Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy."

Transkriptio

1 Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Risto Goman Tutor: Tuulikki Viitala

2 2 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU PRO FORMA DIDACTICA TIIVISTELMÄ Risto Goman Kevät 2005 Ohjaaja: Tuulikki Viitala TYÖHÖN PEREHDYTTÄMINEN JA TYÖN OPASTUS Tavoite Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää miten työhön perehdyttäminen ja työnopastus on hoidettu Puukeskus Oy:n Pohjois-Suomen alueen Oulun, Kajaanin, Tornion ja Rovaniemen konttoreissa. Menetelmät Tutkimus on kvantitatiivinen tutkimus. Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella. Tutkimusjoukko koostui Puukeskus Oy:n Pohjois-Suomen alueen henkilökunnasta. Tutkimukseen vastaajia oli 77 kpl. Tutkimustulokset analysointiin ristiintaulukoinnilla ja tulokset esitettiin taulukkomuodossa. Tulokset Tämän tutkimuksen aineiston perusteella voidaan todeta, että henkilöstöryhmistä noin puolet kokevat perehdyttämisen ja työnopastuksen riittäväksi. Aineiston perusteella suurimmiksi puutteiksi perehdyttämisessä ja työnopastuksessa koettiin koulutettujen työnopastajien kiire ja heidän vähyytensä. Lisäksi kaikki henkilöstöryhmät olivat yhtä siitä, että laadukas perehdyttäminen tuo yritykselle kilpailuetua ja parantaa yrityksen ulkoista uskottavuutta. Avainsanat Työhön perehdyttäminen, työn opastus.

3 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO PEREHDYTTÄMINEN PEREHDYTTÄMINEN KÄSITTEENÄ PEREHDYTTÄMISEN HYÖDYT PEREHDYTTÄMISEN TAVOITTEET PEREHDYTTÄMISEN SUORITTAJA PEREHDYTTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN TYÖNOPASTUS TYÖNOPASTUKSEN HYÖDYT TYÖNOPASTUKSEN TAVOITTEET TYÖNOPASTUKSEN SUUNNITTELUA JA TOTEUTUS TYÖNOPASTUKSEN ARVIOINTI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA ONGELMAT TUTKIMUSMENETELMÄT TUTKIMUSTAPA TUTKIMUSJOUKKO TUTKIMUKSEN TIEDONKERUUMENETELMÄT TUTKIMUSTULOKSET TYÖPAIKAN PEREHDYTTÄMINEN Työpaikallamme perehdytetään kaikkia tulokkaita Uudet työntekijät saavat työpaikasta kertovaa kirjallista mataalia Uusien työntekijöiden vastaanotto on riittävän perusteellinen Uudet työntekijät saavat yksilöllistä perehdyttämisohjelmaa Perehdyttämisen onnistumista arvioidaan järjestelmällisesti TYÖPAIKAN TYÖNOPASTUS Tulokkaille järjestetään tehtäväkohtainen työnopastus Työpaikallamme opastetaan myös pitkään poissaolleita Työpaikallamme opastetaan myös vanhoja työntekijöitä Työpaikallamme on koulutettuja työnopastajia Töistä on laadittu työnopastusohjeet POHDINTA LÄHTEET LIITTEET LIITE 2. KYSELYLOMAKE... 29

4 1 Johdanto Organisaatioiden henkilöstö uusiutuu ja vaihtuu jatkuvasti. Samoin henkilöstö saattaa siirtyä organisaation sisällä toisiin tehtäviin. Organisaatioon rekrytoidaan uusia työntekijöitä ja n aikaan saattaa tulla takaisin henkilöitä, jotka ovat olleet pitkään töistä pois syiden vuoksi, kuten esim. opiskelun, sairauden tai äitiysloman takia. Miten heistä saadaan nopeasti työntekijöitä, jotka oppivat uudet työtehtävänsä ja kykenevät sopeutumaan uuteen työympäristöönsä tai muuttuneisiin työtapoihin? Vastaus on laadukas perehdyttäminen. Mutta, mutta!! Mitä on laadukas perehdyttäminen? Onko meillä laadukas perehdyttämisohjelma ja koulutetut työnopastajat?? Tämä tutkimus, joka on tehty yhdessä Puukeskus Oy:n kanssa, hakee vastauksia näihin tutkimusongelmiin. Puukeskus Oy suunnittelee yhtenäistä valtakunnallista perehdyttämisohjelmaa, tavoitteena selkeyttää ja yhtenäistää uuden työntekijän työhön perehdyttäminen. Lisäksi tutkimuksen mahdollisti oma toimiminen myyntipäällikkönä Puukeskus Oy:n organisaatiossa, josta olen ollut opintovapaalla viimeiset kahdeksan kuukautta. Joten perehdyttämisen vision mukaan kuuluun myös itse perehdytettäviin palatessani työpaikalleni. Perehdyttäminen on ennen kaikkea keino saada tulokas nopeammin tuottavaksi, jotta hänen hankintaansa sijoitettu pääoma saataisiin nopeammin takaisin. Perehdyttäminen ei ole ainoastaan muutaman tunnin pnteinen koulutus, vaan se on monimuotoinen oppimistapahtuma, joka perustuu suunniteltuihin elementteihin ja työpaikan henkilökunnan spontaaniin toimintaan. Tämä tutkimus on suoritettu kvantitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Tutkimusjoukko oli harkinnanvarainen näyte, tässä tapauksessa tutkijan itse valitsemat Pohjois-Suomen alueen konttorit Oulu, Kajaani, Tornio ja Rovaniemi. Haastateltavia oli yhteensä 77 kpl. Kaikki vastaukset on esitetty ristiintaulukointi muodossa. Taulukot löytyvät tutkimuksen lopussa olevasta liitteestä numero 3.

5 2 2 Perehdyttäminen 2.1 Perehdyttäminen käsitteenä Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla henkilö saa mahdollisuuden oppia uuden työtehtävänsä ja kykenee sopeutumaan uuteen työympäristöönsä. Perehdyttämisprosessissa pyritään antamaan tietoa koko organisaatiosta, sen toiminta-ajatuksesta, liikeideoista, normeista, työhön liittyvistä tavoitteista sekä henkilöstrategiasta ja -politiikasta (Heinonen & Järvinen 1997, 143). Lisäksi Heikkisen (1999, 21) mukaan perehdyttämisen tarkoituksena ja yhtenä oleellisempana etuna on uuden työntekijän tehottoman työajan lyheneminen. Perehdyttäminen tähtää siihen, että uusi työntekijä omaksuu organisaation toimintatavat ja kulttuurin. Pyrkimyksenä on säilyttää organisaation yhtenäiset käytännöt ja toimintojen selkeys. Organisaation perustehtävän kannalta tämä onkin tärkeää toiminnan jatkuvuuden ja tasaisen laadun tuottamiseksi. (Kjelin & Kuusisto 2003, 15). Tästä huolimatta perehdyttämisellä ymmärretään pnteisesti vain muutaman tunnin tai muutaman päivän koulutusta. Hakkarainen & Kangas (1999, 23) mainitsevat myös, että perehdyttämisestä puhutaan useimmiten uuden tulokkaan yhteydessä. Kuitenkin nykyaikana muutoksia tapahtuu varsin nopeasti esimerkiksi opintovapaalta, äitiyslomalta tai pitkältä sairauslomalta palaavien perehdyttäminen on yhtä välttämätöntä kuin yritykseen ensimmäistä kertaa tulevan perehdyttäminen. Samoin yrityksessä jo kauan työskennelleitä on perehdytettävä, jos tehtävät ja työmenetelmät muuttuvat. Perehdyttämisohjelma suhteutetaan ja sovelletaan silloin aina tilanteen ja perehdytettävän mukaan. Kaikki pitävät perehdyttämistä tärkeänä. Silti se on eräs laiminlöydyimpiä prosesseja työorganisaatioissa. Suurin syy lienee se, ettei sen merkitystä huomata tai ymmärretä. Kun asiat ovat itselle tuttuja, ei huomata, että ne ovat toiselle kenties aivan uusia ja outoja. Strömmer (1999,259) mainitsee, että koska perehdyttämiskoulutus on yksi tärkeimpiä työpaikalla toteutettavia koulutusmuotoja, sen onnistuminen edellyttää oikeiden tietojen antamista perehdytettävälle sekä hänen motivoimistaan tiedon hankintaan. Perehdyttäminen on palvelus uudelle tulokkaalle, organisaation toiminnan laadun säilyttämiselle ja yrityskuvalle.

6 3 2.2 Perehdyttämisen hyödyt Lepistön (2004, 56) mukaan perehdyttämisen hyötyjä voidaan tarkastella monesta näkökulmasta, joskin niiden jakaminen osapuolten kesken on osittain keinotekoista hyödythän ovat yhteisiä. Tarkoitus on ennemminkin korostaa perehdyttämisestä saatavien hyötyjen monipuolisuutta. Työntekijä hyötyy perehdyttämisestä, koska epävarmuus ja sen aiheuttama jännitys vähenevät, sopeutuminen työyhteisöön helpottuu, työntekijän mielenkiinto ja vastuuntunto työtä kohtaan kasvavat, laatutavoitteet saavutetaan nopeammin sekä perehdytettävän kyvyt ja osaaminen tulevat paremmin esille. Lisäksi Lepistö (2004, 57) toteaa, että esimies hyötyy perehdyttämisestä, koska tulokas opitaan tuntemaan nopeammin ja paremmin, muodostuu perusta hyvälle yhteistyöhengelle, työongelmien ratkaiseminen helpottuu ja esimiehen aikaa säästyy vastaisuudessa. Samalla työpaikka hyötyy perehdyttämisestä, koska työn tulos ja laatu paranevat, hävikin ja hukan määrä on vähäisempi, asenne työpaikkaa ja työtä kohtaan muodostuu myönteisemmäksi ja tapaturmat ja onnettomuudet vähenevät. Kjelin & Kuusisto (2003, 20) puolestaan mainitsevat, että yritys voi saavuttaa laadukkaalla perehdyttämisellä kilpailuetua. Yksinkertaisimmillaan on kysymys siitä, että perehdyttämisellä pyritään vähentämään virheitä. Puutteellisesta perehdyttämisestä johtuvat virheet johtavat reklamaatioihin ja aiheuttavat välittömiä kustannuksia. Välittömiä kustannuksia vaarallisempia ovat asiakkaan menetyksestä aiheutuvat kustannukset ja yrityksen vahingoittunut maine. Asiakkaan menetys vähentää kassavirtaa ja referenssien menettämisen myötä uusien asiakkuuksien hankinta voi vaikeutua. Tämän vuoksi ei löydy yhtään loogista, liiketaloudellista perustetta sille, että tulokas jätetään perehdyttämättä. 2.3 Perehdyttämisen tavoitteet Perehdyttämisen tavoitteena on aikaansaada kattava sisäinen malli työstä. Sisäiset mallit ohjaavat ihmisen kaikkea toimintaa. Työnilo ja tyytyväisyys työsuoritukseen synnyttävät laisen sisäisen mallin kuin jatkuvat epäonnistumisen kokemukset ja pettymykset. Sisäinen malli muodostuu osaksi ihmisen kokemusvarastoa, jonka pohjalta hän toimii myöhemmin vastaavissa tilanteissa. Tästä johtuen työtä koskevaan sisäiseen malliin kuuluvat tieto oman ja koko työyhteisön tavoitteista, eli näkemys siitä mitä työssä pitää saada aikaan. Tavoitteena on saada tietoa työmenetelmistä, työnjakoa, omaa asemaa ja yhteistyösuhteita koskevaa tietoa. (Lepistö 2004, 57)

7 4 Lepistö (1999, 2) jatkaa, että työhön perehdyttämisen tavoitteena tulee olla taitava työ laadukas tuote tai palvelu. Tavoitteeseen päästään, kun työhön perehdyttäminen nähdään monivaiheisena opetus ja oppimistapahtumana, joka ei rajoitu pelkästään työtehtävien opettamiseen, vaan jossa otetaan huomioon myös omatoimisuuteen kannustaminen ja sisäisen yrittäjähengen omaksuminen. Kjelinin & Kuusiston (2003, 203) mukaan liiketoimintaan perehdyttämisessä kaikkein keskeisintä on tulokaan perehdyttäminen asiakkaaseen ja asiakkaan toiminnan logiikkaan, olipa tulokas tulossa mihin tahansa tehtävään organisaatiossa. Tulokkaan työtehtävä määrittää sen, kuinka syvällisesti asiakkaaseen paneudutaan. Jokaisen on kuitenkin ymmärrettävä, mikä on keskeisempien asiakasryhmien ja yrityksen välisen suhteen perusta. Asiakasinformaatio on liitettävä yrityksen strategiseen näkemykseen. 2.4 Perehdyttämisen suorittaja Kjelin & Kuusisto (2003, 186) painottavat, että tulokkaan esimies on aina vastuussa perehdyttämisen toteuttamisesta ja käytännön organisoinnista. Strömmer (1999, 260) toteaa lisäksi, että apuna hänellä voivat olla kseen valitut ja koulutetut perehdyttäjät. Myös työtovt ja muu henkilöstö on valjastettava perehdyttämiseen, sillä uuden työntekijän on tärkeää tutustua töiden osaajiin jo alussa ja päinvastoin. Varsinaiset perehdyttäjät on valittava huolellisesti. Ensivaikutelman luojien vastuu on suuri: heillä on suuri merkitys sille, miten uusi työntekijä kokee uuden työpaikkansa ja oman merkityksensä uudessa työyhteisössä. Perehdyttäjäksi kannattaa valita henkilö, joka pitää omasta työstään. Keskeisin hyvän perehdyttäjän ominaisuus on kuitenkin kiinnostus toisen auttamiseen ja opastamiseen. Perusymmärrys aikuisen oppimisen tavoista auttaa. Työnopastustilanteissa on riittävän hyvin tunnettava opastuksen kohteena oleva työ, mutta opastajan ei tarvitse olla huippusuoriutuja tässä työssä, sillä se saattaa jopa vaikeuttaa työn opastamista. (Kjelin & Kuusisto 2003, 196.) Lepistö (2004, 59) mainitsee, että useasti tulokkaalle nimitetään joku vanhemmista työtovereista kummiksi, jonka puoleen tulokas voi kysymyksineen kääntyä. Etenkin nuorille harjoittelijoille henkilökohtaisista kummeista on tullut myös eräänlaisia henkisiä tukihenkilöitä, joilta vaaditaan positiivista suhtautumista tehtävään, työhön ja työnantajaan sekä kannustavaa ja rohkaisevaa asennetta.

8 5 2.5 Perehdyttämissuunnitelman laatiminen Perehdyttämisen etukäteissuunnitelma luo rungon, aikataulun ja työnjaon perehdyttämiselle. Perehdyttämisen alussa on tärkeää käydä suunnitelma yhdessä perehdytettävän kanssa läpi ja muokata perehdyttäminen hänen tietoja ja taitoja vastaavaksi. Osa suunnitelman sisällöstä voi olla tulokkaalle tuttua jo ennestään, ja toisaalta hänellä voi olla sellaisia oppimistarpeita, joita ei ole perehdyttämissuunnitelmassa huomioitu. Yhteisesti hyväksytyn perehdyttämissuunnitelman teko on järkevintä tehdä heti ensimmäisen työhön liittyvän orientointikeskustelun jälkeen. (Kjelin & Kuusisto 2003, 198.) Lepistön (2004,61) mukaan perehdyttämissuunnitelmassa tulee käydä ilmi mitä asioita on valmisteltava ennen tulokkaan saapumista, mitä asioita on esiteltävä tulokkaalle saapumispäivänä, mitä asioita on käytävä läpi alkuaikoina ja miten ja missä vaiheessa omaksuminen kontrolloidaan. Perehdyttämissuunnitelma sisältää Lepistön (2004, 62) mukaan seuraavat tehtävät: 1. Valmistelut työyksikössä ennen tulokkaan saapumista - tiedottaminen tulokkaasta - työprosessin esittelystä sopiminen - ensimmäiset työtehtävät - tehtävien esittelystä huolehtivan nimeäminen 2. Tehtävät saapumispäivänä - uuden työntekijän vastaanottaminen ja alkukeskustelu - tiedottaminen työehdoista - perehdyttämissuunnitelman tarkistaminen tulokkaan kanssa - lähimpien työtovereiden ja työtilojen esittely - yksikön toiminnan ja organisaation esittely - luottamushenkilön ja työsuojeluvaltuutetun esittely - työnopastajan esittely 3. Tehtävät välittömästi työhöntulon jälkeen - henkilöstön oikeudet - työsuhteen ehdot - turvallisuusmääräykset, kulkutiet - työnopastuksen käynnistäminen 4. Tehtävät kahden viikon kuluttua saapumisesta - henkilöstön kehittäminen - yhteistoimintajärjestelmät - työympäristöasiat - henkilöstöpalvelut - tiedotustoiminta 5. Tehtävät kuukauden kuluttua saapumisesta

9 6 - perehdyttämiseen sisältyneiden asioiden omaksumisen tarkistaminen - palautekeskustelu tulokkaan kanssa perehdytyksen onnistuneisuudesta. Perehdyttämisen arviointi Kjelinin & Kuusiston (2003, 245) mukaan uuden työntekijän perehdyttämisen toteutumista on seurattava kokoajan, kun sitä toteutetaan. Oppimistuloksia on syytä arvioida yhdessä, jotta saadaan pohja tuleville kehittämistavoitteille. Oppimistulosten arvioinnissa olisi tärkeää päästä laadulliseen keskusteluun, jossa tulokas voisi itse arvioida omaa edistymistään ja kokemuksiaan. Lisäksi Kjelin & Kuusisto (2003, 245) mainitsevat, että yrityksessä on myös kerättävä tietoa perehdyttämisen toimivuudesta. Seurannan on oltava yksinkertaista ja luotettavaa. Lisäksi seurannalla on saatava sellaista tietoa, jolla voidaan arvioida perehdyttämisen toteutumista ja siitä saatava hyötyä. Tähän riittää usein jo melko yksinkertainen kyselylomake. Hakkarainen & Kangas (1999, 25) puolestaan toteavat, että perehdyttämisen seurannan ja arvioinnin käyttökelpoinen apuväline ovat seurantakeskustelut. Seurantakeskustelu tarkoittaa perehdyttäjän ja perehdytettävän välistä kahdenkeskistä keskustelua, jossa selvitetään miten perehdyttäminen on tulokkaan mielestä edennyt, mitkä asiat hän on oppinut ja missä asioissa hän tarvitsee vielä lisää opastusta ja ohjausta. Joissakin yrityksissä seurantakeskusteluja pidetään viikon, parin välein esim. kaksi tai kolme kertaa, tarpeen mukaan enemmänkin. Kangas (2000, 16) puolestaan toteaa, että perehdyttämisen tarkistuslistat ovat hyvä seurannan apuväline. Perehdytettävälle voidaan antaa oma tarkistuslista, jolloin perehdytettävä voi itse seurata perehdytyksensä etenemistä rastittamalla ne asiat, jotka on hänelle jo opastettu.

10 7 3 Työnopastus 3.1 Työnopastuksen hyödyt Hakkaraisen & Kankaan (1999, 26) mukaan suunnitelmallisen ja hyvin hoidetun työnopastuksen tuloksena opastettava oppii työtehtävät nopeasti ja heti oikealla tavalla suoritettuna. Lisäksi yrityksen ja erehdyksen kautta tulevat virheet vähenevät, kun opastettavaa ei jätetä yksin. Samalla tapaturmat ja epäonnistumiset vähenevät. Kun opastettava pystyy mahdollisimman pian itsenäiseen työskentelyyn, niin toisten työskentely helpottuu. Tehokkaasti ja hyvin hoidettu työnopastus luo turvallisuuden tunnetta, mikä osaltaan vaikuttaa työmotivaatioon ja työviihtyvyyteen. Kjelin & Kuusisto (2003, 234) puolestaan toteavat, että uusien työvälineiden käyttö, kuten kopiokoneet, puhelinjärjestelmät, työajan seurantajärjestelmät tai yrityksen omat ohjelmat voivat olla työntekijälle outoja ja vaativat opastusta. Työvälineiden oikea ja monipuolinen hyödyntäminen parantaa työtulosta. Uusien järjestelmien ja työvälineiden käyttö aiheuttaa myös helposti arkisia tilanteita, joissa tulokas saattaa helposti tuntea itsensä turhaan hölmöksi. 3.2 Työnopastuksen tavoitteet Strömmn (1999, 263) mukaan työnopastus on varsinaiseen työhön perehdyttämistä ja opettamista. Työnopastuksen tavoitteena tulee olla kokonaiskuvan hahmottuminen sekä työtehtävien osien hallintaa. Tärkeintä on, että hän osaa hahmottaa työnsä merkityksen organisaation tuotannon ja palvelutoiminnan lopputulosten kannalta. Kangas (2000, 13) puolestaan toteaa, että opastuksen tarkoituksena on tukea opastettavaa myös itsenäiseen, omatoimiseen ajatteluun ja itsenäiseen oppimiseen. Työnopastus ei ole irrallinen toimenpide, vaan se kytkeytyy kiinteästi työyhteisön ja toimintojen jatkuvuuden kehittämiseen. 3.3 Työnopastuksen suunnittelua ja toteutus Työnopastuksen suunnittelu aloitetaan suuntautumisperustan laadinnasta. Suuntautumisperustan laatimisen tarkoituksena on suunnata työntekijä ajattelemaan työtehtävää ja kuvata niitä työsuorituksen vaiheita, joista koostuu

11 8 haluttu ja hyvä lopputulos. Tarkoituksena on myös, että opastettava hahmottaa opittavan asian yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin. Suuntautumisperusta voidaan esittää esim. pelkistetyillä prosessikaavioilla, kuvilla tai mallikappaleilla. Suuntautumisperusta voidaan esittää myös käyttämällä työtehtävään liittyviä kysymyssarjoja tai suoritusohjeita, joiden avulla ratkaistaan tehtävään liittyviä ongelmia. Työohje ja työnopastusohje ovat osa suuntautumisperustaa. (Lepistö 2004, 64.) Kjelinin & Kuusiston (2003, 235) mukaan työopastuksessa opastustehtävästä vastaava perehtyy ensin itse työprosessin kulkuun ja työmenetelmiin sekä työturvallisuuteen. Työnopastukseen lähtökohta on hyvän kokonaiskuvan luomisessa. Opastettavalle esitetään tehtävän tai toiminnan rakenne ja sen keskeiset ominaisuudet sekä tehtävään liittyvät säännöt ja paatteet, jotta hän saa kokonaiskuvan suoritettavasta työstä. Opastaja näyttää käytännössä, miten tehtävä suoritetaan. Työtehtävän mielikuvaharjoittelu ennen suoritusta auttaa oppimisessa. Käytännössä opastettava voi omin sanoin toistaa tehtävän työvaiheet ja niiden keskeisimmät kohdat. Tällä tavalla opastettava saa näkemyksen tehtävän pää- ja osatavoitteista. Vasta tämän jälkeen opastettava kokeilee tehtävän suorittamista ensimmäisen kerran. Kangas (2000, 14) puolestaan esittää ns. viidenaskeleen menetelmän työopastuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Se voidaan erottaa opastustilanteen aloittamiseen, opetukseen, mielikuvaharjoitteluun, taidon kokeiluun ja harjoittelemiseen sekä opitun varmistamiseen. Kangas (2000, 14) jatkaa, että taidot saadaan vasta käytännön harjoittelun avulla. Opastettava tekee koko työsuorituksen alusta loppuun, jonka jälkeen hän arvioi tuloksen ensin itse ja jonka jälkeen sen arvioi opastaja. Harjoittelu jatkuu tarpeen vaatiessa. 3.4 Työnopastuksen arviointi Hakkaraisen & Kankaan mukaan (1999, 29) mukaan työssä oppimisen arvioinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla ohjataan ja tarkistetaan koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä. Arvioinnin avulla osapuolet saavat tietoa siitä, missä mennään, miten oppiminen on edistynyt ja mitä mahdollisesti pitää korjata ja täydentää. Arviointi on myös parhaillaan ttäin hyvä motivointikeino. Lepistön (2004, 65) mielestä työnopastuksen tulosten arvioinnissa on kysymys työsuorituksen arvioinnista verrattuna asetettuihin tavoitteisiin. Itse työsuorituksen mittaamisen lisäksi voidaan tavoitteita asettaa ja koulutuksen tuloksia mitata myös muiden seikkojen esim. työhön asennoitumisen, luotettavuuden, ahkeruuden, laadun jne. kannalta. Yleisimmin näitä seikkoja arvioidaan havain-

12 9 noimalla työkäyttäytymistä. Arvioinnin tekevät opastaja ja opastetun lähin esimies. Arvioinnin tuloksista tulee keskustella opastetun kanssa, joka varsinkin uuteen tehtävään tultuaan haluaa saada runsaasti palautetta edistymisestään. Oppimista arvioitaessa lähtökohtana ovat oppimistavoitteet. Työssäoppimisen tavoitteet ovat laiset, jos opastettava on peruskoulun työelämään tutustuja tai ammatillisen oppilaitoksen viimeisen vuoden opiskelija. Jos työpaikalla on n aikaan tutkintoja suorittavia opiskelijoita, työnopastajat eivät siis vertaa heitä toisiinsa, vaan jokaisen suorituksia verrataan hänen omiin oppimis- ja tutkintotavoitteisiin. (Kangas 2000, 18.)

13 10 4 Tutkimuksen tavoitteet ja ongelmat Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ja selvittää miten Puukeskus Oy:n Pohjois- Suomen aluekonttoreissa Oulussa, Kajaanissa, Torniossa ja Rovaniemellä on hoidettu uuden työntekijän perehdyttäminen ja työnopastus tehtäväänsä. Lisäksi on pyritty selvittämään henkilöstöryhmien mielipiteitä perehdyttämisen ja työnopastuksen merkityksestä yritykselle ja yrityksen ulkoiselle kuvalle ja imagolle. Tutkimuksen ongelmat nousevat luvussa 2. esitellystä perehdyttämisen visioista, että työhön perehdyttämisen tavoitteena tulee olla taitava työ, laadukas tuote tai palvelu. Toisaalta Puukeskuksen organisaatiossa toimii työtehtävissä olevia henkilöitä. Niinpä on haluttu selvittää, miten työtehtävissä olevat henkilöt ovat kokeneet perehdyttämisen ja työnopastuksen omassa organisaatiossaan. Tämä alaongelma juontaa juurensa työtehtävissä olevien laisesta perehdyttämisestä ja työn opastuksesta. Tavoitteena on myös etsiä ja selittää työtehtävissä toimivien mielipiteitä perehdyttämisestä ja työnopastuksesta. 1. MITEN PEREHDYTETÄÄN TYÖPAIKALLASI? 1.1 Järjestetäänkö työpaikallamme perehdyttäminen kaikille tulokkaille? 1.2 Saavatko uudet työntekijät työpaikasta kertovaa kirjallista mataalia? 1.3 Onko uusien työntekijöiden vastaanotto riittävän perusteellista? 1.4 Järjestetäänkö uusille työntekijöille yksilöllistä perehdyttämisohjelmaa? 1.5 Arvioidaanko perehdyttämisen onnistumista järjestelmällisesti? 2. MITEN TYÖNOPASTUS ON JÄRJESTETTY TYÖPAIKALLASI? 2.1 Järjestetäänkö tulokkaille tehtäväkohtainen työnopastus? 2.2 Opastetaanko työpaikallamme myös pitkään poissaolleita? 2.3 Opastetaanko työpaikallamme myös vanhoja työntekijöitä? 2.4 Onko työpaikallamme koulutettuja työnopastajia? 2.5 Onko töistä laadittu työnopastusohjeet?

14 11 5 Tutkimusmenetelmät 5.1 Tutkimustapa Tässä tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Alkula, Pöntinen & Ylöstalo (2002, 20) mainitsevat, että, jos kvantitatiivinen mittaus pystyy antamaan tutkittavasta ilmiöstä tutkimusongelman kannalta relevanttia tietoa, voidaan analyysissä käyttää tilastollisia menetelmiä, jolloin aukeaa mahdollisuus sattuman ja systemaattisen vaihtelun erottamiseen johtopäätösten tueksi. Määrällisistä asioista saadaan tarkkaa tietoa, ja voidaan kuvata asioiden suuruusluokkia ja asioiden välisiä riippuvuuksia. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2003, 122) mainitsevat, että kvantitatiivisessä Survey-tutkimuksessa kerätään tietoa standardisoidussa muodossa joukolta ihmisiä. Tyypillisiä piirteitä ovat: tietystä ihmisjoukosta otetaan otos yksilöitä; kerätään aineisto, useimmiten suhteellisen pieni; aineisto jokaiselta yksilöltä standardoidussa muodossa; tavallisesti käytetään kyselylomaketta tai strukturoitua haastattelua. Päätelmät tehdään havaintoaineiston tilastolliseen analysointiin perustuen, mm. tulokset kuvaillaan prosenttitaulukoiden avulla. Lisäksi Hirsjärven ym. (2003, 129) mukaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa ovat myös keskeisiä mm. hypoteesien esittäminen, muuttujien muodostaminen taulukkomuotoon ja aineiston saattaminen tilastollisesti käsitettävään muotoon. Lisäksi määritetään perusjoukko, johon tuloksen tulee päteä, ja otetaan tästä perusjoukosta otos. Tässä tutkimuksessa käytettiin lomakehaastattelua (strukturoitu haastattelu). Haastattelijalla oli valmis lomake, jossa oli valmiit kysymykset ja niiden esittämisjärjestys oli kaikille sama. 5.2 Tutkimusjoukko Tämän tutkimuksen tutkimusjoukko koostuu Puukeskus Oy:n Pohjois-Suomen alueen Oulun, Kajaanin, Tornion ja Rovaniemen konttoreiden henkilökunnasta. Kyselylomake lähetettiin 84 henkilölle ja kyselyyn vastasi 77 henkilöä, eli vastausprosentti oli 91.7 %. Tässä tapauksessa kysymyksessä oli harkinnanvarainen näyte. Alkula, Pöntinen & Ylöstalo (2002, 106) mainitsevat, että havainnot voidaan valita myös ei-

15 12 satunnaisesti sillä tavalla, että pyritään saamaan perusjoukon ominaisuudet oikeassa suhteessa tarkasteltavaksi. Silloin ei ole kyseessä otanta vaan harkinnanvaraisen näytteen poimiminen. TAULUKKO 1. Kyselytutkimukseen osallistuneiden kokonaismäärät sukupuolen ja iän mukaan. Ikä vuotta Ikä vuotta Ikä vuotta Ikä yli 45 vuotta Mies Nainen Yhteensä TAULUKKO 2. Kyselytutkimukseen osallistuneiden kokonaismäärät sukupuolen ja työtehtävien mukaan. Varastotyöntekijät Toimistotoimihenkilöt Myynti- /varastotoimihenkilö t Yhteensä Mies Nainen Yhteensä Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmät Tutkimusaineisto hankittiin kyselymenetelmällä. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2003, 182) toteavat, että kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sitä, että niiden avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto: tutkimukseen voidaan saada paljon henkiöitä ja voidaan kysyä monia asioita. Kyselymenetelmä on tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. Kyselymuotona oli kontrolloitu kysely ja sen ns. informoitu kysely. Tämä tarkoitti sitä, että tutkija kävi jakamassa kyselylomakkeet Rovaniemen, Tornion ja Oulun toimipisteisiin. Lisäksi tutkija sovelsi Kajaanin toimipisteeseen postikyselyä, jonne lähetettiin työntekijöille saatekirje ja kyselylomakkeet, jotka he täyttivät ja postittivat takaisin mukana olevalla palautuskuorella, josta postimaksu oli maksettu. Kontrolloidun kyselyn etuna oli, että tutkija saattoi samalla kertoa tutkimuksen tarkoituksesta, selostaa kyselyä ja vastata kysymyksiin. Toinen tutkijalle tärkeä seikka oli se, että samalla saatettiin vaikuttaa kyselyn vastausprosenttiin. Tällä

16 13 tarkoitetaan sitä, että tutkija odotti kun henkilöt vastasivat kyselyyn, jonka jälkeen tutkija heti keräsi kyselyt mukaansa ja varmisti, että kaikki vastasivat kyselyyn. Survey-tutkimus tehtiin tammi-huhtikuussa Tutkimukseen kutsuttiin kunkin konttorin koko henkilökunta, lukuun ottamatta yksikön johtajaa. Tutkimukseen osallistuville annettiin saatekirje ja kyselylomake. Samalla heille vielä kerrottiin kyselyn tarkoitus, korostettiin kaikkien vastausten tärkeyttä ja tutkimuksen luottamuksellisuutta. Kyselyn kestoa oli rajoitettu siten, että tutkija ilmoitti mihin mennessä lomake oli palautettava tiettyyn paikkaan, josta ne noudettiin kootusti. Kyselyyn vastattiin yleensä kunkin omassa työhuoneessa tai työpisteessä.

17 14 6 Tutkimustulokset 6.1 Työpaikan perehdyttäminen Tämän tutkimuksen tulokset esitellään tässä ongelmittain. Ensimmäiseksi hahmotellaan miten työpaikalla on järjestetty perehdyttäminen kaikille tulokkaille. Sen jälkeen selvitellään saavatko uudet työntekijät työpaikasta kertovaa kirjallisuutta. Samalla halutaan selvittää onko uusien työntekijöiden vastaanotto ollut riittävän perusteellista ja onko se ollut yksilöllistä. Lopuksi on haluttu selvittää arvioidaanko perehdyttämistä työpaikalla järjestelmällisesti Työpaikallamme perehdytetään kaikkia tulokkaita Työpaikan perehdyttämistä selvitettiin tässä oheisella kysymyksellä ja tulokset näyttivät seuraavilta. TAULUKKO 3. Mielipide väitteestä Työpaikallamme perehdyttäminen järjestetään kaikille tulokkaille työtehtävissä olevien suhteen (%). Täysin Jokseenkin Jokseenkin Täysin Varasto -työntekijät Toimistotoimihenkil öt Myynti-/ varastotoimihenkilöt Kaikki N Yhteensä Eri työtehtävissä olevien vastaukset olivat samansuuntaiset, eli kaikki henkilöstöryhmät olivat suurimmaksi osaksi sitä, että työpaikalla järjestetään perehdyttämistä kaikille tulokkaille. Huomattavaa kuitenkin on, että myynti-/ varas-

18 15 totoimihenkilöt olivat suurimpana ryhmänä jokseenkin (39 %). He eivät ole kokeneet työpaikan perehdyttämistä riittäväksi Uudet työntekijät saavat työpaikasta kertovaa kirjallista mataalia Seuraavaksi tarkastellaan uusien työntekijöiden työpaikasta kertovan mataalin saantia perehdyttämisvaiheessa. TAULUKKO 4. Mielipide väitteestä Uudet työntekijät saavat työpaikasta kertovaa kirjallista mataalia työtehtävissä olevien suhteen (%). Täysin Jokseenkin Jokseenkin Täysin Varast o- työntekij ät Toimistotoimihenkilöt Myynti-/ varastotoi mihenkilöt Kaikki N Yhteensä Varastotyöntekijät ovat saaneet työpaikasta kertovaa mataalia tutkimuksen mukaan eniten, mutta heidänkin osuutensa on alle puolet. Samalla heistä on n.1/3 kuitenkin täysin väitteestä. Huomattavaa on edelleen myynti- /varastotoimihenkilöiden suuri osuus jokseenkin olevien joukossa. Samoin toimihenkilöt eivät ole kokeneet saaneensa kirjallista mataalia.

19 Uusien työntekijöiden vastaanotto on riittävän perusteellinen Seuraavassa tarkastellaan uusien työntekijöiden vastaanottoa. Kuten seuraavasta taulukosta käy ilmi, ovat varastotyöntekijät ryhmänä selvästi eniten tunteneet vastaanoton riittävän perusteelliseksi. Huomattavaa on edelleen myynti- /varastotoimihenkilöiden ja toimistotoimihenkilöiden suuri osuus jokseenkin olevien joukossa. TAULUKKO 5. Mielipide väitteestä Uusien tulokkaiden vastaanotto on riittävän perusteellinen työtehtävissä olevien suhteen (%). Vara stotyönteki jät Toimistotoimihenkilö t Myynti-/ varastotoimihenkilöt Kaikki Täysin Jokseenkin Jokseenkin Täysin Yhteensä N Uudet työntekijät saavat yksilöllistä perehdyttämisohjelmaa Seuraavassa esitellään henkilöstöryhmien vastaukset uusien tulokkaiden yksilöllisestä perehdyttämisestä.

20 17 TAULUKKO 6. Mielipide väitteestä Uusille tulokkaille järjestetään yksilöllistä perehdyttämisohjelmaa työtehtävissä olevien suhteen (%). Vara stotyönteki jät Toimistotoimihenkilö t Myynti-/ varastotoimihenkilöt Kaikki Täysin Jokseenkin Jokseenkin Täysin Yhteensä Yllä olevasta taulukosta havaitaan, että varastotyöntekijät ovat henkilöstöryhmistä eniten tunteneet perehdyttämisen yksilölliseksi, mutta heistä on reilut ¼ myös jokseenkin. Edelleen toimistotoimihenkilöt ja myynti-/ varastotoimihenkilöt ovat olleet selvästi yli jokseenkin väitteen keskiarvon (35 %). Huomioitavaa on myös se, että 20 % kaikista vastaajista oli täysin väitteestä. N Perehdyttämisen onnistumista arvioidaan järjestelmällisesti Seuraavassa tutkitaan vastaajien mielipidettä väitteeseen, että perehdyttämistä arvioidaan järjestelmällisesti. Kuten seuraavasta taulukosta käy ilmi, lähes puolet kaikista vastaajista katsoi olevansa jokseenkin väitteestä. Lisäksi myös n. ¼ oli väitteestä täysin. Heidän joukossaan oli suhteellisesti eniten toimistotoimihenkilöitä, sekä myynti-/varastotoimihenkilöitä. Ainoastaan 1 % kaikista vastaajista katsoi, että perehdyttämisen onnistumista arvioidaan järjestelmällisesti. TAULUKKO 7. Mielipide väitteestä Perehdyttämisen onnistumista arvioidaan järjestelmällisesti työtehtävissä olevien suhteen (%).

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE Suvi Heinonen Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Tiina Laine Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank. Jesperi Kuitunen

Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank. Jesperi Kuitunen Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank Jesperi Kuitunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 1.5.2014 Tekijä tai tekijät Jesperi Kuitunen

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Toimihenkilöiden näkemys perehdytyksen onnistumisesta

Toimihenkilöiden näkemys perehdytyksen onnistumisesta Toimihenkilöiden näkemys perehdytyksen onnistumisesta Tuhkanen, Susanne 2014 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Toimihenkilöiden näkemys perehdytyksen onnistumisesta Susanne Tuhkanen Liiketalouden

Lisätiedot

Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän

Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Sosiaalialan koulutusohjelma Satu Pentti ja Elina Vättö Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsikerhoihin Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA

IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Visamäki, 7.11.2011 Aleksi Tuominen OPINNÄYTETYÖ Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla

Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen Hok-Elannon ravintolatoimialalla Viinikka, Jarkko 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun kartoittaminen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tampereen ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opettajankoulutuksen kehittämishanke Työturvallisuuskorttikoulutuksen kehittäminen Tampereen kaupungin tilakeskuksen siivoustuotantoyksikössä

Lisätiedot

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN Diplomityö Kapteeni Henrikki Haapamäki Yleisesikuntaupseerikurssi 55 Maasotalinja Heinäkuu 2011 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu

Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Perehdyttämisen lähtökohta 3. Tavoitteena menestys 4. Yhteistyöllä se onnistuu 5. Perehdyttämisen malli 6. Perehdyttämisen tarkistuslista

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

KOHTI TOIMIVAA YHTEISTYÖTÄ

KOHTI TOIMIVAA YHTEISTYÖTÄ KOHTI TOIMIVAA YHTEISTYÖTÄ Oulun Cumulus -hotellissa Maria Hanhisalo Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis ja talousala

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT Strategialähtöisen preferenssityökalun kehittäminen Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Nora Hildén Ohjaaja: Professori Tomi Kallio

Lisätiedot

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Markus Miller Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Ylempi AMK Automaatioteknologia Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Ylempi AMK koulutusohjelma

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU GRID -SEMINAARIN VAIKUTUKSET ERÄÄSSÄ METALLIALAN YRITYKSESSÄ Liiketaloustiede: hallinnon projektitutkielma Veikko Kärnä joulukuu 1979 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1. Tutkimuksen

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot