KANSAINVÄLISET KULTTUURITEOLLISUUDEN SUUNTAVIIVAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAINVÄLISET KULTTUURITEOLLISUUDEN SUUNTAVIIVAT"

Transkriptio

1 Sivu 1/36 KANSAINVÄLISET KULTTUURITEOLLISUUDEN SUUNTAVIIVAT Selvitys kulttuuriteollisuuden näkymistä kulttuuripolitiikassa Kohteet: Pohjoismaat, EU sekä vertailumaat Tanja Kotro 1997 Opetusministeriön kulttuuriteollisuustyöryhmä 1. Johdanto 2. Pohjoismaat 2.1. Ruotsi 2.2. Tanska 2.3. Norja 2.4. Islanti 2.5. Pohjoismainen yhteistyö 3. Euroopan unioni 3.1. Rakennerahastot 3.2. MEDIA II SISÄLLYS Pääpiirteet Budjetti MEDIA II Suomen näkökulmasta 3.3. Tv ilman rajoja, audiovisuaalisen tuotannon takuurahasto sekä 16:9 action plan 3.4. INFO Pääpiirteet Budjetti INFO 2000 Suomen näkökulmasta 3.5. MLIS - monikielinen tietoyhteiskunta 3.6. Kulttuuriohjelmat KALEIDOSKOOPPI ARIANE RAFAEL 3.7. Ensimmäinen kertomus kulttuurinäkökohtien huomioon ottamisesta Euroopan yhteisön toiminnassa 3.8. Koheesiopolitiikka ja kulttuuri

2 Sivu 2/36 4. Euroopan neuvosto 4.1. Suuntaviivat - In from the Margins 4.2. Eurimages 5. Esimerkkejä muista maista 5.1. Kanada 5.2. Australia 5.3. Englanti 5.4. Japani 6. Yhteenveto kulttuuriteollisuuden suuntaviivoista 1. Johdanto Opetusministeriö asetti maaliskuussa 1997 työryhmän valmistelemaan kulttuuripolitiikan kehittämistä kulttuuriteollisuuden näkökulmasta. Työryhmän tehtävä on hahmottaa kulttuuriteollisuuden kansainvälisiä näkymiä, EU:n tavoitteita ja suomalaisen kulttuuriteollisuuden nykytilaa. Työryhmä tekee toimenpide-esityksiä suomalaisen kulttuuriteollisuuden edistämiseksi yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Työryhmä te esityksiä kulttuuripolitiikan uusiksi linjauksiksi kulttuuriteollisuuden näkökulmasta. Työryh määräaika on Tämä muistio on ensimmäinen työryhmän työhön liittyvä raportt Raportissa selvitetään kulttuuriteollisuuden asemaa hallitusten politiikassa ja tulevaisuuden suunnitelmia kulttuuriteollisuuden aseman vahvistamiseksi. Kansainvälisellä tasolla merkittävät välineet kulttuuriteollisuuden kehittämiseksi on jaoteltavissa kolmeen keskeisimpään toimijaan. Ne ovat Euroopan neuvosto, Euroopan unio Unesco. Raportissa keskitytään näistä kahteen ensimmäiseen. Euroopan unionista ovat muk rakennerahastot ja kuusi kulttuuriteollisuuden näkökulmasta keskeisintä ohjelmaa, MEDIA ohjelma, ARIANE, KALEIDOSKOOPPI, INFO ohjelma sekä RAFAEL ja MLISohjelma. Euroopan neuvoston osalta käsitellään yleisen kulttuuripoliittisen linjauksen lisäks Eurimages-rahastoa. Kulttuuriteollisuuden käsite on ollut vaihtelevasti esillä yhteiskuntatieteellisessä ja kulttuuripoliittisissa keskusteluissa vuosikymmenten ajan. Käsitteen sisältö ei ole täsmentyn koskemaan vain tiettyjä osia 'kulttuurista' ja 'teollisuudesta'. Käsite yhdistää toisilleen arkiajattelun näkökulmasta ehkä vieraita aloja, varsinkin jos 'kulttuuria' ajatellaan merkityks taide ja 'teollisuutta' merkityksessä taloudellisesti kannattava massatuotanto. Kulttuuriteollisuuden käsite tulee ymmärrettäväksi kun sen perustan ajatellaan olevan kulttu laajassa määritelmässä, joka pohjautuu antropologiseen näkemykseen kulttuurista. Kulttuur tarkoita pelkästään taidetta, vaan ihmisten merkityksellistä elämää kokonaisuudessaan. Esimerkiksi talouden kysymykset ovat osa kulttuuria. Kulttuuriteollisuus rakentaa siltoja mu muassa liiketoiminnan ja taiteellisten sisältöjen välille. Nämä sektorit eivät esiinny yhteiskunnissa toisistaan riippumattomina alueina. Raportissa käsite määritellään sen mukaan mitä kulttuurin aloja hallitusten politiikassa tavallisimmin sisällytetään kulttuuriteollisuuteen. Kulttuuriteollisuuteen kuuluvat tällöin elokuva, televisio ja radio, video, äänilevyteollisuus ja kirjankustannus. Kulttuuriteollisuude käsitteen rinnalla esiintyy etenkin EU:n osalta myös sisältötuotannon käsite content industry käsite multimedia content, joka käsittää datan, tekstin, äänen, grafiikan, animaation, kuvan j

3 Sivu 3/36 liikkuvan kuvan yhdistelmät digitaalisessa muodossa käyttäjien ulottuvilla. Usein asetetut tavoitteet ovat vahvasti sidoksissa eri maiden tietoyhteiskuntastrategioihin. Tämän vuoksi raportin painopiste on esimerkiksi Pohjoismaiden kohdalla uusmedioissa. Uusmedian käsite tarkoittaa tietoverkkoihin liittyvää sisältötuotantoa. Sisältötuotannon arvoketjuun kuuluvat u kulttuuriteollisuuden toimijat. Esimerkiksi materiaalin luojat ovat eri kulttuurisektoreiden osaajia: valokuvaajia, muusikoita, animaattoreita, kuvataiteilijoita. Sisällön kehittäminen ja paketointi - toimittajat ja suunnittelijat, cd:t ja tietokannat - kuuluvat sisältötuotannon arvoketjuun. Ketjuun kuuluvat myös jakelijat eli esimerkiksi kaapeliyhtiöt ja loppukäyttäjät kouluissa, yrityksissä ja julkisissa laitoksissa. Sisältötuotannolla on laajoja vaikutuksia muu muassa teollisuuteen, mainontaan ja hallintoon. Raportti alkaa Pohjoismaiden tilanteen esittelyllä. Sitä seuraa Euroopan unionin ohjelmien kuvaus ja Euroopan neuvoston uusimmat linjaukset sekä tiedot Eurimages-rahastosta. Lopu tuodaan esille strategiat, joita alan pioneerit - Kanada ja Australia - ovat kehittäneet. Alaluvun lopussa on lyhyt tiivistelmä, jossa esitetään kunkin toimijan tai toimintaohjelman keskeinen tavoite kulttuuriteollisuuden näkökulmasta, tavoitteen saavuttamiseksi käytettävä keinot ja hankkeelle varattu budjetti. Raportin lopussa on luettelo keskeisestä kirjallisuudesta ja aineistona käytetyistä dokumente Tämän lisäksi alaviitteissä on annettu joitakin hyödyllisiä www-osoitteita. Raportin on laatinut opetusministeriön projektisihteeri Tanja Kotro. 2. Pohjoismaat 2.1. Ruotsi Ruotsin hallituksen päätöksessä kansallisen kulttuuripolitiikan päämääristä vuodelta 1996 esitetään jaottelu, jossa ryhmitellään vastuualueet toimialoittain ja niiden rahoitusosuuden mukaan. Jaottelussa perinteisen kulttuuritoimen alat ovat hyvin edustettuina. Suurimman tu saajat ovat teatterin, tanssin ja musiikin toimialalla, lehdistössä, museoiden ja näyttelyiden alueella sekä taiteilijoiden tuessa. Tukea ohjataan muun muassa kansallisteatterille, ooppera paikallisille tanssi- ja musiikkilaitoksille, keskusmuseoille ja lehdistölle. Seuraavaksi suurim alueet ovat kulttuurimiljöön suojelu ja rakennustoiminta sekä kansallisarkisto ja museosääti Lehdistötuki voitaisiin katsoa kulttuuriteollisuuden osa-alueeksi, jolloin kulttuuriteollisuude asema on tältä osin verrattain hyvä; sijoittuuhan lehdistötuki viiden kärkeen toimialojen osuuksien vertailussa. Toinen kulttuuriteollisuudeksi ymmärrettävä ala on elokuva, joka on kulttuuriteollisuuden aloista suurin. Sen tavoitteiksi määritellään ruotsalaisen filmituotannon lisääminen ja kansanvälisen yhteistyön edistäminen. Myös EU-ohjelmista ja rakennerahasto saatavan tuen määrää pyritään tavoitteiden mukaan korottamaan. Suunnitelmissa ovat lisäks elokuvan jakelun kartoittaminen ja erityisesti vapaiden ruotsalaisten tuottajien tuotantojen edistäminen. Elokuvan rahoitus jakaantuu kotimaisen tuen, elokuva-alan yhteistyön, alueell filmi- ja videotoimipisteiden ja taiteilijalautakunnan elokuvatuen kesken. Elokuvan tukeen kuuluu myös tv-lähetysten vaihto Ruotsin ja Suomen välillä, mikä ohjaa tukea tekniikasta aiheutuviin kuluihin. Tämän lisäksi tukea saa eurooppalaiseen mediayhteistyöhon ja mediapolitiikan kehityksen dokumentointiin. Tukea kohdistetaan myös radio- ja televisiotoiminnalle muun muassa alaa koskevien tietojen muuttamiseksi elektroniseen help lähestyttävään muotoon. Vuoden 1995 valtion selvityksessä kulttuuripolitiikasta mediat ovat osa kulttuuripolitiikkaa Vastuu media-alan kehittämisestä tulisi koordinoida jonkin jo olemassa olevan

4 Sivu 4/36 kulttuuriviranomaisen kautta. Uuden teknologian avulla välitettävästä sisällöstä vastaisivat n ikään kulttuurialan instituutiot. Yksi kulttuurialan tulevaisuuden visioista on kansainvälisen elämysteollisuuden leviäminen. Kulttuuritoiminnan tukeminen on välttämätöntä sen sisällön turvaamiseksi. Esimerkiksi radiolähetysten monipuolisuudesta tulisi huolehtia toimilupia myönnettäessä ja toimintaa tuettaessa. Julkisen palvelun toimintaa tulisi kehittää laadukkaak areenaksi kotimaiselle tuotannolle. Myös mainosrahoitteisille televisio- ja radiokanaville tul asettaa kulttuuripoliittisia tavoitteita. Lupamaksuilla rahoitettujen yritysten tulisi jatkossa la julkisen palvelun tilinpäätös, joka olisi lisä taloutta koskevan kirjanpidon ja vuosikertomuks rinnalla. Julkisen palvelun tilinpäätös kertoisi siitä miten toiminnalle asetetut tavoitteet esimerkiksi ohjelmasisällön monipuolisuuden osalta ovat täyttyneet. Teatterille ja oopperall suositellaan yhteistyötä television ja radion kanssa laajemman yleisön saavuttamiseksi. Myö multimediatuotantojen kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota muun muassa panoksella luo toimintakeskusten kehittämiseen. Tämän lisäksi informaation saatavuutta tulisi parantaa luomalla Ruotsin kulttuuriverkko. Kulturnät Sverige - hankkeen ajatus on luoda muun muassa ilmainen linkkisivu, jolta on pä kaikille ruotsalaisille kulttuurin www-sivuille ja tämän lisäksi tarjota verkossa keskustelufoorumi perinteisen kulttuurin lisäksi alakulttuureille. Hankkeesta on julkaistu loppumietintö vuonna Elokuvalle esitetään tukea, joka keskittyisi paikallisille filmiyhtymille ja elokuva- ja mediakeskuksille. Kirjallisuudesta korostetaan lähinnä kirjastoja ja koulujen kirjallisuuden saatavuutta. Multimedia on kahdessa roolissa: toisaalta kulttuuri-instituutioiden esittelykana ja toisaalta erilaisista taustoista tulevien taiteilijoiden uusi ilmaisumuoto. Tietokannat ovat tärkeitä kulttuurin levittämisen kannalta. Kulttuuripolitiikan on otettava tietoyhteiskunnan kehittyminen huomioon. Käsitteen tietoyhteiskunta katsotaan saaneen todellista sisältöä viime vuosien kuluessa. Digitaalitekni lisää informaation kulun mahdollisuuksia. Tiedonkulku ja erityisesti Internet vaikuttavat tuotannon ehtoihin ja kulttuuriympäristöön sekä eri taidemuotoihin. Vaara tietoyhteiskunna on siinä, että tietoverkkoihin pääsevien ja niiden ulkopuolelle jäävien ihmisten välille synty kuilu uhkaa kasvaa. Tärkeä kulttuuripoliittinen tavoite on kaikkien kansalaisten kulttuurielämään osallistumisen turvaaminen. Tekniikan innovaatioiden hyväksikäyttö edellyttää niiden positiivisten vaikutusten vahvistamista. On tärkeää huolehtia siitä, ettei tekniikka kehity vain markkinoiden ehdoilla vaan siten, että monipuolisuus ja laatu pyritään turvaamaan. Teknisen kehityksen turvin mahdollisuudet osallistua paranevat. Esimerkiksi museoiden kokoelmien esittäminen myös digitaalisesti lisää kulttuurin tavoittavuutta. Sama tavoin tietoverkot voivat edistää myös erilaisiin kulttuuritapahtumiin osallistumista. Ruotsissa kulttuuripolitiikalla halutaan haltuunottaa median kenttä; ottaa media muiden taidemuotojen rinnalle kulttuurihallinnon alalle. Kulttuuripoliittisesti suuntautunutta massamedian valvontaa ja seurantaa pidetään tarpeellisena. Toivomuksena on myös se, että elävä kulttuuri tätä kautta näkyisi eri medioissa. Kulttuuriteollisuuden asema osana kulttuuripolitiikkaa halutaan turvata Ruotsissa. Päämää ovat mediasektorin monipuolisuus ja laatu. Elokuvan, kustannustoimen, radion ja muun kulttuuriteollisuuden sektori halutaan pitää monipuolisena. Kulttuuriteollisuuden kannalta myönteinen hanke on Ruotsin kulttuuriverkko, tiedonsaantia ja kulttuurin lähestyttävyyttä parantava tietoverkkopalvelu.

5 Sivu 5/36 TIIVISTELMÄ MAA TAVOITE/KULTTUURITEOLLISUUS KEINOT Ruotsi monipuolinen kulttuuritoiminta sisältöjen turvaamiseksi media-alan koordinointi tulevaisuudessa kulttuuriviranomaisten kautta tuki radiolle, tv:lle, lehdille, kirjoille, elokuville Ruotsin kulttuuriverkko 2.2.Tanska Tanskassa on tarkasteltu tulevaisuuden kehitystä otsikolla Informaatioyhteiskunta vuonna 2 Esille tulevia asioita ovat kirjastojen ja koulujen tarpeet ja medioiden tulevaisuuden kehitys digitaalitekniikka, HDTV ja 16:9 -formaatti, sekä kasvava ylikansallisuus niin tv-kanavien k jakeluyhtiöidenkin osalta. Tanskalaisten tuotantojen kannustaminen radio- ja tv-alalla on tärkeää. Sellaisten ohjelmien turvaamiseen, jotka eivät pärjää kaupallisessa kilpailussa, esite yhtenä vaihtoehtona tuettua yhtymää, joka tekisi ohjelmia useille kanaville. Tällaisen yhtym avulla voitaisiin turvata pienen yleisön ohjelmat ilman että kanavia täytyisi muuttaa pelkäst julkisen palvelun kanaviksi. Tanskassa on tuotu esille useita tv- ja radiotoiminnan osalta ratkaistavia kysymyksiä muun muassa ohjelmatoiminnan rahoittamisesta ja ohjelmasisällöis mutta käytännön toiminta on vielä suunnittelun asteella. Myös elektronisen median sääntely julkisen ohjelmatoiminnan rooli ovat kysymyksiä, joihin tullaan jatkossa Tanskassa keskittymään. Kulturnet Danmark on Ruotsin kulttuuriverkon kaltainen hanke, joka käynnistyi virallisesti vuoden 1997 keväällä. Tavoite on kerätä ja lisätä tietoa kulttuuritapahtumista ja liittää verkk tärkeimmät kirjastot, arkistot, museot ja muut kulttuuri-instituutiot. Eri kulttuuri-instituutioi tulee vastata itse siitä, että ajantasainen aineisto on niiden osalta Internetissä. Tämän lisäksi kulttuuri-instituutioille suositellaan keskinäistä yhteistyötä. Kulttuuriministeriö ottaa vastuu Tanskan kulttuuriverkosta ja sen tietotekniikkastrategiasta, mutta kentän tehtäväksi jää päät tahdista, jolla esimerkiksi kotisivuja luodaan. Tanskan kulttuuriverkkoa ohjataan verkostoorganisaatiolla, joka koostuu asiantuntijaryhmistä, koordinoijista, ohjausryhmästä, sihteeris ja palvelinta ylläpitävästä valtiollisesta kirjastosta. Vuonna 1996 osoitettiin 3,5 miljoonaa Tanskan kruunua valtion budjetista pilotille, joka digitalisoi kulttuurimateriaalia kulttuuriverkkoon malliksi eri kulttuuri-instituutioille. Vuonna 1997 ohjattiin 5 miljoonaa Tanskan kruunua kehittämisprojektille, jossa sekä digitalisoidaan olemassa olevaa materiaa että parannetaan digitaalisen materiaalin käyttömahdollisuuksia. Tavoitteet ovat kansalaiste tiedon lisääminen kulttuuriverkosta ja palvelun kehittymisen myötä kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen käyttäjiltä saadun palautteen avulla kulttuuriverkkoa muokkaamalla. Kulttuuriverkon sivut jakaantuvat taiteenaloittain perinteisistä taiteista multimediaan. Ne esittelevät kunkin alueen organisaatiot ja linkit organisaatioiden sivuille. Tanskan hallitus on julkaissut mietinnön From Vision to Action. Info-Society 2000 vuonna 1 Lausunto korostaa kaikille avointa informaatiota. Teknologian tulisi tukea ihmisten toiminta työssä ja vapaa-aikana ja edistää julkisen sektorin avoimuutta ja palvelualttiutta. Julkisen sektorin on tarkoitus toimia yhdessä yksityisen sektorin kanssa. Toimintasuunnitelmaan

6 Sivu 6/36 kuuluvat selkeiden tavoitteiden laadinta ja tavoitteille asetettavat tarkat aikataulut sekä infrastruktuurin ongelmien ratkominen (lainsäädäntö ja standardit). Uusia toimintamalleja luodaan sitä mukaa kuin hallituksen, kansankäräjien, ministeriöiden, yrittäjien, kuntien ja er organisaatioiden välisessä yhteistyössä nähdään parhaaksi. Yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä pyritään järjestämään eri tahojen edustajien tapaamisissa. Tanskan kauppa- ja teollisuusministeriö laatii selvityksen kaupallisen toiminn reunaehdoista informaatioteknologian alalla. Suunnitteilla on myös työryhmä sen pohtimise mitä julkisen hallinnon toimia ala edellyttää. Tämän lisäksi pidetään tarkoituksenmukaisena yrityspuolen ja julkisen sektorin kärkijoukon kokoamista, jolloin alan osaamista ja tuntemu voitaisiin levittää ydinjoukkoa laajemmalle piirille. Käynnistettäviä hankkeita ovat esimerki julkisten laitosten sähköpostin kehittäminen ja elektroniset ilmoitustaulut. Tanskassa kulttuuriteollisuuden osalta korostuvat ohjelmatoiminnan kysymykset, yksityis julkisen sektorin yhteistyö sekä tanskalaisten tuotantojen asema. Kulttuuripoliittisen päätöksenteon pohjaksi on laadittu mietintöjä kulttuuriteollisuuden - lähinnä tietoyhteiskunn tulevaisuudesta. Ruotsin tapaan Tanskassa on käytössä kulttuuriverkko. TIIVISTELMÄ MAA TAVOITE/KULTTUURITEOLLISUUS Tanska kotimainen tuotanto elektronisen median huomioon ottaminen teknologia avuksi työssä ja vapaa-aikana julkisen sektorin avoimuus KEINOT julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöss syntyvät toimintamallit, työryhmät Tanskan kulttuuriverkko 2.3. Norja Vuoden 1995 lopussa ministeriöiden valtiosihteerien työryhmä alkoi valmistella Norjan tietoyhteiskunta strategiaa. Den norske IT-veien. Bit for bit -raportin jälkeen laaditaan informaatioteknologian ja kulttuurin mahdollisuuksia käsittelevä mietintö Skape, bevare, formidle. Jälkimmäiseen sisältyy tavoite Norjan kulttuuriverkon luomisesta Tanskan ja Ruo mallin mukaan. Den norske IT-veien -raportti toimitettiin hallitukselle tammikuussa Tämän jälkeen raportti on ollut laajalla lausuntokierroksella julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tietoyhteiskuntakehityksessä korostetaan yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Tietoyhteiskunnan kehittäminen halutaan sitoa laajoihin hallituksen tavoitteisiin lisätä tuottavuutta, parantaa hyvinvoinnin tasaista jakaantumista maassa ja lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Tietotekniikan mahdollisuudet ovat tiedon saatavuudessa ja

7 Sivu 7/36 leviämisessä maantieteellisistä esteistä huolimatta. Samat tietotekniikan piirteet voivat olla mahdollisuuksien lisäksi vaaroja - tieto voi olla entistä suljetumpaa joiltakin kansanosilta. Painopisteen tulisi olla sellaisten toimintaratkaisujen löytämisessä, jotka lisäisivät kuluttajie tottumusta käyttää erilaisia palveluja. Telekommunikaation monopolit tulisi purkaa ja säännellyn kilpailun kautta tuottaa kuluttajaystävälliset markkinat alalle ja siten taata myös tuotekehittelyn eteneminen. Yritysten sopeutumiskyky ja innovaatiot ovat edellytyksiä maan menestykselle kansainvälis kilpailussa. Yhtälailla edellytys menestymiselle on julkisen sektorin mukanaolo yritysten toimintaedellytysten kehittämisessä. Pienten ja keskisuurten yritysten tehokkaiden toimintatapojen löytäminen on tavoiteltavaa. Julkisen sektorin vastuu korostuu julkisen sääntelyn suunnittelussa telekommunikaation, median, tietosuojan ja tekijänoikeuksien alall Tämän lisäksi julkisen sektorin rooli on tärkeä koulutuksessa ja ammattitaidon kehittämises sekä tutkimus- ja kehitystyössä. Julkinen sektori on myös informaatioteknologian asiakas, parhaimmillaan edistyksellinen ja vaativa. Maan erityispiirteet, pieni ja verrattain homogeen yhteiskunta ovat edellytyksiä kehitykselle. Tavaroiden, palveluiden ja informaation avointa välitystä verkossa tulee tukea. Suunnitteilla selvitys siitä, mitä hallinnollisia toimia tulisi tehdä avoimien tietoverkkojen osalta eri aloilla muun muassa yhdenmukaisuuden ja tiedon paikantamisen kehittämiseksi. Jatkossa on tehtä yhteistyötä julkishallinnon ja yliopistojen välillä ja osoitettava varoja alan tutkimukseen. Erityisesti pitkän aikavälin tutkimusprojekteja tarvitaan. Julkisella sektorilla on käytössä sopimusmalli, joka edistää sektorien välistä yhteistyötä. Norjan teollisen ja alueellisen kehityksen säätiö voi hakemuksesta kattaa 35% hankkeen kustannuksista yksityinen yrityks valmistaessa sopimusmallin mukaisesti tuotteen tai tarjotessa palvelun julkisen yhteisön tarpeisiin. Useat tällä tavoin kehitetyistä tuotteista ovat päätyneet myyntiin myös muille kui tilaajalle ja kotimarkkinoiden lisäksi kansainvälisille markkinoille. Kulttuuriteollisuuden näkökulmasta on huomattava, että Norjassa suunnitellaan telekommunikaation ja lähetystoiminnan eron kaventamista sillä perusteella, että ne nykyisi perustuvat teknisesti samaan lähtökohtaan - digitaalisiin verkkoihin. Näin ollen mikrotietok voi toimia tilausperiaatteella puhelimena, radiona, televisiona ja videona. Digitaalisen lähetystoiminnan kehittämiseksi radio- ja televisiotoiminnassa on Norjassa käynnistetty työryhmiä. Muiden pohjoismaiden tapaan kulttuuriteollisuuden painopiste on Norjassa tietoyhteiskun kehityksessä. Norjassa on valmisteltu hallitukselle toimitettu mietintö tietoyhteiskunnasta. Mietinnön laadinnassa ja toimenpiteiden suunnittelussa korostuu tavoite lisätä julkisen sekto ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. Uuden teknologian toivotaan synnyttävän kuluttajaystävälliset markkinat, joilla kilpailu lisäisi tuotteiden kehittelyä. Pienten ja keskisuurten yritysten toimintamalleja tulee kehittää. Julkisen sektorin rooli korostuu koulutuksessa, sääntelyssä ja tutkimuksessa. Norjassa pohditaan uuden teknologian kulttuuripolitiikalle asettamia vaatimuksia ja suunnitelmat niiden täyttämiseksi ovat käynnis TIIVISTELMÄ MAA TAVOITE/KULTTUURITEOLLISUUS Norja kansalaisten osallistumismahdollisuudet innovaatiot

8 Sivu 8/36 KEINOT julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö julkisen sektorin vastuu sääntelystä, koulutuksesta ja kehityksestä pilottiprojektit, tutkimus digitaalisen lähetystoiminnan kehittämine 2.4. Islanti Opetus- ja kulttuuriministeriö on Islannissa laatinut vuonna 1996 katsauksen tietoyhteiskun tulevaisuuteen. Kehittyvää teknologiaa tullaan käyttämään kulttuurisektorin hyväksi, kulttuu lähestyttävyyden parantamiseen. Tavoitteet ovat julkisen sektorin tiedon saatavuus, koulutusjärjestelmän ja uuden teknologian yhteensovittaminen sekä lainsäädännön ja työelä uudelleenarviointi tietoyhteiskunnan näkökulmasta. Myös kulttuuriverkko on suunnitteilla. Islannissa korostetaan hallinnon ohjaavaa vaikutusta. Hallinnon tehtävä on huolehtia siitä, e yhteiskunnan eri osapuolet tähtäävät tietoyhteiskunnan yhteisesti laadittuihin päämääriin Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismainen ministerineuvoston kautta tapahtuva yhteistyö jakaantuu Pohjoismaiden sisäiseen yhteistyöhön, Pohjoismaihin ja Eurooppaan sekä Pohjoismaihin ja lähialueisiin. Raportin kannalta tärkeimmät tämän yhteustyön toimijat ovat Pohjoismainen kulttuurirahas (Nordisk Kulturfond), Nordisk Film och Tv-fond sekä Kultur och massmedia -ryhmä. Myös Nordiskt Journalistcenter ja NORDICOM (Nordisk Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning) toimivat media-alan edistämiseksi. Pohjoismainen kulttuurirahasto - Pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston yhteinen rahasto - on tukenut sisäisessä yhteistyössä hankkeita, jotka liittyvät audiovisuaaliseen alaan Vuonna 1996 tukea saaneita hankkeita ovat olleet esimerkiksi nuorison videofestivaali Pori ja multimediaprojekti Mare Balticum vs. Mare Nostrum. Kulttuurirahastolle tulevien hakemusten määrä on kasvanut viime vuosina. Noin 15% hakemuksista saa kulttuurirahaston tukea. Kulttuurirahaston budjetti vuodelle 1998 on Tanskan kruunua. Nordisk Film-och TV-fond tähtää pohjoismaisen tuotannon ja levikin kasvuun. Jatkossa painopiste tulee olemaan aikaisempaa suuremmissa tuotannoissa, joilla on mahdollisuuksia Pohjoismaiden ja Euroopan markkinoilla. Budjetti on 18, 3 miljoonaa Tanskan kruunua vuodelle Rahasto on kärsinyt ensimmäisellä toimintajaksolla syntyneestä vajeesta ja sen mahdollisuudet projektien tukemiseen ovat heikentyneet. Vuonna 1997 tuotantotuki ohjattiin 18 pitkälle elokuvalle sekä 18 lyhyt- ja dokumenttielokuvaprojektille. Kulttuuri- ja media -ryhmä (KM) on ministerineuvoston neuvoa-antava toimielin, joka tarkkailee kehitystä elokuvan ja muun median alueella ja koordinoi yhteistyötä. Ryhmä julk myös lehteä Nordic Media News. Kansallinen, pohjoismainen ja kansainvälinen mediateknologian kehitys on huomion keskipisteessä, samoin kuin tietoyhteiskuntaa koskev kysymykset. Ryhmän budjetti vuodelle 1998 on noin 3,1 miljoonaa Tanskan kruunua.

9 Sivu 9/36 Sisäisessä yhteistyössä yksi monista kulttuurin painopistealueista on informaatioteknologia multimedia. Sisäisessä yhteistyössä on korostettu myös lasten ja nuorten kulttuurissa multimedian merkitystä. Perustelu on se, että kehittyvän tekniikan avulla voidaan parantaa verkottoitumista ja luoda tällä tavoin kohtaamispaikkoja nuorille, minkä lisäksi lasten ja nuo oma luova toiminta saa uusia välineitä. Sisäinen yhteistyö painottaa medioiden roolia kulttuuripolitiikassa ja pitää niitä sekä itsessään uusina taidemuotoina että vanhojen taidemuotojen jakelukanavina. Informaatioteknologian ja digitaalitekniikan aiheuttaman mediaympäristön muutoksen vuoksi kulttuuriteollisuuden, kansainvälisyyden ja kielellisten kysymysten rooli tulee korostumaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että medioita kehitetään ede sosiaalisina ja kulttuurisina resursseina. Tarvitaan pohjoismaisia ponnisteluja kilpailukyvyn parantamiseksi, verkkojen rakentamista, yhteishankkeita ja uusia tapoja levittää pohjoismai audiovisuaalisia tuotteita. Vuoden 1998 aikana tullaan tukemaan pohjoismaisilla kielillä teh multimediattuotteita ja niiden levitystä, alan koulutusta sekä tutkimusta, joka koskee digitalisointia, multimediaa ja kulttuurin muutoksia. Suhteessa Eurooppaan Pohjoismaat ovat yhtenäinen alue ja tavoite on seurata tiiviisti kulttuurikysymyksiä, jotka tulevat esille EU:ssa. Erityisesti mediapolitiikan osalta Pohjoism muodostavat yhtenäisen näkemyksen, jota tulisi edistää Euroopan tasolla. Pohjoismaiden ja lähialueiden yhteistyössä Kulttuurirahasto tukee Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyötä muun muassa elokuva- ja tv-alan seminaarien muodossa ja tukemalla pohjoisma ohjelmien ostamista lähialueiden televisioon. Nordiskt Journalistcenter ja NORDICOM ova käynnistäneet lähialueohjelman tuella mediatilastoinnin hankkeen ja uutistoimittajien yhteistyötä on lisätty. Pohjoismaisessa yhteistyössä on mukana myös Filmkontakt Nord, joka on filmituottajien Kööpenhaminassa sijaitseva alan edistämiskeskus, jota rahoittavat Pohjoismaat sekä Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismainen elokuva- ja tv-rahasto. Keskus edistää pohjoismaalaisia dokumentteja ja lyhytfilmejä muun muassa vuosittaisella filmifestivaalilla ylläpitämällä tietokantaa. Viestintäala oli esillä Pohjoismaiden kulttuuriministerien kokouksessa kesäkuussa Julkisen palvelun yleisradiotoiminta, radio ja televisio, todettiin tärkeäksi kulttuuri- ja mediapoliittiseksi vaikutuskanavaksi. Se on yleisön etujen mukaista palvelua, jota tulee tuk Digitalisointi ja kansainvälistyminen ovat avainsanoja. Kulttuuri- ja joukkoviestintäyhteisty johtoryhmä sai kulttuuriministereiltä tehtäväkseen selvittää pohjoismaisen ja Euroopan unio ulottuvan multimedia-alan yhteistyön mahdollisuuksia. Pohjoismaisessa yhteistyössä kulttuuriteollisuutta edistävät Pohjoismainen kulttuurirahast Nordisk Film och Tv-fond ja Kultur och massmedia -ryhmä. Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee audiovisuaalisen alan hankkeita. Nordisk Film och Tv-fond tukee elokuva- ja televisiotuotantoa, jolla on mahdollisuuksia pohjoismaisilla markkinoilla. Kulttuuri- ja mediaryhmä on neuvoa antava toimielin, joka koordinoi yhteistyötä. Mediat painottuvat Pohjoismaiden sisäisessä yhteistyössä niin uusina taidemuotoina kuin vanhojen taidemuotoj välityskanavina. Yhteistyöhankkeita suunnitellaan pohjoismaisen kilpailukyvyn säilyttämis esimerkiksi multimediatuotteissa. TIIVISTELMÄ TOIMIJA 1. Pohjoismainen kulttuurirahasto 2. Nordisk Film och Tv-fond

10 Sivu 10/36 3. Kultur och massmedia -ryhmä TAVOITE/KULTTUURITEOLLISUUS 1. audiovisuaalisen alan kehittäminen 2. pohjoismaisen elokuvatuotannon ja levikin kasvu 3. mediateknologian kehitys, seuranta KEINOT 1. tuki projekteille budjetti: n. 22 milj. Tanskan kruunua tuki elokuvalle budjetti: n. 18 milj. Tanskan kruunua neuvoa antava toimielin budjetti: n. 3 milj. Tanskan kruunua Euroopan unioni 3.1. Rakennerahastot Rakennerahastot ovat suurin kulttuurihankkeiden rahoittaja EU:ssa. Kulttuurihankkeille voi saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta, sosiaalirahastosta ja maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta. Rakennerahastoista saatava tuki on aina osarahoitusta, johon yhdistetään kansallista rahoitusta. Euroopan unionissa hankkeen tukemiseksi tulee täyttyä ainakin osa yleisistä hankkeelle asetettavista ehdoista. Nämä ehdot liittyvät ensinnäkin projektin muuhun rahoitukseen. Hankkeen tulee saada noin puolet rahoituksesta muista lähteistä. Vähintään puolet rahoituks tulee saada taloudellisella perustalla toimivilta tahoilta, kuten välinevalmistajilta tai rahoitus olla julkisen sektorin rahoitusta. Projekti ei saa suosia kartelleja tai keskittymistä. Myöskin mahdollisimman monen jäsenmaan mukanaolo on projektille eduksi. Suurin osa rakennerahastotuesta kanavoidaan monivuotisten tavoiteohjelmien kautta. Suom koskevia rakennerahasto-ohjelmia eli tavoiteohjelmia on kuusi. Tavoiteohjelma 2 tukee teollisuuden taantumisesta kärsivien alueiden taloudellista ja sosiaalista uudistamista. Tavoiteohjelma 3 torjuu pitkäaikaistyöttömyyttä ja tavoiteohjelma 4 helpottaa työntekijöide sopeuttamista teollisiin muutoksiin. 5a-ohjelma tähtää maatalouden ja kalatalouden rakentei mukauttamiseen ja 5b-ohjelma haavoittuvien maaseutualueiden talouden monipuolistamisee Tavoiteohjelma 6 kehittää erittäin harvaan asuttuja alueita. Tavoiteohjelmien tuki koskettaa kulttuuria muun muassa silloin kun tuetaan matkailun edistämistä, kehitetään tietoverkkopalveluja ja pk-yritystoimintaa. Esimerkiksi Sysmän Keh Oy:n kaksivuotinen yhteistyöprojekti nukketeatteri-multimedia-demonstraatio on saanut EU rahoitusta 5b-ohjelmasta noin puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Tavoiteohjelmien lisäksi rakennerahastojen alaisuuteen kuuluvat yhteisöaloitteet ja

11 Sivu 11/36 innovatiiviset toimet. Yhteisöaloitteiden erityispiirre on muun muassa kansainvälisen yhteis korostaminen. Yhteisöaloitteiden tarkoitus on kohdistaa aluepolitiikkaa tärkeimmille painopistealueille. Suomessa sovelletaan seitsemää yhteisöaloitetta. Esimerkiksi INTERRE A -yhteisöaloite rajaseutuyhteistyön tukemiseksi kattaa pk-yritysten verkottumisen ja teknologisen kilpailukyvyn edistämisen. Noin prosentti rakennerahastovaroista kohdistuu nk. innovatiivisiin toimiin. Innovatiivisilla toimilla tarkoitetaan kokeiluja, joilla haetaan uusia toimintamuotoja tavoiteohjelmille. Innovatiiviset toimet edistävät hankkeita, jotka ovat ylikansallisia ja parantavat esimerkiksi naisten pääsyä talouselämään, pienten yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille, paikal erityisosaamisen hyödyntämistä ja julkisten viranomaisten työmenetelmien parantamista. Vuosina opetusministeriö on rahoittanut rakennerahastoista 39 kulttuuriprojektia Nämä projektit ovat saaneet EU-rahoitusta yhteensä yli 9,5 miljoonaa markkaa. Hankkeisiin kuuluu muun muassa alueellisen digitaalisen median keskuksen rakentaminen, tietotupien perustaminen ja Taideteollisen korkeakoulun MediaStudio. Tämän lisäksi opetusministeriö myöntänyt muiden ministeriöiden opetusministeriölle osoittamista EU- ja kansallisista määrärahoista tukea hankkeille, joita ovat muun muassa olleet Emil Cedercreutzin säätiön museon peruskorjaus (EU-tukea noin miljoona markkaa) ja Saamelaismuseon ja Ylä-Lapin luontokeskuksen uudisrakennushanke (EU-tukea 11,9 milj. markkaa). Euroopan unioni tasoittaa rakennerahastoilla ensisijaisesti alueiden välisiä kehityseroja. Maatalouden ja teollisuuden lisäksi huomattavaa tukea saavat myös kulttuurihankkeet. Siinä missä esimerkiksi KALEIDOSKOOPPI-ohjelmasta vuonna 1997 Suomeen saatiin reilut markkaa tukea oli rakennerahastojen EU-tuki kulttuurille yli 9,5 miljoonaa markka yksittäinen hanke saattoi saada saman suuruisen tuen kuin KALEIDOSKOOPIN kokonaistu KALEIDOSKOOPPI-ohjelmasta suomalaiset hakijat tosin hyötyvät hankkeiden pääjärjestäj saaman tuen lisäksi myös yhteisjärjestäjinä ja osallistujina muissa tuetuissa hankkeissa, sillä ohjelma tukee eurooppalaisia yhteistyöhankkeita. Rakennerahastoista tuettavat hankkeet ovat pääasiassa kansallisia projekteja. Rakennerahast saaduilla varoilla on rakennettu mediakeskuksia ja sovellettu uutta teknologiaa esimerkiksi multimediatuotannoissa. Rakennerahastojen merkitys kulttuuriteollisuuden näkökulmasta o siinä, ettei varoja ohjata tarkkojen taiteenalarajojen mukaan, vaan tukea myönnetään omaleimaisille projekteille. Projektien omaleimaisuus syntyy kulttuurin ja muiden alojen kohtaamisesta. Projektit voivat olla kulttuurin ja esimerkiksi koulutuksen, matkailun ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeita. Nykyinen rakennerahastokausi päättyy vuonna 1999 ja järjestelmään on odotettavissa muutoksia. TIIVISTELMÄ TOIMIJA EU:n rakennerahastot: aluekehitysrahasto sosiaalirahasto, maatalouden ohjaus- ja tukirahasto TAVOITE/KULTTUURITEOLLISUUS Pk-yritystoiminnan aktivointi, koulutus- j tutkimusyhteistyö, uuden teknologian kehittäminen, kulttuurin, matkailun ja alu muiden vetovoimatekijöiden kehittäminen yritysten toimintaympäristön parantamine

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriön julkaisuja 2006:47 Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Projektipolitiikasta kaikki huomioivaan kulttuuripolitiikkaan? Katsaus vammaiskysymyksiin Pohjoismaiden kulttuuripolitiikassa 2000 2003

Projektipolitiikasta kaikki huomioivaan kulttuuripolitiikkaan? Katsaus vammaiskysymyksiin Pohjoismaiden kulttuuripolitiikassa 2000 2003 Projektipolitiikasta kaikki huomioivaan kulttuuripolitiikkaan? Katsaus vammaiskysymyksiin Pohjoismaiden kulttuuripolitiikassa 2000 2003 Alkuteos: Från projektpolitik till en inkluderande kulturpolitik?

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Suomen elokuvasäätiö kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN

SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN SUOMALAISTEN ELOKUVIEN KANSAINVÄLISTYMINEN Liiketaloustiede, kansainvälisen liiketoiminnan pro gradu -tutkielma Laatija Maria Sainio 9761 Ohjaaja KTT Esa Stenberg KTM Taina Eriksson 25.5.2009 Turku SISÄLLYS

Lisätiedot

SISÄLTÖTUOTANNON ARVOKETJUN RAHOITUS

SISÄLTÖTUOTANNON ARVOKETJUN RAHOITUS 1 SISÄLTÖTUOTANNON ARVOKETJUN RAHOITUS Minna Martikainen Kari Niilola Matti Pulkkinen Jenni Selosmaa Jussi Tiilikka Mika Vaihekoski 2001 LTT-Tutkimus Oy Pohjoinen Rautatiekatu 21 B 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 i Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Portaali tietoyhteiskunnan osana... 2 3. Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali...

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Suomalaisen. elokuvan. Tavoiteohjelma

Suomalaisen. elokuvan. Tavoiteohjelma Suomalaisen elokuvan Tavoiteohjelma 2011-2015 Audiovisuaalisen alan muuttuva toimintaympäristö s. 2 Tavoitteet Tarinoita suomalaisille, työtä elokuvan ammattilaisille ja kansainvälisiä investointeja Suomeen

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Marianne Toiskallio & Minna Laukkanen Audiovisuaalisen alan tuottajakentän toimialakartoitus 30.11.2013

Marianne Toiskallio & Minna Laukkanen Audiovisuaalisen alan tuottajakentän toimialakartoitus 30.11.2013 Marianne Toiskallio & Minna Laukkanen Audiovisuaalisen alan tuottajakentän toimialakartoitus 30.11.2013 1 Sisällys 1. Laaja-alainen ja moni-ilmeinen audiovisuaalinen ala...5 1.1. Monimuotoinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN Jukka Vilhunen 14.1.2008 2 Sisällysluettelo sivu 1 Johdanto 3 2 Pitkien näytelmäelokuvien rahoitusrakenne 3 Julkinen rahoitus 3 Yksityinen

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Opas palvelualan innovoinnista

Opas palvelualan innovoinnista Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Kristiina Niemi ja Seija Virkkala Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Pohjoismaisen tutkimushankkeen tuloksia Chydenius-instituutti

Lisätiedot

MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA?

MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA? MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA? TARVEANALYYSI SELLINGKVARKEN.COM SISÄLLYSLUETTELO SELLINGKVARKEN.COM SELLING POHJANMAA LINDA BLOMQVIST, PROJEKTINJOHTAJA, MERENKURKUN NEUVOSTO

Lisätiedot