LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122"

Transkriptio

1 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 18:30-20:00 PAIKKA Liminganlahden luontokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS VANHUSTENHUOLLON PALVELURAKENTEEN 128 KEHITTÄMINEN / KEHITTÄMISHANKE KORTTELISSA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N 132 OSAKKUUS 79 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MÄÄRÄRAHAMUUTOS / KUNNANHALLITUKSEN KIINTEÄ 137 OMAISUUS 81 OULUN SEUDUN LOPPUSELVITYS JA TILINPÄÄTÖS SYKSYN 2013 KOKOUSAJAT 139

2 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahola Tuomas 18:30-20:00 jäsen Eberhardt Masi 18:30-20:00 jäsen Heikkinen Marjo 18:30-20:00 jäsen Härmä Ville 18:30-20:00 jäsen Kiljo-Pietilä Anne 18:30-20:00 jäsen Kinnunen Olli-Pekka 18:30-20:00 jäsen Kontturi Tarja 18:30-20:00 jäsen Kotajärvi Kalervo 18:30-20:00 jäsen Kylmänen Heikki 18:30-20:00 jäsen Kylmänen Liisa 18:30-20:00 jäsen Kämäräinen Marja 18:30-20:00 jäsen Lahdenperä Virpi 18:30-20:00 jäsen Laukkanen Asko 18:30-20:00 jäsen Laurikkala Paula 18:30-20:00 jäsen Leppäluoto Mikko 18:30-20:00 jäsen Leskinen Hanna 18:30-20:00 jäsen Lipsonen Terho 18:30-20:00 jäsen Lunki Pasi 18:30-20:00 jäsen Luukinen Hanna 18:30-20:00 jäsen Luukinen Pirjo 18:30-20:00 jäsen Nevala Kalevi 18:30-20:00 jäsen Pakaslahti Juho 18:30-20:00 jäsen Parpala Niina 18:30-20:00 jäsen Partanen Tiina 18:30-20:00 jäsen Raitio Jukka 18:30-20:00 jäsen Sangi Leea 18:30-20:00 jäsen Savolainen Sanna 18:30-20:00 jäsen Tissari Sami 18:30-20:00 jäsen Viljas Mari 18:30-20:00 jäsen Vuokila Mirja-Liisa 18:30-20:00 jäsen Ylönen Kari 18:30-20:00 jäsen Maaranto Markku 18:30-20:00 varajäsen Kleemola Tuula 18:30-20:00 varajäsen Porkka Arja 18:30-20:00 varajäsen Tuunanen Jari 18:30-20:00 varajäsen POISSA Ahola Markku II varapj Inkeroinen Pasi jäsen Tuomala Tuomo jäsen Tuomikoski Joonas jäsen MUU Rajala Pekka 18:30-20:00 kunnanjohtaja Vuorinen Katja 18:30-20:00 hallintojohtaja, ptk:n pitäjä Pöllänen Simo 18:30-20:00 tekninen johtaja Pylvänäinen-Suorsa Marjatta 18:30-20:00 sivistysjohtaja Pyykkönen Anne 18:30-20:00 talousjohtaja Uusitalo Pirjo 18:30-20:00 osastonhoitaja Ruottinen Riitta 18:30-20:00 hoito- ja hoivatyönjohtaja Kela Pentti 18:30-20:00 kunnanarkkitehti

3 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ ALLEKIRJOITUKSET Sanna Savolainen Mari Viljas Katja Vuorinen Puheenjohtaja Puheenjohtaja 78 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarja Kontturi Pöytäkirjan tarkastaja Marja Kämäräinen Pöytäkirjan tarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kunnantalolla

4 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KV 74 KuntaL:n 54 :n mukaan kunnanvaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös sil loin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Val tuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäs osan val tuu tetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. KuntaL:n 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kak si kol mas osaa val tuutetuista on läsnä. Kunnanvaltuuston täydellinen kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille ja kun nan hal li tuk sen jä se nil le sekä kunnanjohtajalle. Kokouskutsu on asetettu nähtä väk si kun nan il moi tustaululle ja julkaistu Rantalakeus-lehdes sä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KV 75 Tiina Partanen esitti pöytäkirjantarkastajaksi Tarja Kontturia. Leea Sangi esitti pöytäkirjantarkastajaksi Marja Kämäräistä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Kontturi ja Marja Kämäräinen.

6 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS KV 76 Kokouskutsun mukana on esityslista käsiteltävistä asioista. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VANHUSTENHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN / KEHITTÄMISHANKE KORTTELISSA / /2013 KH Valmistelija: tekninen johtaja Simo Pöllänen, p , ja perusturvajohtaja Irma Toivanen, p , Kunnanhallitus on kokouksessaan , 257 päättänyt käynnistää van hus ten huol lon palvelurakennetta koskevan hankkeen. Kunnanjohtaja on nimennyt kunnanhallituksen päätöksen pohjalta työryhmän val mis te lemaan asiaa. Työryhmä katsoi, että kunnanviraston nykyinen kortteli 58 sopii hyvin tehostetun palveluasumisen tarpeisiin. Työryhmän valmistelu jaettiin kahteen osioon: 1. Selvitys vanhusten palvelurakenteen kehittämisestä. Vastuuhenkilönä pe rus tur va joh ta ja Irma Toivanen. 1. Korttelin 58 kehittäminen, jossa haetaan kumppani kunnanviraston kort te lin ke hit tä mi seen kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Vas tuuhen ki lö nä tekninen joh ta ja Simo Pöllänen. Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittäminen Kunnanvaltuusto hyväksyi , 66 vanhustenhuollon pal ve lu ra kenne suun ni tel man vuosille Suunnitelman mukaisesti Limingan kun nal la on vuonna 2020 arviolta 60 paikan kokonaistarve tehostetulle palve lu asu mi sel le. Kunnassa tehdyn linjauksen mukaisesti kokonaistarpeesta 30 paikkaa tuo te taan kunnan omana palveluna ja loput 30 paikkaa voidaan hankkia tarpeen mukaan os to pal ve lu na tai palvelusetelillä. Vanhuspoliittisen strategian valmistelutyön pohjaksi linjattiin seuraavaa: kunnan oman 30 asukkaan tehostetun palveluasumisen yksikön kes kittä mi sen nykyisen kunnantalon kortteliin, muodostetaan tehostetun palveluasumisen, iäkkäiden päivätoiminnan, ikä ih mis ten neuvolan ja kotihoidon yksikön muodostama keskus kunnan oman toiminnan lisäksi voidaan hankkia 30 tehostetun pal ve luasu mi sen paikkaa joko ostopalveluna tai palvelusetelillä. Korttelin 58 kehittäminen Limingan kunta käynnisti helmikuussa 2013 julkisen hankintalain mukaisen kil pai lul li sen neuvottelumenettelyn, jossa haettiin kumppania nykyisen kunnan vi ras ton korttelin 58 kehittämiseen. Lähtökohtana on haettu ratkaisua, jos sa kortteliin sijoitetuun tehostettua palveluasumista sekä liike- ja asuinra ken ta mis ta. Lähtökohtana korttelin kehittämisessä on, että nykyisen kunnanviraston ma ta la siipiosa ja sosiaalitoimiston kokonaisuus puretaan pois. Ra ken nuksen suojelupäätöksestä johtuen siipiosien ja sosiaalitoimiston purku edel-

8 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto lyt tää ELY-keskuksen poikkeusluvan. Pääosa kunnanviraston kokonaisuudesta peruskorjataan tehostetun pal velu asu mi sen tiloiksi. Palveluasumisen uudisrakentamisen osa kytkeytyy perus kor ja tun rakennuksen kanssa yhdeksi rakennuskokonaisuudeksi. Tämä osio on mahdollista toteuttaa ilman kaavamuutosta. Tehostetun pal ve luasu mi sen rakentamiseen ja peruskorjaukseen haetaan Asumisen rahoitusja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoitusta. Hank keen taloudellisten läh tökoh tien toteutuminen edellyttää, että te hos te tun palveluasumisen kes kittyes sä kortteliin 58, kunta luopuu Ala-Tem mek sen vanhainkodin kiinteistön käy tös tä. Tehostetun palveluasumisen lisäksi kortteliin on tarkoitus rakentaa 5 kerrok si nen asuinliiketalo, jossa liiketilat sijaitsivat alimmissa kerroksissa. Liike ta lon rakentaminen edellyttää kortteliin kaavamuutostyötä, joka tähtää kort te lin rakennusoikeuden suurentamiseen 20 %:lla. Korttelissa on ra kennus oi keut ta tällä hetkellä 3451 k-m2. Kaavamuutoksella tavoitellaan 1725 k-m2 rakennusoikeuden lisäystä. Kumppani maksaa kunnalle kun nan viras ton rakennuksesta, tontista ja lisääntyneestä rakennusoikeudesta. Hankkeen toteutuessa kunnanvirastolle tulee rakentaa/ostaa/vuokrata korvaa vat tilat. Kunnanviraston tilantarpeeksi on arvioitu 700 k-m2+ ar kis to tilat 70 m2. Ilman kehittämishanketta kunnanviraston tilat tulee saneerata 2-3 vuoden kuluessa. Kunnanviraston saneerauksen hinnaksi on arvioitu 2-3 miljoonaa euroa. Kunnanviraston korvaavien tilojen hankinta rat kaistaan myöhemmässä vaiheessa, mikäli hanke etenee suunnitellulla tavalla. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn jälkeen tarjouskilpailuun osallistui yksi yri tys. Tarjouksen sisältöä on avattu esityslistan lisäselvityksessä. Tarjouksessa yritys sitoutuu seuraavasti: Kiinteistön kehittäjän tulee rakentaa tontille ainakin kunnan omaa tuo tantoa varten tarvittavat tilat, jotka kunta vuokraa käyttöönsä. Vuokra-aika on vuotta. Ostopalveluna tai palvelusetelillä hankittavien 30 te hos tetun palveluasumisen paikat on mahdollista sijoittaa myös kiinteistölle, mutta tontin kehittäjälle ei tule yksinoikeutta tuottaa palvelua kunnalle, vaan tar vit taes sa palvelut kilpailutetaan. Kunnan tuottamien tehostetun pal ve luasu mi sen paikkojen määrän vähentymisen myötä mahdollisesti vapautuvat työn te ki jät pyritään siirtämään liikkeenluovutusperiaatteella ostopalvelua tuot ta val le palveluntuottajalle. Sitoumukset ja sanktiot: kiinteistön kehittäjästä pyritään tekemään elokuun alussa, ja samas sa yhteydessä käynnistetään korttelissa 58 asemakaavan muutostyö. Te hos te tun palveluasumisen rakentamisen rahoitushakemuksien tulee olla ARA:s sa marraskuun alkuun mennessä. ARA:n rahoituksen haku tulee käyn nis tää välittömästi kun hankesopimus on allekirjoitettu. Kaa va muu toksen valmistelu aloitetaan välittömästi, kun hankesopimus on allekirjoitettu. Kun nal le vuokrattavien tehostetun palveluasumisen yksiköt ja niihin liittyvät pi ha-alu eet tulee olla valmiina ja käyttöönotettavissa 1,5 vuoden kuluessa sii tä, kun myönteinen ARA:n rahoituspäätös on saatu. Tontin muun ra kenta mi sen osalta tulee rakennusluvan olla hankittuna viimeistään vuoden

9 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto aikana. Mikäli kunnalle vuokrattavat tehostetun palveluasumisen yksiköt ja niihin liit ty vät piha-alueet eivät valmistu määräaikaan mennessä on urakoitsija vel vol li nen suorittamaan Limingan kunnalle ,00 (alv 0%). Mikäli ton tin muun rakentamisen osalta rakennuslupaa ei ole hankittu mää rä aikaan mennessä on urakoitsija velvollinen suorittamaan Limingan kunnalle ,00 (alv 0%). Limingan kunnalla on lisäksi tietyissä tilanteissa oikeus lunastaa tontti takaisin itselleen. Takaisinosto-oikeuden perusteet on esi tet ty tarkemmin Kiinteistön kauppakirjaluonnoksessa. Mikäli kaa va muutos osoittautuu mahdottomaksi toteuttaa, hanke voidaan peruuttaa. Yhteenveto Kunta valitsee tarjouskilpailun perusteella kumppanin korttelin 58 ke hit tämi seen ja käynnistää välittömästi kaavamuutosprosessin korttelissa 58. Kaa va muu tok sel la haetaan asemakaavaan 20 % rakennusoikeuden lisäys tä. Kaavamuutoksen tulisi olla valtuuston käsittelyssä joulukuussa Kunnanviraston ja korttelin 58 lopulliset myyntipäätökset tehdään kaa va muu tok sen valmistuessa, kun korttelin rakennusoikeuden lopullinen mää rä selviää. Kumppani aloittaa tehostetun palveluasumisen suunnittelun siten, että raken ta mi nen on mahdollista keväällä Kortteliin muodostetaan te hoste tun palveluasumisen, iäkkäiden päivätoiminnan, ikäihmisten neuvolan ja ko ti hoi don yksikön muodostama keskus, jolloin kunta luopuu Ala-Tem meksen vanhainkodin kiinteistön käytöstä. Tehostetun palveluasumisen ra kenta mi seen ja peruskorjaukseen haetaan ARA:n rahoitusta. ARA:n ra hoi tusha ke muk set tulee olla valmiina loka-marraskuun vaihteessa. Kumppani maksaa kunnalle kunnanviraston rakennuksesta, tontista ja lisään ty nees tä rakennusoikeudesta. Kunnanviraston korvaavien tilojen hankin ta ratkaistaan myöhemmässä vaiheessa, mikäli hanke etenee suun nitel lul la tavalla. Lisäselvityksenä tarjousasiakirjat ja laskelmat. Kj:n esitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että: Tarjouskilpailun perusteella korttelin 58 kumppaniyrittäjäksi valitaan Temo tek Oy. Kunta käynnistää välittömästi kaavamuutosprosessin korttelissa 58. Kortteliin muodostetaan te hos te tun palveluasumisen, iäkkäiden päi vätoi min nan, ikäihmisten neuvolan ja ko ti hoi don yksikön muodostama kes kus, jolloin kunta luopuu Ala-Tem mek sen vanhainkodin kiinteistön käy tös tä. Kumppani aloittaa kortteliin 58 tehostetun palveluasumisen suun nit telun siten, että ARA:n rahoitushakemus on mahdollista tehdä mar raskuun 2013 alkuun mennessä. Kunnanviraston ja korttelin 58 lopulliset myyntipäätökset tehdään kaava muu tok sen valmistuessa, kun korttelin rakennusoikeuden lopullinen mää rä selviää. Kunnanviraston korvaavien tilojen hankinta ratkaistaan myöhemmässä vai hees sa, mikäli hanke etenee suunnitellulla tavalla.

10 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KV 77 Lisäselvityksenä tarjousasiakirjat ja laskelmat.

11 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKUUS 97/ /2013 KH Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Rajala, p , Hallitusohjelman linjausten mukaisesti kaikista Suomen am mat ti kor keakou luis ta tulee itsenäisiä oikeushenkilöitä. Käytännössä yhteisömuotona tu lee olemaan osakeyhtiö. Nykyisin yli puolet 25 ammattikorkeakoulusta on osakeyhtiöitä. Oulun seudun ammattikorkeakoulu irtaantuu nykyisestä yl lä pi tä jäs tä Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK:sta lukien ja sen toiminta siirtyy uudelle yhtiölle, Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle ("Oamk Oy"). Oulun kaupunki on jo perustanut Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n. Oulun seu dun am mat ti kor kea kou lu, tulevaisuudessa Oulun ammattikorkeakoulu Oy, on 9000 opiskelijalla yk si Suomen suurimmista am mat ti kor kea kou luista. Ammattikorkeakoulun lii ke vaih to on noin 60 miljoonaa euroa vuodessa ja rahoitus toimintaan tu lee pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ammat ti kor kea kou lun ve to voi ma opiskelijahaussa on erinomainen, kes ki määrin yli neljä hakijaa per aloi tus paik ka. Ammattikorkeakoulun nykyinen henki lös tö eli noin 800 työn te ki jää siirtyy uuden osakeyhtiön palvelukseen alkaen. Am mat ti kor kea kou lu jää vuokralle koulutuskuntayhtymä OSEKK:n omistamiin kiin teis töi hin. Oamk Oy:n osakaspohjaa on tarkoitus laajentaa kevään 2013 aikana siten, että osakkaiksi tulisivat kaikki OSEKK:n jäsenkunnat, sekä mah dol lises ti myös muita osakkaita, kuten muita alueen kuntia, Oulun yliopisto ja Ou lun alueen työ- ja elinkeinoelämää. Oamk Oy:n hallituksen arvioima yhtiön oman pääoman tarve on 10 miljoonaa euroa. Koulutuskuntayhtymä OSEKK:n perussopimuksen mukaisesti omis ta jakun tien omistussuhteet on muutettu vastaamaan toteutunutta kuntien asukas mää rien suhdetta per liitteen 1 mukaisesti. OSEKK:n jä senkun nil ta on tiedusteltu kiinnostusta tulla Oamk Oy:n osakkaaksi. Limingan kun nan sijoitusosuudeksi tulisi OSEKK:n omistusosuuden mukaisesti ,0399 euroa 10 miljoonan euron pääomatavoitteella laskettuna. Muilla alueen kunnilla, Oulun alueen elinkeinoelämällä ja Oulun yliopistolla on mahdollisuus tulla Oamk Oy:n osakkaiksi. Sijoitusten suuruudesta so vitaan erikseen mutta lähtökohtaisesti sijoitus tehdään vastaavin ehdoin kuin kou lu tus kun ta yh ty mä OSEKK:n jäsenkuntien osalta. Kaikki Oamk Oy:n osak kai den tulee hyväksyä ja sitoutua osakassopimukseen, jonka pää kohdat on kuvattu liitteessä 2. Kevään 2013 aikana kuntien kesken on käyty neuvotteluja Oamk Oy:n pää omit ta mi ses ta. Oulun seudun kuntien ja Iin valtuustojen ja hallitusten pu heen joh ta jien neuvottelu pääomittamisesta käytiin Kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat linjasivat seu raa vas ti etenemisen pääomittamisen suhteen:

12 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto "Osekk hoitaa 10 miljoonan pääomittamisen kokonaan lainalla, omalla pää omal la sisältäen kiinteistömyynnit. Kaikki nykyiset OSEKKin omis ta jakun nat ovat jäseninä tulevassa Oamk Oy:ssä. Kunnat tiedostavat lainan kas vun OSEKKISSA. OSEKKin lisälainan otto ei kuitenkaan saa näkyä OSEK Kin eikä OAMK OY:n opetuksen järjestämisessä. Tavoitteena on että perustamiskokous saadaan pidettyä kesäkuussa ja hallituksessa olisi Ou lun lisäksi muiden omistajakuntien edustaja elinkeinoelämän lisäksi." Lisäselvityksenä Oamk Oy:n kirje ja yhteistyöneuvottelun muistio Kj:n esitys Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi pidetyn kuntien valtuustojen ja hal li tus ten puheenjohtajien linjauksen Oamk:n pääomituksesta ja toteaa, et tä Limingan kunta on kiinnostunut liittymään Oamk Oy:n osakkaaksi sijoi tus osuu del la ,04 euroa. KH Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on päättänyt järjes tää suunnatun maksullisen osakeannin seuraaville kunnille: Hailuoto, Ii, Kem pe le, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Osakkeita on tar jottu kunnille niiden omistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeita tarjotaan merkittäväksi kappaletta yhden euron hintaan osakkeelta. Merkintähinta, 1 per osake, on määritetty yhtiön ja osak keen omis ta jien välisissä neuvotteluissa. Osakeannissa merkityt osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröimisestä alkaen. Yksittäisen merkintään oikeutetun tahon on merkittävä kaikki sen mer kit täväk si osoitetut osakkeet eli osittaismerkintöjä ei hyväksytä. Merkinnän ehto na on, että merkitsijä hyväksyy yhtiön osakassopimuksen. Limingan kunnan osalta merkittäväksi annettuja osakkeita on kappaletta ja osak kei den merkintähinta on euroa. Kunnan omistusosuus osake an nin jälkeen on 3,85 %. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän osakaskunnat ovat sopineet, että osak kei den hankinta rahoitetaan kuntayhtymän aiempien tilikausien yli jäämän palautuksella. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (OSEKK) yh tymä ko kous on kokouksessaan päättänyt ylijäämän pa lau tuk sesta kunnille. Ylijäämän palautus on kirjattu osakassopimuksen kohtaan 4.3. "Yhtiö tekee suunnatun annin Osekkin jäsenkunnille siten, että kukin osapuoli on oi keu tet tu merkitsemään Osekkin omistusosuuttaan vastaavan osuuden yh tiön osakkeista. Osakkeen merkintähinta määräytyy siten, että osak keista maksetaan yhteensä 10 miljoonaa euroa. Osakkeiden merkintähinta rahoi te taan palauttamalla Osekkista sen jäsenkunnille ylijäämää 10 mil joonaa euroa. Jäsenkunnat sijoittavat Osekkista tulleen ylijäämän pa lau tuksen Oamkiin." Talousarviossa vuodelle 2013 ei ole varattu osakehankintaa varten erillistä

13 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto mää rä ra haa. Osakkeiden hankintahinta euroa rahoitetaan vas taavan suuruisella kuntayhtymän ylijäämän palautuksella. Osakehankinnalla ei ole rahoitusvaikutusta, joten erillistä määrärahamuutosta ei ole tarpeen teh dä. Lisäselvityksenä osakeannin ehdot ja osakasopimus sekä am mat ti kor keakou lun kirje Kj:n esitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Limingan kunta merkitsee Oulun Am mat ti kor kea kou lu Oy:n osakkeita kappaletta yhteishintaan euroa sekä hyväksyy lisäselvityksenä olevan Oulun Am mat ti kor keakou lu Oy:n osakassopimuksen. KV 78 Lisäselvityksenä osakeannin ehdot ja osakassopimus sekä am mat ti korkea kou lun kirje Sanna Savolainen totesi olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä ja päätöksenteossa. Peruste: yhteisöjääviys. Puheenjohtajana toimi valtuuston 1. varapuheenjohtaja Mari Viljas.

14 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KH Valmistelija: talousjohtaja Terttu Suvitie, p , Talousnäkymät Suomen kokonaistuotanto väheni vuonna ,2 %. Vuonna 2013 ko konais tuo tan non on arvioitu vähenevän 0,4 %. Kuluttajahinnat kohosivat viime vuonna keskimäärin 2,8 %, vuonna 2013 kuluttajahintojen kasvuksi arvioi daan 1,7 %. Työttömyysasteen arvioidaan nousevan vuodesta ,6 prosenttiyksikköä 8,3 prosenttiin. Kuntien talous on heikossa kunnossa. Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosi ka te heikkeni vuonna 2012 vajaat 0,8 mrd euroa. Heikon ta lous ke hi tyksen taustalla oli verotulojen vähäinen kasvu sekä toimintamenojen suh teelli sen nopeana jatkunut kasvu. Toimintamenot kasvoivat 5,3 %, toi min ta tulot 3,8 % sekä verotulot ja valtionosuudet yhteensä 2,5 %. Kuluvana vuonna toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan heikkenevän tu lo ra hoituk sen johdosta. Valtionosuuksia leikattiin vuonna euroa/asukas, mi kä Limingan osalta merkitsi 1,1 milj. euron valtionosuuksien menetystä. Val tion osuuk sien leikkausta jatketaan tulevina vuosina. V leikkauk set ovat yhteensä 167 euroa/asukas (Limingassa noin 1,6 milj. euroa). Kuntien verotulojen arvioidaan vuonna 2013 kasvavan 5,5 %. Limingan kunnan talous Toimintamenot kasvoivat tammi-heinäkuussa 5,1 %, toimintakate 4,8 % ja ve ro ra hoi tus 5 % (verotulot 7,2 % ja valtionosuudet 2,5 %). Menolajeista hen ki lös tö me not kasvoivat 1,4 %, palvelujen ostot 13 % ja aineet ja tar vikkeet 5.2 %. Toimintamenojen toteutumisaste oli heinäkuun lopussa 58,8 %, -tulojen 58,2 % ja toimintakatteen 58,8 %. Verotulojen toteutumisaste oli 64,2 % ja valtionosuuksien 58,4 %. Vuosikate oli heinäkuun lopussa 4,2 milj euroa, mikä tekee 445 eu roa/asukas. Investointimenot olivat yhteensä 3,8 milj. euroa. Kunnan lainamäärä on vähentynyt hieman vuoden alusta ja on 19,6 milj. euroa, 2064 /asukas. Toimintamenojen kasvu talousarvioon nähden on tällä hetkellä liian suuri. Toi min ta me not saisivat kasvaa enintään 1,2 % ja toimintakate 2 %. Lisäselvityksenä on talousarvion toteutumaraportti sekä osas to pääl li köi den raportit. Talousjohtajan esitys: 1) kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutuman tiedoksi ja antaa sen tie dok si valtuustolle 2) hallintokuntien tulee edelleen toteuttaa tuottavuutta parantavia toimia ja ar vioi da kriittisesti toimintatapojaan 3) taloustilanteen ja mittavan investointiohjelman johdosta mahdollisiin käyt tö ta lou den muutosesityksiin tulee suhtautua kriittisesti. Mahdolliset me no jen lisäykset tulee kattaa tulosalueiden sisältä.

15 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kj:n esitys Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. KV 79 Lisäselvityksenä talousarvion toteutumaraportti sekä osastopäälliköiden raportit.

16 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MÄÄRÄRAHAMUUTOS / KUNNANHALLITUKSEN KIINTEÄ OMAISUUS 151/ /2013 KH Valmistelija: hallintojohtaja Katja Vuorinen, p , Kunnan talousarvion investointiosassa vuonna 2013 on varattu maanhankinnan menoihin euroa. Maanhankinnan määräraha vuonna 2013 on jo käytetty. Maanhankinnan osalta kuluvan vuoden aikana on tehty useita maakauppoja strategisesti tärkeiltä alueilta ja sovittuja kauppoja on edelleen tulossa pää tök sen te koon. Lisäksi maakaupoista on käynnissä neuvotteluja useiden maanomistajien kanssa. Menojen ylitystä voidaan kuluvana vuonna kattaa osittain käyt tö omai suuden myynnin ylityksellä. Maanhankinnan toteuttaminen edellyttää yhteensä euron lisämäärära haa ta lous ar vion investoin ti osaan vuodelle Kj:n esitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että investointiosan maanhankintaan myön ne tään euron lisämääräraha vuodelle Talousarviomuutos katetaan vuosikatteesta. KV 80

17 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OULUN SEUDUN LOPPUSELVITYS JA TILINPÄÄTÖS / /2012 KH Valmistelija: hallintojohtaja Katja Vuorinen, p , Seutuhallitus käsitteli Oulun seudun purkamiseen liittyvän loppu sel vi tyk sen ja tilinpäätöksen ajalta Tilintarkastaja on anta nut loppulausunnon Oulun seudun purkamiseen liittyvästä lop pu sel vi tykses tä ja esittää, että loppuselvitys ajalta sekä tilinpäätös voi daan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää. Palautukset kunnille Oulun seu dun toiminnasta on laitettu maksuun. Limingan kunnan osuus on 3261,68 euroa. Seutuhallitus lähettää oheisen Oulun seudun loppuselvityksen sekä siihen sisältyvän tilinpäätöksen kuntiin hy väk syt tä väksi. Kuntien valtuustoja on pyydetty hyväksymään mennessä Oulun seudun loppuselvitys ja tilinpäätös Lisäselvityksenä Oulun seudun loppuselvitys ja tilinpäätös Kj:n esitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi Oulun seudun palautukset ja tilintarkastusyhteisön lau sun non loppuselvityksestä hyväksyy Oulun seudun loppuselvityksen ja tilinpäätöksen ajalta sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. KV 81 Lisäselvityksenä Oulun seudun loppuselvitys ja tilinpäätös

18 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SYKSYN 2013 KOKOUSAJAT KH Valmistelija: hallintojohtaja Katja Vuorinen, p , Hallintosäännön 30 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallituksen kokoukset pidetään maanantaisin klo ja kunnanvaltuuston kokoukset maanantaisin klo Puheenjohtajalla on mahdollisuus tarvittaessa muuttaa aikataulua. Syksyllä 2013 kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajat ovat seuraavat (syyslomaviikko ): 5.8. Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valtuustoseminaari, Tampere Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kj:n esitys Hyväksytään kunnanhallituksen kokousajat syksylle 2013 ja esitetään kunnanvaltuustolle päätettäväksi sen omat kokousajat. KV 82

19 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Limingan kunnanvaltuuston päätökseen :t ei voi hakea muutosta, koska pää tös on luonteel taan yksin omaan val mis te lua tai täytäntöönpanoa taikka työ- ja virkaehtosopimuk sen tulkintaa tai soveltamista. Limingan kunnanvaltuuston päätökseen :t voi hakea muutosta valittamalla, alla valitus osoitus: Limingan kunnanvaltuusto VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen: Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Oulun hallinto-oikeuteen. Yhteystiedot: Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU, käyntiosoite: Isokatu 4, OULU Puhelin: , Fax: , Sähköposti: Valitusoikeus: Valituksen saa tehdä 1) se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja 2) kunnan jäsen. Valitusperuste: Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää edellä mainitut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Tiedoksisaanti: Kunnan jäsen saa päätöksestä tiedon, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Pöytäkirjanotteesta ilmenee, milloin pöytäkirja on ase tettu yleisesti nähtäväksi. Asianosainen saa tiedoksi 1) postitse lähetetyn päätöksen, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeenlähettämi sestä, tai 2) viranomaisen edustajan tai muun asianosaiselle henkilökohtaisesti luovuttaman päätöksenluovutuspäivänä. Päätöksen asettaminen nähtäville Pvm: Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä asianosaiselle (pvm, tiedoksiantaja) Luovutettu asianosaiselle (paikka, pvm, vastaanottajan ja tiedoksiantajan allekirjoitus) Muulla tavoin, miten Valitusaika: Valitus on tehtävä ja toimitettava hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaamisesta. Valitusai kaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää oteta huomioon. Jos valitusajan viimeinenpäivä ei ole hallinto-oikeuden työpäivä, voi vali tuksen vielä jättää hallinto-oikeuteen seuraavanatyöpäivänä. Mikäli valitus lähetetään postitse, on kirje jätettävä postiin niin ai kaisin, että posti ehtii toimittaa sen hallinto-oikeudelle viimeistään valitusaajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden työajan päättymistä. Valituksesta ja sen sisällöstä: Valitus on tehtävä kirjallisena. Valittajan tai valituksen muun laatijan on se allekirjoitettava. Valituk sessa on mai nittava valitta jan ja, jos valituksen on laatinut joku muu kuin valittaja itse, valituksen laatijan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Vali tuksessa on mainittava päätös, johon hae taan muutosta, muutosvaatimus sekä vaatimuksen perusteet. Valitukseen on liitettä vä päätös, jo hon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puo lesta oikeaksi todistettuna jäl jennöksenä sekä selvitys valitus ajan alkamisesta.

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot