Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008)."

Transkriptio

1 Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto PERUSTELUMUISTIO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS REHUALAN TOIMINNAN- HARJOITTAMISESTA Asetuksen yleisperustelut Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008). Uuteen asetukseen lisättäisiin säädöksiä koskien toiminnanharjoittajien laadunvarmistusta ja rehujen näytteenottoa tuonnin yhteydessä salmonellabakteerin tutkimiseksi. Toiminnanharjoittajan laadunvarmistuksen salmonellanäytteenotosta ja rehuseosten kuumennuskäsittelystä ei ole nykyisin säädetty yksityiskohtaisia vaatimuksia. Näitä koskevien minimivaatimusten säätämisellä pyritään osaltaan ehkäisemään vuoden 2009 rehuvälitteisen Salmonella Tennessee -epidemian kaltaisten epidemioiden toistuminen. Ehdotusten valmistelussa on huomioitu maa- ja metsätalousministeriön salmonellapientyöryhmän muistio (http://www.mmm.fi/attachments/5j78wx1cy/salmonellapienryhma.pdf) sekä epidemianselvityksestä valmistunut asiantuntijaraportti (http://www.mmm.fi/attachments/mmm/tiedotteet/5mlkunewy/the_feed_borne_outbreak_of_salmonella_tennessee_i n_finland_in_the_spring_of_2009.pdf). Edelleen asetukseen lisättäisiin säädös koskien muiden kuin eläinperäisten rehujen kolmasmaatuonnin yhteydessä tehtävää ennakkoilmoitusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No 669/2009 mukaisesti. Asetuksella myös tarkennettaisiin tiettyjä yksittäisiä pykäliä. Yksityiskohtaiset perustelut 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Asetuksella lisättäisiin soveltamisalaan sana laadunvarmistus, josta säädetään asetuksen luvussa 5. Laadunvarmistuksella tarkoitetaan rehualan toimijoiden omavalvontaa. 2 Suhde muihin säännöksiin Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002 on kumottu uudella sivutuoteasetuksella (EY) No 1069/2009. Myös lääkerehuja koskeva maa- ja metsätalousministeriön päätös 13/EEO/1998 on kumottu maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 10/EEO/2008. Uusien asetusten nimet ja numerot päivitettäisiin kumottujen säädösten tilalle.

2 3 Määritelmät Rehualan alkutuotannon toimijan määritelmää täsmennettäisiin siten, että siitä kävisi yksiselitteisesti ilmi, että rehualan alkutuotannon toimijalla tarkoitetaan myös toimijaa, joka ruokkii elintarviketuotantoeläimiä. Varastointi- ja kuljetusliikkeen määritelmiä täsmennettäisiin rehualan toimija -käsitteen osalta. Tuotantoympäristönäytteen määritelmä olisi uusi. 2 luku Rehualan toimijan rekisteröinti ja hyväksyminen 6 Hyväksymishakemus Pykälää ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että Elintarviketurvallisuusviraston on viipymättä peruutettava TSE -asetuksen mukainen hyväksyntä myös siinä tapauksessa, että hyväksymisen kohteena oleva toiminta on loppunut. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että hyväksyntä peruttaisiin tilanteessa, missä toimija on lopettanut TSE -asetuksen mukaisen hyväksyntää vaativan toiminnan, kuten esimerkiksi kalajauhon käytön rehujen valmistuksessa. 3 luku Rehualan toimijan ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus 9 Sisämarkkinakauppa Pykälään lisättäisiin viittaus pykälään 13, jossa säädetään näytteenotosta salmonellatutkimusta varten. 10 Maahantuonti Pykälään lisättäisiin säädös koskien ennakkoilmoitusvelvollisuutta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen osalta komission asetuksen (EY) N:o 669/2009 mukaisesti. Edelleen pykälään lisättäisiin viittaus pykälään 13, jossa säädetään näytteenotosta salmonellatutkimusta varten. Asetuksen 669/2009 liitteessä I tarkoitettujen rehujen näytteenoton osalta viitataan kyseiseen asetukseen. 11 Tullille annettavat ilmoitukset Rehujen valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetus 3/06 on kumottu maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 11/09, joten uuden asetuksen numero päivitettäisiin kumotun tilalle. Pykälään myös lisättäisiin säädös koskien toiminnanharjoittajan velvoitetta toimittaa tullille asetuksen 669/2009 liitteessä I mainittuja rehuja maahantuotaessa kyseisen asetuksen liitteessä II tarkoitettu yhteinen tuloasiakirja, jonka Elintarviketurvallisuusvirasto on maahantuonnin yhteydessä osaltaan täyttänyt. 2

3 12 Muut rehualan toimijoita koskevat ilmoitukset Pykälän ensimmäisen momentin sana myynti korvattaisiin sanalla jakelu, joka on käsitteenä myyntiä laajempi kattaen myös esimerkiksi rehun vastikkeettoman luovutuksen. Rehualan toimijan ilmoitusvelvoitetta täsmennettäisiin siten, että mistä tahansa tuotantoympäristöstä, tuotteista, varastotilasta tai kuljetuskalustosta laadunvarmistuksessa tehdystä salmonellalöydöksestä tulisi välittömästi ilmoittaa Elintarviketurvallisuusvirastolle. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan edelleenkään koskisi esimerkiksi tehtaan piha-alueelta tehtyä löydöstä. Pykälässä myös täsmennettäisiin rahtisekoittajan sekä kuljetus- ja varastointiliikkeen välitöntä ilmoitusvelvollisuutta salmonellalöydöstapauksessa. Rahtisekoittajan tulisi tehdä ilmoitus sille toimijalle, jolta viimeksi käytössä ollut erityisen riskialtis rehuerä on hankittu. Erityisen riskialttiilla rehulla tarkoitettaisiin asetuksen liitteessä 3 mainittuihin rehuaineluokkiin kuuluvia rehuja. Kuljetusliikkeen tulisi tehdä ilmoitus sille toimijalle, jonka valmistamaa rehua autossa on viimeksi kuljetettu ja varastointiliikkeen toimijalle, jonka rehua kyseisessä varastossa on viimeksi varastoitu. 4 luku Salmonellanäytteenotto sisämarkkinakaupan ja maahantuonnin yhteydessä 13 Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen Pykälä olisi uusi. Sinä säädettäisiin rehujen tuonnin virallisesta näytteenotosta salmonellatutkimusta varten. Näytteenotosta on aiemmin ohjeistettu Elintarviketurvallisuusviraston ohjeessa (REHU 12817/1). Ohje päivitettäisiin tämän asetuksen voimaantuloon mennessä. Näytteenottovelvoite koskisi liitteessä 3 mainittuihin rehuaineluokkiin kuuluvia erityisen riskialttiita rehuja ja tuonnilla tarkoitettaisiin sekä tuontia muista EU-maista (mukaan lukien Euroopan talousalueeseen kuuluvat maat kuten Norja ja Islanti) että tuontia EU:n ulkopuolisista ns. kolmansista maista. Elintarviketuotantoeläinten, lemmikkieläinten ja turkiseläinten ruokintaan tarkoitetuista rehuista tutkittaisiin yksi näyte rehuerän kutakin alkavaa kilogrammaa kohti. Tavanomaisen laivalastin (noin 2,5 miljoonaa kiloa) kyseessä ollessa tämä tarkoittaisi, että tuonnin yhteydessä tutkittaisiin 50 näytettä. Muuta kuin automaattista näytteenottajaa käytettäessä tämä tarkoittaisi, että kukin näistä 50 näytteestä koostuisi 32 osanäytteestä. Menettely vastaisi voimassaolevaa näytteenottotiheyttä. Mikäli rehuerä toimitettaisiin suoraan rahtisekoittajalle tai maatilalle elintarviketuotantoeläinten ruokintaan ilman rehuerän Suomessa tapahtuvaa kuumennuskäsittelyä, tulisi näytteenottotiheyttä lisätä siten, että kutakin rehuerän alkavaa kilogrammaa kohti tutkittaisiin yksi näyte. Rehujen suoratuontiin katsotaan liittyvän suurempi salmonellariski ja tästä johtuen on perusteltua lisätä elintarviketuotantoeläimille tarkoitettujen rehujen näytteenottotiheyttä. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että noin 2,5 miljoonan kilon laivalastista tutkittaisiin 100 näytettä. Muuta kuin 3

4 automaattista näytteenottajaa käytettäessä tämä tarkoittaisi, että kukin näistä näytteestä koostuisi 23 osanäytteestä. Tihennetty näytemäärä voitaisiin tutkia osana toimijan laadunvarmistusta. Näin ollen joka toinen näyte olisi toimijan laadunvarmistusnäyte ja joka toinen näyte viranomaisnäyte. Elintarviketurvallisuusviraston valtuuttama tarkastaja vastaisi tuonnin näytteenotosta myös laadunvarmistuksessa otettavien näytteiden osalta. Kaikki näytteet olisi tutkittava viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyssä laboratoriossa taikka kansallisessa vertailulaboratoriossa. 5 luku Rehualan toimijoiden laadunvarmistus Rehualan toimijoiden laadunvarmistuksesta (omavalvonnasta) säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston rehuhygieniaa koskevista vaatimuksissa annetussa asetuksessa 183/2005. Yksityiskohtaisia säädöksiä asiasta ei kuitenkaan ole. Myöskään kansallisesti asiasta ei ole aikaisemmin säädetty. 14 Rehuaineita valmistavien toimijoiden näytteenotto salmonellatutkimusta varten Rehuaineita valmistavan toimijan tuotantoympäristönäytteiden määrä riippuisi toimijan vuosituotannon määrästä siten, että vuosituotannon ollessa alle 15 miljoonaa kilogrammaa, toimijan tulisi ottaa vähintään yksi näyte viikossa. Esimerkiksi 4 miljoonan kilogramman vuosituotanto tarkoittaisi, että toimijan tulisi ottaa vähintään 52 näytettä vuodessa. Pienempien valmistusmäärien kyseessä ollessa, näytteenottovelvoite olisi yksi näyte kilogrammaa kohti kuitenkin siten, että vuodessa tulisi ottaa vähintään kolme näytettä. Näin esimerkiksi 2 miljoonan kilogramman vuosituotanto tarkoittaisi vähintään 40 näytettä vuodessa. Vuosituotannon ollessa yli 15 miljoonaa kiloa, ympäristönäytteitä tulisi ottaa vähintään viisi viikossa. Mikäli rehuaineen valmistukseen sisältyisi kuumennuskäsittely, tulisi tuotantonäytteitä ottaa säännöllisesti jäähdytysjärjestelmästä. Tuotantoympäristönäytteiden lisäksi tulisi näytteitä ottaa myös lopputuotteesta (markkinoille saatettavaksi tarkoitetusta rehuaineesta) siten, että näytteenottotiheys olisi vähintään yksi näyte kilogramma kohti. Näytteenottovaatimus koskisi vain elintarviketuotantoeläinten rehuihin tarkoitettuja rehuaineita valmistavia toimijoita. 15 Rehuseoksia valmistavien toimijoiden näytteenotto salmonellatutkimusta varten Elintarviketuotantoeläinten rehuseoksia valmistavien toimijoiden näytteenottovelvoite koskisi kutakin sellaista vastaanotto- ja valmistuslinjaa, joilla vastaanotetaan tai valmistetaan rehuseoksia liitteen 3 rehuaineluokkiin kuuluvista rehuaineista. Rakeistuksessa höyryä käyttävien toimijoiden näytteenottovelvoite olisi laajin, sillä höyryn käyttöön liittyy myös tarve rehun jäähdyttämiseen. Jäähdytysprosessiin vastaavasti liittyy 4

5 lisääntynyt rehun kontaminoitumisriski. Kyseisten toimijoiden tulisi ottaa vähintään kerran viikossa näyte jokaisesta seuraavasta kohteesta: 1) irtoraaka-aineiden vastaanottolinjat tai vastaanottomonttu; vastaanottolinjalta näyte voitaisiin ottaa esimerkiksi elevaattorin jalasta, nostolaitteesta tai kuljettimesta 2) vastaanottolinjan keskuspölynpoisto tai pölynpoistojärjestelmästä 3) jäähdytin; jäähdyttimestä näytteen voisi ottaa esimerkiksi jäähdyttimen yläosasta tai poistoputkesta 4) jäähdyttimen pölynpoistojärjestelmä; näytteen voisi ottaa esimerkiksi syklonipölystä, jäähdyttimen suodattimesta tai pölynpoistoputkistosta 5) jäähdyttimen sijaintitila tai jäähdytysilman ottotila 6) irtolastauslinja; näytteen voisi ottaa esimerkiksi lastauslaitteistosta Suurissa rehutehtaissa on yleensä useita vastaanotto- ja valmistuslinjoja. Esimerkiksi tehtaassa, jossa olisi kaksi irtoraaka-aineiden vastaanottolinjaa, viisi valmistuslinjaa rehujen rakeistukseen ja yksi irtorehujen lastauslinja, tulisi edellä esitetyn perusteella otettavaksi 20 tuotantoympäristönäytettä viikossa. Kun yhden näytteen keskimääräiseksi kokonaishinnaksi (sisältäen näytteenoton, näytteenottovälineistön ja näytteen tutkimisen) arvioidaan 30, olisi tuotantoympäristönäytteenottokustannus viikossa 600 ja vuodessa Toimijoiden, joilla ei ole käytössään höyryyn perustuvaa rakeistusta, tulisi ottaa vähintään kerran viikossa näyte alla mainituista kohteista. Näytteenottovelvoite koskisi myös sellaisia maatiloja, jotka saattavat rehua markkinoille. 1) irtoraaka-aineiden vastaanottolinjat. Vastaanottolinjalta näyte voitaisiin ottaa esimerkiksi elevaattorin jalasta, nostolaitteesta tai kuljettimesta 2) sekoituslinja 3) pölynpoistojärjestelmä 4) lastauslinja Toimija voisi kuitenkin muuttaa edellä mainittuja näytteenottokohteita laitoskohtaisesti toimijan omaan riskinarviointiin perustuen. Muutoksesta tulisi ilmoittaa viipymättä Elintarviketurvallisuusvirastolle. Tuotantoympäristönäytteiden lisäksi toimijan tulisi ottaa näytteitä rehuseoksesta (lopputuotteesta) lastauksen yhteydessä. Lastausnäytteet olisi tutkittava, mikäli tuotantoympäristönäytteessä todettaisiin salmonellaa. 5

6 16 Rahtisekoittajien näytteenotto salmonellatukimusta varten Elintarviketuotantoeläinten rehuseoksia liitteen 3 rehuaineluokkiin kuuluvista rehuaineista valmistavien rahtisekoittajien tulisi laadunvarmistuksessaan ottaa vähintään kaksi tuotantoympäristönäytettä kuukaudessa. Näytteet tulisi ottaa ennen myllyauton puhdistusta. 17 Kuljetusliikkeiden näytteenotto salmonellatukimusta varten Elintarviketuotantoeläinten rehuseoksia kuljettavan kuljetusliikkeen tulisi ottaa vähintään kerran kuukaudessa yksi tuotantoympäristönäyte jokaisen auton lastaustiloista. Näytteet tulisi ottaa ennen auton puhdistusta. Kuljetusliike ja rehuseoksia valmistava toimija voisivat keskenään sopia näytteenoton järjestämisestä. 18 Varastointiliikkeiden näytteenotto salmonellatutkimusta varten Elintarviketuotantoeläinten irtorehua varastoivien varastointiliikkeiden tulisi ottaa vähintään yksi tuotantoympäristönäyte tyhjästä varastosta ennen seuraavaa liitteen 3 rehuaineluokkiin kuuluvaa rehuerän vastaanottamista. Näytteenottovelvoite koskisi myös rehutehtaita, jotka varastoivat liitteen 3 rehuaineluokkiin kuuluvia rehuja ennen kyseisten rehuerien hyväksymistä maahantuotaviksi tai markkinoille saatettaviksi. Varastointiliike ja rehun tuoja tai toimija, joka kyseisen rehuerän omistaa, voisivat keskenään sopia näytteenoton järjestämisestä. 19 Tuotantoympäristö- ja rehunäytteiden säilyttäminen ja tutkiminen Rehualan toimijan olisi viivytyksettä lähetettävä kaikki ottamansa tuotantoympäristö- ja rehunäytteet laadunvarmistuslaboratorioon tutkittavaksi salmonellan varalta. Näytteet olisi säilytettävä 3-5 C :ssa ennen niiden lähetystä eteenpäin. Lastausnäytteet olisi kuitenkin lähetettävä laadunvarmistuslaboratorioon tutkittavaksi vain, jos tuotantoympäristönäytteessä havaitaan salmonellaa. Lastausnäytteitä olisi säilytettävä vähintään neljä kuukautta tai pakattujen rehujen kyseessä ollessa vähimmäissäilyvyyspäiväykseen asti. Kukin tuotantoympäristö- ja rehunäyte olisi tutkittava laboratoriossa erikseen. 20 Toimenpiteet todettaessa salmonella tuotantoympäristönäytteestä Tilanteessa, missä tuotantoympäristönäytteessä todettaisiin salmonella, tulisi rehualan toimijan 12 :ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden ohella toteuttaa soveltuvin osin toimenpiteitä salmonellabakteerin jäljittämiseksi ja tartunnan laajuuden selvittämiseksi sekä suorittaa tehostettu puhdistus ja desinfiointi. Tämän jälkeen tuotantoympäristöstä tulisi ottaa normaalia enemmän näytteitä, jotta voitaisiin vakuuttua puhdistustoimien onnistumisesta. Rehun jakelu tulisi tarvittaessa keskeyttää. 6

7 Rehuaineita valmistavan toimijan tulisi lisätä rehuaineiden näytteenottoa ja rahtisekoittajan aloittaa rehunäytteenotto. Rehuseoksia valmistavan toimijan tulisi ottaa näytteitä myös muista kuin lopputuotteista sekä tutkia lastausnäytteet. Myös rehun tuotanto tulisi tarvittaessa keskeyttää. 21 Rehuseosten kuumennuskäsittely Maa- ja metsätalousministeriön toukokuussa 2009 asettaman salmonellapientyöryhmän toimeksiantoon liittyi elintarviketuotantoeläinten rehuseoksia valmistaville toimijoille tehty kysely. Kysely lähetettiin 27 toimijalla, joista 26 vastasi siihen. Kyselyssä tiedusteltiin muun muassa missä määrin kuumennuskäsittely toteutuu eri eläinlajien- ja ryhmien erityyppisillä rehuilla. Vastausten perusteella voitiin todeta, että broilereiden, kalkkunoiden ja munivien kanojen rehuseokset (täysrehut ja tiivisteet) kuumennettaisiin vähintään 81 C:n vuoden 2009 loppuun mennessä, jolloin kyselen ajankohtana vielä käynnissä olleet uudet investoinnit valmistuisivat. Sikojen ja nautojen rehujen osalta tilanne oli kuitenkin erilainen, sillä vaikka kyseisten rehujen valmistajilla oli niin ikään kuumennuskäsittelyinvestointeja meneillään, rehun valmistusta tapahtui myös alhaisemmissa lämpötiloissa (70 80 C:ssa) tai kokonaan ilman kuumennuskäsittelyä. Kyselyssä pyydettiin myös toimijoita arvioimaan investointien tarvetta ja niiden kustannuksia tilanteessa, missä broilereiden, kalkkunoiden, munintakanojen, sikojen ja nautojen rehuseokset tulisi kuumennuskäsitellä vähintään 81 C:ssa. Kyselyn ajankohtana jo meneillään olevien ja seuraavien 1-3 vuoden aikana tarvittavien investointikustannusten yhteissummaksi arvioitiin noin 10 miljoonaa euroa yhden raelinjan muutoksen ollessa 0,5 1 miljoonaan euroa. Kyseiset luvut eivät sisällä kuitenkaan kustannusarvioita pienempien toimijoiden osalta, jotka edellä mainitun kuumennuskäsittelyvelvoitteen toteutuessa joutuisivat uusimaan rehunvalmistuslaitteistonsa kokonaan. Salmonellapientyöryhmän loppuraportin ja toiminnanharjoittajille elokuussa 2009 järjestetyn keskustelutilaisuuden perusteella ehdotetaan, että kansalliseen salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvien eläinlajien rehuseokset tulisi kuumennuskäsitellä. Näin ollen kuumennuskäsittely koskisi kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden sekä sikojen ja nautojen rehuseoksia. Kyseisten eläinlajien osalta tarkoitettaisiin kaikkia ikä- ja polvivaiheita. Rehuseokset tulisi kuumentaa siten, että niiden lämpötila rakeistuksen jälkeen mitattuna olisi vähintään 81 C. Toimija voisi kuitenkin käyttää alhaisempaa lämpötilaa, mikäli hän pystyisi osoittamaan, että käytetyn kuumennusajan ja alhaisemman lämpötilan yhdysvaikutus vastaisi teholtaan sitä salmonellabakteerien tuhoutumisvaikutusta, joka saavutetaan 81 C:ssa. Käytetty lämpötila tulisi kuitenkin olla vähintään 75 C:tta. Kuumennuskäsittelyvelvoite ei koskisi toimijoita, joiden vuosituotanto olisi korkeintaan neljä miljoonaa kiloa. Kyseiset toimijat käyttävät yleisesti Suomessa viljellyistä valkuaiskasveista valmistettuja rehuaineita ja kotimaista viljaa. Vaikka alkuperältään kotimaisistakin rehuaineista voi löytyä salmonellaa, tuontivalkuaisrouheet ovat selkeästi suurin salmonellariski. Alle neljän miljoonan kilon vuosituotannossakin kuumennuskäsittelyn voisi kuitenkin jättää suorittamatta vain, mikäli rehuseoksen valmistuksessa käytettävien rehuaineiden valmistuksen näytteenotossa olisi noudatettu, mitä 14 :ssä säädetään. Rehuaineiden 14 :n mukainen näytteenottovaatimus koskisi sekä Suomessa viljellyistä kasveista saatavia rehuaineita että tuontirehuaineita. 7

8 Kuumennusvelvoite ei koskisi kivennäis- ja vitamiinirehuja. Kivennäisrehulla tarkoitettaisiin rehuseosta, jonka tuhkapitoisuus on vähintään 40 %. Vitamiinirehulla tarkoitettaisiin täydennysrehua, jonka käyttötarkoitus on vitamiinien lisääminen eläimen päivittäiseen ruokintaan. Kuumennusvelvoite ei myöskään koskisi nestemäisiä rehuseoksia, joiden kosteuspitoisuus on yli 50 %. Edellä mainittujen poikkeusten lisäksi Elintarviketurvallisuusvirasto voisi myöntää hakemuksesta poikkeusluvan sellaisille erikoisrehuille, joille kuumennuskäsittely vähintään 75 C:ssa ei soveltuisi kyseisen rehun rakenteen tai ominaisuuden siitä kärsimättä. Kyseisiä rehuseoksia voisivat olla esimerkiksi lääkeaineita sisältävät lääkerehut. Kaikkia rehuja ei myöskään tarkoituksella rakeisteta (esimerkiksi jauheiset ja myslityyppiset rehut). 8 luku Erinäiset säännökset 25 Voimaantulo Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan xxx päivänä kesäkuuta Asetuksella kumottaisiin maa- ja metsätalousministeriön rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu asetus (712/2008). 26 Siirtymäsäännökset 21 :ssä tarkoitetun kuumennuskäsittelyvelvoitteen osalta olisi tarkoituksenmukaista antaa toimijoille riittävän pitkä siirtymäaika kuumennuskäsittelyyn liittyvät investointitarpeet huomioiden. Siipikarjan rehuseosten osalta siirtymäaika olisi yksi vuosi ja sikojen ja nautojen rehuseosten osalta kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta. 8

9 Liitteet Asetuksella muutettaisiin liitteitä 1, 3, 4 ja 8. Liitteeseen 1 lukuun II lisättäisiin uutena toimintona rehun vienti (kohta 13). Liitteessä 3 lueteltaisiin rehuaineita, joiden tuonti toisesta EU-maasta tai kolmannesta maasta vaatisi toimijan tekemän saapumis-/ ennakkoilmoituksen. Kyseisiin rehuihin katsotaan liittyvän erityinen salmonellariski. Öljykasvien siemenet ja hedelmät -rehuaineluokasta poistettaisiin aikaisemmin listalla esimerkkeinä mainitut maapähkinä ja auringonkukan siemenet. Kyseisistä tuotteista ei näin ollen uuden asetuksen voimaantultua tarvitsisi tehdä enää ilmoitusta virallista salmonellanäytteenottoa varten. Vastaavasti kyseiseen luokkaan lisättäisiin proteiinit, jolloin jatkossa esimerkiksi soijaproteiinikonsentraattien tuonnista tulisi ilmoittaa etukäteen Elintarviketurvallisuusvirastolle. Liitteessä 3 mainittujen rehuaineluokkien rehut olisivat myös niitä, joita valmistettaessa, käytettäessä, varastoitaessa tai kuljetettaessa tulisi noudattaa luvuissa 4 ja 5 säädettyä näytteenottoa ja kuumennuskäsittelyä soveltuvin osin. Liite 4 (10 :ssä tarkoitetut erityisen riskialttiit rehut, joiden maahantuonti vaatii ennakkoilmoituksen) kumottaisiin tarpeettomana. Liitteeseen 8 (uusi liite 7) lisättäisiin kirjanpitovelvollisuus koskien siiloja, joihin rehua on toimitettu. Täten asianomaista rehuerää koskevien yleistietojen ohella tulisi pitää kirjaa siitä, mihin siiloon rehuerä on toimitettu. 9

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä helmikuuta 2008 annetun rehulain (86/2008) nojalla: 1 luku

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014. 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014. 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Marita Aalto / MMM ELO Luonnos uudesta rehualan toiminnanharjoittamista koskevasta asetuksesta Komission asetus (225/2012) dioksiinimonitoroinnista 30.3.2012 1 Toiminnanharjoittaja-asetus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta /2011 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta /2011 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2011 34/2011 Laki rehulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rehulain

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2012. 548/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. rehualan toiminnanharjoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2012. 548/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. rehualan toiminnanharjoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2012 548/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2012 Maa-

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2008 Päivämäärä Dnro 16.12.2008 2844/01/2008 Voimaantulo 1.1.2009 Kumoaa Lääkerehuista 8 päivänä syyskuuta 1998 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 4/06 Päivämäärä Dnro 22.2.2006 121/01/2006 Voimaantulo 3.3.2006 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 20/01 Valtuutussäännökset Rehulaki (396/1998) 14-18

Lisätiedot

Työryhmämuistio mmm 2009:10. Salmonellapientyöryhmän muistio Helsinki 2009

Työryhmämuistio mmm 2009:10. Salmonellapientyöryhmän muistio Helsinki 2009 Työryhmämuistio mmm 2009:10 Salmonellapientyöryhmän muistio Helsinki 2009 3(42) Salmonellapientyöryhmän muistio Helsinki 2009 3 4 4(42) 5(42) Sisällysluettelo 1 Työryhmän asettaminen... 6 2 Rehulainsäädäntö...

Lisätiedot

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta ETT seminaari 30.3.2012 Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta Evira rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Riitta Rannikko Kokkidiostaatit, eläimet ja rehut Kokkidiostaatteja lisätään siipikarjan rehuihin ehkäisemään

Lisätiedot

Päivämäärä. Valtuutussäännökset

Päivämäärä. Valtuutussäännökset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 20/09 Päivämäärä Dnro 29.7.2009 1855/14/2009 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.8.2009 toistaiseksi Muuttaa MMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sääntelyä Rehulaki EY asetukset Sääntelyllä pyritään varmistamaan ihmisten terveys eläinten terveys ja hyvinvointi ympäristön, rehun käyttäjien

Lisätiedot

Rehut. Yleistä. Rehualan toimijan velvollisuudet vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa. Rehut 1

Rehut. Yleistä. Rehualan toimijan velvollisuudet vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa. Rehut 1 Rehut 1 Rehut Yleistä Rehulainsäädännöllä varmistetaan eläinten terveyden ja niistä saatavien elintarvikkeiden laadun turvaamiseksi rehujen laatua, turvallisuutta, jäljitettävyyttä sekä rehuista annettavien

Lisätiedot

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen REHUJEN MAAHANTUONNIN JA SISÄMARKKINAKAUPAN VALVONNASTA Rehuseminaari 30.3.2012 Helsinki, Viikki - Tuontivalvonnan tuloksia 2011 - Toiminnanharjoittaja-asetuksen tuomat muutokset Tarja Root, Evira, rehujaosto

Lisätiedot

Rehualan laitosvalvonnan tuloksista Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3.

Rehualan laitosvalvonnan tuloksista Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3. Rehualan laitosvalvonnan tuloksista 2011 Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3.2012 1 Laitostarkastajat v. 2011 Evira: Laura Blomqvist Arvo

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä 1 (5) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE Yleistä Viranomaisen velvollisuus pitää rekisteriä rehualan toimijoista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 183/2005 rehuhygieniasta. Rehulain

Lisätiedot

Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen. VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5.

Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen. VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5. Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5.2012 1 Esityksen sisällöstä Rehulainsäädäntö Vaatimukset rehulle Vaatimukset

Lisätiedot

HE 192/2010 vp. tiedonantovelvollisuudesta liittyen laadunvarmistuksessa. tuotteisiin ja eliöihin säädettäisiin jatkossa

HE 192/2010 vp. tiedonantovelvollisuudesta liittyen laadunvarmistuksessa. tuotteisiin ja eliöihin säädettäisiin jatkossa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rehulakia Euroopan unionin rehujen markkinoille saattamiseen ja käyttöön

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon

Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon Eviran valtuutettujen tarkastajien koulutuspäivä 26.1.2010 Ajankohtaista rehujen näytteenotosta Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon Komission asetus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta /2014 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta /2014 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2014 502/2014 Laki rehulain muuttamisesta Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rehulain

Lisätiedot

Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus. Katja Korkalainen Rehujaosto

Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus. Katja Korkalainen Rehujaosto Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus Katja Korkalainen Rehujaosto Neuvo 2020 Joulukuu 2014 Yleistä täydentävien ehtojen rehuvalvonnoista eläintiloilla Rehut Eläinten ruokintaan suun kautta tarkoitettuja

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. elokuuta 2017 (OR. en) 11810/17 AGRILEG 163 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050799/04 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa Maria Rönnqvist, Evira Esityksen aiheita Riskinarviointi sianrehun salmonellariskistä Salmonella taudinaiheuttajana Salmonella sianlihan tuotannossa Salmonellan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rehulakia eräiden Euroopan yhteisön eläinlääkintä- ja rehulainsäädännön

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 11/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 945/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 3/06 Valtuutussäännökset Rehulaki 86/2008 Vastaavat

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1670/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Kumoaa MMMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla. Kaisa Kauranen Maaseutupalvelut yksikkö

Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla. Kaisa Kauranen Maaseutupalvelut yksikkö Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla 5.2.2015 Rehusäädösten noudattaminen Rehulainsäädännön vaatimukset koskevat kaikkia rehualan alkutuotannon toimijoita: - elintarviketuotantoeläimiä ruokkivia.

Lisätiedot

VIRANOMAISNÄYTTEIDEN TUTKIMINEN HYVÄKSYTYSSÄ LABORATORIOSSA

VIRANOMAISNÄYTTEIDEN TUTKIMINEN HYVÄKSYTYSSÄ LABORATORIOSSA Sivu/sivut 1 / 9 VIRANOMAISNÄYTTEIDEN TUTKIMINEN HYVÄKSYTYSSÄ LABORATORIOSSA 1 Salmonellan tutkiminen erityisen riskialttiiden rehujen tuontieristä virallisena valvontana Rehujen maahantuonnin yhteydessä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (6) 230 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta, Lihakonttori Oy HEL 2012-008251 T 11 02 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 706. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 706. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2008 N:o 706 713 SISÄLLYS N:o Sivu 706 Laki opintotukilain muuttamisesta.... 2205 707 Laki työsopimuslain muuttamisesta... 2207 708

Lisätiedot

Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle

Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle Eviran rehujaosto Laura Blomqvist SivuHyöty-Hankeen ideointityöpaja Jokioisilla 8.4.2015 1 Sisältö Rehun määritelmät Rehualan toiminta Vaatimukset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

SALMONELLA SIANREHUTUOTANNOSSA. Riskinarviointiseminaari 2015

SALMONELLA SIANREHUTUOTANNOSSA. Riskinarviointiseminaari 2015 SALMONELLA SIANREHUTUOTANNOSSA Riskinarviointiseminaari 2015, Evira Esityksen kuvat Eviran kuvapankki, http://kuvapankki.evira.local/portal/ sekä Salmonella tautia aiheuttavana bakteerina Euroopassa vuosittain:

Lisätiedot

Koirien ja kissojen eläinperäinen raakaruoka

Koirien ja kissojen eläinperäinen raakaruoka Esittelijä Hanna Laatio Sivu/sivut 1 / 5 1 Johdanto Lemmikkieläinten raakaruokinta eläinperäisillä aineksilla ja sitä kautta raakoja lemmikkieläinten rehuja valmistavien yritysten määrä sekä em. rehujen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2012 75/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen salmonellavalvontaohjelmasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET MUNAPAKKAAMOSSA JA MUNATUOTELAITOKSESSA LIITE 4 1 (6)

OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET MUNAPAKKAAMOSSA JA MUNATUOTELAITOKSESSA LIITE 4 1 (6) 1 (6) LIITE 4: MUNAPAKKAAMOT JA MUNATUOTELAITOKSET Tuotenäytteet 1 Turvallisuusvaatimukset Salmonella Sellaisille munatuotteille, joiden koostumus tai valmistusprosessi ei tuhoa salmonellaa, on asetettu

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 28.11.2007 2593/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2008 - toistaiseksi Kumoaa Siipikarjan lihahygieniasta annettu maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 86. Rehulaki. Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 86. Rehulaki. Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2008 N:o 86 SISÄLLYS N:o Sivu 86 Rehulaki... 249 N:o 86 Rehulaki Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2008 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 91/2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 91/2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 91/2002 Pvm Dnro 26.11.2002 1743/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2003 alkaen - toistaiseksi Valtuutussäännökset Rehulaki (396/1998) 10 ja 20 Vastaavat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita

Lisätiedot

Ajankohtaista laboratoriorintamalla Riitta Rannikko EVIRA/ELITA/RETU Rehujen turvallisuus ja laatu

Ajankohtaista laboratoriorintamalla Riitta Rannikko EVIRA/ELITA/RETU Rehujen turvallisuus ja laatu Suurten erien näytteenotosta - rehut Ajankohtaista laboratoriorintamalla 4.10.17 Riitta Rannikko EVIRA/ELITA/RETU Rehujen turvallisuus ja laatu Suurten erien näytteenottoa rehuista tuonnissa Suomeen tuodaan

Lisätiedot

1 LAINSÄÄDÄNNÖN VELVOITTEET ERITYISEN RISKIALTTIIDEN REHUJEN TUONNISSA

1 LAINSÄÄDÄNNÖN VELVOITTEET ERITYISEN RISKIALTTIIDEN REHUJEN TUONNISSA Esittelijä Riitta Rannikko Sivu/sivut 1 / 15 VIRANOMAISNÄYTTEENOTTO-OHJE ERITYISEN RISKIALTTIIDEN TUONTIREHUJEN SALMONELLATUTKIMUKSIA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO 1 LAINSÄÄDÄNNÖN VELVOITTEET ERITYISEN RISKIALTTIIDEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2003 N:o 712 713 SISÄLLYS N:o Sivu 712 Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden

Lisätiedot

Rehusalmonellan vaikutukset lihantuotantoon. Maria Rönnqvist, Evira

Rehusalmonellan vaikutukset lihantuotantoon. Maria Rönnqvist, Evira Rehusalmonellan vaikutukset lihantuotantoon Maria Rönnqvist, Evira Rehujen salmonellavalvonnan riskinarviointi ja kustannus-hyötyanalyysi projekti: Pirkko Tuominen, Evira Jukka Ranta, Evira Maria Rönnqvist,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

Rehuseosten valvonta

Rehuseosten valvonta Rehuseosten valvonta Biokeskus 2 Viikinkaari 5 Viikki Merja Manninen Eviran rehujaosto, tehtävät Rehujen virallinen valvonta on a) toimijoiden valvontaa (alkutuotanto, valmistus, koko ketju) ja b) tuotteiden

Lisätiedot

Salmonellavalvonnan ja torjunnan kustannushyötyanalyysi

Salmonellavalvonnan ja torjunnan kustannushyötyanalyysi Salmonellavalvonnan ja torjunnan kustannushyötyanalyysi Jarkko Niemi ja Katriina Heinola Luonnonvarakeskus, Talous ja yhteiskunta 1 12.10.2016 Johdanto Suomalaisissa elintarvikkeissa salmonellan esiintyvyys

Lisätiedot

Mikrobikriteeriasetusohjeiden uudistus. Riina Tolvanen, Evira

Mikrobikriteeriasetusohjeiden uudistus. Riina Tolvanen, Evira Mikrobikriteeriasetusohjeiden uudistus Riina Tolvanen, Evira Mikrobikriteeriohjeiden päivitys Ohjeet toimijoille ja viranomaisille olivat lausunnolla toukokuun loppuun asti. Lausuntoja tuli runsaasti kiitos!

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Kansallisten hygienia-asetusten uudistus

Kansallisten hygienia-asetusten uudistus Kansallisten hygienia-asetusten uudistus elintarvikelain kokonaisuudistuksen rinnalla uudistetaan kansallinen elintarvikehygienialainsäädäntö elintarvikelain sisältö vaikuttaa kansallisten asetusten sisältöön

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2015 152/2015 Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista Annettu

Lisätiedot

Rehussa käytettävän formaldehydin tilanne EU:ssa Dioksiinimonitorointiasetuksen tarkastelu Tieteelliset kokeet ei-hyväksytyllä lisäaineella

Rehussa käytettävän formaldehydin tilanne EU:ssa Dioksiinimonitorointiasetuksen tarkastelu Tieteelliset kokeet ei-hyväksytyllä lisäaineella ETT Seminaari, Evira Rehussa käytettävän formaldehydin tilanne EU:ssa tarkastelu Tieteelliset kokeet ei-hyväksytyllä lisäaineella Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Ruokaosasto Formaldehydi 1/4

Lisätiedot

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Eläinvalvonnat EU-avustaja 18.3.2014 Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Valvontamäärät vuonna 2013 Nautojen valvonta (nautap. + eht + kansalliset) Palkkiovalvonta, tilakäynti 72 tilalla Ristiintarkastusvalvonta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset sivu 1/5 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006 ensisaapumistoiminnasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006)

Lisätiedot

LIITE 5: VIHANNES- JA HEDELMÄTUOTTEITA VALMISTAVA ELINTARVIKEHUONEISTO, KASVIPERÄISTEN ELINTARVIKKEIDEN MAAHANTUOJAT

LIITE 5: VIHANNES- JA HEDELMÄTUOTTEITA VALMISTAVA ELINTARVIKEHUONEISTO, KASVIPERÄISTEN ELINTARVIKKEIDEN MAAHANTUOJAT OMAVALVONNAN NÄYTTEENOTTOTIHEYDET KASVISTUOTTEITA VALMISTAVASSA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA LIITE 5 VIHANNES- JA HEDELMÄTUOTTEET, KASVIPERÄISTEN ELINTARVIKKEIDEN MAAHANTUONTI (6) LIITE 5: VIHANNES- JA HEDELMÄTUOTTEITA

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1668/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) 8 :n sekä liitteen

Lisätiedot

Rehuvalvonnan raportti 2013. Evira/843/0411/2014

Rehuvalvonnan raportti 2013. Evira/843/0411/2014 Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä 19.5.2014 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaana Mikkola Tarja Root Lisätietoja Sisällysluettelo 1. ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN

Lisätiedot

Hyönteiset elintarvikkeina EE-talo

Hyönteiset elintarvikkeina EE-talo Hyönteiset elintarvikkeina 29.9.2017 EE-talo Tilaisuuden avaus Leena Räsänen, Evira Eviran ohjeistus hyönteiselintarvikkeista Valmisteilla, valmistuu viimeistään 1.11.2017 Osia julkaistaan Eviran nettisivuilla

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 31 Päätös elintarvikelain 60 :n mukaisesta Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetun elintarvike-erän hylkäämisestä ensisaapumispaikassa, Aseanic Trading

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTOMENETELMÄT. 1. Näytteenotto emokasvattamon untuvikoista

NÄYTTEENOTTOMENETELMÄT. 1. Näytteenotto emokasvattamon untuvikoista N:o 1148 3159 Liite I NÄYTTEENOTTOMENETELMÄT Näytteiden pakkaamisesta ja lähettämisestä on sovittava erikseen tutkimuksen suorittavan laboratorion kanssa. Näytteet on lähetettävä laboratorioon näytteenottopäivänä

Lisätiedot

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Siipikarjan terveys ja terveydenhuolto Eläinlääkäreiden täydennyskoulutus 2014 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Suomi ja siipikarjan salmonella EU-lisävakuudet

Lisätiedot

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu 19.9.2017 Anna-Maija Grönlund, MMM Turku 10.10.2017 Maaria Hackzell, MMM Kansallisten hygienia-asetusten

Lisätiedot

Omavalvontaohje lannoitevalmistealan toimijoille

Omavalvontaohje lannoitevalmistealan toimijoille Esittelijä Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 6 1 Mitä on omavalvonta Omavalvonta on toimijan omaa toimintaa, jolla varmistetaan markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden hyvä laatu ja vaatimusten mukaisuus.

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 25/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2303/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annettu

Lisätiedot

Uusi eläintautilaki. Tarttuvatautipäivä Kajsa Hakulin

Uusi eläintautilaki. Tarttuvatautipäivä Kajsa Hakulin Uusi eläintautilaki Tarttuvatautipäivä 21.5.2013 Kajsa Hakulin Aikataulu Laki hyväksytty eduskunnan täysistunnossa 23.4.2013 esitetään tulevaksi voimaan 1.1.2014 Taustaa Uusi perustuslaki edellyttää keskeisten

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 27/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2305/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Nautaeläinten tuberkuloosista vastustamisesta annettu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D048570/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D048570/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. tammikuuta 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D048570/03 Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Eviran ohje 18402/2 Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 2 Laatijat Britta Wiander,

Lisätiedot

Muutokset salmonellan vastustuksessa toimijan näkökulmasta. Stina Hakulin,

Muutokset salmonellan vastustuksessa toimijan näkökulmasta. Stina Hakulin, Muutokset salmonellan vastustuksessa toimijan näkökulmasta Stina Hakulin, 28.9.2016 SALMONELLAN TORJUNTA REHUTEOLLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Ankara vastuu Salmonellariskit rehuteollisuuden näkökulmasta Raaka-aineet

Lisätiedot

OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE

OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE Esittelijä Torniainen Sivu/sivut 1 / 5 OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE 1 Mitä on omavalvonta Omavalvonta on toimijan omaa toimintaa, jolla varmistetaan markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017.

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017. 1 luonnos 6.7.2017 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2012 134/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus salmonellavalvonnasta liha-alan laitoksissa Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

EVO-hankkeet. Salmonella kasviksissa (2010-11 hankkeen tulokset) Listeria lihavalmisteissa (2012-13)

EVO-hankkeet. Salmonella kasviksissa (2010-11 hankkeen tulokset) Listeria lihavalmisteissa (2012-13) EVO-hankkeet Salmonella kasviksissa (2010-11 hankkeen tulokset) Listeria lihavalmisteissa (2012-13) Ajankohtaista laboratoriorintamalta Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ylitarkastaja Hanna Lundström Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus bruselloosin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus bruselloosin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 19/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2297/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Nautaeläinten bruselloosin vastustamisesta annettu maa-

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriön asetus

Maa ja metsätalousministeriön asetus 3.11. 2016 Maa ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset D 45 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 13/EEO/2004 Päivämäärä Dnro 30.12.2004 5550/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2005- toistaiseksi Kumoaa/Muuttaa - Valtuutussäännökset Eläintautilaki

Lisätiedot