SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄN I E KKOJE N ÄÄNENKANNATTAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄN I E KKOJE N ÄÄNENKANNATTAJA"

Transkriptio

1 1 ~; SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄN I E KKOJE N ÄÄNENKANNATTAJA Toimitus ja konttori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä Saloila. Tilaushinta: 1/1 vsk. 80:-, 1/2 vsk. 45:-, 1/4 vsk. 25:-. Ulkomaille: 1/1 vsk.150:-. r,~oitteen muutos 5 : N:ot Loka - Joulukuu 1944 Vuoden 1944 päättyessä Lokakuussa 1943 tapahtuneen star>tin jälkeen merkitsee vuoden 194,1 päättyminen Suomen Shakin nykyisen muodon taipaleella ensimmäistä sellaist,a tarkastusasemaa, jossa hetkeksi voi pysähtyä arvostelemaan tilannetta ja tarkistamaan kurssia matkan jatkamis'ta varten. Toteamme shakinharrastuksemme s.odan aikana ja epäilemättä sen ansios,ta nousseen oloissamlne suorastaan ainutlaatui,seen laajuuteen. Vähäiseksi ei ole arvioitava sitä shakinystävien joukkoa, joka kotiutuvan armeijan mukana saapuu kotiseuduilleen. TuLeeko shakinharrastus nyt heidän kohdaltaan päättymään, vai avautuuko sille jatkumisen mahdollisuuksia? Sha:kJkiliitoillemme ja niiden myötävaikutuksella shakkikerhoillem.me tarjoutuu ainutlaatuisen arvokas mahdollisuus ryhtyä kaikkiin niihin to.1- menpiteisiin, joita kysymyksen myönteinen ratkaisu edellyttää. Monilla tahoilla tämä on jo oivallettu. Kerhot, joiden toimint,a on ollut hiljaista tai kokonaan keskeytyksissä, ovat ripein ottein aloittanelert työskentelynsä, joka luonnollisesti ensisijaisesti kohdistuu rintamilta palaavien shakinharrastajien vastaanottamiseksi. Siellä, missä shakkikerhoja ei ennestään ole toiminnassa, on seuais'hl perus'tam,i,seksi ryhdyttävä kiireellisiin toimenpiteisiin. Shakkiliittomme tulevat tässä neuvoin ja käytännöllisin toimenpitein auttamaan. Suomen Shakki on myös harra:stusalansa hyväksi käytettävissä. Vajkka tunnetut syyt vaikeuttivatkin sen ilmestymistä päättymässä olevan vuoden 10PPupuolliskolla, sisältää vuos~kerta 1944 hyvän matkaa yli 250 sivua. Kirjapainovaikeudet eivät vielä näytä täysin voitetullta, mutta painatuskysymys on saatu kuitenkin ratkai,stuksi niin että Suomen Shakki ilmestyy vuoden 1945 aikana kahdeksana numerona. Tilaushinta pysyy entisellään, Tämä merkitsee sellaista uslkomah0- malta tuntuvaa tosiasiaa, että Suomen Shakin vuosikerta 1945 tulee sivulukuijhin verrattuna olemaan halvempi :kuin Suomen ShaJkki-Finlands Schack 1935! Suomen Shakki kiittää avustajiaan, tilaajiaan ja ilmoittajiaan luottamuksellisesta yhteistoiminnasta kuluneen vuoden aikana. Toivoen saman myötämielisyyden edelleenkin jatkuvan, toivotamme kai:kille Suomen Shakin ystäville h y v ä ä j 0 u 1 u aja 0 n neil i s t a u u t t a v U 0 t ta!

2 210 SUOMEN SHAKK1 SUOMEN SHAKK I Helsingin Yleinen Shakkiseura Seuran antarnista asiapapereista koonnut Osrno Kaila Helsingin Yleisen Shakkiseuran 10-vuotiskertomuksessa 1934 seuran silloinen sihteeri toimittaja A. H i n d s kirjoitti lopuksi:»kuten edelläolevasta olemme nähneet ja kuten itse olemme saaneet kokea, seuran 10. toimintavuosi on ollut onnekas. Ja jos kaikki käy' hyvin, seura pian täyttää 20 vuotta! Silloin järjestetään vielä suurempia juhlallisuuksia kuin nyt». Tämä ennustus on käynyt toteen ainoastaan 20 vuoden täyttämistä koskevalta osaltaan. Mutta merkkitapaus on aina merkkitapauil, mistä syystä Suomen Shakin toimitus haluaa mahdollisuuksiensa mukaan muistaa juhlivaa seuraa. Mitä mainitut mahdollisuudet ovat saaneet aikaan, se ilmenee seuraavasta»historiikista» ja paljosta muusta tämän numeron sisällyksestä.. Perustarninen.»Hufvudstadsbladetissa oli marraskuun 29 päivänä 1923 ilmoitus, että senjälkeen kun Helsingin Shakkiklubin hallitus on muuttanut klubin kokoutumispaikan toiseen huoneistoon, joukko Helsingissä ja sen ulkopuolella asuvia shakinystäviä on päättänyt perustaa uuden shakkiyhtymän, jonka kokoutumispaikkana tulee olemaan Galerie Hörhammer, ja että yhtymän väliaikaisen hallituksen muodostavat everstiluutnantti H. B a c k m a n s s 0 n, varatuomari J. U g g 1 a ja tohtori G. Enckell. Tämä julkisuudessa esitetty syy, jos sitä ollenkaan voi syyksi sanoa, tuntuu sangen heikolta. Todellinen syy on etsittävä syvemmältä. Asianlaita lienee niin, että kun Helsingin Shakkiklubin monessa suhteessa ansiokas toiminta vähitellen, kuten ilman kilpailijaa olevan seuran useimmiten käy, ainakin eräiden jäsenten mielestä alkoi osoittaa jonkinlaisia kangistumisen ja paikallaan astumisen oireita, katsoivat :p.ämä jäsenet maamme shakkielämälle olevan eduksi, jos perustettaisiin uusi shakkiyhtymä vapaammalle ja kehitysmahdollisemmalle pohjalle». Tähän tapaan seuran silloinen puheenjohtaja,-insinööri F. O. 1 m m e II-vainaja eräässä kirjoituksessaan v luonnehti seuran perustamissyitä. Nimeltä mainiten uuden yhtymän varsinaisina perustajina on pidettävä taidekauppias 1. H ö r h a m m eri a, ev.luutn. Backmanssonia ja toimittaja A. Kaj a n i a. Edellämainittu väliaikainen hallitus järjesti joulukuussa 1923 näytöstilaisuuden, jossa A. C a n d 0 Iin pelasi simultaania, ja hankki uudelle seuralle välttämätöntä shakkikalustoa. Perustava kokous, jossa sääntöehdotus hyväksyttiin, pidettiin tammikuun 7 päivänä Nimeksi päätettiin HeI s i n gin S h a k k i s e ura (Schacksällskapet i Helsingfors). Seuran toiminta julistettiin heti alkavaksi tarkoituksena»sovinnollisessa yhteistyössä kilpailun ohella toisten kaupungissa olevien l' shakkiyhtymien kanssa kaikiil tavoin työskennellä pelitaidon leviämisen ja kohottamisen hyväksi toimeenpanemalla säännöllisesti uusiutuvia turnauksia, antamalla koti- ja ulkomaisten mestarien avulla simultaaninäytöksiä ja hankkimalla ja pitämällä lainakirjastoa sekä julkaisemalla ja levittämällä shakkikirjallisuutta». ~erus.~~vas~a kokouksessa oli valittu seitsenmiehinen hallitus, joka ensll~mais.ess~ kokouksessaan tammikuun 13 päivänä 1924 valitsi puhe:njohtajaksl ev.luutn. H; Backmanssonin,varapuheenjohtajaksi johtaja H. M Y h r b e r gin, sihteeriksi varatuom. J. Ugglan, rahastonhoitaj aksi taidekaupp. 1. Hörhammerin ja kirjastonhoitajaksi liikemies V. L eva n der i n. Lisäksi kuuluivat seuran ensimmäiseen hallitukseen herrat E. von F r e y m ann ja S. S toi p e, joiden kuitenkin oli pakko erota syksyllä, jolloin heidän tilalleen valittiin toim. A. Kajan ja herra A. A b r a h a m s 0 n. Näin oli uusi seura todellisuus. Ennen seuran kahden vuosikymmenen aikaisten shakillisten edesottamusten seuraamisen aloittamista lienee paikallaan tutustua niihin henkilöihin, jotka eri vuosina ovat toimineet vastuunalaisilla paikoilla seuran hallituksessa. Tyytyminen pelkkiin luetteloihin on valitettava välttämättömyys. Puh e e n j 0 h t a H n a ovat olleet: H. Backrnansson F. O. 1rnrneZZ Hörharnrner A. Hinds. Seuralla on ollut harvinainen onni saada pitää samat vahvat miehet puheenj.oht~jina ~uhteellisen k tuan aikaa.. Tämän seikan merkityksen tuntee Jokamen, Joka on perehtynyt shakkiyhdistystoimintaan. V a r apu h e e n j 0 h taj i n a ovat olleet: 1924 H. Myhrberg, F. O. Imrnell, Rahrn, 1932 P. Trustedt, Hörhamrner, P. Trustedt, 1938 A. Boman ja a. Lindströrn, 1939 H. Söderströrn R. Krogius) R. Burrnan. S i h tee r e i n ä ovat olleet: 1924 J. Uggla, Hörhamrner) 1928 P. Tru8tedt Th. Gauffin, 1932 B. Rasrnusson) A. Hinds) T. Backrnan, H. Syvänen) 1938 J. Falck, 1939 G. Sternberg) Marganavicius) M. Laisaari. R a h a s t 0 n hoi taj i n a ovat olleet: Hörharnrner, 1925 G. Lindströrn) 1926 A. B. Söderlund 1927 B. Michelsson) Hörharnmer) 1930 B. Strörn) i. Hörharnrner) A. UZlner, 1938 K. E. Lagerstarn, A. Hinds, A. UZZner. K i r j a s t 0 n hoi taj i n a ovat olleet: V. Levander, 1926 L. von Haartman, 1927 A. B. Söderlund,

3 212 SUOMEN SHAKKI 1928 T. J. Vilen) 1929 A. B. Söderlund) Hörhammer) 1931 P. Trustedt) 1932 ]{,. T. L~ndholm) T. Backmam) G. LaitiJnen) 1937 J. Falck) A. Hinds) 1938 V. Lignell) 1939 L. Boström) 1940 U. Ryysy) E. V. Pe'nnanen) Solin. KaI u s t 0 n hoi taj i n a ovat olleet: H. Syvänen) 1938 T. Salo) 1939 J. Falck) T. Salo, V. Kiuru. R a h a s t 0 n hoi taj a n apu 1 a i s i n a ovat olleet: 1936 L. Schaefer) 1937 K. E. Lagerstam) G. Gothoni) A. G. Ojanen. Samoin lienee paikallaan jo tässä yhteydessä huomauttaa parista seikasta, jotka osiltaan ovat luoneet edellytykset seuran monipuoliselle ja vilkkaalle toiminnalle. Helsingin Yleisen Shakkiseuran ei ole tarvinnut, kuten shakkiyhdistysten yleensä, viettää kiertolaiselämää muuttamalla paikasta paikkaan. Seuran primus motor, taidekauppias I. Hörhammer, nimittäin soi seuralle pelihuoneiston taidesalongissaan Galerie Hörhammerissa alusta alkaen aina kevääseen 1939 asti. Mikä vaikutus tällaisella suurenmoisella auliudella oli seuran talouteen, jonka ei tarvinnut tuskailla vuokrien ja vuokravelkojen painamana, sen jokainen ymmärtää seuran oli muutettava vuokrahuoneistoon Uudenmaankatu 23- A. 2. Sopimus tehtiin vuodeksi, mutta syksyn YH ja sitten talvisota saivat aikaan sen, että huoneistoa käytettiin vain n. kolmen kuukauden aika, vaikka vuokra oli tietysti maksettava koko vuodelta. Kesällä 1940 seura kokoutui ravintola Pika-Baarissa, Heikinkatu 12, aluksi kerran, sitten kahdesti viikossa. Syyskuussa 1940 muutettiin Ruotsalaisen Konemestariyhdistyksen huoneistoon, Katariinankatu 3, jossa seura edelleen pelaa. Peli-iltana on nykyisin keskiviikko. Seura on alusta alkaen kiinnittänyt suuren huomion shakkikirjastoonsa, jonka kaksi yksityislahjoitusta pani alulle vuonna Sitä on säännöllisesti kartutettu sekä lahjoituksin että ostoin, ja nykyään seuran n. 400 shakkiteosta käsittävä kirjasto on ainutlaatuinen maassamme.. Lainaamisen vilkkaus on paras osoitus tämän asiallisen kirjaston merkityksestä seuran jäsenille. Seurassa on myös oivallettu kiertopalkintojen kiihoittava voima. Moni kaunis taulu ja moni komea pokaali on ollut ja on yhä kiertopalkintona seuran kilpailuissa. Jotkut ovat ikuisia, jotkut menevät»kolmesta poikki». Alempien luokkien kiertopalkinnoista on pelattu sen mielenkiintoisen järjestelmän mukaan, että esim. kahdeksan kiinnityksen jälkeen pelataan turnaus lopullisesta omistusoikeudesta. Seuran nykyiset kiertopalkinnot ovat: 1) Bertel-Nordströmin taulu»lysekil») -josta pelataan mestari- ja 1. luokassa ja jonka kolmasti voittanut saa omakseen. T. Saloli a on kaksi, V. K i u r u II a yksi kiinnitys. '. \'!' ' SUOMEN SHAKKI 213 2) Ivar Hörhammerin malja~ josta pelataan kerta vuodessa mestaruusluokassa ja joka kiertää ikuisesti. Lahjoitettu 20-vuotisjuhlan johdosta, ja siitä pelataan par'aikaa ensi kertaa. 3) A. Laitilan taulu) josta on pelattu 2. luokassa ja josta on jäljellä omistusoikeus turnaus osanottajina Ward, Lundström, Björkroth, Knekt, Korsström, Engström ja Ahlblad. 4) H. Backmamssonin akvarelli) josta on pelattu 3. luokassa ja josta on jäljellä 12 miehen omistusoikeusturnaus. 5) Tinamalja) josta on pelattu 4. luokassa ja josta on jäljellä 10 miehen omistusoikeusturnaus. 6) J. Falckin taulu) johon luokkaan katsomatta saa kiinnityksen suurimman voittoprosentin saavuttanut. Kiinnityksiä kuusi, vapaita kaksi. 7) Pikapelimestaruuspokaali) joka kiertää ikuisesti. T. Salolla ja R. Krogiuksella yksi kiinnitys. Vuosi vuodelta Seuran shakillinen toiminta alkoi varsin vilkkaasti eikä vähiten siitä syystä, että perustavalla kokouksella oli ilo lausu? tervetulleeksi väliaikaisen hallituksen vieraaksi kutsuma saksalainen shakkimestari K. Em m r i c h, joka vuotta aikaisemmin ensi kerran vieraili maassamme. Etevänä ja innok-. kaana shakinharrastajana mestari oli omiaan alusta perin saamaan vireille oikean shakkihengen etenkin seuran nuoremmissa jäsenissä. Vierailu kesti koko kevätlukukauden, jona aikana järjestettiin lukuisien vapaiden pelien lisäksi esitelmätilaisuuksia ja ensimmäiset turnaukset. Ev.luutn. H. Backmansson Kolmessa luokassa pelasi yhteensä 22 miestä. Parhaan luokan voitti tietysti shakkimestari Emmrich maksimituloksella 5 p., 2. R. Ny b e r g 3 p. - Syysturnaus pelattiin kahdessa luokassa, mukana 15 miestä luokan voitti I. Hörhammer. Ulospäisen toimintansa seura aloitti , jolloin oteltiin Helsingissä T u r u n S h a k i n y s t ä v i ä vastaan 8-miehisin 1924

4 ~-;-~" SUOMEN SHAKKI joukkuein. Seuran edustajisto (J. Uggla, W. L ö n n b e r g, H. Backmansson, 1. Horhammer, M. W e s t r e n-d 0 11, A. U IIne r, R. Nyberg ja K. J. BIo m q v i s t) korjasi voiton 4%-3% ja loi siten seuralle velvoittavat otteluperinteet, joita se onkin kunnialla vaalinut. - Suomen Shakkiliiton kesäkuussa Turussa järjestämään 2. liittoturnaukseen osallistuivat seuran edustajina 1. Hörhammer, joka 1. luokassa jakoi palkinnon J. Terhon kanssa (1. E. Lindroos, 2. E. Malmberg) sekä A. Ullner jl'l A. Abrahamson, jotka eivät sijoittuneet 2. luokassa. - Syksyllä oteltiin A k a tee m i s t a S h a k k iki u b i a vastaan pikapeliottelu, jonka seura hävisi 5-6, ja pikapeliturnaus, jonka seura voitti seura voitti ottelussa HeI s i n g f 0 r s S c hae k v ä n n eri e n joukkueen 5-3. Alkajaisvuoden tilille ovat vielä vietävissä K. Emmrichin, A. Tschepurnoffin, E. Lindroosin, Th. G a u f f i n i n, A. Kajanin ja 1. Hörhammerin simultaani näytökset. Kajan kävi lisäksi pelaamassa simultaania Tampereella, Hörhammer Hämeenlinnassa, Turussa ja Vaasassa. Mainittakoon vielä, että seura kokoutui kevätlukukaudella maanantai- ja torstai-iltoina ja syyslukukaudella tiistai- ja perjantai-iltoina. Kesällä kokouduttiin torstai-iltaisin Kappelissa. Ylimääräisiä peli tilaisuuksia oli usein etenkin sunnuntaisin. Vuosi sujui miltei kokonaan säännöllistenohjelmallisten tilaisuuksienmerkeissä. Simultaaninpelaajina esiintyivät E. Lindroos, Th. Gauffin, E. T ann e r, A. Kajan, 1. SoI i n ja: 1. Hörhammer. Marras-joulukuussa shakkimestari E. Lindroos toimi n. neljän viikon ajan shakinohjaajana seurassa. Kevätturnaus järjestettiin vain 4. luokassa ja syysturnaus 2. luokassa, mutta kesällä seura yhdessä Helsingfors Schackvännerien kanssa järjesti 2-ryhmäisen turnauksen voittajina 1. Hörhammer ja O. P u 1 k k i n e n. Ottelu Turun Shakinystäviä vastaan pelattiin Turussa Sitä varten oli saatu pokaalilahjoitus, mikä teki ottelemisen paljon mielenkiintoisemmaksi. Turkulaiset saivat vuorostaan 1. kiinnityksensä Helsingissä pelattu propagandaottelu Turun Shakinystäviä vastaan päättyi sekin seuran tappiokili 9%-121/ 2, mutta samojen yhdistysten välisen puhelinottelun, ensimmäinen muuten laatuaan maassamme, seura voitti 1%-% oli vielä ottelu Helsingfors Schackvännereitä vastaan tuloksena vakuuttava 11-6-voitto. Seuran pelaajat olivat olleet neljään luokkaan jaetut, mutta asetetun luokkiinjakokomitean (1. Hörhammer, O. Pulkkinen ja G. Lindström) ehdotuksesta hallitus päätti perustaa lisäksi 5. SUOMEN SHAKKI 215 luokan vasta-alkajille ja 4. luokan turnausten»'heittopusseille». Seuran jäsenmerkki, jonka aiheina ovat shakkikuningas ja shakkilauta ilman mitään kirjaimia, on peräisin tältä vuodelta. Ainutlaatuinen merkkitapaus oli presidentti La u r i K r. R e la n der i n vierailu seurassa syyskuun 30 päivänä 1925, mutta sen seikkaperäinen selostus on toisaalla tässä numerossa Vuosi 1926 oli vierailujen vuosi. Tunnettu saksalainen mestari C. A h u e s oli onnistuttu saamaan shakinohjaajaksi kahden kuukauden ajaksi, helmikuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin. Mestari osallistui ahkerasti harjoituspeleihin ja piti lukuisia shakkipelin salaisuuksia selventäviä esitelmiä omaten lisäksi esikuvalle tärkeän miellyttävän ja vaatir~lattoman esiintymisen, mitkä kaikki yhdessä koituivat arvaamattoman suureksi hyödyksi seuran jäsenten pelitaidon kehitykselle. - Pääsiäisviikolla vieraili seurassa ruotsalainen mestari G. D a h 1, ja toukokuussa itse suurmestari R. R e t i antoi seurassa kaksi onnistunutta simultaaninäytöst~. - Kesällä venäläiset mestarit 1 1 j i n-g e new s k i, L ö w e n f i s c h ja R 0 c h 1 i n kävivät kolmasti seuran pelitilaisuuksissa, eivätkä marraskuussa Leningrad Tukholma-otteluun matkalla olleet venäläiset pelaajat unohtaneet pistäytyä Shakkiseurassakin. - Marraskuussa vieraili seurassa vielä tunnettu latvialainen mestari H. M a tt iso n. Tällainen vierasmäärä oli ainutlaatuinen ja silmin nähtävästi vaikutti sekä harrastuksen leviämiseen että pelitaidon kohoamiseen. Viimeksimainittu ilmeni parhaiten turnauksissa, jollaisia pelattiin keväällä tombolaturnaus kahdessa ryhmässä voittajina H. U 11 n erja O. ele v e ja pistetasoituspikaturnaus (60 siirtoa tunnissa) voittajana T. J. ViI e n, kesällä O. Pulkkisen voittama luokan turnaus sekä syksyllä luokan turnaus, jonka J. G u s i n voitti erinomaisella tuloksella 7 voittoll ja 2 tasapeliä. Ei ihme, että ulospäin ehdittiin toimia vain ottelemalla Turun Shakinystäviä vastaan tasatuloksin 4-4. Mestarien vierailujen rahoittamisessa oli tietysti täytynyt turvautua lahjoittajien auttaviin käsiin. Eräs Shakkiseuran menestymisen salaisuuksista piileekin juuri siinä että sillä on kaikkina aikoina ollut auliita kannattajia. Näide~ miesten' nimet ovat kultakirjaimin piirretyt seuran historiaan, ja vain heidän suuri lukumääränsä estää kirjoittajaa poimimasta niitä tähän. Tässä yhteydessä sopinee mainita seuran puheenjohtajan lahjoittarnasta säästölippaasta, jonka hyväksi pelatut pienet rahapelit kartuttivat seuran kassaa vuoden mittaan kunnioitettavan määrän tuhatkunta markkaa.

5 216 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 217 I ' päivätty vuosikertomus mainitsee seuran jäsenten lukumääräksi Jäsenluvun vaihtelu on shakkiyhdistyksissä sangen tavallista, mikä riippuu m.m. hallitusten. ankaruudesta maksunsa laiminlyöneitä kohtaan, eikä siihen tuijottaminen tee oikeutta yhdistyksen todelliselle suuruudelle. Luku 161 tuli kuitenkin mainituksi suurimpana laatuaan Ulospäinen toiminta oli tänä vuonna selvästi etualalla. Jo perinteinen ottelu Turun Shakinystäviä vastaan jäi tälläkin kertaa ratkaisematta tuloksen ollessa Uudeksi ottelukumppaniksi saatiin vilkkaissa nousun merkeissä toiminut T a m p e - r e e n S h a k k iki u b i, jota vastaan ensi kerralla tehtiin tasapeli 3-3 ja toisella, Helsingissä, hävittiin 2%-3%. Tätäkin ottelua varten oli lahjoitettu kiertopalkinto, sievä pokaali, jonka oli määrä mennä»kolmesta poikki». Aikana shakkimestari C. Ahues uusi vierailunsa, ja tällöin seura järjesti turnauksen, johon kutsuttiin mestarin lisäksi R. Krogius ja B. Rasmusson Viipurista, H. Larsen Tampereelta ja Th. Gauffin Turusta. Seuraa edustivat 1. Hörhammer ja J. Uggla. Tulokset: 1) Ahues 5%, 2) Gauffin 3%, 4-5) Uggla ja Larsen 2lj2' 6-7) Krogius ja Rasmusson 2 p. Turnaus oli siitä huomattava, että siihen osallistui pelaajia niin monelta paikkakunnalta ja että seura yksin kustansi vieraiden, matkat, täysihoidon ja päivärahat. Suomen Shakkiliiton järjestämään 2. luokan liittoturnaukseen osallistui seuran jäsen K. E. L a g e r s t a m, joka päätyi jakamaan 3. ja 4. palkinnon. Mitä muuten seuran suhteeseen liittoon tuli, mainittakoon, että seura oli heti perustamisvuotensa alussa liittynyt Suomen Shakkiliittoon erotakseen yhteisymmärryksen puutteessa melko pian. Uudelleen liittyminen tapahtui heinäkuussa 1927, josta lähtien seura on kuulunut liittoon ja hyvin usein ja merkittävästi ollut edustettuna liitonhallituksessa. Seuran omat turnaukset jäivät tänä vuonna verrattain vähälle. Kevätturnaus keskeytyi, syysturnauksen luokassa voitti T h. G a u f f i n. Tavanomaisia pika- ja tombola- eli uloslyönti turnauksia pelattiin tietysti useita vuoden mittaan. ". tiin Helsingissä Turun Shakinystävät 5-3 ja Tampereella Tampereen Shakkiklubi Vakuuttavin todistus s~uran jatkuvasti nousseesta peli tasosta oli kuitenkin.18. 1~. suorlte~tu ottelu maan vahvimpana pidettyä shakkiyhdlstysta HeI s 1 n gin S h a k k iki u b i a vastaan. Tämä historiallinen ottelu ansaitsee yksityiskohtaisen tulosluettelon : 1. luokka 2. luokka 3. luokka HYS Gauffin HörhammEr Uggla Blomqvist Backmansson A. Ullner Vilen Lagerstam Seidel Pulkkinen Järnefelt Palomaa' Wathen Heino Hedengren 1-0 1/2_ / 2 _1/ / 2 _1/ HSK Rahm Terho Ihalainen HYS 3-HSK 2 Björklund Granfelt O. OLenius Salmio Enwald HYS 4-HSK 1 v. Zwehl Lahtinen Welin Nyholm Paalanen HYS 3-HSK 2 Waronen Ilmakunnas Lopputuloksena oli siis seuran musertava 10-5-voitto, jota :i yliarvioitu, mutta joka selvästi osoitti Helsingin Yleis:~ Sh~~k~~ seuran kuuluvan maan ensimmäisiin shakkiyhdistykslln. Tassa yhteydessä huomautettakoon, että. rekisteröimisen y~teydessä seuran nimeksi tuli HeI s i n gin Yle i n e n S h a k k 1 S,e ura -H e 1 s i n g f 0 r sali m ä n n ase hae k s ä 1 1 s kap, lyhennettynä suomeksi HYS ja ruotsiksi HAS. Pohjoismaiden Shakkiliitto järjesti Oslossa kongressiturnauksen, johon seura omalla kustannuksellaan - muuten ensimmäinen kerta, jolloin yksityinen shakkiseura kustansi edustajan ulkomaiseen kilpailuun - lähetti Th.. Gauffinin, joka pelasi 1. luokan A-ryhmässä sijoittuen 5. palkmnolle (l. Lundin, 2. Herseth, 3. Sjöstam, 4. Hansen). Keväällä ja syksyllä pelattiin turnauksia vain alemmissa lu~~ kissa. Kesäturnauksen voitti A. Hinds tuloksella 10 p. l1:sta seuraavina Th. Gauffin 9 ja T. J. Vilen 8 p Tämänvuotisen tervetulleen vieraan nimi oli L. S t e i n e r. Tämä miellyttävä unkarilainen mestar{ ohjaili ja opetti seuran jäseniä parin viikon ajan maaliskuun alkupuolella pelaten etenkin kellosimultaaneja. - Vuoden parina viimeisenä viikkona vieraili seurassa Viipurin mestari R. Krogius. Otteluvuotena 1928 oli seuralle hyvin onnekas voitet Yleensä vuosi 1929 osoitti maamme shakinharrastuksessa laimenemisen merkkejä, mutta 5-vuotiaaksi varttunut Shakkise~ra ei suinkaan seurannut tätä valitettavaa yleistä ilmiötä. PIkemmin päinvastoin harrastus ja toiminnan vilkkaus vain kasvoivat.

6 218 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAJ(KI 219 i seura vieraili Turussa, josta se palasi 4%-3%-voitto Turun Shakinystäviä vastaan sekä kiertopalkinto nyt omana mukanaan. Voittoon vaikutti ratkaisevasti»vanhan» Ugglan sitkeydellään 10-tuntisen kamppailun jälkeen B. Suomista vastaan saavuttama koko piste rökitettiin Tampereen Shakkiklubin Helsinkiin saapunut joukkue kokonaista 5-1. Ottelun päättäjäistilaisuudessa, jossa oli läsnä m.lli. Helsingin Shakkiklubin puheenjohtaja tri 1. Rahm, esitettiin haaste uusintaotteluun klubille, joka erityisin ehdoin suostui siihen. Tällä kertaa luovuttiin luokkaperiaatteesta, ja niin iskivät kummankin seuran 15 parasta pelaajaa yhteen hotelli Kämpissä. Ottelu oli ainutlaatuisen tiukka ja ratkesi tämäkin vasta 10 tunnin pelin jälkeen, jolloin Uggla korjasi voiton shakkimestari Lindroosista. Yksityiskohtaiset tulokset olivat: HYS HSK 1. Krogius 1/2_1/2 Tscherpurnoff 2. Ugg1a 1-0 Lindroos 3. Gauffin 1/2_11z Rahm 4. Hörhalmmer 0-1 Malmberg 5. A. Ullner 1-0 T:erho 6. Vilen 1/2_11z Lillja 7. H. Ullner 1/2_ /2 ' Böök 8. Lag,erstam 1-0 Björklund 9. Hinds 11z---"/2 Ihalainen 10. Pulkkinen 1-0 Gröning 11. v. Schoultz,0-1 Tanner 12. Seidel 1-0 A. Candolin 13. Wallenius O. Olenius 14. Nyberg '/2_ ' 12 A. Olenius 15. Wathen 0-1 Salmio 8-7 Ilo shakkiseuralaisten leirissä oli suun Ja ans~ittu. Nimiluertelo osoittaa, millä vakavuudella Helsingin Shakkiklubin puolelta otteluun 'tällä' kertaa suhtauduttiin, seikka, joka on vain omiaan syventämään Shakkiseuran niukkanakin kunniakkaan voiton merkitystä. - Muuten innostuneiden otteluselostusten lukeminen panee ajattelemaan, eikö vastaavanlaisia otteluja olisi syytä jatkaa? Seuran turnauksissa oli tähän saakka jaettu etupäässä kirjapalkintoja, mutta vuonna 1929 hallitus päätti siirtyä rahankannalle. Kun lisäksi 1. luokan kevätturnauksen voittajalle päätettiin antaa klubinmestarin arvo, joka kuitenkin muutaman vuoden kuluttua menetti merkityksensä, eneni harrastus seuran turnauksia kohtaan kuin taikavoimalla. - Kevätturnauksessa valtasi ensimmäisen klubinmestarih arvon J. Uggla 6% p. (8 :sta) muiden palkinnon saajien ollessa H. Se i del 5%, T. J. Vilen 5 (i-i': 1930 sekä Th. Gauffin ja O. Pulkkinen 4 p. - Syysturnaukseen osallistui 13 pelaajaa tulosten ollessa: 1) K. E. Lagerstam 9% (häviöttä!), 2-3 Th. Gauffin ja A. Hinds 8%, 4) R. Krogius 8, 5),J. Suojanen 6%, 6) J.Uggla ja R. Nyberg 6 p. Tampereen Shakkiklubin Suojanen, joka silloin oleskeli Helsingissä, pelasi mukana kutsuttuna. Seuran nuoret pelaajat olivat vuosien mittaan niittäneet 'paljon mainetta ja tunnustukseksi näille lahjoitetusta pokaalista pelattiin 2-kierroksinen turnaus, johon kutsuttiin T. J. Vilen, K. E. Lagerstam, H. Seidel, O. Pulkkinen ja A. Ullner ja jonka ensiksimainittu voitti. Lisäksi järjestettiin ns. marraskuun turnaus samaan tapaan kuin Ahuesin turnaus Osanottajista oli neljä maaseudulta ja neljä seurasta. Tulokset: 1) Th. Gauffin 5lj2, 2) H. Larsen (T$K) 5, 3-4) R. Krogius ja J. Suojanen (TSK) 4%, 5) T. J. Vil m 3, 6) J. Uotila (TSY) 2%, 7) B. Rasmusson (VSK) 2, 8) A. Hinds 1 p. Turnaus onnistui kaikin puolin erinomaisesti. Vielä eräs tapa innostuksen lisäämiseksi oli kaksinottelurahaston perustaminen. Seura maksoi»poängista» 3/5, kumpikin pelaajista 1/5. Otteluja pelattiinkin vuoden aikana 13 innokkaimpana ottelijana R. Krogius. Taas vilkas toiminnan vuosi! seuran joukkue kävi Tampereella voittamassa Tampereen Shakkiklubin 4-2 ja korjaamassa ottelun kiertopalkinnon lopullisesti seuran omaksi. Tallinnan kaupunkijoukkueen vieraillessa pääsiäisenä Helsingissä seura käytti tilaisuutta hyväkseen pelaamalla 2. pää SlalSpalVana ystävyysottelun Talli n n a n KaI e v i n 10- miehistä joukkuetta vastaan. Seura voitti tämän Viron vahvimman shakkiyhdistyksen, jota edustivat m.m. M i ken a s, F r i e dem ann, L a u r e n- lnsmööri F. O. lmmell. t i u s, 1 s rae 1 ja VilI a r d, pistein 6-4. Ottelun erinomaisena johtajana toimi amiraali G. v. Se h 0 u 1 t z.

7 t 220 SUOMEN SHAKKI Hampurin shakkiolympialaisiin heinäkuussa seura kustansi kokonaista kolme pelaajaansa, nimittäin Th. Gauffinin (saavutti 3% p.), R. Krogiuksen (4) ja B. Rasmussonin (4). Muut edustajamme olivat I. Rahm (4%) ja H. Larsen (2), sijoituksemme viimeisen edellinen. Pohjoismaiseen joukkuekilpailuun Tukholmassa elokuussa seura kustansi R. Krogiuksen, jonka saaliiksi jäi 2 tasapeliä ja 1 häviö. Suomi jätettiin ko. kilpailussa viimeiseksi. Tähän eivät seuran taloudelliset uhraukset shakkimme hyväksi loppuneet. Syksyllä seura aloitteestaan hyväksyttyjen uusien sääntöjen pohjalla järjesti täysin ilman tukea 5. liittoturnauksen, josta tuli siihen asti onnistunein. E. Böök voitti 8% p. (11 : stä) lähinnä Suomen mestari A. Tschepurnoff sekä Shakkiseuran Th. Gauffin ja R. Krogius, kaikilla 7 p. B.RasmusSOD (3%) ja K. E. Lagerstam (3), joka syystä keskeytti, onnistuivat huonommin. 1. luokan turnauksen voitti yllättäen ja ilahduttaen seuran B. S t r ö m 8 p. (l1:stä). O. Pulkkinen jäi palkinnolle 6 pisteellään. Tiukan kevätturnauksen voitti R. Krogius 6Y2 (8 :sta) lähinnä Th. Gauffin, O. Pulkkinen' ja I. Soi i n 6 p. - Toukokuussa järjestetyn pikaturnauksen (50 siirtoa % tunnissa) voitti K. E. Lagerstam 7 p. jäljessään Th. Gauffin ja B. Ström 5%. - Elokuussa aloitettu ottelu klubinmestarin arvosta R. Krogiuksen ja J. Ugglan välillä päättyi viimeksimainitun luovutukseen tilanteen ollessa 4%-% hänen häviökseen. - Syysturnauksen voitti vakuuttavasti G. L 0 v en 7Y2 p. Muut palkinnonsaajat: Ra h m ja B. Rasmusson 6, 4. Th. Gauffin ja R. Krogius 5% p. - Kaksinotteluja pelattiin jatkuvasti ahkerasti 1. Hörhammerin johdolla täytti seuran kunnianarvoisa puheenjohtaja ev.luutn. H. Backmansson 70 vuotta. Tällöin seura kutsui hänet ensimmäiseksi kunniajäsenekseen. Kesäkuussa hän luovutti puheenjohtajan nuijan siihenastiselle varapuheenjohtajalle ins. F. O. Immellille. Seuran pelaajista oli jo vuonna 1924 laadittu ns. rangilista, johon ottelutietä saattoi hakea muutosta: Vastakaiku ei silloin ollut muodostunut odotetuksi, mutta vuoden 1930 alussa seuran hallitus yritti uudestaan ja laati edellisen vuoden saavutusten pohjalla seuran luokan pelaajasta seuraavan listan: Uggla, Gauffin, Lagerstam, Krogius, Vilen, Hinds, Rasmusson, Seidel, Nyberg, Gusin, Å. Ullner, Solin, Pulkkinen, Blomqvist, H. Ullner, Hörhammer, v. Schoultz. Wallenius, Backmansson ja Kajan. Suurempaa merkitystä ei tämä toimenpide nytkään saanut SUOMEN SHAKKI 221 Kevätturnaus pelattiin pitkästä aikaa kansainvälisissä merkeissä, sillä siihen osallistui liettualainen mestari V. Mikenas. Tämä voitti kilpailun aivan ylivoimaisesti menettäen vain puoli pistettä. Parhaiden tulokset: 1) V. Mikenas 9%, 2-4) R. Krogius, K. E. Lagerstam ja O. Pulkkinen6Yz, 5) Th. Gauffin 6, 6-7) G. Loven ja B. Rasmusson 5 p. - Suuri oli tämän vuoksi yllätys, kun ottelu Mikenas-Loven sujui täysin meikäläisen merkeissä ja Mikenas luovutti ollessaan 3%-% häviöllä. Ottelun oli määrä käsittää kuusi peliä. Syysturnauksessa vieraili vastaleivottu Suomen mestari E. Böök, joka yhdessä O. Pulkkisen kanssa jakoi 1. ja 2. palkinnon 7 pisteellä 9: sta mahdollisesta. 3. oli B. Rasmusson 6 ja 4. I. Rahm 5% p. Pääsiäisenä suoritettiin Tallinnassa uusintaottelu HYS-Kalev, mutta senkin meikäläiset voittivat 6-4. Vuosien vaihteessa pelattu 6. liittoturnaus muodostui Shakkiseuralle suureksi menestykseksi, valtasivathan sen edustajat kolme palkintoa viidestä ja loputkin palkintojensaajat olivat vanhoja seuran jäseniä. Tulokset: 1-3) R. Krogius, B. Rasmusson ja T. J. Vilen (HSK) 8 (l1:stä), 4) G. Loven 7, lisäksi O. Pulkkinen 5 (=6.-;-9.) ja I. Rahm 2% (=12.) amiraali G. von Schoultz täytti 60 vuotta, jolloin seura kutsui hänet kunniajäsenekseen. Vuosi sujui mestarien merkeissä, ei ulkomaisten eikä vieraiden kotimaistenkaan, vaan vihdoinkin seuran omien. 6. liittoturnauksen voittajakolmikko otteli mestarinarvosta tuloksena Krogius 3%, Rasmusson 2% ja Vilen 0 p. Ja kesäkuussa Krogius mestaruusottelussa E. Böökiä vastaan tuloksella + 6, -2, =2 sai nimiinsä Suomen mestaruuden. 7. liittoturnauksessa seuran voittokulku jatkui. Aisapari Krogius & Rasmusson jakoi palkinnon (8 p. l1:stä) ja G. Loven sekä V. P aio maa jakoivat 5. palkinnon 6% pisteellään. Ikäänkuin vastapainona O. Pulkkinen (4), I. Solin (3) ja Å. Ullner.(2) toimivat peränpitäjinä turnaustaulukossa. B. Rasmussonista seura sai suomalaisen mestarinsa, n:o kaupunkiottelussa Helsinki-Tallinna Helsingin shakkikodissa 1. helluntaipäivänä seuran panos (Rasmusson voitti Villardin ja Å. Ullner Brauerin ja Krogius teki tasapelin Seppiä vastaan) vaikutti huomattavasti Helsingin 7-5-voittoon. Kevätturnauksen voitti R. Krogius 8 p. saaden ensimmäisen kiinnityksen äskettäin manallemenneen prof. V. S j Ö s t r ö m i 11 arvokkaaseen Öljymaalaukseen. B. Rasmusson sai 7, K. E. Lagerstam ja V. Palomaa 6Y2 sekä B. Ström 5% pistettä.

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. tukuttain. SHAKKIMME SYYSSAAVUTUKSIA 1971

LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. tukuttain. SHAKKIMME SYYSSAAVUTUKSIA 1971 Saomen SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA I ;J:~1::~IJ:'J~:f ~ Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 44628 SHAKKIMME

Lisätiedot

,,----- I L ~ -----~-"\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2!

,,----- I L ~ -----~-\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2! _.~="~~----->~~..,\ 1952 ~ -----~-"\ I I L 2, Argentiina 3, Jugoslavia I 4, Tshekkoslovakia I 5, 6, 7, 8, Länsi"Saksa 9, 10, Israel 15. Kuuba 16. Englanti 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24.

Lisätiedot

TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT

TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT TOIMITTANUT JOUKO NIEMINEN JÄÄKENTTIEN KIITÄJÄT SUOMEN LUISTELULIITTO 1908 2010 JÄÄKENTTIEN kiitäjät välähdyksiä suomen Luisteluliiton 100-vuotistaipaleelta ISBN 978-952-93-0186-7 (sid.) ISBN 978-952-93-0187-4

Lisätiedot

Nro 2 2011. www.kirjeshakki.fi. 50. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI. Tässä numerossa mm.:

Nro 2 2011. www.kirjeshakki.fi. 50. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI. Tässä numerossa mm.: -- -- Nro 2 2011 50. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI Tässä numerossa mm.: 47 Pääkirjoitus 47 Vuosikokouskutsu 48 Kuukauden kynä 49 Unelma on täyttynyt 56 Suomalaisille shakkiystäville 58 Martti Kauppisesta

Lisätiedot

Nro 1 2004. Tässä numerossa: 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI

Nro 1 2004. Tässä numerossa: 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI - - Nro 1 2004 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI Tässä numerossa: 3 Vuosikokouskutsu 4 Kuukauden kynä 5 Pertti Lehikoinen tavoittelee maailmanmestaruutta 17 Sommitelmat 19 Kotimainen kilpailutoiminta

Lisätiedot

SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA

SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA 1929 1954 25-VUOTISKATSAUS KIRJOITTANUT TAPIO HORILA VAMMALA 1954 VAMMALAN KIRJAPAINO OY Alkusanat Saadessani tänään päätökseen tämän 25-vuotiskatsauksen kirjoitustyön haluan esittää

Lisätiedot

Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla

Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla Alkusanat Sain tehtäväkseni kirjoittaa seuran historiikin 1960-luvulta. Apunani oli tietysti seuran pöytäkirjat, mutta silloin tällöin käytän myös minä muotoa, seikoissa

Lisätiedot

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953)

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----. l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) äwl r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) I H A I( I( I Suomen mestari K a ari e 0 jan e n osallistuu 15. 3. 1953 alkaneeseen kansainväliseen Mar del Plaian suurturnaukseen. Ojanen matkusti

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA.

SUOMEN SHAKKI. SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA. SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA. Toimitus ja konttori: JYVÄSKYLÄ, Luonnetjärvi. Tilaushinta: ;' vsk. 50 mk, /2 vsk. 85 mk.- Ulkomaille

Lisätiedot

2 / 2011. Manfred Hafner. Pertti Lehikoinen, valkean siirto PERTTI LEHIKOISELLE KIRJESHAKIN MM-KULTAA! SUOMEN SHAKKI 1

2 / 2011. Manfred Hafner. Pertti Lehikoinen, valkean siirto PERTTI LEHIKOISELLE KIRJESHAKIN MM-KULTAA! SUOMEN SHAKKI 1 2 / 2011 SUOMEN SHAKKI Manfred Hafner Pertti Lehikoinen, valkean siirto PERTTI LEHIKOISELLE KIRJESHAKIN MM-KULTAA! SUOMEN SHAKKI 1 SUOMEN SHAKKI SISÄLLYS 2 / 2011 MM Pertti Lehikoinen s. 4 Matti Rantanen

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus...

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus... Suomfln ~_w.r ~1~~1~ Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki I SISÄLLYS: Massat yö... 27 Avausteoriaa.............................. 28 Havannan lopputulokset... 30 Helsingin kansainväl. turnaus... 31 Peliosasto................................

Lisätiedot

Junnuille menestystä maailmalla, sivut 4-7

Junnuille menestystä maailmalla, sivut 4-7 Junnuille menestystä maailmalla, sivut 4-7 2 Suomen Petanquelehti 2007 Pääkirjoitus Liittohallitus 2007 & 2008 Matkailu avartaa Taas kerran jouduin tekemään tämän lehden hieman vastahakoisesti, kun ketään

Lisätiedot

SMK 50 VUOTTA Torsten Hjorth

SMK 50 VUOTTA Torsten Hjorth SMK 50 VUOTTA Torsten Hjorth suomentanut Carl Henning julkaistu SMK:n vuosikirjassa 1980 Ensimmäiset veneet liikkuivat moottorin voimalla Suomessa vuonna 1900, ja jo neljä vuotta myöhemmin järjesti Nyländska

Lisätiedot

Kotikielen Seura 1876 1976 1

Kotikielen Seura 1876 1976 1 Kotikielen Seura 1876 1976 1 Heikki Paunonen I. Seuran toiminnan suuntaviivoja Seura perustetaan, taustaa Kotikielen Seuran ensimmäinen pöytäkirja 10:nneltä maaliskuuta 1976 kertoo seuran perustamisesta

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012 80 vuotta golfia Talissa Tali Golf 1 Syyskokous ja henkilövalinnat SYYSKOKOUS Jälleen on yksi golfkesä takana, on aika siirtää katse tulevaan. Menneen kauden tapahtumia

Lisätiedot

NÄKÖALA TSEKKIIN. Suomi Tšekki-seura ry:n julkaisu 1/2010

NÄKÖALA TSEKKIIN. Suomi Tšekki-seura ry:n julkaisu 1/2010 NÄKÖALA TSEKKIIN ˇ Suomi Tšekki-seura ry:n julkaisu 1/2010 SISÄLTÖ SUOMI TŠEKKI-SEURA RY Rapakivenkuja 3 00710 HELSINKI Puh. ja fax: (09) 389 5339 Kotisivut: www.suomi-tsekki-seura.fi Sähköposti: info@suomi-tsekki-seura.fi

Lisätiedot

S U O M E N C U R L I N G L E H T I 3 M A R R A S K U U 2 0 0 6. Lisää heitosta kysymyksiä kiveä heittävälle s. 20

S U O M E N C U R L I N G L E H T I 3 M A R R A S K U U 2 0 0 6. Lisää heitosta kysymyksiä kiveä heittävälle s. 20 S U O M E N C U R L I N G L E H T I 3 M A R R A S K U U 2 0 0 6 Lisää heitosta kysymyksiä kiveä heittävälle s. 20 P Ä Ä KI RJ OITUS Hel si ng is s ä 5. 1 1. 2 006 S U O M E N C U R L I N G L E H T I 3

Lisätiedot

JUHLAJULKAISU 1932 2012

JUHLAJULKAISU 1932 2012 JUHLAJULKAISU 1932 2012 2 Sisältö 3 Alkusanat Kari Leppänen 5 ToPo:n puheenjohtajat kautta aikojen Antero Väisänen 6 Seuramme historian valossa Antero Väisänen 16 Torpan Pojat 2032 Jouko Vuolle 18 Munkkiniemen

Lisätiedot

Porvoon Mieslaulajat60v.

Porvoon Mieslaulajat60v. Porvoon Mieslaulajat60v. Miesten Laulua 60 vuotta!!! Porvoon Mieslaulajat Ry 60v Juhlakonsertti 28.10.2006, klo 17.00 Linnankosken lukion juhlasalissa, Piispankatu 24-26, Porvoo Porvoon kaupungin puolesta

Lisätiedot

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78.

Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78. 63 Siirto 572,759:23 Agil- ja Matkakustannusta tili 8,687: 75 Puolueneuvoston tili 9,196:60 Poistojen tili 68,568:98 Pääomatili ' 52,112:78 Tulot: Smk. 711,325:34 Saksan hätääkärsivien avustustili 1,945:

Lisätiedot

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35

3/2009. Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 3/2009 Luottomiesten kevätretki s. 6-8 Toimintakertomus s. 10-12 Rahanpesulakia uudistettiin s. 34-35 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi K U S T A N T A J A Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy

Lisätiedot

Suomen Dartsliitto täyttää 30 vuotta

Suomen Dartsliitto täyttää 30 vuotta Suomen Dartsliitto täyttää 30 vuotta DARTS 3/2005 Kansikuva: Kexi Heinäharju kuuluu ehdottomasti suomalaisen dartsin aateliin. Kexin mietteistä ja urasta kerrotaan sivuilla 20-21. SUOMEN DARTSLIITTO Toimisto

Lisätiedot

S u o m e n c u r l i n g v ä e n p u o l u e e t o n ä ä n e n k a n n a t t a j a

S u o m e n c u r l i n g v ä e n p u o l u e e t o n ä ä n e n k a n n a t t a j a S u o m e n c u r l i n g v ä e n p u o l u e e t o n ä ä n e n k a n n a t t a j a S U O M E N C U R L I N G L E H T I H E I N Ä K U U 2 / 2 0 0 9 SENIORIT UUDESSA SEELANNISSA WMDCC2009 CURLING-GOLF P

Lisätiedot

SATAKUNTA VII KOTISEUTUTUTKIMUKSIA SATAKUNTALAINEN

SATAKUNTA VII KOTISEUTUTUTKIMUKSIA SATAKUNTALAINEN SATAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA VII J U L K A I S U T SATAKUNTALAINEN O S A K U N T A SATAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA VII JULKAISSUT SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA RAUMALLA 1929 RAUMAN KIRJATEOLLISUUS OY. SATAKUNTALAINEN

Lisätiedot

Matkalla huipulle Saara Nylanderin golfkesä oli napakymppi

Matkalla huipulle Saara Nylanderin golfkesä oli napakymppi Tawastin T UUL ET Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2010 Matkalla huipulle Saara Nylanderin golfkesä oli napakymppi Master Plan TPI: Golffarin fyysinen kartoitus Sisällys 2/2010 3 Pääkirjoitus 4 Kuuma kesä

Lisätiedot

SATAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA II. Julkaissut SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA

SATAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA II. Julkaissut SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA SATAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA II Julkaissut SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA S A T A K U N T A KOTISEUTUTUTKIMUKSIA II JULKAISSUT SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA TOINEN PAINOS VAMMALA, 1928 TYRVÄÄN KIRJAPAINO OY SISÄLLYS:

Lisätiedot

o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890.

o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890. o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890. Niilo Liakka. \-luistelo SUOMALAISEN OPPIKOULUTAISTELUN KIIVAIMMALTA KAUDELTA. Oulun suomalaisen yksityislyseon historia on lyhyt. Koulu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET 5 ESIPUHE 6 I ALKUAJAT 7 1. VARHAISHISTORIAA 7 SUOMI-SEURAN KEHITYSVAIHEITA 7 SOTA-AIKA 8 2.

SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET 5 ESIPUHE 6 I ALKUAJAT 7 1. VARHAISHISTORIAA 7 SUOMI-SEURAN KEHITYSVAIHEITA 7 SOTA-AIKA 8 2. SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET 5 ESIPUHE 6 I ALKUAJAT 7 1. VARHAISHISTORIAA 7 SUOMI-SEURAN KEHITYSVAIHEITA 7 SOTA-AIKA 8 2. 1950-LUKU 11 AJATUS OMASTA TALOSTA 11 HUVITOIMINTA 12 KRONIKKA SYDNEYN SUOMALAISEN

Lisätiedot