Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B Ranua Y:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B Ranua Y: Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) SODANKYLÄ Y: Taustaa (jäljempänä Kuituverkot) on Ranuan kunnan 100 %:sti omistama yhtiö ja Tähtikuitu Oy Sodankylä (jäljempänä Tähtikuitu) on Sodankylän kunnan 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiöiden tavoitteena on toteuttaa laajakaistayhteyksiä omistajakuntiensa asukkaille, rakennuttamalla molempiin kuntiin valokuitupohjainen tietoliikenneverkko. Rakennettavat verkot toteutetaan ns. operaattoritasoisesti. Yhtiöt vastaavat kukin oman kuntansa rakennuttamisesta, mutta tekevät tiivistä yhteistyötä toiminnan ja rakennuttamisen osalta. Yhtiöllä on muun muassa yhteinen rakentamispäällikkö, jonka tehtävä on huolehtia suunnittelusta ja projektinjohdosta kummankin yhtiön osalta. Kaikki kuntien alueella olevat kiinteistöt on oltava mahdollista liittää rakenteilla oleviin uusiin kuituverkkoihin. Rakentamisessa otetaan annettujen ohjeiden mukaan huomioon kaikki kiinteistöt: Rivi-, kerros-, pari- ja omakotitalot, vapaa-ajanasunnot (mökit), liikekiinteistöt, julkiset toimipaikat ym. Lopullinen rakentamislaajuus määräytyy saatujen liittymätilausten mukaisesti. Molemmat yhtiöt ovat hakeneet rakentamiseensa haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisesta annetun lain (1186/2009) mukaista valtiontukea. Tukihakemuksen hyväksyminen on edellytyksenä molempien yhtiöiden rakentamisen käynnistymiselle ja hankintojen suorittamiselle. Hankinnat ja rakentaminen on tapahduttava kyseisen ja muun asiaa säätelevän lainsäädännön ja viranomaisohjeistuksen mukaisesti (mm. Viestintäviraston määräykset ja ohjeet). Tukilainsäädännöstä johtuen, rakentamisesta on kyettävä erottamaan ns. tukikelpoinen ja tukikelvoton rakentaminen. Urakoitsijoilta tämä vaatii tarkkaa raportointia työsuoritusten ja materiaalien osalta, ja kohdistamista mm. yhteysväleille. Hankinnasta Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (2007/348) sekä asetusta julkisista hankinnoista (2007/614). Hankintamuotona käytetään avointa tarjousmenettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Sopimuskausi on 2 vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Lisäksi tilaajat varaavat oikeuden 1+1 vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaajat ilmoittavat option käytöstä 6 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Tarjoajien tulee huomata, että tarjouspyynnön kokonaislaajuus voi optiovuosien kanssa käsittää molempien yhtiöiden osalta sekä Ranuan että Sodankylän kuntien kaikki kuituverkon rakentamishankkeet, jotka ajoittuvat seuraavien 3-4 vuoden ajalle. Hankinnan kokonaisarvo on siten tässä tarjouspyynnössä Kuituverkkojen osalta (arviolta enintään) noin 6 miljoonaa euroa ja Tähtikuidun osalta (arviolta enintään) noin 12 miljoonaa euroa. Varsinaiselle sopimusajalle kohdentuu näistä kummankin yhtiön osalta 2 ensimmäisen vuoden rakentamisen laajuuden mukainen osuus eli arviolta noin 7,2-9 miljoona (noin %). Eri vuosille suunnitellut osuudet selviävät liitteistä 1 sekä R3 ja S3.

2 TARJOUSPYYNTÖ 2 (13) Mainitut optiovuodet eivät sido tilaajia missään muodossa. Edellyttäen, että hankinnan kohteet toteutuvat ja niihin sisältyvät määrälliset ja laadulliset velvoitteet täyttyvät varsinaisena sopimusaikana tilaajien harkinnan mukaan asianmukaisesti ja tyydyttävällä tavalla, tilaajat pyrkivät optiovuosien hyödyntämiseen. Toteutuksessa tai pyydettyjen tietojen toimittamisessa havaitut puutteet merkitsevät oletuksena optiovuosien käyttämättä jättämistä. Tilaajat määrittävät havaittujen puutteiden olennaisuuden sopimusten kannalta. Tilaajien arvion mukaiset olennaiset puutteet voivat johtaa sopimussuhteen katkaisemiseen myös varsinaisena sopimusaikana. Mikäli palvelua ei tuoteta sovitun mukaisesti ja virheet ovat olennaisia tai toistuvia, tilaajilla on oikeus päättää Sopimus JYSE kohdan 17 mukaisesti. Jos palvelu on ollut virheellinen, tilaajalla on oikeus vaatia palveluntuottajalta hinnanalennusta. Sopimusajalle ja sen sisältävistä optiovuosista laaditaan erilliset sopimukset valittujen tarjoajien ja kummankin tilaajan kanssa erikseen. Tilaajat korostavat hankintasuhteissa sujuvaa ja ammattimaista yhteistyötä, korkealaatuisia työsuorituksia ja materiaaleja sekä joustavuutta. Tarjouspyynnöstä Tämä tarjouspyyntö koostuu kolmesta osasta: 1. Rakentaminen 2. Materiaalit 3. Mittaus ja laadunvarmistus Osa-tarjoukset ovat sallittuja siten, että tarjoajat voivat esittää tarjouksen kaikista osa-alueista tai vain valituista osa-alueista (esim. pelkästään materiaalit). Tarjoajat voivat esittää tarjouksensa kummallekin tilaajalle yhteisesti tai vain toiselle tilaajalle. Tarjoajan tulee ilmaista selkeästi, kenelle tarjous on osoitettu ja missä laajuudessa se on tehty. Jos tarjoaja esittää tarjouksen kaikista osa-alueista, on niistä jokaisesta eriteltävä hinnat ja pyydetyt tiedot jäljempänä tarkemmin määritellyillä tavoilla. Valinta kunkin osa-alueen osalta tehdään erikseen. Rakentajaksi valittua ei voida hyväksyä mittauksen ja laadunvarmistuksen suorittajaksi. Molempiin osa-alueisiin mahdollisesti jätetyistä tarjouksista rakentamistarjous on tarjousvertailussa etusijalla. Tarjoajien tulee ilmoittaa tiedot siinä muodossa, kuin tilaajat ovat niitä tarjouspyynnössä pyytäneet. Jos tiedot toimitetaan vastoin pyydettyä, voidaan tehty tarjous hylätä tarjouspyynnön vastaisena. Tilaajat suorittavat tarjousvertailun toimitettujen tietojen perusteella. Referenssien arvioinnissa tilaajat ovat yhteydessä tarjoajien ilmoittamiin referensseihin. Pyydämme mahdollisia tarjoajia perehtymään huolellisesti koko tarjoukseen, siinäkin tapauksessa että tarjoaja jättää vain osatarjouksen yhdestä pyynnön kolmesta osa-alueesta. Yksittäistä osa-aluetta koskevaa ja velvoittavaa määrittelyä voi olla mainittuna myös muiden osa-alueiden kohdalla. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rakentaminen Valokuituverkon rakentamisesta pyydämme tarjousta, joka kattaa aluksi kahden vuoden ajalle suunnitellun rakentamisen ja sen jälkeen mahdolliset kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta (sopimusmalli: 2+1+1). Liitteissä R1 ja S1 on kuvattu Ranualle ja Sodankylään vuosille suunnitellut maanrakennus ja teletyöt. Tarjouksessa tulee ilmoittaa Ranuan LIITE R3 ja Sodankylän LIITE S3 mukaiset kokonaishinnat maarakennus ja teletöistä vuosille Kokonaishinnan tulee perustua LIITE 2:ssa ilmoitettuihin tuotehintoihin.

3 TARJOUSPYYNTÖ 3 (13) Optiovuosien kustannus arvioidaan LIITTEEN 2 mukaisilla vuosien tuotehinnoilla, mutta hinnat tarkistetaan tarjoajan kanssa ennen optiovuosien hyödyntämistä. Hinnanmuutoksista tarkemmin jäljempänä kohdassa Hinnat ja laskutus. Tarjoukset voivat olla molempien kuntien rakentamisesta (Ranua ja Sodankylä), tai vain toisen kunnan rakentamisesta. Tarjous voi sisältää myös materiaalit (avaimet käteen periaatteella), mutta ne on voitava erottaa omaksi tarjoukseksi pyynnön seuraavan osan mukaisesti. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan rakentamisesta se aikoo antaa alihankintana kolmansille osapuolille, sekä nimetä käyttämänsä alihankkijat. Alihankkijoiden käyttäminen ei poista tarjoajan kokonaisvastuuta. Valittu toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Valittu toimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan palveluntuottajalle asetettuja velvoitteita. Tilaajat asettavat rakentamiselle kriteerejä, jotka päivitetään ennen valitun tarjoajan kanssa laadittavaa sopimusta: Rakennettavan työn suunnitelmat antaa tilaaja, ellei erikseen muuta sovita. Rakennettavaan reittiin tarvittavat luvat hoitaa tilaaja, ellei erikseen muuta sovita. Rakentaja hoitaa materiaalin työmaille omalla kustannuksellaan tilaajien osoittamista varastopaikoista. Materiaalien hankinta ja toimitus hoidetaan sopimuksen mukaan, joka tehdään tarjouskilpailun loputtua valitun rakentajan kanssa. Valittu rakentaja hoitaa kaiken itse kaapelirakentamiseen liittyvät asiat. Kullekin vuodelle suunnitellun rakentamisen on oltava sovitulla alueella valmis kyseisen vuoden loppuun mennessä runkoverkon osalta. Mikäli rakentaminen valmistuu edellä sovittua aikataulua, kaapelin runkoreitin asennusta jatketaan samalla sopimuksella, kuitenkin niin kauan kuin sää ym. olosuhteet sen sallivat. Lisänä rakennettavat alueet ovat seuraavalle vuodelle ajoitettuja alueita. Kireän aikataulun vuoksi lisärakentaminen on jopa suotavaa. Runkokaapelit asennetaan suunnitelmien mukaan, kuidut tarkistetaan ja mitataan läpi. Yleensä kaikki käytössä olevat kiinteistöt huomioidaan asennuksessa päätien varren osalta, eli jokaiselle on oltava asennuksen jälkeen mahdollisuus liittyä verkkoon ilman päätien varren uudelleen kaivamista. Tämä voi tarkoittaa talokaapelia liittymässä, jatkoa kiinteistön kohdalla tai ohimenevässä kaapelissa olevaa kieppiä kiinteistön kohdalla. Kuitenkaan päätien alituksia ei tehdä ennakkoon mahdollisille tuleville asiakkaille. Tilatut asiakasliittymät sovitulta alueelta on oltava asennettuna ja mitattuna lähimmälle kytkimelle, seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tilattujen asiakasliittymien kaapelit on siis asennettava siten, että ne voidaan kytkeä myös talvella maiden jäädyttyä Liittymäkaapelien asennus päättyy talon seinälle sovittuun paikkaan ulkorasialle, jossa kuidut hitsataan käyttöönotossa sisäkaapeliin. Rakentajan on huomioitava myös kiireisen rakentamisen aikana tulevat uudet asiakkaat ja niiden mahdolliset talokaapelien asennukset. Mikäli kaivamiset ovat jo ohittaneet paikan selvästi, sovitaan asia erikseen milloin liittymä asennetaan. Jos rakentaja huomaa asennuksen aikana selvän virheen suunnittelussa, esim. kiinteistö jäänyt huomioimatta, on rakentaja kuitenkin velvollinen huomioimaan puuttuva kaapeli mukaan asennukseen mahdollisuuksien mukaan. Näistä, ja muista mahdollisista muutoksista on tehtävä kirjallinen selostus tai punakynä -korjaus suunnitelmiin, ja ne on aina ilmoitettava heti asianomaiselle tilaajalle. Verkon dokumentointi tehtävä tilaajien KeyComin järjestelmään. Rakentaja raportoi rakentamisesta tehdyillä suoritteilla ja sovituilla tuotehinnoilla kahden viikon välein, jonka tilaaja maksaa sovitun maksusuunnitelman mukaan. Raportoinnissa käytetään samantapaista taulukkoa kuin operaattorirakentamisessa, koska rakentaminen raportoidaan edelleen Viestintävirastolle. Raportoinnin puutteellisuus estää maksamisen. Verkon dokumentointi sisältää muun muassa rakennettavan alueen telelaitteiden, kytkentöjen ja niihin liittyvien sijaintitietojen tallennuksen KeyCom järjestelmään. Dokumentointi ei sisällä GPS-mittausta.

4 TARJOUSPYYNTÖ 4 (13) Rakentaminen aloitetaan 2014 ja ensimmäiset kaapelit aiotaan asentaa jo alkukesästä. Rakentamisessa noudatetaan Tiehallinnon antamaa ohjetta Telekaapelit ja maantiet Mikäli ko. ohjeet ja määräykset muuttuvat kilpailutuksen tai rakentamisen aikana, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa ohjetta. Rakentamisessa on myös noudettava muuta kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisen antamia määräyksiä ja ohjeita (mm. Viestintävirasto). Telekaapelien asennuksessa maahan, päätteiden asennuksessa, kuitujen jatkamisessa jne. noudatetaan lisäksi kaapeli- ym. materiaalivalmistajien ohjeita käsittelyssä. Lisäksi asennuksessa noudatetaan samoja pääperiaatteita kuin esim. perinteisillä teleoperaattoreilla. Työvaiheiden tai raportoinnin viivästyessä valittu rakentaja maksaa tilaajalle sopimussakkoa. Viivästymisestä johtuvan sopimussakon määrä kullekin urakkavaiheelle lasketaan kokonaistarjouksen urakkahinnasta. Viivästymissakko on 10 % urakkavaiheen kokonaishinnasta kultakin alkavalta viikolta. Tarjoaja sitoutuu laskuttamaan vähintään 30 päivän välein, kuitenkin tarkemmin sovitusti. Tarjoajan tulee osoittaa sen urakoiden toteutunut toimitusvarmuus referenssein; miten referenssikohteissa rakentaminen on onnistunut tilaajien kanssa sovituissa laajuuksissa ja aikatauluissa, onko toteutetuissa verkoissa havaittu vikoja (virheet rakentamisen laadussa) sekä selvitys, mistä mahdolliset poikkeamat edellisiin ovat johtuneet. Havaitut puutteet arvioidaan suhteessa urakan kokoon nähden: virheiden määrä ja olennaisuus toimivuuden näkökulmasta. Arviointi suoritetaan kokonaistarkasteluna. Materiaalit Pyydämme tarjouksen LIITTEIDEN R4 ja S4 mukaisista materiaaleista. Materiaalitarjous voi kohdentua kummallekin yhtiöille yhteisesti tai vain toiselle tilaajalle. Tarjouksen on käsitettävä kaikki pyydetyt materiaalit. Tarjousten perusteella valitaan yksi päätoimittaja ja kaksi varatoimittajaa. Mikäli valittu päätoimittaja ei pysty toimittamaan tarvittua määrää tuotetta vaaditussa toimitusajassa, voidaan kyseinen tuote tilata suoraan varatoimittajilta. Varatoimittajien varasijajärjestys määräytyy tarjousvertailun perusteella. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan materiaalitoimituksista se aikoo antaa alihankintana kolmansille osapuolille, sekä nimetä käyttämänsä alihankkijat. Alihankkijoiden käyttäminen ei poista tarjoajan kokonaisvastuuta. Valittu toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Valittu toimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan palveluntuottajalle asetettuja velvoitteita. Materiaalien tarjoushinta on oltava omana erillisenä tarjouksena mahdollisesta rakentamistarjouksesta. Materiaalitarjousten on sisällettävä kuljetukset tilaajien osoittamiin varastopaikkaosoitteisiin. Varastopaikat sijaitsevat Ranualla ja Sodankylässä, ja niiden tarkemmat osoitteet/sijainnit ilmoitetaan myöhemmin. Tilaajat antavat keskeisen varastopaikan käyttöön molemmissa kunnissa, joista rakentaja hoitaa materiaalin kuljetuksen edelleen työmailleen omalla kustannuksellaan. Materiaalitoimittaja vastaa kuorman lastauksesta, kuljetuksesta, purkamisesta sekä toimituksen aikaisesta vakuutuksesta. Toimitusehtona käytetään Finnterms 2001 TOP: Toimitettuna perille tilaajaan osoitteeseen vakuutettuna toimittajan lukuun. Materiaalien laadun tulee olla ns. operaattoritasoiset, eli vastattava kotimaisten valtaoperaattoreiden käyttämiä laatuvaatimuksia sekä täytettävä vähintään Viestintäviraston voimassa olevat määräykset. Materiaalien on sovelluttava tilaajien ilmastollisiin ja maaperäolosuhteisiin (erityisesti kylmät lämpötilat ja maan routiminen), mistä on myös esitettävä luotettavat selvitykset ja referenssitiedot. Materiaalien vaaditut tyypit on tarkemmin ilmaistu LIITTEISSÄ R4 ja S4. Jos tarjoajalla ei ole tarjota täsmälleen pyydetyn kaltaista materiaalia, voi tarjoaja esittää tätä mahdollisimman hyvin vastaavan vaihtoehdon. Vaihtoehdon kelpuuttamisesta päättävät tilaajat oman harkintansa mukaisesti. Ylläpidon varmistamiseksi, kaapeleiden värijärjestelmän on oltava FIN2012.

5 TARJOUSPYYNTÖ 5 (13) Materiaalien osalta tarjoajia pyydetään esittämään luotettava selvitys toimitusvarmuudesta (tuotteita toimitettu tilatut määrät ajallaan tilaajien osoitteisiin). Luotettavana voidaan pitää esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmästä saatavaa toimitusvarmuusraporttia. 100 %:ksi ilmoitettua toimitusvarmuutta pidetään lähtökohtaisesti epäluotettavana tietona. Toimitusvarmuus on myös todistettava referenssein. Mikäli toimittaja ei kykene toimittamaan materiaaleja sovitussa ajassa, valittu toimittaja maksaa tilaajalle sopimussakkoa. Viivästymisestä johtuvan sopimussakon määrä on 10 % koko sopimuksen arvosta kultakin alkavalta viikolta. Materiaalien tilaukset ja toimitukset hoidetaan sopimuksen mukaan niin kuin tarjouskilpailussa valitun rakentajan kanssa tarkemmin ajoitetaan. Kesän 2014 materiaaleista 50 % on voitava toimittaa toukokuun aikana ja loput 50 % heinäkuun alussa. Tarkoista toimitusmääristä ja toimitusajoista sovitaan tarkemmin valitun toimittajan kanssa. Mittaus ja laadunvarmistus Pyydämme tarjousta rakennettavien verkkojen mittauksesta ja laadunvarmistuksesta. Tarjoajan on ilmoitettava tarjoushinta laatimassaan tarjousasiakirjassa. Mittauksen osalta hinta on ilmoitettava muodossa euroa per metri ( /m), työmaalla käynti euroa per käyntikerta ( /krt) silloin, kuin kyseessä ei ole mittauskäynti. Muilta osin laadunvarmistus suoritetaan mittauksen yhteydessä. Mittaus käsittää rakennettavan verkon GPS-mittauksen ja pistemäisen syvyysmittauksen (ei jatkuva), mittaustulosten ja sijaintitietojen ja muun verkon kannalta olennaisen tiedon syöttämisen tilaajien KeyCom-järjestelmään (pois lukien ne tiedot, jotka rakentajan tulee dokumentoida). GPS-mittauksen tarkkuuden on oltava noin +/- 30 senttimetriä. GPSmittaus suoritetaan vain runkoverkon osalta. Pistemäinen syvyysmittaus suoritetaan noin metrin välein otantana. Mittaukset ovat myös olennainen osa laadunvarmistusta. Tarjoajan tulee esittää tarjouksessaan myös vaihtoehtoinen mittaustapa ja tälle yksikköhinta. Laadunvarmistus käsittää rakentamislaadun ja työmaaturvallisuuden varmistamisen: Laadunvarmistajan tulee varmistaa, että kaikki kaivuu- ja teletyöt on tehty annettujen määräysten, valmistajien ohjeiden ja annettujen työohjeiden mukaisesti. Tarkistustyö on tehtävä pistokokeina noin 2 viikon välein (sovitaan tarkemmin tilaajien kanssa), joista on raportoitava kerran kuussa. Laadunvarmistukseen kuuluu myös todentaa, että rakentamishankkeessa noudatetaan työturvallisuus- ja liikenneohjausmääräyksiä ja -ohjeita. Tarkistustyö on tehtävä pistokokeina noin 2 viikon välein (sovitaan tarkemmin tilaajien kanssa), joista on raportoitava kerran kuussa. Työssä on noudatettava tilaajien antamia tarkempia työohjeita. Lisäksi laadunvarmistukseen kuuluu tilaajien erikseen osoittamat pistokokeina tehtävät tarkistusmittaukset. Työmaalla tehdyt tarkistukset tulee raportoida vähintään kerran kuussa, oli huomautettavaa tai ei. Työturvallisuuden tai liikenneohjauksen rikkomuksista (vakavat puutteet) tulee ilmoittaa välittömästi asianomaiselle tilaajalle ja rakennusprojektin vastuuhenkilölle. Tarvittaessa laadunvarmistajan tulee pysäyttää työt, vähintään havaittujen puutteiden korjaamisen ajaksi. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, minkä osan laadunvarmistuksesta se aikoo antaa alihankintana kolmansille osapuolille, sekä nimetä käyttämänsä alihankkijat. Alihankkijoiden käyttäminen ei poista tarjoajan kokonaisvastuuta. Valittu toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Valittu toimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan palveluntuottajalle asetettuja velvoitteita. Työvaiheiden tai raportoinnin viivästyessä valittu toimittaja maksaa tilaajalle sopimussakkoa. Viivästymisestä johtuvan sopimussakon määrä on 2 % koko sopimuksen arvosta kultakin alkavalta viikolta. Raportoinnin puutteellisuus katsotaan viivästymiseksi.

6 TARJOUSPYYNTÖ 6 (13) Yleiset sopimusehdot Muilta kuin tässä tarjouspyynnössä määritellyin osin noudatetaan ensisijaisesti JYSE 2009 PALVELUT -sopimusehtoja (rakentaminen, dokumentointi ja laadunvarmistus) ja JYSE 2009 TAVARAT -sopimusehtoja (materiaalit). Rakentamiseen liittyen toissijaisesti noudatetaan myös YSE ehtoja. Hankinnoissa noudatetaan seuraavaa sopimus- ja velvoittavuusjärjestystä (tärkeysjärjestys): 1. osapuolten kesken laadittavat sopimukset, 2. tämä tarjouspyyntö, 3. yleiset sopimusehdot ja 4. tarjous. Voimassa oleva lainsäädäntö ja viranomaismääräykset ohittavat mahdolliset tässä tarjouspyynnössä tai osapuolten kesken laadittavissa sopimuksissa havaitut puutteet. Havaitut puutteet eivät poista tarjouspyynnön tai laadittavien sopimusten sitovuutta muilta osin. Hankinnan ohjaus ja valvonta Tarjouspyynnön kohteena olevia rakentamishankkeita ohjaavat tilaajayhtiöt, tai mahdollisesti yhtiöiden ja asianomaisten kuntien hankkeille nimeämät ohjausryhmät. Tilaajayhtiötä edustavat yhtiöiden hallitukset, toimitusjohtajat sekä yhtiöiden yhteinen rakentamispäällikkö. Tilaajat voivat käyttää apunaan kolmansia osapuolia suunnittelussa, projektinhallinnassa, laadunvarmistuksessa jne. Tarjoajat sitoutuvat näiden osalta noudattamaan tilaajien sopimuskauden aikana antamia menettelyohjeita. Hinnat ja laskutus Hinnat tulee ilmoittaa ilman arvonlisäveroa. Hinnat ovat kiinteät sopimuskauden ajan. Optiovuosien osalta osapuolilla on mahdollisuus ehdottaa hinnanmuutosta yleistä kustannuskehitystä vastaavasti kummallekin optiovuodelle erikseen. Toimittajan on esitettävä tilaajille asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä. Kirjallinen selvitys on annettava vähintään neljä (4) kuukautta ennen hinnanmuutoksen ja optiosopimuksen suunniteltua voimaantuloa. Hinnankorotuksen jälkeen uusien hintojen on oltava voimassa vähintään optiosopimuksen voimassaolon ajan. Jos hinnanmuutoksista ei päästä yksimielisyyteen, osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaikana noudatetaan voimassa olevaa hinnoittelua. Edellisestä poiketen toimittajalla on oikeus huomioida tarjouksen jättämisen jälkeen tapahtuneista viranomaisen määräämistä uusista julkisista maksuista tai olemassa olevien maksujen korotuksista aiheutuneet kohtuulliset välittömät kustannukset hinnassaan edellyttäen, että ne eivät ole olleet tarjousta tehdessä tiedossa ja toimittaja pystyy osoittamaan perusteet hinnanmuutokselle. Tällöin hinta muuttuu edellä mainittujen muutosten voimaantuloajankohdasta lukien. Toimittajalla on edellä mainittu oikeus myös silloin, kun hinta on kiinteä. Tilaajat eivät korvaa mitään lisiä sovittujen hintojen lisäksi eikä matka-, matka-aika tai majoituskustannuksia. Mahdollisista tarjouspyyntöön sisältymättömistä työtehtävistä ja materiaaleista, tai työtehtävistä ja materiaaleista, joita ei ole hintalomakkeilla (LIITTEET 2 ja 4) eritelty, on aina sovittava erikseen tilaajien kanssa. Toimitukseen tai suorittamiseen ei saa ryhtyä ilman erillistä lupaa. Ilman lupaa tehdyistä työtehtävistä tai toimitetuista materiaaleista kustannukset jäävät asianomaisen tarjoajan vastuulle. Tarjouksissa maksuehtona on oltava vähintään 14 pv netto. Niille ajankohdille, jolloin kohdekuntien virastot ovat lomien johdosta kiinni, sovitaan maksuajaksi 30 pv netto. Viivästyskorkona hyväksytään enintään korkolain mukainen viivästyskorko, mikä on mainittava myös tarjouksessa. Toimittajan alihankkijat eivät voi laskuttaa tilaajia suoraan, ellei erikseen muuta sovita.

7 TARJOUSPYYNTÖ 7 (13) Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset Tarjoajaa koskevien soveltuvuusvaatimusten tulee täyttyä tai tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta. Vaaditut todistukset voidaan korvata esittämällä vastaavat tiedot Suomen Tilaajavastuu Oy:n raportilla tai muun vastaavan auditoijan antamalla selvityksellä. Annetut selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Mikäli tarjoajalla on tiedossaan jo alihankkijat, tulee edellä mainitut selvitykset toimittaa myös alihankkijoista. Mikäli tarjoaja tai tarjoajan käyttämät alihankkijat eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, voidaan tarjouksen tekijä hylätä tällä perusteella. Mikäli tarjoaja tai alihankintasopimuksen osapuoli on ulkomainen yritys, on vaatimusten mukaiset selvitykset ja todistukset vastaavista tiedoista toimitettava sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina, tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Tarjouksen jättäminen tulkitaan tarjoajan vakuutukseksi velvoitteiden ja vaatimusten täyttämisestä. 1. REKISTERIT Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Kaupparekisteriote Veroviranomaisen antama todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä, Todistus merkinnästä työnantajarekisteriin 2. VEROT JA MAKSUT Tarjoaja on suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Veroviranomaisen antama todistus siitä, että ehdokas on suorittanut lainmukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut Suomessa tai muussa sijoittautumismaassaan, taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty ja sitä noudatetaan. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 3. VAKUUTUKSET Tarjoajalla ja sen mahdollisilla alihankkijoilla tulee olla vastuuvakuutus. Vakuutuksen tulee kattaa vahingot tilaajille sekä kolmansille osapuolille tarjouspyynnön mukaisessa toiminnassa. todistus voimassa olevista vastuuvakuutuksista ja niiden enimmäiskorvaussummista 4. TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET MUUT VAATIMUKSET Tarjoaja täyttää tilaajavastuulain mukaiset muut velvoitteet. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 5. LUOTTOTIEDOT JA TALOUDELLINEN TILANNE Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen

8 TARJOUSPYYNTÖ 8 (13) perusteella. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1-3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Rakentaminen -osa-alueen osalta tarjoajan edeltävän 12 kuukauden liikevaihdon on oltava vähintään euroa. Mahdollisen ryhmittymän taustalle nimettyjen tahojen liikevaihdot voidaan laskea yhteen, mutta näiden tulee antaa sitoumukset taloudellisten resurssiensa käytöstä. Materiaalit -osa-alueen osalta tarjoajan edeltävän 12 kuukauden liikevaihdon on oltava vähintään euroa. Mahdollisen ryhmittymän taustalle nimettyjen tahojen liikevaihdot voidaan laskea yhteen, mutta näiden tulee antaa sitoumukset taloudellisten resurssiensa käytöstä. Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa tai vastaava -raportti, joka sisältää tarjoajan riskiluokituksen. Tilinpäätöstiedot kahdelta edellisestä tilikaudelta tai muu taloudellista tilaa kuvaava selvitys, joista käy ilmi tarjoajan edeltävän 12 kuukauden liikevaihto. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloustietoja yleisistä tietolähteistä. 6. REFERENSSIT Tarjoajalla on tarjoamansa osa-alueen/osa-alueiden vaatimusten mukaiset referenssit vastaavien palvelujen tuottamisesta viimeisen 3 vuoden ajalta. 6.1 Rakentaminen Tarjoajalla on vähintään kolme (3) referenssiä vastaavan palvelun toimittamisesta viimeisen 3 vuoden ajalta. Vastaavana palveluna pidetään yli ,00 euron kuiturakennusprojekteja Pohjois-Suomessa tai vastaavissa olosuhteissa. 6.2 Materiaalit Tarjoajalla on vähintään kolme (3) referenssiä vastaavan palvelun toimittamisesta viimeisen 3 vuoden ajalta. Vastaavana palveluna pidetään kuiturakennusprojektien materiaalitoimituksia Pohjois-Suomeen tai vastaaviin olosuhteisiin. Referenssikohteen sopimusarvon tulee olla yli ,00 euroa. 6.3 Mittaus ja laadunvarmistus Tarjoajalla on vähintään kolme (3) referenssiä vastaavan palvelun toimittamisesta viimeisen 3 vuoden ajalta. Vastaavana palveluna pidetään kuiturakennusprojektien mittauksia ja laadunvarmistuksia Pohjois-Suomessa tai vastaavissa olosuhteissa. Referenssikohteen sopimusarvon tulee olla yli ,00 euroa. Tarjoaja toimittaa referenssiselvitykset tarjouspyynnön liitteellä 6. Tarjoaja toimittaa referenssiselvitykset jokaisen osa-alueen (rakentaminen, materiaalit, mittaus ja laadunvarmistus) osalta erikseen. 7. LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ Tarjoajalla on käytössään dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä (rakentaminen ja materiaalit). Selvitys tarjoajan käyttämästä dokumentoidusta laadunhallintajärjestelmästä. Tarjouksen laatiminen Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty.

9 TARJOUSPYYNTÖ 9 (13) Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Tarjoajien liikesalaisuuksia sisältävät kohdat pyydetään merkitsemään selvästi kuhunkin tarjousasiakirjaan ja liitteeseen sanalla SALAINEN. Mikäli asiakirjat on merkitty sanalla LUOTTAMUKSELLINEN, voivat tilaajat halutessaan päättää näiden tietojen olevan julkisia. Tarjouksen kokonaishinta ei voi olla liikesalaisuus. Tarjouksen tulee sisältää vähintään seuraavat asiakirjat: 1. Saatekirje (oltava julkinen) a. Saatekirjeessä on mainittava, missä laajuudessa tarjous on tehty (tarjotut osa-alueet). b. Saatekirje on allekirjoitettava. c. Saatekirjeessä tulee olla luetteloitu ja numeroitu kaikki tarjouksen liitteet. 2. Tarjousasiakirja a. Taustatiedot organisaatiosta. b. Palvelujen ja tuotteiden kuvaukset. c. Kuvaukset aliurakoitsijoista tai hankkijoista. i. Selvitys siitä, miten tarkastatte aliurakoitsijoiden sopivuuden työhön. ii. Selvitys siitä, oletteko valmiita hyväksyttämään tilaajilla aliurakoitsijat. d. Muut olennaiseksi katsomanne asiat. Huomioidaan lisätietona. Eivät sido tilaajia. 3. Osa-aluekohtaiset asiakirjat (Toimitettava, mikäli tarjoaja tarjoaa kyseistä osa-aluetta. Asiakirjat toimitettava jokaisen osa-alueen osalta erikseen.) 3.1 Rakentaminen a. Projektisuunnitelma ja työsuunnitelma. b. Selvitys projektin vastuuhenkilön koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä sitoutuneisuudesta hankkeeseen (tarjouspyynnön LIITE 5). c. Selvitys toimitusvarmuudesta ja mahdollisista poikkeamaan johtaneista syistä. d. Selvitys mahdollisesta dokumentoidusta laatujärjestelmästä. 3.2 Materiaalit a. Selvitys materiaalien soveltuvuudesta pohjoisiin olosuhteisiin. i. Mahdolliset asiaa tukevat standardit, viranomaishyväksynnät, mittaustulokset ja esimerkkikohteet esitettävä. Luotettavina esimerkkikohteina pidetään mm. toimituksia pohjoismaisille operaattoreille arktisissa olosuhteissa sijaitseviin käyttökohteisiin. ii. Materiaalien takuuajat ja takuuehdot. Takuuehdoissa ei voi olla yleisiä olosuhderajoituksia tilaajien olosuhteissa hyödynnettyinä, tai vaikutukset takuun voimassa oloon tai takuuaikoihin tuotava selkeästi esille. b. Toimitusvarmuusraportti, esimerkiksi tarjoajan toiminnanohjausjärjestelmästä (ERP) tai muusta luotettavasta lähteestä, josta käy ilmi toimitusvarmuus prosentteina. c. Selvitys mahdollisesta dokumentoidusta laatujärjestelmästä. 3.3 Mittaus ja laadunvarmistus a. Selvitys projektin vastuuhenkilön koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä sitoutuneisuudesta hankkeeseen (tarjouspyynnön LIITE 5). b. Selvitys vaihtoehtoisesta mittaustavasta. 4 Tarjouspyynnön liitteet 2, R4 ja S4, 5 ja 6 täytettyinä (soveltuvat) 5 Tarjoajaa koskevien soveltuvuusvaatimusten täyttymistä koskevat selvitykset Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia

10 TARJOUSPYYNTÖ 10 (13) tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Tilaajilla on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton. Tarjousten tulee olla suomenkielisiä. Tarjousten tulee olla voimassa saakka. Tilaajat eivät ole korvausvelvollisia tarjousten laatimisesta missään olosuhteissa. Tarjouksen laatimisesta aiheutuneista kustannuksista vastaa tarjoaja itse. Tarjousten käsittely ja valintaperusteet Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen. 2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen. 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. 4. Tarjousten vertailu. 5. Hankintapäätösten teko ja päätöksistä ilmoittaminen. 6. Hankintasopimusten solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi. Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet ja painoarvot osa-alueittain ovat seuraavat: Rakentaminen pisteet Kokonaishinta (tuotehinnat LIITE 2, määrät LIITTEET R3 ja S3) 50 p Laatu Projektisuunnitelma 15 p Projektisuunnitelma on esitetty kattavasti ja selkeästi: 5 pistettä Riskienhallintasuunnitelma on esitetty kattavasti ja selkeästi: 5 pistettä Projektisuunnitelma on esitetty toteuttamiskelpoisesti: 5 pistettä Vastuuhenkilön koulutus, työkokemus ja sitoutuneisuus (LIITE 5) 15 p Vastuuhenkilön ylin koulutus Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto: 5 pistettä Tehtävään soveltuva toisen asteen koulutus: 2,5 pistettä Ei koulutusta: 0 pistettä Vastuuhenkilön työkokemus vastaavista projekteista Työkokemus yli 5 vuotta valmistumisen jälkeen: 5 pistettä Työkokemus 5 vuotta tai alle valmistumisen jälkeen: 0 pistettä Sitoutuminen hankkeeseen Vastuuhenkilö työskentelee kerrallaan alle neljässä (4) vastaavan suuruusluokan rakennusprojektissa: 5 pistettä Vastuuhenkilö työskentelee kerrallaan neljässä (4) tai useammassa vastaavan suuruusluokan rakennusprojektissa: 0 pistettä Toimitusvarmuus (voitava todentaa) 20 p Referenssikohteiden toteutunut valmistuminen Rakentaminen valmistunut ajallaan tai etuajassa: 10 pistettä Valmistuminen viivästynyt alle kuukauden: 5 pistettä Valmistuminen viivästynyt yli kuukauden: 0 pistettä Referenssiverkkojen toteutunut toimivuus Ei havaittuja virheitä verkkojen toimivuudessa: 10 pistettä Verkoissa havaittu vähäisiä rakentamisesta johtuvia virheitä toimivuudessa, jotka korjattu rakentamisen aikana: 5 pistettä Muussa tapauksessa: 0 pistettä

11 TARJOUSPYYNTÖ 11 (13) Materiaalit pisteet Kokonaishinta (liitteiden R4 ja S4 mukaisesti) 55 p Laatu Materiaalien soveltuvuus pohjoisiin olosuhteisiin 30 p o Materiaalit soveltuvat erinomaisesti pohjoisiin olosuhteisiin: 30 pistettä o Materiaalit soveltuvat tyydyttävästi pohjoisiin olosuhteisiin: 15 pistettä o Materiaalit soveltuvat huonosti pohjoisiin olosuhteisiin: 0 pistettä Ks. arvioinnin perusteet Tarjouksen laatiminen: 3.2 Materiaalit/a./i.. Toimitusvarmuus (tarjoajana ERP-raportti) 15 p o Toimitusvarmuus yli 95 %: 15 pistettä o Toimitusvarmuus yli 85 %: 10 pistettä o Toimitusvarmuus 85 % tai alle: 0 pistettä Mittaus ja laadunvarmistus pisteet Kokonaishinta (tarjouksessa ilmoitettu) 50 p Laatu Vastuuhenkilön koulutus, työkokemus ja sitoutuneisuus (LIITE 5) 25 p Vastuuhenkilön ylin koulutus Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto: 5 pistettä Tehtävään soveltuva toisen asteen koulutus: 2,5 pistettä Ei koulutusta: 0 pistettä Vastuuhenkilön työkokemus vastaavista projekteista Työkokemus yli 5 vuotta valmistumisen jälkeen: 10 pistettä Työkokemus 5 vuotta tai alle valmistumisen jälkeen: 0 pistettä Sitoutuminen hankkeeseen Vastuuhenkilö on kerrallaan sidottu alle neljään (4) vastaavaan projektiin: 10 pistettä Vastuuhenkilö on kerrallaan sidottu neljään (4) tai useampaan vastaavaan projektiin: 0 pistettä Vaihtoehtoinen mittaustapa 25 p Tarjoaja esittää luotettavan, vaihtoehtoisen mittaustavan: 25 pistettä Esitettävä selkeä kuvaus mittaustavasta Kuvauksen yhteydessä mainittava 1-3 esimerkkiä, joissa tarjoaja on käyttänyt kyseistä mittaustapaa onnistuneesti Tarjoaja esittää selkeän kuvauksen vaihtoehtoisesta mittaustavasta, jonka luotettavuudesta tai toimivuudesta ei ole esitetty esimerkkitapauksia: 10 pistettä Tarjoaja esittää vaihtoehtoisen mittaustavan ilman selkeää kuvausta, ja/tai ilman esimerkkitapauksia: 5 pistettä Tarjoaja ei pysty esittämään luotettavaa, vaihtoehtoista mittaustapaa: 0 pistettä Kokonaishinnaltaan halvin tarjous saa painoarvon osoittaman maksimipistemäärän. Muiden tarjousten hintapisteet lasketaan kaavalla: [halvin tarjottu hinta] / [vertailtavan tarjoajan hinta] * maksimipistemäärä. Laadun arviointikriteerit pisteytetään edellä mainitun mukaisesti ja lasketaan yhteen. Hinnan ja laadun pisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saaneet tarjoukset valitaan toimittajiksi. Kun kaksi tai useampi saa saman pistemäärän, valitaan tarjouksista hinnaltaan edullisin tarjous. Jokainen osa-alue vertaillaan erikseen ja jokaiselle osa-alueelle valitaan oma toimittaja. Tarjousaika ja tarjouksen jättäminen Mahdolliset tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee toimittaa suomen kielellä klo mennessä sähköpostitse osoitteeseen Kaikille kysymyksen lähettäneille tai yhteystietonsa

12 TARJOUSPYYNTÖ 12 (13) toimittaneille vastataan yhtäaikaisesti sähköpostitse klo mennessä. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset tulee jättää sekä sähköpostitse että kirjallisesti: 1. Sähköpostitse klo mennessä osoitteisiin: & Sähköpostiviestin otsikkokenttään tulee kirjoittaa: Tarjous: ja tarjouksen jättävän organisaation nimi. Tarjous tulee toimittaa pakattuna ja salasanalla suojattuna zip-tiedostona. Viestissä mainittava tarvittava salasana. JA 2. Kirjallisesti alla olevaan postiosoitteeseen, 2 identtisenä kappaleena. Tarjouskirjeiden on oltava perillä klo mennessä: Kuoreen tulee kirjoittaa selvästi: TARJOUS / EI SAA AVATA Osoite: Aapiskuja 6 B Ranua Myös pelkästään Tähtikuitu Oy Sodankylälle osoitetut kirjalliset tarjoukset yllä olevaan osoitteeseen. Jos sähköisen ja paperiversiona toimitetun tarjouksen välillä on ristiriita, noudatetaan tarjouksen paperiversiota. Lähettäjä on vastuussa lähetyksen perille saapumisesta määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjousasiakirjoja ei palauteta. Liitteet Tämän tarjouspyynnön liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: LIITE R1: Ranuan aikataulukartta LIITE S1: Sodankylän aikataulukartta LIITE 2: Rakentamisen tuotehinnat ja sisältö (hintataulukko) LIITE R3: Rakentaminen Ranuan kunnan osalta (ei sisällä kuntakeskusta) LIITE S3: Rakentaminen Sodankylän kunnan osalta (ei sisällä kuntakeskusta) LIITE R4: Ranua, materiaalit (hintataulukko) LIITE S4: Sodankylä, materiaalit (hintataulukko) LIITE 5: Vastuuhenkilön koulutus, työkokemus ja sitoutuneisuus LIITE 6: Referenssit Tummennetut liitteet (2, R4, S4, 5 ja 6) pyydetään palauttamaan täydennettyinä osana tarjousta.

13 TARJOUSPYYNTÖ 13 (13) Allekirjoitukset Ranualla , Sodankylässä , Tähtikuitu Oy Sodankylä Jukka Rinne Toimitusjohtaja Jussi Rantamo Toimitusjohtaja

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot