Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi"

Transkriptio

1 Ohjaa oppijaa Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi

2 Mitä työssäoppiminen on? Työssäoppiminen on osa toisen asteen ammatillista peruskoulutusta, työpaikalla tapahtuvaa opiskelua. Sen laajuus on sosiaali- ja terveysalalla vähintään 29 opintoviikkoa. Työssä ollaan oppimassa kaikissa pakollisissa tutkinnon osissa sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Työssäoppiminen ei tarkoita oppilaitoksessa opitun harjoittelua, vaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä tapah-tuvaa ohjattua ammattitaidon hankkimista. Työssäoppimisen yhteydessä toteutetaan ammattiosaamisen näytöt. Työssäoppimispaikkojen hankinnasta vastaa pääasiassa oppilaitos, joka myös kouluttaa työpaikkaohjaajat. Työssäoppimisen ajalta opiskelijalle ei makseta palkkaa. 2

3 1 Työssäoppimisen aloitus Työpaikka ja oppilaitos sopivat kirjallisesti yhteistyöstä työssäoppimisen järjestämisessä. Tämän lisäksi työpaikka ja oppilaitos sopivat opiskelijakohtaisesti työssäoppimisen toteutuksesta. Työssäoppimista edeltää aina hyvä valmistelu ja suunnittelutyö sekä tiedottaminen. Kaikki ovat selvillä roolistaan opiskelijan saapuessa työpaikkaan ja tietävät mitä tutkintoa opiskelija suorittaa, mitkä ovat hänen tavoitteensa tämän työssäoppimisjakson aikana sekä miten hänen osaamistaan arvioidaan. Myös työpaikan asiakkaille kerrotaan työssäoppijasta. Työpaikkaohjaajalla on oppilaitoksen yhteyshenkilön yhteystiedot ja työssäoppijan opettaja pitää yhteyttä työpaikkaan. Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan tämän tehtäviin ja varmistaa työssäoppimisen turvallisen toteutumisen. Työturvallisuusmääräykset koskevat myös opiskelijoita. Erityisen tarkkana on oltava nuorten opiskelijoiden työturvallisuusasioissa. 1.1 Työssäoppimisen tarkoitus ja tavoitteet Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua, ei vain koulussa opeteltujen asioiden harjoittelua. Työssä on tehtäviä, joita ei ole voinut opetella oppilaitoksessa. Työssäoppiminen tarkoittaa sitä, että osa tutkinnon edellyttämästä ammattitaidosta opitaan työelämässä. Työssäoppiminen mahdollistaa tämä tutkinnon perusteiden mukaisen opiskelun työpaikoilla, parantaa opiskelijoiden työllistymisen edellytyksiä ja turvaa heille työelämäläheisen ammattitaidon. Työssäoppimisen tarkoitus on myös lisätä yhteistyötä koulutuksenjärjestäjän ja työelämän välillä. 3

4 1.2 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Työssäoppiminen on keskeinen osa ammatillista koulutusta. Sitä on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa vähintään 29 opintoviikkoa. Siksi on tärkeää, että kaikki osapuolet paneutuvat tehtäväänsä perusteellisesti. Työpaikkaohjaaja on avainasemassa. Hänen tulee olla alan ammattilainen ja motivoitunut opiskelijan ohjaamiseen. Työnantajan tehtävänä on kaikin tavoin tukea työpaikkaohjaajaa tehtävässään. Ammattiosaamisen näytöt on osa opiskelijan arviointia. Niitä säätelevät laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta. Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan työssäoppimisen yhteydessä. Jokaisella opiskelijalla on oma henkilökohtainen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelma ja opiskelijalle nimetty työpaikkaohjaaja. Ammattiosaamisen näytössä opiskelijan ammatillista osaamista arvioidaan käytännön työtilanteissa ja työtehtävissä opiskelun aikana. Opiskelija osoittaa käytännön työtä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon. Hänen osaamistaan työpaikalla arvioivat joko työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä tai jompikumpi erikseen valtakunnallisen arviointikriteeristön mukaisesti. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan asteikolla Näyttötutkintoon valmistava koulutus ja työssäoppiminen Näyttötutkinto on aikuisille tarkoitettu tutkinnon suorittamisen muoto ja poikkeaa toteutustavaltaan nuorten perustutkinnosta. Näyttötutkinto arvioidaan kokonaisuudessaan tutkintotilaisuuksissa työelämässä. Näyttötutkintoon valmistautuva tutkinnon 4

5 suorittaja osallistuu pääasiallisesti myös valmistavaan koulutukseen, johon sisältyy työssäoppimisen jaksoja. Tutkinnon perusteiden mukaisesti työssäoppimisen yleiset tavoitteet ovat samat sekä peruskoulutuksessa että näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa oleville. Näyttö-tutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevien opiskelijoiden työssäoppimisen tavoitteet konkretisoituvat henkilökohtaisissa suunnitelmissa ja työssäoppimisen toteutumista ohjaa selkeämmin heidän aikaisempi työkokemuksensa. Näyttötutkintoon valmistava koulutus henkilökohtaistetaan. 2 Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen neljä keskeistä kulmakiveä ovat tutkinnon perusteet, sopiva työpaikka, jossa on oikeat asiakkaat ja välineet, motivoitunut ja ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja sekä motivoitunut opiskelija. Jotta lähihoitajien työssäoppimista voidaan toteuttaa, on työpaikalla oltava käytettävissä koulutuksen järjestämisen kannalta riittävästi alan palvelutoimintaa ja asiakkaita, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa. Lähihoitajan tai vastaavan tutkinnon suorittanut työntekijä, joka on motivoitunut opiskelijoiden ohjaukseen, voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi. 5

6 Hyvällä työpaikkaohjaajalla on kyky kuulla ja havaita opiskelijan viestejä. Hän suhtautuu myönteisesti opiskelijaan ja kykenee yhteistoimintaan erilaisten ihmisten kanssa. On suositeltavaa, että työntekijät toimivat opiskelijoiden työpaikkaohjaajina vuorotellen ja kehittyvät ohjaustehtävässä. Kun työpaikkaohjaajia on yksikössä useampia, voidaan opiskelijoiden ohjaustehtävät jakaa tasaisesti työntekijöiden kesken. Ketään ei kuitenkaan tulisi pakottaa työpaikkaohjaajaksi, vaikka tehtävä onkin osa jokaisen työntekijän työnkuvaa. Työnantajan tulisi keskustella avoimesti työntekijän kanssa kieltäytymisen perusteita, ja ratkaisu asiaan tulisi etsiä yhdessä. Työnantajalla on viimekädessä vastuu siitä, että työpaikkaohjaaja osallistuu koulutuksiin ja saa tehtävälleen työyhteisön ja työnantajan tuen. Työssäoppimisessa tärkeitä ovat seuraavat asiat: Työssäoppimisen jaksot ovat ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan yhdessä paikallisten työelämän edustajien kanssa ja alueelliset ja paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet sekä opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet otetaan huomioon. Osan työssäoppimisesta voidaan suorittaa myös ulkomailla. Tästä on sovittava etukäteen. Opiskelijalle nimetään oma työpaikkaohjaaja ja ohjaukseen varataan riittävät resurssit. Opettaja valmentaa opiskelijan työssäoppimista ja työpaikkaa varten. Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan. Opettaja ja työpaikkaohjaaja tukevat opiskelijaa hänen 6

7 hankkiessaan työssäoppimisjaksonsa aikana opintoihinsa liittyvää ammattitietoutta. Työpaikalla kiinnitetään erityistä huomiota ohjaukseen ja valvontaan sekä monipuoliseen palautteen antamiseen. Opiskelijan työsuojelusta huolehditaan. Opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija arvioivat yhdessä opiskelijan valmiuden osallistua ammattiosaamisen näyttöön tai näyttötutkintoon. 2.1 Työssäoppimisen ohjaajan, opiskelijan ja opettajan yhteistyö Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi vaativat työpaikoilta ja oppilaitoksilta yhä tiiviimpää yhteistyötä. Työssäoppimisen ohjaajan, opiskelijan ja opettajan on hyvä tavata ennen jakson alkua ja sopia yhdessä siitä, mitkä tutkinnon perusteiden sisältöalueet opiskellaan työpaikalla. Erityisen tärkeää on tiedottaa opiskelijoista ja heidän opintojensa vaiheesta työpaikalla. Jos opiskelija suorittaa esimerkiksi kasvun tukemisen ja ohjauksen jaksoa vanhustyössä, on selvitettävä, että työtehtävät määräytyvät sen mukaisesti ja arviointi tapahtuu kasvun tukemisen ja ohjauksen eikä esimerkiksi hoidon ja huolenpidon ammattitaitovaatimusten pohjalta. Opiskelija laatii itselleen omat henkilökohtaiset tavoitteensa kulloinkin käsillä olevan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten pohjalta. Työpaikka ja oppilaitos sopivat ohjaus- ja arviointiperiaatteista sekä yhteydenpidosta työssäoppimisjakson aikana. Olennaista on huolehtia siitä, että käsitykset tavoitteista sekä ohjaus- ja arviointiperiaatteista on ymmärretty samalla tavalla. Opiskelijan tavoitteet on hyvä asettaa kirjallisina nähtäville esimerkiksi työyksikön kansliaan. 7

8 Opiskelijoille selvitetään työpaikan pelisäännöt. Opiskelijoiden työaikojen tulee noudattaa työpaikan normaaleja työvuoroja. Opiskelija sitoutuu noudattamaan työaikoja ja ilmoittaa aina poissaoloistaan työpaikkaohjaajalle tai esimiehelle. Yhteistyön onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki osapuolet kunnioittavat toisiaan. Opiskelija sitoutuu noudattamaan työpaikan sääntöjä ja toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Työssäoppimisen jaksoilla olevia opiskelijoita ei lasketa työvoimaan, vaan heille turvataan mahdollisuus ohjattuun opiskeluun. 2.2 Työssäoppimisen merkitys työyhteisölle ja opiskelijalle Työssäoppimisen ympäristönä toimiminen kehittää työpaikkojen omaa oppimiskulttuuria. Opiskelijat tuovat uusia näkemyksiä työhön ja kysymyksillään nostavat esille asioita, jotka ehkä muuten eivät tulisi keskusteluun. Opiskelijoiden näkemykset kannattaa ottaa vastaan ja niitä on hyvä tarkastella yhdessä. Työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyö tuottaa tärkeää tietoa koulutuksen kehittämiseksi entistä työelämälähtöisemmäksi. Työyksiköt voivat myös hyödyntää oppilaitoksen osaamista, asiantuntemusta ja koulutuspalveluja. Työpaikkaohjaajat ja työssäoppimisen ympäristöt vaikuttavat ratkaisevasti uusien ammattilaisten ammatti-identiteettin muodostumiseen, asenteisiin ja näkemyksiin työstä. Hyvä työssäoppiminen tukee opiskelijan ammatillista kasvua ja antaa realistisen kuvan työelämästä. Nämä jaksot ovat usein portti työelämään ja parhaimmillaan ne vahvistavat opiskelijan opiskelumotivaatiota. 8

9 Ammatillisten valmiuksien lisäksi opiskelija oppii työelämän pelisääntöjä sekä vastuun kantamista omasta työstään ja työyhteisöstä. Osaavan ja työpaikkaan soveltuvan henkilöstön rekrytointi helpottuu, kun työnantaja tutustuu työssäoppimisjaksoilla oleviin opiskelijoihin. SuPerin työssäoppimisen teesit. Liite 1. 9

10 3 Opiskelijan ohjaus ja arviointi työssä 3.1 Opiskelijan ohjaus Työpaikalle saapuva opiskelija on aina otettava vastaan asiallisesti ja kunnioittavasti. Opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja sopivat yhdessä siitä, mitä tutkinnon tavoitteista opiskelijan on tarkoitus oppia ja mitä työtehtäviä hänen tulee tehdä. Työpaikkaohjaajan tulee ottaa huomioon opiskelijoiden erilaisuus ja erilaiset oppimistyylit ja tukea opiskelijaa oppimaan juuri hänelle parhaiten soveltuvalla tavalla. Onnistunut työssäoppiminen ja ammattiosaamisen arviointi perustuu suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen. Oppiminen työpaikalla tapahtuu tutkinnon perusteissa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti ja henkilökohtaisen työssäoppimisen suunnitelman pohjalta. Tutkimuksissa työssäoppimisen merkitys on noussut esille vahvasti: Lähihoitajakoulutuksessa työssäoppimisjaksot olivat keskeisiä merkityksellisten oppimiskokemusten muodostumisessa. Työpaikkaohjaajat olivat lähihoitajaopiskelijoille vanhustyössä roolimalleja, joihin haluttiin tai ei haluttu samaistua. (Luukka 2007) Tarja Mykrä korostaa työpaikkaohjaajan roolia ohjattavan rinnalla kulkijana, tukijana ja palautteen antajana. Tuen antamisen lisäksi työpaikkaohjaaja omalta osaltaan edistää opiskelijan kriittisen ajattelun kehittymistä. Ohjaamisen onnistumiselle on olennaista se, että työpaikkaohjaajan ja opiskelijan välille syntyy luottamuksellinen ohjaussuhde. 10

11 Opiskelijan oma asenne työssäoppimisen jaksoa kohtaan vaikuttaa olennaisesti jakson lopputulokseen. Siksi koulutuksen aikana on korostettava laaja-alaisen työssäoppimisen merkitystä ammatinhallinnan näkökulmasta. Opiskelijalle nimetään aina oma henkilökohtainen työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaajalle on varattava mahdollisuus opiskelijan monipuolisen ohjauksen ja arvioinnin toteuttamiseen. Palautteen työssäoppmisesta tulee olla jatkuvaa ja opiskelijan oppimista tukevaa. Tehtäväänsä varten työpaikkaohjaajan on saatava riittävästi koulutusta ja aikaa ohjaustehtävän vaatimiin toimiin. Tarpeen mukaan hänen on voitava irrottautua normaalista työstään. Työpaikkaohjaaja toimii pääsääntöisesti myös ammattiosaamisen näytön arvioijana, joten hänet perehdytetään ammattitaidon arvioinnin perusteisiin ja arvioijana toimimiseen. Työpaikkaohjaaja ei kuitenkaan saa toimia näyttötutkinnon tutkintotilaisuuden arvioijana, jos hän on toiminut valmistavan koulutuksen yhteydessä työssäoppimisen ohjaajana. Ohjaajan tehtävänä on osallistua oppilaitoksen järjestämiin koulutuksiin, kertoa työyhteisölle opiskelijasta ja hänen tavoitteistaan, perehdyttää opiskelija ja opettaa hänelle omaa työtään työssäoppimisen suunnitelman mukaisesti. Työpaikkaohjaaja tukee opiskelijan ammattiin kasvamista ja kasvavaa itsenäisyyttä. Ongelmallisissa tapauksissa työpaikkaohjaajalla on myös oikeus puuttua opiskelijan toimintaan. Tarvittaessa hän voi pyytää yhteistyöneuvottelua oppilaitoksen edustajan kanssa. Potilas- ja asiakasturvallisuuden vaarantuessa on aina pysähdyttävä arvioimaan tilannetta. 11

12 Työpaikkaohjaajalla on myös oikeuksia. Esimerkiksi esimiehen ja oppilaitoksen edustajan on turvattava työpaikkaohjaajalle työrauha. Tarvittaessa ja perustellusta syystä työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö on myös voitava keskeyttää tai hylätä. SuPer on esittänyt, että työssäoppimisen jaksoilta työnantajalle maksettavat korvaukset tulisi ohjata työpaikkaohjaajien ja työyhteisön opiskelijan ohjausta ja arviointia koskevaan täydennyskoulutukseen. Tehtävän vaatimukset tulisi ottaa huomioon työpaikkaohjaajan ja ammattitaidon arvioijan palkassa. Työssäoppimisen ohjaaminen on osa alan ammattilaisten työtä. Hyvällä työpaikkaohjauksella turvataan lähihoitajakoulutuksen työelämälähtöisyys. Työpaikkaohjaajille on laadittu hyvä opas Työpaikkaohjaaja oppimisen edistäjänä (Tarja Mykrä). Opas löytyy verkko-osoitteesta ja sitä voi tiedustella myös Educa Projektit Oy:stä (Osoite: Vuorikatu 8 A 19, Helsinki. Puhelin: ). 3.2 Opiskelijan arviointi Uusituissa tutkinnon perusteissa (2010) todetaan, että oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Työpaikkaohjaaja osallistuu yhteistyössä sen arviointiin, milloin opiskelija on valmis antamaan ammattiosaamisen näytön. Työssäoppijan valmiudet osallistua tutkintotilaisuuteen tulee arvioida myös näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen yhteydessä. 12

13 Työssäoppimisen arviointia on tärkeää tarkastella monesta näkökulmasta. Työpaikkaohjaajan tulee perehtyä lähihoitajan tutkinnon sisältöön, ammattitaitovaatimuksiin ja arviointi kriteereihin. Vuoden 2010 uudistuneiden tutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija voi suorittaa tutkinnon osia myös muista tutkinnoista kuten ammatti- ja erikoisammattitukinnoista. Yksittäisen opiskelijan kohdalla tulee siten selvittää, mitä tutkinnon osaa arvioidaan. Arvioidaanko oppimista vai osaamista? Arvioinnissa keskitytään siihen, miten hyvin opiskelija osaa käytännössä tehdä tutkinnon osassa vaadittavaa työtä. Arvioinnin kohteet ja kriteerit on kuvattu tutkinnon perusteissa kolmiportaisena; tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3. Arvioinnissa on tärkeää kartoittaa, täyttyvätkö tyydyttävän, hyvän vai kiitettävän arvion kriteerit ts. millä tasolla opiskelijan osaaminen on. Varsinkin nuoria opiskelijoita arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että arvioidaan nimenomaan osaamista, ei opiskelijaa persoonana eikä häntä verrata toisiin opiskelijoihin. Hyvä työpaikkaohjaaja näkee opiskelijan kehittämistä vaativat alueet ja vahvuudet. Jos opiskelijan osaaminen ei ole vielä tyydyttävällä tasolla on suoritus hylätty. Arviointia tehdään työssäoppimisen eri vaiheissa. Alussa arvioidaan työssäoppijan lähtötasoa. Työssäoppimisen aikana arvioidaan osaamisen kehittymistä ja annetaan opiskelijalle suunnitelmallisesti palautetta hänen edistymisestään sekä kehittämistä vaativista alueista. Lopuksi arvioidaan lopputulosta eli kuinka hyvin opiskelija hallitsee tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon ammattiosaamisen näytön mukaisesti. 13

14 Ohjaan-hankkeessa on laadittu hyvä opas työpaikkaohjaajille Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana (Heljä Hätönen). Opas löytyy verkko-osoitteesta ja sitä voi tiedustella myös Educa Projektit Oy:stä (Osoite: Vuorikatu 8 A 19, Helsinki. Puhelin: , sähköposti on lisäksi paljon muuta työssäoppimiseen liittyvää aineistoa. Suosittelemme työpaikkoja hankkimaan käyttöönsä työpaikkaohjaajille suunnattua aineistoa. 4 Maahanmuuttajaopiskelija ohjattavana Lähihoitajaksi opiskelee lukuisa joukko muualta Suomeen tulleita tai Suomessa syntyneitä toisen polven maahanmuuttajanuoria ja -aikuisia. Työpaikalla tapahtuva yhteistyö näiden opiskelijoiden kanssa edellyttää erilaisten ihmisten hyväksymistä ja omista poikkeavien toiminta- ja ajattelutapojen ymmärtämistä ja sietämistä. Erilaisuuden hyväksyminen ei tarkoita omista arvoista ja tavoista luopumista, vaan yhteistä vuoropuhelua ja toinen toisensa näkemysten huomioon ottamista. Työnantajien tehtävänä on huolehtia, että työpaikkaohjaajalla on riittävästi aikaa ohjaamiseen. Kaikille työpaikkaohjaajille tulisi järjestää koulutusta eri kulttuureista ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden erityistarpeista. 14

15 Työssäoppimisjaksolla olevaa maahanmuuttajaa ohjataan ja arvioidaan samoilla periaatteilla kuin muita alan opiskelijoita. Hyvä perehdytys on ensiarvoisen tärkeää. Työyhteisön muille jäsenille ja asiakkaille tiedotetaan opiskelijan työssäoppimisen alkamisesta. Työyhteisössä sovitaan yhdessä ohjauksen pelisäännöistä. Maahanmuuttajaopiskelijalla tulisi olla jo ennen ammatillisen koulutuksen aloittamista sellaiset kielelliset valmiudet, että hän selviytyy opinnoistaan. Usein maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden erityisenä oppimisen haasteena on edelleen kehittyvä kielitaito ja erityisesti työssä tarvittavan kielitaidon suullinen ja kirjallinen oppiminen. Työelämä tarjoaa parhaan mahdollisen ympäristön kielen oppimiseen. Työpaikalla kaikkien työntekijöiden tulisi puhua opiskelijalle suomea tai ruotsia, vaikka molemmat hallitsisivat esimerkiksi englannin kielen. Opiskelijaa tulee rohkaista käyttämään suomen tai ruotsin kieltä, vaikka se olisi vielä puutteellista. 5 Superilaisen opiskelijan vakuutusedut SuPer tarjoaa jäsenilleen liiton kustantaman ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sekä järjestövakuutuksen. Opiskelijajäsenille tarjotaan myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus. 15

16 5.1 SuPerin maksamat vakuutukset Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella on vakuutettu toisen palveluksessa olevat SuPerin ammattiosaston jäsenet ja opiskelijajäsenet työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä asioissa sekä ammattiin liittyvässä jatko- ja täydennyskoulutuksessa olevat SuPerin jäsenet opiskeluun ja työssäoppimiseen liittyvissä asioissa. Opiskelijajäsenten vakuutus kattaa sekä opiskelun että työssäoppimisen. Vakuutus koskee ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa myös yksityisinä ammatinharjoittajina toimivia jäseniä ja opiskelijajäseniä, joilla ei ole palveluksessaan muita työntekijöitä. Vakuutus kattaa lisäksi enintään vuoden kestävän työskentelyn tai työharjoittelun ulkomailla. Vakuutus ei kata sellaisia SuPerin jäseniä, jotka eivät ole jonkun toisen palveluksessa, esimerkiksi kotiäitejä ja työttömiä. Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on lain mukaan korvausvastuussa. Vakuutus kattaa myös vahingonselvittely- ja torjuntakulut sekä mahdolliset oikeudenkäyntikulut. Vakuutuksesta ei korvata jäsenelle itselleen aiheutunutta vahinkoa eikä tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella aiheutettuja vahinkoja. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vahingosta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Siitä korvataan myös oikeuden päätöksellä vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut. Vakuutukset edellyttävät jäsenyyden voimassaoloa. Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen ja jäsenyyden voimassa ollessa tapahtuneet vahingot. Vakuutukseen sisältyy 16

17 jäsenyyden voimassaoloaikaan ja vahinkotapahtuman syntymiseen liittyviä ehtoja. Opiskelijajäsenen vakuutukset tulevat voimaan jäsenyyden alkamisesta lukien. Sama koskee jäseniä, jotka liittyvät SuPerin ammattiosaston jäseniksi kolmen kuukauden kuluessa valmistumisensa jälkeen. 5.2 Toiminta virka- ja työsuhderiidoissa Ota aina yhteyttä liiton toimistossa työskenteleviin edunvalvontayksikön lakimiehiin ja keskustele parhaasta tavasta hoitaa asiasi. Opiskelijoiden tapaturmavakuutus koskee Suomessa vakinaisesti vuosittain yli kuusi kuukautta asuvia opiskelijajäseniä, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa opiskelu- ja vapaa-aikana. Ulkomaanmatkoille on syytä ottaa lisäksi aina erillinen matkavakuutus, sillä tapaturmavakuutus ei kata matkalla sairastumisesta (esim. flunssa, ripuli) aiheutuvia kuluja eikä kotiinkuljetusta tai matkakuluja. Vakuutuksesta ei korvata myöskään työtapaturmia. Lisärajoituksena vakuutus ei ole voimassa urheiluliittojen järjestämissä kilpailuissa ja harjoituksissa eikä ns. riskialttiissa lajeissa. Tarkista tarvittaessa vakuutuksen voimassaoloassaolo Ifin palvelunumerosta Korvaus maksetaan esimerkiksi lääkärin antaman tai määräämän hoidon kuluista, lääkärin palkkiosta ja lääkkeistä. Hoitokulut korvataan vain siltä osin, kun niitä ei korvata jonkin muun lain (liikenne- ja sairausvakuutuslaki) perusteella. Tee vahinkoilmoitus verkossa tai soita Ifin Korvauspalveluun ma pe klo 9 18 (pvm/mpm). Ennen 17

18 hakemuksen tekemistä hae Kansaneläkelaitokselta yksityislääkärin palkkiosta ja kuluista sairausvakuutuslain mukainen korvaus. Apteekissa lääkkeitä ostettaessa Kela-korvauksen saa Kela-korttia näyttämällä. Järjestövakuutuksella on vakuutettu liitto, sen ammattiosastot ja niiden jäsenet sekä toimihenkilöt järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa sekä matkoilla niihin. Vakuutus kattaa myös näiden irtaimen omaisuuden järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa. Moottoriajoneuvovakuutuksesta korvataan autovahinko esimerkiksi silloin, kun jäsen on onnittelukäynnillä toisen jäsenen luona ja hänelle sattuu vahinko eikä hänellä ole ajoneuvossaan omaa kaskoa. Irtaimen käyttöomaisuuden osalta vakuutus kattaa ammattiosastojen irtaimen käyttöomaisuuden. Järjestövakuutuksen tapaturma- ja matkavakuutuksella on vakuutettu jäsenet ja toimihenkilöt järjestötehtävissä. 5.3 Jäsenten omat vakuutukset Vapaaehtoiset vakuutukset täydentävät lakisääteisiä vakuutuksia ja etuuksia. Ryhmäsampo Primus -henki- ja tapaturmavakuutus on SuPerin jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen tarkoitettu jäsenetuvakuutus. SuPerin alle 68-vuotiaat jäsenet voivat ottaa itselleen ja puolisolleen Ryhmäsampo Primuksen henki- ja tapaturmavakuutuksen sekä alle 18-vuotiaille lapsille nuorison tapaturmavakuutuksen. Henkivakuutusta varten riittää jäsenen terveydentilailmoitus vakuutusta otettaessa. Myös opiskelijajäsen voi täydentää vakuutusturvaansa ottamalla Ryhmäsampo Primuksen. Vakuutuk- 18

19 sen voi ottaa myös verkossa osoitteessa SuPerin jäsen saa vakuutusmaksuistaan normaalia suuremmat If Keskittäjäasiakkaan alennukset. Kun keskittää vakuutuksensa Ifiin, on oikeutettu If Keskittäjäasiakkaan etuihin ja alennuksiin. Mitä useampia Keskittäjän vakuutuksia perheellä on samassa If Sopimuksessa, sitä enemmän saa alennusta: kolmella vakuutuksella 10 %, neljällä 12 %, viidellä 14 %, kuudella ja useammalla Keskittäjän vakuutuksella 15 %. Nuoret alle 27-vuotiaat järjestöasiakkaat saavat 10 % keskittäjäalennuksen jo yhdellä vakuutuksella. 5.4 Bonusta S-Etukortilla Ifin vakuutuksista Saat S-ryhmän Bonusta maksamistasi vakuutusmaksuista, kun ilmoitat osuuskaupan jäsennumerosi Ifiin. 5.5 Tarkista vakuutuksesi Tarkista, että vakuutuksissasi on otettu huomioon kaikki sinulle SuPerin jäsenenä kuuluvat etuudet. Lisätietoja SuPerin jäsenen vakuutuseduista saat verkosta Ifin palvelunumerosta ma pe klo 8 20 (pvm/mpm) tai käymällä lähimmässä Ifin konttorissa. 6 Työturvallisuus Työnantaja sitoutuu koulutuksen järjestäjän kanssa tehtävässä yhteisessä sopimuksessa kantamaan vastuuta opiskelijan 19

20 työssäoppimisen toteuttamisesta. Työnantaja luo edellytykset työpaikalla tapahtuvalle koulutukselle, ohjaukselle ja arvioinnille. Koulutuksen järjestäjän puolestaan tulee ilmoittaa työnantajalle työturvallisuusvastuusta. Kaikille osapuolille tiedotetaan työsuojeluun, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvistä vastuista ja vakuutuksista. Työnantaja ja oppilaitos varmistavat ennen työn aloittamista, että opiskelijalla on riittävät valmiudet ja että hän on perehtynyt kyseessä olevaan työhön ja osaa noudattaa työsuojeluohjeita. Oppilaitoksen tehtävänä on välittää työpaikalle tiedot opiskelijan valmiuksista. Yhteistyön selkiyttämiseksi opiskelijan ammatillisiin valmiuksiin liittyvät tiedot on syytä kirjata hänen työssäoppimisen suunnitelmaansa. Työnantaja vastaa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan työturvallisuudesta siten, kuin siitä työntekijöiden osalta säädetään ja määrätään. Työnantaja vastaa työpaikan olosuhteista, laitteista, koneista sekä perehdytyksen, opastuksen ja valvonnan järjestämisestä. Oppilaitos ja opettaja ovat omalta osaltaan vastuussa opiskelijan työturvallisuudesta. Opettajalla on omalta osaltaan velvollisuus toimia siten, että oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön toteutuu. Opettaja selvittää työssäoppimisen totutuksesta sopiessaan myös työpaikan työturvallisuuden ja informoi työpaikkaa erityisesti siitä, miten nuorten opiskelijoiden työturvallisuuskysymykset tulee ottaa huomioon. 6.1 Nuorten työntekijöiden suojelu Ammatillisessa peruskoulutuksessa aloittaessaan opiskelijat ovat pääsääntöisesti alle 18-vuotiaita. Opiskelu voidaan aloittaa heti peruskoulun päättämisen jälkeen. Työssäoppimisen 20

21 myötä nuorten työntekijöiden suojelua koskevat säännökset tulevat sovellettavaksi aikaisempaa yleisemmin myös sosiaalija terveysalalla. Työssäoppimisjaksoilla työtä ei tehdä opettajan johdolla tai valvonnassa. Opetus- ja työsuojeluviranomaisten yhteisen tulkinnan mukaan nuorten työntekijöiden suojelusta annettua asetusta on tämän vuoksi sovellettava kokonaisuudessaan. Työssäoppimisjaksoilla on tämän lisäksi noudatettava työministeriön päätöstä nuorille työntekijöille vaarallisista töistä. 6.2 Kielletyt työt Nuorta työntekijää (alle 18-vuotiasta) ei saa käyttää töissä, jotka ovat vahingoksi nuoren ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle tai jotka vaativat häneltä suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa katsoen on kohtuullista. Kokonaan kiellettyjä töitä ovat esimerkiksi psykiatristen potilaiden hoito sekä psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriintyneiden henkilöiden huolto ja muut vastaavat työt kuolleiden käsittely ja kuljetus työt, joissa altistutaan haitallisesti tekijöille, jotka ovat myrkyllisiä tai syöpää aiheuttavia yksin työskentely, jos yksin työskentelyyn liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara yötyö kello välisenä aikana. 21

22 Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue voi määräämillään ehdoilla myöntää poikkeusluvan asetuksen säännöksistä 15 vuotta täyttäneen osalta, jos se on välttämätöntä nuoren ammatillisen kehityksen kannalta, sillä ehdolla, että nuori työskentelee kokeneen ammattitaitoisen henkilön valvonnan alaisena. Tärkeää on muistaa, että opiskelijalla tulee aina olla nimetty ohjaaja, jonka ohjauksessa ja valvonnassa opiskelija opiskelee työtä. 6.3 SuPerin kanta kiellettyihin töihin SuPer pitää mahdollisena, että opiskelija voi koulutetun ammattihenkilön valvonnassa suorittaa asetuksen mukaisia kiellettyjä ja vaarallisia töitä niissä tapauksissa, joissa nämä tehtävät ovat kokonaisammattitaidon saavuttamisen näkökulmasta keskeisiä. Kiellettyjen töiden tekemisen edellytyksenä on, että niistä sovitaan etukäteen oppilaitoksen ja opiskelijan kanssa. Tärkeää tällöin on, että opiskelija perehdytetään tehtävään ja häntä ohjataan ja valvotaan hyvin. Tarvittaessa ollaan yhteydessä alaikäisen opiskelijan vanhempiin. Työnantajan ja työpaikkaohjaajan tulee ensisijaisesti huolehtia, että opiskelijan kokemuksista keskustellaan hänen kanssaan ja häntä tuetaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää opiskelijan työergonomiaan. Opiskelijaa ei esimerkiksi voida velvoittaa menemään yksin kotikäynnille psykiatrisen asiakkaan luokse. Myös mahdollinen yötyö tulee pyrkiä sijoittamaan opintojen loppupuolelle. 22

23 Työssäoppimiseen liittyvä lainsäädäntö ja suositukset HE 41/2005. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 :n muuttamisesta Laki ammatillisesta koulutuksesta L 630/1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta A 811/1998 Opetushallituksen määräys työssäoppimisesta 35/011/1998 Suositus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta (Sivu ladattu ) Suositus nuorten työssäoppimisesta 1998 Työturvallisuuslaki L 738/2002 Laki nuorista työntekijöistä L 998/1993 Asetus nuorten työntekijäin suojelusta L 508/1986 Työministeriön päätös nuorille työntekijöille vaarallisista töistä /128 Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta L 1318/2002 Tapaturmavakuutuslaki L 608/1948 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Määräys 011/2010. Opetushallitus Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet ja toteutus Aluehallintovirastot (Lääninhallitukset) 23

24 Lähteet Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen. Educa-Projektit Oy. Työsopimuslaki L 55/2001 Työpaikkaohjaaja oppimisen edistäjänä opiskelijan ohjaaminen ja arviointi työpaikalla Tarja Mykrä. Vammala. Sopimus työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta, Sopimus työssäoppimisesta, joka tehdään opettajan, opiskelijan ja työpaikkakouluttajan kesken, Luukka Katri Vastavalmistuneiden lähihoitajien koulutuksenaikaiset merkitykselliset oppimiskokemukset vanhustyössä. Tunnepeili oppimiskokemusten merkityksellistäjänä. Väitöskirja. Kuopion yliopisto. Liitteet Superin työssäoppimisen teesit Opiskelijoiden toiveita työssäoppimispaikkojen työntekijöille 24

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA

TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA TYÖPAIKKAOHJAAJAN KÄSIKIRJA Sisällys Työpaikkaohjaajalle... 3 Työssäoppiminen ja näyttö... 4 Työssäoppimisen käynnistyminen... 5 Työssäoppiminen ja näyttö meidän työpaikallamme... 6 Työssäoppijan perehdyttäminen...

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET

OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISTO OPISKELIJAOHJAUKSEN HYVÄT KÄYTÄNTEET Työssäoppiminen ja ohjattu harjoittelu Kokkolan terveyskeskuksen harjoitteluympäristössä 1 (29) SISÄLTÖ JOHDANTO I YLEINEN

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot