Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B Ranua Y:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B Ranua Y: Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) SODANKYLÄ Y: Taustaa (jäljempänä Kuituverkot) on Ranuan kunnan 100 %:sti omistama yhtiö ja Tähtikuitu Oy Sodankylä (jäljempänä Tähtikuitu) on Sodankylän kunnan 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiöiden tavoitteena on toteuttaa laajakaistayhteyksiä omistajakuntiensa asukkaille, rakennuttamalla molempiin kuntiin valokuitupohjainen tietoliikenneverkko. Rakennettavat verkot toteutetaan ns. operaattoritasoisesti. Yhtiöt vastaavat kukin oman kuntansa rakennuttamisesta, mutta tekevät tiivistä yhteistyötä toiminnan ja rakennuttamisen osalta. Yhtiöllä on muun muassa yhteinen rakentamispäällikkö, jonka tehtävä on huolehtia suunnittelusta ja projektinjohdosta kummankin yhtiön osalta. Kaikki kuntien alueella olevat kiinteistöt on oltava mahdollista liittää rakenteilla oleviin uusiin kuituverkkoihin. Rakentamisessa otetaan annettujen ohjeiden mukaan huomioon kaikki kiinteistöt: Rivi-, kerros-, pari- ja omakotitalot, vapaa-ajanasunnot (mökit), liikekiinteistöt, julkiset toimipaikat ym. Lopullinen rakentamislaajuus määräytyy saatujen liittymätilausten mukaisesti. Molemmat yhtiöt ovat hakeneet rakentamiseensa haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisesta annetun lain (1186/2009) mukaista valtiontukea. Tukihakemuksen hyväksyminen on edellytyksenä molempien yhtiöiden rakentamisen käynnistymiselle ja hankintojen suorittamiselle. Hankinnat ja rakentaminen on tapahduttava kyseisen ja muun asiaa säätelevän lainsäädännön ja viranomaisohjeistuksen mukaisesti (mm. Viestintäviraston määräykset ja ohjeet). Tukilainsäädännöstä johtuen, rakentamisesta on kyettävä erottamaan ns. tukikelpoinen ja tukikelvoton rakentaminen. Urakoitsijoilta tämä vaatii tarkkaa raportointia työsuoritusten ja materiaalien osalta, ja kohdistamista mm. yhteysväleille. Hankinnasta Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (2007/348) sekä asetusta julkisista hankinnoista (2007/614). Hankintamuotona käytetään avointa tarjousmenettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Sopimuskausi on 2 vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Lisäksi tilaajat varaavat oikeuden 1+1 vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaajat ilmoittavat option käytöstä 6 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Tarjoajien tulee huomata, että tarjouspyynnön kokonaislaajuus voi optiovuosien kanssa käsittää molempien yhtiöiden osalta sekä Ranuan että Sodankylän kuntien kaikki kuituverkon rakentamishankkeet, jotka ajoittuvat seuraavien 3-4 vuoden ajalle. Hankinnan kokonaisarvo on siten tässä tarjouspyynnössä Kuituverkkojen osalta (arviolta enintään) noin 6 miljoonaa euroa ja Tähtikuidun osalta (arviolta enintään) noin 12 miljoonaa euroa. Varsinaiselle sopimusajalle kohdentuu näistä kummankin yhtiön osalta 2 ensimmäisen vuoden rakentamisen laajuuden mukainen osuus eli arviolta noin 7,2-9 miljoona (noin %). Eri vuosille suunnitellut osuudet selviävät liitteistä 1 sekä R3 ja S3.

2 TARJOUSPYYNTÖ 2 (13) Mainitut optiovuodet eivät sido tilaajia missään muodossa. Edellyttäen, että hankinnan kohteet toteutuvat ja niihin sisältyvät määrälliset ja laadulliset velvoitteet täyttyvät varsinaisena sopimusaikana tilaajien harkinnan mukaan asianmukaisesti ja tyydyttävällä tavalla, tilaajat pyrkivät optiovuosien hyödyntämiseen. Toteutuksessa tai pyydettyjen tietojen toimittamisessa havaitut puutteet merkitsevät oletuksena optiovuosien käyttämättä jättämistä. Tilaajat määrittävät havaittujen puutteiden olennaisuuden sopimusten kannalta. Tilaajien arvion mukaiset olennaiset puutteet voivat johtaa sopimussuhteen katkaisemiseen myös varsinaisena sopimusaikana. Mikäli palvelua ei tuoteta sovitun mukaisesti ja virheet ovat olennaisia tai toistuvia, tilaajilla on oikeus päättää Sopimus JYSE kohdan 17 mukaisesti. Jos palvelu on ollut virheellinen, tilaajalla on oikeus vaatia palveluntuottajalta hinnanalennusta. Sopimusajalle ja sen sisältävistä optiovuosista laaditaan erilliset sopimukset valittujen tarjoajien ja kummankin tilaajan kanssa erikseen. Tilaajat korostavat hankintasuhteissa sujuvaa ja ammattimaista yhteistyötä, korkealaatuisia työsuorituksia ja materiaaleja sekä joustavuutta. Tarjouspyynnöstä Tämä tarjouspyyntö koostuu kolmesta osasta: 1. Rakentaminen 2. Materiaalit 3. Mittaus ja laadunvarmistus Osa-tarjoukset ovat sallittuja siten, että tarjoajat voivat esittää tarjouksen kaikista osa-alueista tai vain valituista osa-alueista (esim. pelkästään materiaalit). Tarjoajat voivat esittää tarjouksensa kummallekin tilaajalle yhteisesti tai vain toiselle tilaajalle. Tarjoajan tulee ilmaista selkeästi, kenelle tarjous on osoitettu ja missä laajuudessa se on tehty. Jos tarjoaja esittää tarjouksen kaikista osa-alueista, on niistä jokaisesta eriteltävä hinnat ja pyydetyt tiedot jäljempänä tarkemmin määritellyillä tavoilla. Valinta kunkin osa-alueen osalta tehdään erikseen. Rakentajaksi valittua ei voida hyväksyä mittauksen ja laadunvarmistuksen suorittajaksi. Molempiin osa-alueisiin mahdollisesti jätetyistä tarjouksista rakentamistarjous on tarjousvertailussa etusijalla. Tarjoajien tulee ilmoittaa tiedot siinä muodossa, kuin tilaajat ovat niitä tarjouspyynnössä pyytäneet. Jos tiedot toimitetaan vastoin pyydettyä, voidaan tehty tarjous hylätä tarjouspyynnön vastaisena. Tilaajat suorittavat tarjousvertailun toimitettujen tietojen perusteella. Referenssien arvioinnissa tilaajat ovat yhteydessä tarjoajien ilmoittamiin referensseihin. Pyydämme mahdollisia tarjoajia perehtymään huolellisesti koko tarjoukseen, siinäkin tapauksessa että tarjoaja jättää vain osatarjouksen yhdestä pyynnön kolmesta osa-alueesta. Yksittäistä osa-aluetta koskevaa ja velvoittavaa määrittelyä voi olla mainittuna myös muiden osa-alueiden kohdalla. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rakentaminen Valokuituverkon rakentamisesta pyydämme tarjousta, joka kattaa aluksi kahden vuoden ajalle suunnitellun rakentamisen ja sen jälkeen mahdolliset kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta (sopimusmalli: 2+1+1). Liitteissä R1 ja S1 on kuvattu Ranualle ja Sodankylään vuosille suunnitellut maanrakennus ja teletyöt. Tarjouksessa tulee ilmoittaa Ranuan LIITE R3 ja Sodankylän LIITE S3 mukaiset kokonaishinnat maarakennus ja teletöistä vuosille Kokonaishinnan tulee perustua LIITE 2:ssa ilmoitettuihin tuotehintoihin.

3 TARJOUSPYYNTÖ 3 (13) Optiovuosien kustannus arvioidaan LIITTEEN 2 mukaisilla vuosien tuotehinnoilla, mutta hinnat tarkistetaan tarjoajan kanssa ennen optiovuosien hyödyntämistä. Hinnanmuutoksista tarkemmin jäljempänä kohdassa Hinnat ja laskutus. Tarjoukset voivat olla molempien kuntien rakentamisesta (Ranua ja Sodankylä), tai vain toisen kunnan rakentamisesta. Tarjous voi sisältää myös materiaalit (avaimet käteen periaatteella), mutta ne on voitava erottaa omaksi tarjoukseksi pyynnön seuraavan osan mukaisesti. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan rakentamisesta se aikoo antaa alihankintana kolmansille osapuolille, sekä nimetä käyttämänsä alihankkijat. Alihankkijoiden käyttäminen ei poista tarjoajan kokonaisvastuuta. Valittu toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Valittu toimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan palveluntuottajalle asetettuja velvoitteita. Tilaajat asettavat rakentamiselle kriteerejä, jotka päivitetään ennen valitun tarjoajan kanssa laadittavaa sopimusta: Rakennettavan työn suunnitelmat antaa tilaaja, ellei erikseen muuta sovita. Rakennettavaan reittiin tarvittavat luvat hoitaa tilaaja, ellei erikseen muuta sovita. Rakentaja hoitaa materiaalin työmaille omalla kustannuksellaan tilaajien osoittamista varastopaikoista. Materiaalien hankinta ja toimitus hoidetaan sopimuksen mukaan, joka tehdään tarjouskilpailun loputtua valitun rakentajan kanssa. Valittu rakentaja hoitaa kaiken itse kaapelirakentamiseen liittyvät asiat. Kullekin vuodelle suunnitellun rakentamisen on oltava sovitulla alueella valmis kyseisen vuoden loppuun mennessä runkoverkon osalta. Mikäli rakentaminen valmistuu edellä sovittua aikataulua, kaapelin runkoreitin asennusta jatketaan samalla sopimuksella, kuitenkin niin kauan kuin sää ym. olosuhteet sen sallivat. Lisänä rakennettavat alueet ovat seuraavalle vuodelle ajoitettuja alueita. Kireän aikataulun vuoksi lisärakentaminen on jopa suotavaa. Runkokaapelit asennetaan suunnitelmien mukaan, kuidut tarkistetaan ja mitataan läpi. Yleensä kaikki käytössä olevat kiinteistöt huomioidaan asennuksessa päätien varren osalta, eli jokaiselle on oltava asennuksen jälkeen mahdollisuus liittyä verkkoon ilman päätien varren uudelleen kaivamista. Tämä voi tarkoittaa talokaapelia liittymässä, jatkoa kiinteistön kohdalla tai ohimenevässä kaapelissa olevaa kieppiä kiinteistön kohdalla. Kuitenkaan päätien alituksia ei tehdä ennakkoon mahdollisille tuleville asiakkaille. Tilatut asiakasliittymät sovitulta alueelta on oltava asennettuna ja mitattuna lähimmälle kytkimelle, seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tilattujen asiakasliittymien kaapelit on siis asennettava siten, että ne voidaan kytkeä myös talvella maiden jäädyttyä Liittymäkaapelien asennus päättyy talon seinälle sovittuun paikkaan ulkorasialle, jossa kuidut hitsataan käyttöönotossa sisäkaapeliin. Rakentajan on huomioitava myös kiireisen rakentamisen aikana tulevat uudet asiakkaat ja niiden mahdolliset talokaapelien asennukset. Mikäli kaivamiset ovat jo ohittaneet paikan selvästi, sovitaan asia erikseen milloin liittymä asennetaan. Jos rakentaja huomaa asennuksen aikana selvän virheen suunnittelussa, esim. kiinteistö jäänyt huomioimatta, on rakentaja kuitenkin velvollinen huomioimaan puuttuva kaapeli mukaan asennukseen mahdollisuuksien mukaan. Näistä, ja muista mahdollisista muutoksista on tehtävä kirjallinen selostus tai punakynä -korjaus suunnitelmiin, ja ne on aina ilmoitettava heti asianomaiselle tilaajalle. Verkon dokumentointi tehtävä tilaajien KeyComin järjestelmään. Rakentaja raportoi rakentamisesta tehdyillä suoritteilla ja sovituilla tuotehinnoilla kahden viikon välein, jonka tilaaja maksaa sovitun maksusuunnitelman mukaan. Raportoinnissa käytetään samantapaista taulukkoa kuin operaattorirakentamisessa, koska rakentaminen raportoidaan edelleen Viestintävirastolle. Raportoinnin puutteellisuus estää maksamisen. Verkon dokumentointi sisältää muun muassa rakennettavan alueen telelaitteiden, kytkentöjen ja niihin liittyvien sijaintitietojen tallennuksen KeyCom järjestelmään. Dokumentointi ei sisällä GPS-mittausta.

4 TARJOUSPYYNTÖ 4 (13) Rakentaminen aloitetaan 2014 ja ensimmäiset kaapelit aiotaan asentaa jo alkukesästä. Rakentamisessa noudatetaan Tiehallinnon antamaa ohjetta Telekaapelit ja maantiet Mikäli ko. ohjeet ja määräykset muuttuvat kilpailutuksen tai rakentamisen aikana, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa ohjetta. Rakentamisessa on myös noudettava muuta kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisen antamia määräyksiä ja ohjeita (mm. Viestintävirasto). Telekaapelien asennuksessa maahan, päätteiden asennuksessa, kuitujen jatkamisessa jne. noudatetaan lisäksi kaapeli- ym. materiaalivalmistajien ohjeita käsittelyssä. Lisäksi asennuksessa noudatetaan samoja pääperiaatteita kuin esim. perinteisillä teleoperaattoreilla. Työvaiheiden tai raportoinnin viivästyessä valittu rakentaja maksaa tilaajalle sopimussakkoa. Viivästymisestä johtuvan sopimussakon määrä kullekin urakkavaiheelle lasketaan kokonaistarjouksen urakkahinnasta. Viivästymissakko on 10 % urakkavaiheen kokonaishinnasta kultakin alkavalta viikolta. Tarjoaja sitoutuu laskuttamaan vähintään 30 päivän välein, kuitenkin tarkemmin sovitusti. Tarjoajan tulee osoittaa sen urakoiden toteutunut toimitusvarmuus referenssein; miten referenssikohteissa rakentaminen on onnistunut tilaajien kanssa sovituissa laajuuksissa ja aikatauluissa, onko toteutetuissa verkoissa havaittu vikoja (virheet rakentamisen laadussa) sekä selvitys, mistä mahdolliset poikkeamat edellisiin ovat johtuneet. Havaitut puutteet arvioidaan suhteessa urakan kokoon nähden: virheiden määrä ja olennaisuus toimivuuden näkökulmasta. Arviointi suoritetaan kokonaistarkasteluna. Materiaalit Pyydämme tarjouksen LIITTEIDEN R4 ja S4 mukaisista materiaaleista. Materiaalitarjous voi kohdentua kummallekin yhtiöille yhteisesti tai vain toiselle tilaajalle. Tarjouksen on käsitettävä kaikki pyydetyt materiaalit. Tarjousten perusteella valitaan yksi päätoimittaja ja kaksi varatoimittajaa. Mikäli valittu päätoimittaja ei pysty toimittamaan tarvittua määrää tuotetta vaaditussa toimitusajassa, voidaan kyseinen tuote tilata suoraan varatoimittajilta. Varatoimittajien varasijajärjestys määräytyy tarjousvertailun perusteella. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan materiaalitoimituksista se aikoo antaa alihankintana kolmansille osapuolille, sekä nimetä käyttämänsä alihankkijat. Alihankkijoiden käyttäminen ei poista tarjoajan kokonaisvastuuta. Valittu toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Valittu toimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan palveluntuottajalle asetettuja velvoitteita. Materiaalien tarjoushinta on oltava omana erillisenä tarjouksena mahdollisesta rakentamistarjouksesta. Materiaalitarjousten on sisällettävä kuljetukset tilaajien osoittamiin varastopaikkaosoitteisiin. Varastopaikat sijaitsevat Ranualla ja Sodankylässä, ja niiden tarkemmat osoitteet/sijainnit ilmoitetaan myöhemmin. Tilaajat antavat keskeisen varastopaikan käyttöön molemmissa kunnissa, joista rakentaja hoitaa materiaalin kuljetuksen edelleen työmailleen omalla kustannuksellaan. Materiaalitoimittaja vastaa kuorman lastauksesta, kuljetuksesta, purkamisesta sekä toimituksen aikaisesta vakuutuksesta. Toimitusehtona käytetään Finnterms 2001 TOP: Toimitettuna perille tilaajaan osoitteeseen vakuutettuna toimittajan lukuun. Materiaalien laadun tulee olla ns. operaattoritasoiset, eli vastattava kotimaisten valtaoperaattoreiden käyttämiä laatuvaatimuksia sekä täytettävä vähintään Viestintäviraston voimassa olevat määräykset. Materiaalien on sovelluttava tilaajien ilmastollisiin ja maaperäolosuhteisiin (erityisesti kylmät lämpötilat ja maan routiminen), mistä on myös esitettävä luotettavat selvitykset ja referenssitiedot. Materiaalien vaaditut tyypit on tarkemmin ilmaistu LIITTEISSÄ R4 ja S4. Jos tarjoajalla ei ole tarjota täsmälleen pyydetyn kaltaista materiaalia, voi tarjoaja esittää tätä mahdollisimman hyvin vastaavan vaihtoehdon. Vaihtoehdon kelpuuttamisesta päättävät tilaajat oman harkintansa mukaisesti. Ylläpidon varmistamiseksi, kaapeleiden värijärjestelmän on oltava FIN2012.

5 TARJOUSPYYNTÖ 5 (13) Materiaalien osalta tarjoajia pyydetään esittämään luotettava selvitys toimitusvarmuudesta (tuotteita toimitettu tilatut määrät ajallaan tilaajien osoitteisiin). Luotettavana voidaan pitää esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmästä saatavaa toimitusvarmuusraporttia. 100 %:ksi ilmoitettua toimitusvarmuutta pidetään lähtökohtaisesti epäluotettavana tietona. Toimitusvarmuus on myös todistettava referenssein. Mikäli toimittaja ei kykene toimittamaan materiaaleja sovitussa ajassa, valittu toimittaja maksaa tilaajalle sopimussakkoa. Viivästymisestä johtuvan sopimussakon määrä on 10 % koko sopimuksen arvosta kultakin alkavalta viikolta. Materiaalien tilaukset ja toimitukset hoidetaan sopimuksen mukaan niin kuin tarjouskilpailussa valitun rakentajan kanssa tarkemmin ajoitetaan. Kesän 2014 materiaaleista 50 % on voitava toimittaa toukokuun aikana ja loput 50 % heinäkuun alussa. Tarkoista toimitusmääristä ja toimitusajoista sovitaan tarkemmin valitun toimittajan kanssa. Mittaus ja laadunvarmistus Pyydämme tarjousta rakennettavien verkkojen mittauksesta ja laadunvarmistuksesta. Tarjoajan on ilmoitettava tarjoushinta laatimassaan tarjousasiakirjassa. Mittauksen osalta hinta on ilmoitettava muodossa euroa per metri ( /m), työmaalla käynti euroa per käyntikerta ( /krt) silloin, kuin kyseessä ei ole mittauskäynti. Muilta osin laadunvarmistus suoritetaan mittauksen yhteydessä. Mittaus käsittää rakennettavan verkon GPS-mittauksen ja pistemäisen syvyysmittauksen (ei jatkuva), mittaustulosten ja sijaintitietojen ja muun verkon kannalta olennaisen tiedon syöttämisen tilaajien KeyCom-järjestelmään (pois lukien ne tiedot, jotka rakentajan tulee dokumentoida). GPS-mittauksen tarkkuuden on oltava noin +/- 30 senttimetriä. GPSmittaus suoritetaan vain runkoverkon osalta. Pistemäinen syvyysmittaus suoritetaan noin metrin välein otantana. Mittaukset ovat myös olennainen osa laadunvarmistusta. Tarjoajan tulee esittää tarjouksessaan myös vaihtoehtoinen mittaustapa ja tälle yksikköhinta. Laadunvarmistus käsittää rakentamislaadun ja työmaaturvallisuuden varmistamisen: Laadunvarmistajan tulee varmistaa, että kaikki kaivuu- ja teletyöt on tehty annettujen määräysten, valmistajien ohjeiden ja annettujen työohjeiden mukaisesti. Tarkistustyö on tehtävä pistokokeina noin 2 viikon välein (sovitaan tarkemmin tilaajien kanssa), joista on raportoitava kerran kuussa. Laadunvarmistukseen kuuluu myös todentaa, että rakentamishankkeessa noudatetaan työturvallisuus- ja liikenneohjausmääräyksiä ja -ohjeita. Tarkistustyö on tehtävä pistokokeina noin 2 viikon välein (sovitaan tarkemmin tilaajien kanssa), joista on raportoitava kerran kuussa. Työssä on noudatettava tilaajien antamia tarkempia työohjeita. Lisäksi laadunvarmistukseen kuuluu tilaajien erikseen osoittamat pistokokeina tehtävät tarkistusmittaukset. Työmaalla tehdyt tarkistukset tulee raportoida vähintään kerran kuussa, oli huomautettavaa tai ei. Työturvallisuuden tai liikenneohjauksen rikkomuksista (vakavat puutteet) tulee ilmoittaa välittömästi asianomaiselle tilaajalle ja rakennusprojektin vastuuhenkilölle. Tarvittaessa laadunvarmistajan tulee pysäyttää työt, vähintään havaittujen puutteiden korjaamisen ajaksi. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan laadunvarmistuksesta se aikoo antaa alihankintana kolmansille osapuolille, sekä nimetä käyttämänsä alihankkijat. Alihankkijoiden käyttäminen ei poista tarjoajan kokonaisvastuuta. Valittu toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Valittu toimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan palveluntuottajalle asetettuja velvoitteita. Työvaiheiden tai raportoinnin viivästyessä valittu toimittaja maksaa tilaajalle sopimussakkoa. Viivästymisestä johtuvan sopimussakon määrä on 2 % koko sopimuksen arvosta kultakin alkavalta viikolta. Raportoinnin puutteellisuus katsotaan viivästymiseksi.

6 TARJOUSPYYNTÖ 6 (13) Yleiset sopimusehdot Muilta kuin tässä tarjouspyynnössä määritellyin osin noudatetaan ensisijaisesti JYSE 2009 PALVELUT -sopimusehtoja (rakentaminen, dokumentointi ja laadunvarmistus) ja JYSE 2009 TAVARAT -sopimusehtoja (materiaalit). Rakentamiseen liittyen toissijaisesti noudatetaan myös YSE ehtoja. Hankinnoissa noudatetaan seuraavaa sopimus- ja velvoittavuusjärjestystä (tärkeysjärjestys): 1. osapuolten kesken laadittavat sopimukset, 2. tämä tarjouspyyntö, 3. yleiset sopimusehdot ja 4. tarjous. Voimassa oleva lainsäädäntö ja viranomaismääräykset ohittavat mahdolliset tässä tarjouspyynnössä tai osapuolten kesken laadittavissa sopimuksissa havaitut puutteet. Havaitut puutteet eivät poista tarjouspyynnön tai laadittavien sopimusten sitovuutta muilta osin. Hankinnan ohjaus ja valvonta Tarjouspyynnön kohteena olevia rakentamishankkeita ohjaavat tilaajayhtiöt, tai mahdollisesti yhtiöiden ja asianomaisten kuntien hankkeille nimeämät ohjausryhmät. Tilaajayhtiötä edustavat yhtiöiden hallitukset, toimitusjohtajat sekä yhtiöiden yhteinen rakentamispäällikkö. Tilaajat voivat käyttää apunaan kolmansia osapuolia suunnittelussa, projektinhallinnassa, laadunvarmistuksessa jne. Tarjoajat sitoutuvat näiden osalta noudattamaan tilaajien sopimuskauden aikana antamia menettelyohjeita. Hinnat ja laskutus Hinnat tulee ilmoittaa ilman arvonlisäveroa. Hinnat ovat kiinteät sopimuskauden ajan. Optiovuosien osalta osapuolilla on mahdollisuus ehdottaa hinnanmuutosta yleistä kustannuskehitystä vastaavasti kummallekin optiovuodelle erikseen. Toimittajan on esitettävä tilaajille asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä. Kirjallinen selvitys on annettava vähintään neljä (4) kuukautta ennen hinnanmuutoksen ja optiosopimuksen suunniteltua voimaantuloa. Hinnankorotuksen jälkeen uusien hintojen on oltava voimassa vähintään optiosopimuksen voimassaolon ajan. Jos hinnanmuutoksista ei päästä yksimielisyyteen, osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaikana noudatetaan voimassa olevaa hinnoittelua. Edellisestä poiketen toimittajalla on oikeus huomioida tarjouksen jättämisen jälkeen tapahtuneista viranomaisen määräämistä uusista julkisista maksuista tai olemassa olevien maksujen korotuksista aiheutuneet kohtuulliset välittömät kustannukset hinnassaan edellyttäen, että ne eivät ole olleet tarjousta tehdessä tiedossa ja toimittaja pystyy osoittamaan perusteet hinnanmuutokselle. Tällöin hinta muuttuu edellä mainittujen muutosten voimaantuloajankohdasta lukien. Toimittajalla on edellä mainittu oikeus myös silloin, kun hinta on kiinteä. Tilaajat eivät korvaa mitään lisiä sovittujen hintojen lisäksi eikä matka-, matka-aika tai majoituskustannuksia. Mahdollisista tarjouspyyntöön sisältymättömistä työtehtävistä ja materiaaleista, tai työtehtävistä ja materiaaleista, joita ei ole hintalomakkeilla (LIITTEET 2 ja 4) eritelty, on aina sovittava erikseen tilaajien kanssa. Toimitukseen tai suorittamiseen ei saa ryhtyä ilman erillistä lupaa. Ilman lupaa tehdyistä työtehtävistä tai toimitetuista materiaaleista kustannukset jäävät asianomaisen tarjoajan vastuulle. Tarjouksissa maksuehtona on oltava vähintään 14 pv netto. Niille ajankohdille, jolloin kohdekuntien virastot ovat lomien johdosta kiinni, sovitaan maksuajaksi 30 pv netto. Viivästyskorkona hyväksytään enintään korkolain mukainen viivästyskorko, mikä on mainittava myös tarjouksessa. Toimittajan alihankkijat eivät voi laskuttaa tilaajia suoraan, ellei erikseen muuta sovita.

7 TARJOUSPYYNTÖ 7 (13) Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset Tarjoajaa koskevien soveltuvuusvaatimusten tulee täyttyä tai tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta. Vaaditut todistukset voidaan korvata esittämällä vastaavat tiedot Suomen Tilaajavastuu Oy:n raportilla tai muun vastaavan auditoijan antamalla selvityksellä. Annetut selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Mikäli tarjoajalla on tiedossaan jo alihankkijat, tulee edellä mainitut selvitykset toimittaa myös alihankkijoista. Mikäli tarjoaja tai tarjoajan käyttämät alihankkijat eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, voidaan tarjouksen tekijä hylätä tällä perusteella. Mikäli tarjoaja tai alihankintasopimuksen osapuoli on ulkomainen yritys, on vaatimusten mukaiset selvitykset ja todistukset vastaavista tiedoista toimitettava sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina, tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Tarjouksen jättäminen tulkitaan tarjoajan vakuutukseksi velvoitteiden ja vaatimusten täyttämisestä. 1. REKISTERIT Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Kaupparekisteriote Veroviranomaisen antama todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä, Todistus merkinnästä työnantajarekisteriin 2. VEROT JA MAKSUT Tarjoaja on suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Veroviranomaisen antama todistus siitä, että ehdokas on suorittanut lainmukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut Suomessa tai muussa sijoittautumismaassaan, taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty ja sitä noudatetaan. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 3. VAKUUTUKSET Tarjoajalla ja sen mahdollisilla alihankkijoilla tulee olla vastuuvakuutus. Vakuutuksen tulee kattaa vahingot tilaajille sekä kolmansille osapuolille tarjouspyynnön mukaisessa toiminnassa. todistus voimassa olevista vastuuvakuutuksista ja niiden enimmäiskorvaussummista 4. TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET MUUT VAATIMUKSET Tarjoaja täyttää tilaajavastuulain mukaiset muut velvoitteet. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 5. LUOTTOTIEDOT JA TALOUDELLINEN TILANNE Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen

8 TARJOUSPYYNTÖ 8 (13) perusteella. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1-3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Rakentaminen -osa-alueen osalta tarjoajan edeltävän 12 kuukauden liikevaihdon on oltava vähintään euroa. Mahdollisen ryhmittymän taustalle nimettyjen tahojen liikevaihdot voidaan laskea yhteen, mutta näiden tulee antaa sitoumukset taloudellisten resurssiensa käytöstä. Materiaalit -osa-alueen osalta tarjoajan edeltävän 12 kuukauden liikevaihdon on oltava vähintään euroa. Mahdollisen ryhmittymän taustalle nimettyjen tahojen liikevaihdot voidaan laskea yhteen, mutta näiden tulee antaa sitoumukset taloudellisten resurssiensa käytöstä. Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa tai vastaava -raportti, joka sisältää tarjoajan riskiluokituksen. Tilinpäätöstiedot kahdelta edellisestä tilikaudelta tai muu taloudellista tilaa kuvaava selvitys, joista käy ilmi tarjoajan edeltävän 12 kuukauden liikevaihto. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloustietoja yleisistä tietolähteistä. 6. REFERENSSIT Tarjoajalla on tarjoamansa osa-alueen/osa-alueiden vaatimusten mukaiset referenssit vastaavien palvelujen tuottamisesta viimeisen 3 vuoden ajalta. 6.1 Rakentaminen Tarjoajalla on vähintään kolme (3) referenssiä vastaavan palvelun toimittamisesta viimeisen 3 vuoden ajalta. Vastaavana palveluna pidetään yli ,00 euron kuiturakennusprojekteja Pohjois-Suomessa tai vastaavissa olosuhteissa. 6.2 Materiaalit Tarjoajalla on vähintään kolme (3) referenssiä vastaavan palvelun toimittamisesta viimeisen 3 vuoden ajalta. Vastaavana palveluna pidetään kuiturakennusprojektien materiaalitoimituksia Pohjois-Suomeen tai vastaaviin olosuhteisiin. Referenssikohteen sopimusarvon tulee olla yli ,00 euroa. 6.3 Mittaus ja laadunvarmistus Tarjoajalla on vähintään kolme (3) referenssiä vastaavan palvelun toimittamisesta viimeisen 3 vuoden ajalta. Vastaavana palveluna pidetään kuiturakennusprojektien mittauksia ja laadunvarmistuksia Pohjois-Suomessa tai vastaavissa olosuhteissa. Referenssikohteen sopimusarvon tulee olla yli ,00 euroa. Tarjoaja toimittaa referenssiselvitykset tarjouspyynnön liitteellä 6. Tarjoaja toimittaa referenssiselvitykset jokaisen osa-alueen (rakentaminen, materiaalit, mittaus ja laadunvarmistus) osalta erikseen. 7. LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ Tarjoajalla on käytössään dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä (rakentaminen ja materiaalit). Selvitys tarjoajan käyttämästä dokumentoidusta laadunhallintajärjestelmästä. Tarjouksen laatiminen Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty.

9 TARJOUSPYYNTÖ 9 (13) Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Tarjoajien liikesalaisuuksia sisältävät kohdat pyydetään merkitsemään selvästi kuhunkin tarjousasiakirjaan ja liitteeseen sanalla SALAINEN. Mikäli asiakirjat on merkitty sanalla LUOTTAMUKSELLINEN, voivat tilaajat halutessaan päättää näiden tietojen olevan julkisia. Tarjouksen kokonaishinta ei voi olla liikesalaisuus. Tarjouksen tulee sisältää vähintään seuraavat asiakirjat: 1. Saatekirje (oltava julkinen) a. Saatekirjeessä on mainittava, missä laajuudessa tarjous on tehty (tarjotut osa-alueet). b. Saatekirje on allekirjoitettava. c. Saatekirjeessä tulee olla luetteloitu ja numeroitu kaikki tarjouksen liitteet. 2. Tarjousasiakirja a. Taustatiedot organisaatiosta. b. Palvelujen ja tuotteiden kuvaukset. c. Kuvaukset aliurakoitsijoista tai hankkijoista. i. Selvitys siitä, miten tarkastatte aliurakoitsijoiden sopivuuden työhön. ii. Selvitys siitä, oletteko valmiita hyväksyttämään tilaajilla aliurakoitsijat. d. Muut olennaiseksi katsomanne asiat. Huomioidaan lisätietona. Eivät sido tilaajia. 3. Osa-aluekohtaiset asiakirjat (Toimitettava, mikäli tarjoaja tarjoaa kyseistä osa-aluetta. Asiakirjat toimitettava jokaisen osa-alueen osalta erikseen.) 3.1 Rakentaminen a. Projektisuunnitelma ja työsuunnitelma. b. Selvitys projektin vastuuhenkilön koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä sitoutuneisuudesta hankkeeseen (tarjouspyynnön LIITE 5). c. Selvitys toimitusvarmuudesta ja mahdollisista poikkeamaan johtaneista syistä. d. Selvitys mahdollisesta dokumentoidusta laatujärjestelmästä. 3.2 Materiaalit a. Selvitys materiaalien soveltuvuudesta pohjoisiin olosuhteisiin. i. Mahdolliset asiaa tukevat standardit, viranomaishyväksynnät, mittaustulokset ja esimerkkikohteet esitettävä. Luotettavina esimerkkikohteina pidetään mm. toimituksia pohjoismaisille operaattoreille arktisissa olosuhteissa sijaitseviin käyttökohteisiin. ii. Materiaalien takuuajat ja takuuehdot. Takuuehdoissa ei voi olla yleisiä olosuhderajoituksia tilaajien olosuhteissa hyödynnettyinä, tai vaikutukset takuun voimassa oloon tai takuuaikoihin tuotava selkeästi esille. b. Toimitusvarmuusraportti, esimerkiksi tarjoajan toiminnanohjausjärjestelmästä (ERP) tai muusta luotettavasta lähteestä, josta käy ilmi toimitusvarmuus prosentteina. c. Selvitys mahdollisesta dokumentoidusta laatujärjestelmästä. 3.3 Mittaus ja laadunvarmistus a. Selvitys projektin vastuuhenkilön koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä sitoutuneisuudesta hankkeeseen (tarjouspyynnön LIITE 5). b. Selvitys vaihtoehtoisesta mittaustavasta. 4 Tarjouspyynnön liitteet 2, R4 ja S4, 5 ja 6 täytettyinä (soveltuvat) 5 Tarjoajaa koskevien soveltuvuusvaatimusten täyttymistä koskevat selvitykset Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia

10 TARJOUSPYYNTÖ 10 (13) tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Tilaajilla on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton. Tarjousten tulee olla suomenkielisiä. Tarjousten tulee olla voimassa saakka. Tilaajat eivät ole korvausvelvollisia tarjousten laatimisesta missään olosuhteissa. Tarjouksen laatimisesta aiheutuneista kustannuksista vastaa tarjoaja itse. Tarjousten käsittely ja valintaperusteet Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen. 2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen. 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. 4. Tarjousten vertailu. 5. Hankintapäätösten teko ja päätöksistä ilmoittaminen. 6. Hankintasopimusten solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi. Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet ja painoarvot osa-alueittain ovat seuraavat: Rakentaminen pisteet Kokonaishinta (tuotehinnat LIITE 2, määrät LIITTEET R3 ja S3) 50 p Laatu Projektisuunnitelma 15 p Projektisuunnitelma on esitetty kattavasti ja selkeästi: 5 pistettä Riskienhallintasuunnitelma on esitetty kattavasti ja selkeästi: 5 pistettä Projektisuunnitelma on esitetty toteuttamiskelpoisesti: 5 pistettä Vastuuhenkilön koulutus, työkokemus ja sitoutuneisuus (LIITE 5) 15 p Vastuuhenkilön ylin koulutus Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto: 5 pistettä Tehtävään soveltuva toisen asteen koulutus: 2,5 pistettä Ei koulutusta: 0 pistettä Vastuuhenkilön työkokemus vastaavista projekteista Työkokemus yli 5 vuotta valmistumisen jälkeen: 5 pistettä Työkokemus 5 vuotta tai alle valmistumisen jälkeen: 0 pistettä Sitoutuminen hankkeeseen Vastuuhenkilö työskentelee kerrallaan alle neljässä (4) vastaavan suuruusluokan rakennusprojektissa: 5 pistettä Vastuuhenkilö työskentelee kerrallaan neljässä (4) tai useammassa vastaavan suuruusluokan rakennusprojektissa: 0 pistettä Toimitusvarmuus (voitava todentaa) 20 p Referenssikohteiden toteutunut valmistuminen Rakentaminen valmistunut ajallaan tai etuajassa: 10 pistettä Valmistuminen viivästynyt alle kuukauden: 5 pistettä Valmistuminen viivästynyt yli kuukauden: 0 pistettä Referenssiverkkojen toteutunut toimivuus Ei havaittuja virheitä verkkojen toimivuudessa: 10 pistettä Verkoissa havaittu vähäisiä rakentamisesta johtuvia virheitä toimivuudessa, jotka korjattu rakentamisen aikana: 5 pistettä Muussa tapauksessa: 0 pistettä

11 TARJOUSPYYNTÖ 11 (13) Materiaalit pisteet Kokonaishinta (liitteiden R4 ja S4 mukaisesti) 55 p Laatu Materiaalien soveltuvuus pohjoisiin olosuhteisiin 30 p o Materiaalit soveltuvat erinomaisesti pohjoisiin olosuhteisiin: 30 pistettä o Materiaalit soveltuvat tyydyttävästi pohjoisiin olosuhteisiin: 15 pistettä o Materiaalit soveltuvat huonosti pohjoisiin olosuhteisiin: 0 pistettä Ks. arvioinnin perusteet Tarjouksen laatiminen: 3.2 Materiaalit/a./i.. Toimitusvarmuus (tarjoajana ERP-raportti) 15 p o Toimitusvarmuus yli 95 %: 15 pistettä o Toimitusvarmuus yli 85 %: 10 pistettä o Toimitusvarmuus 85 % tai alle: 0 pistettä Mittaus ja laadunvarmistus pisteet Kokonaishinta (tarjouksessa ilmoitettu) 50 p Laatu Vastuuhenkilön koulutus, työkokemus ja sitoutuneisuus (LIITE 5) 25 p Vastuuhenkilön ylin koulutus Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto: 5 pistettä Tehtävään soveltuva toisen asteen koulutus: 2,5 pistettä Ei koulutusta: 0 pistettä Vastuuhenkilön työkokemus vastaavista projekteista Työkokemus yli 5 vuotta valmistumisen jälkeen: 10 pistettä Työkokemus 5 vuotta tai alle valmistumisen jälkeen: 0 pistettä Sitoutuminen hankkeeseen Vastuuhenkilö on kerrallaan sidottu alle neljään (4) vastaavaan projektiin: 10 pistettä Vastuuhenkilö on kerrallaan sidottu neljään (4) tai useampaan vastaavaan projektiin: 0 pistettä Vaihtoehtoinen mittaustapa 25 p Tarjoaja esittää luotettavan, vaihtoehtoisen mittaustavan: 25 pistettä Esitettävä selkeä kuvaus mittaustavasta Kuvauksen yhteydessä mainittava 1-3 esimerkkiä, joissa tarjoaja on käyttänyt kyseistä mittaustapaa onnistuneesti Tarjoaja esittää selkeän kuvauksen vaihtoehtoisesta mittaustavasta, jonka luotettavuudesta tai toimivuudesta ei ole esitetty esimerkkitapauksia: 10 pistettä Tarjoaja esittää vaihtoehtoisen mittaustavan ilman selkeää kuvausta, ja/tai ilman esimerkkitapauksia: 5 pistettä Tarjoaja ei pysty esittämään luotettavaa, vaihtoehtoista mittaustapaa: 0 pistettä Kokonaishinnaltaan halvin tarjous saa painoarvon osoittaman maksimipistemäärän. Muiden tarjousten hintapisteet lasketaan kaavalla: [halvin tarjottu hinta] / [vertailtavan tarjoajan hinta] * maksimipistemäärä. Laadun arviointikriteerit pisteytetään edellä mainitun mukaisesti ja lasketaan yhteen. Hinnan ja laadun pisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saaneet tarjoukset valitaan toimittajiksi. Kun kaksi tai useampi saa saman pistemäärän, valitaan tarjouksista hinnaltaan edullisin tarjous. Jokainen osa-alue vertaillaan erikseen ja jokaiselle osa-alueelle valitaan oma toimittaja. Tarjousaika ja tarjouksen jättäminen Mahdolliset tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee toimittaa suomen kielellä klo mennessä sähköpostitse osoitteeseen Kaikille kysymyksen lähettäneille tai yhteystietonsa

12 TARJOUSPYYNTÖ 12 (13) toimittaneille vastataan yhtäaikaisesti sähköpostitse klo mennessä. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset tulee jättää sekä sähköpostitse että kirjallisesti: 1. Sähköpostitse klo mennessä osoitteisiin: & Sähköpostiviestin otsikkokenttään tulee kirjoittaa: Tarjous: ja tarjouksen jättävän organisaation nimi. Tarjous tulee toimittaa pakattuna ja salasanalla suojattuna zip-tiedostona. Viestissä mainittava tarvittava salasana. JA 2. Kirjallisesti alla olevaan postiosoitteeseen, 2 identtisenä kappaleena. Tarjouskirjeiden on oltava perillä klo mennessä: Kuoreen tulee kirjoittaa selvästi: TARJOUS / EI SAA AVATA Osoite: Aapiskuja 6 B Ranua Myös pelkästään Tähtikuitu Oy Sodankylälle osoitetut kirjalliset tarjoukset yllä olevaan osoitteeseen. Jos sähköisen ja paperiversiona toimitetun tarjouksen välillä on ristiriita, noudatetaan tarjouksen paperiversiota. Lähettäjä on vastuussa lähetyksen perille saapumisesta määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjousasiakirjoja ei palauteta. Liitteet Tämän tarjouspyynnön liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: LIITE R1: Ranuan aikataulukartta LIITE S1: Sodankylän aikataulukartta LIITE 2: Rakentamisen tuotehinnat ja sisältö (hintataulukko) LIITE R3: Rakentaminen Ranuan kunnan osalta (ei sisällä kuntakeskusta) LIITE S3: Rakentaminen Sodankylän kunnan osalta (ei sisällä kuntakeskusta) LIITE R4: Ranua, materiaalit (hintataulukko) LIITE S4: Sodankylä, materiaalit (hintataulukko) LIITE 5: Vastuuhenkilön koulutus, työkokemus ja sitoutuneisuus LIITE 6: Referenssit Tummennetut liitteet (2, R4, S4, 5 ja 6) pyydetään palauttamaan täydennettyinä osana tarjousta.

13 TARJOUSPYYNTÖ 13 (13) Allekirjoitukset Ranualla , Sodankylässä , Tähtikuitu Oy Sodankylä Jukka Rinne Toimitusjohtaja Jussi Rantamo Toimitusjohtaja

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B Ranua Y:

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B Ranua Y: TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. TERVEYSASEMAPÄIVYSTYSPALVELUT Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella VARTOINTIPALVELUN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 24.10.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä)

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 1.1. Tarjouspyynnön rakenne Hankintayksikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tarjouspyyntö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Dnro 632/2/31/2013 24. 06. 2013 HANKINNAN NIMI Hankintayksikkö Liikuntatieteellinen tiedekunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 24.06.2013

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI 0 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDONJYVÄ-LEHTEÄ KOSKEVA TARJOUSPYYNTÖ HANKINNAN NIMI Jyväskylän yliopisto/yliopistopalvelut pyytää tarjoustanrie tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisista (offset-) painotuo tteista.

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö Kylmäaineita sisältävien jäähdytyslaitteiden määräaikaishuollosta ja pienkorjauksista Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö 1. Hankinnan kohde Kylmälaitteiden määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyytää tarjousta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 18.12.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Viitasaaren kolmessa (3) kohteessa, Miekkarinteen- ja Tuulentuvan päiväkodeissa sekä kuntoutumiskoti Miekussa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEI- DEN JA PALOILMOITTIMIEN TARKASTUS

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEI- DEN JA PALOILMOITTIMIEN TARKASTUS TARJOUSPYYNTÖ ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEI- DEN JA PALOILMOITTIMIEN TARKASTUS AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEIDEN, PALOILMOITTIMIEN, PALOVAROITIN- JÄRJESTELMIEN SEKÄ SAVUNPOISTOLUUKKUJEN

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN E-OPPIMATERIAALIEN TOTEUTUKSESTA Opetushallitus (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne Hankintailmoitukset.fi -ilmoituskanavassa

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013 Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne Kirkes -kirjastojen sanoma- ja aikakauslehtihankinnoista. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Stadin ammattiopisto tasoleikkurin hankinta koulutuskäyttöön HEL 2015-009004 T 02 08 01 00 1.Hankinnan kohde Helsingin kaupungin Stadin ammattiopiston palvelun ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot