Lähihoitajaopiskelija ammattitaitoa oppimassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähihoitajaopiskelija ammattitaitoa oppimassa"

Transkriptio

1 Lähihoitajaopiskelija ammattitaitoa oppimassa Miten tuen ammatillisen ajattelun ja itseohjautuvuuden kehittymistä päiväkodin työssäoppimisjaksolla? Katja Hakala, suomen kielen opettaja ja lähihoitaja Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos ESR, Laakeri-hanke 2010

2 1. Johdanto 1.1. Ammattitaitoa oppimassa 1.2. Miten ammattitaito syntyy? 1.3. Ohjaajan muistilista: Miten tuen ammattitaidon kehittymistä?

3 1.1. Ammattitaitoa oppimassa Tämän perehdytyskansion tarkoituksena on auttaa Sinua päiväkodin työpaikkaohjaajana ohjaamaan lähihoitajaopis- kelijaa, joka saapuu opintojensa ensimmäiselle työssäop- pimisjaksolle. Se saattaa samalla olla hänen ensikosketuksensa työelämään ja sen pelisääntöihin. Kasvun tukemisen ja ohjauksen -työssäoppimisjakson tavoitteena on harjoitella niitä taitoja ja hankkia niitä tietoja, jotka edistävät ammattitaitoa ja jotka pitää hallita tutkintotilaisuudessa tai ammattiosaamisen näytössä.

4 1.2. Miten ammattitaito syntyy? Ammattitaito syntyy teoriatiedon tilanteenmukaisesta soveltamisesta käytännön toimintaan. Teorian ja käytännön yhdistämisen edellytyksenä on ammatillisen ajattelun kehittyminen. Ammatillinen ajattelu kehittyy, kun sinä ohjaat opiskelijaa sanallistamaan omaa toimintaansa ja tuet häntä asteittain itseohjautuvuuteen. sanallistaa= kertoa, mitä tekee ja havainnoi, miten ja miksi toimii

5 1.3. Ohjaajan muistilista: Miten tuen ammattitaidon kehittymistä? 1. Varmista, että opiskelija tuntee varhaiskasvatuksen keskeiset (arviointia ohjaavat) käsitteet sekä päiväkodin toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet. 2. Perehdytä huolellisesti työtehtäviin ja -ympäristöön, mutta älä kaada kaikkea tietoa kerralla! Oma esimerkkisi on tehokkain perehdyttäjä. 3. Ohjaa itseohjautuvuuteen tukemalla ammatillisen ajattelun kehittymistä. 4. Anna säännöllisesti rakentavaa palautetta. 5. Pyydä opiskelijaa arvioimaan omaa toimintaansa. Onnistunut ohjaus on vuorovaikutteista ja riittävää.

6 2. Toiminnan perustana arvot ja tieto 2.1. Arvot ohjaavat lähihoitajan toimintaa: Miten kasvatamme lapsia? 2.2. Tieto ohjaa lähihoitajan toimintaa: Miten toimimme lasten kanssa?

7 2.1. Arvot ohjaavat lähihoitajan toimintaa: Miten kasvatamme lapsia? On tärkeää selittää opiskelijalle, mitkä arvot päiväkotinne toimintaa ohjaavat. Voit kysyä opiskelijalta, miten nämä arvot näkyvät lähihoitajan työssä ja mitä lapsi päiväkodissa oppii. Jos keskustelu ei lähde käyntiin, etsikää käytännön esimerkkejä alla oleviin asioihin liittyen: miten lähihoitaja voi ohjata ja kannustaa lasta? Miten lapsen käytöksestä näkyy, että hän on oppinut jotakin näihin asioihin liittyen? Lapsi oppii olemaan muiden lasten kanssa. Hän oppii vuorovaikutusta ja hyviä tapoja eli toisten huomioon ottamista. Lapsi oppii, millainen hän on. Lapsi oppii säätelemään omaa käyttäytymistään. Lapsi oppii niitä tietoja ja taitoja, jotka ovat pohja koulussa selviämiselle. Monikielinen lapsi oppii suomea, joka on koulukieli.

8 2.2. Tieto ohjaa lähihoitajan toimintaa: Miten toimimme lasten kanssa? On hyvä selvittää, miten opiskelija ymmärtää arviointikriteereissä olevat varhaiskasvatuksen keskeiset käsitteet omin sanoin sanottuina. Jos opiskelijan on vaikea selittää, mitä on lapsilähtöisyys, pyydä häntä kertomaan, mitä tarkoittaa: Lapsi on yksilö. Toiminta iän ja kehitystason mukaan. Tavoite voi olla yleinen tai yksilöllinen. Isoja perustavoitteita ovat esimerkiksi sosiaaliseen ympäristöön sopeutuminen, koulukypsyyden tukeminen ja itsetuntemuksen kasvaminen. Keskustelkaa lopuksi, miten nämä näkyvät pk:n toiminnassa. kehitystaso = Mitä eri-ikäisenä pitäisi oppia? Jos ei opi, mitä tehdään? koulukypsä = riittävät tiedot ja taidot, että selviää koulussa itsetuntemus = oppii, millainen on, mitä osaa, mitä pitää harjoitella

9 3. Perehdyttäminen on prosessi 3.1. Miksi perehdytän? 3.2. Perehdy tulevaan ohjaamiseen 3.3. Onko kaikki valmista? 3.4. Perehdytä asia kerrallaan 3.5. Perehdy työssäoppimispapereihin

10 3.1. Miksi perehdytän? Hyvä perehdytys on perusta ammattitaidon kehittymiselle työssäoppimisjaksolla. Hyvä perehdytys ehkäisee turhat tietämättömyydestä johtuvat väärinkäsitykset ja ristiriidat. Hyvä perehdytys lisää opiskelijan turvallisuudentunnetta. Jos opiskelija puhuu murtaen suomea, pyri antamaan tilanneohjeet ennen toimintaa. Näin opiskelija ehtii paremmin ennakoimaan ja tarkistamaan, miten toimia. Mitä ajattelet seuraavasta? Hyvin perehdytetty on puoliksi ohjattu.

11 3.2. Perehdy tulevaan ohjaamiseen 1. Kun opiskelija soittaa, kysy: Mistä oppilaitoksesta hän tulee? Opiskeleeko hän näyttötutkintoa vai opetussuunnitelmaperusteisesti vai onko hän oppisopimusopiskelija? Mikä on jakson tavoite ja kesto? Milloin hän aloittaa? Sopikaa tarkka aika ja paikka. 2. Mieti ohjaamista: Mitä tietoa itse kaipaisit uutena työntekijänä? Millainen työskentelytapa teillä/sinulla on? Miten keskustelette työpaikallanne? Millainen lapsikäsitys teidän työtänne ohjaa? Mikä hiljainen tieto on olennaista kertoa? (Ne arkiset kirjoittamattomat säännöt, joita opiskelija ei voi tietää, mutta jotka hänen tulisi tietää toimintatavoistanne.)

12 3.3. Onko kaikki valmista? 1. Tarkista materiaali. Löytyykö teiltä selkeät työ- ja turvallisuusohjeet? Kannattaa laatia muistilista opiskelijalle päiväkodin & ryhmän keskeisistä säännöistä. Nämä voi myös käydä suullisesti läpi opiskelijan kanssa, mutta selkeä kirjallinen materiaali auttaa opiskelijaa itsenäisesti palaamaan ohjeisiin tarvittaessa. 2. Ohjaus on yhteisvastuuta. Huolehtikaa, ettei työpaikkaohjaus jää aina saman ohjaajan harteille. On tärkeää, että työyhteisö ymmärtää ohjaamisen vievän osan työpaikkaohjaajan normaalista työpanoksesta ja varautuu siihen etukäteen. Jos asiakas on ennakkoluuloinen eikä hyväksy opiskelijaa avukseen, pidä opiskelijan puolta, ellei tilanne ole mahdoton.

13 3.4. Perehdytä asia kerrallaan Varaa riittävästi aikaa perehdyttämiseen ja puhu riittävän rauhallisesti. 1. Kerro lähihoitajan perustehtävästä. 2. Esittele ryhmän työntekijät ja kerro, millainen ryhmä on. 3. Selitä ryhmän viikko-ohjelma ja keskeiset pelisäännöt. 4. Selitä työturvallisuusohjeet ja poissaolokäytännöt. 5. Esittele muu työyhteisö ja talo. Tärkeimmistä asioista on hyvä olla selkeät kirjalliset ohjeet, joista opiskelija voi kerrata ohjeet itsenäisesti. Tutustuta opiskelija työssäoppimisen alkuvaiheessa työpaikkanne perehdytys- ja laatukansioon. Jos olet epävarma, ymmärtääkö opiskelija sinua: - Älä kysy: Onko kysyttävää? Ymmärsitkö? - Kysy: Kertoisitko, miten ymmärsit asian?

14 3.5. Perehdy työssäoppimispapereihin Tutustu opiskelijan tuomaan työssäoppimiskansioon. Ota selvää, missä vaiheessa mikäkin paperi tulee täyttää. Tutkintotilaisuutta varten pitää kirjoittaa tutkintotilaisuuden henkilökohtainen suunnitelma, hensu. Sen tekeminen ensi kertaa on opiskelijalle iso haaste. Miettikää yhdessä, mitä arvioinnin kriteerit tarkoittavat ja missä käytännön työtehtävissä ne voi näyttää osaavansa. Perehtykää yhdessä hensun arviointikriteereihin jo ensimmäisellä viikolla. Hensun pitää olla valmis viimeistään 2 viikkoa ennen tutkintotilaisuutta, jotta tp- ja opettaja-arvioija ehtivät tarvittaessa pyytää opiskelijaa täydentämään sitä. Sopikaa työssäoppimisen tavoitekeskusteluaika 1. viikolle. Opettajaohjaaja saapuu yleensä arviointikeskusteluun, joka pidetään tutkintotilaisuutta edeltävällä viikolla. Kun opettaja ottaa yhteyttä, hän haluaa kuulla sekä opiskelijan että ohjaajan näkemyksen työssäoppimisen tähänastisesta sujumisesta. Jos opiskelijan kanssa tulee ongelmia tai hänellä on poissaoloja, ota välittömästi yhteyttä opettajaohjaajaan.

15 4. Itseohjautuvaa ohjaa ammatillinen ajattelu 4.1. Itseohjautuvuus itsestäänselvyyskö? 4.2. Mitä itseohjautuvuus on? 4.3. Miten tuen ammatillisen ajattelun kehittymistä? 4.4. Kielentäminen askel askelelta

16 4.1. Itseohjautuvuus itsestäänselvyyskö? Itseohjautuvuus on työkulttuurimme ihanne, mutta monelle suomalaisnuorelle vielä harjoiteltava asia. Erityisen vieras asia se on sellaiselle maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle, jonka omassa kulttuurissa (hierarkia)suhteiden ylläpitäminen on asioiden hoitamista arvokkaampaa. Tässä keskeisiä eroja: Hoidetaan asioita elinikäinen, jatkuva oppiminen moniammatilliset ryhmätyötaidot suunnittelutaidot aktiivinen tiedonhankinta joustava tiedonkäsittely vastuussa omasta työstään Ylläpidetään hierarkiasuhteita valmis ammattilainen, ei kehittymistarvetta hierarkinen asema määräävä esimies antaa ohjeet ei tarvetta tai erilainen tapa ei tarvetta tai erilainen tapa esimies vastuussa kaikesta Ks. Ekholm Salmenkangas: Puhumalla paras ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin. Sisäasiainministeriö,

17 4.2. Mitä itseohjautuvuus on? Itseohjautuvuus ei ole yksinohjautuvuutta eikä toisten ohjailtavana olemista. Itseohjautuva pystyy työskentelemään muiden kanssa ja viemään kehitystään eteenpäin. Hän ottaa vastuuta myös muista ja huomioi toiset. Hän ohjautuu tavoitteen suuntaisesti joustavasti. Miten itseohjautuvuus näkyy toiminnassa? Itseohjautuva osaa hyödyntää hiljaista tietoa ja ennakoida tilanteita. Hän osaa muuttaa toimintaansa havaintojensa mukaan ja soveltaa ammatillisia periaatteita lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Itseohjautuva osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen avulla ja arvioida omaa toimintaansa. Itseohjautuvan työskentelyä ohjaa ammatillinen prosessiajattelu: mitä, kenelle, miten, miksi, miten meni, miten kehittää? Ks. MANU-maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen, ESRhanke. Kaakkois-Suomen TE-keskus,

18 Mietintätuokio: Miten lapsi oppii ohjaamaan toimintaansa? Työskentelet lasten kanssa. Pohdi otsikkoa hetki, ennen kuin luet alla olevan yksinkertaistetun esimerkin. Lapsen ajattelu kehittyy, kun hän seuraa aikuisen toimintaa ja kun hänelle selitetään, mitä ollaan tekemässä, miksi ja miten. Joskus lapsi matkii aikuisen antamia ohjeita ääneen. Aikuinen alkaa myös kysyä lapselta, mitä hän tekee. Lapsi oppii vähitellen ajattelemaan asioita hiljaa mielessään ja sitten valitsemaan ja soveltamaan ohjeita tilanteen mukaan. Hän osaa vastata aikuisen kysymykseen, mitä on tekemässä ja myöhemmin myös perustelemaan toimintansa. Hän on oppinut ohjaamaan toimintaansa itse.

19 4.3. Miten tuen ammatillisen ajattelun kehittymistä? Opiskelijan ammatillisen ajattelun kehittyminen tapahtuu oman toiminnan sanallistamisen avulla, kuten äskeisessä esimerkissä. Jotta opiskelija oppisi sanallistamaan, hän tarvitsee ohjaajan, joka toimii hänelle esimerkkinä. Kun ohjaaja osoittaa, mitä havainnoi, miten ennakoi ja miksi toimii tietyllä tavalla (ks. seuraava luku 4.4.), opiskelija saa mallin. Luonteva sanallistaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa*. Tämän jälkeen ohjaaja alkaa kysyä opiskelijalta: mitä teit ja havainnoit, miten toimit, miksi toimit? Vähitellen ohjaaja pyytää opiskelijaa oma-aloitteisesti sanallistamaan toimintaansa ohjaajan antamien esimerkkien kautta. Opiskelijalle voi selittää, että oman toiminnan sanallistaminen auttaa häntä havainnoimaan omaa toimintaansa ja kehittää sen vuoksi hänen ammatillista ajatteluaan. *Kiitos oivalluksesta, Ulla Huupponen!

20 4.4. Sanallistaminen askel askelelta 1. Lapsen toiminnan havainnointi Peetu ja Wilma ovat nahistelleet aamupäivällä leikkitilanteessa. 2. Hiljaisesta tiedosta ennakointiin Kun ollaan lähdössä metsäretkelle, ohjaaja muistaa aamuisen leikkitilanteen, joten hän pyrkii etukäteen ehkäisemään mahdollisen nahistelun jatkumisen. 3. Ohjaus ja sen sovellus Siksi hän ehdottaa: Menepä sinä Peetu Topin pariksi tuonne jonon eteen ja Wilma, sinä voitkin olla Annin pari. Anni seisoo täällä jonon perällä. Peetu ja Wilma haluavat kuitenkin olla pari. Ohjaaja päättää tällä kertaa antaa heille mahdollisuuden. He saavat olla pari, mutta joutuvat tarvittaessa vaihtamaan paria heti ensimmäisestä nahistelusta. 4. Toimintatuokio Metsäretki sujuu rauhallisesti. Ryhmän lapset oppivat tarkkailemaan syksyn merkkejä luonnossa. He oppivat myös, miksi kauniita myrkkysieniä ei saa syödä. Yleisenä tavoitteena ohjaajalla on ollut lasten luontotietouden lisääminen ja luontoelämysten jakaminen. Tämän lisäksi Peetu ja Wilma oppivat tärkeän asian käytöksestä.

21 4.4. Sanallistaminen askel askelelta 5. Palaute ja itsearviointi Retken päätteeksi ohjaaja juttelee Peetun ja Wilman kanssa: Hienoa Peetu ja Wilma, te käyttäydyitte tosi hyvin. Olen oikein iloinen siitä! Huomasittekos itse, miten hienosti meni? Peetu kiirehtii sanomaan, että oli kiva auttaa Wilmaa löytämään sieniä ja Wilma kertoo, että oli mukavaa laskea Peetun kanssa, miten monta sientä he löysivät ja kuinka monta he tunsivat. Ja sitten he nauroivat sille hassulle tikalle sähkötolpassa. Ohjaaja toteaa: Eikös olekin kivaa, kun ei tarvi nahistella? Kun tahtoo auttaa toista ja jutella hänen kanssaan, huomaa, että onkin mukavia asioita, joita voi tehdä yhdessä. Siitä tulee hyvä mieli, kun osaa käyttäytyä hyvin ja voi olla kiva kaveri. Sitten ei enää viitti kränätä, Peetu sanoo ja Wilma hymyilee. Peetu ja Wilma ovat saaneet ymmärrystä siitä, että hyvä käytös ei ole itsestäänselvyys, vaan hieno taito, jonka voi oppia. Sanallistaminen on tapahtunut luontevasti ohjausprosessin alusta loppuun. Jos ohjaaja olisi jättänyt sanallistamatta toimintansa, miten se olisi mielestäsi vaikuttanut lopputulokseen?

22 5. Palaute ja itsearviointi ammattitaidon kehittäjinä 5.1. Rakentava palaute kannustaa tekemään parhaansa 5.2. Miten tuen itsearviointia?

23 5.1. Rakentava palaute kannustaa tekemään parhaansa Anna päivittäin selkeää palautetta. Muista antaa myös palautetta siitä, mikä toimii! Kun annat palautetta asiasta, joka kaipaa parantamista, älä sano: Sinun tulee kehittyä, vaan: Sinun pitää vielä harjoitella Arvioi toimintaa, älä persoonaa. Jos epäilet, että opiskelija ei tule selviytymään työssäoppi- misesta ja/tai tutkintotilaisuudesta tai ammattiosaamisen näytöstä, ota heti varhaisessa vaiheessa yhteyttä oppilaitokseen ohjaavaan opettajaan.

24 5.2. Miten tuen itsearviointia? Rohkaise opiskelijaa arvioimaan päivittäin toimintaansa itse. Kysy, miten jokin tilanne sujui. Älä tyydy vastaukseen: ihan hyvin, vaan kysy, miksi meni ihan hyvin. Jos tilanteessa oli mielestäsi korjattavaa, kysy, huomasiko hän sen ja mitä hän tekisi mahdollisesti toisin. Jos opiskelija on hiljainen, eikä juuri sanallista toimintaansa, rohkaise häntä juttelemaan lapsille siitä, mitä ollaan tekemässä. Kysy häneltä, miltä se hänestä tuntui ja anna rakentavaa, selkeää palautetta. Itsearviointitaidot kehittävät ammatillisen ajattelun kehittymistä ja ammattiosaamisen soveltamista tilanteen mukaan. Rohkaise opiskelijaa kirjoittamaan oppimispäiväkirjaan, mitä hän on päivän aikana ajatellut ja miettinyt eri tilanteissa ja mitä hän tänään oivalsi ja havainnoi omasta työskentelystään ja vuorovaikutus- ja ohjaustilanteista lasten kanssa.

25 6. Kehittyvä kielitaito 6.1. Riittääkö kielitaito? 6.2. Kehittyvän kielitaidon huomiointi tutkintotilaisuudessa

26 6.1. Riittääkö kielitaito? Maahanmuuttajataustainen opiskelija on saattanut syntyä Suomessa tai saapua tänne vasta muutama vuosi sitten. Eisuomenkieliseltä opiskelijalta ei voi edellyttää täydellistä suomen kieltä, vaan riittävää suomen kielen taitoa. Kehittyvä, mutta riittävä suomen kielen taito ei aiheuta vakavia ymmärrysvirheitä. Asiakkaan murrepuheen ymmärtäminen saattaa tuottaa vaikeuksia, vaikka kielitaito muuten olisi riittävä. Jos kielitaito ei riitä, opiskelijalla on: usein toistuvia kommunikointivaikeuksia toistuvasti vaikeuksia toimia annettujen ohjeiden mukaan vaikeuksia ymmärtää selkeitä kirjallisia ohjeita suuria vaikeuksia välittää saatu tieto eteenpäin tai raportoida omasta toiminnastaan kirjallisesti ja/tai suullisesti.

27 6.2. Kehittyvän kielitaidon huomiointi tutkintotilaisuudessa Ennen tutkintotilaisuuden alkua on varmistettava, että maahanmuuttajataustaisella opiskelijalla on riittävä kielitaito ammattitaidon osoittamiseen. Jos kielitaito ei ole riittävä, ota heti työssäoppimisen alkuvaiheessa yhteys oppilaitoksen ohjaavaan opettajaan. Tutkintotilaisuudessa voi käyttää apuna kuvia, piirustuksia, malleja. Opiskelija voi täydentää suullisesti kirjallista osiotaan. Hänelle voi antaa lisäaikaa suunnitteluun ja kirjallisiin osuuksiin.

28 7. Ohjaus pähkinänkuoressa 7.1. Pähkinänkuoressa 7.2. Lopuksi

29 7.1. Pähkinänkuoressa Perehdytä selkeästi ja huolellisesti. Sanallista toimintasi luontevasti toimimalla esimerkkinä ja kertomalla, miten ennakoit työskentelysi ja tilanteet. Pyydä opiskelijaa kertomaan, mitä hän havainnoi ja miten ennakoi. Edellytä vähitellen sanallistamista opiskelijalta. Avaa kriteerit ja varhaiskasvatuksen käsitteet käytännön esimerkkien avulla yhdessä opiskelijan kanssa. Anna selkeää palautetta säännöllisesti. Rohkaise! Edellytä itsearviointia. Hyödynnä opiskelijan mahdollinen kulttuuritietous. Muistuta, että kukin tekee työtä omalla persoonallaan, joten jokaisen on löydettävä itselle sopiva, mutta ammatillinen toimintatapa.

30 7.2. Lopuksi Toivon, että tämä opas on saanut Sinut pohtimaan omaa työskentelyäsi varhaiskasvatuksen ammattilaisena ja ammattitaidon välittäjänä. Jos lähihoitajaopiskelija on alkanut työssäoppimispaikallaan oivaltaa, että kaikkea toimintaa ohjaa ammatillinen ajattelu, hän on saanut hyvät eväät ammatillisen kasvun tielleen. Antoisia ohjauskokemuksia Sinulle! Palautetta tämän oppaan toimivuudesta voi lähettää minulle: tai numeroon

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä Hyve hallussa Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä 2013 Kirsi Tarkka, Aulikki Komi, Saila Nevanen ja Terhi Tuominiemi-Lilja (toim.)

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012 Monikulttuurisuus Helsingissä Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Monikulttuurisuus Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 4 1.1 Kulttuurien välinen kohtaaminen

Lisätiedot

Oma-aloitteisuutta ja asiakaslähtöistä työtapaa voidaan tukea ohjauksella.

Oma-aloitteisuutta ja asiakaslähtöistä työtapaa voidaan tukea ohjauksella. VEDOS Ohjaa ja opasta onnistuneen työssäoppimisen tueksi Oma-aloitteisuutta ja asiakaslähtöistä työtapaa voidaan tukea ohjauksella. Opiskelija (nimi ja puh.) Oppilaitoksen edustaja (nimi ja puh.) Elinikäisen

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Kirsi Ek (toim.) Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Julkaisija: Kiipulasäätiö Kiipulantie 507

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

imre Bartis (toim.) MaahanMuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä

imre Bartis (toim.) MaahanMuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä imre Bartis (toim.) MaahanMuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa ja työelämässä 1 Sisältö ESIPUHE 5 Johdanto 6 1. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 13 Imre Bartis 2.1. Kenen totuus on oikea? 18 Sinikka Vahvaselkä

Lisätiedot

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen ISBN 978-952-99304-6-3 (PDF) ISBN 978-952-99304-7-0 (nid.) Nykypaino Oy Vantaa 2013

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma / Hensu Tutkinnon osan suorittaja kuvaa etukäteen,

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot