Lähihoitajaopiskelija ammattitaitoa oppimassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähihoitajaopiskelija ammattitaitoa oppimassa"

Transkriptio

1 Lähihoitajaopiskelija ammattitaitoa oppimassa Miten tuen ammatillisen ajattelun ja itseohjautuvuuden kehittymistä päiväkodin työssäoppimisjaksolla? Katja Hakala, suomen kielen opettaja ja lähihoitaja Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos ESR, Laakeri-hanke 2010

2 1. Johdanto 1.1. Ammattitaitoa oppimassa 1.2. Miten ammattitaito syntyy? 1.3. Ohjaajan muistilista: Miten tuen ammattitaidon kehittymistä?

3 1.1. Ammattitaitoa oppimassa Tämän perehdytyskansion tarkoituksena on auttaa Sinua päiväkodin työpaikkaohjaajana ohjaamaan lähihoitajaopis- kelijaa, joka saapuu opintojensa ensimmäiselle työssäop- pimisjaksolle. Se saattaa samalla olla hänen ensikosketuksensa työelämään ja sen pelisääntöihin. Kasvun tukemisen ja ohjauksen -työssäoppimisjakson tavoitteena on harjoitella niitä taitoja ja hankkia niitä tietoja, jotka edistävät ammattitaitoa ja jotka pitää hallita tutkintotilaisuudessa tai ammattiosaamisen näytössä.

4 1.2. Miten ammattitaito syntyy? Ammattitaito syntyy teoriatiedon tilanteenmukaisesta soveltamisesta käytännön toimintaan. Teorian ja käytännön yhdistämisen edellytyksenä on ammatillisen ajattelun kehittyminen. Ammatillinen ajattelu kehittyy, kun sinä ohjaat opiskelijaa sanallistamaan omaa toimintaansa ja tuet häntä asteittain itseohjautuvuuteen. sanallistaa= kertoa, mitä tekee ja havainnoi, miten ja miksi toimii

5 1.3. Ohjaajan muistilista: Miten tuen ammattitaidon kehittymistä? 1. Varmista, että opiskelija tuntee varhaiskasvatuksen keskeiset (arviointia ohjaavat) käsitteet sekä päiväkodin toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet. 2. Perehdytä huolellisesti työtehtäviin ja -ympäristöön, mutta älä kaada kaikkea tietoa kerralla! Oma esimerkkisi on tehokkain perehdyttäjä. 3. Ohjaa itseohjautuvuuteen tukemalla ammatillisen ajattelun kehittymistä. 4. Anna säännöllisesti rakentavaa palautetta. 5. Pyydä opiskelijaa arvioimaan omaa toimintaansa. Onnistunut ohjaus on vuorovaikutteista ja riittävää.

6 2. Toiminnan perustana arvot ja tieto 2.1. Arvot ohjaavat lähihoitajan toimintaa: Miten kasvatamme lapsia? 2.2. Tieto ohjaa lähihoitajan toimintaa: Miten toimimme lasten kanssa?

7 2.1. Arvot ohjaavat lähihoitajan toimintaa: Miten kasvatamme lapsia? On tärkeää selittää opiskelijalle, mitkä arvot päiväkotinne toimintaa ohjaavat. Voit kysyä opiskelijalta, miten nämä arvot näkyvät lähihoitajan työssä ja mitä lapsi päiväkodissa oppii. Jos keskustelu ei lähde käyntiin, etsikää käytännön esimerkkejä alla oleviin asioihin liittyen: miten lähihoitaja voi ohjata ja kannustaa lasta? Miten lapsen käytöksestä näkyy, että hän on oppinut jotakin näihin asioihin liittyen? Lapsi oppii olemaan muiden lasten kanssa. Hän oppii vuorovaikutusta ja hyviä tapoja eli toisten huomioon ottamista. Lapsi oppii, millainen hän on. Lapsi oppii säätelemään omaa käyttäytymistään. Lapsi oppii niitä tietoja ja taitoja, jotka ovat pohja koulussa selviämiselle. Monikielinen lapsi oppii suomea, joka on koulukieli.

8 2.2. Tieto ohjaa lähihoitajan toimintaa: Miten toimimme lasten kanssa? On hyvä selvittää, miten opiskelija ymmärtää arviointikriteereissä olevat varhaiskasvatuksen keskeiset käsitteet omin sanoin sanottuina. Jos opiskelijan on vaikea selittää, mitä on lapsilähtöisyys, pyydä häntä kertomaan, mitä tarkoittaa: Lapsi on yksilö. Toiminta iän ja kehitystason mukaan. Tavoite voi olla yleinen tai yksilöllinen. Isoja perustavoitteita ovat esimerkiksi sosiaaliseen ympäristöön sopeutuminen, koulukypsyyden tukeminen ja itsetuntemuksen kasvaminen. Keskustelkaa lopuksi, miten nämä näkyvät pk:n toiminnassa. kehitystaso = Mitä eri-ikäisenä pitäisi oppia? Jos ei opi, mitä tehdään? koulukypsä = riittävät tiedot ja taidot, että selviää koulussa itsetuntemus = oppii, millainen on, mitä osaa, mitä pitää harjoitella

9 3. Perehdyttäminen on prosessi 3.1. Miksi perehdytän? 3.2. Perehdy tulevaan ohjaamiseen 3.3. Onko kaikki valmista? 3.4. Perehdytä asia kerrallaan 3.5. Perehdy työssäoppimispapereihin

10 3.1. Miksi perehdytän? Hyvä perehdytys on perusta ammattitaidon kehittymiselle työssäoppimisjaksolla. Hyvä perehdytys ehkäisee turhat tietämättömyydestä johtuvat väärinkäsitykset ja ristiriidat. Hyvä perehdytys lisää opiskelijan turvallisuudentunnetta. Jos opiskelija puhuu murtaen suomea, pyri antamaan tilanneohjeet ennen toimintaa. Näin opiskelija ehtii paremmin ennakoimaan ja tarkistamaan, miten toimia. Mitä ajattelet seuraavasta? Hyvin perehdytetty on puoliksi ohjattu.

11 3.2. Perehdy tulevaan ohjaamiseen 1. Kun opiskelija soittaa, kysy: Mistä oppilaitoksesta hän tulee? Opiskeleeko hän näyttötutkintoa vai opetussuunnitelmaperusteisesti vai onko hän oppisopimusopiskelija? Mikä on jakson tavoite ja kesto? Milloin hän aloittaa? Sopikaa tarkka aika ja paikka. 2. Mieti ohjaamista: Mitä tietoa itse kaipaisit uutena työntekijänä? Millainen työskentelytapa teillä/sinulla on? Miten keskustelette työpaikallanne? Millainen lapsikäsitys teidän työtänne ohjaa? Mikä hiljainen tieto on olennaista kertoa? (Ne arkiset kirjoittamattomat säännöt, joita opiskelija ei voi tietää, mutta jotka hänen tulisi tietää toimintatavoistanne.)

12 3.3. Onko kaikki valmista? 1. Tarkista materiaali. Löytyykö teiltä selkeät työ- ja turvallisuusohjeet? Kannattaa laatia muistilista opiskelijalle päiväkodin & ryhmän keskeisistä säännöistä. Nämä voi myös käydä suullisesti läpi opiskelijan kanssa, mutta selkeä kirjallinen materiaali auttaa opiskelijaa itsenäisesti palaamaan ohjeisiin tarvittaessa. 2. Ohjaus on yhteisvastuuta. Huolehtikaa, ettei työpaikkaohjaus jää aina saman ohjaajan harteille. On tärkeää, että työyhteisö ymmärtää ohjaamisen vievän osan työpaikkaohjaajan normaalista työpanoksesta ja varautuu siihen etukäteen. Jos asiakas on ennakkoluuloinen eikä hyväksy opiskelijaa avukseen, pidä opiskelijan puolta, ellei tilanne ole mahdoton.

13 3.4. Perehdytä asia kerrallaan Varaa riittävästi aikaa perehdyttämiseen ja puhu riittävän rauhallisesti. 1. Kerro lähihoitajan perustehtävästä. 2. Esittele ryhmän työntekijät ja kerro, millainen ryhmä on. 3. Selitä ryhmän viikko-ohjelma ja keskeiset pelisäännöt. 4. Selitä työturvallisuusohjeet ja poissaolokäytännöt. 5. Esittele muu työyhteisö ja talo. Tärkeimmistä asioista on hyvä olla selkeät kirjalliset ohjeet, joista opiskelija voi kerrata ohjeet itsenäisesti. Tutustuta opiskelija työssäoppimisen alkuvaiheessa työpaikkanne perehdytys- ja laatukansioon. Jos olet epävarma, ymmärtääkö opiskelija sinua: - Älä kysy: Onko kysyttävää? Ymmärsitkö? - Kysy: Kertoisitko, miten ymmärsit asian?

14 3.5. Perehdy työssäoppimispapereihin Tutustu opiskelijan tuomaan työssäoppimiskansioon. Ota selvää, missä vaiheessa mikäkin paperi tulee täyttää. Tutkintotilaisuutta varten pitää kirjoittaa tutkintotilaisuuden henkilökohtainen suunnitelma, hensu. Sen tekeminen ensi kertaa on opiskelijalle iso haaste. Miettikää yhdessä, mitä arvioinnin kriteerit tarkoittavat ja missä käytännön työtehtävissä ne voi näyttää osaavansa. Perehtykää yhdessä hensun arviointikriteereihin jo ensimmäisellä viikolla. Hensun pitää olla valmis viimeistään 2 viikkoa ennen tutkintotilaisuutta, jotta tp- ja opettaja-arvioija ehtivät tarvittaessa pyytää opiskelijaa täydentämään sitä. Sopikaa työssäoppimisen tavoitekeskusteluaika 1. viikolle. Opettajaohjaaja saapuu yleensä arviointikeskusteluun, joka pidetään tutkintotilaisuutta edeltävällä viikolla. Kun opettaja ottaa yhteyttä, hän haluaa kuulla sekä opiskelijan että ohjaajan näkemyksen työssäoppimisen tähänastisesta sujumisesta. Jos opiskelijan kanssa tulee ongelmia tai hänellä on poissaoloja, ota välittömästi yhteyttä opettajaohjaajaan.

15 4. Itseohjautuvaa ohjaa ammatillinen ajattelu 4.1. Itseohjautuvuus itsestäänselvyyskö? 4.2. Mitä itseohjautuvuus on? 4.3. Miten tuen ammatillisen ajattelun kehittymistä? 4.4. Kielentäminen askel askelelta

16 4.1. Itseohjautuvuus itsestäänselvyyskö? Itseohjautuvuus on työkulttuurimme ihanne, mutta monelle suomalaisnuorelle vielä harjoiteltava asia. Erityisen vieras asia se on sellaiselle maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle, jonka omassa kulttuurissa (hierarkia)suhteiden ylläpitäminen on asioiden hoitamista arvokkaampaa. Tässä keskeisiä eroja: Hoidetaan asioita elinikäinen, jatkuva oppiminen moniammatilliset ryhmätyötaidot suunnittelutaidot aktiivinen tiedonhankinta joustava tiedonkäsittely vastuussa omasta työstään Ylläpidetään hierarkiasuhteita valmis ammattilainen, ei kehittymistarvetta hierarkinen asema määräävä esimies antaa ohjeet ei tarvetta tai erilainen tapa ei tarvetta tai erilainen tapa esimies vastuussa kaikesta Ks. Ekholm Salmenkangas: Puhumalla paras ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin. Sisäasiainministeriö,

17 4.2. Mitä itseohjautuvuus on? Itseohjautuvuus ei ole yksinohjautuvuutta eikä toisten ohjailtavana olemista. Itseohjautuva pystyy työskentelemään muiden kanssa ja viemään kehitystään eteenpäin. Hän ottaa vastuuta myös muista ja huomioi toiset. Hän ohjautuu tavoitteen suuntaisesti joustavasti. Miten itseohjautuvuus näkyy toiminnassa? Itseohjautuva osaa hyödyntää hiljaista tietoa ja ennakoida tilanteita. Hän osaa muuttaa toimintaansa havaintojensa mukaan ja soveltaa ammatillisia periaatteita lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Itseohjautuva osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen avulla ja arvioida omaa toimintaansa. Itseohjautuvan työskentelyä ohjaa ammatillinen prosessiajattelu: mitä, kenelle, miten, miksi, miten meni, miten kehittää? Ks. MANU-maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen, ESRhanke. Kaakkois-Suomen TE-keskus,

18 Mietintätuokio: Miten lapsi oppii ohjaamaan toimintaansa? Työskentelet lasten kanssa. Pohdi otsikkoa hetki, ennen kuin luet alla olevan yksinkertaistetun esimerkin. Lapsen ajattelu kehittyy, kun hän seuraa aikuisen toimintaa ja kun hänelle selitetään, mitä ollaan tekemässä, miksi ja miten. Joskus lapsi matkii aikuisen antamia ohjeita ääneen. Aikuinen alkaa myös kysyä lapselta, mitä hän tekee. Lapsi oppii vähitellen ajattelemaan asioita hiljaa mielessään ja sitten valitsemaan ja soveltamaan ohjeita tilanteen mukaan. Hän osaa vastata aikuisen kysymykseen, mitä on tekemässä ja myöhemmin myös perustelemaan toimintansa. Hän on oppinut ohjaamaan toimintaansa itse.

19 4.3. Miten tuen ammatillisen ajattelun kehittymistä? Opiskelijan ammatillisen ajattelun kehittyminen tapahtuu oman toiminnan sanallistamisen avulla, kuten äskeisessä esimerkissä. Jotta opiskelija oppisi sanallistamaan, hän tarvitsee ohjaajan, joka toimii hänelle esimerkkinä. Kun ohjaaja osoittaa, mitä havainnoi, miten ennakoi ja miksi toimii tietyllä tavalla (ks. seuraava luku 4.4.), opiskelija saa mallin. Luonteva sanallistaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa*. Tämän jälkeen ohjaaja alkaa kysyä opiskelijalta: mitä teit ja havainnoit, miten toimit, miksi toimit? Vähitellen ohjaaja pyytää opiskelijaa oma-aloitteisesti sanallistamaan toimintaansa ohjaajan antamien esimerkkien kautta. Opiskelijalle voi selittää, että oman toiminnan sanallistaminen auttaa häntä havainnoimaan omaa toimintaansa ja kehittää sen vuoksi hänen ammatillista ajatteluaan. *Kiitos oivalluksesta, Ulla Huupponen!

20 4.4. Sanallistaminen askel askelelta 1. Lapsen toiminnan havainnointi Peetu ja Wilma ovat nahistelleet aamupäivällä leikkitilanteessa. 2. Hiljaisesta tiedosta ennakointiin Kun ollaan lähdössä metsäretkelle, ohjaaja muistaa aamuisen leikkitilanteen, joten hän pyrkii etukäteen ehkäisemään mahdollisen nahistelun jatkumisen. 3. Ohjaus ja sen sovellus Siksi hän ehdottaa: Menepä sinä Peetu Topin pariksi tuonne jonon eteen ja Wilma, sinä voitkin olla Annin pari. Anni seisoo täällä jonon perällä. Peetu ja Wilma haluavat kuitenkin olla pari. Ohjaaja päättää tällä kertaa antaa heille mahdollisuuden. He saavat olla pari, mutta joutuvat tarvittaessa vaihtamaan paria heti ensimmäisestä nahistelusta. 4. Toimintatuokio Metsäretki sujuu rauhallisesti. Ryhmän lapset oppivat tarkkailemaan syksyn merkkejä luonnossa. He oppivat myös, miksi kauniita myrkkysieniä ei saa syödä. Yleisenä tavoitteena ohjaajalla on ollut lasten luontotietouden lisääminen ja luontoelämysten jakaminen. Tämän lisäksi Peetu ja Wilma oppivat tärkeän asian käytöksestä.

21 4.4. Sanallistaminen askel askelelta 5. Palaute ja itsearviointi Retken päätteeksi ohjaaja juttelee Peetun ja Wilman kanssa: Hienoa Peetu ja Wilma, te käyttäydyitte tosi hyvin. Olen oikein iloinen siitä! Huomasittekos itse, miten hienosti meni? Peetu kiirehtii sanomaan, että oli kiva auttaa Wilmaa löytämään sieniä ja Wilma kertoo, että oli mukavaa laskea Peetun kanssa, miten monta sientä he löysivät ja kuinka monta he tunsivat. Ja sitten he nauroivat sille hassulle tikalle sähkötolpassa. Ohjaaja toteaa: Eikös olekin kivaa, kun ei tarvi nahistella? Kun tahtoo auttaa toista ja jutella hänen kanssaan, huomaa, että onkin mukavia asioita, joita voi tehdä yhdessä. Siitä tulee hyvä mieli, kun osaa käyttäytyä hyvin ja voi olla kiva kaveri. Sitten ei enää viitti kränätä, Peetu sanoo ja Wilma hymyilee. Peetu ja Wilma ovat saaneet ymmärrystä siitä, että hyvä käytös ei ole itsestäänselvyys, vaan hieno taito, jonka voi oppia. Sanallistaminen on tapahtunut luontevasti ohjausprosessin alusta loppuun. Jos ohjaaja olisi jättänyt sanallistamatta toimintansa, miten se olisi mielestäsi vaikuttanut lopputulokseen?

22 5. Palaute ja itsearviointi ammattitaidon kehittäjinä 5.1. Rakentava palaute kannustaa tekemään parhaansa 5.2. Miten tuen itsearviointia?

23 5.1. Rakentava palaute kannustaa tekemään parhaansa Anna päivittäin selkeää palautetta. Muista antaa myös palautetta siitä, mikä toimii! Kun annat palautetta asiasta, joka kaipaa parantamista, älä sano: Sinun tulee kehittyä, vaan: Sinun pitää vielä harjoitella Arvioi toimintaa, älä persoonaa. Jos epäilet, että opiskelija ei tule selviytymään työssäoppi- misesta ja/tai tutkintotilaisuudesta tai ammattiosaamisen näytöstä, ota heti varhaisessa vaiheessa yhteyttä oppilaitokseen ohjaavaan opettajaan.

24 5.2. Miten tuen itsearviointia? Rohkaise opiskelijaa arvioimaan päivittäin toimintaansa itse. Kysy, miten jokin tilanne sujui. Älä tyydy vastaukseen: ihan hyvin, vaan kysy, miksi meni ihan hyvin. Jos tilanteessa oli mielestäsi korjattavaa, kysy, huomasiko hän sen ja mitä hän tekisi mahdollisesti toisin. Jos opiskelija on hiljainen, eikä juuri sanallista toimintaansa, rohkaise häntä juttelemaan lapsille siitä, mitä ollaan tekemässä. Kysy häneltä, miltä se hänestä tuntui ja anna rakentavaa, selkeää palautetta. Itsearviointitaidot kehittävät ammatillisen ajattelun kehittymistä ja ammattiosaamisen soveltamista tilanteen mukaan. Rohkaise opiskelijaa kirjoittamaan oppimispäiväkirjaan, mitä hän on päivän aikana ajatellut ja miettinyt eri tilanteissa ja mitä hän tänään oivalsi ja havainnoi omasta työskentelystään ja vuorovaikutus- ja ohjaustilanteista lasten kanssa.

25 6. Kehittyvä kielitaito 6.1. Riittääkö kielitaito? 6.2. Kehittyvän kielitaidon huomiointi tutkintotilaisuudessa

26 6.1. Riittääkö kielitaito? Maahanmuuttajataustainen opiskelija on saattanut syntyä Suomessa tai saapua tänne vasta muutama vuosi sitten. Eisuomenkieliseltä opiskelijalta ei voi edellyttää täydellistä suomen kieltä, vaan riittävää suomen kielen taitoa. Kehittyvä, mutta riittävä suomen kielen taito ei aiheuta vakavia ymmärrysvirheitä. Asiakkaan murrepuheen ymmärtäminen saattaa tuottaa vaikeuksia, vaikka kielitaito muuten olisi riittävä. Jos kielitaito ei riitä, opiskelijalla on: usein toistuvia kommunikointivaikeuksia toistuvasti vaikeuksia toimia annettujen ohjeiden mukaan vaikeuksia ymmärtää selkeitä kirjallisia ohjeita suuria vaikeuksia välittää saatu tieto eteenpäin tai raportoida omasta toiminnastaan kirjallisesti ja/tai suullisesti.

27 6.2. Kehittyvän kielitaidon huomiointi tutkintotilaisuudessa Ennen tutkintotilaisuuden alkua on varmistettava, että maahanmuuttajataustaisella opiskelijalla on riittävä kielitaito ammattitaidon osoittamiseen. Jos kielitaito ei ole riittävä, ota heti työssäoppimisen alkuvaiheessa yhteys oppilaitoksen ohjaavaan opettajaan. Tutkintotilaisuudessa voi käyttää apuna kuvia, piirustuksia, malleja. Opiskelija voi täydentää suullisesti kirjallista osiotaan. Hänelle voi antaa lisäaikaa suunnitteluun ja kirjallisiin osuuksiin.

28 7. Ohjaus pähkinänkuoressa 7.1. Pähkinänkuoressa 7.2. Lopuksi

29 7.1. Pähkinänkuoressa Perehdytä selkeästi ja huolellisesti. Sanallista toimintasi luontevasti toimimalla esimerkkinä ja kertomalla, miten ennakoit työskentelysi ja tilanteet. Pyydä opiskelijaa kertomaan, mitä hän havainnoi ja miten ennakoi. Edellytä vähitellen sanallistamista opiskelijalta. Avaa kriteerit ja varhaiskasvatuksen käsitteet käytännön esimerkkien avulla yhdessä opiskelijan kanssa. Anna selkeää palautetta säännöllisesti. Rohkaise! Edellytä itsearviointia. Hyödynnä opiskelijan mahdollinen kulttuuritietous. Muistuta, että kukin tekee työtä omalla persoonallaan, joten jokaisen on löydettävä itselle sopiva, mutta ammatillinen toimintatapa.

30 7.2. Lopuksi Toivon, että tämä opas on saanut Sinut pohtimaan omaa työskentelyäsi varhaiskasvatuksen ammattilaisena ja ammattitaidon välittäjänä. Jos lähihoitajaopiskelija on alkanut työssäoppimispaikallaan oivaltaa, että kaikkea toimintaa ohjaa ammatillinen ajattelu, hän on saanut hyvät eväät ammatillisen kasvun tielleen. Antoisia ohjauskokemuksia Sinulle! Palautetta tämän oppaan toimivuudesta voi lähettää minulle: tai numeroon

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot?

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? KTO etaitava 1. Viikko KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? Kerro alkutunnelmia työssäoppimisestasi KTO perehdyttämisen kysymykset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään

Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään Osama testin hyödyntäminen ammatillisen osaamisen tunnistamisessa Hiljaisen tiedon tunnistaminen ohjaustyössä Ammattilainen arvioi ammattitaidon Osaamistodistus

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä

Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä Johtoryhmä 0 Työssäoppiminen Ammatillinen koulutus 14.4.2016 Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausryhmä 3.5.2016 Johtoryhmä Työssäoppimisen kuvaus (katso myös: www.laakeri.info\ ) Tavoitteet /tulokset Suunnittele

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

VOO 2 ja 3 Opiskelijoiden palautekysely

VOO 2 ja 3 Opiskelijoiden palautekysely VOO 2 ja 3 Opiskelijoiden palautekysely 1. Olen opiskelijana * nmlkj Koulutuskeskus Salpauksessa nmlkj Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa (ent. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto) nmlkji Ylivieskan

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

AmisKOODI. AmisKOODI tarjoaa keskustelujen pohjaksi tehtäväkokonaisuuksia sovellettavaksi opintojen eri vaiheisiin aiheina

AmisKOODI. AmisKOODI tarjoaa keskustelujen pohjaksi tehtäväkokonaisuuksia sovellettavaksi opintojen eri vaiheisiin aiheina OPETTAJALLE Työelämä odottaa ammattiin valmistuvilta nuorilta ammattiosaamisen lisäksi yleisiä työelämätaitoja, jotka auttavat toimimaan kehittyvässä työelämässä. Työelämätaitoja, kuten vuorovaikutus-

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009.

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. HENKILÖKOHTAISTAMINEN YHTEISTOIMINNALLISUUTTA; Tutkintoon hakeutuvan /suorittajan kanssa Tutkintovastaavan/tutkinnon

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Suunnittelija Tarita Tuomola, Metropolia Ammattikorkeakoulu Koulutuspäällikkö Mika Saranpää, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI. Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI. Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä 2.2. 2016 Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki Työelämäyhteistyönä toteutettu osaamisen arviointi = Näytön arviointi

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelut 29.10.2016 Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelu Oppilas on oman oppimisensa, opettaja opettamisen ja huoltaja vanhemmuuden asiantuntija, ja keskustelutilanteessa he jakavat

Lisätiedot

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT MONIAMMATILLINEN TYÖ Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika: TIIMI- JA RYHMÄTYÖTAIDOT kykenee työskentelemään tiimissä

Lisätiedot

1 Huomioitavaa Tunnin paikka kursissa. Tunti on osa suurempaa kokonaisuutta. Tunnin tavoite joka määrittää sisältöä, toimintaa ja työyskentelytapojen

1 Huomioitavaa Tunnin paikka kursissa. Tunti on osa suurempaa kokonaisuutta. Tunnin tavoite joka määrittää sisältöä, toimintaa ja työyskentelytapojen Tuntisuunnitelma Oppitunnin käsikirjoitus harjoittelijalle ja ohjaajalle. Tunnin pitämisen ja ohjaamisen tuki. Riittävän joustava. Passi oppitunnille: ilman hyväksyttyä tuntisuunnitelmaa ei harjoitustuntia

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Käsiteltävät aiheet: Näyttötutkinnon suorittamisen yleisiä periaatteita Mihin systeemiin sitä on

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Työelämä tutkintotilaisuuksien kehittäjänä. Golfkentänhoidon tutkintotoimikunnan yhteistyötilaisuus 8.1.

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Työelämä tutkintotilaisuuksien kehittäjänä. Golfkentänhoidon tutkintotoimikunnan yhteistyötilaisuus 8.1. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Työelämä tutkintotilaisuuksien kehittäjänä Golfkentänhoidon tutkintotoimikunnan yhteistyötilaisuus 8.1.2011 Ammatin perusteet- lähtökohta Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan ammatillista

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

planeetat KOHTAAVAT OLETKO VALMIS? Työpaikkaohjaajan OPAS

planeetat KOHTAAVAT OLETKO VALMIS? Työpaikkaohjaajan OPAS KOHTAAVAT planeetat OLETKO VALMIS? Työpaikkaohjaajan OPAS Suomen koulutusjärjestelmä Tohtorintutkinnot Lisenssiaatin tutkinnot Yliopistot Ylemmät korkeakoulututkinnot Yliopistot Alemmat korkeakoulututkinnot

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja Minä työsuhteen päättyessä ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS - Opintopiirin työkirja Työelämään ohjauksen opintopiirin työkirja

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH)

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Espoon seudun koulutkuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Sosiaali- ja terveysalan pertutkinto, lähihoitaja Omnia, aikuisopisto Mallissa oppimisvalmiuksia

Lisätiedot