Kuntalaispalaute käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntalaispalaute käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa:"

Transkriptio

1 Työ r a portti Kuntalaispalaute käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa: Kirjallinen palaute, pienryhmät ja lehtikirjoittelu Tiina Pasanen Elokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i Kuntalaispalaute käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa: Kirjallinen palaute, pienryhmät ja lehtikirjoittelu Tiina Pasanen Elokuu 1998

3 IMATRAN VOIMA OY Ympäristönsuojeluyksikkö SAA TE 1 (1) Jakelu: Posiva Oy Tarkastaja Pvm Pvm ~6. ~ -5~ Imatran voima Oy:n ympäristönsuojeluyksikössä on tehty Posiva Oy:n toimeksiannosta ydinjätteen loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä mielipideaineiston läpikäynti ja luokittelu (toimittajan työnumero , tilaajan tunnus 9656/97/JMA). Tiina Pasasen laatima työraportti "KUNT ALAISP ALAUTE KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA" lähetetään sopimuksen mukaisesti tilaajalle mennessä. Fortum-Yhtiö Kotipaikka Helsinki kmro Ly-tunnus

4 Työraportti Kuntalaispalaute käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa: Kirjallinen palaute, pienryhmät ja lehtikirjoittelu Tiina Pasanen Imatran Voima Oy Ympäristönsuojeluyksikkö Elokuu 1998 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 KUNTALAISP ALAUTE KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOI TUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA: Kirjallinen palaute, pienryhmät ja lehtikirjoittelu TVISTEL MÄ Posiva Oy tekee ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YV A) käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta. Tutkimuksia tehdään neljällä paikkakunnalla (Eurajoki, Kuhmo, Loviisa ja Äänekoski). Jotta paikkakuntalaisten mielestä tärkeät aiheet tulisivat asianmukaisesti käsitellyksi YVA:ssa, Posiva on kerännyt asukkailta palautetta hankkeesta. Tähän raporttiin on koottu asukkaiden näkemyksiä loppusijoituksesta ja YV A-prosessista. Aineistona olivat lehtikirjoitukset, palautelomakkeet sekä pienryhmissä annettu palaute. YVA:ssa toivottiin selvitettävän muitakin vaihtoehtoja kuin lopullista kallioon hautaamista. Kuljetuksia kauas jätteen syntypaikalta ei pidetty mielekkäinä, ei myöskään jätteen sijoittamista asutuksen lähelle. Asukkaiden mielipiteissä eri vaihtoehdoista korostuivat välivarastoinnin jatkaminen sekä jätteen varastoiminen siten, että siihen päästään tulevaisuudessa käsiksi. Tulevilla sukupolvilla uskottiin olevan käytössään kehittyneempää teknologiaa jätteen käsittelemiseksi. Keskustelussa hankkeen vaikutuksista nousivat esiin vaikutukset paikkakunnan imagoon ja elinkeinoihin. Negatiivisen imagon pelättiin vähentävän matkailua ja haittaavan muita puhtaaseen luontoon perustuvia elinkeinoja sekä laskevan kiinteistöjen ja maan arvoa. Toisaalta hankkeen uskottiin piristävän paikkakunnan elinkeinoelämää ja tuovan verotuloja. Myös työllisyysvaikutusten selvittämistä pidettiin tärkeänä: saisivatko paikkakuntalaiset töitä vai menisivätkö työpaikat ulkopaikkakuntalaisille. Kuljetukset ja sosiaaliset vaikutukset olivat myös paljon esillä. Lisäksi keskusteltiin siitä, voidaanko muiden maiden ydinjätteitä alkaa loppusijoittaa Suomeen ja onko jätettä tuottavilla paikkakunnilla suurempi vastuu jätteistä kuin muilla. Huolta aiheutti myös se, että käytössä ei ollut riittävästi tietoa loppusijoittamisen turvallisuudesta. Jos jotakin menee vikaan, tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään seuraukset. Luonto- ja terveysvaikutukset tulivat esille lähinnä palautelomakkeilla annetussa palautteessa. Monien oli vaikea hyväksyä sitä, että Posiva tekee YVA:ssa vaaditut tutkimukset ja tiedottaa hankkeesta paikkakuntalaisille, mutta toisaalta Posivan ja eri viranomaisten puolueettomuuteen myös luotettiin. Avointa keskustelua ja puolueetonta tiedotusta pidettiin hyvin tärkeinä. Tietoa kaivattiin Posivan lisäksi erityisesti hankkeeseen kriittisesti suhtautuvilta tahoilta. Avainsanat: käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus, ympäristövaikutusten arviontiselostus, kuntalaispalaute

6 PUBLIC FEEDBACK IN THE ENVIRONMENTAL IMP ACT ASSESSMENT OF THE FINAL DISPOSAL OF SPENT NUCLEAR FUEL: Written feedback, small groups and newspaper articles ABSTRACT The Environmental lmpaet Assesment (EIA) for the final disposal of spent nuclear fuel is made by Posiva Oy, and the site investigations are underway at four munieipalities (Eurajoki, Kuhmo, Loviisa and Äänekoski). To ensure that the matters loeal people find important would be properly eonsidered in the EIA, Posiva has eolleeted up feedbaek from the eitizens. The opinions of the eitizens about the final disposal and the EIA-proeess are summarized in this report. The materia! eonsisted of newspaper articles, feedbaek letters and the feedbaek given in small group meetings. In the diseussion about different altematives the eontinuation of the temporary storage and storage ofthe waste in a way that it is attainable in the future were emphasized. Many people believed that next generations will have more advaneed teehnology for managing the waste. Besides burying the waste in the bedroek also other altematives were requested to be studied in the EIA. Neither long transports from the souree nor disposing of the waste near population eenter were eonsidered reasonable. The diseussion of the projeet's impaets eoneentrated on the influenees on the image of the munieipality and on the means of livelihood. Inhabitants were worried that negative image eould deerease tourism and hinder other means of Iivelihood that base on elean nature, as well as deerease the value ofthe land and properties. On the other hand, many people believed that the projeet would boost eeonomie aetivity and bring tax revenue to the munieipality. Also investigations of impaets on the employment were eonsidered important: would the loeal inhabitants get the jobs or would the jobs go to people who eome from other towns. Transports and soeial impaets also stood out. In addition, there were diseussion about whether it is possible that other eountries' nuclear waste would be deposited in Finland and do waste produeing munieipalities have bigger responsibility for the waste than the others. People were espeeially worried about that there is not guaranteed proof of the safety of the final disposal. If something goes wrong, it is the next generations who have to go through the eoneequenses. Impaets on people's health and on the nature stood out mainly in the feedbaek given with questionnaires. Many people found it hard to aeeept that Posiva makes the investigations required in the EIAprogram and informs the eitizens, but there were also people who trusted on Posiva's and different authorities' objeetivity. Open diseussion and impartial informing were eonsidered very important, and inhabitants wanted information besides Posiva also from sueh organizations who have a eritieal view towards the projeet. Key words: Final disposal of spent nuclear fuel, environmental impaet assessment program, publie feedbaek

7 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä Abstract 1. JOHDANT AINEIST ASUKKAIDEN NÄKEMYKSET LOPPUSIJOITUKSESTA JA YVA-PROSESSISTA Vaihtoehtoja koskevat näkemykset Vaikutuksia koskevat näkemykset Suunnitteluprosessia koskevat näkemykset Muita esille nousseita asioita YHTEENVET LTTEET 1. Lehtikirjoitukset Pienryhmät Palautelomakkeet YVA-tiedotteissa olleilla palautelomakkeilla annetut kommentit Näyttelyiden yhteydessä saaduilla palautelomakkeilla annetut kommentit

8 6 l.johdanto Posiva Oy jätti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvointiohjelman yhteysviranomaiselle helmikuussa 1998, ja YV A-selostus laaditaan vuoden 1998 aikana. YV A-ohjelmaa ja sen laadintaa varten kerättiin eri tahojen näkemyksiä siitä, mitä kaikkea YVAselostuksessa haluttaisiin selvitettävän. Mahdollisten tulevien loppusijoituspaikkakuntien asukkaiden kanssa oltiin vuorovaikutuksessa monin tavoin. Tutkimuspaikkakunnilla (Eurajoki, Kuhmo, Loviisa ja Äänekoski) on mm. jaettu tietoa hankkeesta, järjestetty yleisötilaisuuksia ja pienryhmätapaamisia, pidetty hanketta ja YV A-menettelyä esitteleviä näyttelyitä sekä kerätty kansalaisten näkemyksiä palautelomakkeilla. Tiedon kerääjinä ovat toimineet sekä Posiva että konsultit. Kesäkuussa 1998 Posiva tilasi IVOlta yhteenvedon tutkimuspaikkakuntien asukkaiden näkemyksistä hankkeesta. Tässä toimeksiannossa tehtävänä oli käydä läpi sekä luokitella kirjallinen palaute ja mielipideaineisto, jotka liittyvät Posivan loppusijoituslaitoksen YV A-prosessiin. Aineisto koostui seuraavista osista: - loppusijoitukseen ja YV A-hankkeeseen liittyvä lehtikirjoittelu ( mielipidekirjoitukset ja toimitukselliset artikkelit) - tutkimuspaikkakunnilla pidetyistä pienryhmätapaamisista tehdyt muistiinpanot - tutkimuspaikkakunnilla postitse ja näyttelyiden yhteydessä saadut palautekaavakkeet Työn tavoitteena oli luokitella aineisto niissä esiintyvien huolenaiheiden ja lisätutkimustarpeita koskevien näkemysten mukaan. Tarkoituksena oli varmistaa, että keskeiset kysymykset tulevat asianmukaisesti käsitellyksi YV A-prosessissa. 2. AINEISTO LEHTIKIRJOITUKSET Lehtikirjoitukset oli kerätty kullakin tutkimuspaikkakunnalla ilmestyvistä sanomalehdistä ajalla syyskuu kesäkuu Aineistossa olivat mukana kaikki loppusijoitusta ja YV A-prosessia käsittelevät kirjoitukset, joista raportin ulkopuolelle jätettiin uutiset. Toimituksellisiin artikkeleihin laskettiin kuuluvaksi kolumnit, pääkirjoitukset, haastattelut ja muut kirjoitukset, joissa selvästi tuli esille asiaa koskevia näkemyksiä. Mielipidekirjoituksia ja toimituksellisia artikkeleita oli yhteensä noin 380 kpl, joista noin 5 oli Eurajoelta, 85 Kuhmosta, 250 Loviisasta ja 40 Äänekoskelta. Näiden lisäksi oli noin 30 Posivan, Säteilyturvakeskuksen tai muun sellaisen tahon mielipidekirjoitusta, jotka eivät edusta paikallisten asukkaiden näkemyksiä. Näitä kirjoituksia ei ole laskettu mukaan seuraavassa luvussa oleviin taulukoihin. Kirjoituksia julkaisseet lehdet sekä lehtikirjoitusten tarkemmat määrät on koottu liitteeseen 1. PIENRYHMÄT Tutkimuspaikkakuntien yhdistyksillä, järjestöillä, opintopiireillä ja muilla ryhmillä oli mahdollisuus

9 7 kutsua Posivan edustajat kertomaan tarkemmin hankkeesta. Pienryhmätilaisuuksia järjestettiin kaikilla tutkimuspaikkakunnilla YVA-tiedotteiden 1197 ja 2/97 palautelomakkeiden yhteydenottopyyntöjen perusteella sekä eri yhdistysten ja kansalaisryhmien omasta aloitteesta. Tilaisuuksissa oli Posivan edustajien (1-3) lisäksi joissakin tapauksissa läsnä myös eri kansalaisliikkeiden edustajia (Kivetty- ja Romuvaara-liike). Tapaamisissa toimi puheenjohtajana useimmiten tilaisuuden kokoonkutsuneen yhdistyksen tai ryhmän edustaja, ja Posivan edustajat toimivat asiantuntijoina. Tilaisuuksissa pidettiin lyhyet hanke- ja YV A-menettelyn esittelyt, jonka jälkeen keskusteltiin hankkeen ympäristövaikutuksista. Mielipiteet ja kommentit kirjattiin ylös. Muistiinpanoihin ei ollut kirjattu mielipiteitä sanatarkasti, vaan ihmisten esittämistä kommenteista oli poimittu pääajatus. Pienryhmistä saadut palautteet olivat siis jo kertaalleen "käsiteltyjä", minkä vuoksi ne ovat omassa sarakkeessaan seuraavan luvun taulukoissa. Tilaisuuksia järjestettiin maaliskuu lokakuu 1997 välisenä aikana yhteensä 40, joista viisi pidettiin Eurajoella, 19 Kuhmossa, yhdeksän Loviisassa ja seitsemän Äänekoskella. Yhteensä kommentteja kirjattiin ylös noin 500, joista melkein 400 oli Kuhmosta. Pienryhmätapaamisten ajankohdat, osallistuneet ryhmät ja osallistujamäärät sekä kirjattujen kommenttien määrät on koottu liitteeseen 2. PALAUTELOMAKKEET Tutkimuspaikkakuntien asukkailla oli mahdollisuus antaa palautetta myös kirjallisesti valmiilla vastauslomakkeilla. Palautelomakkeita oli YV A-tiedotteiden numeroissa 1/97 ja 2/97, ja ne jaettiin postitse joka talouteen tutkimuspaikkakunnilla. Lomakkeeseen sai vapaamuotoisesti kirjoittaa, mitä haluaisi YV A:ssa selvitettävän. Vastauksia tuli 696 kpl, joissa oli n. 400 kirjallista kommenttia. Palautteiden määrä oli muilla paikkakunnilla sadan kappaleen molemmin puolin, mutta Eurajoelta vastauksia tuli vain parikymmentä. Lisäksi paikkakuntien kunnan- ja kaupungintaloilla sekä Posivan Loviisan paikallistoimistossa järjestettiin hanketta ja YV A-menettelyä esittelevät näyttelyt. Näyttelyiden yhteydessä kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa palautetta valmiilla, palautelaatikoihin j ätettävillä vastauslomakkeilla. Näillä lomakkeilla kartoitettiin erityisesti mitä vaikutuksia ihmiset haluaisivat selvitettävän: lomakkeissa oli mahdollisuus merkitä rastilla kohta terveysvaikutukset, luontovaikutukset, sosiaaliset vaikutukset tai taloudelliset vaikutukset. Lisäksi oli tilaa myös vapaamuotoisille vastauksille. Lomakkeita palautettiin noin 90 kpl, ja niissä esitettyjä kommentteja ja kysymyksiä oli yhteensä noin 250. Näistä melkein 200 oli Loviisasta, mutta vain muutamia Kuhmosta ja Äänekoskelta. Muutamasta lomakkeesta ei selvinnyt miltä paikkakunnalta palaute oli peräisin, ja vähäisestä määrästä johtuen ne on jätetty raportin ulkopuolelle. Palautelomakkeiden mallit sekä annetun palautteen määrä paikkakunnittain ovat liitteessä 3.

10 8 3. ASUKKAIDEN NÄKEMYKSET LOPPUSIJOITUKSESTA JA YVA-PRO SESSISTA Tähän lukuun on koottu tutkimuspaikkakuntien asukkaiden mielipiteitä hankkeesta. Näkemykset on luokiteltu neljään eri luokkaan: vaihtoehtoja, vaikutuksia ja suunnitteluprosessia koskeviin näkemyksiin sekä muihin esille nousseisiin asioihin. Vaikutuksia koskevat näkemykset on lisäksi jaettu 15 :een ja suunnitteluprosessia koskevat näkemykset kolmeen eri ryhmään. Esitetyt mielipiteet, kommentit ja kysymykset on merkitty ranskalaisella viivalla. Tietyn näkemyksen takana voi olla henkilöitä muutamasta aina useisiin kymmeniin. Vastakkaiset näkemykset on erotettu toisistaan "<=>"-merkillä. Eri luokkien ja ryhmien alla olevissa taulukoissa on erotettu annetun palautteen määrä sen mukaan, onko se annettu lehtikirjoituksessa, pienryhmätapaamisessa vai palautelomakkeella. Prosenttiluvut ilmoittavat kuinka suuri osa palautteesta on tullut miltäkin paikkakunnalta. Kun jokin asia on ollut erityisen paljon esillä jollakin paikkakunnalla, siitä on mainittu erikseen. Taulukoiden lukujen tarkoitus ei ole kertoa mielipiteiden absoluuttisia määriä, vaan antaa kuva siitä, mitkä asiat koettiin tärkeämmiksi kuin toiset. Ihmisten mielipiteet eivät aina tulleet kovin selkeästi esiin lehtikirjoituksissa ja muussa aineistossa, ja tulokset ovatkin raportin kirjoittajan subjektiivinen tulkinta siitä, mitä ihmiset ovat halunneet tuoda esiin. Eri paikkakuntien asukkaiden aktiivisuudessa oli myös suuria eroja: esimerkiksi mielipidekirjoituksia oli Eurajoelta vain muutamia, kun taas loviisalaiset keskustelivat asiasta lehtien palstoilla laajasti. Esitettyjen näkemysten määrä ei myöskään ole verrannollinen esimerkiksi lehtikirjoitusten tai palautelomakkeiden määriin, koska usein ihmiset ottivat kantaa moniin eri asioihin. Toisaalta osa palautteesta ei koskenut loppusijoitusta tai YVA-prosessia, eivätkä tällaiset kommentit ole mukana raportissa. Myös ydinvoimaa yleisesti ja loppusijoituksen teknisiä yksityiskohtia koskevat kommentit ja kysymykset on jätetty raportin ulkopuolelle. Mitään tarkkoja johtopäätöksiä tuloksista ei siis voida vetää, vaan ne kertovat lähinnä mitkä asiat nousivat yleensäkin esille ja mitkä asiat korostuivat erityisesti kullakin paikkakunnalla. Laaja kirjoittelu Loviisassa johtui siitä, että Hästholmen tuli mukaan tutkimuksiin vuoden 1997 alusta, kun taas muilla alueilla tutkimuksia on tehty jo vuodesta 1987 lähtien. Posivan tutkimusten pääpaino on tällä hetkellä Loviisassa, jotta se saadaan samalle tasolle muiden paikkakuntien kanssa. 3.1 VAIHTOEHTOJA KOSKEVAT NÄKEMYKSET - Välivarastointia pitäisi jatkaa, koska silloin jätteitä voidaan valvoa ja saadaan lisää aikaa tutkia kalliosijoittamisen turvallisuutta ja/tai jätteen uusiokäyttöä. Tulevaisuudessa on käytössä kehittyneempää teknologiaa. <=> Välivarastointi on riskialttiimpi vaihtoehto kuin hautaaminen kallioperään, koska yhteiskunta muuttuu jatkuvasti ja jätteet ovat siten alttiina esim. sodille ja sabotaasille. -Jäte pitäisi säilyttää joko maan päällä tai maan alla pohjavesirajan yläpuolella, jolloin mahdolliset vuodot päästään korjaamaan ja jätteeseen päästään tulevaisuudessa helpommin käsiksi (ns. Dry Rock Deposit -menetelmä). - YVA-ohjelman heikko kohta on nimenomaan vaihtoehtojen puute. Myös uusiokäytön mahdollisuutta ja muita vaihtoehtoja jätteen hävittämiseksi pitäisi kartoittaa, että lopullista päätöstä tehtäessä olisi vaihtoehtoja mistä valita. Eikö nollavaihtoehdonkin pitäisi joskus toteutua? - Ydinjätteet pitäisi sijoittaa kauas asutuksesta, esim. Lapin erämaihin.

11 9 - Voiko loppusijoitushaudasta tulla tulevaisuudessa ED-maiden yhteinen "ydinjätekaatopaikka"? Y dinenergialakihan saattaa tulevaisuudessa muuttua. - Ydinjäteteknologiaa ja samalla imagohaittoja ei pitäisi levittää uusille alueille. -Voidaanko jätteet nostaa myöhemmin ylös? Erityisesti Kuhmossa nousi esiin välivarastoinnin jatkaminen, Loviisassa taas jätteiden sijoittaminen kauas asutuksesta. Kummallakin paikkakunnalla pohdittiin myös muiden maiden jätteiden tuontia Suomeen. Yhteensä 159 kpl Eurajoki 3% Kuhmo 21% Loviisa 69% Äänekoski 8% - Sijoittamalla jäte ydinvoimapaikkakunnille säästettäisiin kustannuksissa ja kuljetusten vaarat poistuisivat. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 26 kpl Yhteensä 20 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 81% Loviisa 15% Äänekoski 4 % Eurajoki 15% Kuhmo 15% Loviisa 55% Äänekoski 15 % 3.2 VAIKUTUKSIA KOSKEVAT NÄKEMYKSET KULJETUKSET - Mikä kuljetusmuoto olisi edullisin ja turvallisin? - Kuljetusreitti ja kuinka usein kuljetettaisiin? -Miten kuljetetaan, parannetaanko tiestöä tai rakennetaanko rautatietä? -Kuljetusten turvallisuus ja valvonta, kuljetussäiliön kestävyys. -Selvitettävä mitä haittoja kuljetukset voisivat aiheuttaa (esim. säteilyvuoto, terrori) -Kuljetuksiin sisältyy riski että säteilyä pääsisi ympäristöön. Kuljetukset olivat esillä varsinkin Kuhmossa ja Äänekoskella. Lehti- Yhteensä 22 kpl kirjoittelu Eurajoki 5% Kuhmo 50% Loviisa 23% Äänekoski 23 % Pien- Yhteensä 37 kpl ryhmät Eurajoki 5% Kuhmo 81% Loviisa 0% Äänekoski 14 % Palaute- Yhteensä 2 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 50% Loviisa 0% Äänekoski 50 %

12 10 KÄSITTELY JA KAPSELOINTI - On olemassa riski että kapselointilaitokselta karkaisi säteilyä ympäristöön. - Voisi sattua ydinonnettomuus. - Työntekijöiden altistuminen säteilylle. - Kapselointilaitoksen "säteilynpitävyys". Lehti- Yhteensä 15 kpl kirjoittelu Eurajoki 7% Kuhmo 33% Loviisa 27% Äänekoski 33 % Pien- Yhteensä 2 kpl ryhmät Eurajoki 0% Kuhmo 50% Loviisa 0% Äänekoski 50% Palaute- Yhteensä 2 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 100% Loviisa 0% Äänekoski 0 % SÄTEILYRISKI LUOLASTOJEN SULKEMISEN JÄLKEEN - Kallioperä on vakaa ja turvallinen loppusijoituskohde. <::::> Kallioperä ei ole turvallinen, esim. maanjäristysten tai jääkauden seurauksena radioaktiivisia aineita voisi päästä luontoon. - Kapselien kestävyys syöpymistä vastaan. -Voisiko säteilyä kulkeutua pohjaveden mukana luontoon? - Voisivatko bakteerit vahingoittaa kapseleita? Voisiko radioaktiivisia hiukkasia kulkeutua mikrobien mukana maan pinnalle? - Maanjäristysten ja jääkausien vaikutus. - Rapakivi ei ole tarpeeksi luja kivilaji loppusijoittamista ajatellen. <::::> Rapakivi kestää kyllä. - Loviisassa loppusijoitusluolasta olisi liian lähellä merta. Voisiko suolainen pohjavesi syövyttää kapseleita, ja voisiko luolasto jäädä tulevaisuudessa meren alle? -Onko luolastojen sulkemisenjälkeen seurantaa? Varsinkin Loviisassa oltiin huolestuneita säteilyriskistä luolastojen sulkemisen jälkeen. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 68 kpl Yhteensä 16 kpl Yhteensä 7 kpl Eurajoki 3% Kuhmo 27% Loviisa 60% Äänekoski 10 % Eurajoki 0% Kuhmo 81% Loviisa 6% Äänekoski 12 % Eurajoki 0% Kuhmo 29% Loviisa 57% Äänekoski 14 % VAIKUTUKSET TERVEYTEEN - Säteilyn terveysvaikutukset, erityisesti pitkäaikaisvaikutukset selvitettävä. Lisäisikö hanke syöpäriskiä alueella? -Luonnon kautta ihmiseen kulkeutuneen säteilyn terveysvaikutukset -Rakentamisesta aiheutuvat terveysvaikutukset, mm. melu ja pöly.

13 11 -Pelko ja epäviihtyisyys voivat aiheuttaa psyykkisiä terveysvaikutuksia. Palautelomakkeilla annetussa palautteessa terveysvaikutusten selvittämistä toivottiin erityisesti Eurajoella ja Loviisassa. Yhteensä 19 kpl Yhteensä 5 kpl Yhteensä 52 kpl Eurajoki 11 % Kuhmo26% Loviisa 26% Äänekoski 3 7 % Eurajoki 20% Kuhmo 80% Loviisa 0% Äänekoski 0% Eurajoki 25% Kuhmo2% Loviisa 71% Äänekoski 2% VAIKUTUKSET LUONTOON - Vaikutus pohjavesiin ja mereen. - Vaikutus kasvistoon ja eläimistöön. Jos hankkeesta aiheutuu haittoja eläimille, miten niitä voidaan ehkäistä tai helpottaa? - Jätteen lämpövaikutus kallioon. -Jätteet pilaavat ympäröivän luonnon. - Ympäristövaikutukset yleensäkin selvitettävä. Palautelomakkeilla annetussa palautteessa varsinkin loviisalaiset toivoivat luontovaikutusten selvittämistä. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 12 kpl Yhteensä 8 kpl Yhteensä 72 kpl Eurajoki 8% Kuhmo 33% Loviisa 33% Äänekoski 25 % Eurajoki 0% Kuhmo 38% Loviisa 0% Äänekoski 62 % Eurajoki 18% Kuhmo 14% Loviisa 65% Äänekoski 3 % TURV ATTOMUUS JA EPÄVARMUUS - Hanke lisäisi pelkoa ja turvattomuuden tunnetta alueella. - Pelko tulevien sukupolvien puolesta. On väärin haudata jätteet, koska tulevat sukupolvetjoutuvat kärsimään seuraukset. - Säteilyn mahdolliset terveyshaitat aiheuttavat pelkoa. -Käytettävissä ei ole kokeellisia tutkimustuloksia "aidosta tilanteesta", vaan ratkaisu on tehtävä pelkkiin malleihin perustuvien arvioiden pohjalta. -Tieto on lisännyt pelkoa.<=> Tieto on poistanut ennakkoluuloja.

14 12 Lehti- Yhteensä 55 kpl kirjoittelu Eurajoki 4% Kuhmo 16% Loviisa 65% Äänekoski 15 % Pien- Yhteensä 15 kpl ryhmät Eurajoki 0% Kuhmo 60% Loviisa 7% Äänekoski 33 % Palaute- Yhteensä 17 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 41% Loviisa 41% Äänekoski 18 % VAIKUTUS ILMAPRN -Hanke on jo aiheuttanut mielipahaaja eripuraa sekäjakanut väestön kahteen leiriin. - Vastustajien painostus ja nimien keräily listoihin on tuntunut ahdistavalta. Ilmapiirin huonontumisesta oltiin huolestuneita Kuhmossa ja Loviisassa. Lehti- Yhteensä 13 kpl kirjoittelu Eurajoki 8% Kuhmo 46% Loviisa 46% Äänekoski 0% Pien- Yhteensä 0 kpl ryhmät Eurajoki 0% Kuhmo 0% Loviisa 0% Äänekoski 0% Palaute- Yhteensä 1 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 100% Loviisa 0% Äänekoski 0% ARVOT JA V ASTUU -On moraalisesti oikein että nykyinen sukupolvi ottaa vastuunjätteistä ja loppusijoittaa ne. - Jätettä tuottavilla paikkakunnilla on vastuu myös sijoittamisesta. <=> Vastuu jätteistä kuuluu ydinsähkön käyttäjille eli meille kaikille. - Vastuu jätteistä on suomalaisilla, niitä ei saa kuskata itärajan taakse. -Voimala ja jätteet on järkevintä pitää samalla paikalla. <=>Voimaloista on ollut paikkakunnalle ja sen asukkaille tarpeeksi haittaa ilman jätteitäkin. Hankkeen moraalisesta puolesta keskusteltiin varsinkin Loviisassa. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 82 kpl Yhteensä 3 kpl Yhteensä 19 kpl Eurajoki 11 % Kuhmo 15% Loviisa 67% Äänekoski 7% Eurajoki 33% Kuhmo 66% Loviisa 0% Äänekoski 0% Eurajoki 21 % Kuhmo26% Loviisa 42% Äänekoski 1 0 % VAIKUTUS KUNNAN IMAGOON - Antaisi kunnalle negatiivisen leiman "ydinjätekaatopaikkana".

15 13 -Antaisi kunnasta positiivisen kuvan ennakkoluulottomalla vastuun kantajanaja kehittyneen teknologian keskuksena. -Pilaisi kunnan luontoimagon. - Selvitettävä, miten ympäristö suhtautuu kuntaan, joka jättää tällaisen tilaisuuden käyttämättä. Antaako hankkeen vastustaminen kaupungista yritystoiminnalle epäystävällisen kuvan? Muista paikkakunnista poiketen Eurajoella ei oltu huolissaan imagovaikutuksista. Yhteensä 98 kpl Yhteensä 4 kpl Yhteensä 6 kpl Eurajoki 2% Kuhmo 36% Loviisa 51% Äänekoski 11 % Eurajoki 0% Kuhmo 100% Loviisa 0% Äänekoski 0% Eurajoki 0% Kuhmo 33% Loviisa 67% Äänekoski 0 % VAIKUTUS ELINKEINOIHIN - Elvyttäisi matkailu-alaa.<::::> Haittaisi matkailua. - Vilkastuttaisi elinkeinoelämää yleensäkin, toisi uutta osaamista. <::::> Näivettäisi elinkeinoja ja yritystoimintaa. - Haittaisi maanviljelyä, luomutuotantoa ja marjastusta. <::::>Ei suurta vaikutusta "luonto-elinkeinoihin". - Vaikutukset selvitettävä, erityisesti vaikutukset matkailu- ja maatalousimagoon. Vaikutukset elinkeinoihin olivat esillä varsinkin Kuhmossa ja Äänekoskella. Hankkeen pelättiin karkoittavan puhdasta luontoa etsivät matkailijat sekä vähentävän maataloustuotteiden kysyntää. Toisaalta Kuhmossa hankkeen uskottiin myös piristävän paikkakunnan näivettynyttä elinkeinoelämää. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 7 5 kpl Yhteensä 16 kpl Yhteensä 23 kpl Eurajoki 4% Kuhmo 57% Loviisa 21% Äänekoski 17 % Eurajoki 25% Kuhmo 50% Loviisa 0% Äänekoski 25 % Eurajoki 0% Kuhmo 70% Loviisa 13% Äänekoski 17 % VAIKUTUS TYÖLLISYYTEEN -Hanke toisi lisää työpaikkoja paikkakuntalaisille. <::::>Työpaikat voisivat mennä kilpailuttamisen seurauksena ulkopaikkakuntalaisille tai -maalaisille. - Hankkeen työllistävä vaikutus olisi hyvin pieni. - Työllisyysvaikutukset selvitettävä. Minkälaisia työpaikkoja hanke tarjoaisi ja kuinka pitkäksi aikaa? - Alihankintojen kohdentuminen alueelle.

16 14 - Voitaisiinko kapselit valmistaa sijoituspaikkakunnalla? Lehti- Yhteensä 54 kpl kirjoittelu Eurajoki 6% Kuhmo 46% Loviisa 39% Äänekoski 9% Pien- Yhteensä 16 kpl ryhmät Eurajoki 6% Kuhmo 69% Loviisa 0% Äänekoski 25% Palaute- Yhteensä 33 kpl kaavakkeet Eurajoki 18 % Kuhmo 55% Loviisa 18% Äänekoski 9 % VAIKUTUS KUNNAN TALOUTEEN - Kunta saisi taloudellista hyötyä mm. verotuloina. <:::::> Verotulot ovat epävarmoja, koska tulevaisuudessa verotus saattaa muuttua. Laitoksen tuleminen paikkakunnalle voisi muutenkin tuottaa tappiota kunnalle. - Mahdollisen poismuuton takia kunnan verotulot vähenisivät ja sen seurauksena veroäyrin hintaa saatettaisiin nostaa. -Sekä välittömät että välilliset vaikutukset kunnan talouteen selvitettävä. Äänekoskella talousvaikutukset eivät olleet esillä niin paljon kuin muilla paikkakunnilla. Yhteensä 47 kpl Yhteensä 1 0 kpl Yhteensä 61 kpl Eurajoki 13% Kuhmo43% Loviisa 40% Äänekoski 4 % Eurajoki 10 % Kuhmo 70% Loviisa 0% Äänekoski 20 % Eurajoki 23% Kuhmo 21% Loviisa 54% Äänekoski 2 % VAIKUTUS KNTEISTÖJEN JA MAAN ARVOON - Laskisi kiinteistöjen ja maan arvoa. <:::::> Nostaisi lisääntyneen kysynnän seurauksena kiinteistöjen hintoja. -Vaikutukset kiinteistöjen ja maan hintaan selvitettävä. Kiinteistöjen ja maan arvon laskusta oltiin huolestuneita erityisesti Loviisassa. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 29 kpl Yhteensä 4 kpl Yhteensä 12 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 7% Loviisa 86% Äänekoski 7% Eurajoki 0% Kuhmo 50% Loviisa 0% Äänekoski 50 % Eurajoki 0% Kuhmo 8% Loviisa 92% Äänekoski 0%

17 15 SOSIAALISET VAIKUTUKSET - Vaikutukset viihtyvyyteen ja alueen virkistyskäyttöön, kuten marjastukseen, sienestykseenja veneilyyn lähialueilla. Kuinka iso alue jäisi loppusijoituslaitoksen alle? - Houkuttelisi korkeasti koulutettua väestöä paikkakunnalle. ~ Korkeasti koulutettu väestö muuttaisi pois. - Ihmisiä muuttaisi pois paikkakunnalta eikä uusia muuttaisi tilalle. ~ Toisi kuntaan lisää asukkaita. - Loviisassa suomenkielisten suhteellinen osuus ruotsinkielisiin nähden voisi kasvaa. - Vaikutukset väestörakenteeseen selvitettävä. Erityisesti Loviisassa sosiaaliset vaikutukset olivat esillä, niistä varsinkin vaikutukset väestörakenteeseen. Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 50 kpl Yhteensä 11 kpl Yhteensä 60 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 10% Loviisa 78% Äänekoski 12 % Eurajoki 0% Kuhmo 73% Loviisa 0% Äänekoski 27% Eurajoki 12% Kuhmo 3% Loviisa 80% Äänekoski 5% MUITA VAIKUTUKSN LTTYVIÄ NÄKEMYKSIÄ - Tarkasteluja ei saisi rajata kunnan sisälle, vaan vaikutukset myös lähialueisiin ja varsinkin talousvaikutukset koko maakuntaan olisi selvitettävä. -Myös naapurikuntia on kuultava. Hankkeesta aiheutuu lähialueille kustannuksia mutta ei hyötyä. - Hankkeen vaikutukset ulottuvat niin kauas tulevaisuuteen, että kaikkia vaikutuksia on mahdoton ennustaa. Loppusijoitukseen sisältyy aina riski että säteilyä pääsisi maan pinnalle. - On tärkeää selvittää vaikutukset pitkällä aikavälillä (otettava huoioon myös tulevat jääkaudet) ~Lyhyen aikavälin vaikutukset tärkeitä (lähimmät pari sataa vuotta). - Kuinka korvataan asukkaille hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat menetykset? -Onko varauduttu väestönsuojeluun onnettomuustapauksissa? Väestönsuojelu on järjestettävä sekä kuljetusreittien varrella että laitoksen läheisyydessä. -Terrorismin mahdollisuus on huomioitava: kestäisivätkö kuljetukset ja kapselointilaitos terrori-iskut? Onko terrorismin varalta vartiointia? - Hankkeen vaikutukset energiapolitiikkaan: vaikuttaisiko uuden ydinvoimalan rakentamiseen ja sijoittamiseen? Vähentäisikö tutkimuksia jotka koskevat jätteen uusiakäyttöä ja muiden energiamuotojen kehittämistä.

18 16 Lehti- Yhteensä 34 kpl kirjoittelu Eurajoki 6% Kuhmo 21% Loviisa 62% Äänekoski 12 % Pien- Yhteensä 12 kpl ryhmät Eurajoki 0% Kuhmo 67% Loviisa 17% Äänekoski 17 % Palaute- Yhteensä 22 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 18% Loviisa 45% Äänekoski 36 % 3.3 SUUNNITTELUPROSESSIA KOSKEVAT NÄKEMYKSET PÄÄTTÄJÄT, VIRANOMAISET JAASIANTUNTIJAT - Posivaan ei luoteta, eikä sen tekemiä selvityksiä pidetä täysin puolueettomina. Sen että ydinvoimayhtiöiden omistama Posiva tekee YVA-selostuksen katsottiin vaarantavan koko YVA-prosessin uskottavuuden.<::::> Posivaanja sen puolueettomuuteen luotettiin. -Kauppa- ja teollisuusministeriö ja/tai Säteilyturvakeskus on puolueellinen. Valvovana viranomaisena pitäisi mieluummin toimia ympäristöministeriö. -Asiantuntijoiden kykyyn tehdä mm. luotettavia turvallisuusanalyysejä ei luotettu. <::::> Eri viranomaisiin ja suomalaiseen asiantuntemukseen luotettiin. - Tarvitaan lisää vuorovaikutusta ja avointa keskustelua, sekä kunnan sisällä että kunnan ja Posivan välillä. - Jonkun puolueettomamman kuin Posivan tulisi tehdä YV A-selostus. - Onko päättäjillä rohkeutta ja kykyä päättää näin suuresta asiasta ja onko heillä tarpeeksi tietoa käytössään? Loviisassa epäiltiin paljon Posivan puolueettomuutta. Yhteensä 108 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 28% Loviisa 65% Äänekoski 7% Lehtikirjoittelu Pienryhmät Palautekaavakkeet Yhteensä 9 kpl Yhteensä 18 kpl Eurajoki 11 % Kuhmo 56% Loviisa 0% Äänekoski 3 3 % Eurajoki 0% Kuhmo44% Loviisa 33% Äänekoski 22 % TIEDOTUS JA TIEDOTUSVÄLINEET - Posivan tiedotteet ovat mainoksia. Mainonnan keinot ovat myös kyseenalaisia: ihmisten mielikuviin on yritetty vaikuttaa mm. pikkulasten kuvilla. -Tiedotuksen tarkoitus on manipuloida ihmisiä ja aivopestä heidät hyväksymään hanke. - Sanomalehtien pitäisi olla puolueettomia ja julkaista tasapuolisesti sekä vastustajien että puoltajien kirjoituksia. -Hankkeesta pitäisi olla saatavilla ulkopuolisen tahon tuottamaa puolueetonta tietoa, myös hankkeen mahdollisista negatiivisista vaikutuksista. - Tiedotuksen tulisi olla kansantajuista. Asioita pitäisi konkretisoida ja toistaa usein,

19 17 Palaute- Yhteensä 16 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 25% Loviisa 19% Äänekoski 56% että tieto menisi perille. - Tiedotus on ollut riittävää ja asiallista. -Toiminta ei ole tasapuolista, koska Posivalla on paljon rahaa mielipiteiden muokkaamiseen. Vastustajille pitäisi antaa rahaa omaan toimintaan, kuten omien tutkimusten tekemiseen ja tiedon levittämiseen. Yhteensä 80 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 33% Loviisa 61% Äänekoski 6% Yhteensä 12 kpl Euraj oki 1 7 % Kuhmo 67% Loviisa 0% Äänekoski 1 7 % Lehtikirjoittelu Pienryhmät KANSANÄÄNESTYS - Kansanäänestys on järjestettävä ehdokaspaikkakunnilla. <::::> Äänestys ei ole tarpeellinen, koska päättäjät on valittu päättämään isoistakin asioista. -Kansanäänestys tulisi järjestää myös lähikunnissa. Kansanäänestystä ja lähikuntien mielipiteiden selvittämistä pidettiin tärkeänä varsinkin Loviisassa. Lehtikirjoittelu Yhteensä 49 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 12% Loviisa 80% Äänekoski 8% Pienryhmät Yhteensä 0 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 0% Loviisa 0% Äänekoski 0% Palautekaavakkeet Yhteensä 2 kpl Eurajoki 0% Kuhmo 50% Loviisa 50% Äänekoski 0% 3.4 MUITA ESILLE NOUSSEITA ASIOITA - Loppusijoitus ei ole niinkään turvallisuuskysymys, vaan tärkeää on mikä mielikuva ihmisille syntyy jostakin kunnasta loppusijoituspaikkakuntana. <::::> Loppusijoitus on nimenomaan turvallisuuskysymys: esimerkiksi talous- ja työllisyysvaikutukset eivät saisi mennä turvallisuusnäkökohtien edelle. -Tutkimukset pitäisi tehdä ensin loppuun ja miettiä vasta sitten eri paikkakuntien paremmuutta. Jätteet pitäisi sijoittaa sille paikkakunnalle, jossa sijoitus on turvallisinta. - Alueiden geologiset ominaisuudet ja pohjavesiolosuhteet tulisi selvittää tarkasti. Oman asuinkunnan kallioperä soveltuu<::::> ei sovellu loppusijoitukseen. - Miten ydinjätekysymys hoidetaan muissa maissa? Onko loppusijoitusta kokeiltu muualla? Miksi Suomen pitäisi ensimmäisenä haudata jätteet kallioperään?

20 18 -Miten muilla tutkimuspaikkakunnilla suhtaudutaan hankkeeseen? Entä jos mikään kunta ei halua jätettä tai jos kaikki haluavat? - Hautaaminen on vain kosmeettinen korjaus ongelmaan ja vastuun pakenemista. -"Hyvinvointi-Suomi" haluaa vain käyttää harvaanasuttua Kuhmon seutua hyväkseen kippaamalla omat jätteensä asukkaiden riesaksi. - Loppusijoitus päästää ydinvoimayhtiöt vastuusta. -Aina on olemassa inhimillisen virheen mahdollisuus, niin sijoituksen suunnittelussa, rakennustöissä kuinjätteen käsittelyssäkin. Myös tekniikka voi pettää. -Ihminen tekee loppujen lopuksi ratkaisun tunteen pohjalta, ei järkeilemällä. Lehti- Yhteensä 87 kpl kirjoittelu Eurajoki 0% Kuhmo25% Loviisa 56% Äänekoski 18 % Pien- Yhteensä 58 kpl ryhmät Eurajoki 12% Kuhmo 69% Loviisa 2% Äänekoski 17 % Palaute- Yhteensä 13 kpl kaavakkeet Eurajoki 0% Kuhmo 38% Loviisa 46% Äänekoski 15 %

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä Juhani Vira Loppusijoituksen suunnittelutavoite Loppusijoitus ei saa lisätä ihmisiin eikä elolliseen ympäristöön kohdistuvaa säteilyrasitusta. Vaatimus

Lisätiedot

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista vaikutuksista ja tiedonvälityksestä Eurajoen ja sen naapurikuntien asukkaiden näkökulmasta (SEURA) Tutkijat Professori Tapio

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

FENNOVOIMAN YDINJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS EETTISTEN KYSYMYSTEN NÄKÖKULMASTA Asukaskysely Eurajoella ja Pyhäjoella

FENNOVOIMAN YDINJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS EETTISTEN KYSYMYSTEN NÄKÖKULMASTA Asukaskysely Eurajoella ja Pyhäjoella FENNOVOIMAN YDINJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS EETTISTEN KYSYMYSTEN NÄKÖKULMASTA Asukaskysely Eurajoella ja Pyhäjoella Tuuli Vilhunen, Matti Kojo, Tapio Litmanen 6.10.2017 työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Vuorovaikutus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa

Vuorovaikutus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa Työraportti 97-67 Vuorovaikutus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arvioinnissa Arviointiohjelman laadintavaiheen tilaisuudet Antti Leskinen Jari Paldanius Juha-Pekka Turunen

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella Ville Koskinen 2.11.2016 Esityksen sisältö Taustaa Fennovoiman polttoaineen loppusijoituksesta Kokonaisaikataulu ja tarvittavat luvat Tehdyt

Lisätiedot

Fennovoiman loppusijoituslaitoksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys

Fennovoiman loppusijoituslaitoksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys Aarnio, Kojo & Litmanen 6.10.2017 Seminaari ydinjätehuollon yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä Työ- ja elinkeinoministeriö Fennovoiman loppusijoituslaitoksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys Miten

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke Elokuu 1999 Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Loviisa 3 -ydinvoimalaitoshanke Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen Sisällysluettelo Hankkeen tausta ja aikataulu Hanke ja sen vaihtoehdot

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS Hyvä vastaaja, tällä kyselyllä selvitetään näkemyksiänne Soklin kaivoshankkeen vaihtoehto 3:n (malmi rikastetaan Venäjällä)

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3079 MUISTOJA JA MIELIKUVIA RADIOAKTIIVISUUDEN ILMIÖISTÄ 2015 FSD3079 MEMORIES AND MENTAL IMAGES OF PHENOMENA RELATED TO RADIOACTI- VITY 2015 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Teollisuusneuvos Herkko Plit Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Fennovoiman loppusijoitushanke PAP vuodelta

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake 1 (11) VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY VÄSTERVIKIN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Triventus Wind

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus

VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY. YLEISÖTILAISUUS Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus VINSANVUOREN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN YVA MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 3.2.2005 Ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ympäristökeskus YVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Pakollinen YVA lain ja YVA

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ASUKASKYSELY KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tämä kysely liittyy Kiikalan kunnan Saarenkylän harjualueen eli ns. Härjänvatsan alueen maa-ainesoton ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kolikon tie Koululaistehtävät

Kolikon tie Koululaistehtävät Kolikon tie Koululaistehtävät I Tehtävät ennen Heureka-vierailua Rahojen ja Suomen Rahapajan historia 1. Ota selvää missä ja milloin raha otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. 2. Minkälaisia ensimmäiset

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Nina Pimiä Projektipäällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jätevesineuvonnan toteutus Tavoitteena on jakaa puolueetonta, oikeaa ja ajantasaista tietoa kiinteistöjen

Lisätiedot

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista

Kokemukset tuulivoimaloista Kokemukset tuulivoimaloista Haastattelututkimus Iin Olhavassa Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 15.9.2015 verkossa Tämä esitys on vapaasti nähtävissä

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Työraportti 98-36 Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Tauno Rautio Toukokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työraportti

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 45/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/3 15.12.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 45/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/3 15.12.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 45/2014 1 (5) 3 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiselvityksestä VTT:n tutkimusreaktorin käytöstäpoistohankkeelle HEL 2013-014782 T 11

Lisätiedot

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET

OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET OSALLISENA METROPOLISSA DRAAMAN JA SOVELTAVAN TEATTERIN MENETELMIEN MAHDOLLISUUDET Yli vuoden kansalaisnavigoinnin jälkeen on hyvä koota yhteen tähänastisia kokemuksia draaman ja soveltavan teatterin mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA Päiväys Datum Dnro Dnr 23.7.2008 LOS-2008-J-54-53 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Hänvisning Lausuntopyyntönne 27.5.2008, Dnro 820/815/2008 Asia / Ärende LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

KUUSAMON KULTAKAIVOKSEN YVA KATSAUS SOSIAALISIIN VAIKUTUKSIIN ARVIOIDUT SOSIAALISET VAIKUTUKSET JA VAIKUTUKSET ELINKEINOIHIN 29.1.

KUUSAMON KULTAKAIVOKSEN YVA KATSAUS SOSIAALISIIN VAIKUTUKSIIN ARVIOIDUT SOSIAALISET VAIKUTUKSET JA VAIKUTUKSET ELINKEINOIHIN 29.1. KUUSAMON KULTAKAIVOKSEN YVA KATSAUS SOSIAALISIIN VAIKUTUKSIIN SOSIAALISET VAIKUTUKSET? Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) tarkoittaa hankkeen tai toiminnan aiheuttamien ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Pyydämme palauttamaan lomakkeen ja liitekartan WSP Environmental Oy:lle viimeistään mennessä.

Pyydämme palauttamaan lomakkeen ja liitekartan WSP Environmental Oy:lle viimeistään mennessä. Hituran kaivoksen rikastushiekka-alueiden YVA, Sosiaalisten vaikutusten arviointi KYSELY Hituran kaivos harjoittaa nikkelipitoisen sulfidimalmin louhintaa ja rikastusta. Rikastuksessa muodostuu tavanomaiseksi

Lisätiedot

LAPSET JA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄT VANHEMMAT

LAPSET JA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄT VANHEMMAT LAPSET JA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄT VANHEMMAT Haittojen vähentämisen näkökulma Tiina Varonen Omaiset Huumetyön Tukena ry/ Osis 9.10.2013 Yksin kestät sen olet epäonninen minkä sille voit et voi kuin sietää..

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS

METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS METSÄ-FIBRE OY, ÄÄNEKOSKI, BIOTUOTETEHDAS Tiedote ja kysely Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre suunnittelee biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto 1 Hanke ja sen perustelut 1 Hanke ja sen perustelut Suomessa Teollisuuden Voima Oyj:n,

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA KANGASALA VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA VAIKUTUSTYÖPAJA 5.4.2016 KANGASALA TYÖPAJAN OHJELMA 17.15 Kahvi 17.30 Tervetuloa; Tero Haarajärvi Suunnittelutilanne; Arto Viitanen Alustavat vaikutusarvioinnit; Jari Mannila

Lisätiedot

PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA

PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ AINO-MARJA KONTIO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON UUSI KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 OSALLISTAMINEN: TULEVAISUUSKYSELY JA VAIKUTTAJARAADIT KAUPUNKISTRATEGIAN RAKENTAJINA

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS SUOMUSSALMEN KUNTA (777) KIRKONKYLÄ (406) SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa ONKALO maanalainen kallioperän tutkimustila Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. Alueseulontatutkimusten,

Lisätiedot

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu FCG Finnish Consulting Group Oy Monialainen konsulttiyritys infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu, koulutus, julkisten

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Marko Ekqvist Perussuomalaiset

Marko Ekqvist Perussuomalaiset 1 / 14 27.9.2012 9:45 Yle logo Hae Uutiset Areena TV Radio Svenska Yle Helsinki Vastausten esikatselu Marko Ekqvist Perussuomalaiset Tietoja minusta Nimi: Puolue: Ikä: Ammatti: Kaupunginosa/kylä: Marko

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 7.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotetusta 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Kiristystoimet helpottavat

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille?

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Maailman Alzheimer -päivän muistiseminaari 20.9.2013 Seminaarin teema: Välitä Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu KESTÄVÄ

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK SVEVIND OY AB SANDBACKA VINDKRAFTSPARK MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 9. Sammanfattning sociala konsekvensförfrågningar FCG DESIGN OCH PLANERING AB 27.6.2014 P19557 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN YHTEENSOVITTAMINEN YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari TUTKIMUKSEN TARKOITUS Selvittää paikallisten

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot