KURSSISELOSTEET Sisällys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KURSSISELOSTEET Sisällys"

Transkriptio

1 KURSSISELOSTEET Sisällys 1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2. A-KIELI ENGLANTI 3. A-KIELI RUOTSI 4. B1-KIELI RUOTSI 5. A2-SAKSA 6. B3-SAKSA 7. B2-SAKSA 8. B3-RANSKA 9. B2-SAKSA 10. B3-VENÄJÄ 11. B3-ITALIA 12. B3-ESPANJA 13. Matematiikka 14. Biologia 15. Maantiede 16. Fysiikka 17. Kemia 18. Filosofia 19. Uskonto 20. Psykologia 21. Historia 22. Yhteiskuntaoppi 23. Musiikki 24. Kuvataide 25. Liikunta 26. Terveystieto 27. Opinto-ohjaus 28. Koulukohtaiset soveltavat

2 Äidinkieli ja kirjallisuus Äidinkielen opiskelun tavoitteena on kehittää opiskelussa, työelämässä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa tarvittavaa kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä tekstien tulkinta- ja arviointikykyä. Kaikilla kursseilla luetaan runsaasti sekä mediatekstejä että kaunokirjallisuutta. Pakollisten kurssien suoritusjärjestys on sidottu ohjelman mukaan. Syventävistä kursseista kurssien 7, 10, 11, 12, 13 ja 14 suoritusjärjestys on vapaa. Kurssit 8 ja 9 on suositeltavaa ottaa ohjelmaan viimeisenä opiskeluvuotena, ennen ylioppilaskirjoituksia. Pakolliset kurssit: AI1: KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS Kurssi vahvistaa lukio-opiskelussa tärkeitä perusvalmiuksia: keskustelu- ja lukutaitoa. Kirjoittamisen opiskelussa kehitetään valmiuksia kirjoittaa toisten tekstien pohjalta. Erityisesti harjoitellaan erilaisten tekstien referointia, kommentointia, erittelemistä ja tulkintaa. AI2: TEKSTIEN RAKENTEITA JA MERKITYKSIÄ Tutkitaan erilaisten tekstien rakenteita: aiheen käsittelyjärjestystä, aloitus- ja lopetustapoja, jaksotusta, sidoskeinoja. Opitaan, miten kirjoittaja voi tietoisesti valita erilaisia rakenneratkaisuja tavoitteeseen päästäkseen. Erityishuomio kiinnitetään vertailevan tekstin rakenteeseen. Opittuja asioita sovelletaan omassa, laajahkossa kirjoitelmassa. Tarkastellaan myös kuvan ja sanan yhteisvaikutusta esimerkiksi mediateksteissä. AI3: KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA Tutustutaan kaunokirjallisuuden lajeihin: proosan, lyriikan ja draaman erittelyä. Teatterikäynti. AI4: TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN Tekstejä tarkastellaan vaikuttamisen näkökulmasta. Opitaan sekä suullisen että kirjallisen mielipiteen ilmaisemiseen liittyviä perusasioita. Keskeisiä käsitteitä ovat kielen retoriset keinot ja argumentaatio. Luetaan lehtien mielipidetekstejä ja kurssisisältöön liittyvää kaunokirjallisuutta. Suullisena harjoituksena järjestetään väittelyitä.

3 AI5: TEKSTI, TYYLI JA KONTEKSTI Kurssin keskeisenä aiheena on tarkastella sitä, mistä kielen aineksista tekstin tyyli muodostuu. Tutustutaan länsimaisen kirjallisuuden tyylisuuntiin antiikista nykykirjallisuuteen. AI6: KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI Kurssilla perehdytään äidinkielen ja oman kansallisen kulttuurin merkitykseen. Luetaan monipuolisesti mediatekstejä ja suomalaista kaunokirjallisuutta. Syventävät kurssit: AI7: PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN Kurssi syventää ja monipuolistaa oppilaan puheviestinnän taitoja. Erityistä huomiota kiinnitetään ryhmäviestintätaitoihin, joita työelämässä tarvitaan. Kurssi valmentaa oppilasta lukion valtakunnalliseen puheviestintätaitojen päättökokeeseen, joka Nousiaisten lukiossa on mahdollista suorittaa. AI8: TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten tekstitaidon kokeeseen. AI9: KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten esseekokeeseen. Ohjelmassa perehdytään moni-puolisesti nykykulttuurin ilmiöihin, luetaan erilaisia mediatekstejä ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena on, että oppilaasta kehittyy laaja-alaisesti ja itsenäisesti ajatteleva nuori, jolla on päättökokeessa vaadittava taito ilmaista ajatuksensa kirjallisesti.

4 Koulukohtaiset syventävät kurssit: AI10: KAUNOKIRJALLISUUTTA MEILTÄ JA MUUALTA Syventävä koulukohtainen kurssi. Sovitun ohjelman mukaan oppilas lukee sekä kotimaista kirjallisuutta että käännöskirjallisuutta. Kirjoista keskustellaan ja niistä kirjoitetaan ohjeiden mukaan esseitä. Tavoitteena on kannustaa oppilasta aktiiviseen lukuharrastukseen ja toisaalta palkita niitä, jotka jo ovat löytä-neet lukemisen ilon. Kurssi suoritetaan itsenäisesti ja siitä saa suoritusmerkinnän. AI11: LUOVAA KIRJOITTAMISTA Syventävä koulukohtainen kurssi. Kurssi suo mahdollisuuden kielellä leikittelyyn: Tavoitteena on, että jokainen kokeilujen kautta löytää oman persoonallisen tyylinsä ilmaista ajatuksiaan. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten kirjallista ilmaisuaan voi rikastaa ja monipuolistaa. Tarkemmin ohjelmasta sovitaan kurssilaisten kanssa. AI12: KIELENHUOLLON KERTAUSTA Syventävä koulukohtainen kurssi. Kurssilla kerrataan keskeiset kielenhuollon ja peruskieliopin säännöt, jotta jokainen pystyisi kirjoittamaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavaa virheetöntä äidinkieltä. AI13: ILMAISUTAITO Syventävä koulukohtainen kurssi. Tavoitteena on rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään suullisesti ja sitä kautta kehittä-mään omaa itseluottamustaan. Ohjelmassa on monipuolisia ilmaisutaidon harjoituksia, ja lopputyönä voi olla esimerkiksi näytelmän harjoitteleminen ja esittäminen. Tarkemmasta ohjelmasta sovitaan kurssilaisten kanssa. Kurssista saa suoritusmerkinnän. AI14: MEDIAKURSSI Syventävä koulukohtainen kurssi. Kurssi perehdyttää opiskelijan käytännön tiedottamisen ja viestinnän perusteisiin. Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä paikallislehtien kanssa, vieraillaan lehtien toimituksissa, yleisradion toimitiloissa ja tutustutaan toimittajan työnkuvaan. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

5 Vieraat kielet Vieraiden kielten opiskelun yleistavoite on antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisimman monipuolinen kielitaito. Koulun kansainvälisyyskasvatuksen menestyksellisen toteuttamisen kannalta oleellisena osana vieraiden kielten opiskeluun kuuluu eri maiden kulttuureihin tutustuminen. A-KIELI ENGLANTI Tavoitteet: Opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, että hän selviytyy englannin kielellä jokapäiväisen elämän viestintätilanteista. Opiskelun antamat tiedot, taidot ja kokemukset herättävät opiskelijassa kiinnostuksen englannin kieltä ja kulttuurialuetta kohtaan ja niiden pohjalta hän pystyy itse kehittämään kielitaitoaan. Opiskelija saavuttaa taidon ymmärtää hyvin normaalitempoista yleisluontoista puhetta, ja hän pystyy osallistumaan keskusteluun mahdollisimman luontevalla englannin kielellä. Hän ymmärtää hyvin yleiskielisen tekstin keskeisen sisällön. Hän pystyy ilmaisemaan itseään sujuvasti käyttäen monipuolisesti kielen sanastoa, sanontoja ja rakenteita sekä osaa tarvittaessa tiivistää tekstin keskeisen sisällön. Pakolliset kurssit: Suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Koska keskeinen tavoite on sujuva ilmaisutaito, kurssit suositellaan suoritettavaksi luokkaopetuksessa. EN1: NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA Millainen on maailma, jossa tämän päivän nuori elää? Teemat ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja ihmissuhteisiin. Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukio kielenopetusta niin sanaston kuin perusrakenteittenkin osalta. EN2: VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA Mitä teet vapaa-aikanasi? Entä mitä harrastat? Harjoitellaan kieltä monipuolisesti keskittyen puheviestintään.

6 EN3: OPISKELU JA TYÖ Tervetuloa koulumme arkeen ja juhlaan! Suunnitteletko työpaikan hankkimista ulkomailta? Opit työ- tai opiskelupaikan haussa tarvittavaa englantia. EN4: YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA Globalisoituvassa maailmassamme tarvitsemme niin omaan yhteiskuntaamme kuin vieraisiin kulttuureihinkin liittyviä tietoja ja taitoja. Miten elämä sykkii suurkaupungissa? EN5: KULTTUURI Mikä on kulttuuria? Se on paitsi Shakespearen näytelmiä, elokuvaa, musiikkia ja kuvataidetta sekä paljon muuta Oma taitonsa on kirjallisuuden ja elokuvien tulkinta. EN6: TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA Miten eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän muodot ja talouselämä vaikuttavat elämäämme? Millaista liikennekulttuuri on meidän aikanamme? Entä miten itse käyttäydyt liikenteessä? Nämä aiheet ovat monille opiskelijoille tärkeitä tulevissa opinnoissa ja työssä. Syventävät kurssit: EN7: LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Mitä luonto sinulle merkitsee? Kumpi on tärkeämpää, kulutus vai kestävä kehitys? Miten asioihin suhtaudutaan maailman toisella puolella? EN8: YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN Haluatko olla maailmankansalainen? Kiinnostavatko sinua politiikka, talouselämä tai auttaminen kriisialueilla?

7 Koulukohtainen syventävä: EN9: PREPPAUSKURSSI Jatkamme kahden edellisen syventävän kurssin keskeisten teemojen työstämistä. Harjoittelemme päättökokeessa tarvittavaa sanastoa ja rakenteita. Käytämme apuna aikaisempien vuosien ylioppilastehtäviä kuunteluosioineen. A-KIELI RUOTSI Pakolliset kurssit: RUA1 ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA Lukiolainen, lukujärjestys, koeviikko...ensimmäisellä kurssilla kerrataan koulutukseen liittyvää sanastoa ja opitaan kertomaan lukio-opinnoista. Kurssin teemana on elinikäinen oppiminen ja kirjallisuus. Kerrataan peruskielioppia kunnolla. RUA2 IHMISET YMPÄRILLÄMME Kurssilla keskeisimpinä aihepiireinä ihmissuhteet ja harrastukset. Kerrataan ja kasvatetaan perhe- ja parisuhdeaiheista sanastoa ja kerrotaan omista harrastuksista ja kiinnostuksen kohteista. RUA3 SUOMI OSA POHJOLAA JA EUROOPPAA Maalla ja kaupungissa. Kurssilla tarkastellaan Suomea kaksikielisenä maana ja opitaan kertomaan mm. sen historiasta ja luonnosta. Tutustutaan myös suomenruotsalaisuuteen ja muihin vähemmistöihin. RUA4 ELINYMPÄRISTÖMME Östersjön behöver dig! Kurssilla käsitellään ihmisen ja luonnon suhdetta eri näkökulmista. Sen lisäksi liikutaan median maailmassa. Tutustutaan ruotsinkielisiin viestimiin mm. sanomalehtiin, kiinnostaviin nettisivuihin ja television tarjontaan.

8 RUA5 OPISKELU JA TYÖ On aika pohtia tulevaisuutta ja työelämää. Tällä kurssilla opitaan jatko-opinnoissa ja työnhaussa tarvittavaa sanastoa. Harjoitellaan työhakemuksen kirjoittamista ja työhaastattelua. RUA6 KULTTUURIA JA SEN TEKIJÖITÄ Kurssilla perehdytään monipuolisesti pohjoismaiseen kulttuuriin. Luvassa musiikkia, elokuvaa, kirjallisuutta, kuvataidetta ja muotoilua. Tehdään suullisia esitelmiä kulttuuripersoonista. Syventävät kurssit: RUA7 YHTEINEN MAAILMA JA KANSAIVÄLISTYMINEN Kurssin aiheita ovat erilaiset maailmankuvat, globalisaatio, turvallisuus ja ajankohtaiset tapahtumat. Käsitellään päätöksentekoon osallistumista ja kansainvälistä vastuuta. Runsaasti ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppejä. RUA8 TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA Tällä kurssilla seilataan viikinkiajalta tämän päivän Pohjolaan. Siirrytään ajassa myös luonnontieteiden alkuvaiheilta nykytekniikan ja geenimanipulaation ihmeelliseen maailmaan. Harjoitellaan erittäin paljon ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppejä. Koulukohtainen syventävä kurssi: RUA9 PREPPAUSKURSSI Valmistaudutaan päättökokeeseen yhä vaativampien tekstien ja harjoitusten avulla. Vanhoihin yo-tehtäviin ja kaikkiin niiden tehtävätyyppeihin tutustutaan perusteellisesti.

9 B1-KIELI RUOTSI Pohjoismaat muodostavat kiinnostavan ja ainutlaatuisen kieli- ja kulttuurialueen. Ruotsin kieltä ymmärretään kaikkialla Pohjolassa. Ruotsin opiskelu antaa arkielämässä ja monissa ammateissa tarvittavan kielen taidon. Etsitään vastauksia kysymyksiin, miksi Suomi on kaksikielinen ja mikä on Suomen asema yhtenä Pohjoismaana. Tutustutaan Pohjoismaihin ja niiden kiinnostaviin kulttuureihin. Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Koska keskeinen tavoite on sujuva ilmaisutaito, kurssit suositellaan suoritettavaksi luokkaopetuksessa. Keskeisiä tavoitteita ovat, että oppilas - ymmärtää normaalitempoista puhetta, - pystyy lukemaan sanomalehtiartikkeleita ja kirjallisuutta keskeisen sisällön ymmärtäen, - selviytyy jokapäiväisissä kommunikaatiotilanteissa ja - osaa kirjoittaa ymmärrettävää, eri tilanteissa tarvittavaa kieltä. Pakolliset kurssit: RUB1: KOULU JA VAPAA-AIKA Aihepiirejä ovat opiskelu ja harrastukset. Kieli on pääosin tuttavallista ja epämuodollista. Harjoitellaan keskustelua ja mielipiteen ilmaisua. Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. RUB2: ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA Keskustellaan nuorten elämästä, opiskelusta, työstä, harrastuksista ja vapaa-ajasta? Har-joitellaan puhumista ja kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. RUB3: SUOMI, POHJOISMAAT JA EUROOPPA "Borta bra men hemma bäst". Mitä kotimaa meille merkitsee ja millaista on olla suomenruotsalainen? Verrataan elämänmenoa Suomessa muihin Pohjoismaihin. Mikä on Suomen asema pohjoismaisena valtiona Euroopassa?

10 RUB4: ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN Teemat ovat ihmisläheisiä: elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Kokoava teema on hyvinvointi ja turvallisuus. RUB5: ELINYMPÄRISTÖMME Ajankohtaista ja yhteiskunnallista: Mikä on suhteemme luontoon? Miten muuttuva elin- ja työympäristömme sekä joukkoviestimet vaikuttavat meihin. Syventävät kurssit: RUB6: KULTTUURIN TEKIJÖITÄ JA NÄKIJÖITÄ Kulttuuria monipuolisesti, sekä vanhaa että uutta. Teemoina kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä- ja mediaosaaminen. Harjoitellaan kirjallisen tuotoksen laadintaa ja sen suullista esittämistä. RUB7:YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN Mitä maailmanlaajuiset ilmiöt ja lisääntyvä kansainvälisyys merkitsevät? Käsitellään yh-teiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Lisätään ymmärtämisvalmiuksia entistä vaativamman kieliaineksen avulla päättökoetta silmällä pitäen. Koulukohtainen syventävä kurssi: RUB9: HARJOITUSKURSSI Valmentaudutaan päättökokeen eri tehtävätyyppeihin sekä tutustutaan suomenruotsalaisiin instituutioihin lehdistön ja mahdollisten vierailujen avulla.

11 Saksa A2-KIELI SAKSA Pakolliset kurssit: SAA21: NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA Uuden A-saksan oppikirjan "Genau" kanssa jatkat saksan opiskeluasi monipuolisesti aidontuntuisissa tilanteissa. 1. kurssissa nuoret kertovat jokapäiväisestä elämästään ja ihmissuhteistaan. Opit kuvailemaan omaa elämääsi, ilmaisemaan mielipiteitäsi ja kuuntelemaan aktiivisesti. SAA22: VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA Opit kertomaan vapaa-ajanvietostasi, musiikki- ja urheiluharrastuksistasi, tekemistäsi matkoista sekä matkapuhelimen käytöstä. Kaupunkisivut perehdyttävät sinut Saksaan ja saksankieliseen maailmaan. SAA23: OPISKELU JA TYÖ Aihepiireinä ovat nuorten opiskelu ja työelämä saksankielisissä maissa ja Suomessa. Hyvinvointi, turvallisuus, mediaosaaminen ja kulttuurin tuntemus painottuvat kappaleissa. Opit kirjoittamaan "Lebenslaufin" (elämäkertasi) ja työpaikkahakemuksen sekä kehittämään keskustelutaitoasi em. aiheista. SAA24: YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA Opit ottamaan suullisesti ja kirjallisesti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin kuten perhepolitiikkaan, riippuvuussuhteisiin ja ulkomaalaisiin. Saksalaista yhteiskuntaa lähestytään Saksojen yhdistymisen ja Berliinin murtumisen näkökulmasta. SAA25: KULTTUURI Saksankielinen kirjallisuus, musiikki, tanssi, sarjakuvat ja elokuvat tutustuttavat sinut mo-nipuolisesti saksalaiseen kulttuuriin. Katsotaan saksankielinen elokuva ja keksitään sarjakuva- tai jännityskertomus.

12 SAA26: TALOUS, TIEDE JA TEKNIIKKA Tunnetko saksankielisen alueen liikenteen, talouselämän, taiteen ja tekniikan näkökulmasta? Mitä ajatuksia em. aihepiirit herättävät sinussa? Kurssilla käsitellään tekniikan saavutuksia ja ympäristöongelmia. Opit ymmärtämään vaativahkoa, myös aidoista lähteistä peräisin olevaa tekstiä. SAA27: LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Kurssi antaa sinulle valmiuksia ymmärtää ja käyttää ympäristöömme, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Valmennetaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla kielioppia ja harjoittamalla kuuntelemisen ja tekstin ymmärtämisen taitoa sekä kirjallista tuottamista. SAA28: YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN Kappaleet tutustuttavat sinut ajankohtaisiin tapahtumiin kansainvälistyvässä maailmassa. Jatketaan valmentautumista ylioppilaskirjoituksiin tekemällä runsaasti kuullun ja tekstin ymmärtämisen harjoituksia sekä rakennekokeita. B3-KIELI SAKSA SAB31: HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Hallo, wie geht's? Tutustutaan Saksan maahan ja sen kieleen Kölnin kaupungista käsin. Opitaan esittäytymään saksaksi ja kertomaan omasta perheestä ja harrastuksista. Tutuksi tulevat tervehdykset, numerot, uudet äänteet, sekä kieliopin alkeet. SAB32 NÄIN ASIAT HOITUVAT Ottaisin bratwurstin ja menolipun Itävaltaan! Kurssi tarjoaa selviytymiskeinoja matkailijalle. Opitaan muun muassa käyttäytymään ravintolassa, ostamaan matkalippuja sekä kysymään tietä. Paljon kuullunymmärtämistä, sekä yksinkertaisia puheharjoituksia. JATKUU KURSSEILLA SAB21...

13 B2-KIELI SAKSA SAB21: VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Kurssi vie opiskelijan Pohjois-Saksan hiekkarannoille Neustadtiin, jossa perehdytään paikallisiin harrastusmahdollisuuksiin, leijalautailusta shoppailuun. Laajennetaan ruokakulttuurin tuntemusta ja opitaan ostoksilla tarvittavaa sanastoa. Kurssi jatkaa lukiossa aloitettuja saksan alkeisopintoja tai peruskoulun lyhyen kielen oppimäärää. SAB22: MEILLÄ JA MUUALLA Onko Lapissa yhtä paljon ihmisiä, kuin poroja? Tällä kurssilla opitaan kertomaan Suomesta ja verrataan suomalaista ja saksalaista elämäntapaa. Tutustutaan Saksan lisäksi myös Itävaltaan ja Sveitsiin, sekä Zürichin ja Wienin nähtävyyksiin. Matkailusanasto on kurssilla keskeisessä asemassa ja sitä harjoitellaan itse puhuen, kuunnellen ja kirjoittaen viestinnällisiä tehtäviä. SAB23: AJAN HERMOLLA Saksankielisten maiden arkea ennen ja nyt, maanviljelijän elämää nyky-saksassa ja DDR:n kansalaisen lähiöelämää. Opitaan huonekalut, talotyypit sekä maaseutuun ja kaupunkielämään liittyvää sanastoa. Asumisen lisäksi opitaan kertomaan terveydestä ja hallitsemaan tärkeimmät lääkärillä tarvittavat fraasit. Loppuhuipennuksena diskosanaston parhaat palat. SAB24: OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Tällä kurssilla pohditaan tulevaisuuden suuria kysymyksiä, kuten opiskelun aloittamista, työelämää ja parisuhteita. Opitaan kertomaan lukio-opinnoista, ihmissuhteista sekä tekemään työhakemus ja ansioluettelo saksaksi. Harjoitellaan myös työhaastattelua. SAB25: MONIKULTTUURISUUTTA Musiikkia, elokuvia, kirjallisuutta, mutta myös ruokakulttuuria ja jalkapalloa. Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan saksankielisen kulttuurin merkkiteoksia sekä kertomaan omista mieltymyksistä kulttuurin alalla. Kielioppia kerrataan intensiivisesti ja harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppejä. Kulttuuriaiheeseen syvennytään tekemällä suullinen esitelmä.

14 SAB26: YHTEINEN MAAPALLOMME Saksalainen yhteiskunta ja sen rooli osana globaalia maailmaa askarruttavat tällä kurssilla. Opitaan kertomaan henkilökohtaisista valinnoista, kuten asepalveluksesta ja uskonnosta. Luvassa paljon koko oppimäärän kattavia, loppukokeeseen tähtääviä harjoituksia. SAB27: TIEDE JA TEKNIIKKA Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Tehdään vaativia tekstin- ja kuullunymmärtämisen harjoituksia sekä kerrataan koko peruskielioppi ja harjoitellaan ainekirjoitusta. SAB28: LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Jatketaan ylioppilaskirjoituksiin valmentautumista ja kielitaidon syventämistä. Päätetään kieliopin kertaus, harjoitellaan ylioppilaskirjoituksissa vaadittavia rakennetehtäviä ja lisä-tään kirjallista ilmaisua. Ranska B3-KIELI RANSKA RAB31: HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Tervetuloa opiskelemaan ranskaa Rachidan, Mylènen, Marcin, Vincentin ja Benoît n kanssa! Opit ranskankielen alkeet eri kansallisuutta olevien nuorten kanssa. Tutustut nuoriin Toulousen kaupungissa, jossa opit selviytymään ranskan kielellä tavallisissa arkielämän tilanteissa kuten kahviloissa, leipäkaupassa ja rock-konsertissa. Opit aidon poskisuudelman, lentäviä lauseita ja tuttuja toivotuksia. RAB32: NÄIN ASIAT HOITUVAT Pariisi - värikäs ja hurmaava Ranskan pääkaupunki! Pääset nojatuolimatkalle Pariisiin, jossa 1. kurssin nuoret tutustuvat kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin Eiffel-torniin, Riemukaareen ja Notre Damen katedraaliin. Opit, miten majoittaudutaan, asioidaan rautatieasemalla, kaupoissa ja ravintoloissa. JATKUU KURSSEILLA RAB21...

15 B2-KIELI RANSKA RAB21: VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Tutustut tärkeisiin taiteen muotoihin Ranskassa kuten musiikkiin, elokuviin ja sarjakuviin. Lisäksi vietetään kesäpäivää hiekkarannalla Pariisissa, käydään kirpputorilla, patikoidaan Korsikalla ja tutustutaan Asterixhuvipuistoon. RAB22: MEILLÄ JA MUUALLA Mistä ranskalaisen katukuvan monet eri kansallisuudet ovat lähtöisin? Tiedätkö, mitä frankofonialla tarkoitetaan ja miten laajalti ranskaa puhutaan maailmassa? Kurssi vie sinut maailmanympärysmatkalle ranskankielisiin maihin ja kulttuureihin. Belgialainen, sveitsiläinen, kanadalainen kertovat kukin kotimaansa erityispiirteistä. RAB23: ENNEN JA NYT Aurinkokuningas, Napoléon, Jeanne d Arc, Louvre - tunnetko Ranskan symboleja? Ranskalaista yhteiskuntaa lähestytään ranskalaisuuden ja historian näkökulmasta sekä keskustellaan perinteiden merkityksestä. Tutustutaan ranskalaiseen perhe-elämään ja pohditaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. RAB24: OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Tutustut opiskelija- ja työelämään Ranskassa ja Suomessa. Minna kertoo suomalaisesta lukiosta, Vincent vaihto-oppilaskokemuksistaan Suomessa ja Kukka Ranskassa. Opit hakemaan kesätöitä Nizzasta, valmistautumaan työhaastatteluun ja saat tuhdin paketin ranskalaista tapakulttuuria. RAB25: KULTTUURI Löydät luovan Ranskan ja huomaat, että kulttuuri on elämää - ja elämä kulttuuria. Liikutaan kuvataiteiden, kirjallisuuden, teatterin ja sirkuksen maailmassa sekä tutustutaan Pariisiin uudesta, jännittävästä näkökulmasta. Aloitetaan kieliopin kertaaminen ja valmentautuminen ylioppilaskirjoituksiin. RAB26: YHTEINEN MAAPALLOMME Pohditaan ympäristönsuojeluun ja vapaaehtoistoimintaan liittyviä kysymyksiä sekä tutustutaan Euroopan unioniin ja Ranskan poliittiseen järjestelmään. Kieliopin kertaus ja valmentautuminen ylioppilaskirjoituksiin jatkuvat.

16 RAB27: TIEDE JA TEKNIIKKA Tutustutaan modernin Ranskan saavutuksiin tieteen ja tekniikan alalta. Tehdään runsaasti ylioppilaskirjoitusten kuullun- ja tekstinymmärtämistehtäviä, rakenneharjoituksia sekä hajoitellaan kirjoitelman laatimista. RAB28: YHTEINEN MAAPALLOMME Kurssilla pohditaan yhteisen ympäristömme tilaa, kestävää kehitystä sekä media-osaamista. Kielitaitoa, sanavarastoa ja ylioppilaskirjoituksia harjoitellaan monipuolisesti. Venäjä B3-KIELI VENÄJÄ VEB31: HYVÄÄ PAIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Kurssilla opitaan - aakkosten lisäksi tietenkin - kertomaan venäjäksi perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia toiselta. Opitaan selviytymään arkipäivän viestin-tätilanteissa kuten tutustumistilanteissa, ruokapöydässä, ostoksilla, jne. Harjoitellaan ääntämistä ja intonaatiota. VEB32: NÄIN ASIAT HOITUVAT Millaisia ovat ammattinimitykset venäjässä? Miten kerrotaan omasta työstä ja kysellään puhekumppanin työasioista? Matkustetaan metrolla ja soitetaan puhelimella sekä keskustellaan säästä. Keskeistä puhumisen harjoittelu ja puheen ymmärtäminen. VEB33: VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Opetellaan kirjeen kirjoittamista venäjäksi aiheena vaikkapa harrastukset. Asioidaan kahvilassa, tavaratalossa ja hotellissa. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista, sekä laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

17 VEB34: MEILLÄ JA MUUALLA Tutustutaan lähemmin elämään Venäjällä sekä maan arkielämään, historiaan ja maantieteeseen ja kulttuuriin. Aihepiireinä ovat mm. nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. VEB35: ENNEN JA NYT Millainen oli Venäjä ennen ja millainen se on nyt? Venäläinen yhteiskunta ja sen muutokset yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Harjoitellaan puheviestintää ja vahvistetaan rakenteiden hallintaa. Viestinnällisten tehtävien avulla kehitetään kirjoitustaitoa. VEB36: OPISKELU JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT Millaista on opiskelu Venäjällä? Entä venäläinen koulu? Missä opiskelua voi jatkaa? Millaista on työelämä? Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Laajennetaan ja monipuolistetaan rakennevalikoimaa. VEB37: KULTTUURI Venäläinen arvostaa kieltään ja kulttuuriaan. Tutustutaan teatteriin, elokuvaan, musiikkiin, kirjallisuuteen, kuvataiteisiin ja urheiluun. Aiheita käsitellään yksilön näkökulmasta osana kansallista kulttuuria ja laajempaa eurooppalaista kulttuuripiiriä. Kurssilla harjoitetaan intensiivisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita. VEB38: YHTEINEN MAAPALLOMME Millainen on maapallomme nykytila ja tulevaisuus? Kurssilla painotetaan tekstin ja puheen ymmärtämistä sekä kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Valmentaudutaan päättökokeeseen harjoittelemalla siinä esiintyviä tehtävätyyppejä. Italia B3-KIELI ITALIA 1. HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (IAB31) Ciao o buongiorno! Uusi Espresso-oppikirja johdattelee sinut italian kielen alkeisiin ja tarjoaa paljon tietoa italialaisesta elämänmenosta ja kulttuurista. Kurssissa opit kertomaan itsestäsi, tilaamaan ravintolassa tutut

18 pastat ja risotot, varaamaan hotellihuoneen ja kuvailemaan paikkoja. Kappaleiden kautta opit alusta alkaen kommunikoimaan italian kielellä helposti aidoissa kielenkäyttötilanteissa. 2. NÄIN ASIAT HOITUVAT (IAB32) Lisää mukavia hetkiä Espresson kanssa! Ruuanlaitto ja ruuasta puhuminen eivät jätä italialaisia koskaan kylmiksi! 2. kurssilla asioidaan ruokakaupoissa, keskustellaan paikallisista italialaisista ruokaerikoisuuksista ja kirjoitetaan muistiin ruokareseptejä. Lisäksi kuvaillaan päivittäisiä arkirutiineja, shoppaillaan vaatekaupoissa ja keskustellaan lomanvietosta. Espanja B3-KIELI ESPANJA EAB31: HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Tervetuloa espanjankieliseen maailmaan! Ihmisiä ja arjen kohtaamisia runsaan puheharjoittelun avulla. EAB32: NÄIN ASIAT HOITUVAT Madrid vai Barcelona? Miten sinne pääsee? Missä tavataan? EAB33: VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Tutustumme Välimeren alueen ruokaan, kotona ja ravintolassa. Käymme ostoksilla; sopiikohan tämä paita minulle? EAB34: MEILLÄ JA MUUALLA Keitä mayat olivatkaan? Matkustamme Väli-Amerikkaan, pitkin ja poikin Espanjaa. EAB35: ENNEN JA NYT Näin asuttiin ennen, näin asutaan nyt. Toiveita ja tarpeita luola-asunnoista unelmien taloihin asti.

19 EAB36: OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Opiskelemme tähtäimessä mielenkiintoinen ammatti. Lomalla saatamme matkustaa Karibialle tai Amazoniaan; osallistumme värikkääseen juhlaan Amerikan mantereella. EAB37: KULTTUURI Viehättävätkö sinua maailman metropolit? Puhutteleeko argentiinalainen tango tai meksikolainen elokuva? EAB38: YHTEINEN MAAPALLOMME Ekologia alkaa kotoa. Meistä ihmisistä riippuu, miten ympäristömme voi. Maailmamme pienenee, kun viestintäyhteydet kehittyvät. Matematiikka Matematiikan opiskelu kehittää kykyä abstrahoida, tehdä olettamuksia ja perustella näitä loogisesti, mutta toisaalta myös kykyä soveltaa matemaattista tietoa ongelmien ratkaisemiseen. Matematiikan opetuksen päämääränä on saada opiskelija perehtymään matematiikan peruskäsitteisiin ja -taitoihin, ymmärtämään matemaattisen tiedon luonne ja kehittämään matemaattista ajatteluaan. Lukion matematiikan opiskelu voidaan suorittaa joko matematiikan pitkässä tai lyhyessä oppimäärässä. Pitkän matematiikan opetuksen tehtävä on tarjota opiskelijoille mahdollisuudet hankkia sellaiset tiedot ja taidot, joita tarvitaan erityisesti matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan ammatillisissa ja korkeakouluopinnoissa. Samalla pyritään siihen, että opiskelijat saavat kuvan matematiikasta kehittyvänä tieteenalana, näkemyksen matematiikan rakenteesta ja teorianmuodostuksesta sekä käsityksen matematiikan merkityksestä ja soveltamismahdollisuuksista arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa. Lyhyen matematiikan opetuksen tehtävä on kehittää opiskelijoitten yleisiä kansalaisvalmiuksia matemaattisen tiedon hankkimisessa, käsittelyssä ja ymmärtämisessä sekä matematiikan käytössä elämän eri tilanteissa. Lisäksi tähdätään yleisten jatko-opintovalmiuksien hankkimiseen lähinnä humanistisia, yhteiskuntatieteellisiä ja kaupallisia aloja varten.

20 Pitkä matematiikka - Matematiikka on puhtaan ajattelun kieli. - On vain yksi tie luonnon perimmäisten totuuksien äärelle ja se on matematiikan tie. Tie ei ole lyhyt. Kurssien suoritusjärjestys Pakolliset kurssit pyritään suorittamaan numerojärjestyksessä. Kuitenkin, jos tarvetta ilmenee, voidaan tehdä poikkeuksia. Asiasta kannattaa kuitenkin tulla neuvottelemaan etukäteen. Syventävistä kursseista MAA11 voidaan suorittaa opintojen missä vaiheessa tahansa. Kurssi MAA12 edellyttää, että pakolliset kurssit 7-9 on luettu. Ennen kurssia MAA13 on luettava kaikki pakolliset kurssit. Koulukohtaisista kursseista MAA14 voidaan suorittaa opintojen missä vaiheessa tahansa. Kurssi MAA15 edellyttää pakollisten kurssien aiempaa suoritusta. Pakolliset kurssit: MAA1: FUNKTIOT JA YHTÄLÖT Potenssifunktio, potenssiyhtälö, juuret, murtopotenssi, eksponenttifunktio, verrannollisuus ja prosenttilaskut. MAA2: POLYNOMIFUNKTIOT Polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä sekä -epäyhtälöitä. MAA3: GEOMETRIA Taso ja avaruusgeometriaa.

21 MAA4: ANALYYTTINEN GEOMETRIA Suorat, ympyrät, paraabelit ja yhtälöryhmät. Sovelluksia. MAA5: VEKTORIT Vektorit taso- ja avaruuskoordinaatistossa. Sovelluksia. MAA6: TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT Todennäköisyyslaskennan perusteet. Tilastollisen aineiston käsittely. Jakaumat ja niiden ominaisuudet. MAA7: DERIVAATTA Rationaaliyhtälö ja Rationaaliepäyhtälö. Funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. Po-lynomifunktioiden ja rationaalifunktioiden tutkiminen derivaatan avulla. Sovelluksia. MAA8: JUURI- JA LOGARITMIFUNKTIOT Juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet. Em. funktioiden tutkiminen deri-vaatan avulla. Yhdistetty funktio ja käänteisfunktio. MAA9: TRIGONOMETRISET FUNKTIOT JA LUKUJONOT Trigonometriaa: yksikköympyrä, trigonometriset funktiot ja yhtälöt. Lukujonoja ja summia. MAA10: INTEGRAALILASKENTA Integraalilaskentoa. Sovelluksia: pinta-aloja ja tilavuuksia. Syventävät kurssit: MAA11: LUKUTEORIA JA LOGIIKKA Lukuteorian - ja logiikan perusteita.

22 MAA12: NUMEERISIA JA ALGEBRALLISIA MENETELMIÄ Tutustutaan erilaisiin numeerisiin menetelmiin matematiikassa. Opitaan arvioimaan likiar-volaskussa tulevan mahdollisen virheen suuruutta. Edellyttää kurssit MAA7, MAA8, MAA9 MAA13: DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKURSSI Differentiaali- ja integraalilaskennan taitojen täydentämistä. Lukujonon raja-arvo. Sarjat ja niiden summat. Edellyttää kaikki pakolliset kurssit. Koulukohtaiset kurssit: MAA14: TALOUSMATEMATIIKKA Talouden peruskäsitteitä. Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia. MAA15: KERTAUSKURSSI Lukion pitkän matematiikan kurssien keskeisten sisältöjen kertausta. Valmiuksia ylioppilaskokeen menestykselliseen suorittamiseen. Oppimäärän vaihtaminen Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen hyväksi lukemisessa nou-datetaan seuraavia vastaavuuksia: MAA1 + MAA2 = MAB1, MAA3 = MAB2, MAA6 = MAB5, MAA7 = MAB4 ja MAA8 = MAB3. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä myös lisänäyttöjä etenkin kurssin arvosanaa uudelleen arvioitaessa. Lyhyt matematiikka Kaikki lyhyen matematiikan kurssit sisältävät käytännön tilanteisiin liittyvien ongelmien ratkaisuja. Pääpaino on siis työ- ja arkielämässä vastaan tulevassa matematiikassa.

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -teoriakirja 978-951-1-28914-2 Paitsi abeilla: Kauppinen ym: Äidinkieli

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta.

Lukuvuosi oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. Lukuvuosi 2017-2018 oppikirjat LOPS 2016 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS 1, Elämä ja evoluutio

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08

OPINTO-OHJAUS kurssi 1-2 Lukiosuunta 1-2 SPRO ,60 30,08 SONKAJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA / Lukuvuosi 2017-2018 Suomalaisen Kirjakaupan tarjous sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-17.9.2017 Muina aikoina saat -10% alennuksen.

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA

VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA LUKUVUOSI 2015-2016 Kaikkien oppikirjojen tulee olla uuden, vuoden 2004 opetussuunnitelman mukaisia. Useista kirjoista on tullut myös vuoden 2004 jälkeen uudistettuja painoksia.

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville.

Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. LUKUVUODEN 2017 2018 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot