Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus"

Transkriptio

1 Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Kansalaistoiminnalla kohti arjen hyvinvointia PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALITURVAYHDISTYS 19. joulukuuta 2011

2 Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Kansalaistoiminnalla kohti arjen hyvinvointia Sisällys TIIVISTELMÄ HANKKEEN TAUSTA JA TARVE YHTEISTYÖN PERINNE YHTEISTYÖHÖN KANNUSTAMINEN YHTEISTYÖSTÄ KUMPPANUUDEKSI KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT TAVOITTEET JA MITTARIT TUOTOKSET HANKKEEN TOTEUTUSSTRATEGIA TYÖSUUNNITELMA RESURSSIT HENKILÖSTÖ YHTEISTYÖKUMPPANIT BUDJETTI ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN RISKIT JA OLETUKSET RAPORTOINTI JA SEURANTA TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Liite Hankkeen suunnittelumatriisi 1

3 Tiivistelmä Lahden seudulla on pitkään kypsynyt tarve ja toive Kumppanuustalon/Kumppanuuskeskuksen käynnistämisestä. Päijät-Hämeessä yhteistyön syntyminen vie aikaa ja vaatii kärsivällisyyttä. Yhteistyötä ja kumppanuutta on harjoiteltu eri hankkeissa. Tarpeelliseksi on koettu selkiyttää järjestöjen keskinäisiä ja järjestöjen/yhteisöjen sekä kuntatoimijoiden yhteistyön rakenteita. Päijät-Hämeen alueella tehtiin vuoden 2007 alusta alkanut mittava sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenjärjestely. Toimintakenttä on nykyisellään hyvin pirstaleinen ja asukkaille hankalasti hahmottuva. Julkisella sektorilla on asetettu tavoitteeksi asukkaiden, perheiden ja yhteisöjen omavastuu ja tarve nykyistä suurempaan omatoimisuuden kasvuun. Vastuulla tarkoitetaan huolehtimista oman ja lähiyhteisöjensä hyvinvoinnin ylläpidosta ja kehittämisestä sekä nykyistä suurempaa panostusta tarvitsemiensa palvelujen rahoittamiseen. Kumppanuuskeskus hankkeen päämääränä on päijäthämäläisten elämänlaadun koheneminen ja suunnitelmallisen ja toimivan yhteistyön rakentaminen yhteistyössä yhdistysten, kuntien, oppilaitosten, yritysten ja kuntalaisten välille. Hankkeen tavoitteena on Päijät-Hämeessä 1. Asukkaiden sosiaalisten verkostojen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä hyvinvoinnin kohentuminen toimintamahdollisuuksia luomalla. 2. Eri tahoilla toteutettavan vapaaehtoistoiminnan koordinointi. 3. Yhdistysten, kuntien, oppilaitosten, kuntalaisten ja yritysten välisten yhteisten käytäntöjen luominen. 4. Tiedon kokoaminen ja välittäminen eri tahojen toiminnoista ja palveluista kuntalaisille ja yhteistyötahoille. Hankkeessa luodaan mahdollisuuksia kuntalaisten osallisuuden, yhteisöllisyyden ja sosiaalisten toimintaympäristöjen lisääntymiseksi kokoontumistilojen ja yhteydenpidon avulla. Lisääntyneen ryhmätoiminnan ja verkostoitumisen ansiosta asukkaiden/kuntalaisten hyvinvointi kohenee. Kumppanuuskeskuksen verkkoyhteistyön ja tietojen kokoamisen ja levittämisen ansiosta päijäthämäläisten järjestöjen, kuntien, oppilaitosten ja yritysten sekä kuntalaisten kesken syntyy suunnitelmallista ja toimivaa yhteistyötä. Vapaaehtoistoimintaa koordinoivien tahojen verkostoitumisen ja yhteistoiminnan avulla syntyy alueellinen Vapaaehtoistoiminnankeskus. Vapaaehtoistoiminnan yhteisen rekrytoinnin, koulutuksen, virkistyksen ja huolenpidon myötävaikutuksella vapaaehtoisuus lisääntyy ja järjestöjen tunnettuus paranee.

4 1 Hankkeen tausta ja tarve 1.1 Yhteistyön perinne Lahden seudulla on pitkään harjoiteltu yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Päijät-Hämeessä yhteistyön syntyminen vie perinteisesti paljon aikaa ja vaatii kärsivällisyyttä. Yhteistyötä on harjoiteltu esimerkiksi Neuvokas- hankkeessa, joka vuonna 1998 mahdollisti alueen kansalaisjärjestöjen yhteisen tiedoston. Valtakunnalliseen Perhe-hankkeeseen liittyvä Lahden Perhe- hanke kokosi laajan verkoston vahvistamaan ja luomaan kumppanuuteen pohjautuvaa toimintakulttuuria ja kehittämään perhettä osallistavia työmenetelmiä. Kumppanuustalon toimintamallin kehittämisen idea nousi vahvasti esiin juuri Perhe hankkeen myötä. Perhe hankkeessa eri osapuolet aloittivat uudenlaisen yhteistyön kunnan, seurakunnan, järjestöjen ja oppilaitosten kesken. Perhehankkeen perintönä jatkaa perhekeskus Perhetupa. Kumppanuus- ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena hanke kokosi perheiden kanssa toimivat tahot toiminnalliseen yhteistyöhön. Myös kunta ja palvelurakenne uudistuksen ns. Paras hankkeen uskotaan muuttavan kuntien ja yhdistysten yhteistyötä. Päijät-Hämeen alueella tehtiin vuoden 2007 alusta alkaen mittavat sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenjärjestelyt, kun Heimo Hyvinvointipiiri- hankkeen ( ) myötä maakunnan kahdeksan kunnan kaikki perustason sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät entisen erikoissairaanhoidon kuntayhtymän järjestettäviksi. Tämän järjestelyn seurauksena syntyi kuntien yhteinen peruspalvelukeskus Aava ja viiden kunnan vastaavat palvelut siirtyivät liikelaitosmuotoisen peruspalvelukeskuksen, Oivan järjestettäviksi. Erikoissairaanhoidon kuntayhtymän toimiala laajeni siten peruspalveluihin ja syntyi sosiaali- ja terveysyhtymä ja viisi kunnan yhteisessä peruspalvelujen kunnallisessa liikelaitoksessa isäntäkuntana toimii yksi maakunnan kunnista. Maakunnan kunnista Lahti ja Heinola järjestävät peruspalvelunsa aikaisempaan tapaan eivätkä sosiaali- ja terveyspiirin rakenneratkaisut koskeneet näitä kuntia. Kunnat järjestävät edelleen itse päivähoidon-, koulun- ja liikunnan palvelut. Koska sosiaali- ja terveydenhuolto on irroitettu peruskuntayhteydestä asukkaille/kuntalaisille on haastavaa löytää tarjolla olevia palveluita ja toimintoja. Myös järjestökentän tarjoamat palvelut ja toiminnat on hankalasti löydettävissä. Yhdistysten yhteistyötä on kehitettävä uuden, osin yhteistoiminta-aluepohjaisen palvelutuotannon kumppanina. Koska tarpeelliseksi on koettu selkiyttää rakenteita järjestöjen keskeisiä ja järjestöjen/yhteisöjen sekä kuntatoimijoiden kesken on Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistys ry (hankkeen hakija/emoyhdistys), Päijät-Hämeen liitto ja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto solmivat vuonna 2008 puitesopimuksen, jossa yhteistyön tavoitteiksi asetettiin: hyvinvointinäkökulman rakentaminen osaksi alueellista kehittämistä palveluiden saatavuuden turvaamisen edistäminen järjestöyhteistyön ja yhteisen vaikuttamisen tukeminen järjestöjen ja julkisen sektorin keskinäisen kumppanuuden edistäminen 1

5 kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen Päijät-Hämeessä on yli 4000 rekisteröityä järjestöä, joista ei ole olemassa ajantasaista alueellista ja jaoteltua rekisteriä. Kuntatoimijat ja oppilaitokset kaipaavat järjestökenttään yhteyshenkilöä/koordinaattoria yhteydenpidon mahdollistumiseksi. Järjestötoimijat toivovat selkeitä yhteistyön rakenteita järjestöjen kesken, kuin myös kuntatoimijoiden suuntaan. Järjestöissä on runsaasti sekä kokemusperäistä, että ammatillista tietoa jäsenistönsä erityistarpeista, omaan alansa liittyvästä erityisosaamisesta, tietoa julkisten palveluiden toimivuudesta ja vapaaehtois- ja vertaistoiminnasta ja sen merkityksestä hyvinvoinnille. Yhteydenpitoon ja verkostoitumiseen kaivataan kipeästi lisäresursointia hankerahoituksen avulla. 1.2 Yhteistyöhön kannustaminen Järjestökenttää kannustetaan verkostoitumiseen, yhteistyöhön ja yhteistyösopimuksiin monien kanavien kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti huhtikuussa 2011 järjestöpoliittisen linjauksen. Ministeriö katsoo, että kansalaisjärjestötoiminta edesauttaa kansalaisten osallistumista ja hyvän elämän edellytysten luomista. Ministeriö kannustaa järjestöjä laaja-alaiseen alueelliseen yhteistyöhön kuntien, muiden kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten kanssa. Ministeriö tähtää toiminnallaan kansalaisjärjestölähtöjen rahoituksen turvaamiseen hyvän edistämiseksi. Sosiaali -ja terveyshuollon kansallisen kehittämisohjelma / Kaste ohjelman tavoitteet nousevat hallitusohjelmasta ja hallinnonalan strategioista. Päätavoitteena on osallisuuden lisääminen, syrjäytymisen väheneminen, hyvinvoinnin ja terveyden lisääntyminen ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja satavuuden parantaminen. Ohjelman yhtenä toimenpiteenä on kuntien ja järjestöjen tukeminen, jotta syntyisi uusia varhaisen puuttumisen malleja. Päijät-Hämeen Kastehankkeista Ikäkaste II / PÄTEVÄ:n kanssa hankeyhteistyön yhtymäkohdaksi muotoutuu ikäihmisten omaehtoinen toiminta. Vahva pohja elämälle Kaste hankkeen (Kasperi) tavoitteena on varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen kohentaminen. Hankeyhteistyön keskiössä on lapsiperheiden alueelliset toiminnat. Kaupunkien ja kuntien strategioissa asukkaiden, perheiden ja yhteisöjen omavastuun ja tarpeen nykyistä suurempaan omatoimisuuteen toivotaan kasvavan. Vastuulla tarkoitetaan huolehtimista oman ja lähiyhteisöjensä hyvinvoinnin ylläpidosta ja kehittämisestä sekä nykyistä suurempaa panostusta tarvitsemiensa palvelujen rahoittamiseen. Lahden kaupungin strategiassa (2025) korostetaan kaupungin tukevan muun muassa yhteisöllisyyttä ja yhteisöjen toimintaa. Paikallisia yhteisöjä ja asukkaiden omaehtoista toimintaa tukemalla kaupunki luo edellytyksiä turvalliselle ja viihtyisälle asuinympäristölle. Yhteisöjä tukemalla vahvistetaan myös asukkaiden omatoimisuutta oman hyvinvointinsa edistämisessä. 2

6 Järjestöjen ja kuntasektorin välistä yhteistyötä tulisi tiivistää, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. Juuri siksi on tarpeellista kartoittaa Päijät-Hämeessä toimivat järjestöt sekä niiden toiminta ja luoda mahdollisuudet yhteistyölle niin järjestöjen kesken kuin myös kuntasektorin kanssa. 1.3 Yhteistyöstä kumppanuudeksi Lahden Perhe hankkeen päätyttyä on käynnistynyt laajemman yhteistyön suunnittelu eri toimijoiden välillä. Yhteiset kokoontumiset toiminnan suunnitteluun ovat keränneet mukaan järjestöjen ja oppilaitosten edustajia. Toiminnallista yhteistyötä on harjoiteltu muun muassa Vapaaehtoistoiminnan messujen toteutuksen yhteydessä. Vapaaehtoistoiminnan alueellisella koordinoinnilla voidaan tukea pienten yhdistysten kipuilua vapaaehtoisten rekrytoinnin, koulutuksen, huollon, työnohjauksen ja virkistyksen osalta. Järjestökentässä toivotaan suunnitelmallista yhteistyötä esimerkiksi markkinoinnin ja tiedotuksen muodossa. Järjestötoimijoille toteutettiin Järjestö-/kumppanuuskysely syksyllä Toiveena kyselystä nousi kokoontumistilat yhdistysten kokouksille ja vertaisryhmätoiminnalle. Erityisesti pienet yhdistykset toivoivat kokoontumistilojen yhteyteen omaa kaappia yhdistyksen kansioille ja muille tavaroille. Järjestötoimijat näkivät Kumppanuuskeskuksen vahvuutena näkyvyyden lisääntymisen, monipuolisen osaamisen ja yhteistyön. Heikkoutena koettiin oma taloudellinen tilanne, erilaiset työkentät ja asiakaskunnat. Kyselyn tuottaman vastauksen sanoin: Eteenpäin vain rohkeasti ja avoimin mielin. Ei pelätä turhaa kiviä ja kantoja. Mitään tuskin voidaan menettääkään. Kuntatoimijoiden kokoontumisissa on pidetty hyvänä järjestökentän aktiivisuutta yhteistyöhön ja kaivattu yhteyshenkilöä järjestökenttään. Yhteistyötä pidetään hyödyllisenä ja toivotaan ideointia ja toiminnan yhteistä suunnittelua. Ajatusten jakaminen paneeleissa ja foorumeissa koetaan mielekkäänä yhteistyön aloituksena. Päijät-Hämeen liitto myönsi rahoituksen Kumppanuuskeskus hankkeen esiselvityksiin ja hankehakemuksen kirjoittamiseen. Rahoituksen avulla voitiin kuulla eri tahojen toimijoita sekä koota ja jäsentää vuosien aikana kerättyä tietoa. Kumppanuuskeskus hankkeen aikana on tavoitteena luoda perusta pysyvälle ja kehittyvälle toiminnalle. 2 Kohderyhmä ja hyödynsaajat Hankkeella halutaan vaikuttaa eri-ikäisten päijäthämäläisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hyvinvointiin katsotaan kuuluvan fyysisen, psyykkisen, henkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden kautta oleellisesti myös liikunnan ja kulttuurin laaja kenttä. Hankkeen myötävaikutuksella Päijät- Hämeessä asuvat asukkaat/kuntalaiset saavat tietoa heille suunnatuista palveluista ja toiminnoista vaivattomasti. Tiedonkulku, toimintamahdollisuudet, sosiaalisten verkostojen ja yhteisöllisyyden mahdollistuminen lähellä kuntalaisten omaa elämänpiiriä tukee arjessa jaksamista ja hyvinvoinnin kohentumista. 3

7 Päijät-Hämeessä toimivat järjestöt saavat toiminnalleen näkyvyyttä ja toimintaeväitä yhdistystoiminnan hallintaan. Verkostoitumisen ansiosta järjestöjen osaaminen ja asiantuntemus saadaan kiertoon. Järjestöille tarjoutuu mahdollisuus oppilaitos-, kunta- ja yritysyhteistyöhön, joka lisää järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Yhdistyksissä jäsenistön kasvaminen mahdollistaa tehokkaamman kanavan vaikuttamiseen. Kuntatoimijat saavat hankkeessa kanavoidusti tietoa järjestökentän toiminnoista ja palveluista sekä väylän yhteiseen vuoropuheluun järjestöjen kanssa. Tarpeiden ja toiveiden yhdessä työstäminen avaa uusia ulottuvuuksia yhteistyöhön. Oppilaitokset saavat hankkeen kautta opiskelijoilleen työelämälähtöisiä opinnäyte- ja projektitöitä sekä mahdollisuuden hyödyntää järjestökentän asiantuntemusta opetuksessa. Sosiaalialan opiskelijoille kaivataan mahdollisimman paljon autenttisia ja asiakaslähtöisiä sosiaalialan tilanteita. 3 Tavoitteet ja mittarit Hankkeen päämääränä on päijäthämäläisten elämänlaadun kohentaminen suunnitelmallisen ja toimivan yhteistyön (järjestöjen, kunnan, oppilaitosten, yritysten ja kuntalaisten/asukkaiden) avulla. Hankkeessa on tavoitteena luoda yhteistyössä Päijät-Hämeeseen pysyviä rakenteita ja käytäntöjä verkkoyhteistyön, Kumppanuus- ja Vapaaehtoistoiminnankeskuksen avulla. Hankkeen tavoitteet Päijät-Hämeessä 1. Asukkaiden sosiaalisten verkostojen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä hyvinvoinnin kohentuminen toimintamahdollisuuksia luomalla. Osa- ja välitavoitteet Kuntalaisten osallisuuden ja mukana olon mahdollistaminen => kumppanuustupa, Päijät- Hämeen jokaiseen kuntaan Toimintamahdollisuuksien luominen eri tahojen järjestämälle vertaistoiminnalle. Sähköisen portaalin toteuttaminen alueellisista toiminnoista ja palveluista. Tavoitteen toteutumista mitataan asukkaiden/kuntalaisten osallistumisella (käynnit), palautteilla (kysely), haastatteluilla ja toimintamahdollisuuksien raportoinnilla (tilastot). 2. Eri tahoilla toteutettavan vapaaehtoistoiminnan koordinointi. Osa- ja välitavoitteet Vapaaehtoistoimintaan yhteisten pelisääntöjen ja mallin luominen. Vapaaehtoistoiminnankeskuksen käynnistäminen. 4

8 Mittareina tavoitteiden toteutumiselle on vapaaehtoistoiminnan yhteistyötahojen, koulutusten, virkistysten, tapaamisten ja vapaaehtoisten määrät (tilastot) sekä yhteistyötahojen ja vapaaehtoisten kuuleminen (kyselyt, haastattelut). 3. Yhdistysten, kuntien, oppilaitosten, kuntalaisten ja yritysten välisten yhteisten käytäntöjen luominen. Osa- ja välitavoitteet Eri tahojen toimijoiden yhteistyörekisterin (yhteystiedot) kokoaminen. Yhteistyöryhmien käynnistäminen (vapaaehtoistoiminta, tiedotus ja markkinointi, yhdistystoiminnan kehittäminen, verkostoyhteistyö), pelisääntöjen ja kumppanuussopimusten laatiminen. Kehittämisrakenteiden mallintaminen (järjestöpäivät, kuntapäivät, innovaatioillat, paneelit ja asukaspäivät). Tavoitteen saavutettavuutta mitataan yhteistyötahojen määrällä (käynnit), tapahtumien, koulutusten ja tilaisuuksien lukumäärällä (tilasto) ja yhteistyötahojen mielipiteiden kuulemisella (kyselyt ja haastattelut). 4. Tiedon kokoaminen ja välittäminen eri tahojen toiminnoista ja palveluista kuntalaisille ja yhteistyötahoille. Osa- ja välitavoitteet Virtuaalisen yhteistyöverkoston rakentaminen (tapahtumakalenteri, extranet) ja sosiaaliseen mediaan linkittyminen. Yhteisen markkinoinnin ja tiedotuksen mallintaminen => tiedotussuunnitelma. Mittareina käytetään mediatiedotteita ja mediaosumia (tilasto) sekä yhteistyötahojen kuulemista (verkkokysely). Verkkoyhteistyön sähköisen alustan käyttöä mitataan käyntikerroilla, viestien määrillä ja ajantasaisuudella. 4 Tuotokset Hankkeen huolellisen suunnittelun, laajan verkostoitumisen ja täsmällisen tavoiteasettelun avulla uskotaan hankkeessa saavutettavan seuraavat tuotokset: Kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääntyminen sekä sosiaalisten toimintaympäristöjen mahdollistaminen => kumppanuustuvat ja rekisteri käytettävissä olevista tiloista. Vapaaehtoistoiminnankeskus => malli vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. 5

9 Päijäthämäläisten järjestöjen, kuntien, oppilaitosten ja yritysten sekä kuntalaisten suunnitelmallinen ja toimiva yhteistyö => malli yhteistyön rakenteista. Tietojen löydettävyyden helppous =>sähköinen portaali ja tapahtumakalenteri palveluista ja toiminnoista. Hankkeen tulokset: Kuntalaisten/asukkaiden lisääntynyt osallistuminen toimintojen ideointiin ja toteutukseen. Vapaaehtoistoiminnankeskuksen koordinointi. Suunnitelmallinen yhteistyö eri toimijoiden kesken. Toimiva tiedonkulku eri tahojen välillä. Kumppanuuskeskus hankkeen vaikutukset: Päijäthämäläisten hyvinvointi kohenee ja elämänlaatu paranee. Omaehtoisesti hyvinvointiin vaikuttaminen lisääntyy, kun sosiaaliset verkostot ja alueellinen yhteisöllisyys vahvistuu. Eri tahojen (järjestöt, kunnat, oppilaitokset, yritykset) edustajat tiedostavat toistensa toiminnan ja kykenevät ohjaamaan asukkaat/kuntalaiset avun luokse. Kuntalaiset löytävät tarpeitaan vastaavaa toimintaa ja palveluita sekä tiedostavat omat mahdollisuudet osallisuuteen. Syntyy asukaslähtöisiä toimintamalleja asukkaiden/kuntalaisten hyvinvoinnin kohentamiseksi ja yhteisöllisyyden tiivistämiseksi. Vapaaehtoistoimintaa koordinoivat tahot luovat mallin yhteistyön rakenteista. vapaaehtoistoiminta mahdollistaa osallistumisen sekä kuulluksi ja autetuksi tulemisen. Eri toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy ja hankkeen avulla syntyy selkeät rakenteet ja pelisäännöt verkostolle. Hankkeen aikana luodut yhteiset sopimukset ja käytännöt antavat kumppanuusverkostolla hyvät toimintaedellytykset. Tietoisuus alueellisista palveluista ja toiminnoista saavuttaa kuntalaiset ja eri tahojen toimijat. Sähköisellä alustalla olevat portaalit, tapahtumakalenteri, extranet sekä sosiaalisen median linkit mahdollistavat helposti löydettävän ajantasaisen tiedon saannin. Vaikuttavuuden osalta katsotaan laajan hankeyhteistyön avulla päästävän näihin merkittäviin tuloksiin päijäthämäläisten arjen hyvinvoinnin osalta. 6

10 5 Hankkeen toteutusstrategia Hankkeen emoyhdistys (Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistys) asettaa hankkeelle monialaisen ja monitoimijaisen ohjausryhmän ja valitsee hankkeelle työntekijät: kokopäiväinen projektipäällikkö, vapaaehtoistoiminnankoordinaattori, järjestökoordinaattori ja tiedottaja/verkkosuunnittelija sekä osa-aikainen toimistotyöntekijä. Yhdistys ostaa hankkeeseen henkilöstöhallinnon. Koska yhdistys toimii vapaaehtoisten varassa, ilman yhdistystoimintaa pyörittäviä työntekijöitä, on hankkeen toteutuksen kannalta nähty tarpeelliseksi hakea osaamista ja resursseja yhdistystoiminnan ulkopuolelta. Kuvio: Hankkeessa työstettävät osa-alueet Hankkeen käynnistys: hankesuunnitelman täsmentäminen työsuunnitelmaksi, tilojen, kalusteiden ja koneiden hankinta, ulkoisten palveluiden kilpailuttaminen/kumppanuussopimukset, yhteistyöverkoston kokoaminen, tiedotussuunnitelman täsmentäminen, arviointisuunnitelman työstäminen, alueelle jalkautuminen, järjestökenttään tutustuminen, sähköisen verkoston suunnittelu. Päijät-Hämeessä olemassa olevien käytäntöjen ja toimintojen linkittäminen hankkeeseen. Kulttuurikeskus tiedottaa ja järjestää järjestöpäiviä Päijät-Hämeen kulttuuriyhdistyksille. Aluekummitoiminnalla aktivoidaan asukkaita huolehtimaan omasta lähiympäristöstään. Päijät-Hämeen kyläasiamies tulee maaseudun asukkaita yhteisöllisyyteen. Eri yhdistyksillä on alueella alue- ja piirijärjestöjä, esimerkiksi Itä-Hämeen Martoilla on yhteys 77 yhdistykseen. Kirjastojen toiminta on laajentunut liikuntavälineiden lainaukseen ja omahoitopisteisiin sekä tilojen yhteiskäyttöön eri toimi- 7

11 joiden kanssa. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu tiedottaa ja kouluttaa liikuntaseuroja. Eläkeläisjärjestöillä ja vammaisjärjestöillä on omia ryhmittymiään. Hankeyhteistyö käynnistetään kehittämisryhmissä ja alueellisten toimintojen toteutuksessa. Uusien käytänteiden kokeilu ja kehittäminen sekä yhteistoiminnan tiivistäminen kehitysryhmien /-tiimien avulla. Hankkeessa edetään tarvelähtöisesti eri toimijoiden yhteistyössä asioita suunnitellen, toteuttaen ja arvioiden. Hanketyöntekijät ovat mukana kehittämisryhmissä kannustamassa ja tukemassa yhteistyöhön. Hanketyöntekijöiden rooli kehitysryhmissä on työskentelyn käynnistämisessä ja toimintamalliin opettamisessa. Työryhmätyöskentelyn säännölliset kokoontumiset ja sitoutuneet jäsenet mahdollistavat hankkeen tavoitteisiin pääsemisen. Hankkeen sisältöä luodaan yhteistyötahojen edustajien kanssa seuraavissa kehitysryhmissä: vapaaehtoistoiminta, yhdistystoiminnan kehittäminen, tiedotus ja markkinointi, kokoontumistilat ja verkkoyhteistyö. Yhteydenpitoon, tiedon levittämiseen ja eri tahojen yhteistyön tiivistämiseksi toteutetaan hankkeessa järjestötreffit, järjestöpäivät, kuntapäivät, innovaatioillat, yhteistyöfoorumit, paneelit ja asukaspäivät yhteistyön virittämiseksi ja juurruttamiseksi. Hankkeessa rakennetaan verkkoympäristö yhteydenpidon ja tiedotuksen lisäämiseksi sekä markkinoinnin tehostamiseksi. Kumppanuuskeskuksen juurruttaminen ja hankkeen päättäminen: kehitetyille käytännöille ja toiminnoille etsitään vastuutahot jo kokeiluvaiheessa. Ennen hankkeen päättymistä kartoitetaan mahdollisten yhteisten hankerahoitusten suunnittelu ja hakeminen uusille kehittämiskohteille. Kumppanuuskeskuksesta on tavoitteena luoda pysyvä toiminta. Kumppanuusverkoston roolin painottaminen pysyvän toiminnan suunnittelussa huomioidaan jo hankkeen alusta alkaen. Hankkeessa kootaan prosessikuvauksin ja mallien avulla tuotoksia ja tuloksia. Raporttien, arviointi- ja loppuraportin työstämisellä ja julkaisulla saadaan levitettyä arvokasta tietoa hankkeen haasteista ja onnistumisen kokemuksista. Hankkeen tulosten jakamisessa hyödynnetään yhteistyöverkostoa ja sähköisiä kanavia. Hankekauden lopuksi hankeorganisaatio puretaan ja henkilöstön ammattitaitoa hyödynnetään pysyvässä toiminnassa. Kuvio: Hankkeen vuosittaiset painopistealueet 8

12 6 Työsuunnitelma Taulukko: Vuoden 2012 työsuunnitelma Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus hankkeelle 2012 tehtävät vastuu Tammikuu: Helmikuu: Maaliskuu: Huhtikuu: Toukokuu: Kesäkuu: Heinäkuu: Alustava päätös hankerahoituksesta. Projektipäällikön palkkaaminen hankkeeseen. Tilojen, kalusteiden, koneiden ja tarvikkeiden hankinta. Hankesuunnitelman täsmentäminen työsuunnitelmaksi ja projektikalenterin työstäminen. Valtioneuvoston päätös hankerahoituksesta. Yhteistyöverkoston ja ohjausryhmän kokoaminen. Ulkoisten palveluiden hankinta. Tiedotussuunnitelman täsmentäminen. Arviointisuunnitelman työstäminen. Hanketyöntekijöiden palkkaaminen. Hankkeen käynnistymisestä tiedottaminen. Työntekijöiden perehdytys ja yhteisistä pelisäännöistä sopiminen. Hankkeen aihealueisiin liittyvään tausta-aineistoon tutustuminen ja tutkimuksiin perehtyminen. Olemassa olevaan toimintaa ja käytäntöihin perehtyminen. Päijäthämäläisten järjestöjen kartoitus ja kuuleminen. Päijäthämäläisten vapaaehtoistoimintaa koordinoivien tahojen kartoitus ja kuuleminen. Kuntalaisten ja asukkaiden kuuleminen Sähköisen verkkoympäristön suunnittelu. Verkkoyhteistyön testaaminen Sähköisen yhteyden avaaminen yhteistyötahoille. Kehittämisryhmien suunnittelu. Toimintojen suunnittelu, yhteistyötahojen ja tilojen etsintä. Oppilaitosyhteistyön suunnittelu. Syksyn toimintojen suunnittelu, yhteistyötahojen ja tilojen etsintä. Yhdistyksen hallitus Projektipäällikkö Yhdistyksen hallitus Projektipäällikkö Yhdistyksen hallitus Projektipäällikkö Hanketiimi Hanketiimi Järjestökoordinaattori Vapaaehtoistoiminnankoordinaattori Hanketiimi Verkkosuunnittelija Projektipäällikkö Hanketiimi Elokuu: Päijät-Hämeen alueille jalkautuminen ja toimintojen käyn- Hanketiimi 9

13 Syyskuu: Lokakuu: Marraskuu: Joulukuu: nistäminen. Järjestöt: alueelliset työpajat ja yhteiskoulutukset Vapaaehtoistoiminta: rekrytointi, koulutus, perehdytys, virkistys Kehittämisryhmät, Yhteistyöfoorum, paneeli Hankerahoituksen hakeminen. Syksyn tiedotussuunnitelma Verkkoyhteistyön laajentaminen Sosiaaliseen mediaan linkittymisen suunnittelu Verkkoyhteistyöhön ja tiedotukseen kouluttaminen Palautteiden kerääminen. Vertaisarviointi sisar hankkeiden kanssa. Ulkoinen- ja itsearviointi. Vuoden 2012 tilastointi ja raportointi. Seuraavan vuoden suunnittelu -> Pilottien levittäminen. Järjestökoordinaattori Vapaaehtoistoiminnankoordinaattori Projektipäällikkö Verkkosuunnittelija Hanketiimi Projektipäällikkö Hanketiimi 7 Resurssit Laaja hankealue, Päijät-Hämeen 14 kuntaa on huomioitu hankkeen resursoinnissa. Työntekijöiden määrässä on huomioitu mahdollisuus jalkautua riittävästi koko alueelle. Henkilöstön hankinnassa arvostetaan projektiosaamista, käytännön kokemusta järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tuntemusta sekä ammattiosaamista. Ilman Raha-automaattiyhdistyksen 100% rahoitusta hanketta ei voida toteuttaa ja tavoitteita saavuttaa. 7.1 Henkilöstö PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Vastaa hankkeen operatiivisesta johtamisesta ja hankkeen etenemisestä sekä raportoinnista. Huolehtii kumppanuusyhteistyöstä eri tahojen kanssa ja hankkeen keskeisten työskentelyfoorumien => kehittämisryhmien verkostoitumisesta. Mahdollistaa ohjausryhmien kokoontumiset ja raportoinnit. Luo yhteydet eri oppilaitoksiin ja käynnistää oppilaitosyhteistyön. Levittää tietoa hankkeen etenemisestä ja rakentaa yhteistyöverkostoa hankkeen toteutuksen tueksi. VAPAAEHTOISTOIMINNANKOORDINAATTORI: Huolehtii vapaaehtoistoimintaa koordinoivien tahojen kokoamisesta ja verkostoitumisesta. Yhteistyössä vapaaehtoistoimintaa koordinoivien tahojen kanssa toteuttaa vapaaehtoisten rekrytoinnin, koulutuksen, työnohjauksen, virkistyksen ja yhteistyön toteutumisesta. Käynnistää Päijät- Hämeeseen vapaaehtoistoiminnankeskuksen. Hankkii tietoa vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista ja verkostoituu vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden kanssa valtakunnallisesti. Luo tarvelähtöisesti uusia toimintamenetelmiä vapaaehtoistoiminnan koordinointiin, raportoi ja arvioi toiminnan edistymistä. 10

14 Osa-aikainen TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ: hoitaa toimistopalveluiden toteutuksen. JÄRJESTÖKOORDINAATTORI: Kokoaa Päijät-Hämeessä toimivat järjestöt ajantasaiseen rekisteriin ja listaa toiminnan. Käynnistää yhdistystoiminnan kehittämisen työpajojen, koulutuksen, teematapahtumien ja alueellisten verstaiden avulla. Toimii järjestöjen tukena luotaessa rakenteita kunnan, oppilaitosten ja yhdistysten kanssa verkostoitumisessa. Luo tarvelähtöisesti uusia toimintamenetelmiä järjestötoimintaan ja yhteistyöhön eri tahojen kanssa, raportoi ja arvioi toiminnan edistymistä. TIEDOTTAJA/VERKKOSUUNNITTELIJA: luo verkkoyhteisön eri tahojen yhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Kouluttaa ja opastaa toimijat verkoston käyttöön. Työstää toimijoiden kanssa tiedotussuunnitelmat sekä opastaa tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Tukee järjestöjä lisäämään näkyvyyttä ja kohdentamaan markkinointia oikea-aikaisesti kohdennettuna. Hanketiimi työskentelee kiinteässä työyhteistyössä. Vertaisarvioinnin ja työskentelyn peilaamisen mahdollisuuksia hyödynnetään päivittäisessä työssä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. 7.2 Yhteistyökumppanit Päijät-Hämeen kunnat, Lahden ammattikorkeakoulun sosiaaliala, Hollolan ja Heinolan rovastikunta ja Lahden kaupungin Sivistystoimialan Liikunnan ja kulttuurin vastuualue ovat sitoutuneet olemaan mukana hankkeen kehittämisessä ja mahdollistamassa päijäthämäläisille sosiaalisten verkostojen ja yhteisöllisyyden tiivistymistä. Hakuvaiheessa 25 päijäthämäläistä järjestöä/yhteisöä on sitoutunut hankeyhteistyöhön. Järjestöjen rooli on olla tiiviisti mukana kehittämässä kumppanuusverkostoa: vastata kuntalaisten tarpeisiin, toteuttaa ryhmätoimintaa, kohtaamispaikkoja, tapahtumia, luoda yhdessä uutta, verkostoitua, jakaa tietoa Päijät-Hämeessä olevista palveluista ja toiminnoista sekä levittää tietoa omalle jäsenistölleen. Monet järjestöt ovat sitoutuneet kehittämään hankeyhteistyössä alueellista vapaaehtoistoiminnankeskusta ja yhteistä tiedotusta sekä markkinointia. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso toimii Kumppanuuskeskus -hankkeen tukena toimintojen kehittämisessä ja yhteistyöverkostojen rakentamisessa. Oppilaitosyhteistyön avulla saadaan opiskelijaresursseja toiminnalliseen yhteistyöhön työharjoittelujen, projektitöiden ja teemallisten tuokioiden avulla. Tiedollinen yhteistyö toteutuu opinnäytetöiden, kehittämistehtävien, kartoitusten ja koulutusyhteistyön avulla. oppilaitosyhteistyö antaa ajantasaisen tiedon ja tuoreet osaajat hankeyhteistyöhön. Järjestöyhteistyön suurin resurssi on laaja toimintakenttä, jolla on elämisen ja kokemisen kautta syntynyttä arjen tietoa jaettavaksi muille. Järjestöissä on runsaasti kokemusperäistä sekä ammatillista tietoa jäsenistön erityistarpeista ja oman alan erityisosaamisesta. Järjestötoimijat mahdollistavat kokemuksellisen toiminnan toteutuksen. Yhteistyötahot antavat kehittämisryhmiin ja ohjausryhmään työpanoksensa. Kuntalaiset ja vapaaehtoistoimijat tuovat oman osaamisensa ja kokemuksensa kehittämiseen ja toiminnan toteutukseen. Kuntatoimijat antavat hankkeeseen ammatillista osaamistaan. 11

15 Hankkeen hakuvaiheessa hankeyhteistyöhön ovat sitoutuneet seuraavat järjestöt/yhteisöt: Atopialiitto, Päijät-Hämeen atopiayhdistys ry, Diakonia Laitos, Lahti, Elämäntapaliitto ry, Elokolo, Harjulan Setlementti ry, Imetyksentuki, Itä-Hämeen Martat ry, Irti Huumeista ry, Kuuroliitto ry, Lahden ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysala, Lahden ensi- ja turvakoti ry, Lahden Lähimmäispalvelu ry, Lahden Pelastakaa Lapset ry, Lahden Seudun Vanhemmat Laseva ry, Lahden seudun yhden vanhemman perheet ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lahden yhdistys ry, Miessakit ry, Omaiset mielenterveystyön tukena Päijät-Hämeen yhdistys ry, Päijät-Hämeen Hyvinvointipalvelujen kehitys ry, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Päijät-Hämeen Mielenterveysseura ry, Lahden Seudun kriisikeskus, Päijät-Hämeen Mielen-terveystuki ry, Päijät-Hämeen Monikkoperheet ry, Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, Sosiaalialan Osaamiskeskus Verso- liikelaitos ja Suomen Kuurosokeat ry, Lahden osasto. Kuvio: Yhteistyökumppanit ja kehittämisryhmät Sisarhankkeet Vapaaehtoistoiminnan kehittämistiimi Verkko- yhteistyön kehittämistiimi Yhdistystoiminnan kehittäminen Järjestöt / yhteisöt Kuntatoimijat Oppilaitokset Kokoontumistilojen kehittämistiimi Kumppanuuskeskushanke Projektipäällikkö Toimistotyöntekijä Hanketyöntekijä Hanketyöntekijä Hanketyöntekijät Kuntalaiset Yritykset Tiedotuksen ja markkinoinnin tiimi 12

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I Yhteistä Hyvää Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015 luonnos I Hyvinvointialan järjestöstrategia TIIVISTELMÄ SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Strategian lähtökohdat 2.1 Strategian tarve ja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISHANKKEEN HANKESUUNNITELMA Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry/ Taustaa

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus

Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus 1 Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen Luonnos 18.3.2015 Projektin nimi: Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus Käynnistysprojekti Ck Projektihakemuksesta vastaavat yhteyshenkilöt: Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä Varsinais-Suomessa 2004

Hyviä käytäntöjä Varsinais-Suomessa 2004 Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2005 Varsinais-Suomen Syrjästä toiminnan keskipisteeseen SYKE2004-hanke PÄIVÄHOIDON JA LASTENSUOJELUN TILA VARSINAIS-SUOMEN KUNNISSA

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot