Päätös. Nro 32/2011/2 Dnro ESAVI/245/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Nro 32/2011/2 Dnro ESAVI/245/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2011/2 Dnro ESAVI/245/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Lemminkäinen Infra Oy:n Konalan asfalttiaseman toimintaa, Helsinki. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 :ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksenhausta huolimatta. LUVAN HAKIJA Lemminkäinen Infra Oy PL Helsinki Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Konalan kiinteä asfalttiasema Betonitie 3/Paperitie, Helsinki Kiinteistöt: ja Kiinteistöjen omistaja: Helsingin kaupunki ASIAN VIREILLETULO Vaasan hallinto-oikeus palautti antamallaan päätöksellä nro 09/0411/3 Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksen No YS 1600, Uudenmaan ympäristökeskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Vaasan hallinto-oikeus toimitti antamansa päätöksen nro 09/0411/3, , perusteena olevat asiakirjat Uudenmaan ympäristökeskukselle. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9, Helsinki PL 115, Helsinki

2 2 VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Ympäristölupavirastot ja alueelliset ympäristökeskukset on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n 1 momentin mukaan ympäristölupavirastoissa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivalle aluehallintovirastolle. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 :n 2 momentin kohta 4) ja 3 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohdat 7 f) ja 13 f) Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös nro 09/0411/3 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetus 5 1 momentin kohta 13 g) TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT Helsingin kaupungin ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan 230 Lemminkäinen Infra Oy:n Konalan asfalttiaseman toiminnalle. Uudenmaan ympäristökeskus myönsi Lemminkäinen Infra Oy:n Konalan asfalttiasemalle ympäristöluvan No YS 1600/ kierrätysasfaltin hyödyntämiseen asfaltin valmistuksessa ja asfaltin tuotantomäärän lisäämiselle. Uudenmaan ympäristökeskuksen antoi päätöksen No YS 170/ ympäristölupapäätöksen No YS 1600/ täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta. Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksen nro 09/0411/3, jossa hallinto-oikeus kumosi Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman ympäristölupapäätöksen No YS 1600/ ja palautti asian uuteen käsittelyyn. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Asfalttiaseman alue on merkitty maakuntakaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä ja saanut lainvoiman Korkeimman hallintooikeuden antamalla päätöksellä taltionumero 1995) taajamatoimintojen alueeksi.

3 3 Helsingin yleiskaavassa 2002 (hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuuston ) asfalttiaseman alue on merkitty työpaikka-alueeksi (teollisuus/toimisto/satama). Aseman pohjois- ja itäpuoliset alueet ovat virkistysalueita. Lisäksi virkistysalueen pohjoispuolella on pientalovaltainen asumiseen tarkoitettu alue. Helsingin kaupungin asemakaava-alue nro sijaitsee asfalttiaseman eteläpuolella noin 100 metrin etäisyydellä. Kaavassa (hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa ) asfalttiasemaa lähinnä olevat alueet on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi (T). Helsingin kaupungin asemakaava-alue nro sijaitsee asfalttiaseman lounaispuolella noin 250 metrin etäisyydellä. Kaavassa (hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa ) asfalttiasemaa lähinnä olevat alueet on kaavoitettu asuntolatyyppisten asuinrakennusten korttelialueeksi (AKS), asuinrakennusten korttelialueeksi (A) ja suojaviheralueeksi (SV). Helsingin Honkasuon asemakaava-alue sijoittuu lähimmilleen noin 300 metrin etäisyydelle asfalttiasemasta koilliseen. Asemakaavaluonnoksessa asfalttiasemaa lähinnä olevat alueet on merkitty asuinpientalojen korttelialueiksi (AP ja AP1) ja lähivirkistysalueeksi (VL). Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Espoon eteläosien yleiskaavassa 2030 (hyväksytty Espoon kaupunginvaltuustossa ja saanut lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden antamalla päätöksellä taltionumero 159) asfalttiaseman länsipuolinen alue on merkitty pientalojen asuntoalueeksi (A3), tiiviiksi ja matalaksi asuntoalueeksi (A2) ja työpaikka-alueeksi (TP). Espoon Uusmäki pohjoinen, , asemakaavaluonnoksessa asfalttiaseman ja Vihdintien länsipuoleinen alue on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL) ja suojaviheralueeksi (EV). Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Luonnosvaiheen jälkeen Uusmäki pohjoinen -kaavoitushanke jaettiin kolmeen alueeseen. Asfalttiasemaa lähinnä olevan alueen kaavoitusta tullaan jatkamaan Espoo Uusvaara-nimisenä. Suunnittelussa avoinna olevia asioita ovat Kehä II:n linjaus, voimajohdon maakaapelointi ja katuyhteydet. Vantaan kaupungin yleiskaavassa 2007 (hyväksytty Vantaan kaupunginvaltuustossa ja saanut lainvoiman Korkeimman hallintooikeuden antamalla päätöksellä taltionumero 3487) asfalttiaseman pohjoispuolinen Vapaalan alue on merkitty työpaikka-alueeksi (TP) ja koillispuolinen alue julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) ja asuntoalueeksi (A1). Vantaan Vapaalan kaupunginosan asemakaava-alue Hämevaara 1 ja Rajatatorppa sijaitsee asfalttiasemasta noin 700 metriä pohjoiseen. Asemakaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä ) ja asemakaavan muutoksessa (vahvistettu ympäristöministeriössä ) asfalttiasemaa lähinnä olevat alueet on merkitty asuinrakennusten korttelialueeksi (A) ja

4 4 liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (KT-1). Vantaan Myyrmäen asemakaava-alue Myyrmäki 6 sijaitsee asfalttiasemasta noin 800 metriä koilliseen. Asemakaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä ) ja asemakaavan muutoksessa (hyväksytty Vantaan kaupunginvaltuustossa ) asfalttiasemaa lähinnä olevat alueet on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y), puistoalueeksi (P), sosiaalista toimintaa palvelevien laitosten tai asuintalojen korttelialueeksi (YSA), sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS), puistoksi (P), asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja asuntorakennusten korttelialueeksi (A 24 ). SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Sijainti Lähimmät häiriintyvät kohteet Asfalttiasema sijaitsee Helsingissä Konalan kaupunginosassa vuokrakiinteistöillä. Lemminkäinen Infra Oy:n vuokrasopimus on voimassa saakka. Helsingin kaupungin ja Espoon kaupungin raja on asfalttiaseman länsipuolella noin 250 metrin etäisyydellä. Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin raja sijoittuu asfalttiasemalta noin 350 metriä pohjoiseen. Eteläpohjoissuuntainen Vihdintie sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä asfalttiaseman länsipuolella. Asfalttiaseman länsipuolella noin 50 metrin etäisyydellä toimii HSY Jätehuollon Konalan Sorttiasema. Luoteessa noin 150 metrin etäisyydellä on Rudus Oy:n valmisbetoniasema sekä Lassila & Tikanoja Oyj:n rakennusjätteen siirtokuormausasema. Asfalttiaseman pohjoispuolella noin 50 metrin etäisyydellä sijaitsee Rudus Oy:n murskauslaitos. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella asfalttiasemalta noin metriä lounaaseen Lehtovuorenkadulla. Vantaan kaupungin alueella lähin asutus on Torpantiellä noin 700 metriä asfalttiasemalta luoteeseen ja Leiritiellä noin 800 metriä koilliseen. Espoon kaupungin puolella lähin asutus on noin 750 metrin etäisyydellä asfalttiasemasta lounaaseen. Lähin virkistysalue on asfalttiaseman itäpuolella noin 500 metrin etäisyydellä sijaitseva Malminkartanon täyttömäki. Malminkartano on tärkeä matelija- ja sammakkoeläinkohde. Asfalttiaseman pohjois- ja koillispuolella noin 400 metrin ja 650 metrin etäisyydellä asfalttiasemasta ovat linnustollisesti arvokkaat Honkasuon metsäalue ja Honkasuonniitty.

5 5 Ympäristön tila ja laatu Liikenne Luonnonsuojelualueet Asfalttiasemasta luoteeseen noin 2 kilometrin etäisyydellä on vuonna 2003 rauhoitettu Gubbmossenin räme. Rämeen pinta-ala on noin 18,5 hehtaaria. Lähin Natura alue on Espoon kaupungin puolella noin 5 kilometrin etäisyydellä asfalttiasemasta etelään sijaitseva Laajalahden lintuvesi (FI ). Alueen kokonaispinta-ala on noin 192 hehtaaria. Vesistön tila ja käyttökelpoisuus Ilman laatu Asfalttiaseman alueen itä- ja eteläpuoliset avo-ojien vedet purkautuvat lounaaseen ja edelleen Vihdintien itäpuolitse kaakkoon. Vedet päätyvät noin 1,9 kilometrin päässä Mätäjokeen ja edelleen lounaassa sijaitsevaan Iso- Huopalahteen. Purkureitin pituus asfalttiasemalta Iso-Huopalahteen on noin 5,7 kilometriä. Leviämismallilla lasketut hengitettävien hiukkasten PM 10 -pitoisuudet asfalttiaseman ympäristössä alittivat ilmalaadulle asetetun ohjearvon. Asfalttiaseman poistokaasusta mitatut typenoksidi- ja rikkidioksidipitoisuudet olivat matalat. Maaperän tila Alueen luonnontilainen maaperä on kallioista ja maalajiltaan moreenia. Pohjaveden tila Asfalttiasema ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella eikä vedenottamon suoja-alueella. Aseman lähiympäristössä ei ole kaivoja tai vedenottamoita. Lähin tärkeä pohjavesialue on koillisessa Vantaan kaupungin puolella noin 3 kilometrin etäisyydellä sijaitseva Kaivokselan ( ) I luokan pohjavesialue. Asfalttiasemalle liikennöidään Vihdintien ja Paperitien kautta. Tiet ovat asfaltoituja. Vihdintien arkipäivittäinen kokonaisliikennemäärä oli vuonna 2009 keskimäärin ajoneuvoa vuorokaudessa. Kuorma-autoliikenteen osuus oli noin 3 %.

6 6 Asfalttiaseman keskimääräinen raskaan liikenteen määrä on noin 60 ajoneuvoa/d. Henkilöajoneuvoliikenteen liikennesuorite on noin 10 ajoneuvoa/d. Asfalttiaseman kaiken liikenteen osuus Vihdintien kokonaisliikennemäärästä on noin 0,2 %. Aseman raskaan liikenteen osuus Vihdintien raskaan liikenteen liikennesuoritteesta on noin 3 %. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus Muutoshakemus Konalan kiinteä asfalttiasema on toiminut vuodesta 1970 lähtien. Nykyinen laitos otettiin käyttöön vuonna Kierrätysasfalttimurskeen käyttö asfalttimassan valmistuksessa aloitettiin vuonna Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan 230 mukainen asfalttimassan valmistusmäärä Konalan asfalttiasemalla oli keskimäärin tonnia ja enintään tonnia vuodessa. Vaasan hallinto-oikeus määräsi antamallaan päätöksellä nro 09/0411/3, että kumottua Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöstä No YS 1600/ on noudatettava siihen asti, kunnes asia on ratkaistu tai asiassa toisin määrätään. Ennen asian ratkaisemista asfaltin kokonaistuotanto saa olla korkeintaan t/a ja asemalla saa vastaanottaa ja käyttää kierrätysasfalttimursketta enintään t/a. Kierrätysasfalttimursketta saa olla varastossa kerralla enintään tonnia. Asfalttiasema on toiminnassa vuosittain 10 kuukautta. Asema toimii maaliskuusta joulukuuhun. Toimintaa harjoitetaan maanantaista perjantaihin klo Tämän lisäksi asfalttiasema on toiminnassa ympäri vuorokauden noin 10 päivänä vuodessa. Asfalttiaseman tuotantomäärä on keskimäärin t/d. Uusioasfaltin osuus tuotannosta on noin 2575 %. Uusioasfaltin valmistusmäärä riippuu raaka-aineen saatavuudesta. Nykyiseen Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan myöntämään ympäristölupaan haetaan seuraavia muutoksia: hyödyntää asfaltin valmistuksessa kiviaineksen ohella kierrätysasfalttimursketta enintään t/a nostaa asfaltin tuotanto keskimäärin t/a ja enimmillään t/a (keskimäärin 800 t/d ja enintään t/d).

7 7 Kenttärakenteet Asfalttiaseman piha-alue on asfaltoitu ja aidattu. Alueella on kaksi sadevesiviemärilinjaa. Kenttäalue on kallistettu kohti linjojen sadevesikaivoja. Kenttärakenteet ovat ylhäältä alaspäin lueteltuna seuraavat: asfaltti AB 20/100, 40 mm asfaltti ABK 32/140, 60 mm kalliomurske 020 mm, 300 mm muovikalvo, 1 mm soramurske 050 mm/032 mm, mm perusmaa (savi/siltti). Laitteistot ja koneet Polttoainesäiliöiden alue on myös rakennettu edellä kuvatulla rakenteella. Säiliöalueella on noin 15 cm korkeat reunakorokkeet. Korokkeiden rakennekerroksessa on myös muovikalvo. Säiliöalueen kallistukset on rakennettu kohti alueella sijaitsevaa sadevesikaivoa. Asfalttiasemalaitteistoon kuuluvat: kylmäsyöttöjärjestelmä kuumennusosasto savukaasun ja tornin imupölyn suodatinsysteemi sekoitustorni täytejauheen syöttösysteemi valmiin asfalttimassan varastosiilot bitumin syöttölaitteisto valvomo sähkökeskus. Kierrätysasfalttimurskeen käsittelylaitteistoon kuuluvat: kylmäsyöttösiilo kaksi hihnakuljetinta pystykuuppaketjukuljetin kuumennusrumpu kuuman asfalttimurskeen varastointi- ja punnitussiilot ruuvikuljetin kierrätysasfaltin savukaasupuhallin. Kaikki asfaltin valmistusprosessin raaka-aineet kuljetetaan koteloiduilla tai umpinaisilla siirtoreiteillä. Valmiin asfalttimassan varastosiilot ovat umpinaisia. Siilot on varustettu pohjaluukuilla sekä automaattisesti toimivilla kansiluukuilla. Asemalla on käytössä yksi pyöräkuormaaja.

8 8 Raaka-aineet Asfaltin valmistuksessa käytetään materiaaleja seuraavasti: Materiaali Keskimäärin t/a Enintään t/a Bitumi Lentotuhka Selluloosakuitu Kalkkifilleri Kierrätysasfalttimurske Kiviaines Asfalttimurskeen käyttö korvaa osittain kiviaineksen, lentotuhkan ja bitumin käyttöä. Määrät ovat laskennallisia eikä niissä ole huomioitu asfalttimurskeen hyödyntämistä. Kierrätysasfalttimurske on peräisin piha- ja katutyökohteiden asfaltin poistoista. Vastaanotettavan murskeen laatu tarkastetaan. Asfaltin valmistukseen sopimattomia kuormia ei vastaanoteta. Kiviainesta tai kierrätysasfalttia ei murskata asfalttiasemalla. Raaka-aineet tuodaan alueelle kuormaautoilla valmiiksi murskattuina. Asfalttiasemalla on 9-osainen varastokatos. Yhden osion varastointikapasiteetti on 400 t ja kaikki osiot ovat samankokoisia. Kaksi osiota on varattu kierrätysasfalttimurskeen varastointiin. Lisäksi asfalttiasemalla on 2- osainen betoniseinäelementeillä reunustettu katoton varastolaari. Laarivaraston kapasiteetti on 400 t ja 400 t. Laarissa varastoidaan karkeaa kiviainesta. Varastokatoksessa ja -laarissa varastoidaan kerrallaan yhteensä enintään t kiviainesta ja 800 t kierrätysasfalttimursketta. Määrä vastaa viikon tuotannon tarvetta. Bitumia varastoidaan kahdessa 100 m 3 :n lämpöeristetyssä terässäiliössä. Säiliöt on perustettu yhtenäisen betonilaatan päällä. Säiliöitä ympäröivä alue on päällystetty asfaltilla. Bitumin maksimikertavarastointimäärä on 200 m 3. Lentotuhkaa tai kalkkifilleriä varastoidaan umpisiiloissa. Siilot ovat kooltaan 50 m 3 ja 70 m 3. Selluloosakuitua varastoidaan säkeissä piha-alueelle sijoitetuilla kuormalavoilla. Lavat on peitetty suojamuovilla.

9 9 Raaka-aineita käytettiin vuosina seuraavasti: Tuotanto Käytetty aine Määrät t/a Bitumi Lentotuhka Selluloosakuitu Kalkkifilleri Kierrätysasfaltti Kiviaines Asfaltin valmistusprosessi on tietokoneohjattu. Operaattori syöttää tietokoneelle valmistusparametrit. Parametreja ovat esimerkiksi valmistettavan asfaltin määrä, käytettävät varasto- ja kylmäsyöttösiilot, syöttöresepti, asfalttimassan tuoteresepti, massan tavoitelämpötila ja tuotantoteho. Asfaltin valmistustoimintaa seurataan ja virheilmoitukset ilmoitetaan monitoreilla. Murskattu kiviaines siirretään pyöräkuormaajalla kylmäsyöttösiiloon. Siilosta kiviaines kuljetetaan koteloidulla hihnakuljettimella kuivaus-rumpuun. Rummussa kiviaines kuumennetaan ºC:n lämpöiseksi. Kuumennettu kiviaines siirretään umpinaisella kuuppaketjukuljettimella seulontalaitteistolle. Laitteistossa kiviaines seulotaan 06 mm, 610 mm, 1014 mm, 1422 mm ja 2335 mm fraktioihin ja välivarastoidaan kuumalajikesiiloissa. Asfalttimurske tuodaan pyöräkuormaajalla kylmäsyöttösiiloon. Siilosta murske kuljetetaan kahdella peräkkäisellä hihnakuljettimella ja kuuppahihnakuljettimella kuivausrumpuun. Jälkimmäinen hihnakuljetin on varustettu vaa'alla. Kuljettimet ovat koteloituja. Rummussa asfalttimurske kuumennetaan 150 ºC:n lämpöiseksi. Rummusta kuumennettu murske puretaan varastosiiloon. Varastosiilosta murske pudotetaan alla olevaan punnitussiiloon. Punnittu murskeannos puretaan alla olevaan ruuvikuljettimeen. Kuljetin siirtää murskeen sekoittimeen. Siilot ja ruuvikuljetin ovat umpinaisia, lämpöeristettyjä ja varustettu lämmitysvastuksilla. Siiloissa on myös punnitusanturit. Sekoittimessa asfalttimassa valmistetaan sekoittamalla kuumennettuun kivi- ja/tai asfalttimurskeeseen bitumia sekä täyteaineeksi kivipölyä, selluloosakuitua, lentotuhkaa ja kalkkifilleriä. Asfalttimassan sekoittajan alapuolella kulkee kiskorata. Valmis asfalttimassa pudotetaan sekoittajasta radalla liikkuvaan pyörälliseen avovaunuun. Vaunun tilavuus on kaksi sekoitusannosta. Täytetty vaunu siirtyy valitun varastosiilon kohdalle ja purkaa asfalttimassan pohjaluukun kautta siiloon. Siilo on varustettu automaattisesti toimivilla kansiluukuilla. Vaunurata on kokonaan asfalttiaseman verhouksen sisäpuolella. Ratatila on varustettu huuvaimurilla. Kerätyt huurut puhalletaan poltettavaksi asfalttiaseman rummussa. Varastosiilosta asfalttimassa pudotetaan pohjaluukun kautta kuorma-auton lavalle.

10 10 Polttoaineet ja kemikaalit Vedenhankinta Aseman asfaltin tuotantomäärät olivat vuosina : Asfalttityyppi Määrät t/a Puhdas asfaltti Uusioasfaltti Polttoöljy Polttoöljysäiliöiden sijoitusalue on asfaltoitu. Säiliöalue on varustettu reunakorokkeilla. Asfalttiasemalla käytetään lämmityspolttoaineena kevyttä polttoöljyä. Polttoöljy varastoidaan 70 m 3 :n kaksoisvaipallisessa säiliössä. Polttoöljyn kulutus on enimmillään tonnia vuodessa. Työkoneiden käyttämä polttoöljy on varastoituna 10 m 3 :n kaksoisvaipallisessa säiliössä. Jakelupumppu ja tankkauspistooli on sijoitettu säiliön päälle kiinteästi asennettuun lukittavaan kaappiin. Kaapin pohjalla on valumaallas. Molemmat säiliöt on varustettu sähköisellä ylitäytönestimellä. Säiliöiden pumpuissa on sähkönsyötön katkaiseva kytkin. Säiliöiden varusteena on myös sähkölämmitys. Lisäksi polttoaineen siirtoputkisto on lämpösaatettu. Aseman polttoöljyn kulutus oli vuosina : Kulutuskohde Määrät l/a Lämmitys Työkoneet Muut öljytuotteet Asfalttiasemalla käytettävät öljytuotteet säilytetään valuma-altaallisessa kontissa. Asemalla varastoidaan kerrallaan enintään 30 litraa moottoriöljyä, 30 litraa hydrauliikkaöljyä, 100 litraa vaihdelaatikkoöljyä, 20 litraa kompressoriöljyä ja 20 kg vaseliinia. Työkoneet huolletaan asfaltoidulla piha-alueella. Huollot tehdään suojakaukalon päällä. Käyttövesi otetaan Helsingin kaupungin vesijohtoverkosta. Vettä käytetään alle 1 m 3 vuorokaudessa.

11 11 Energian käyttö Asfalttiasemalla käytetään sähköä polttoainesäiliöiden ja siirtoputkien esilämmitykseen. Lämmityksellä alennetaan käytettävän polttoöljyn viskositeetti ja estetään öljyn parafinoituminen. Lämmitys parantaa siten polttimen hyötysuhdetta. Useat moottorit, erityisesti isot sähkömoottorit, on varustettu pehmokäynnistin- ja taajuusmuuttajaohjauksella. Tämä pienentää moottoreiden vaatimaa käynnistysenergiaa, parantaa säädettävyyttä ja optimoi käyntitehoa sekä vähentää energiankulutusta. Sähkönsyötön mittauskeskukseen on asennettu loistehon kompensointiparisto. Paristolla saadaan eliminoitua kaikkien induktiivista kuormitusta aiheuttavien laitteiden synnyttämä loisteho ja siten pienennettyä energiankulutusta. Kierrätysasfalttimurskeen käyttö asfalttimassan raaka-aineena ei lisää energiankulutusta. Liikenteen energiankulutusta pyritään tehostamaan siten, että kierrätysasfalttimursketta tuodaan alueelle mahdollisimman paljon paluukuormissa. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Nykyinen kokonaan uusittu asfalttiasema on otettu käyttöön vuonna Kiviaineksen kuivausrummun pölysuodatin on uusittu vuonna Asfalttiasema on bitumi- ja polttoainesäiliöitä sekä kiviaineksen syöttölaitteita lukuun ottamatta verhoiltu poimuteräslevyillä. Ylhäällä sijaitseva seulalaitteisto on myös eristevilloitettu. Elevaattoreiden kuuppien kiinnitysalustana ja voimansiirtokomponentteina käytetään kumihihnoja. Hihnaratkaisulla vähennetään melun syntymistä. Kaikki jauhemaisten raaka-aineiden varastosiilot ovat suljettuja ja umpinaisia sekä huohotinsuodattimilla varustettuja. Raaka-aineiden kuljetus- ja siirtoväylät ovat umpinaisia tai koteloituja. Useat sähkömoottorit on varustettu pehmokäynnistin- tai taajuusmuuttujaohjauksella. Ohjausjärjestelmällä pienennetään energiankulutusta. Lisäksi asemalle on asennettu loistehon kompensointiparisto. Polttoainesäiliöiden lämmitysjärjestelmällä alennetaan öljyn viskositeettia ja parannetaan polttimen hyötysuhdetta. Polttimen öljysuuttimen ja imukanavan rakenteilla sekä polttimen toiminnan tietokoneohjauksella vaikutetaan CO 2 - ja NO x -päästöihin. Asfalttiaseman toiminnassa noudatetaan Lemminkäinen Infra Oy:lle myönnettyä ISO 9002 laatujärjestelmää, ISO ympäristö-järjestelmää ja OHSAS työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää.

12 12 Laitteistoja huolletaan säännöllisesti. Huoltotoimenpiteiden yhteydessä laitteistoja uusitaan tarvittaessa. Laitteistojen uusimisessa otetaan huomioon tekniikan kehittyminen. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin Hulevedet Hulevedet kootaan piha-alueilta sadevesikaivoihin. Kaivoista vedet johdetaan viemäriputkilla itä- ja eteläpuolisiin avo-ojiin. Kiviainesvaraston kattosadevedet johdetaan rännien ja viemäriputkien kautta eteläpuoliseen avoojaan. Bitumi- ja polttoöljysäiliöiden kenttäaluetta käytetään myös koneiden pesupaikkana. Kenttäalue on varustettu hiekanerotuskaivolla. Kaivosta vedet johdetaan itäreunan ojan varrella sijaitsevaan II luokan öljynerottimeen. Erottimen tilavuus on 1,08 m 3 ja öljyn varastotilavuus 0,55 m 3. Kaivo on varustettu sulkuventtiilillä. Kaivosta vedet puretaan viereiseen avo-ojaan. Öljynerotuskaivo on varustettu hälyttimellä. Häiriötilanteesta välittyy ilmoitus vartiointiliikkeelle. Kaivon hälytin on myös varustettu vilkkuvalolla. Valo on sijoitettu sosiaalitilan ulkoseinään. Jätevedet Henkilökunnan sosiaalitilojen WC-jätevedet kerätään 10 m 3 :n umpisäiliöön. Säiliö on varustettu hälyttimellä. Säiliö tyhjennetään imuautolla kerran vuodessa. Lietemäärä on kerrallaan noin 2 m 3. Liete toimitetaan jätteenkäsittelylaitokselle. Sosiaalitilojen muut jätevedet käsitellään maasuodatuksella. Jätevedet johdetaan saostussäiliön ja suodatuskentän kautta asfalttiaseman itäpuoliseen avo-ojaan. Saostussäiliö on 3-kammioinen ja sen käyttökapasiteetti on l/d. Päästöt ilmaan Poistokaasut Asfalttimassan valmistuksessa ei synny jätevesiä. Yleistä Asfalttiaseman savupiipun korkeus on 32,9 metriä. Viimeisimmät poistokaasujen päästömittaukset on tehty vuosina 2007 ja Päästöpitoisuudet on esitetty redusoituna 17 %:n happipitoisuuteen.

13 13 Vuoden 2009 mittaustulokset on esitetty "Konalan asfalttiaseman päästöjen mittaus Insinööritoimisto AX-LVI Oy "- ja "Konalan asfalttiaseman hiukkaspäästöjen uusintamittaus Insinööritoimisto AX-LVI Oy "-raporteissa. Normaaliasfaltin valmistuksen päästömittaukset Vuoden 2007 mittauksessa poistokaasun hiukkaspitoisuus oli 25 mg/m 3 (n). Mittauksen aikana tuotanto oli 270 t/h. Vuonna 2009 poistokaasujen päästömittaustulokset (17 % O 2 ) olivat seuraavat: Aine Pitoisuus mg/m 3 (n) Pitoisuus mg/m 3 (n) uusintamittaus Hiukkaset 62,9 20,0 NO X 42,3 Rikkidioksidi 3 Varsinaisen mittauksen aikainen tuotantomäärä ei ole tiedossa. Uusintamittauksen aikana normaaliasfaltin tuotanto oli 100 t/h. Uusioasfaltin valmistuksen päästömittaukset Vuonna 2009 poistokaasujen päästömittaustulokset (17 % O 2 ) olivat seuraavat: Aine Pitoisuus mg/m 3 (n) Pitoisuus mg/m 3 (n) uusintamittaus Hiukkaset 64,6 22,7 NO X 37,5 Rikkidioksidi 10,5 Kierrätysasfaltin tuotanto oli varsinaisen mittauksen aikana 85 t/h ja uusintamittauksen aikana 150 t/h. Hiukkasten, rikkidioksidin ja typen oksidin vuosipäästöt Normaaliasfaltin valmistus: Päästö Vuosi 2007 (t/a) Vuosi 2009 (t/a) Vuosi 2009 (t/a) Uusintamittaus Hiukkaset 1,5 0,6 0,2 CO SO 2 1,4 0,0 NO x 5,0 0,4

14 14 Hiukkaset Kierrätysasfaltin valmistus: Päästö Vuosi 2007 (t/a) Vuosi 2009 (t/a) Vuosi 2009 (t/a) Uusintamittaus Hiukkaset 4,2 1,9 CO SO 2 0,7 NO x 2,5 Bentseeni 0,4 Butaanit 1,1 Tolueenit 0,1 muut VOCyhdisteet 2,3 Päästöjen vähentäminen Kiviaineksen kuivausrummun öljypolttimen suuttimen öljyn sumutuskykyä tehostetaan jatkuvalla 4 barin paineilmapuhalluksella. Menettelyllä saavutetaan mahdollisimman pieni polttoöljyn pisarakoko ja hyötysuhteeltaan tehokas palaminen ja vähäinen CO-päästö. Polttimen toiminta on tietokoneohjattu. Ohjauksella monitoroidaan palamisilman ja polttoöljyn keskinäistä seossuhdetta ja pyritään stökiömetriseen palamiseen. Tällöin saavutetaan optimaalinen CO 2 -päästö ja minimaalinen NO x -päästö. Kierrätysasfalttimurskeen kuumennusrummun poistokaasut johdetaan kiviainesmurskeen kuivausrummun polttimen palamisilman joukkoon. Näin varmistetaan kierrätysasfalttimurskeen kuumennusrummussa muodostuneiden PAH-yhdisteiden tehokas jälkipoltto. Kuivausrummun poistokaasut johdetaan rummun sisällä olevan kiviainesverhon läpi, joka adsorboi poistokaasuista jäännöspienhiukkasia. Nämä kapseloituvat myöhemmin prosessissa asfaltin sisään. Kierrätysasfalttimurskeen kuumennusrumpua käytetään vain silloin, kun kuivausrummun poltin on päällä ja kun rumpuun syötetään kiviaineksia. Päästöt Asfalttiaseman enimmäishiukkaspäästö on noin 3 t/a. Tuotantomäärän nostaminen ei kohota merkittävästi hiukkaspäästöä ympäristöön. Piha-alueella avokasoissa varastoitavasta kierrätysasfalttimurskeesta saattaa aiheutua pölyvaikutuksia.

15 15 Hiukkaspäästöjen leviämismalliselvitys Hiukkaspäästöjen leviäminen on mallinnettu vuonna Mallinnuksesta on tehty "Haju- ja hiukkaspäästöjen leviämisselvitys. Insinööritoimisto AX- LVI Oy "-selvitys. Asfalttiaseman savukaasujen hiukkaspäästöt mallinnettiin Austal leviämismallilla. Malli käyttää laskennassa Lagrange-hiukkasmallia. Laskelma tehtiin kierrätysasfaltin hiukkaspäästöarvoilla. Hiukkaskokojakaumaa ei selvitetty. Laskettujen hiukkaspitoisuuksien vertailuarvona käytettiin ilmanlaadun PM 10 ohjearvoa 70 µg/m 3. Lasketut hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) vuorokausiarvot asfalttiaseman lähiympäristössä olivat korkeimmillaan noin 4 µg/m 3. Päästöjen vähentäminen Päästöjen estämisessä olennaista on huolehtia pölysuodattimen ja kotelointien kunnosta. Asfalttiaseman verhoilussa käytetyt poimuteräslevyt estävät tehokkaasti pölyn leviämistä ympäristöön. Kiviaineksen kuivausrummun pölysuodatin on uusittu vuonna Suodatin on Amomatic PS tekstiilisuodatin. Suodattimen suodatuselementteinä ovat korkeita lämpötiloja (260 ºC) kestävät tekstiilikangaspussit, joiden yhteenlaskettu vaippapinta-ala on m 2. Kankaan tiiveys on n. 410 g/m 2. Tällä tiiveydellä saavutetaan poistokaasujen maksimaalisella virtausnopeudella kivipölyn alle 50 mg/m 3 (n) läpäisyarvo. Suodatuselementtien puhdistusmenetelmä on alipaineinen vastavirtausjärjestelmä. Suodattimen automaattinen puhdistus käynnistyy paine-eromittauksen perusteella. Varastokasoja kastellaan tarvittaessa. Tarvittaessa piha-aluetta kastellaan ja harjataan pyöräkuormaajan harjalaitteella. Haju Hajuselvitys Hajupaneelilla määritetyt savukaasun hajupitoisuudet olivat: kierrätysasfaltin valmistus 240 HY/m 3 (n) normaaliasfaltin valmistus 750 HY/m 3 (n). Savukaasujen mitattu tilavuusvirta molempien asfalttilaatujen valmistuksessa oli 11,912,6 m 3 (n)/s. Tuotantoajan hajupäästö kierrätysasfaltin valmistuksessa oli HY/s ja normaaliasfaltin valmistuksessa HY/s.

16 16 Bitumihuurut Hajumallinnus Hajupäästöjen leviäminen on mallinnettu vuonna Mallinnuksesta on tehty "Haju- ja hiukkaspäästöjen leviämisselvitys. Insinööritoimisto AX-LVI Oy "-selvitys. Asfalttiaseman hajupäästöt mallinnettiin Austal leviämismallilla. Mallissa tulokset ilmoitetaan hajufrekvensseinä. Hajufrekvenssi tarkoittaa niiden tuntien prosentuaalista osuutta vuoden tunneista, joina pitoisuus on ylittänyt tarkasteltavan yhdisteen hajukynnyksen. Malli vertaa laskettuja hajupitoisuuksia kynnysarvoon 0,25 HY/m 3. Jos kynnysarvo ylittyy, tulkitsee malli lasketun pitoisuuden hajukynnyksen ylitykseksi, ja laskettu arvo huomioidaan tuloksissa esitettävänä hajutuntina. Saksassa käytetyn ohjearvon mukaan asuin- ja haja-asutusalueella saa esiintyä hajua enintään 10 % vuoden kokonaistunneista. Suomalaisen julkaisun mukaan ohjearvona voisi käyttää hajufrekvenssiarvoja 39 % kokonaisajasta. Mallinnustulosten mukaan asfalttiasemalta ei aiheudu hajuhaittoja lähiympäristöön. Vuotuisten hajutuntien määrä on alle annettujen suositusten. Hajapäästöt Asfalttiaseman hajun hajapäästöistä on tehty "Lausunto Konalan asfalttiaseman hajapäästöistä ja melusta. Insinööritoimisto AX-LVI Oy "-selvitys. Hajun hajapäästöjä voi aiheutua, kun valmis asfaltti puretaan kuormaauton lavalle. Hajapäästöjä ympäristöön on arvioitu leviämismallilaskelmalla. Laskelmassa hajupitoisuutena käytettiin normaaliasfaltin valmistuksessa mitattua arvoa ja arvioitiin hajun kestoa 250 metrin etäisyydellä sijaitsevalla asuinalueella. Laskelmien mukaan hajua esiintyy hetkellisesti. Tuulitilasto huomioituna hajua esiintyy 1,4 % vuoden kokonaistunneista. Viitteellinen ohjearvo ei ylity. Hajun esiintyminen on hetkellistä. Tuotantomäärän lisäämisestä ei ole käytännön merkitystä piipusta savukaasujen mukana vapautuvan hajun määrään. Prosessista voi vapautua hajua häiriötilanteessa. Varastosiilojen yhteydessä on useilla huuvakeräimillä varustettu imuri. Keräimistä bitumihuurut puhalletaan poltettavaksi kuivausrummun polttimen palamisilman joukkoon. Vähäisiä bitumihuuruja vapautuu myös, kun asfalttimassa puretaan varastosiilosta kuorma-auton lavalle.

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

i toiminnan muuttamista, Lahti. PL 93 15141 Lahti Yritys- ja yhteisötunnus: 0804747-1

i toiminnan muuttamista, Lahti. PL 93 15141 Lahti Yritys- ja yhteisötunnus: 0804747-1 ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 7/2013/1 Dnro ESAVI/158/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2013 Ympäristönsuojelulain m mukainen hakemus, joka koskee Sopenkorven lämpökeskuksen i toiminnan

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011.

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011. Päätös Nro 176/2011/1 Dnro ESAVI/141/04.08/2011 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 ASIA Corenso United Oy Ltd:n kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus,

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot