KURSSISELOSTEET Sisällys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KURSSISELOSTEET Sisällys"

Transkriptio

1 KURSSISELOSTEET Sisällys 1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2. A-KIELI ENGLANTI 3. A-KIELI RUOTSI 4. B1-KIELI RUOTSI 5. A2-SAKSA 6. B3-SAKSA 7. B2-SAKSA 8. B3-RANSKA 9. B2-SAKSA 10. B3-VENÄJÄ 11. B3-ITALIA 12. B3-ESPANJA 13. Matematiikka 14. Biologia 15. Maantiede 16. Fysiikka 17. Kemia 18. Filosofia 19. Uskonto 20. Psykologia 21. Historia 22. Yhteiskuntaoppi 23. Musiikki 24. Kuvataide 25. Liikunta 26. Terveystieto 27. Opinto-ohjaus 28. Koulukohtaiset soveltavat

2 Äidinkieli ja kirjallisuus Äidinkielen opiskelun tavoitteena on kehittää opiskelussa, työelämässä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa tarvittavaa kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä tekstien tulkinta- ja arviointikykyä. Kaikilla kursseilla luetaan runsaasti sekä mediatekstejä että kaunokirjallisuutta. Pakollisten kurssien suoritusjärjestys on sidottu ohjelman mukaan. Syventävistä kursseista kurssien 7, 10, 11, 12, 13 ja 14 suoritusjärjestys on vapaa. Kurssit 8 ja 9 on suositeltavaa ottaa ohjelmaan viimeisenä opiskeluvuotena, ennen ylioppilaskirjoituksia. Pakolliset kurssit: AI1: KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS Kurssi vahvistaa lukio-opiskelussa tärkeitä perusvalmiuksia: keskustelu- ja lukutaitoa. Kirjoittamisen opiskelussa kehitetään valmiuksia kirjoittaa toisten tekstien pohjalta. Erityisesti harjoitellaan erilaisten tekstien referointia, kommentointia, erittelemistä ja tulkintaa. AI2: TEKSTIEN RAKENTEITA JA MERKITYKSIÄ Tutkitaan erilaisten tekstien rakenteita: aiheen käsittelyjärjestystä, aloitus- ja lopetustapoja, jaksotusta, sidoskeinoja. Opitaan, miten kirjoittaja voi tietoisesti valita erilaisia rakenneratkaisuja tavoitteeseen päästäkseen. Erityishuomio kiinnitetään vertailevan tekstin rakenteeseen. Opittuja asioita sovelletaan omassa, laajahkossa kirjoitelmassa. Tarkastellaan myös kuvan ja sanan yhteisvaikutusta esimerkiksi mediateksteissä. AI3: KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA Tutustutaan kaunokirjallisuuden lajeihin: proosan, lyriikan ja draaman erittelyä. Teatterikäynti. AI4: TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN Tekstejä tarkastellaan vaikuttamisen näkökulmasta. Opitaan sekä suullisen että kirjallisen mielipiteen ilmaisemiseen liittyviä perusasioita. Keskeisiä käsitteitä ovat kielen retoriset keinot ja argumentaatio. Luetaan lehtien mielipidetekstejä ja kurssisisältöön liittyvää kaunokirjallisuutta. Suullisena harjoituksena järjestetään väittelyitä.

3 AI5: TEKSTI, TYYLI JA KONTEKSTI Kurssin keskeisenä aiheena on tarkastella sitä, mistä kielen aineksista tekstin tyyli muodostuu. Tutustutaan länsimaisen kirjallisuuden tyylisuuntiin antiikista nykykirjallisuuteen. AI6: KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI Kurssilla perehdytään äidinkielen ja oman kansallisen kulttuurin merkitykseen. Luetaan monipuolisesti mediatekstejä ja suomalaista kaunokirjallisuutta. Syventävät kurssit: AI7: PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN Kurssi syventää ja monipuolistaa oppilaan puheviestinnän taitoja. Erityistä huomiota kiinnitetään ryhmäviestintätaitoihin, joita työelämässä tarvitaan. Kurssi valmentaa oppilasta lukion valtakunnalliseen puheviestintätaitojen päättökokeeseen, joka Nousiaisten lukiossa on mahdollista suorittaa. AI8: TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten tekstitaidon kokeeseen. AI9: KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten esseekokeeseen. Ohjelmassa perehdytään moni-puolisesti nykykulttuurin ilmiöihin, luetaan erilaisia mediatekstejä ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena on, että oppilaasta kehittyy laaja-alaisesti ja itsenäisesti ajatteleva nuori, jolla on päättökokeessa vaadittava taito ilmaista ajatuksensa kirjallisesti.

4 Koulukohtaiset syventävät kurssit: AI10: KAUNOKIRJALLISUUTTA MEILTÄ JA MUUALTA Syventävä koulukohtainen kurssi. Sovitun ohjelman mukaan oppilas lukee sekä kotimaista kirjallisuutta että käännöskirjallisuutta. Kirjoista keskustellaan ja niistä kirjoitetaan ohjeiden mukaan esseitä. Tavoitteena on kannustaa oppilasta aktiiviseen lukuharrastukseen ja toisaalta palkita niitä, jotka jo ovat löytä-neet lukemisen ilon. Kurssi suoritetaan itsenäisesti ja siitä saa suoritusmerkinnän. AI11: LUOVAA KIRJOITTAMISTA Syventävä koulukohtainen kurssi. Kurssi suo mahdollisuuden kielellä leikittelyyn: Tavoitteena on, että jokainen kokeilujen kautta löytää oman persoonallisen tyylinsä ilmaista ajatuksiaan. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten kirjallista ilmaisuaan voi rikastaa ja monipuolistaa. Tarkemmin ohjelmasta sovitaan kurssilaisten kanssa. AI12: KIELENHUOLLON KERTAUSTA Syventävä koulukohtainen kurssi. Kurssilla kerrataan keskeiset kielenhuollon ja peruskieliopin säännöt, jotta jokainen pystyisi kirjoittamaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavaa virheetöntä äidinkieltä. AI13: ILMAISUTAITO Syventävä koulukohtainen kurssi. Tavoitteena on rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään suullisesti ja sitä kautta kehittä-mään omaa itseluottamustaan. Ohjelmassa on monipuolisia ilmaisutaidon harjoituksia, ja lopputyönä voi olla esimerkiksi näytelmän harjoitteleminen ja esittäminen. Tarkemmasta ohjelmasta sovitaan kurssilaisten kanssa. Kurssista saa suoritusmerkinnän. AI14: MEDIAKURSSI Syventävä koulukohtainen kurssi. Kurssi perehdyttää opiskelijan käytännön tiedottamisen ja viestinnän perusteisiin. Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä paikallislehtien kanssa, vieraillaan lehtien toimituksissa, yleisradion toimitiloissa ja tutustutaan toimittajan työnkuvaan. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

5 Vieraat kielet Vieraiden kielten opiskelun yleistavoite on antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisimman monipuolinen kielitaito. Koulun kansainvälisyyskasvatuksen menestyksellisen toteuttamisen kannalta oleellisena osana vieraiden kielten opiskeluun kuuluu eri maiden kulttuureihin tutustuminen. A-KIELI ENGLANTI Tavoitteet: Opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, että hän selviytyy englannin kielellä jokapäiväisen elämän viestintätilanteista. Opiskelun antamat tiedot, taidot ja kokemukset herättävät opiskelijassa kiinnostuksen englannin kieltä ja kulttuurialuetta kohtaan ja niiden pohjalta hän pystyy itse kehittämään kielitaitoaan. Opiskelija saavuttaa taidon ymmärtää hyvin normaalitempoista yleisluontoista puhetta, ja hän pystyy osallistumaan keskusteluun mahdollisimman luontevalla englannin kielellä. Hän ymmärtää hyvin yleiskielisen tekstin keskeisen sisällön. Hän pystyy ilmaisemaan itseään sujuvasti käyttäen monipuolisesti kielen sanastoa, sanontoja ja rakenteita sekä osaa tarvittaessa tiivistää tekstin keskeisen sisällön. Pakolliset kurssit: Suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Koska keskeinen tavoite on sujuva ilmaisutaito, kurssit suositellaan suoritettavaksi luokkaopetuksessa. EN1: NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA Millainen on maailma, jossa tämän päivän nuori elää? Teemat ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja ihmissuhteisiin. Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukio kielenopetusta niin sanaston kuin perusrakenteittenkin osalta. EN2: VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA Mitä teet vapaa-aikanasi? Entä mitä harrastat? Harjoitellaan kieltä monipuolisesti keskittyen puheviestintään.

6 EN3: OPISKELU JA TYÖ Tervetuloa koulumme arkeen ja juhlaan! Suunnitteletko työpaikan hankkimista ulkomailta? Opit työ- tai opiskelupaikan haussa tarvittavaa englantia. EN4: YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA Globalisoituvassa maailmassamme tarvitsemme niin omaan yhteiskuntaamme kuin vieraisiin kulttuureihinkin liittyviä tietoja ja taitoja. Miten elämä sykkii suurkaupungissa? EN5: KULTTUURI Mikä on kulttuuria? Se on paitsi Shakespearen näytelmiä, elokuvaa, musiikkia ja kuvataidetta sekä paljon muuta Oma taitonsa on kirjallisuuden ja elokuvien tulkinta. EN6: TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA Miten eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän muodot ja talouselämä vaikuttavat elämäämme? Millaista liikennekulttuuri on meidän aikanamme? Entä miten itse käyttäydyt liikenteessä? Nämä aiheet ovat monille opiskelijoille tärkeitä tulevissa opinnoissa ja työssä. Syventävät kurssit: EN7: LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Mitä luonto sinulle merkitsee? Kumpi on tärkeämpää, kulutus vai kestävä kehitys? Miten asioihin suhtaudutaan maailman toisella puolella? EN8: YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN Haluatko olla maailmankansalainen? Kiinnostavatko sinua politiikka, talouselämä tai auttaminen kriisialueilla?

7 Koulukohtainen syventävä: EN9: PREPPAUSKURSSI Jatkamme kahden edellisen syventävän kurssin keskeisten teemojen työstämistä. Harjoittelemme päättökokeessa tarvittavaa sanastoa ja rakenteita. Käytämme apuna aikaisempien vuosien ylioppilastehtäviä kuunteluosioineen. A-KIELI RUOTSI Pakolliset kurssit: RUA1 ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA Lukiolainen, lukujärjestys, koeviikko...ensimmäisellä kurssilla kerrataan koulutukseen liittyvää sanastoa ja opitaan kertomaan lukio-opinnoista. Kurssin teemana on elinikäinen oppiminen ja kirjallisuus. Kerrataan peruskielioppia kunnolla. RUA2 IHMISET YMPÄRILLÄMME Kurssilla keskeisimpinä aihepiireinä ihmissuhteet ja harrastukset. Kerrataan ja kasvatetaan perhe- ja parisuhdeaiheista sanastoa ja kerrotaan omista harrastuksista ja kiinnostuksen kohteista. RUA3 SUOMI OSA POHJOLAA JA EUROOPPAA Maalla ja kaupungissa. Kurssilla tarkastellaan Suomea kaksikielisenä maana ja opitaan kertomaan mm. sen historiasta ja luonnosta. Tutustutaan myös suomenruotsalaisuuteen ja muihin vähemmistöihin. RUA4 ELINYMPÄRISTÖMME Östersjön behöver dig! Kurssilla käsitellään ihmisen ja luonnon suhdetta eri näkökulmista. Sen lisäksi liikutaan median maailmassa. Tutustutaan ruotsinkielisiin viestimiin mm. sanomalehtiin, kiinnostaviin nettisivuihin ja television tarjontaan.

8 RUA5 OPISKELU JA TYÖ On aika pohtia tulevaisuutta ja työelämää. Tällä kurssilla opitaan jatko-opinnoissa ja työnhaussa tarvittavaa sanastoa. Harjoitellaan työhakemuksen kirjoittamista ja työhaastattelua. RUA6 KULTTUURIA JA SEN TEKIJÖITÄ Kurssilla perehdytään monipuolisesti pohjoismaiseen kulttuuriin. Luvassa musiikkia, elokuvaa, kirjallisuutta, kuvataidetta ja muotoilua. Tehdään suullisia esitelmiä kulttuuripersoonista. Syventävät kurssit: RUA7 YHTEINEN MAAILMA JA KANSAIVÄLISTYMINEN Kurssin aiheita ovat erilaiset maailmankuvat, globalisaatio, turvallisuus ja ajankohtaiset tapahtumat. Käsitellään päätöksentekoon osallistumista ja kansainvälistä vastuuta. Runsaasti ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppejä. RUA8 TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA Tällä kurssilla seilataan viikinkiajalta tämän päivän Pohjolaan. Siirrytään ajassa myös luonnontieteiden alkuvaiheilta nykytekniikan ja geenimanipulaation ihmeelliseen maailmaan. Harjoitellaan erittäin paljon ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppejä. Koulukohtainen syventävä kurssi: RUA9 PREPPAUSKURSSI Valmistaudutaan päättökokeeseen yhä vaativampien tekstien ja harjoitusten avulla. Vanhoihin yo-tehtäviin ja kaikkiin niiden tehtävätyyppeihin tutustutaan perusteellisesti.

9 B1-KIELI RUOTSI Pohjoismaat muodostavat kiinnostavan ja ainutlaatuisen kieli- ja kulttuurialueen. Ruotsin kieltä ymmärretään kaikkialla Pohjolassa. Ruotsin opiskelu antaa arkielämässä ja monissa ammateissa tarvittavan kielen taidon. Etsitään vastauksia kysymyksiin, miksi Suomi on kaksikielinen ja mikä on Suomen asema yhtenä Pohjoismaana. Tutustutaan Pohjoismaihin ja niiden kiinnostaviin kulttuureihin. Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Koska keskeinen tavoite on sujuva ilmaisutaito, kurssit suositellaan suoritettavaksi luokkaopetuksessa. Keskeisiä tavoitteita ovat, että oppilas - ymmärtää normaalitempoista puhetta, - pystyy lukemaan sanomalehtiartikkeleita ja kirjallisuutta keskeisen sisällön ymmärtäen, - selviytyy jokapäiväisissä kommunikaatiotilanteissa ja - osaa kirjoittaa ymmärrettävää, eri tilanteissa tarvittavaa kieltä. Pakolliset kurssit: RUB1: KOULU JA VAPAA-AIKA Aihepiirejä ovat opiskelu ja harrastukset. Kieli on pääosin tuttavallista ja epämuodollista. Harjoitellaan keskustelua ja mielipiteen ilmaisua. Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. RUB2: ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA Keskustellaan nuorten elämästä, opiskelusta, työstä, harrastuksista ja vapaa-ajasta? Har-joitellaan puhumista ja kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. RUB3: SUOMI, POHJOISMAAT JA EUROOPPA "Borta bra men hemma bäst". Mitä kotimaa meille merkitsee ja millaista on olla suomenruotsalainen? Verrataan elämänmenoa Suomessa muihin Pohjoismaihin. Mikä on Suomen asema pohjoismaisena valtiona Euroopassa?

10 RUB4: ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN Teemat ovat ihmisläheisiä: elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Kokoava teema on hyvinvointi ja turvallisuus. RUB5: ELINYMPÄRISTÖMME Ajankohtaista ja yhteiskunnallista: Mikä on suhteemme luontoon? Miten muuttuva elin- ja työympäristömme sekä joukkoviestimet vaikuttavat meihin. Syventävät kurssit: RUB6: KULTTUURIN TEKIJÖITÄ JA NÄKIJÖITÄ Kulttuuria monipuolisesti, sekä vanhaa että uutta. Teemoina kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä- ja mediaosaaminen. Harjoitellaan kirjallisen tuotoksen laadintaa ja sen suullista esittämistä. RUB7:YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN Mitä maailmanlaajuiset ilmiöt ja lisääntyvä kansainvälisyys merkitsevät? Käsitellään yh-teiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Lisätään ymmärtämisvalmiuksia entistä vaativamman kieliaineksen avulla päättökoetta silmällä pitäen. Koulukohtainen syventävä kurssi: RUB9: HARJOITUSKURSSI Valmentaudutaan päättökokeen eri tehtävätyyppeihin sekä tutustutaan suomenruotsalaisiin instituutioihin lehdistön ja mahdollisten vierailujen avulla.

11 Saksa A2-KIELI SAKSA Pakolliset kurssit: SAA21: NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA Uuden A-saksan oppikirjan "Genau" kanssa jatkat saksan opiskeluasi monipuolisesti aidontuntuisissa tilanteissa. 1. kurssissa nuoret kertovat jokapäiväisestä elämästään ja ihmissuhteistaan. Opit kuvailemaan omaa elämääsi, ilmaisemaan mielipiteitäsi ja kuuntelemaan aktiivisesti. SAA22: VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA Opit kertomaan vapaa-ajanvietostasi, musiikki- ja urheiluharrastuksistasi, tekemistäsi matkoista sekä matkapuhelimen käytöstä. Kaupunkisivut perehdyttävät sinut Saksaan ja saksankieliseen maailmaan. SAA23: OPISKELU JA TYÖ Aihepiireinä ovat nuorten opiskelu ja työelämä saksankielisissä maissa ja Suomessa. Hyvinvointi, turvallisuus, mediaosaaminen ja kulttuurin tuntemus painottuvat kappaleissa. Opit kirjoittamaan "Lebenslaufin" (elämäkertasi) ja työpaikkahakemuksen sekä kehittämään keskustelutaitoasi em. aiheista. SAA24: YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA Opit ottamaan suullisesti ja kirjallisesti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin kuten perhepolitiikkaan, riippuvuussuhteisiin ja ulkomaalaisiin. Saksalaista yhteiskuntaa lähestytään Saksojen yhdistymisen ja Berliinin murtumisen näkökulmasta. SAA25: KULTTUURI Saksankielinen kirjallisuus, musiikki, tanssi, sarjakuvat ja elokuvat tutustuttavat sinut mo-nipuolisesti saksalaiseen kulttuuriin. Katsotaan saksankielinen elokuva ja keksitään sarjakuva- tai jännityskertomus.

12 SAA26: TALOUS, TIEDE JA TEKNIIKKA Tunnetko saksankielisen alueen liikenteen, talouselämän, taiteen ja tekniikan näkökulmasta? Mitä ajatuksia em. aihepiirit herättävät sinussa? Kurssilla käsitellään tekniikan saavutuksia ja ympäristöongelmia. Opit ymmärtämään vaativahkoa, myös aidoista lähteistä peräisin olevaa tekstiä. SAA27: LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Kurssi antaa sinulle valmiuksia ymmärtää ja käyttää ympäristöömme, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Valmennetaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla kielioppia ja harjoittamalla kuuntelemisen ja tekstin ymmärtämisen taitoa sekä kirjallista tuottamista. SAA28: YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN Kappaleet tutustuttavat sinut ajankohtaisiin tapahtumiin kansainvälistyvässä maailmassa. Jatketaan valmentautumista ylioppilaskirjoituksiin tekemällä runsaasti kuullun ja tekstin ymmärtämisen harjoituksia sekä rakennekokeita. B3-KIELI SAKSA SAB31: HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Hallo, wie geht's? Tutustutaan Saksan maahan ja sen kieleen Kölnin kaupungista käsin. Opitaan esittäytymään saksaksi ja kertomaan omasta perheestä ja harrastuksista. Tutuksi tulevat tervehdykset, numerot, uudet äänteet, sekä kieliopin alkeet. SAB32 NÄIN ASIAT HOITUVAT Ottaisin bratwurstin ja menolipun Itävaltaan! Kurssi tarjoaa selviytymiskeinoja matkailijalle. Opitaan muun muassa käyttäytymään ravintolassa, ostamaan matkalippuja sekä kysymään tietä. Paljon kuullunymmärtämistä, sekä yksinkertaisia puheharjoituksia. JATKUU KURSSEILLA SAB21...

13 B2-KIELI SAKSA SAB21: VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Kurssi vie opiskelijan Pohjois-Saksan hiekkarannoille Neustadtiin, jossa perehdytään paikallisiin harrastusmahdollisuuksiin, leijalautailusta shoppailuun. Laajennetaan ruokakulttuurin tuntemusta ja opitaan ostoksilla tarvittavaa sanastoa. Kurssi jatkaa lukiossa aloitettuja saksan alkeisopintoja tai peruskoulun lyhyen kielen oppimäärää. SAB22: MEILLÄ JA MUUALLA Onko Lapissa yhtä paljon ihmisiä, kuin poroja? Tällä kurssilla opitaan kertomaan Suomesta ja verrataan suomalaista ja saksalaista elämäntapaa. Tutustutaan Saksan lisäksi myös Itävaltaan ja Sveitsiin, sekä Zürichin ja Wienin nähtävyyksiin. Matkailusanasto on kurssilla keskeisessä asemassa ja sitä harjoitellaan itse puhuen, kuunnellen ja kirjoittaen viestinnällisiä tehtäviä. SAB23: AJAN HERMOLLA Saksankielisten maiden arkea ennen ja nyt, maanviljelijän elämää nyky-saksassa ja DDR:n kansalaisen lähiöelämää. Opitaan huonekalut, talotyypit sekä maaseutuun ja kaupunkielämään liittyvää sanastoa. Asumisen lisäksi opitaan kertomaan terveydestä ja hallitsemaan tärkeimmät lääkärillä tarvittavat fraasit. Loppuhuipennuksena diskosanaston parhaat palat. SAB24: OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Tällä kurssilla pohditaan tulevaisuuden suuria kysymyksiä, kuten opiskelun aloittamista, työelämää ja parisuhteita. Opitaan kertomaan lukio-opinnoista, ihmissuhteista sekä tekemään työhakemus ja ansioluettelo saksaksi. Harjoitellaan myös työhaastattelua. SAB25: MONIKULTTUURISUUTTA Musiikkia, elokuvia, kirjallisuutta, mutta myös ruokakulttuuria ja jalkapalloa. Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan saksankielisen kulttuurin merkkiteoksia sekä kertomaan omista mieltymyksistä kulttuurin alalla. Kielioppia kerrataan intensiivisesti ja harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppejä. Kulttuuriaiheeseen syvennytään tekemällä suullinen esitelmä.

14 SAB26: YHTEINEN MAAPALLOMME Saksalainen yhteiskunta ja sen rooli osana globaalia maailmaa askarruttavat tällä kurssilla. Opitaan kertomaan henkilökohtaisista valinnoista, kuten asepalveluksesta ja uskonnosta. Luvassa paljon koko oppimäärän kattavia, loppukokeeseen tähtääviä harjoituksia. SAB27: TIEDE JA TEKNIIKKA Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Tehdään vaativia tekstin- ja kuullunymmärtämisen harjoituksia sekä kerrataan koko peruskielioppi ja harjoitellaan ainekirjoitusta. SAB28: LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Jatketaan ylioppilaskirjoituksiin valmentautumista ja kielitaidon syventämistä. Päätetään kieliopin kertaus, harjoitellaan ylioppilaskirjoituksissa vaadittavia rakennetehtäviä ja lisä-tään kirjallista ilmaisua. Ranska B3-KIELI RANSKA RAB31: HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Tervetuloa opiskelemaan ranskaa Rachidan, Mylènen, Marcin, Vincentin ja Benoît n kanssa! Opit ranskankielen alkeet eri kansallisuutta olevien nuorten kanssa. Tutustut nuoriin Toulousen kaupungissa, jossa opit selviytymään ranskan kielellä tavallisissa arkielämän tilanteissa kuten kahviloissa, leipäkaupassa ja rock-konsertissa. Opit aidon poskisuudelman, lentäviä lauseita ja tuttuja toivotuksia. RAB32: NÄIN ASIAT HOITUVAT Pariisi - värikäs ja hurmaava Ranskan pääkaupunki! Pääset nojatuolimatkalle Pariisiin, jossa 1. kurssin nuoret tutustuvat kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin Eiffel-torniin, Riemukaareen ja Notre Damen katedraaliin. Opit, miten majoittaudutaan, asioidaan rautatieasemalla, kaupoissa ja ravintoloissa. JATKUU KURSSEILLA RAB21...

15 B2-KIELI RANSKA RAB21: VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Tutustut tärkeisiin taiteen muotoihin Ranskassa kuten musiikkiin, elokuviin ja sarjakuviin. Lisäksi vietetään kesäpäivää hiekkarannalla Pariisissa, käydään kirpputorilla, patikoidaan Korsikalla ja tutustutaan Asterixhuvipuistoon. RAB22: MEILLÄ JA MUUALLA Mistä ranskalaisen katukuvan monet eri kansallisuudet ovat lähtöisin? Tiedätkö, mitä frankofonialla tarkoitetaan ja miten laajalti ranskaa puhutaan maailmassa? Kurssi vie sinut maailmanympärysmatkalle ranskankielisiin maihin ja kulttuureihin. Belgialainen, sveitsiläinen, kanadalainen kertovat kukin kotimaansa erityispiirteistä. RAB23: ENNEN JA NYT Aurinkokuningas, Napoléon, Jeanne d Arc, Louvre - tunnetko Ranskan symboleja? Ranskalaista yhteiskuntaa lähestytään ranskalaisuuden ja historian näkökulmasta sekä keskustellaan perinteiden merkityksestä. Tutustutaan ranskalaiseen perhe-elämään ja pohditaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. RAB24: OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Tutustut opiskelija- ja työelämään Ranskassa ja Suomessa. Minna kertoo suomalaisesta lukiosta, Vincent vaihto-oppilaskokemuksistaan Suomessa ja Kukka Ranskassa. Opit hakemaan kesätöitä Nizzasta, valmistautumaan työhaastatteluun ja saat tuhdin paketin ranskalaista tapakulttuuria. RAB25: KULTTUURI Löydät luovan Ranskan ja huomaat, että kulttuuri on elämää - ja elämä kulttuuria. Liikutaan kuvataiteiden, kirjallisuuden, teatterin ja sirkuksen maailmassa sekä tutustutaan Pariisiin uudesta, jännittävästä näkökulmasta. Aloitetaan kieliopin kertaaminen ja valmentautuminen ylioppilaskirjoituksiin. RAB26: YHTEINEN MAAPALLOMME Pohditaan ympäristönsuojeluun ja vapaaehtoistoimintaan liittyviä kysymyksiä sekä tutustutaan Euroopan unioniin ja Ranskan poliittiseen järjestelmään. Kieliopin kertaus ja valmentautuminen ylioppilaskirjoituksiin jatkuvat.

16 RAB27: TIEDE JA TEKNIIKKA Tutustutaan modernin Ranskan saavutuksiin tieteen ja tekniikan alalta. Tehdään runsaasti ylioppilaskirjoitusten kuullun- ja tekstinymmärtämistehtäviä, rakenneharjoituksia sekä hajoitellaan kirjoitelman laatimista. RAB28: YHTEINEN MAAPALLOMME Kurssilla pohditaan yhteisen ympäristömme tilaa, kestävää kehitystä sekä media-osaamista. Kielitaitoa, sanavarastoa ja ylioppilaskirjoituksia harjoitellaan monipuolisesti. Venäjä B3-KIELI VENÄJÄ VEB31: HYVÄÄ PAIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Kurssilla opitaan - aakkosten lisäksi tietenkin - kertomaan venäjäksi perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia toiselta. Opitaan selviytymään arkipäivän viestin-tätilanteissa kuten tutustumistilanteissa, ruokapöydässä, ostoksilla, jne. Harjoitellaan ääntämistä ja intonaatiota. VEB32: NÄIN ASIAT HOITUVAT Millaisia ovat ammattinimitykset venäjässä? Miten kerrotaan omasta työstä ja kysellään puhekumppanin työasioista? Matkustetaan metrolla ja soitetaan puhelimella sekä keskustellaan säästä. Keskeistä puhumisen harjoittelu ja puheen ymmärtäminen. VEB33: VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Opetellaan kirjeen kirjoittamista venäjäksi aiheena vaikkapa harrastukset. Asioidaan kahvilassa, tavaratalossa ja hotellissa. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista, sekä laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

17 VEB34: MEILLÄ JA MUUALLA Tutustutaan lähemmin elämään Venäjällä sekä maan arkielämään, historiaan ja maantieteeseen ja kulttuuriin. Aihepiireinä ovat mm. nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. VEB35: ENNEN JA NYT Millainen oli Venäjä ennen ja millainen se on nyt? Venäläinen yhteiskunta ja sen muutokset yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Harjoitellaan puheviestintää ja vahvistetaan rakenteiden hallintaa. Viestinnällisten tehtävien avulla kehitetään kirjoitustaitoa. VEB36: OPISKELU JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT Millaista on opiskelu Venäjällä? Entä venäläinen koulu? Missä opiskelua voi jatkaa? Millaista on työelämä? Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Laajennetaan ja monipuolistetaan rakennevalikoimaa. VEB37: KULTTUURI Venäläinen arvostaa kieltään ja kulttuuriaan. Tutustutaan teatteriin, elokuvaan, musiikkiin, kirjallisuuteen, kuvataiteisiin ja urheiluun. Aiheita käsitellään yksilön näkökulmasta osana kansallista kulttuuria ja laajempaa eurooppalaista kulttuuripiiriä. Kurssilla harjoitetaan intensiivisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita. VEB38: YHTEINEN MAAPALLOMME Millainen on maapallomme nykytila ja tulevaisuus? Kurssilla painotetaan tekstin ja puheen ymmärtämistä sekä kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Valmentaudutaan päättökokeeseen harjoittelemalla siinä esiintyviä tehtävätyyppejä. Italia B3-KIELI ITALIA 1. HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (IAB31) Ciao o buongiorno! Uusi Espresso-oppikirja johdattelee sinut italian kielen alkeisiin ja tarjoaa paljon tietoa italialaisesta elämänmenosta ja kulttuurista. Kurssissa opit kertomaan itsestäsi, tilaamaan ravintolassa tutut

18 pastat ja risotot, varaamaan hotellihuoneen ja kuvailemaan paikkoja. Kappaleiden kautta opit alusta alkaen kommunikoimaan italian kielellä helposti aidoissa kielenkäyttötilanteissa. 2. NÄIN ASIAT HOITUVAT (IAB32) Lisää mukavia hetkiä Espresson kanssa! Ruuanlaitto ja ruuasta puhuminen eivät jätä italialaisia koskaan kylmiksi! 2. kurssilla asioidaan ruokakaupoissa, keskustellaan paikallisista italialaisista ruokaerikoisuuksista ja kirjoitetaan muistiin ruokareseptejä. Lisäksi kuvaillaan päivittäisiä arkirutiineja, shoppaillaan vaatekaupoissa ja keskustellaan lomanvietosta. Espanja B3-KIELI ESPANJA EAB31: HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Tervetuloa espanjankieliseen maailmaan! Ihmisiä ja arjen kohtaamisia runsaan puheharjoittelun avulla. EAB32: NÄIN ASIAT HOITUVAT Madrid vai Barcelona? Miten sinne pääsee? Missä tavataan? EAB33: VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Tutustumme Välimeren alueen ruokaan, kotona ja ravintolassa. Käymme ostoksilla; sopiikohan tämä paita minulle? EAB34: MEILLÄ JA MUUALLA Keitä mayat olivatkaan? Matkustamme Väli-Amerikkaan, pitkin ja poikin Espanjaa. EAB35: ENNEN JA NYT Näin asuttiin ennen, näin asutaan nyt. Toiveita ja tarpeita luola-asunnoista unelmien taloihin asti.

19 EAB36: OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Opiskelemme tähtäimessä mielenkiintoinen ammatti. Lomalla saatamme matkustaa Karibialle tai Amazoniaan; osallistumme värikkääseen juhlaan Amerikan mantereella. EAB37: KULTTUURI Viehättävätkö sinua maailman metropolit? Puhutteleeko argentiinalainen tango tai meksikolainen elokuva? EAB38: YHTEINEN MAAPALLOMME Ekologia alkaa kotoa. Meistä ihmisistä riippuu, miten ympäristömme voi. Maailmamme pienenee, kun viestintäyhteydet kehittyvät. Matematiikka Matematiikan opiskelu kehittää kykyä abstrahoida, tehdä olettamuksia ja perustella näitä loogisesti, mutta toisaalta myös kykyä soveltaa matemaattista tietoa ongelmien ratkaisemiseen. Matematiikan opetuksen päämääränä on saada opiskelija perehtymään matematiikan peruskäsitteisiin ja -taitoihin, ymmärtämään matemaattisen tiedon luonne ja kehittämään matemaattista ajatteluaan. Lukion matematiikan opiskelu voidaan suorittaa joko matematiikan pitkässä tai lyhyessä oppimäärässä. Pitkän matematiikan opetuksen tehtävä on tarjota opiskelijoille mahdollisuudet hankkia sellaiset tiedot ja taidot, joita tarvitaan erityisesti matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan ammatillisissa ja korkeakouluopinnoissa. Samalla pyritään siihen, että opiskelijat saavat kuvan matematiikasta kehittyvänä tieteenalana, näkemyksen matematiikan rakenteesta ja teorianmuodostuksesta sekä käsityksen matematiikan merkityksestä ja soveltamismahdollisuuksista arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa. Lyhyen matematiikan opetuksen tehtävä on kehittää opiskelijoitten yleisiä kansalaisvalmiuksia matemaattisen tiedon hankkimisessa, käsittelyssä ja ymmärtämisessä sekä matematiikan käytössä elämän eri tilanteissa. Lisäksi tähdätään yleisten jatko-opintovalmiuksien hankkimiseen lähinnä humanistisia, yhteiskuntatieteellisiä ja kaupallisia aloja varten.

20 Pitkä matematiikka - Matematiikka on puhtaan ajattelun kieli. - On vain yksi tie luonnon perimmäisten totuuksien äärelle ja se on matematiikan tie. Tie ei ole lyhyt. Kurssien suoritusjärjestys Pakolliset kurssit pyritään suorittamaan numerojärjestyksessä. Kuitenkin, jos tarvetta ilmenee, voidaan tehdä poikkeuksia. Asiasta kannattaa kuitenkin tulla neuvottelemaan etukäteen. Syventävistä kursseista MAA11 voidaan suorittaa opintojen missä vaiheessa tahansa. Kurssi MAA12 edellyttää, että pakolliset kurssit 7-9 on luettu. Ennen kurssia MAA13 on luettava kaikki pakolliset kurssit. Koulukohtaisista kursseista MAA14 voidaan suorittaa opintojen missä vaiheessa tahansa. Kurssi MAA15 edellyttää pakollisten kurssien aiempaa suoritusta. Pakolliset kurssit: MAA1: FUNKTIOT JA YHTÄLÖT Potenssifunktio, potenssiyhtälö, juuret, murtopotenssi, eksponenttifunktio, verrannollisuus ja prosenttilaskut. MAA2: POLYNOMIFUNKTIOT Polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä sekä -epäyhtälöitä. MAA3: GEOMETRIA Taso ja avaruusgeometriaa.

21 MAA4: ANALYYTTINEN GEOMETRIA Suorat, ympyrät, paraabelit ja yhtälöryhmät. Sovelluksia. MAA5: VEKTORIT Vektorit taso- ja avaruuskoordinaatistossa. Sovelluksia. MAA6: TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT Todennäköisyyslaskennan perusteet. Tilastollisen aineiston käsittely. Jakaumat ja niiden ominaisuudet. MAA7: DERIVAATTA Rationaaliyhtälö ja Rationaaliepäyhtälö. Funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. Po-lynomifunktioiden ja rationaalifunktioiden tutkiminen derivaatan avulla. Sovelluksia. MAA8: JUURI- JA LOGARITMIFUNKTIOT Juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet. Em. funktioiden tutkiminen deri-vaatan avulla. Yhdistetty funktio ja käänteisfunktio. MAA9: TRIGONOMETRISET FUNKTIOT JA LUKUJONOT Trigonometriaa: yksikköympyrä, trigonometriset funktiot ja yhtälöt. Lukujonoja ja summia. MAA10: INTEGRAALILASKENTA Integraalilaskentoa. Sovelluksia: pinta-aloja ja tilavuuksia. Syventävät kurssit: MAA11: LUKUTEORIA JA LOGIIKKA Lukuteorian - ja logiikan perusteita.

22 MAA12: NUMEERISIA JA ALGEBRALLISIA MENETELMIÄ Tutustutaan erilaisiin numeerisiin menetelmiin matematiikassa. Opitaan arvioimaan likiar-volaskussa tulevan mahdollisen virheen suuruutta. Edellyttää kurssit MAA7, MAA8, MAA9 MAA13: DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKURSSI Differentiaali- ja integraalilaskennan taitojen täydentämistä. Lukujonon raja-arvo. Sarjat ja niiden summat. Edellyttää kaikki pakolliset kurssit. Koulukohtaiset kurssit: MAA14: TALOUSMATEMATIIKKA Talouden peruskäsitteitä. Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia. MAA15: KERTAUSKURSSI Lukion pitkän matematiikan kurssien keskeisten sisältöjen kertausta. Valmiuksia ylioppilaskokeen menestykselliseen suorittamiseen. Oppimäärän vaihtaminen Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen hyväksi lukemisessa nou-datetaan seuraavia vastaavuuksia: MAA1 + MAA2 = MAB1, MAA3 = MAB2, MAA6 = MAB5, MAA7 = MAB4 ja MAA8 = MAB3. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä myös lisänäyttöjä etenkin kurssin arvosanaa uudelleen arvioitaessa. Lyhyt matematiikka Kaikki lyhyen matematiikan kurssit sisältävät käytännön tilanteisiin liittyvien ongelmien ratkaisuja. Pääpaino on siis työ- ja arkielämässä vastaan tulevassa matematiikassa.

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2013 24.4.2013 KURSSISELOSTEET 2013 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016 Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELIRUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007

Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Forssan yhteislyseo Kurssiopas 2007 Hyvä lukija, Lukio on ollut jo 150 vuoden ajan tärkein koulutusväylä korkeakouluopintoihin. Lukiokoulutusta ja siihen läheisesti liittyvää ylioppilastutkintoa on uudistettu

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017 RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus 2 Suomi toisena kielenä S2 3 Ruotsi, B1-kieli 4 Englan, A-kieli 5 Saksa, A-kieli 7 Saksa, B2-kieli 8 Ranska, B2-kieli 9 Saksa, B3-kieli

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS

Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS Porin Lyseon lukio OPINTO-OPAS LUKUVUONNA 2014 2015 Porin Lyseon lukio Annankatu 5 28100 Pori http://www.pori.fi/kasvatusjaopetusvirasto/koulut/porinlyseonlukio Rehtori Jarkko Kivelä TEKIJÄT: MIRA 044

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Juvan lukio on viestintää ja tutkimusta painottava yleislukio. Se tarjoaa opiskelijoilleen laadukkaan ja kodikkaan oppimisympäristön, vahvat jatko-opintovalmiudet

Lisätiedot