IV-KANAVIEN PUHDISTUSMENETELMIEN VERTAILUTUTKIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IV-KANAVIEN PUHDISTUSMENETELMIEN VERTAILUTUTKIMUS"

Transkriptio

1 IV-KANAVIEN PUHDISTUSMENETELMIEN VERTAILUTUTKIMUS Rauno Holopainen 1, Vesa Asikainen 2, Pertti Pasanen 2, Olli Seppänen 1 1 Teknillinen korkeakoulu, LVI-laboratorio 2 Kuopion Yliopisto, Ympäristötieteiden laitos Tiivistelmä Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tekijät, jotka varmistavat hyvän ja laadukkaan ilmanvaihtokanavan puhdistuksen lopputuloksen. Kanaviston puhdistusmenetelmiä, niiden tehokkuutta ja puhdistustyötä tutkittiin laboratorio- ja kenttäolosuhteissa. Tutkittavat puhdistusmenetelmät olivat mekaaninen harjaus ja paineilmapuhdistus. Laboratoriossa puhdistusmenetelmien tehokkuutta testattiin testipölyllä ja työmaalla likaantuneiden kanavien puhdistukseen. Testissä olleet kanavat olivat öljyjäämiä ja öljyttömällä valmistustekniikalla tehtyjä kierresaumattuja kanavia sekä muovikanava. Kenttätestissä puhdistusmenetelmiä testattiin viidessä valmistumisvaiheessa olevassa rakennuskohteessa, joiden kanavat olivat asennettu puhtausluokan P1 mukaisesti (Sisäilmastoluokitus 2000). Kanavien alapuolisen pinnan pölykertymä mitattiin suodatinkeräysmenetelmällä ennen puhdistusta ja puhdistuksen jälkeen. Pölykertymän mittauksen lisäksi kanavien puhtaus arvioitiin silmämääräisesti. Mekaaninen harjaus oli tehokas puhdistusmenetelmä ja sillä saavutettiin puhtain lopputulos metallikanavien puhdistuksessa. Paineilmapuhdistus oli tehokas erityisesti muovikanavien puhdistuksessa, mutta menetelmä oli mekaanista harjauspuhdistusta hitaampi ja äänekkäämpi. Puhdistuksen jälkeinen kanavien alapuolisten pintojen keskimääräinen pölykertymä (0,5 g/m 2 ) alitti puhtausluokan P1 pölykertymän raja-arvon. Puhdistuksen jälkeen runsaasti öljyjäämiä sisältävä P2-luokan kierresaumakanava oli silmämääräisesti arvioituna huomattavasti likaisempi kuin P1-luokan kierresaumakanava ja muovikanava. Puhtaan lopputuloksen varmistamiseksi puhdistettava kanavan osa on puhdistuksen aikana oltava silmämääräisesti nähtävissä. Kanavan pinnan puhdistus tulee toistaa kunnes kanavan harmaus (väri) ei muutu. Kanavien mutkat ja komponentit pitää olla joko irrotettavissa tai puhdistettavissa molemmista komponentin suunnista. Epäpuhtauksien kuljetusnopeus puhdistettavassa kanavan osassa tulee olla >10 m/s. Taustaa Vanhojen kierresaumattujen kanavien sisäpinnalla olevat öljyjäämiä toimivat hyvänä tartuntaalustana hiukkasmaisille epäpuhtauksille (Pasanen et al., 1995). Uusien ilmanvaihtojärjestelmien asennuksissa öljyjäämistä aiheutuneet haitat ovat vähäisempiä (Asikainen et al., 2000) ja pintojen puhdistaminen hiukkasmaisista epäpuhtauksista on aikaisempaa helpompaa. Metallikanavien rinnalle on tullut enenevässä määrin muovisia kanavia. Muovikanavien käyttö rajoittuu yhden palo-osaston ilmanvaihtoon. Puhdistuslaitteiden tehokkuutta verrattiin keväällä 2000 tehdyssä PTIV projektin kenttätutkimuksessa (Jalonen, 2000). Tutkimuksessa selvitettiin harjamateriaalin ja harjan pyörimisnopeuden vaikutusta kanaviston puhdistustehokkuuteen. Tutkimus tehtiin vastavalmistuneessa P1 luokan toimistorakennuksessa (Sisäilmaluokitus, 1995), jossa tuloilmakanavisto puhdistettiin eri puhdistusmenetelmillä. Tulosten mukaan harjamateriaalilla oli merkittävin vai-

2 2 kutus puhdistustehokkuuteen. Kanavakokoa reilusti isompi harja antoi puhtaimman lopputuloksen. Puhdistuksen jälkeen kanavien pölykertymä oli yhtä mittauspistettä lukuun ottamatta alle 0,5 g/m 2. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekijät, jotka huomioimalla voidaan varmistua uusien ilmanvaihtokanavien puhdistuksen tasokkaasta lopputuloksesta. Kanaviston puhdistustyön suunnittelua ja toteutusta sekä puhdistusmenetelmien tehokkuutta selvitettiin laboratorioja kenttämittaukissa. Tutkimukseen osallistui tutkimuslaitosten lisäksi kanaviston puhdistukseen erikoistuneita yrityksiä. Mittausasetelma ja -menetelmät Laboratorio- ja kenttäkokeissa mukana olleet puhdistusmenetelmät olivat mekaaninen harjaus ja paineilmapuhdistus. Puhdistusmenetelmiä testattiin uusien, suhteellisen tuoretta likaa ja pölyä sisältävien kanavien puhdistukseen. Kanavien puhdistustyön tekivät neljä ilmanvaihtokanaviston puhdistukseen erikoistunutta yritystä. Laboratoriokokeessa (1) tutkittiin puhdistusmenetelmien kykyä irrottaa testipöly kierresaumatun- ja muovikanavan sisäpinnalta. Tutkimukseen valittiin kaksi erityyppistä kierresaumattua kanavaa: P1 luokan kanava, joka oli valmistettu ilman kitkanalennusaineita sekä P2 luokan kanava, jossa kanavan sisäpinnalla oli runsaasti öljyjäämiä johtuen aikaisemmin käytössä olleesta valmistustekniikasta. Tutkimuksessa testatun muovikanavan sisäpinta oli antistaattinen (http://www.sunair.fi/). Laboratoriokokeessa (2) tutkittiin puhdistusmenetelmien kykyä irrottaa epäpuhtaudet rakennustyömaalla likaantuneista P1- ja P2 luokan kanavista. Molemmissa laboratoriokokeessa (1 ja 2) olleet testikanavistot puhdistettiin vain kerran päästä päähän. Kenttäkokeeseen valittiin viisi valmistumisvaiheessa olevaa uudis-, saneeraus- ja laajennuskohdetta, joiden tuloilmakanavat oli asennettu puhtausluokan P1 mukaisesti. Puhdistuskohteista kolme oli koulu- ja kaksi toimistorakennusta. Neljän rakennuksen tuloilmakanavat puhdistettiin mekaanisesti harjaamalla ja yhden laajennuskohteen kanavat osittain (neljä kanavan osaa) paineilmalla. Puhdistusliikkeet valitsivat testatut harjamateriaalit sekä paineilmapuhdistuksessa käytetyt suuttimet siten, että ne olivat sopivat rakennusaikaisen pölyn poistamiseen. Pölykertymän määritys Kanavien alapuolisen pinnan pölykertymä määritettiin suodatinkeräysmenetelmällä (Pasanen et al., 1999) ennen ja jälkeen puhdistuksen. Lisäksi kanavien puhtaus arvioitiin mittausten lisäksi silmämääräisesti ja tulokset kirjattiin systemaattisesti kanaviston puhtaudenarviointilomakkeelle (Holopainen et al., 2002). Laboratoriokokeessa (1), jossa kanavat liattiin testipölyllä, kanavien pölykertymä mitattiin viidestä lähekkäisistä mittauspisteestä. Pölynäytteiden määrä kolmesta eri kanavasta testattua puhdistusmenetelmää kohti oli 30 näytettä (Pölynäytteiden kokonaismäärä 90 näytettä). Laboratoriokokeessa (2), jossa kanavat liattiin rakennustyömaalla, kanavien pölykertymä mitattiin kanavien päistä. Pölynäytteiden määrä kolmesta eri kanavasta testattua puhdistusmenetelmää kohti oli kuusi näytettä (Pölynäytteiden kokonaismäärä 18 näytettä). Kenttäkokeessa tuloilmakanavien pölykertymä mitattiin noin viikko ennen kanavien puhdistusta sekä heti puhdistuksen jälkeen. Pölynäytteet otettiin kanaviston alku-, keski- ja loppuosista ja näytteiden määrä vaihteli kanavien pituudesta riippuen 4 8 näytettä/rakennus. Pölynäytteiden kokonaismäärä oli kolme näytettä suorakaidekanavasta ( mm) ja 29 näytettä pyöreästä kanavasta ( mm).

3 3 Mittausjärjestely Laboratoriokoe (1) testipölyllä (Holopainen et al. 2001a): Testatun muovikanavan halkaisija oli Ø 125 mm ja (P1- ja P2-luokan) kierresaumattujen kanavien Ø 160 mm. Kanavisto koostui kolmesta suorasta kanavasta, jotka olivat yhdistetty toisiinsa kahdella 90º mutkalla (kuvan 1). Kanaviston kokonaispituus oli noin 7,5 m. Kanavistoon oli tehty kolme puhdistusluukkua pölynäytteiden ottamista varten. Dust generator P Sampling point Opening Fan P Radius of bends 0.22 m (160) and 0.16 m (125) P Air flow meter Kuva 1. Periaatekuva testipölyllä liattujen kanavien laboratoriokoejärjestelystä. Kanavistot liattiin ns. KOLITEST-laitteistolla (Kovanen, 2000). Kanaviston alapuolisen pinnan testipölyn (ASHRAE, 1992) kertymä mitattiin kanavistojen likaamisen ja puhdistuksen jälkeen. Lisäksi puhdistustyöhön kulunut aika mitattiin. Kanaviston puhdistuksen aikana epäpuhtauksia kuljettavan ilman nopeus oli mekaanisessa harjauksessa noin 10 m/s ja paineilmapuhdistuksessa m/s. Kuvassa 2 on osa tutkituista harjoista (mekaaninen harjaus 1) sekä paineilmasuuttimet. Kuva 2. Mekaanisessa harjauksessa (1) käytetyt harjat ja paineilmasuuttimet

4 4 Laboratoriokoe (2) rakennustyömaalla liatuilla kanavilla (Holopainen et al. 2001b): Testatut kanavat olivat puhtausluokan P1- ja P2-luokan kierresaumattuja kanavia (Ø 160 mm). Kanavisto koostui viidestä suorasta kanavasta, jotka olivat yhdistetty toisiinsa 90º mutkilla. Kanaviston kokonaispituus oli noin 20 m. Kanavat olivat 2 3 viikkoa likaantumassa rakennustyömaalla, jonka jälkeen kanavat puhdistettiin. Pölynäytteet otettiin suorien kanavien päistä (6 näytteenottopistettä) ennen ja jälkeen puhdistuksen. Sampling point Fan Air flow meter Length of bend 1 m 6 m Brush Cleaning machine Kuva 2. Periaatekuva rakennustyömaalla likaantuneiden kanavien laboratoriokoejärjestelystä. Kanavien puhdistustekniikka oli sama kuin testipölyllä liatuissa kanavissa. Ainoastaan suorat kanavan osat puhdistettiin. Kanavamutkat irrotettiin puhdistuksen edetessä seuraavaan puhdistettavaan suoraan kanavaan (puhdistusjärjestys alhaalta ylöspäin). Puhtausluokan P2 kanavat puhdistettiin mekaanisesti harjaamalla ja puhtausluokan P1 kanavat paineilmapuhdistuksella. Kenttäkoe (Holopainen et al. 2001b): Kokeeseen valittujen kohteiden tuloilmakanavat olivat asennettu puhtausluokan P1 mukaisesti. Kanavien koko, joista pölyn määrä mitattiin oli Ø mm. Puhdistettavien kanavistojen kokonaispituus oli m. Mekaanisessa harjauksessa käytettyjen harjojen halkaisija vaihteli mm ja harjojen pyörimisnopeus oli r/min. Paineilmalla puhdistettiin osa laajennuskohteen kanavista (noin 20 m). Paineilmapuhdistuksessa puhallusilmasuihku ohjattiin paineilmapistoolia käyttäen puhdistettavan kanavan pinnalle. Puhdistettavaa kanavan osaa ei alipaineistettu paineilmapuhdistuksen

5 5 aikana. Kuvassa 3 on eräs tutkimuksessa mukana ollut alipaineistus- ja puhdistuslaitteisto sekä ammattimaista kanaviston puhdistustyötä mekaanisesti harjaamalla. (a) (b) (c) Kuva 3. (a) Alipainepuhallin ilmaletkuineen (b) kanaviston harjauslaite ja harjan pyöritysakseli (c) kanaviston puhdistusta mekaanisesti harjaamalla Tuloilmakanavien pölykertymä mitattiin noin viikko ennen kanavien puhdistusta sekä heti puhdistuksen jälkeen. Pölynäytteet otettiin kanaviston alku-, keski- ja loppuosista. Näytteiden määrä vaihteli kanavien pituudesta riippuen 4 8 näyttä rakennusta kohden. Pölynäytteiden kokonaismäärä oli kolme näytettä suorakaidekanavasta ( mm) ja 29 näytettä pyöreästä kanavasta ( mm). Kanavistojen puhdistus tehtiin muiden rakennustöiden viimeistelyvaiheessa ennen ilmanvaihtojärjestelmän säätö- ja mittaustöitä. Laboratorio- ja kenttäkokeessa käytettyjen harjojen ja kanavien tiedot ovat esitetty taulukossa 1.

6 6 Taulukko 1. Puhdistusmenetelmät ja testatut kanavat Laboratoriokoe testipölyllä liatuilla kanavilla Puhdistusmenetelmä MH1: Mekaaninen harjaus kolmella nylon harjalla (harjaksen halkaisija d=0,5 0,8 mm) ja polypropyleeni harjalla (d=0,45 mm). P1: nylon harjan halkaisija 180 mm, P2: harjan halkaisija 190 mm, MK: nylon harjan halkaisija 150 mm. Harjan pyörimisnopeus 2000 r/min. MH2: Mekaaninen harjaus kahdella nylon harjalla (d=0,8 mm) ja yhdellä polyesteri harjalla (d=0,45 mm), joiden päällä polyesteri kangas. P1- ja P2-kanavat puhdistettiin nylon harjalla, jonka halkaisija 250 mm, MK- kanava puhdistettiin polyesteri harjalla, jonka halkaisija 160 mm. Harjan pyörimisnopeus 570 r/min. PI-1: Paineilmapuhdistus paineilmasuuttimella (Collom Duct Cleanin System). Kompressorin ilmavirta noin 50 dm 3 /s ja paine 800 kpa. Laboratoriokoe testipölyllä kanavilla, jotka likaantuneet työmaalla Puhdistusmenetelmä MH3: Mekaaninen harjaus hevosenhäntäjouhista valmistetulla harjalla. Harjan halkaisija 160 mm ja harjan pyörimisnopeus 2600 r/min. MH4: Mekaaninen harjaus nylon (d=0,8 mm) ja polypropyleeni harjalla (d=0,45 mm). Harjan halkaisija 160 mm ja harjan pyörimisnopeus 1200 r/min. MH5: Mekaaninen harjaus polypropyleeni harjalla (d=0,35 mm). Harjan halkaisija 190 mm ja pyörimisnopeus 380 r/min. MH6: Mekaaninen harjaus nylon harjalla (d=0,5 mm). Harjan halkaisija 180 mm ja harjan pyörimisnopeus 2600 r/min. PI-2: Paineilmapuhdistus erikoisvalmisteisella suuttimella (whipstream nozzle), jossa ilmasuihkua jakavan osan pyörimisnopeus r/min. Kenttäkohteet Puhdistusmenetelmä MH7 (Rakennus A): Mekaaninen harjaus nylon harjalla (d=0,5 1,0 mm). Harjat noin mm suurempia kuin puhdistetut kanavat. Harjojen pyörimisnopeus r/min. Epäpuhtauksien poistamiseen käytetyn ilman nopeus 5-10 m/s. MH8 (Rakennus B): Mekaaninen harjaus nylon harjalla (d=0,5 mm). Harjat noin mm suurempia kuin puhdistetut kanavat. Harjojen pyörimisnopeus 570 r/min. Epäpuhtauksien poistamiseen käytetyn ilman nopeus 5 m/s. MH9 (Rakennus C): Mekaaninen harjaus nylon harjalla (d=0,3 0,7 mm). Harjat noin mm suurempia kuin puhdistetut kanavat. Harjojen pyörimisnopeus r/min. Epäpuhtauksien poistamiseen käytetyn ilman nopeus 4-25 m/s. MH10 (Rakennus D): Mekaaninen harjaus nylon harjalla (d=0,5 1,0 mm). Harjat noin mm suurempia kuin puhdistetut kanavat. Harjojen pyörimisnopeus r/min. Epäpuhtauksien poistamiseen käytetyn ilman nopeus 4-20 m/s. Testatut kanavat P1-kanava (Ø 160 mm), öljytön valmistustekniikka (<12 mg/m²) P2-kanava (Ø 160 mm), kanavissa öljyjäämiä ( mg/m²) MK-kanava (Ø 125 mm) Testatut kanavat P2-kanava (Ø 160 mm) P2-kanava (Ø 160 mm) P2-kanava (Ø 160 mm) P2-kanava (Ø 160 mm) P1-kanava (Ø 160 mm) öljytön valmistustekniikka Testatut kanavistot P1-kanava (Ø mm). Kanaviston pituus 1090 m. P1-kanava (Ø mm). Kanaviston pituus 150 m. P1-kanava (Ø mm). Kanaviston pituus 200 m. P1-kanava (Ø mm). Kanaviston pituus 4000 m. P1-kanava (Ø 250 PI-3 (Rakennus E): Paineilmapuhdistus paineilmapistoolia. 315 mm). Kanaviston pituus 20 m. P1=Puhtausluokan P1-kanava, P2= Puhtausluokan P2-kanava (Sisäilmastoluokitus, 2000) MK=Muovi kanava, d=harjaksen halkaisija MH= Mekaaninen harjaus, PI=Paineilmapuhdistus

7 7 Tulokset Laboratoriokoe testipölyllä liatuilla kanavilla Mekaaninen harjaus: Pölynsyötön jälkeinen pölykertymä kanavan alapuolisella pinnalla oli >4 g/m 2 (4,8 8,7 g/m 2 ) ja kanaviston puhdistuksen jälkeen 0,4 g/m 2 (0,2 0,8 g/m 2 ). Pienin puhdistuksen jälkeinen keskimääräinen pölykertymä oli P1 luokan kanavistossa (0,2 g/m 2 ) ja suurin P2 luokan kanavistossa (0,6 g/m 2 ). Silmämääräisesti tarkasteltuna P1 luokan kanavat näyttivät puhdistuksen jälkeen puhtaalta. P2 luokan kanavissa oli puhdistuksen jälkeen pölyä kanavien öljyjäämien kohdalla (kuva 3). Muovikanavistoon oli puhdistuksen jälkeen jäänyt tasainen ja hyvin hieno kerros pölyä. Kuva 4. Puhdistettu P1-luokan kanava (vasemmalla) ja P2-kanava (oikealla) Paineilmapuhdistus (PI-1): Pölynsyötön jälkeinen pölykertymä kanavan alapuolisella pinnalla oli >5 g/m 2 (5,3 7,2 g/m 2 ) ja kanaviston puhdistuksen jälkeen 1 g/m 2 (0,1 1,0 g/m 2 ). Pienin puhdistuksen jälkeinen keskimääräinen pölykertymä oli muovikanavassa (0,1 g/m 2 ) ja suurin P1 luokan kanavistossa (1,0 g/m 2 ). Silmämääräisesti tarkasteltuna P1 luokan kanavistoon oli jäänyt hieman pölyä. P2 luokan kanavien öljyjäämien kohdalla oli puhdistuksen jälkeen runsaasti testipölyä. Muovikanavistossa oli puhdistuksen jälkeen havaittavissa tasainen ja hyvin hieno kerros pölyä sekä selvästi erotettavissa paineilmasuuttimen liikerata. Puhdistukseen kulunut aika oli 1,6 4,7 suurempi kuin mekaanisessa harjauksessa. Lisäksi paineilmasuuttimen voimakas ilmavirta aiheutti häiritsevää melua laboratorioon. Mittaustulokset on esitetty taulukossa 2.

8 8 Taulukko 2. Kanavistojen pölykertymät ennen ja jälkeen puhdistuksen sekä puhdistukseen kulunut työaika testipölyllä liatuissa kanavissa Mitattu parametri Kanavatyyppi ja puhdistusmenetelmä P1 kanava (Ø 160 mm) P2 kanava (Ø 160 mm) Muovikanava (Ø 125 mm) MH1 MH2 PI-1 MH1 MH2 PI-1 MH1 MH2 PI-1 Pölykertymä ennen (g/m 2 ) 8,6 4,9 7,2 5,8 4,8 5,3 8,7 6,0 6,9 Öljyjäämät ennen (mg/m 2 <2 10 <2 ) ( ) ( ) ( ) Pölykertymä jälkeen (g/m 2 ) 0,2 0,2 1,0 0,8 0,2 0,7 0,4 0,3 0,1 Puhdistusnopeus (m/min) 3,7 2,3 1,1 4,0 3,1 1,9 5,2 1) 1,1 Visuaalinen arvio puhd. jälkeen Hyvin ohut kerros pölyä kanavan pinnalla Runsaasti pölyjäämiä kanavassa Hyvin ohut kerros pölyä kanavan pinnalla P1 ja P2 kanavien puhtausluokitus Sisäilmastoluokitus (2000) MH= Mekaaninen harjaus, PI-2=Paineilmapuhdistus paineilmasuuttimella (Collom Duct Cleanin System) 1) Testin aikana alipaineistuspuhallin pysähtyi eikä puhdistusaikaa voitu tarkasti kirjata ylös Laboratoriokoe työmaalla likaantuneilla kanavilla Mekaaninen harjaus: Kanavan alapuolisen pinnan pölykertymä (rakennustyömaa varastoinnin jälkeen) oli 4,3 g/m 2 (1,0 10,1 g/m 2 ) ja kanaviston puhdistuksen jälkeen 0,1 g/m 2 (<0,1 0,1 g/m 2 ). Silmämääräisesti tarkasteltuna P2 luokan kanavat olivat puhdistuksen pölyttömät lukuun ottamatta työmaavarastoinnin aikana sisäpuolelta kastuneita kanavia, joiden sisäpinta oli harmaa ja ohuen pölykerroksen peitossa. Kanavan pinnalla oli kuitenkin kuivuneita vesi ja/tai öljyjäämiä. Mitatut öljyjäämät olivat pienemmät harjauspuhdistuksen jälkeen. Kuvassa 5 on erimenetelmillä puhdistettuja kanavia. (a) (b) Kuva 5. (a) Kanavat ennen puhdistusta vasemmalta oikealle P2 -, P2- ja P1-kanava. (b) Kanavat puhdistuksen jälkeen (P2-luokan kanavat puhdistettiin mekaanisesti harjaamalla ja P1- luokan kanavat paineilmalla). Paineilmapuhdistus (PI-2): Kanavan alapuolisen pinnan pölykertymä (rakennustyömaa varastoinnin jälkeen) oli 3,5 g/m 2 (0,1 10,1 g/m 2 ) ja kanaviston puhdistuksen jälkeen 0,1 g/m 2. Silmämääräisesti tarkasteltuna P1 luokan kanavissa oli puhdistuksen hieman pölyä sekä kuivuneita vesi ja/tai öljyjäämiä. Kanaviston öljyjäämät olivat hieman suuremmat puhdistuksen jälkeen. Tulokset on esitetty taulukossa 3.

9 9 Taulukko 3. Kanavistojen pölykertymät ennen ja jälkeen puhdistuksen sekä puhdistukseen kulunut työaika kanavissa, jotka likaantuneet rakennustyömaalla Mitattu parametri Kanavatyyppi (Ø 160 mm) ja puhdistusmenetelmä P2 kanava P2 kanava P2 kanava P2 kanava P1 kanava MH3 MH4 MH5 MH6 PI-2 Pölykertymä ennen (g/m 2 ) 3,8 (0,1 10,4) 10,1 (8,6 11,2) 1,0 (<0,3 1,9) 2,1 (0,4 3,6) 3,5 (<0,1 10,1) Öljyjäämät ennen (mg/m 2 ) 47 (<12 87) 102 (35 224) 33 (25 44) 119 (12 274) 9 (<12 16) Pölykertymä jälkeen (g/m 2 ) <0,1 0,1 (<0,1 0,2) <0,1 <0,1 <0,1 Öljyjäämät jälkeen (mg/m 2 ) 16 (<12 27) 23 (14 30) 52 (13 117) 33 (12 64) 15 (12 16) Puhdistusnopeus (m/min) Visuaalinen arvio puhd. jälkeen Ei pölyä, vain veden kuivumis- ja öljyjäämien jälkiä Hieman pölyjäämiä kanavan pohjalla Ei pölyä, vain veden kuivumis- ja öljyjäämien jälkiä Hieman pölyjäämiä kanavan pohjalla Hieman pölyjäämiä kanavan pohjalla P1 ja P2 kanavien puhtausluokitus (Sisäilmastoluokitus, 2000) MH= Mekaaninen harjaus, PI-2=Paineilmapuhdistus erikoissuuttimella (whipstream nozzle; Kenttäkoe Mekaaninen harjaus: Kanaviston rakennusaikainen pölykertymä kanavan alapuolisilla pinnalla ennen puhdistusta oli 0,8 g/m 2 (0,6 0,9 g/m 2 ) ja kanaviston puhdistuksen jälkeen 0,2 g/m 2 (0,1 0,2 g/m 2 ). Suorakulmaisten kanavien keskimääräinen pölykertymän oli vastaavasti ennen puhdistusta 0,9 g/m 2 ja puhdistuksen jälkeen 0,2 g/m 2. Silmämääräisesti tarkasteltuna kanavien puhdistuksen jälkeinen puhtaustaso alitti selvästi puhtausluokan P1 pölykertymän rajaarvon (Holopainen et al., 2002). Mitatut ilman nopeudet epäpuhtauksien poistamiseksi olivat 3,5 25 m/s riippuen mittauspisteestä ja kanavan halkaisijasta. Kanaviston muodolla (pyöreä/suorakaide) oli vaikutus kanavien puhdistusnopeuteen. Suorakaidekanavien puhdistuksessa kulmien puhdistukseen kului työaikaa saada ne riittävän puhtaaksi. Silmämääräisesti tarkasteltuna mekaanisella harjauksella saavutettiin parempi puhdistustulos kuin paineilmapuhdistuksella. Kuvassa 6 on pyöreä kanava ennen (1,5 g/m 2 ) ja jälkeen harjauspuhdistuksen (0,4 g/m 2 ). Kuva 6. Kanaviston puhtaus ennen (vasemmalla) (1,5 g/m 2 ) ja jälkeen (0,4 g/m 2 ) mekaanisen harjauksen

10 10 Paineilmapuhdistus (PI-3): Kanaviston rakennusaikainen pölykertymä oli 5,4 g/m 2 (0,8 17,7) ja kanaviston puhdistuksen jälkeen 0,3 g/m 2 (0,1 0,5). Paineilmapuhdistuksessa käytettiin paineilmapistoolia ja epäpuhtauksien poistamiseen ei käytetty erillistä puhallinta. Silmämääräisesti tarkasteltuna kanaviston epäpuhtaus (ennen puhdistusta) koostui suurelta osin kanaviston asennuksessa syntyneestä teräspurusta. Puhdistuksen jälkeen kanavien pinnoilla oli havaittavissa vähäisessä määrin teräspurua. Tulokset on esitetty taulukossa 3. MH7 (Ø mm) MH8 (Ø mm) MH9 (Ø mm) MH10 (Ø mm) PI-3 (Ø mm) Taulukko 4. Kanavistojen pölykertymät ennen ja jälkeen puhdistuksen sekä puhdistukseen kulunut työaika kenttäkokeessa Mitattu parametri Kanavatyyppi ja puhdistusmenetelmä Pölykertymä ennen (g/m 2 ) 0,6 (0,2 1,0) 0,9 (0,3 2,0) 0,8 (0,2 1,9) 0,7 (<0,1 4,0) 5,4 (0,8 17,7) Pölykertymä jälkeen (g/m 2 ) 0,2 (0,1 0,3) 0,2 (<0,1 0,6) 0,1 (<0,1 0,2) 0,1 (<0,1 0,2) 0,3 (0,1 0,5) Puhdistusnopeus (m/min) Epäpuhtauksien 10,1 kuljetusnopeus 6,5 (4,8 10,1) 5,1 (4,7 5,4) 16,7 (3,5 25) (3,6 20,0) (m/s) MH=Mekaaninen harjaus, PI-3=Paineilmapuhdistus paineilmapistoolilla Tulosten tarkastelu Laboratoriokoe (1) testipölyllä liatuilla kanavilla: Puhdistettavat kanavat liattiin suodattimien testauksessa käytettävällä vakioidulla testipölyllä, joka koostumukseltaan eroaa varastoinnissa ja työmaalla esiintyvästä pölystä. Kuitenkin pöly sisältää runsaasti epäorgaanisia maaperähiukkasia, joka käyttäytyy epäorgaanisen rakennuspölyn tavoin. Tässä tutkimuksessa kanaviin kertynyt pöly oli tuoretta, joka on ilmeisesti helpommin irtoavaa, kuin vuosien käytön aikana kanaviin kertyvä pöly. Menetelmällä saatiin kuitenkin pölymäärä vakioitua, joka on puhdistusmenetelmien tehokkuusvertailun edellytyksenä. Puhdistusmenetelmät erosivat toisistaan työn lopputuloksen ja työskentelynopeuden suhteen. Mitatun pölykertymän perusteella mekaaninen harjaus oli tehokas kaikkien kanavien puhdistuksessa. Silmämääräisesti arvioituna muovikanavaan jäi harjauspuhdistuksen jälkeen hyvin ohut ja tasainen hieno pölykerros. Muovikanavassa paineilmapuhdistuksella saavutettiin mekaanista harjausta parempi lopputulos. Tosin johtopäätökseen vaikuttavat P1- ja P2 kanavistojen paineilmapuhdistuksen jälkeen havaitut yksittäiset suuret pölykertymät. Näiden esiintymiseen vaikuttaa ilmeisesti paineilmapuhdistuksessa syntyvät pyörteet, jotka siirtävät osan pölystä puhdistetulle alueelle. Harjan ja etenkin harjan pyöritysvaijerin taipuminen kanaviston 90 mutkissa aiheutti vaikeuksia harjauspuhdistuksessa. Mekaanisessa harjauksessa (1) harjan vaijeri painoi harjaa mutkan jälkeen kanavan ulkosivulle, jolloin harja ei kyennyt poistamaan testipölyä heti mutkan jälkeiseltä osalta mutkan sisäpuoleiselta kanavan pinnalta. Kanaviston mutkat ja haarat vaativat puhdistustyöltä erityistä huolellisuutta ja hyvä lopputulos edellyttää mutkan puhdistamista molemmilta suunnilta. Kanavapölyn määritysmenetelmänä käytetty suodatinnäytteenottomenetelmä ei kyennyt keräämään kaikkea kanaviston puhdistuksen jälkeistä pölyä, joka oli jäänyt öljyjäämiä sisältävän kanavan pinnalle. Näytteenotossa pöly liukui näyt-

11 11 teenottoletkun edessä öljyn ja pölyn seoksena leviten kanavan pinnalle. Tätä johtopäätöstä tuki silmämääräinen kanaviston puhtauden arviointi jokaisen puhdistusmenetelmän tehokkuutta tarkasteltaessa. Vaikka pölykertymän määritystulokset olivat kanavamateriaalista riippumattomia silmämääräisesti arvioituna P2-luokan kierresaumakanava oli puhdistuksen jälkeen huomattavasti likaisempi kuin P1-luokan kierresaumakanava. Laboratoriokoe (2) työmaalla likaantuneilla kanavilla: Tulosten perusteella kaikki kokeillut menetelmät poistivat pölyä tehokkaasti. Kanavapölyjäämien määrä alitti useimmissa tapauksissa suodatinkeräysmenetelmän määritysrajan 0,01 g/m². Korkein mitattu pölymäärä 0,2 g/m² alittaa puhtausluokan P1 raja-arvon 1,0 g/m². Silmämääräisesti arvioituna kaikki kanavat eivät puhdistuksen jälkeen näyttäneet täysin puhtailta. Työmaavarastoinnin aikana sisäpuolelta kastuneiden kanavien sisäpinta oli harmaa ja ohuen pölykerroksen peitossa. Tiukasti kiinni oleva kerros voidaan arvioida lähinnä esteettiseksi haitaksi se voi olla ongelma, jos puhdistuksen tulosta arvioidaan silmämääräisesti. Kanavien keskimääräiset öljyjäämät alenivat, mutta yksittäisten kanavien kohdalla mitattiin myös ennen puhdistusta mitattuja korkeampia tuloksia. Selityksenä tähän on öljyn siirtyminen harjan mukana kanavasta toiseen ja paineilmapuhdistuksessa kompressorin voiteluöljyn siirtyminen paineilman mukana puhdistettavaan kanavaan. Öljyjäämien kasvu oli kuitenkin mittaustekniikan virherajojen sisällä. Kenttäkoe: Kanavapölyjäämät olivat 6 25 % ennen puhdistusta mitatuista pölykertymistä ja olivat siten huomattavasti pienemmät kuin vanhoista kanavista mitatut pölyjäämät (38 43 %) (Holopainen et al., 1999). Kanaviston puhdistajat käyttivät silmämääräistä arviota valitessa sopivan puhdistusharjan ja paineilmasuuttimen puhdistettavaan kanavan osaan. Puhdistusharjojen (yleensä keinokuitu) harjakset olivat kiinnitetty joko pulloharjamaisesti kierrettyjen metallitankopunoksen väliin tai ne ovat kiinnitetty harjan keskiöön. Pulloharjamainen - harja oli mahdollista saada kanavaan jopa 50 mm reiästä, jolloin varsinaisen puhdistusluukun teolta vältyttiin. Harjan keskiöön (halkaisija 70 mm) kiinnitetyt harjakset olivat jäykempiä (lyhyempiä) kuin pulloharjamaisen harjan harjakset. Harjojen puhdistustuloksissa ei ollut kuitenkaan merkittäviä eroja. Kanavan puhdistusta toistettiin harjaamalla kanavaa edestakaisin, kunnes näkyvät epäpuhtaudet olivat poistettu kanavasta eikä kanavan sisäpinnan väri harmaus ei enää muuttunut puhdistusta toistettaessa. Harjan pituussuuntainen liikettä kanavassa ohjataan akselin (ns. varpin) avulla. Akseli koostuu teräsvaijerista ja suojakuoresta. Akselin suojakuoren pintaan tarttuu (materiaalista riippuen) epäpuhtauksia, jotka kulkeutuvat puhdistettavaan kanavaan puhdistuksen aikana. Eräät puhdistusliikkeet ohjaavat akselia puhdistusliina kädessä, jolla estetään epäpuhtauksien kulkeutuminen akselin suojakuoren mukana puhdistettavaan kanavaan. Harjan sivuttaissuuntaista liikettä kanavassa ohjataan esim. haarakanavaan muuttamalla harjan pyörimisnopeutta ja/tai - suuntaa. Tämän vuoksi harjan pyörimisnopeus tulisi olla säädettävissä. Suorakaidekanavien puhdistuksessa pyörivää harjaa pyöritettiin myötäpäivään puhdistettaessa kanavan vastapäivään oikea sivu ja puhdistettaessa kanavan vasen sivu. Puhdistusliikkeet arvioivat suorakaidekanavan puhdistukseen kuluvan 1,5 2 kertaisen ajan verrattuna pyöreän kanavan puhdistukseen. Mekaanisessa harjauksessa harjan optimipyörimisnopeus (harjan ohjattavuuden kannalta) saavutettiin, kunnes harja keskitti itse itsensä kanavaan. Tähän pyörimisnopeuteen vaikuttaa harjan ja harjan pyörittämiseen käytettävän puhdistusakselin painon lisäksi mm. harjaksen

12 12 paksuus, harjasten lukumäärä, harjan halkaisija sekä harjaksen materiaali (f(d,n,d,ei)) (Holopainen ja Salonen, 2002). Liian suurella nopeudella pyörivää harjaa on vaikea ohjata kanavassa ja harja voi aiheuttaa vahinkoa työtä suorittavalle henkilölle, puhdistuslaitteelle ja kanavan komponentille harjan takertuessa kiinni esim. ilmavirran säätöpeltiin. Toisaalta liian hidas pyörimisnopeus vähentää harjan puhdistustehokkuutta. Eräitä keskeisimpiä puhdistusvaiheen töitä ovat puhdistustyön suunnittelu ja alipaineistuspisteiden valinta. Kanavisto alipaineistetaan yleensä (pystynousuun päättyvästä suorakaiteen muotoisesta) runkokanavan puhdistusluukusta. Alipainepuhaltimen pyöreä ilmaletku (kuva 3 (a)) tiivistettiin suorakaiteen muotoiseen puhdistusluukkuun elastisia materiaaleja, kuten superlon-muovia, käyttäen. Liitosten suuret ohivuodot pienensivät epäpuhtauksien poistonopeutta puhdistettavasta kanavan osasta. Eräs keino ohivuotojen välttämiseksi on asentaa (jo kanaviston asennusaikana) kerroksien runkokanaviin puhdistusyhteet, joihin alipaineistaja voidaan tiiviisti kytkeä. Mitatut epäpuhtauksien kuljetusnopeudet olivat useimmiten <10 m/s ja alittivat näin epäpuhtauksia poistaville ilmakanaville annetut suositusarvot (ACGIH, 1988). Huolimatta alhaisista epäpuhtauksien poistonopeuksista kanavapuhdistuksen lopputulos täytti hyvin puhtausluokan P1 pölykertymälle asetetun vaatimuksen. Harja ja paineilmasuuttimen ilmasuihku siirtävät edellään osan epäpuhtauksista alipaineistajaa kohti ja edesauttavat (poistoilman lisäksi) kanavasta irronneen lian poistumiseen kanavasta. Osassa puhdistuskohteita puhdistettujen kanavapintojen havaittiin likaantuvan uudelleen puhdistuksen aikana. Näissä kohteissa puhdistetun kanaviston pinnalla oli silmin havaittava määrä pölyä jo minuutin kuluttua kanavan puhdistuksesta. Kanavapölykertyminen alipaineistettuun kanavistoon oli havaittavaa tiloista, joissa oli aistittavasti korkea ilman hiukkaspitoisuus. Tämän takia kanaviston puhdistus tulisi tehdä vasta pölyävien työvaiheiden ja loppusiivouksen jälkeen. Ilmanvaihtokanavat ja niiden puhdistusluukut ovat sijoitettu usein alaslaskettujen kattojen taakse. Huolimatta D2:n (1987) ( ) ohjeesta: Huolettavia laitteita tai puhdistusluukkuja ei sijoiteta vaikeapääsysiin paikkoihin. Niiden kohdalle alaslaskettuihin kattoihin tehdään vähintään 500 mm x 500 mm:n kokoinen, ilman työkaluja irrotettava tai avattava osa alakattojen huoltoluukkujen sijoittelussa oli puutteita. Puhdistusluukkujen paikat tulee sijoittaa kanaviston puhdistusta ajatellen siten, että puhdistusluukkuihin pääsee vaivatta käsiksi alakaton (huoltoluukun) kautta. Eurooppalaisessa esistandardissa (ENV 12097, 1997) on puhdistusluukkujen koolle ja sijoittamiselle esitetty vaatimuksia: Suorakaidekanavassa puhdistusluukun koko on aina 300 mm x 100 mm luukuista miesluukkuun 600 mm x 500 mm asti. Puhdistusluukkujen maksimietäisyys on <10 m eikä luukkujen välillä saa olla kahta 45 mutkaa. Kanavan mutkaan asennettuja puhdistusluukuja pitäisi suosia, koska kanavan puhtaus mutkan molempiin suuntiin on mutkaan asennetusta aukosta mahdollista. Lisäksi kanavan mutkan seinät ovat silloin helposti puhdistettavissa. Esistandardi (ENV 12097, 1997) esittää puhdistusluukun sijoittamista kanaviston varusteen molemmille puolille mikäli varuste ei ole helposti irrotettavissa. Kanaviston suunnittelussa ja asennuksessa tulee huomioida kanaviston puhdistettavuus aikaisempaa paremmin. Mekaanisella harjauksella on mahdollista saavuttaa laadukas puhdistustulos valitsemalla sopiva harja poistettavaan epäpuhtauteen, käyttämällä riittävän suurta epäpuhtauksien poistonopeutta, käyttämällä riittävän suurta harjan pyörimisnopeutta, toistamalla kanaviston puhdistus niin kauan ettei kanavan pinnan harmaus (väri) muutu toistettaessa puhdistus ja ettei kanavan pinnoilla ole havaittavissa silmämääräisesti epäpuhtauksia.

13 13 Johtopäätökset Ilmanvaihtokanavien puhdistusta tekevillä yrityksillä on käytössä erilaisia puhdistusmenetelmiä. Testatut puhdistusmenetelmät olivat tehokkaita öljyttömien kanavien puhdistukseen mutta eivät öljyjäämiä sisältävien kanavien puhdistuksessa. Tämän vuoksi kanavat ja niiden komponentit tulisi olla öljyttömiä. Puhdistustyön huolellinen suunnittelu, oikein valittu puhdistusmenetelmä, puhdistajan ammattitaito ja huolellisuus sekä puhdistustyön lopputuloksen laadun valvonta ovat tekijöitä, joilla voidaan varmistaa laadukas ja puhtausluokituksen täyttävä lopputulos uusien kanaviston puhdistuksessa. Kanaviston suunnittelussa ja asennuksessa on kanaviston ja varusteiden puhdistettavuus huomioitava aikaisempaa paremmin. Lähteet ACGIH (1988) Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 20th Edition, Lansing, Michigan, American Conference of Governmental Industrial Hygienists. ASHRAE (1992) Gravimetric and dust-spot procedures for testing air-cleaning devices used in general ventilation for removing particulate matter. American Society of Heating, Refrigerating, and Air-conditioning Engineers, Inc. ANSI/ASHRAE Standard Asikainen V., Björkroth M., Holopainen R., Kovanen K., Luoma M., Palonen J., Pasanen P. (2000) Ilmanvaihtokomponenttien puhtauden perusteet ja todentamismenetelmät. Teknillinen korkeakoulu. Konetekniikan osasto. LVI-tekniikan laboratorio, Espoo, Raportti B s. Asikainen, V., Björkroth, M., Holopainen, R., Kovanen, K., Luoma, M., Palonen, J, Pasanen, P Ilmanvaihtokanaviston puhtauden kehittäminen. Teknillinen korkeakoulu. Konetekniikan osasto. LVI-tekniikan laboratorio. B s. Asikainen, V. and Pasanen, P. (2000) Processing Oil Residues on New HVAC-Components: The Addiction of Manufacturing Technique to the Amount of Components Oil Residue. In: Seppänen, O., Säteri, J. (eds.) Proceedings of Healthy Buildings 2000 Conference, Espoo, The 6 th Healthy Buildings Conference, Vol. 2, pp D2 (1987) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet s. ENV (1997) European pre-standard. 24 s. Heinsohn, R.J. (1991) Industrial Ventilation: Engineering Principles, New York, a Wiley- Interscience Publication. Holopainen, R., Palonen, J. and Seppänen, O. (1999) Cleaning Technology of the Air Handling System. In: Raw, G., Aizlewood, C., Warren, P. (eds.) Proceedings of Indoor Air 99, Edinburgh, the 8th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Vol. 3, pp Holopainen, R., Asikainen, V., Tuomainen, M., Björkroth, M., Kovanen, K., Laamanen, J., Pasanen, P. (2001a) Ilmanvaihtokanaviston puhdistusmenetelmien vertailu laboratoriossa. Sisäilmastoseminaari SIY Raportti 15 (toim. J. Säteri, H. Backman). Sisäilmayhdistys ry, Espoo, s

14 14 Holopainen, R., Asikainen, V., Tuomainen, M., Björkroth, M. Pasanen, P., Seppänen, O. (2001b) Effectiveness of Duct Cleaning Methods on Dusty and Oily Duct Surfaces. Artikkeli on hyväksytty Indoor Air lehteen marraskuussa Holopainen, R., Narvanne, J., Pasanen, P., Seppänen, O. (2002) A visual inspection method to evaluate cleanliness of newly installed air ducts. Konferenssipaperi on hyväksytty pidettäväksi Indoor Air 2002 konferenssissa kesällä Holopainen R, Salonen E-M. A simple model for analysing bristle contact force and contact angle in rotating brush duct cleaning. Helsinki University of Technology. Department of Mechanical Engineering. Laboratory of Heating, Ventilating and Air Conditioning. Report B 72 in preparation. Jalonen T. (2000) Ilmastointikanavien puhdistusmenetelmien tehokkuus. Diplomityö. Teknillinen korkeakoulu. Konetekniikan osasto. LVI-tekniikan laboratorio, Espoo. 75 s. + liitteet. Kovanen, K. (2000) Test Method for the Tendency of HVAC-Components to Accumulate Dirt on Surfaces. In: Seppänen, O., Säteri, J. (eds.) Proceedings of Healthy Buildings 2000 Conference, Espoo, The 6th Healthy Buildings Conference, Vol. 2, pp Pasanen, P., Pasanen, A.L. and Kalliokoski, P. (1995) Hygienic Aspects of Processing Oil Residues in Ventilation Ducts, Indoor Air, 5, Pasanen P. (1999) Verification of Cleanliness of HVAC Systems. In: Loyd, S. (ed.) Proceedings of VHExCo99, The International Ventilation Hygiene Conference and Exhibition, Birmingham, UK. Pasanen, P., Asikainen, V. and Liesivuori, J. (1999) Storage and Processing Oil Contamination on New HVAC-Components: Development of Measuring Methods. In: Raw, G., Aizlewood, C., Warren, P. (eds.) Proceedings of Indoor Air 99, Edinburgh, The 8th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Vol. 5, pp Sisäilmastoluokitus (1995) Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus. Sisäilmayhdistys ry, Helsinki s. Sisäilmastoluokitus (2000) Sisäilmayhdistys ry, Espoo s.

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistaminen Jorma Säteri, diplomi-insinööri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry. jorma.sateri@sisailmayhdistys.fi Ilmanvaihtojärjestelmän tehtävänä on tuoda raikasta

Lisätiedot

Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa

Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa Hyvinvointia työstä Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa Kari Salmi, Erkki Kähkönen, Rauno Holopainen, Pertti Pasanen, Kari Reijula Työterveyslaitos Itä-Suomen yliopisto Tutkimusosapuolet ja rahoitus

Lisätiedot

Laadunvarmistus IV-alan (huolto)töissä. Petteri Virranta

Laadunvarmistus IV-alan (huolto)töissä. Petteri Virranta Laadunvarmistus IV-alan (huolto)töissä Petteri Virranta Kuinka eri työvaiheissa taataan hyvä vaatimusten mukainen laatu kaikille osapuolille? Mitä apuvälineitä voidaan käyttää? Kuinka laatu varmennetaan

Lisätiedot

Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet

Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet Rauno Holopainen Työterveyslaitos, Laadukas sisäympäristö teema Terve ja turvallinen sairaalarakennus työympäristönä 23.4.2009 Helsinki

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

High Tech Sairaala hanke: Ilmastointipalkkien puhdistus ja desinfiointi

High Tech Sairaala hanke: Ilmastointipalkkien puhdistus ja desinfiointi Ilmastointipalkkien puhdistus ja desinfiointi ILMASTOINTIPALKKIEN PUHDISTUS: Uuden menetelmän kehittämisen tarve todettu jo aiemmin Työterveyslaitoksen sairaaloiden IV-hankkeessa (ja käytännössä). IV-KANAVIEN

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005. Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005. Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005 Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. Tilaaja: Jeven Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TESTAUSSELOSTE NRO RTE590/05 1(2) Tilaaja Tilaus Jeven

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen

Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen Juha Takkunen, laboratorioanalyytikko (AMK) Projektipäällikkö, TPA Andersson Oy juha.takkunen@tpapalvelut.fi Puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttaminen

Lisätiedot

Puhdistuspöytäkirja: As Oy Kotipiha Takalankuja 3 5, Seinäjoki

Puhdistuspöytäkirja: As Oy Kotipiha Takalankuja 3 5, Seinäjoki Puhdistuspöytäkirja: As Oy Kotipiha Takalankuja 3 5, 60320 Seinäjoki Jesse Myllymäki Nuohous- ja Ilmastointi Tohtorit S i v u 1 Nuohous- ja Ilmastointi Tohtorit Oy 1. Pöytäkirjan tiivistelmä Puhdistuskohde:

Lisätiedot

Keittiön n ilmastointi

Keittiön n ilmastointi Keittiön n ilmastointi TAVOITTEET Keittiön ilmastoinnin tavoitteet ovat: - korkea hygieniataso - terveellinen, turvallinen ja viihtyisä työympäristö Ruoan valmistus ja elintarviketuotanto edellyttävät,

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos

Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos 15.3.2017 Jorma Säteri ja Mervi Ahola. Laatua kolmessa luokassa S1 Yksilöllinen sisäilmasto Periaatteena S2+lämpöolojen yksilöllinen hallinta S2 Hyvä sisäilmasto

Lisätiedot

Huoneen lämpötilagradientin vaikutus energiankulutukseen

Huoneen lämpötilagradientin vaikutus energiankulutukseen lämpötilagradientin vaikutus energiankulutukseen TkL Mika Vuolle SIY Sisäilmatieto Oy e-mail:mika.vuolle@sisailmatieto.com Yleistä Käytännössä kaikilla ilmanjakotavoilla huoneeseen muodostuu pystysuuntainen

Lisätiedot

CLEN ECR-Ecopesuri. Ratkaisu graffitien poistoon ja kaupungin ekosiivoukseen

CLEN ECR-Ecopesuri. Ratkaisu graffitien poistoon ja kaupungin ekosiivoukseen CLEN ECR-Ecopesuri Ratkaisu graffitien poistoon ja kaupungin ekosiivoukseen CLEN ECR-Ecopesuri -järjestelmä CLEN ECR-Ecopesuri yhdistää painepesurin puhdistustehon ympäristölle ei-haitallisiin puhdistaviin

Lisätiedot

ELINTARVIKE- TILOIHIN SOVELTUVAT MAALI- PINNOITTEET

ELINTARVIKE- TILOIHIN SOVELTUVAT MAALI- PINNOITTEET www.ruukki.fi ELINTARVIKE- TILOIHIN SOVELTUVAT MAALI- PINNOITTEET MAALIPINNOITETUT OHUTLEVYTERÄKSET Ruukin maalipinnoitetuista materiaaleista löytyy elintarviketeollisuuden tarpeisiin soveltuvia pinnoitteita.

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Halton Jaz Sky JSC neliönmuotoinen monisuutinkattohajottaja

Halton Jaz Sky JSC neliönmuotoinen monisuutinkattohajottaja Halton Jaz Sky JSC neliönmuotoinen monisuutinkattohajottaja Halton Jaz Sky (JSC) Hajottaja, joka soveltuu upotettavaksi alakattoon. Erinomaiset ja riskittömät sisäilmastoolosuhteet sekä vapaasti säädettävä

Lisätiedot

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA 24.11.2010 Juhani Koponen Työmaan sisäilman hallinta Alipaineistuksen toteuttamista ohjaava asiakirja laaditaan työmaan sisäilman rakennusaikaisen

Lisätiedot

PUHTAAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN JA SAAVUTETUT

PUHTAAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN JA SAAVUTETUT PUHTAAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN JA SAAVUTETUT TULOKSET Sisäilmastoseminaari 2013 13.3.2013, 3 Messukeskus, Helsinki 21.3.2013 Juha Takkunen, Tarja Andersson TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSKOHTEET

Lisätiedot

Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos

Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos Sisäilmastoluokituksen päivitys 2017 luonnos 30.5.2017 Jorma Säteri ja Mervi Ahola. Laatua kolmessa luokassa S1 Yksilöllinen sisäilmasto S2 Hyvä sisäilmasto S3 Tyydyttävä sisäilmasto määräysten edellyttämä

Lisätiedot

VAUNUKUIVURI M5-SARJA

VAUNUKUIVURI M5-SARJA VAUNUKUIVURI M5-SARJA M5-SARJAN ISO MEPU-VAUNUKUIVURI LUOTETTAVAAN JA LAADUKKAASEEN VILJANKUIVAUKSEEN Mepun uuden käytännöllisen M5-sarjan suunnittelussa on panostettu erityisesti toimintavarmuuteen ja

Lisätiedot

Uuden sukupolven äänenvaimentimet: puhdas ja hiljainen ilmastointi!

Uuden sukupolven äänenvaimentimet: puhdas ja hiljainen ilmastointi! Uuden sukupolven äänenvaimentimet: puhdas ja hiljainen ilmastointi! Pyöreä äänenvaimennin, PSD Kantikas äänenvaimennin, PKDK ja PKDK-a (avattava) soveltuu huoltoluukuksi LVI-numerorekisteri 8509 Tyyppihyväksyntänumero:

Lisätiedot

Tämä esitys käsittelee siivouksen arviointia peruskouluissa Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen valossa

Tämä esitys käsittelee siivouksen arviointia peruskouluissa Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen valossa Tämä esitys käsittelee siivouksen arviointia peruskouluissa Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen valossa 1 Sisältö - Sisäympäristön laatu kouluissa - Tutkimuksen taustaa - Siivouksen arviointiin liittyvien

Lisätiedot

Vesisumutusmenetelmä rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinnassa

Vesisumutusmenetelmä rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinnassa Sisäilmastoseminaari Messukeskus Helsinki, 13.3.2014 Vesisumutusmenetelmä rakennustyöpaikan pölyn leviämisen hallinnassa Kokkonen A, Nykänen M, Pasanen P. Ympäristötieteen laitos RAPSU-hanke, Työsuojelurahasto

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 2 1 0 2 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Sirpa Kolari & Marianna Luoma Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaan asennusmenetelmän kehittäminen VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2001

Lisätiedot

Sairaaloiden ilmanvaihtokanavistojen. puhdistuksessa leviävien epäpuhtauksien hallinta. Loppuraportti

Sairaaloiden ilmanvaihtokanavistojen. puhdistuksessa leviävien epäpuhtauksien hallinta. Loppuraportti Sairaaloiden ilmanvaihtokanavistojen puhtaus ja puhdistuksessa leviävien epäpuhtauksien hallinta Loppuraportti Rauno Holopainen, Kari Salmi, Eeva-Liisa Hintikka, Pirjo Kekäläinen, Erkki Kähkönen, Sanna

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen

APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01821-15 18.5.2015 APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: APAD Teknologiat Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-01821-15 1(2) Tilaaja APAD Teknologiat Oy

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteiden sisäinen puhtaus rakennushankkeen aikana

Ilmanvaihtolaitteiden sisäinen puhtaus rakennushankkeen aikana Ville Hanhilahti Ilmanvaihtolaitteiden sisäinen puhtaus rakennushankkeen aikana Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) -tutkinto Rakennusalan työnjohto Opinnäytetyö Päivämäärä 9.11.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Vakiovirtaussäädin ECSS, ECSD

Vakiovirtaussäädin ECSS, ECSD Huoltovapaat ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien vakiovirtaussäätimet ECSS, ECSD voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon tulo- ja poistoilmakanavaan. ECSS ja ECSD ovat mekaanisia vakiovirtaussäätimiä,

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

Keskusimurijärjestelmät

Keskusimurijärjestelmät Keskusimurijärjestelmät ammatti- ja teollisuuskäyttöön RATKAISU JOKAISEEN KESKUSIMURITARPEESEEN www.sistemair.com LIMITED WARRANTY Ke TEOLLISUUS Professional YEARS Ammattimainen suorituskyky Soveltuu jatkuvaan

Lisätiedot

ILMANSUODATTIMIEN LUOKITUS MUUTTUU

ILMANSUODATTIMIEN LUOKITUS MUUTTUU Sisäilmastoseminaari 2017 127 ILMANSUODATTIMIEN LUOKITUS MUUTTUU Tero Jalkanen 1, Juhani Hyvärinen 2, Erkki Koskinen 3, Christian Mylius 4, Jorma Railio 5 ja Kimmo Konkarikoski 6 1 VTT Expert Services

Lisätiedot

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

Halton Jaz Rain JRC neliönmuotoinen rei itetty kattohajottaja

Halton Jaz Rain JRC neliönmuotoinen rei itetty kattohajottaja Halton Jaz Rain JRC neliönmuotoinen rei itetty kattohajottaja Halton Jaz Rain (JRC) Rei itetty hajottaja, joka soveltuu upotettavaksi alakattoon. Erinomaiset sisäilmasto-olosuhteet vaakasuuntaisen tuloilmasuihkun

Lisätiedot

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Ilmanvaihdon tulisi parantaa huoneilman laatua, mutta valitettavan usein se ei sitä kunnolla tee. Koneelliset ilmanvaihtolaitteet koetaan usein

Lisätiedot

EIV. Pyöreä, seinään asennettava säleikköhajotin LYHYESTI

EIV. Pyöreä, seinään asennettava säleikköhajotin LYHYESTI Pyöreä, seinään asennettava säleikköhajotin LYHYESTI Käytetään liitäntälaatikon ALS kanssa Säädettävät ilmanohjaimet Yksinkertainen asennus Helposti puhdistettava Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A

Lisätiedot

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-4428-9 15.6.29 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

Uutuus talon alapohjan tuuletukseen

Uutuus talon alapohjan tuuletukseen Ross-tuuletuspaalu Uutuus talon alapohjan tuuletukseen Ross-tuuletuspaalu on uusi tyylikäs tuote talon ryömintätilan tuuletukseen sekä talon alapohjan kosteusvaurioiden ja radonhaittojen ehkäisyyn. Ross-tuuletuspaalun

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara

TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Vesihuolto 16.12.2014 Jukka Sandelin HSY Raportti Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki 1. TAUSTAA Helsingin seudun ympäristöpalvelut / vesihuolto

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla

Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistaminen sairaaloiden vuodeosastoilla Loppuraportti Työterveyslaitos, Laadukas sisäympäristö -teema Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05397-10 23.6.2010 Termex Zero -seinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen Tilaaja: Termex-Eriste Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-05397-10 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen

Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-07841-12 20.11.2012 Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-07841-12

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1993-7 12.12.27 Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-1SKVP-ND + RAS-1SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008 TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-8 31.12.28 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE25VA+MUZ-GE25VAH toimintakoe ylläpitolämpötilan asetusarvolla +1 C (isave-toiminto) matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot

Lisätiedot

lindab we simplify construction Akustiset ratkaisut Äänenvaimentimet

lindab we simplify construction Akustiset ratkaisut Äänenvaimentimet lindab we simplify construction Akustiset ratkaisut Äänenvaimentimet Akustiset ratkaisut Pitääkö hiljaisuuden olla ylellisyyttä? Nykyisessä ympäristössä on melua ja häiriötekijöitä enemmän kuin koskaan

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-12177-6 21.12.26 Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy TESTAUSSELOSTE

Lisätiedot

RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt

RAPORTTI 16X Q METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt RAPORTTI 16X142729.10.Q850-002 6.9.2013 METSÄ FIBRE OY JOUTSENON TEHDAS Kaasuttimen polttoainekuivurin poistokaasujen hiukkaspitoisuudet ja päästöt Joutseno 21.8.2013 PÖYRY FINLAND OY Viite 16X142729.10.Q850-002

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

SUOJAVYÖHYKEILMANVAIHTO ESTÄMÄÄN EPÄPUHTAUKSIEN LEVIÄMISTÄ SISÄTILOISSA

SUOJAVYÖHYKEILMANVAIHTO ESTÄMÄÄN EPÄPUHTAUKSIEN LEVIÄMISTÄ SISÄTILOISSA SUOJAVYÖHYKEILMANVAIHTO ESTÄMÄÄN EPÄPUHTAUKSIEN LEVIÄMISTÄ SISÄTILOISSA Guangyu Cao 1, Jorma Heikkinen 2, Simo Kilpeläinen 3, Kai Sirén 3 1 Department of Energy and Process Engineering, Norwegian University

Lisätiedot

S a v a

S a v a SIVU JEVEN Säätö- ja vaimennus Sisällysluettelo Tuotekuvaus ja tuotemerkintä Mittatiedot, Asennusohje Tekniset tiedot - Haluamme auttaa teitä ilmanvaihdon suunnittelussa tarjoamalla käyttöönne Jeven suunnittelijapalvelun.

Lisätiedot

Ross-tuuletuspaalu. Alapohjan tuuletukseen ja tuloilmaputkeksi

Ross-tuuletuspaalu. Alapohjan tuuletukseen ja tuloilmaputkeksi Ross-tuuletuspaalu Alapohjan tuuletukseen ja tuloilmaputkeksi Tyylikäs vaihtoehto alapohjan tuuletukseen Ross-tuuletuspaalu on tyylikäs tuote talon ryömintätilan tuuletukseen sekä talon alapohjan kosteusvaurioiden

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA

AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Marko Ståhlstedt Kauppakuja 2 21200 Raisio AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Yleistä Näyte Tilaaja:, Marko Ståhlstedt, 4.10.2007. Toimituspäivä: 10.10.2007. Näytteen asensi: Jarkko Hakala/TTL.

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen vaikutus toimistorakennusten sisäilman laatuun ja työntekijöiden työoloihin

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen vaikutus toimistorakennusten sisäilman laatuun ja työntekijöiden työoloihin ESPOO 2003 VTT PUBLICATIONS 497 Sirpa Kolari Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen vaikutus toimistorakennusten sisäilman laatuun ja työntekijöiden työoloihin VTT PUBLICATIONS 497 Ilmanvaihtojärjestelmien

Lisätiedot

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET AX 161 EL AX 161 EL Mitat mm (l x s x k) 1080 x 720 x 1375/2010 Tunnelin mitat mm (l x k) 510 x 400 Korit / tunti (2) 70 / 100 Lautaset / tunti (2) 1260 / 1800 Ottoteho

Lisätiedot

TSB - Suorakaidekattohajotin. Halton TSB. Suorakaidekattohajotin

TSB - Suorakaidekattohajotin. Halton TSB. Suorakaidekattohajotin Halton TSB Suorakaidekattohajotin Vaakasuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Laite asennetaan uppoasennuksena kattoon. Tuloilmasuihkun nopeus pienenee tehokkaasti suuren sekoitustehokkuuden

Lisätiedot

DIR. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla LYHYESTI

DIR. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla LYHYESTI VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla LYHYESTI Säädettävä hajotuskuvio ja lähivyöhyke Sopii kaikentyyppisiin tiloihin Yksinkertainen asennus Helposti puhdistettava Peitetyt ruuviliitännät

Lisätiedot

CADENZA. Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin.

CADENZA. Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin. Muotoilluilla vaimennuselementeillä varustettu äänenvaimennin suorakaidekanaviin Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin. Hyvät aerodynaamiset ominaisuudet. Yleistä on kehitetty

Lisätiedot

Rihtausohje. J.Puhakka

Rihtausohje. J.Puhakka Rihtausohje Pyörän vanteen pinnoitus (rihtaus) on aikaa vievä toimenpide, joka vaatii kärsivällisyyttä tekijältään. Tässä on ohje, joka toivottavasti helpottaa osaltaan työn onnistumista. J.Puhakka 1 Pinnat

Lisätiedot

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija

Lisätiedot

Snowek Oy:n harjalaitteiden päästöjen mittaus Nuuskija-autolla

Snowek Oy:n harjalaitteiden päästöjen mittaus Nuuskija-autolla Snowek Oy:n harjalaitteiden päästöjen mittaus Nuuskija-autolla Liisa Pirjola Aleksi Malinen Oskari Raiskio Metropolia ammattikorkeakoulu Teollinen tuotanto Tulokset 1. Snowek Oy:n ja Dynaset Oy:n yhdessä

Lisätiedot

4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014

4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014 4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014 27. kesäkuuta 2014 Omnitele Ltd. Mäkitorpantie 3B P.O. Box 969, 00101 Helsinki Finland Puh: +358 9 695991 Fax: +358 9 177182 E-mail: contact@omnitele.fi

Lisätiedot

Putkijärjestelmä MAICOFlex Taipuisa Ilmanvaihtokanava

Putkijärjestelmä MAICOFlex Taipuisa Ilmanvaihtokanava Putkijärjestelmä MAICOFlex Taipuisa Ilmanvaihtokanava Kun helppous ja nopeus ratkaisevat Terveellistä asumista www.maico-ventilatoren.com Hiukkaset, pöly, melu: Nämä kuuluvat menneisyyteen! Aina puhdasta

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. Lindab Oy: Tulo/poistoilmaventtiilien AIRY-100 ja AIRY-125 toiminta savunrajoittimena. Työ

MITTAUSPÖYTÄKIRJA. Lindab Oy: Tulo/poistoilmaventtiilien AIRY-100 ja AIRY-125 toiminta savunrajoittimena. Työ Työ 2936 14.8.2014 MITTAUSPÖYTÄKIRJA Lindab Oy: Tulo/poistoilmaventtiilien AIRY-100 ja AIRY-125 toiminta savunrajoittimena Insinööritoimisto W. Zenner Oy LVI- ja äänilaboratorio Vihdintie 11 C 25 00320

Lisätiedot

www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA

www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA ASB-YHTIÖT www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Merkkausvärin kehittäminen

Merkkausvärin kehittäminen Merkkausvärin kehittäminen Heikki Juhe, 26.1.2011 1. Johdanto JL-tuotteet aloitti keväällä 2010 tutkimus- ja kehitysprojektin, jonka tarkoituksena oli tutkia käytössä olevien merkkausvärien imeytyvyyttä

Lisätiedot

Suodatinmateriaalien Testaus. TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 010271 / 8.11.2007 Suomen Terveysilma Oy

Suodatinmateriaalien Testaus. TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 010271 / 8.11.2007 Suomen Terveysilma Oy Suodatinmateriaalien Testaus TUTKIMUSSELOSTUS AUT43 1271 / 8.11.27 Suomen Terveysilma Oy TUTKIMUSSELOSTUS N:O AUT43 1271 2 (6) Tilaaja Tilaus Suomen Terveysilma Oy PL 89 391 Helsinki Tilauksenne 7.3.21

Lisätiedot

MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Ilmastoinnin muovikanavisto 15.7.2013 Muovikanavan käytön rajoitukset: Muovikanaviston käyttö rajataan P3-luokan rakennuksiin ja yhteen asuntoon. Luokkavaatimus

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistustöiden tarjouslaskentamalli

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistustöiden tarjouslaskentamalli Otto Jäppinen Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistustöiden tarjouslaskentamalli Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari, LVI (AMK) Rakennusalan työnjohto Opinnäytetyö 25.11.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

DRV Pääteyksikkö. Version: 16.02.2012

DRV Pääteyksikkö. Version: 16.02.2012 DRV Pääteyksikkö Version: 16.02.2012 Monisuutinhajotin näkyville vapaaseen asennukseen. Vaakasuuntainen ilmasuihku, myös pystysuora suihku on mahdollinen. Kaksirakoiset, suunnattavat suuttimet mahdollistavat

Lisätiedot

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA 14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT...

Lisätiedot

Tutkijaseminaari, Espoo

Tutkijaseminaari, Espoo Tutkijaseminaari, Espoo 20.5.2005 Nosturin toimintatilojen prognostisointi ja langattoman tiedonsiirron hyödyntäminen nosturin diagnostiikassa Jaakko Leinonen Oulun yliopisto Johdanto 1 Toimintatilojen

Lisätiedot

Pölyisyys ja koettu sisäilman laatu toimistorakennuksissa

Pölyisyys ja koettu sisäilman laatu toimistorakennuksissa Pölyisyys ja koettu sisäilman laatu toimistorakennuksissa FM Hanna Tuovila, Oy Insinööri Studio RTA-loppuseminaari Ohjaajat: Piia Markkanen, Oy Insinööri Studio Kirsi Villberg, Halton Oy Taustaa Siivouksella

Lisätiedot

JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen 4 Valaisimen kytkentä ja vaihto

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014

Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014 Markku Rantama Rantama Consulting Kuvat: Awillas Oy Airix Talotekniikka oy Kuvat: Awillas Oy Mistä syntyy tarve

Lisätiedot

ROE. ROBUST Poistoilmalaite LYHYESTI. Vankka rakenne Helppo asentaa Suuri säätöalue Suuri omavaimennus Lukittava säätö

ROE. ROBUST Poistoilmalaite LYHYESTI. Vankka rakenne Helppo asentaa Suuri säätöalue Suuri omavaimennus Lukittava säätö ROBUST Poistoilmalaite LYHYESTI Vankka rakenne Helppo asentaa Suuri säätöalue Suuri omavaimennus Lukittava säätö I L M A V I R T A - Ä Ä N I T A S O ROE 25 db(a) db(a) db(a) Koko l/s m 3 /h l/s m 3 /h

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006 TESTASSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006 Ilmanvaihtokoneen Parmair Iiwari KAK - tiiviys, - ilmansuodattimen ohivuoto, - ääni- ja virtaustekniset suoritusarvot, - ominaissähköteho - lämpötekniset suoritusarvot.

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO

ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO 2012-09-01 SISÄLTÖ Asennusohjeet 2-4 Käyttö ja huolto 5-7 TUKHOLMA Förrådsvägen 18 SE-141 46 Huddinge, SWEDEN Puh: +46-(0)8-689 90 10 Faksi: +46-(0)8-689 90 30 info@hagabindustri.se

Lisätiedot

KANAVISTON TIIVIYSMITTAUS

KANAVISTON TIIVIYSMITTAUS LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset KANAVISTON TIIVIYSMITTAUS v0.3 25.4.2017 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO 2 2 ESITEHTÄVÄT 2 3 TARVITTAVAT VÄLINEET 3 4 ALKUTOIMET 6 5 TYÖN SUORITUS 7 6 LOPPUTOIMET

Lisätiedot

Keskuspölynimurit - Puhdas ilma, alhainen äänitaso, huippuimuteho

Keskuspölynimurit - Puhdas ilma, alhainen äänitaso, huippuimuteho 150/250/LCD Jotta keskuspölynimurin asennus olisi mahdollisimman helppoa, All-in-1 paketit on suunniteltu vastaamaan normaalin asennuksen tarpeita. Toki voit myös ostaa kaikki osat erikseen. Nilfisk Supreme

Lisätiedot

Kanavasäleikkö. Mitat. Tuotekuvaus. Hoito Säleikkö irrotetaan kanavaan pääsyä varten. Tilausesimerkki. Materiaali ja pintakäsittely.

Kanavasäleikkö. Mitat. Tuotekuvaus. Hoito Säleikkö irrotetaan kanavaan pääsyä varten. Tilausesimerkki. Materiaali ja pintakäsittely. Mitat B+0 A+0 A B Tuotekuvaus on suorakaiteen muotoinen, pystysuorilla, säädettävillä säleillä varustettu ilmanvaihtosäleikkö asennettavaksi suoraan pyöreisiin kanaviin. Säleikköä voidaan käyttää sekä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot