LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122"

Transkriptio

1 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 18:30-20:00 PAIKKA Liminganlahden luontokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS VANHUSTENHUOLLON PALVELURAKENTEEN 128 KEHITTÄMINEN / KEHITTÄMISHANKE KORTTELISSA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N 132 OSAKKUUS 79 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MÄÄRÄRAHAMUUTOS / KUNNANHALLITUKSEN KIINTEÄ 137 OMAISUUS 81 OULUN SEUDUN LOPPUSELVITYS JA TILINPÄÄTÖS SYKSYN 2013 KOKOUSAJAT 139

2 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahola Tuomas 18:30-20:00 jäsen Eberhardt Masi 18:30-20:00 jäsen Heikkinen Marjo 18:30-20:00 jäsen Härmä Ville 18:30-20:00 jäsen Kiljo-Pietilä Anne 18:30-20:00 jäsen Kinnunen Olli-Pekka 18:30-20:00 jäsen Kontturi Tarja 18:30-20:00 jäsen Kotajärvi Kalervo 18:30-20:00 jäsen Kylmänen Heikki 18:30-20:00 jäsen Kylmänen Liisa 18:30-20:00 jäsen Kämäräinen Marja 18:30-20:00 jäsen Lahdenperä Virpi 18:30-20:00 jäsen Laukkanen Asko 18:30-20:00 jäsen Laurikkala Paula 18:30-20:00 jäsen Leppäluoto Mikko 18:30-20:00 jäsen Leskinen Hanna 18:30-20:00 jäsen Lipsonen Terho 18:30-20:00 jäsen Lunki Pasi 18:30-20:00 jäsen Luukinen Hanna 18:30-20:00 jäsen Luukinen Pirjo 18:30-20:00 jäsen Nevala Kalevi 18:30-20:00 jäsen Pakaslahti Juho 18:30-20:00 jäsen Parpala Niina 18:30-20:00 jäsen Partanen Tiina 18:30-20:00 jäsen Raitio Jukka 18:30-20:00 jäsen Sangi Leea 18:30-20:00 jäsen Savolainen Sanna 18:30-20:00 jäsen Tissari Sami 18:30-20:00 jäsen Viljas Mari 18:30-20:00 jäsen Vuokila Mirja-Liisa 18:30-20:00 jäsen Ylönen Kari 18:30-20:00 jäsen Maaranto Markku 18:30-20:00 varajäsen Kleemola Tuula 18:30-20:00 varajäsen Porkka Arja 18:30-20:00 varajäsen Tuunanen Jari 18:30-20:00 varajäsen POISSA Ahola Markku II varapj Inkeroinen Pasi jäsen Tuomala Tuomo jäsen Tuomikoski Joonas jäsen MUU Rajala Pekka 18:30-20:00 kunnanjohtaja Vuorinen Katja 18:30-20:00 hallintojohtaja, ptk:n pitäjä Pöllänen Simo 18:30-20:00 tekninen johtaja Pylvänäinen-Suorsa Marjatta 18:30-20:00 sivistysjohtaja Pyykkönen Anne 18:30-20:00 talousjohtaja Uusitalo Pirjo 18:30-20:00 osastonhoitaja Ruottinen Riitta 18:30-20:00 hoito- ja hoivatyönjohtaja Kela Pentti 18:30-20:00 kunnanarkkitehti

3 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ ALLEKIRJOITUKSET Sanna Savolainen Mari Viljas Katja Vuorinen Puheenjohtaja Puheenjohtaja 78 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarja Kontturi Pöytäkirjan tarkastaja Marja Kämäräinen Pöytäkirjan tarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kunnantalolla

4 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KV 74 KuntaL:n 54 :n mukaan kunnanvaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös sil loin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Val tuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäs osan val tuu tetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. KuntaL:n 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kak si kol mas osaa val tuutetuista on läsnä. Kunnanvaltuuston täydellinen kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille ja kun nan hal li tuk sen jä se nil le sekä kunnanjohtajalle. Kokouskutsu on asetettu nähtä väk si kun nan il moi tustaululle ja julkaistu Rantalakeus-lehdes sä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KV 75 Tiina Partanen esitti pöytäkirjantarkastajaksi Tarja Kontturia. Leea Sangi esitti pöytäkirjantarkastajaksi Marja Kämäräistä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Kontturi ja Marja Kämäräinen.

6 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS KV 76 Kokouskutsun mukana on esityslista käsiteltävistä asioista. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VANHUSTENHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN / KEHITTÄMISHANKE KORTTELISSA / /2013 KH Valmistelija: tekninen johtaja Simo Pöllänen, p , ja perusturvajohtaja Irma Toivanen, p , Kunnanhallitus on kokouksessaan , 257 päättänyt käynnistää van hus ten huol lon palvelurakennetta koskevan hankkeen. Kunnanjohtaja on nimennyt kunnanhallituksen päätöksen pohjalta työryhmän val mis te lemaan asiaa. Työryhmä katsoi, että kunnanviraston nykyinen kortteli 58 sopii hyvin tehostetun palveluasumisen tarpeisiin. Työryhmän valmistelu jaettiin kahteen osioon: 1. Selvitys vanhusten palvelurakenteen kehittämisestä. Vastuuhenkilönä pe rus tur va joh ta ja Irma Toivanen. 1. Korttelin 58 kehittäminen, jossa haetaan kumppani kunnanviraston kort te lin ke hit tä mi seen kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Vas tuuhen ki lö nä tekninen joh ta ja Simo Pöllänen. Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittäminen Kunnanvaltuusto hyväksyi , 66 vanhustenhuollon pal ve lu ra kenne suun ni tel man vuosille Suunnitelman mukaisesti Limingan kun nal la on vuonna 2020 arviolta 60 paikan kokonaistarve tehostetulle palve lu asu mi sel le. Kunnassa tehdyn linjauksen mukaisesti kokonaistarpeesta 30 paikkaa tuo te taan kunnan omana palveluna ja loput 30 paikkaa voidaan hankkia tarpeen mukaan os to pal ve lu na tai palvelusetelillä. Vanhuspoliittisen strategian valmistelutyön pohjaksi linjattiin seuraavaa: kunnan oman 30 asukkaan tehostetun palveluasumisen yksikön kes kittä mi sen nykyisen kunnantalon kortteliin, muodostetaan tehostetun palveluasumisen, iäkkäiden päivätoiminnan, ikä ih mis ten neuvolan ja kotihoidon yksikön muodostama keskus kunnan oman toiminnan lisäksi voidaan hankkia 30 tehostetun pal ve luasu mi sen paikkaa joko ostopalveluna tai palvelusetelillä. Korttelin 58 kehittäminen Limingan kunta käynnisti helmikuussa 2013 julkisen hankintalain mukaisen kil pai lul li sen neuvottelumenettelyn, jossa haettiin kumppania nykyisen kunnan vi ras ton korttelin 58 kehittämiseen. Lähtökohtana on haettu ratkaisua, jos sa kortteliin sijoitetuun tehostettua palveluasumista sekä liike- ja asuinra ken ta mis ta. Lähtökohtana korttelin kehittämisessä on, että nykyisen kunnanviraston ma ta la siipiosa ja sosiaalitoimiston kokonaisuus puretaan pois. Ra ken nuksen suojelupäätöksestä johtuen siipiosien ja sosiaalitoimiston purku edel-

8 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto lyt tää ELY-keskuksen poikkeusluvan. Pääosa kunnanviraston kokonaisuudesta peruskorjataan tehostetun pal velu asu mi sen tiloiksi. Palveluasumisen uudisrakentamisen osa kytkeytyy perus kor ja tun rakennuksen kanssa yhdeksi rakennuskokonaisuudeksi. Tämä osio on mahdollista toteuttaa ilman kaavamuutosta. Tehostetun pal ve luasu mi sen rakentamiseen ja peruskorjaukseen haetaan Asumisen rahoitusja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoitusta. Hank keen taloudellisten läh tökoh tien toteutuminen edellyttää, että te hos te tun palveluasumisen kes kittyes sä kortteliin 58, kunta luopuu Ala-Tem mek sen vanhainkodin kiinteistön käy tös tä. Tehostetun palveluasumisen lisäksi kortteliin on tarkoitus rakentaa 5 kerrok si nen asuinliiketalo, jossa liiketilat sijaitsivat alimmissa kerroksissa. Liike ta lon rakentaminen edellyttää kortteliin kaavamuutostyötä, joka tähtää kort te lin rakennusoikeuden suurentamiseen 20 %:lla. Korttelissa on ra kennus oi keut ta tällä hetkellä 3451 k-m2. Kaavamuutoksella tavoitellaan 1725 k-m2 rakennusoikeuden lisäystä. Kumppani maksaa kunnalle kun nan viras ton rakennuksesta, tontista ja lisääntyneestä rakennusoikeudesta. Hankkeen toteutuessa kunnanvirastolle tulee rakentaa/ostaa/vuokrata korvaa vat tilat. Kunnanviraston tilantarpeeksi on arvioitu 700 k-m2+ ar kis to tilat 70 m2. Ilman kehittämishanketta kunnanviraston tilat tulee saneerata 2-3 vuoden kuluessa. Kunnanviraston saneerauksen hinnaksi on arvioitu 2-3 miljoonaa euroa. Kunnanviraston korvaavien tilojen hankinta rat kaistaan myöhemmässä vaiheessa, mikäli hanke etenee suunnitellulla tavalla. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn jälkeen tarjouskilpailuun osallistui yksi yri tys. Tarjouksen sisältöä on avattu esityslistan lisäselvityksessä. Tarjouksessa yritys sitoutuu seuraavasti: Kiinteistön kehittäjän tulee rakentaa tontille ainakin kunnan omaa tuo tantoa varten tarvittavat tilat, jotka kunta vuokraa käyttöönsä. Vuokra-aika on vuotta. Ostopalveluna tai palvelusetelillä hankittavien 30 te hos tetun palveluasumisen paikat on mahdollista sijoittaa myös kiinteistölle, mutta tontin kehittäjälle ei tule yksinoikeutta tuottaa palvelua kunnalle, vaan tar vit taes sa palvelut kilpailutetaan. Kunnan tuottamien tehostetun pal ve luasu mi sen paikkojen määrän vähentymisen myötä mahdollisesti vapautuvat työn te ki jät pyritään siirtämään liikkeenluovutusperiaatteella ostopalvelua tuot ta val le palveluntuottajalle. Sitoumukset ja sanktiot: kiinteistön kehittäjästä pyritään tekemään elokuun alussa, ja samas sa yhteydessä käynnistetään korttelissa 58 asemakaavan muutostyö. Te hos te tun palveluasumisen rakentamisen rahoitushakemuksien tulee olla ARA:s sa marraskuun alkuun mennessä. ARA:n rahoituksen haku tulee käyn nis tää välittömästi kun hankesopimus on allekirjoitettu. Kaa va muu toksen valmistelu aloitetaan välittömästi, kun hankesopimus on allekirjoitettu. Kun nal le vuokrattavien tehostetun palveluasumisen yksiköt ja niihin liittyvät pi ha-alu eet tulee olla valmiina ja käyttöönotettavissa 1,5 vuoden kuluessa sii tä, kun myönteinen ARA:n rahoituspäätös on saatu. Tontin muun ra kenta mi sen osalta tulee rakennusluvan olla hankittuna viimeistään vuoden

9 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto aikana. Mikäli kunnalle vuokrattavat tehostetun palveluasumisen yksiköt ja niihin liit ty vät piha-alueet eivät valmistu määräaikaan mennessä on urakoitsija vel vol li nen suorittamaan Limingan kunnalle ,00 (alv 0%). Mikäli ton tin muun rakentamisen osalta rakennuslupaa ei ole hankittu mää rä aikaan mennessä on urakoitsija velvollinen suorittamaan Limingan kunnalle ,00 (alv 0%). Limingan kunnalla on lisäksi tietyissä tilanteissa oikeus lunastaa tontti takaisin itselleen. Takaisinosto-oikeuden perusteet on esi tet ty tarkemmin Kiinteistön kauppakirjaluonnoksessa. Mikäli kaa va muutos osoittautuu mahdottomaksi toteuttaa, hanke voidaan peruuttaa. Yhteenveto Kunta valitsee tarjouskilpailun perusteella kumppanin korttelin 58 ke hit tämi seen ja käynnistää välittömästi kaavamuutosprosessin korttelissa 58. Kaa va muu tok sel la haetaan asemakaavaan 20 % rakennusoikeuden lisäys tä. Kaavamuutoksen tulisi olla valtuuston käsittelyssä joulukuussa Kunnanviraston ja korttelin 58 lopulliset myyntipäätökset tehdään kaa va muu tok sen valmistuessa, kun korttelin rakennusoikeuden lopullinen mää rä selviää. Kumppani aloittaa tehostetun palveluasumisen suunnittelun siten, että raken ta mi nen on mahdollista keväällä Kortteliin muodostetaan te hoste tun palveluasumisen, iäkkäiden päivätoiminnan, ikäihmisten neuvolan ja ko ti hoi don yksikön muodostama keskus, jolloin kunta luopuu Ala-Tem meksen vanhainkodin kiinteistön käytöstä. Tehostetun palveluasumisen ra kenta mi seen ja peruskorjaukseen haetaan ARA:n rahoitusta. ARA:n ra hoi tusha ke muk set tulee olla valmiina loka-marraskuun vaihteessa. Kumppani maksaa kunnalle kunnanviraston rakennuksesta, tontista ja lisään ty nees tä rakennusoikeudesta. Kunnanviraston korvaavien tilojen hankin ta ratkaistaan myöhemmässä vaiheessa, mikäli hanke etenee suun nitel lul la tavalla. Lisäselvityksenä tarjousasiakirjat ja laskelmat. Kj:n esitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että: Tarjouskilpailun perusteella korttelin 58 kumppaniyrittäjäksi valitaan Temo tek Oy. Kunta käynnistää välittömästi kaavamuutosprosessin korttelissa 58. Kortteliin muodostetaan te hos te tun palveluasumisen, iäkkäiden päi vätoi min nan, ikäihmisten neuvolan ja ko ti hoi don yksikön muodostama kes kus, jolloin kunta luopuu Ala-Tem mek sen vanhainkodin kiinteistön käy tös tä. Kumppani aloittaa kortteliin 58 tehostetun palveluasumisen suun nit telun siten, että ARA:n rahoitushakemus on mahdollista tehdä mar raskuun 2013 alkuun mennessä. Kunnanviraston ja korttelin 58 lopulliset myyntipäätökset tehdään kaava muu tok sen valmistuessa, kun korttelin rakennusoikeuden lopullinen mää rä selviää. Kunnanviraston korvaavien tilojen hankinta ratkaistaan myöhemmässä vai hees sa, mikäli hanke etenee suunnitellulla tavalla.

10 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KV 77 Lisäselvityksenä tarjousasiakirjat ja laskelmat.

11 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKUUS 97/ /2013 KH Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Rajala, p , Hallitusohjelman linjausten mukaisesti kaikista Suomen am mat ti kor keakou luis ta tulee itsenäisiä oikeushenkilöitä. Käytännössä yhteisömuotona tu lee olemaan osakeyhtiö. Nykyisin yli puolet 25 ammattikorkeakoulusta on osakeyhtiöitä. Oulun seudun ammattikorkeakoulu irtaantuu nykyisestä yl lä pi tä jäs tä Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK:sta lukien ja sen toiminta siirtyy uudelle yhtiölle, Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle ("Oamk Oy"). Oulun kaupunki on jo perustanut Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n. Oulun seu dun am mat ti kor kea kou lu, tulevaisuudessa Oulun ammattikorkeakoulu Oy, on 9000 opiskelijalla yk si Suomen suurimmista am mat ti kor kea kou luista. Ammattikorkeakoulun lii ke vaih to on noin 60 miljoonaa euroa vuodessa ja rahoitus toimintaan tu lee pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ammat ti kor kea kou lun ve to voi ma opiskelijahaussa on erinomainen, kes ki määrin yli neljä hakijaa per aloi tus paik ka. Ammattikorkeakoulun nykyinen henki lös tö eli noin 800 työn te ki jää siirtyy uuden osakeyhtiön palvelukseen alkaen. Am mat ti kor kea kou lu jää vuokralle koulutuskuntayhtymä OSEKK:n omistamiin kiin teis töi hin. Oamk Oy:n osakaspohjaa on tarkoitus laajentaa kevään 2013 aikana siten, että osakkaiksi tulisivat kaikki OSEKK:n jäsenkunnat, sekä mah dol lises ti myös muita osakkaita, kuten muita alueen kuntia, Oulun yliopisto ja Ou lun alueen työ- ja elinkeinoelämää. Oamk Oy:n hallituksen arvioima yhtiön oman pääoman tarve on 10 miljoonaa euroa. Koulutuskuntayhtymä OSEKK:n perussopimuksen mukaisesti omis ta jakun tien omistussuhteet on muutettu vastaamaan toteutunutta kuntien asukas mää rien suhdetta per liitteen 1 mukaisesti. OSEKK:n jä senkun nil ta on tiedusteltu kiinnostusta tulla Oamk Oy:n osakkaaksi. Limingan kun nan sijoitusosuudeksi tulisi OSEKK:n omistusosuuden mukaisesti ,0399 euroa 10 miljoonan euron pääomatavoitteella laskettuna. Muilla alueen kunnilla, Oulun alueen elinkeinoelämällä ja Oulun yliopistolla on mahdollisuus tulla Oamk Oy:n osakkaiksi. Sijoitusten suuruudesta so vitaan erikseen mutta lähtökohtaisesti sijoitus tehdään vastaavin ehdoin kuin kou lu tus kun ta yh ty mä OSEKK:n jäsenkuntien osalta. Kaikki Oamk Oy:n osak kai den tulee hyväksyä ja sitoutua osakassopimukseen, jonka pää kohdat on kuvattu liitteessä 2. Kevään 2013 aikana kuntien kesken on käyty neuvotteluja Oamk Oy:n pää omit ta mi ses ta. Oulun seudun kuntien ja Iin valtuustojen ja hallitusten pu heen joh ta jien neuvottelu pääomittamisesta käytiin Kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat linjasivat seu raa vas ti etenemisen pääomittamisen suhteen:

12 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto "Osekk hoitaa 10 miljoonan pääomittamisen kokonaan lainalla, omalla pää omal la sisältäen kiinteistömyynnit. Kaikki nykyiset OSEKKin omis ta jakun nat ovat jäseninä tulevassa Oamk Oy:ssä. Kunnat tiedostavat lainan kas vun OSEKKISSA. OSEKKin lisälainan otto ei kuitenkaan saa näkyä OSEK Kin eikä OAMK OY:n opetuksen järjestämisessä. Tavoitteena on että perustamiskokous saadaan pidettyä kesäkuussa ja hallituksessa olisi Ou lun lisäksi muiden omistajakuntien edustaja elinkeinoelämän lisäksi." Lisäselvityksenä Oamk Oy:n kirje ja yhteistyöneuvottelun muistio Kj:n esitys Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi pidetyn kuntien valtuustojen ja hal li tus ten puheenjohtajien linjauksen Oamk:n pääomituksesta ja toteaa, et tä Limingan kunta on kiinnostunut liittymään Oamk Oy:n osakkaaksi sijoi tus osuu del la ,04 euroa. KH Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on päättänyt järjes tää suunnatun maksullisen osakeannin seuraaville kunnille: Hailuoto, Ii, Kem pe le, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Osakkeita on tar jottu kunnille niiden omistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeita tarjotaan merkittäväksi kappaletta yhden euron hintaan osakkeelta. Merkintähinta, 1 per osake, on määritetty yhtiön ja osak keen omis ta jien välisissä neuvotteluissa. Osakeannissa merkityt osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröimisestä alkaen. Yksittäisen merkintään oikeutetun tahon on merkittävä kaikki sen mer kit täväk si osoitetut osakkeet eli osittaismerkintöjä ei hyväksytä. Merkinnän ehto na on, että merkitsijä hyväksyy yhtiön osakassopimuksen. Limingan kunnan osalta merkittäväksi annettuja osakkeita on kappaletta ja osak kei den merkintähinta on euroa. Kunnan omistusosuus osake an nin jälkeen on 3,85 %. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän osakaskunnat ovat sopineet, että osak kei den hankinta rahoitetaan kuntayhtymän aiempien tilikausien yli jäämän palautuksella. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (OSEKK) yh tymä ko kous on kokouksessaan päättänyt ylijäämän pa lau tuk sesta kunnille. Ylijäämän palautus on kirjattu osakassopimuksen kohtaan 4.3. "Yhtiö tekee suunnatun annin Osekkin jäsenkunnille siten, että kukin osapuoli on oi keu tet tu merkitsemään Osekkin omistusosuuttaan vastaavan osuuden yh tiön osakkeista. Osakkeen merkintähinta määräytyy siten, että osak keista maksetaan yhteensä 10 miljoonaa euroa. Osakkeiden merkintähinta rahoi te taan palauttamalla Osekkista sen jäsenkunnille ylijäämää 10 mil joonaa euroa. Jäsenkunnat sijoittavat Osekkista tulleen ylijäämän pa lau tuksen Oamkiin." Talousarviossa vuodelle 2013 ei ole varattu osakehankintaa varten erillistä

13 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto mää rä ra haa. Osakkeiden hankintahinta euroa rahoitetaan vas taavan suuruisella kuntayhtymän ylijäämän palautuksella. Osakehankinnalla ei ole rahoitusvaikutusta, joten erillistä määrärahamuutosta ei ole tarpeen teh dä. Lisäselvityksenä osakeannin ehdot ja osakasopimus sekä am mat ti kor keakou lun kirje Kj:n esitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Limingan kunta merkitsee Oulun Am mat ti kor kea kou lu Oy:n osakkeita kappaletta yhteishintaan euroa sekä hyväksyy lisäselvityksenä olevan Oulun Am mat ti kor keakou lu Oy:n osakassopimuksen. KV 78 Lisäselvityksenä osakeannin ehdot ja osakassopimus sekä am mat ti korkea kou lun kirje Sanna Savolainen totesi olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä ja päätöksenteossa. Peruste: yhteisöjääviys. Puheenjohtajana toimi valtuuston 1. varapuheenjohtaja Mari Viljas.

14 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KH Valmistelija: talousjohtaja Terttu Suvitie, p , Talousnäkymät Suomen kokonaistuotanto väheni vuonna ,2 %. Vuonna 2013 ko konais tuo tan non on arvioitu vähenevän 0,4 %. Kuluttajahinnat kohosivat viime vuonna keskimäärin 2,8 %, vuonna 2013 kuluttajahintojen kasvuksi arvioi daan 1,7 %. Työttömyysasteen arvioidaan nousevan vuodesta ,6 prosenttiyksikköä 8,3 prosenttiin. Kuntien talous on heikossa kunnossa. Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosi ka te heikkeni vuonna 2012 vajaat 0,8 mrd euroa. Heikon ta lous ke hi tyksen taustalla oli verotulojen vähäinen kasvu sekä toimintamenojen suh teelli sen nopeana jatkunut kasvu. Toimintamenot kasvoivat 5,3 %, toi min ta tulot 3,8 % sekä verotulot ja valtionosuudet yhteensä 2,5 %. Kuluvana vuonna toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan heikkenevän tu lo ra hoituk sen johdosta. Valtionosuuksia leikattiin vuonna euroa/asukas, mi kä Limingan osalta merkitsi 1,1 milj. euron valtionosuuksien menetystä. Val tion osuuk sien leikkausta jatketaan tulevina vuosina. V leikkauk set ovat yhteensä 167 euroa/asukas (Limingassa noin 1,6 milj. euroa). Kuntien verotulojen arvioidaan vuonna 2013 kasvavan 5,5 %. Limingan kunnan talous Toimintamenot kasvoivat tammi-heinäkuussa 5,1 %, toimintakate 4,8 % ja ve ro ra hoi tus 5 % (verotulot 7,2 % ja valtionosuudet 2,5 %). Menolajeista hen ki lös tö me not kasvoivat 1,4 %, palvelujen ostot 13 % ja aineet ja tar vikkeet 5.2 %. Toimintamenojen toteutumisaste oli heinäkuun lopussa 58,8 %, -tulojen 58,2 % ja toimintakatteen 58,8 %. Verotulojen toteutumisaste oli 64,2 % ja valtionosuuksien 58,4 %. Vuosikate oli heinäkuun lopussa 4,2 milj euroa, mikä tekee 445 eu roa/asukas. Investointimenot olivat yhteensä 3,8 milj. euroa. Kunnan lainamäärä on vähentynyt hieman vuoden alusta ja on 19,6 milj. euroa, 2064 /asukas. Toimintamenojen kasvu talousarvioon nähden on tällä hetkellä liian suuri. Toi min ta me not saisivat kasvaa enintään 1,2 % ja toimintakate 2 %. Lisäselvityksenä on talousarvion toteutumaraportti sekä osas to pääl li köi den raportit. Talousjohtajan esitys: 1) kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutuman tiedoksi ja antaa sen tie dok si valtuustolle 2) hallintokuntien tulee edelleen toteuttaa tuottavuutta parantavia toimia ja ar vioi da kriittisesti toimintatapojaan 3) taloustilanteen ja mittavan investointiohjelman johdosta mahdollisiin käyt tö ta lou den muutosesityksiin tulee suhtautua kriittisesti. Mahdolliset me no jen lisäykset tulee kattaa tulosalueiden sisältä.

15 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kj:n esitys Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. KV 79 Lisäselvityksenä talousarvion toteutumaraportti sekä osastopäälliköiden raportit.

16 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MÄÄRÄRAHAMUUTOS / KUNNANHALLITUKSEN KIINTEÄ OMAISUUS 151/ /2013 KH Valmistelija: hallintojohtaja Katja Vuorinen, p , Kunnan talousarvion investointiosassa vuonna 2013 on varattu maanhankinnan menoihin euroa. Maanhankinnan määräraha vuonna 2013 on jo käytetty. Maanhankinnan osalta kuluvan vuoden aikana on tehty useita maakauppoja strategisesti tärkeiltä alueilta ja sovittuja kauppoja on edelleen tulossa pää tök sen te koon. Lisäksi maakaupoista on käynnissä neuvotteluja useiden maanomistajien kanssa. Menojen ylitystä voidaan kuluvana vuonna kattaa osittain käyt tö omai suuden myynnin ylityksellä. Maanhankinnan toteuttaminen edellyttää yhteensä euron lisämäärära haa ta lous ar vion investoin ti osaan vuodelle Kj:n esitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että investointiosan maanhankintaan myön ne tään euron lisämääräraha vuodelle Talousarviomuutos katetaan vuosikatteesta. KV 80

17 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OULUN SEUDUN LOPPUSELVITYS JA TILINPÄÄTÖS / /2012 KH Valmistelija: hallintojohtaja Katja Vuorinen, p , Seutuhallitus käsitteli Oulun seudun purkamiseen liittyvän loppu sel vi tyk sen ja tilinpäätöksen ajalta Tilintarkastaja on anta nut loppulausunnon Oulun seudun purkamiseen liittyvästä lop pu sel vi tykses tä ja esittää, että loppuselvitys ajalta sekä tilinpäätös voi daan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää. Palautukset kunnille Oulun seu dun toiminnasta on laitettu maksuun. Limingan kunnan osuus on 3261,68 euroa. Seutuhallitus lähettää oheisen Oulun seudun loppuselvityksen sekä siihen sisältyvän tilinpäätöksen kuntiin hy väk syt tä väksi. Kuntien valtuustoja on pyydetty hyväksymään mennessä Oulun seudun loppuselvitys ja tilinpäätös Lisäselvityksenä Oulun seudun loppuselvitys ja tilinpäätös Kj:n esitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi Oulun seudun palautukset ja tilintarkastusyhteisön lau sun non loppuselvityksestä hyväksyy Oulun seudun loppuselvityksen ja tilinpäätöksen ajalta sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. KV 81 Lisäselvityksenä Oulun seudun loppuselvitys ja tilinpäätös

18 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SYKSYN 2013 KOKOUSAJAT KH Valmistelija: hallintojohtaja Katja Vuorinen, p , Hallintosäännön 30 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallituksen kokoukset pidetään maanantaisin klo ja kunnanvaltuuston kokoukset maanantaisin klo Puheenjohtajalla on mahdollisuus tarvittaessa muuttaa aikataulua. Syksyllä 2013 kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajat ovat seuraavat (syyslomaviikko ): 5.8. Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valtuustoseminaari, Tampere Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kj:n esitys Hyväksytään kunnanhallituksen kokousajat syksylle 2013 ja esitetään kunnanvaltuustolle päätettäväksi sen omat kokousajat. KV 82

19 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Limingan kunnanvaltuuston päätökseen :t ei voi hakea muutosta, koska pää tös on luonteel taan yksin omaan val mis te lua tai täytäntöönpanoa taikka työ- ja virkaehtosopimuk sen tulkintaa tai soveltamista. Limingan kunnanvaltuuston päätökseen :t voi hakea muutosta valittamalla, alla valitus osoitus: Limingan kunnanvaltuusto VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen: Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Oulun hallinto-oikeuteen. Yhteystiedot: Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU, käyntiosoite: Isokatu 4, OULU Puhelin: , Fax: , Sähköposti: Valitusoikeus: Valituksen saa tehdä 1) se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja 2) kunnan jäsen. Valitusperuste: Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää edellä mainitut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Tiedoksisaanti: Kunnan jäsen saa päätöksestä tiedon, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Pöytäkirjanotteesta ilmenee, milloin pöytäkirja on ase tettu yleisesti nähtäväksi. Asianosainen saa tiedoksi 1) postitse lähetetyn päätöksen, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeenlähettämi sestä, tai 2) viranomaisen edustajan tai muun asianosaiselle henkilökohtaisesti luovuttaman päätöksenluovutuspäivänä. Päätöksen asettaminen nähtäville Pvm: Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä asianosaiselle (pvm, tiedoksiantaja) Luovutettu asianosaiselle (paikka, pvm, vastaanottajan ja tiedoksiantajan allekirjoitus) Muulla tavoin, miten Valitusaika: Valitus on tehtävä ja toimitettava hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaamisesta. Valitusai kaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää oteta huomioon. Jos valitusajan viimeinenpäivä ei ole hallinto-oikeuden työpäivä, voi vali tuksen vielä jättää hallinto-oikeuteen seuraavanatyöpäivänä. Mikäli valitus lähetetään postitse, on kirje jätettävä postiin niin ai kaisin, että posti ehtii toimittaa sen hallinto-oikeudelle viimeistään valitusaajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden työajan päättymistä. Valituksesta ja sen sisällöstä: Valitus on tehtävä kirjallisena. Valittajan tai valituksen muun laatijan on se allekirjoitettava. Valituk sessa on mai nittava valitta jan ja, jos valituksen on laatinut joku muu kuin valittaja itse, valituksen laatijan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Vali tuksessa on mainittava päätös, johon hae taan muutosta, muutosvaatimus sekä vaatimuksen perusteet. Valitukseen on liitettä vä päätös, jo hon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puo lesta oikeaksi todistettuna jäl jennöksenä sekä selvitys valitus ajan alkamisesta.

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Otsikko Sivu 171 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastustapa Teknisen johtajan valinta 7

Otsikko Sivu 171 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastustapa Teknisen johtajan valinta 7 Toivakan kunta Pöytäkirja 13/2016 1 / 10 Kunnanhallitus 29.08.2016 Aika 29.08.2016 klo 16:30-18:33 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 171 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 172 Esityslistan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2016 27 Tarkastuslautakunta 12.09.2016 AIKA 12.09.2016 klo 16:00-18:47 PAIKKA KPMG:n kokoustilat, Isokatu 32 B, 90100 Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 291. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 293 194 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 291. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 293 194 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 291 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 19:50-20:20 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65. Sivistyslautakunta. Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00. Kunnantalo, kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2014 65 Sivistyslautakunta Aika 27.05.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Yhteiskoulun teknisen työn lehtori 67 47 Vuorotteluvapaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot