ASIAKASLOJAALISUUDEN MUODOSTUMINEN ENERGIATEHOKKUSPALVELUALALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASLOJAALISUUDEN MUODOSTUMINEN ENERGIATEHOKKUSPALVELUALALLA"

Transkriptio

1 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jenni Ylipahkala ASIAKASLOJAALISUUDEN MUODOSTUMINEN ENERGIATEHOKKUSPALVELUALALLA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Elokuu 2013

2 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Markkinoinnin yksikkö Tekijä Ylipahkala Jenni Sofia Työn valvoja Juga J: professori, Nuojua O: tohtorikoulutettava Työn nimi Asiakaslojaalisuuden muodostuminen energiatehokkuuspalvelualalla Oppiaine Markkinointi Työn laji Pro gradu Aika Elokuu 2013 Tiivistelmä Sivumäärä Tämä Pro gradu tutkielma tehtiin toimeksiantona energiatehokkuuspalvelua tarjoavalle yritykselle. Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville miten asiakkaiden lojaalisuus muodostuu energiatehokkuuspalvelualalla. Mikään muu yritys ei tarjoa toimeksiantajan kaltaista palvelua, jonka vuoksi tutkimuksen teko nähtiin tarpeelliseksi. Suomi on mukana erilaisissa energiatehokkuussopimuksissa, joiden tarkoituksena on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti vastata kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Yhtenä toimialana on kiinteistöala, johon kuuluvat asuinkiinteistöt ja toimitilakiinteistöt. Sopimukseen on kirjattu pidemmän ajan tavoitteena tällä toimialalla säästää energiankulutuksessa 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tämän vuoksi kyseisen toimialan palvelu on ajankohtainen, ja siihen liittyvä tutkimus tärkeää. Lojaalit asiakkaat oletettavasti jatkavat palvelun ostoa energiatehokkuuspalvelua tarjoavalta yritykseltä, ja tätä kautta on mahdollista päästä energiatehokkuussopimuksissa määriteltyihin tavoitteisiin. Tämä tutkimus tehtiin käyttämällä kvantitatiivista lähestymistapaa, ja tutkimusmenetelmänä oli survey-kysely. Kvantitatiivinen tutkimus yhdistetään positivistiseen tutkimusotteeseen, joka nojaa hypoteettis-deduktiiviseen lähtökohtaan. Tutkimus eteni olemassa olevasta teoriasta aineiston keräykseen, ja sen analysointiin ja tulkintaan. Teoriassa esille nousseille asioille pyrittiin löytämään kvantitatiivisen tutkimuksen avulla todiste. Tutkimuksessa tutkittiin muuan muassa eri asioiden välisiä riippuvuuksia, johon kvantitatiivinen tutkimus antaa parhaimmat mahdollisuudet. Asiakaslojaalisuuteen vaikuttavia tekijöitä löydettiin teorian pohjalta kolme: asiakastyytyväisyys, koettu arvo ja yritysimago. Tämän tutkimuksen mukaan näistä kolmesta tekijästä asiakaslojaalisuutta selittää eniten yritysimago. Tämä tulos tukee olemassa olevaa teoriaa aiheesta, jonka mukaan yritysimago vaikuttaa asiakaslojaalisuuteen jopa enemmän kuin asiakastyytyväisyys silloin kuin palvelu on luonteeltaan monimutkainen ja vaikeasti arvioitava. Tutkimuksessa tutkittiin myös asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä, koska asiakastyytyväisyys vaikuttaa asiakaslojaalisuuteen. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa palvelun laatu, koettu arvo, yritysimago, reklamaatioiden käsittely ja asuinhuoneiston lämpöolot. Asiakkaille tärkein palvelusta koettu hyöty oli asuinhuoneiston miellyttävät lämpöolot, joka vaikuttaa koettuun arvoon. Palvelun laatuun tärkein vaikuttava tekijä on empatia. Tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä koskemaan koko toimialaa. Tutkimustulokset antavat toimeksiantajayritykselle hyvän näkökulman mihin tekijöihin kannattaa kiinnittää huomiota tavoitellessaan lojaaleita asiakkaita. Lisäksi tuloksia voi myös hyödyntää samantyyppistä palvelua tarjoavat yritykset ainakin suuntaa antavina näkemyksinä. Asiasanat Palvelun laatu, asiakastyytyväisyys, koettu arvo, kvantitatiivinen tutkimus

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Johdatus aiheeseen ja perustelut aihevalinnalle Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset Tutkimuksen keskeiset käsitteet Tutkimuksen rakenne ENERGIATEHOKKUUSPALVELU Energiatehokkuuteen tähtäävät sopimukset Energiatehokkuus kiinteistöissä Palvelu asiakastyytyväisyyden kohteena Palvelun laatu SERVQUAL-malli ASIAKASLOJAALISUUS ENERGIATEHOKKUUSPALVELUALALLA Asiakastyytyväisyys ja siihen liittyvä arvo Asiakastyytyväisyyden diskonfirmaatio-malli Asiakastyytyväisyyden muodostuminen Koetun arvon vaikutus asiakastyytyväisyyteen Asiakaslojaalisuus yrityksen lopullisena tavoitteena Reklamaatioiden vaikutus asiakastyytyväisyyteen Yritysimagon vaikutus asiakaslojaalisuuteen Tutkimuksen teoreettinen viitekehys TUTKIMUSMETODOLOGIA Tutkimuksen lähestymistapa Kvantitatiivinen tutkimus Survey-tutkimus tutkimusmenetelmänä Aineiston hankinta ja analysointi TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN OSA Aineiston kuvailu Palvelun laatuun vaikuttavat tekijät Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät Arvoon vaikuttavat hyödyt palvelussa... 50

4 5.5 Asiakaslojaalisuuden muodostuminen JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio Tutkimuksen liikkeenjohdollinen kontribuutio Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet Jatkotutkimusehdotukset LÄHTEET.66 LIITTEET Liite 1. Kyselylomake (71)

5 KUVIOT Kuvio 1. Palvelun koettu kokonaislaatu (mukaillen Grönroos 1988:12)... (14) Kuvio 2. Diskonfirmaatio-mallin mukainen asiakastyytyväisyyden muodostuminen (Oliver 1993: 419)... (22) Kuvio 3. Asiakkaan odotusten ja kokemusten suhde (Grönlund ym. 2000: 17). (23) Kuvio 4. Swedish Customer Satisfaction Barometer- malli (Fornel 1992) (24) Kuvio 5. American Customer Satisfaction Index malli (Fornel ym. 1996). (25) Kuvio 6. Asiakkaan kokema arvo (Raval & Grönroos 1996: 21).. (26) Kuvio 7. Reklamaation vaikutukset (Fornell ja Wernerfelt 1987:34). (30) Kuvio 8. Asiakastyytyväisyys energiatehokkuuspalvelussa (32) Kuvio 9. Tutkimuksen tulokset. (60) TAULUKOT Taulukko 1. Muuttujat...(39) Taulukko 2. Muuttujien tunnusluvut. (42) Taulukko 3. Muuttujien välinen korrelaatiomatriisi.. (44) Taulukko 4. Palvelun laatuun vaikuttavien muuttujien tunnusluvut... (46) Taulukko 5. Regressioanalyysi asiakastyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä (1)..(48) Taulukko 6. Regressioanalyysi asiakastyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä (2).. (50) Taulukko 7. Regressioanalyysi asiakaslojaalisuuteen vaikuttavista tekijöistä (1)..(52) Taulukko 8. Regressioanalyysi asiakaslojaalisuuteen vaikuttavista tekijöistä (2)..(54)

6 6 1 JOHDANTO Tässä luvussa johdatellaan lukija tutkimuksen pariin. Luku alkaa aihevalinnan esittämisellä ja perusteluilla minkä vuoksi aihetta tutkitaan. Tässä luvussa kerrotaan myös tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset, tutkimuksen keskeiset käsitteet ja työn rakenne. 1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aihevalinnalle Asiakastyytyväisyyden nähdään liittyvän suoraan yrityksen kannattavuuteen. Tämän vuoksi yritysten tärkeä tehtävä on pyrkiä täyttämään asiakkaiden tarpeet, toiveet ja halut, jotka johtavat asiakastyytyväisyyteen. Yritys on puolestaan tyytyväinen kun sillä on asiakkaita, jotka ovat sille kannattavia. Tämän vuoksi asiakkaiden tyytyväisyys tuotteeseen tai palveluun on yritykselle elinehto. (Helgessen 2006: ) Monet yritykset hyödyntävät toiminnassaan erilaisia ohjelmia, joilla voidaan mitata asiakastyytyväisyyttä (Homburg, Koschate & Hoyer 2005: 84). Pelkkä tyytyväisyyden mittaaminen ei kuitenkaan riitä, koska sen avulla saadaan ainoastaan tieto, onko asiakas tyytyväinen vai ei. Tärkeää on tutkia palvelun laatua, jotta jatkossa tiedetään, mitä palvelussa tulisi tehdä toisin. (Mittal & Lassar 1998: 179.) Asiakkaan palvelusta koetun arvon tutkiminen on myös hyödyllistä, jotta osataan tarjota asiakkaille sellaista palvelua, josta he saavat arvoa. Arvo on aina kuitenkin subjektiivista, eli jokainen henkilö kokee arvon eri tavalla (Woodruff 1997: 140). Eri toimialoihin liittyvät arvotekijät voivat vaihdella paljon, joten on olennaista selvittää arvotekijät omalla toimialalla. (Chakraborty, Srivastava & Marshall 2007: 21.) Tyytyväisten asiakkaiden nähdään olevan lojaaleita yritystä kohtaan. Lojaalisuuden vuoksi he ostavat uudestaan yrityksen tuotteita ja palveluita. Lojaalit asiakkaat myös kertovat palvelusta eteenpäin tuttavilleen, ja yritys saa tätä kautta lisää asiakkaita. (Chakraborty ym. 2007: 21.) Yritysten tulee panostaa lojaaleihin asiakkaisiin, sillä uuden asiakkaan hankkiminen nähdään olevan viisi kertaa kalliimpaa kuin vanhan asiakkaan säilyttäminen (Barsky 1994).

7 7 Tässä tutkimuksessa asiakaslojaalisuuden tutkiminen keskittyy energiatehokkuuspalvelualaan. Taloyhtiöiden kustannukset ovat lähteneet rajuun nousuun viime vuosina. Vuoden 2012 tietojen mukaan jo kaksi kolmas osaa asuinkerrostalojen hoitovastikkeista menee kiinteistöveroon sekä kaukolämpö-, vesi-, jätevesi-, sähkö- ja jätehuoltomaksuihin. Tutkimuksessa tarkastelluista kaupungeista eniten oli noussut kaukolämmön ja jätehuollon kustannukset (6 %). (Kero 2012.) Kesä 2012 oli huono turpeentuotannon kannalta, jonka vuoksi paljon turvetta polttavissa kaukolämpöyhtiöissä on jouduttu turvautumaan kalliimpiin polttoaineisiin. Tämä muutos näkyi jo suoraan tammikuun 2013 energian kuluttajahinnoissa. Vuoden 2013 alussa myös energiantuotannossa käytettävien polttoaineiden verotus kiristyi, ja kaukolämmön hinnat kallistuivat tammikuussa keskimäärin noin kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. (Tilastokeskus 2013.) Valtakunnallisesti taloyhtiöiden energiankulutus on suuri, ja täten myös taloyhtiöiden lämmityskustannukset. Taloyhtiöissä halutaan luonnollisesti saada lämmityskulut mahdollisimman alas. Energiakulutuksen vähentyminen on hyöty myös ympäristölle. Markkinoilla on yrityksiä, jotka ovat huomanneet taloyhtiöiden energiansäästötarpeet. Suomessa toimiva, vuonna 2011 perustettu, Ekonor Oy tarjoaa energiatehokkuuspalvelua, jonka tarkoituksena on tehostaa taloyhtiöiden energiankäyttöä ja alentaa tätä kautta lämmitykseen kuluvia kustannuksia. Asiakastyytyväisyyttä on tutkittu paljon eri toimialoilla. Tämän kaltaista energiatehokkuuspalvelua tarjoavaa yritystä ei ole markkinoilla toista, joten myöskään asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä, ja asiakaslojaalisuuden muodostumista, ei ole aiemmin tutkittu. Energiahintojen jatkuva kohoaminen ja energiavarojen väheneminen ajavat taloyhtiöitä toimimaan energiatehokkuuden parantamiseksi vapaaehtoisin keinoin, mutta myös tietyin säädöksin. Tämän vuoksi kyseisen tyyppisellä palvelulla on tarvetta tulevaisuudessa. Tutkimuksessa tutkittavassa energiatehokkuuspalvelussa taloyhtiön hallitus tekee päätöksen energiatehokkuuspalvelun ostamisessa. Taloyhtiössä käyttöönotetaan palveluntarjoajan laite, Ekonor Lämmönvahti, joka mittaa lämmitysverkoston paineeroa havaiten huoneistojen patteritermostaattien muutokset reaaliajassa. Laite kertoo

8 8 saamansa tiedon lämmönsäätimelle, joka jakaa verkostoon juuri tarvittavan määrän lämpöä. Mikäli laitteen käyttöönotto on muuttanut asuinhuoneiston lämpötiloja negatiiviseen suuntaan, tulee asukkaiden tehdä reklamaatio. Rakennuksesta on tärkeää löytää huoneistot joihin lämpö ei riitä, ja joissa sitä on kenties liikaa, jotta laite voidaan optimoida oikein ja tätä kautta onnistutaan energiankäytön tehostuksessa. Tämän vuoksi kaikkien asukkaiden tulee olla aktiivisia, jotta palvelun avulla saavutetaan halutut tulokset, eli säästetään energiankulutuksessa, sekä palvelun avulla saadaan huonelämpötilat pysymään tasaisempina, jolloin asumismukavuus paranee. Tässä tutkimuksessa tutkitaan asiakaslojaalisuuden muodostumista energiatehokkuuspalvelualalla. Palvelu, joka liittyy energiansäästämiseen lämmityksessä, jakaa paljon mielipiteitä. Asuinhuoneiston miellyttävät lämpöolot ovat asukkaille tärkeät, joten tämän kaltaisessa palvelussa on olennaista, että asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun, muuten yrityksellä ei ole pitkälle kantavaa tulevaisuutta. Kaikki asukkaat eivät ole päässeet vaikuttamaan palvelun hankkimiseen, joten sekin voi osaltaan vaikuttaa asiakaslojaalisuuteen tässä palvelussa. 1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset Tässä tutkimuksessa tutkitaan asiakaslojaalisuuden muodostumista energiatehokkuuspalvelualalla. Tutkimuksen teoriaosuuden perusteella luodaan teoreettinen viitekehysmalli asiakastyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä, sekä asiakaslojaalisuuden muodostumisesta. Seuraavat tutkimuskysymykset on luotu ohjaamaan empiirisen tutkimuksen tekoa. Tutkimusmenetelmänä tässä työssä käytetään survey-tutkimusta. Kysely jaettiin taloyhtiön asukkaille, jotka ovat käyttäneet palvelua noin vuoden verran.

9 9 Tutkimuksen päätutkimuskysymys on seuraava: Miten asiakaslojaalisuus muodostuu energiatehokkuuspalvelualalla? Tutkimuksen alatutkimuskysymykset ovat seuraavat: Mitkä tekijät vaikuttavat asiakastyytyväisyyden muodostumiseen? Mitkä ovat arvoon vaikuttavat hyödyt palvelussa? Mitkä ovat tärkeimmät palvelun laatuun vaikuttavat tekijät? 1.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet Energiatehokkuus Energiatehokkuudella tarkoitetaan suoritteen tai palvelun, ja sen tuottamiseen tarvittavan energiamäärän suhdetta. Energiankäytön tehostamisella tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, joilla suoritteen tai palvelun tuottamiseen tarvittava energiamäärä pienenee. (Motiva 2013.) Energiansäästö Energiansäästöllä tarkoitetaan aktiivisin toimenpitein aikaan saatua energian loppukulutuksen vähentämistä nykytasosta. Toimenpiteet voivat olla luonteeltaan teknisiä, tai liittyä energiaa kuluttavien laitteiden käyttöön, toimintatapoihin, toimintaympäristöön tai käyttäytymiseen. Energiansäästötoimet lähtökohtaisesti parantavat aina energiatehokkuutta. (Motiva 2013.) Energiatehokkuuspalvelu Energiatehokkuuspalveluita tarjoavat energiayhtiöt, sekä monet muut yksittäiset toimijat. Energiatehokkuuspalvelun tarkoituksena on auttaa asiakasta energiatehokkuuden parantamisessa. Energiatehokkuuspalveluita on erilaisia, jotkut toimijat pelkästään neuvovat mitä toimenpiteitä asiakas voisi tehdä energiatehokkuuden parantamiseksi, ja osa tarjoaa myös erilaisia ratkaisuja.

10 Tutkimuksen rakenne Tutkimuksen johdannossa esitellään tutkimuksen tausta, tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset, sekä tutkimuksen keskeiset käsitteet. Toisessa luvussa kuvataan kontekstia, johon tutkimus läheisesti liittyy. Pääaiheina tässä luvussa on energiatehokkuus, ja sen parantaminen palvelun avulla. Luvussa kuvataan myös palvelua yleisellä tasolla. Kolmannessa luvussa kuvataan asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä, sekä asiakaslojaalisuuden muodostumista. Kolmannen luvun lopussa on esitetty teoreettisen viitekehyksen pohjalta kuvio asiakaslojaalisuuden muodostumisesta. Neljännessä luvussa esitellään tutkimusmetodologia, ja perustelut sille minkä vuoksi päädyttiin tekemään kvantitatiivinen tutkimus. Kyseisessä luvussa kerrotaan myös survey-tutkimusmenetelmästä, sekä aineiston keruusta ja analysoinnista. Viidennessä luvussa, tutkimuksen empiirisessä osassa, kuvataan aineiston analysointi ja esitellään tutkimuksen tulokset. Työssä laadittua mallia asiakaslojaalisuuden muodostumisesta täydennetään tutkimuksesta nousseiden tulosten pohjalta. Viimeisessä luvussa esitellään teoreettiset ja liikkeenjohdolliset johtopäätökset, sekä käydään läpi tutkimuksen luotettavuuden arviointia, rajoituksia ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita.

11 11 2 ENERGIATEHOKKUUSPALVELU Tässä luvussa käsitellään tutkimukseen vahvasti liittyvää kontekstia, energiatehokkuuspalvelua. Luvussa kerrotaan energiatehokkuudesta ja erityisesti minkälaisia toimenpiteitä Suomessa on tehty energiatehokkuuden parantamiseksi, ja minkälaisia mahdollisuuksia on olemassa. Lisäksi tässä luvussa kuvataan palvelua yleisellä tasolla, ja esitellään palvelun laadun tutkimisessa paljon käytetty SERVQUAL-malli. 2.1 Energiatehokkuuteen tähtäävät sopimukset Energiatehokkuuden parantamisella on suuri ympäristövaikutus maailmanlaajuisesti. Tulevaisuudessa energiankäytön tulee muuttua. Energiatehokkuus, ja sen parantaminen, ovat tärkeitä käsitteitä energiankäyttöä tutkittaessa. Energiankäyttöä voidaan siis tehostaa sellaisella uudella teknologialla, tai uuden käyttötottumuksen omaksumisella, joka vaatii saman tuotteen tai palvelun tuottamiseksi vähemmän energiaa. (Similä ym. 2009: 4-7.) Suomessa toimiva Motiva Oy on Suomen valtion omistama asiantuntijayritys, joka kannustaa yrityksiä, julkista hallintoa, yhteisöjä, sekä yksityisiä ihmisiä energian tehokkaaseen käyttöön. Se tarjoaa tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla kohderyhmä voi tehdä viisaita valintoja liittyen energian tehokkaaseen käyttöön. Motiva on ollut luomassa energiatehokkuussopimuksia vuosille , joiden tarkoituksena on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti vastata kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Energiatehokkuussopimusten tavoitteena on yhdeksän prosentin suuruinen energiansäästö vuoteen 2016 mennessä. (Motiva 2013.) Eri toimialoille on luotu omat energiatehokkuussopimukset. Yhtenä toimialana on kiinteistöala, johon kuuluvat asuinkiinteistöt ja toimitilakiinteistöt. Sopimus alkoi vuoden 2010 alusta, kestäen vuoden 2016 loppuun asti. Sopimukseen on kirjattu energiankäytön tehostuminen vuoteen 2016 mennessä yhdeksällä prosentilla asuinkiinteistöissä, ja kuudella prosentilla toimitilakiinteistöissä. Pidemmän ajan

12 12 tavoite tällä toimialalla on säästää energiankulutuksessa 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Sopimuksen tärkeimpiä kohtia ovat energiankäytön tehostamisella vähentyvät hiilidioksidi- ja muut päästöt, toimintojen talouden paraneminen, energiataloudellisiin parannustoimiin liittyvien työpaikkojen synty, rakennusten paremmasta sisäilmasta johtuva rakennusten kosteusvaurioiden väheneminen, sekä parantuneet asumis- ja työskentelyolosuhteet. Sopimuksen osapuolet pitävät sopimusta hyvänä menettelynä energiatehokkuuden parantamiseksi kiinteistöalalla. Sopimuksen lisäksi rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi (91/2002/EY) velvoittaa jäsenmaitaan edistämään rakennusten energiatehokkuutta tietyin säädöksin, sekä muilla vapaaehtoisilla keinoilla. (Motiva 2013.) 2.2 Energiatehokkuus kiinteistöissä Kuten aiemmin mainittu, energiatehokkuuden parantaminen ja energiansäästö ovat tärkeitä aiheita, ja niiden eteen on tehty toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tehostaa energiankäyttöä. Kiinteistöalalla toimijoita kannustetaan tehostamaan niin kiinteistöjen, kiinteistönhoidon, kuin asukkaidenkin energiankäyttöä (Motiva 2013). Kiinteistöissä pääasialliset energian loppukäyttökohteet ovat tilojen lämmitys, lämpimän käyttöveden tuotanto, jäähdytys ja moninaisten sähkölaitteiden käyttö. Energiatehokkuuden parantamiseksi kiinteistöissä tulee muuan muassa vähentää rakennusten energiantarvetta. Tämän mahdollistavat kokonaisvaltaiset ratkaisut, jotka sisältävät niin arkkitehtuuri- ja rakennussuunnittelun, kuin myös sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelun. Suuret muutokset rakennuskannassa tapahtuvat hitaasti, minkä vuoksi on suositeltavaa tehdä perusteltuja ja kestäviä energiankulutusta hillitseviä ratkaisuja myös yksittäisten rakennusten tasolla. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtunut kehitys rakennusteknologiassa mahdollistaa tulevaisuudessa suuren energiansäästön rakennusten energiankäytössä, kun rakennukset on suunniteltu uutta teknologiaa hyödyntäen. (Similä ym. 2009: 8-9.) Rakennusten lämmityksen energiatehokkuus on vielä melko heikkoa, minkä vuoksi huomattavia parannuksia on mahdollista saavuttaa (Similä ym. 2009: 10). Suomessa

13 13 on tarjolla palveluita, joiden tarkoituksena on auttaa taloyhtiötä säästämään energiankäytössä. Energiankäytön tehostaminen rakennusten lämmityksessä on yksi suurimmista energiansäästötoimenpiteistä, joita voidaan kiinteistöalalla tehdä. Esimerkiksi vanhoissa rakennuksissa rakennusteknologia on ollut vielä vanhankantaista, joten energiantehokkuutta täytyy pyrkiä parantamaan muilla keinoin. Tässä tutkimuksessa keskitytään energiatehokkuuspalveluun, joka kohdistuu tehostamaan rakennusten lämmityksen energiankäyttöä. Tämän palvelun lähtökohtana on lämmityksen paine-eroa mittaava laite, joka säätelee lämmitystä tarpeenmukaisesti. Pelkkä laite ei kuitenkaan takaa onnistumista energiankäytön tehostamisessa, vaan palvelun avulla laite saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, joka vaatii yhteistyötä asiakkaiden ja palveluntarjoajan välillä. Palvelulla tarjotaan asiakkaille tasaisempaa lämmitystä, sekä energiansäästöä. 2.3 Palvelu asiakastyytyväisyyden kohteena Palvelun uniikki ominaisuus on se, että se on prosessi, eikä yksittäinen tavara, jonka asiakas ostaa. Asiakas kuluttaa samaan aikaan kun palveluprosessi on menossa ja osallistuu itse palvelun tuottamiseen. Palvelun tarjoajat luottavat heidän työntekijöihin, fyysisiin resursseihin, teknologiaan ja asiakkaisiin, sekä johtavaan järjestelmään, joka tuo resurssit yhteen kun asiakas tilaa palvelun. (Grönroos 2001: 150.) Käsitteitä palvelun laatu, asiakaslojaalisuus ja asiakastyytyväisyys käytetään monesti rinnakkain. Vaikka käsitteet liittyvät vahvasti toisiinsa, ne eivät tarkoita samaa asiaa. (Caruana 2002: 811.) Caruana kuvaa palvelun laadun olevan perusta palvelulle, ja lojaalisuuden palvelua kohtaan tulos hyvästä asiakastyytyväisyydestä. Palvelun laatuun on kiinnitetty paljon huomiota, koska sen on huomattu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen. Yritykselle tärkeä kulmakivi on se, että sillä on lojaaleita asiakkaita, jotka ovat valmiita ostamaan uudestaan yrityksen tuotteita ja palveluita. (Caruana 2002:811.)

14 Palvelun laatu Palvelun koettu kokonaislaatu muodostuu asiakkaille siitä vertailusta, mitä he ovat odottaneet palvelulta, ja miten he ovat palvelun lopulta kokeneet, kuten kuviossa 1 esitetään. Koettu laatu nähdään koostuvan teknisestä ja toiminnallisesta osasta, sekä imagosta. Tekninen osa on sitä, mitä toimitetaan asiakkaalle, ja toiminnallinen osa on prosessi, kuinka toimitus onnistuu. Imagon nähdään olevan näistä kolmesta osasta kaikista vakain, kun kaksi muuta osaa ovat herkempiä muutoksille. Odotettuun laatuun vaikuttaa puolestaan markkinointiviestintä, imago ja asiakkaan tarpeet. (Ravald & Grönroos 1996.) Tutkijat jakautuvat kahteen leiriin näkökulmassaan, joko amerikkalaiseen tai eurooppalaiseen. Amerikkalaista näkökulmaa edustavat tutkijat keskittyvät toiminnallisen osan tutkimiseen, kun taas eurooppalaista näkökulmaa edustavat tutkijat keskittyvät kaikkiin kolmeen funktioon. (Gi-Du & Jeffrey 2004: 266.) Tässä tutkimuksessa tutkitaan sekä toiminnallista, että teknistä osaa, jotta saadaan paras mahdollinen kuva palvelun laadusta. Odotettu laatu Palvelun koettu kokonaislaatu Koettu laatu Markkinointiviestintä Imago Asiakkaan tarpeet Tekninen laatu Imago Toiminnallinen laatu Kuvio 1. Palvelun koettu kokonaislaatu (mukaillen Grönroos 1988:12). Riippuen palvelusta, asiakkaan voi olla joskus vaikeaa määritellä tekninen osa, eli palvelun lopputulos. Tällöin asiakkaalle voi olla helpompi arvioida palvelu prosessiosan avulla. Esimerkiksi terveyspalveluissa voi olla vaikea arvioida

15 15 lopputulosta, mutta kaikkea sitä, mitä palveluprosessin aikana tapahtui, on helpompi arvioida. Yritysimago on myös tärkeä osa-alue asiakkaan arvioidessa palvelua. Asiakkaalla voi olla yrityksen kanssa yhteinen historia, jolloin asiakas tuo aikaisemmat positiiviset kokemukset mukanaan uuteen kohtaamisen. Kun palvelun tuottajalla on hyvä imago asiakkaiden mielessä, jopa pienet virheet annetaan helposti anteeksi. Mikäli palvelun tuottajan imago on jo valmiiksi negatiivinen, voi yksikin virhe olla liikaa. (Gi-Du & Jeffrey 2004: 267). Energiatehokkuuspalvelu voi saada helposti negatiivisen mielikuvan ja pelon asuinhuoneiston lämpötilojen laskemisesta. Tämän vuoksi hyvän palvelun tarjoaminen on kriittistä yrityksen toiminnan kannalta SERVQUAL-malli Parasuraman, Zeithaml ja Berry (1985) alkoivat tutkia palvelun laatua 1980-luvulla. Pitkään oli tutkittu tyytyväisyyttä tavaroihin, mutta palvelun laadun tutkiminen kaipasi mallin, jonka avulla sitä voitaisiin tutkia luotettavasti luvulla laadun tutkiminen oli suurimmista trendeistä markkinoinnin saralla, koska asiakkaat vaativat yhä laadukkaampia tuotteita ja palveluita. (Parasuraman ym. 1985: ) Tutkijoiden mielestä asiakkaiden kokemukseen palvelun laadusta vaikuttaa viisi mahdollista aukkoa organisaation toiminnassa, jotka voivat haitata asiakkaan hyvän palvelukokemuksen muodostumista. Aukko yksi toteutuu jos yrityksen johto ei ole sisäistänyt sitä, mitä asiakkaat odottavat. Toinen aukko toteutuu jos yrityksen johto ei alussa määrittele palvelua sellaiseksi, että se kohtaa asiakkaiden odotukset palvelulta. Kolmas aukko käy toteen, jos palvelu ei sisällä niitä ominaisuuksia, joita sille on määrätty. Neljäs aukko toteutuu jos palvelu ei ole samanlainen mitä asiakkaille on luvattu. Näiden aukkojen lisäksi voidaan määritellä viides aukko, joka toteutuu silloin kun asiakkaan odotukset eivät täyttyneet. (Parasuraman ym. 1985: ) Parasuraman ym. (1985) loivat mallin, jolla voidaan tutkia palvelun laatua. Tämä havaittiin tärkeäksi, jotta saadaan selville asiakkaiden tyytyväisyys palvelua kohtaan, ja osataan välttyä edellä mainittujen aukkojen toteen käyminen jatkossa. Koska aikaisempi tutkimus ei ollut tarpeeksi rikasta mallin muodostamiseen, tutkijat toteuttivat kvalitatiivisen tutkimuksen, jolla he keräsivät tiedon mallin

16 16 muodostamiseen. SERVQUAL-malli on ollut yksi eniten käytetyistä malleista palvelun laadun tutkimisessa (Caruana 2002: 814). Malli muodostuu kymmenestä palveluun vaikuttavasta tekijästä, jotka ovat seuraavat: luotettavuus, reagointialttius, pätevyys, saavutettavuus, kohteliaisuus, viestintä, uskottavuus, turvallisuus, asiakkaan ymmärtäminen ja tunteminen, sekä fyysinen ympäristö. Mallin perustana on ajatus siitä, että asiakkaiden odotukset palvelun laadusta ja lopulta omakohtainen kokemus yhdessä muodostavat määritelmän palvelun laadulle. (Parasuraman ym. 1985: 47.) SERVQUAL-malliin on kohdistunut myös kritiikkiä, koska sen on nähty keskittyvän enemmän palvelun toiminnalliseen osaan kuin tekniseen osaan, vaikkakin mallin luojat ovat kertoneet sen mittaavan molempia. (Caruana 2002: 267.) Pätevyys viittaa kuitenkin vahvasti palvelun tekniseen laatuun, ja uskottavuus viittaa taas läheisesti mielikuvaan palvelusta. Loput kahdeksan tekijää viittaavat enemmän palveluprosessiin, eli palvelun toiminnalliseen osaan. (Grönroos 2007: 84.) SERVQUAL-mallin ulottuvuudet ovat (Parasuraman ym. 1985: 47): 1. Luotettavuus. Suoritettavan palvelun johdonmukaisuus ja käyttövarmuus. palvelu suoritetaan ajallaan yritys suorittaa palvelun oikein ensimmäisellä kerralla virheettömyys laskutuksessa virheettömyys arkistoinnissa 2. Reagointialttius. Työntekijöiden halu tai alttius palvella asiakkaita. palvelu on nopeaa palvelu tapahtuu ajallaan asiakkaaseen otetaan yhteyttä viivästyksettä tarpeelliset asiakirjat lähetetään heti 3. Pätevyys. Tietojen ja taitojen hallinta, joiden avulla työntekijä suorittaa palvelun oikein. yhteyshenkilön tiedot ja taidot tukihenkilöstön tiedot ja taidot organisaation tutkimuskyky

17 17 4. Saavutettavuus. Yhteydenoton mahdollisuus ja helppous. palvelu on helposti saatavissa puhelimitse palvelun odotusaika ei ole liian pitkä palvelupiste sijaitsee helpossa paikassa sopivat aukioloajat 5. Kohteliaisuus. Hyvät käytöstavat ja kohteliaisuus asiakasta kohtaan. hienotunteisuus asiakkaan omaisuutta kohtaan asiakaspalvelijat ovat ulkoiselta olemukseltaan siistejä 6. Viestintä. Asiakkaille puhutaan kieltä jota he ymmärtävät ja lisäksi heidän toiveitaan kuunnellaan. palvelun selostaminen palvelun hinnan kertominen asiakkaiden vakuuttaminen siitä, että ongelmat hoidetaan 7. Uskottavuus. Asiakkaiden etujen ajaminen, rehellisyys ja uskottavuus. yrityksen nimi yrityksen maine yhteyshenkilöiden persoonallisuus 8. Turvallisuus. Palvelussa ei ole vaaroja eikä riskejä. fyysinen turvallisuuden tunne taloudellinen turvallisuus luottamuksellisuus 9. Asiakkaan ymmärtäminen ja tunteminen. Tunnetaan asiakkaan tarpeet. asiakkaan erityisvaatimusten selvittäminen asiakasta kohdellaan yksilöllisesti tunnetaan vakioasiakkaat 10. Fyysinen ympäristö. Palvelun suorittamiseen tarvittavat asiat ovat kunnossa. toimitilat henkilöstön ulkoinen olemus palvelussa käytettävät apuvälineet tai koneet muut palvelutiloissa olevat asiakkaat

18 18 Vuonna 1988 tutkijat jatkoivat mallin kehittämistä ja tekivät kvantitatiivisen tutkimuksen, jossa he faktorianalyysin avulla supistivat edellä esitetyt kymmenen palvelun ulottuvuutta viiteen. He muokkasivat mallia siten, että aiemmin kymmenen palveluun vaikuttavaa ulottuvuutta karsittiin viiteen jättämällä kolme samaksi kuin alkuperäisessä mallissa, ja yhdistelemällä loput seitsemän kahdeksi laajemmaksi käsitteeksi, jotka pitävät sisällään alkuperäisen mallin osat. Nämä viisi uutta osaaluetta ovat (Parasuraman, Zeithaml & Berry 1988: 6): 1. Fyysinen ympäristö. Palveluyrityksen toimitilojen, laitteiden ja materiaalien miellyttävyys, sekä asiakaspalvelijoiden ulkoinen olemus. 2. Luotettavuus. Palveluyritys tarjoaa asiakkailleen täsmällisen palvelun, eli sen mitä on asiakkaalle luvannut, heti ensimmäisellä kerralla, oikeaan aikaan ja tekemättä virheitä. 3. Reagointialttius. Palveluyrityksen henkilöstö on halukas auttamaan asiakkaita ja vastamaan heidän pyyntöihin, sekä tiedottamaan milloin palvelu voidaan suorittaa ja antamaan nopeaa palvelua. 4. Vakuuttavuus. Asiakaspalvelijoiden käytös saa asiakkaan luottamaan yritykseen ja tuntemaan olonsa turvalliseksi. Asiakaspalvelijat ovat aina kohteliaita ja heillä on tarvittava tieto ja osaaminen vastata asiakkaiden kysymyksiin. 5. Empatia. Yritys ymmärtää asiakkaiden ongelmat ja toimii asiakkaiden etujen mukaan antamalla heille yksilöllistä palvelua ja takaamalla sopivat palveluajat. Mallin avulla voidaan siis mitata, kuinka asiakkaat kokevat palvelun laadun. Viiden osa-alueen ja 22 väittämän avulla yritys voi muodostaa kyselyn, jota yleensä mitataan seitsemänportaisella Likertin-asteikolla, jossa vastaukset ovat välillä täysin samaa mieltä ja täysin eri mieltä. Vastaajia pyydetään yleensä vastamaan siihen, mitä he odottivat palvelulta, ja kuinka heidän odotukset toteutuivat. Näiden tulosten perusteella pystytään laskemaan, mikä oli palvelun kokonaislaatu, kun tiedetään odotusten ja kokemusten poikkeama. (Grönroos 2007: 84, 86.)

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Annina Huotarinen 2011 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MERKITYS JA KOOSTUMUS MAINOSTOIMISTOSSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MERKITYS JA KOOSTUMUS MAINOSTOIMISTOSSA ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MERKITYS JA KOOSTUMUS MAINOSTOIMISTOSSA Jenna Hristov Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2014 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Tiedekunta Faculty Humanistinen

Lisätiedot

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Toukokuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Yksikkö Markkinoinnin yksikkö Tekijä Hämäläinen

Lisätiedot

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Kivisalo, Elina Loman, Jenna 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Elina Kivisalo,

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN

JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Anne Björk ja Eeva Kykkänen JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN Opinnäytetyö 2006 SISÄLLYS 1(2) 1 JOHDANTO...1

Lisätiedot

Asiakasuskollisuuden ja sen mittaamisen hyödyntäminen yritystoiminnassa

Asiakasuskollisuuden ja sen mittaamisen hyödyntäminen yritystoiminnassa Kauppakorkeakoulu Kandidaatintutkielma Talousjohtaminen Asiakasuskollisuuden ja sen mittaamisen hyödyntäminen yritystoiminnassa Utilizing customer loyalty and its measuring in business 17.4.2014 Tekijä:

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

Trade Finance -palvelujen laatu ja sen mittaaminen yritysten ulkomaankaupassa

Trade Finance -palvelujen laatu ja sen mittaaminen yritysten ulkomaankaupassa Trade Finance -palvelujen laatu ja sen mittaaminen yritysten ulkomaankaupassa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anne Aalto 2 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ASIAKASKOKEMUKSEN MUODOSTUMINEN JA RAKENNE PÄIVITTÄISTAVARA- JA VERKKOKAUPASSA

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ASIAKASKOKEMUKSEN MUODOSTUMINEN JA RAKENNE PÄIVITTÄISTAVARA- JA VERKKOKAUPASSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ASIAKASKOKEMUKSEN MUODOSTUMINEN JA RAKENNE PÄIVITTÄISTAVARA- JA VERKKOKAUPASSA Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2013 Ohjaaja: Pekka

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Aku Korhonen CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.10.2007 Tekijä(t) Aku Korhonen Nimeke City-Hotelli JämsänUkon asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MYYNTITOIMINNOT JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATIOSSA Pro gradu -tutkielma, Innovaatiojohtaminen Salla Hakkarainen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

TOIMITILOJEN VUOKRAUS OSANA ASIAKASLÄHTÖISTÄ KIINTEISTÖLIIKETOIMINTAA

TOIMITILOJEN VUOKRAUS OSANA ASIAKASLÄHTÖISTÄ KIINTEISTÖLIIKETOIMINTAA TOIMITILOJEN VUOKRAUS OSANA ASIAKASLÄHTÖISTÄ KIINTEISTÖLIIKETOIMINTAA Rasila Heidi & Nenonen Suvi TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI

Lisätiedot

ASIAKASUSKOLLISUUDEN TEEMAT MUOTIBLOGEISSA

ASIAKASUSKOLLISUUDEN TEEMAT MUOTIBLOGEISSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ASIAKASUSKOLLISUUDEN TEEMAT MUOTIBLOGEISSA Markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Hannu Saarijärvi Elina Pohjonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä

Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Helka Korhonen 2012 Markkinoinnin

Lisätiedot

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun Jessica Heikkinen Niina Kantanen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

KRIISITILANTEEN MAINEENHALLINTA INTERNETISSÄ Analyysi Sampo Pankin maineenhallinnasta lehtien ja keskustelupalstojen kautta nähtynä

KRIISITILANTEEN MAINEENHALLINTA INTERNETISSÄ Analyysi Sampo Pankin maineenhallinnasta lehtien ja keskustelupalstojen kautta nähtynä KRIISITILANTEEN MAINEENHALLINTA INTERNETISSÄ Analyysi Sampo Pankin maineenhallinnasta lehtien ja keskustelupalstojen kautta nähtynä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Tom Ylönen 2009 Markkinoinnin

Lisätiedot

Mobiilipalveluiden laatu ja sen mittaaminen finanssialalla

Mobiilipalveluiden laatu ja sen mittaaminen finanssialalla Mobiilipalveluiden laatu ja sen mittaaminen finanssialalla Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Henna Petäjäinen 2012 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

FUTSALJOUKKUE ASIAKASARVOA MAHDOLLISTAMASSA. Case Ilves Futsal

FUTSALJOUKKUE ASIAKASARVOA MAHDOLLISTAMASSA. Case Ilves Futsal TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu FUTSALJOUKKUE ASIAKASARVOA MAHDOLLISTAMASSA Case Ilves Futsal Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaaja: Pekka Tuominen Antti

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Ostopalvelun laadun mittaaminen: Case: Vaate- ja jätehuolto elintarviketeollisuudessa

Ostopalvelun laadun mittaaminen: Case: Vaate- ja jätehuolto elintarviketeollisuudessa Kauppatieteiden osasto Hankintojen johtaminen 18.4.2006 Kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaseminaari Ostopalvelun laadun mittaaminen: Case: Vaate- ja jätehuolto elintarviketeollisuudessa Minna Tiikkainen

Lisätiedot