Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008)."

Transkriptio

1 Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto PERUSTELUMUISTIO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS REHUALAN TOIMINNAN- HARJOITTAMISESTA Asetuksen yleisperustelut Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008). Uuteen asetukseen lisättäisiin säädöksiä koskien toiminnanharjoittajien laadunvarmistusta ja rehujen näytteenottoa tuonnin yhteydessä salmonellabakteerin tutkimiseksi. Toiminnanharjoittajan laadunvarmistuksen salmonellanäytteenotosta ja rehuseosten kuumennuskäsittelystä ei ole nykyisin säädetty yksityiskohtaisia vaatimuksia. Näitä koskevien minimivaatimusten säätämisellä pyritään osaltaan ehkäisemään vuoden 2009 rehuvälitteisen Salmonella Tennessee -epidemian kaltaisten epidemioiden toistuminen. Ehdotusten valmistelussa on huomioitu maa- ja metsätalousministeriön salmonellapientyöryhmän muistio (http://www.mmm.fi/attachments/5j78wx1cy/salmonellapienryhma.pdf) sekä epidemianselvityksestä valmistunut asiantuntijaraportti (http://www.mmm.fi/attachments/mmm/tiedotteet/5mlkunewy/the_feed_borne_outbreak_of_salmonella_tennessee_i n_finland_in_the_spring_of_2009.pdf). Edelleen asetukseen lisättäisiin säädös koskien muiden kuin eläinperäisten rehujen kolmasmaatuonnin yhteydessä tehtävää ennakkoilmoitusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No 669/2009 mukaisesti. Asetuksella myös tarkennettaisiin tiettyjä yksittäisiä pykäliä. Yksityiskohtaiset perustelut 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Asetuksella lisättäisiin soveltamisalaan sana laadunvarmistus, josta säädetään asetuksen luvussa 5. Laadunvarmistuksella tarkoitetaan rehualan toimijoiden omavalvontaa. 2 Suhde muihin säännöksiin Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002 on kumottu uudella sivutuoteasetuksella (EY) No 1069/2009. Myös lääkerehuja koskeva maa- ja metsätalousministeriön päätös 13/EEO/1998 on kumottu maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 10/EEO/2008. Uusien asetusten nimet ja numerot päivitettäisiin kumottujen säädösten tilalle.

2 3 Määritelmät Rehualan alkutuotannon toimijan määritelmää täsmennettäisiin siten, että siitä kävisi yksiselitteisesti ilmi, että rehualan alkutuotannon toimijalla tarkoitetaan myös toimijaa, joka ruokkii elintarviketuotantoeläimiä. Varastointi- ja kuljetusliikkeen määritelmiä täsmennettäisiin rehualan toimija -käsitteen osalta. Tuotantoympäristönäytteen määritelmä olisi uusi. 2 luku Rehualan toimijan rekisteröinti ja hyväksyminen 6 Hyväksymishakemus Pykälää ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että Elintarviketurvallisuusviraston on viipymättä peruutettava TSE -asetuksen mukainen hyväksyntä myös siinä tapauksessa, että hyväksymisen kohteena oleva toiminta on loppunut. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että hyväksyntä peruttaisiin tilanteessa, missä toimija on lopettanut TSE -asetuksen mukaisen hyväksyntää vaativan toiminnan, kuten esimerkiksi kalajauhon käytön rehujen valmistuksessa. 3 luku Rehualan toimijan ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus 9 Sisämarkkinakauppa Pykälään lisättäisiin viittaus pykälään 13, jossa säädetään näytteenotosta salmonellatutkimusta varten. 10 Maahantuonti Pykälään lisättäisiin säädös koskien ennakkoilmoitusvelvollisuutta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen osalta komission asetuksen (EY) N:o 669/2009 mukaisesti. Edelleen pykälään lisättäisiin viittaus pykälään 13, jossa säädetään näytteenotosta salmonellatutkimusta varten. Asetuksen 669/2009 liitteessä I tarkoitettujen rehujen näytteenoton osalta viitataan kyseiseen asetukseen. 11 Tullille annettavat ilmoitukset Rehujen valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetus 3/06 on kumottu maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 11/09, joten uuden asetuksen numero päivitettäisiin kumotun tilalle. Pykälään myös lisättäisiin säädös koskien toiminnanharjoittajan velvoitetta toimittaa tullille asetuksen 669/2009 liitteessä I mainittuja rehuja maahantuotaessa kyseisen asetuksen liitteessä II tarkoitettu yhteinen tuloasiakirja, jonka Elintarviketurvallisuusvirasto on maahantuonnin yhteydessä osaltaan täyttänyt. 2

3 12 Muut rehualan toimijoita koskevat ilmoitukset Pykälän ensimmäisen momentin sana myynti korvattaisiin sanalla jakelu, joka on käsitteenä myyntiä laajempi kattaen myös esimerkiksi rehun vastikkeettoman luovutuksen. Rehualan toimijan ilmoitusvelvoitetta täsmennettäisiin siten, että mistä tahansa tuotantoympäristöstä, tuotteista, varastotilasta tai kuljetuskalustosta laadunvarmistuksessa tehdystä salmonellalöydöksestä tulisi välittömästi ilmoittaa Elintarviketurvallisuusvirastolle. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan edelleenkään koskisi esimerkiksi tehtaan piha-alueelta tehtyä löydöstä. Pykälässä myös täsmennettäisiin rahtisekoittajan sekä kuljetus- ja varastointiliikkeen välitöntä ilmoitusvelvollisuutta salmonellalöydöstapauksessa. Rahtisekoittajan tulisi tehdä ilmoitus sille toimijalle, jolta viimeksi käytössä ollut erityisen riskialtis rehuerä on hankittu. Erityisen riskialttiilla rehulla tarkoitettaisiin asetuksen liitteessä 3 mainittuihin rehuaineluokkiin kuuluvia rehuja. Kuljetusliikkeen tulisi tehdä ilmoitus sille toimijalle, jonka valmistamaa rehua autossa on viimeksi kuljetettu ja varastointiliikkeen toimijalle, jonka rehua kyseisessä varastossa on viimeksi varastoitu. 4 luku Salmonellanäytteenotto sisämarkkinakaupan ja maahantuonnin yhteydessä 13 Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen Pykälä olisi uusi. Sinä säädettäisiin rehujen tuonnin virallisesta näytteenotosta salmonellatutkimusta varten. Näytteenotosta on aiemmin ohjeistettu Elintarviketurvallisuusviraston ohjeessa (REHU 12817/1). Ohje päivitettäisiin tämän asetuksen voimaantuloon mennessä. Näytteenottovelvoite koskisi liitteessä 3 mainittuihin rehuaineluokkiin kuuluvia erityisen riskialttiita rehuja ja tuonnilla tarkoitettaisiin sekä tuontia muista EU-maista (mukaan lukien Euroopan talousalueeseen kuuluvat maat kuten Norja ja Islanti) että tuontia EU:n ulkopuolisista ns. kolmansista maista. Elintarviketuotantoeläinten, lemmikkieläinten ja turkiseläinten ruokintaan tarkoitetuista rehuista tutkittaisiin yksi näyte rehuerän kutakin alkavaa kilogrammaa kohti. Tavanomaisen laivalastin (noin 2,5 miljoonaa kiloa) kyseessä ollessa tämä tarkoittaisi, että tuonnin yhteydessä tutkittaisiin 50 näytettä. Muuta kuin automaattista näytteenottajaa käytettäessä tämä tarkoittaisi, että kukin näistä 50 näytteestä koostuisi 32 osanäytteestä. Menettely vastaisi voimassaolevaa näytteenottotiheyttä. Mikäli rehuerä toimitettaisiin suoraan rahtisekoittajalle tai maatilalle elintarviketuotantoeläinten ruokintaan ilman rehuerän Suomessa tapahtuvaa kuumennuskäsittelyä, tulisi näytteenottotiheyttä lisätä siten, että kutakin rehuerän alkavaa kilogrammaa kohti tutkittaisiin yksi näyte. Rehujen suoratuontiin katsotaan liittyvän suurempi salmonellariski ja tästä johtuen on perusteltua lisätä elintarviketuotantoeläimille tarkoitettujen rehujen näytteenottotiheyttä. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että noin 2,5 miljoonan kilon laivalastista tutkittaisiin 100 näytettä. Muuta kuin 3

4 automaattista näytteenottajaa käytettäessä tämä tarkoittaisi, että kukin näistä näytteestä koostuisi 23 osanäytteestä. Tihennetty näytemäärä voitaisiin tutkia osana toimijan laadunvarmistusta. Näin ollen joka toinen näyte olisi toimijan laadunvarmistusnäyte ja joka toinen näyte viranomaisnäyte. Elintarviketurvallisuusviraston valtuuttama tarkastaja vastaisi tuonnin näytteenotosta myös laadunvarmistuksessa otettavien näytteiden osalta. Kaikki näytteet olisi tutkittava viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyssä laboratoriossa taikka kansallisessa vertailulaboratoriossa. 5 luku Rehualan toimijoiden laadunvarmistus Rehualan toimijoiden laadunvarmistuksesta (omavalvonnasta) säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston rehuhygieniaa koskevista vaatimuksissa annetussa asetuksessa 183/2005. Yksityiskohtaisia säädöksiä asiasta ei kuitenkaan ole. Myöskään kansallisesti asiasta ei ole aikaisemmin säädetty. 14 Rehuaineita valmistavien toimijoiden näytteenotto salmonellatutkimusta varten Rehuaineita valmistavan toimijan tuotantoympäristönäytteiden määrä riippuisi toimijan vuosituotannon määrästä siten, että vuosituotannon ollessa alle 15 miljoonaa kilogrammaa, toimijan tulisi ottaa vähintään yksi näyte viikossa. Esimerkiksi 4 miljoonan kilogramman vuosituotanto tarkoittaisi, että toimijan tulisi ottaa vähintään 52 näytettä vuodessa. Pienempien valmistusmäärien kyseessä ollessa, näytteenottovelvoite olisi yksi näyte kilogrammaa kohti kuitenkin siten, että vuodessa tulisi ottaa vähintään kolme näytettä. Näin esimerkiksi 2 miljoonan kilogramman vuosituotanto tarkoittaisi vähintään 40 näytettä vuodessa. Vuosituotannon ollessa yli 15 miljoonaa kiloa, ympäristönäytteitä tulisi ottaa vähintään viisi viikossa. Mikäli rehuaineen valmistukseen sisältyisi kuumennuskäsittely, tulisi tuotantonäytteitä ottaa säännöllisesti jäähdytysjärjestelmästä. Tuotantoympäristönäytteiden lisäksi tulisi näytteitä ottaa myös lopputuotteesta (markkinoille saatettavaksi tarkoitetusta rehuaineesta) siten, että näytteenottotiheys olisi vähintään yksi näyte kilogramma kohti. Näytteenottovaatimus koskisi vain elintarviketuotantoeläinten rehuihin tarkoitettuja rehuaineita valmistavia toimijoita. 15 Rehuseoksia valmistavien toimijoiden näytteenotto salmonellatutkimusta varten Elintarviketuotantoeläinten rehuseoksia valmistavien toimijoiden näytteenottovelvoite koskisi kutakin sellaista vastaanotto- ja valmistuslinjaa, joilla vastaanotetaan tai valmistetaan rehuseoksia liitteen 3 rehuaineluokkiin kuuluvista rehuaineista. Rakeistuksessa höyryä käyttävien toimijoiden näytteenottovelvoite olisi laajin, sillä höyryn käyttöön liittyy myös tarve rehun jäähdyttämiseen. Jäähdytysprosessiin vastaavasti liittyy 4

5 lisääntynyt rehun kontaminoitumisriski. Kyseisten toimijoiden tulisi ottaa vähintään kerran viikossa näyte jokaisesta seuraavasta kohteesta: 1) irtoraaka-aineiden vastaanottolinjat tai vastaanottomonttu; vastaanottolinjalta näyte voitaisiin ottaa esimerkiksi elevaattorin jalasta, nostolaitteesta tai kuljettimesta 2) vastaanottolinjan keskuspölynpoisto tai pölynpoistojärjestelmästä 3) jäähdytin; jäähdyttimestä näytteen voisi ottaa esimerkiksi jäähdyttimen yläosasta tai poistoputkesta 4) jäähdyttimen pölynpoistojärjestelmä; näytteen voisi ottaa esimerkiksi syklonipölystä, jäähdyttimen suodattimesta tai pölynpoistoputkistosta 5) jäähdyttimen sijaintitila tai jäähdytysilman ottotila 6) irtolastauslinja; näytteen voisi ottaa esimerkiksi lastauslaitteistosta Suurissa rehutehtaissa on yleensä useita vastaanotto- ja valmistuslinjoja. Esimerkiksi tehtaassa, jossa olisi kaksi irtoraaka-aineiden vastaanottolinjaa, viisi valmistuslinjaa rehujen rakeistukseen ja yksi irtorehujen lastauslinja, tulisi edellä esitetyn perusteella otettavaksi 20 tuotantoympäristönäytettä viikossa. Kun yhden näytteen keskimääräiseksi kokonaishinnaksi (sisältäen näytteenoton, näytteenottovälineistön ja näytteen tutkimisen) arvioidaan 30, olisi tuotantoympäristönäytteenottokustannus viikossa 600 ja vuodessa Toimijoiden, joilla ei ole käytössään höyryyn perustuvaa rakeistusta, tulisi ottaa vähintään kerran viikossa näyte alla mainituista kohteista. Näytteenottovelvoite koskisi myös sellaisia maatiloja, jotka saattavat rehua markkinoille. 1) irtoraaka-aineiden vastaanottolinjat. Vastaanottolinjalta näyte voitaisiin ottaa esimerkiksi elevaattorin jalasta, nostolaitteesta tai kuljettimesta 2) sekoituslinja 3) pölynpoistojärjestelmä 4) lastauslinja Toimija voisi kuitenkin muuttaa edellä mainittuja näytteenottokohteita laitoskohtaisesti toimijan omaan riskinarviointiin perustuen. Muutoksesta tulisi ilmoittaa viipymättä Elintarviketurvallisuusvirastolle. Tuotantoympäristönäytteiden lisäksi toimijan tulisi ottaa näytteitä rehuseoksesta (lopputuotteesta) lastauksen yhteydessä. Lastausnäytteet olisi tutkittava, mikäli tuotantoympäristönäytteessä todettaisiin salmonellaa. 5

6 16 Rahtisekoittajien näytteenotto salmonellatukimusta varten Elintarviketuotantoeläinten rehuseoksia liitteen 3 rehuaineluokkiin kuuluvista rehuaineista valmistavien rahtisekoittajien tulisi laadunvarmistuksessaan ottaa vähintään kaksi tuotantoympäristönäytettä kuukaudessa. Näytteet tulisi ottaa ennen myllyauton puhdistusta. 17 Kuljetusliikkeiden näytteenotto salmonellatukimusta varten Elintarviketuotantoeläinten rehuseoksia kuljettavan kuljetusliikkeen tulisi ottaa vähintään kerran kuukaudessa yksi tuotantoympäristönäyte jokaisen auton lastaustiloista. Näytteet tulisi ottaa ennen auton puhdistusta. Kuljetusliike ja rehuseoksia valmistava toimija voisivat keskenään sopia näytteenoton järjestämisestä. 18 Varastointiliikkeiden näytteenotto salmonellatutkimusta varten Elintarviketuotantoeläinten irtorehua varastoivien varastointiliikkeiden tulisi ottaa vähintään yksi tuotantoympäristönäyte tyhjästä varastosta ennen seuraavaa liitteen 3 rehuaineluokkiin kuuluvaa rehuerän vastaanottamista. Näytteenottovelvoite koskisi myös rehutehtaita, jotka varastoivat liitteen 3 rehuaineluokkiin kuuluvia rehuja ennen kyseisten rehuerien hyväksymistä maahantuotaviksi tai markkinoille saatettaviksi. Varastointiliike ja rehun tuoja tai toimija, joka kyseisen rehuerän omistaa, voisivat keskenään sopia näytteenoton järjestämisestä. 19 Tuotantoympäristö- ja rehunäytteiden säilyttäminen ja tutkiminen Rehualan toimijan olisi viivytyksettä lähetettävä kaikki ottamansa tuotantoympäristö- ja rehunäytteet laadunvarmistuslaboratorioon tutkittavaksi salmonellan varalta. Näytteet olisi säilytettävä 3-5 C :ssa ennen niiden lähetystä eteenpäin. Lastausnäytteet olisi kuitenkin lähetettävä laadunvarmistuslaboratorioon tutkittavaksi vain, jos tuotantoympäristönäytteessä havaitaan salmonellaa. Lastausnäytteitä olisi säilytettävä vähintään neljä kuukautta tai pakattujen rehujen kyseessä ollessa vähimmäissäilyvyyspäiväykseen asti. Kukin tuotantoympäristö- ja rehunäyte olisi tutkittava laboratoriossa erikseen. 20 Toimenpiteet todettaessa salmonella tuotantoympäristönäytteestä Tilanteessa, missä tuotantoympäristönäytteessä todettaisiin salmonella, tulisi rehualan toimijan 12 :ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden ohella toteuttaa soveltuvin osin toimenpiteitä salmonellabakteerin jäljittämiseksi ja tartunnan laajuuden selvittämiseksi sekä suorittaa tehostettu puhdistus ja desinfiointi. Tämän jälkeen tuotantoympäristöstä tulisi ottaa normaalia enemmän näytteitä, jotta voitaisiin vakuuttua puhdistustoimien onnistumisesta. Rehun jakelu tulisi tarvittaessa keskeyttää. 6

7 Rehuaineita valmistavan toimijan tulisi lisätä rehuaineiden näytteenottoa ja rahtisekoittajan aloittaa rehunäytteenotto. Rehuseoksia valmistavan toimijan tulisi ottaa näytteitä myös muista kuin lopputuotteista sekä tutkia lastausnäytteet. Myös rehun tuotanto tulisi tarvittaessa keskeyttää. 21 Rehuseosten kuumennuskäsittely Maa- ja metsätalousministeriön toukokuussa 2009 asettaman salmonellapientyöryhmän toimeksiantoon liittyi elintarviketuotantoeläinten rehuseoksia valmistaville toimijoille tehty kysely. Kysely lähetettiin 27 toimijalla, joista 26 vastasi siihen. Kyselyssä tiedusteltiin muun muassa missä määrin kuumennuskäsittely toteutuu eri eläinlajien- ja ryhmien erityyppisillä rehuilla. Vastausten perusteella voitiin todeta, että broilereiden, kalkkunoiden ja munivien kanojen rehuseokset (täysrehut ja tiivisteet) kuumennettaisiin vähintään 81 C:n vuoden 2009 loppuun mennessä, jolloin kyselen ajankohtana vielä käynnissä olleet uudet investoinnit valmistuisivat. Sikojen ja nautojen rehujen osalta tilanne oli kuitenkin erilainen, sillä vaikka kyseisten rehujen valmistajilla oli niin ikään kuumennuskäsittelyinvestointeja meneillään, rehun valmistusta tapahtui myös alhaisemmissa lämpötiloissa (70 80 C:ssa) tai kokonaan ilman kuumennuskäsittelyä. Kyselyssä pyydettiin myös toimijoita arvioimaan investointien tarvetta ja niiden kustannuksia tilanteessa, missä broilereiden, kalkkunoiden, munintakanojen, sikojen ja nautojen rehuseokset tulisi kuumennuskäsitellä vähintään 81 C:ssa. Kyselyn ajankohtana jo meneillään olevien ja seuraavien 1-3 vuoden aikana tarvittavien investointikustannusten yhteissummaksi arvioitiin noin 10 miljoonaa euroa yhden raelinjan muutoksen ollessa 0,5 1 miljoonaan euroa. Kyseiset luvut eivät sisällä kuitenkaan kustannusarvioita pienempien toimijoiden osalta, jotka edellä mainitun kuumennuskäsittelyvelvoitteen toteutuessa joutuisivat uusimaan rehunvalmistuslaitteistonsa kokonaan. Salmonellapientyöryhmän loppuraportin ja toiminnanharjoittajille elokuussa 2009 järjestetyn keskustelutilaisuuden perusteella ehdotetaan, että kansalliseen salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvien eläinlajien rehuseokset tulisi kuumennuskäsitellä. Näin ollen kuumennuskäsittely koskisi kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden sekä sikojen ja nautojen rehuseoksia. Kyseisten eläinlajien osalta tarkoitettaisiin kaikkia ikä- ja polvivaiheita. Rehuseokset tulisi kuumentaa siten, että niiden lämpötila rakeistuksen jälkeen mitattuna olisi vähintään 81 C. Toimija voisi kuitenkin käyttää alhaisempaa lämpötilaa, mikäli hän pystyisi osoittamaan, että käytetyn kuumennusajan ja alhaisemman lämpötilan yhdysvaikutus vastaisi teholtaan sitä salmonellabakteerien tuhoutumisvaikutusta, joka saavutetaan 81 C:ssa. Käytetty lämpötila tulisi kuitenkin olla vähintään 75 C:tta. Kuumennuskäsittelyvelvoite ei koskisi toimijoita, joiden vuosituotanto olisi korkeintaan neljä miljoonaa kiloa. Kyseiset toimijat käyttävät yleisesti Suomessa viljellyistä valkuaiskasveista valmistettuja rehuaineita ja kotimaista viljaa. Vaikka alkuperältään kotimaisistakin rehuaineista voi löytyä salmonellaa, tuontivalkuaisrouheet ovat selkeästi suurin salmonellariski. Alle neljän miljoonan kilon vuosituotannossakin kuumennuskäsittelyn voisi kuitenkin jättää suorittamatta vain, mikäli rehuseoksen valmistuksessa käytettävien rehuaineiden valmistuksen näytteenotossa olisi noudatettu, mitä 14 :ssä säädetään. Rehuaineiden 14 :n mukainen näytteenottovaatimus koskisi sekä Suomessa viljellyistä kasveista saatavia rehuaineita että tuontirehuaineita. 7

8 Kuumennusvelvoite ei koskisi kivennäis- ja vitamiinirehuja. Kivennäisrehulla tarkoitettaisiin rehuseosta, jonka tuhkapitoisuus on vähintään 40 %. Vitamiinirehulla tarkoitettaisiin täydennysrehua, jonka käyttötarkoitus on vitamiinien lisääminen eläimen päivittäiseen ruokintaan. Kuumennusvelvoite ei myöskään koskisi nestemäisiä rehuseoksia, joiden kosteuspitoisuus on yli 50 %. Edellä mainittujen poikkeusten lisäksi Elintarviketurvallisuusvirasto voisi myöntää hakemuksesta poikkeusluvan sellaisille erikoisrehuille, joille kuumennuskäsittely vähintään 75 C:ssa ei soveltuisi kyseisen rehun rakenteen tai ominaisuuden siitä kärsimättä. Kyseisiä rehuseoksia voisivat olla esimerkiksi lääkeaineita sisältävät lääkerehut. Kaikkia rehuja ei myöskään tarkoituksella rakeisteta (esimerkiksi jauheiset ja myslityyppiset rehut). 8 luku Erinäiset säännökset 25 Voimaantulo Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan xxx päivänä kesäkuuta Asetuksella kumottaisiin maa- ja metsätalousministeriön rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu asetus (712/2008). 26 Siirtymäsäännökset 21 :ssä tarkoitetun kuumennuskäsittelyvelvoitteen osalta olisi tarkoituksenmukaista antaa toimijoille riittävän pitkä siirtymäaika kuumennuskäsittelyyn liittyvät investointitarpeet huomioiden. Siipikarjan rehuseosten osalta siirtymäaika olisi yksi vuosi ja sikojen ja nautojen rehuseosten osalta kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta. 8

9 Liitteet Asetuksella muutettaisiin liitteitä 1, 3, 4 ja 8. Liitteeseen 1 lukuun II lisättäisiin uutena toimintona rehun vienti (kohta 13). Liitteessä 3 lueteltaisiin rehuaineita, joiden tuonti toisesta EU-maasta tai kolmannesta maasta vaatisi toimijan tekemän saapumis-/ ennakkoilmoituksen. Kyseisiin rehuihin katsotaan liittyvän erityinen salmonellariski. Öljykasvien siemenet ja hedelmät -rehuaineluokasta poistettaisiin aikaisemmin listalla esimerkkeinä mainitut maapähkinä ja auringonkukan siemenet. Kyseisistä tuotteista ei näin ollen uuden asetuksen voimaantultua tarvitsisi tehdä enää ilmoitusta virallista salmonellanäytteenottoa varten. Vastaavasti kyseiseen luokkaan lisättäisiin proteiinit, jolloin jatkossa esimerkiksi soijaproteiinikonsentraattien tuonnista tulisi ilmoittaa etukäteen Elintarviketurvallisuusvirastolle. Liitteessä 3 mainittujen rehuaineluokkien rehut olisivat myös niitä, joita valmistettaessa, käytettäessä, varastoitaessa tai kuljetettaessa tulisi noudattaa luvuissa 4 ja 5 säädettyä näytteenottoa ja kuumennuskäsittelyä soveltuvin osin. Liite 4 (10 :ssä tarkoitetut erityisen riskialttiit rehut, joiden maahantuonti vaatii ennakkoilmoituksen) kumottaisiin tarpeettomana. Liitteeseen 8 (uusi liite 7) lisättäisiin kirjanpitovelvollisuus koskien siiloja, joihin rehua on toimitettu. Täten asianomaista rehuerää koskevien yleistietojen ohella tulisi pitää kirjaa siitä, mihin siiloon rehuerä on toimitettu. 9

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Marita Aalto / MMM ELO Luonnos uudesta rehualan toiminnanharjoittamista koskevasta asetuksesta Komission asetus (225/2012) dioksiinimonitoroinnista 30.3.2012 1 Toiminnanharjoittaja-asetus

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2012. 548/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. rehualan toiminnanharjoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2012. 548/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. rehualan toiminnanharjoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2012 548/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2012 Maa-

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta ETT seminaari 30.3.2012 Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta Evira rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Riitta Rannikko Kokkidiostaatit, eläimet ja rehut Kokkidiostaatteja lisätään siipikarjan rehuihin ehkäisemään

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 4/06 Päivämäärä Dnro 22.2.2006 121/01/2006 Voimaantulo 3.3.2006 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 20/01 Valtuutussäännökset Rehulaki (396/1998) 14-18

Lisätiedot

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen REHUJEN MAAHANTUONNIN JA SISÄMARKKINAKAUPAN VALVONNASTA Rehuseminaari 30.3.2012 Helsinki, Viikki - Tuontivalvonnan tuloksia 2011 - Toiminnanharjoittaja-asetuksen tuomat muutokset Tarja Root, Evira, rehujaosto

Lisätiedot

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sääntelyä Rehulaki EY asetukset Sääntelyllä pyritään varmistamaan ihmisten terveys eläinten terveys ja hyvinvointi ympäristön, rehun käyttäjien

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

Rehualan laitosvalvonnan tuloksista Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3.

Rehualan laitosvalvonnan tuloksista Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3. Rehualan laitosvalvonnan tuloksista 2011 Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3.2012 1 Laitostarkastajat v. 2011 Evira: Laura Blomqvist Arvo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta /2014 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta /2014 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2014 502/2014 Laki rehulain muuttamisesta Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rehulain

Lisätiedot

Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon

Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon Eviran valtuutettujen tarkastajien koulutuspäivä 26.1.2010 Ajankohtaista rehujen näytteenotosta Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon Komission asetus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rehulakia eräiden Euroopan yhteisön eläinlääkintä- ja rehulainsäädännön

Lisätiedot

HE 192/2010 vp. tiedonantovelvollisuudesta liittyen laadunvarmistuksessa. tuotteisiin ja eliöihin säädettäisiin jatkossa

HE 192/2010 vp. tiedonantovelvollisuudesta liittyen laadunvarmistuksessa. tuotteisiin ja eliöihin säädettäisiin jatkossa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rehulakia Euroopan unionin rehujen markkinoille saattamiseen ja käyttöön

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1670/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Kumoaa MMMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa Maria Rönnqvist, Evira Esityksen aiheita Riskinarviointi sianrehun salmonellariskistä Salmonella taudinaiheuttajana Salmonella sianlihan tuotannossa Salmonellan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 11/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 945/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 3/06 Valtuutussäännökset Rehulaki 86/2008 Vastaavat

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2015 152/2015 Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista Annettu

Lisätiedot

Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle

Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle Eviran rehujaosto Laura Blomqvist SivuHyöty-Hankeen ideointityöpaja Jokioisilla 8.4.2015 1 Sisältö Rehun määritelmät Rehualan toiminta Vaatimukset

Lisätiedot

SALMONELLA SIANREHUTUOTANNOSSA. Riskinarviointiseminaari 2015

SALMONELLA SIANREHUTUOTANNOSSA. Riskinarviointiseminaari 2015 SALMONELLA SIANREHUTUOTANNOSSA Riskinarviointiseminaari 2015, Evira Esityksen kuvat Eviran kuvapankki, http://kuvapankki.evira.local/portal/ sekä Salmonella tautia aiheuttavana bakteerina Euroopassa vuosittain:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Salmonellavalvonnan ja torjunnan kustannushyötyanalyysi

Salmonellavalvonnan ja torjunnan kustannushyötyanalyysi Salmonellavalvonnan ja torjunnan kustannushyötyanalyysi Jarkko Niemi ja Katriina Heinola Luonnonvarakeskus, Talous ja yhteiskunta 1 12.10.2016 Johdanto Suomalaisissa elintarvikkeissa salmonellan esiintyvyys

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 86. Rehulaki. Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 86. Rehulaki. Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2008 N:o 86 SISÄLLYS N:o Sivu 86 Rehulaki... 249 N:o 86 Rehulaki Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2008 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Rehuseosten valvonta

Rehuseosten valvonta Rehuseosten valvonta Biokeskus 2 Viikinkaari 5 Viikki Merja Manninen Eviran rehujaosto, tehtävät Rehujen virallinen valvonta on a) toimijoiden valvontaa (alkutuotanto, valmistus, koko ketju) ja b) tuotteiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset sivu 1/5 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006 ensisaapumistoiminnasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006)

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset D 45 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 13/EEO/2004 Päivämäärä Dnro 30.12.2004 5550/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2005- toistaiseksi Kumoaa/Muuttaa - Valtuutussäännökset Eläintautilaki

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma Siipikarjan terveys ja terveydenhuolto Eläinlääkäreiden täydennyskoulutus 2014 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Suomi ja siipikarjan salmonella EU-lisävakuudet

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 27/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2305/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Nautaeläinten tuberkuloosista vastustamisesta annettu

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus bruselloosin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus bruselloosin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 19/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2297/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Nautaeläinten bruselloosin vastustamisesta annettu maa-

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

Omavalvontaohje lannoitevalmistealan toimijoille

Omavalvontaohje lannoitevalmistealan toimijoille Esittelijä Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 6 1 Mitä on omavalvonta Omavalvonta on toimijan omaa toimintaa, jolla varmistetaan markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden hyvä laatu ja vaatimusten mukaisuus.

Lisätiedot

Rehusalmonellan vaikutukset lihantuotantoon. Maria Rönnqvist, Evira

Rehusalmonellan vaikutukset lihantuotantoon. Maria Rönnqvist, Evira Rehusalmonellan vaikutukset lihantuotantoon Maria Rönnqvist, Evira Rehujen salmonellavalvonnan riskinarviointi ja kustannus-hyötyanalyysi projekti: Pirkko Tuominen, Evira Jukka Ranta, Evira Maria Rönnqvist,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2299/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa Valtuutussäännökset Eläintautilaki (441/2013)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MAKSUTAULUKKO. Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta.

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MAKSUTAULUKKO. Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta. 2 694/2014 Liite ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON MAKSUTAULUKKO Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta. Maksun korotus: Tarkastuksesta tai muusta suoritteesta,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2009 Päivämäärä Dnro 13.5.2009 2781/01/2008 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.6.2009 - toistaiseksi Kumoaa TSE-tautien varalta tutkittavien nautaeläinten,

Lisätiedot

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriön asetus

Maa ja metsätalousministeriön asetus 3.11. 2016 Maa ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Muutokset salmonellan vastustuksessa toimijan näkökulmasta. Stina Hakulin,

Muutokset salmonellan vastustuksessa toimijan näkökulmasta. Stina Hakulin, Muutokset salmonellan vastustuksessa toimijan näkökulmasta Stina Hakulin, 28.9.2016 SALMONELLAN TORJUNTA REHUTEOLLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Ankara vastuu Salmonellariskit rehuteollisuuden näkökulmasta Raaka-aineet

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

6 1 (6) Hyvän käytännön ohjeen (HKO) arviointilomake ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT

6 1 (6) Hyvän käytännön ohjeen (HKO) arviointilomake ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT 6 1 (6) ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT ARVIOINNIN TOTEUTUS Dnro Arviointiryhmä Projektitunnus Aikataulu A. SOVELTAMISALA JA ESITYSTAPA Arvioitava asia 1. Soveltamisala Ohjeessa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, , Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, , Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, 17. 18.5.2016, Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Mikrobikriteeriasetuksen

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 15.11.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Rehuvalvonnan raportti 2013. Evira/843/0411/2014

Rehuvalvonnan raportti 2013. Evira/843/0411/2014 Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä 19.5.2014 Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaana Mikkola Tarja Root Lisätietoja Sisällysluettelo 1. ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000).

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000). 1 Ympäristöministeriö Muistio Klaus Pfister 2.2.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI JÄTTEEN POLTTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA, KAIVANNAISJÄTTEISTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 707. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen

SISÄLLYS. N:o 707. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2001 N:o 707 709 SISÄLLYS N:o Sivu 707 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan N:o 318 983 LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan 1) lemmikkieläinrehua täyssäilykkeenä, jonka valmistukseen on voitu käyttää suuririskisestä eläinjätteestä peräisin olevaa eläinproteiinia,

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy

KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy WATREC OY 2003 perustettu ympäristöalan asiantuntijayritys. Ydinosaamista biokaasuteknologia, jätevesien käsittely sekä näihin liittyvät urakointi,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Proteiiniomavaraisuus miten määritellään ja missä mennään? Jarkko Niemi Luke / Talous ja yhteiskunta Scenoprot-hankkeen proteiiniaamu 24.8.

Proteiiniomavaraisuus miten määritellään ja missä mennään? Jarkko Niemi Luke / Talous ja yhteiskunta Scenoprot-hankkeen proteiiniaamu 24.8. Proteiiniomavaraisuus miten määritellään ja missä mennään? Jarkko Niemi Luke / Talous ja yhteiskunta Scenoprot-hankkeen proteiiniaamu 24.8.2016 Novel protein sources for food security (ScenoProt) Taustaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Sveitsin,

Lisätiedot

Salmonellariskin hallinta tuontirehuissa toimijan näkökulmasta. Stina Hakulin,

Salmonellariskin hallinta tuontirehuissa toimijan näkökulmasta. Stina Hakulin, Salmonellariskin hallinta tuontirehuissa toimijan näkökulmasta Stina Hakulin, 3.11.2014 TUONTIREHUJEN SISÄMARKKINATUONTI JA KOLMASMAATUONTI Salmonellariskin hallinta: Tuontirouheet (rapsi- ja soijarouheet

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys. Lääkkeiden hyvät tuotantotavat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys. Lääkkeiden hyvät tuotantotavat Määräys pp.kk.2012 3824/03.01.01/2012 X/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Lääkkeiden hyvät tuotantotavat Valtuutussäännökset Lääkelain (395/1987) 9 :n 3 momentti, 10 :n 3 momentti,

Lisätiedot

1) Lääkevalmisteiden myyntiluvat, rekisteröinnit ja erityisluvat

1) Lääkevalmisteiden myyntiluvat, rekisteröinnit ja erityisluvat 4242 Liite 1) Lääkevalmisteiden myyntiluvat, rekisteröinnit ja erityisluvat Maksuluokka I Uusi vaikuttava-aine / tunnettu vaikuttava-aine (Dir. 2001/83/EY artikla 8, Dir.2001/82/EY artikla 12) Vakiintuneeseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D038826/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D038826/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D038826/02

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013. maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1027/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta LUONNOS 30.5.2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Viranomais- ja omavalvonnan rehu-, lannoite- ja sivutuotematriisit. Erityispiirteitä ja Eviran hyväksynnän edellytyksiä.

Viranomais- ja omavalvonnan rehu-, lannoite- ja sivutuotematriisit. Erityispiirteitä ja Eviran hyväksynnän edellytyksiä. Viranomais- ja omavalvonnan rehu-, lannoite- ja sivutuotematriisit. Erityispiirteitä ja Eviran hyväksynnän edellytyksiä. Satu Hakola Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvike- ja rehumikrobiologian

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot