Kuntalaispalaute käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntalaispalaute käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa:"

Transkriptio

1 Työ r a portti Kuntalaispalaute käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa: Kirjallinen palaute, pienryhmät ja lehtikirjoittelu Tiina Pasanen Elokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i Kuntalaispalaute käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa: Kirjallinen palaute, pienryhmät ja lehtikirjoittelu Tiina Pasanen Elokuu 1998

3 IMATRAN VOIMA OY Ympäristönsuojeluyksikkö SAA TE 1 (1) Jakelu: Posiva Oy Tarkastaja Pvm Pvm ~6. ~ -5~ Imatran voima Oy:n ympäristönsuojeluyksikössä on tehty Posiva Oy:n toimeksiannosta ydinjätteen loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä mielipideaineiston läpikäynti ja luokittelu (toimittajan työnumero , tilaajan tunnus 9656/97/JMA). Tiina Pasasen laatima työraportti "KUNT ALAISP ALAUTE KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA" lähetetään sopimuksen mukaisesti tilaajalle mennessä. Fortum-Yhtiö Kotipaikka Helsinki kmro Ly-tunnus

4 Työraportti Kuntalaispalaute käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa: Kirjallinen palaute, pienryhmät ja lehtikirjoittelu Tiina Pasanen Imatran Voima Oy Ympäristönsuojeluyksikkö Elokuu 1998 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 KUNTALAISP ALAUTE KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOI TUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA: Kirjallinen palaute, pienryhmät ja lehtikirjoittelu TVISTEL MÄ Posiva Oy tekee ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YV A) käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. Tutkimuksia tehdään neljällä paikkakunnalla (Eurajoki, Kuhmo, Loviisa ja Äänekoski). Jotta paikkakuntalaisten mielestä tärkeät aiheet tulisivat asianmukaisesti käsitellyksi YVA:ssa, Posiva on kerännyt asukkailta palautetta hankkeesta. Tähän raporttiin on koottu asukkaiden näkemyksiä loppusijoituksesta ja YV A-prosessista. Aineistona olivat lehtikirjoitukset, palautelomakkeet sekä pienryhmissä annettu palaute. YVA:ssa toivottiin selvitettävän muitakin vaihtoehtoja kuin lopullista kallioon hautaamista. Kuljetuksia kauas jätteen syntypaikalta ei pidetty mielekkäinä, ei myöskään jätteen sijoittamista asutuksen lähelle. Asukkaiden mielipiteissä eri vaihtoehdoista korostuivat välivarastoinnin jatkaminen sekä jätteen varastoiminen siten, että siihen päästään tulevaisuudessa käsiksi. Tulevilla sukupolvilla uskottiin olevan käytössään kehittyneempää teknologiaa jätteen käsittelemiseksi. Keskustelussa hankkeen vaikutuksista nousivat esiin vaikutukset paikkakunnan imagoon ja elinkeinoihin. Negatiivisen imagon pelättiin vähentävän matkailua ja haittaavan muita puhtaaseen luontoon perustuvia elinkeinoja sekä laskevan kiinteistöjen ja maan arvoa. Toisaalta hankkeen uskottiin piristävän paikkakunnan elinkeinoelämää ja tuovan verotuloja. Myös työllisyysvaikutusten selvittämistä pidettiin tärkeänä: saisivatko paikkakuntalaiset töitä vai menisivätkö työpaikat ulkopaikkakuntalaisille. Kuljetukset ja sosiaaliset vaikutukset olivat myös paljon esillä. Lisäksi keskusteltiin siitä, voidaanko muiden maiden ydinjätteitä alkaa loppusijoittaa Suomeen ja onko jätettä tuottavilla paikkakunnilla suurempi vastuu jätteistä kuin muilla. Huolta aiheutti myös se, että käytössä ei ollut riittävästi tietoa loppusijoittamisen turvallisuudesta. Jos jotakin menee vikaan, tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään seuraukset. Luonto- ja terveysvaikutukset tulivat esille lähinnä palautelomakkeilla annetussa palautteessa. Monien oli vaikea hyväksyä sitä, että Posiva tekee YVA:ssa vaaditut tutkimukset ja tiedottaa hankkeesta paikkakuntalaisille, mutta toisaalta Posivan ja eri viranomaisten puolueettomuuteen myös luotettiin. Avointa keskustelua ja puolueetonta tiedotusta pidettiin hyvin tärkeinä. Tietoa kaivattiin Posivan lisäksi erityisesti hankkeeseen kriittisesti suhtautuvilta tahoilta. Avainsanat: käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus, ympäristövaikutusten arviontiselostus, kuntalaispalaute

6 PUBLIC FEEDBACK IN THE ENVIRONMENTAL IMP ACT ASSESSMENT OF THE FINAL DISPOSAL OF SPENT NUCLEAR FUEL: Written feedback, small groups and newspaper articles ABSTRACT The Environmental lmpaet Assesment (EIA) for the final disposal of spent nuclear fuel is made by Posiva Oy, and the site investigations are underway at four munieipalities (Eurajoki, Kuhmo, Loviisa and Äänekoski). To ensure that the matters loeal people find important would be properly eonsidered in the EIA, Posiva has eolleeted up feedbaek from the eitizens. The opinions of the eitizens about the final disposal and the EIA-proeess are summarized in this report. The materia! eonsisted of newspaper articles, feedbaek letters and the feedbaek given in small group meetings. In the diseussion about different altematives the eontinuation of the temporary storage and storage ofthe waste in a way that it is attainable in the future were emphasized. Many people believed that next generations will have more advaneed teehnology for managing the waste. Besides burying the waste in the bedroek also other altematives were requested to be studied in the EIA. Neither long transports from the souree nor disposing of the waste near population eenter were eonsidered reasonable. The diseussion of the projeet's impaets eoneentrated on the influenees on the image of the munieipality and on the means of livelihood. Inhabitants were worried that negative image eould deerease tourism and hinder other means of Iivelihood that base on elean nature, as well as deerease the value ofthe land and properties. On the other hand, many people believed that the projeet would boost eeonomie aetivity and bring tax revenue to the munieipality. Also investigations of impaets on the employment were eonsidered important: would the loeal inhabitants get the jobs or would the jobs go to people who eome from other towns. Transports and soeial impaets also stood out. In addition, there were diseussion about whether it is possible that other eountries' nuclear waste would be deposited in Finland and do waste produeing munieipalities have bigger responsibility for the waste than the others. People were espeeially worried about that there is not guaranteed proof of the safety of the final disposal. If something goes wrong, it is the next generations who have to go through the eoneequenses. Impaets on people's health and on the nature stood out mainly in the feedbaek given with questionnaires. Many people found it hard to aeeept that Posiva makes the investigations required in the EIAprogram and informs the eitizens, but there were also people who trusted on Posiva's and different authorities' objeetivity. Open diseussion and impartial informing were eonsidered very important, and inhabitants wanted information besides Posiva also from sueh organizations who have a eritieal view towards the projeet. Key words: Final disposal of spent nuclear fuel, environmental impaet assessment program, publie feedbaek

7 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä Abstract 1. JOHDANT AINEIST ASUKKAIDEN NÄKEMYKSET LOPPUSIJOITUKSESTA JA YVA-PROSESSISTA Vaihtoehtoja koskevat näkemykset Vaikutuksia koskevat näkemykset Suunnitteluprosessia koskevat näkemykset Muita esille nousseita asioita YHTEENVET LTTEET 1. Lehtikirjoitukset Pienryhmät Palautelomakkeet YVA-tiedotteissa olleilla palautelomakkeilla annetut kommentit Näyttelyiden yhteydessä saaduilla palautelomakkeilla annetut kommentit

8 6 l.johdanto Posiva Oy jätti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvointiohjelman yhteysviranomaiselle helmikuussa 1998, ja YV A-selostus laaditaan vuoden 1998 aikana. YV A-ohjelmaa ja sen laadintaa varten kerättiin eri tahojen näkemyksiä siitä, mitä kaikkea YVAselostuksessa haluttaisiin selvitettävän. Mahdollisten tulevien loppusijoituspaikkakuntien asukkaiden kanssa oltiin vuorovaikutuksessa monin tavoin. Tutkimuspaikkakunnilla (Eurajoki, Kuhmo, Loviisa ja Äänekoski) on mm. jaettu tietoa hankkeesta, järjestetty yleisötilaisuuksia ja pienryhmätapaamisia, pidetty hanketta ja YV A-menettelyä esitteleviä näyttelyitä sekä kerätty kansalaisten näkemyksiä palautelomakkeilla. Tiedon kerääjinä ovat toimineet sekä Posiva että konsultit. Kesäkuussa 1998 Posiva tilasi IVOlta yhteenvedon tutkimuspaikkakuntien asukkaiden näkemyksistä hankkeesta. Tässä toimeksiannossa tehtävänä oli käydä läpi sekä luokitella kirjallinen palaute ja mielipideaineisto, jotka liittyvät Posivan loppusijoituslaitoksen YV A-prosessiin. Aineisto koostui seuraavista osista: - loppusijoitukseen ja YV A-hankkeeseen liittyvä lehtikirjoittelu ( mielipidekirjoitukset ja toimitukselliset artikkelit) - tutkimuspaikkakunnilla pidetyistä pienryhmätapaamisista tehdyt muistiinpanot - tutkimuspaikkakunnilla postitse ja näyttelyiden yhteydessä saadut palautekaavakkeet Työn tavoitteena oli luokitella aineisto niissä esiintyvien huolenaiheiden ja lisätutkimustarpeita koskevien näkemysten mukaan. Tarkoituksena oli varmistaa, että keskeiset kysymykset tulevat asianmukaisesti käsitellyksi YV A-prosessissa. 2. AINEISTO LEHTIKIRJOITUKSET Lehtikirjoitukset oli kerätty kullakin tutkimuspaikkakunnalla ilmestyvistä sanomalehdistä ajalla syyskuu kesäkuu Aineistossa olivat mukana kaikki loppusijoitusta ja YV A-prosessia käsittelevät kirjoitukset, joista raportin ulkopuolelle jätettiin uutiset. Toimituksellisiin artikkeleihin laskettiin kuuluvaksi kolumnit, pääkirjoitukset, haastattelut ja muut kirjoitukset, joissa selvästi tuli esille asiaa koskevia näkemyksiä. Mielipidekirjoituksia ja toimituksellisia artikkeleita oli yhteensä noin 380 kpl, joista noin 5 oli Eurajoelta, 85 Kuhmosta, 250 Loviisasta ja 40 Äänekoskelta. Näiden lisäksi oli noin 30 Posivan, Säteilyturvakeskuksen tai muun sellaisen tahon mielipidekirjoitusta, jotka eivät edusta paikallisten asukkaiden näkemyksiä. Näitä kirjoituksia ei ole laskettu mukaan seuraavassa luvussa oleviin taulukoihin. Kirjoituksia julkaisseet lehdet sekä lehtikirjoitusten tarkemmat määrät on koottu liitteeseen 1. PIENRYHMÄT Tutkimuspaikkakuntien yhdistyksillä, järjestöillä, opintopiireillä ja muilla ryhmillä oli mahdollisuus

9 7 kutsua Posivan edustajat kertomaan tarkemmin hankkeesta. Pienryhmätilaisuuksia järjestettiin kaikilla tutkimuspaikkakunnilla YVA-tiedotteiden 1197 ja 2/97 palautelomakkeiden yhteydenottopyyntöjen perusteella sekä eri yhdistysten ja kansalaisryhmien omasta aloitteesta. Tilaisuuksissa oli Posivan edustajien (1-3) lisäksi joissakin tapauksissa läsnä myös eri kansalaisliikkeiden edustajia (Kivetty- ja Romuvaara-liike). Tapaamisissa toimi puheenjohtajana useimmiten tilaisuuden kokoonkutsuneen yhdistyksen tai ryhmän edustaja, ja Posivan edustajat toimivat asiantuntijoina. Tilaisuuksissa pidettiin lyhyet hanke- ja YV A-menettelyn esittelyt, jonka jälkeen keskusteltiin hankkeen ympäristövaikutuksista. Mielipiteet ja kommentit kirjattiin ylös. Muistiinpanoihin ei ollut kirjattu mielipiteitä sanatarkasti, vaan ihmisten esittämistä kommenteista oli poimittu pääajatus. Pienryhmistä saadut palautteet olivat siis jo kertaalleen "käsiteltyjä", minkä vuoksi ne ovat omassa sarakkeessaan seuraavan luvun taulukoissa. Tilaisuuksia järjestettiin maaliskuu lokakuu 1997 välisenä aikana yhteensä 40, joista viisi pidettiin Eurajoella, 19 Kuhmossa, yhdeksän Loviisassa ja seitsemän Äänekoskella. Yhteensä kommentteja kirjattiin ylös noin 500, joista melkein 400 oli Kuhmosta. Pienryhmätapaamisten ajankohdat, osallistuneet ryhmät ja osallistujamäärät sekä kirjattujen kommenttien määrät on koottu liitteeseen 2. PALAUTELOMAKKEET Tutkimuspaikkakuntien asukkailla oli mahdollisuus antaa palautetta myös kirjallisesti valmiilla vastauslomakkeilla. Palautelomakkeita oli YV A-tiedotteiden numeroissa 1/97 ja 2/97, ja ne jaettiin postitse joka talouteen tutkimuspaikkakunnilla. Lomakkeeseen sai vapaamuotoisesti kirjoittaa, mitä haluaisi YV A:ssa selvitettävän. Vastauksia tuli 696 kpl, joissa oli n. 400 kirjallista kommenttia. Palautteiden määrä oli muilla paikkakunnilla sadan kappaleen molemmin puolin, mutta Eurajoelta vastauksia tuli vain parikymmentä. Lisäksi paikkakuntien kunnan- ja kaupungintaloilla sekä Posivan Loviisan paikallistoimistossa järjestettiin hanketta ja YV A-menettelyä esittelevät näyttelyt. Näyttelyiden yhteydessä kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa palautetta valmiilla, palautelaatikoihin j ätettävillä vastauslomakkeilla. Näillä lomakkeilla kartoitettiin erityisesti mitä vaikutuksia ihmiset haluaisivat selvitettävän: lomakkeissa oli mahdollisuus merkitä rastilla kohta terveysvaikutukset, luontovaikutukset, sosiaaliset vaikutukset tai taloudelliset vaikutukset. Lisäksi oli tilaa myös vapaamuotoisille vastauksille. Lomakkeita palautettiin noin 90 kpl, ja niissä esitettyjä kommentteja ja kysymyksiä oli yhteensä noin 250. Näistä melkein 200 oli Loviisasta, mutta vain muutamia Kuhmosta ja Äänekoskelta. Muutamasta lomakkeesta ei selvinnyt miltä paikkakunnalta palaute oli peräisin, ja vähäisestä määrästä johtuen ne on jätetty raportin ulkopuolelle. Palautelomakkeiden mallit sekä annetun palautteen määrä paikkakunnittain ovat liitteessä 3.

10 8 3. ASUKKAIDEN NÄKEMYKSET LOPPUSIJOITUKSESTA JA YVA-PRO SESSISTA Tähän lukuun on koottu tutkimuspaikkakuntien asukkaiden mielipiteitä hankkeesta. Näkemykset on luokiteltu neljään eri luokkaan: vaihtoehtoja, vaikutuksia ja suunnitteluprosessia koskeviin näkemyksiin sekä muihin esille nousseisiin asioihin. Vaikutuksia koskevat näkemykset on lisäksi jaettu 15 :een ja suunnitteluprosessia koskevat näkemykset kolmeen eri ryhmään. Esitetyt mielipiteet, kommentit ja kysymykset on merkitty ranskalaisella viivalla. Tietyn näkemyksen takana voi olla henkilöitä muutamasta aina useisiin kymmeniin. Vastakkaiset näkemykset on erotettu toisistaan "<=>"-merkillä. Eri luokkien ja ryhmien alla olevissa taulukoissa on erotettu annetun palautteen määrä sen mukaan, onko se annettu lehtikirjoituksessa, pienryhmätapaamisessa vai palautelomakkeella. Prosenttiluvut ilmoittavat kuinka suuri osa palautteesta on tullut miltäkin paikkakunnalta. Kun jokin asia on ollut erityisen paljon esillä jollakin paikkakunnalla, siitä on mainittu erikseen. Taulukoiden lukujen tarkoitus ei ole kertoa mielipiteiden absoluuttisia määriä, vaan antaa kuva siitä, mitkä asiat koettiin tärkeämmiksi kuin toiset. Ihmisten mielipiteet eivät aina tulleet kovin selkeästi esiin lehtikirjoituksissa ja muussa aineistossa, ja tulokset ovatkin raportin kirjoittajan subjektiivinen tulkinta siitä, mitä ihmiset ovat halunneet tuoda esiin. Eri paikkakuntien asukkaiden aktiivisuudessa oli myös suuria eroja: esimerkiksi mielipidekirjoituksia oli Eurajoelta vain muutamia, kun taas loviisalaiset keskustelivat asiasta lehtien palstoilla laajasti. Esitettyjen näkemysten määrä ei myöskään ole verrannollinen esimerkiksi lehtikirjoitusten tai palautelomakkeiden määriin, koska usein ihmiset ottivat kantaa moniin eri asioihin. Toisaalta osa palautteesta ei koskenut loppusijoitusta tai YVA-prosessia, eivätkä tällaiset kommentit ole mukana raportissa. Myös ydinvoimaa yleisesti ja loppusijoituksen teknisiä yksityiskohtia koskevat kommentit ja kysymykset on jätetty raportin ulkopuolelle. Mitään tarkkoja johtopäätöksiä tuloksista ei siis voida vetää, vaan ne kertovat lähinnä mitkä asiat nousivat yleensäkin esille ja mitkä asiat korostuivat erityisesti kullakin paikkakunnalla. Laaja kirjoittelu Loviisassa johtui siitä, että Hästholmen tuli mukaan tutkimuksiin vuoden 1997 alusta, kun taas muilla alueilla tutkimuksia on tehty jo vuodesta 1987 lähtien. Posivan tutkimusten pääpaino on tällä hetkellä Loviisassa, jotta se saadaan samalle tasolle muiden paikkakuntien kanssa. 3.1 VAIHTOEHTOJA KOSKEVAT NÄKEMYKSET - Välivarastointia pitäisi jatkaa, koska silloin jätteitä voidaan valvoa ja saadaan lisää aikaa tutkia kalliosijoittamisen turvallisuutta ja/tai jätteen uusiokäyttöä. Tulevaisuudessa on käytössä kehittyneempää teknologiaa. <=> Välivarastointi on riskialttiimpi vaihtoehto kuin hautaaminen kallioperään, koska yhteiskunta muuttuu jatkuvasti ja jätteet ovat siten alttiina esim. sodille ja sabotaasille. -Jäte pitäisi säilyttää joko maan päällä tai maan alla pohjavesirajan yläpuolella, jolloin mahdolliset vuodot päästään korjaamaan ja jätteeseen päästään tulevaisuudessa helpommin käsiksi (ns. Dry Rock Deposit -menetelmä). - YVA-ohjelman heikko kohta on nimenomaan vaihtoehtojen puute. Myös uusiokäytön mahdollisuutta ja muita vaihtoehtoja jätteen hävittämiseksi pitäisi kartoittaa, että lopullista päätöstä tehtäessä olisi vaihtoehtoja mistä valita. Eikö nollavaihtoehdonkin pitäisi joskus toteutua? - Ydinjätteet pitäisi sijoittaa kauas asutuksesta, esim. Lapin erämaihin.

11 9 - Voiko loppusijoitushaudasta tulla tulevaisuudessa ED-maiden yhteinen "ydinjätekaatopaikka"? Y dinenergialakihan saattaa tulevaisuudessa muuttua. - Ydinjäteteknologiaa ja samalla imagohaittoja ei pitäisi levittää uusille alueille. -Voidaanko jätteet nostaa myöhemmin ylös? Erityisesti Kuhmossa nousi esiin välivarastoinnin jatkaminen, Loviisassa taas jätteiden sijoittaminen kauas asutuksesta. Kummallakin paikkakunnalla pohdittiin myös muiden maiden jätteiden tuontia Suomeen. Yhteensä 159 kpl Eurajoki 3% Kuhmo 21% Loviisa 69% Äänekoski 8% - Sijoittamalla jäte ydinvoimapaikkakunnille säästettäisiin kustannuksissa ja kuljetusten vaarat poistuisivat. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 26 kpl Yhteensä 20 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 81% Loviisa 15% Äänekoski 4 % Eurajoki 15% Kuhmo 15% Loviisa 55% Äänekoski 15 % 3.2 VAIKUTUKSIA KOSKEVAT NÄKEMYKSET KULJETUKSET - Mikä kuljetusmuoto olisi edullisin ja turvallisin? - Kuljetusreitti ja kuinka usein kuljetettaisiin? -Miten kuljetetaan, parannetaanko tiestöä tai rakennetaanko rautatietä? -Kuljetusten turvallisuus ja valvonta, kuljetussäiliön kestävyys. -Selvitettävä mitä haittoja kuljetukset voisivat aiheuttaa (esim. säteilyvuoto, terrori) -Kuljetuksiin sisältyy riski että säteilyä pääsisi ympäristöön. Kuljetukset olivat esillä varsinkin Kuhmossa ja Äänekoskella. Lehti- Yhteensä 22 kpl kirjoittelu Eurajoki 5% Kuhmo 50% Loviisa 23% Äänekoski 23 % Pien- Yhteensä 37 kpl ryhmät Eurajoki 5% Kuhmo 81% Loviisa 0% Äänekoski 14 % Palaute- Yhteensä 2 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 50% Loviisa 0% Äänekoski 50 %

12 10 KÄSITTELY JA KAPSELOINTI - On olemassa riski että kapselointilaitokselta karkaisi säteilyä ympäristöön. - Voisi sattua ydinonnettomuus. - Työntekijöiden altistuminen säteilylle. - Kapselointilaitoksen "säteilynpitävyys". Lehti- Yhteensä 15 kpl kirjoittelu Eurajoki 7% Kuhmo 33% Loviisa 27% Äänekoski 33 % Pien- Yhteensä 2 kpl ryhmät Eurajoki 0% Kuhmo 50% Loviisa 0% Äänekoski 50% Palaute- Yhteensä 2 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 100% Loviisa 0% Äänekoski 0 % SÄTEILYRISKI LUOLASTOJEN SULKEMISEN JÄLKEEN - Kallioperä on vakaa ja turvallinen loppusijoituskohde. <::::> Kallioperä ei ole turvallinen, esim. maanjäristysten tai jääkauden seurauksena radioaktiivisia aineita voisi päästä luontoon. - Kapselien kestävyys syöpymistä vastaan. -Voisiko säteilyä kulkeutua pohjaveden mukana luontoon? - Voisivatko bakteerit vahingoittaa kapseleita? Voisiko radioaktiivisia hiukkasia kulkeutua mikrobien mukana maan pinnalle? - Maanjäristysten ja jääkausien vaikutus. - Rapakivi ei ole tarpeeksi luja kivilaji loppusijoittamista ajatellen. <::::> Rapakivi kestää kyllä. - Loviisassa loppusijoitusluolasta olisi liian lähellä merta. Voisiko suolainen pohjavesi syövyttää kapseleita, ja voisiko luolasto jäädä tulevaisuudessa meren alle? -Onko luolastojen sulkemisenjälkeen seurantaa? Varsinkin Loviisassa oltiin huolestuneita säteilyriskistä luolastojen sulkemisen jälkeen. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 68 kpl Yhteensä 16 kpl Yhteensä 7 kpl Eurajoki 3% Kuhmo 27% Loviisa 60% Äänekoski 10 % Eurajoki 0% Kuhmo 81% Loviisa 6% Äänekoski 12 % Eurajoki 0% Kuhmo 29% Loviisa 57% Äänekoski 14 % VAIKUTUKSET TERVEYTEEN - Säteilyn terveysvaikutukset, erityisesti pitkäaikaisvaikutukset selvitettävä. Lisäisikö hanke syöpäriskiä alueella? -Luonnon kautta ihmiseen kulkeutuneen säteilyn terveysvaikutukset -Rakentamisesta aiheutuvat terveysvaikutukset, mm. melu ja pöly.

13 11 -Pelko ja epäviihtyisyys voivat aiheuttaa psyykkisiä terveysvaikutuksia. Palautelomakkeilla annetussa palautteessa terveysvaikutusten selvittämistä toivottiin erityisesti Eurajoella ja Loviisassa. Yhteensä 19 kpl Yhteensä 5 kpl Yhteensä 52 kpl Eurajoki 11 % Kuhmo26% Loviisa 26% Äänekoski 3 7 % Eurajoki 20% Kuhmo 80% Loviisa 0% Äänekoski 0% Eurajoki 25% Kuhmo2% Loviisa 71% Äänekoski 2% VAIKUTUKSET LUONTOON - Vaikutus pohjavesiin ja mereen. - Vaikutus kasvistoon ja eläimistöön. Jos hankkeesta aiheutuu haittoja eläimille, miten niitä voidaan ehkäistä tai helpottaa? - Jätteen lämpövaikutus kallioon. -Jätteet pilaavat ympäröivän luonnon. - Ympäristövaikutukset yleensäkin selvitettävä. Palautelomakkeilla annetussa palautteessa varsinkin loviisalaiset toivoivat luontovaikutusten selvittämistä. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 12 kpl Yhteensä 8 kpl Yhteensä 72 kpl Eurajoki 8% Kuhmo 33% Loviisa 33% Äänekoski 25 % Eurajoki 0% Kuhmo 38% Loviisa 0% Äänekoski 62 % Eurajoki 18% Kuhmo 14% Loviisa 65% Äänekoski 3 % TURV ATTOMUUS JA EPÄVARMUUS - Hanke lisäisi pelkoa ja turvattomuuden tunnetta alueella. - Pelko tulevien sukupolvien puolesta. On väärin haudata jätteet, koska tulevat sukupolvetjoutuvat kärsimään seuraukset. - Säteilyn mahdolliset terveyshaitat aiheuttavat pelkoa. -Käytettävissä ei ole kokeellisia tutkimustuloksia "aidosta tilanteesta", vaan ratkaisu on tehtävä pelkkiin malleihin perustuvien arvioiden pohjalta. -Tieto on lisännyt pelkoa.<=> Tieto on poistanut ennakkoluuloja.

14 12 Lehti- Yhteensä 55 kpl kirjoittelu Eurajoki 4% Kuhmo 16% Loviisa 65% Äänekoski 15 % Pien- Yhteensä 15 kpl ryhmät Eurajoki 0% Kuhmo 60% Loviisa 7% Äänekoski 33 % Palaute- Yhteensä 17 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 41% Loviisa 41% Äänekoski 18 % VAIKUTUS ILMAPRN -Hanke on jo aiheuttanut mielipahaaja eripuraa sekäjakanut väestön kahteen leiriin. - Vastustajien painostus ja nimien keräily listoihin on tuntunut ahdistavalta. Ilmapiirin huonontumisesta oltiin huolestuneita Kuhmossa ja Loviisassa. Lehti- Yhteensä 13 kpl kirjoittelu Eurajoki 8% Kuhmo 46% Loviisa 46% Äänekoski 0% Pien- Yhteensä 0 kpl ryhmät Eurajoki 0% Kuhmo 0% Loviisa 0% Äänekoski 0% Palaute- Yhteensä 1 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 100% Loviisa 0% Äänekoski 0% ARVOT JA V ASTUU -On moraalisesti oikein että nykyinen sukupolvi ottaa vastuunjätteistä ja loppusijoittaa ne. - Jätettä tuottavilla paikkakunnilla on vastuu myös sijoittamisesta. <=> Vastuu jätteistä kuuluu ydinsähkön käyttäjille eli meille kaikille. - Vastuu jätteistä on suomalaisilla, niitä ei saa kuskata itärajan taakse. -Voimala ja jätteet on järkevintä pitää samalla paikalla. <=>Voimaloista on ollut paikkakunnalle ja sen asukkaille tarpeeksi haittaa ilman jätteitäkin. Hankkeen moraalisesta puolesta keskusteltiin varsinkin Loviisassa. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 82 kpl Yhteensä 3 kpl Yhteensä 19 kpl Eurajoki 11 % Kuhmo 15% Loviisa 67% Äänekoski 7% Eurajoki 33% Kuhmo 66% Loviisa 0% Äänekoski 0% Eurajoki 21 % Kuhmo26% Loviisa 42% Äänekoski 1 0 % VAIKUTUS KUNNAN IMAGOON - Antaisi kunnalle negatiivisen leiman "ydinjätekaatopaikkana".

15 13 -Antaisi kunnasta positiivisen kuvan ennakkoluulottomalla vastuun kantajanaja kehittyneen teknologian keskuksena. -Pilaisi kunnan luontoimagon. - Selvitettävä, miten ympäristö suhtautuu kuntaan, joka jättää tällaisen tilaisuuden käyttämättä. Antaako hankkeen vastustaminen kaupungista yritystoiminnalle epäystävällisen kuvan? Muista paikkakunnista poiketen Eurajoella ei oltu huolissaan imagovaikutuksista. Yhteensä 98 kpl Yhteensä 4 kpl Yhteensä 6 kpl Eurajoki 2% Kuhmo 36% Loviisa 51% Äänekoski 11 % Eurajoki 0% Kuhmo 100% Loviisa 0% Äänekoski 0% Eurajoki 0% Kuhmo 33% Loviisa 67% Äänekoski 0 % VAIKUTUS ELINKEINOIHIN - Elvyttäisi matkailu-alaa.<::::> Haittaisi matkailua. - Vilkastuttaisi elinkeinoelämää yleensäkin, toisi uutta osaamista. <::::> Näivettäisi elinkeinoja ja yritystoimintaa. - Haittaisi maanviljelyä, luomutuotantoa ja marjastusta. <::::>Ei suurta vaikutusta "luonto-elinkeinoihin". - Vaikutukset selvitettävä, erityisesti vaikutukset matkailu- ja maatalousimagoon. Vaikutukset elinkeinoihin olivat esillä varsinkin Kuhmossa ja Äänekoskella. Hankkeen pelättiin karkoittavan puhdasta luontoa etsivät matkailijat sekä vähentävän maataloustuotteiden kysyntää. Toisaalta Kuhmossa hankkeen uskottiin myös piristävän paikkakunnan näivettynyttä elinkeinoelämää. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 7 5 kpl Yhteensä 16 kpl Yhteensä 23 kpl Eurajoki 4% Kuhmo 57% Loviisa 21% Äänekoski 17 % Eurajoki 25% Kuhmo 50% Loviisa 0% Äänekoski 25 % Eurajoki 0% Kuhmo 70% Loviisa 13% Äänekoski 17 % VAIKUTUS TYÖLLISYYTEEN -Hanke toisi lisää työpaikkoja paikkakuntalaisille. <::::>Työpaikat voisivat mennä kilpailuttamisen seurauksena ulkopaikkakuntalaisille tai -maalaisille. - Hankkeen työllistävä vaikutus olisi hyvin pieni. - Työllisyysvaikutukset selvitettävä. Minkälaisia työpaikkoja hanke tarjoaisi ja kuinka pitkäksi aikaa? - Alihankintojen kohdentuminen alueelle.

16 14 - Voitaisiinko kapselit valmistaa sijoituspaikkakunnalla? Lehti- Yhteensä 54 kpl kirjoittelu Eurajoki 6% Kuhmo 46% Loviisa 39% Äänekoski 9% Pien- Yhteensä 16 kpl ryhmät Eurajoki 6% Kuhmo 69% Loviisa 0% Äänekoski 25% Palaute- Yhteensä 33 kpl kaavakkeet Eurajoki 18 % Kuhmo 55% Loviisa 18% Äänekoski 9 % VAIKUTUS KUNNAN TALOUTEEN - Kunta saisi taloudellista hyötyä mm. verotuloina. <:::::> Verotulot ovat epävarmoja, koska tulevaisuudessa verotus saattaa muuttua. Laitoksen tuleminen paikkakunnalle voisi muutenkin tuottaa tappiota kunnalle. - Mahdollisen poismuuton takia kunnan verotulot vähenisivät ja sen seurauksena veroäyrin hintaa saatettaisiin nostaa. -Sekä välittömät että välilliset vaikutukset kunnan talouteen selvitettävä. Äänekoskella talousvaikutukset eivät olleet esillä niin paljon kuin muilla paikkakunnilla. Yhteensä 47 kpl Yhteensä 1 0 kpl Yhteensä 61 kpl Eurajoki 13% Kuhmo43% Loviisa 40% Äänekoski 4 % Eurajoki 10 % Kuhmo 70% Loviisa 0% Äänekoski 20 % Eurajoki 23% Kuhmo 21% Loviisa 54% Äänekoski 2 % VAIKUTUS KNTEISTÖJEN JA MAAN ARVOON - Laskisi kiinteistöjen ja maan arvoa. <:::::> Nostaisi lisääntyneen kysynnän seurauksena kiinteistöjen hintoja. -Vaikutukset kiinteistöjen ja maan hintaan selvitettävä. Kiinteistöjen ja maan arvon laskusta oltiin huolestuneita erityisesti Loviisassa. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 29 kpl Yhteensä 4 kpl Yhteensä 12 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 7% Loviisa 86% Äänekoski 7% Eurajoki 0% Kuhmo 50% Loviisa 0% Äänekoski 50 % Eurajoki 0% Kuhmo 8% Loviisa 92% Äänekoski 0%

17 15 SOSIAALISET VAIKUTUKSET - Vaikutukset viihtyvyyteen ja alueen virkistyskäyttöön, kuten marjastukseen, sienestykseenja veneilyyn lähialueilla. Kuinka iso alue jäisi loppusijoituslaitoksen alle? - Houkuttelisi korkeasti koulutettua väestöä paikkakunnalle. ~ Korkeasti koulutettu väestö muuttaisi pois. - Ihmisiä muuttaisi pois paikkakunnalta eikä uusia muuttaisi tilalle. ~ Toisi kuntaan lisää asukkaita. - Loviisassa suomenkielisten suhteellinen osuus ruotsinkielisiin nähden voisi kasvaa. - Vaikutukset väestörakenteeseen selvitettävä. Erityisesti Loviisassa sosiaaliset vaikutukset olivat esillä, niistä varsinkin vaikutukset väestörakenteeseen. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 50 kpl Yhteensä 11 kpl Yhteensä 60 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 10% Loviisa 78% Äänekoski 12 % Eurajoki 0% Kuhmo 73% Loviisa 0% Äänekoski 27% Eurajoki 12% Kuhmo 3% Loviisa 80% Äänekoski 5% MUITA VAIKUTUKSN LTTYVIÄ NÄKEMYKSIÄ - Tarkasteluja ei saisi rajata kunnan sisälle, vaan vaikutukset myös lähialueisiin ja varsinkin talousvaikutukset koko maakuntaan olisi selvitettävä. -Myös naapurikuntia on kuultava. Hankkeesta aiheutuu lähialueille kustannuksia mutta ei hyötyä. - Hankkeen vaikutukset ulottuvat niin kauas tulevaisuuteen, että kaikkia vaikutuksia on mahdoton ennustaa. Loppusijoitukseen sisältyy aina riski että säteilyä pääsisi maan pinnalle. - On tärkeää selvittää vaikutukset pitkällä aikavälillä (otettava huoioon myös tulevat jääkaudet) ~Lyhyen aikavälin vaikutukset tärkeitä (lähimmät pari sataa vuotta). - Kuinka korvataan asukkaille hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat menetykset? -Onko varauduttu väestönsuojeluun onnettomuustapauksissa? Väestönsuojelu on järjestettävä sekä kuljetusreittien varrella että laitoksen läheisyydessä. -Terrorismin mahdollisuus on huomioitava: kestäisivätkö kuljetukset ja kapselointilaitos terrori-iskut? Onko terrorismin varalta vartiointia? - Hankkeen vaikutukset energiapolitiikkaan: vaikuttaisiko uuden ydinvoimalan rakentamiseen ja sijoittamiseen? Vähentäisikö tutkimuksia jotka koskevat jätteen uusiakäyttöä ja muiden energiamuotojen kehittämistä.

18 16 Lehti- Yhteensä 34 kpl kirjoittelu Eurajoki 6% Kuhmo 21% Loviisa 62% Äänekoski 12 % Pien- Yhteensä 12 kpl ryhmät Eurajoki 0% Kuhmo 67% Loviisa 17% Äänekoski 17 % Palaute- Yhteensä 22 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 18% Loviisa 45% Äänekoski 36 % 3.3 SUUNNITTELUPROSESSIA KOSKEVAT NÄKEMYKSET PÄÄTTÄJÄT, VIRANOMAISET JAASIANTUNTIJAT - Posivaan ei luoteta, eikä sen tekemiä selvityksiä pidetä täysin puolueettomina. Sen että ydinvoimayhtiöiden omistama Posiva tekee YVA-selostuksen katsottiin vaarantavan koko YVA-prosessin uskottavuuden.<::::> Posivaanja sen puolueettomuuteen luotettiin. -Kauppa- ja teollisuusministeriö ja/tai Säteilyturvakeskus on puolueellinen. Valvovana viranomaisena pitäisi mieluummin toimia ympäristöministeriö. -Asiantuntijoiden kykyyn tehdä mm. luotettavia turvallisuusanalyysejä ei luotettu. <::::> Eri viranomaisiin ja suomalaiseen asiantuntemukseen luotettiin. - Tarvitaan lisää vuorovaikutusta ja avointa keskustelua, sekä kunnan sisällä että kunnan ja Posivan välillä. - Jonkun puolueettomamman kuin Posivan tulisi tehdä YV A-selostus. - Onko päättäjillä rohkeutta ja kykyä päättää näin suuresta asiasta ja onko heillä tarpeeksi tietoa käytössään? Loviisassa epäiltiin paljon Posivan puolueettomuutta. Yhteensä 108 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 28% Loviisa 65% Äänekoski 7% Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 9 kpl Yhteensä 18 kpl Eurajoki 11 % Kuhmo 56% Loviisa 0% Äänekoski 3 3 % Eurajoki 0% Kuhmo44% Loviisa 33% Äänekoski 22 % TIEDOTUS JA TIEDOTUSVÄLINEET - Posivan tiedotteet ovat mainoksia. Mainonnan keinot ovat myös kyseenalaisia: ihmisten mielikuviin on yritetty vaikuttaa mm. pikkulasten kuvilla. -Tiedotuksen tarkoitus on manipuloida ihmisiä ja aivopestä heidät hyväksymään hanke. - Sanomalehtien pitäisi olla puolueettomia ja julkaista tasapuolisesti sekä vastustajien että puoltajien kirjoituksia. -Hankkeesta pitäisi olla saatavilla ulkopuolisen tahon tuottamaa puolueetonta tietoa, myös hankkeen mahdollisista negatiivisista vaikutuksista. - Tiedotuksen tulisi olla kansantajuista. Asioita pitäisi konkretisoida ja toistaa usein,

19 17 Palaute- Yhteensä 16 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 25% Loviisa 19% Äänekoski 56% että tieto menisi perille. - Tiedotus on ollut riittävää ja asiallista. -Toiminta ei ole tasapuolista, koska Posivalla on paljon rahaa mielipiteiden muokkaamiseen. Vastustajille pitäisi antaa rahaa omaan toimintaan, kuten omien tutkimusten tekemiseen ja tiedon levittämiseen. Yhteensä 80 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 33% Loviisa 61% Äänekoski 6% Yhteensä 12 kpl Euraj oki 1 7 % Kuhmo 67% Loviisa 0% Äänekoski 1 7 % Lehtikirjoittelu Pienryhmät KANSANÄÄNESTYS - Kansanäänestys on järjestettävä ehdokaspaikkakunnilla. <::::> Äänestys ei ole tarpeellinen, koska päättäjät on valittu päättämään isoistakin asioista. -Kansanäänestys tulisi järjestää myös lähikunnissa. Kansanäänestystä ja lähikuntien mielipiteiden selvittämistä pidettiin tärkeänä varsinkin Loviisassa. Lehtikirjoittelu Yhteensä 49 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 12% Loviisa 80% Äänekoski 8% Pienryhmät Yhteensä 0 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 0% Loviisa 0% Äänekoski 0% Palautekaavakkeet Yhteensä 2 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 50% Loviisa 50% Äänekoski 0% 3.4 MUITA ESILLE NOUSSEITA ASIOITA - Loppusijoitus ei ole niinkään turvallisuuskysymys, vaan tärkeää on mikä mielikuva ihmisille syntyy jostakin kunnasta loppusijoituspaikkakuntana. <::::> Loppusijoitus on nimenomaan turvallisuuskysymys: esimerkiksi talous- ja työllisyysvaikutukset eivät saisi mennä turvallisuusnäkökohtien edelle. -Tutkimukset pitäisi tehdä ensin loppuun ja miettiä vasta sitten eri paikkakuntien paremmuutta. Jätteet pitäisi sijoittaa sille paikkakunnalle, jossa sijoitus on turvallisinta. - Alueiden geologiset ominaisuudet ja pohjavesiolosuhteet tulisi selvittää tarkasti. Oman asuinkunnan kallioperä soveltuu<::::> ei sovellu loppusijoitukseen. - Miten ydinjätekysymys hoidetaan muissa maissa? Onko loppusijoitusta kokeiltu muualla? Miksi Suomen pitäisi ensimmäisenä haudata jätteet kallioperään?

20 18 -Miten muilla tutkimuspaikkakunnilla suhtaudutaan hankkeeseen? Entä jos mikään kunta ei halua jätettä tai jos kaikki haluavat? - Hautaaminen on vain kosmeettinen korjaus ongelmaan ja vastuun pakenemista. -"Hyvinvointi-Suomi" haluaa vain käyttää harvaanasuttua Kuhmon seutua hyväkseen kippaamalla omat jätteensä asukkaiden riesaksi. - Loppusijoitus päästää ydinvoimayhtiöt vastuusta. -Aina on olemassa inhimillisen virheen mahdollisuus, niin sijoituksen suunnittelussa, rakennustöissä kuinjätteen käsittelyssäkin. Myös tekniikka voi pettää. -Ihminen tekee loppujen lopuksi ratkaisun tunteen pohjalta, ei järkeilemällä. Lehti- Yhteensä 87 kpl kirjoittelu Eurajoki 0% Kuhmo25% Loviisa 56% Äänekoski 18 % Pien- Yhteensä 58 kpl ryhmät Eurajoki 12% Kuhmo 69% Loviisa 2% Äänekoski 17 % Palaute- Yhteensä 13 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 38% Loviisa 46% Äänekoski 15 %

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista vaikutuksista ja tiedonvälityksestä Eurajoen ja sen naapurikuntien asukkaiden näkökulmasta (SEURA) Tutkijat Professori Tapio

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella Ville Koskinen 2.11.2016 Esityksen sisältö Taustaa Fennovoiman polttoaineen loppusijoituksesta Kokonaisaikataulu ja tarvittavat luvat Tehdyt

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ASUKASKYSELY KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tämä kysely liittyy Kiikalan kunnan Saarenkylän harjualueen eli ns. Härjänvatsan alueen maa-ainesoton ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3080 KAUPUNKISEUTUJEN VIHERRAKENTEEN SUUNNITTELU 2013 FSD3080 COLLABORATIVE PLANNING OF URBAN GREEN INFRASTRUCTURE 2013 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS

METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS Tiedote ja kysely Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre suunnittelee biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Teollisuusneuvos Herkko Plit Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Fennovoiman loppusijoitushanke PAP vuodelta

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä

Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä Etnisten suhteiden neuvottelukunta * Keitä me olemme? Valtakunnalllinen etno + 7 alueellista etnoa = 300 jäsentä - verkosto - jäsenten tuoma laaja asiantuntemus - jäsenten laajat verkostot - mukana keskeiset

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä 5.11.2012 Marketta Virta, Uudenmaan ELY-keskus Mitä vesienhoitosuunnittelu on?

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 21.10.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys jatkaa ennätyskorkealla tasolla. Erityisasiantuntijoiden, palvelu- ja myyntityöntekijöiden

Lisätiedot

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Vaasan tulevaisuuden saaristo -seminaari järjestettiin Vaasassa 10.5.2012. Seminaariin osallistui noin 60 henkilöä. Työryhmiä oli yhteensä 7 ja niissä oli noin 7-9 osallistujaa.

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN YHTEENSOVITTAMINEN YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari TUTKIMUKSEN TARKOITUS Selvittää paikallisten

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset 44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.2.8 Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset Selvittämällä suunnittelualuetta dynaamisena, toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

Seutuimago ja kaivosteollisuus: havaintoja lähimenneisyydestä. Esa Tommila, ympäristöneuvos Kuusamon luonto, imago ja elinkeinot seminaari 29.1.

Seutuimago ja kaivosteollisuus: havaintoja lähimenneisyydestä. Esa Tommila, ympäristöneuvos Kuusamon luonto, imago ja elinkeinot seminaari 29.1. Seutuimago ja kaivosteollisuus: havaintoja lähimenneisyydestä Esa Tommila, ympäristöneuvos Kuusamon luonto, imago ja elinkeinot seminaari 29.1.2014 Kaivosseudun imago riippuu monesta seikasta 1/2 Raija

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE Mikonkeitaan tuulivoimapuiston YVA-menettely KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE UPM-Kymmene Oyj (Otsotuuli Oy) suunnittelee Mikonkeitaan tuulivoimapuistoa Pohjanmaalle Kristiinankaupungin

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 22.7.2014 klo 9.00 Ulkomaalaisten, naisten ja nuorten työttömyys kasvaa. Kesäkuun lopussa työttömiä oli 10 288 henkilöä,

Lisätiedot

LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA Päiväys Datum Dnro Dnr 23.7.2008 LOS-2008-J-54-53 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Hänvisning Lausuntopyyntönne 27.5.2008, Dnro 820/815/2008 Asia / Ärende LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, valtteri.hongisto@ttl.fi Turun ammattikorkeakoulu, valtteri.hongisto@turkuamk.fi +358 40 5851 888 Tulokset julkistettu

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) Liite 2

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) Liite 2 Ympäristöten arviointimenettely (YVA) Liite 2 ASUKASKYSELYLOMAKE Osana Farmi Nummela Oy:n sikala-, broilerikasvattamo-, biokaasulaitos- ja lannoitteenvalmistushankkeen ympäristöten arviointimenettelyä

Lisätiedot

2011 Bryggan.

2011 Bryggan. 2011 Bryggan www.riksbryggan.se @brygganorg Bryggan YK:n lapsen oikeuksien sopimus Lapsille joilla on vanhemmat vankilassa/ tutkintavankeudessa/ valvontarangaistuksella 2011 Bryggan 2 3 Artikla, Lapsen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KAIVOSTOIMINNASTA YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen & Liisa Tyrväinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari & Rovaniemi AINEISTO Kerättiin

Lisätiedot

Seuran mediaviestintä. Suunnitelmallisuutta tekemiseen

Seuran mediaviestintä. Suunnitelmallisuutta tekemiseen Seuran mediaviestintä Suunnitelmallisuutta tekemiseen Sisältö Millaista tietoa media haluaa ja missä muodossa Viestintäsuunnitelman laatiminen seuralle Millaista viestinnän tukea SJAL tarjoaa seuroille

Lisätiedot

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Monialainen viranomaisverkosto, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Tuloksia vuodesta 2012 14.5.2013 Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KUOREJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA RISTIJÄRVEN KUNTA RINNE 697-401-226-6, om. UPM-Kymmene Oyj MÄKÄRÄISEN YHTEISMETSÄ 697-874-1-4, om.

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä tullaan hyväksymään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kaavan päätöskäsittelyn yhteydessä Tässä arvioinnissa

Lisätiedot

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila Luomu meillä ja muualla Jaakko Nuutila Kuka Jaakko Nuutila? Keittiömestari, lehtori, ETM Luomuliiton puheenjohtaja Väitöskirjantekijä Maanviljelijä Hotellinjohtaja Ison perheen isä Kuvat MTK Luennon sisältö

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 696/2009 vp Sotkamon Naapurinvaaran valtaushakemus Eduskunnan puhemiehelle Naapurinvaara on maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokas maisema-alue, josta valtioneuvosto on

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä t RAOS Project Oy Suurhankevalmennus 17.3.2016 Outi Pelkonen Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja Kokenut ja asiantunteva RAOS

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia 26. huhtikuuta 2016 Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia Minna Marjamaa, Tiina Tolonen Kuva: Holley and Chris Melton, CC BY 2.0 Pimeä Theseus & PAS-kysely Maaliskuussa 2016 tehtiin e-lomakekysely, jossa

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Tammikuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot