Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus"

Transkriptio

1 Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Kansalaistoiminnalla kohti arjen hyvinvointia PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALITURVAYHDISTYS 19. joulukuuta 2011

2 Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus Kansalaistoiminnalla kohti arjen hyvinvointia Sisällys TIIVISTELMÄ HANKKEEN TAUSTA JA TARVE YHTEISTYÖN PERINNE YHTEISTYÖHÖN KANNUSTAMINEN YHTEISTYÖSTÄ KUMPPANUUDEKSI KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT TAVOITTEET JA MITTARIT TUOTOKSET HANKKEEN TOTEUTUSSTRATEGIA TYÖSUUNNITELMA RESURSSIT HENKILÖSTÖ YHTEISTYÖKUMPPANIT BUDJETTI ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN RISKIT JA OLETUKSET RAPORTOINTI JA SEURANTA TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Liite Hankkeen suunnittelumatriisi 1

3 Tiivistelmä Lahden seudulla on pitkään kypsynyt tarve ja toive Kumppanuustalon/Kumppanuuskeskuksen käynnistämisestä. Päijät-Hämeessä yhteistyön syntyminen vie aikaa ja vaatii kärsivällisyyttä. Yhteistyötä ja kumppanuutta on harjoiteltu eri hankkeissa. Tarpeelliseksi on koettu selkiyttää järjestöjen keskinäisiä ja järjestöjen/yhteisöjen sekä kuntatoimijoiden yhteistyön rakenteita. Päijät-Hämeen alueella tehtiin vuoden 2007 alusta alkanut mittava sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenjärjestely. Toimintakenttä on nykyisellään hyvin pirstaleinen ja asukkaille hankalasti hahmottuva. Julkisella sektorilla on asetettu tavoitteeksi asukkaiden, perheiden ja yhteisöjen omavastuu ja tarve nykyistä suurempaan omatoimisuuden kasvuun. Vastuulla tarkoitetaan huolehtimista oman ja lähiyhteisöjensä hyvinvoinnin ylläpidosta ja kehittämisestä sekä nykyistä suurempaa panostusta tarvitsemiensa palvelujen rahoittamiseen. Kumppanuuskeskus hankkeen päämääränä on päijäthämäläisten elämänlaadun koheneminen ja suunnitelmallisen ja toimivan yhteistyön rakentaminen yhteistyössä yhdistysten, kuntien, oppilaitosten, yritysten ja kuntalaisten välille. Hankkeen tavoitteena on Päijät-Hämeessä 1. Asukkaiden sosiaalisten verkostojen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä hyvinvoinnin kohentuminen toimintamahdollisuuksia luomalla. 2. Eri tahoilla toteutettavan vapaaehtoistoiminnan koordinointi. 3. Yhdistysten, kuntien, oppilaitosten, kuntalaisten ja yritysten välisten yhteisten käytäntöjen luominen. 4. Tiedon kokoaminen ja välittäminen eri tahojen toiminnoista ja palveluista kuntalaisille ja yhteistyötahoille. Hankkeessa luodaan mahdollisuuksia kuntalaisten osallisuuden, yhteisöllisyyden ja sosiaalisten toimintaympäristöjen lisääntymiseksi kokoontumistilojen ja yhteydenpidon avulla. Lisääntyneen ryhmätoiminnan ja verkostoitumisen ansiosta asukkaiden/kuntalaisten hyvinvointi kohenee. Kumppanuuskeskuksen verkkoyhteistyön ja tietojen kokoamisen ja levittämisen ansiosta päijäthämäläisten järjestöjen, kuntien, oppilaitosten ja yritysten sekä kuntalaisten kesken syntyy suunnitelmallista ja toimivaa yhteistyötä. Vapaaehtoistoimintaa koordinoivien tahojen verkostoitumisen ja yhteistoiminnan avulla syntyy alueellinen Vapaaehtoistoiminnankeskus. Vapaaehtoistoiminnan yhteisen rekrytoinnin, koulutuksen, virkistyksen ja huolenpidon myötävaikutuksella vapaaehtoisuus lisääntyy ja järjestöjen tunnettuus paranee.

4 1 Hankkeen tausta ja tarve 1.1 Yhteistyön perinne Lahden seudulla on pitkään harjoiteltu yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Päijät-Hämeessä yhteistyön syntyminen vie perinteisesti paljon aikaa ja vaatii kärsivällisyyttä. Yhteistyötä on harjoiteltu esimerkiksi Neuvokas- hankkeessa, joka vuonna 1998 mahdollisti alueen kansalaisjärjestöjen yhteisen tiedoston. Valtakunnalliseen Perhe-hankkeeseen liittyvä Lahden Perhe- hanke kokosi laajan verkoston vahvistamaan ja luomaan kumppanuuteen pohjautuvaa toimintakulttuuria ja kehittämään perhettä osallistavia työmenetelmiä. Kumppanuustalon toimintamallin kehittämisen idea nousi vahvasti esiin juuri Perhe hankkeen myötä. Perhe hankkeessa eri osapuolet aloittivat uudenlaisen yhteistyön kunnan, seurakunnan, järjestöjen ja oppilaitosten kesken. Perhehankkeen perintönä jatkaa perhekeskus Perhetupa. Kumppanuus- ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena hanke kokosi perheiden kanssa toimivat tahot toiminnalliseen yhteistyöhön. Myös kunta ja palvelurakenne uudistuksen ns. Paras hankkeen uskotaan muuttavan kuntien ja yhdistysten yhteistyötä. Päijät-Hämeen alueella tehtiin vuoden 2007 alusta alkaen mittavat sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleenjärjestelyt, kun Heimo Hyvinvointipiiri- hankkeen ( ) myötä maakunnan kahdeksan kunnan kaikki perustason sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät entisen erikoissairaanhoidon kuntayhtymän järjestettäviksi. Tämän järjestelyn seurauksena syntyi kuntien yhteinen peruspalvelukeskus Aava ja viiden kunnan vastaavat palvelut siirtyivät liikelaitosmuotoisen peruspalvelukeskuksen, Oivan järjestettäviksi. Erikoissairaanhoidon kuntayhtymän toimiala laajeni siten peruspalveluihin ja syntyi sosiaali- ja terveysyhtymä ja viisi kunnan yhteisessä peruspalvelujen kunnallisessa liikelaitoksessa isäntäkuntana toimii yksi maakunnan kunnista. Maakunnan kunnista Lahti ja Heinola järjestävät peruspalvelunsa aikaisempaan tapaan eivätkä sosiaali- ja terveyspiirin rakenneratkaisut koskeneet näitä kuntia. Kunnat järjestävät edelleen itse päivähoidon-, koulun- ja liikunnan palvelut. Koska sosiaali- ja terveydenhuolto on irroitettu peruskuntayhteydestä asukkaille/kuntalaisille on haastavaa löytää tarjolla olevia palveluita ja toimintoja. Myös järjestökentän tarjoamat palvelut ja toiminnat on hankalasti löydettävissä. Yhdistysten yhteistyötä on kehitettävä uuden, osin yhteistoiminta-aluepohjaisen palvelutuotannon kumppanina. Koska tarpeelliseksi on koettu selkiyttää rakenteita järjestöjen keskeisiä ja järjestöjen/yhteisöjen sekä kuntatoimijoiden kesken on Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistys ry (hankkeen hakija/emoyhdistys), Päijät-Hämeen liitto ja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto solmivat vuonna 2008 puitesopimuksen, jossa yhteistyön tavoitteiksi asetettiin: hyvinvointinäkökulman rakentaminen osaksi alueellista kehittämistä palveluiden saatavuuden turvaamisen edistäminen järjestöyhteistyön ja yhteisen vaikuttamisen tukeminen järjestöjen ja julkisen sektorin keskinäisen kumppanuuden edistäminen 1

5 kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen Päijät-Hämeessä on yli 4000 rekisteröityä järjestöä, joista ei ole olemassa ajantasaista alueellista ja jaoteltua rekisteriä. Kuntatoimijat ja oppilaitokset kaipaavat järjestökenttään yhteyshenkilöä/koordinaattoria yhteydenpidon mahdollistumiseksi. Järjestötoimijat toivovat selkeitä yhteistyön rakenteita järjestöjen kesken, kuin myös kuntatoimijoiden suuntaan. Järjestöissä on runsaasti sekä kokemusperäistä, että ammatillista tietoa jäsenistönsä erityistarpeista, omaan alansa liittyvästä erityisosaamisesta, tietoa julkisten palveluiden toimivuudesta ja vapaaehtois- ja vertaistoiminnasta ja sen merkityksestä hyvinvoinnille. Yhteydenpitoon ja verkostoitumiseen kaivataan kipeästi lisäresursointia hankerahoituksen avulla. 1.2 Yhteistyöhön kannustaminen Järjestökenttää kannustetaan verkostoitumiseen, yhteistyöhön ja yhteistyösopimuksiin monien kanavien kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti huhtikuussa 2011 järjestöpoliittisen linjauksen. Ministeriö katsoo, että kansalaisjärjestötoiminta edesauttaa kansalaisten osallistumista ja hyvän elämän edellytysten luomista. Ministeriö kannustaa järjestöjä laaja-alaiseen alueelliseen yhteistyöhön kuntien, muiden kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten kanssa. Ministeriö tähtää toiminnallaan kansalaisjärjestölähtöjen rahoituksen turvaamiseen hyvän edistämiseksi. Sosiaali -ja terveyshuollon kansallisen kehittämisohjelma / Kaste ohjelman tavoitteet nousevat hallitusohjelmasta ja hallinnonalan strategioista. Päätavoitteena on osallisuuden lisääminen, syrjäytymisen väheneminen, hyvinvoinnin ja terveyden lisääntyminen ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja satavuuden parantaminen. Ohjelman yhtenä toimenpiteenä on kuntien ja järjestöjen tukeminen, jotta syntyisi uusia varhaisen puuttumisen malleja. Päijät-Hämeen Kastehankkeista Ikäkaste II / PÄTEVÄ:n kanssa hankeyhteistyön yhtymäkohdaksi muotoutuu ikäihmisten omaehtoinen toiminta. Vahva pohja elämälle Kaste hankkeen (Kasperi) tavoitteena on varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen kohentaminen. Hankeyhteistyön keskiössä on lapsiperheiden alueelliset toiminnat. Kaupunkien ja kuntien strategioissa asukkaiden, perheiden ja yhteisöjen omavastuun ja tarpeen nykyistä suurempaan omatoimisuuteen toivotaan kasvavan. Vastuulla tarkoitetaan huolehtimista oman ja lähiyhteisöjensä hyvinvoinnin ylläpidosta ja kehittämisestä sekä nykyistä suurempaa panostusta tarvitsemiensa palvelujen rahoittamiseen. Lahden kaupungin strategiassa (2025) korostetaan kaupungin tukevan muun muassa yhteisöllisyyttä ja yhteisöjen toimintaa. Paikallisia yhteisöjä ja asukkaiden omaehtoista toimintaa tukemalla kaupunki luo edellytyksiä turvalliselle ja viihtyisälle asuinympäristölle. Yhteisöjä tukemalla vahvistetaan myös asukkaiden omatoimisuutta oman hyvinvointinsa edistämisessä. 2

6 Järjestöjen ja kuntasektorin välistä yhteistyötä tulisi tiivistää, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. Juuri siksi on tarpeellista kartoittaa Päijät-Hämeessä toimivat järjestöt sekä niiden toiminta ja luoda mahdollisuudet yhteistyölle niin järjestöjen kesken kuin myös kuntasektorin kanssa. 1.3 Yhteistyöstä kumppanuudeksi Lahden Perhe hankkeen päätyttyä on käynnistynyt laajemman yhteistyön suunnittelu eri toimijoiden välillä. Yhteiset kokoontumiset toiminnan suunnitteluun ovat keränneet mukaan järjestöjen ja oppilaitosten edustajia. Toiminnallista yhteistyötä on harjoiteltu muun muassa Vapaaehtoistoiminnan messujen toteutuksen yhteydessä. Vapaaehtoistoiminnan alueellisella koordinoinnilla voidaan tukea pienten yhdistysten kipuilua vapaaehtoisten rekrytoinnin, koulutuksen, huollon, työnohjauksen ja virkistyksen osalta. Järjestökentässä toivotaan suunnitelmallista yhteistyötä esimerkiksi markkinoinnin ja tiedotuksen muodossa. Järjestötoimijoille toteutettiin Järjestö-/kumppanuuskysely syksyllä Toiveena kyselystä nousi kokoontumistilat yhdistysten kokouksille ja vertaisryhmätoiminnalle. Erityisesti pienet yhdistykset toivoivat kokoontumistilojen yhteyteen omaa kaappia yhdistyksen kansioille ja muille tavaroille. Järjestötoimijat näkivät Kumppanuuskeskuksen vahvuutena näkyvyyden lisääntymisen, monipuolisen osaamisen ja yhteistyön. Heikkoutena koettiin oma taloudellinen tilanne, erilaiset työkentät ja asiakaskunnat. Kyselyn tuottaman vastauksen sanoin: Eteenpäin vain rohkeasti ja avoimin mielin. Ei pelätä turhaa kiviä ja kantoja. Mitään tuskin voidaan menettääkään. Kuntatoimijoiden kokoontumisissa on pidetty hyvänä järjestökentän aktiivisuutta yhteistyöhön ja kaivattu yhteyshenkilöä järjestökenttään. Yhteistyötä pidetään hyödyllisenä ja toivotaan ideointia ja toiminnan yhteistä suunnittelua. Ajatusten jakaminen paneeleissa ja foorumeissa koetaan mielekkäänä yhteistyön aloituksena. Päijät-Hämeen liitto myönsi rahoituksen Kumppanuuskeskus hankkeen esiselvityksiin ja hankehakemuksen kirjoittamiseen. Rahoituksen avulla voitiin kuulla eri tahojen toimijoita sekä koota ja jäsentää vuosien aikana kerättyä tietoa. Kumppanuuskeskus hankkeen aikana on tavoitteena luoda perusta pysyvälle ja kehittyvälle toiminnalle. 2 Kohderyhmä ja hyödynsaajat Hankkeella halutaan vaikuttaa eri-ikäisten päijäthämäläisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hyvinvointiin katsotaan kuuluvan fyysisen, psyykkisen, henkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden kautta oleellisesti myös liikunnan ja kulttuurin laaja kenttä. Hankkeen myötävaikutuksella Päijät- Hämeessä asuvat asukkaat/kuntalaiset saavat tietoa heille suunnatuista palveluista ja toiminnoista vaivattomasti. Tiedonkulku, toimintamahdollisuudet, sosiaalisten verkostojen ja yhteisöllisyyden mahdollistuminen lähellä kuntalaisten omaa elämänpiiriä tukee arjessa jaksamista ja hyvinvoinnin kohentumista. 3

7 Päijät-Hämeessä toimivat järjestöt saavat toiminnalleen näkyvyyttä ja toimintaeväitä yhdistystoiminnan hallintaan. Verkostoitumisen ansiosta järjestöjen osaaminen ja asiantuntemus saadaan kiertoon. Järjestöille tarjoutuu mahdollisuus oppilaitos-, kunta- ja yritysyhteistyöhön, joka lisää järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Yhdistyksissä jäsenistön kasvaminen mahdollistaa tehokkaamman kanavan vaikuttamiseen. Kuntatoimijat saavat hankkeessa kanavoidusti tietoa järjestökentän toiminnoista ja palveluista sekä väylän yhteiseen vuoropuheluun järjestöjen kanssa. Tarpeiden ja toiveiden yhdessä työstäminen avaa uusia ulottuvuuksia yhteistyöhön. Oppilaitokset saavat hankkeen kautta opiskelijoilleen työelämälähtöisiä opinnäyte- ja projektitöitä sekä mahdollisuuden hyödyntää järjestökentän asiantuntemusta opetuksessa. Sosiaalialan opiskelijoille kaivataan mahdollisimman paljon autenttisia ja asiakaslähtöisiä sosiaalialan tilanteita. 3 Tavoitteet ja mittarit Hankkeen päämääränä on päijäthämäläisten elämänlaadun kohentaminen suunnitelmallisen ja toimivan yhteistyön (järjestöjen, kunnan, oppilaitosten, yritysten ja kuntalaisten/asukkaiden) avulla. Hankkeessa on tavoitteena luoda yhteistyössä Päijät-Hämeeseen pysyviä rakenteita ja käytäntöjä verkkoyhteistyön, Kumppanuus- ja Vapaaehtoistoiminnankeskuksen avulla. Hankkeen tavoitteet Päijät-Hämeessä 1. Asukkaiden sosiaalisten verkostojen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä hyvinvoinnin kohentuminen toimintamahdollisuuksia luomalla. Osa- ja välitavoitteet Kuntalaisten osallisuuden ja mukana olon mahdollistaminen => kumppanuustupa, Päijät- Hämeen jokaiseen kuntaan Toimintamahdollisuuksien luominen eri tahojen järjestämälle vertaistoiminnalle. Sähköisen portaalin toteuttaminen alueellisista toiminnoista ja palveluista. Tavoitteen toteutumista mitataan asukkaiden/kuntalaisten osallistumisella (käynnit), palautteilla (kysely), haastatteluilla ja toimintamahdollisuuksien raportoinnilla (tilastot). 2. Eri tahoilla toteutettavan vapaaehtoistoiminnan koordinointi. Osa- ja välitavoitteet Vapaaehtoistoimintaan yhteisten pelisääntöjen ja mallin luominen. Vapaaehtoistoiminnankeskuksen käynnistäminen. 4

8 Mittareina tavoitteiden toteutumiselle on vapaaehtoistoiminnan yhteistyötahojen, koulutusten, virkistysten, tapaamisten ja vapaaehtoisten määrät (tilastot) sekä yhteistyötahojen ja vapaaehtoisten kuuleminen (kyselyt, haastattelut). 3. Yhdistysten, kuntien, oppilaitosten, kuntalaisten ja yritysten välisten yhteisten käytäntöjen luominen. Osa- ja välitavoitteet Eri tahojen toimijoiden yhteistyörekisterin (yhteystiedot) kokoaminen. Yhteistyöryhmien käynnistäminen (vapaaehtoistoiminta, tiedotus ja markkinointi, yhdistystoiminnan kehittäminen, verkostoyhteistyö), pelisääntöjen ja kumppanuussopimusten laatiminen. Kehittämisrakenteiden mallintaminen (järjestöpäivät, kuntapäivät, innovaatioillat, paneelit ja asukaspäivät). Tavoitteen saavutettavuutta mitataan yhteistyötahojen määrällä (käynnit), tapahtumien, koulutusten ja tilaisuuksien lukumäärällä (tilasto) ja yhteistyötahojen mielipiteiden kuulemisella (kyselyt ja haastattelut). 4. Tiedon kokoaminen ja välittäminen eri tahojen toiminnoista ja palveluista kuntalaisille ja yhteistyötahoille. Osa- ja välitavoitteet Virtuaalisen yhteistyöverkoston rakentaminen (tapahtumakalenteri, extranet) ja sosiaaliseen mediaan linkittyminen. Yhteisen markkinoinnin ja tiedotuksen mallintaminen => tiedotussuunnitelma. Mittareina käytetään mediatiedotteita ja mediaosumia (tilasto) sekä yhteistyötahojen kuulemista (verkkokysely). Verkkoyhteistyön sähköisen alustan käyttöä mitataan käyntikerroilla, viestien määrillä ja ajantasaisuudella. 4 Tuotokset Hankkeen huolellisen suunnittelun, laajan verkostoitumisen ja täsmällisen tavoiteasettelun avulla uskotaan hankkeessa saavutettavan seuraavat tuotokset: Kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääntyminen sekä sosiaalisten toimintaympäristöjen mahdollistaminen => kumppanuustuvat ja rekisteri käytettävissä olevista tiloista. Vapaaehtoistoiminnankeskus => malli vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. 5

9 Päijäthämäläisten järjestöjen, kuntien, oppilaitosten ja yritysten sekä kuntalaisten suunnitelmallinen ja toimiva yhteistyö => malli yhteistyön rakenteista. Tietojen löydettävyyden helppous =>sähköinen portaali ja tapahtumakalenteri palveluista ja toiminnoista. Hankkeen tulokset: Kuntalaisten/asukkaiden lisääntynyt osallistuminen toimintojen ideointiin ja toteutukseen. Vapaaehtoistoiminnankeskuksen koordinointi. Suunnitelmallinen yhteistyö eri toimijoiden kesken. Toimiva tiedonkulku eri tahojen välillä. Kumppanuuskeskus hankkeen vaikutukset: Päijäthämäläisten hyvinvointi kohenee ja elämänlaatu paranee. Omaehtoisesti hyvinvointiin vaikuttaminen lisääntyy, kun sosiaaliset verkostot ja alueellinen yhteisöllisyys vahvistuu. Eri tahojen (järjestöt, kunnat, oppilaitokset, yritykset) edustajat tiedostavat toistensa toiminnan ja kykenevät ohjaamaan asukkaat/kuntalaiset avun luokse. Kuntalaiset löytävät tarpeitaan vastaavaa toimintaa ja palveluita sekä tiedostavat omat mahdollisuudet osallisuuteen. Syntyy asukaslähtöisiä toimintamalleja asukkaiden/kuntalaisten hyvinvoinnin kohentamiseksi ja yhteisöllisyyden tiivistämiseksi. Vapaaehtoistoimintaa koordinoivat tahot luovat mallin yhteistyön rakenteista. vapaaehtoistoiminta mahdollistaa osallistumisen sekä kuulluksi ja autetuksi tulemisen. Eri toimijoiden välinen yhteistyö tiivistyy ja hankkeen avulla syntyy selkeät rakenteet ja pelisäännöt verkostolle. Hankkeen aikana luodut yhteiset sopimukset ja käytännöt antavat kumppanuusverkostolla hyvät toimintaedellytykset. Tietoisuus alueellisista palveluista ja toiminnoista saavuttaa kuntalaiset ja eri tahojen toimijat. Sähköisellä alustalla olevat portaalit, tapahtumakalenteri, extranet sekä sosiaalisen median linkit mahdollistavat helposti löydettävän ajantasaisen tiedon saannin. Vaikuttavuuden osalta katsotaan laajan hankeyhteistyön avulla päästävän näihin merkittäviin tuloksiin päijäthämäläisten arjen hyvinvoinnin osalta. 6

10 5 Hankkeen toteutusstrategia Hankkeen emoyhdistys (Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistys) asettaa hankkeelle monialaisen ja monitoimijaisen ohjausryhmän ja valitsee hankkeelle työntekijät: kokopäiväinen projektipäällikkö, vapaaehtoistoiminnankoordinaattori, järjestökoordinaattori ja tiedottaja/verkkosuunnittelija sekä osa-aikainen toimistotyöntekijä. Yhdistys ostaa hankkeeseen henkilöstöhallinnon. Koska yhdistys toimii vapaaehtoisten varassa, ilman yhdistystoimintaa pyörittäviä työntekijöitä, on hankkeen toteutuksen kannalta nähty tarpeelliseksi hakea osaamista ja resursseja yhdistystoiminnan ulkopuolelta. Kuvio: Hankkeessa työstettävät osa-alueet Hankkeen käynnistys: hankesuunnitelman täsmentäminen työsuunnitelmaksi, tilojen, kalusteiden ja koneiden hankinta, ulkoisten palveluiden kilpailuttaminen/kumppanuussopimukset, yhteistyöverkoston kokoaminen, tiedotussuunnitelman täsmentäminen, arviointisuunnitelman työstäminen, alueelle jalkautuminen, järjestökenttään tutustuminen, sähköisen verkoston suunnittelu. Päijät-Hämeessä olemassa olevien käytäntöjen ja toimintojen linkittäminen hankkeeseen. Kulttuurikeskus tiedottaa ja järjestää järjestöpäiviä Päijät-Hämeen kulttuuriyhdistyksille. Aluekummitoiminnalla aktivoidaan asukkaita huolehtimaan omasta lähiympäristöstään. Päijät-Hämeen kyläasiamies tulee maaseudun asukkaita yhteisöllisyyteen. Eri yhdistyksillä on alueella alue- ja piirijärjestöjä, esimerkiksi Itä-Hämeen Martoilla on yhteys 77 yhdistykseen. Kirjastojen toiminta on laajentunut liikuntavälineiden lainaukseen ja omahoitopisteisiin sekä tilojen yhteiskäyttöön eri toimi- 7

11 joiden kanssa. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu tiedottaa ja kouluttaa liikuntaseuroja. Eläkeläisjärjestöillä ja vammaisjärjestöillä on omia ryhmittymiään. Hankeyhteistyö käynnistetään kehittämisryhmissä ja alueellisten toimintojen toteutuksessa. Uusien käytänteiden kokeilu ja kehittäminen sekä yhteistoiminnan tiivistäminen kehitysryhmien /-tiimien avulla. Hankkeessa edetään tarvelähtöisesti eri toimijoiden yhteistyössä asioita suunnitellen, toteuttaen ja arvioiden. Hanketyöntekijät ovat mukana kehittämisryhmissä kannustamassa ja tukemassa yhteistyöhön. Hanketyöntekijöiden rooli kehitysryhmissä on työskentelyn käynnistämisessä ja toimintamalliin opettamisessa. Työryhmätyöskentelyn säännölliset kokoontumiset ja sitoutuneet jäsenet mahdollistavat hankkeen tavoitteisiin pääsemisen. Hankkeen sisältöä luodaan yhteistyötahojen edustajien kanssa seuraavissa kehitysryhmissä: vapaaehtoistoiminta, yhdistystoiminnan kehittäminen, tiedotus ja markkinointi, kokoontumistilat ja verkkoyhteistyö. Yhteydenpitoon, tiedon levittämiseen ja eri tahojen yhteistyön tiivistämiseksi toteutetaan hankkeessa järjestötreffit, järjestöpäivät, kuntapäivät, innovaatioillat, yhteistyöfoorumit, paneelit ja asukaspäivät yhteistyön virittämiseksi ja juurruttamiseksi. Hankkeessa rakennetaan verkkoympäristö yhteydenpidon ja tiedotuksen lisäämiseksi sekä markkinoinnin tehostamiseksi. Kumppanuuskeskuksen juurruttaminen ja hankkeen päättäminen: kehitetyille käytännöille ja toiminnoille etsitään vastuutahot jo kokeiluvaiheessa. Ennen hankkeen päättymistä kartoitetaan mahdollisten yhteisten hankerahoitusten suunnittelu ja hakeminen uusille kehittämiskohteille. Kumppanuuskeskuksesta on tavoitteena luoda pysyvä toiminta. Kumppanuusverkoston roolin painottaminen pysyvän toiminnan suunnittelussa huomioidaan jo hankkeen alusta alkaen. Hankkeessa kootaan prosessikuvauksin ja mallien avulla tuotoksia ja tuloksia. Raporttien, arviointi- ja loppuraportin työstämisellä ja julkaisulla saadaan levitettyä arvokasta tietoa hankkeen haasteista ja onnistumisen kokemuksista. Hankkeen tulosten jakamisessa hyödynnetään yhteistyöverkostoa ja sähköisiä kanavia. Hankekauden lopuksi hankeorganisaatio puretaan ja henkilöstön ammattitaitoa hyödynnetään pysyvässä toiminnassa. Kuvio: Hankkeen vuosittaiset painopistealueet 8

12 6 Työsuunnitelma Taulukko: Vuoden 2012 työsuunnitelma Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus hankkeelle 2012 tehtävät vastuu Tammikuu: Helmikuu: Maaliskuu: Huhtikuu: Toukokuu: Kesäkuu: Heinäkuu: Alustava päätös hankerahoituksesta. Projektipäällikön palkkaaminen hankkeeseen. Tilojen, kalusteiden, koneiden ja tarvikkeiden hankinta. Hankesuunnitelman täsmentäminen työsuunnitelmaksi ja projektikalenterin työstäminen. Valtioneuvoston päätös hankerahoituksesta. Yhteistyöverkoston ja ohjausryhmän kokoaminen. Ulkoisten palveluiden hankinta. Tiedotussuunnitelman täsmentäminen. Arviointisuunnitelman työstäminen. Hanketyöntekijöiden palkkaaminen. Hankkeen käynnistymisestä tiedottaminen. Työntekijöiden perehdytys ja yhteisistä pelisäännöistä sopiminen. Hankkeen aihealueisiin liittyvään tausta-aineistoon tutustuminen ja tutkimuksiin perehtyminen. Olemassa olevaan toimintaa ja käytäntöihin perehtyminen. Päijäthämäläisten järjestöjen kartoitus ja kuuleminen. Päijäthämäläisten vapaaehtoistoimintaa koordinoivien tahojen kartoitus ja kuuleminen. Kuntalaisten ja asukkaiden kuuleminen Sähköisen verkkoympäristön suunnittelu. Verkkoyhteistyön testaaminen Sähköisen yhteyden avaaminen yhteistyötahoille. Kehittämisryhmien suunnittelu. Toimintojen suunnittelu, yhteistyötahojen ja tilojen etsintä. Oppilaitosyhteistyön suunnittelu. Syksyn toimintojen suunnittelu, yhteistyötahojen ja tilojen etsintä. Yhdistyksen hallitus Projektipäällikkö Yhdistyksen hallitus Projektipäällikkö Yhdistyksen hallitus Projektipäällikkö Hanketiimi Hanketiimi Järjestökoordinaattori Vapaaehtoistoiminnankoordinaattori Hanketiimi Verkkosuunnittelija Projektipäällikkö Hanketiimi Elokuu: Päijät-Hämeen alueille jalkautuminen ja toimintojen käyn- Hanketiimi 9

13 Syyskuu: Lokakuu: Marraskuu: Joulukuu: nistäminen. Järjestöt: alueelliset työpajat ja yhteiskoulutukset Vapaaehtoistoiminta: rekrytointi, koulutus, perehdytys, virkistys Kehittämisryhmät, Yhteistyöfoorum, paneeli Hankerahoituksen hakeminen. Syksyn tiedotussuunnitelma Verkkoyhteistyön laajentaminen Sosiaaliseen mediaan linkittymisen suunnittelu Verkkoyhteistyöhön ja tiedotukseen kouluttaminen Palautteiden kerääminen. Vertaisarviointi sisar hankkeiden kanssa. Ulkoinen- ja itsearviointi. Vuoden 2012 tilastointi ja raportointi. Seuraavan vuoden suunnittelu -> Pilottien levittäminen. Järjestökoordinaattori Vapaaehtoistoiminnankoordinaattori Projektipäällikkö Verkkosuunnittelija Hanketiimi Projektipäällikkö Hanketiimi 7 Resurssit Laaja hankealue, Päijät-Hämeen 14 kuntaa on huomioitu hankkeen resursoinnissa. Työntekijöiden määrässä on huomioitu mahdollisuus jalkautua riittävästi koko alueelle. Henkilöstön hankinnassa arvostetaan projektiosaamista, käytännön kokemusta järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tuntemusta sekä ammattiosaamista. Ilman Raha-automaattiyhdistyksen 100% rahoitusta hanketta ei voida toteuttaa ja tavoitteita saavuttaa. 7.1 Henkilöstö PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Vastaa hankkeen operatiivisesta johtamisesta ja hankkeen etenemisestä sekä raportoinnista. Huolehtii kumppanuusyhteistyöstä eri tahojen kanssa ja hankkeen keskeisten työskentelyfoorumien => kehittämisryhmien verkostoitumisesta. Mahdollistaa ohjausryhmien kokoontumiset ja raportoinnit. Luo yhteydet eri oppilaitoksiin ja käynnistää oppilaitosyhteistyön. Levittää tietoa hankkeen etenemisestä ja rakentaa yhteistyöverkostoa hankkeen toteutuksen tueksi. VAPAAEHTOISTOIMINNANKOORDINAATTORI: Huolehtii vapaaehtoistoimintaa koordinoivien tahojen kokoamisesta ja verkostoitumisesta. Yhteistyössä vapaaehtoistoimintaa koordinoivien tahojen kanssa toteuttaa vapaaehtoisten rekrytoinnin, koulutuksen, työnohjauksen, virkistyksen ja yhteistyön toteutumisesta. Käynnistää Päijät- Hämeeseen vapaaehtoistoiminnankeskuksen. Hankkii tietoa vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista ja verkostoituu vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden kanssa valtakunnallisesti. Luo tarvelähtöisesti uusia toimintamenetelmiä vapaaehtoistoiminnan koordinointiin, raportoi ja arvioi toiminnan edistymistä. 10

14 Osa-aikainen TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ: hoitaa toimistopalveluiden toteutuksen. JÄRJESTÖKOORDINAATTORI: Kokoaa Päijät-Hämeessä toimivat järjestöt ajantasaiseen rekisteriin ja listaa toiminnan. Käynnistää yhdistystoiminnan kehittämisen työpajojen, koulutuksen, teematapahtumien ja alueellisten verstaiden avulla. Toimii järjestöjen tukena luotaessa rakenteita kunnan, oppilaitosten ja yhdistysten kanssa verkostoitumisessa. Luo tarvelähtöisesti uusia toimintamenetelmiä järjestötoimintaan ja yhteistyöhön eri tahojen kanssa, raportoi ja arvioi toiminnan edistymistä. TIEDOTTAJA/VERKKOSUUNNITTELIJA: luo verkkoyhteisön eri tahojen yhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Kouluttaa ja opastaa toimijat verkoston käyttöön. Työstää toimijoiden kanssa tiedotussuunnitelmat sekä opastaa tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Tukee järjestöjä lisäämään näkyvyyttä ja kohdentamaan markkinointia oikea-aikaisesti kohdennettuna. Hanketiimi työskentelee kiinteässä työyhteistyössä. Vertaisarvioinnin ja työskentelyn peilaamisen mahdollisuuksia hyödynnetään päivittäisessä työssä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. 7.2 Yhteistyökumppanit Päijät-Hämeen kunnat, Lahden ammattikorkeakoulun sosiaaliala, Hollolan ja Heinolan rovastikunta ja Lahden kaupungin Sivistystoimialan Liikunnan ja kulttuurin vastuualue ovat sitoutuneet olemaan mukana hankkeen kehittämisessä ja mahdollistamassa päijäthämäläisille sosiaalisten verkostojen ja yhteisöllisyyden tiivistymistä. Hakuvaiheessa 25 päijäthämäläistä järjestöä/yhteisöä on sitoutunut hankeyhteistyöhön. Järjestöjen rooli on olla tiiviisti mukana kehittämässä kumppanuusverkostoa: vastata kuntalaisten tarpeisiin, toteuttaa ryhmätoimintaa, kohtaamispaikkoja, tapahtumia, luoda yhdessä uutta, verkostoitua, jakaa tietoa Päijät-Hämeessä olevista palveluista ja toiminnoista sekä levittää tietoa omalle jäsenistölleen. Monet järjestöt ovat sitoutuneet kehittämään hankeyhteistyössä alueellista vapaaehtoistoiminnankeskusta ja yhteistä tiedotusta sekä markkinointia. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso toimii Kumppanuuskeskus -hankkeen tukena toimintojen kehittämisessä ja yhteistyöverkostojen rakentamisessa. Oppilaitosyhteistyön avulla saadaan opiskelijaresursseja toiminnalliseen yhteistyöhön työharjoittelujen, projektitöiden ja teemallisten tuokioiden avulla. Tiedollinen yhteistyö toteutuu opinnäytetöiden, kehittämistehtävien, kartoitusten ja koulutusyhteistyön avulla. oppilaitosyhteistyö antaa ajantasaisen tiedon ja tuoreet osaajat hankeyhteistyöhön. Järjestöyhteistyön suurin resurssi on laaja toimintakenttä, jolla on elämisen ja kokemisen kautta syntynyttä arjen tietoa jaettavaksi muille. Järjestöissä on runsaasti kokemusperäistä sekä ammatillista tietoa jäsenistön erityistarpeista ja oman alan erityisosaamisesta. Järjestötoimijat mahdollistavat kokemuksellisen toiminnan toteutuksen. Yhteistyötahot antavat kehittämisryhmiin ja ohjausryhmään työpanoksensa. Kuntalaiset ja vapaaehtoistoimijat tuovat oman osaamisensa ja kokemuksensa kehittämiseen ja toiminnan toteutukseen. Kuntatoimijat antavat hankkeeseen ammatillista osaamistaan. 11

15 Hankkeen hakuvaiheessa hankeyhteistyöhön ovat sitoutuneet seuraavat järjestöt/yhteisöt: Atopialiitto, Päijät-Hämeen atopiayhdistys ry, Diakonia Laitos, Lahti, Elämäntapaliitto ry, Elokolo, Harjulan Setlementti ry, Imetyksentuki, Itä-Hämeen Martat ry, Irti Huumeista ry, Kuuroliitto ry, Lahden ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysala, Lahden ensi- ja turvakoti ry, Lahden Lähimmäispalvelu ry, Lahden Pelastakaa Lapset ry, Lahden Seudun Vanhemmat Laseva ry, Lahden seudun yhden vanhemman perheet ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lahden yhdistys ry, Miessakit ry, Omaiset mielenterveystyön tukena Päijät-Hämeen yhdistys ry, Päijät-Hämeen Hyvinvointipalvelujen kehitys ry, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Päijät-Hämeen Mielenterveysseura ry, Lahden Seudun kriisikeskus, Päijät-Hämeen Mielen-terveystuki ry, Päijät-Hämeen Monikkoperheet ry, Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, Sosiaalialan Osaamiskeskus Verso- liikelaitos ja Suomen Kuurosokeat ry, Lahden osasto. Kuvio: Yhteistyökumppanit ja kehittämisryhmät Sisarhankkeet Vapaaehtoistoiminnan kehittämistiimi Verkko- yhteistyön kehittämistiimi Yhdistystoiminnan kehittäminen Järjestöt / yhteisöt Kuntatoimijat Oppilaitokset Kokoontumistilojen kehittämistiimi Kumppanuuskeskushanke Projektipäällikkö Toimistotyöntekijä Hanketyöntekijä Hanketyöntekijä Hanketyöntekijät Kuntalaiset Yritykset Tiedotuksen ja markkinoinnin tiimi 12

16 8 Budjetti HENKILÖSTÖKULUT Palkkakulut projektipäällikkö vapaaehtoistoiminnankoordinaattori järjestökoordinaattori tiedottaja/verkkosuunnittelija osa-aikainen toimistotyöntekijä (2kk/vuosi) Pakolliset sosiaalikulut Koulutus, työnohjaus MATKAKUSTANNUKSET (28%) Matkakulut TOIMITILAKUSTANNUKSET Vuokrat (työhuoneet ja ryhmätilat) HANKINNAT Irtaimiston hankinnat (kalusto ja työkoneet) TOIMINTAMENOT Toimintatarvikkeet (tiedotus, markkinointi ja materiaalit) Muut kulut (sähkö ja vesi ) ARVIOINTI Ulkoinen arviointi VUODELLE 2012 yhteensä: Koko hanke yhteensä:

17 9 Organisaatio ja johtaminen Hanketta hallinnoi Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) alueellinen jäsenyhdistys Päijät- Hämeen sosiaaliturvayhdistys ry. Yhdistys toimii alueella sosiaali- ja terveydenhuollon alalla työskentelevien yhdyssiteenä, kokoamalla yhteen asiantuntijoita sosiaalipoliittisten kysymysten äärelle. Yhdistys kouluttaa, vaikuttaa ja järjestää sosiaalipoliittisia foorumeita sekä kulttuuri-, virkistysja opintomatkoja. Yhdistys koetaan alueella neutraalina toimijana, jonka vastuulle yhteistyötahot Kumppanuuskeskushankkeen hallinnoinnin haluavat uskoa. Hankeorganisaatio koostuu hankkeesta vastaavasta projektipäälliköstä, järjestökoordinaattorista, vapaaehtoistoiminnankoordinaattorista, tiedottaja/verkkosuunnittelijasta ja osa-aikaisesta toimistotyöntekijästä Projektipäällikkö toimii hanketyöntekijöiden esimiehenä. Projektipäällikön esimiehenä toimii Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Hanketiimin tukena ja toimintaa ohjaavana toimii hankkeen emoyhdistyksen asettama ohjausryhmä. Kuvio: Hankkeen organisaatiokaavio Hankkeelle asetetaan yhteistyötahojen lähellä käytäntöä olevista asiantuntijoista ohjausryhmä. Ohjausryhmän tarkoituksena on hankkeen johtamisen tukeminen ja yhteydenpidon tiivistäminen sidosryhmiin. Ohjausryhmä ei ole virallinen päätöksentekoelin, eikä sillä ole juridista vastuuta hankkeesta. 14

18 Ohjausryhmän tehtävät: valvoo ja arvioi hankkeen etenemistä tukea hankkeen toteuttajaa ja hanketyöntekijöitä seuraa hankkeen taloutta auttaa hankkeen verkostoitumisessa tuo esille sidosryhmien näkemyksiä tiedottaa sidosryhmiltä ja sidosryhmille käsittelee toimintasuunnitelmat, väli- ja loppuraportit osallistuu hankkeen tunnettuuden lisäämiseen tekee tarvittaessa korjausehdotuksia levittää hankkeen tuloksi 10 Riskit ja oletukset Riskit on kohdennettu taloudellisiin-, henkilöstö-, sidosryhmä-, teknisiin-, hallinnollisiin ja toiminnallisiin riskeihin. Riskien listaamisessa tarkastellaan hankkeen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä sekä hankkeen jatkuvuuteen kohdistuvia seikkoja. Riskien pisteyttämisen sijaan pureudutaan riskien hallintaan ja niihin seikkoihin jotka mahdollistavat keinojen löytymiseen. Taloudelliset riskit: Selkeät sopimukset hankkeessa vastuista ja pelisäännöistä. Taloussuun-nitelmat vuosittain ja tuloslaskelmien tarkistus vuosineljänneksittäin sekä ammatillinen tuki. Sidosryhmäriskit: Riittävä ja kohdennettu tiedotus. Läpinäkyvä toiminta, yhteiset pelisäännöt eri toimijoiden kesken. Keskinäinen luottamus ja kunnioitus toisia kohtaan. Hallinnon riskit: Henkilöstöhallinnan ostaminen, vastuiden jakaminen, tiivis tiedonkulku ja toimiva yhteistyö. Riittävä vuoropuhelu ja tiivis yhteys ohjausryhmätyöskentelyyn. Henkilöstöriskit: Hyvä perehdytys työhön ja selkeät työnkuvat. Yhteiset pelisäännöt toimintatavoista. Hyvät työolosuhteet ja työvälineet sekä riittävä kannustus ja virkistys (TYKY). Tekniset riskit: Asiantuntijoiden hyödyntäminen ja ajantasaiset työvälineet. Toiminnalliset riskit: Selkeät työnjaot ja vastuut. Hyvä tiedonkulku ja riittävä yhteydenpito. 15

19 Kuvio: Riski-analyysi Riski Arvioitu vaikutus Riskinhallinta Taloudellinen riski: Rahoituksen riittämättömyys Sidosryhmiin liittyvä riski: Yhteistyötahojen sitoutumattomuus Kulujen lisääntyminen Uuden toimintatavan aiheuttama muutosvastarinta. Yhteistyötahojen resurssipula. Mustasukkaisuus ja kilpailuasetelma. Tarkka, mutta joustava budjetti ja selkeät sopimukset vastuista sekä käytännöistä. Talouden seuranta vuosineljäneksittäin tuloslaskelmista. Tiedotus ja toiminnan läpinäkyvyys. Toiveiden ja tarpeiden kuuleminen. Yhteiset kokoontumiset. Selkeät yhdessä sovitut pelisäännöt. Hallinnon riski: Emoyhdistyksen hankekokemattomuus ja voimavarojen vähäisyys Henkilöstöriski: Henkilöstö Resurssit henkilöstöhallintoon. Hallituksen jäsenillä on hankkeessa omat vastuualueet. Työntekijöiden jaksaminen Määräaikaiset työntekijät Henkilöstöhallinto ostetaan ulkopuolelta. Yhteiset pelisäännöt, vastuiden jakaminen, tiivis tiedonkulku ja toimiva yhteistyö. Perehdytys. Hyvät työolot, kannustus ja virkistys. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja työsuhteiden turvaaminen kumppanuusverkoston taustatahoille. Tekninen riski: Laitteiden ja yhteyksien hallinta Haastavat laitehankinnat. Asiantuntijoiden hyödyntäminen. Ajanmukaisten välineiden käyttö. Toiminnallinen riski: Toimintaan sitoutumattomuus Toiminnan laimeus Selkeät työnjaot ja vastuut. Hyvä tiedonkulku ja riittävä yhteydenpito. 11 Raportointi ja seuranta Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistyksen hallitus vastaa hankkeen hallinnoinnista. Hankkeen ohjausryhmä toimii hallinnoijan valtuuttamana. Ohjausryhmä toimii hankkeen johtamisen tukena ja seuraa hankkeen etenemistä. Hankkeen projektipäällikkö vastaa hankkeen operatiivisesta johtamisesta. Hankkeen etenemisestä raportoidaan rahoittajalle, yhdistyksen hallitukselle ja ohjausryhmälle. Hankkeen tiedotuksesta ja raportoinnista on laadittu tiedotussuunnitelma. Hankkeessa tilastoidaan osallistujat, yhteistyötahot, yhteistyöverkostojen tapaamiset ja tapahtumat. Tilastointi linki- 16

20 tetään kulkemaan arvioinnin rinnalla ja näin täydentämään kokonaistilanteen hahmottamista vuosittain. Hankkeessa toteutetaan hanketyöntekijöiden osalta itsearviointi vuosittain ja ulkoiseen arviointiin liittyvää työryhmien ja yhteistyötahojen kuulemista sekä arviointia. Hankkeeseen ostetaan ulkoinen arviointi, joka kulkee koko ajan hankkeen rinnalla jatkuvana arviointina. Ulkoisen arvioinnin toteuttajan kanssa laaditaan arviointisuunnitelma, jossa huomioidaan arviointiin linkittyvät itsearviointi, tilastot ja opinnäytetyöt sekä projektityöt. Arvioinnissa pyritään huomioimaan hyvin hankkeen monialaisuus ja laajat tavoitealueet. Hankkeessa käytettäviä monialaisia ja monitoimijaisia kehittämisryhmiä (vapaaehtoistoiminta, yhdistystoiminnan kehittäminen, verkostoyhteistyö, kokoontumistilat, tiedotus ja markkinointi ryhmät) voidaan arvioinnissa tarkastella yksittäisinä ja osana kokonaisuutta. Näin kunkin ryhmän onnistumiset, haasteet ja kipukohdat voidaan jo hankkeen aikana saada arvioinnin avulla toisille ryhmille hyödyksi. Hankkeessa käytetään suunnitelmallisen ja tavoitteellisen työskentelyn apuvälineitä: SWOTanalyysi, Suuntatyökalua, ongelma-analyysiä, Logframe -matriisia ja vuosikelloa sekä projektikalenteria. Työskentelyä suuntaavien apuvälineiden käytöllä varmistetaan kausittain yhteisymmärrys hankkeen etenemisestä, tavoitteiden saavuttamisesta ja oikeasta suunnasta hanketyöntekijöiden, ohjausryhmän, hallituksen ja yhteistyötahojen kanssa. Vertaisarviointia toteutetaan sisarhankkeiden: haminalaisen Ravimäkiyhdistyksen Yksillä purjeilla - Etelä-Kymenlaakson kumppanuus -hankkeen ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -hankkeen kanssa. Yhteinen hankkeiden välinen tehtävä on tehdä yhteistä kehittämistyötä alueellisten rajojen yli sekä hyödyntää hankkeiden avulla saatuja kokemuksia, tietoa ja osaamista oman kehittämistyön tukena. Yhteistyötä tehdään vertaiskehittämisen, vertaisarvioinnin, koulutusten järjestämisen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen alueilla. Sosiaalisen tilinpidon menetelmään perehdytään ja sitä harjoitellaan hankkeessa luomalla emoyhdistykselle malli ja kokemus sosiaalisten tulosten arvioinnista ja raportoinnista. 12 Tiedotus ja viestintä Tiedotus ja viestintä ovat merkittävässä roolissa hankkeen onnistumisen kannalta. Tiedotuksen ja viestinnän kohderyhmiksi on hankkeessa listattu emoyhdistys (Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistys ry), rahoittaja (Ray), yhteistyökumppanit, kuntalaiset/asukkaat, suuri yleisö ja media. Kuukausittain sähköisellä hankeviestillä tiedotetaan hankkeen kuulumiset (tapahtumat, kokousten yhteenvedot, hankkeen eteneminen) yhteistyötahoille, ohjausryhmälle ja hallinnoijalle. Rahoittajalle raportoidaan ohjeistuksen mukaisesti. Kuntalaisille/asukkaille tiedotetaan alueittain nettisivujen (yhteistyötahojen omat nettisivut ja yhteinen sähköinen alusta), sähköisen tapahtumakalenterin, printti-, sosiaalisen median ja yhteistyötahojen (lähikauppa, kirjasto, terveyskeskus, 17

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena KS Järjestöareena 15.9.17 Anne Astikainen & Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Tavoitteena järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Sisällys Saate Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoinen Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Maakunnallinen järjestöfoorumi

Maakunnallinen järjestöfoorumi Maakunnallinen järjestöfoorumi 24.11.2012 Järjestötoiminnan rakenteiden kehittäminen Eine Heikkinen, pj. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 26.11.2012 Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Järjestöt muutokseen yhteistyössä hanke (2017-2020) Hankkeen taustaa Sote ja maakuntauudistus Toimintaympäristö ja rakenteet ovat murroksessa: sote-

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN 2017-2019 Hyvinkää 07.02.2017 @yverkosto @AliciaPerho #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen

Lisätiedot

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Kumppanuus 2020 -ohjelma Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Mikä on Kumppanuus 2020 -ohjelma? Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Hankerahoituksesta potkua sosiaalisen osallisuuden edistämiseen seminaari Tampere

Hankerahoituksesta potkua sosiaalisen osallisuuden edistämiseen seminaari Tampere Hankerahoituksesta potkua sosiaalisen osallisuuden edistämiseen seminaari 15.01.2016 Tampere Työpaja: Kanslaisjärjestöjen ja Tampereen kaupungin Kumppanuus 2020 ohjelma - esimerkki yhteistyön mahdollisuudesta!

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Salli osallisuus! 24.11.2011 Anne Pyykkönen projektipäällikkö osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN

KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN KUMPPANUUDELLA SOTEEN JA KUNTIIN 2017-2019 Järvenpää 31.03.2017 @yverkosto #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen välistä

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakuntien sekä kuntien yhteistyön tukena

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakuntien sekä kuntien yhteistyön tukena Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakuntien sekä kuntien yhteistyön tukena Helena Liimatainen ja Anni Rekilä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija 12.10.2009 1 KASTE Pohjois Suomen monialaiset sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi hanke 2016-2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Päijät-Hämeestä hankemarssi 17.3.2017 Mari Brunou Nastolan maaseutu elinvoimaseksi

Lisätiedot

YHDISTYKSET 2020-LUVUN TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ keskustelutilaisuudet. Lappeenranta 3.4.2014 klo 9.00-11.30 Kouvola 4.4.2014 klo 9.00-11.

YHDISTYKSET 2020-LUVUN TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ keskustelutilaisuudet. Lappeenranta 3.4.2014 klo 9.00-11.30 Kouvola 4.4.2014 klo 9.00-11. YHDISTYKSET 2020-LUVUN TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ keskustelutilaisuudet Lappeenranta 3.4.2014 klo 9.00-11.30 Kouvola 4.4.2014 klo 9.00-11.30 MontEri-hanke Ajalla 1.1.2012 31.12.2014 (käynnistyi toukokuussa)

Lisätiedot

JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN

JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN JÄRJESTÖILLE OVIA SOTEEN 2017-2020 Hyvinkää 17.5.2016 @yverkosto @AliciaPerho #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO RY Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöelin Edistää järjestöjen

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Monitoimijaisella järjestö-kuntakumppanuudella lasten ja perheiden hyvää arkea vahvistamassa

Monitoimijaisella järjestö-kuntakumppanuudella lasten ja perheiden hyvää arkea vahvistamassa EHKÄISEVÄN TYÖN KÄRKIHANKE OULUSSA Monitoimijaisella järjestö-kuntakumppanuudella lasten ja perheiden hyvää arkea vahvistamassa Airi Martikainen ja Hannakaarina Sarvela Voimaperhe/ESKO-hanke Mannerheimin

Lisätiedot

KYSELYILLÄ KUMPPANUUTTA

KYSELYILLÄ KUMPPANUUTTA KYSELYILLÄ KUMPPANUUTTA Yhteispelillä kohti hyvinvointia Päijät-Hämeessä alueellista yhteistoimintaa ja hyvinvointia kehitettiin kyselyistä saatujen vastausten avulla. Saate Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistyksen

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma

NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma MLL Hyvinkää Sisällys NEro II -hanke... 2 Rahoitus... 3 Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmät... 3 Tavoitteet ja vaikutukset... 3 Hankkeen toteuttaminen ja tehtävät...

Lisätiedot

Yhteispelillä kohti hyvinvointia. Lapsiperhetoimijoiden yhteistyön tiivistäminen Päijät-Hämeen Kumppanuusverkostossa

Yhteispelillä kohti hyvinvointia. Lapsiperhetoimijoiden yhteistyön tiivistäminen Päijät-Hämeen Kumppanuusverkostossa Yhteispelillä kohti hyvinvointia Lapsiperhetoimijoiden yhteistyön tiivistäminen Päijät-Hämeen Kumppanuusverkostossa Päijät-Hämeen Kumppanuusverkosto Päijät-Hämeen Kumppanuuskeskus hanke (Ray 2012-2015)

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu

Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu JANE TYÖSKENTELY Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu Järjestöasiain neuvottelukunta TVK + JANE: JANEn kokoukset Tutustumisvierailut kokousten yhteydessä Kokouksissa yhteistä työskentelyä JANEn työvaliokunta

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta

Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta Nettikysely päijäthämäläisille SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 28. joulukuuta 2011 Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA ARVO hankkeen tiedottaminen tukee hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tiedottamisen lähtökohtana on läpinäkyvyys. Hankkeeseen liittyvän tiedotuksen tavoitteena on: edesauttaa hankkeen toteutumista lisätä

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

VPK POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN VALMISTELUHANKE. Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus

VPK POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN VALMISTELUHANKE. Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus VPK POHJOIS-SUOMEN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISYKSIKÖN VALMISTELUHANKE Jari Lindh Hankekoordinaattori Kolpeneen palvelukeskus VPK - käytännön, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyön areenana Vammaispalvelujen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa asukkaat mukana uudistuksessa

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa asukkaat mukana uudistuksessa Yhteinen Etelä-Pohjanmaa asukkaat mukana uudistuksessa Osallisuussuunnitelma valmisteluajalle LUONNOS 7.11.2017 VATE 14.11.2017 Minna Laitila Sisällys 1. JOHDANTO 2. ASUKKAIDEN OSALLISUUS 3. OSALLISUUDEN

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Hyvien käytäntöjen juurtuminen

Hyvien käytäntöjen juurtuminen Hyvinvointia työstä Hyvien käytäntöjen juurtuminen Mikko Nykänen 11.12.2015 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 2 Hyvän käytännön määritelmä Hankkeen aikana kehitetyt uudet tuotteet, palvelut, mallit,

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

suositukset rahoittajille

suositukset rahoittajille EU:n rakennerahastokauden 2007 2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman Opetushallituksen rahoittamassa koordinaatiohankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat suositukset rahoittajille

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö Yhteenveto työpajoista elokuussa 2013 Kaupunkistrategia Yhdessä tekeminen: Palvelujen käyttäjien, palvelutuottajien ja muiden sidosryhmien mahdollisuuksia

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Tausta ja tarve: Tavoitteet:

Tausta ja tarve: Tavoitteet: 1 OlaCity yhteisö Toimintamallin tavoitteena on Orimattilan alueen nuorten yrittäjien (Start Up, opiskelijayritykset) sekä mikro/yksinyrittävien yritystoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen, sekä

Lisätiedot

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti INNOAGENTTI koulutus I-tason agentit Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone 13.6.2017 Hanna Lahti Kahvit ja kastettavaa tarjolla Tervetuloa Klo 14-14.30 / Hanna Lahti Arvokas tieto hanke Mikä on Aktiivisen

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 28.8.2017 Martta October 1 28.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 2 Väkivallan ehkäisy

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 2 Suomen MS liitto ry:n strategian toimeenpano ohjelma vuosille 2012 2014 Strategiakauden 2009 2014 tärkeimmät päämäärät: Vahvat jäsenyhdistykset

Lisätiedot

Kevään 2016 toimintasuunnitelma

Kevään 2016 toimintasuunnitelma POIS SYRJÄSTÄ Kevään 2016 toimintasuunnitelma Kehittämisosion nimi: VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN 1) Mitä kehittämisosiossa on saatava aikaan kevään 2016 aikana? Tavoite 1: 1. Verkostomaisen yhteistyön

Lisätiedot

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta

Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta Yhdessä enemmän käytäntöjä ja kokemuksia kumppanuuden rakentamisesta kuntien ja järjestöjen välillä Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt Järjestöjen ja kuntien yhteistyö rahoittajan näkökulmasta Elina

Lisätiedot

KASTE-katsaus Pohjois-Suomen alueellinen johtoryhmä Oulu

KASTE-katsaus Pohjois-Suomen alueellinen johtoryhmä Oulu KASTE-katsaus 2012-2015 Pohjois-Suomen alueellinen johtoryhmä Oulu 16.4.2015 Miksi Kaste-ohjelmaa tarvitaan? Hyvinvointi- ja terveyseroja on kavennettava sosioekonomisten ryhmien väliset erot huono-osaisuus

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Kohti näkyvää ja vahvaa. järjestöyhteistyötä!

Kohti näkyvää ja vahvaa. järjestöyhteistyötä! Kohti näkyvää ja vahvaa järjestöyhteistyötä! Pohjois-Savon järjestöyhteistyön hanke Toiminta-aika: 2017-2019 Hallinnoija: Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö, Veikkauksen

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot