Päätös. Nro 32/2011/2 Dnro ESAVI/245/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Nro 32/2011/2 Dnro ESAVI/245/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2011/2 Dnro ESAVI/245/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Lemminkäinen Infra Oy:n Konalan asfalttiaseman toimintaa, Helsinki. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 :ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta. LUVAN HAKIJA Lemminkäinen Infra Oy PL Helsinki Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Konalan kiinteä asfalttiasema Betonitie 3/Paperitie, Helsinki Kiinteistöt: ja Kiinteistöjen omistaja: Helsingin kaupunki ASIAN VIREILLETULO Vaasan hallinto-oikeus palautti antamallaan päätöksellä nro 09/0411/3 Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksen No YS 1600, Uudenmaan ympäristökeskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Vaasan hallinto-oikeus toimitti antamansa päätöksen nro 09/0411/3, , perusteena olevat asiakirjat Uudenmaan ympäristökeskukselle. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9, Helsinki PL 115, Helsinki

2 2 VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Ympäristölupavirastot ja alueelliset ympäristökeskukset on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n 1 momentin mukaan ympäristölupavirastoissa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivalle aluehallintovirastolle. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 :n 2 momentin kohta 4) ja 3 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohdat 7 f) ja 13 f) Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös nro 09/0411/3 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetus 5 1 momentin kohta 13 g) TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT Helsingin kaupungin ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan 230 Lemminkäinen Infra Oy:n Konalan asfalttiaseman toiminnalle. Uudenmaan ympäristökeskus myönsi Lemminkäinen Infra Oy:n Konalan asfalttiasemalle ympäristöluvan No YS 1600/ kierrätysasfaltin hyödyntämiseen asfaltin valmistuksessa ja asfaltin tuotantomäärän lisäämiselle. Uudenmaan ympäristökeskuksen antoi päätöksen No YS 170/ ympäristölupapäätöksen No YS 1600/ täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta. Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksen nro 09/0411/3, jossa hallinto-oikeus kumosi Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman ympäristölupapäätöksen No YS 1600/ ja palautti asian uuteen käsittelyyn. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Asfalttiaseman alue on merkitty maakuntakaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä ja saanut lainvoiman Korkeimman hallintooikeuden antamalla päätöksellä taltionumero 1995) taajamatoimintojen alueeksi.

3 3 Helsingin yleiskaavassa 2002 (hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuuston ) asfalttiaseman alue on merkitty työpaikka-alueeksi (teollisuus/toimisto/satama). Aseman pohjois- ja itäpuoliset alueet ovat virkistysalueita. Lisäksi virkistysalueen pohjoispuolella on pientalovaltainen asumiseen tarkoitettu alue. Helsingin kaupungin asemakaava-alue nro sijaitsee asfalttiaseman eteläpuolella noin 100 metrin etäisyydellä. Kaavassa (hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa ) asfalttiasemaa lähinnä olevat alueet on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi (T). Helsingin kaupungin asemakaava-alue nro sijaitsee asfalttiaseman lounaispuolella noin 250 metrin etäisyydellä. Kaavassa (hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa ) asfalttiasemaa lähinnä olevat alueet on kaavoitettu asuntolatyyppisten asuinrakennusten korttelialueeksi (AKS), asuinrakennusten korttelialueeksi (A) ja suojaviheralueeksi (SV). Helsingin Honkasuon asemakaava-alue sijoittuu lähimmilleen noin 300 metrin etäisyydelle asfalttiasemasta koilliseen. Asemakaavaluonnoksessa asfalttiasemaa lähinnä olevat alueet on merkitty asuinpientalojen korttelialueiksi (AP ja AP1) ja lähivirkistysalueeksi (VL). Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Espoon eteläosien yleiskaavassa 2030 (hyväksytty Espoon kaupunginvaltuustossa ja saanut lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä taltionumero 159) asfalttiaseman länsipuolinen alue on merkitty pientalojen asuntoalueeksi (A3), tiiviiksi ja matalaksi asuntoalueeksi (A2) ja työpaikka-alueeksi (TP). Espoon Uusmäki pohjoinen, , asemakaavaluonnoksessa asfalttiaseman ja Vihdintien länsipuoleinen alue on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL) ja suojaviheralueeksi (EV). Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Luonnosvaiheen jälkeen Uusmäki pohjoinen -kaavoitushanke jaettiin kolmeen alueeseen. Asfalttiasemaa lähinnä olevan alueen kaavoitusta tullaan jatkamaan Espoo Uusvaara-nimisenä. Suunnittelussa avoinna olevia asioita ovat Kehä II:n linjaus, voimajohdon maakaapelointi ja katuyhteydet. Vantaan kaupungin yleiskaavassa 2007 (hyväksytty Vantaan kaupunginvaltuustossa ja saanut lainvoiman Korkeimman hallintooikeuden antamalla päätöksellä taltionumero 3487) asfalttiaseman pohjoispuolinen Vapaalan alue on merkitty työpaikka-alueeksi (TP) ja koillispuolinen alue julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) ja asuntoalueeksi (A1). Vantaan Vapaalan kaupunginosan asemakaava-alue Hämevaara 1 ja Rajatatorppa sijaitsee asfalttiasemasta noin 700 metriä pohjoiseen. Asemakaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä ) ja asemakaavan muutoksessa (vahvistettu ympäristöministeriössä ) asfalttiasemaa lähinnä olevat alueet on merkitty asuinrakennusten korttelialueeksi (A) ja

4 4 liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (KT-1). Vantaan Myyrmäen asemakaava-alue Myyrmäki 6 sijaitsee asfalttiasemasta noin 800 metriä koilliseen. Asemakaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä ) ja asemakaavan muutoksessa (hyväksytty Vantaan kaupunginvaltuustossa ) asfalttiasemaa lähinnä olevat alueet on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y), puistoalueeksi (P), sosiaalista toimintaa palvelevien laitosten tai asuintalojen korttelialueeksi (YSA), sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS), puistoksi (P), asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja asuntorakennusten korttelialueeksi (A 24 ). SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Sijainti Lähimmät häiriintyvät kohteet Asfalttiasema sijaitsee Helsingissä Konalan kaupunginosassa vuokrakiinteistöillä. Lemminkäinen Infra Oy:n vuokrasopimus on voimassa saakka. Helsingin kaupungin ja Espoon kaupungin raja on asfalttiaseman länsipuolella noin 250 metrin etäisyydellä. Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin raja sijoittuu asfalttiasemalta noin 350 metriä pohjoiseen. Eteläpohjoissuuntainen Vihdintie sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä asfalttiaseman länsipuolella. Asfalttiaseman länsipuolella noin 50 metrin etäisyydellä toimii HSY Jätehuollon Konalan Sorttiasema. Luoteessa noin 150 metrin etäisyydellä on Rudus Oy:n valmisbetoniasema sekä Lassila & Tikanoja Oyj:n rakennusjätteen siirtokuormausasema. Asfalttiaseman pohjoispuolella noin 50 metrin etäisyydellä sijaitsee Rudus Oy:n murskauslaitos. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella asfalttiasemalta noin metriä lounaaseen Lehtovuorenkadulla. Vantaan kaupungin alueella lähin asutus on Torpantiellä noin 700 metriä asfalttiasemalta luoteeseen ja Leiritiellä noin 800 metriä koilliseen. Espoon kaupungin puolella lähin asutus on noin 750 metrin etäisyydellä asfalttiasemasta lounaaseen. Lähin virkistysalue on asfalttiaseman itäpuolella noin 500 metrin etäisyydellä sijaitseva Malminkartanon täyttömäki. Malminkartano on tärkeä matelija- ja sammakkoeläinkohde. Asfalttiaseman pohjois- ja koillispuolella noin 400 metrin ja 650 metrin etäisyydellä asfalttiasemasta ovat linnustollisesti arvokkaat Honkasuon metsäalue ja Honkasuonniitty.

5 5 Ympäristön tila ja laatu Liikenne Luonnonsuojelualueet Asfalttiasemasta luoteeseen noin 2 kilometrin etäisyydellä on vuonna 2003 rauhoitettu Gubbmossenin räme. Rämeen pinta-ala on noin 18,5 hehtaaria. Lähin Natura alue on Espoon kaupungin puolella noin 5 kilometrin etäisyydellä asfalttiasemasta etelään sijaitseva Laajalahden lintuvesi (FI ). Alueen kokonaispinta-ala on noin 192 hehtaaria. Vesistön tila ja käyttökelpoisuus Ilman laatu Asfalttiaseman alueen itä- ja eteläpuoliset avo-ojien vedet purkautuvat lounaaseen ja edelleen Vihdintien itäpuolitse kaakkoon. Vedet päätyvät noin 1,9 kilometrin päässä Mätäjokeen ja edelleen lounaassa sijaitsevaan Iso- Huopalahteen. Purkureitin pituus asfalttiasemalta Iso-Huopalahteen on noin 5,7 kilometriä. Leviämismallilla lasketut hengitettävien hiukkasten PM 10 -pitoisuudet asfalttiaseman ympäristössä alittivat ilmalaadulle asetetun ohjearvon. Asfalttiaseman poistokaasusta mitatut typenoksidi- ja rikkidioksidipitoisuudet olivat matalat. Maaperän tila Alueen luonnontilainen maaperä on kallioista ja maalajiltaan moreenia. Pohjaveden tila Asfalttiasema ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella eikä vedenottamon suoja-alueella. Aseman lähiympäristössä ei ole kaivoja tai vedenottamoita. Lähin tärkeä pohjavesialue on koillisessa Vantaan kaupungin puolella noin 3 kilometrin etäisyydellä sijaitseva Kaivokselan ( ) I luokan pohjavesialue. Asfalttiasemalle liikennöidään Vihdintien ja Paperitien kautta. Tiet ovat asfaltoituja. Vihdintien arkipäivittäinen kokonaisliikennemäärä oli vuonna 2009 keskimäärin ajoneuvoa vuorokaudessa. Kuorma-autoliikenteen osuus oli noin 3 %.

6 6 Asfalttiaseman keskimääräinen raskaan liikenteen määrä on noin 60 ajoneuvoa/d. Henkilöajoneuvoliikenteen liikennesuorite on noin 10 ajoneuvoa/d. Asfalttiaseman kaiken liikenteen osuus Vihdintien kokonaisliikennemäärästä on noin 0,2 %. Aseman raskaan liikenteen osuus Vihdintien raskaan liikenteen liikennesuoritteesta on noin 3 %. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus Muutoshakemus Konalan kiinteä asfalttiasema on toiminut vuodesta 1970 lähtien. Nykyinen laitos otettiin käyttöön vuonna Kierrätysasfalttimurskeen käyttö asfalttimassan valmistuksessa aloitettiin vuonna Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan 230 mukainen asfalttimassan valmistusmäärä Konalan asfalttiasemalla oli keskimäärin tonnia ja enintään tonnia vuodessa. Vaasan hallinto-oikeus määräsi antamallaan päätöksellä nro 09/0411/3, että kumottua Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöstä No YS 1600/ on noudatettava siihen asti, kunnes asia on ratkaistu tai asiassa toisin määrätään. Ennen asian ratkaisemista asfaltin kokonaistuotanto saa olla korkeintaan t/a ja asemalla saa vastaanottaa ja käyttää kierrätysasfalttimursketta enintään t/a. Kierrätysasfalttimursketta saa olla varastossa kerralla enintään tonnia. Asfalttiasema on toiminnassa vuosittain 10 kuukautta. Asema toimii maaliskuusta joulukuuhun. Toimintaa harjoitetaan maanantaista perjantaihin klo Tämän lisäksi asfalttiasema on toiminnassa ympäri vuorokauden noin 10 päivänä vuodessa. Asfalttiaseman tuotantomäärä on keskimäärin t/d. Uusioasfaltin osuus tuotannosta on noin 2575 %. Uusioasfaltin valmistusmäärä riippuu raaka-aineen saatavuudesta. Nykyiseen Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan myöntämään ympäristölupaan haetaan seuraavia muutoksia: hyödyntää asfaltin valmistuksessa kiviaineksen ohella kierrätysasfalttimursketta enintään t/a nostaa asfaltin tuotanto keskimäärin t/a ja enimmillään t/a (keskimäärin 800 t/d ja enintään t/d).

7 7 Kenttärakenteet Asfalttiaseman piha-alue on asfaltoitu ja aidattu. Alueella on kaksi sadevesiviemärilinjaa. Kenttäalue on kallistettu kohti linjojen sadevesikaivoja. Kenttärakenteet ovat ylhäältä alaspäin lueteltuna seuraavat: asfaltti AB 20/100, 40 mm asfaltti ABK 32/140, 60 mm kalliomurske 020 mm, 300 mm muovikalvo, 1 mm soramurske 050 mm/032 mm, mm perusmaa (savi/siltti). Laitteistot ja koneet Polttoainesäiliöiden alue on myös rakennettu edellä kuvatulla rakenteella. Säiliöalueella on noin 15 cm korkeat reunakorokkeet. Korokkeiden rakennekerroksessa on myös muovikalvo. Säiliöalueen kallistukset on rakennettu kohti alueella sijaitsevaa sadevesikaivoa. Asfalttiasemalaitteistoon kuuluvat: kylmäsyöttöjärjestelmä kuumennusosasto savukaasun ja tornin imupölyn suodatinsysteemi sekoitustorni täytejauheen syöttösysteemi valmiin asfalttimassan varastosiilot bitumin syöttölaitteisto valvomo sähkökeskus. Kierrätysasfalttimurskeen käsittelylaitteistoon kuuluvat: kylmäsyöttösiilo kaksi hihnakuljetinta pystykuuppaketjukuljetin kuumennusrumpu kuuman asfalttimurskeen varastointi- ja punnitussiilot ruuvikuljetin kierrätysasfaltin savukaasupuhallin. Kaikki asfaltin valmistusprosessin raaka-aineet kuljetetaan koteloiduilla tai umpinaisilla siirtoreiteillä. Valmiin asfalttimassan varastosiilot ovat umpinaisia. Siilot on varustettu pohjaluukuilla sekä automaattisesti toimivilla kansiluukuilla. Asemalla on käytössä yksi pyöräkuormaaja.

8 8 Raaka-aineet Asfaltin valmistuksessa käytetään materiaaleja seuraavasti: Materiaali Keskimäärin t/a Enintään t/a Bitumi Lentotuhka Selluloosakuitu Kalkkifilleri Kierrätysasfalttimurske Kiviaines Asfalttimurskeen käyttö korvaa osittain kiviaineksen, lentotuhkan ja bitumin käyttöä. Määrät ovat laskennallisia eikä niissä ole huomioitu asfalttimurskeen hyödyntämistä. Kierrätysasfalttimurske on peräisin piha- ja katutyökohteiden asfaltin poistoista. Vastaanotettavan murskeen laatu tarkastetaan. Asfaltin valmistukseen sopimattomia kuormia ei vastaanoteta. Kiviainesta tai kierrätysasfalttia ei murskata asfalttiasemalla. Raaka-aineet tuodaan alueelle kuormaautoilla valmiiksi murskattuina. Asfalttiasemalla on 9-osainen varastokatos. Yhden osion varastointikapasiteetti on 400 t ja kaikki osiot ovat samankokoisia. Kaksi osiota on varattu kierrätysasfalttimurskeen varastointiin. Lisäksi asfalttiasemalla on 2- osainen betoniseinäelementeillä reunustettu katoton varastolaari. Laarivaraston kapasiteetti on 400 t ja 400 t. Laarissa varastoidaan karkeaa kiviainesta. Varastokatoksessa ja -laarissa varastoidaan kerrallaan yhteensä enintään t kiviainesta ja 800 t kierrätysasfalttimursketta. Määrä vastaa viikon tuotannon tarvetta. Bitumia varastoidaan kahdessa 100 m 3 :n lämpöeristetyssä terässäiliössä. Säiliöt on perustettu yhtenäisen betonilaatan päällä. Säiliöitä ympäröivä alue on päällystetty asfaltilla. Bitumin maksimikertavarastointimäärä on 200 m 3. Lentotuhkaa tai kalkkifilleriä varastoidaan umpisiiloissa. Siilot ovat kooltaan 50 m 3 ja 70 m 3. Selluloosakuitua varastoidaan säkeissä piha-alueelle sijoitetuilla kuormalavoilla. Lavat on peitetty suojamuovilla.

9 9 Raaka-aineita käytettiin vuosina seuraavasti: Tuotanto Käytetty aine Määrät t/a Bitumi Lentotuhka Selluloosakuitu Kalkkifilleri Kierrätysasfaltti Kiviaines Asfaltin valmistusprosessi on tietokoneohjattu. Operaattori syöttää tietokoneelle valmistusparametrit. Parametreja ovat esimerkiksi valmistettavan asfaltin määrä, käytettävät varasto- ja kylmäsyöttösiilot, syöttöresepti, asfalttimassan tuoteresepti, massan tavoitelämpötila ja tuotantoteho. Asfaltin valmistustoimintaa seurataan ja virheilmoitukset ilmoitetaan monitoreilla. Murskattu kiviaines siirretään pyöräkuormaajalla kylmäsyöttösiiloon. Siilosta kiviaines kuljetetaan koteloidulla hihnakuljettimella kuivaus-rumpuun. Rummussa kiviaines kuumennetaan ºC:n lämpöiseksi. Kuumennettu kiviaines siirretään umpinaisella kuuppaketjukuljettimella seulontalaitteistolle. Laitteistossa kiviaines seulotaan 06 mm, 610 mm, 1014 mm, 1422 mm ja 2335 mm fraktioihin ja välivarastoidaan kuumalajikesiiloissa. Asfalttimurske tuodaan pyöräkuormaajalla kylmäsyöttösiiloon. Siilosta murske kuljetetaan kahdella peräkkäisellä hihnakuljettimella ja kuuppahihnakuljettimella kuivausrumpuun. Jälkimmäinen hihnakuljetin on varustettu vaa'alla. Kuljettimet ovat koteloituja. Rummussa asfalttimurske kuumennetaan 150 ºC:n lämpöiseksi. Rummusta kuumennettu murske puretaan varastosiiloon. Varastosiilosta murske pudotetaan alla olevaan punnitussiiloon. Punnittu murskeannos puretaan alla olevaan ruuvikuljettimeen. Kuljetin siirtää murskeen sekoittimeen. Siilot ja ruuvikuljetin ovat umpinaisia, lämpöeristettyjä ja varustettu lämmitysvastuksilla. Siiloissa on myös punnitusanturit. Sekoittimessa asfalttimassa valmistetaan sekoittamalla kuumennettuun kivi- ja/tai asfalttimurskeeseen bitumia sekä täyteaineeksi kivipölyä, selluloosakuitua, lentotuhkaa ja kalkkifilleriä. Asfalttimassan sekoittajan alapuolella kulkee kiskorata. Valmis asfalttimassa pudotetaan sekoittajasta radalla liikkuvaan pyörälliseen avovaunuun. Vaunun tilavuus on kaksi sekoitusannosta. Täytetty vaunu siirtyy valitun varastosiilon kohdalle ja purkaa asfalttimassan pohjaluukun kautta siiloon. Siilo on varustettu automaattisesti toimivilla kansiluukuilla. Vaunurata on kokonaan asfalttiaseman verhouksen sisäpuolella. Ratatila on varustettu huuvaimurilla. Kerätyt huurut puhalletaan poltettavaksi asfalttiaseman rummussa. Varastosiilosta asfalttimassa pudotetaan pohjaluukun kautta kuorma-auton lavalle.

10 10 Polttoaineet ja kemikaalit Vedenhankinta Aseman asfaltin tuotantomäärät olivat vuosina : Asfalttityyppi Määrät t/a Puhdas asfaltti Uusioasfaltti Polttoöljy Polttoöljysäiliöiden sijoitusalue on asfaltoitu. Säiliöalue on varustettu reunakorokkeilla. Asfalttiasemalla käytetään lämmityspolttoaineena kevyttä polttoöljyä. Polttoöljy varastoidaan 70 m 3 :n kaksoisvaipallisessa säiliössä. Polttoöljyn kulutus on enimmillään tonnia vuodessa. Työkoneiden käyttämä polttoöljy on varastoituna 10 m 3 :n kaksoisvaipallisessa säiliössä. Jakelupumppu ja tankkauspistooli on sijoitettu säiliön päälle kiinteästi asennettuun lukittavaan kaappiin. Kaapin pohjalla on valumaallas. Molemmat säiliöt on varustettu sähköisellä ylitäytönestimellä. Säiliöiden pumpuissa on sähkönsyötön katkaiseva kytkin. Säiliöiden varusteena on myös sähkölämmitys. Lisäksi polttoaineen siirtoputkisto on lämpösaatettu. Aseman polttoöljyn kulutus oli vuosina : Kulutuskohde Määrät l/a Lämmitys Työkoneet Muut öljytuotteet Asfalttiasemalla käytettävät öljytuotteet säilytetään valuma-altaallisessa kontissa. Asemalla varastoidaan kerrallaan enintään 30 litraa moottoriöljyä, 30 litraa hydrauliikkaöljyä, 100 litraa vaihdelaatikkoöljyä, 20 litraa kompressoriöljyä ja 20 kg vaseliinia. Työkoneet huolletaan asfaltoidulla piha-alueella. Huollot tehdään suojakaukalon päällä. Käyttövesi otetaan Helsingin kaupungin vesijohtoverkosta. Vettä käytetään alle 1 m 3 vuorokaudessa.

11 11 Energian käyttö Asfalttiasemalla käytetään sähköä polttoainesäiliöiden ja siirtoputkien esilämmitykseen. Lämmityksellä alennetaan käytettävän polttoöljyn viskositeetti ja estetään öljyn parafinoituminen. Lämmitys parantaa siten polttimen hyötysuhdetta. Useat moottorit, erityisesti isot sähkömoottorit, on varustettu pehmokäynnistin- ja taajuusmuuttajaohjauksella. Tämä pienentää moottoreiden vaatimaa käynnistysenergiaa, parantaa säädettävyyttä ja optimoi käyntitehoa sekä vähentää energiankulutusta. Sähkönsyötön mittauskeskukseen on asennettu loistehon kompensointiparisto. Paristolla saadaan eliminoitua kaikkien induktiivista kuormitusta aiheuttavien laitteiden synnyttämä loisteho ja siten pienennettyä energiankulutusta. Kierrätysasfalttimurskeen käyttö asfalttimassan raaka-aineena ei lisää energiankulutusta. Liikenteen energiankulutusta pyritään tehostamaan siten, että kierrätysasfalttimursketta tuodaan alueelle mahdollisimman paljon paluukuormissa. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Nykyinen kokonaan uusittu asfalttiasema on otettu käyttöön vuonna Kiviaineksen kuivausrummun pölysuodatin on uusittu vuonna Asfalttiasema on bitumi- ja polttoainesäiliöitä sekä kiviaineksen syöttölaitteita lukuun ottamatta verhoiltu poimuteräslevyillä. Ylhäällä sijaitseva seulalaitteisto on myös eristevilloitettu. Elevaattoreiden kuuppien kiinnitysalustana ja voimansiirtokomponentteina käytetään kumihihnoja. Hihnaratkaisulla vähennetään melun syntymistä. Kaikki jauhemaisten raaka-aineiden varastosiilot ovat suljettuja ja umpinaisia sekä huohotinsuodattimilla varustettuja. Raaka-aineiden kuljetus- ja siirtoväylät ovat umpinaisia tai koteloituja. Useat sähkömoottorit on varustettu pehmokäynnistin- tai taajuusmuuttujaohjauksella. Ohjausjärjestelmällä pienennetään energiankulutusta. Lisäksi asemalle on asennettu loistehon kompensointiparisto. Polttoainesäiliöiden lämmitysjärjestelmällä alennetaan öljyn viskositeettia ja parannetaan polttimen hyötysuhdetta. Polttimen öljysuuttimen ja imukanavan rakenteilla sekä polttimen toiminnan tietokoneohjauksella vaikutetaan CO 2 - ja NO x -päästöihin. Asfalttiaseman toiminnassa noudatetaan Lemminkäinen Infra Oy:lle myönnettyä ISO 9002 laatujärjestelmää, ISO ympäristö-järjestelmää ja OHSAS työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää.

12 12 Laitteistoja huolletaan säännöllisesti. Huoltotoimenpiteiden yhteydessä laitteistoja uusitaan tarvittaessa. Laitteistojen uusimisessa otetaan huomioon tekniikan kehittyminen. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin Hulevedet Hulevedet kootaan piha-alueilta sadevesikaivoihin. Kaivoista vedet johdetaan viemäriputkilla itä- ja eteläpuolisiin avo-ojiin. Kiviainesvaraston kattosadevedet johdetaan rännien ja viemäriputkien kautta eteläpuoliseen avoojaan. Bitumi- ja polttoöljysäiliöiden kenttäaluetta käytetään myös koneiden pesupaikkana. Kenttäalue on varustettu hiekanerotuskaivolla. Kaivosta vedet johdetaan itäreunan ojan varrella sijaitsevaan II luokan öljynerottimeen. Erottimen tilavuus on 1,08 m 3 ja öljyn varastotilavuus 0,55 m 3. Kaivo on varustettu sulkuventtiilillä. Kaivosta vedet puretaan viereiseen avo-ojaan. Öljynerotuskaivo on varustettu hälyttimellä. Häiriötilanteesta välittyy ilmoitus vartiointiliikkeelle. Kaivon hälytin on myös varustettu vilkkuvalolla. Valo on sijoitettu sosiaalitilan ulkoseinään. Jätevedet Henkilökunnan sosiaalitilojen WC-jätevedet kerätään 10 m 3 :n umpisäiliöön. Säiliö on varustettu hälyttimellä. Säiliö tyhjennetään imuautolla kerran vuodessa. Lietemäärä on kerrallaan noin 2 m 3. Liete toimitetaan jätteenkäsittelylaitokselle. Sosiaalitilojen muut jätevedet käsitellään maasuodatuksella. Jätevedet johdetaan saostussäiliön ja suodatuskentän kautta asfalttiaseman itäpuoliseen avo-ojaan. Saostussäiliö on 3-kammioinen ja sen käyttökapasiteetti on l/d. Päästöt ilmaan Poistokaasut Asfalttimassan valmistuksessa ei synny jätevesiä. Yleistä Asfalttiaseman savupiipun korkeus on 32,9 metriä. Viimeisimmät poistokaasujen päästömittaukset on tehty vuosina 2007 ja Päästöpitoisuudet on esitetty redusoituna 17 %:n happipitoisuuteen.

13 13 Vuoden 2009 mittaustulokset on esitetty "Konalan asfalttiaseman päästöjen mittaus Insinööritoimisto AX-LVI Oy "- ja "Konalan asfalttiaseman hiukkaspäästöjen uusintamittaus Insinööritoimisto AX-LVI Oy "-raporteissa. Normaaliasfaltin valmistuksen päästömittaukset Vuoden 2007 mittauksessa poistokaasun hiukkaspitoisuus oli 25 mg/m 3 (n). Mittauksen aikana tuotanto oli 270 t/h. Vuonna 2009 poistokaasujen päästömittaustulokset (17 % O 2 ) olivat seuraavat: Aine Pitoisuus mg/m 3 (n) Pitoisuus mg/m 3 (n) uusintamittaus Hiukkaset 62,9 20,0 NO X 42,3 Rikkidioksidi 3 Varsinaisen mittauksen aikainen tuotantomäärä ei ole tiedossa. Uusintamittauksen aikana normaaliasfaltin tuotanto oli 100 t/h. Uusioasfaltin valmistuksen päästömittaukset Vuonna 2009 poistokaasujen päästömittaustulokset (17 % O 2 ) olivat seuraavat: Aine Pitoisuus mg/m 3 (n) Pitoisuus mg/m 3 (n) uusintamittaus Hiukkaset 64,6 22,7 NO X 37,5 Rikkidioksidi 10,5 Kierrätysasfaltin tuotanto oli varsinaisen mittauksen aikana 85 t/h ja uusintamittauksen aikana 150 t/h. Hiukkasten, rikkidioksidin ja typen oksidin vuosipäästöt Normaaliasfaltin valmistus: Päästö Vuosi 2007 (t/a) Vuosi 2009 (t/a) Vuosi 2009 (t/a) Uusintamittaus Hiukkaset 1,5 0,6 0,2 CO SO 2 1,4 0,0 NO x 5,0 0,4

14 14 Hiukkaset Kierrätysasfaltin valmistus: Päästö Vuosi 2007 (t/a) Vuosi 2009 (t/a) Vuosi 2009 (t/a) Uusintamittaus Hiukkaset 4,2 1,9 CO SO 2 0,7 NO x 2,5 Bentseeni 0,4 Butaanit 1,1 Tolueenit 0,1 muut VOCyhdisteet 2,3 Päästöjen vähentäminen Kiviaineksen kuivausrummun öljypolttimen suuttimen öljyn sumutuskykyä tehostetaan jatkuvalla 4 barin paineilmapuhalluksella. Menettelyllä saavutetaan mahdollisimman pieni polttoöljyn pisarakoko ja hyötysuhteeltaan tehokas palaminen ja vähäinen CO-päästö. Polttimen toiminta on tietokoneohjattu. Ohjauksella monitoroidaan palamisilman ja polttoöljyn keskinäistä seossuhdetta ja pyritään stökiömetriseen palamiseen. Tällöin saavutetaan optimaalinen CO 2 -päästö ja minimaalinen NO x -päästö. Kierrätysasfalttimurskeen kuumennusrummun poistokaasut johdetaan kiviainesmurskeen kuivausrummun polttimen palamisilman joukkoon. Näin varmistetaan kierrätysasfalttimurskeen kuumennusrummussa muodostuneiden PAH-yhdisteiden tehokas jälkipoltto. Kuivausrummun poistokaasut johdetaan rummun sisällä olevan kiviainesverhon läpi, joka adsorboi poistokaasuista jäännöspienhiukkasia. Nämä kapseloituvat myöhemmin prosessissa asfaltin sisään. Kierrätysasfalttimurskeen kuumennusrumpua käytetään vain silloin, kun kuivausrummun poltin on päällä ja kun rumpuun syötetään kiviaineksia. Päästöt Asfalttiaseman enimmäishiukkaspäästö on noin 3 t/a. Tuotantomäärän nostaminen ei kohota merkittävästi hiukkaspäästöä ympäristöön. Piha-alueella avokasoissa varastoitavasta kierrätysasfalttimurskeesta saattaa aiheutua pölyvaikutuksia.

15 15 Hiukkaspäästöjen leviämismalliselvitys Hiukkaspäästöjen leviäminen on mallinnettu vuonna Mallinnuksesta on tehty "Haju- ja hiukkaspäästöjen leviämisselvitys. Insinööritoimisto AX- LVI Oy "-selvitys. Asfalttiaseman savukaasujen hiukkaspäästöt mallinnettiin Austal leviämismallilla. Malli käyttää laskennassa Lagrange-hiukkasmallia. Laskelma tehtiin kierrätysasfaltin hiukkaspäästöarvoilla. Hiukkaskokojakaumaa ei selvitetty. Laskettujen hiukkaspitoisuuksien vertailuarvona käytettiin ilmanlaadun PM 10 ohjearvoa 70 µg/m 3. Lasketut hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) vuorokausiarvot asfalttiaseman lähiympäristössä olivat korkeimmillaan noin 4 µg/m 3. Päästöjen vähentäminen Päästöjen estämisessä olennaista on huolehtia pölysuodattimen ja kotelointien kunnosta. Asfalttiaseman verhoilussa käytetyt poimuteräslevyt estävät tehokkaasti pölyn leviämistä ympäristöön. Kiviaineksen kuivausrummun pölysuodatin on uusittu vuonna Suodatin on Amomatic PS tekstiilisuodatin. Suodattimen suodatuselementteinä ovat korkeita lämpötiloja (260 ºC) kestävät tekstiilikangaspussit, joiden yhteenlaskettu vaippapinta-ala on m 2. Kankaan tiiveys on n. 410 g/m 2. Tällä tiiveydellä saavutetaan poistokaasujen maksimaalisella virtausnopeudella kivipölyn alle 50 mg/m 3 (n) läpäisyarvo. Suodatuselementtien puhdistusmenetelmä on alipaineinen vastavirtausjärjestelmä. Suodattimen automaattinen puhdistus käynnistyy paine-eromittauksen perusteella. Varastokasoja kastellaan tarvittaessa. Tarvittaessa piha-aluetta kastellaan ja harjataan pyöräkuormaajan harjalaitteella. Haju Hajuselvitys Hajupaneelilla määritetyt savukaasun hajupitoisuudet olivat: kierrätysasfaltin valmistus 240 HY/m 3 (n) normaaliasfaltin valmistus 750 HY/m 3 (n). Savukaasujen mitattu tilavuusvirta molempien asfalttilaatujen valmistuksessa oli 11,912,6 m 3 (n)/s. Tuotantoajan hajupäästö kierrätysasfaltin valmistuksessa oli HY/s ja normaaliasfaltin valmistuksessa HY/s.

16 16 Bitumihuurut Hajumallinnus Hajupäästöjen leviäminen on mallinnettu vuonna Mallinnuksesta on tehty "Haju- ja hiukkaspäästöjen leviämisselvitys. Insinööritoimisto AX-LVI Oy "-selvitys. Asfalttiaseman hajupäästöt mallinnettiin Austal leviämismallilla. Mallissa tulokset ilmoitetaan hajufrekvensseinä. Hajufrekvenssi tarkoittaa niiden tuntien prosentuaalista osuutta vuoden tunneista, joina pitoisuus on ylittänyt tarkasteltavan yhdisteen hajukynnyksen. Malli vertaa laskettuja hajupitoisuuksia kynnysarvoon 0,25 HY/m 3. Jos kynnysarvo ylittyy, tulkitsee malli lasketun pitoisuuden hajukynnyksen ylitykseksi, ja laskettu arvo huomioidaan tuloksissa esitettävänä hajutuntina. Saksassa käytetyn ohjearvon mukaan asuin- ja haja-asutusalueella saa esiintyä hajua enintään 10 % vuoden kokonaistunneista. Suomalaisen julkaisun mukaan ohjearvona voisi käyttää hajufrekvenssiarvoja 39 % kokonaisajasta. Mallinnustulosten mukaan asfalttiasemalta ei aiheudu hajuhaittoja lähiympäristöön. Vuotuisten hajutuntien määrä on alle annettujen suositusten. Hajapäästöt Asfalttiaseman hajun hajapäästöistä on tehty "Lausunto Konalan asfalttiaseman hajapäästöistä ja melusta. Insinööritoimisto AX-LVI Oy "-selvitys. Hajun hajapäästöjä voi aiheutua, kun valmis asfaltti puretaan kuormaauton lavalle. Hajapäästöjä ympäristöön on arvioitu leviämismallilaskelmalla. Laskelmassa hajupitoisuutena käytettiin normaaliasfaltin valmistuksessa mitattua arvoa ja arvioitiin hajun kestoa 250 metrin etäisyydellä sijaitsevalla asuinalueella. Laskelmien mukaan hajua esiintyy hetkellisesti. Tuulitilasto huomioituna hajua esiintyy 1,4 % vuoden kokonaistunneista. Viitteellinen ohjearvo ei ylity. Hajun esiintyminen on hetkellistä. Tuotantomäärän lisäämisestä ei ole käytännön merkitystä piipusta savukaasujen mukana vapautuvan hajun määrään. Prosessista voi vapautua hajua häiriötilanteessa. Varastosiilojen yhteydessä on useilla huuvakeräimillä varustettu imuri. Keräimistä bitumihuurut puhalletaan poltettavaksi kuivausrummun polttimen palamisilman joukkoon. Vähäisiä bitumihuuruja vapautuu myös, kun asfalttimassa puretaan varastosiilosta kuorma-auton lavalle.

17 17 Melu ja tärinä Melupäästöt Asfalttiaseman melulähteitä ovat elevaattorin ala- ja yläosat, rakennuksen päällä oleva seulakoneisto, kiviaineksen kuivausrumpu ja kuivausrummun poltin. Melua aiheuttavat myös raaka-aineiden ja valmiin asfaltin kuormaautokuljetukset sekä kiviaineksen ja asfalttimurskeen siirrot pyöräkuormaajalla. Impulssimaisen melupiikin voi aiheuttaa kauhan iskeytyminen raakaaineen syöttösuppiloon tai maahan. Melumallinnukset Melupäästöjen leviämisen vuoden 2009 mallinnuksesta on tehty "Konalan asfalttiaseman ympäristömeluselvitys. Insinööritoimisto AX-LVI Oy "-selvitys. Vuoden 2003 mallinnustulokset on kirjattu ympäristölupahakemukseen. Vuonna 2003 laaditun ympäristömelumallinnuksen mukaan toiminnasta aiheutuva päiväajan keskiäänitaso (L Aeq ) on Lehtovuorenkadulla alle 45 db ja Honkasuon virkistysalueella alle 46 db. Yöajan meluisimman tunnin keskiäänitaso (L Aeq, 1 h ) on Lehtovuorenkadulla 48 db ja Honkasuon virkistysalueella alle 49 db. Vuonna 2009 laaditun ympäristömelumallinnuksen mukaan toiminnasta aiheutuva päiväajan keskiäänitaso (L Aeq ) on Lehtovuorenkadulla alle 45 db ja Honkasuon virkistysalueella alle 47 db. Yöajan meluisimman tunnin keskiäänitaso (L Aeq, 1 h ) on Lehtovuorenkadulla alle 45 db ja Honkasuon virkistysalueella alle 50 db. Lehtovuorenkadun asfalttiaseman puoleisella piha-alueella keskiäänitasot (L Aeq ) ovat päiväaikana enimmillään 49 db ja yöaikana 51 db. Päästöjen vähentäminen Asfalttiasema-alue on lähes kokonaan verhoiltu poimuteräslevyillä, mikä vähentää ympäristöön leviävää melua. Lisäksi seulakoneiston ympärillä on äänieristys ja kiviaineksen kuivausrummun polttimen palamisilmapuhaltimen imukanava on erikoismuotoiltu ja äänieristetty. Raakaaineiden siirroissa käytettävien elevaattoreiden kuuppien kiinnitysalustana ja voimansiirtokomponenttina käytetään kumihihnoja. Kierrätysasfalttimurskeen käyttöönotolla ei arvioida olevan vaikutusta toiminnasta aiheutuvaan melutasoon. Ajoneuvojen peruutusvaroitussummereilla ei ole merkittävää vaikutusta kokonaismeluun.

18 18 Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Toiminnassa syntyneet kierrätettävät ja tavanomaiset jätteet: Jätelaji Asfalttijäte ( ) Puujäte ( ) Metallijäte ( ) Sekajäte ( ) Määrät t/a Asfalttijäte varastoidaan piha-alueella avokasoissa. Jäte toimitetaan kahden viikon välein Lemminkäinen Infra Oy:n Vantaan Seutulan murskaamolle. Jäte käytetään uusioasfaltin raaka-aineena. Puujäte on pääosin kuormalavoja. Lavat varastoidaan piha-alueella nipuissa. Jäte kuljetetaan puujätteen uusioenergialaitokselle noin kahden kuukauden välein. Metallijäte varastoidaan 1 m 3 :n keräysastiaan. Korjauksissa syntyvät ja muun toiminnan määrällisesti isot metallijäte-erät kootaan siirtolavalle. Astia toimitetaan kahdesti vuodessa ja lava kuukauden kuluessa korjaustoiminnan päättymisestä metallijätteen kierrätysyritykselle. Yhdyskuntajäte kerätään kahteen 600 litran kannelliseen keräysastiaan. Astiat tyhjennetään kahden viikon välein. Sekajäte varastoidaan siirtolavalla. Jätteet toimitetaan Ämmässuon kaatopaikalle noin kahden kuukauden välein. Kiviaineksen kuumennuksessa syntyvä ja suodattimella erotettu kivipöly johdetaan täytejauhesiiloon ja käytetään asfalttimassan täyteaineena. Toiminnassa syntyneet ongelmajätteet: Jätelaji Jäteöljy ( *) Loisteputket ( *) Akut ja paristot ( *) Määrät ,3 t/a 0,3 t/a 0,15 t/a 0,15 t/a - 4 kpl - 6 kpl 1 kpl - 7 kpl 5 kpl

19 19 Jäteöljy varastoidaan umpinaisissa pienastioissa, jotka on sijoitettu valuma-altaaseen teräskonttiin. Öljyn varastointiaika on noin yksi kuukausi. Öljy toimitetaan Lemminkäinen Infra Oy:n keskusvarastolle Tuusulan Sammonmäkeen. Varastolta jätteet kuljetetaan edelleen Ekokem Oy Ab:lle. Loisteputket, akut ja paristot varastoidaan omissa pienkeräysastioissa. Jätteet toimitetaan ongelmajätteen keräyspisteeseen kerran vuodessa. Öljynerottimeen ei ole kertynyt öljyjätettä koko toiminnan aikana. Ongelmajätteiden kuljetuksesta tehdään siirtoasiakirja. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Asfalttiaseman piha-alue on päällystetty. Bitumi- ja polttoainesäiliöt on varustettu suojausrakenteilla. Kierrätysasfalttimurske varastoidaan katoksessa. Murskeesta ei liukene haitta-aineita ympäristöön. Toiminnan muutoksen vaikutukset päästöihin Kierrätysasfalttimurskeen käyttö asfaltin raaka-aineena ei lisää asfalttiaseman toiminnasta aiheutuvia päästöjä. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Yleinen viihtyvyys ja ihmisten terveys Asfalttiaseman alue on aidattu ja laitteisto on lähes kokonaan verhoiltu poimuteräslevyillä. Verhoiltu julkisivukuva on esteettinen kaupunkiympäristössä. Levyverhoilu vähentää toiminnasta aiheutuvaa meluhaittaa ja estää laitoksesta mahdollisesti muodostuvan pölyn leviämistä ympäristöön. Asfalttiasemaa lähinnä oleva asutus sijaitsee noin 250 metrin etäisyydellä. Meluselvityksen mukaan asfalttiaseman melutaso jää asuinalueella alle 48 db:n. Koska asemalla on meluntorjunta- ja suojausrakenteet, ei asfalttiaseman toiminnalla arvioida olevan merkittävää vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Luonnonsuojeluarvot ja rakennettu ympäristö Lähimmät luonnonsuojelu- ja Natura alueet sijaitsevat lähimmillään 1,5 kilometrin etäisyydellä asfalttiasemalta. Aseman toiminnalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta luontoon eikä luonnonsuojeluarvoihin. Asfalttiasema on toiminut nykyisellä paikallaan vuodesta 1970 lähtien. Alueella ei ole muita käyttötarkoitusvarauksia. Asfalttiaseman toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia rakennettuun ympäristöön.

20 20 Ilma Asfalttiaseman poistokaasujen typen oksidien ja hiukkaspäästöjen ei arvioida erottuvan ympäristön muusta kuormituksesta tai vaikutus on vähäistä, kun otetaan huomioon aseman sijainti. Rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet, kun käytettävissä on aiempaa puhtaampia polttoaineita ja parempaa poistokaasujen puhdistustekniikkaa. Muu ympäristö Toiminnalla ei arvioida olevan vesistö-, maaperä- eikä pohjavesivaikutuksia. Kun otetaan huomioon asfalttiaseman sijainti työpaikka-alueella ja vilkasliikenteisen Vihdintien vieressä, ei toiminnan aiheuttama melu erotu ympäristön muusta melusta tai melun vaikutus on vähäinen. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Riskiarviointi Asfalttiaseman toimintaan liittyviä riskejä ovat mahdolliset häiriötilanteet prosessissa, öljynerotuskaivon tukkeutuminen, tulipalot ja ilkivalta. Toimet onnettomuuksien estämiseksi Toiminnassa noudatetaan Lemminkäinen Infra Oy:n päällystystoiminnalle myönnettyjä ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuus- ja laatujärjestelmiä. Prosessinohjauksessa ja valvonnassa käytetään tietokoneohjattua logiikkaa. Prosessin seuranta on jatkuvatoimista. Mahdollisessa häiriötilanteessa tietokone pysäyttää prosessin automaattisesti ja antaa virhehälytyksen. Polttoöljysäiliöalueella on hulevesien öljynerotinjärjestelmä. Säiliöalueella on jauhesammuttimia ja imeytyspurua. Toimet onnettomuus- ja häiriötilanteissa Mahdollisessa tulipalo- tai muussa onnettomuustilanteesta ilmoitetaan viipymättä pelastuslaitokselle. Lähin paloasema sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä asfalttiasemalta. Pelastushenkilökunta on tarvittaessa paikalla noin viidessä minuutissa. TARKKAILU Käyttötarkkailu Pölysuodattimen suodatuselementit tarkastetaan kerran kuukaudessa ja uusitaan tarvittaessa.

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Päätös. Kiviaineksen murskauslaitos Varpukalliontie 4, Viinikkala, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: Oy KWH Freeze Ab

Päätös. Kiviaineksen murskauslaitos Varpukalliontie 4, Viinikkala, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: Oy KWH Freeze Ab Etelä-Suomi Päätös Nro 161/2013/1 Dnro ESAVI/325/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2013 ASIA Päätös Maanrakennus Katupojat Oy:n Viinikan kiviainesmurskaustoimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 2522/11.01.00/2014 74 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kaupunginkallion lämpökeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistushakemuksesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) 621 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Tmi Osa- Tattiksen ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/555/04.2010) HEL 2014-004885 T 11 01 00 00 Lausunto

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 40/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/89/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 40/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/89/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 40/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/89/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2014 ASIA HAKIJA SCA Tissue Finland Oy: n Nokian paperitehtaan höyrykattilalaitoksen ympäristölupa ja

Lisätiedot

Päätös Nro 54/2011/2 Dnro ESAVI/49/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 21.2.2011.

Päätös Nro 54/2011/2 Dnro ESAVI/49/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 21.2.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2011/2 Dnro ESAVI/49/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.6.2011 ASIA Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Lohjan

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 15.9.2003 Kokouspvm 11.9.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö 1 (7) 87 Live Entertainment Finland Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava konsertti, Olympiastadion HEL 2015-004432 T 11 01 00 02 Päätös on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisen ilmoituksen

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 34/2012 1 (7) Kaupunginhallitus Ryj/1 1.10.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 34/2012 1 (7) Kaupunginhallitus Ryj/1 1.10.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 34/2012 1 (7) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 18.09.2012 275 HEL 2011-006220 T 11 01 00 00 ESAVI/173/04.08/2012, ESAVI/174/04.08/2012 Päätös Laitosten sijainti Aikaisemmat

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot