Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Arviointikertomus Tarkastuslautakunta

2 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta ARVIOINTIKERTOMUSHAVAINTOJEN SEURANTA Talousarvion poikkeamat Tulos- ja kehityskeskustelut Tavoitteiden asettaminen Yksittäisiä huomioita KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEET Yleisiä havaintoja tavoitteista Huomautettavaa tavoitteen raportoinnissa Huomautettavaa tavoitteen mittaroinnissa Muita havaintoja yksittäisistä tavoitteista NÄKÖKULMANA TALOUS Talousarvion poikkeamat Vantaan kaupunki Liikelaitokset Talouden tilanne ja kehitys Tilinpäätösanalyysi Palvelukustannukset Katsaus tulevaisuuteen Kaupunkikonsernin talous Muut havainnot ja arviot Kiinteän omaisuuden ostot ja myynnit Budjetin ohjausvaikutus NÄKÖKULMANA TOIMINTA Kaupunkikonserni Budjetin sukupuolivaikutusten arviointi Pääkaupunkiseudun opetustoimen yhteistyöhankkeiden yhteisarviointi Muut havainnot ja arviot Perusterveydenhuollon avohoidon toiminnan ja talouden raportointi Vanhainkoti Simonkoti Vanhus- ja vammaispalvelut Joukkoliikenne Ympäristökeskus ja rakennusvalvonta Marja-Vantaa -projekti Tilahallinta ja ateriapalvelut Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimiala Kulttuurin ja liikunnan kumppanuusrahat Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS KAUPUNGINVALTUUSTOLLE ALLEKIRJOITUKSET...54 LYHENTEET...55

3 TIIVISTELMÄ 1 Taloussuunnitelmakaudella Vantaan kaupungin taloudellinen tilanne on olennaisesti aikaisempaa tiukempi. Vaikka taloussuunnitelmakauden talousarvioihin ei oteta ainuttakaan uutta menoerää, edellyttää kehyksissä pysyminen edelleen inflaatiokorjattujen menojen karsimista keskimäärin 16,4 milj. eurolla vuodessa. Näilläkin säästöillä taseen kertynyt ylijäämä sulaa hyvin lähelle nollaa. Menojen leikkaaminen voidaan tehdä vain vähentämällä palvelutarjontaa tai kasvattamalla palvelutuotannon tuottavuutta. Tuottavuushankkeiden tulee siten ensisijaisesti pyrkiä kustannussäästöihin. 2 Kaupungin nopeaan velkaantumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vantaan velkataakka on muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna asukasta kohden jo nyt moninkertainen, ja velan absoluuttinen määrä ylittänee taloussuunnitelmakaudella miljardin euron rajan. Tällöin prosentin muutos korkotasossa tarkoittaa kymmenen milj. euron muutosta korkokuluissa, ja esimerkiksi viiden prosentin korkotasolla kaupungin vuosittaiset korkokulut olisivat 50 milj. euroa. Vaikka korkoriskiä voidaan hallita, kaupungin maksamaa korkotasoa ei pitkällä aikavälillä voida pitää markkinakorkojen alapuolella. 3 Myös investointien suunnittelu on osa velkataakan hallintaa, sillä investoinnit on pitkällä aikavälillä jouduttu rahoittamaan suurelta osin velalla. Vantaa on lisäksi ryhtynyt vauhdittamaan Kehäradan rakentamista ja Kehä III:n uudistamista. Kehä III:n uudistamista varten kaupunki lainaa valtiolle korottomasti yhteensä 50 milj. euroa. Vuonna 2009 investointien toteuma oli yhteensä 125,8 milj. euroa. 4 Kaupunginvaltuusto asetti vuodelle 2009 yhteensä 40 strategista tavoitetta. Tavoitteista täysin toteutuneiksi raportoitiin 30, melko hyvin toteutuneiksi viisi ja jossain määrin toteutuneiksi viisi. Toteutumattomia tavoitteita ei raportoinnin mukaan ollut lainkaan. Tarkastuslautakunta oli kolmen tavoitteen (tavoitteet 11, 15 ja 33) toteutumisasteesta eri mieltä tilinpäätöksen raportoinnin kanssa. Tavoitteiden asettamisessa sekä niiden raportoinnissa onnistuttiin pääsääntöisesti hyvin. 5 Sitova tavoite avustusperiaatteiden uusimisesta raportoitiin tilinpäätöksessä jossain määrin toteutuneeksi. Vuoden 2009 aikana valmistui ainoastaan poikkihallinnollisen työryhmän raportti myöntämisperiaatteiden uusimisesta. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan tavoite ei siten toteutunut, vaan uusimistyössä otettiin vasta ensimmäiset askeleet. Avustusten myöntämisperiaatteiden onnistunut uudistaminen on tärkeää. Prosessin tulee toimia siten, että kaikki hakemukset voidaan jättää samaan paikkaan. Avustusten myöntämisen tulee olla tasapuolista ja saa perustua vain hakemuksiin ja toiminnan tuloksiin. Avustusten määrää arvioitaessa on otettava huomioon myös hakijoiden saamat ei-rahalliset tuet, kuten tilojen käyttömahdollisuudet. 6 Kaupungin sairauspoissaolot vähenivät selvästi. Vuonna 2009 sairauspoissaoloja oli keskimäärin yksi päivä työntekijää kohden vähemmän kuin vuonna Sairauspoissaolojen vähenemisellä on taloudellista merkitystä ja kertoo myös kasvaneesta työhyvinvoinnista. Vantaan panostus aktiivisen välittämisen toimintamallin käyttöönottoon ja työhyvinvoinnin lisäämiseen tuottaa nyt tulosta. Aktiivisen välittämisen toimintamallin juurruttamista Vantaan organisaatioon ja työhyvinvointiin panostamista tuleekin ehdottomasti jatkaa. 7 Tarkastuslautakunta teetti tutkimuksen budjetin sukupuolivaikutuksista Vantaan kaupungin nuorisopalveluissa. Koska nuorisopalvelut liittyvät nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen, kaikilla nuorilla tulee olla tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet. Samanlaisen toiminnan tarjoaminen kaikille ei riitä, vaan toimintaa kehittäessä tulee huomioida tyttöjen ja poikien mahdollisesti erilaiset tarpeet. Lisäksi on otettava huomioon, etteivät kaikki tytöt ole keskenään samanlaisia eivätkä kaikki pojat jaa samoja kiinnostuksen kohteita. Monipuolinen toiminta palvelee kaikkia. 8 Tilojen hallinnasta ja tilapalveluista vastaavan tilakeskuksen organisaation toimintamallia on muutettu viime vuosina useasti. Tilakeskuksen toimintamallin uudistamisen suunnittelu on jälleen aloitettu vuon- 1

4 na Jatkuvat muutokset ovat raskaita organisaation henkilöstölle, myös itse toimintaa joudutaan miettimään muutosten yhteydessä uudelleen. Koska tilanhallintaan ja tilapalveluihin kohdistuu myös tärkeitä tuottavuustavoitteita, niistä vastaavalle organisaatiolle tulee nyt suunnitella toimintamalli, jonka on mahdollista toimia tähänastisia ratkaisuita pidempään. 9 Marja-Vantaan kaupunginosan rakentaminen sekä siihen kiinteästi liittyvä Kehäradan rakentaminen ovat Vantaan kaupungin lähivuosien suurimpia haasteita. Projektit ovat kaupungille tärkeitä, sillä Marja-Vantaan maanmyynnistä saatavien tuottojen suuruusluokka liikkunee sadoissa milj. euroissa. Vantaan tavoitteena on järjestää urbaanit asuntomessut Marja-Vantaalla vuonna 2015 Kehäradan käyttöönoton jälkeen. Messujen avulla alueelle pystyttäisiin saamaan merkittävää positiivista näkyvyyttä hyvin pienillä investoinneilla ja käyttökustannuksilla. 12 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos toimii alueella, jonka väestö ja liikennemäärät ovat nopeassa kasvussa. Alueella sijaitsee myös lentokenttä, joka on itsessään suuri riskitekijä. Pelastuslaitoksen uuden palvelutasopäätöksen pohjana olevassa päivitetyssä riskianalyysissä todetaan, että laitoksen palvelutaso ei kaikilta osin vastaa alueen onnettomuusuhkia. Pelastustoimen liikelaitoksen toimintaa tulee kehittää niin, että se pystyy vastaamaan alueen nopeasti kasvaviin riskeihin. 10 Budjetoinnin ohjausvaikutuksista laaditun tutkimuksen mukaan budjetoinnilla on todellista vaikutusta toimintamenojen kehitykseen, ja kuntabudjetin ohjausvaikutus toteutuu sinänsä kuntalain tarkoittamalla tavalla. Havaitun alibudjetoinnin takia on kuitenkin tärkeää, että budjetointi pyritään jatkossa tekemään realistisesti. Vaikka budjetointiprosessissa vaikuttavat monenlaiset jännitteet, realistisuuden tulisi olla prosessin lähtökohta. Suositusta korostaa se havainto, että budjetin suuret ylitykset ovat mittauksen aikavälillä tapahtuneet merkittävissä määrin samoissa palveluissa. 11 Vanhustenhuollon pitkäaikaishoitopaikkoihin liittyviä päätöksiä tulee aina tarkastella kokonaishyötyjen näkökulmasta. Mikäli seurataan yksisilmäisesti esimerkiksi hoitopäivähintoja tai hallinnollisia sanktioita, saavutetaan ratkaisu, joka todennäköisesti vaikuttaa lyhyellä tähtäimellä edulliselta. Pitkällä tähtäimellä tällainen osaoptimointi voi kuitenkin johtaa hallitsemattomaan kustannuskehitykseen ja asukkaan kannalta epätarkoituksenmukaisiin palveluihin. Geriatrisen akuuttiyksikön perustaminen on erinomainen esimerkki kokonaishyötyjen kannalta onnistuneesta suunnittelusta. 2

5 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät Valtuusto asettaa valtuustokaudelleen tarkastuslautakunnan, jonka on kuntalain 71 :n mukaisesti valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuustolle, arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta, mikäli tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan kohdistanut muistutuksen tilivelvolliseen, hankittava tilintarkastuskertomuksessa kohdistetusta muistutuksesta asianomaisten selvitykset ja kaupunginhallituksen lausunto sekä tehtävä tämän jälkeen oma päätösehdotuksensa valtuustolle niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus, siinä tehdyt muistutukset sekä hankitut selvitykset ja lausunnot antavat aihetta. Kuntalain 74 :stä ilmenevät tarkastuslautakunnan tietojensaantioikeudet tarkastustehtävän hoitamisen yhteydessä. Tarkastuslautakunnan tehtävän voidaan yleisesti todeta liittyvän demokraattiseen järjestelmään, sillä tarkastuslautakunta toimii politiikan ohjauksen asiantuntijaelimenä ja tarkastuslautakunnan jäsenet toimivat kuntalaisten edustajina. Se on valtuuston asemaa strategisena johtajana korostava ja poliittisten tavoitteiden saavuttamisen arviointia suorittava instituutio. Tarkastuslautakunta laatii vuosittain kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä luovutettavan arviointikertomuksen. Arviointikertomus on yhteenveto arviointimuistioista ja tilinpäätöksen johdosta tehtävistä havainnoista ja arvioista kyseistä toiminta- ja varainhoitovuotta koskien. Tarkastuslautakunta voi esittää tarvittaessa arvionsa myös erilliskertomuksessa. Valtuustokauden päättyessä laadittavassa arviointikertomuksessa tarkastellaan myös valtuustokauden tavoitteiden toteutumista mukaan lukien taloussuunnittelukauden tavoitteiden yleinen linja. 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2009 on ollut seuraava: Jäsen Kokko Hannu, puheenjohtaja Virta Raija, varapuheenjohtaja Ala-Nikkola Taina Heinonen Ilmari Härmälä Göran Jääskeläinen Markku J Koivuniemi Petri Niikko Mika Ryhänen Riitta Tahvanainen Säde 1.3 Tarkastuslautakunnan toiminta Varajäsen Korhonen Leena Kunnas Jukka Murto Marja-Leena Saramo Jussi Leppänen Janne Sodhi Ranbir Norres Lasse Niinistö Jaakko saakka, Uppala Timo alkaen Kuokkanen Marjut Loikkanen Eva Maria Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö on tarkastussääntö, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ja tuli voimaan Sen mukaan ulkoisen tarkastuksen tulosalueen muodostavat tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja tarkastuslautakunnan alainen ulkoisen tarkastuksen henkilöstö. Ulkoisen tarkastuksen henkilöstöön kuuluvat JHTT 3

6 kaupunginreviisori, kaksi kaupunkitarkastajaa sekä apulaisreviisori. Tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, KHT Pasi Leppänen. Vantaan kaupunki on ostanut JHTT-yhteisöltä 180 tilintarkastuspäivää vuodessa. Tarkastussäännön mukaan kaupunginreviisori avustaa JHTT-yhteisöä tilintarkastuksen suorittamisessa. Sopimuksen mukaan JHTT-tasoista avustamista on tehty 80 päivää. Ulkoisen tarkastuksen tulosalueelta on myös annettu auktorisoidun tilintarkastajan lausuntoja kansalliselle ja kansainväliselle projektille. Tarkastuslautakunta on vuonna 2008 vahvistanut periaatteet konserniyhtiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä. Tilintarkastus on vuonna 2009 hoidettu konsernitulosalueen syksyllä 2008 suorittaman konserniyhtiöiden tilintarkastuksen kilpailutuksen ja konsernijaoston päättämän Vantaan kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen hankinnan perusteella. Vuoden 2009 arviointeja varten tarkastuslautakunta on toimintavuonna 1 kokoontunut yhteensä 9 kertaa, joista ensimmäinen kokous oli valtuustokauden tarkastuslautakunnan järjestäytymiskokous, samassa kokouksessa lautakunta antoi esityksen kaupunginvaltuustolle tilintarkastajan valinnasta valtuustokaudelle Tämän lisäksi lautakunnan työryhmät ovat kokoontuneet yhteensä seitsemän kertaa. Lautakunta on käsitellyt tilintarkastajan työohjelman tilintarkastusvuodelle Vastuullinen tilintarkastaja on määräajoin osallistunut lautakunnan kokouksiin ja raportoinut työohjelman toteutumisesta sekä tarkastushavainnoistaan. Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan tarkastuslautakunnat tekivät vuonna 2009 toisen yhteisen arvioinnin. Arviointia ohjasi tarkastuslautakuntien puheenjohtajista koostunut ohjausryhmä. Arvioinnin aiheena oli yhteistyön eteneminen pääkaupunkiseudun opetustoimessa. Raportin lopullinen versio käsiteltiin kunkin kaupungin tarkastuslautakunnassa 1 Toimintavuosi keväällä Tarkastuslautakunta tutki myös budjetin sukupuolivaikutusten arviointia Vantaan kaupungissa. Arvioinnin pohjaksi hankittiin opiskelijan laatima opinnäytetyö. Arviointi on esitetty kohdassa 5.2. Tarkastuslautakunta antaa erillisen toimintakertomuksen sekä laatii toimintasuunnitelman. Arvioinnin suunnittelu ja toteutuminen Arviointisuunnitelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta on arviointityössään perehtynyt kaupungin eri toimialojen toimintaan ja palvelutuotantoon hankkimiensa asiakirjojen avulla, kuulemalla vastuuhenkilöitä sekä käymällä tutustumiskäynneillä toimialoilla. Vuotuinen arviointisuunnitelma on osa valtuustokauden arviointisuunnitelmaa. Tarkastuslautakunnan arviointityö korostaa Vantaalla valtuuston asemaa strategisena johtajana ja poliittisten tavoitteiden asettajana. Arviointinäkökulma lähtee strategisista valinnoista ja kriittisistä menestystekijöistä edeten sitoviin tavoitteisiin, joiden saavuttamista verrataan toimialojen, tulosalueiden ja tulosyksiköiden esittämiin tulosraportteihin. Arvioinnin kohteena ovat keinot, joilla tavoitteisiin pyritään sekä se, onko eteneminen strategian mukaista. Arviointia suoritetaan tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuus näkökulmasta. Tasapainotetun mittariston vaikuttavuus-, talous-, henkilöstö- ja prosessinäkökulmat ovat tarkastuslautakunnan arviointityön lähtökohdat. Arvioinnin suunnittelu asettaa vaatimuksia tietohuollolle ja tietojen keräämisen suunnittelulle. Vantaan kaupunkitasoisen strategian tavoitteet ovat suurelta osaltaan poikkihallinnollisia, mikä asettaa haasteita arviointityölle. Valtuustokaudella käydään lävitse myös tulosalueet osana kaupunkitasoista strategiaa ja sen jalkauttamista. Tällöin suoritetaan myös yksittäisten toimintojen arviointia. Näistä esitetään yhteenvedot toiminnan näkökulmaa koskevassa osiossa. Arviointi on osa toiminnan ohjausta ja kehittämistä. Vantaalla arviointituloksia hyödynnetään osana ta- 4

7 loussuunnittelu- ja strategiaprosessia. Arviointi palvelee kansalaisten osallistumista. Se on demokratian ja tilivelvollisuuden toteutumisen väline. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma on toteutunut suunnittelukaudella. Samoin tilintarkastajan työohjelma vuodelta 2009 annettavaa tilintarkastuskertomusta varten on toteutunut. Muu toiminta Tarkastuslautakunta on osallistunut Helsingin kaupungin järjestämään PKS-tarkastuslautakuntien ja -toimien yhteiseen koulutustilaisuuteen Vuotuisen pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien seminaarin järjestäjänä toimi Vantaan tarkastuslautakunta. Seminaari, jonka aiheina olivat metropolipolitiikka ja tuottavuuden tarkastaminen, pidettiin Tiedekeskus Heurekassa. Lautakunta on jatkanut oman arviointitoimintansa kehittämistä vuonna Tiedotus Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus esitellään Vantaan kaupungin nettisivustolla fi. Esityslistat ja pöytäkirjat sekä arviointikertomus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta on asetettu verkkoon kaupunkilaisten luettavaksi. Tarkastuslautakunta raportoi ja tiedottaa tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti kaupunginvaltuustolle. Tiedotuksessa noudatetaan soveltuvin osin kaupunginhallituksen hyväksymiä yleisiä ohjeita kaupungin tiedottamisen periaatteista. 2 ARVIOINTIKERTOMUS- HAVAINTOJEN SEURANTA Arviointikertomus vuodelta 2008 valmistui käsittelyaineistoksi kaupunginvaltuuston pitämään strategiaseminaariin, jonka pohjalta kaupunginvaltuusto kävi kokouksessaan vuoden 2010 talousarvion lähetekeskustelun. Kaupunginvaltuusto merkitsi samassa kokouksessa arviointikertomuksen vuodelta 2008 tiedoksi ja lähetti sen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus lähetti kokouksessaan kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen taloussuunnitteluun, talouspalvelukeskukselle ja lautakunnille toimenpiteitä varten. Taloussuunnittelu keräsi toimialoilta, eräiltä keskushallinnon tulosalueilta ja liikelaitoksilta selvitykset niitä koskevista arviointikertomuksen kohdista. Toimialojen selvitykset käsiteltiin lautakunnassa syksyn 2009 aikana. Kaupunginhallitus hyväksyi taloussuunnittelun laatiman selvityksen vuoden 2008 arviointikertomuksesta aiheutuneista toimenpiteistä ja esitti sen kaupunginhallituksen selvityksenä tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto merkitsi kaupunginhallituksen selvityksen tiedoksi kokouksessaan Arviointikertomuksen havainnoilla voi olla paitsi välitöntä ja konkreettista hyötyä, myös välillisiä vaikutuksia. Kunnan toiminta on usein hidasta ja pitkäjänteistä, ja havainto voi myös toimia muutosimpulssina, joka tuottaa tuloksia vasta pitkällä aikavälillä. Arviointiprosessi voidaan nähdä myös oppimisen lähteenä, joka kehittää argumentointia ja lisää vuorovaikutuksellista dialogia organisaation ja päätöksentekoelinten kesken. Alla seurataan kaupunginhallituksen selvityksen perusteella vuoden 2008 arviointikertomuksen havaintojen vaikutuksia. 2.1 Talousarvion poikkeamat Arviointikertomus 2008: Sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistystoimen toimialat ylittivät määrärahansa merkittävästi ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Tarkastuslautakunta edellytti, että kaikkiin talousarvioylityksiin haetaan päätös kaupunginvaltuustolta. Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä opetuslautakunta käsittelivät suositusta selvityksissään. Opetuslautakunta esitti vastauksessaan ylityksen syitä, ja totesi, että toimiala pyrkii parantamaan talouden seurantaa ja ennustamista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastauksessa todettiin, että lautakunta on kokouksessaan esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2008 meno- 5

8 määrärahan korottamista toteuman mukaiseksi. Talousarvio, siinä määriteltävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ovat valtuuston tärkein ohjausväline. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota, ja siihen tehtävistä muutoksista päättää ainoastaan valtuusto. Määrärahojen hakeminen valtuustolta tulee poikkeuksetta tehdä ennen tilikauden päättymistä. Mikäli muutokset tehdään vasta tilikauden päättymisen jälkeen, ei valtuusto tosiasiassa käytä kuntalain mukaista talousarviovaltaa. Tässä tapauksessa kuntalain mukainen menettely olisi ollut molempien lautakuntien osalta hakea lisämäärärahaa valtuustolta tilikauden aikana heti ylitystarpeen selvittyä. Määrärahan kasvattaminen ylityksen jo tapahduttua on menettelytapana epätarkoituksenmukainen. Mikäli menojen ylitystä ei olisi kuitenkaan pystytty tilikauden kuluessa ennakoimaan, valtuusto olisi voinut hyväksyä määrärahan ylityksen hyväksyessään vuoden 2008 tilinpäätöksen. Tämäkään menettely ei kuitenkaan ole suotava. Talouden seurannan odotetaan paranevan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä. 2.2 Tulos- ja kehityskeskustelut Arviointikertomus 2008: Tulos- ja kehityskeskusteluita koskevassa tavoitteessa on epäonnistuttu useana peräkkäisenä vuonna. Siten tavoitteen resursointia ja siihen sitoutumista on syytä vahvistaa. Myös keskusteluiden muotoa ja sisältöä tulee kehittää niin, että niiden arvo keskustelun molemmille osapuolille on aikaisempaa suurempi. Lisäksi tavoitteen mittaroinnissa on havaittu teknisluontoisia ongelmia. Tulos- ja kehityskeskusteluita koskevaan suositukseen vastasivat opetuslautakunta, kaupunkisuunnittelulautakunta, ympäristölautakunta, tilakeskuksen lautakunta, vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta sekä henkilöstökeskus. Vastausten määrä ja niiden sisältö osoittavat, että arviointikertomuksessa esitetyt puutteet on huomioitu sekä kaikilla toimialoilla että henkilöstökeskuksessa, ja toimenpiteet puutteiden korjaamiseksi on aloitettu ripeästi. Toimialojen vastauksissa painotettiin erityisesti sitä, että tulos- ja kehityskeskusteluiden toteumaprosentin laskentamekanismeissa on ollut ongelmia. Esimerkiksi määräaikaisten, vuoden aikana palkattujen sekä työllistettyjen työntekijöiden käsittelyssä on ollut ongelmia. Lisäksi useat toimialat kokivat, että tulos- ja kehityskeskusteluiden sisältöä ja laatua tulee kehittää edelleen. Keskusteluiden kattavan läpiviennin ei tule olla ainoastaan pakon sanelema itsetarkoitus, vaan keskusteluista tulee myös olla hyötyä molemmille osapuolille. Henkilöstökeskuksen vastauksessa huomioidaan toimialojen selvityksissään esittämät kehitystarpeet. Vastauksen mukaan kehityskeskusteluiden laskentatapaa tarkastetaan ja esimiehiä muistutetaan tietojen kirjaamisen tärkeydestä. Lisäksi keskusteluiden sisällön kehittämiseen liittyen lomakkeita ja ohjeistusta on uudistettu, ja keskusteluiden tueksi on tuotettu DVD Viisaat ihmiset puhuvat - VIP. 2.3 Tavoitteiden asettaminen Arviointikertomus 2008: Sitovat tavoitteet ja niiden mittarit tulee jatkossa muotoilla yksiselitteisesti. Sitovan tavoitteen ja vastaavan mittarin yhteensovittamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli sitova tavoite ja mittari eivät laajuudeltaan vastaa toisiaan, on arvioijan mahdotonta tulkita, missä laajuudessa tavoite on toteutunut. Kaupunginhallituksen selvityksessä todetaan, että sitovien tavoitteiden mittaroinnissa on edelleen kehitettävää. Selvityksessä kuvaillaan lisäksi mittareiden asettamisen toimintatapa, jossa mittarit valmistellaan toimialojen ja taloussuunnittelun yhteistyönä ja käsitellään myös kaupungin johtoryhmässä. Varsinaisia kehitysaloitteita vastaus ei sisällä. Mittari on kiinteä osa sitovaa tavoitetta. Mittari muodostaa viime kädessä toimintaa ohjaavan osan tavoitteesta ja on siten keskeinen osa valtuuston kuntalain mukaista talouden ja toiminnan ohjausta. Mittarit tulee jatkossa asettaa siten, että ne tukevat sitovaa tavoitetta, ja niiden laajuus on yhdenmukainen sitovan tavoitteen muotoilun kanssa. 6

9 2.4 Yksittäisiä huomioita Arviointikertomuksessa kehotettiin asianomaisia harkitsemaan, olisiko sitoville tavoitteille mahdollista määritellä toteutumisen astetta mittaavia tavoitetasoja. Vuonna 2009 tavoitteet arvioitiin portaittaisella asteikolla täysin, melko hyvin, jossain määrin tai ei lainkaan toteutuneiksi. Arviointikertomuksessa peräänkuulutettiin selkeämpää laskutuskäytäntöä erikoissairaanhoidon ylikäyttömaksuihin (niin kutsuttuihin sakkomaksuihin). Maksuista luovuttiin lähtien. Tarkastuslautakunta kiinnitti tarkastuskertomuksessa huomiota siihen, että kulttuurin valtionosuudet eivät kohdistuneet täysimääräisesti palveluiden tuotantoon. Toimiala totesi havainnon oikeaksi ja pyrkii jatkossa kohdistamaan valtionosuudet oikein. Arviointikertomuksessa edellytettiin elinkeinopolitiikan tulosten kattavampaa seurantaa. Seurantaa kehitettiin toimialalla käyttäen hyväksi työvoimatutkimusta, jonka tulokset ovat saatavilla kaupungin intranet- ja internet-sivuilta muutaman päivän kuluessa julkaisusta. 3 KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEET 3.1 Yleisiä havaintoja tavoitteista Kaupunginvaltuusto asetti vuodelle 2009 yhteensä 40 strategista tavoitetta. Tavoitteista täysin toteutuneiksi raportoitiin 30, melko hyvin toteutuneiksi viisi ja jossain määrin toteutuneiksi viisi. Toteutumattomia tavoitteita ei raportoinnin mukaan ollut lainkaan. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan sitovien tavoitteiden toteutumista kriittisten menestystekijöiden mukaan jaoteltuna. Taulukossa esitetään tavoitteiden tilinpäätöksen mukainen raportointi. Mikäli tarkastuslautakunnan näkemys tavoitteen toteutumisen asteesta eroaa raportoinnista, se esitetään lautakunnan kahdessa viimeisessä sarakkeessa. TILINPÄÄTÖS 2009 TÄYSIN MELKO HYVIN JOSSAIN MÄÄRIN EI LAINKAAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN NÄKEMYS ERI MIELTÄ Dynaaminen kaupunkikehitys Aktiivinen elinkeinopolitiikka Asukkaan turvallinen arki Yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta EI VOIDA ARVIOIDA Lasten ja nuorten tukeminen Kuntalaiset, kumppanit ja verkostot Pääkaupunkiseudun yhteistyö Ympäristöjohtaminen ja ilmastonmuutos Palvelurakenteiden kehittäminen Tuottavuuden kasvattaminen Tuloksellinen johtaminen Osaavan työvoiman varmistaminen Edunvalvonta jokaisen asia Koko konserni mukana Kestävä rahoitus YHTEENSÄ

10 Tavoitteiden asettamisessa onnistuttiin kaiken kaikkiaan varsin hyvin. Suurin osa tavoitteista ja niihin liittyvistä mittareista oli asetettu siten, että toteutumista voitiin arvioida yksiselitteisesti. Lisäksi mittarit tuottivat pääosin tietoa tavoitteen kannalta keskeisistä suureista, eikä mittareiden ja sitovien tavoitteiden välillä ollut merkittäviä laajuuseroja. Tavoitteiden toteuman arviointiin taas saatiin lisää joustavuutta lisäämällä mittarointiin portaittainen asteikko. Onnistuneella tavoitteiden ja mittareiden asettamisella on keskeinen merkitys myös toteumien arvioinnin kannalta. Kahden tavoitteen (tavoitteet 23 ja 31) osalta mittarit oli asetettu siten, että toteuman arviointi oli tarkastuslautakunnan arvion mukaan mahdotonta. Näiden kohdalla kyse on numeeriselle suureelle asetetuista mittareista, joille ei kuitenkaan anneta tavoitearvoja. Pahimmillaan mittaroinnin ongelmat voivat tällaisessa tilanteessa tarkoittaa sitä, että tavoitteiden toteuma jää tarpeisiin nähden puutteelliseksi. Näitä tavoitteita ja niihin liittyviä ongelmia käsitellään tarkemmin alla luvussa 3.3. Yhteensä viiden tavoitteen (tavoitteet 17, 24, 28, 36 ja 38) mittarointia olisi tullut terävöittää. Pääsääntöisesti aloittamiseen pyrkiviä tavoitteita ei voida pitää riittävänä, vaan niihin tulisi sisältyä myös edistymisen asteeseen liittyviä tavoitteita. Tavoitteet, joissa tarkistetaan olemassa olevia toimintatapoja sisältävät oletuksen lähtötilanteen puutteista. Nämä puutteet tulee esittää jo tavoitteen asettelussa, jotta toteuman arviointi voidaan kohdistaa puutteiden ja toimenpiteiden suhteeseen. Pelkkä toiminnan tehostaminen tavoitteena ja mittarina taas aiheuttaa erityisesti mittarointiin liittyviä ongelmia. Mikäli ei määritellä, minkä suuntaisiin toimenpiteisiin pyritään ja mikä on toimenpiteiden riittävä määrä, voidaan tavoitteet raportoida toteutuneiksi hyvin pienten uudistusten seurauksena. Tavoitteiden raportoinnin osalta oli myös tapahtunut kehitystä. Tarkastuslautakunta on vain kolmen tavoitteen (tavoitteet 11, 15 ja 33) toteutumisasteesta eri mieltä tilinpäätöksen raportoinnin kanssa. Näitä tavoitteita tarkastellaan tarkemmin alla luvussa 3.2. Muutamat tavoitteet (tavoitteet 5, 20 ja 21) toteutuivat hieman myöhässä tai niiden mittarin mukaisesta tavoitetasosta jäätiin vain mitättömän vähän. Lisäksi yksi tavoite (tavoite 28) toteutui käytettävissä olleiden tietojen mukaan jopa täysin, vaikka tavoite arvioitiin tilinpäätöksessä vain jossain määrin toteutuneeksi. Huomauttaminen näiden tavoitteiden raportoinnista ei ole tarkoituksenmukaisuusnäkökulmasta tarpeellista. 3.2 Huomautettavaa tavoitteen raportoinnissa Sitova tavoite 11: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus ikäryhmästä laskee Arviointikriteeri Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden osuus ikäryhmästä. Tilinpäätöksen raportointi Tavoite toteutui melko hyvin. Tarkastuslautakunnan arvio Tavoite ei toteutunut. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden osuus ikäryhmästä pysyi raportoinnin mukaan vuonna 2009 vuoden 2008 tasolla (1,4 prosenttia). Tavoitteena oli osuuden pienentäminen vuoden 2009 kuluessa. Tavoitteen toteutuminen on siten yksinkertaisesti mitattavissa, ja asetetulla mittarilla arvioituna tavoite ei ole toteutunut. Myönteistä kuitenkin on, että sijoitusten määrän kasvu on saatu pysähtymään, mikä poikkeaa positiivisesti muiden (suurten) kuntien kehityksestä. Sitova tavoite 15: Toiminta- ja kohdeavustusten myöntämisperiaatteet uusitaan siten, että ne ovat selkeät ja yhdenmukaiset Myöntämisperiaatteet on uusittu siten, että ne ovat selkeät ja yhdenmukaiset. Tilinpäätöksen raportointi Tavoite toteutui jossain määrin. Arviointikriteeri Tarkastuslautakunnan arvio Tavoite ei ole toteutunut. 8

11 Tavoite raportoitiin tilinpäätöksessä jossain määrin toteutuneeksi. Todellisuudessa vuoden 2009 aikana valmistui ainoastaan poikkihallinnollisen työryhmän raportti järjestöavustusten myöntämisperiaatteiden uusimisesta. Työryhmän toiminta jatkuu vuonna 2010 edelleen uudessa työryhmässä. Uuden työryhmän tavoitteena on uudistaa avustusten jakoperusteet siten, että ne tukevat kaupungin strategisia tavoitteita. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan tavoite ei toteutunut, sillä vuoden 2009 aikana uusimistyössä otettiin vasta ensimmäiset askeleet. Avustustoiminnan keskeisiä periaatteita ovat paikallisuuden periaate, syrjinnän kielto, yhdenvertaisuuden periaate ja tarkoitussidonnaisuuden periaate. Lisäksi hyvän hallinnon periaatteiden hengessä avustuspolitiikan tulee olla johdonmukaista ja perustua ennalta vahvistettuihin kriteereihin. Koska kaupungin myöntämillä avustuksilla on tärkeä asema palvelutoiminnan täydentäjänä ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäjänä, on ensiarvoisen tärkeää, että nämä kaikki lähtökohdat huomioidaan uusimisprosessissa. Suositukset: Avustusten myöntämisperiaatteiden onnistunut uudistaminen on tärkeää. Uuden prosessin tulee toimia siten, että kaikki hakemukset voidaan jättää samaan paikkaan. Avustusten myöntämisen tulee olla tasapuolista ja saa perustua vain hakemuksiin ja toiminnan tuloksiin. Lisäksi ei-rahalliset tuet, kuten tilojen käyttöoikeudet, tulee ottaa huomioon avustusten määrää arvioitaessa. Avustushakemusten ja myöntämisprosessin sähköistäminen on asiakaspalvelun näkökulmasta hyvin tärkeää. Sitova tavoite 33: Kaupungin maine työntekijöiden ja median keskuudessa kehittyy positiiviseen suuntaan Arviointikriteeri Rekrytointi- ja perehdyttämiskyselyn tulokset sekä mainemittauksen tulokset. Tilinpäätöksen raportointi Tavoite toteutui täysin. Tarkastuslautakunnan arvio Tavoite toteutui jossain määrin. Tavoitteelle oli asetettu arviointikriteeriksi rekrytointi- ja perehdyttämiskyselyn sekä mainemittauksen tulokset. Mainemittausta ei toteutettu. Vaikka toteutetusta mittarista saatiinkin tavoitteen toteutumista tukevia tuloksia, toisen mittarin puuttuessa kokonaan tavoite voidaan arvioida vain jossain määrin toteutuneeksi. 3.3 Huomautettavaa tavoitteen mittaroinnissa Sitova tavoite 23: Kaupungin omistamien kiinteistöjen energiansäästöä tehostetaan vähintään energiatehokkuussopimuksen mukaisesti Arviointikriteeri Energiansäästöä on tehostettu vähintään energiatehokkuussopimuksen mukaisesti. Tilinpäätöksen raportointi Tavoite toteutui täysin. Tarkastuslautakunnan arvio Tavoitteen toteutumista ei voi arvioida. Tavoitteessa mainittu energiatehokkuussopimus ei vielä sisällä vuodelle 2009 minkäänlaista tavoitetta. Ensimmäinen energiansäästön välitavoite 3,971 GWh on määritelty vuodelle Lisäksi tavoitteen arvioimiseksi tarvitaan pohjaksi tietoja kaupungin omistamien kiinteistöjen energiankulutuksesta aiemmilta vuosilta, mutta nämä luvut valmistuvat vasta keväällä

12 Raportoinnissa on lueteltu kehittämis- ja tehostamistoimenpiteitä, joilla energiansäästöihin pyritään. Raportoinnista puuttuvat kuitenkin kokonaan tiedot kiinteistöjen energiankulutuksen kehityksestä aiemmilta vuosilta. Lisäksi ensimmäinen konkreettinen tavoite on energiatehokkuussopimuksessa asetettu vasta vuodelle Siten vuoden 2009 tavoitteen toteutumista ei voida arvioida. Sitova tavoite 31: Tulos- ja kehityskeskustelut ovat osa kaupungin johtamisjärjestelmää kaikissa tulosyksiköissä Arviointikriteeri Tulos- ja kehityskeskustelujen määrä (%-osuus). Tilinpäätöksen raportointi Tavoite toteutui jossain määrin. Tarkastuslautakunnan arvio Tavoitteen toteutumista ei voi arvioida. Tavoitteen mittari ei mahdollista toteuman arviointia. Tavoitetta kirjaimellisesti tulkittaessa mikä tahansa pidettyjen tulos- ja kehityskeskustelujen määrä toteuttaisi tavoitteen. Raportoinnin perusteella voidaan todeta, että tulos- ja kehityskeskusteluja käytiin vaihtelevasti eri toimialoilla. Mittari ei kuitenkaan vastaa kysymykseen siitä, missä määrin raportoitu keskustelumäärä toteutti tavoitetta. Suositukset: Tavoitteet ja mittarit tulee asettaa niin, että ne tukevat toisiaan ja antavat mahdollisuuden tavoitteen toteutumisen arviointiin. Tällaisenaan mittarit eivät sisällä vuodelle 2009 mitään tavoitearvoa, johon nähden toteumaa voitaisiin verrata. Tavoitteiden arviointia helpottaisi myös, mikäli raportoinnissa esitettäisiin vertailua varten esimerkiksi muutaman edellisen vuoden lukuja kiinteistöjen energiakulutuksesta ja tulos- ja kehityskeskusteluiden toteumista. 3.4 Muita havaintoja yksittäisistä tavoitteista Sitova tavoite 29: Palveluiden yksikkökustannuksien kehitystä seurataan toimialoilla järjestelmällisesti Arviointikriteeri Johtamista tukevaa raportointia vahvistetaan. Erityisesti kehitetään yksikkökustannusten ja tuottavuuden seurantaa. Tilinpäätöksen raportointi Tavoite toteutui täysin. Tarkastuslautakunnan arvio Tavoite toteutui täysin. Tavoitteen raportoinnissa esitetään useita vuoden 2009 aikana laadittuja kuntien välisiä palvelukustannusvertailuita. Vertailuita on tehty sekä ylätasoisesti suurten kaupunkien tilasto- ja tutkimusyksiköissä että yksityiskohtaisemmin toimialoilla palvelutuottajien välisenä yhteistyönä, ja niissä vertaillaan pääasiassa vuoden 2008 kustannustietoja. Seuranta on kattavaa ja se palvelee erilaisia tiedontarpeita. Seurannan ajantasaisuus muodostaa kuitenkin kehittämistarpeen, sillä esimerkiksi usean vertailun kannalta keskeinen Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto julkaistaan lähes vuoden viiveellä. Tavoitteen raportoinnissa korostetaan myös VanVanhankkeen hyötyjä yksikkökustannusten ja tuottavuuden seurannan näkökulmasta. Sekä aikaisempaa kehittyneempi kirjanpitojärjestelmä että suoritetietojen ja toiminnan tunnuslukujen sulauttaminen järjestelmään tarjoavat mahdollisuuksia raportoinnin kehittämiseen. Erityisesti toimialojen tavoitteena on käyttää järjestelmää johtamista tukevaan raportointiin ja toiminnan jatkuvaan seurantaan. Mikäli järjestelmään saadaan käyttöön ajankohtaista itse tuotettua dataa, voi se tarjota vastauksen edellisessä kappaleessa tarkasteltuun ajankohtaisuuden ongelmaan. Lisäksi tavoitteen raportoinnissa mainitaan kaupungin tuottavuustyöryhmän valmistelemat tuottavuusohjelma sekä talousarvion ja -suunnitelman 10

13 käyttötalousosan tulosalueittaiset tuottavuustunnusluvut. Tuottavuusohjelma sisältää toimialoittain eriteltyjen tuottavuushankkeiden ohella myös laajan ylätasoisen tietopaketin kaupungin palvelutuotannon tuottavuudesta ja sen kehityksestä. Talousarvion tunnusluvut taas antavat myös kaupunginvaltuustolle mahdollisuuden vaikuttaa kaupungin yksiköiden tuottavuuskehitykseen. Kaiken kaikkiaan tavoitteen saavuttamiseksi tehtyä työtä voidaan pitää ansiokkaana. Yksikkökustannuksia ja tuottavuutta seurataan laajalti, ja niistä saatavaa informaatiota käytetään osana johtamista sekä toiminnan suunnittelua. Tuottavuusohjelma on innovatiivinen ja siinä esitetään merkittävä määrä todellisia tuottavuustoimenpiteitä. Uudet järjestelmät tarjoavat uusia mahdollisuuksia johtamista tukevalle ajankohtaiselle raportoinnille. Tuottavuuden kasvattamiseen liittyvät tavoitteet ovat haastavasta taloustilanteesta johtuen tärkeitä ja ajankohtaisia, ja niissä saavutetut tulokset vaikuttavat huomattavilta. Suositukset: VanVan-järjestelmän avaamat mahdollisuudet johtamista tukevaan raportointiin tulee selvittää täysimääräisesti, sillä suurimmat käyttöönottoinvestoinnit on jo tehty. Parhaassa tapauksessa järjestelmä voi yhdistää toimintaa, taloutta ja henkilöstöä koskevat tunnusluvut saumattomaksi kokonaisuudeksi. Tähän ei riitä ainoastaan muutamien tilastotietojen syöttäminen järjestelmään, vaan se edellyttää yhteyttä palvelutuotannon järjestelmiin ja mahdollisuuksia yhdistellä eri lähteistä peräisin olevia tietoja toisiinsa. Tuottavuuskeskustelussa peräänkuulutetaan usein paitsi suoritemäärien ja -hintojen mittausta, myös suoritteiden laadun ja saatavuuden huomioon ottamista. Tähän käsitykseen on helppo yhtyä. Laatukysymysten painottaminen on usein kuitenkin vain keino välttämättömien toimenpiteiden välttelyyn. Jokaisessa tilanteessa tulee käyttää sopivaa tuottavuusmittaria eikä korostaa liiaksi laatutekijöitä. Tuottavuushankkeilta odotetaan luonnollisesti myös laatuinnovaatioita, vaikka tämänhetkisessä taloustilanteessa kustannusinnovaatioille on suurempi tilaus. Sitova tavoite 32: Aktiivisella välittämisellä vähennetään kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolojen määrää Arviointikriteeri Sairauspoissaoloprosentti. Tilinpäätöksen raportointi Tavoite toteutui täysin. Tarkastuslautakunnan arvio Tavoite toteutui täysin. Vantaalla on kehitetty sairauspoissaolojen vähentämiseksi varhaisen puuttumisen toimintamalli Aktiivinen välittäminen. Toimintamalli opastaa ja velvoittaa esimiehiä havaitsemaan henkilöstön työkyvyn heikkenemisen ennusmerkkejä ajoissa ja vastaa siten osaltaan myös niin kutsutun ikäjohtamisen haasteisiin. Toimintamallia juurrutetaan osaksi vantaalaista työkulttuuria, ja vaikka työ vielä jatkuu, tuloksia on jo nähtävissä. Toimintamallin lisäksi on kaupunki panostanut myös muutoin työhyvinvointiin. Vuonna 2008 sairauspoissaolojen kasvu saatiin pysähtymään, ja vuonna 2009 sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi. Vuonna 2009 sairauspoissaoloja oli keskimäärin yksi päivä työntekijää kohden vuotta 2008 vähemmän. Johtopäätökset: Sairauspoissaolojen huomattava lasku on hyvin positiivista. Se tuo kustannussäästöjä ja samalla kertoo kasvaneesta työtyytyväisyydestä. Näin lyhyellä tarkastelujaksolla (2008 ja 2009) poissaolojen määrään saattavat kuitenkin vaikuttaa myös satunnaistekijät. Siten aktiivisen välittämisen toimintamallin ja muiden työhyvinvointiin tehtyjen panosten vaikutusten perusteellinen arviointi voidaan tehdä vasta pidemmän ajan kuluttua. Kuitenkin jo tämän jakson tulokset antavat aiheen olettaa mallin käyttöönoton ja työhyvinvointipanostusten vähentäneen sairauspoissaoloja. Mallin juurruttamista Vantaan työkulttuuriin ja panostusta työhyvinvointiin tulee siten ehdottomasti jatkaa. 11

14 4 NÄKÖKULMANA TALOUS 4.1 Talousarvion poikkeamat Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin toimintamenot ilman liikelaitoksia olivat vuonna 2009 yhteensä noin 1 245,5 milj. euroa. Summa ylitti alkuperäisen talousarvion toimintamenot noin 33,4 milj. eurolla (2,8 prosentilla). Muutosten jälkeisen talousarvion toimintamenot sen sijaan alittuivat noin 7,2 milj. euroa (0,6 prosenttia). Toimintatuloja kertyi yhteensä noin 309,9 milj. euroa eli noin 7,0 milj. euroa (2,3 prosenttia) alkuperäistä talousarviota enemmän ja noin 0,8 milj. euroa (0,2 prosenttia) muutettua talousarviota vähemmän. Vuoden 2009 talousarvioon myönnettiin toimintamenoihin määrärahalisäyksiä yhteensä 40,6 milj. euroa. Suurimmat lisäykset myönnettiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle (yhteensä 24,4 milj. euroa), ja sivistystoimen toimialalle (yhteensä 5,4 milj. euroa). Lisäksi maankäytön ja ympäristön toimialalla toimivan nettobudjetoidun kuntatekniikan keskuksen menoarviota korotettiin noin 8,0 milj. eurolla (myös tuloarviota korotettiin noin 8,0 milj. euroa). Toimintatulojen arviota taas lisättiin yhteensä 7,7 milj. euroa. Suurimmat lisäykset toimintatuloarvioihin tehtiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle (4,5 milj. euroa) sekä maankäytön ja ympäristön toimialalle (nettovaikutus 2,4 milj. euroa, sisältää kuntatekniikan keskuksen). Talousarvion sitovuustasoihin nähden Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimialan bruttobudjetoitujen yksiköiden menot ylittyivät 1,0 milj. eurolla. Suositukset: Kaikkiin sitovien tasojen talousarvioylityksiin tulee hakea päätös valtuustolta. Valmistus omaan käyttöön toteutui noin 24,1 milj. euroa budjetoitua suurempana. Erä on toimintamenoihin sisältyvien investointimenojen oikaisuerä. Tämä tarkoittaa, että sillä on aina saman suuruinen vastinpari toimintamenoissa, joten erällä ei ole tulosvaikutusta 2. Tuloslaskelman verotuloarvioksi vuodelle 2009 arvioitiin alunperin 786,5 milj. euroa. Arviota laskettiin vuoden 2009 syksyllä 38,5 milj. euroa. Tilinpäätöksessä verotulojen toteuma oli 763,6 milj. euroa. Toteuma oli 22,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota matalampi ja 15,6 milj. euroa muutettua talousarviota korkeampi. Korkomenot toteutuivat alkuperäiseen talousarvioon vertailtaessa 15,7 milj. euroa pienempinä ja korkotulot 1,0 milj. euroa pienempinä. Julkisen käyttöomaisuuden määrärahoja jäi käyttämättä noin 20,8 milj. euroa. Tästä suurin osa, noin 17,3 milj. euroa johtui siitä, että Kehäradan suurten tunneliurakoiden käynnistyminen viivästyi. Nettolainanoton määrärahaa nostettiin vuoden 2009 aikana alkuperäisen talousarvion 61,0 milj. eurosta 140,0 milj. euroon. Tilinpäätöksessä nettolainanoton toteuma oli noin 123,2 milj. euroa. Tämä ylittää alkuperäisen talousarvion noin 62,2 milj. eurolla ja alittaa muunnetun talousarvion noin 16,8 milj. eurolla Liikelaitokset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvion sitovat tasot ovat liikeylijäämä ja investoinnit. Sitovat tasot päättää Vantaan kaupunginvaltuusto ja pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyy laitoksen talousarvion. Vuodelle 2009 pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymässä talousarviossa Vantaan kaupunginvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet olivat euron liikealijäämä ja euron investoinnit. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta esitti tulosennusteen perusteella Vantaan kaupunginvaltuustolle muutosta liikealijäämään. Uudeksi tavoitteeksi esitettiin euron liikealijäämää. Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi pelastuslaitoksen johtokunnan esittämän muutoksen pelastuslaitoksen sitovaksi liikealijäämätavoitteeksi Muutosten syyt olivat pelastuslaitok- 2 Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto,

15 sen toukokuussa 2009 käyttöönotettu palkkaohjelma, joka kasvatti henkilöstömenoja noin euroa, sekä ensihoidon noin euroa budjetoitua matalammat tulot. Tilinpäätöksessä pelastuslaitoksen liikealijäämä oli euroa ja investoinnit euroa. Molemmat sitovat tavoitteet toteutuivat. Vantaa toimii pelastuslaitoksen isäntäkuntana, joten liikelaitoksen talouden suunnittelu ja seuranta on omia liikelaitoksia haastavampaa. Vantaan työterveysliikelaitokselle 3 ja Vantaan Vedelle oli talousarviossa asetettu sitoviksi tavoitteiksi Vantaan kaupungille maksettavat korot ja korvaukset peruspääomasta. Vantaan työterveyden tavoitteet olivat yhteensä euroa ja Vantaan Veden tavoitteet yhteensä euroa (tavoitetta nostettiin vuoden 2009 aikana, alkuperäinen tavoite oli euroa). Molempien liikelaitosten tilitykset Vantaan kaupungille olivat tavoitteiden mukaiset. 4.2 Talouden tilanne ja kehitys Tilinpäätösanalyysi Kaupungin taloustilanne heikentyi vuonna 2009 merkittävästi. Tuloslaskelman tulopuolella toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2008 verrattuna noin 1,7 milj. euroa (noin 0,9 prosenttia) ja verorahoitus 4 vain noin 13,4 milj. euroa (noin 1,6 prosenttia), eli yhteensä tulojen kasvu jäi noin 15,1 milj. euroon. Samanaikainen toimintakulujen kasvu oli noin 51,4 milj. euroa (noin 4,8 prosenttia), josta tosin 14,6 milj. euroa selittyy lisääntyneellä valmistuksella omaan käyttöön. Käyttötalouden toimintakulut kasvoivat siten yhteensä noin 36,8 milj. euroa. Kaupungin taloutta kuitenkin tasapainottivat korkotason laskun myötä vähentyneet korkokulut. Yhteenlasketut rahoitustuotot ja -kulut toteutuivat vuonna 3 Vantaan kaupunki ostaa liikelaitokselta noin 70 prosenttia henkilöstönsä työterveyshuollosta (noin työntekijää). Lisäksi liikelaitos tuottaa yritystyöterveyspalveluita. Myös Espoon, Helsingin ja Kauniaisten omistamat yritystyöterveyspalvelut yhdistettiin liikelaitokseen lähtien. Vantaan työterveysliikelaitos tuottaa nyt yritystyöterveyspalvelut noin pääkaupunkiseudun yritykselle (yhteensä noin työntekijää). 4 Verorahoitus = verotulot ja valtionosuudet 2009 noin 8,6 milj. euroa vuotta 2008 suurempina. Poistot ja arvonalentumiset taas kasvoivat noin 4,5 milj. euroa (noin 6,7 prosenttia) vuoteen 2008 verrattuna. Kaikkien edellä mainittujen vaikutusten summana tilinpäätöksen ylijäämä väheni vuo-desta 2008 noin 17,3 milj. euroa, minkä seurauksena vuoden 2009 tilinpäätös jäi noin 14,4 milj. euroa alijäämäiseksi. Vielä vuoden 2007 tilinpäätös oli noin 13,8 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,8 69,8-931,2 177,3 71,0-974,6 196,2 90, ,0 197,9 104, ,4 Toimintakate - 687,5-726,3-785,7-820,8 Verorahoitus Rahoitustuotot ja -kulut 739,7 1,9 803,7-1,3 860,7-4,8 874,1 3,8 Vuosikate 54,1 76,2 70,2 57,1 Poistot ja arvonalentumiset Tilinpäätössiirrot - 56,7-1,8-60,9-1,5-67,0-0,2-71,5 Tilikauden ylijäämä - 4,4 13,8 2,9-14,4 Vaikka talouden tilanne oli tilinpäätöshetkellä ongelmallinen, oli se kuitenkin selvästi parempi kuin vielä alkusyksystä uskottiin. Muunnetussa talousarviossa 2009 alijäämää ennakoitiin syntyvän jopa 77,6 milj. euroa. Tähän verratessa tilinpäätöksen toteuma osoittaa, että pahin mahdollinen skenaario pystyttiin välttämään. Syvän taantuman vaikutusta kaupungin talouteen ei kuitenkaan pidä aliarvioida, sillä ainakin tällä valtuustokaudella taloudellinen toimintaympäristö ja taloussuunnitelman mukaiset tavoitteet ovat erittäin haastavia. Toimintakate 5 eli toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus kertoo, kuinka paljon toimintamenoja jää katettavaksi verorahoituksella sekä pääomarahoituksella 6. Käytännössä toimintakate tulee rahoittaa verorahoituksella, sillä pääomarahoituksen käyttö toimintakuluihin tarkoittaa merkittävää talouden 5 Toimintakate on kunnassa aina negatiivinen, sillä toimintakulut ovat aina toimintatuottoja suuremmat. 6 Pääomarahoitus = lainanotto, poistamattoman käyttöomaisuuden myynti ja kassavarojen vähentäminen. 0,0 13

16 epätasapainoa. Optimaalisessa tilanteessa verorahoitus on huomattavasti toimintakatetta suurempi, jolloin myöskään investointeihin ei tarvitse käyttää pääomarahoitusta. Tästä syystä verorahoituksen kasvun tulee pitkällä tähtäimellä olla toimintakatteen kasvua nopeampaa. Alla olevassa kuviossa tarkastellaan Vantaan kaupungin toimintakatteen ja verorahoituksen kasvua 7 vuosina Selvyyden vuoksi kuviossa esitetään vain prosentuaaliset muutokset. Koska inflaation nopeus on vaihdellut aikavälin vuosina merkittävästi, kuviossa esitetään sekä käypähintaiset (pylväät) että kiinteähintaiset (viivat) aikasarjat. Kiinteähintaisissa aikasarjoissa deflaattorina käytetään valtiovarainministeriön tuottamia ennakoituja kuntien kustannustason kasvuprosentteja. Taulukon kaikkiin lukuihin sisältyvät kaupunki ja liikelaitokset (mukaan lukien Vantaan Vesi). Tarkasteluaikavälin vuosina 2006 ja 2007 verorahoituksen kasvu ylitti toimintakatteen kasvun. Verorahoituksen kasvu oli molempina vuosina hieman yli kahdeksan prosenttia, kun taas toimintakatteen kasvu jäi noin viiteen prosenttiin. Vuosina 2008 ja 2009 toimintakate kasvoi sitä vastoin verorahoitusta nopeammin. Vuonna 2008 kasvunopeuksien ero oli suhteellisen pieni, sillä verorahoitus lisääntyi noin seitsemän prosenttia ja toimintakate noin kahdeksan prosenttia. Vuonna 2009 verorahoituksen kasvu kuitenkin romahti alle kahteen prosenttiin. Myös toimintakatteen kasvua hidastettiin noin neljään prosenttiin. Rahamääräisten suureiden kasvu jakautuu paitsi todelliseen kasvuun, myös inflaatioon. Inflaation vaikutus voidaan kuitenkin karsia tarkastelemalla reaalisia aikasarjoja. Reaalisista aikasarjoista voidaan havaita, että toimintakatteen todellinen kasvu on pysynyt 10 % Käyttötalouden rahoitus on haasteellisempaa kuin aikaisemmin. 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % % Toimintakatteen kasvu, % Verorahoituksen kasvu, % Toimintakatteen reaalikasvu, % Verorahoituksen reaalikasvu, % 7 Toimintakatteen kasvu tarkoittaa samalla toimintamenojen kasvua. koko tarkasteluaikavälin suhteellisen vakiona kahden ja kolmen prosentin välillä, joskin vuonna 2009 se pystyttiin säästötoimenpiteillä rajoittamaan noin 1,5 prosenttiin. Verorahoituksen todellisen kasvun 14

17 erot ovat huomattavasti suuremmat, sillä vuosien 2006 ja 2007 noin kuuden prosentin kasvusta päädyttiin vuonna 2009 verorahoituksen määrän tosiasialliseen vähenemiseen. Kuten toimintakate, myös investoinnit voidaan rahoittaa joko tulorahoituksella tai pääomarahoituksella. Tulorahoituksesta investointien rahoittamiseen jää osuus, joka ei kulu toimintakatteen rahoittamiseen. Se on myös investointien rahoituskeinona pääomarahoitukseen nähden aina ensisijainen. Mikäli tulorahoitus ei kuitenkaan riitä investointeihin, rahoitetaan jäljelle jäävä osuus pääomarahoituksella. Taloudellinen tasapaino edellyttää, että investointien tulorahoitusaste ei jää alle sadan prosentin ainakaan pitkällä aikavälillä. Velkataakan pysyvä vähentäminen taas edellyttää, että tulorahoitusaste on pitkällä aikavälillä yli sata prosenttia. Alla olevassa kuviossa vertaillaan Vantaan kaupungin vuosikatetta ja investointien omahankintamenoa. Vuosikate on keskeisin tulorahoituksen riittävyyttä mittaava kateluku, joka osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, pitkäaikaisiin sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Investointien omahankintamenolla taas tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt muilta saadut rahoitusosuudet. Vuosikatteen osuus investointien omahankintamenosta on samalla investointien tulorahoitusasteena tunnettu tunnusluku. Taulukon luvut esitetään milj. euroina. Investointien omahankintameno vuosikate Investoinnit on jouduttu rahoittamaan pääosin velalla. Vuosikate liikkuu tarkasteluaikavälillä noin milj. euron suuruusluokassa, joskin vuonna 2003 vuosikate jäi negatiiviseksi ja vuonna 2004 oli edelleen selvästi keskimääräistä heikompi. Vastaavasti vuosi 2007 oli tulorahoituksen kannalta erittäin hyvä, ja vuosikate oli lähes 80 milj. euroa. Investointien omahankintameno on tarkasteluaikavälin kaikkina vuosina vuosikatetta korkeampi. Keskimäärin se sijoittuu välille milj. euroa, joskin vuonna 2007 investointien omahankintameno oli yhteensä noin 155 milj. euroa. Keskeisin havainto on, että jokaisena aikavälin vuonna investointeja on jouduttu rahoittamaan pääomarahoituksella, mikä tarkoittaa viime kädessä velkataakan kasvamista. Lisäksi vuosikate on useimpina aikavälin vuosina vain alle puolet investointien omahankintamenosta. Tällöin investointien tulorahoitusaste määritellään heikoksi. Aikavälille sijoittuu kaksi parempaa vuotta, 2006 ja Molempina vuosina investointien tulorahoitusaste on kuitenkin vain noin 60 prosenttia, mikä voidaan luokitella korkeintaan tyydyttäväksi. Vuonna 2009 tulorahoitus kääntyi jälleen heikommaksi ja jäi alle puoleen investointien omahankintamenosta. Seuraavan sivun taulukossa vertaillaan vielä kuuden suurimman kaupungin tilinpäätösten 2009 keskeisiä tunnuslukuja. Tunnusluvut on kerätty kaupunginhallitusten maaliskuun loppuun mennessä käsittelemistä tilinpäätöksistä. Taulukon solujen taustat on värjätty vihreäksi, keltaiseksi ja punaiseksi taulukon tulkinnan helpottamiseksi. Vihreä tausta merkitsee tunnusluvun hyvää arvoa, keltainen tausta tunnusluvun tyydyttävää arvoa ja punainen tausta tunnusluvun heikkoa arvoa. Luokittelu perustuu Kuntaliiton mää-rittelyyn. Perinteisistä tunnusluvuista taulukossa ei esitetä vuosikatetta asukasta kohden eikä omavaraisuusastetta, sillä niiden tavoitearvot riippuvat monista ympäristötekijöistä, eivätkä ne siten sovellu kaupunkien väliseen vertailuun. Vuosikatteen osuus poistoista ja investointien tulorahoitusosuus ovat tulorahoituksen riittävyyden tunnuslukuja. Yksinkertaistetusti tunnusluvuista voidaan päätellä riittääkö tulorahoitus pääasiallisiin käyttötarkoituksiinsa. Vuosikatteen osuus poistoista kertoo, kattaako tulorahoitus korvausinvestoinnit. Sen arvon tulisi pitkällä aikavälillä ylittää sata prosenttia. Inves- 15

18 Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa Vuosikate, % poistoista Investointien tulorahoitus, % Kertynyt ylijäämä, euroa per asukas Lainakanta, euroa per asukas Lainanhoitokate 12,2 4,3 2,0 1,9 1,7 1,2 Suhteellinen velkaantuneisuus, % tointien tulorahoitusastetta on käsitelty jo edellä. Tunnusluku kertoo, voidaanko kaikki investoinnit rahoittaa tulorahoituksella, ja myös sen tavoitearvo on sata prosenttia. Tunnusluku on kuitenkin vaativampi kuin vuosikatteen osuus poistoista, sillä tavallisesti kasvavassa kunnassa investointien omahankintameno ylittää korvausinvestoinnit. Kuuden suurimman kaupungin joukossa tulorahoitus riittää pisimpään Turussa, jossa vuosikatteella voidaan paitsi kattaa poistot ja korvausinvestoinnit, myös rahoittaa uudet investoinnit. Espoossa molempia tulorahoituksen tunnuslukuja voidaan luonnehtia tyydyttäviksi, kun taas muissa neljässä kaupungissa tilanne on heikompi. Oulussa vuosikate riittää kattamaan poistot, mutta muuten sekä vuosikatteen osuus poistoista että investointien tulorahoitusaste jäävät huomattavasti sadan prosentin alapuolelle. Investointien tulorahoitusasteen osalta tilanne on erityisen heikko, sillä se jää kaikissa näissä kaupungeissa noin 50 prosenttiin. Kertynyt ylijäämä ja lainakanta ovat pääomarakenteen tunnuslukuja. Kertynyt ylijäämä on kuntatalouden puskuri, jolla viitataan kuntatalouden kykyyn kestää alijäämäisiä vuosia. Mikäli kertynyt ylijäämä laskee negatiiviseksi, astuu voimaan kuntalain mukainen alijäämän kattamisvelvoite, jonka perusteella kunnan tulee laatia tasapainottava taloussuunnitelma tai jopa kertyvän alijäämän kattamiseen tähtäävä toimenpideohjelma. Lainakanta taas tarkoittaa kunnan korollisen vieraan pääoman määrää. Sen määrää asukasta kohden voidaan verrata esimerkiksi Vantaan verorahoituksen vuosittaiseen määrään, joka on noin euroa asukasta kohden. Espoossa, Helsingissä, Oulussa ja Tampereella pääomarakenteen tunnusluvut ovat hyvin vahvoja. Jokaisen taseessa on kertynyttä ylijäämää useamman heikon vuoden varalle, ja toisaalta lainakannat ovat varsin siedettävän suuruisia. Turun ja Vantaan pääomarakenteet ovat sitä vastoin heikompia, sillä kertyneen ylijäämän määrä jää murto-osaan muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Nämäkin luvut voidaan tosin vielä luokitella hyviksi. Myös lainakannat ovat ensin mainittuja kuntia suurempia, kuitenkin siten että Vantaan lainakanta on aivan omassa suuruusluokassaan, noin kaksinkertainen Turun toiseksi suurimpaan lainakantaan verrattuna. Lainanhoitokate ja suhteellinen velkaantuneisuus kertovat tulorahoituksen ja vieraan pääoman suhteesta. Lainanhoitokatteesta voidaan päätellä, miten kunnan tulorahoitus riittää vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos tunnusluvun arvo jää alle yhden, kunta joutuu ottamaan vieraan pääoman hoitoon lisälainaa. Suhteellinen velkaantuneisuus on sitä vastoin teoreettisempi tunnusluku, joka kertoo, kuinka suuri osuus kunnan vuosittaisista käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Tunnusluku on perinteistä omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi, sillä käyttöomaisuuden ikä, arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta sen arvoon. Espoon ja Helsingin lainanhoitokatteet ovat erittäin suuria, eikä kummallakaan ole minkäänlaista ongelmaa hoitaa vierasta pääomaa. Myös Oulun, Tampereen ja Turun lainanhoitokatteet ovat hyvän ja tyydyttävän välimaastossa. Vantaan lainanhoitokate on sitä vastoin vain hieman yli yhden. Siten kaupunki on hyvin lähellä tilannetta, jossa vierasta pääomaa joudutaan hoitamaan lisälainalla. Suhteellisen velkaantuneisuuden arvot voidaan tulkita lähes vastaavasti: Espoon vieraan pääoman määrä on käyttötuloihin nähden hyvin matala, Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa tilanne on tyydyttävä, ja Vantaalla 16

19 tunnusluvun arvo on muihin nähden omassa suuruusluokassaan Palvelukustannukset koitus on tasata eroja kuntien tulopohjissa ja palvelutarpeissa. Verorahoitus ei sisällä toimintatuottoja, jotka tässä tarkastelussa huomioidaan jo osana palveluiden nettokustannuksia. Verorahoituksen määrä asukasta kohden on Espoossa euroa, Helsingissä euroa ja Vantaalla euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että Vantaalla palvelutuotantoon on asukasta kohden käytettävissä Espooseen verrattuna 341 euroa (7,2 prosenttia) ja Helsinkiin verrattuna 108 euroa (2,4 prosenttia) vähemmän rahaa Vantaan palvelutuotanto on kustannustehokasta Verorahoitus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Opetus- ja kulttuuritoimen palvelut Yhdyskuntapalvelut Espoo Helsinki Vantaa Vantaan palvelutuotanto on kustannustehokasta ja tuloksellista. Hyvinvointipalvelut tuotetaan muita pääkaupunkiseudun kaupunkeja edullisemmin, eivätkä tutkimukset laajasti arvioiden osoita palveluiden laadussa olevan merkittäviä pääkaupunkiseudun sisäisiä eroja. Alla olevassa kuviossa tarkastellaan erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden, opetus- ja kulttuuritoimen palveluiden sekä yhdyskuntapalveluiden nettokustannuksia 8 vuonna Nettokustannukset esitetään euroina asukasta kohden. Koska verorahoitus on palvelutuotannon ensisijainen rahoitusmuoto, tarkastellaan kuviossa myös sen määrää euroina asukasta kohden. Verorahoitus on käyttökelpoinen tunnusluku palvelutuotannon rahoituksen kuvaamiseen. Se sisältää verotulojen lisäksi myös valtionosuudet, joiden tar- 8 Nettokustannukset = toimintakulut - toimintatuotot Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kustannukset asukasta kohden ovat Vantaalla vertailujoukon matalimmat. Vantaalla palveluihin käytetään euroa asukasta kohden, kun taas Espoossa vastaava summa on 10 euroa (0,4 prosenttia) suurempi ja Helsingissä 491 euroa (17,5 prosenttia) suurempi. Opetus- ja kulttuuritoimen palveluiden kustannuksissa asukasta kohden Vantaa sijoittuu Espoon ja Helsingin väliin. Vantaalla palveluihin käytetään euroa asukasta kohden, kun taas Espoo tuottaa palvelut asukasta kohden 139 euroa (10,8 prosenttia) 17

20 kalliimmin ja Helsinki 21 euroa (1,6 prosenttia) edullisemmin. Helsingin opetus- ja kulttuuritoimen järjestämistä ei kuitenkaan laajemmassa tarkastelussa voida pitää edullisena, sillä kaupungissa on kouluikäisiä lapsia huomattavasti Vantaata vähemmän. Yhdyskuntapalvelut Vantaa pystyy järjestämään huomattavasti Espoota ja Helsinkiä edullisemmin. Kun Vantaalla niihin kulutetaan noin 254 euroa asukasta kohden, on vastaava summa Espoossa 76 euroa (29,9 prosenttia) ja Helsingissä 92 euroa (36,2 prosenttia) korkeampi. Vantaan yhdyskuntapalveluiden edullisuuteen vaikuttaa erityisesti se, että Vantaa on viime vuosina onnistunut sekä työpaikka- että asuntotonttien myynnissä erittäin hyvin. Siten yhdyskuntapalveluiden toimintatuotot ovat myös asukasta kohden mitattuna varsin merkittäviä Katsaus tulevaisuuteen Vantaan kaupungin talouden tulevaisuutta tarkastellaan tässä luvussa kahdella tavalla. Ensin hahmotellaan kaupungin talouden kehittymistä tilanteessa, jossa taloussuunnitelmakaudella edetään valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman puitteissa. Käytännössä tämä tehdään muutamien keskeisten tunnuslukujen kautta. Seuraavaksi tarkastellaan keskeisiä suureita, joista taloussuunnitelman toteutuminen riippuu. Näistä keskeisimpiä ja toisaalta epävarmimpia ovat ennakoidut toimintakatteen ja verorahoituksen kasvuprosentit. Alla olevassa taulukossa tarkastellaan kaupungin 9 keskeisimpien tunnuslukujen kehitystä taloussuunnitelmakaudella Lähtötilanne perustuu kaupungin tilinpäätökseen Tunnuslu- kujen arvot myöhemmillä tilinpäätösajankohdilla on johdettu talousarvion 2010 ja taloussuunnitelman tuloslaskelma- ja rahoitusosista. Siten niiden taustalla on oletus siitä, että kaupungin talous kehittyy valtuuston hyväksymän talousarvion ja -suunnitelman mukaisesti. Asukasta kohden laskettujen tunnuslukujen pohjatietona on käytetty lisäksi Vantaan väestöennustetta Mikäli kaupungin talous kehittyy taloussuunnitelman mukaisesti, ovat tulevat tilikaudet alijäämäisiä vuoteen 2012 asti. Vuonna 2010 alijäämä ylittää 30 milj. euroa ja vuosina alijäämä on edelleen noin 20 milj. euron tasolla. Vasta vuonna 2013 talousarvio on 9,9 milj. euroa ylijäämäinen. Vastaavasti tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava vuosikate asukasta kohden laskee vuonna 2010 lähes puoleen kuluneen vuoden tasosta. Tämän jälkeen vuosikate kääntyy loivaan nousuun, ja vuonna 2013 sen on jälleen tarkoitus nousta vuoden 2009 tason yläpuolelle. Rahoitusta ja pääomarakennetta kuvaavat kertynyt ylijäämä ja lainakanta. Kertynyt ylijäämä kääntyy taloussuunnitelman mukaan jyrkkään laskuun, ja vuonna 2012 sen määrä asukasta kohden on vain 277 euroa. Vastaavasti lainakanta kasvaa huomattavasti, ja vuonna 2012 se on noussut euroon asukasta kohden. Tällöin lainojen absoluuttinen määrä ylittää miljardi euroa. Siten pelivaraa on vuonna 2012 hyvin vähän, ja vähäinenkin taloussuunnitelmassa ennakoimaton menokasvu voi sysätä kaupungin todellisiin ongelmiin. Vuonna 2013 molempien pääomarakennetta kuvaavien tunnuslukujen on ylijäämäisten tilikausien myötä tarkoitus kääntyä jälleen parempaan suuntaan. Tilikauden ylijäämä milj. euroa Vuosikate euroa per asukas Kertynyt ylijäämä euroa per asukas Lainakanta euroa per asukas , , , , , Sisältää liikelaitokset. 18

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginvaltuusto 21.5.2012 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Sakari Manninen, Viestintä Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan

Lisätiedot

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Vuoden 2014 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 Vuoden 2014 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2014.. 7 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin kaupunkeihin...7 1.2

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2015 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 6 1.1 Strategian vieminen läpi organisaation...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2013:15 Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta: Arviointikertomus 2012 Helsingin kaupunki Puhelin (09) 310 1613 Tarkastusvirasto tarkastusvirasto@hel.fi

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 11.5.2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Porin kaupunki Arviointikertomus

Porin kaupunki Arviointikertomus 012 kaupunki Arviointikertomus Sisällys TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 TARKASTUSTOIMINTA 6 Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely 6 Vuoden 2012 tarkastustoiminta 6 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 26.5.2014 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013 Porin kaupungin arviointikertomus 2013 2 PORIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 TARKASTUSTOIMINTA...7 2.1 Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely...7 2.2

Lisätiedot

Arviointikertomus 2014

Arviointikertomus 2014 Arviointikertomus 2014 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNTA 5.5.2015 1 1 / 24 ASIAKIRJAN Lyhenteet: KIPA Kv Oamk OKM OPH OSAO Osekk TOB TTS YP Kiinteistöpalvelut kansainvälisyys Oulun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI. Tarkastuslautakunta

HELSINGIN KAUPUNKI. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 13.4.2011 Kuva ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Kansi Internet Helsingin kaupungin kuvapankki ( Havis Amanda, Fred Björksten 2010) www.hel.fi/tav Helsingin kaupunki, Puhelin (09) 310 1613 tarkastusvirasto

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen) SUURET LUPAUKSET Sävelellä Suuret setelit Toisien mielestä lienee turhaa vahtia vain Poliittista mainetta jos hamuaa Suosiota kalastaa Ja ja Kunniaa vain saalistaa Annan toisten mä kalastella poliittiset

Lisätiedot