LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122"

Transkriptio

1 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 18:30-20:00 PAIKKA Liminganlahden luontokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS VANHUSTENHUOLLON PALVELURAKENTEEN 128 KEHITTÄMINEN / KEHITTÄMISHANKE KORTTELISSA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N 132 OSAKKUUS 79 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MÄÄRÄRAHAMUUTOS / KUNNANHALLITUKSEN KIINTEÄ 137 OMAISUUS 81 OULUN SEUDUN LOPPUSELVITYS JA TILINPÄÄTÖS SYKSYN 2013 KOKOUSAJAT 139

2 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahola Tuomas 18:30-20:00 jäsen Eberhardt Masi 18:30-20:00 jäsen Heikkinen Marjo 18:30-20:00 jäsen Härmä Ville 18:30-20:00 jäsen Kiljo-Pietilä Anne 18:30-20:00 jäsen Kinnunen Olli-Pekka 18:30-20:00 jäsen Kontturi Tarja 18:30-20:00 jäsen Kotajärvi Kalervo 18:30-20:00 jäsen Kylmänen Heikki 18:30-20:00 jäsen Kylmänen Liisa 18:30-20:00 jäsen Kämäräinen Marja 18:30-20:00 jäsen Lahdenperä Virpi 18:30-20:00 jäsen Laukkanen Asko 18:30-20:00 jäsen Laurikkala Paula 18:30-20:00 jäsen Leppäluoto Mikko 18:30-20:00 jäsen Leskinen Hanna 18:30-20:00 jäsen Lipsonen Terho 18:30-20:00 jäsen Lunki Pasi 18:30-20:00 jäsen Luukinen Hanna 18:30-20:00 jäsen Luukinen Pirjo 18:30-20:00 jäsen Nevala Kalevi 18:30-20:00 jäsen Pakaslahti Juho 18:30-20:00 jäsen Parpala Niina 18:30-20:00 jäsen Partanen Tiina 18:30-20:00 jäsen Raitio Jukka 18:30-20:00 jäsen Sangi Leea 18:30-20:00 jäsen Savolainen Sanna 18:30-20:00 jäsen Tissari Sami 18:30-20:00 jäsen Viljas Mari 18:30-20:00 jäsen Vuokila Mirja-Liisa 18:30-20:00 jäsen Ylönen Kari 18:30-20:00 jäsen Maaranto Markku 18:30-20:00 varajäsen Kleemola Tuula 18:30-20:00 varajäsen Porkka Arja 18:30-20:00 varajäsen Tuunanen Jari 18:30-20:00 varajäsen POISSA Ahola Markku II varapj Inkeroinen Pasi jäsen Tuomala Tuomo jäsen Tuomikoski Joonas jäsen MUU Rajala Pekka 18:30-20:00 kunnanjohtaja Vuorinen Katja 18:30-20:00 hallintojohtaja, ptk:n pitäjä Pöllänen Simo 18:30-20:00 tekninen johtaja Pylvänäinen-Suorsa Marjatta 18:30-20:00 sivistysjohtaja Pyykkönen Anne 18:30-20:00 talousjohtaja Uusitalo Pirjo 18:30-20:00 osastonhoitaja Ruottinen Riitta 18:30-20:00 hoito- ja hoivatyönjohtaja Kela Pentti 18:30-20:00 kunnanarkkitehti

3 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ ALLEKIRJOITUKSET Sanna Savolainen Mari Viljas Katja Vuorinen Puheenjohtaja Puheenjohtaja 78 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarja Kontturi Pöytäkirjan tarkastaja Marja Kämäräinen Pöytäkirjan tarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kunnantalolla

4 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KV 74 KuntaL:n 54 :n mukaan kunnanvaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös sil loin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Val tuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäs osan val tuu tetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. KuntaL:n 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kak si kol mas osaa val tuutetuista on läsnä. Kunnanvaltuuston täydellinen kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille ja kun nan hal li tuk sen jä se nil le sekä kunnanjohtajalle. Kokouskutsu on asetettu nähtä väk si kun nan il moi tustaululle ja julkaistu Rantalakeus-lehdes sä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KV 75 Tiina Partanen esitti pöytäkirjantarkastajaksi Tarja Kontturia. Leea Sangi esitti pöytäkirjantarkastajaksi Marja Kämäräistä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Kontturi ja Marja Kämäräinen.

6 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS KV 76 Kokouskutsun mukana on esityslista käsiteltävistä asioista. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VANHUSTENHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN / KEHITTÄMISHANKE KORTTELISSA / /2013 KH Valmistelija: tekninen johtaja Simo Pöllänen, p , ja perusturvajohtaja Irma Toivanen, p , Kunnanhallitus on kokouksessaan , 257 päättänyt käynnistää van hus ten huol lon palvelurakennetta koskevan hankkeen. Kunnanjohtaja on nimennyt kunnanhallituksen päätöksen pohjalta työryhmän val mis te lemaan asiaa. Työryhmä katsoi, että kunnanviraston nykyinen kortteli 58 sopii hyvin tehostetun palveluasumisen tarpeisiin. Työryhmän valmistelu jaettiin kahteen osioon: 1. Selvitys vanhusten palvelurakenteen kehittämisestä. Vastuuhenkilönä pe rus tur va joh ta ja Irma Toivanen. 1. Korttelin 58 kehittäminen, jossa haetaan kumppani kunnanviraston kort te lin ke hit tä mi seen kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Vas tuuhen ki lö nä tekninen joh ta ja Simo Pöllänen. Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittäminen Kunnanvaltuusto hyväksyi , 66 vanhustenhuollon pal ve lu ra kenne suun ni tel man vuosille Suunnitelman mukaisesti Limingan kun nal la on vuonna 2020 arviolta 60 paikan kokonaistarve tehostetulle palve lu asu mi sel le. Kunnassa tehdyn linjauksen mukaisesti kokonaistarpeesta 30 paikkaa tuo te taan kunnan omana palveluna ja loput 30 paikkaa voidaan hankkia tarpeen mukaan os to pal ve lu na tai palvelusetelillä. Vanhuspoliittisen strategian valmistelutyön pohjaksi linjattiin seuraavaa: kunnan oman 30 asukkaan tehostetun palveluasumisen yksikön kes kittä mi sen nykyisen kunnantalon kortteliin, muodostetaan tehostetun palveluasumisen, iäkkäiden päivätoiminnan, ikä ih mis ten neuvolan ja kotihoidon yksikön muodostama keskus kunnan oman toiminnan lisäksi voidaan hankkia 30 tehostetun pal ve luasu mi sen paikkaa joko ostopalveluna tai palvelusetelillä. Korttelin 58 kehittäminen Limingan kunta käynnisti helmikuussa 2013 julkisen hankintalain mukaisen kil pai lul li sen neuvottelumenettelyn, jossa haettiin kumppania nykyisen kunnan vi ras ton korttelin 58 kehittämiseen. Lähtökohtana on haettu ratkaisua, jos sa kortteliin sijoitetuun tehostettua palveluasumista sekä liike- ja asuinra ken ta mis ta. Lähtökohtana korttelin kehittämisessä on, että nykyisen kunnanviraston ma ta la siipiosa ja sosiaalitoimiston kokonaisuus puretaan pois. Ra ken nuksen suojelupäätöksestä johtuen siipiosien ja sosiaalitoimiston purku edel-

8 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto lyt tää ELY-keskuksen poikkeusluvan. Pääosa kunnanviraston kokonaisuudesta peruskorjataan tehostetun pal velu asu mi sen tiloiksi. Palveluasumisen uudisrakentamisen osa kytkeytyy perus kor ja tun rakennuksen kanssa yhdeksi rakennuskokonaisuudeksi. Tämä osio on mahdollista toteuttaa ilman kaavamuutosta. Tehostetun pal ve luasu mi sen rakentamiseen ja peruskorjaukseen haetaan Asumisen rahoitusja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoitusta. Hank keen taloudellisten läh tökoh tien toteutuminen edellyttää, että te hos te tun palveluasumisen kes kittyes sä kortteliin 58, kunta luopuu Ala-Tem mek sen vanhainkodin kiinteistön käy tös tä. Tehostetun palveluasumisen lisäksi kortteliin on tarkoitus rakentaa 5 kerrok si nen asuinliiketalo, jossa liiketilat sijaitsivat alimmissa kerroksissa. Liike ta lon rakentaminen edellyttää kortteliin kaavamuutostyötä, joka tähtää kort te lin rakennusoikeuden suurentamiseen 20 %:lla. Korttelissa on ra kennus oi keut ta tällä hetkellä 3451 k-m2. Kaavamuutoksella tavoitellaan 1725 k-m2 rakennusoikeuden lisäystä. Kumppani maksaa kunnalle kun nan viras ton rakennuksesta, tontista ja lisääntyneestä rakennusoikeudesta. Hankkeen toteutuessa kunnanvirastolle tulee rakentaa/ostaa/vuokrata korvaa vat tilat. Kunnanviraston tilantarpeeksi on arvioitu 700 k-m2+ ar kis to tilat 70 m2. Ilman kehittämishanketta kunnanviraston tilat tulee saneerata 2-3 vuoden kuluessa. Kunnanviraston saneerauksen hinnaksi on arvioitu 2-3 miljoonaa euroa. Kunnanviraston korvaavien tilojen hankinta rat kaistaan myöhemmässä vaiheessa, mikäli hanke etenee suunnitellulla tavalla. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn jälkeen tarjouskilpailuun osallistui yksi yri tys. Tarjouksen sisältöä on avattu esityslistan lisäselvityksessä. Tarjouksessa yritys sitoutuu seuraavasti: Kiinteistön kehittäjän tulee rakentaa tontille ainakin kunnan omaa tuo tantoa varten tarvittavat tilat, jotka kunta vuokraa käyttöönsä. Vuokra-aika on vuotta. Ostopalveluna tai palvelusetelillä hankittavien 30 te hos tetun palveluasumisen paikat on mahdollista sijoittaa myös kiinteistölle, mutta tontin kehittäjälle ei tule yksinoikeutta tuottaa palvelua kunnalle, vaan tar vit taes sa palvelut kilpailutetaan. Kunnan tuottamien tehostetun pal ve luasu mi sen paikkojen määrän vähentymisen myötä mahdollisesti vapautuvat työn te ki jät pyritään siirtämään liikkeenluovutusperiaatteella ostopalvelua tuot ta val le palveluntuottajalle. Sitoumukset ja sanktiot: kiinteistön kehittäjästä pyritään tekemään elokuun alussa, ja samas sa yhteydessä käynnistetään korttelissa 58 asemakaavan muutostyö. Te hos te tun palveluasumisen rakentamisen rahoitushakemuksien tulee olla ARA:s sa marraskuun alkuun mennessä. ARA:n rahoituksen haku tulee käyn nis tää välittömästi kun hankesopimus on allekirjoitettu. Kaa va muu toksen valmistelu aloitetaan välittömästi, kun hankesopimus on allekirjoitettu. Kun nal le vuokrattavien tehostetun palveluasumisen yksiköt ja niihin liittyvät pi ha-alu eet tulee olla valmiina ja käyttöönotettavissa 1,5 vuoden kuluessa sii tä, kun myönteinen ARA:n rahoituspäätös on saatu. Tontin muun ra kenta mi sen osalta tulee rakennusluvan olla hankittuna viimeistään vuoden

9 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto aikana. Mikäli kunnalle vuokrattavat tehostetun palveluasumisen yksiköt ja niihin liit ty vät piha-alueet eivät valmistu määräaikaan mennessä on urakoitsija vel vol li nen suorittamaan Limingan kunnalle ,00 (alv 0%). Mikäli ton tin muun rakentamisen osalta rakennuslupaa ei ole hankittu mää rä aikaan mennessä on urakoitsija velvollinen suorittamaan Limingan kunnalle ,00 (alv 0%). Limingan kunnalla on lisäksi tietyissä tilanteissa oikeus lunastaa tontti takaisin itselleen. Takaisinosto-oikeuden perusteet on esi tet ty tarkemmin Kiinteistön kauppakirjaluonnoksessa. Mikäli kaa va muutos osoittautuu mahdottomaksi toteuttaa, hanke voidaan peruuttaa. Yhteenveto Kunta valitsee tarjouskilpailun perusteella kumppanin korttelin 58 ke hit tämi seen ja käynnistää välittömästi kaavamuutosprosessin korttelissa 58. Kaa va muu tok sel la haetaan asemakaavaan 20 % rakennusoikeuden lisäys tä. Kaavamuutoksen tulisi olla valtuuston käsittelyssä joulukuussa Kunnanviraston ja korttelin 58 lopulliset myyntipäätökset tehdään kaa va muu tok sen valmistuessa, kun korttelin rakennusoikeuden lopullinen mää rä selviää. Kumppani aloittaa tehostetun palveluasumisen suunnittelun siten, että raken ta mi nen on mahdollista keväällä Kortteliin muodostetaan te hoste tun palveluasumisen, iäkkäiden päivätoiminnan, ikäihmisten neuvolan ja ko ti hoi don yksikön muodostama keskus, jolloin kunta luopuu Ala-Tem meksen vanhainkodin kiinteistön käytöstä. Tehostetun palveluasumisen ra kenta mi seen ja peruskorjaukseen haetaan ARA:n rahoitusta. ARA:n ra hoi tusha ke muk set tulee olla valmiina loka-marraskuun vaihteessa. Kumppani maksaa kunnalle kunnanviraston rakennuksesta, tontista ja lisään ty nees tä rakennusoikeudesta. Kunnanviraston korvaavien tilojen hankin ta ratkaistaan myöhemmässä vaiheessa, mikäli hanke etenee suun nitel lul la tavalla. Lisäselvityksenä tarjousasiakirjat ja laskelmat. Kj:n esitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että: Tarjouskilpailun perusteella korttelin 58 kumppaniyrittäjäksi valitaan Temo tek Oy. Kunta käynnistää välittömästi kaavamuutosprosessin korttelissa 58. Kortteliin muodostetaan te hos te tun palveluasumisen, iäkkäiden päi vätoi min nan, ikäihmisten neuvolan ja ko ti hoi don yksikön muodostama kes kus, jolloin kunta luopuu Ala-Tem mek sen vanhainkodin kiinteistön käy tös tä. Kumppani aloittaa kortteliin 58 tehostetun palveluasumisen suun nit telun siten, että ARA:n rahoitushakemus on mahdollista tehdä mar raskuun 2013 alkuun mennessä. Kunnanviraston ja korttelin 58 lopulliset myyntipäätökset tehdään kaava muu tok sen valmistuessa, kun korttelin rakennusoikeuden lopullinen mää rä selviää. Kunnanviraston korvaavien tilojen hankinta ratkaistaan myöhemmässä vai hees sa, mikäli hanke etenee suunnitellulla tavalla.

10 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KV 77 Lisäselvityksenä tarjousasiakirjat ja laskelmat.

11 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKKUUS 97/ /2013 KH Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Rajala, p , Hallitusohjelman linjausten mukaisesti kaikista Suomen am mat ti kor keakou luis ta tulee itsenäisiä oikeushenkilöitä. Käytännössä yhteisömuotona tu lee olemaan osakeyhtiö. Nykyisin yli puolet 25 ammattikorkeakoulusta on osakeyhtiöitä. Oulun seudun ammattikorkeakoulu irtaantuu nykyisestä yl lä pi tä jäs tä Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK:sta lukien ja sen toiminta siirtyy uudelle yhtiölle, Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle ("Oamk Oy"). Oulun kaupunki on jo perustanut Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n. Oulun seu dun am mat ti kor kea kou lu, tulevaisuudessa Oulun ammattikorkeakoulu Oy, on 9000 opiskelijalla yk si Suomen suurimmista am mat ti kor kea kou luista. Ammattikorkeakoulun lii ke vaih to on noin 60 miljoonaa euroa vuodessa ja rahoitus toimintaan tu lee pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ammat ti kor kea kou lun ve to voi ma opiskelijahaussa on erinomainen, kes ki määrin yli neljä hakijaa per aloi tus paik ka. Ammattikorkeakoulun nykyinen henki lös tö eli noin 800 työn te ki jää siirtyy uuden osakeyhtiön palvelukseen alkaen. Am mat ti kor kea kou lu jää vuokralle koulutuskuntayhtymä OSEKK:n omistamiin kiin teis töi hin. Oamk Oy:n osakaspohjaa on tarkoitus laajentaa kevään 2013 aikana siten, että osakkaiksi tulisivat kaikki OSEKK:n jäsenkunnat, sekä mah dol lises ti myös muita osakkaita, kuten muita alueen kuntia, Oulun yliopisto ja Ou lun alueen työ- ja elinkeinoelämää. Oamk Oy:n hallituksen arvioima yhtiön oman pääoman tarve on 10 miljoonaa euroa. Koulutuskuntayhtymä OSEKK:n perussopimuksen mukaisesti omis ta jakun tien omistussuhteet on muutettu vastaamaan toteutunutta kuntien asukas mää rien suhdetta per liitteen 1 mukaisesti. OSEKK:n jä senkun nil ta on tiedusteltu kiinnostusta tulla Oamk Oy:n osakkaaksi. Limingan kun nan sijoitusosuudeksi tulisi OSEKK:n omistusosuuden mukaisesti ,0399 euroa 10 miljoonan euron pääomatavoitteella laskettuna. Muilla alueen kunnilla, Oulun alueen elinkeinoelämällä ja Oulun yliopistolla on mahdollisuus tulla Oamk Oy:n osakkaiksi. Sijoitusten suuruudesta so vitaan erikseen mutta lähtökohtaisesti sijoitus tehdään vastaavin ehdoin kuin kou lu tus kun ta yh ty mä OSEKK:n jäsenkuntien osalta. Kaikki Oamk Oy:n osak kai den tulee hyväksyä ja sitoutua osakassopimukseen, jonka pää kohdat on kuvattu liitteessä 2. Kevään 2013 aikana kuntien kesken on käyty neuvotteluja Oamk Oy:n pää omit ta mi ses ta. Oulun seudun kuntien ja Iin valtuustojen ja hallitusten pu heen joh ta jien neuvottelu pääomittamisesta käytiin Kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat linjasivat seu raa vas ti etenemisen pääomittamisen suhteen:

12 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto "Osekk hoitaa 10 miljoonan pääomittamisen kokonaan lainalla, omalla pää omal la sisältäen kiinteistömyynnit. Kaikki nykyiset OSEKKin omis ta jakun nat ovat jäseninä tulevassa Oamk Oy:ssä. Kunnat tiedostavat lainan kas vun OSEKKISSA. OSEKKin lisälainan otto ei kuitenkaan saa näkyä OSEK Kin eikä OAMK OY:n opetuksen järjestämisessä. Tavoitteena on että perustamiskokous saadaan pidettyä kesäkuussa ja hallituksessa olisi Ou lun lisäksi muiden omistajakuntien edustaja elinkeinoelämän lisäksi." Lisäselvityksenä Oamk Oy:n kirje ja yhteistyöneuvottelun muistio Kj:n esitys Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi pidetyn kuntien valtuustojen ja hal li tus ten puheenjohtajien linjauksen Oamk:n pääomituksesta ja toteaa, et tä Limingan kunta on kiinnostunut liittymään Oamk Oy:n osakkaaksi sijoi tus osuu del la ,04 euroa. KH Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous on päättänyt järjes tää suunnatun maksullisen osakeannin seuraaville kunnille: Hailuoto, Ii, Kem pe le, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Osakkeita on tar jottu kunnille niiden omistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeita tarjotaan merkittäväksi kappaletta yhden euron hintaan osakkeelta. Merkintähinta, 1 per osake, on määritetty yhtiön ja osak keen omis ta jien välisissä neuvotteluissa. Osakeannissa merkityt osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröimisestä alkaen. Yksittäisen merkintään oikeutetun tahon on merkittävä kaikki sen mer kit täväk si osoitetut osakkeet eli osittaismerkintöjä ei hyväksytä. Merkinnän ehto na on, että merkitsijä hyväksyy yhtiön osakassopimuksen. Limingan kunnan osalta merkittäväksi annettuja osakkeita on kappaletta ja osak kei den merkintähinta on euroa. Kunnan omistusosuus osake an nin jälkeen on 3,85 %. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän osakaskunnat ovat sopineet, että osak kei den hankinta rahoitetaan kuntayhtymän aiempien tilikausien yli jäämän palautuksella. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (OSEKK) yh tymä ko kous on kokouksessaan päättänyt ylijäämän pa lau tuk sesta kunnille. Ylijäämän palautus on kirjattu osakassopimuksen kohtaan 4.3. "Yhtiö tekee suunnatun annin Osekkin jäsenkunnille siten, että kukin osapuoli on oi keu tet tu merkitsemään Osekkin omistusosuuttaan vastaavan osuuden yh tiön osakkeista. Osakkeen merkintähinta määräytyy siten, että osak keista maksetaan yhteensä 10 miljoonaa euroa. Osakkeiden merkintähinta rahoi te taan palauttamalla Osekkista sen jäsenkunnille ylijäämää 10 mil joonaa euroa. Jäsenkunnat sijoittavat Osekkista tulleen ylijäämän pa lau tuksen Oamkiin." Talousarviossa vuodelle 2013 ei ole varattu osakehankintaa varten erillistä

13 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto mää rä ra haa. Osakkeiden hankintahinta euroa rahoitetaan vas taavan suuruisella kuntayhtymän ylijäämän palautuksella. Osakehankinnalla ei ole rahoitusvaikutusta, joten erillistä määrärahamuutosta ei ole tarpeen teh dä. Lisäselvityksenä osakeannin ehdot ja osakasopimus sekä am mat ti kor keakou lun kirje Kj:n esitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Limingan kunta merkitsee Oulun Am mat ti kor kea kou lu Oy:n osakkeita kappaletta yhteishintaan euroa sekä hyväksyy lisäselvityksenä olevan Oulun Am mat ti kor keakou lu Oy:n osakassopimuksen. KV 78 Lisäselvityksenä osakeannin ehdot ja osakassopimus sekä am mat ti korkea kou lun kirje Sanna Savolainen totesi olevansa esteellinen tämän asian käsittelyssä ja päätöksenteossa. Peruste: yhteisöjääviys. Puheenjohtajana toimi valtuuston 1. varapuheenjohtaja Mari Viljas.

14 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KH Valmistelija: talousjohtaja Terttu Suvitie, p , Talousnäkymät Suomen kokonaistuotanto väheni vuonna ,2 %. Vuonna 2013 ko konais tuo tan non on arvioitu vähenevän 0,4 %. Kuluttajahinnat kohosivat viime vuonna keskimäärin 2,8 %, vuonna 2013 kuluttajahintojen kasvuksi arvioi daan 1,7 %. Työttömyysasteen arvioidaan nousevan vuodesta ,6 prosenttiyksikköä 8,3 prosenttiin. Kuntien talous on heikossa kunnossa. Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosi ka te heikkeni vuonna 2012 vajaat 0,8 mrd euroa. Heikon ta lous ke hi tyksen taustalla oli verotulojen vähäinen kasvu sekä toimintamenojen suh teelli sen nopeana jatkunut kasvu. Toimintamenot kasvoivat 5,3 %, toi min ta tulot 3,8 % sekä verotulot ja valtionosuudet yhteensä 2,5 %. Kuluvana vuonna toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan heikkenevän tu lo ra hoituk sen johdosta. Valtionosuuksia leikattiin vuonna euroa/asukas, mi kä Limingan osalta merkitsi 1,1 milj. euron valtionosuuksien menetystä. Val tion osuuk sien leikkausta jatketaan tulevina vuosina. V leikkauk set ovat yhteensä 167 euroa/asukas (Limingassa noin 1,6 milj. euroa). Kuntien verotulojen arvioidaan vuonna 2013 kasvavan 5,5 %. Limingan kunnan talous Toimintamenot kasvoivat tammi-heinäkuussa 5,1 %, toimintakate 4,8 % ja ve ro ra hoi tus 5 % (verotulot 7,2 % ja valtionosuudet 2,5 %). Menolajeista hen ki lös tö me not kasvoivat 1,4 %, palvelujen ostot 13 % ja aineet ja tar vikkeet 5.2 %. Toimintamenojen toteutumisaste oli heinäkuun lopussa 58,8 %, -tulojen 58,2 % ja toimintakatteen 58,8 %. Verotulojen toteutumisaste oli 64,2 % ja valtionosuuksien 58,4 %. Vuosikate oli heinäkuun lopussa 4,2 milj euroa, mikä tekee 445 eu roa/asukas. Investointimenot olivat yhteensä 3,8 milj. euroa. Kunnan lainamäärä on vähentynyt hieman vuoden alusta ja on 19,6 milj. euroa, 2064 /asukas. Toimintamenojen kasvu talousarvioon nähden on tällä hetkellä liian suuri. Toi min ta me not saisivat kasvaa enintään 1,2 % ja toimintakate 2 %. Lisäselvityksenä on talousarvion toteutumaraportti sekä osas to pääl li köi den raportit. Talousjohtajan esitys: 1) kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutuman tiedoksi ja antaa sen tie dok si valtuustolle 2) hallintokuntien tulee edelleen toteuttaa tuottavuutta parantavia toimia ja ar vioi da kriittisesti toimintatapojaan 3) taloustilanteen ja mittavan investointiohjelman johdosta mahdollisiin käyt tö ta lou den muutosesityksiin tulee suhtautua kriittisesti. Mahdolliset me no jen lisäykset tulee kattaa tulosalueiden sisältä.

15 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kj:n esitys Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. KV 79 Lisäselvityksenä talousarvion toteutumaraportti sekä osastopäälliköiden raportit.

16 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MÄÄRÄRAHAMUUTOS / KUNNANHALLITUKSEN KIINTEÄ OMAISUUS 151/ /2013 KH Valmistelija: hallintojohtaja Katja Vuorinen, p , Kunnan talousarvion investointiosassa vuonna 2013 on varattu maanhankinnan menoihin euroa. Maanhankinnan määräraha vuonna 2013 on jo käytetty. Maanhankinnan osalta kuluvan vuoden aikana on tehty useita maakauppoja strategisesti tärkeiltä alueilta ja sovittuja kauppoja on edelleen tulossa pää tök sen te koon. Lisäksi maakaupoista on käynnissä neuvotteluja useiden maanomistajien kanssa. Menojen ylitystä voidaan kuluvana vuonna kattaa osittain käyt tö omai suuden myynnin ylityksellä. Maanhankinnan toteuttaminen edellyttää yhteensä euron lisämäärära haa ta lous ar vion investoin ti osaan vuodelle Kj:n esitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että investointiosan maanhankintaan myön ne tään euron lisämääräraha vuodelle Talousarviomuutos katetaan vuosikatteesta. KV 80

17 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto OULUN SEUDUN LOPPUSELVITYS JA TILINPÄÄTÖS / /2012 KH Valmistelija: hallintojohtaja Katja Vuorinen, p , Seutuhallitus käsitteli Oulun seudun purkamiseen liittyvän loppu sel vi tyk sen ja tilinpäätöksen ajalta Tilintarkastaja on anta nut loppulausunnon Oulun seudun purkamiseen liittyvästä lop pu sel vi tykses tä ja esittää, että loppuselvitys ajalta sekä tilinpäätös voi daan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää. Palautukset kunnille Oulun seu dun toiminnasta on laitettu maksuun. Limingan kunnan osuus on 3261,68 euroa. Seutuhallitus lähettää oheisen Oulun seudun loppuselvityksen sekä siihen sisältyvän tilinpäätöksen kuntiin hy väk syt tä väksi. Kuntien valtuustoja on pyydetty hyväksymään mennessä Oulun seudun loppuselvitys ja tilinpäätös Lisäselvityksenä Oulun seudun loppuselvitys ja tilinpäätös Kj:n esitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi Oulun seudun palautukset ja tilintarkastusyhteisön lau sun non loppuselvityksestä hyväksyy Oulun seudun loppuselvityksen ja tilinpäätöksen ajalta sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. KV 81 Lisäselvityksenä Oulun seudun loppuselvitys ja tilinpäätös

18 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SYKSYN 2013 KOKOUSAJAT KH Valmistelija: hallintojohtaja Katja Vuorinen, p , Hallintosäännön 30 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallituksen kokoukset pidetään maanantaisin klo ja kunnanvaltuuston kokoukset maanantaisin klo Puheenjohtajalla on mahdollisuus tarvittaessa muuttaa aikataulua. Syksyllä 2013 kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajat ovat seuraavat (syyslomaviikko ): 5.8. Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valtuustoseminaari, Tampere Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kj:n esitys Hyväksytään kunnanhallituksen kokousajat syksylle 2013 ja esitetään kunnanvaltuustolle päätettäväksi sen omat kokousajat. KV 82

19 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Limingan kunnanvaltuuston päätökseen :t ei voi hakea muutosta, koska pää tös on luonteel taan yksin omaan val mis te lua tai täytäntöönpanoa taikka työ- ja virkaehtosopimuk sen tulkintaa tai soveltamista. Limingan kunnanvaltuuston päätökseen :t voi hakea muutosta valittamalla, alla valitus osoitus: Limingan kunnanvaltuusto VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen: Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Oulun hallinto-oikeuteen. Yhteystiedot: Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU, käyntiosoite: Isokatu 4, OULU Puhelin: , Fax: , Sähköposti: Valitusoikeus: Valituksen saa tehdä 1) se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja 2) kunnan jäsen. Valitusperuste: Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää edellä mainitut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Tiedoksisaanti: Kunnan jäsen saa päätöksestä tiedon, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Pöytäkirjanotteesta ilmenee, milloin pöytäkirja on ase tettu yleisesti nähtäväksi. Asianosainen saa tiedoksi 1) postitse lähetetyn päätöksen, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeenlähettämi sestä, tai 2) viranomaisen edustajan tai muun asianosaiselle henkilökohtaisesti luovuttaman päätöksenluovutuspäivänä. Päätöksen asettaminen nähtäville Pvm: Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä asianosaiselle (pvm, tiedoksiantaja) Luovutettu asianosaiselle (paikka, pvm, vastaanottajan ja tiedoksiantajan allekirjoitus) Muulla tavoin, miten Valitusaika: Valitus on tehtävä ja toimitettava hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaamisesta. Valitusai kaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää oteta huomioon. Jos valitusajan viimeinenpäivä ei ole hallinto-oikeuden työpäivä, voi vali tuksen vielä jättää hallinto-oikeuteen seuraavanatyöpäivänä. Mikäli valitus lähetetään postitse, on kirje jätettävä postiin niin ai kaisin, että posti ehtii toimittaa sen hallinto-oikeudelle viimeistään valitusaajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden työajan päättymistä. Valituksesta ja sen sisällöstä: Valitus on tehtävä kirjallisena. Valittajan tai valituksen muun laatijan on se allekirjoitettava. Valituk sessa on mai nittava valitta jan ja, jos valituksen on laatinut joku muu kuin valittaja itse, valituksen laatijan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Vali tuksessa on mainittava päätös, johon hae taan muutosta, muutosvaatimus sekä vaatimuksen perusteet. Valitukseen on liitettä vä päätös, jo hon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puo lesta oikeaksi todistettuna jäl jennöksenä sekä selvitys valitus ajan alkamisesta.

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Otsikko Sivu 171 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastustapa Teknisen johtajan valinta 7

Otsikko Sivu 171 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastustapa Teknisen johtajan valinta 7 Toivakan kunta Pöytäkirja 13/2016 1 / 10 Kunnanhallitus 29.08.2016 Aika 29.08.2016 klo 16:30-18:33 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 171 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 172 Esityslistan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2016 27 Tarkastuslautakunta 12.09.2016 AIKA 12.09.2016 klo 16:00-18:47 PAIKKA KPMG:n kokoustilat, Isokatu 32 B, 90100 Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) 03.03.2015 AIKA 03.03.2015 klo 16:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 8 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 64, 08.06.2015 Valtuusto, 20, 15.06.2015 20 Takauksen antaminen Puumalan Vesiosuuskunnan lainojen konvertoinnille PuuDno-2015-198 Kunnanhallitus,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot