EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta 2008/2204(INI) MIETINTÖLUONNOS kansainvälisestä kaupasta ja Internetistä (2008/2204(INI)) Kansainvälisen kaupan valiokunta Esittelijä: Georgios Papastamkos PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI SISÄLTÖ Sivu EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS...3 PERUSTELUT...8 PE v /10 PR\ doc

3 EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS kansainvälisestä kaupasta ja Internetistä (2008/2204(INI)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon 15 päivänä tammikuuta 2008 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EY) N:o 70/2008 paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä 1, ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2002/38/EY muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen soveltamisajan osalta ja komission kertomuksen neuvostolle neuvoston direktiivistä 2002/38/EY, joka annettiin 7 päivänä toukokuuta 2002 direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen osalta (KOM(2006)0210), ottaa huomioon 7 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 792/2002 hallinnollisesta yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV) alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 218/92 väliaikaisesta muuttamisesta sähköistä kaupankäyntiä koskevien lisätoimenpiteiden osalta 2, ottaa huomioon 14. toukokuuta 1998 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle eurooppalaisesta elektronisen kaupankäynnin aloitteesta 3, ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan, ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008), A. ottaa huomioon, että yli puolella EU:n kansalaisista ja lähes 1,5 miljardilla ihmisellä maailmassa on mahdollisuus käyttää Internetiä; ottaa huomioon, että vain yksi viidestä EU:n kansalaisesta tekee hankintoja verkossa, B. ottaa huomioon, että WTO on määritellyt verkkokaupan "televerkkojen kautta tapahtuvaksi tuotteiden tuottamiseksi, mainostamiseksi, myynniksi ja jakeluksi", C. ottaa huomioon, että voidaan tehdä jako sisältöön, joka toimitetaan fyysisten tietovälineiden kautta, ja digitaalisesti koodattuun sisältöön, joka välitetään sähköisesti Internetin kautta ja siten fyysisistä tietovälineistä riippumatta, D. ottaa huomioon, että sähköistä kauppaa voidaan käydä joko yritysten välisenä tai yritysten ja kuluttajien välisenä taikka kuluttajien välisenä liiketoimintana; ottaa huomioon, että Internet-pohjainen kaupankäynti on muuttanut merkittävästi tapaa, jolla ihmiset käyvät kauppaa tavaroista, 1 EUVL L 23, , s EYVL L 128, , s EYVL C 167, , s PR\ doc 3/10 PE v01-00

4 E. ottaa huomioon, että verkkokauppaa käydään ympäristössä, joka alun perin kehitettiin koulutustarkoituksiin ja oli sen vuoksi monien vuosien ajan avoin ja turvaton verkko, F. katsoo, että uuden "digitalisoidun" kaupankäyntiympäristön jatkokehitys tarjoaa nyt ja vastaisuudessa uusia mahdollisuuksia perinteistä ja nykyaikaista liiketoimintaa varten, se parantaa kuluttajan asemaa kaupankäyntiketjussa ja edistää ihmisten elinolojen kohentumista kaikkialla maailmassa, G. katsoo, että Internet tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä laadun ja valikoiman suhteen parempia kaupankäyntiä koskevia valintoja perinteisiin hankintakeinoihin verrattuna, H. katsoo, että Internetin kasvava käyttö kaupankäyntiin tuo suurten vaikeuksien ja haasteiden lisäksi huomattavia mahdollisuuksia, I. katsoo, että teknologia ja talous sanelee oikeudellisia ratkaisuja ja että nykyinen oikeudellisten kehysten kudelma on selvästi riittämätön, J. katsoo, että verkkokaupalla on suhteellisen paljon henkisen omaisuuden sisältöä ja että henkisen omaisuuden oikeuksia koskeva turvallinen ja ennustettavissa oleva oikeudellinen ympäristö voi vauhdittaa sen kehittymistä ja edistää teknologisia innovaatioita sekä teknologian siirtoa ja levittämistä, K. katsoo, että keskitetyn toiminnan valvonnan puute, nimettömyys ja salamyhkäinen toiminta, verkkotunnusten ja niiden todellisen sisällön välinen heikko yhteys, salaus ja omistajakohtaiset verkot tuovat lisäriskejä verkossa tapahtuvan liiketoiminnan tehokkaalle verotukselle, L. katsoo, että verkkokaupan merkitys WTO:n jäsenvaltioissa on voimistunut nopeasti esimerkiksi pankkitoiminnassa, televiestintäalalla, tietokonealalla, mainosalalla, jakelussa ja pikapostipalveluissa; ottaa huomioon, että niiden maiden määrä, jotka eivät rajoita rajatylittäviä käyttömahdollisuuksia tällaisilla aloilla, on jo huomattava; ottaa huomioon, että on kulunut jo 10 vuotta verkkokauppaa koskevan WTO:n työohjelman käynnistämisestä, M. katsoo, että WTO:n perusperiaatteita eli syrjimättömyyttä, avoimuutta ja asteittaista vapauttamista on sovellettava tavalla, jossa otetaan huomioon Internetin nopeus ja interaktiivisuus, sähköisten maksujen menetelmät, toiminta ilman välikäsiä, liiketoiminnan osa-alueiden yleistyvä integrointi sähköiseen järjestelmään, entistä joustavammat yritysorganisaatiot ja yritysten kasvava pirstoutuminen, 1. korostaa Internetin myönteisiä vaikutuksia tavaroiden ja palvelujen rajatylittävän ja kansainvälisen kaupan eri tekijöihin ja vaiheisiin viimeisten kahden vuosikymmenen aikana; korostaa, että verkkokaupan luontainen kansainvälisyys edellyttää yleistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä; 2. myöntää, että verkkokaupan innovaatiot ja luovuus edistävät uusien kaupparakenteiden kehittymistä, kuten kuluttajien välistä kauppaa; huomauttaa, että verkkokauppapaikat toimivat uusina välittäjinä kanssakäymisen helpottamiseksi, tiedonsaannin lisäämiseksi hyvin vähäisin kustannuksin ja yleisesti yritysten välisten suhteiden laajentamiseksi; PE v /10 PR\ doc

5 3. uskoo, että pienet ja keskisuuret yritykset ja nuoret yrittäjät, jotka harjoittavat osittain tai yksinomaan verkkokauppaa, ovat löytäneet hallinnollisilta ja kaupallisilta kustannuksiltaan verraten edullisen välineen, jonka avulla ne voivat mainostaa ja myydä tavaroitaan ja palvelujaan yleisesti laajenevalle asiakaskunnalle ohittaen siten vanhentuneet kaupan esteet ja päästen aiemmin etäisille ja suljetuille markkinoille, mikä johtui ennen kaikkea siitä, että jakeluvaiheessa noudatettiin tiukkoja valvontakäytäntöjä; 4. panee tyytyväisenä merkille, että kuluttajat hyötyvät mahdollisuudesta hyödyntää lähes rajatonta valikoimaa tavaroita ja palveluja, mikä johtuu maantieteellisten, etäisyyden aiheuttamien ja tilaan liittyvien rajoitusten poistumisesta samoin kuin mahdollisuudesta avoimeen ja puolueettomaan tietoon, hintojen vertailuun ja verkossa 24 tuntia vuorokaudessa tarjolla olevaan mukavaan "etsi ja osta" -mahdollisuuteen kaikille, joilla on Internet-yhteys kotona, työpaikalla tai muualla; 5. toteaa, että kehittyvät aineettomien hyödykkeiden ja palvelujen digitaaliset markkinat ovat jo suuremmat kuin perinteinen kauppa ja hankinnat ja että ne ovat jo luoneet joukon uusia kaupallisia käsitteitä ja taloudellisia arvoja, kuten digitaaliset kiinteistöt (verkkotunnukset) ja tiedonsaanti (hakukoneet); 6. ehdottaa, että laitonta toimintaa, kuten väärennöksiä, piratismia, petoksia, liiketoiminnan turvallisuuden rikkomista ja kansalaisten yksityisyyden loukkauksia ei tulisi liittää tämän toiminnan luonteeseen, vaan ne tulisi käsittää laittoman kaupallisen toiminnan osaalueiksi, joita esiintyi jo aiemmin fyysisessä maailmassa ja jotka ovat löytäneet uusia syrjintäkanavia; 7. tukee valtioiden ja kansojen julkisen moraalin ja etiikan ehdotonta kunnioittamista, mutta pahoittelee yleistyvää väärää turvautumista verkkopalveluihin ja tuotteisiin kohdistettuun sensuuriin, joka toimii naamioituna kaupan esteenä; 8. katsoo, että rajatylittävän liiketoiminnan valtava kasvu, liiketoiminnan luonteen, alkuperän ja päämäärän yksilöinnin vaikeus ja kirjausketjujen ja vaikutusvallan puute kyseenalaistaa verojärjestelmien alueellisen luonteen; huomauttaa, että on olemassa mahdollisuuksia virtaviivaistaa verohallintoa, korvata paperityötä sähköisellä tietojenvaihdolla, täyttää veroilmoitukset sähköisesti sekä automatisoida verojen perimisprosessi; 9. pahoittelee sekä henkilötietojen että rahan verkossa tapahtuvien varkauksien yleistymistä; uskoo, että luottamuspula liiketoiminnan ja maksujen turvallisuuteen on suurin uhka verkkokaupan tulevaisuudelle; 10. korostaa, että kansainvälisen verkkokaupan täysimittainen kasvu edellyttää kansainvälistä yhteistyötä sääntelyn laatimiseksi; katsoo, että verkkokaupan ongelmakohtia koskeva uusi, nykyaikainen lähestymistapa on tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että kuluttajat hyötyvät yksityiselämänsä suojelusta ja Internetin mukanaan tuomista kustannussäästöistä ja uusista kaupallisista mahdollisuuksista; 11. katsoo, että maailmanlaajuisen verkkokaupan nykyisistä ja tulevista haasteista olisi keskusteltava vastavuoroisesti kannustavissa ja jäsennellyissä yhteistyöpuitteissa, jotka PR\ doc 5/10 PE v01-00

6 perustuvat toisistaan riippuvaisia toimijoita koskevaan vakiinnutettuun sääntöjärjestelmään; toteaa, että nykymuotoiselle Internet-hallinnolle on leimaa-antavaa sen sekamuotoinen luonne, josta puuttuvat toiminnalliset ja säädökselliset hierarkkiset ohjausvälineet; 12. pahoittelee, että WTO-neuvotteluissa ei ole edistytty niin sanottujen digitoitujen tuotteiden luokittelun tärkeässä kysymyksessä, että Dohan kehitysagendassa ei anneta toimivaltuuksia verkkokauppaa koskevia erityisneuvotteluja varten ja että sähköisiä siirtoja koskevan WTO:n tullimaksujen pysyvän moratorion käyttöönoton suhteen ei ole saavutettu edistymistä; toteaa, että digitaalisten tuotteiden todelliset tullausarvot ovat edelleen epäselviä ja mitä sääntöjä ja velvoitteita (tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus, palvelukaupan yleissopimus vai teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvät näkökohdat) digitaalisesti toimitettuihin tuotteisiin olisi sovellettava; 13. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen WTO:lle informaatioteknologiatuotteiden kauppaa koskevan ministerijulistuksen, joka tunnetaan myös informaationteknologiasopimuksena (ITA), päivittämisestä ja laajentamisesta, jossa asetetaan lyhyt määräaika ja jonka tarkoituksena on antaa lisäpontta näiden tuotteiden kaupalle ja käsitellä teknologisen kehityksen ja lähentymisen kasvavia haasteita; tukee komission kantaa, jonka mukaan ITA:n ehtoja voidaan muuttaa vain kaikkien ITA:n sopimuspuolien yksimielisellä päätöksellä, kuten sopimuksessa edellytetään, eikä joidenkin jäsenten riitelyn tuloksena; 14. painottaa, että kahdenväliset ja alueelliset vapaakauppasopimukset eivät voi tarjota tyhjentäviä vastauksia markkinoille pääsyyn pitkällä aikavälillä; kehottaa kuitenkin EU:ta sisällyttämään järjestelmällisesti kahdenvälisiin ja alueellisiin kauppasopimuksiinsa täsmällisiä ehtoja, jotka kattavat tavaroiden, palvelujen ja tietovirtojen verkkokaupan; 15. muistuttaa, että väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen tekemisen myötä on löydettävä tasapaino henkisen omaisuuden oikeuksien tehokkaan suojelun ja Internetkuluttajien perusoikeuksien suojelun välillä; 16. pahoittelee EU:n sähköisen kaupankäynnin pirstoutuneisuutta, joka johtuu maantieteellisen markkinajaon sallivasta tai sitä edellyttävästä sääntelystä, tavaroiden tai palvelujen verkkokaupan estävistä tai sitä haittaavasta sääntelystä, jakelijoiden sopimuksellisista rajoituksista, oikeudellisesta epävarmuudesta, maksujärjestelmien turvallisuutta koskevasta kuluttajien luottamuspulasta, Internet-liittymien kalliista käyttömaksuista ja toimitusvaihtoehtojen saatavuutta koskevista rajoituksista; 17. uskoo, että EU:n verkkokauppaa koskevan sääntelyn puutteet haittaavat vakaan ja vahvan eurooppalaisen sähköisen teollisuus- ja kauppaympäristön kehittymistä, joka johtaa siihen, että eurooppalaiset kuluttajat hyödyntävät liian vähän liiketoimintaa EU:ssa ja kansainvälisessä kaupassa ja haittaa kaupallisen toiminnan luovuutta ja innovaatioita; pahoittelee, että EU:ssa toimivien yksinomaan sähköisiä palveluja tarjoavien yritysten määrä erittäin pieni; 18. kehottaa komissiota laatimaan kattavan strategian ja tarjoamaan pk-yrityksille kannustimia aiempaa tehokkaampaan osallistumiseen tuotteiden ja palveluiden verkkokauppaan; PE v /10 PR\ doc

7 19. panee tyytyväisenä merkille komission aloitteen käynnistää julkinen vuoropuhelu julkaisemalla valmisteluasiakirja "Tavaroiden ja palvelujen verkkokaupan mahdollisuudet" ja perustamalla neuvoa-antavan ryhmä, joka toimii yhteistyössä tähän liittyviä kysymyksiä koskevan raportin laatimiseksi; 20. katsoo, että Internetistä on tulossa tehokkain väline pohjoisen ja etelän välisen kauppakuilun umpeen kuromista varten; katsoo, että Internet avaa uusia kaupallisia kanavia, jotka yhdistävät vähiten kehittyneet ja muut kehitysmaat edistyneisiin ja kaupallisiin keskusjärjestelmiin, mikä lisää niiden vientivirtoja ja ohittaa perinteisten kaupallisten käytäntöjen haitat; 21. uskoo, että vähiten kehittyneiden ja muiden kehitysmaiden osallistumista kansainväliseen kauppaan Internetin kautta on tuettava lisäämällä investointeja etupäässä perusinfrastruktuuriin, kuten televerkkoihin ja verkkoon pääsyyn mahdollistaviin laitteisiin; korostaa, että on tarjottava kohtuuhintaisia ja laadukkaampia Internetpalveluja; 22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. PR\ doc 7/10 PE v01-00

8 PERUSTELUT Tämän mietinnön tarkoituksena on tuoda esiin niitä kansainvälisen kaupan alueita, joilla Internet on toiminut katalysaattorina luomalla uusia olosuhteita kaupankäynnin kehittymiselle koko maailmassa. Mietinnössä keskitytään etupäässä seuraaviin aloihin: tapaan, jolla Internet on helpottanut perinteisiä liiketoiminnan harjoittamismenetelmiä, Internetin ominaisluonteen ja teknologisen kehityksen luomiin uusiin mahdollisuuksiin ja uusiin markkinoihin ("rajattomat markkinat"), kansainvälisen kaupan kohtaamiin ongelmiin ja vaaroihin, verkkokaupan institutionaaliseen ja sääntelykehykseen, sähköisen kaupankäynnin toimintaan EU:ssa ja suuressa mittakaavassa maailmanlaajuisesti sekä kehitysmaiden kohtaamiin haasteisiin. Kansainvälinen kauppa ja Internet vaikuttavat toisiinsa huomattavalla tavalla. Internet on kehittymässä tehokkaimmaksi ja yhä suositummaksi tavaksi käydä kauppaa, ja liiketoiminta muodostaa huomattavan osan Internetin kokonaiskäytöstä. Internet on luontaisesti kansainvälinen viestintäkanava, ja kansainvälinen kauppa ja Internet ovat prosesseina kiinteästi sidoksissa toisiinsa ja tukevat toisiaan. Sähköisen liiketoiminnan turvallisuuden, käytettävyyden, laillisuuden, verokohtelun ja luotettavuuden kaltaiset kysymykset kuitenkin edellyttävät kansainvälisiä neuvotteluja ja kuulemisia, koska Internetiä eivät koske tavanomaiset maantieteelliset rajat. Tämä väline on luonut uusia markkinoita ja tarjoaa pääsyn markkinoille, jotka olivat aiemmin suljettuja, se on vilkastuttanut kauppaa enemmän kuin mikään muu väline aiemmin ja se on lähes automatisoinut tiettyjen tavaroiden ja palvelujen toimitukset. Merkittäviä muutoksia on tapahtunut kaikissa liiketoiminnan vaiheissa, etenkin tavaroiden ja palvelujen välityksessä ja toimituksissa, koska samaa sisältöä voidaan nyt toimittaa joko perinteisin välinein (esimerkiksi tietokoneohjelmistot tai CD:t) tai digitaalisesti ladattavina. Internet on vaikuttanut peruuttamattomasti tavaroiden ja palvelujen kauppaan, mutta muutokset määrällisesti ja laadullisesti mitattuina vaihtelevat aloittain. Tavaroiden osalta Internet on mahdollistanut maailmanmarkkinoiden kehittymisen alkuperästä ja erikoisalasta riippumatta. Palvelujen osalta televerkkojen kautta tapahtuvien tiedonsiirtojen nopeuden dramaattinen kasvu on vaikuttanut katalysaattorin tavoin muun muassa liiketoiminnan, vapaiden ammattien ja kulttuuriteollisuuden muotoon ja sisältöön. Internet lyhentää etäisyyttä, alentaa mainos- ja tiedotuskustannuksia, tehostaa maailmanlaajuista kilpailua, tekee tuotteen tai palvelun lopullisesta hinnasta houkuttelevamman ja poistaa rajallisen varastotilan, perinteisen jakeluverkoston ja maantieteellisten rajojen fyysiset esteet. Perinteiset kaupalliset intressit eivät kykene valvomaan markkinoita rajoitettuun jakeluun ja maantieteelliseen markkinajakoon perustuvan järjestelmän avulla. Kuluttajat voivat nyt myydä tavaroita ja palveluja toisille kuluttajille Internetin kautta. Pienten ja keskisuurten yritysten ehdot ovat erityisen suotuisia, koska niillä on paljon enemmän mahdollisuuksia päästä osallistumaan vakiintuneisiin kaupallisiin järjestelmiin kuin vielä vuosikymmen sitten. Lisäksi kaupankäyntiketjuun pääsyn kustannukset ovat laskemassa ja tavaroiden ja palvelujen siirtämisen oikeudelliset, tekniset ja institutionaaliset esteet ovat PE v /10 PR\ doc

9 poistumassa. Yritykset voivat perustaa Internet-myyntipisteitään helposti, nopeasti ja edullisesti, jonka myötä niiden kilpailukyky paranee ja ne pääsevät mahdollisimman tehokkaasti perinteisille markkinoille. Tärkeimmät kuluttajille koituvat hyödyt, niin kansallisella ja EU:n tasolla kuin maailmanlaajuisestikin, ovat tavaroiden ja palvelujen erittäin suuri valikoima, kilpailukykyiset hinnat, alhaisemmat elinkustannukset ja parempi elämänlaatu. Kuluttajat voivat nyt vertailla paremmin tuotteita ja palveluja, koska he saavat enemmän tietoa. Internetiin pääsee kaikkina vuorokaudenaikoina, kotoa tai työpaikalta. Internetistä tehtävät hankinnat luovat uusia haasteita kansalaisten ja kuluttajien yksityisyyden suojelulle. Internetin käyttäjien kuluttajatottumuksia ja hankintoja tarkkaillaan Internetissä "näkymättömin" silmin. Pahaa-aavistamattomia käyttäjiä johdetaan usein harhaan ja he joutuvat petoksen uhreiksi. Sähköiset rahan ja luottokorttitunnusten varkaudet sekä vilpillinen tunkeutuminen pankkitileille ovat yleisimpiä Internet-rikoksia. Kaikki nämä ilmiöt ovat horjuttaneet käyttäjien luottamusta verkkokauppaan. Laiton kauppa on löytänyt uusia väyliä, joiden kautta se voi levitä esteettä. Esittelijän mielestä kaupallisten tuotemerkkien väärentäminen, henkisen omaisuuden varkaudet ja musiikki-, elokuva- ja audiovisuaaliteosten laiton valmistaminen ovat ilmiöitä, jotka vaikuttavat myös verkkokauppaan, vaikka ne olivat olemassa jo fyysisessäkin maailmassa. Vedoten korkean moraalin periaatteita uhkaaviin haasteisiin valtiot määräävät suoraa tai epäsuoraa sensuuria, joka ovat kuitenkin verhotussa muodossa olevia kaupan esteitä. Nykyiset Internetin hallintarakenteille ovat luonteenomaisia riittämättömät toiminnalliset ja säädökselliset hierarkkiset ohjausvälineet. Sekamuotoisen luonteensa vuoksi maailmanlaajuisen verkkokaupan nykyisiä ja tulevia haasteita olisi käsiteltävä vastavuoroisesti kannustavissa ja jäsennellyissä yhteistyöpuitteissa, jotka perustuvat vakiinnutettuun sääntöjärjestelmään. Verkkokauppaa koskevissa WTO-neuvotteluissa, joissa on keskitytty digitaalisesti toimitettujen sisältötuotteiden kysymyksiin, erityisesti niiden oikeudelliseen luokitteluun ja alistamiseen GATT- tai GATS-järjestelmään, ei ole saavutettu tuloksia. Myöskään verojärjestelmän kysymystä ei ole voitu ratkaista, koska ei ole olemassa verkkokaupan verotukseen sovellettavaa kansainvälistä järjestelmää tai sopimusta. Monenvälisiin, alueidenvälisiin ja kahdenvälisiin kauppasopimuksiin on sisällytettävä verkkokauppaa helpottavia lausekkeita (EU:n kaupallisten kilpailijoiden jo noudattama käytäntö). Reaktiot väärentämisenvastaiseen kauppasopimukseen (ACTA, Anti- Counterfeiting Trade Agreement) ovat olleet vaihtelevia. Yli 50 prosenttia EU:n kansalaisista on hyötynyt ainakin jossain määrin Internetin pienille, keskisuurille ja suurille markkinoille tarjoamista eduista. EU:ssa on voimassa verkkokaupan kattava sääntelykehys. Parhaillaan käsitellään televiestintäkehyksen uudistamista ja EU ottaa voimakkaasti kantaa WTO-neuvotteluissa verkkokaupan määrittämiseksi ja luokittelemiseksi erillisten WTO-sopimusten mukaisesti. EU etsii koko maailmassa kumppaneita varmistaakseen, että kansainvälisen kaupan Internet-ulottuvuuteen sovelletaan periaatteita ja sääntöjä, joiden perustavoitteena on vapauttaa ja kehittää tervettä kilpailua ja PR\ doc 9/10 PE v01-00

10 maailmankaupan turvallisuutta. EU:ssa esiintyy kuitenkin luontaisia sähköiseen kaupankäyntiin vaikuttavia ongelmia, kuten maantieteellinen markkinajako, sopimusrajoitteiden soveltaminen jakeluverkostoon, yhteisen verotusjärjestelmän puuttuminen ja perinteisiä jakelukäytäntöjä suosivat sääntelykehykset. EU:n verkkokaupan riittämättömän toiminnallisen koordinoinnin vuoksi EU ei ole pystynyt saavuttamaan maailmanlaajuisesti huomattavaa asemaa, joka vastaisi sen todellista kaupallista mahtia. Mainittakoon, että vain pienellä osalla Internet-yrityksistä on toimipaikka EU:ssa. Internet voisi toimia välineenä pohjoisen ja etelän välisen kauppakuilun umpeen kuromisessa, avata uusia kanavia, jotka yhdistävät kehitysmaat edistyneisiin kaupallisiin järjestelmiin, lisätä niiden vientivirtoja ja ohittaa perinteisten kaupallisten käytäntöjen haitat. Kehitysmaat, joilla ei ole suoraa pääsyä perinteisiin kaupparakenteisiin, saattavat hyötyä huomattavasti Internetin käytöstä. Tarvitaan lisää investointeja materiaaliseen ja tekniseen infrastruktuuriin (tietokoneet, ohjelmistot ja televerkot) ja toimia, joilla vastataan sisäisiin heikkouksiin (esimerkiksi televiestintämonopolit, jotka johtavat heikkolaatuisiin mutta kalliisiin palveluihin, digitaaliseen lukutaidottomuuteen ja puutteelliseen pääsyyn kansainvälisiin verkkokaupan kanaviin), jotta helpotetaan kehitysmaiden harmonista sisällyttämistä maailmankauppajärjestelmään. PE v /10 PR\ doc

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Oikeudellisten asioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2012 2012/2038(INI) MIETINTÖLUONNOS kertomuksesta jälleenmyyntikorvausoikeutta koskevan direktiivin (2001/84/EY) soveltamisesta ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0123(COD) 28. lokakuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 1.2.2016 2016/0000(RSP) LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0000/2016

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0320/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0320/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0320/2016 10.11.2016 MIETINTÖ johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Tanskan, Norjan ja

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/2023(INI) 6. joulukuuta 2001 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2007/0248(COD) 19.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0591(INC) 7. tammikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS työllisyys- ja sosiaalivaliokunnalta aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2,

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2, P5_TA(2003)0404 Energiatuotteiden ja sähkön verotus * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 11. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä.

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä. Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM201501182 TUO10 Seppänen Erkki(UM) 30.09.2015 Asia Komission päätösesitys Maailman kauppajärjestön TRIPSneuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan,

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan, Euroopan parlamentti 204-209 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(206)0253 Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta tai

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 25.2.2011 2010/2211(INI) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.12.2011 B7-0729/2011 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavien kysymysten B7-0673/2011 ja B7-0674/2011 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C

9146/16 team/eho/si 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2016 (OR. en) 9146/16 AUDIO 64 CULT 44 DIGIT 53 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 8668/16 AUDIO 53 CULT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11.1.2008 PE400.384v01-00 TARKISTUKSET 1 28 Lausuntoluonnos Cristobal Montoro Romero EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2107(INI) 29.5.2015

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2107(INI) 29.5.2015 Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2015/2107(INI) 29.5.2015 MIETINTÖLUONNOS työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014 2020

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Sveitsin,

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 2001/0277(COD) 22. toukokuuta 2002 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnalle Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2072(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2072(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/2072(INI) 14.10.2016 LAUSUNTO oikeudellisten asioiden valiokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ja kulttuuri- ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0169(CNS) 7. lokakuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2298(INI) 1.3.2013

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2298(INI) 1.3.2013 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2012/2298(INI) 1.3.2013 MIETINTÖLUONNOS Euroopan unionin liikenneteknologiastrategian kehittämisestä tulevaisuuden kestävän liikkuvuuden edistämiseksi

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2182(INI) uusista teknologioista ja avoimista oppimateriaaleista (2013/2182(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2182(INI) uusista teknologioista ja avoimista oppimateriaaleista (2013/2182(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 11.12.2013 2013/2182(INI) MIETINTÖLUONNOS uusista teknologioista ja avoimista oppimateriaaleista (2013/2182(INI)) Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/2224(INI) esineiden internetistä (2009/2224(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/2224(INI) esineiden internetistä (2009/2224(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 24.2.2010 2009/2224(INI) MIETINTÖLUONNOS esineiden internetistä (2009/2224(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0202/2015 22.6.2015 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0111 (NLE) 7801/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 177 AGRIN 34 AGRIORG 28 NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden

Lisätiedot