KURSSISELOSTEET Sisällys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KURSSISELOSTEET Sisällys"

Transkriptio

1 KURSSISELOSTEET Sisällys 1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2. A-KIELI ENGLANTI 3. A-KIELI RUOTSI 4. B1-KIELI RUOTSI 5. A2-SAKSA 6. B3-SAKSA 7. B2-SAKSA 8. B3-RANSKA 9. B2-SAKSA 10. B3-VENÄJÄ 11. B3-ITALIA 12. B3-ESPANJA 13. Matematiikka 14. Biologia 15. Maantiede 16. Fysiikka 17. Kemia 18. Filosofia 19. Uskonto 20. Psykologia 21. Historia 22. Yhteiskuntaoppi 23. Musiikki 24. Kuvataide 25. Liikunta 26. Terveystieto 27. Opinto-ohjaus 28. Koulukohtaiset soveltavat

2 Äidinkieli ja kirjallisuus Äidinkielen opiskelun tavoitteena on kehittää opiskelussa, työelämässä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa tarvittavaa kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä tekstien tulkinta- ja arviointikykyä. Kaikilla kursseilla luetaan runsaasti sekä mediatekstejä että kaunokirjallisuutta. Pakollisten kurssien suoritusjärjestys on sidottu ohjelman mukaan. Syventävistä kursseista kurssien 7, 10, 11, 12, 13 ja 14 suoritusjärjestys on vapaa. Kurssit 8 ja 9 on suositeltavaa ottaa ohjelmaan viimeisenä opiskeluvuotena, ennen ylioppilaskirjoituksia. Pakolliset kurssit: AI1: KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS Kurssi vahvistaa lukio-opiskelussa tärkeitä perusvalmiuksia: keskustelu- ja lukutaitoa. Kirjoittamisen opiskelussa kehitetään valmiuksia kirjoittaa toisten tekstien pohjalta. Erityisesti harjoitellaan erilaisten tekstien referointia, kommentointia, erittelemistä ja tulkintaa. AI2: TEKSTIEN RAKENTEITA JA MERKITYKSIÄ Tutkitaan erilaisten tekstien rakenteita: aiheen käsittelyjärjestystä, aloitus- ja lopetustapoja, jaksotusta, sidoskeinoja. Opitaan, miten kirjoittaja voi tietoisesti valita erilaisia rakenneratkaisuja tavoitteeseen päästäkseen. Erityishuomio kiinnitetään vertailevan tekstin rakenteeseen. Opittuja asioita sovelletaan omassa, laajahkossa kirjoitelmassa. Tarkastellaan myös kuvan ja sanan yhteisvaikutusta esimerkiksi mediateksteissä. AI3: KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA Tutustutaan kaunokirjallisuuden lajeihin: proosan, lyriikan ja draaman erittelyä. Teatterikäynti. AI4: TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN Tekstejä tarkastellaan vaikuttamisen näkökulmasta. Opitaan sekä suullisen että kirjallisen mielipiteen ilmaisemiseen liittyviä perusasioita. Keskeisiä käsitteitä ovat kielen retoriset keinot ja argumentaatio. Luetaan lehtien mielipidetekstejä ja kurssisisältöön liittyvää kaunokirjallisuutta. Suullisena harjoituksena järjestetään väittelyitä.

3 AI5: TEKSTI, TYYLI JA KONTEKSTI Kurssin keskeisenä aiheena on tarkastella sitä, mistä kielen aineksista tekstin tyyli muodostuu. Tutustutaan länsimaisen kirjallisuuden tyylisuuntiin antiikista nykykirjallisuuteen. AI6: KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI Kurssilla perehdytään äidinkielen ja oman kansallisen kulttuurin merkitykseen. Luetaan monipuolisesti mediatekstejä ja suomalaista kaunokirjallisuutta. Syventävät kurssit: AI7: PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN Kurssi syventää ja monipuolistaa oppilaan puheviestinnän taitoja. Erityistä huomiota kiinnitetään ryhmäviestintätaitoihin, joita työelämässä tarvitaan. Kurssi valmentaa oppilasta lukion valtakunnalliseen puheviestintätaitojen päättökokeeseen, joka Nousiaisten lukiossa on mahdollista suorittaa. AI8: TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten tekstitaidon kokeeseen. AI9: KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten esseekokeeseen. Ohjelmassa perehdytään moni-puolisesti nykykulttuurin ilmiöihin, luetaan erilaisia mediatekstejä ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena on, että oppilaasta kehittyy laaja-alaisesti ja itsenäisesti ajatteleva nuori, jolla on päättökokeessa vaadittava taito ilmaista ajatuksensa kirjallisesti.

4 Koulukohtaiset syventävät kurssit: AI10: KAUNOKIRJALLISUUTTA MEILTÄ JA MUUALTA Syventävä koulukohtainen kurssi. Sovitun ohjelman mukaan oppilas lukee sekä kotimaista kirjallisuutta että käännöskirjallisuutta. Kirjoista keskustellaan ja niistä kirjoitetaan ohjeiden mukaan esseitä. Tavoitteena on kannustaa oppilasta aktiiviseen lukuharrastukseen ja toisaalta palkita niitä, jotka jo ovat löytä-neet lukemisen ilon. Kurssi suoritetaan itsenäisesti ja siitä saa suoritusmerkinnän. AI11: LUOVAA KIRJOITTAMISTA Syventävä koulukohtainen kurssi. Kurssi suo mahdollisuuden kielellä leikittelyyn: Tavoitteena on, että jokainen kokeilujen kautta löytää oman persoonallisen tyylinsä ilmaista ajatuksiaan. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten kirjallista ilmaisuaan voi rikastaa ja monipuolistaa. Tarkemmin ohjelmasta sovitaan kurssilaisten kanssa. AI12: KIELENHUOLLON KERTAUSTA Syventävä koulukohtainen kurssi. Kurssilla kerrataan keskeiset kielenhuollon ja peruskieliopin säännöt, jotta jokainen pystyisi kirjoittamaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavaa virheetöntä äidinkieltä. AI13: ILMAISUTAITO Syventävä koulukohtainen kurssi. Tavoitteena on rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään suullisesti ja sitä kautta kehittä-mään omaa itseluottamustaan. Ohjelmassa on monipuolisia ilmaisutaidon harjoituksia, ja lopputyönä voi olla esimerkiksi näytelmän harjoitteleminen ja esittäminen. Tarkemmasta ohjelmasta sovitaan kurssilaisten kanssa. Kurssista saa suoritusmerkinnän. AI14: MEDIAKURSSI Syventävä koulukohtainen kurssi. Kurssi perehdyttää opiskelijan käytännön tiedottamisen ja viestinnän perusteisiin. Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä paikallislehtien kanssa, vieraillaan lehtien toimituksissa, yleisradion toimitiloissa ja tutustutaan toimittajan työnkuvaan. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

5 Vieraat kielet Vieraiden kielten opiskelun yleistavoite on antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisimman monipuolinen kielitaito. Koulun kansainvälisyyskasvatuksen menestyksellisen toteuttamisen kannalta oleellisena osana vieraiden kielten opiskeluun kuuluu eri maiden kulttuureihin tutustuminen. A-KIELI ENGLANTI Tavoitteet: Opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, että hän selviytyy englannin kielellä jokapäiväisen elämän viestintätilanteista. Opiskelun antamat tiedot, taidot ja kokemukset herättävät opiskelijassa kiinnostuksen englannin kieltä ja kulttuurialuetta kohtaan ja niiden pohjalta hän pystyy itse kehittämään kielitaitoaan. Opiskelija saavuttaa taidon ymmärtää hyvin normaalitempoista yleisluontoista puhetta, ja hän pystyy osallistumaan keskusteluun mahdollisimman luontevalla englannin kielellä. Hän ymmärtää hyvin yleiskielisen tekstin keskeisen sisällön. Hän pystyy ilmaisemaan itseään sujuvasti käyttäen monipuolisesti kielen sanastoa, sanontoja ja rakenteita sekä osaa tarvittaessa tiivistää tekstin keskeisen sisällön. Pakolliset kurssit: Suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Koska keskeinen tavoite on sujuva ilmaisutaito, kurssit suositellaan suoritettavaksi luokkaopetuksessa. EN1: NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA Millainen on maailma, jossa tämän päivän nuori elää? Teemat ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja ihmissuhteisiin. Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukio kielenopetusta niin sanaston kuin perusrakenteittenkin osalta. EN2: VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA Mitä teet vapaa-aikanasi? Entä mitä harrastat? Harjoitellaan kieltä monipuolisesti keskittyen puheviestintään.

6 EN3: OPISKELU JA TYÖ Tervetuloa koulumme arkeen ja juhlaan! Suunnitteletko työpaikan hankkimista ulkomailta? Opit työ- tai opiskelupaikan haussa tarvittavaa englantia. EN4: YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA Globalisoituvassa maailmassamme tarvitsemme niin omaan yhteiskuntaamme kuin vieraisiin kulttuureihinkin liittyviä tietoja ja taitoja. Miten elämä sykkii suurkaupungissa? EN5: KULTTUURI Mikä on kulttuuria? Se on paitsi Shakespearen näytelmiä, elokuvaa, musiikkia ja kuvataidetta sekä paljon muuta Oma taitonsa on kirjallisuuden ja elokuvien tulkinta. EN6: TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA Miten eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän muodot ja talouselämä vaikuttavat elämäämme? Millaista liikennekulttuuri on meidän aikanamme? Entä miten itse käyttäydyt liikenteessä? Nämä aiheet ovat monille opiskelijoille tärkeitä tulevissa opinnoissa ja työssä. Syventävät kurssit: EN7: LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Mitä luonto sinulle merkitsee? Kumpi on tärkeämpää, kulutus vai kestävä kehitys? Miten asioihin suhtaudutaan maailman toisella puolella? EN8: YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN Haluatko olla maailmankansalainen? Kiinnostavatko sinua politiikka, talouselämä tai auttaminen kriisialueilla?

7 Koulukohtainen syventävä: EN9: PREPPAUSKURSSI Jatkamme kahden edellisen syventävän kurssin keskeisten teemojen työstämistä. Harjoittelemme päättökokeessa tarvittavaa sanastoa ja rakenteita. Käytämme apuna aikaisempien vuosien ylioppilastehtäviä kuunteluosioineen. A-KIELI RUOTSI Pakolliset kurssit: RUA1 ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA Lukiolainen, lukujärjestys, koeviikko...ensimmäisellä kurssilla kerrataan koulutukseen liittyvää sanastoa ja opitaan kertomaan lukio-opinnoista. Kurssin teemana on elinikäinen oppiminen ja kirjallisuus. Kerrataan peruskielioppia kunnolla. RUA2 IHMISET YMPÄRILLÄMME Kurssilla keskeisimpinä aihepiireinä ihmissuhteet ja harrastukset. Kerrataan ja kasvatetaan perhe- ja parisuhdeaiheista sanastoa ja kerrotaan omista harrastuksista ja kiinnostuksen kohteista. RUA3 SUOMI OSA POHJOLAA JA EUROOPPAA Maalla ja kaupungissa. Kurssilla tarkastellaan Suomea kaksikielisenä maana ja opitaan kertomaan mm. sen historiasta ja luonnosta. Tutustutaan myös suomenruotsalaisuuteen ja muihin vähemmistöihin. RUA4 ELINYMPÄRISTÖMME Östersjön behöver dig! Kurssilla käsitellään ihmisen ja luonnon suhdetta eri näkökulmista. Sen lisäksi liikutaan median maailmassa. Tutustutaan ruotsinkielisiin viestimiin mm. sanomalehtiin, kiinnostaviin nettisivuihin ja television tarjontaan.

8 RUA5 OPISKELU JA TYÖ On aika pohtia tulevaisuutta ja työelämää. Tällä kurssilla opitaan jatko-opinnoissa ja työnhaussa tarvittavaa sanastoa. Harjoitellaan työhakemuksen kirjoittamista ja työhaastattelua. RUA6 KULTTUURIA JA SEN TEKIJÖITÄ Kurssilla perehdytään monipuolisesti pohjoismaiseen kulttuuriin. Luvassa musiikkia, elokuvaa, kirjallisuutta, kuvataidetta ja muotoilua. Tehdään suullisia esitelmiä kulttuuripersoonista. Syventävät kurssit: RUA7 YHTEINEN MAAILMA JA KANSAIVÄLISTYMINEN Kurssin aiheita ovat erilaiset maailmankuvat, globalisaatio, turvallisuus ja ajankohtaiset tapahtumat. Käsitellään päätöksentekoon osallistumista ja kansainvälistä vastuuta. Runsaasti ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppejä. RUA8 TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA Tällä kurssilla seilataan viikinkiajalta tämän päivän Pohjolaan. Siirrytään ajassa myös luonnontieteiden alkuvaiheilta nykytekniikan ja geenimanipulaation ihmeelliseen maailmaan. Harjoitellaan erittäin paljon ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppejä. Koulukohtainen syventävä kurssi: RUA9 PREPPAUSKURSSI Valmistaudutaan päättökokeeseen yhä vaativampien tekstien ja harjoitusten avulla. Vanhoihin yo-tehtäviin ja kaikkiin niiden tehtävätyyppeihin tutustutaan perusteellisesti.

9 B1-KIELI RUOTSI Pohjoismaat muodostavat kiinnostavan ja ainutlaatuisen kieli- ja kulttuurialueen. Ruotsin kieltä ymmärretään kaikkialla Pohjolassa. Ruotsin opiskelu antaa arkielämässä ja monissa ammateissa tarvittavan kielen taidon. Etsitään vastauksia kysymyksiin, miksi Suomi on kaksikielinen ja mikä on Suomen asema yhtenä Pohjoismaana. Tutustutaan Pohjoismaihin ja niiden kiinnostaviin kulttuureihin. Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Koska keskeinen tavoite on sujuva ilmaisutaito, kurssit suositellaan suoritettavaksi luokkaopetuksessa. Keskeisiä tavoitteita ovat, että oppilas - ymmärtää normaalitempoista puhetta, - pystyy lukemaan sanomalehtiartikkeleita ja kirjallisuutta keskeisen sisällön ymmärtäen, - selviytyy jokapäiväisissä kommunikaatiotilanteissa ja - osaa kirjoittaa ymmärrettävää, eri tilanteissa tarvittavaa kieltä. Pakolliset kurssit: RUB1: KOULU JA VAPAA-AIKA Aihepiirejä ovat opiskelu ja harrastukset. Kieli on pääosin tuttavallista ja epämuodollista. Harjoitellaan keskustelua ja mielipiteen ilmaisua. Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. RUB2: ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA Keskustellaan nuorten elämästä, opiskelusta, työstä, harrastuksista ja vapaa-ajasta? Har-joitellaan puhumista ja kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. RUB3: SUOMI, POHJOISMAAT JA EUROOPPA "Borta bra men hemma bäst". Mitä kotimaa meille merkitsee ja millaista on olla suomenruotsalainen? Verrataan elämänmenoa Suomessa muihin Pohjoismaihin. Mikä on Suomen asema pohjoismaisena valtiona Euroopassa?

10 RUB4: ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN Teemat ovat ihmisläheisiä: elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Kokoava teema on hyvinvointi ja turvallisuus. RUB5: ELINYMPÄRISTÖMME Ajankohtaista ja yhteiskunnallista: Mikä on suhteemme luontoon? Miten muuttuva elin- ja työympäristömme sekä joukkoviestimet vaikuttavat meihin. Syventävät kurssit: RUB6: KULTTUURIN TEKIJÖITÄ JA NÄKIJÖITÄ Kulttuuria monipuolisesti, sekä vanhaa että uutta. Teemoina kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä- ja mediaosaaminen. Harjoitellaan kirjallisen tuotoksen laadintaa ja sen suullista esittämistä. RUB7:YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN Mitä maailmanlaajuiset ilmiöt ja lisääntyvä kansainvälisyys merkitsevät? Käsitellään yh-teiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Lisätään ymmärtämisvalmiuksia entistä vaativamman kieliaineksen avulla päättökoetta silmällä pitäen. Koulukohtainen syventävä kurssi: RUB9: HARJOITUSKURSSI Valmentaudutaan päättökokeen eri tehtävätyyppeihin sekä tutustutaan suomenruotsalaisiin instituutioihin lehdistön ja mahdollisten vierailujen avulla.

11 Saksa A2-KIELI SAKSA Pakolliset kurssit: SAA21: NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA Uuden A-saksan oppikirjan "Genau" kanssa jatkat saksan opiskeluasi monipuolisesti aidontuntuisissa tilanteissa. 1. kurssissa nuoret kertovat jokapäiväisestä elämästään ja ihmissuhteistaan. Opit kuvailemaan omaa elämääsi, ilmaisemaan mielipiteitäsi ja kuuntelemaan aktiivisesti. SAA22: VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA Opit kertomaan vapaa-ajanvietostasi, musiikki- ja urheiluharrastuksistasi, tekemistäsi matkoista sekä matkapuhelimen käytöstä. Kaupunkisivut perehdyttävät sinut Saksaan ja saksankieliseen maailmaan. SAA23: OPISKELU JA TYÖ Aihepiireinä ovat nuorten opiskelu ja työelämä saksankielisissä maissa ja Suomessa. Hyvinvointi, turvallisuus, mediaosaaminen ja kulttuurin tuntemus painottuvat kappaleissa. Opit kirjoittamaan "Lebenslaufin" (elämäkertasi) ja työpaikkahakemuksen sekä kehittämään keskustelutaitoasi em. aiheista. SAA24: YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA Opit ottamaan suullisesti ja kirjallisesti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin kuten perhepolitiikkaan, riippuvuussuhteisiin ja ulkomaalaisiin. Saksalaista yhteiskuntaa lähestytään Saksojen yhdistymisen ja Berliinin murtumisen näkökulmasta. SAA25: KULTTUURI Saksankielinen kirjallisuus, musiikki, tanssi, sarjakuvat ja elokuvat tutustuttavat sinut mo-nipuolisesti saksalaiseen kulttuuriin. Katsotaan saksankielinen elokuva ja keksitään sarjakuva- tai jännityskertomus.

12 SAA26: TALOUS, TIEDE JA TEKNIIKKA Tunnetko saksankielisen alueen liikenteen, talouselämän, taiteen ja tekniikan näkökulmasta? Mitä ajatuksia em. aihepiirit herättävät sinussa? Kurssilla käsitellään tekniikan saavutuksia ja ympäristöongelmia. Opit ymmärtämään vaativahkoa, myös aidoista lähteistä peräisin olevaa tekstiä. SAA27: LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Kurssi antaa sinulle valmiuksia ymmärtää ja käyttää ympäristöömme, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Valmennetaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla kielioppia ja harjoittamalla kuuntelemisen ja tekstin ymmärtämisen taitoa sekä kirjallista tuottamista. SAA28: YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN Kappaleet tutustuttavat sinut ajankohtaisiin tapahtumiin kansainvälistyvässä maailmassa. Jatketaan valmentautumista ylioppilaskirjoituksiin tekemällä runsaasti kuullun ja tekstin ymmärtämisen harjoituksia sekä rakennekokeita. B3-KIELI SAKSA SAB31: HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Hallo, wie geht's? Tutustutaan Saksan maahan ja sen kieleen Kölnin kaupungista käsin. Opitaan esittäytymään saksaksi ja kertomaan omasta perheestä ja harrastuksista. Tutuksi tulevat tervehdykset, numerot, uudet äänteet, sekä kieliopin alkeet. SAB32 NÄIN ASIAT HOITUVAT Ottaisin bratwurstin ja menolipun Itävaltaan! Kurssi tarjoaa selviytymiskeinoja matkailijalle. Opitaan muun muassa käyttäytymään ravintolassa, ostamaan matkalippuja sekä kysymään tietä. Paljon kuullunymmärtämistä, sekä yksinkertaisia puheharjoituksia. JATKUU KURSSEILLA SAB21...

13 B2-KIELI SAKSA SAB21: VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Kurssi vie opiskelijan Pohjois-Saksan hiekkarannoille Neustadtiin, jossa perehdytään paikallisiin harrastusmahdollisuuksiin, leijalautailusta shoppailuun. Laajennetaan ruokakulttuurin tuntemusta ja opitaan ostoksilla tarvittavaa sanastoa. Kurssi jatkaa lukiossa aloitettuja saksan alkeisopintoja tai peruskoulun lyhyen kielen oppimäärää. SAB22: MEILLÄ JA MUUALLA Onko Lapissa yhtä paljon ihmisiä, kuin poroja? Tällä kurssilla opitaan kertomaan Suomesta ja verrataan suomalaista ja saksalaista elämäntapaa. Tutustutaan Saksan lisäksi myös Itävaltaan ja Sveitsiin, sekä Zürichin ja Wienin nähtävyyksiin. Matkailusanasto on kurssilla keskeisessä asemassa ja sitä harjoitellaan itse puhuen, kuunnellen ja kirjoittaen viestinnällisiä tehtäviä. SAB23: AJAN HERMOLLA Saksankielisten maiden arkea ennen ja nyt, maanviljelijän elämää nyky-saksassa ja DDR:n kansalaisen lähiöelämää. Opitaan huonekalut, talotyypit sekä maaseutuun ja kaupunkielämään liittyvää sanastoa. Asumisen lisäksi opitaan kertomaan terveydestä ja hallitsemaan tärkeimmät lääkärillä tarvittavat fraasit. Loppuhuipennuksena diskosanaston parhaat palat. SAB24: OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Tällä kurssilla pohditaan tulevaisuuden suuria kysymyksiä, kuten opiskelun aloittamista, työelämää ja parisuhteita. Opitaan kertomaan lukio-opinnoista, ihmissuhteista sekä tekemään työhakemus ja ansioluettelo saksaksi. Harjoitellaan myös työhaastattelua. SAB25: MONIKULTTUURISUUTTA Musiikkia, elokuvia, kirjallisuutta, mutta myös ruokakulttuuria ja jalkapalloa. Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan saksankielisen kulttuurin merkkiteoksia sekä kertomaan omista mieltymyksistä kulttuurin alalla. Kielioppia kerrataan intensiivisesti ja harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppejä. Kulttuuriaiheeseen syvennytään tekemällä suullinen esitelmä.

14 SAB26: YHTEINEN MAAPALLOMME Saksalainen yhteiskunta ja sen rooli osana globaalia maailmaa askarruttavat tällä kurssilla. Opitaan kertomaan henkilökohtaisista valinnoista, kuten asepalveluksesta ja uskonnosta. Luvassa paljon koko oppimäärän kattavia, loppukokeeseen tähtääviä harjoituksia. SAB27: TIEDE JA TEKNIIKKA Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Tehdään vaativia tekstin- ja kuullunymmärtämisen harjoituksia sekä kerrataan koko peruskielioppi ja harjoitellaan ainekirjoitusta. SAB28: LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Jatketaan ylioppilaskirjoituksiin valmentautumista ja kielitaidon syventämistä. Päätetään kieliopin kertaus, harjoitellaan ylioppilaskirjoituksissa vaadittavia rakennetehtäviä ja lisä-tään kirjallista ilmaisua. Ranska B3-KIELI RANSKA RAB31: HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Tervetuloa opiskelemaan ranskaa Rachidan, Mylènen, Marcin, Vincentin ja Benoît n kanssa! Opit ranskankielen alkeet eri kansallisuutta olevien nuorten kanssa. Tutustut nuoriin Toulousen kaupungissa, jossa opit selviytymään ranskan kielellä tavallisissa arkielämän tilanteissa kuten kahviloissa, leipäkaupassa ja rock-konsertissa. Opit aidon poskisuudelman, lentäviä lauseita ja tuttuja toivotuksia. RAB32: NÄIN ASIAT HOITUVAT Pariisi - värikäs ja hurmaava Ranskan pääkaupunki! Pääset nojatuolimatkalle Pariisiin, jossa 1. kurssin nuoret tutustuvat kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin Eiffel-torniin, Riemukaareen ja Notre Damen katedraaliin. Opit, miten majoittaudutaan, asioidaan rautatieasemalla, kaupoissa ja ravintoloissa. JATKUU KURSSEILLA RAB21...

15 B2-KIELI RANSKA RAB21: VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Tutustut tärkeisiin taiteen muotoihin Ranskassa kuten musiikkiin, elokuviin ja sarjakuviin. Lisäksi vietetään kesäpäivää hiekkarannalla Pariisissa, käydään kirpputorilla, patikoidaan Korsikalla ja tutustutaan Asterixhuvipuistoon. RAB22: MEILLÄ JA MUUALLA Mistä ranskalaisen katukuvan monet eri kansallisuudet ovat lähtöisin? Tiedätkö, mitä frankofonialla tarkoitetaan ja miten laajalti ranskaa puhutaan maailmassa? Kurssi vie sinut maailmanympärysmatkalle ranskankielisiin maihin ja kulttuureihin. Belgialainen, sveitsiläinen, kanadalainen kertovat kukin kotimaansa erityispiirteistä. RAB23: ENNEN JA NYT Aurinkokuningas, Napoléon, Jeanne d Arc, Louvre - tunnetko Ranskan symboleja? Ranskalaista yhteiskuntaa lähestytään ranskalaisuuden ja historian näkökulmasta sekä keskustellaan perinteiden merkityksestä. Tutustutaan ranskalaiseen perhe-elämään ja pohditaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. RAB24: OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Tutustut opiskelija- ja työelämään Ranskassa ja Suomessa. Minna kertoo suomalaisesta lukiosta, Vincent vaihto-oppilaskokemuksistaan Suomessa ja Kukka Ranskassa. Opit hakemaan kesätöitä Nizzasta, valmistautumaan työhaastatteluun ja saat tuhdin paketin ranskalaista tapakulttuuria. RAB25: KULTTUURI Löydät luovan Ranskan ja huomaat, että kulttuuri on elämää - ja elämä kulttuuria. Liikutaan kuvataiteiden, kirjallisuuden, teatterin ja sirkuksen maailmassa sekä tutustutaan Pariisiin uudesta, jännittävästä näkökulmasta. Aloitetaan kieliopin kertaaminen ja valmentautuminen ylioppilaskirjoituksiin. RAB26: YHTEINEN MAAPALLOMME Pohditaan ympäristönsuojeluun ja vapaaehtoistoimintaan liittyviä kysymyksiä sekä tutustutaan Euroopan unioniin ja Ranskan poliittiseen järjestelmään. Kieliopin kertaus ja valmentautuminen ylioppilaskirjoituksiin jatkuvat.

16 RAB27: TIEDE JA TEKNIIKKA Tutustutaan modernin Ranskan saavutuksiin tieteen ja tekniikan alalta. Tehdään runsaasti ylioppilaskirjoitusten kuullun- ja tekstinymmärtämistehtäviä, rakenneharjoituksia sekä hajoitellaan kirjoitelman laatimista. RAB28: YHTEINEN MAAPALLOMME Kurssilla pohditaan yhteisen ympäristömme tilaa, kestävää kehitystä sekä media-osaamista. Kielitaitoa, sanavarastoa ja ylioppilaskirjoituksia harjoitellaan monipuolisesti. Venäjä B3-KIELI VENÄJÄ VEB31: HYVÄÄ PAIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Kurssilla opitaan - aakkosten lisäksi tietenkin - kertomaan venäjäksi perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia toiselta. Opitaan selviytymään arkipäivän viestin-tätilanteissa kuten tutustumistilanteissa, ruokapöydässä, ostoksilla, jne. Harjoitellaan ääntämistä ja intonaatiota. VEB32: NÄIN ASIAT HOITUVAT Millaisia ovat ammattinimitykset venäjässä? Miten kerrotaan omasta työstä ja kysellään puhekumppanin työasioista? Matkustetaan metrolla ja soitetaan puhelimella sekä keskustellaan säästä. Keskeistä puhumisen harjoittelu ja puheen ymmärtäminen. VEB33: VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Opetellaan kirjeen kirjoittamista venäjäksi aiheena vaikkapa harrastukset. Asioidaan kahvilassa, tavaratalossa ja hotellissa. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista, sekä laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

17 VEB34: MEILLÄ JA MUUALLA Tutustutaan lähemmin elämään Venäjällä sekä maan arkielämään, historiaan ja maantieteeseen ja kulttuuriin. Aihepiireinä ovat mm. nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. VEB35: ENNEN JA NYT Millainen oli Venäjä ennen ja millainen se on nyt? Venäläinen yhteiskunta ja sen muutokset yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Harjoitellaan puheviestintää ja vahvistetaan rakenteiden hallintaa. Viestinnällisten tehtävien avulla kehitetään kirjoitustaitoa. VEB36: OPISKELU JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT Millaista on opiskelu Venäjällä? Entä venäläinen koulu? Missä opiskelua voi jatkaa? Millaista on työelämä? Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää. Laajennetaan ja monipuolistetaan rakennevalikoimaa. VEB37: KULTTUURI Venäläinen arvostaa kieltään ja kulttuuriaan. Tutustutaan teatteriin, elokuvaan, musiikkiin, kirjallisuuteen, kuvataiteisiin ja urheiluun. Aiheita käsitellään yksilön näkökulmasta osana kansallista kulttuuria ja laajempaa eurooppalaista kulttuuripiiriä. Kurssilla harjoitetaan intensiivisesti kielitaidon kaikkia osa-alueita. VEB38: YHTEINEN MAAPALLOMME Millainen on maapallomme nykytila ja tulevaisuus? Kurssilla painotetaan tekstin ja puheen ymmärtämistä sekä kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Valmentaudutaan päättökokeeseen harjoittelemalla siinä esiintyviä tehtävätyyppejä. Italia B3-KIELI ITALIA 1. HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (IAB31) Ciao o buongiorno! Uusi Espresso-oppikirja johdattelee sinut italian kielen alkeisiin ja tarjoaa paljon tietoa italialaisesta elämänmenosta ja kulttuurista. Kurssissa opit kertomaan itsestäsi, tilaamaan ravintolassa tutut

18 pastat ja risotot, varaamaan hotellihuoneen ja kuvailemaan paikkoja. Kappaleiden kautta opit alusta alkaen kommunikoimaan italian kielellä helposti aidoissa kielenkäyttötilanteissa. 2. NÄIN ASIAT HOITUVAT (IAB32) Lisää mukavia hetkiä Espresson kanssa! Ruuanlaitto ja ruuasta puhuminen eivät jätä italialaisia koskaan kylmiksi! 2. kurssilla asioidaan ruokakaupoissa, keskustellaan paikallisista italialaisista ruokaerikoisuuksista ja kirjoitetaan muistiin ruokareseptejä. Lisäksi kuvaillaan päivittäisiä arkirutiineja, shoppaillaan vaatekaupoissa ja keskustellaan lomanvietosta. Espanja B3-KIELI ESPANJA EAB31: HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Tervetuloa espanjankieliseen maailmaan! Ihmisiä ja arjen kohtaamisia runsaan puheharjoittelun avulla. EAB32: NÄIN ASIAT HOITUVAT Madrid vai Barcelona? Miten sinne pääsee? Missä tavataan? EAB33: VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Tutustumme Välimeren alueen ruokaan, kotona ja ravintolassa. Käymme ostoksilla; sopiikohan tämä paita minulle? EAB34: MEILLÄ JA MUUALLA Keitä mayat olivatkaan? Matkustamme Väli-Amerikkaan, pitkin ja poikin Espanjaa. EAB35: ENNEN JA NYT Näin asuttiin ennen, näin asutaan nyt. Toiveita ja tarpeita luola-asunnoista unelmien taloihin asti.

19 EAB36: OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Opiskelemme tähtäimessä mielenkiintoinen ammatti. Lomalla saatamme matkustaa Karibialle tai Amazoniaan; osallistumme värikkääseen juhlaan Amerikan mantereella. EAB37: KULTTUURI Viehättävätkö sinua maailman metropolit? Puhutteleeko argentiinalainen tango tai meksikolainen elokuva? EAB38: YHTEINEN MAAPALLOMME Ekologia alkaa kotoa. Meistä ihmisistä riippuu, miten ympäristömme voi. Maailmamme pienenee, kun viestintäyhteydet kehittyvät. Matematiikka Matematiikan opiskelu kehittää kykyä abstrahoida, tehdä olettamuksia ja perustella näitä loogisesti, mutta toisaalta myös kykyä soveltaa matemaattista tietoa ongelmien ratkaisemiseen. Matematiikan opetuksen päämääränä on saada opiskelija perehtymään matematiikan peruskäsitteisiin ja -taitoihin, ymmärtämään matemaattisen tiedon luonne ja kehittämään matemaattista ajatteluaan. Lukion matematiikan opiskelu voidaan suorittaa joko matematiikan pitkässä tai lyhyessä oppimäärässä. Pitkän matematiikan opetuksen tehtävä on tarjota opiskelijoille mahdollisuudet hankkia sellaiset tiedot ja taidot, joita tarvitaan erityisesti matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan ammatillisissa ja korkeakouluopinnoissa. Samalla pyritään siihen, että opiskelijat saavat kuvan matematiikasta kehittyvänä tieteenalana, näkemyksen matematiikan rakenteesta ja teorianmuodostuksesta sekä käsityksen matematiikan merkityksestä ja soveltamismahdollisuuksista arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa. Lyhyen matematiikan opetuksen tehtävä on kehittää opiskelijoitten yleisiä kansalaisvalmiuksia matemaattisen tiedon hankkimisessa, käsittelyssä ja ymmärtämisessä sekä matematiikan käytössä elämän eri tilanteissa. Lisäksi tähdätään yleisten jatko-opintovalmiuksien hankkimiseen lähinnä humanistisia, yhteiskuntatieteellisiä ja kaupallisia aloja varten.

20 Pitkä matematiikka - Matematiikka on puhtaan ajattelun kieli. - On vain yksi tie luonnon perimmäisten totuuksien äärelle ja se on matematiikan tie. Tie ei ole lyhyt. Kurssien suoritusjärjestys Pakolliset kurssit pyritään suorittamaan numerojärjestyksessä. Kuitenkin, jos tarvetta ilmenee, voidaan tehdä poikkeuksia. Asiasta kannattaa kuitenkin tulla neuvottelemaan etukäteen. Syventävistä kursseista MAA11 voidaan suorittaa opintojen missä vaiheessa tahansa. Kurssi MAA12 edellyttää, että pakolliset kurssit 7-9 on luettu. Ennen kurssia MAA13 on luettava kaikki pakolliset kurssit. Koulukohtaisista kursseista MAA14 voidaan suorittaa opintojen missä vaiheessa tahansa. Kurssi MAA15 edellyttää pakollisten kurssien aiempaa suoritusta. Pakolliset kurssit: MAA1: FUNKTIOT JA YHTÄLÖT Potenssifunktio, potenssiyhtälö, juuret, murtopotenssi, eksponenttifunktio, verrannollisuus ja prosenttilaskut. MAA2: POLYNOMIFUNKTIOT Polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä sekä -epäyhtälöitä. MAA3: GEOMETRIA Taso ja avaruusgeometriaa.

21 MAA4: ANALYYTTINEN GEOMETRIA Suorat, ympyrät, paraabelit ja yhtälöryhmät. Sovelluksia. MAA5: VEKTORIT Vektorit taso- ja avaruuskoordinaatistossa. Sovelluksia. MAA6: TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT Todennäköisyyslaskennan perusteet. Tilastollisen aineiston käsittely. Jakaumat ja niiden ominaisuudet. MAA7: DERIVAATTA Rationaaliyhtälö ja Rationaaliepäyhtälö. Funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. Po-lynomifunktioiden ja rationaalifunktioiden tutkiminen derivaatan avulla. Sovelluksia. MAA8: JUURI- JA LOGARITMIFUNKTIOT Juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet. Em. funktioiden tutkiminen deri-vaatan avulla. Yhdistetty funktio ja käänteisfunktio. MAA9: TRIGONOMETRISET FUNKTIOT JA LUKUJONOT Trigonometriaa: yksikköympyrä, trigonometriset funktiot ja yhtälöt. Lukujonoja ja summia. MAA10: INTEGRAALILASKENTA Integraalilaskentoa. Sovelluksia: pinta-aloja ja tilavuuksia. Syventävät kurssit: MAA11: LUKUTEORIA JA LOGIIKKA Lukuteorian - ja logiikan perusteita.

22 MAA12: NUMEERISIA JA ALGEBRALLISIA MENETELMIÄ Tutustutaan erilaisiin numeerisiin menetelmiin matematiikassa. Opitaan arvioimaan likiar-volaskussa tulevan mahdollisen virheen suuruutta. Edellyttää kurssit MAA7, MAA8, MAA9 MAA13: DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKURSSI Differentiaali- ja integraalilaskennan taitojen täydentämistä. Lukujonon raja-arvo. Sarjat ja niiden summat. Edellyttää kaikki pakolliset kurssit. Koulukohtaiset kurssit: MAA14: TALOUSMATEMATIIKKA Talouden peruskäsitteitä. Indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia. MAA15: KERTAUSKURSSI Lukion pitkän matematiikan kurssien keskeisten sisältöjen kertausta. Valmiuksia ylioppilaskokeen menestykselliseen suorittamiseen. Oppimäärän vaihtaminen Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen hyväksi lukemisessa nou-datetaan seuraavia vastaavuuksia: MAA1 + MAA2 = MAB1, MAA3 = MAB2, MAA6 = MAB5, MAA7 = MAB4 ja MAA8 = MAB3. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä myös lisänäyttöjä etenkin kurssin arvosanaa uudelleen arvioitaessa. Lyhyt matematiikka Kaikki lyhyen matematiikan kurssit sisältävät käytännön tilanteisiin liittyvien ongelmien ratkaisuja. Pääpaino on siis työ- ja arkielämässä vastaan tulevassa matematiikassa.

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla.

Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. Huom. Oppilas voi vapaasti valita paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI Kaikista Särmä-sarjan oppikirjoista on saatavilla myös digikirja. AI 1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Fysiikka vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun fysiikan opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1

IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA Sivu 1 IISALMEN LYSEO OPPIKIRJALISTA 2016-2017 Sivu 1 Kanta-asiakaskortilla oppikirja-alennus -20% on voimassa ajalla 1.6-11.9.2016 Muina aikoina saat oppikirjoista -10% alennuksen. Alennuksen saa uusista, kotimaisista

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT Lukuvuosi 2016 2017 päivitetty 7.6.2016 JH BIOLOGIA uusi ops BI1(-): SanomaPro: BIOS 1, Elämä ja evoluutio (oranssi kansi, uusi ops) BI2(3): SanomaPro:

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015-

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- rvosana rvosana uoritusmerkintä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI) 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01) 2. Tekstien rakenteita

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4

Escalier 1 Granath, Laine, Penttilä SanomaPro 978-952-63-2043-4 NAKKILAN LUKIO 18.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, JUNIORIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI06 BI07 BI08 BI09 EAB31 EAB32 EAB33

Lisätiedot

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 26.5.2016 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

5.7 Biologia Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (bi1) 2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2)

5.7 Biologia Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (bi1) 2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2) 5.7 Biologia Biologia tutkii elämää ja sen edellytyksiä. Opetus syventää aikuisopiskelijan luonnontuntemusta ja auttaa ymmärtämään luonnon perusilmiöitä. Biologian opiskelu kehittää opiskelijan luonnontieteellistä

Lisätiedot

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016 Teemaopinnot Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio 1 5.22 Teemaopinnot "Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja.

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA

VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA LUKUVUOSI 2016-2017 Pidä huolta, että valitset oikean kurssin kirjan. Useista kirjoista on tullut myös uudistettuja painoksia. Tarkista, että käytössäsi on tuorein painos,

Lisätiedot