Kuntalaispalaute käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntalaispalaute käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa:"

Transkriptio

1 Työ r a portti Kuntalaispalaute käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa: Kirjallinen palaute, pienryhmät ja lehtikirjoittelu Tiina Pasanen Elokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i Kuntalaispalaute käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa: Kirjallinen palaute, pienryhmät ja lehtikirjoittelu Tiina Pasanen Elokuu 1998

3 IMATRAN VOIMA OY Ympäristönsuojeluyksikkö SAA TE 1 (1) Jakelu: Posiva Oy Tarkastaja Pvm Pvm ~6. ~ -5~ Imatran voima Oy:n ympäristönsuojeluyksikössä on tehty Posiva Oy:n toimeksiannosta ydinjätteen loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä mielipideaineiston läpikäynti ja luokittelu (toimittajan työnumero , tilaajan tunnus 9656/97/JMA). Tiina Pasasen laatima työraportti "KUNT ALAISP ALAUTE KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA" lähetetään sopimuksen mukaisesti tilaajalle mennessä. Fortum-Yhtiö Kotipaikka Helsinki kmro Ly-tunnus

4 Työraportti Kuntalaispalaute käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa: Kirjallinen palaute, pienryhmät ja lehtikirjoittelu Tiina Pasanen Imatran Voima Oy Ympäristönsuojeluyksikkö Elokuu 1998 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 KUNTALAISP ALAUTE KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOI TUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA: Kirjallinen palaute, pienryhmät ja lehtikirjoittelu TVISTEL MÄ Posiva Oy tekee ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YV A) käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. Tutkimuksia tehdään neljällä paikkakunnalla (Eurajoki, Kuhmo, Loviisa ja Äänekoski). Jotta paikkakuntalaisten mielestä tärkeät aiheet tulisivat asianmukaisesti käsitellyksi YVA:ssa, Posiva on kerännyt asukkailta palautetta hankkeesta. Tähän raporttiin on koottu asukkaiden näkemyksiä loppusijoituksesta ja YV A-prosessista. Aineistona olivat lehtikirjoitukset, palautelomakkeet sekä pienryhmissä annettu palaute. YVA:ssa toivottiin selvitettävän muitakin vaihtoehtoja kuin lopullista kallioon hautaamista. Kuljetuksia kauas jätteen syntypaikalta ei pidetty mielekkäinä, ei myöskään jätteen sijoittamista asutuksen lähelle. Asukkaiden mielipiteissä eri vaihtoehdoista korostuivat välivarastoinnin jatkaminen sekä jätteen varastoiminen siten, että siihen päästään tulevaisuudessa käsiksi. Tulevilla sukupolvilla uskottiin olevan käytössään kehittyneempää teknologiaa jätteen käsittelemiseksi. Keskustelussa hankkeen vaikutuksista nousivat esiin vaikutukset paikkakunnan imagoon ja elinkeinoihin. Negatiivisen imagon pelättiin vähentävän matkailua ja haittaavan muita puhtaaseen luontoon perustuvia elinkeinoja sekä laskevan kiinteistöjen ja maan arvoa. Toisaalta hankkeen uskottiin piristävän paikkakunnan elinkeinoelämää ja tuovan verotuloja. Myös työllisyysvaikutusten selvittämistä pidettiin tärkeänä: saisivatko paikkakuntalaiset töitä vai menisivätkö työpaikat ulkopaikkakuntalaisille. Kuljetukset ja sosiaaliset vaikutukset olivat myös paljon esillä. Lisäksi keskusteltiin siitä, voidaanko muiden maiden ydinjätteitä alkaa loppusijoittaa Suomeen ja onko jätettä tuottavilla paikkakunnilla suurempi vastuu jätteistä kuin muilla. Huolta aiheutti myös se, että käytössä ei ollut riittävästi tietoa loppusijoittamisen turvallisuudesta. Jos jotakin menee vikaan, tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään seuraukset. Luonto- ja terveysvaikutukset tulivat esille lähinnä palautelomakkeilla annetussa palautteessa. Monien oli vaikea hyväksyä sitä, että Posiva tekee YVA:ssa vaaditut tutkimukset ja tiedottaa hankkeesta paikkakuntalaisille, mutta toisaalta Posivan ja eri viranomaisten puolueettomuuteen myös luotettiin. Avointa keskustelua ja puolueetonta tiedotusta pidettiin hyvin tärkeinä. Tietoa kaivattiin Posivan lisäksi erityisesti hankkeeseen kriittisesti suhtautuvilta tahoilta. Avainsanat: käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus, ympäristövaikutusten arviontiselostus, kuntalaispalaute

6 PUBLIC FEEDBACK IN THE ENVIRONMENTAL IMP ACT ASSESSMENT OF THE FINAL DISPOSAL OF SPENT NUCLEAR FUEL: Written feedback, small groups and newspaper articles ABSTRACT The Environmental lmpaet Assesment (EIA) for the final disposal of spent nuclear fuel is made by Posiva Oy, and the site investigations are underway at four munieipalities (Eurajoki, Kuhmo, Loviisa and Äänekoski). To ensure that the matters loeal people find important would be properly eonsidered in the EIA, Posiva has eolleeted up feedbaek from the eitizens. The opinions of the eitizens about the final disposal and the EIA-proeess are summarized in this report. The materia! eonsisted of newspaper articles, feedbaek letters and the feedbaek given in small group meetings. In the diseussion about different altematives the eontinuation of the temporary storage and storage ofthe waste in a way that it is attainable in the future were emphasized. Many people believed that next generations will have more advaneed teehnology for managing the waste. Besides burying the waste in the bedroek also other altematives were requested to be studied in the EIA. Neither long transports from the souree nor disposing of the waste near population eenter were eonsidered reasonable. The diseussion of the projeet's impaets eoneentrated on the influenees on the image of the munieipality and on the means of livelihood. Inhabitants were worried that negative image eould deerease tourism and hinder other means of Iivelihood that base on elean nature, as well as deerease the value ofthe land and properties. On the other hand, many people believed that the projeet would boost eeonomie aetivity and bring tax revenue to the munieipality. Also investigations of impaets on the employment were eonsidered important: would the loeal inhabitants get the jobs or would the jobs go to people who eome from other towns. Transports and soeial impaets also stood out. In addition, there were diseussion about whether it is possible that other eountries' nuclear waste would be deposited in Finland and do waste produeing munieipalities have bigger responsibility for the waste than the others. People were espeeially worried about that there is not guaranteed proof of the safety of the final disposal. If something goes wrong, it is the next generations who have to go through the eoneequenses. Impaets on people's health and on the nature stood out mainly in the feedbaek given with questionnaires. Many people found it hard to aeeept that Posiva makes the investigations required in the EIAprogram and informs the eitizens, but there were also people who trusted on Posiva's and different authorities' objeetivity. Open diseussion and impartial informing were eonsidered very important, and inhabitants wanted information besides Posiva also from sueh organizations who have a eritieal view towards the projeet. Key words: Final disposal of spent nuclear fuel, environmental impaet assessment program, publie feedbaek

7 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä Abstract 1. JOHDANT AINEIST ASUKKAIDEN NÄKEMYKSET LOPPUSIJOITUKSESTA JA YVA-PROSESSISTA Vaihtoehtoja koskevat näkemykset Vaikutuksia koskevat näkemykset Suunnitteluprosessia koskevat näkemykset Muita esille nousseita asioita YHTEENVET LTTEET 1. Lehtikirjoitukset Pienryhmät Palautelomakkeet YVA-tiedotteissa olleilla palautelomakkeilla annetut kommentit Näyttelyiden yhteydessä saaduilla palautelomakkeilla annetut kommentit

8 6 l.johdanto Posiva Oy jätti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvointiohjelman yhteysviranomaiselle helmikuussa 1998, ja YV A-selostus laaditaan vuoden 1998 aikana. YV A-ohjelmaa ja sen laadintaa varten kerättiin eri tahojen näkemyksiä siitä, mitä kaikkea YVAselostuksessa haluttaisiin selvitettävän. Mahdollisten tulevien loppusijoituspaikkakuntien asukkaiden kanssa oltiin vuorovaikutuksessa monin tavoin. Tutkimuspaikkakunnilla (Eurajoki, Kuhmo, Loviisa ja Äänekoski) on mm. jaettu tietoa hankkeesta, järjestetty yleisötilaisuuksia ja pienryhmätapaamisia, pidetty hanketta ja YV A-menettelyä esitteleviä näyttelyitä sekä kerätty kansalaisten näkemyksiä palautelomakkeilla. Tiedon kerääjinä ovat toimineet sekä Posiva että konsultit. Kesäkuussa 1998 Posiva tilasi IVOlta yhteenvedon tutkimuspaikkakuntien asukkaiden näkemyksistä hankkeesta. Tässä toimeksiannossa tehtävänä oli käydä läpi sekä luokitella kirjallinen palaute ja mielipideaineisto, jotka liittyvät Posivan loppusijoituslaitoksen YV A-prosessiin. Aineisto koostui seuraavista osista: - loppusijoitukseen ja YV A-hankkeeseen liittyvä lehtikirjoittelu ( mielipidekirjoitukset ja toimitukselliset artikkelit) - tutkimuspaikkakunnilla pidetyistä pienryhmätapaamisista tehdyt muistiinpanot - tutkimuspaikkakunnilla postitse ja näyttelyiden yhteydessä saadut palautekaavakkeet Työn tavoitteena oli luokitella aineisto niissä esiintyvien huolenaiheiden ja lisätutkimustarpeita koskevien näkemysten mukaan. Tarkoituksena oli varmistaa, että keskeiset kysymykset tulevat asianmukaisesti käsitellyksi YV A-prosessissa. 2. AINEISTO LEHTIKIRJOITUKSET Lehtikirjoitukset oli kerätty kullakin tutkimuspaikkakunnalla ilmestyvistä sanomalehdistä ajalla syyskuu kesäkuu Aineistossa olivat mukana kaikki loppusijoitusta ja YV A-prosessia käsittelevät kirjoitukset, joista raportin ulkopuolelle jätettiin uutiset. Toimituksellisiin artikkeleihin laskettiin kuuluvaksi kolumnit, pääkirjoitukset, haastattelut ja muut kirjoitukset, joissa selvästi tuli esille asiaa koskevia näkemyksiä. Mielipidekirjoituksia ja toimituksellisia artikkeleita oli yhteensä noin 380 kpl, joista noin 5 oli Eurajoelta, 85 Kuhmosta, 250 Loviisasta ja 40 Äänekoskelta. Näiden lisäksi oli noin 30 Posivan, Säteilyturvakeskuksen tai muun sellaisen tahon mielipidekirjoitusta, jotka eivät edusta paikallisten asukkaiden näkemyksiä. Näitä kirjoituksia ei ole laskettu mukaan seuraavassa luvussa oleviin taulukoihin. Kirjoituksia julkaisseet lehdet sekä lehtikirjoitusten tarkemmat määrät on koottu liitteeseen 1. PIENRYHMÄT Tutkimuspaikkakuntien yhdistyksillä, järjestöillä, opintopiireillä ja muilla ryhmillä oli mahdollisuus

9 7 kutsua Posivan edustajat kertomaan tarkemmin hankkeesta. Pienryhmätilaisuuksia järjestettiin kaikilla tutkimuspaikkakunnilla YVA-tiedotteiden 1197 ja 2/97 palautelomakkeiden yhteydenottopyyntöjen perusteella sekä eri yhdistysten ja kansalaisryhmien omasta aloitteesta. Tilaisuuksissa oli Posivan edustajien (1-3) lisäksi joissakin tapauksissa läsnä myös eri kansalaisliikkeiden edustajia (Kivetty- ja Romuvaara-liike). Tapaamisissa toimi puheenjohtajana useimmiten tilaisuuden kokoonkutsuneen yhdistyksen tai ryhmän edustaja, ja Posivan edustajat toimivat asiantuntijoina. Tilaisuuksissa pidettiin lyhyet hanke- ja YV A-menettelyn esittelyt, jonka jälkeen keskusteltiin hankkeen ympäristövaikutuksista. Mielipiteet ja kommentit kirjattiin ylös. Muistiinpanoihin ei ollut kirjattu mielipiteitä sanatarkasti, vaan ihmisten esittämistä kommenteista oli poimittu pääajatus. Pienryhmistä saadut palautteet olivat siis jo kertaalleen "käsiteltyjä", minkä vuoksi ne ovat omassa sarakkeessaan seuraavan luvun taulukoissa. Tilaisuuksia järjestettiin maaliskuu lokakuu 1997 välisenä aikana yhteensä 40, joista viisi pidettiin Eurajoella, 19 Kuhmossa, yhdeksän Loviisassa ja seitsemän Äänekoskella. Yhteensä kommentteja kirjattiin ylös noin 500, joista melkein 400 oli Kuhmosta. Pienryhmätapaamisten ajankohdat, osallistuneet ryhmät ja osallistujamäärät sekä kirjattujen kommenttien määrät on koottu liitteeseen 2. PALAUTELOMAKKEET Tutkimuspaikkakuntien asukkailla oli mahdollisuus antaa palautetta myös kirjallisesti valmiilla vastauslomakkeilla. Palautelomakkeita oli YV A-tiedotteiden numeroissa 1/97 ja 2/97, ja ne jaettiin postitse joka talouteen tutkimuspaikkakunnilla. Lomakkeeseen sai vapaamuotoisesti kirjoittaa, mitä haluaisi YV A:ssa selvitettävän. Vastauksia tuli 696 kpl, joissa oli n. 400 kirjallista kommenttia. Palautteiden määrä oli muilla paikkakunnilla sadan kappaleen molemmin puolin, mutta Eurajoelta vastauksia tuli vain parikymmentä. Lisäksi paikkakuntien kunnan- ja kaupungintaloilla sekä Posivan Loviisan paikallistoimistossa järjestettiin hanketta ja YV A-menettelyä esittelevät näyttelyt. Näyttelyiden yhteydessä kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa palautetta valmiilla, palautelaatikoihin j ätettävillä vastauslomakkeilla. Näillä lomakkeilla kartoitettiin erityisesti mitä vaikutuksia ihmiset haluaisivat selvitettävän: lomakkeissa oli mahdollisuus merkitä rastilla kohta terveysvaikutukset, luontovaikutukset, sosiaaliset vaikutukset tai taloudelliset vaikutukset. Lisäksi oli tilaa myös vapaamuotoisille vastauksille. Lomakkeita palautettiin noin 90 kpl, ja niissä esitettyjä kommentteja ja kysymyksiä oli yhteensä noin 250. Näistä melkein 200 oli Loviisasta, mutta vain muutamia Kuhmosta ja Äänekoskelta. Muutamasta lomakkeesta ei selvinnyt miltä paikkakunnalta palaute oli peräisin, ja vähäisestä määrästä johtuen ne on jätetty raportin ulkopuolelle. Palautelomakkeiden mallit sekä annetun palautteen määrä paikkakunnittain ovat liitteessä 3.

10 8 3. ASUKKAIDEN NÄKEMYKSET LOPPUSIJOITUKSESTA JA YVA-PRO SESSISTA Tähän lukuun on koottu tutkimuspaikkakuntien asukkaiden mielipiteitä hankkeesta. Näkemykset on luokiteltu neljään eri luokkaan: vaihtoehtoja, vaikutuksia ja suunnitteluprosessia koskeviin näkemyksiin sekä muihin esille nousseisiin asioihin. Vaikutuksia koskevat näkemykset on lisäksi jaettu 15 :een ja suunnitteluprosessia koskevat näkemykset kolmeen eri ryhmään. Esitetyt mielipiteet, kommentit ja kysymykset on merkitty ranskalaisella viivalla. Tietyn näkemyksen takana voi olla henkilöitä muutamasta aina useisiin kymmeniin. Vastakkaiset näkemykset on erotettu toisistaan "<=>"-merkillä. Eri luokkien ja ryhmien alla olevissa taulukoissa on erotettu annetun palautteen määrä sen mukaan, onko se annettu lehtikirjoituksessa, pienryhmätapaamisessa vai palautelomakkeella. Prosenttiluvut ilmoittavat kuinka suuri osa palautteesta on tullut miltäkin paikkakunnalta. Kun jokin asia on ollut erityisen paljon esillä jollakin paikkakunnalla, siitä on mainittu erikseen. Taulukoiden lukujen tarkoitus ei ole kertoa mielipiteiden absoluuttisia määriä, vaan antaa kuva siitä, mitkä asiat koettiin tärkeämmiksi kuin toiset. Ihmisten mielipiteet eivät aina tulleet kovin selkeästi esiin lehtikirjoituksissa ja muussa aineistossa, ja tulokset ovatkin raportin kirjoittajan subjektiivinen tulkinta siitä, mitä ihmiset ovat halunneet tuoda esiin. Eri paikkakuntien asukkaiden aktiivisuudessa oli myös suuria eroja: esimerkiksi mielipidekirjoituksia oli Eurajoelta vain muutamia, kun taas loviisalaiset keskustelivat asiasta lehtien palstoilla laajasti. Esitettyjen näkemysten määrä ei myöskään ole verrannollinen esimerkiksi lehtikirjoitusten tai palautelomakkeiden määriin, koska usein ihmiset ottivat kantaa moniin eri asioihin. Toisaalta osa palautteesta ei koskenut loppusijoitusta tai YVA-prosessia, eivätkä tällaiset kommentit ole mukana raportissa. Myös ydinvoimaa yleisesti ja loppusijoituksen teknisiä yksityiskohtia koskevat kommentit ja kysymykset on jätetty raportin ulkopuolelle. Mitään tarkkoja johtopäätöksiä tuloksista ei siis voida vetää, vaan ne kertovat lähinnä mitkä asiat nousivat yleensäkin esille ja mitkä asiat korostuivat erityisesti kullakin paikkakunnalla. Laaja kirjoittelu Loviisassa johtui siitä, että Hästholmen tuli mukaan tutkimuksiin vuoden 1997 alusta, kun taas muilla alueilla tutkimuksia on tehty jo vuodesta 1987 lähtien. Posivan tutkimusten pääpaino on tällä hetkellä Loviisassa, jotta se saadaan samalle tasolle muiden paikkakuntien kanssa. 3.1 VAIHTOEHTOJA KOSKEVAT NÄKEMYKSET - Välivarastointia pitäisi jatkaa, koska silloin jätteitä voidaan valvoa ja saadaan lisää aikaa tutkia kalliosijoittamisen turvallisuutta ja/tai jätteen uusiokäyttöä. Tulevaisuudessa on käytössä kehittyneempää teknologiaa. <=> Välivarastointi on riskialttiimpi vaihtoehto kuin hautaaminen kallioperään, koska yhteiskunta muuttuu jatkuvasti ja jätteet ovat siten alttiina esim. sodille ja sabotaasille. -Jäte pitäisi säilyttää joko maan päällä tai maan alla pohjavesirajan yläpuolella, jolloin mahdolliset vuodot päästään korjaamaan ja jätteeseen päästään tulevaisuudessa helpommin käsiksi (ns. Dry Rock Deposit -menetelmä). - YVA-ohjelman heikko kohta on nimenomaan vaihtoehtojen puute. Myös uusiokäytön mahdollisuutta ja muita vaihtoehtoja jätteen hävittämiseksi pitäisi kartoittaa, että lopullista päätöstä tehtäessä olisi vaihtoehtoja mistä valita. Eikö nollavaihtoehdonkin pitäisi joskus toteutua? - Ydinjätteet pitäisi sijoittaa kauas asutuksesta, esim. Lapin erämaihin.

11 9 - Voiko loppusijoitushaudasta tulla tulevaisuudessa ED-maiden yhteinen "ydinjätekaatopaikka"? Y dinenergialakihan saattaa tulevaisuudessa muuttua. - Ydinjäteteknologiaa ja samalla imagohaittoja ei pitäisi levittää uusille alueille. -Voidaanko jätteet nostaa myöhemmin ylös? Erityisesti Kuhmossa nousi esiin välivarastoinnin jatkaminen, Loviisassa taas jätteiden sijoittaminen kauas asutuksesta. Kummallakin paikkakunnalla pohdittiin myös muiden maiden jätteiden tuontia Suomeen. Yhteensä 159 kpl Eurajoki 3% Kuhmo 21% Loviisa 69% Äänekoski 8% - Sijoittamalla jäte ydinvoimapaikkakunnille säästettäisiin kustannuksissa ja kuljetusten vaarat poistuisivat. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 26 kpl Yhteensä 20 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 81% Loviisa 15% Äänekoski 4 % Eurajoki 15% Kuhmo 15% Loviisa 55% Äänekoski 15 % 3.2 VAIKUTUKSIA KOSKEVAT NÄKEMYKSET KULJETUKSET - Mikä kuljetusmuoto olisi edullisin ja turvallisin? - Kuljetusreitti ja kuinka usein kuljetettaisiin? -Miten kuljetetaan, parannetaanko tiestöä tai rakennetaanko rautatietä? -Kuljetusten turvallisuus ja valvonta, kuljetussäiliön kestävyys. -Selvitettävä mitä haittoja kuljetukset voisivat aiheuttaa (esim. säteilyvuoto, terrori) -Kuljetuksiin sisältyy riski että säteilyä pääsisi ympäristöön. Kuljetukset olivat esillä varsinkin Kuhmossa ja Äänekoskella. Lehti- Yhteensä 22 kpl kirjoittelu Eurajoki 5% Kuhmo 50% Loviisa 23% Äänekoski 23 % Pien- Yhteensä 37 kpl ryhmät Eurajoki 5% Kuhmo 81% Loviisa 0% Äänekoski 14 % Palaute- Yhteensä 2 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 50% Loviisa 0% Äänekoski 50 %

12 10 KÄSITTELY JA KAPSELOINTI - On olemassa riski että kapselointilaitokselta karkaisi säteilyä ympäristöön. - Voisi sattua ydinonnettomuus. - Työntekijöiden altistuminen säteilylle. - Kapselointilaitoksen "säteilynpitävyys". Lehti- Yhteensä 15 kpl kirjoittelu Eurajoki 7% Kuhmo 33% Loviisa 27% Äänekoski 33 % Pien- Yhteensä 2 kpl ryhmät Eurajoki 0% Kuhmo 50% Loviisa 0% Äänekoski 50% Palaute- Yhteensä 2 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 100% Loviisa 0% Äänekoski 0 % SÄTEILYRISKI LUOLASTOJEN SULKEMISEN JÄLKEEN - Kallioperä on vakaa ja turvallinen loppusijoituskohde. <::::> Kallioperä ei ole turvallinen, esim. maanjäristysten tai jääkauden seurauksena radioaktiivisia aineita voisi päästä luontoon. - Kapselien kestävyys syöpymistä vastaan. -Voisiko säteilyä kulkeutua pohjaveden mukana luontoon? - Voisivatko bakteerit vahingoittaa kapseleita? Voisiko radioaktiivisia hiukkasia kulkeutua mikrobien mukana maan pinnalle? - Maanjäristysten ja jääkausien vaikutus. - Rapakivi ei ole tarpeeksi luja kivilaji loppusijoittamista ajatellen. <::::> Rapakivi kestää kyllä. - Loviisassa loppusijoitusluolasta olisi liian lähellä merta. Voisiko suolainen pohjavesi syövyttää kapseleita, ja voisiko luolasto jäädä tulevaisuudessa meren alle? -Onko luolastojen sulkemisenjälkeen seurantaa? Varsinkin Loviisassa oltiin huolestuneita säteilyriskistä luolastojen sulkemisen jälkeen. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 68 kpl Yhteensä 16 kpl Yhteensä 7 kpl Eurajoki 3% Kuhmo 27% Loviisa 60% Äänekoski 10 % Eurajoki 0% Kuhmo 81% Loviisa 6% Äänekoski 12 % Eurajoki 0% Kuhmo 29% Loviisa 57% Äänekoski 14 % VAIKUTUKSET TERVEYTEEN - Säteilyn terveysvaikutukset, erityisesti pitkäaikaisvaikutukset selvitettävä. Lisäisikö hanke syöpäriskiä alueella? -Luonnon kautta ihmiseen kulkeutuneen säteilyn terveysvaikutukset -Rakentamisesta aiheutuvat terveysvaikutukset, mm. melu ja pöly.

13 11 -Pelko ja epäviihtyisyys voivat aiheuttaa psyykkisiä terveysvaikutuksia. Palautelomakkeilla annetussa palautteessa terveysvaikutusten selvittämistä toivottiin erityisesti Eurajoella ja Loviisassa. Yhteensä 19 kpl Yhteensä 5 kpl Yhteensä 52 kpl Eurajoki 11 % Kuhmo26% Loviisa 26% Äänekoski 3 7 % Eurajoki 20% Kuhmo 80% Loviisa 0% Äänekoski 0% Eurajoki 25% Kuhmo2% Loviisa 71% Äänekoski 2% VAIKUTUKSET LUONTOON - Vaikutus pohjavesiin ja mereen. - Vaikutus kasvistoon ja eläimistöön. Jos hankkeesta aiheutuu haittoja eläimille, miten niitä voidaan ehkäistä tai helpottaa? - Jätteen lämpövaikutus kallioon. -Jätteet pilaavat ympäröivän luonnon. - Ympäristövaikutukset yleensäkin selvitettävä. Palautelomakkeilla annetussa palautteessa varsinkin loviisalaiset toivoivat luontovaikutusten selvittämistä. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 12 kpl Yhteensä 8 kpl Yhteensä 72 kpl Eurajoki 8% Kuhmo 33% Loviisa 33% Äänekoski 25 % Eurajoki 0% Kuhmo 38% Loviisa 0% Äänekoski 62 % Eurajoki 18% Kuhmo 14% Loviisa 65% Äänekoski 3 % TURV ATTOMUUS JA EPÄVARMUUS - Hanke lisäisi pelkoa ja turvattomuuden tunnetta alueella. - Pelko tulevien sukupolvien puolesta. On väärin haudata jätteet, koska tulevat sukupolvetjoutuvat kärsimään seuraukset. - Säteilyn mahdolliset terveyshaitat aiheuttavat pelkoa. -Käytettävissä ei ole kokeellisia tutkimustuloksia "aidosta tilanteesta", vaan ratkaisu on tehtävä pelkkiin malleihin perustuvien arvioiden pohjalta. -Tieto on lisännyt pelkoa.<=> Tieto on poistanut ennakkoluuloja.

14 12 Lehti- Yhteensä 55 kpl kirjoittelu Eurajoki 4% Kuhmo 16% Loviisa 65% Äänekoski 15 % Pien- Yhteensä 15 kpl ryhmät Eurajoki 0% Kuhmo 60% Loviisa 7% Äänekoski 33 % Palaute- Yhteensä 17 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 41% Loviisa 41% Äänekoski 18 % VAIKUTUS ILMAPRN -Hanke on jo aiheuttanut mielipahaaja eripuraa sekäjakanut väestön kahteen leiriin. - Vastustajien painostus ja nimien keräily listoihin on tuntunut ahdistavalta. Ilmapiirin huonontumisesta oltiin huolestuneita Kuhmossa ja Loviisassa. Lehti- Yhteensä 13 kpl kirjoittelu Eurajoki 8% Kuhmo 46% Loviisa 46% Äänekoski 0% Pien- Yhteensä 0 kpl ryhmät Eurajoki 0% Kuhmo 0% Loviisa 0% Äänekoski 0% Palaute- Yhteensä 1 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 100% Loviisa 0% Äänekoski 0% ARVOT JA V ASTUU -On moraalisesti oikein että nykyinen sukupolvi ottaa vastuunjätteistä ja loppusijoittaa ne. - Jätettä tuottavilla paikkakunnilla on vastuu myös sijoittamisesta. <=> Vastuu jätteistä kuuluu ydinsähkön käyttäjille eli meille kaikille. - Vastuu jätteistä on suomalaisilla, niitä ei saa kuskata itärajan taakse. -Voimala ja jätteet on järkevintä pitää samalla paikalla. <=>Voimaloista on ollut paikkakunnalle ja sen asukkaille tarpeeksi haittaa ilman jätteitäkin. Hankkeen moraalisesta puolesta keskusteltiin varsinkin Loviisassa. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 82 kpl Yhteensä 3 kpl Yhteensä 19 kpl Eurajoki 11 % Kuhmo 15% Loviisa 67% Äänekoski 7% Eurajoki 33% Kuhmo 66% Loviisa 0% Äänekoski 0% Eurajoki 21 % Kuhmo26% Loviisa 42% Äänekoski 1 0 % VAIKUTUS KUNNAN IMAGOON - Antaisi kunnalle negatiivisen leiman "ydinjätekaatopaikkana".

15 13 -Antaisi kunnasta positiivisen kuvan ennakkoluulottomalla vastuun kantajanaja kehittyneen teknologian keskuksena. -Pilaisi kunnan luontoimagon. - Selvitettävä, miten ympäristö suhtautuu kuntaan, joka jättää tällaisen tilaisuuden käyttämättä. Antaako hankkeen vastustaminen kaupungista yritystoiminnalle epäystävällisen kuvan? Muista paikkakunnista poiketen Eurajoella ei oltu huolissaan imagovaikutuksista. Yhteensä 98 kpl Yhteensä 4 kpl Yhteensä 6 kpl Eurajoki 2% Kuhmo 36% Loviisa 51% Äänekoski 11 % Eurajoki 0% Kuhmo 100% Loviisa 0% Äänekoski 0% Eurajoki 0% Kuhmo 33% Loviisa 67% Äänekoski 0 % VAIKUTUS ELINKEINOIHIN - Elvyttäisi matkailu-alaa.<::::> Haittaisi matkailua. - Vilkastuttaisi elinkeinoelämää yleensäkin, toisi uutta osaamista. <::::> Näivettäisi elinkeinoja ja yritystoimintaa. - Haittaisi maanviljelyä, luomutuotantoa ja marjastusta. <::::>Ei suurta vaikutusta "luonto-elinkeinoihin". - Vaikutukset selvitettävä, erityisesti vaikutukset matkailu- ja maatalousimagoon. Vaikutukset elinkeinoihin olivat esillä varsinkin Kuhmossa ja Äänekoskella. Hankkeen pelättiin karkoittavan puhdasta luontoa etsivät matkailijat sekä vähentävän maataloustuotteiden kysyntää. Toisaalta Kuhmossa hankkeen uskottiin myös piristävän paikkakunnan näivettynyttä elinkeinoelämää. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 7 5 kpl Yhteensä 16 kpl Yhteensä 23 kpl Eurajoki 4% Kuhmo 57% Loviisa 21% Äänekoski 17 % Eurajoki 25% Kuhmo 50% Loviisa 0% Äänekoski 25 % Eurajoki 0% Kuhmo 70% Loviisa 13% Äänekoski 17 % VAIKUTUS TYÖLLISYYTEEN -Hanke toisi lisää työpaikkoja paikkakuntalaisille. <::::>Työpaikat voisivat mennä kilpailuttamisen seurauksena ulkopaikkakuntalaisille tai -maalaisille. - Hankkeen työllistävä vaikutus olisi hyvin pieni. - Työllisyysvaikutukset selvitettävä. Minkälaisia työpaikkoja hanke tarjoaisi ja kuinka pitkäksi aikaa? - Alihankintojen kohdentuminen alueelle.

16 14 - Voitaisiinko kapselit valmistaa sijoituspaikkakunnalla? Lehti- Yhteensä 54 kpl kirjoittelu Eurajoki 6% Kuhmo 46% Loviisa 39% Äänekoski 9% Pien- Yhteensä 16 kpl ryhmät Eurajoki 6% Kuhmo 69% Loviisa 0% Äänekoski 25% Palaute- Yhteensä 33 kpl kaavakkeet Eurajoki 18 % Kuhmo 55% Loviisa 18% Äänekoski 9 % VAIKUTUS KUNNAN TALOUTEEN - Kunta saisi taloudellista hyötyä mm. verotuloina. <:::::> Verotulot ovat epävarmoja, koska tulevaisuudessa verotus saattaa muuttua. Laitoksen tuleminen paikkakunnalle voisi muutenkin tuottaa tappiota kunnalle. - Mahdollisen poismuuton takia kunnan verotulot vähenisivät ja sen seurauksena veroäyrin hintaa saatettaisiin nostaa. -Sekä välittömät että välilliset vaikutukset kunnan talouteen selvitettävä. Äänekoskella talousvaikutukset eivät olleet esillä niin paljon kuin muilla paikkakunnilla. Yhteensä 47 kpl Yhteensä 1 0 kpl Yhteensä 61 kpl Eurajoki 13% Kuhmo43% Loviisa 40% Äänekoski 4 % Eurajoki 10 % Kuhmo 70% Loviisa 0% Äänekoski 20 % Eurajoki 23% Kuhmo 21% Loviisa 54% Äänekoski 2 % VAIKUTUS KNTEISTÖJEN JA MAAN ARVOON - Laskisi kiinteistöjen ja maan arvoa. <:::::> Nostaisi lisääntyneen kysynnän seurauksena kiinteistöjen hintoja. -Vaikutukset kiinteistöjen ja maan hintaan selvitettävä. Kiinteistöjen ja maan arvon laskusta oltiin huolestuneita erityisesti Loviisassa. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 29 kpl Yhteensä 4 kpl Yhteensä 12 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 7% Loviisa 86% Äänekoski 7% Eurajoki 0% Kuhmo 50% Loviisa 0% Äänekoski 50 % Eurajoki 0% Kuhmo 8% Loviisa 92% Äänekoski 0%

17 15 SOSIAALISET VAIKUTUKSET - Vaikutukset viihtyvyyteen ja alueen virkistyskäyttöön, kuten marjastukseen, sienestykseenja veneilyyn lähialueilla. Kuinka iso alue jäisi loppusijoituslaitoksen alle? - Houkuttelisi korkeasti koulutettua väestöä paikkakunnalle. ~ Korkeasti koulutettu väestö muuttaisi pois. - Ihmisiä muuttaisi pois paikkakunnalta eikä uusia muuttaisi tilalle. ~ Toisi kuntaan lisää asukkaita. - Loviisassa suomenkielisten suhteellinen osuus ruotsinkielisiin nähden voisi kasvaa. - Vaikutukset väestörakenteeseen selvitettävä. Erityisesti Loviisassa sosiaaliset vaikutukset olivat esillä, niistä varsinkin vaikutukset väestörakenteeseen. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 50 kpl Yhteensä 11 kpl Yhteensä 60 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 10% Loviisa 78% Äänekoski 12 % Eurajoki 0% Kuhmo 73% Loviisa 0% Äänekoski 27% Eurajoki 12% Kuhmo 3% Loviisa 80% Äänekoski 5% MUITA VAIKUTUKSN LTTYVIÄ NÄKEMYKSIÄ - Tarkasteluja ei saisi rajata kunnan sisälle, vaan vaikutukset myös lähialueisiin ja varsinkin talousvaikutukset koko maakuntaan olisi selvitettävä. -Myös naapurikuntia on kuultava. Hankkeesta aiheutuu lähialueille kustannuksia mutta ei hyötyä. - Hankkeen vaikutukset ulottuvat niin kauas tulevaisuuteen, että kaikkia vaikutuksia on mahdoton ennustaa. Loppusijoitukseen sisältyy aina riski että säteilyä pääsisi maan pinnalle. - On tärkeää selvittää vaikutukset pitkällä aikavälillä (otettava huoioon myös tulevat jääkaudet) ~Lyhyen aikavälin vaikutukset tärkeitä (lähimmät pari sataa vuotta). - Kuinka korvataan asukkaille hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat menetykset? -Onko varauduttu väestönsuojeluun onnettomuustapauksissa? Väestönsuojelu on järjestettävä sekä kuljetusreittien varrella että laitoksen läheisyydessä. -Terrorismin mahdollisuus on huomioitava: kestäisivätkö kuljetukset ja kapselointilaitos terrori-iskut? Onko terrorismin varalta vartiointia? - Hankkeen vaikutukset energiapolitiikkaan: vaikuttaisiko uuden ydinvoimalan rakentamiseen ja sijoittamiseen? Vähentäisikö tutkimuksia jotka koskevat jätteen uusiakäyttöä ja muiden energiamuotojen kehittämistä.

18 16 Lehti- Yhteensä 34 kpl kirjoittelu Eurajoki 6% Kuhmo 21% Loviisa 62% Äänekoski 12 % Pien- Yhteensä 12 kpl ryhmät Eurajoki 0% Kuhmo 67% Loviisa 17% Äänekoski 17 % Palaute- Yhteensä 22 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 18% Loviisa 45% Äänekoski 36 % 3.3 SUUNNITTELUPROSESSIA KOSKEVAT NÄKEMYKSET PÄÄTTÄJÄT, VIRANOMAISET JAASIANTUNTIJAT - Posivaan ei luoteta, eikä sen tekemiä selvityksiä pidetä täysin puolueettomina. Sen että ydinvoimayhtiöiden omistama Posiva tekee YVA-selostuksen katsottiin vaarantavan koko YVA-prosessin uskottavuuden.<::::> Posivaanja sen puolueettomuuteen luotettiin. -Kauppa- ja teollisuusministeriö ja/tai Säteilyturvakeskus on puolueellinen. Valvovana viranomaisena pitäisi mieluummin toimia ympäristöministeriö. -Asiantuntijoiden kykyyn tehdä mm. luotettavia turvallisuusanalyysejä ei luotettu. <::::> Eri viranomaisiin ja suomalaiseen asiantuntemukseen luotettiin. - Tarvitaan lisää vuorovaikutusta ja avointa keskustelua, sekä kunnan sisällä että kunnan ja Posivan välillä. - Jonkun puolueettomamman kuin Posivan tulisi tehdä YV A-selostus. - Onko päättäjillä rohkeutta ja kykyä päättää näin suuresta asiasta ja onko heillä tarpeeksi tietoa käytössään? Loviisassa epäiltiin paljon Posivan puolueettomuutta. Yhteensä 108 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 28% Loviisa 65% Äänekoski 7% Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 9 kpl Yhteensä 18 kpl Eurajoki 11 % Kuhmo 56% Loviisa 0% Äänekoski 3 3 % Eurajoki 0% Kuhmo44% Loviisa 33% Äänekoski 22 % TIEDOTUS JA TIEDOTUSVÄLINEET - Posivan tiedotteet ovat mainoksia. Mainonnan keinot ovat myös kyseenalaisia: ihmisten mielikuviin on yritetty vaikuttaa mm. pikkulasten kuvilla. -Tiedotuksen tarkoitus on manipuloida ihmisiä ja aivopestä heidät hyväksymään hanke. - Sanomalehtien pitäisi olla puolueettomia ja julkaista tasapuolisesti sekä vastustajien että puoltajien kirjoituksia. -Hankkeesta pitäisi olla saatavilla ulkopuolisen tahon tuottamaa puolueetonta tietoa, myös hankkeen mahdollisista negatiivisista vaikutuksista. - Tiedotuksen tulisi olla kansantajuista. Asioita pitäisi konkretisoida ja toistaa usein,

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset FI9900117 POSIVA 99-05 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset Seppo Laakso Kaupunkitutkimus Seppo Laakso tmi Maaliskuu 1 999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A. 00100 Puhelin

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1953 Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet Kari Rasilainen & Seppo Vuori VTT Energia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO

Lisätiedot

Yritys Oy:n myyntilaskutusprosessin kehityssuunnitelma

Yritys Oy:n myyntilaskutusprosessin kehityssuunnitelma Yritys Oy:n myyntilaskutusprosessin kehityssuunnitelma Mäntylä, Jenni 2009 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Yritys Oy:n myyntilaskutusprosessin kehityssuunnitelma Jenni Mäntylä Liiketalouden

Lisätiedot

Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti. kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto

Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti. kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Palaute Fennovoiman ydinvoimalaitoksen YVA-selostukseen Asian diaarinumero 7131/815/2008

Lisätiedot

materia Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15

materia Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15 materia 5 2010 Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka Kittilän kultakaivos turvallista tuotantoa

Lisätiedot

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys Sallinen, Lahja 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Mäntsälän maine yritysten näkökulmasta Case: Mäntsälän Yrityskehitys

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Internet lentokoneessa

Internet lentokoneessa Internet lentokoneessa Ylimaula, Esa 2012 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Elektroninen liiketoiminta Internet lentokoneessa Esa Ylimaula Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

All inclusive matkojen vastuullisuus matkanjärjestäjien

All inclusive matkojen vastuullisuus matkanjärjestäjien All inclusive matkojen vastuullisuus matkanjärjestäjien näkökulmasta Paulamäki, Kaisa 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava All inclusive matkojen vastuullisuus matkanjärjestäjien näkökulmasta Kaisa

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2008

GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2008 GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2008 Kalliolämpö säästää luontoa Kotimaiset energiamuodot tulossa Geomatkailija kiertää Pohjanmaata GeoFoorumi 1/2008 Julkaisija: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö DIAKONIATYÖ ASIAKASLÄHTÖISEMPÄNÄ UUDELLE VUOSITUHANNELLE Tutkimus Jalasjärven seurakunnan 57-61-vuotiaiden odotuksista diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

Kuntaimagotutkimus 1998

Kuntaimagotutkimus 1998 Työ raportti 99-23 Kuntaimagotutkimus 1998 Juha Ala-Lipasti Pentti Karjalainen Jukka Pohjola Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAN Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6. Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20. Melonta on ympärivuotinen harrastus s. 30

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6. Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20. Melonta on ympärivuotinen harrastus s. 30 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 2/2013 Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6 Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20 Melonta on ympärivuotinen harrastus

Lisätiedot

NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu?

NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu? NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu? Piia Harala - Jenni Id Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012. Tapahtumien ympäristöasiat tarvekartoitus. Marika Nyyssönen

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012. Tapahtumien ympäristöasiat tarvekartoitus. Marika Nyyssönen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012 Tapahtumien ympäristöasiat tarvekartoitus Marika Nyyssönen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012 Marika Nyyssönen Tapahtumien

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

KAUKANA VIERAALLA MAALLA

KAUKANA VIERAALLA MAALLA KAUKANA VIERAALLA MAALLA KOSOVON ALBAANIEN JA PUNKALAITUMEN KUNTALAISTEN RINNAKKAISELON TUTKIMUS PUNKALAITUMELLA Maarit Malmivaara - Mikko Salonen Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin

Lisätiedot

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

Vaikuta. kaavoitukseen! sivut 4 8 KULUTTAJAN N 0 4/2009. Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria

Vaikuta. kaavoitukseen! sivut 4 8 KULUTTAJAN N 0 4/2009. Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria N 0 4/2009 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija www.kuluttajaliitto.fi Vaikuta kaavoitukseen! sivut 4 8 Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria Pääkirjoitus

Lisätiedot

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Kari Huotari Huhtikuu 2012 Sisällys: 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitystehtävä...

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot