EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta 2008/2204(INI) MIETINTÖLUONNOS kansainvälisestä kaupasta ja Internetistä (2008/2204(INI)) Kansainvälisen kaupan valiokunta Esittelijä: Georgios Papastamkos PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI SISÄLTÖ Sivu EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS...3 PERUSTELUT...8 PE v /10 PR\ doc

3 EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS kansainvälisestä kaupasta ja Internetistä (2008/2204(INI)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon 15 päivänä tammikuuta 2008 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EY) N:o 70/2008 paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä 1, ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2002/38/EY muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen soveltamisajan osalta ja komission kertomuksen neuvostolle neuvoston direktiivistä 2002/38/EY, joka annettiin 7 päivänä toukokuuta 2002 direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen osalta (KOM(2006)0210), ottaa huomioon 7 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 792/2002 hallinnollisesta yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV) alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 218/92 väliaikaisesta muuttamisesta sähköistä kaupankäyntiä koskevien lisätoimenpiteiden osalta 2, ottaa huomioon 14. toukokuuta 1998 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle eurooppalaisesta elektronisen kaupankäynnin aloitteesta 3, ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan, ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008), A. ottaa huomioon, että yli puolella EU:n kansalaisista ja lähes 1,5 miljardilla ihmisellä maailmassa on mahdollisuus käyttää Internetiä; ottaa huomioon, että vain yksi viidestä EU:n kansalaisesta tekee hankintoja verkossa, B. ottaa huomioon, että WTO on määritellyt verkkokaupan "televerkkojen kautta tapahtuvaksi tuotteiden tuottamiseksi, mainostamiseksi, myynniksi ja jakeluksi", C. ottaa huomioon, että voidaan tehdä jako sisältöön, joka toimitetaan fyysisten tietovälineiden kautta, ja digitaalisesti koodattuun sisältöön, joka välitetään sähköisesti Internetin kautta ja siten fyysisistä tietovälineistä riippumatta, D. ottaa huomioon, että sähköistä kauppaa voidaan käydä joko yritysten välisenä tai yritysten ja kuluttajien välisenä taikka kuluttajien välisenä liiketoimintana; ottaa huomioon, että Internet-pohjainen kaupankäynti on muuttanut merkittävästi tapaa, jolla ihmiset käyvät kauppaa tavaroista, 1 EUVL L 23, , s EYVL L 128, , s EYVL C 167, , s PR\ doc 3/10 PE v01-00

4 E. ottaa huomioon, että verkkokauppaa käydään ympäristössä, joka alun perin kehitettiin koulutustarkoituksiin ja oli sen vuoksi monien vuosien ajan avoin ja turvaton verkko, F. katsoo, että uuden "digitalisoidun" kaupankäyntiympäristön jatkokehitys tarjoaa nyt ja vastaisuudessa uusia mahdollisuuksia perinteistä ja nykyaikaista liiketoimintaa varten, se parantaa kuluttajan asemaa kaupankäyntiketjussa ja edistää ihmisten elinolojen kohentumista kaikkialla maailmassa, G. katsoo, että Internet tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä laadun ja valikoiman suhteen parempia kaupankäyntiä koskevia valintoja perinteisiin hankintakeinoihin verrattuna, H. katsoo, että Internetin kasvava käyttö kaupankäyntiin tuo suurten vaikeuksien ja haasteiden lisäksi huomattavia mahdollisuuksia, I. katsoo, että teknologia ja talous sanelee oikeudellisia ratkaisuja ja että nykyinen oikeudellisten kehysten kudelma on selvästi riittämätön, J. katsoo, että verkkokaupalla on suhteellisen paljon henkisen omaisuuden sisältöä ja että henkisen omaisuuden oikeuksia koskeva turvallinen ja ennustettavissa oleva oikeudellinen ympäristö voi vauhdittaa sen kehittymistä ja edistää teknologisia innovaatioita sekä teknologian siirtoa ja levittämistä, K. katsoo, että keskitetyn toiminnan valvonnan puute, nimettömyys ja salamyhkäinen toiminta, verkkotunnusten ja niiden todellisen sisällön välinen heikko yhteys, salaus ja omistajakohtaiset verkot tuovat lisäriskejä verkossa tapahtuvan liiketoiminnan tehokkaalle verotukselle, L. katsoo, että verkkokaupan merkitys WTO:n jäsenvaltioissa on voimistunut nopeasti esimerkiksi pankkitoiminnassa, televiestintäalalla, tietokonealalla, mainosalalla, jakelussa ja pikapostipalveluissa; ottaa huomioon, että niiden maiden määrä, jotka eivät rajoita rajatylittäviä käyttömahdollisuuksia tällaisilla aloilla, on jo huomattava; ottaa huomioon, että on kulunut jo 10 vuotta verkkokauppaa koskevan WTO:n työohjelman käynnistämisestä, M. katsoo, että WTO:n perusperiaatteita eli syrjimättömyyttä, avoimuutta ja asteittaista vapauttamista on sovellettava tavalla, jossa otetaan huomioon Internetin nopeus ja interaktiivisuus, sähköisten maksujen menetelmät, toiminta ilman välikäsiä, liiketoiminnan osa-alueiden yleistyvä integrointi sähköiseen järjestelmään, entistä joustavammat yritysorganisaatiot ja yritysten kasvava pirstoutuminen, 1. korostaa Internetin myönteisiä vaikutuksia tavaroiden ja palvelujen rajatylittävän ja kansainvälisen kaupan eri tekijöihin ja vaiheisiin viimeisten kahden vuosikymmenen aikana; korostaa, että verkkokaupan luontainen kansainvälisyys edellyttää yleistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä; 2. myöntää, että verkkokaupan innovaatiot ja luovuus edistävät uusien kaupparakenteiden kehittymistä, kuten kuluttajien välistä kauppaa; huomauttaa, että verkkokauppapaikat toimivat uusina välittäjinä kanssakäymisen helpottamiseksi, tiedonsaannin lisäämiseksi hyvin vähäisin kustannuksin ja yleisesti yritysten välisten suhteiden laajentamiseksi; PE v /10 PR\ doc

5 3. uskoo, että pienet ja keskisuuret yritykset ja nuoret yrittäjät, jotka harjoittavat osittain tai yksinomaan verkkokauppaa, ovat löytäneet hallinnollisilta ja kaupallisilta kustannuksiltaan verraten edullisen välineen, jonka avulla ne voivat mainostaa ja myydä tavaroitaan ja palvelujaan yleisesti laajenevalle asiakaskunnalle ohittaen siten vanhentuneet kaupan esteet ja päästen aiemmin etäisille ja suljetuille markkinoille, mikä johtui ennen kaikkea siitä, että jakeluvaiheessa noudatettiin tiukkoja valvontakäytäntöjä; 4. panee tyytyväisenä merkille, että kuluttajat hyötyvät mahdollisuudesta hyödyntää lähes rajatonta valikoimaa tavaroita ja palveluja, mikä johtuu maantieteellisten, etäisyyden aiheuttamien ja tilaan liittyvien rajoitusten poistumisesta samoin kuin mahdollisuudesta avoimeen ja puolueettomaan tietoon, hintojen vertailuun ja verkossa 24 tuntia vuorokaudessa tarjolla olevaan mukavaan "etsi ja osta" -mahdollisuuteen kaikille, joilla on Internet-yhteys kotona, työpaikalla tai muualla; 5. toteaa, että kehittyvät aineettomien hyödykkeiden ja palvelujen digitaaliset markkinat ovat jo suuremmat kuin perinteinen kauppa ja hankinnat ja että ne ovat jo luoneet joukon uusia kaupallisia käsitteitä ja taloudellisia arvoja, kuten digitaaliset kiinteistöt (verkkotunnukset) ja tiedonsaanti (hakukoneet); 6. ehdottaa, että laitonta toimintaa, kuten väärennöksiä, piratismia, petoksia, liiketoiminnan turvallisuuden rikkomista ja kansalaisten yksityisyyden loukkauksia ei tulisi liittää tämän toiminnan luonteeseen, vaan ne tulisi käsittää laittoman kaupallisen toiminnan osaalueiksi, joita esiintyi jo aiemmin fyysisessä maailmassa ja jotka ovat löytäneet uusia syrjintäkanavia; 7. tukee valtioiden ja kansojen julkisen moraalin ja etiikan ehdotonta kunnioittamista, mutta pahoittelee yleistyvää väärää turvautumista verkkopalveluihin ja tuotteisiin kohdistettuun sensuuriin, joka toimii naamioituna kaupan esteenä; 8. katsoo, että rajatylittävän liiketoiminnan valtava kasvu, liiketoiminnan luonteen, alkuperän ja päämäärän yksilöinnin vaikeus ja kirjausketjujen ja vaikutusvallan puute kyseenalaistaa verojärjestelmien alueellisen luonteen; huomauttaa, että on olemassa mahdollisuuksia virtaviivaistaa verohallintoa, korvata paperityötä sähköisellä tietojenvaihdolla, täyttää veroilmoitukset sähköisesti sekä automatisoida verojen perimisprosessi; 9. pahoittelee sekä henkilötietojen että rahan verkossa tapahtuvien varkauksien yleistymistä; uskoo, että luottamuspula liiketoiminnan ja maksujen turvallisuuteen on suurin uhka verkkokaupan tulevaisuudelle; 10. korostaa, että kansainvälisen verkkokaupan täysimittainen kasvu edellyttää kansainvälistä yhteistyötä sääntelyn laatimiseksi; katsoo, että verkkokaupan ongelmakohtia koskeva uusi, nykyaikainen lähestymistapa on tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että kuluttajat hyötyvät yksityiselämänsä suojelusta ja Internetin mukanaan tuomista kustannussäästöistä ja uusista kaupallisista mahdollisuuksista; 11. katsoo, että maailmanlaajuisen verkkokaupan nykyisistä ja tulevista haasteista olisi keskusteltava vastavuoroisesti kannustavissa ja jäsennellyissä yhteistyöpuitteissa, jotka PR\ doc 5/10 PE v01-00

6 perustuvat toisistaan riippuvaisia toimijoita koskevaan vakiinnutettuun sääntöjärjestelmään; toteaa, että nykymuotoiselle Internet-hallinnolle on leimaa-antavaa sen sekamuotoinen luonne, josta puuttuvat toiminnalliset ja säädökselliset hierarkkiset ohjausvälineet; 12. pahoittelee, että WTO-neuvotteluissa ei ole edistytty niin sanottujen digitoitujen tuotteiden luokittelun tärkeässä kysymyksessä, että Dohan kehitysagendassa ei anneta toimivaltuuksia verkkokauppaa koskevia erityisneuvotteluja varten ja että sähköisiä siirtoja koskevan WTO:n tullimaksujen pysyvän moratorion käyttöönoton suhteen ei ole saavutettu edistymistä; toteaa, että digitaalisten tuotteiden todelliset tullausarvot ovat edelleen epäselviä ja mitä sääntöjä ja velvoitteita (tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus, palvelukaupan yleissopimus vai teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvät näkökohdat) digitaalisesti toimitettuihin tuotteisiin olisi sovellettava; 13. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen WTO:lle informaatioteknologiatuotteiden kauppaa koskevan ministerijulistuksen, joka tunnetaan myös informaationteknologiasopimuksena (ITA), päivittämisestä ja laajentamisesta, jossa asetetaan lyhyt määräaika ja jonka tarkoituksena on antaa lisäpontta näiden tuotteiden kaupalle ja käsitellä teknologisen kehityksen ja lähentymisen kasvavia haasteita; tukee komission kantaa, jonka mukaan ITA:n ehtoja voidaan muuttaa vain kaikkien ITA:n sopimuspuolien yksimielisellä päätöksellä, kuten sopimuksessa edellytetään, eikä joidenkin jäsenten riitelyn tuloksena; 14. painottaa, että kahdenväliset ja alueelliset vapaakauppasopimukset eivät voi tarjota tyhjentäviä vastauksia markkinoille pääsyyn pitkällä aikavälillä; kehottaa kuitenkin EU:ta sisällyttämään järjestelmällisesti kahdenvälisiin ja alueellisiin kauppasopimuksiinsa täsmällisiä ehtoja, jotka kattavat tavaroiden, palvelujen ja tietovirtojen verkkokaupan; 15. muistuttaa, että väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen tekemisen myötä on löydettävä tasapaino henkisen omaisuuden oikeuksien tehokkaan suojelun ja Internetkuluttajien perusoikeuksien suojelun välillä; 16. pahoittelee EU:n sähköisen kaupankäynnin pirstoutuneisuutta, joka johtuu maantieteellisen markkinajaon sallivasta tai sitä edellyttävästä sääntelystä, tavaroiden tai palvelujen verkkokaupan estävistä tai sitä haittaavasta sääntelystä, jakelijoiden sopimuksellisista rajoituksista, oikeudellisesta epävarmuudesta, maksujärjestelmien turvallisuutta koskevasta kuluttajien luottamuspulasta, Internet-liittymien kalliista käyttömaksuista ja toimitusvaihtoehtojen saatavuutta koskevista rajoituksista; 17. uskoo, että EU:n verkkokauppaa koskevan sääntelyn puutteet haittaavat vakaan ja vahvan eurooppalaisen sähköisen teollisuus- ja kauppaympäristön kehittymistä, joka johtaa siihen, että eurooppalaiset kuluttajat hyödyntävät liian vähän liiketoimintaa EU:ssa ja kansainvälisessä kaupassa ja haittaa kaupallisen toiminnan luovuutta ja innovaatioita; pahoittelee, että EU:ssa toimivien yksinomaan sähköisiä palveluja tarjoavien yritysten määrä erittäin pieni; 18. kehottaa komissiota laatimaan kattavan strategian ja tarjoamaan pk-yrityksille kannustimia aiempaa tehokkaampaan osallistumiseen tuotteiden ja palveluiden verkkokauppaan; PE v /10 PR\ doc

7 19. panee tyytyväisenä merkille komission aloitteen käynnistää julkinen vuoropuhelu julkaisemalla valmisteluasiakirja "Tavaroiden ja palvelujen verkkokaupan mahdollisuudet" ja perustamalla neuvoa-antavan ryhmä, joka toimii yhteistyössä tähän liittyviä kysymyksiä koskevan raportin laatimiseksi; 20. katsoo, että Internetistä on tulossa tehokkain väline pohjoisen ja etelän välisen kauppakuilun umpeen kuromista varten; katsoo, että Internet avaa uusia kaupallisia kanavia, jotka yhdistävät vähiten kehittyneet ja muut kehitysmaat edistyneisiin ja kaupallisiin keskusjärjestelmiin, mikä lisää niiden vientivirtoja ja ohittaa perinteisten kaupallisten käytäntöjen haitat; 21. uskoo, että vähiten kehittyneiden ja muiden kehitysmaiden osallistumista kansainväliseen kauppaan Internetin kautta on tuettava lisäämällä investointeja etupäässä perusinfrastruktuuriin, kuten televerkkoihin ja verkkoon pääsyyn mahdollistaviin laitteisiin; korostaa, että on tarjottava kohtuuhintaisia ja laadukkaampia Internetpalveluja; 22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. PR\ doc 7/10 PE v01-00

8 PERUSTELUT Tämän mietinnön tarkoituksena on tuoda esiin niitä kansainvälisen kaupan alueita, joilla Internet on toiminut katalysaattorina luomalla uusia olosuhteita kaupankäynnin kehittymiselle koko maailmassa. Mietinnössä keskitytään etupäässä seuraaviin aloihin: tapaan, jolla Internet on helpottanut perinteisiä liiketoiminnan harjoittamismenetelmiä, Internetin ominaisluonteen ja teknologisen kehityksen luomiin uusiin mahdollisuuksiin ja uusiin markkinoihin ("rajattomat markkinat"), kansainvälisen kaupan kohtaamiin ongelmiin ja vaaroihin, verkkokaupan institutionaaliseen ja sääntelykehykseen, sähköisen kaupankäynnin toimintaan EU:ssa ja suuressa mittakaavassa maailmanlaajuisesti sekä kehitysmaiden kohtaamiin haasteisiin. Kansainvälinen kauppa ja Internet vaikuttavat toisiinsa huomattavalla tavalla. Internet on kehittymässä tehokkaimmaksi ja yhä suositummaksi tavaksi käydä kauppaa, ja liiketoiminta muodostaa huomattavan osan Internetin kokonaiskäytöstä. Internet on luontaisesti kansainvälinen viestintäkanava, ja kansainvälinen kauppa ja Internet ovat prosesseina kiinteästi sidoksissa toisiinsa ja tukevat toisiaan. Sähköisen liiketoiminnan turvallisuuden, käytettävyyden, laillisuuden, verokohtelun ja luotettavuuden kaltaiset kysymykset kuitenkin edellyttävät kansainvälisiä neuvotteluja ja kuulemisia, koska Internetiä eivät koske tavanomaiset maantieteelliset rajat. Tämä väline on luonut uusia markkinoita ja tarjoaa pääsyn markkinoille, jotka olivat aiemmin suljettuja, se on vilkastuttanut kauppaa enemmän kuin mikään muu väline aiemmin ja se on lähes automatisoinut tiettyjen tavaroiden ja palvelujen toimitukset. Merkittäviä muutoksia on tapahtunut kaikissa liiketoiminnan vaiheissa, etenkin tavaroiden ja palvelujen välityksessä ja toimituksissa, koska samaa sisältöä voidaan nyt toimittaa joko perinteisin välinein (esimerkiksi tietokoneohjelmistot tai CD:t) tai digitaalisesti ladattavina. Internet on vaikuttanut peruuttamattomasti tavaroiden ja palvelujen kauppaan, mutta muutokset määrällisesti ja laadullisesti mitattuina vaihtelevat aloittain. Tavaroiden osalta Internet on mahdollistanut maailmanmarkkinoiden kehittymisen alkuperästä ja erikoisalasta riippumatta. Palvelujen osalta televerkkojen kautta tapahtuvien tiedonsiirtojen nopeuden dramaattinen kasvu on vaikuttanut katalysaattorin tavoin muun muassa liiketoiminnan, vapaiden ammattien ja kulttuuriteollisuuden muotoon ja sisältöön. Internet lyhentää etäisyyttä, alentaa mainos- ja tiedotuskustannuksia, tehostaa maailmanlaajuista kilpailua, tekee tuotteen tai palvelun lopullisesta hinnasta houkuttelevamman ja poistaa rajallisen varastotilan, perinteisen jakeluverkoston ja maantieteellisten rajojen fyysiset esteet. Perinteiset kaupalliset intressit eivät kykene valvomaan markkinoita rajoitettuun jakeluun ja maantieteelliseen markkinajakoon perustuvan järjestelmän avulla. Kuluttajat voivat nyt myydä tavaroita ja palveluja toisille kuluttajille Internetin kautta. Pienten ja keskisuurten yritysten ehdot ovat erityisen suotuisia, koska niillä on paljon enemmän mahdollisuuksia päästä osallistumaan vakiintuneisiin kaupallisiin järjestelmiin kuin vielä vuosikymmen sitten. Lisäksi kaupankäyntiketjuun pääsyn kustannukset ovat laskemassa ja tavaroiden ja palvelujen siirtämisen oikeudelliset, tekniset ja institutionaaliset esteet ovat PE v /10 PR\ doc

9 poistumassa. Yritykset voivat perustaa Internet-myyntipisteitään helposti, nopeasti ja edullisesti, jonka myötä niiden kilpailukyky paranee ja ne pääsevät mahdollisimman tehokkaasti perinteisille markkinoille. Tärkeimmät kuluttajille koituvat hyödyt, niin kansallisella ja EU:n tasolla kuin maailmanlaajuisestikin, ovat tavaroiden ja palvelujen erittäin suuri valikoima, kilpailukykyiset hinnat, alhaisemmat elinkustannukset ja parempi elämänlaatu. Kuluttajat voivat nyt vertailla paremmin tuotteita ja palveluja, koska he saavat enemmän tietoa. Internetiin pääsee kaikkina vuorokaudenaikoina, kotoa tai työpaikalta. Internetistä tehtävät hankinnat luovat uusia haasteita kansalaisten ja kuluttajien yksityisyyden suojelulle. Internetin käyttäjien kuluttajatottumuksia ja hankintoja tarkkaillaan Internetissä "näkymättömin" silmin. Pahaa-aavistamattomia käyttäjiä johdetaan usein harhaan ja he joutuvat petoksen uhreiksi. Sähköiset rahan ja luottokorttitunnusten varkaudet sekä vilpillinen tunkeutuminen pankkitileille ovat yleisimpiä Internet-rikoksia. Kaikki nämä ilmiöt ovat horjuttaneet käyttäjien luottamusta verkkokauppaan. Laiton kauppa on löytänyt uusia väyliä, joiden kautta se voi levitä esteettä. Esittelijän mielestä kaupallisten tuotemerkkien väärentäminen, henkisen omaisuuden varkaudet ja musiikki-, elokuva- ja audiovisuaaliteosten laiton valmistaminen ovat ilmiöitä, jotka vaikuttavat myös verkkokauppaan, vaikka ne olivat olemassa jo fyysisessäkin maailmassa. Vedoten korkean moraalin periaatteita uhkaaviin haasteisiin valtiot määräävät suoraa tai epäsuoraa sensuuria, joka ovat kuitenkin verhotussa muodossa olevia kaupan esteitä. Nykyiset Internetin hallintarakenteille ovat luonteenomaisia riittämättömät toiminnalliset ja säädökselliset hierarkkiset ohjausvälineet. Sekamuotoisen luonteensa vuoksi maailmanlaajuisen verkkokaupan nykyisiä ja tulevia haasteita olisi käsiteltävä vastavuoroisesti kannustavissa ja jäsennellyissä yhteistyöpuitteissa, jotka perustuvat vakiinnutettuun sääntöjärjestelmään. Verkkokauppaa koskevissa WTO-neuvotteluissa, joissa on keskitytty digitaalisesti toimitettujen sisältötuotteiden kysymyksiin, erityisesti niiden oikeudelliseen luokitteluun ja alistamiseen GATT- tai GATS-järjestelmään, ei ole saavutettu tuloksia. Myöskään verojärjestelmän kysymystä ei ole voitu ratkaista, koska ei ole olemassa verkkokaupan verotukseen sovellettavaa kansainvälistä järjestelmää tai sopimusta. Monenvälisiin, alueidenvälisiin ja kahdenvälisiin kauppasopimuksiin on sisällytettävä verkkokauppaa helpottavia lausekkeita (EU:n kaupallisten kilpailijoiden jo noudattama käytäntö). Reaktiot väärentämisenvastaiseen kauppasopimukseen (ACTA, Anti- Counterfeiting Trade Agreement) ovat olleet vaihtelevia. Yli 50 prosenttia EU:n kansalaisista on hyötynyt ainakin jossain määrin Internetin pienille, keskisuurille ja suurille markkinoille tarjoamista eduista. EU:ssa on voimassa verkkokaupan kattava sääntelykehys. Parhaillaan käsitellään televiestintäkehyksen uudistamista ja EU ottaa voimakkaasti kantaa WTO-neuvotteluissa verkkokaupan määrittämiseksi ja luokittelemiseksi erillisten WTO-sopimusten mukaisesti. EU etsii koko maailmassa kumppaneita varmistaakseen, että kansainvälisen kaupan Internet-ulottuvuuteen sovelletaan periaatteita ja sääntöjä, joiden perustavoitteena on vapauttaa ja kehittää tervettä kilpailua ja PR\ doc 9/10 PE v01-00

10 maailmankaupan turvallisuutta. EU:ssa esiintyy kuitenkin luontaisia sähköiseen kaupankäyntiin vaikuttavia ongelmia, kuten maantieteellinen markkinajako, sopimusrajoitteiden soveltaminen jakeluverkostoon, yhteisen verotusjärjestelmän puuttuminen ja perinteisiä jakelukäytäntöjä suosivat sääntelykehykset. EU:n verkkokaupan riittämättömän toiminnallisen koordinoinnin vuoksi EU ei ole pystynyt saavuttamaan maailmanlaajuisesti huomattavaa asemaa, joka vastaisi sen todellista kaupallista mahtia. Mainittakoon, että vain pienellä osalla Internet-yrityksistä on toimipaikka EU:ssa. Internet voisi toimia välineenä pohjoisen ja etelän välisen kauppakuilun umpeen kuromisessa, avata uusia kanavia, jotka yhdistävät kehitysmaat edistyneisiin kaupallisiin järjestelmiin, lisätä niiden vientivirtoja ja ohittaa perinteisten kaupallisten käytäntöjen haitat. Kehitysmaat, joilla ei ole suoraa pääsyä perinteisiin kaupparakenteisiin, saattavat hyötyä huomattavasti Internetin käytöstä. Tarvitaan lisää investointeja materiaaliseen ja tekniseen infrastruktuuriin (tietokoneet, ohjelmistot ja televerkot) ja toimia, joilla vastataan sisäisiin heikkouksiin (esimerkiksi televiestintämonopolit, jotka johtavat heikkolaatuisiin mutta kalliisiin palveluihin, digitaaliseen lukutaidottomuuteen ja puutteelliseen pääsyyn kansainvälisiin verkkokaupan kanaviin), jotta helpotetaan kehitysmaiden harmonista sisällyttämistä maailmankauppajärjestelmään. PE v /10 PR\ doc

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.9.2012 2011/2275(INI) MIETINTÖLUONNOS 28. vuosikertomuksesta EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (2010) (2011/2275(INI)) Oikeudellisten

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 23.11.2015 B8-1230/5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että EU on kannattanut johdonmukaisesti vankkaa monenvälisiin sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa kauppaan tunnustaen samalla, että myös kahdenvälisten,

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Oikeudellisten asioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2012 2012/2038(INI) MIETINTÖLUONNOS kertomuksesta jälleenmyyntikorvausoikeutta koskevan direktiivin (2001/84/EY) soveltamisesta ja

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0067(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0067(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0067(NLE) 4.4.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä informaatioteknologiatuotteiden kaupan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2008(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2008(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2016/2008(INI) 05.10.2016 MIETINTÖLUONNOS sähköisestä demokratiasta Euroopan unionissa: mahdollisuudet ja haasteet

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 23.4.2015 2013/0025(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2174(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2174(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 25.9.2013 2013/2174(INI) MIETINTÖLUONNOS luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja koskevista vakuutuksista (2013/2174(INI))

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 2. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2.10.2012 2011/0440(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan väestön demografisia

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS. EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevasta kehyksestä (2011/2181(INI))

Oikeudellisten asioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS. EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevasta kehyksestä (2011/2181(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 27.10.2011 2011/2181(INI) MIETINTÖLUONNOS EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevasta kehyksestä (2011/2181(INI)) Oikeudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 10. helmikuuta 2003 PE 319.199/AMC 13-18 KOMPROMISSITARKISTUKSET 13-18 Mietintöluonnos (PE 319.199)

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 22.4.2013 B7-0000/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0000/2013 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti energian

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2116(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2116(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.9.2013 2013/2116(INI) MIETINTÖLUONNOS sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2058(BUD) Mietintöluonnos Petri Sarvamaa (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2058(BUD) Mietintöluonnos Petri Sarvamaa (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2017/2058(BUD) 28.4.2017 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos (PE602.991v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0123(COD) 28. lokakuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus-

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/2177(INI) Yrityshallintoon liittyvistä eettisistä kysymyksistä (2009/2177(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2009/2177(INI) Yrityshallintoon liittyvistä eettisistä kysymyksistä (2009/2177(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2009/2177(INI) 4.3.2010 MIETINTÖLUONNOS Yrityshallintoon liittyvistä eettisistä kysymyksistä (2009/2177(INI)) Oikeudellisten asioiden valiokunta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0307(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0307(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0307(NLE) 20.02.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.11.2012 2012/2135(INI) TARKISTUKSET 1-14 Helmut Scholz (PE497.979v01-00) geenivaroja koskevista teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmista:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 ILMOITUS Lähettäjä: Sosiaalityöryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2013/0027(COD) 2.6.2016 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD)

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 29.5.2017 2016/0404(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI

LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 1.2.2016 2016/0000(RSP) LUONNOS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEK SI suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0000/2016

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0320/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0320/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0320/2016 10.11.2016 MIETINTÖ johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Tanskan, Norjan ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/2023(INI) 6. joulukuuta 2001 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0393(COD) 14.6.2017 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD

.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD ,3 Bryssel, 24. marraskuuta 1999.LLQWHlW \KWH\GHW NRPLVVLR WRLPLLQ YLHVWLQWlNXVWDQQXVWHQDOHQWDPLVHNVL(XURRSDVVD (XURRSDQ NRPLVVLR RQ DQWDQXW VXRVLWXNVHQ O\K\HQ PDWNDQ NLLQWHLGHQ \KWH\NVLHQ KLQQRLWWHOXVWD

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2017/2025(INI) 4.5.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.4.2015 2014/2236(INI) MIETINTÖLUONNOS yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja sosiaalisesta innovoinnista työttömyyden torjunnassa

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 7103/17 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 184 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot