Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa"

Transkriptio

1 Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen vai juustohöylällä? Työtehtävien muuttaminen Työajat toiminnan mukaan Millä hinnalla teetät työtä? Työaikajoustot mahdollisia Työaikakorvaukset rahana vai vapaana? Kustannukset kuriin palkkojen yhteensovittamisessa Paikallinen sopiminen Lomarahan vaihto vapaaksi Lomauttaminen Opetustoimen sopeuttaminen talouteen Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Taloustilanteen muututtua ennakoitua heikommaksi kunnissa joudutaan arvioimaan uudelleen talousarviot ja -suunnitelmat. Menot on sopeutettava laskeviin tuloihin. Hyvää ja johdonmukaista henkilöstöpolitiikkaa ja keskinäistä luottamusta tarvitaan lähivuosina, kun monissa kunnissa joudutaan harkitsemaan säästöjä ja paikallisia sopimuksia luvun alun lamassa kunnat toimivat vastuullisesti ja tasapainottivat taloutensa pääosin menosäästöin. Henkilöstöpolitiikassa tulee paikallisten mahdollisuuksien mukaan noudattaa pidättyvyyttä ja välttää irtisanomisia. Vaikka taloustilanne edellyttää kuntatyönantajalta säästötoimenpiteitä, ei se estä hyvän henkilöstöpolitiikan noudattamista. Kuntien asema hyvinä ja turvallisina työnantajina korostuu huonoina aikoina, jolloin yksityiseltä sektorilta kuuluu vain huonoja uutisia kuten irtisanomisia ja lomautuksia. Kunta-ala oli viime työolobarometrissä ainoa sektori, jolla työelämän laadun yleisarvosana ei ollut heikentynyt. Kuntasektori sai kiitettävän arvosanan myös työpaikan varmuudesta. Taloudellisen kriisin jälkeen tulee noususuhdanne, jolloin kilpailu osaavasta työvoimasta alkaa. Siihen pitää varautua siten, että koko alan työnantajaimago ja tehokas rekrytointi ovat kunnossa. Työelämään tulevat ikäluokat pienevät koko ajan ja nuoret korostavat yksilöllisyyttä sekä arvostavat vapaa-aikaa. Myös eettiset seikat ovat tärkeitä työpaikan valinnassa. Sen ovat myös yksityisen sektorin yritykset havainneet ja laativat kilvan yhteiskuntavastuuraporttejaan ja korostavat avoimuuttaan. Kuntasektorilla nämä tekijät ovat niin itsestään selvyyksiä, että niitä ei edes osata pitää kilpailutekijöinä. Lomarahat ja palkattomat vapaat Tässä tilanteessa myös henkilöstön on muiden sektoreiden tapaan osallistuttava talkoisiin. Kuntatyönantaja tarjoaa mahdollisuutta joko vaihtaa lomarahat vapaaksi tai ottaa palkatonta vapaata. Tällä hetkellä kuitenkin olemme vielä tilanteessa, jossa kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat toistaiseksi joko kieltäneet tai estäneet paikalliset ratkaisut. Joissakin kunnissa on kuitenkin paikallisesti onnistuttu sopimaan asiasta. Paikallisen sopimustoiminnan arvostaminen ja sen hyväksyminen, että sekä kunnat että niiden työntekijät ovat erilaisessa asemassa myös taloudellisesti, olisi nyt tarpeen myös järjestöpuolella. Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi pitäisi jättää paikallisen sopimisen varaan samoin kuin yksityisellä sektorilla. Myös valtiotyönantajan palveluksessa olevat saavat kaavamaisesti vaihtaa lomarahansa vapaaksi myös niin sanottuina normaaliaikoina. Henkilöstömäärän vähentäminen Henkilöstön ikääntyessä kunnissa vapautuu vuosittain useita tehtäviä ja virkoja. Niiden täyttämättä jättäminen pysyvästi tai määräaikaisesti ja ylipäätään tarkempi harkinta rekrytoinnissa vaikuttaa tehokkaasti kustannusten karsimiseen. Vaikeutetun rekrytointimenettelyn ulottaminen myös kaavamaiseen sijaisten palkkaamiseen tehoaa nopeasti. Sisäisten varahenkilöjärjestelmien järjestelmällinen hyödyntäminen säästää myös aikaa ja keventää hallinnollisen työn tarvetta, joka vääjäämättä kohdistuu myös rekrytointiprosessiin käytettävään aikaan. Sijaistyövoiman tarve vähenee, kun mm. vakinaisten työaikakorvaukset maksetaan rahana vapaa-ajan sijaan. Yhteistyö kuntaorganisaation sisällä auttaa, kun henkilöstöä siirretään tehtävästä toiseen kausiluonteisissa tehtävissä, jolloin sijaistyövoiman tarve vähenee ja samalla saadaan työntekijöille rakennetuksi kokopäiväisiä tehtäväkokonaisuuksia. Kuntatyönantaja 2/

2 Säästöjä kohdentaen vai juustohöylällä? Henkilöstömenojen säästöt ovat kaksiteräinen miekka, koska taloudellisessa kriisissä kuntien sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen kysyntä kasvaa. Talouden tasapainottamista voidaan tehdä juustohöylällä leikkaamalla kaikkialta tasaisesti. Tavoiteltavampi malli on kuitenkin säästöjen etsiminen sieltä, missä palvelujen supistusten vaikutukset ovat vähäisempiä ja lyhytkestoisempia. Aloitus täsmäsäästöillä Säästöratkaisut sisältävät yleensä toimia, joilla saadaan aikaan säästöjä nopeasti jo samana budjettivuonna, ja toimia, joilla säästöt realisoituvat vasta pidemmällä aikavälillä. Säästösuunnitelmiin olisi hyvä sisällyttää arvio toimenpiteiden nettosäästöistä lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Tarpeellisia rakenneuudistuksia voidaan nopeuttaa siellä, missä henkilöstövoimavaroja on yli tarpeen tai ne ovat muutoin vinoutuneita tai missä suunnitelmissa on oman palvelutuotannon supistukset. Pidemmällä aikavälillä säästöjä saadaan aikaan kaikissa toiminnoissa uudistamalla kuntatyönantajien yhteistyötä ja työnjakoa, poistamalla päällekkäisyyksiä ja ottamalla Kustannukset kuriin! kriittistä harkintaa virkojen tai toimien perustamiseen ja täyttämiseen tervettä järkeä määräaikaisten käyttöön työvoimaa sinne missä sitä tarvitaan paikallinen sopiminen palkattomat vapaat työajan tehokas käyttö henkilöstö oikeaan aikaan oikeaan paikkaan työprosessien ja työn sisällön läpikäynti Kunta-alan työvoimakustannukset ovat 19,5 miljardia euroa. Kuntien toimintamenoista yli 60 % - terveydenhuollon kuntayhtymissä jopa 70 % - muodostuu henkilöstömenoista. Talouden tasapainottaminen on useimmiten mahdotonta puuttumatta henkilöstömenoihin. henkilöstösuunnittelun lähtökohdaksi periaate: oikea määrä oikeita ihmisiä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kuntarakenneuudistus rajoittaa työnantajan oikeutta rationaaliseen toimintaan takaamalla kuntaliitoksissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiouudistuksissa henkilöstölle viiden vuoden irtisanomissuojan. Tämä ei kuitenkaan estä tehtävien ja sijoituspaikkojen uudelleen arviointia ja muuttamista olennaisestikin. Irtisanomissuojasta huolimatta myös henkilöstön tilapäinen lomauttaminen on mahdollista, ja se voidaan myös uusia. Ylimääräistä henkilöstöä voidaan myös auttaa aktiivisesti hakeutumaan uusiin tehtäviin mm. outplacement -palveluja hyödyntäen. Nopeita säästöjä määräaikaisia vähentämällä Merkittävät säästöt viime laman aikana saatiin määräaikaisen henkilöstön käytön supistuksilla. Määräaikaisten määrä väheni silloin 17 %:iin. Sosiaali- ja terveydenhuollossa määräaikaisten osuus on nykyisin 22 %:a, ja suurin osa heistä on sijaisia. Henkilöstömitoitukset eivät ole sosiaali- ja terveydenhuollossakaan niin tiukkoja, ettei toiminen pienemmälläkin sijaismäärällä olisi mahdollista. Määräaikaisen työvoiman käyttämistottumuksia kannattaa tarkastella kriittisesti. Kunnan pysyvä varahenkilöstö on tarkoitettu eri yksiköiden akuuttiin työvoimatarpeeseen eikä pysyväksi lisävoimavaraksi. Kaikki ei ole kohdallaan, jos ulkopuolisen työvoiman käyttö jatkuu entisellään varahenkilöstöjärjestelmästä huolimatta. Naisvaltaisilla aloilla on erilaisten vapaa-aikakorvausten käyttö suosittua, ja ulkopuolista työvoimaa käytetään kattamaan jopa vakituisen henkilön työaikavapaita. Vapaa-aikakorvausten laajamittainen käyttö paljastaa kuitenkin sen, että henkilöstöä on liikaa tai että kyseessä on kierre. Säästöjä paikallisesti sopien Nopeita säästöjä saadaan lomauttamalla. Lomautukset voidaan kohdistaa tasapuolisesti koko henkilöstöön riippumatta siitä, että kustannusten vähentämistarve tai tuotannon supistukset kohdistuisivat vain osaan toimintoja. Lomauttamisoikeuteen liittyy kuitenkin myös rajoitus: samanaikaisesti ei voida palkata ulkopuolista työvoimaa, kuten sijaisia. Lomautusten nettosäästö saattaa olla kyseenalainen. Työyhteisön kannalta parempaan lopputulokseen päästään vapaaehtoisin palkattomin lomin, jotka voidaan jaksottaa pitkälle aikavälille palvelutuotannon ja henkilöstön tarpeet ennakoiden. Paikallisesti sopien voidaan vastata paikallisiin tarpeisiin. Viime vuosina on paikallisesti sovittu erilaisista valtakunnallista sopimusta paremmista etuuksista. Hyvinä aikoina syntyneet etuudet on nyt perusteltua ottaa uuteen tarkasteluun ja selvittää, mitä säästöjä niitä väliaikaisesti karsimalla voidaan saada. On syytä suhtautua vakavasti myös tulevien palkankorotusten tai lomarahojen määräaikaisiin leikkauksiin paikallisesti sopien, ja etsiä yhdessä muita säästökohteita, jotka eivät halvaannuta työyhteisöjen tuloksellista toimintaa. 14 Kuntatyönantaja 2/2009

3 Kunnan palveluksessa olevan henkilöstön tehtäviä voidaan muuttaa toiminnan kannalta järkevämmäksi sopimusten, säännösten ja määräysten asettamissa rajoissa. Työntekijän siirtäminen toisiin tehtäviin Työntekijän tehtävistä sovitaan aina työsopimuksella. Työsopimuksessa ei tulisi olla liian yksityiskohtaista määräystä työntekopaikasta tai toimipaikasta. Tilapäisesti työntekijä on velvollinen siirtymään (enintään kahdeksaksi viikok- Työtehtävien muuttaminen Palvelutoiminnassa on mahdollisuus saavuttaa säästöjä työtehtäviä järjestelemällä ja muuttamalla. si) muihinkin kuin työsopimuksensa mukaisin tehtäviin, joita voidaan pitää hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella hänelle sopivina. Työnantajalla on myös työnjohto-oikeutensa (direktio-oikeutensa) nojalla mahdollisuus tehdä töiden asianmukaista järjestelyä, mikäli se muuttaisi vähäisesti työntekijän työtehtäviä. Mikäli tehtävämuutokset poikkeavat olennaisesti työsopimuksen mukaisista tehtävistä, voidaan työntekijä siirtää pysyvästi toisiin tehtäviin vain sopimalla asiasta työntekijän kanssa tai jos työnantajalla on olemassa irtisanomisperuste. Tarvitaanko sijaista? Vakituisen henkilön poissaolon vuoksi on pohdittava, miten työtehtävä hoidetaan poissaolon ajan. Ensimmäiseksi tulee harkita, tarvitaanko sijaista vai voidaanko tehtävä hoitaa sisäisin tehtäväjärjestelyin jo olemassa olevan henkilöstön työtehtäviä uudelleen järjestelemällä. Vuosilomien vahvistamistilanteissa tärkeää on katsoa, miten vakituisille työntekijöille lomat myönnetään, jotta sijaisten tarve voidaan minimoida. Mikäli tehtävän hoitamiseksi tarvitaan sijainen, sijaisuuden pituus on myös harkittava. Mikä on se aika, kun sijaista tarvitaan tehtävää hoitamaan? Sijainen voidaan palkata vakituisen henkilön koko poissaolon ajaksi, mutta myös lyhyemmäksi ajaksi. Opas tehtävien ja työnjaon muutoksiin Virantoimitusvelvollisuutta voi muuttaa KT julkaisi vuoden alussa oppaan, jonka tarkoitus on tukea kuntia ja kuntayhtymiä toteuttamaan työpaikoillaan työnjaon ja tehtävien sekä toimintatapojen muutoksia. Oppaassa on käytännön ohjeita erityisesti terveydenhuollon tehtäväuudistuksiin, mutta sen ohjeista on apua myös muilla hallinnonaloilla. Tavoitteena ovat mielekkäät työkokonaisuudet, joissa voidaan hyödyntää koko henkilöstön osaamista ja henkilöstö puolestaan voi käyttää ammattitaitoaan laaja-alaisemmin. Opas perustuu muistioon, jonka sisällöstä on saavutettu yksimielisyys kunta-alan työmarkkinaosapuolten kesken. Opasta Tehtävien ja työnjaon muutokset voi tilata Kuntatalon kirjakaupasta Sen hinta on 8 euroa. Viranhaltijalle kuuluvista tehtävistä päättää työnantaja esim. viran perustamispäätöksessä. Työnantajalla on myös oikeus muuttaa virantoimitusvelvollisuutta laajemmin kuin mihin hänellä olisi oikeus pelkän direktio-oikeuden nojalla. Muutos voi koskea mm. tehtävien sisältöä (lisääminen/vähentäminen) tai virantoimituksen suorituspaikkaa. Lähtökohtana on toiminnan ja virkatehtävien sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin, tarpeisiin ja olosuhteisiin tai että muu perusteltu syy edellyttää virantoimitusvelvollisuuden muuttamista. Perusteltu syy arvioidaan kunnan hallinnon tarpeiden perusteella tapauskohtaisesti. Kuntatyönantaja 2/

4 Työajat toiminnan mukaan Työnantajan tulisi aika ajoin arvioida, vastaako käytössä oleva työaikajärjestelmä ja työaikojen suunnittelu toiminnan tarpeita. Työnantaja vastaa aina työaikajärjestelyistä. Työvuorojen sijoittelussa tavoitteena on, että henkilöstöä on oikeaan aikaan oikea määrä oikeassa paikassa ottaen huomioon toiminnalliset huiput ja hiljaiset hetket. Työvuorojärjestelyillä pyritään maksimituloksiin minimikustannuksilla. Työnantajalla voi työnjohto-oikeutensa nojalla yksipuolisesti päättää töiden, työvuorojen ja työaikojen järjestämisestä. Niistä ei voida tehdä paikallisia sopimuksia. Työnjohto-oikeuden piirin kuuluvat mm. työajan ja -vuorojen sijoittelu, työajan alkamis- ja päättymishetkistä päättäminen, lepoaikojen sijoittelu, työpaikan (työskentelypaikan) määrääminen, töiden jaksotus, työaikajärjestelmän valinnasta ja työaikajakson pituudesta ja näiden muutoksista päättäminen, työaikakorvausten antamistavasta ja varallaolomuodosta päättäminen. Työajoissa työnantaja on ensisijaisesti vastuussa virka- ja työehtosopimusten ja työaikalain noudattamisesta. Valitse toimintaan sopiva työaikajärjestelmä Työnantaja valitsee ja päättää työnjohtooikeutensa perusteella sen, mitä työaikajärjestelmää työntekijöihin noudatetaan. Muutoksista ja niiden toteuttamisesta on kuultava henkilöstöä ennen niiden toteuttamista. Työnjohto-oikeuden piiriin kuuluu, että työnantaja päättää työaikajakson pituudesta. Mikäli työnantaja päättää vaihtaa työaikajakson pituutta, tulee muutoksen toteuttamisesta kuulla muutoksen piiriin kuuluvaa henkilöstöä /luottamusmiestä hyvissä ajoin ennen muutoksen toteuttamista. Työnantaja voi muuttaa työaikajakson pituutta myös tilapäisesti. Tällaisia tarpeita voi tulla vastaan työaikajaksoilla, jolloin on tarve pitempien työvuoroluettelojen laatimiseen työn ja toiminnan järjestämiseksi. Työajan ja työvuorojen sijoittelu Työnantaja vastaa ja päättää töiden, työaikojen ja vuorojen sijoittelusta eri päiville. KVTES ei sisällä määräyksiä säännöllisen työajan sijoittamisesta tiettyyn kellonaikaan tai viikonpäivään. Työvuorot voidaan sijoitella hyvinkin porrastetusti työpäivän sisällä. Jaksotyöaikajärjestelmässä työtä tehdään ympäri vuorokauden, joten työvuorot voidaan suunnitella mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Yleis- ja toimistotyöajassa työvuorot voidaan sijoitella porrastetusti työntekijöiden kesken toiminnan kannalta klo välille siten kuin yksikön työhuiput edellyttävät. Yötyötäkin (23 06 välillä) voidaan teettää yleis- ja toimistotyöajassa lakisääteisten palvelujen hoitamiseksi. Yleisenä tavoitteena pidetään työpäivän tai työvuoron yhtäjaksoisuutta. Työvuorojen pituudet voivat kuitenkin vaihdella. Työpäivän maksimipituus jaksotyössä on 10 tuntia. Toimisto- ja yleistyöajassa työpäivän pituus on enintään 9 tuntia, ilman että syntyy korvattavaa vuorokautista ylityötä. Työpäivälle ei ole määritelty minimipituutta. Alle neljän tunnin työvuoroja ei kuitenkaan tule käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai toiminnan kannalta perusteltu syy tätä edellytä. Edelleen kuulee, että käytössä on ns. työajanlyhennyspäivä (yleensä perjantai), jolloin työvuoro suunnitellaan lyhemmäksi kuin viikon muina työpäivinä. Perustetta sen käytölle ei löydy KVTES:sta. OTA HUOMIOON! Ruokailutauot tulee ajoittaa toiminnan mukaan. Ruokailutaukoa ei saa käyttää työajan lyhentämiseen. Työaikajärjestelmän valinta vaikuttaa ruokailutaukoon. Siirtymällä ns. muodollisesta jaksotyöajasta yleistyöaikaan itse työn tekemiseen käytetty aika lisääntyy jopa 2,5 tuntia viikossa, kun ruokailu tapahtuu omalla ajalla. Ruokailutaukoa ei ole välttämätöntä määrätä pidettäväksi tiettynä kellonaikana. Ne voidaan järjestää porrastetusti tai vuorotellen niin että se pidetään tiettyjen kellonaikojen välisenä aikana silloin, kun on se toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisinta. Lue Kuntatyönantajasta 2/2006 lisää ruokailutauosta. 16 Kuntatyönantaja 2/2009

5 Työnantaja päättää varallaolosta Varallaolon tai päivystyksen tarpeen arvioi työnantaja. Hän päättää myös sen, mikä on toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisin tapa järjestää varallaolo. Järkevillä varallaolojärjestelmillä voidaan henkilöstön työpanosta ohjata toiminnan kannalta tarpeellisiin ajankohtiin. Varallaolojärjestelmiä voi muuttaa Varallaolosta ja sen muodosta päättää työnantaja ilman paikallisneuvotteluita. Varallaoloa järjestettäessä on syytä harkita, käytetäänkö eri yksiköiden yhteistyötä riittävästi hyväksi. Tarvitseeko jokaisella yksiköllä välttämättä olla omat varallaolijansa? Onko varallaoloaikana tehtävät työt todella sellaisia, että ne on pakko tehdä juuri silloin? Onko tarpeen, että henkilö on määrätty varallaoloon, jos tarvetta aktiivityöhön ei ole ollut pitkään aikaan tai toisaalta jo ennalta tiedetään, että jokin työ on tehtävä tiettyyn aikaan. Jos esimerkiksi tiedetään, että viikonlopun aikana tulee jokin työ tehtäväksi, voitaisiin tämä suunnitella työajaksi jolloin ei ole tarpeen sopia varallaolosta muuna aikana. Erot erilaisten varallaolojärjestelmien kustannuksissa saattavat olla huomattavia. Kun lasketaan kustannuksia, mukaan on otettava myös varallaolosta aiheutuvat kokonaiskustannukset. Millä hinnalla teetät työtä? Työtunnin kustannukset voivat olla hyvinkin suuret, jos se teetetään säännöllisen työajan ulkopuolella aikana, jolloin työstä on maksettava epämukavan työajan korvauksia. Kannattaa siis harkita, milloin työtä teetättää. Työn kustannuksia koskeva esimerkki havainnollistaa sen, että työtä kannattaa teetättää säännöllisenä työaikana ja mahdollisuuksien mukaan ilman epämukavan työajan korvauksia. Ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai-, lisä- ja ylityötä on teetettävä vain silloin, kun se on toiminnan kannalta välttämätöntä. Esimerkiksi ylityön teetättämisen suhteen kannattaa harkita, voisiko työn teetättää jollakin muulla kuin sillä henkilöllä, jolle siitä tulee ylityötä. Koska yksikön tehtävät poikkeavat usein viikonloppuna arkipäivän tehtävistä, pitäisi myös henkilöstömitoituksen olla erilainen viikonloppuna. Toisaalta pitäisi harkita, onko viikonloppuna nykyisin tehtävät työt tarpeen tehdä juuri viikonloppuna. Voitaisiinko ne hoitaa seuraavalla viikolla? Purkamalla sunnuntaimiehitystä saadaan myös henkilöstöä arkipäivien työtehtäviin. Millä hinnalla työtä teetetään? Toimistotyöajassa ja yleistyöajassa ei ole jaksotyöajan ns. keskeytyneen jakson säännöksiä, joten lisä- ja ylityötä voi muodostua vasta sen jälkeen, kun viikon tai työaikajakson säännöllinen työaika on ensin tullut täyteen (poissaoloajoille esim. sairausloma-ajalle ja vuosilomaajalle ei lasketa tunteja eivätkä ne alenna säännöllistä työaikaa eikä ylityörajaa). Työaikaa lyhentävä arkipyhä lyhentää viikon/työaikajakson säännöllistä työaikaa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että aina pystyttäisiin antamaan vastaava kokonainen vapaapäivä, vaan lyhennys voidaan toteuttaa useammassa osassa. Työaikaa lyhentävänä arkipyhänä tehty työ ei velvoita työnantajaa korvaamaan henkilölle kokonaista vastaavaa vapaapäivää. Tehdyistä työtunneista korvataan vain mahdollisesti aiheutunut lisä- ja ylityö sekä muut työajasta johtuvat korvaukset kuten esim. sunnuntaityökorvaus ja aattokorvaus. Kun tuntipalkka on 11 euroa, teettämäsi työtunti maksaa 11 euroa VAIN jos teetät työn säännöllisenä työaikana klo välisenä aikana arkipäivänä annat viikoittaisen vapaan sopimuksen mukaisesti Jos teetät työn yötyönä klo > korvaus % + 4, % ylityönä + 11 sunnuntaityönä > korvaus 100 % + 11 viikoittaisen vapaan aikana + 11 maksaa teettämäsi työtunti 48,40 Jos teetät työn lisäksi hälytystyönä + 7,57 maksaa teettämäsi työtunti 55,97 Lisäksi kaikesta maksetaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut n. 31 % Kuntatyönantaja 2/

6 Työaikajoustot mahdollisia Työajan poikkeusjärjestelyiden tarve tulee arvioida palvelutoiminnan tarpeista lähtien. Niistä tulee sopia vain, mikäli järjestelyillä saavutetaan säästöjä tai muuta toiminnallista hyötyä. Tasoittumisjakson pituus toiminnan mukaan Ns. joustavia työaikajärjestelyjä voi toteuttaa sopimusmääräysten puitteissa ilman erillissovellutuksia. Paikallisesti sopien on mahdollista käyttää kuutta viikkoa pitempää tasoittumisjaksoa esimerkiksi yhtä vuotta. Pidemmällä tasoittumisjaksolla pystytään paremmin ottamaan huomioon toiminnassa tapahtuvat kausivaihtelut. Työtä tehdään enemmän silloin, kun on kiireisempää ja hiljaisempina aikoina voidaan työntekijöille antaa enemmän vapaata ilman, että sijaisia tarvitsisi palkata. Pidemmät tasoittumisjaksot tuovat järkevästi käytettyinä myös kustannussäästöjä ylityökorvausten vähentyessä. Samalla voidaan tarjota palveluja kuntalaisille heille sopivina aikoina. KT suosittelee, että jaksotyössä käytettäisiin pääsääntöisesti kahden tai kolmen viikon tasoittumisjaksoa. Pidempiä kaksois- tai kolmoisjaksoja olisi käytettävä vain toiminnallisista syistä. Suosituksen taustalla on työtuomioistuimen ratkaisu keskeytyneen kaksoisjakson ylitöiden korvaamisesta, jonka mukaan kutakin kaksois- tai kolmoisjakson jaksoa tarkastellaan erikseen yllättävästi keskeytyneellä jaksolla. Paikallisella sopimuksella on mahdollisuus puuttua tasoittumisjakson pituuteen ja määräyksiin ylityön korvaamisesta kaksois- ja kolmoisjaksoilla. Sopimalla kahta tai kolmea viikkoa pidemmästä tasoittumisjaksosta siten, että jakson säännöllinen työaika eli ylityökynnys on täydellä jaksolla viikkojen lukumäärä kerrottuna 38,25 tuntia, selkiytetään korvaamiskäytäntöjä. Tällöin koko jakso (esimerkiksi 6 viikkoa) käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Liukuva työaika Kaikkien ei tarvitse olla liukuvassa työajassa eikä liukuvassakaan työajassa kaikkien tarvitse liukua samaan aikaan. Esimerkiksi osa-aikainen voi olla sen ulkopuolella, vaikka täyttä työaikaa tekevät työntekijät olisivatkin liukuvassa työajassa. Työnantaja voi määrätä erikseen osaaikaisen työhön tulo- ja lähtöajat. Erilaiset liukumavaihtoehdot ovat perusteltuja silloin, kun työnantajan sisällä on useita toimintayksiköitä, joiden toiminta ja palvelujen tarjoamisen tarve poikkeaa toisistaan. Työnantaja voi antaa lisäohjeita liukumien käytöstä. Yhdeksäntuntinen työpäivä Toimisto -ja yleistyöajassa on mahdollisuus yhdeksäntuntisen työpäivän käyttöön. Jaksotyössä työvuoro voi olla 10 tuntia, eräissä tapauksissa yövuoro voi olla 11 tuntia. Työvuoron pituus voi vaihdella Työvuoron pituus tulisi sekin harkita toiminnasta lähtien. Tarvitaanko pitkiä työvuoroja, mitä hyötyjä pitkistä työvuoroista on ja onko toiminta sellaista, että pitkiä työvuoroja voidaan käyttää ilman riskejä? Työvuoron pituuteen vaikuttavat työaikalain mukainen vuorokausilepo, jonka on oltava vähintään 9 tuntia jaksotyössä ja 11 tuntia muissa työaikamuodoissa. Työajan suunnittelusta vastaavan esimiehen tulee tarkkaan harkita pitkien työvuorojen ja pitkien työjaksojen käytön tarpeellisuutta ja soveltuvuutta eri henkilöillä ja eri työyksiköissä. Pidemmällä aikavälillä liiallinen rasitus voi johtaa pahimmillaan lisääntyneisiin sairausajan kustannuksiin. Pitkien työvuorojen käyttö ei saisi aiheuttaa lisäkustannuksia esimerkiksi ylitöitä tai lisää epämukavan työajan korvauksia. Pidemmillä työvuoroilla aiheutetaan helposti myös henkilöstövajetta osassa tai kaikissa vuoroissa, jolloin usein turvaudutaan ylimääräisten määräaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen. 18 Kuntatyönantaja 2/2009

7 Työvuoroluettelon muuttaminen Työvuoroluettelo on työvoiman käytön ja toimintojen taloudellisuuden ohjausväline, jolla huomioidaan työajan tehokkaan käytön periaate. Työvuoroluetteloon ei tule tehdä muutoksia, jotka ovat yksikön toiminnan kannalta epätarkoituksenmukaisia tai aiheuttaisivat ylimääräisiä kustannuksia. Esimerkkeinä mm. ulkopuolisten sijaisten palkkaaminen vakinaisen henkilökunnan ylimääräisten vapaapäivien, yllättävien vuosilomien tai harkinnanvaraisten työ-/ virkavapauksien myöntäminen. Työntekijän pyytäessä muutosta alkuperäiseen, hyväksyttyyn työvuoroluetteloon, työnantajan on harkittava missä määrin muutosesityksiä voidaan hyväksyä toimintojen järjestämisen kannalta. Perusteltu syy muutokseen KVTES:n mukaan työnantajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa, mikäli siihen on olemassa perusteltu syy. Sellaisia voivat olla mm. toiminnallisesti välttämättömät syyt esimerkiksi työvoiman vajaus sairastumisien vuoksi tai tavanomaisesta poikkeava potilaiden /asiakkaiden määrä, laatu ja hoidolliset tarpeet ja niiden merkittävät muutokset. Toiminnallinen syy voi tarkoittaa sekä työn lisääntymistä että työn vähentymistä. Työn vähentymiseen varautumiseksi on hyvä kartoittaa muun mahdollisen työn teettäminen. Mikäli henkilön sairastumisen vuoksi otetaan sijainen, sairausloma ei yleensä ole perusteltu syy työvuoroluettelon muutokseen. Pääsääntöisesti sijainen tekee sijaistettavalle työvuoroluetteloon merkityt tunnit. Jos taas sairausloman ajaksi ei oteta sijaista ja muiden työntekijöiden työvuoroja joudutaan muuttamaan, saattaa olla perusteltua, että myös sairastuneen työvuoroluetteloa sairausloman jälkeen muutetaan. Joissakin työpaikoissa on sovittu työvuoroluettelon muutosrahasta, joka maksetaan kun työvuoroja joudutaan muuttamaan. On hyvä muistaa, että työnantaja tekee muutoksen työnjohto-oikeudellaan ja kun perusteltu syy on olemassa, antaa KVTES mahdollisuuden tehdä muutoksen ilman erillistä korvaustakin. Perusteltu syy on myös työvuoroluettelon virheellinen suunnittelu. Se on voinut tapahtua esim. jos työaikajakso on alun perin vahingossa yli- tai alisuunniteltu tai on suunniteltu annettavaksi vapaa-aikakorvausta, mutta korvauksen perusteena olevaa työaikaa ei jostain syystä tehdäkään. Milloin voi muuttaa? KVTES ei sisällä määräystä vähimmäisilmoitusajasta, jolloin työvuoroluetteloa vielä voidaan muuttaa perustellusta syystä. Ilmoitus muutoksesta on tehtävä mahdollisimman pian sille, jota asia koskee. Työnantaja voi siis tehdä muutoksia vielä samana päivänä, jolloin työvuoro on merkitty työntekijälle. Työnantaja ei voi tehdä yksipuolisesti muutoksia työvuoron ajankohtaan silloin, kun peruste muuttamisen ilmenee, kun työntekijä jo tullut työvuoroonsa tai työvuoron alkamisen jälkeen. OTA HUOMIOON! Työnantaja voi muuttaa työvuoroluetteloa toiminnallisesti välttämättömista syistä. Erillistä korvausta työnantajan yksipuolisesti tehdystä työvuoromuutoksesta ei tarvitse maksaa, kun muutos on tehty perustellusta syystä. Lyhytaikaiset jaksotyöntekijät Palkattaessa lyhytaikaisia jaksotyöntekijöitä, kannattaa kiinnittää huomiota työsuhteen pituuteen ja ylityörajohin. Työnantajalla on erilaisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi alle 2 viikon palvelussuhteissa voidaan käyttää seuraavia vaihtoehtoja: Jollei palvelussuhteeseen liity yötyötä, voidaan käyttää jaksotyön sijasta yleistyöaikaa (vuorokautinen ylityöraja 8 9 tuntia). Jos lauantai ja sunnuntai eivät ole työpäiviä, sovelletaan ns. muodollisen jaksotyön määräyksiä (ylityöraja 8 tuntia x työpäivät, enintään 38,25 tuntia viikossa). Jollei käytetä edellä olevia vaihtoehtoja ja palvelussuhteeseen sisältyy yli 2 työpäivää, sovitaan etukäteen palvelussuhteen pituudeksi 4 päivää, jos vajaalla kalenteriviikolla on 3 työpäivää (ylityöraja 24 tuntia) 6 päivää, jos vajaalla kalenteriviikolla on 4 työpäivää (ylityöraja 31 tuntia) 7 päivää, jos vajaalla kalenteriviikolla on 5 työpäivää (ylityöraja 38,25 tuntia). Palvelussuhteessa voi olla siis välillä vapaapäivä tai päiviä. Työaikajärjestelmä on ilmoitettava etukäteen (jaksotyö vai yleistyöaika) ja palvelussuhteen pituudesta on sovittava selvästi, jolloin vapaapäivä/päivät kuuluvat palvelussuhteeseen ja kokonaispituus määrää ylityörajan. Mikäli palvelussuhteiden välillä on päivänkin keskeytys, kyseessä ovat erilliset palvelussuhteet ja ylityöraja lasketaan erikseen. Merkitystä ei ole sillä ajoittuvatko palvelussuhteet samalle kalenteriviikolle, mikäli ne osuvat samalle työaikajaksolle. Ylityörajaa laskettaessa ei ole merkitystä, missä yksikössä henkilö on työskennellyt, jos työnantaja on koko ajan sama. Sijaista palkattaessa lyhyeen työsuhteeseen, kannattaa tiedustella, onko hänellä ollut juuri edellä työsuhde samalla työantajalla esim. toisessa yksikössä. Tällä voidaan mahdollisesti välttää syntyvää ylityötä. Kuntatyönantaja 2/

8 Työaikakorvaukset - rahana vai vapaana? Työaikapankin käyttö Työaikapankilla tarkoitetaan kunnissa ja kuntayhtymissä käyttöönotettavia vapaaehtoisuuteen perustuvia työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyjä, joilla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaaajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia (esimerkiksi työaikakorvaukset) voidaan paikallisesti sopimalla säästää tai lainata sekä yhdistää toisiinsa pitemmällä aikavälillä. Työaikapankin käyttöönotosta ja työaikapankin sisällöstä taikka ehdoista ei ole olemassa valtakunnallisia sopimuksia. Kussakin kunnassa ja kuntayhtymässä ratkaistaan otetaanko työaikapankki käyttöön ja millä ehdoilla. Työaikapankki edellyttää pääsääntöisesti paikallisen virka- ja työehtosopimuksen solmimista, koska järjestelyt edellyttävät useimmiten valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten määräyksistä poikkeamista ainakin joiltakin osin. Joustavien työaikojen käyttöön on toisaalta jo voimassaolevien virka- ja työehtosopimusten määräysten perusteella erilaisia mahdollisuuksia. Vuosiloman säästämistä koskevat määräykset puolestaan mahdollistavat pidemmänkin yhtäjaksoisen vapaan keräämisen. Työaikapankkia koskevat ohjeet KT:n yleiskirjeessä 21/2008 KVTES:n mukaiset työaikakorvaukset voidaan yleensä suorittaa joko rahana tai vapaa-aikana tai käyttäen molempia korvausmuotoja. Korvausmuoto on työnantajan päätettävissä. Työaikakorvauksen suorittamisen edellytyksenä on, että työ on tehty työpaikalla tai esimiehen määräämällä muulla paikalla, työhön käytetty aika tai tehdyn työn määrä on luotettavasti selvitetty ja työ on suoritettu viranomaisen antaman määräyksen perusteella. Ylityön korvaaminen edellyttää lisäksi esimiehen kirjallista ylityömääräystä. Korvausmuodon valinta KVTES:n mukaiset työaikakorvaukset voidaan yleensä suorittaa joko rahana tai vapaa-aikana tai käyttäen kumpaakin korvausmuotoa. Työnantajan tehtävänä on arvioida korvausmuotojen mahdollisuudet kokonaisetuineen ja haittoineen toiminnan kannalta sekä miten työntekijöiden toiveita voidaan ottaa huomioon. Rahakorvausten käyttö on perusteltua silloin, kun vapaa-aikakorvauksia ei ole otettu huomioon henkilöstömitoituksissa tai varahenkilöstöjärjestelyissä tai vapaana antaminen edellyttäisi sijaisen palkkaamista tai jos siitä seuraisi työnantajalle muutoin ylimääräisiä kustannuksia. Vapaa-aikakorvausten käyttöä voidaan perustella mm. silloin kun niiden avulla turvataan henkilös- tön pysyvyyttä ja jatkuvuutta tai kun joustavat työaikakäytännöt puoltavat vapaana antamista eikä vapaan antamisesta aiheudu työnantajalle ylimääräisiä kustannuksia. Työnantajan harkintaoikeutta rajoittaa KVTES:n määräys, jonka mukaan alle yhden työpäivän kestävää vapaa-aikakorvausta ei voida käyttää ilman työntekijän/viranhaltijan suostumusta. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin yötyön aikahyvitys, joka voidaan antaa alle yhtä työpäivää lyhyempänäkin. KVTES:ssa ei ole määräystä minimityöpäivän arvosta. Alle 4 tunnin työvuoroja ei tule kuitenkaan käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai toiminnan kannalta perusteltu syy tätä edellytä. Kokonaisia vapaapäiviä suunniteltaessa vapaapäivät sisältävät useimmiten vapaa-aikakorvauksia 7 t 39 minuuttia tai 8 tuntia. Lue myös Kunnat kysyvät artikkeli Kuntatyönantajasta 1/ OTA HUOMIOON! Paikallisesti voidaan sopia mm. syntyneiden ylitöiden korvausten tasosta, esimerkiksi tunti tunnista. Epämukava työaika korvataan vain tosiasiallisesti tehdyltä työtunnilta. Vajaaksi jäänyt säännöllinen työaika täytetään syntyneillä aikahyvityksillä ennen kuin rahakorvauksia maksetaan 20 Kuntatyönantaja 2/2009

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2014-31.1.2017 PUUSEPÄNTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3.

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3. Kunnallinen työmarkkinalaitos Työryhmämuistio 1 (14) 26.6.2007 Kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä palvelussuhde ym. kysymyksistä 1 Lainsäädäntötaustaa Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012-28.2.2014 1 Sopimuksen soveltamisala... 3 2 Paikallinen sopiminen... 3 3 Työn johto ja jakaminen sekä järjestäytymisoikeus... 4 4 Työsuhteen alkaminen... 4 5 Työsuhteen

Lisätiedot

KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N. välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS

KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N. välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.2.2012-28.2.2014 Työehtosopimus 1 Sisällysluettelo 1 Sopimuksen soveltamisala... 4 2 Liitesopimukset... 5 3 Työsuhde

Lisätiedot

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Kemianalan toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.3.2014-30.11.2016 Sopijaosapuolet

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 TYÖEHTOSOPIMUS YLEISTÄ 1 Soveltamisala 5 2 Työsuhde ja yleiset velvollisuudet. 6 3 Työsuhteen

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016 METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Liitesopimukset... 2 3 Työnantajan

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Rautatievirkamiesliitto ry:n välinen ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014

Lisätiedot

IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS IITTALA GROUP OY AB:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 KEMIANTEOLLISUUS KT RY AMMATTILIITTO PRO RY Sisällysluettelo Sisällysluettelo ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 5 IITTALA GROUP

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA Sisällys TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset... 2 3 Työn johto ja jakaminen... 2 4 Työsuhteen alkaminen ja koeaika... 2 5 Irtisanomisaika... 2 PALKKAUS... 3 6 Palkkausperusteet...

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 30.11.2016 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY AMMATTILIITTO PRO RY 2 3 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen liite 2 Lääkärisopimuksen 2014 2016 sopimusmuutokset

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen liite 2 Lääkärisopimuksen 2014 2016 sopimusmuutokset Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen liite 2 1 (19) Lääkärisopimuksen 2014 2016 sopimusmuutokset Yhteenveto palkankorotuksista ja keskeisistä sopimusmuutoksista 1 Palkantarkistukset vuonna

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan oma opas

Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Koulunkäyntiavustajan oma opas Niin kuin aalto uittaa aallon

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

TEM raportteja 33/2013

TEM raportteja 33/2013 TEM raportteja 33/2013 Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys Työryhmän jäsenet: Susanna Siitonen, TEM (pj) Anne-Mari Mäkinen, TEM (siht.) Juha Ojala, PAM ry Erkki Rantamaa, SEL ry Inka Douglas,

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot