu perustuu teorian ja käytännön osalta yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Oppimisen tavoitteena on sisäistetty tieto, jota voi soveltaa käytännön tehtävissä. Opiskelu perustuu

4 4 vuorovaikutukseen ja yhteistoiminnallisuuteen. Ryhmä toimii yhteisvastuullisesti, mutta jokainen ryhmän jäsen vastaa yksilönä omasta tehtävästään. Kotitaloudessa arvioidaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, käytännön työtaitoja sekä tiedonhankinta- ja käsittelytaitoja. Arviointiin sisältyy opettajan arvioinnin lisäksi oppilaan itsearviointi. Työskentelyssä otetaan huomioon vastuunottaminen, opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen sekä työskentelyyn paneutuminen ja ohjeiden noudattaminen. Valinnaisen kotitalouden arvioinnissa korostuvat edellä mainittujen lisäksi opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen sekä oppilaan taitojen edelleen kehittäminen. Opiskelussa korostuvat organisointikyky ja vastuullisuus. Tekstiilityö Opiskelun avainasioita ovat vaatteiden ja sisustustekstiilien suunnittelu ja valmistaminen, hyvä ja monipuolinen tekniikoiden hallinta ja niiden syventäminen sekä materiaalien tuntemus, itsenäiset työtavat ja yhteistyötaidot. Käsitöitä toteutetaan yhteisesti suunniteltujen projektien/aihepiirien muodossa. Aiheet ovat yhtenäisiä, mutta työt yksilöllisiä, omia taitoja ja mieltymyksiä vastaavia. vaatteiden ja sisustustekstiilien suunnittelu ja valmistus erilaisin tekniikoin opiskelu tapahtuu yhteisesti sovittujen aihepiirien puitteissa, joiden laajuus voi vaihdella muutamasta tunnista useihin viikkoihin aiheita ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä ja valituille aiheille rajataan yhteiset puitteet aiheita suunniteltaessa lähtökohtana voi olla yhtä hyvin uusi käsityötekniikka, tekstiilin käyttöalue tai tekstiilin koristelu tai myös jokin teema tai näkökulma esim. tekstiilikulttuuri, kestävä kehitys, taloudellisuus jne. jokainen oppilas määrittelee itselleen omat tavoitteensa ja suunnittelee omaa työskentelyään eriytyvä, yksilöllinen työskentely oman osaamisen ja suuntautuneisuuden mukaisesti Tekninen työ Opiskelun avainasioita ovat monipuolinen suunnittelu ja valmistaminen, hyvä, eri tekniikoiden hallinta ja niiden syventäminen sekä materiaalien tuntemus, itsenäiset työtavat ja yhteistyötaidot. Teknistä työtä toteutetaan yhteisesti suunniteltujen projektien/aihepiirien muodossa. Aiheet ovat yhtenäisiä, mutta työt yksilöllisiä, omia taitoja ja mieltymyksiä vastaavia. teknisen työn oppisisällöt muodostuvat: suunnittelutekniikasta (mm. mallintaminen), mittaustekniikasta, työstötekniikasta, metallitekniikasta, puutekniikasta, kone ja moottoritekniikasta

5 opiskelu tapahtuu yhteisesti sovittujen aihepiirien puitteissa, joiden laajuus voi vaihdella muutamasta tunnista useihin viikkoihin aiheita ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä ja valituille aiheille rajataan yhteiset puitteet opiskelussa otetaan huomioon kestävä kehitys, taloudellisuus jne. jokainen oppilas määrittelee itselleen omat tavoitteensa ja suunnittelee omaa työskentelyään eriytyvä, yksilöllinen työskentely oman osaamisen ja suuntautuneisuuden mukaisesti 5 Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) 8. luokan kurssille ei vaadita esitietoja. 9. luokan valinnan edellytyksenä on, että on suorittanut 8. luokan kurssin tai hankkinut vastaavat tiedot ja taidot muutoin. Tietotekniikan opetuksen päätavoitteena on antaa oppilaalle sellaiset valmiudet, että hän kykenee itsenäisesti käyttämään tietokoneita ja sen oheislaitteita myös jatko-opinnoissaan, työpaikalla ja kotona. Laitteiden käsittelytaidon lisäksi harjoitellaan erilaisia tapoja hankkia, käsitellä ja tuottaa tietoa. Tekstinkäsittely Taulukkolaskenta Tietokannat Kuvankäsittely ja animaatiot Internet, internet-sivujen tekeminen, sähköposti HTML ja JavaScript Ohjelmointi C: Kielet B-ranska, B-saksa, B-venäjä B-kieli alkaa 8. luokalta. Osallistuminen opetukseen 9. luokalla edellyttää, että oppilas on opiskellut B- kieltä jo 8. luokalla tai että hänellä on vastaavat taidot kyseisestä kielestä. Valinnaisen kielen opetus painottuu puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimii samalla johdantona pitempikestoisille kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa. Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Tekstin ymmärtäminen Kirjoittaminen

6 D: Muut valinnaisaineet 6 Liikunta Liikunnan voi valita sekä 8. että 9. luokalla. 9. luokan valinta ei edellytä valintaa 8. luokalla. Valinnaisliikunnan tarkoituksena on tarjota oppilaille mahdollisuus lisätä viikoittaisen liikunnan määrää. Oppiaineen lähtökohtana on syventää oppilaiden henkilökohtaisia lajitaitoja ja vahvistaa liikunnallista elämäntapaa ja omaehtoista harrastuneisuutta. Oppiaineen sisältö muodostuu pitkälti oppilaiden kiinnostusten mukaan. Tavoitteena: tutustua erikoisempiin lajeihin, kokea iloa ja virkistystä, laajentaa näkemyksiä liikunnan ja terveyden välisistä yhteyksistä, vahvistaa motorisia perustaitoja Ekonomia Kurssin voi valita sekä 8. että 9. luokalla. 9. luokan kurssi eivät edellytä 8. luokan kurssin suorittamista. 8.lk Tutkitaan pörssin toimintaa ja opiskellaan siellä myytäviä sijoituskohteita ja muodostetaan myös jokaiselle oma salkku, jota seurataan koko lukuvuosi. Tutustutaan yritystoimintaan perustamalla jokaiselle oma mielikuvitusyritys, jonka osa-alueita tutkitaan vuoden aikana. Tuloksena on oman yrityksen vuosikertomus, joka tehdään tietokoneilla. Tämä vuosikertomus sisältää mm. liikeidean, logon, perustamispöytäkirjan, markkinointisuunnitelman, budjetin, tuoteluettelon, markkinatilanneanalyysin jne.. 9.lk: Ollaan mukana Young Enterprise / Junior Achievement-järjestön Suomen Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnassa mukana, jossa perustetaan ryhmänä oikea yritys, joka ottaa vuoden aikana osaa useihin osakilpailuihin muiden koulujen kanssa. Kurssi huipentuu kaksipäiväisiin messuihin, jossa myydään tuotetta tai palvelua ja siellä valitaan myös kokonaisuutena sen vuoden paras yritys, josta palkintona matka ulkomailla tapahtuvaan samanlaiseen kilpailuun. Osakilpailuja ovat: liikeidea, logo, www-sivut, paras myyjä, paras messuständi, paras power point yritysesittely, paras tuote, paras vuosikertomus. Sekä 8- ja 9-luokan kurssiin sisältyy useita vierailuja yrityksiin ja muihin talouselämän laitoksiin ja kouluihin Matemaattinen ongelmanratkaisu

7 7 Kurssi on tarkoitettu kaikille matematiikasta kiinnostuneille 8.- ja 9.-luokkalaisille, jotka pitävät pulmien ratkomisesta ja haluavat testata loogista, abstraktista ja numeerista päättelykykyään. Osallistuminen kurssille ei edellytä edellisen kurssin suorittamista. Tavoitteena monipuolistaa ja laajentaa käsitystä matematiikasta sekä iloisesti opiskella erilaisia työtapoja vaihtelevissa työryhmissä. Kurssilla matematiikkaa lähestytään tutkivalla otteella. Tehdään avoimia, toiminnallisia tehtäviä, jotka lisäävät mahdollisuutta tehdä itse ja osallistua sekä toimia myös ryhmässä. Laskin on hyvä apuväline ja sen sujuvaan käyttöön ohjataan. Tutustutaan erilaisiin loogisiin peleihin sekä käytetään havainnollistamisvälineitä. Mahdollisuuksien mukaan tehdään vierailuja. Kurssilla voidaan myös syventää yhteisillä oppitunneilla opittua matematiikkaa oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Elektroniikka 9. luokan valinnainen elektroniikka edellyttää 8. luokan kurssin suorittamista. Elektroniikan opiskelun avulla syvennetään oppilaan tietoja ja taitoja elektroniikan eri aihealueilta. Tavoitteena on tekemisen ja kokeilun kautta oppia sähkötekniikan ja elektroniikan perusteita. Kurssilla tutustutaan tietotekniikan avulla elektroniikan simulointi-ohjelmiin ja piirilevyn suunnitteluun. 8.lk 9lk. sähköopin perusilmiöiden opiskelu peruskomponentit ja niiden käyttö piirrosmerkit ja kytkentäkaaviot piirilevy (suunnittelu, valmistus) mittaustekniikka kurssilla valmistetaan erilaisia toimivia elektronisia laitteita sekä suunnitellaan ja valmistetaan laitteille kotelot (metalli, muovi) syvennetään sähköopin ja elektroniikan ilmiöiden opiskelua peruskomponenttien lisäksi tutustutaan mikropiireihin ja niiden toimintaan kurssilla valmistetaan erilaisia toimivia laitteita sekä suunnitellaan ja valmistetaan laitteille kotelot(metalli, muovi)

8 Tukioppilaskurssi 8 9. luokan tukioppilaskurssi edellyttää 8. luokan kurssin suorittamista. 8.lk antaa oppilaille valmiudet tukioppilaana toimimiseen oppilas löytää oman tukioppilasidentiteettinsä, ryhmäytyy muiden oppilaiden kanssa ja vahvistaa sosiaalisia taitojaan osio: minä tukioppilas, käsitellään itsetuntemusta, tukioppilaan tehtäviä ja tukioppilastoiminnan perusteita osio: vuorovaikutus, vahvistetaan ihmissuhdetaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja ja käsitellään tukioppilastoiminnan haasteita osio: tukioppilastoiminnan muodot, käsitellään toiminnan tavoitteellisuutta ja suunnittelua, toimintamuotoja ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa mahdollisuuksien mukaan tapaamisia ja yhteistyötä muiden koulujen tukioppilaiden kanssa 9.lk osallistutaan mahdollisuuksien mukaan MLL:n järjestämiin tapahtumiin ja jatkokoulutusleireille toiminta tukioppilaana ryhmä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi omaa toimintaansa uusien oppilasryhmien kummeina toimiminen ja niiden ryhmäytymisen tukeminen oppitunteja pitämällä ja toiminnallisia tutustumisleikkejä järjestämällä koulun ja nuorten palveluista sekä harrastuksista tiedottaminen luotettavina keskustelukumppaneina toimiminen erilaisten teemapäivien, tapahtumien ja tempausten järjestäminen Ihminen ja ympäristö Kurssin voi valita joko 8. tai 9. luokalla. Kurssilla käsitellään monenlaisia ihmiseen ja ympäristöön liittyviä asioita. Ryhmän kokoonpanosta ja mielenkiinnon kohteista riippuen voidaan painottaa eri asioita maailmalaajuiset ympäristöongelmat eri näkökulmista tarkasteltuina kestävä kehitys paikallisen ympäristön erityispiirteet ihminen kuluttajana ja yhteiskunnan jäsenenä rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö miellyttävä asuinympäristö pienimuotoiset tutkimukset luokassa ja ympäristössä

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

2.2.24 Musiikki. Opetuksen tehtävä. Opetuksen tavoitteet. Arviointi

2.2.24 Musiikki. Opetuksen tehtävä. Opetuksen tavoitteet. Arviointi 2.2.24 Musiikki Opetuksen tehtävä Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky H E L S I N GIN K Ä S I - J A T AI D E T E OLLISUUS RY www.helsky.net KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU SALON SEUDUN Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

Ikkalan koulun ops 2005

Ikkalan koulun ops 2005 PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" Ikkalan koulun ops 2005 Sisällysluettelo Johdanto 1 Arvot ja toiminta-ajatus 2 Yleiset

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen

Lisätiedot