VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN"

Transkriptio

1 VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN Voimakas-projektin väliarviointi 2/2014 Riitta Kinnunen Jukka Lidman

2 Sisältö 1 VOIMAKAS- PROJEKTIN JA VÄLIARVIOINNIN TOTEUTUS Voimakas- projektin toteutus Väliarvioinnin toteutus 4 2 PROJEKTIN MUOTOUTUMINEN Yhteistyö palveluverkostossa Asiakasyhteistyö Nuorten ryhmätoiminta 8 3 PROJEKTIN VAIKUTUKSET JA HYÖDYT Nuorten saama hyöty Verkoston näkemykset projektista 13 4 KUVAUKSIA PROJEKTIIN OSALLISTUNEISTA NUORISTA Kun nuorelta puuttuvat muut tukiverkostot Hiljainen haave Tuen avulla vaikeuksien läpi Selkeyttä elämässä eteenpäin 17 5 KEHITTÄMISSUOSITUKSET 18

3 1 Voimakas-projektin ja väliarvioinnin toteutus 1.1 Voimakas-projektin toteutus Voimakas-projekti ( ) on Kehittämiskeskus Tyynelän hallinnoima nuorten mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisprojekti. Voimakas-projektin toiminta kohdentuu vuotiaisiin nuoriin, joilla esiintyy päihde- ja mielenterveysongelmia. Toiminnan kohteena on myös nuorten kanssa työskentelevät henkilöt ja heitä tukeva palveluverkosto. Projekti toimii Varkaudessa, Savonlinnassa sekä Juvalla, Joroisissa ja Rantasalmella (JJRkunnat). Voimakas-projektin tavoitteena on nuorten sosiaalinen vahvistuminen ja voimavarakeskeinen motivoiminen muutokseen. Kyseessä on kehittämisprojekti, joka kehittää nuorten kanssa tehtävää mielenterveys- ja päihdetyötä. Toiminnan periaatteena on kuulla nuoria oman elämänsä asiantuntijoina, tarjota tukea ja kannustusta päihteettömyyteen sekä suunnitella ja toteuttaa yhdessä työntekijäverkoston kanssa päihteetöntä tekemistä ja toimintaa nuorille. Tavoitteena on myös vahvistaa paikkakunnilla toimivaa monialaista ja ammatillista yhteistyötä, syventää osaamista nuorten kanssa tehtävässä työssä sekä toimijoiden kanssa yhdessä mallintaa nuorille sopivaa voimavarakeskeistä työmallia. Voimakas-projektia on kokonaisuudessaan toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Projektityötä tekee kolme aluetyöntekijää. Keskeisimpiä työmuotoja ovat asiakasyhteistyö nuorten palveluverkoston työntekijöiden ja nuorten kanssa, nuorten arkeen jalkautuva henkilökohtainen tukeminen, nuorten ryhmämuotoisen toiminnan järjestäminen sekä suunnittelu- ja kehittämistyö nuorten palveluverkostoissa. Lisäksi projekti on osallistunut nuorille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen projektipaikkakunnilla projektin mukaisilla, nuorten voimavaroja tukevilla teemoilla. Voimakas-projekti käynnistyi huhtikuussa Ensimmäisen toimintavuoden aikana projektin aluetyöntekijät verkostoituivat omilla toiminta-alueillaan osaksi nuorten palvelukenttää ja jäsensivät työsarkaansa ja toimintatapoja nuoria tukevien palveluiden tarjoajana ja palveluverkoston yhteistyön kehittäjänä. Projektin alkuvaiheessa kartoitettiin myös nuorten tuensaantia ja palveluiden kehittämistarpeita nuorille ja toimijatahoille toteutetuilla kyselyillä ja verkostotapaamisissa. Voimakas-projektin tunnetuksi tekemiseen panostettiin paljon ja projektia tuodaan edelleen esille toimijaverkostoissa. 3

4 Vuoden 2013 aikana projektin aluetyöntekijät ovat pystyneet täysipainoisemmin paneutumaan nuorten parissa tehtävään työhön. Asiakasyhteistyötä on toteutettu kaikilla projektin toiminta-alueilla. Nuorten ryhmätoimintoja on järjestetty projektissa sen mukaan, millaista tarvetta siihen on nähty kunkin alueen palveluverkostossa. Ensimmäiset ryhmät käynnistyivät ensimmäisen projektivuoden aikana ja toimintaa on lisätty projektin edetessä. Projektin toiminnan periaatteena on nuorten osallisuuden vahvistaminen niin, että nuorten kanssa tehtävä työ pohjautuu heidän omiin toivomuksiin, voimavaroihin ja tavoitteisiin. Nuorten vaikutusmahdollisuuksia on mahdollistettu nuorille toteutetuilla alkukartoitus-, mielipide- ja palautekyselyillä, ryhmätoimintojen sisällön suunnittelussa nuorten kanssa yhteistyössä ja heidän näkemyksiään kuunnellen sekä järjestämällä nuorten henkilökohtaisia tapaamisia heidän lähtökohtiinsa sopivasti, nuorten luokse jalkautumalla. 1.2 Väliarvioinnin toteutus Voimakas-projektin väliarviointia varten arvioinnin tekijät ovat toteuttaneet kyselyn projektissa mukana olleille nuorille ja yhteistyötahoille tammikuussa Nuorten kysely toteutettiin lomakekyselynä. Kyselyyn vastanneista 22 nuoresta 15 oli saanut yksilökohtaista keskustelutukea ja 10 nuorta oli osallistunut projektin järjestämään ryhmätoimintaan. Kyselyyn vastasi 16 miestä ja 6 naista. He ovat vuotiaita. Heistä 16 on osallistunut projektin toimintaan Juvan, Joroisten tai Rantasalmen alueella, 3 Savonlinnassa ja 3 Varkaudessa. Yhteistyötahojen verkkokysely lähetettiin sähköpostitse 91 työntekijälle, joista kyselyyn vastasi 38 työntekijää ja vastausprosentti oli kohtalaisen hyvä, 42 %. Yhteistyötahoille toteutettuun kyselyyn saatiin eniten vastauksia sosiaalipalveluista (13), nuorisopalveluista (11), terveyspalveluista (7) ja opetuspalveluista (3). Kyselyyn vastanneista yhteensä 20 toimii Juvan, Joroisten tai Rantasalmen alueella, 13 Savonlinnassa ja 7 Varkaudessa. Projektityöntekijät pyysivät nuoria puhelinhaastatteluihin ja välittivät arvioinnin tekijöille 10 haastatteluun lupautuneen nuoren yhteystiedot. Kaikkia näitä nuoria tavoiteltiin puhelimitse ja haastattelu toteutettiin 7 nuoren kanssa. Projektityöntekijöiden nimeämille keskeisimmille yhteistyökumppaneille lähetettiin sähköpostitse pyyntöjä puhelinhaastatteluun. Haastatteluaika saatiin varattua ja haastattelua toteutettua neljän eri alalla toimivan työntekijän kanssa. Lisäksi väliarvioinnin aineistona on käytetty projektin tuottamia raportteja, muistioita sekä muuta kirjallista materiaalia. 4

5 2 Projektin muotoutuminen Projektissa on käyty keskustelua siitä, tulisiko siinä panostaa ennaltaehkäisevään vaiko korjaavaan työhön. On päädytty siihen, että projektityö tarjoaa varhaisessa vaiheessa matalan kynnyksen tukea päihde- ja mielenterveyshaittoja kokeville nuorille. Työ voi olla luonteeltaan sekä korjaavaa että ennalta ehkäisevää. Keskeistä on myös se, että työssä tarkastellaan ja tuetaan kokonaisvaltaisesti nuoren elämänhallintaa. Määrittelyn tekeminen on selkeyttänyt projektin toteuttamista rajaamatta sitä liikaa. Työn sisällöt ovat muotoutuneet eri alueilla eri tavoin, mikä voidaan nähdä luonnollisena ja hyvänä asiana: palvelu mukautuu niihin tarpeisiin, mitkä kunkin alueen palvelukentällä ovat nousseet esille ja mihin yhteistyötahot ovat olleet motivoituneita osallistumaan. Projekti ei ole asettanut tiukkoja raameja siihen, mihin työhön ja minkä yhteistyötahojen kanssa tulisi erityisesti panostaa tai millaiset työ- ja yhteistyökuviot jätetään toiminnan ulkopuolelle. Työn muotoutumiseen on vaikuttanut myös se, että työntekijät ovat tulleet tehtäväänsä erilaisista taustoista. Nämä lähtökohdat antavat työntekijöille vapautta työn toteuttamiseen. Toisaalta työntekijöiden on vaikea määritellä, ovatko he panostaneet riittävästi juuri niihin asioihin, jotka heidän työssään tulee nähdä keskeisimmiksi. Työntekijöillä on kuitenkin selkeä näky siitä, että tehty työ on vastannut nuorten tarpeisiin ja toteutettu nuoria tukevalla tavalla. 2.1 Yhteistyö palveluverkostossa Voimakas-projekti on tehnyt paljon työtä projektista tiedottamiseen sekä verkostoitumiseen nuorten palveluiden kanssa. Projektityöntekijöiden tutustuminen kenttään, uuden toimijan tunnetuksi tuleminen ja asiakasyhteistyön rakentuminen ovat vaatineet oman aikansa, mikä on tyypillistä projektityössä. Projekti on löytänyt hyvin sijansa yhteistyön tekemisessä muiden toimijoiden kanssa. Projektityöntekijät ovat päässeet osaksi alueensa verkostoa ja tehneet monenlaista yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa. Verkostojen työntekijät ja projektityöntekijät ottavat yhteyttä toisiinsa puolin ja toisin, mikä on yksi osoitus projektin sulautumisesta osaksi verkostoa. Palveluverkostoille tehdyn kyselyn mukaan Voimakas-projekti ja sen tavoitteet tunnetaan kentällä hyvin (kaavio 1). Lähes kaikkien kyselyyn vastanneiden organisaatiot toimivat yhteistyössä projektin kanssa. 5

6 Kaavio 1. Nuorten palveluverkoston työntekijöiden näkemyksiä Voimakas-projektin toiminnasta (n=38). Kyselyyn saatiin eniten vastauksia sosiaalipalveluista, nuorisopalveluista, terveyspalveluista ja opetuspalveluista, joiden kanssa verkostoituminen ja käytännön yhteistyö on ollut aktiivisinta. Vastausten jakautuminen alueittain kuvaa osaltaan verkostoitumisen laajuutta ja toiminnan luonnetta: yhteistyökyselyyn vastanneista 20 toimii Juvan, Joroisten tai Rantasalmen alueella, 13 Savonlinnassa ja 7 Varkaudessa. Juvan, Joroisten ja Rantasalmen alueen projektityöntekijä on tehnyt erityisen aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa tapahtumien ja nuorten ryhmätoiminnan järjestämiseksi. Muutama työntekijä toi esille sen, ettei yhteistyötä jostain syystä projektin kanssa ole muodostunut ja että tieto projektin toiminnasta on jäänyt vähäiseksi. Projektissa pyritään lisäämään monialaista ja -ammatillista yhteistyötä nuorten palvelukentällä. Yhteistyötahojen kyselyyn osallistuneista työntekijöistä yli puolet näkee, että projekti on tukenut toimijoiden verkostoitumista ja lisännyt yhteistyötä nuorten palveluissa (kaavio 1). Projekti on onnistunut jossain määrin myös lisäämään tietoa nuorten parissa tehtävään työhön, esimerkiksi nuorten tuentarpeista. Aluetyöntekijät ovat edistäneet monialaista ja -ammatillista yhteistyötä järjestämällä verkostotapaamisia ja osallistumalla olemassa oleviin verkostoihin. Verkostotapaamisissa he ovat jakaneet kokemuksiaan nuorten kanssa työskentelystä ja lisänneet yhteistä ymmärrystä nuorten tilanteesta ja tarpeista. Jokainen aluetyöntekijä on löytänyt omat keskeiset 6

7 moniammatilliset yhteistyöryhmänsä; yhdellä työntekijällä keskeisin verkostoryhmä on ehkäisevän päihdetyön tiimi, toisella monialainen nepparitiimi. Alueilla kokoontuu lukuisia yhteistyöryhmiä vaihtelevin kokoonpanoin, mutta kunkin aluetyöntekijän ryhmien määrä on pidetty kohtuullisena. Aktiivinen esillä oleminen on tärkeää koko projektin ajan. Hyvä esimerkki toimivasta verkostotapaamisesta on ollut ammattilaisten aamiainen, jossa esiteltiin projektin tavoitteita ja pohdittiin nuorten tarpeita palvelukentällä. Keskustelun teemaksi nousi erityisesti terveellisen nuorisokulttuurin rakentaminen päihdekeskeisen elämäntavan vastapainoksi sekä kynnyksen madaltaminen päihteettömyyttä tukevissa palveluissa. Osallistujat näkivät hyväksi sen, että kokoontumisessa pysähdyttiin käsittelemään syvällisemmin yhtä teemaa. Samalla palveluverkoston uudet työntekijät tapasivat uusia yhteistyökumppaneita ja pääsivät rakentamaan yhteistyökuvioita. Projektissa kehitettävä Voimalimppu-toimintamalli on toiminut yhtenä keskustelun avaamisen ja vahvistamisen välineenä. Toimintamallia on testattu ja jo tässä vaiheessa on näkyvissä, että sitä tullaan käyttämään työvälineenä projektin jälkeenkin. Nuorten parissa toimivat tahot näkevät tärkeäksi tämänkaltaiset työvälineet oman työnsä tukena. 2.2 Asiakasyhteistyö Asiakasyhteistyön käynnistyminen on edellyttänyt eri toimijatahoilta projektissa toteutettavan työn hyvää tuntemusta ja toisaalta kunkin potentiaalisen asiakkaan kohdalla arviota siitä, kuinka hyvin projektin tarjoama palvelu osuu nuoren tarpeisiin. Jokaisella aluetyöntekijällä on työn edellyttämä ammattitaito ja asiantuntemus työn onnistuneeseen toteuttamiseen, mikä on antanut hyvän perustan keskinäisen luottamuksen rakentamiseen yhteistyöverkoston kanssa. Eniten asiakasyhteistyötä Voimakas-projektin kanssa ovat tehneet sosiaalitoimi, etsivä nuorisotyö ja oppilaitokset. Voimakas-projektin työ täydentää hyvin olemassa olevaa palvelukenttää. Erityisen tärkeäksi Voimakas-projektin toiminnassa nähdään nuorten luokse jalkautuva pitkäjänteinen tuki. Nuoret kokevat hyväksi sen, että tuki tuodaan arjen ja huolenaiheiden keskelle, asioiden ytimeen. Asioiden käsittely tässä ympäristössä on monille nuorille luontevampaa kuin työntekijän vastaanotolla. Projektityöntekijä toimii turvallisena aikuisena, jonka apuun nuori voi luottaa. Toimintatavat ovat projektin tavoitteiden mukaisesti voimavarakeskeiset ja keskusteluita käydään nuoren toiveita tunnustellen. Työntekijä voi tulla nuoren toivomuksesta mukaan asiakastapaamisiin virastoihin, joihin menemiseen nuorilla saattaa olla korkea kynnys. Osa nuorista tarvitsee näissä tilanteissa tulkkia ja käynnin jälkeen muistuttajaa siitä, miten heidän tulee järjestellä asioitaan. 7

8 Projektissa on tietoisesti vältetty tekemästä päällekkäistä työtä muiden toimijatahojen kanssa. Jalkautuvaa työtä tehdään osin muissakin palveluissa, mutta tarvetta siihen on enemmän kuin viranomaistyössä pystytään toteuttamaan. Joidenkin nuorten on helpompi tarttua neutraaliksi koetun projektin tarjoamaan tukeen kuin esimerkiksi asumispalveluiden tukeen, johon voi liittyä päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen leima. Myös etsivässä nuorisotyössä tehdään jalkautuvaa yksilöohjausta, mutta siinä ei ole mahdollisuutta yhtä pitkiin tukisuhteisiin kuin Voimakas-projektissa. Joustavuus ja notkeus ovat tärkeitä puolia projektin palvelussa, sillä nuorten kanssa tilanteet vaihtuvat nopeasti ja on hyvä, että niihin voidaan tarttua välittömästi. 2.3 Nuorten ryhmätoiminta Nuorten ryhmätoiminnassa nuorille annetaan tilaa kertoa omista toivomuksistaan ja asioista, joista he haluavat lisää tietoa ja kuulla muiden nuorten mielipiteitä ja kokemuksia. Nuoria on vaikea saada ryhmän alusta lähtien mukaan suunnitteluun, mutta myöhemmillä kerroilla nuorilla on siihen hyvät mahdollisuudet. Nuoret ovat pitäneet istuskelun ja keskustelun vastapainoksi toiminnallisista menetelmistä, kuten rentoutumis- ja keskittymisharjoituksista, draamasta ja heittäytymisestä. Kaikkien nuorten näkökulma nähdään tärkeäksi, mutta toiminnassa haluttaisiin saada esille enemmän nuorten kokemusasiantuntijuutta. Nuorten parissa toimivat työntekijät näkevät nuorten ohjatussa ryhmätoiminnassa selkeitä hyötyjä. Nuorten ryhmäytymisessä ja erilaisuuden sietämisessä on suuria haasteita. Nuoret tarvitsevat kykyä nähdä toistensa ja myös omat vahvuutensa. Näihin asioihin tulisi yleisesti kiinnittää enemmän huomiota, ei vain terapian tarpeessa olevien nuorten kanssa. Koulukiusaaminen ja yksinäisyys tuottavat monille nuorille rankkoja kokemuksia. Ryhmätoiminnassa nuoret saavat luottamuksellisessa ilmapiirissä vertaistukea näihin asioihin ja moniin muihin teemoihin. 8

9 3 Projektin vaikutukset ja hyödyt 3.1 Nuorten saama hyöty Projektissa järjestetyt tapahtumat tuottavat nuorille tietoa, ymmärrystä ja mukavia kokemuksia, joita on aina hyvä saada lisää nuorten elämään. Jalkautuvassa yksilökohtaisessa asiakastyössä nuoret saavat tarvitsemaansa tukea ja kannustusta arjen tilanteisiin. Työskentelyssä nuori saa punnita eri vaihtoehtoja elämässään ja peilata elämäntapojaan toisenlaisen nuoren elämään. Nuoria kannustetaan päihteettömyyteen ja annetaan mahdollisuuksia erilaisten elämänhallinnan keinojen tunnusteluun. Nuorten kanssa edetään pienin askelin. Asiakasyhteistyössä projektityöntekijä toimii nuoren rinnalla ja virastojen asiakaskäynneille eri osapuolten välisenä tulkkina. Aluetyöntekijän arvion mukaan useamman tapaamiskerran tukiryhmässä saadaan pitkäkestoisempia vaikutuksia kuin lyhyellä jaksolla. Lyhytkestoisten ryhmäkokeilujen sijasta voimavaroja on hyvä keskittää pitkäjänteiseen työskentelyyn. Vaikeassa elämäntilanteessa olevat nuoret ovat kokeneet, että ryhmätoiminta on antanut heille lisää tulevaisuuden toivoa. Ryhmissä on annettu nuorille tietoa tukea antavista tahoista, jotta he osaisivat tarvittaessa hakea apua ryhmäkokoontumisten päättymisen jälkeen. Nuorille tehdyn kyselyn mukaan valtaosa nuorista on kokenut keskustelut projektityöntekijöiden kanssa ja nuorten ohjatut ryhmätapaamiset erittäin tai melko hyviksi. Palveluissa on tarkasteltu nuorten elämäntilannetta kokonaisvaltaisella tavalla ja käyty läpi koko elämisen kirjoa hyvin voimavarakeskeisellä tavalla. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet nuoret ovat käsitelleet työntekijän kanssa tai ryhmässä muiden muassa ajanvietteisiin ja harrastusmahdollisuuksiin, ihmissuhteisiin, raha-asioiden hoitamiseen ja arjenhallintaan liittyviä asioita (kaavio 2). Myös päihteiden käyttö ja mielenterveyteen liittyvät kysymykset ovat olleet esillä lähes jokaisen nuoren kanssa. Nuorten kanssa on pohdittu paljon myös itsetuntoa parantavia sekä rohkeutta ja tasapainoisuutta lisääviä asioita. 9

10 Kaavio 2. Teemoja, joita nuoret ovat käsitelleet Voimakas-projektin työntekijän kanssa tai ryhmässä (n=21). Nuorten näkemykset palveluiden toteutuksesta ovat hyvin myönteiset (kaavio 3). Projektin kautta nuoret ovat kohdanneet ihmisiä, joilta he ovat saaneet kaipaamaansa tukea. Nuorille on jäänyt tunne, että heidät on otettu ihmisenä hyvin huomioon. Lähes kaikki nuoret ovat kokeneet, että käydyt keskustelut ja järjestetty toiminta on ollut mielekästä ja että heidän näkemyksiään on otettu huomioon toiminnan sisällön suunnittelussa. Lähes jokainen kyselyyn vastannut nuori on myös saanut ohjausta tarvitsemiinsa palveluihin. Olen!voinut!vaikuttaa!järjestetyn! toiminnan!sisältöön! Käydyt!keskustelut!ovat!olleet!antoisia! Olen!osallistunut!aktiivisesti!järjestettyyn! toimintaan! Minut!on!ohjattu!tarvitsemiini!palveluihin! Minut!on!otettu!ihmisenä!hyvin! huomioon! Järjestetty!toiminta!on!ollut!mielekästä! Olen!kohdannut!ihmisiä!joilta!saan!tukea! 0!%! 20!%! 40!%! 60!%! 80!%! 100!%! %"osuus&nuorista& Kaavio 3. Myönteisiä kokemuksia, joita nuoret ovat saaneet Voimakas-projektissa (n=21).! 10

11 Kyselyn mukaan Voimakas-projektiin osallistuneet nuoret ovat halunneet muutosta elämäänsä ja projekti on pystynyt hyvin vastaamaan näihin tarpeisiin (kaavio 4). Nuorista yli 80 prosenttia on kaivannut uusia näkökulmia elämäntilanteeseensa ja toisen ihmisen tukea muutosten toteuttamiseen. Näistä nuorista 2/3 on saanut tarvitsemaansa apua. Kaavio 4. Asioita, joissa Voimakas-projektiin osallistuneet nuoret ovat kokeneet myönteistä muutosta, kaipaisivat muutosta jatkossa tai eivät koe tarvetta muutokseen (n=22). Projektissa tehty työ on osunut juuri kohdalleen niihin tavoitteisiin, joihin nuoret tähtäävät. Projekti on erityisesti lisännyt nuorten toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen ja tuonut tasapainoa elämään (kaavio 4). Nuoret kokevat selviytyvänsä arjen asioista entistä paremmin. Uni- ja päivärytmikin on monen kohdalla parantunut. Nuoret ovat myös saaneet uusia ajanvietteitä ja harrastuksia sekä tehneet suunnitelmia opiskeluun liittyen. 11

12 Jossain määrin projektissa tehty työ on myötävaikuttanut nuorten työnhakuun ja talouden tasapainoon. Nuoret ovat kokeneet itsensä virkistyneiksi ja terveemmiksi sekä lisänneet liikuntaa. Tämänkaltaisia vaikutuksia on havainnut noin kolmasosa kyselyyn vastanneista nuorista. Puolet nuorista on tunnistanut itsellään päihdeongelman ja halunnut vähentää päihteiden käyttöä. Näistä nuorista jopa 60 prosenttia on onnistunut muutoksen toteuttamisessa. Useimmat nuoret kokevat, että heidän suhteet vanhempiin ja muihin läheisiin ovat riittävän hyvät. Noin kolmasosa nuorista on halunnut saada aikaan muutoksia ihmissuhteissaan ja heistä yli 60 prosenttia on onnistunut viemään näitä asioita parempaan suuntaan. Projektin yhteistyöverkostolle tehdyssä kyselyssä tulee hyvin esille projektin kokonaisvaltainen, voimavaralähtöinen tuki nuorille. Kyselyssä verkoston työntekijät kuvasivat nuorten saamaa hyötyä projektista muun muassa seuraavin sanoin: Nuoret saavat luotettavan tukihenkilön, johon voivat olla yhteydessä. Nuorten saattaa olla helpompi jakaa asioita ja tunteita henkilön kanssa, joka ei ole viranomainen. Yksittäistapauksissa lisätuki yhteiskunnan ammatilliselle työlle. Henkilökohtaista tukea arkeen. Matala kynnys avunsaantiin On joku joka neuvoo eteenpäin, jos ei itse jaksa hakea apua - ryhmätoiminta - vertaistuki on erittäin tärkeää - kuntoutumista - mahdollisuus saada elämänsyrjästä kiinni Heille on kehitetty keskusteluvälineitä ja asiantuntijakeskustelua. Tiedon välittäminen, keskustelut, palveluohjaus. Koen, että yleisesti nuorille on tullut hyvää tietoa tämän projektin työn myötä. Arjessa tukeminen (päivärytmi, sosiaalinen kanssakäyminen, jne.) ja aikuisen mallina toiminen Yksilötukea elämäntilanteeseen, silmien avaamista muutokselle. Arkipäivän jalkauttamisessa ehkä enemmän käsiä ja toimijoita nuorten kanssa. Nuoret saavat oman kuulijan ja mahdollisesti voimaantuvat. Nuori tarvitsee tukea selviytyäkseen sekä ohjastusta elämänhallintaan. Myös antaa tietoa riskeistä ja vaikutuksista kokonaiselämään. Heidät eli jokaisen elämä ja sen asiat kokonaisuutena otetaan tosissaan. Kohtaaminen on tärkeää, tulla nähdyksi. Ainakin nuori on saanut rinnalla kulkijan ja ohjausta avun pariin. Enemmän välittäviä aikuisia, nopea ja helppo ottaa yhteyttä Nuoret tarvitsevat henkilökohtaista tukea ja ohjausta tällä saralla Yhden uuden ammattilaisen läsnäolo on jokaiselle hänen kohtaamalleen nuorelle jonkinlaista jelppiä. On tärkeää ohjata nuori sellaisen tuen piiriin, josta hän saa oikeanlaista ja ammattimaista apua sekä tukea ongelmiinsa. Tietoa, keskustelua, tapaamisia ja ohjaamista tarvittaessa muun palvelun piiriin. 12

13 Nuorille tehdyn kyselyn perusteella ei nouse esille asioita, joihin projektissa tulisi vaikuttaa entistä vahvemmin. Nuoret ovat tyytyväisiä saamaansa apuun, eivätkä osaa pyytää mitään sen lisäksi. 3.2 Verkoston näkemykset projektista Nuorten parissa toimivat yhteistyötahot näkevät projektin toiminnan tarpeelliseksi. Suurin osa työntekijöistä myös näkee nuorten hyötyneen toiminnasta. Lähes puolet toimijoista näkee projektin hyviä tuloksia omalla palvelukentällään. Kaikki toimijat eivät kuitenkaan tiedä, kuinka tuloksellista työ nuorten parissa on ollut. Työ haasteellisessa tilanteessa elävien nuorten parissa voi olla näkymätöntä senkin vuoksi, että edistysaskeleet saattavat olla pieniä ja tapahtua vasta pitkällä aikajänteellä (kaavio 5). Kaavio 5. Nuorten palveluverkoston työntekijöiden näkemyksiä Voimakas-projektin hyödyistä ja vaikutuksista (n=38). Yhteistyötahot ovat hyötyneet projektin toiminnasta, sillä se tarjoaa lisää resursseja nuorten tueksi. Nuorten parissa toimiville työntekijöillekin on tärkeää, että asiakkaana oleva nuori saa tarvitsemansa tuen projektin kautta, kun työntekijän oma työ ei ulotu asiakkaan arkeen ja käytännön asioissa tukemiseen. Nuoren kanssa työskentely pohjautuu aina työntekijän, projektityöntekijän ja nuoren kesken asetettuihin tavoitteisiin. Yhteisiä palavereja voidaan pitää myös matkan varrella, jotta työntekijä voi seurata nuoren asioiden ja tilanteen etenemistä. 13

14 Projektille on asetettu tavoite kehittää toimijoiden osaamista nuorten parissa tehtävässä työssä. Osa yhteistyötahoista on havainnut yhteistyöllä tällaista merkitystä (kaavio 1). Projektityöntekijät ovat levittäneet voimavarakeskeistä ajattelutapaa nuorten kanssa työskentelyyn. Esimerkiksi eräs opettaja antaa kiitosta kasvatuskumppanuudesta, jota hän on saanut projektityöntekijältä. Opettaja on saanut vahvistusta nuorten kohtaamiseen ja ryhmän ohjaamisen haasteisiin projektityöntekijän kanssa käydyistä konsultatiivisista keskusteluista. Yhteistyötahoille tehtyyn kyselyyn vastanneet työntekijät kuvasivat projektin tuomaa hyötyä palvelukentällä muun muassa seuraavin sanoin: Työntekijä on saanut työparin, jonka kanssa voi jakaa ajatuksia nuoresta ja toimia yhdessä nuoren hyväksi Projektityöntekijä voi jalkautua paremmin nuoren arkeen ja auttaa käytännön asioissa On saatu ohjausresurssia nuorten ryhmiin Mahdollisuus keskusteluun ammatillisesti pulma- ja onnistumistilanteissa Yhteistyökumppani, tuki, sparraaja, kokoaja Vahvistaa verkostoitumista Eri ammattiryhmien työnkuvan hahmottaminen ja tutustuminen toisiin työntekijöihin toisissa yksiköissä Projektit tuovat aina jotain uusia ideoita käytännön työhön. Toimintatapojen juurruttaminen on projektissa haasteellinen tehtävä. Työntekijät ovat saaneet uutta tutkimustietoa Tiedon saaminen, tukeminen tällä kentällä, josta ei tunne itse tietävänsä aina tarpeeksi Ennaltaehkäisevän päihdetyön erityisosaamisen vahvistuminen 14

15 4 Kuvauksia projektiin osallistuneista nuorista Seuraavat tarinat pohjautuvat Voimakas-projektin asiakkaana olevien nuorten haastatteluihin. Tarinoissa nuorten nimet on muutettu ja muut nuorten tunnistetiedot poistettu tai muutettu. Kuvausten tarkoituksena on kertoa nuorten näkökulmasta projektissa toteutetusta työstä ja sen vaikutuksista. 4.1 Kun nuorelta puuttuvat muut tukiverkostot Jenna on ammattikoulua käyvä nuori. Hän muutti kotoaan opiskelupaikkakunnalle aloittaessaan opiskelun eikä olisi halunnut enää asua yksinhuoltajaisän kanssa. Poikaystävä on armeijassa eikä Jennalla ole muita ystäviä, joiden kanssa hän voisi jakaa asioitaan. Voimakas-projektin työntekijä on hänelle tärkeä tuki. Hänen kanssa Jenna kokee pääsevänsä irti vaikeista asioista niin, ettei hänen tarvitse jäädä miettimään niitä yksin omassa päässään. Tyttö sanookin harjaantuneensa puhumaan asioistaan, kun hän on keskustellut niin paljon projektityöntekijän kanssa. Hän kuulostaa puheissaan vakaalta ja rauhalliselta. Jennan mielestä on mukavaa sopia tapaamiset kahvilaan ja nähdä samalla muitakin ihmisiä. Jenna on kokenut keskustelut projektityöntekijän kanssa tärkeiksi ja tukea antaviksi. Keskustelut ovat auttaneet häntä jäsentämään omia ajatuksiaan. Tytön mukaan projektityöntekijällä on taitoa ottaa puheeksi erilaisia asioita tilanteen mukaan, joten keskustelu on tuntunut luontevalta. Jennan mielestä erityisen tärkeää on luottamuksellisuus: vieraalle ihmiselle on ollut helpompi puhua asioista kuin tutulle. Sosiaalitoimistossa ja lääkärissä vaihtuu ihmiset, mutta tukihenkilö pysyy samana. Tyttö kertoo, että keskustelut ja tapaamiset projektityöntekijän kanssa ovat rohkaisseet häntä kohtaamaan myös muita ihmisiä ja luottamaan heihin. Jenna on käynyt projektityöntekijän kanssa sosiaalitoimistossa. Projektityöntekijä on kannustanut asioiden hoitamiseen ja näin sosiaalitoimistossa on tullut käytyä. Tyttö on kokenut hyväksi sen, että asiakaskäynnillä sosiaalitoimistossa ei tarvitse jännittää niin paljon, kun projektityöntekijä on siellä hänen kanssaan. Jos Jenna ei ole saanut siellä sanaa suustaan, projektityöntekijä on kertonut hänen tilanteestaan. Projektityöntekijä on aina kysynyt tytöltä, onko sopivaa että hän tulee mukaan. 15

16 Tällaisen tuen Jenna toivoo jatkuvan, kunnes hän pärjää itsenäisesti. Tytön mielestä projektityöntekijä osaa kiitettävästi kuunnella hänen mielipiteitään. Hän kokee, että palvelu on ollut positiivista ja tosi hyvää. 4.2 Hiljainen haave Kalle on kuntouttavassa työtoiminnassa käyvä nuori mies. Hän on osallistunut Voimakasprojektin järjestämään nuorten ryhmätoimintaan. Välillä viikko sujuu mallikkaasti, välillä alkoholi vie mukanaan. Projektityöntekijä ohjasi Kallen A-klinikalle ja he menivät sinne yhdessä. Yksin Kalle ei olisi sinne lähtenyt. Jonkin aikaa poika jatkoi käyntejä omatoimisesti, kunnes havaitsi ettei siitä ole apua. Projektityöntekijä on auttanut myös Kelan asioiden hoitamisessa. Projektityöntekijän vetämässä ryhmässä on käsitelty monenlaisia asioita, kuten päihteidenkäyttöä ja oman talouden budjettilaskentaa. Ruokaakin siellä laitetaan ryhmän mieltymysten mukaan. Joskus on käyty nuorten toivomuksesta kuntosalilla. Ryhmässä Kalle on oppinut tuntemaan toisia ja puhumaan asioistaan. Joskus Kalle on huomannut että omassa elämässä on hyviäkin asioita. Puheet jäävät vähemmälle silloin, kun ei ole uutta sanomista. Budjettilaskennassa Kalle laski, paljonko hänellä menee rahaa alkoholin käyttöön ja paljonko hän voisi säästää vähentämällä alkoholin kulutusta. Se tuntui suurelta summalta. Asia on mietityttänyt edelleen. Kallen mielestä rahan säästäminen voisi olla hyvä syy alkoholin käytön vähentämiseen. Hänen mielestään nuorten ryhmässä käyminen on ollut hyvä asia ainakin budjettilaskennan vuoksi. Hän on kuitenkin kiinnostunut enemmän työhommista. Kuntouttavasta työtoiminnasta tulee välillä poissaoloja alkoholin vuoksi. Kallen sanojen mukaan aina ei voi tietää, miten ilta menee ja pääseekö seuraavana päivänä töihin. Haaveena olisi moottoripyörä, mutta siihen ei ole rahaa eikä tallia. Autoharrastuskin kiinnostaisi Kallea ja hänen monia kavereitaan. Hänen mielestään voisi olla hyvin mielekästä rakentaa autoa, kun olisi sopivat tilat. Sinne voisi mennä askartelemaan iltaisin. Kalle kertoo, että jossakin nuoret olivat laittaneet alulle jääautoradan rakentamisen ja projekti oli sitä toteutunut. Kallen mielestä Voimakas-projektin toimintaa tarvitaan, koska silloin saa hoidettua asioitaan. Tukihenkilö auttaa, jos muuten ei saa itse aikaiseksi tehdä asioita. 16

17 4.3 Tuen avulla vaikeuksien läpi Niina on tavannut projektityöntekijää 10 kuukauden ajan. Sinä aikana hänen elämässään on tapahtunut paljon hyviä asioita. Hän oli takertunut huonoon ihmissuhteeseen ja kärsi itsetuhoisuudesta ja masennuksesta. Projektityöntekijän kanssa keskustellen Niina selkeytti ajatuksiaan ja tavoitteitaan sekä löysi itsestään uusia vahvuuksia ja uskallusta seistä omilla jaloillaan. Hän ymmärsi, ettei hänellä ole mitään menetettävää jos suhde loppuu. Lopulta hän teki ratkaisunsa ja päätti suhteen. Samanaikaisesti Niina oli ollut puoli vuotta sairaslomalla masennuksen vuoksi. Hän kävi työkokeilussa puutarhalla, mutta kokemukset siitä olivat huonot. Niina ei halunnut lannistua ja projektityöntekijän rohkaisemana hän saikin työkokeilupaikan tuttavan kahvilasta. Samalla hän löysi rytmiä päivään ja sai alkoholinkäytön hallintaan. Niina on ollut työkokeiluun hyvin tyytyväinen. Projektityöntekijän kanssa hän on tehnyt opiskeluun liittyviä suunnitelmia. Kahvila voisi olla hänen unelmatyöpaikkansa tulevaisuudessakin. Niinalla on kavereita, mutta projektityöntekijän tukea hän pitää tärkeimpänä. Niinan sanojen mukaan kavereihin ei voi luottaa samoin kuin projektityöntekijään ja vieraammalle on helpompi puhua asioistaan. Niina kokee saaneensa paljon vahvuutta kestää vaikeita asioita. Hän luottaa siihen, että projektityöntekijä pysyy hänen tukenaan jatkossakin. Olen kokenut tämän hirveän positiivisena, Niina toteaa. 4.4 Selkeyttä elämässä eteenpäin Jani on kuntouttavassa työtoiminnassa ja suunnittelee opiskelun aloittamista. Hän on tavannut Voimakas-projektin työntekijää vuoden ajan viikoittain. He ovat keskustelleet yhdessä monenlaisista asioista, laidasta laitaan, ja näin Jani on saanut selkeytettyä tulevaisuuttaan. Aikaisemmin hän sai tukea Aspa-palvelusta ja koki sen yhtä tärkeäksi ja hyväksi kuin Voimakas-projektin toiminnan. Tulevaisuuden suunnitelmien selkeytyessä Jani kokee myös olonsa parantuneen. Hän arvelee, että ehkä asiat ovat olleet päässä valmiina keskustelussa ne saa esille. Kuntouttavassa työtoiminnassa Jani on käynyt keskusteluita nuorten ryhmässä ja saanut hyvää vertaistukea. Toisilla nuorilla on ollut aivan samanlaisia ajatuksia kuin hänellä itsellään. Jani on huomannut, että ryhmäkeskusteluiden jälkeen mieliala kohenee, kun on voinut omilla kokemuksillaan auttaa muitakin. Janin arvion mukaan hän ei tarvitse keskustelutukea enää pitkään, kun on paljon pahemmassakin tilanteessa olevia nuoria. Jani kokee hyväksi, että tällaista palvelua on heitä varten. 17

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

POIJU-PROJEKTI 2005-2008

POIJU-PROJEKTI 2005-2008 POIJU-PROJEKTI 2005-2008 Loppuraportti Piirros: Maria Lehtonen Palveluyhdistys Kaseva ry 2008 Kirsi Grönqvist Pirkko Heino Tapio Koivisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ 1. TAUSTAA 2. PROJEKTIN

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Sosiaalinen tilinpäätös

Sosiaalinen tilinpäätös Sosiaalinen tilinpäätös Johdanto 3 9 Nuorten turvatalot nuorten ja perheiden tukena 3 Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta 7 Sosiaalinen tilinpäätös mallin esittely 9 Nuorten turvatalojen sosiaalisen

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala

- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala sivistystoimiala - PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008 Sammonkatu 8 B PUH. (03) 814 4600 nuorisopalvelut@lahti.fi 15140 Lahti FAX (03) 814 4610 www.nuorilahti.net Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Projektin

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi Ohjeistus VOIMAVAROJA Tämä työväline on tarkoitettu avuksi oman elämän voimavarojen ja toiveiden tarkasteluun. Tee tehtävät järjestyksessä ja lisää päivämäärä, niin voit palata pohtimaan kysymyksiä myöhemmin.

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot