Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa. Pilottihankkeen raportti. Raportin biologian laitokselle laatinut.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa. Pilottihankkeen raportti. Raportin biologian laitokselle laatinut."

Transkriptio

1 Tutkimuksen laadunvarmistus Oulun yliopiston biologian laitoksella: suuntaviivoja laadunvarmistusjärjestelmän luomiseksi ja tutkimuksen tason seurantaan Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa Pilottihankkeen raportti Raportin biologian laitokselle laatinut Pasi Reunanen Helmi-Huhtikuu 2005

2 Sisällysluettelo Prologi... 3 Tiivistelmä... 4 Miksi yliopistossa tehdään laadunvarmistustyötä... 5 Tutkimuksen laatu yliopistossa ja tutkimuksen tieteellinen taso... 6 Tutkimuksen laadun määritelmät korkeakouluissa ja tavoitteet... 7 Tieteellisen tason tavoitteet... 8 Tutkimuksen laadunvarmistusjärjestelmän piirteitä... 9 Esitys tutkimuksen laadunvarmistusjärjestelmäksi ja tutkimuksen tason arvioimiseksi biologian laitoksella Tutkimuksen laadun varmistus ja kehittäminen Strategia ja laitoksen toimintamalli Johtaminen ja vastuunjako Laitoksen tutkimusstrategia Tutkimuksen laadunvarmistusjärjestelmän keinot ja menetelmät Oppilasmateriaali ja opetuksen merkitys tutkimukselle Jatko-opintojen ohjauksen periaatteet Tulevaisuuden työllistymisnäkökohdat Tutkimushenkilökunnan rekrytointi Tutkimuksen edistämistyöryhmä (TETR) Kansainvälinen vuorovaikutus Tieteenalojen välinen yhteistoiminta biologian laitoksella ja Oulun yliopistossa Laitoksen julkaisupolitiikka Ulkopuolinen tutkimusrahoitus Hyvät työskentelyolot ja tarkoituksenmukainen laitekanta Henkilökunnan tiedot ja taidot Työhyvinvointi Tieteellisen tason arviointi Yleisimmät käytetyt bibliografiset mittarit LIITE

3 Prologi Tämä raportti on osa pilottihanketta, jonka tavoitteena on luoda suuntaviivoja laadunvarmistusjärjestelmämallin kehittämiseksi Oulun yliopistossa ja pohdiskella miten mallia voidaan käytännössä toteuttaa yliopiston kaikilla laitoksilla. Pilottihankkeessa kartoitetaan kokemuksia tieteellisestä toiminnasta kolmessa tutkimuskäytännöiltään toisistaan poikkeavassa yksikössä (biologian laitos, prosessi- ja ympäristötekniikan osasto ja SILO) ja tunnustellaan tutkimuksen laadunvarmistukseen liittyvien asiakokonaisuuksien joukkoa. Tämän osahankkeen tavoitteena on kehittää tutkimuksen laadunvarmistusjärjestelmää sovellettavaksi Oulun yliopiston biologian laitoksella. Tehtävän keskeinen piirre on tarkastella niitä tutkimuksen laadunvarmistukseen liittyviä tekijöitä, jotka ovat omaleimaisia biologian laitokselle. Johtuen siitä, että selkeää ja valmista toimintamallia ei ollut käytettävänä tehtäväksiantohetkellä, raportti sisältää runsaasti elementtejä, joiden avulla olen pyrkinyt selventämään ja täsmentämään tehtävää ja luomaan itselleni kuvaa siitä, mitä laadunvarmistusjärjestelmällä tutkimuksen yhteydessä tarkoitetaan ja mihin sillä viime kädessä pyritään. Se on myös sekalainen kokoelma käsitteitä ja ideoita, joita olen vapaasti poiminut lukuista eri lähteistä. Koska käsitykset tutkimuksen laadunvarmistusjärjestelmän olemuksesta olivat sangen epämääräisiä työn alkuvaiheessa, olen tehnyt joitakin erotteluja ja rajanvetoja, joiden avulla olen tehtäväksiantoa soveltanut. Tämä kaikki on tapahtunut kuitenkin siten, että erilaisten tulkintojen mukaiset tavoitteet on voitu huomioida raportissa. Suosittelen raportin lukemista alusta loppuun, sillä tehtävään liittyy monia sellaisia käsitteitä, joiden määrittely tai merkityksen määräytyminen asiayhteydessä ei todennäköisesti avaudu intuitiivisesti. Epäselvyys käsitteistä aiheuttaa vain väärinymmärryksiä ja johtaa helposti hedelmättömään keskusteluun tutkimuksen laadunvarmistuksesta ja sen tarpeellisuudesta. Osa ehdotetuista toimenpiteistä voi edellyttää jossain määrin ylimääräisten taloudellisten ja työaikaresurssien allokointia, mutta koska tehtävään ei liittynyt laadunvarmistusjärjestelmää koskevan kustannusarvion tekemistä tai kustannuksien huomioimista ylimalkaan, jää tämä asia kokonaan myöhemmän tarkastelun ja huolen aiheeksi. On mielestäni myös hyvin tärkeää oivaltaa, että käsillä olevalla raportilla on selkeitä liittymäkohtia biologian laitoksen strategiatyön ja laitoksen vuotuisen toimintakertomuksen kanssa. Näitä kolmea tehtävää tulisi edistää rinnan ei erillisinä kokonaisuuksina ja pyrkimyksenä pitäisi olla yhden toimivan ja tarkoituksenmukaisen järjestelmän luominen. Kaiken kaikkiaan edellä mainitut hankkeet ja yliopistomaailman uudistukset yleisemminkin edellyttävät laitokselta uudenlaisten toimintatapojen omaksumista ja eheytymistä. Vain yhtenäinen biologian laitos ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö voivat yhdessä vastata ulkopuolisiin haasteisiin. Oulussa Pasi Reunanen Pasi Reunanen 3

4 Tiivistelmä Laadunvarmistusjärjestelmät ovat yleinen käytäntö kaikessa tuotantotaloudellisessa toiminnassa. Korkeakoulujen laadunvarmistusvelvoite perustuu viime kädessä Euroopan Unionin julistuksenomaisiin yleiseurooppalaista korkeakoulutusta koskeviin tavoitteisiin. Näiden periaatteiden toteuttamiseen on sitouduttu kansallisessa päätöksenteossa ja laatujärjestelmät on saatettava osaksi yliopistojen toimintaa verraten tiukalla aikataululla. Oulun yliopisto on alkanut toteuttaa tätä tehtävää tarmokkaasti. Laatujärjestelmiä rakennettaessa niitä ei ole kuitenkaan suotavaa kehittää vain itsearvioinnin tarpeisiin vaan myös sellaisiksi, että vertailu laitosten tai yliopistojen välillä käy mahdolliseksi. On myös varauduttava siihen, että ulkopuolisia arviointeja ja vertailuja tullaan väistämättä tekemään ja niissä tullaan käyttämään määrällisiä mittareita tutkimuksen tuloksia ja tasoa arvioitaessa, minkä vuoksi tämäkin seikka olisi hyvä huomioida jo laatujärjestelmien suuntaviivoja vedettäessä. Tässä raportissa on tehty selvä erottelu itse laadunvarmistusjärjestelmän ja tieteellisen tason arvioinnin välillä. Laadunvarmistusjärjestelmän toimintasäde kattaa keskeisesti kaikki hyvää tutkimustyötä edistävät toimet laitoksella, mutta ulottuu toki yliopiston muillekin hallinnon tasoille. Laatujärjestelmä on lyhyesti sanottuna systemaattinen tiedonkeruujärjestelmä, jota hyödynnetään organisaation kehittämistyössä. Tieteellisen tason arviointi tapahtuu tavallisesti yliopiston ulkopuolella ja arviointi suoritetaan riippumattomasti. Raportissa esitellään näkemys tutkimuksen laadunvarmistusjärjestelmästä sovitettavaksi biologian laitokselle ja siihen liittyvistä toiminnallisista asiakokonaisuuksista. Raporttiin sisältyy myös lyhyt katsaus tieteellisen tason arvioinnissa käytettävistä mittareista, joita yleisesti käytetään riippumattomissa ulkopuolisissa arvioinneissa. Näiden ohella esittelen ajatuksia, miten tutkimuksen suorituskykyä mittaavan aineiston kokoaminen voidaan järjestää biologian laitoksella. Raportissa ei esitetä mitään sellaista, mikä mullistaisi vallitsevat käsitykset tieteellisen tutkimuksen turvaamisesta instituutiotasolla tai tieteellisen tason arviointimenettelyjä ylipäätään. Olen pyrkinyt käymään läpi tieteellisen tutkimuksen kenttää systemaattisesti ja arvioimaan sitä monesta näkökulmasta. Raportti ei myöskään pyri mullistamaan laitoksen arkipäivää esittämällä huikeita visioita uusista työryhmistä, joissa laitoksen henkilökunta voi tavata toisiaan entistä useammin. Päinvastoin esittämäni asiat ovat tuiki tuttuja kaikille laitoksen työyhteisössä toimiville. Olen halunnut osoittaa ja tähdentää tiettyjä toimia, joihin tulisi kiinnittää järjestelmällistä huomiota ja joiden varaan lopullinen toimintamalli voidaan harkita rakennettavaksi. Kysymyksessä on siis eräänlainen ryhtiliike. Raportin tärkein anti liittyy muiden ohella kysymyksiin, miten tutkijankoulutusta tuetaan tarkoituksenmukaisimmin ja miten laitoksen aikaansaannokset kerätään sellaiseen muotoon, josta aineisto on nopeasti ja kattavasti löydettävissä itsearvioinnin tarpeisiin tai ulkopuolisen arvioijan käyttöön. 4

5 Miksi yliopistoissa tehdään laadunvarmistustyötä Yliopistolain 5 :ssä todetaan: Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta. Yliopistojen on myös osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Yliopiston tulee julkistaa järjestämänsä arvioinnin tulokset. Vaikka lainkirjaimesta ei olekaan suoraan johdettavissa velvoitetta laadunvarmistusjärjestelmän luomisesta yliopistoissa, on siitä luettavissa keskeisiä laadunvarmistukseen liittyviä osatekijöitä: yliopistojen on arvioitava omaa toimintaansa kattavasti ja alistuttava myös tarvittaessa ulkopuoliseen riippumattomaan arviointiin ja kaiken tämän on oltava läpinäkyvää ja avointa. Suomessa valtiovallan ja yliopistojen työn- ja vastuunjako on tehty siten, että opetusministeriö vastaa kansallisen korkeakoulupolitiikan valmistelusta ja sen toimeenpanon edellytyksistä 1. Valtakunnan tasolla Valtion tiede- ja teknologianeuvoston tehtävänä on toimia tiedepoliittisissa kysymyksissä valtioneuvoston ja ministeriöiden apuna. Valtio vastaa korkeakoulujen perusrahoituksesta. Päävastuu opetuksen järjestämisestä ja sen kehittämistoiminnasta, tieteellisestä tutkimuksesta ja muusta toiminnasta sekä sen laadusta on korkeakouluilla itsellään. Kansallinen korkeakoulupolitiikka kytkeytyy myös läheisesti Euroopan Unionin yhteisiin koulutuspoliittisiin tavoitteisiin. Bolognan julistuksessa 1999 korkea-asteen koulutuksen tavoitteeksi hyväksyttiin yhteisen Euroopan korkeakoulutusalueen toteuttaminen vuoteen 2010 mennessä. Berliinin opetusministerikokouksen kommunikeassa vuodelta 2003 Bolognan julistuksen tavoitteita täsmennettiin ottamalla päämääriksi yleiset ja yhteiset arviointikriteerit ja metodit koulutuksessa. Välitavoitteeksi vuoteen 2005 mennessä asetettiin: kaksiportainen tutkintojärjestelmä, laadunvarmistusjärjestelmien käyttöönotto ja tutkintojen tunnustamisen tehostaminen. Kommunikeassa todetaan edelleen, että laadunvarmistusjärjestelmillä tulisi olla yhteiset kriteerit ja menetelmät. Kuitenkin aivan erikseen korostetaan, että korkeakoulut kantavat itse vastuun laadunvarmistuksesta autonomiaperiaatteen mukaisesti. Laadunvarmistukselle asetettiin sisällöllisiä edellytyksiä seuraavasti: 1) eri asianosaisten elinten ja laitosten välinen vastuunjako; 2) koulutusohjelmien ja korkeakoulujen avoin arviointi; 3) perusteltu laadunvarmistusjärjestelmä; 4) osallistuminen kansainväliseen toimintaan, yhteistyöhön ja verkostoihin. Korkeakoulujen laadunvarmistusta tutkinut opetusministeriön työryhmä 2 korkeakoulujen tulisi kehittää laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne esittää, että 1) kattavat korkeakoulun koko toiminnan; 2) tulevat osaksi korkeakoulun normaalia toimintaa; 3) ovat jatkuvia ja hyvin dokumentoituja. Työryhmä esittää tarkoituksenmukaisimmaksi menetelmäksi auditointia yleisesti laadunvarmistuksessa käytettyjen standardimenetelmien (esim. EFQM), akkreditointien ja 1 Ks. Kivinen ja Lumme (1994) Tieteen kehto vai leipäpuu näköaloja korkeakoulupolitiikkaan. Teoksessa kokeneet yliopistokonkarit esittävät käsityksiään korkeakoulupolitiikan kehittämistarpeista. Yleisemminkin korkeakoulupoliittisten tuulien seuraaminen myös laitoksella olisi suotavaa, jotta suurimpiin mullistuksiin voidaan varautua jo silloin kun ne ovat vasta esittelyvaiheessa. 2 Ks. Korkeakoulutuksen laadunvarmistus. OPM:n työryhmämuistio 2004:6 5

6 sertifikaattien asemasta. Työryhmä esittää edelleen ja edellyttää yliopistoilta aktiivisia toimia kattavan laatujärjestelmän laatimiseksi ja kokonaisvaltaisen laadunvarmistusjärjestelmän luomiseksi. Korkeakoulujen laadunvarmistuksen (sisältää siis myös tutkimuksen) yleiset tavoitteet ovat: 1) laadun hallinta ja kehittäminen; 2) toiminnan näkyväksi tekeminen ja luotettavaksi osoittaminen. Oulun ylipistossa tehtävän laatutyön katsotaan tukevan innovatiivista ja luovaa työskentelyä yliopistoyhteisössä. Keskeisiä laatutyön tunnusmerkkejä ovat: 1) se kattaa korkeakoulun koko toiminnan: tutkimuksen, opetuksen ja palvelut; 2) se on osa yliopiston arkipäivää; 3) se kuuluu toiminnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmään; 4) se on jatkuvaa; 5) se on dokumentoitu; 6) se mahdollistaa kaikkien korkeakouluyhteisön jäsenten osallistumisen. Oulun yliopiston oman linjauksen mukaan keskeisiä periaatteita laatujärjestelmiä kehitettäessä ovat toistaiseksi järjestelmien kehittäminen ensisijaisesti ruohonjuuritasolta lähtien ja painopisteen pitäminen sisällössä. Tämä siis tarkoittaa sitä, että laadunvarmistusjärjestelmiä kehitetään lähtökohtaisesti laitosten omista toimintaympäristöistä ja perinteistä käsin. Toiseksi laadunvarmistusjärjestelmässä määrällinen mittaaminen ei ole ensisijaista, vaan laatujärjestelmän laadullinen kehittäminen. Tutkimuksen laatu yliopistossa ja tutkimuksen tieteellinen taso Tässä vaiheessa on viimeistään tehtävä erottelu laatujärjestelmän ja tieteellisen tason välillä selväksi (kuva 1). Laatujärjestelmässä kiinnitetään huomiota niihin organisaation tukitoimiin, joilla varmistetaan tutkimuksen ja sen tieteellisen laadun jatkuvuus sekä edelleen kehittyminen. Sen sijaan tutkimuksen tieteellistä tasoa (laatua) arvioidaan tiedeyhteisössä sen vakiintuneiden käytänteiden mukaisesti mm. riippumattomat vertaisarvioinnit. Tästä vastaa tiedeyhteisö itse tutkijoiden laatimien yksittäisten tutkimusraporttien kohdalla ja tavallisesti Suomen Akatemia kansallisesti arvioitaessa yksittäisten tutkijoiden, projektien, yliopistojen tai kansallista tieteellistä tasoa laajemminkin. Lisäksi pitää muistaa, että Suomessa Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) arvioi riippumattomasti opetuksen laatu- ja huippuyksiköt ja Suomen Akatemia (SA) tutkimuksen huippuyksiköksi hakevien tahojen tutkimuksen tason. Tohtorinkoulutus muodostaa kiinteän sillan yliopiston ja tiedeyhteisön välille. Tämä silta yhdistää yliopistoissa annettavan tieteellisen ja menetelmällisen opetuksen ja tiedeyhteisön piirissä tapahtuvan tieteellisten tulosten arvioinnin. 6

7 Yliopiston näkyvyys ja tunnettuus tiedeyhteisössä І ІІ Yliopistossa tehtävä tutkimus Yliopistot Tiedeyhteisö Tohtorinkoulutus KKA Kuva 1. Kaavamainen esitys yliopiston ja tiedeyhteisön välisestä vuorovaikutussuhteesta tutkimuksen kentässä. Laadunvarmistusjärjestelmä (I) on institutionaalinen menetelmä- ja keinovalikoima, jolla tieteellisen tutkimuksen edellytyksiä laitoksella seurataan, ohjataan ja kehitetään. Tieteellisen tutkimuksen tasoa (II) arvioidaan joukolla laadullisia ja määrällisiä mittareita ja tästä vastaa tiedeyhteisö riippumattomasti. Tohtorinkoulutus kytkee nämä kaksi tahoa kiinteästi toisiinsa. Tutkimuksen laadun määritelmät korkeakouluissa ja tavoitteet Nykysuomen sanakirjassa laatu määrittellään sellaisiksi (olennaisiksi t. tilapäisiksi) ominaisuuksiksi, jotka tekevät jnk siksi mitä se on; t. jotka olennaisesti kuuluvat jhk, t. se mikä antaa jllkn sen olennaisen leiman; t. on ominaista jollekin (yl. jossakin tietyssä suhteessa). Laatu on myös 1) ominaisuus, piirre; 2) korkealuokkaisuus, erinomaisuus. Laaduntarkkailulla ymmärretään elinkeinoelämässä massatuotantotuotteista tehtävää otostutkimusta tuotteen laadun määrittämiseksi, jotta voidaan selvittää mitä tulisi tehdä halutun laatutason saavuttamiseksi (Encyclopedia Americana). Tieteellistä tutkimusta tai tutkimuksen laadunvarmistusta yliopistoissa ei tietenkään tule rinnastaa massatuotantoon tai teollisten tuotteiden otostutkimuksiin, sillä kysymyksessä on huomattavasti moniulotteisempi, tasoisempi ja vuorovaikutussuhteiltaan laajempi kokonaisuus. Tutkimuksen laatua ei tule myöskään sekoittaa seuraaviin asioihin: kallis vs. halpa tutkimus, aloitteleva vs. kokenut tutkija, teoreettinen vs. empiirinen tutkimus, kvalitatiivinen vs. kvantitatiivinen tutkimus, pitkäkestoinen vs. lyhytkestoinen tutkimus, perustutkimus vs. soveltava tutkimus jne. Jokin tutkimus voi toki olla vanhanaikaista (ei käytä moderneja metodeja, laitteita tms.) mutta tämä ei välttämättä tee tutkimuksesta laadutonta. SA 7

8 Korkeakoulun laatujärjestelmissä laadunvarmistus määrittyy kokonaisuuden tasolla erinomaisuutena 3 ja huippusuorituksena. Tutkimuksen laatu on tässä yhteydessä määritelty innovatiivisuudeksi ja vaikuttavuudeksi 4. Innovaatio tarkoittaa 1) uudistusta, uutuutta; 2) uutta keksintöä, uutta menetelmää tai olemassa olevan toiminnan parannusta. Innovatiivinen taas on uudistuva, parantuva tai uudistuksiin pyrkivä. Näissäkin määritelmissä on huomattava, että korkeakouluissa tutkimuksen laadun käsite liitetään keskeisesti siihen prosessiin, joka tuottaa hyviä tutkimustuloksia, ei niinkään varsinaisiin tutkimustuloksiin. Tieteellisen tason tavoitteet Oulun yliopiston laatimissa tutkimuspoliittisissa linjauksissa todetaan, ettei tutkimuksen tasolle tulisi asettaa yksiselitteisiä kriteerejä, joita voidaan soveltaa yhdenmukaisesti kaikilla tieteenaloilla. Näin ollen, koska mitään yleisiä tutkimuksen tason mittareita ei ole alun alkaenkaan pyritty luomaan, on katsottu, että laadukasta tutkimusta voidaan luonnehtia monin eri tavoin. Tutkimuksen tason tuntomerkkeinä mainitaan seuraavat seikat: 1) kansainvälisesti korkeatasoinen tiede tutkii tieteellisen kysymyksenasettelun kannalta relevantteja kohteita ja johtaa uusiin kysymyksenasetteluihin; 2) tutkimukset julkaistaan kansainvälisesti arvostetuilla vartaisarviojärjestelmää toteuttavilla foorumeilla; 3) tutkimuksiin viitataan runsaasti; 4) korkeatasoisen tutkimuksen tekijät ovat yleensä alansa tutkijoiden arvostamia; 5) tutkimus on yhä useammin monitieteistä yhteistyötä ja johtaa etenkin teknistieteellisillä aloilla innovaatioihin ja teollisiin sovellutuksiin; 6) tehokas resurssien käyttö on osoitus prosessien laadusta myös tutkimustoiminnassa. Yllä esitettyä luetteloa voidaan tulkita vain laadullisesti, sillä mitään tarkempaa määrällistä määrittelyä edellä mainituille tunnusmerkeille ei anneta. Esimerkiksi, mitä tarkoitetaan, että tutkimuksiin viitataan runsaasti. Edellinen luettelo muistuttaa huomattavasti Suomen Akatemian käyttämää kriteeristöä sen arvioidessa tutkimusryhmien edellytyksiä päästä kansalliseksi tutkimuksen huippuyksiköksi. Huomattavaa on, että myös Suomen Akatemia tekee erottelun tutkimuksen laadun, määrän ja kohdentumisen kesken. Ulkopuolinen rahoitus esim. Suomen Akatemian kautta määräytyy yhä useammin laadullisen arvion ja tieteellisen tason perusteella. Yliopistojen oma rahoitus taas on sidottu tulosohjausjärjestelmään. 5 Yliopistojen toimintaa voidaan arvioida laadullisesti erilaisten asiantuntijakäytäntöjen avulla ja määrällisesti tiedeindikaattorien avulla. Tiedeindikaattoreina tässä tapauksessa käytetään useimmin julkaisuja ja viiteanalyysiä. 3 Laatujärjestelmien yhteydessä erinomaisuus määritellään organisaation johtamiseen ja tuloksellisuuteen liittyvänä käytäntönä, jonka ominaispiirteitä ovat muiden ohessa: tuloshakuisuus, johtajuus, toiminnan päämäärätietoisuus, henkilöstön osallistuminen, jatkuva parantaminen ja innovatiivisuus sekä yhteiskunnallinen vastuu. 4 Kansainvälisesti tutkimuksen laadusta puhuttaessa viitataan usein originaalisuuteen, jota voidaan luonnehtia seuraavasti: Originality is an intellectual advance or significant contribution to knowledge; intellectual (methodological) rigour and coherence and analytical insight; imaginative scope, importance of issues addressed; extant of implications for other researchers; accuracy and depth of scholarship; evidence of familiarity with other work in the field. 5 Huomattakoon, että tuloksellisuusrahaa yliopistoille myönnettäessä huomioidaan: huippuyksiköt, Akatemian rahoitus ensin sitten muut, koulutuksen laatuyksiköt, opistojen kulku, työllistyminen ja kansainvälisyys. 8

9 Tutkimuksen laadunvarmistusjärjestelmän piirteitä Suomen Akatemian julkaisussa 10/03 arvioitiin tieteellistä tutkimusta, sen laatua ja vaikuttavuutta Suomessa vuosituhannen alkuvuosina 6. Tämän selvitystyön johtopäätöksissä listataan seuraavat tutkimuksen tekoon, sen infrastruktuuriin, edellytyksiin ja resursseihin keskeisesti vaikuttavat tekijät: 1) riittävä julkinen rahoitus; 2) tutkijankoulutus; 3) tutkijan urakehityksen mahdollistaminen; 4) asiantunteva ja pätevä tutkimushenkilöstö; 5) tohtorit yliopiston ulkopuolisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä; 6) yliopiston tehtävien tasapainottaminen; 7) vaikuttaminen kansainvälisillä tutkimusareenoilla/organisaatioissa; 8) koordinoidut tutkimusohjelmat; 9) tutkimuksen arviointi ja kehittäminen; 10) tutkimuksen laatu ja näkyvyys kansainvälisesti; 11) perustutkimuksen sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Edellä olevassa luettelossa mainitaan, jos ei tyhjentävästi niin ainakin kattavasti, se tutkimuksen viitekehys, jonka varassa menestyksellinen ja luova tieteenteko voi hyvin. Kuten luettelo kohta kohdalta osoittaa, viittaavat useimmat kohdat sellaisiin tutkimuksentekoon saumattomasti liittyviin tekijöihin, jotka voidaan laskea tutkimuksen laadunvarmistuksen piiriin kuuluviksi. Tutkimuksen tuotoksiin: julkaisuihin, innovaatioihin ja patentteihin ei ainakaan suoraan viitata ollenkaan; niitä on lupa odottaa jos tutkimukselle annetaan sen vaatimat toimintaedellytykset. Toimivan laadunvarmistusjärjestelmän voidaan katsoa mahdollistavan ja edistävän seuraavia tutkimuksentekoon olennaisesti liittyviä seikkoja: 1) rahoitus ja uudet hankkeet sekä virat; 2) asiantuntijatehtävät (ulkopuolinen tunnustus); 3) tutkimuksen vaikuttavuus käytännössä (näkyvyys); 4) yhteistyöverkostot ja kiinteät ulkomaiset yhteydet; 5) monipuolinen opetus ja oma opiskelijakanta jatko-opiskelijapoolina; 6) laaja-alainen tutkimuskenttä ja varautuminen painoalojen muutoksiin. Opetusministeriön lista laadunvarmistusjärjestelmiin keskeisesti liittyvistä tekijöistä, joiden huomioiminen on olennaista tutkimukselle, on taas seuraavanlainen: 1) jatkokoulutettavien valinta; 2) aktiivisten jatko-opiskelijoiden määrä; 3) väitöskirjojen ohjauksen suunnittelu; 4) väitöskirjojen tarkastus- ja hyväksymismenettely; 5) tutkijoiden liikkuvuus. Laitoksille kehitettävän laadunvarmistusjärjestelmän luomisessa kantavana ajatuksena tulee olla, että järjestelmä ei saa rasittaa laitoksia tarpeettomasti. Koko yliopistolaitos on 6 Yleisesti ottaen biotieteet saavat hyvät tai erinomaiset arviot raportissa, vaikka monilla tutkimukseen keskeisesti liittyvillä osa-alueilla kehittämistarpeita voitiin osoittaa. 9

10 edelleenkin merkittävässä muutoksentilassa ja tämä muutosprosessi tuo mukanaan uusia haasteita jokaiselle laitokselle. Nämä uudistukset (esim. tulosohjaus, tutkinnonuudistus, uudenlainen palkkausjärjestelmä yms.), jotka vievät paitsi loputtomasti aikaa niin myös laitosten taloudellisia, fyysisiä kuin henkisiä voimavaroja, ovat omiaan alentamaan henkilökunnan halukkuutta osallistua täysipainoisesti uusiin hankkeisiin. Tiivis työskentely hallinnollisissa tehtävissä vie aikaa myös tutkijoiden oman tutkimuksen parissa vietetystä ajasta. Tässä kehityksessä piilee vaara, että loitontuminen tutkimustyöstä ruostuttaa tutkijoiden ammattitaitoa ennen pitkää ja seuraukset alkavat näkyä tulevan tutkijasukupolven tiedoissa ja taidoissa. Tutkijan pätevyyttä ylläpidetään vain tutkimusta tekemällä ja alan kehitystä valppaasti seuraamalla. Ei liene asianmukaista edellyttää, että yliopistotutkijoiden tulisi tehdä tutkimusta omalla ajallaan virka-ajan päätyttyä. Näistä seikoista johtuen toteutettavan laatujärjestelmän suuntaviivojen on oltava yksinkertaisia, hyvin perusteltuja, selkeitä ja helposti toteutettavissa, mutta silti efektiivisiä, toimivia ja hyödyllisiä. Järjestelmän luomisvaiheessa ja myöhemminkin laitosten toivomuksia ja esityksiä tulisi tarkoin kuunnella hallinnon ylemmillä portailla. Yksi laadunarviointijärjestelmän pulmista on yliopistojen itsenäisyysperiaate ja autonomiavaatimus. Periaatteen mukaan yliopisto vastaa itse laatujärjestelmästä, sen laatimisesta ja sisällöstä, ja se räätälöidään laitoksille sopiviksi. Järjestelmää ei varsinaisesti akkreditoida mitenkään, mutta se on altis auditoinille. Auditointi 7 voi olla sisäistä itsearviointia tai ulkopuolisen suorittamaa. Auditointiprosessissa ei arvioida suoraan saavutettuja tuloksia tai järjestelmälle keskeisiä periaatteita. Auditoinissa keskittytään vain itse systeemiin ja prosessiin l. toimintamalleihin ja käytänteihin, jotka luovat edellytyksiä laadulle ja ovat omiaan kehittämään laadunvarmistusjärjestelmää. Tulevaisuudessa vertailua tullaan tekemään laajemminkin ja yhdenvertaiset menetelmät tulevat väistämättä käyttöön. Siksi jo laatujärjestelmiä luotaessa pitäisi varautua tähän kehittämällä menetelmiä, joilla tämäkin tavoite voidaan saavuttaa samanaikaisesti. Myös Oulun yliopiston tiedeneuvosto on esittänyt, että tieteenteon laadun vertailu samanlaisten yksiköiden välillä aloittain kansallisesti ja kansainvälisesti tulisi olla mahdollista sovellettavan laadunvarmistusjärjestelmän puitteissa. Vaikka audiointi on nyt katsottu yliopistolle sopivaksi arviointimenetelmäksi, tulisi myös muiden arviointityyppien, kuten EFQM:n ja Benchmarkingin, hyviä ja hyödyllisiä puolia harkita yhdistettäväksi yliopistossa kehitettävään malliin. Tutkimuksen laadunvarmistusjärjestelmän kehittäminen ja kehittyminen käytännössä tullee todennäköisesti noudattamaan likimain opetuksen vastaavaa, josta Oulun yliopistossa on jo pitkä kokemus. Siitä pitäisi ottaa opiksi. 7 Auditoinnilla tarkoitetaan korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmään kohdistuvaa ulkopuolista riippumatonta arviointia. Itse auditoinnissa kantaa ei oteta laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteisiin tai toiminnan tuloksiin sinänsä, vaan niihin prosesseihin, joilla korkeakoulu hallitsee ja kehittää koulutuksensa ja muun toimintansa laatua. Arvioinnissa tarkasteltava aineisto koostuu pääasiassa olemassa olevasta aineistosta, jonka korkeakoulu kokoaa. Menettelyn tavoitteena on osoittaa kansallisille ja kansainvälisille kumppaneille toiminnan laatu ja sen luotettavuus. KKA:n alustavasti laatimassa korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointia koskevassa esityksessä ei sitouduta kansainvälisten standardiarviointimalleihin sellaisenaan, vaan niissä käytettyihin ja hyväksyttyihin yleisiin käsitteisiin. Näitä periaatteita noudattaen sovelletaan omat auditoinnissa käytettävät käsitteet (kattavuus, vaikuttavuus, avoimus ja viestivyys). Arviointikriteerit eivät ole sitovia vaan suuntaa-antavia. Kukin korkeakoulu joutuu tekemään omat tulkintansa edellä mainituista käsitteistä. Kuvaavaa on, että yliopiston valmistautuessaan auditointiin tulee selittää ns. perusdokumentissa mitä käsitteitä on käytetty ja miten ne on tulkittu! 10

11 Auditoinnin kriteerit: 1) laadunvarmistusjärjestelmän rakenteellista kattavuutta arvioidaan tarkastelemalla järjestelmän kytkeytymistä korkeakoulun toimintaan (ylätaso); 2) vaikuttavuudella tarkoitetaan järjestelmän kykyä kehittää toimintaa, erityisesti koulutuksen ja tutkimuksen laatua (sisäinen vaikutus); 3) avoimuus ja viestivyys tarkoittaa yliopiston tunnettuutta (julkisuus, näkyvyys). Arviointiprosessien yhtenä ongelmana voidaan pitää sitä, käytetäänkö auditoinnin tuloksia aktiivisesti vai passiivisesti päätöksenteossa. Tällä tarkoitetaan käytetäänkö auditioinnin tuloksia suoraan päätöksenteon perusteeksi vai menetelmänä koota tietoa keskustelun pohjaksi. Esitys tutkimuksen laadunvarmistusjärjestelmäksi ja tutkimuksen tason arvioimiseksi biologian laitoksella Tutkimuksen laadun varmistus ja kehittäminen Suunniteltaessa laadunvarmistustoimenpiteitä ja niiden toteuttamista korkeakoulun yksiköissä kuuluu ensin kysyä, mitä laatu tällä alalla on tai mitä sen tulisi olla. Mitä on tutkimuksen laatu biologian alalla? Se on tietenkin näkyvyyttä ja arvostusta tiedeyhteisössä ja yhteiskunnassa, vaikkakin nämä hieman eri merkityksissä. Tutkimuksemme on monipuolista ja innovatiivista, ja se jättää jäljen alallemme ainakin tilapäisesti mutta mieluiten pysyvästi. Tutkimuksemme laatu kestää kansallisen ja kansainvälisen vertailun. Mutta jos tarkastelemme laadunvarmistusjärjestelmää erikseen tutkimuksen tason arvioinnista, nousee tarkastelun polttopisteeseen eri asiakokonaisuudet. Tarkastelen näitä kahta eri näkökulmaa seuraavassa erillisinä kokonaisuuksina. Tutkimuksen laadunvarmistus voidaan lyhykäisyydessään kiteyttää seuraavaan malliin: laitoksella on selvä tavoite tutkimuksen laadun ja tason suhteen, joka halutaan saavuttaa ja/tai ylläpitää; tämän tavoitteen saavuttamiseksi valitaan tarkoituksenmukainen toimintamalli; toimintamallia toteutetaan järjestelmällisesti käytännössä; toimintamallin toteutumista tarkkaillaan alati ja arvioidaan ollaanko kulkemassa kohti asetettuja tavoitteita; toimintamallia hiotaan tai parannetaan säännöllisin väliajoin. Strategia ja laitoksen toimintamalli Johtaminen ja vastuunjako Koska yliopiston yksittäinen laitos ei toimi samalla toimintaperiaatteella kuin liiketaloudellista voittoa tavoitteleva yhtiö, laitoksen johtamiseen ja toimintamallien suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen tulee kaikkien laitoksen esimiesasemassa olevien henkilöiden ja tarvittaessa henkilöstönkin edustajien osallistua. Valittujen toimintamallien seuranta ja niiden kehittäminen edelleen on kuitenkin lähtökohtaisesti laitoksen johtajan velvollisuus. Johtajan aktiivisuus ja osallistuminen yhteisten asioiden hoitoon sekä henkilöstön kannustukseen ovat keskeisiä tehtäviä laitoksen toimintakentässä. Johtajan pitää koko ajan paneutua laitoksen kehittämiseen, sen toiminnan ja toimintaedellytysten parantamiseen arvioimalla saavutettuja tuloksia sekä etsimällä parannuskohteita. Johtaja toimii laitoksen edustajana yliopiston monissa 11

12 elimissä ja laitoksen ulkopuolisia yhteyksiä vaalittaessa. Laitoksen toiminnalla on sen johtajan kasvot. Laitoksen tutkimusstrategia Laitoksen tutkimusstrategiassa esitetään laitoksen tutkimuksen kuva, sen tavoitteet ja toimintaympäristö. Strategiset tutkimuslinjaukset 8 puetaan tässä yhteydessä suunnitelmaksi, jolla on täsmälliset tavoitteet. Tässä tulee selkeästi osoittaa laitoksen tutkimuskenttä ja miten sitä kehitetään (määrällinen ja laadullinen). Välitavoitteet ovat hyödyllisiä sen arvioimiseksi, miten vakiintuneita tutkimussuuntauksia kehitetään ja miten uusille hankkeille varataan mahdollisuuksia laitoksella. Laitos esittelee itsensä sellaisena, millaisena se haluaa näyttäytyä ulkopuoliselle tutkimuksen kentässä. Strategia ei saa olla lattea toteamus tai maailmaasyleilevä julistus, vaan tarkkaan harkittu ja selkeä kuvaus laitoksen toiminnasta ja tavoitteenasetteluista. Strategian luomiselle luonteenomaisia piirteitä ovat: 1) organisaation tärkeimmän osaamisalueen ja toiminnan tarkka rajaaminen organisaation sijoittamiseksi sen toimintaympäristöön; 2) organisaation toiminnan sovittaminen käytettävissä oleviin resursseihin. Strategiasta päättämisellä on aina suoria resurssivaikutuksia, siksi strategian tulee olla tasapainossa käytännön toteuttamismahdollisuuksien kanssa; 4) strategiassa pitää huomioida myös organisaation tavoitteet (yliopiston toimintaperiaatteet) ja yhteiskunnan odotukset (tiedepolitiikka); 5) strategia vaikuttaa organisaation toimintaan pitkällä aikajänteellä. Laitoksen tutkimusstrategiaa pohdittaessa on hyvä täsmentää, mikä on Thule-instituutin rooli laitoksen tutkimuksessa ja sen kehittämisessä. Thule-instituutti koordinoi Oulun yliopiston pohjoisuus ja ympäristö -painoalaa 9 ja siihen lukeutuu yliopiston ympäristöalan tutkijakoulu. Thule-instituutista olisi tehtävä laitoksen tehokas liittolainen tutkimustyön kehittämishankkeissa. Laitoksen on empimättä tartuttava mahdollisuuksiin, jotka Thule-instituutti tarjoa ja tarvittaessa osoitettava aktiivisesti tutkimuksen tukemiseen liittyviä kehittämistarpeita. Myös yhteistyömahdollisuuksia Biocenter Oulun kanssa pitäisi alkaa tunnustella tosissaan 10. Strategian toteuttamisesta organisaatiossa kantaa vastuun sen johtoporras. Vaikka johtajan taidot punnitaan laitoksen toiminnan koordinoinnissa, ei johtaja yksin kykene toteuttamaan laitoksen toimintastrategiaa vaan vastuunkantaminen tämän tehtävän hoidossa on koko laitoksen henkilökunnan velvollisuus. 8 Strategia on oppi sodan voittamisesta, sodan johtamisen taito; se on yhteisön/henkilön toiminnassaan, suhtautumisessaan toisiin käyttämä suunnitelmallinen menettely; menettelytapojen järjestelmä. Taktiikkaa on miten nuo tavoitteet käytännössä saavutetaan. 9 Yliopiston hallituksen päätöksen mukaan Oulun yliopiston pohjoisuus- ja ympäristöpainoalojen (NorNetyhteistyö) toisiaan tukeva osaaminen kootaan yhden painoalanimikkeen Pohjoisuus ja ympäristö alle alkaen. 10 Suomen Akatemian raportissa 11/02, jossa arvioidaan bioteknologian tilaa Suomessa, mainitaan Biocenter Oulun kohdalla mm. seuraavaa: Although the two campuses of the University are separated by six kilometres, the Biocenter has presence on both sites, successfully bringing together activities in the University Hospital and in the medical, technical and science faculties (but currently not the Biology Department). Tämä lienee riittävä kehotus ryhtyä selvittämään yhteistyön kehittämismahdollisuuksia, mikäli sitä ei vielä ole tehty. 12

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Tieteenalojen arviointi Suomessa

Tieteenalojen arviointi Suomessa SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 6/01 Tieteenalojen arviointi Suomessa Kehittämisen vai vakuuttamisen väline Ville Valovirta 1 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia on tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen

Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa. Tommi Kaipainen Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICTprojekteissa Tommi Kaipainen Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Raportin palautuksen tai esityksen päivämäärä

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Töissä tiedeyhteisössä

Töissä tiedeyhteisössä Töissä tiedeyhteisössä (Mikko Salo, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos) Tutkijanura mitä väitöksen jälkeen? Vuosien työ on vihdoin päätöksessä: väitös on takana.

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. toim. Janne Sariola, Annika Evälä

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. toim. Janne Sariola, Annika Evälä Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I toim. Janne Sariola, Annika Evälä Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa Verkko-opetuksen

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Avustustoiminnan raportteja 17 Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Soikkeli Markku RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Yleisestä tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen ja

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.)

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.) Kirjeitä nuorelle tutkijalle kannanottoja tutkijan arjesta Mirjami Paso (toim.) SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 3 2011 13.12.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja Suomalainen Tiedeakatemia

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot