TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS"

Transkriptio

1 MONISTE 3/2008 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS TAUSTASELVITYS Kirsti Stenvall

2 Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN EDITA, HELSINKI 2008

3 SISÄLLYS LUKIJALLE JOHDANTO Taustaselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Keskeisiä käsitteitä ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksessa Selvityksen toteutus Haastattelut SELVITYKSEN TAUSTAKSI Eurooppalainen yhteistyö ja laadunhallinnan viitekehys Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen työvälineitä Suosituksia työssäoppimisesta TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN TULOKSIA TYÖPAIKALLA TAPAHTUVASTA... OPPIMISESTA Tutkimuksen näkökulmia työssäoppimisesta Arviointia työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta Työssäoppimisen laatu teemana kehittämishankkeissa Kansainvälisiä kehittämishankkeita ja käytäntöjä HAASTATTELUJEN ANTAMA KUVA TYÖSSÄOPPIMISEN LAADUNVARMISTUKSESTA Työpaikalla tapahtuva oppiminen nykytilan kuvauksia Koulutuksen järjestäjän ja työpaikan yhteistyö Opiskelija työssäoppijana Työssäoppimisen laadunvarmistus tulevaisuuden haasteet Koulutuksen järjestäjien ja työpaikkojen yhteistyö Yhteisiä tulevaisuuden haasteita YHTEENVETO LIITTEET KIRJALLISUUS

4 TAULUKKOLUETTELO Taulukko 1. Ammatillisen koulutuksen laatuun liittyviä Leonardo hankkeita Taulukko 2. Työpaikalla tapahtuva oppiminen: nykytilan arviointia Taulukko 3. Työssäoppimisen laadun varmistaminen Taulukko 4. Kuvauksia työssaoppimisen kriittisistä kohdista Taulukko 5. Opetushallitukselta toivottu tuki työpaikalla tapahtuvan koulutukseen ja oppimiseen

5 LUKIJALLE Työpaikalla tapahtuvan koulutusta ja oppimista on kehitetty Suomessa viime vuosina monin tavoin. Oppilaitosmuotoisessa opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa ammatillisessa koulutuksessa työssäoppimista on toteutettu jo useita vuosia ja kokemukset ovat olleet hyviä. Haasteena on edelleen työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatu ja yhteistyön tiivistäminen koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja työpaikkojen välillä. Opetushallitus käynnisti vuosina 1997 ja 1999 ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen laatuprojektit, joissa on kehitetty erilaisia laadunhallinnan työvälineitä koulutuksen järjestäjille. Oppisopimuskoulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen laatua on vuodesta 2000 lähtien kehitetty myös opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteistyönä toteutetulla oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailulla. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadun kehittämistä on tukenut valtioneuvoston hyväksymän Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelman linjaukset. Tämä selvitys perustuu opetusministeriön ja Opetushallituksen väliseen tulossopimukseen vuosille Raportin tarkoituksena on toimia taustaselvityksenä hankkeille, joissa paikallisesti tuetaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista oppisopimuskoulutuksessa ja oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa koulutuksessa. Tässä julkaisussa kuvataan sitä, mikä on työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistuksen nykytila ja kehittämistarpeet. Lisäksi tuodaan esille, millaisia työssäoppimisen laadunvarmistukseen kohdistuvia näkemyksiä, odotuksia ja kehittämistarpeita koulutuksen järjestäjillä on. Selvitys perustuu työssäoppimista koskevaan kirjallisuuteen ja haastatteluihin. Selvityksen on Opetushallituksessa tehnyt erikoissuunnittelija Kirsti Stenvall. Työn suunnittelussa ovat olleet mukana opetusneuvos Aila Korpi ja opetusneuvos Leena Koski. Kiitämme kaikkia haastatteluihin osallistuneita heidän työpanoksestaan työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen edistämiseksi. Helsingissä 1. päivänä maaliskuuta 2008 Kirsti Stenvall 5

6

7 1 JOHDANTO 1.1 Taustaselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Tämän selvityksen lähtökohtana on ollut Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistus projekti (TOPLA), joka perustuu opetusministeriön ja Opetushallituksen väliseen tulossopimukseen vuosille Hankkeen suunnittelu käynnistyi jo vuonna 2006, jolloin Opetushallituksessa laadittiin hankesuunnitelma projektin toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on tukea valtakunnallisesti, paikallisella tasolla tehtävää, työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistusta. Tarkoituksena on näin tukea myös Opetushallituksen ja opetusministeriön yhteistyönä valmistettua Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta (2008). Selvityksen tarkoituksena on myös tuoda esille kokemuksia ja tietoa siitä, millaisia laadunvarmistuksen työvälineitä koulutuksen järjestäjät tarvitsevat työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen tukemiseen. Taustaselvitys perustuu kirjallisuuteen, työssäoppimisen kehittämishankkeiden tuottamaan kirjalliseen materiaaliin ja vuonna 2007 tehtyihin haastatteluihin. Selvitys koskee pääasiallisesti oppisopimusmuotoista ja oppilaitosmuotoista ammatillista peruskoulutusta. 1.2 Keskeisiä käsitteitä ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksessa Arkikielessä laadun käsite on monimerkityksinen. Laatu käsittää virheettömyyden ja tasaisuuden. Laatu on myös vastiketta rahalle. (Vaso 2000; Räisänen & Vainio 1996). Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusta voidaan tarkastella eri näkökulmista. Lähtökohdaksi voidaan ottaa koulutusorganisaation näkökulma, opiskelijan näkökulma tai työelämän näkökulma. Toiminnan laadun varmistaminen edellyttää aineellisten ja henkisten voimavarojen sekä kaikkien osapuolten sitoutumista laadunhallintaan. Laatu edellyttää johdon, henkilöstön, sidosryhmien ja kumppanien yhteistyötä. Laatua onkin tämän vuoksi vaikea määritellä yksiselitteisesti. Laatu on myös erinomaisuutta. Tällöin voi olla kysymys organisaation vaikuttavuudesta, kilpailukyvystä tai asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyydestä. Ammatillisessa koulutuksessa toiminnan erinomaisuus voi esimerkiksi tarkoittaa tuloshakuisuutta, asiakassuuntautuneisuutta, johtajuutta ja toiminnan päämäärätietoisuutta (Räisänen 2005). Yleisesti koulutuksen laadulla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Käsite laadunvarmistus pohjautuu englanninkieliseen käsitteeseen quality assurance, joka kattaa laadunhallinnan ja laadun kehittämisen. Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksissa (1999, 2008) laadunvarmistuksen käsite viittaa laatujärjestelmään ja niihin toimenpiteisiin, joiden avulla voidaan varmistaa palvelun tai tuotteen laatu. Laadunvarmistuksen toteutumisen edellytyksenä on kaikkien osapuolten luottamus näihin toimenpiteisiin. Laadunhallinnalla taas tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla turvataan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen järjestäjän toiminnan laatua. Määritelmä kattaa laadun varmistamisen ja kehittämisen. Tähän kuuluu myös erilaisten arviointien pohjalta tapahtuva jatkuva kehittämistyö ja kumppanuuksiin perustuva verkostoyhteistyö. (Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus 2008). Tässä julkaisussa ammatillisen koulutuksen laadunhallinnalla viitataan väljästi kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan koulutuksen ja oppimisen tavoitteiden toteutuminen. 7

8 1.3 Selvityksen toteutus Tämä selvitys on toteutettu käyttäen hyväksi työssäoppimisen kehittämishankkeiden ja tutkimuksen tietoa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen toteutuksesta ja kehittämistarpeista. Kirjallisuuden ja muun tiedon läpikäymisessä erityistä huomiota on haluttu kiinnittää niihin tekijöihin ja työvälineisiin, joiden avulla voidaan varmistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatu. Tässä julkaisussa kirjallisuutta ja kehittämishankkeiden tuloksia viime vuosilta on läpikäyty harkinnanvaraisesti. Selvityksessä on käytetty hyväksi Koulutuksen arviointineuvoston raporttia Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa (2006). Selvityksen tietoja on täydennetty haastattelemalla muutamia koulutuksen järjestäjien edustajia. 1.4 Haastattelut Haastattelujen tarkoituksena on ollut syventää tietoa työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämistarpeista ja tulevaisuuden odotuksista. Haastatteluun valittiin harkinnanvaraisesti 8 koulutuksen järjestäjää sekä 3 työnantajaorganisaation edustajaa touko-kesäkuussa Haastateltavat ovat kaikki olleet mukana kehittämässä työssäoppimista opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa tai oppisopimusmuotoisessa ammatillisessa koulutuksessa. Haastattelut tehtiin avoimen haastattelulomakkeen avulla (liitteet 1a-1c). Selvityksen tekijä oli ennen haastattelutilannetta henkilökohtaisesti yhteydessä jokaiseen haastateltavaan. Haastattelut järjestettiin pääasiassa haastateltavien työpaikalla ja ne kestivät tunnista puoleentoista tuntiin. Haastattelujen teemoina olivat työpaikalla tapahtuva koulutus ja oppiminen, nykytilanne ja kehittämistarpeet oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa ja opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Muutamassa haastattelussa oli paikalla useampi haastateltava. Haastattelujen pääasialliset tulokset kuvataan luvussa 4. Haastatteluja ei ole tässä julkaisussa raportoitu systemaattisesti, vaan niiden tehtävänä on ollut tarjota näkökulmia ja kehittämisideoita työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistukseen. Haastatteluissa on käsitelty mm. seuraavia kysymyksiä: Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistus Millaisia laadunvarmistuksen menetelmiä organisaatiossanne on käytössä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunhallintaan? Millaisia käytännön työvälineitä: esimerkiksi intra, sähköposti, lomakkeet, keskustelut, tapaamiset jne.? Tulevaisuuden haasteet Millaisia työvälineitä organisaationne tarvitsee lähivuosina työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen parantamiseksi? Mitkä ovat mielestänne tulevaisuuden haasteet työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistamisessa? Mitkä ovat työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen kriittiset kohdat, joissa mielestänne tulee onnistua? 8 Tässä raportissa on erityistä huomiota kiinnitetty niihin työvälineisiin, joita koulutuksen järjestäjät, opettajat tai työpaikkaohjaajat ovat haastatteluissa toivoneet työpaikalla tapahtuvan oppimisen parantamiseksi.

9 2 SELVITYKSEN TAUSTAKSI 2.1 Eurooppalainen yhteistyö ja laadunhallinnan viitekehys Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen on ns. Kööpenhaminan prosessin (vuodesta 2002 lähtien) yksi päätavoite. Tavoitteena on lisätä koulutuksen vetovoimaisuutta ja edistää ammatillisessa koulutuksessa olevien liikkuvuutta. Kööpenhaminan prosessin yhteydessä on ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen tukemiseksi kehitetty yhteinen viitekehys (CQAF, Common Quality Assurance Framework). Euroopan unionin neuvosto on vuonna 2004 antanut suosituksen viitekehyksen käyttöönoton edistämisestä jäsenvaltioissa. Yhteisen viitekehyksen tarkoituksena on auttaa kehittämään, seuraamaan, arvioimaan ja parantamaan laatujärjestelmiä ja laadunhallinnan käytäntöjä kansallisesti ja paikallisesti koulutuksen järjestäjien toimesta. (Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus 2008). Tarkoituksena on näin luoda perustaa eurooppalaiselle yhteistyölle ammatillisessa koulutuksessa. Helsingin kommunikeassa (2007) todetaan, että eurooppalaisen yhteistyön ja ammatillisen koulutuksen verkostoitumisen tarkoituksena on parantaa koulutuksen laatua kaikissa jäsenvaltioissa. Tavoitteena on muun muassa edistää eurooppalaista yhteistyötä ja liikkuvuutta ammatillisen koulutuksen alalla. 1 Yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen (CQAF) 2 mukaan koulutuksen kansallista ohjausta olisi hyvä tarkastella suunnittelun, toteutuksen, palautteiden ja muutosmenettelyjen näkökulmasta. Viitekehys on myös otettu käyttöön Suomessa ammatillisen koulutuksen uudistetussa laadunhallintasuosituksessa (2008). 2.2 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen työvälineitä Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistusta tukevat sellaiset työvälineet, joiden avulla voidaan tunnistaa ja kuvata kehittämistä vaativa toiminta. Tällaiset työvälineet voivat olla joko kehittämisen tai arvioinnin työvälineitä. Esimerkiksi oppisopimuskoulutuksessa laadunvarmistuksen työvälineiksi on mainittu mm. kaaviot, matriisit ja analyysit, vertailut sekä ulkopuolisen tahon suorittamat auditioinnit (Oppisopimuskoulutuksen laadunhallinta 2002.) Työssäoppimisen laadun parantamisella tarkoitetaan usein työpaikalla tapahtuvan oppimisen parantamista ja siinä yhteistyötä ja kumppanuutta yritysten ja koulutuksen järjestäjien välillä. Tavoitteena työssäoppimisessa on myös ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden parantaminen (Työpaikalla tapahtuva oppiminen 2006, 101). Työssäoppimisen laatuvaatimukset määritetään ammatillisessa peruskoulutuksessa opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa näyttötutkintojen valtakunnallisissa perusteissa. Koulutuksen ja oppimisen yleinen laadun varmistaminen ammatillisen koulutuksessa perustuu lakiin ja asetukseen ammatillisesta koulutuksesta (630/1998; 811/1998) ja aikuiskoulutusta koskevaan lainsäädäntöön kuten lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998; 812/1998.) Ammatillisessa peruskoulutuksessa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä säätelevät laki ja asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta sekä Opetushallituksen määräykset ammatillisen peruskoulutuksen ja näyttötutkinnon perusteista muutoksineen. Myös Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (vuosille ) tavoitteena on koulutuksen laadun ja työelämävastaavuuden parantaminen. Kehittämisen painopisteenä on ollut mm. työssäoppimisen toteutuksen parantaminen, oppilaitosten ja työelämän yhteistyön tiivistäminen, työpaikkaohjaajien koulutus sekä yhteistyön seurannan parantaminen. 1 Eurooppalainen laadunvarmistusverkosto ENQA-VET. 2 Fundamentals of A Common Quality Assurance Framework (COAF) for VET in Europe. European Commission

10 Työssäoppimisen yleisenä tarkoituksena ammatillisessa koulutusjärjestelmässä on edistää koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja samalla vahvistaa ammatillista osaamista. Ammatillisiin perusperustutkintoihin kuuluu työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua, jonka laajuus vaihtelee tutkinnoittain. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija kuuluu työyhteisöön sen jäsenenä. Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välillä tehtävä määräaikainen työsopimus siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Koulutuksessa pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa työssäoppimisen kokeilua ja vakiinnuttamista on valtakunnallisesti tuettu useita vuosia valtioneuvoston kehittämissuunnitelman mukaisella tukiohjelmalla, jota on rahoitettu myös Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Laajaan tukiohjelmaan on sisältynyt tiedotusta, opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutusta, erilaisia hankkeita ja työssäoppimisen seurantaa. Koulutuksen järjestäjille on myös myönnetty työssäoppimisen vakiinnuttamiseen erityistä tukimäärärahaa vuodesta 2001 lähtien. (Työpaikalla tapahtuva oppiminen 2006; Oppisopimuskoulutuksen 2007). 2.3 Suosituksia työssäoppimisesta Valtion, kuntien ja työelämän keskusjärjestöjen suositus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä annettiin marraskuussa Suosituksen keskeisiä tavoitteita ovat koulutuksen laadun, työelämävastaavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen sekä opiskelijoiden työelämään siirtymisen tehostamisen. Opetusministeriön työssäoppimisen tilannekatsauksessa (2005) esitetään työssäoppimisen kehittämistarpeita ja toimenpiteitä. Ehdotukset koskevat mm. työssäoppimisen toteuttamisen onnistumista työpaikkaohjaajakoulutuksen laatusuositusta, koulutuksen järjestäjien ja alueellisen elinkeinoyhteistyön merkitystä työssäoppimisen toteuttamisessa työpaikkaohjaamisessa tarvittavia taitoja Opetusministeriön tilannekatsaukseen (2005) kysyttiin myös työssäoppimisen kehittämistarpeita koulutuksen järjestäjiltä. Vastauksissa nousivat esiin mm. työpaikkaohjaajien koulutustarve, ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen yhteensovittaminen ja siihen tarvittava koulutus, työelämäyhteistyön tiivistäminen kaikissa muodoissa ja opetussuunnitelman tavoitteisiin perustuvan oppimisen ohjaamisen turvaaminen. (Työssäoppimisen tilannekatsaus 2005.) Koulutuksen arviointineuvosto toteutti vuonna 2006 laajan arvioinnin työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Arviointiraportin (2006) mukaan työssäoppimiselle asetetut yleiset tavoitteet on Suomessa saavutettu melko hyvin. Työssäoppiminen on parantanut ammatillisen peruskoulutuksen kilpailukykyä ja koulutuksen työelämälähtöisyyttä sekä lisännyt eri tahojen välistä vuoropuhelua ja opettajien työelämäyhteyksiä. Myös opiskelijan oppimisympäristö on muuttunut työssäoppimisen myötä työelämälähtöisemmäksi. Ammatillinen osaaminen on parantunut ja opiskelijoiden tietämys on kasvanut työn todellisesta luonteesta ja työelämän toimintatavoista. Työssäoppiminen on myös helpottanut opiskelijoiden työllistymistä. Raportissa nostetaan esille myös työssäoppimista koskevia kehittämistarpeita. (Työpaikalla tapahtuva oppiminen 2006). 10

11 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN TULOKSIA TYÖPAIKALLA TAPAHTUVASTA OPPIMISESTA 3.1 Tutkimuksen näkökulmia työssäoppimisesta Viime vuosien tutkimukset ovat tuoneet esille monipuolista tietoa ammatillisen koulutuksen työelämäyhteyksistä, työssäoppimisen käytännöistä sekä työpaikalla tapahtuvista oppimisesta koulutuksen järjestämismuodosta riippumatta. Tutkimukset sijoittuvat pääosin kasvatustieteen alueelle, ja työssäoppimisesta on tehty runsaasti opinnäytetöitä. Tähän selvitykseen on kerätty yleistietoja koskien työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja oppimista. Ammatillista peruskoulutusta käsittelevien tutkimusten teoreettisena viitekehyksenä on oppiminen yksilö- ja yhteisötasolla (Majuri 2007; Tynjälä & al ) Oppisopimusmuotoista koulutusta käsittelevien tutkimusten ja selvitysten osuus on vähäisempi kuin ammatillista koulutusta koskevan tutkimuksen määrä. Tutkimus on paljolti kiinnittynyt ESR rahoituksella toteutettujen hankkeiden tarkasteluun ja tulosten arviointiin. Tästä näkökulmasta työpaikalla tapahtuvaa oppimista on selvitetty laajasti mm. Silta hankkeen seurantatutkimuksessa vuosina (Lasonen 2000), työssäoppimisen kokeiluja kehittämishankkeissa vuosina (Eerola & Majuri 2007) sekä erilaisina yliopistollisina tutkimushankkeina (esim. Tynjälä 2005 a, b). Työssäoppimisesta tehtyjen tutkimusten tavoitteita, aineistoja ja menetelmiä on koostettu yhteen Eerolan ja Majurin (2007) selvityksessä. Yhteenvetoa on myös tehty Koulutuksen arviointineuvoston raportissa (2006, ). Työssäoppimisen toimintamalleja on koottu Educa-Instituutin julkaisuihin (Frisk & Teittinen 2007), samoin julkaisut sisältävät malleja ja ratkaisuja työpaikkaohjaajien koulutukseen (Frisk 2007; Rahikainen & Frisk 2007). Yleisesti voidaan sanoa, että työpaikalla tapahtuvaa oppimista on tutkimuksessa tarkasteltu monesta näkökulmasta. Tutkimuksessa keskeisiä teemoja ovat työorganisaatioiden näkökulmasta olleet mm. työpaikat oppimisympäristöinä työpaikalla tapahtuva opiskelijan ohjaus ja tuki työpaikkaohjaajien toiminta ja tukimuodot koulutuksen järjestäjien/oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyöverkostot koulutuksen työelämävastaavuuden toteutuminen Työssäoppimisen laadun katsotaan yleisesti syntyvän työpaikkojen, oppilaitosten, opiskelijoiden ja opettajien yhteistyönä. Yleistä tutkimuksessa on, että työssäoppimista tarkastellaan opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkaohjaajien/yritysten kokemuksina mm. seuraavasti: Millaisia kokemuksia ja toiveita yrityksillä ja oppilaitoksilla on yhteistyöstä? Millaisia kokemuksia työpaikkaohjaajilla ja opettajilla on yhteistyöstä? Millaisia kokemuksia opiskelijoilla on työssäoppimisesta? Miten työssäoppiminen edistää opiskelijan työllistymistä? Millaisia ovat työssäoppimisen alueelliset ja toimialakohtaiset erot? Miten työpaikkaohjaajat arvioivat työorganisaatioita oppimisympäristöinä? Yleisesti tutkimuksessa katsotaan, että työssäoppimisen koulutuksellinen vaikuttavuus oppimiseen on hyvä. Työssäoppimisen jaksot opettavat opiskelijoille oma-aloitteisuutta, käytännön taitoja, oppimiseen yhteistyötaitoja ja itseluottamusta. Laadukkaan työssäoppimisen suunnittelu, toteutus ja arviointi ovat edellytys koko työssäoppimisjärjestelmän toimivuudelle. Yleisesti pidetään myös tärkeänä, että opiskelijoiden ohjaus- ja arviointikäytäntöjen toteuttamiseen tulee olla selkeät pelisäännöt, ohjeet, mallit ja käytännön lomakkeet. (Esim. Tynjälä ym. 2005). 11

12 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen keskeisin vaikuttaja on työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjauksen resurssit ja ohjaajien rooli on tullut vahvasti esille työssäoppimisen tutkimuksissa ja selvityksissä. Tutkimusten mukaan opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Toimialoittain, alueittain ja työpaikoittain vaihtelua esiintyy etenkin siinä, miten koulussa opittu ja työssä tarvittavat taidot vastaavat toisiaan (Majuri & Eerola 2007; Tynjälä & ym ) Oppilaitokset ovat kuitenkin hyvin eri vaiheissa työpaikkaohjaajien koulutuksen nivomisessa koulutuksen arkeen. Osin yhteistyö ei tässä asiassa ole vielä alkanut ollenkaan (Majuri & Eerola 2007.) Tutkimus on myös tuonut esille työssäoppimisen toiminnallisten prosessien piirteitä ja toiminnan arvioinnin tarpeita. Tutkimuksessa on kuvattu kumppanuusyhteistyötä, työssäoppimisen yhteiskunnallisia tuloksia ja vaikuttavuutta. Kansainvälisessä tutkimusprojektissa (Stenström 2006) työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadunvarmistuksen hyvinä piirteinä Suomen osalta todettiin: oppilaitosten ja opettajien toimivat työelämäyhteydet hyvät laadunvarmistuksen työvälineet toimiva työpaikkaohjaajakoulutuksen järjestelmä yleiset arviointikäytännöt: yhteisarviointi, itsearviointi, arvioinnin kohteiden ja kriteerien määrittäminen, arvioitsijoiden pätevyyden varmistaminen arvioinnin dokumentointi Sosiaali- ja terveysalan ammatillista koulutusta koskevassa tutkimuksessa (Hulkari 2006) selvitettiin, mitä työssäoppimisen laatu merkitsee opiskelijoille, opettajille ja työpaikkaohjaajille. Tutkimusaineisto on kerätty vuosien aikana kolmen Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen yhteydessä. Tutkimuksessa tuli esille mm. seuraavia näkökulmia: Laadun käsitteellä halutaan koulutuksessa korostaa yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa laatutyön painopiste on itsearvioinnissa ja työssäoppimisen laadun verkostomaisessa kehittämisessä. Opiskelijoiden käsitys laadusta on sidoksissa ammattitaidon oppimisen prosessiin ja oppimisen mahdollisuuteen työpaikalla. Opettajien laatukäsitys painottaa rakenteita ja edellytysten luomista oppimiselle. Työpaikkaohjaajien laatukäsityksissä korostui koulutuksen lopputulos ja opiskelijan osoittama ammattitaito. Työssäoppimisen laatua voidaan varmistaa monella tavalla ja useiden toimijoiden yhteistyönä. Ydinprosessina pidetään tutkimuksissa yleisesti oppimista. Opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa työssäoppimisen laadun haasteet ovat samankaltaisia kuin oppisopimuskoulutuksena toteutettavassa koulutuksessa. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan työsuhde ja työpaikan oppimisympäristö tosin saattavat asettaa toisia haasteita oppimiselle kuin mitä oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen. Tutkijoiden yleisenä huomiona on, että työssäoppimisen laadun kehittämisessä on tiedostettava eri toimijoiden erilaiset laatukäsitykset. Laatu on aina sidoksissa toimintaympäristöön ja kuhunkin työyhteisöön. Tämän vuoksi laadun kehittämisessä on huomioitava eri osapuolten toiveet ja tarpeet. (Hulkari 2006; Majuri & Eerola 2007). 3.2 Arviointia työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen arviointiraportti (2006) toteaa, että Suomessa koko työssäoppimisen järjestelmää pidetään onnistuneena, vaikka järjestelmässä esiintyy monia kehittämistarpeita. Silti koulutuksen järjestäjien väliset erot työssäoppimisen järjestämisessä ovat suuret. Vain hieman yli puolet arvioinnissa mukana olleista järjestäjistä ylitti arviointiryhmän käyttämän ns. laatutason. Yli puolella järjestäjistä ei ollut näyttöä viranomaisten edellyttämästä työssäoppimisen järjestämissuunnitelmasta. Vain osa järjestäjistä on arvioinnin mukaan asettanut selkeitä tavoitteita työssäoppimista koskevien toimintatapojen yhdensuuntaistamiselle. 12

13 Työssäoppimisjärjestelmän vahvuuksiksi arviointiraportissa (2006) mainitaan Oppilaitosten alueellinen ja/tai seudullinen yhteistyö. Hyvät taloudelliset puitteet järjestelmän kehittämiselle. Palautetiedon kerääminen työpaikkaohjaajilta ja opiskelijoilta. Työssäoppimisen vaikuttavuus on hyvää. Opiskelijoiden motivaatio on kasvanut, oppimistulokset ovat parantuneet, ja opiskelijoiden kiinnostus yrittämiseen on kasvanut. Työssäoppiminen toimii hyvänä rekrytointikanavana yrityksille. Keskeisistä kehittämisalueista on noussut esille työssäoppimisen strategisen suunnittelun vähäisyys koskien erityisesti työssäoppimisen resurssisuunnittelua. Kehittämisen tarpeita arviointiraportti (2006) nostaa esille mm. seuraavissa asioissa: Alueellisten ja paikallisten koulutustarpeiden ennakoinnissa. Alueellisen yhteistyön toteutuksessa ja suunnittelussa. Opettajien työn vahvistamisessa työssäoppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa, opettajien työelämätuntemuksen vahvistamisessa. Pysyvien toimintamallien kehittämisessä, kun projektirahoitus päättyy. Työpaikkaohjaajakoulutuksen mallien kehittämisessä. Oppilaitosten työelämäyhteistyön vahvistamisessa. Työssäoppimisen tietojärjestelmien kehittämisessä. Hyvien toimintatapojen levittämisessä ja toisilta oppimisessa. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteensovittamisessa. Työssäoppimisjärjestelmän jatkuvassa arvioinnissa. Arviointiraportti (2006) suosittaa raportissaan mm. työssäoppimisen tasalaatuisuuden parantamista opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa. Työssäoppimisen laadunhallintaa tulisi arviointiraportin (2006, 179) mukaan kehittää siten, että koulutuksen järjestäjän vastuuta, tavoitteita ja toimintaperiaatteita selkiytettäisiin. Tärkeää olisi luoda toimivat yhteistyökäytännöt eri yksikköjen ja alojen välille alueellisesti ja koulutusalakohtaisesti. Oppisopimuskoulutuksessa arviointiraportti (2006) nostaa esille koulutusmuodon systemaattisen kehittämistarpeen mm. seuraavissa asioissa: Työpaikkakouluttajakoulutuksen järjestämisessä. Opiskelija- ja tehtäväkohtaisten tavoitteita tulisi koulutuksen aikana selkiyttää. Työpaikkojen ohjausta ja valmennusta tulisi jatkaa. Sopimuskäytäntöjen kehittämisessä. Oppisopimusviranomaisen ja työpaikkaohjaajan roolin, yhteistyön ja vastuiden selkiyttämisessä. Oppisopimuskoulutuksen tiedonhallinnan kehittämisessä; mm. ennakoinnissa, arvioinnissa ja seurannassa sekä koulutuksen vaikuttavuudessa. 3.3 Työssäoppimisen laatu teemana kehittämishankkeissa Työssäoppimisen kehittämishankkeissa on viime vuosina otettu esille erilaisia laadun kehittämisen näkökulmia. Huomiota on kiinnitetty työpaikkaohjaajien, opiskelijoiden ja opettajien tarpeisiin kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytäntöjä ja työvälineitä oppimisen vahvistamiseen. Kehittämishankkeita on viime vuosina ollut erilaisia ja niitä on toteutettu koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten, opetushallinnon ja korkeakoulujen toimesta. 13

14 Tämän selvityksen pohjalta näyttäisi siltä, että suurin osa kehittämishankkeista koskee nuorten opetussuunnitelmaperusteista ammatillista koulutusta ja aikuisten ammatillista lisäkoulutusta. Näyttäisi siltä, että oppisopimuskoulutuksen erityiskysymyksiin kohdistuvien hankkeiden osuus olisi muita ammatillisen koulutuksen hankkeita selvästi vähäisempi. Tarkemman ja täsmällisemmän tiedon saaminen nykyisestä tilanteesta edellyttäisi kuitenkin tätä selvitystä huomattavasti laajempaa tarkastelua. Kokeilu- ja kehittämishankkeet Opetushallitus käynnisti ensimmäiset työssäoppimisen kokeilu- ja kehittämishankkeet vuonna Samaan aikaan käynnistettiin myös maakunnallisia kehittämishankkeita kansallisin toimin 15 paikkakunnalla. Hieman myöhemmin aloitettiin Silta ammatillisesta koulutuksesta työelämään -kokeilut kymmenillä paikkakunnilla EU:n rakennerahastojen tuella. Näissä pilottikokeiluissa kartoitettiin työssäoppimisen edellytyksiä ja työssäoppimiseen tarvittavia resursseja oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Hankkeissa tuotettiin myös materiaalia työssäoppimisen tueksi. Osa piloteista toteutettiin laajoina alueellisina kehittämishankkeina, joissa tavoitteena oli löytää ja kehittää kaikille aloille soveltuvia välineitä ja toimintatapoja sekä valmistaa maaperää työssäoppimisen kulttuurille. Opetusministeriön työssäoppimisen tukiohjelmat (vuosina ) ovat sisältäneet toimenpiteitä, hankkeita, tukea ja ohjausta koulutuksen järjestäjille ja työelämän edustajille. Toimenpiteisiin on kuulunut mm. seuraavia teemoja: opetustoimen henkilöstökoulutusta opettajien työelämäjaksoja työpaikkaohjaajien koulutusta työssäoppimisen kokeilu- ja kehittämispilotteja tutkimusta ja tiedotusta Työvälineitä työssäoppimisen laadunvarmistukseen Koulutuksen järjestäjien ja muiden toimijoiden toteuttamissa työssäoppimisen kehittämishankkeissa on tuotettu hyvin työvälineitä työssäoppimisen laadunvarmistukseen. Työvälineet ja hyvät käytännöt on kuvattu ja julkaistu (Frisk, T. 2005; Frisk & Antila 2004; Antila, P & Frisk, T. & Hätönen, H. 2004). Hankkeissa on ollut mukana myös oppisopimuskoulutuksen kehittämistä. Opetushallituksen ESR työssäoppimisprojekteissa on vuosina tehty työssäoppimisen materiaaleja ja koulutusmalleja sekä koottu yhteen työssäoppimisen toimintamalleja (Frisk 2007; Frisk & Teittinen 2007, Rahikainen & Frisk 2007). Opetushallitus on vuodesta 2000 lähtien kehittänyt opetusministeriön toimeksiannosta työvälineitä oppisopimuskoulutuksen laatuun. Asiakastyytyväisyyden mittaamiseen tarvittavien kyselyjen kehittämisessä on otettu huomioon valtakunnalliset ammatilliselle koulutukselle ja oppisopimuskoulutukselle asetetut tavoitteet. Asiakaskyselyjen tarkoituksena on tukea koulutuksen järjestäjiä niiden parantaessa oman toimintansa asiakas- ja prosessilähtöisyyttä (Korpi 2004). Koulutuksen järjestäjien toiminnan ulkoiseen arviointiin ja itsearviointiin Opetushallitus on järjestänyt koulutusta ja konsultointia. Taloudellisen tiedotustoimiston VETOLAVA 3 -projektissa (vuodet ) toteutettiin laatuohjelma, jonka tavoitteena oli tukea työssäoppimisen kehittämistyöstä vastaavien henkilöiden työtä ja verkostoitumista, työssäoppimisen prosessien kuvaamista ja kehittämistä oppilaitoksissa sekä alueellista verkostoitumista työssäoppimisen kehittämistyössä. Laatuohjelmaan osallistuneille tehtiin toukokuussa 2006 kysely, jolla selvitettiin projektin toimenpiteiden vaikuttavuutta. Vastaajat arvioivat laatukoulutuksen hyötyjä työssäoppimisessa mm. seuraavasti: 14

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Anu Räisänen (toim.) Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Tiivistelmä Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 21 Työpaikalla

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä Tarja Frisk Työssäoppimisen käytäntöjä Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty lukuunottamatta Suomen valtion

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2011 Aikuisopiskelijan ohjaus Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksen lähtökohtana Hyvät koulutustulokset ja hyvä maine tulevat käytännön

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Aila Korpi ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten Arviointi 2/2004 OPETUSHALLITUS Asiakastyytyväisyyskyselyjen sisällölliseen kehittämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. toim. Janne Sariola, Annika Evälä

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. toim. Janne Sariola, Annika Evälä Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I toim. Janne Sariola, Annika Evälä Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa Verkko-opetuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Raportteja 19 2013 Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Selvitys työssäoppimisesta TäsmäKoulutus-palvelutuotteessa Milka Kuismanen Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot