Kannessa ote SVY:n joustavan liikkuvuuden hallintaprosessikaaviosta, jossa mm. eri M-määritysten mukaisen tiedon funktiot ja tietovirrat on kuvattu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannessa ote SVY:n joustavan liikkuvuuden hallintaprosessikaaviosta, jossa mm. eri M-määritysten mukaisen tiedon funktiot ja tietovirrat on kuvattu."

Transkriptio

1

2 Kannessa ote SVY:n joustavan liikkuvuuden hallintaprosessikaaviosta, jossa mm. eri M-määritysten mukaisen tiedon funktiot ja tietovirrat on kuvattu. Julkaisija Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö PL 11100, AALTO Layout Totti Tuhkanen ISBN (pdf) ISSN Turku 2010

3 M-määritykset Suomen virtuaaliyliopiston opintohallinnon sanasto- ja tietomallimääritykset Suomen virtuaaliyliopiston julkaisuja 7/10

4 SAATTEEKSI Tämä lähdejulkaisu sisältää Suomen virtuaaliyliopiston koordinoimana yhteistyönä tuotetut, joustavan opiskelijaliikkuvuuden hallintaan liittyvät opintohallinnon sanastoja tietomallimääritykset, nk. M-määritykset. Mukana ovat kunkin määrityksen voimassa olevat suomen kieliset versiot. M-määritystoiminta käynnistyi tammikuussa 2004 ja viimeiset päivitykset M-määrityksiin tehtiin vuonna 2010, saman aikaisesti kun määrityssisällöt vietiin osaksi CSC:n ylläpitämää kansallista XDW-tietomallia. M-määrityksiä sovelletaan edelleen opintohallinnon tietojärjestelmien rajapintaratkaisuissa, kunnes CSC:n koordinoiman Raketti-hankkeiston määrittelemät ja tuottamat uudet opintohallinnon tietopalveluratkaisut rajapintamäärityksineen valmistuvat korvaamaan nykyiset tuotantovälineet. Koska M-määritystyö oli yhteistyönä laajamittaista, mutta luonteeltaan näkymätöntä perusinfrastruktuurin rakennustyötä, liitän oheen lyhyen kuvauksen määritystyön lähtökohdista ja vaiheista. M-määritykset ja Bolognan prosessi Opetusministeriö käynnisti vuonna 2001 useita hankkeita sähköisten tutkimus- ja oppimateriaalien hallinnan sekä opetustarjonnan kuvailutietomallien määrittelemiseksi ja yhteisten toimintatapojen ja tietopalvelurakenteiden kuvaamiseksi. Näistä hankkeista Ditiva (Digitaaliset tietovarannot) -hanke ja Kurssitietomäärityshanke olivat laajasti kiinnostavia, ryhtyihän edellinen ratkaisemaan verkko-oppimateriaalien kuvailtavuuden ja löydettävyyden ongelmaa ja jälkimmäinen haki yhteistä perustaa sähköisille hopseille ja e-opinto-oppaille. Hankkeiden asiantuntijaryhmiin rekrytoitiin edustajia eri koulutusasteilta, muistiorganisaatioista ja kirjastoista, sähköisiä julkaisuja tuottavista kustannustaloista sekä korkeakouluille tietojärjestelmiä toimittavista yrityksistä. Asiantuntemus oli vankkaa, mutta työn tulokset jäivät eklektisiksi, koska yhteistä sovelluskehystä ja yhteisesti määriteltyjä käyttötapauskuvauksia ei ollut. Vuoden 2003 lopulla opetustiedon ja materiaalitiedon standardien kuvailukäytänteiden puute todettiin ongelmaksi sekä virtuaaliyliopiston joustavan opiskelun palvelujen kehittämiselle, että laajassa kontekstissa Bolognan prosessin toteuttamiselle. Kun Turun yliopisto samaan aikaan käynnisti opintohallinnon sanastomäärittelytyötä tiedealakohtaisten tutkinnonuudistustyöryhmien toiminnan tueksi, SVYPA ehdotti määritystyön uudelleen organisoimista. Niinpä Turun yliopisto, SVYPA ja TIEKE ry yhdessä esittivät opetusministeriölle yhteishanketta tutkintojen yleisen kuvailumallin ja siihen liittyvän sanaston määrittelemiseksi. Projekti sai rahoituksen, ja ensimmäinen M-määritys, M1: Tutkinto-, opintokokonaisuus- ja opintojaksokohtaiset tiedot -määritys valmistui 17 kuukauden intensiivisen työn tuloksena. M1:n määritysprosessi oli siis pitkä. Aluksi tarvittiin mittava työpanos opinto- ja tietohallinnon asiantuntijoiden verkoston luomiseen. Tavoitteena oli uusi, avoin ja yliopistot sitouttava toimintatapa kun kokemuspohjana opetusministeriön 2001 asettamien työryhmien tulokset, joille ei tullut ensimmäistäkään käyttöönottoa. Laajalla verkostotiedottamisella koottiin projektiryhmän työtä tukemaan kuukausittain kokoontuva referenssiryhmä, josta myöhemmin muodostui nk. M-yhteyshenkilöverkosto. Liikkeelle lähdettiin sarjalla avoimia työpajoja, joissa harmonisoitiin työsanasto ja tuotettiin käsitteellisiä kuvauksia mm. e-opinto-oppaalle sekä suljetulle ja avoimelle hopsille. Pajoissa kuvattiin myös toimintakenttä ja luotiin yhteinen ymmärrys opintohallinnon yhteisen sanaston ja tietomallin käyttöyhteyksistä sekä suomalaisille soveltuvista tavoista tulkita ECTS-ohjeistoa. Työskentelyn kannalta kolme tärkeintä dokumenttia olivat kuitenkin hyötyanalyysi, joka kuvasi yliopistojen perusteet yhteiseen

5 prosessiin osallistumiselle, samoihin aikoihin muotonsa saanut SVY:n strategia, joka täsmensi organisaatiorajat ylittävän yliopistotoiminnan keskeiset tavoitteet ja prosessit sekä M-määritystyön prosessiohjaus- ja legitimaatiomalli. Kaavio 1: M-määritystyön prosessiohjaus-, legitimaatiomalli toimijoineen. M1- ja M2- (Opintojaksojen toteutusten tiedot) määritystyölle antoi leimansa se, että kokouksia järjestettiin eri puolilla Suomea, ja aina uudelle paikkakunnalle tultaessa projektiryhmä sai perustella ja selittää tietyt terminologiset ratkaisut. Konsensus luotiin ydinkäsitteiden osalta pala palalta. Kun tämä perustyö oli tehty, seuraava määrityshanke valmistuikin puolta nopeammin ja sitä seuraava jälleen puolitti edellisen aikataulun. Määrityksiä koskevissa lausunnoissaan yliopistot sitoutuivat niiden käyttöönottoon siirtymävaiheaikataulun mukaisesti, ja yliopistojen rehtorien neuvosto ilmaisi tukensa tälle uudelle yhteistoiminnan muodolle. M-standardoinnin ensimmäinen tavoitetaso oli saavutettu. * Seuraavaa tavoitetasoa, Suomen korkeakoulut kattavaa yhteistyötä, päästiin konkretisoimaan M2:n XML-skeematyön myötä, kun projektiryhmään saatiin mukaan ammattikorkeakoulujen AAPA-ryhmän ja VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikön asiantuntijoita. Selustatukea antoi ARENE:n suunnalta lausuttu lupaus hyväksyä ammattikorkeakoulujen käyttöön ne tietomallimääritykset, jotka yliopistot ovat lausunto- ja hyväksymismenettelyllään kansallisiksi standardeiksi vahvistaneet. M2: lausunto- ja vahvistamisdokumentaatio M2: Opintojaksojen toteutusten tiedot -määritys M2 eng M2 sve M2 XML-schema M2 XML-testaus Kaavio 2: M-määrityskohtaisesti ylläpidettävä dokumentaatio: 1) korkeakoulujen, opetusministeriön ja opetushallituksen lausunnot niistä johdettuine toimenpidekommentteineen, 2) sanastoja tietorakennemääritys kieliversioineen, 3) määrityskohtainen XML-skeema sekä 4) skeemaan liittyvä testausmateriaali tietojärjestelmiä varten.

6 Kuva 1: Prosessien ja käsitteiden harmonisointi edellyttää jatkuvaa keskustelua, jossa konsensus ja siihen sitoutuminen rakennetaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä. M-yhdyshenkilöverkoston avoin kokous Dipolissa , vas. verkoston puheenjohtaja, osastopäällikkö Mikko Markkola Tampereen yliopistosta. Kuva: Kalle Virta. M3: Suoritusten tiedot -määritys tehtiin jo kokonaisuudessaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeena, ja M4: FinnEduMeta suomalainen metatietomalli digitaalisten oppimateriaalien kuvaukseen toi määritystyöhön kolmanneksi hankekumppaniksi Opetushallituksen. Yhteistyöpohjan laajennus merkitsi myös lähestymistavan muutosta, sillä FinnEduMeta-määritys valmistui kaikkien koulutusasteiden käyttöön. Samalla kolmikannalla tuotettiin syksyllä 2007 M0: Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa -määritys. Tällä kertaa myös ammattikorkeakoulut antoivat viralliset lausuntonsa uudesta määrityksestä sen valmistelun puolivälissä, ja ohjaava palaute oli erittäin hyödyllistä koko sanasto- ja tietomallityölle. Yhteisen tietopääoman ylläpidon ja kehittämisen haaste 2010-luvulla M-määritysten johdantoteksteissä toistuu toteamus, että po. määritys luo kattamiensa käsitteiden osalta edellytykset korkeakoulujen välisten opintotietopalvelujen kehittämiselle joustavan opiskelijaliikkuvuuden tarpeita vastaavalle tasolle. Kukin määrityshanke on sekä perusteltu että rajattu Bolognan prosessin ja sitä osaltaan toimeenpanevan Suomen virtuaaliyliopiston strategisilla tavoitelauseilla. Määritykset ovat ECTS-yhteensopivia, mutta ne eivät mallinna mitään yksittäistä tietojärjestelmää. Kuvat 2 ja 3: Opiskeluoikeuden reunaehtoja haetaan tiimityönä: vas. projektipäällikkö Teija Lehto VIRAMK:n kehittämisyksiköstä kirjoittaa termilistaa, editori Lassi Nirhamo Bodoni Oys:stä säätää tietomallikuvaa ja tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas Tampereen yliopistosta hahmottelee riippuvuuksia (vrt. oik.). M0-valmistelutyöryhmän kokouksen kuvasi Turun yliopistossa Totti Tuhkanen. Määritysten käyttöönoton edetessä niille muodostui kasvava määrä uusia hyödyllisiä käyttöyhteyksiä, joista osa palvelee verkostomaisesti tarjottavan opetuksen tarpeita, osa kampusopiskelun tarpeita. Oman lisänsä kehitystyöhön toi korkeakoulu-

7 kentän rakennemuutos, jonka myötä yhä useamman korkeakoulun sisäinen toiminta hajasijoittui usealle kampukselle ja useaan kaupunkiin. Niinpä rajanveto organisaatiorajat ylittävää virtuaalikorkeakoulutoimintaa tukevien ja paikallista korkeakoulutoimintaa tukevien laajennustoiveiden välillä kävi vuosipäivitysten yhteydessä yhä haastavammaksi. Kaavio 3: Korkeakoulujen organisaatiorajat ylittävien opintohallinnon prosessien toteutuksessa on M-rajapintojen avaukset tuottaneet mittavia kertautuvan työn poisleikkauksia ja tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus on parantunut. Kuvassa SVY:n joustavan opiskelijaliikkuvuuden JOOPAS-palvelun käyttövolyymin kasvukäyrää muutamalta vuodelta. JOOPAS on ollut primaari sovelluskohde M-määrityksille. Luonnollisen ratkaisun tähän ongelmaan toi saman rakennemuutoksen osana toteutettu Suomen virtuaaliyliopiston toiminnan alasajo. Tehdyn standardointityön tulokset haluttiin kuitenkin pelastaa. M-määritysdokumentaatio ja ylläpitoympäristö siirrettiin vuoden 2010 aikana CSC:n hallintaan, samalla kun opintohallinnollista sanastotyötä jatkamaan perustettiin Raketti Opi-hankkeiston alaisuuteen Tieto-asiantuntijaryhmä. Tehokkaan toiminta-arkkitehtuurin varmistamiseksi opintohallinnon M-sanastot myös liitettiin vuonna 2010 osaksi Raketin XDW-tietomallia. Tämä integrointi osoittautui melko haastavaksi tehtäväksi, koska raportointia tukevaksi optimoitu XDWtietomalli sai M:ien myötä joukon uusia operatiivisia funktioita ja vaatimuksia. Toteutettu integraatio kuitenkin loi ja testasi toimintatavan, jolla opintohallinnon uusien, koko korkeakouluasteelle yhteisten tietojärjestelmien tarvitsemat sanastot voidaan tuottaa ja liittää osaksi kansallista käsitemallia. M-työ loi tässäkin hyvän perustan seuraavan polven palveluranteille. Totti Tuhkanen, M-määrityshankkeiston koordinaattori

8 M-MÄÄRITYKSET M0: Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa 9 M1: Tutkinto-, opintokokonaisuus ja opintojaksokohtaiset tiedot 84 M2: Opintojaksojen toteutusten tiedot 112 M3: Suoritusten tiedot 163 Huomautus 1: M-määritysten teknisen dokumentaation, mukaan lukien XMLskeemojen, ylläpitosivusto on osoitteessa https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset Huomautus 2: Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja Opetushallituksen yhteistyönä tuotettu (M4) FinnEduMeta-määritysdokumentaatio ylläpidetään Opetushallituksen sivuilla.

9 SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTON OPETUSTIETOMÄÄRITYKSIÄ N:O 5 M0: Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio: 1.1 Päivämäärä: Editori: Lassi Nirhamo, Jarkko Leponiemi Projektiryhmä: Sami Hautakangas, Minna Herno, Vilho Kolehmainen, Teija Lehto, Mikko Markkola (pj.), Tuomas Naakka, Tuukka Puumala, Totti Tuhkanen (siht.) Version 1.1 valmistelutyöryhmä:

10 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Sisällys Johdanto... 3 Määrityksen sisältö... 3 Määrityksen tarkoitus... 3 Määrityksen käytöstä... 3 Liittymät muihin määrityksiin ja standardeihin... 4 Sovellusohjeita... 6 Tietojen koodaus... 6 Kieliversiointi... 6 Laajennokset... 6 Käsitteiden määrittelyä... 7 Hakukohde... 7 Koulutus... 7 Koulutustarjonta... 7 Opinto... 7 Opinto-oikeus... 7 Opiskeluoikeus... 7 Kenttien ryhmittely... 9 Lähetystiedot-ryhmä... 9 Opiskelija-ryhmä... 9 Henkilöt-ryhmä Organisaatiot-ryhmä Sanastot Opiskelija.Vastaanottotunnus (1.3) Opiskelija.Lähdetunnus (1.4) Opiskelija.Sukupuoli (1.8) Tila.Nimi ( ) Tila.Tarkenne ( ) Kattavuus (1.15.6) Sisältyvä opiskeluoikeus (1.15.8) Liittyvä opiskeluoikeus (1.15.9) Organisaation tyyppi (3.13) Viittaus.Rooli (1.1) Viittaus.Rooli (1.1) Funetin EduPerson Student Category

11 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Johdanto Määrityksen sisältö Tässä dokumentissa esitetään opiskelijan opiskeluoikeuksien tietojen siirron tietomalli. Opiskeluoikeudet voivat olla opintojaksojen, opintokokonaisuuksien, opintosuuntien, tutkintoohjelmien tai tutkintojen suoritusoikeuksia. Tietomalli mahdollistaa opiskeluoikeuksien kuvaamisen siten, että niiden varmentaminen on mahdollista esimerkiksi ensisijaisen opiskelupaikan ulkopuolisissa opinnoissa. Määrityksen tarkoitus Opiskeluoikeuksien tiedot -määritys luo edellytykset korkeakoulujen välisten opintotietopalvelujen ja opiskelun tietotekniikkapalvelujen kehittämiselle joustavan opiskelijaliikkuvuuden tarpeita vastaavalle tasolle. Määrityksen konkreettisia käyttökohteita ovat 1) siirrot kotikorkeakoulusta kohdekorkeakouluun JOO-opinnoissa, 2) siirrot avoimista yliopistoista ja avoimista ammattikorkeakouluista, 3) kv-liikkuvuussiirrot ja 4) siirrot opiskelijatietojärjestelmistä oppimisalustoihin. Määrittelyssä ei ole tarkoitus mallintaa korkeakoulujen sisäisiä opiskeluoikeusprosesseja, eikä kattaa koulutustarjontaan ja opiskelijavalintaan liittyviä tietoja. Määrityksen käytöstä Suoritusten tiedot -määritystä tehtäessä huomioon otetut, määrityksen ensisijaisesti tukemat käyttötapaukset on kuvattu erikseen ylläpidettävässä M-määritysten käyttöyhteyksien kuvaus - dokumentissa, jota ylläpidetään M-määritysten kotisivustolla https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset. 3

12 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio Sopimus tarjonnasta 2. Tarjonnan rekisteröinti 3. Tarjonnalle paikka opetustietojärjestelmissä 4. Tarjonnalle paikka opiskelijatietojärjestelmissä 6. Yhteisen tarjonnan julkaiseminen 8. Opiskeluoikeuden myöntäminen 10. Opiskeluoikeustieto käytettävissä shibbolethin parametrina 5. Opintojen valitseminen tarjontaan opetustietojärjestelmissä 7. Opiskeluoikeuden hakeminen tarjonnan perusteella 9. Opiskeluoikeuden kirjaaminen opiskelijatietojärjestelmiin 11. Opintojaksoille ilmoittautumiset ja suoritusten kirjaamiset oikeuden perusteella Kuva 1. Verkoston toimintaan liittyvä opiskeluoikeuden malliprosessi (Hautakangas 2007) Kuva 1 on esimerkki verkoston opintotarjonnan realisoitumisesta opiskeluoikeustiedoksi. Kuva ei pyri mallintamaan opiskeluoikeuksien hallinnan tietojärjestelmiä ja kaikkia opiskeluoikeuksien hallintaan liittyviä tapahtumia. Kohdat 8 ja 9 ovat tämän määrityksen piirissä. Liittymät muihin määrityksiin ja standardeihin Tietomalli perustuu Tutkinto-, opintokokonaisuus- ja opintojaksokohtaiset tiedot- [M1], Opintojaksojen toteutusten tiedot- [M2] ja Suoritusten tiedot -määrityksiin [M3]. Opiskeluoikeustieto [M0] Laajennukset Opintojen suoritustieto [M3] Opetuksen tarjontatieto [M2] Opetuksen suunnittelutieto [M1] Kuva 2. Määritysten valmisteluaikataulu. Lisätietoja M-määritysten kotisivustolla https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset. 4

13 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Määritystä laadittaessa on otettu huomioon keskeisesti seuraavat määritykset ja standardit: M1 M2 M3 HAKA IntO Proamk VirAMK- OT SVY-OT ATIK AvoinAMK OhaTV OODI-WS Tutkinto-, opintokokonaisuus- ja opintojaksokohtaiset tiedot: https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset M1 Opintojaksojen toteutusten tiedot: https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset M2 Suoritusten tiedot: https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset M3 Haka-luottamusverkosto Yliopistojen kv-opiskelijaliikkuvuuden hallintapalvelun kehittämishanke: ARENE ry:n tietohallintohanke: https://www.proamk.fi/moodle/index.php VirtuaaliAMK:n opintotoimistohanke: SVY-opintotoimistohanke: ATIK - avointen yliopistojen sähköisten palvelujen kehittäminen: AvoinAMK sähköiset palvelut: Opintohallinnon tietovarasto: Oodi-konsortion WS-rajapintahanke: Lisäksi on seurattu seuraavien määritysten ja projektien työtä ja käytetty niitä avuksi tämän määrityksen laatimisessa soveltuvin osin: MACE IMS E MINTED MACE educourse ja eduperson IMS Enterprise Specification: Moodle Integration with Enterprise Data: 5

14 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Sovellusohjeita Tietojen koodaus Tässä määrityksessä ei ole vielä otettu kantaa kaikkiin teknisiin yksityiskohtiin. Tästä määrityksestä tehtävien sidosten (esim. xml-sidos) ei tarvitse noudattaa rakenteessaan täsmällisesti seuraavien taulukoiden esittämää rakennetta (esim. kenttä = elementti), vaan kenttien tietojen sisältäjinä voi olla myös attribuutteja, mikäli se on tarkoituksenmukaista. M-määritysten ylläpitosivustolla (https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset) on lisää tietoa koodauksista kuten esimerkiksi toteutettavasta xml-sidoksesta. Kieliversiointi Kunkin siirrettävän opiskeluoikeustietojen rakenteen yhteydessä tulee ilmoittaa yksi tai useampia kieliä, joilla kaikki tekstikentät on täytetty seuraavan säännön mukaisesti: jos kenttä on täytetty jollain kielellä, se on täytetty myös luetelluilla kielillä. Lisäksi rakenne voi sisältää muunkielisiä tekstikenttiä tarpeen mukaan. (Esimerkiksi rakenteen kaikki täytetyt tekstikentät ovat suomeksi, ja lisäksi lisätiedot englanniksi.) Laajennokset Tämän määrityksen käyttöönottoa tukevaa tiedotussivustoa ylläpidetään CSC:n Rakettiwikissä osoitteessa: https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset. Tiedotussivulta löytyvät tiedot määrityksen yliopistokohtaisista käyttöönotto-ohjeista, usein kysytyistä kysymyksistä sekä määrityksen ylläpitoon ja päivityksiin liittyvistä menettelytavoista. 6

15 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Käsitteiden määrittelyä Hakukohde Opiskelijan koulutustarjonnasta valitsema opinto, johon hän hakee opiskeluoikeutta. Koulutus Ks. opinto. Termit määritellään tässä yhteydessä samaa tarkoittaviksi. Koulutustermi esiintyy opetusministeriön asetuksessa yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista 568/2005 Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista 352/2003 käytetään opinto-käsitettä. Koulutustarjonta Opiskelijoille suoritettaviksi tarjottavat opinnot. Opinto M1- tai M2-määrityksellä kuvattu tutkinto, tutkinto-ohjelma, opintosuunta, opintokokonaisuus, vapaa opintokokonaisuus, opintokokonaisuuden toteutus, opintojakso tai opintojakson toteutus. Opintosuunta kattaa tässä muun muassa termin suuntautumisvaihtoehto ja tutkinto-ohjelma kattaa termin koulutusohjelma. Termit on määritelty tarkemmin M1-määrityksessä. Opinto-oikeus Ks. opiskeluoikeus. Termiä opinto-oikeus käytetään laissa opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 1) sekä yliopistojen JOO-opinnoissa. Termiä opiskeluoikeus yliopisto- ja ammattikorkeakoululaissa. Termit määritellään tässä yhteydessä samaa tarkoittaviksi. 1) Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 1058/1998 Opiskeluoikeus Rekisteriin merkittävä tieto tutkinnon, tutkinto-ohjelman, opintokokonaisuuden, vapaan opintokokonaisuuden tai opintojakson (opinnon) suoritusoikeudesta. Opiskeluoikeus-käsitteellä voidaan myös tarkoittaa oikeutta jatko-, erikoistumis- ja JOO-opintoihin. Ammattikorkeakoululaki /351, 24 : Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot. Yliopistolaki /645, 18 e 2005/556: Opiskelijalla on oikeus suorittaa alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopiston tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmassa määräämällä tavalla. 7

16 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Hakukohde Koulutustarjonta Koulutustarjonta Koulutustarjonta Koulutustarjonta Koulutustarjonta M1- tai M2-tieto (opinto) Koulutustarjonta Opiskeluoikeus Kuva 3. Koulutustarjonnan, hakukohteen ja opiskeluoikeuden suhde Kuva 3 esittää koulutustarjonnasta valittavan opinnon, hakukohteen ja opiskeluoikeuden suhdetta yleisellä tasolla. Se ei ole tarkka prosessikuvaus vaan se kuvaa opinnon, hakukohteen ja opiskeluoikeuden 1:1:1-suhdetta. 8

17 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Kenttien ryhmittely Listaus kenttien jakautumisesta ryhmiin. Kunkin kentän tarkempi määrittely on liitteessä 1. Lähetystiedot-ryhmä Siirtotiedoston lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät tiedot, joista pakollinen on vain oletuskieli: 0.1 Lähettäjä o Henkilö o Organisaatio 0.2 Vastaanottaja o Henkilö o Organisaatio o 0.3 Lähetysaika o 0.4 Oletuskieli Opiskelija-ryhmä Opiskelija-ryhmä sisältää opinto-oikeuksien haltijan (opiskelijan) tiedot. Se sisältää seuraavat alaryhmät ( ) ja kentät ( ): 1 Opiskelija o 1.1 Henkilötunnus o 1.2 Generoitu henkilötunnus o 1.3 Vastaanottotunnus o 1.4 Lähdetunnus 1.5 Etunimet o Etunimi o Tarkenne o 1.6 Sukunimi 1.7 Syntymäaika o Päivä o Kuukausi o Vuosi o 1.8 Sukupuoli 1.9 Osoite o Katuosoite o Postinumero o Postitoimipaikka o 1.10 Maa o 1.11 Kotikunta o 1.12 Kansalaisuus o 1.13 Äidinkieli o 1.14 Sähköposti 1.15 Opiskeluoikeuden tiedot Tunnisteet o Organisaatio o Opiskeluoikeus Kuvaukset 9

18 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 o Opintojakson toteutus o Opintokokonaisuuden toteutus o Opintojakso o Opintokokonaisuus o Vapaa opintokokonaisuus o Opintosuunta o Tutkinto-ohjelma o Tutkinto Tila o Nimi o Tarkenne o Alkuaika o Loppuaika o Nimi o Vastuuorganisaatio Kattavuus o Lähde o Tunniste o Lisätietoja o Sisältyvä opiskeluoikeus o Liittyvä opiskeluoikeus Henkilöt-ryhmä Henkilöt-ryhmä sisältää seuraavat alaryhmät ( ) ja kentät ( ): 2 Henkilö o 2.1 Tunnisteet Sisäinen tunniste Henkilötunnus Lähdetunnus Vastaanottotunnus o 2.2 Nimike o 2.3 Etunimi o 2.4 Sukunimi o 2.5 Sähköposti o 2.6 Verkkosivu 2.7 Puhelin o Numero o Selite o 2.8 Organisaatiot o 2.9 Lisätietoja Organisaatiot-ryhmä Organisaatiot-ryhmä sisältää seuraavat alaryhmät ( ) ja kentät ( ): 3 Organisaatio o 3.1 Tunniste o 3.2 Organisaation nimi 10

19 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 o 3.3 Yksikön nimi o 3.4 Nimiselite o 3.5 Postiosoite o 3.6 Käyntiosoite 3.7 Puhelin o Numero o Selite o 3.8 Faksi o 3.9 Sähköposti o 3.10 Verkkosivu o 3.11 Henkilöt o 3.12 Lisätietoja o 3.13 Organisaation tyyppi 11

20 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Sanastot Sanastot löytyvät kokonaisuudessaan liitteessä 1 olevista taulukoista. M0-määrittelyn sanastot on koottu myös tähän, jotta niiden hahmottaminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Taulukko 1: Opiskelija.Vastaanottotunnus (1.3) Opiskelijan tunnus opiskeluoikeuden vastaanottavassa organisaatiossa, esimerkiksi opiskelijanumero Opiskelija.Lähdetunnus (1.4) Opiskelijan tunnus opiskeluoikeuden lähettävässä organisaatiossa, esimerkiksi opiskelijanumero Opiskelija.Sukupuoli (1.8) Nainen Mies Tila.Nimi ( ) Hakija Aktiivinen Lepäävä Päättynyt Suoritettu Hakija-termiä käytetään tilanteessa, että halutaan siirtää vielä hyväksymättömien opiskeluoikeuksien tietoja. Aktiivinen-termi tarkoittaa tutkinnon opiskeluoikeuden yhteydessä läsnä olevaksi ilmoittautunutta ja Lepäävä-termi poissa olevaksi ilmoittautunutta. Lepäävä-termi tarkoittaa jostakin syystä keskeytyksessä olevaa opiskeluoikeutta ja sitä ei ole laitettu Aktiivinen-termin tarkenteeksi, jotta itse Lepäävä-termiä voidaan tarkentaa ja sille voidaan määritellä alku- ja loppuaika. On myös mahdollista esimerkiksi käyttää samanaikaisesti Aktiivinen- ja Suoritettu-termiä, jolloin voidaan ilmaista opiskeluoikeuden rajattu voimassaolo valmistumisen jälkeen. Tila.Tarkenne ( ) Ei ilmoittautunut Ensisijainen Päätoiminen Sivutoiminen Verkkopalveluiden käyttöoikeus (Lepäävä) 12

21 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Kirjaston käyttöoikeus (Lepäävä) "Ei ilmoittautunut" -tarkenne antaa mahdollisuuden ilmaista opiskelijan ilmoittautumatta jättäytymisen. Ensisijainen, "Päätoiminen" ja "Sivutoiminen" ovat opiskeluoikeuden tarkenteita. Tähän ei ole mahdollista sisällyttää kaikkia eri organisaatioissa tarvittavia tarkenteita, vaan organisaatiot voivat tehdä omia laajennoksiaan tarkenteisiin ("Toissijainen" tms.). Verkkopalveluiden käyttöoikeus ja Kirjaston käyttöoikeus ovat lepäävän opiskeluoikeuden tarkenteita. Tähän ei ole mahdollista sisällyttää kaikkia eri organisaatioissa tarvittavia tarkenteita, vaan organisaatiot voivat tehdä omia laajennoksiaan tarkenteisiin ("Sähköposti" tms.). Kattavuus (1.15.6) Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa käytetyt tunnisteet (sama numerointi) erotetaan toisistaan liittämällä kentässä aina tunnisteen yhteyteen sen lähde (ks. taulukko 1: 1.9 Kattavuus). Tässä on esitetty lähteiden M0, AMKOTA ja Tilastokeskus kattavuustermit. Käytettäessä muita lähteitä (esim. Oodin opinto-oikeuden kattavuus -koodistoa ), lähteen tunnistamisen URI on sovittava käyttäjien kesken. TUTKINNON OPISKELUOIKEUDEN KATTAVUUS (YLIOPISTOT, lähde: M0): 1=Alempi korkeakoulututkinto 2=Ylempi korkeakoulututkinto 3=Lisensiaatin tutkinto 4=Tohtorin tutkinto 5=Ammatillinen jatkotutkinto 9=Avoin yo-opiskelu OPISKELUOIKEUDEN KATTAVUUS (AMK, lähde: AMKOTA, Tilastokeskus): 1=Amk-tutkintoon johtava nuorten koulutus (AMKOTA, Tilastokeskus) 2=Amk-tutkintoon johtava aikuiskoulutus (AMKOTA, Tilastokeskus) 3=Erikoistumisopinnot (AMKOTA, Tilastokeskus) 4=Avoin amk-koulutus (AMKOTA) 5=Ammatillinen opettajankoulutus (AMKOTA, Tilastokeskus) 6=Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (AMKOTA, Tilastokeskus) MUUT OPISKELUOIKEUDET (YLIOPISTOT, lähde: Tilastokeskus): 670=Erilliset erityisopettajan opinnot 674=Erilliset erityislastentarhanopettajan opinnot 678=Erilliset opinto-ohjaajan opinnot 901=Erilliset arvosanat ja opintokokonaisuudet, kuulustelut ja kurssit 904=Erilliset aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot 910=Erilliset opinnot, jotka aiotaan sisällyttää toisessa kotimaisessa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon 912=Ammatillisten oppilaitosten ja kansan- ja kansalaisopistojen opettajille tarkoitetut erilliset kasvatustieteelliset opinnot 915=Erilliset opinnot ulkomaalaisena vaihto-opiskelijana (yhteistyö ulkomaalaisen korkeakoulun kanssa) tai muut ulkomaalaisten opiskelijoiden määräaikaiseen opiskelu-oikeuteen pohjautuvat opinnot 13

22 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio =Ulkomaisen tutkinnon pohjalta tapahtuva pätevöitymiskoulutus 919=Kansainväliset koulutukset ja opinto-ohjelmat 922=Kelpoisuus- ja pätevöitymiskoulutus tai muu täydennyskoulutus erilaisen pohjakoulutuksen omaaville henkilöille 999=Muu tai tuntematon tutkintoon johtamaton koulutus Edellisten kaltaista vakituista koodistoa ei ammattikorkeakouluissa ole käytössä, mutta edellisiä voidaan käyttää soveltuvilta osin. Liitteessä 3 on Funetin EduPerson Student Category -sanasto, jota voidaan käyttää tässä kentässä. Sisältyvä opiskeluoikeus (1.15.8) Opiskeluoikeuteen sisältyvä erillinen opiskeluoikeus eli esim. tutkinnon opiskeluoikeuteen lisätty opiskelijan erikseen hakema oikeus suorittaa jotain tiettyä sivuainetta tms. Esimerkiksi täydennyskoulutus voi muodostua erillisistä opintojaksoista, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden. Tällainen kokonaisuus on mahdollista niputtaa yhdeksi opintokokonaisuudeksi ja eritellä sisältyvät opintojaksot tässä kentässä. Toisaalta esimerkiksi erillisopiskelijoille voidaan myöntää opiskeluoikeus opintojaksoihin, jotka eivät muodosta mitään selkeää kokonaisuutta. Nämä opiskeluoikeudet voidaan ilmaista erikseen tai kuvata samassa opiskeluoikeudessa vapaan opintokokonaisuuden avulla.. Liittyvä opiskeluoikeus (1.15.9) Esimerkiksi yliopistojen 2-portaiseen tutkintoon kuuluvat ylempi- ja alempi tutkinto voidaan tarvittaessa linkittää toisiinsa tämän kentän avulla. Mikäli opiskeluoikeudet on myönnetty erillisinä, kytköstä ei tehdä. Organisaation tyyppi (3.13) Yliopisto Ammattikorkeakoulu Muu oppilaitos Osasto/tiedekunta Laitos Muu yksikkö Taulukko 3: Viittaus.Rooli (1.1) Opettaja Vastaava opettaja Tuutori Opiskelija Tukihenkilö Yhteyshenkilö Muu henkilö 14

23 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Taulukko 4: Viittaus.Rooli (1.1) Päävastuullinen Opetussuunnitelmasta vastaava Järjestävä Toteuttava Hyväksyvä Yhteistyötä koordinoiva Muu 15

24 Liite 1 Liite 1 Liitteessä on taulukoita, joissa esitetään opiskeluoikeuksien tietojen -siirtomäärityksen tietomalli. Taulukossa 1 on määrityksen perusrakenne ja taulukoissa 2 on kuvattu tämän määrityksen ulkopuolisten tietorakenteiden liittämistä. Taulukoissa on ryhmitteleviä ryhmiä, jotka sisältävät vain kenttiä tai alaryhmiä. Ryhmät on merkattu tumman harmaalla ja alaryhmät vaaleammalla harmaalla. Nro-sarake sisältää ryhmän tai kentän numerotunnisteen. Nimi-sarake sisältää ryhmän tai kentän nimen. Selite-sarake sisältää lyhyen selitteen ryhmän tai kentän sisällöstä. Koko-sarake sisältää tiedon kuinka monta ryhmää tai kenttää tietorakenne sallii. Pakollisuus-sarake sisältää tiedon ryhmän tai kentän pakollisuudesta tietorakenteessa. Pakolliset ryhmät tai kentät pitää olla täytetty, mutta joidenkin kohdalla pakollisuus on vaihtoehtoinen jonkin toisen ryhmän tai kentän kanssa. Järjestys-sarake sisältää tiedon onko tietorakenteen salliman useamman ryhmän tai kentän järjestyksellä merkitystä. Arvoavaruus-sarake sisältää kentän tietotyypin mahdollisia tarkenteita. Tietotyyppi-sarake sisältää kentän sisällön tietotyypin. Esimerkki-sarake sisältää esimerkkejä kentän sisällöstä. Huomautuksia-sarake sisältää mahdollisia lisätietoja ko. kentästä. 16

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Nykyiset tiedonkeruut tietovarannosta

Nykyiset tiedonkeruut tietovarannosta @ Nykyiset tiedonkeruut tietovarannosta Nykyisten tiedonkeruiden toteuttaminen tietovarannosta: opiskelija- ja tutkintotiedonkeruu sekä opiskeluoikeustiedonkeruu KOTA-seminaari 18.9.2014 Lauri Jokipii,

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Toimintaa tukeva tietomalli. OTM Sidosryhmäseminaari Inka Paukku

Toimintaa tukeva tietomalli. OTM Sidosryhmäseminaari Inka Paukku Toimintaa tukeva tietomalli OTM Sidosryhmäseminaari 11.12.2014 Inka Paukku Esityksen sisältö 1. Tietomallin rakentuminen 2. Toteutetut tietokokonaisuudet 3. Koulutuksen ja opetuksen tietomalli 4. Opiskeluoikeuden

Lisätiedot

Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana.

Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana. Henkilötietolomake Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana. Sukunimi Henkilötunnus Etunimet (alleviivaa

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla EXCEL-SIIRTOTIEDOSTON MUODOSTUSOHJE KEVÄÄN 2014 YHTEISHAKUA VARTEN Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla Tässä ohjeessa kerrotaan, miten perusopetuksen päättöluokkalaisten,

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Avointen yliopistojen tietojärjestelmäratkaisut tulevaisuudessa työpaja

Avointen yliopistojen tietojärjestelmäratkaisut tulevaisuudessa työpaja Muistio 1/5 Avointen yliopistojen tietojärjestelmäratkaisut tulevaisuudessa työpaja Tampere 27.8.2008 Paikalla: Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto, tietojärjestelmäpäällikkö (pj.) Ismo Isopoussu, Tampereen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015 Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015 Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2015 Yliopisto-opiskelijat (tiedot

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Opintopistetiedonkeruu

Opintopistetiedonkeruu @ Opintopistetiedonkeruu Opintopistetiedonkeruu Mistä on kysymys Virran integroiminen Vipusen tietolähteeksi Suorat tiedonkeruut vuoden 2014 tietojen osalta alkaen alkuvuodesta 2015 Panokset kovenivat

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Opintosuorituksen kielitieto on pakollinen. Kielitieto voidaan antaa kullekin suoritukselle erikseen.

Opintosuorituksen kielitieto on pakollinen. Kielitieto voidaan antaa kullekin suoritukselle erikseen. Opintosuoritusten kielitietojen ylläpito Oodissa 1. Taustaa Kielitietojen täsmällinen ylläpito Oodissa on tullut yhä tärkeämmäksi monikielisten opetusohjelmien ja tilastointitarpeiden kautta. Tieto vieraskielisistä

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Lomakkeen nimi: AHOT 1B

Lomakkeen nimi: AHOT 1B Lomakkeen nimi: AHOT 1B OULUN YLIOPISTO Tiedekunta, jolle hakemus osoitetaan: (Huom. jokaista tiedekuntaa kohtaan täytetään yksi lomake) Saapunut tiedekuntaan / 20 AHOT-LOMAKE ARKIOPPIMISESSA TAI EPÄVIRALLISESSA

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen, Jyväskylä Anna Loukkola Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2014: Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 Antti Mäki Korkeakoulujen tietojen yhteismitallisuus ja yhteentoimivuus tietojärjestelmien välillä

Lisätiedot

Yhteyshenkilöpäivät 21.9.2004, Kokkola Riitta Vatanen, JAMK

Yhteyshenkilöpäivät 21.9.2004, Kokkola Riitta Vatanen, JAMK ECTS ja VirtuaaliAMK Yhteyshenkilöpäivät, Kokkola, JAMK ECTS? VirtuaaliAMK ECTS ja virtuaaliamk Eurooppalaisen korkeakoulualueen edellytykset Suomessa 1. kahden syklin tutkintorakenne (perus- ja jatkotutkinto)

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Tietosuojaseloste: Opsu

Tietosuojaseloste: Opsu Sivu 1 (7) Tietosuojaseloste: Opsu Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmän tietosuojaseloste 6.11.2013 Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 mukainen tietosuojaseloste 1. Rekisterinpitäjä TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ

OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ Sisällys 1. Passivoinnin purkaminen opinto-oikeudesta 31.7.2016 mennessä suoritetun opinnon perusteella.. 1 2. Passivoinnin purkaminen hyväksytyn

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Koulutustarjonta Osaamisen isen ja siv ja isty siv kse isty n parhaaksi a

Koulutustarjonta Osaamisen isen ja siv ja isty siv kse isty n parhaaksi a Koulutustarjonta Kehittämisen lähtökohtia Vaatimus: kaikki olemassa olevat koulutukset yhteen palvelukokonaisuuteen. Tiedossa myös koulutustarjonnan heterogeenisyys eri sektoreiden välillä ja jopa sisällä

Lisätiedot

Haku HELBUS ohjelmiin

Haku HELBUS ohjelmiin Haku HELBUS ohjelmiin Henkilötiedot Valokuva Nimi: Postiosoite: Puhelinnumero: Sähköposti: Syntymäaika: Aiempi koulutus: Liimaa kuvasi tähän. Vastaa seuraaviin esseekysymyksiin suomeksi tai englanniksi

Lisätiedot

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Mikrobiologian laboratorioiden edustajien neuvottelukokous 17.10.2008 Seija Tuokko Laboratoriossa

Lisätiedot

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN 1. Henkilötiedot * Etunimi Sukunimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Puhelin Syntymäaika 2. Hakijan pohjatutkinto * Tutkinnon nimi Yliopisto Valmistumispäivä

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Juha Tretjakov Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti

Juha Tretjakov Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti Juha Tretjakov 18.3.2014 Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti Käyttäjähallinta ja yksilöinti Käyttäjän yksilöinti Suomalainen oppijanumero Oppilaitosten opiskelijanumerot Henkilötunnus HETU Sähköinen

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Vahvistettu eli hyväksytty moduulitasoinen HOPS. Anna Kaarina Hakala 1.2.2007

Vahvistettu eli hyväksytty moduulitasoinen HOPS. Anna Kaarina Hakala 1.2.2007 Vahvistettu eli hyväksytty moduulitasoinen HOPS Anna Kaarina Hakala 1.2.2007 Moduulitasoinen HOPS Vahvistettu HOPS tehdään ja tallennetaan Oodin ehopstyökalulla. Työkalu ei ole vielä valmis. Tällä hetkellä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

REKISTERÖITYMINEN YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUKSEEN

REKISTERÖITYMINEN YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUKSEEN 1(5) Meilahden opiskelijapalvelut PL 63 (Haartmaninkatu 8) 00014 HELSINGIN YLIOPISTO www.med.helsinki.fi Huom. Hakemusta ei voi jättää sähköpostilla. Tiedekunta täyttää Saapunut Rekisteröinti Todistus

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari

Korkeakoulujen KOTA-seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen Anna Loukkola Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WebOodissa opiskelija voi tarkastaa omat henkilötietonsa, muuttaa tai lisätä yhteystietojaan, ilmoittautua opetukseen ja tentteihin, ilmoittautua yliopistoon, selata omia opintojaan

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä sihteerin toimista Korppi-järjestelmässä

Lyhyt oppimäärä sihteerin toimista Korppi-järjestelmässä Lyhyt oppimäärä sihteerin toimista Korppi-järjestelmässä Sisältö 1 Opintokokonaisuudet 1 2 Tentit 2 3 Oppiaineet 3 4 Kurssinimikkeet ja toteutukset 3 5 Käyttäjäoikeudet 4 1 Opintokokonaisuudet Opetuksesi

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen

Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen 1 Opiskelijarekisteri Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen Helsingin yliopistossa halutaan esittää tarkkoja lukuja myös Suomessa opiskelevien ulkomaisten opiskelijoiden määrästä

Lisätiedot

Opettajatiedonkeruun toteutus

Opettajatiedonkeruun toteutus Opettajatiedonkeruun toteutus Yliopistojen tuottamien opettajatietojen kerääminen tietovarannosta Pääasiakirja: Opettajatiedonkeruu korkeakouluista uudistuu Sivua päivitetään parhaillaan Sisällys Sisällys

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Pätevyyksiä osoittavien opintokokonaisuuksien koostaminen

Pätevyyksiä osoittavien opintokokonaisuuksien koostaminen Pätevyyksiä osoittavien opintokokonaisuuksien koostaminen 10.9.2015 versio 4.0 Kuva: Rodeo / Mikael Damkier Sisällys 1. Pätevyyden antavat opintokokonaisuudet... 3 1.1 KTK: Opettajan pedagogiset opinnot...

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu SoleOps Opiskelijan opas. SoleOps

Diakonia-ammattikorkeakoulu SoleOps Opiskelijan opas. SoleOps www.diak.fi 1 Sisällys 1.. 3 2. Opetussuunnitelma 4 3. Koulutusohjelman kuvaus. 8 4. Toteutussuunnitelma.. 9 5. Vapaasti valittavat opinnot 12 6. Oppimateriaalit... 16 www.diak.fi 2 1 toimii julkisessa

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET 1.1 Mikä on Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK)?...2 1.2 Kuka voi opiskella Virtuaaliammattikorkeakoulussa?...2

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2015

Yliopistokoulutus 2015 Koulutus 26 Yliopistokoulutus 25 Yliopistotutkintojen määrät kasvoivat edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintojen määrät kasvoivat vuonna 25 edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen uudistaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset syksyltä 2009 Opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

KOSKI. Kansallinen Opiskeluoikeuksien ja Suoritusten Keskitetty Integraatiopalvelu. Starsoftin asiakaspäivät 26.4. ja 27.4.2016

KOSKI. Kansallinen Opiskeluoikeuksien ja Suoritusten Keskitetty Integraatiopalvelu. Starsoftin asiakaspäivät 26.4. ja 27.4.2016 KOSKI Kansallinen Opiskeluoikeuksien ja Suoritusten Keskitetty Integraatiopalvelu Starsoftin asiakaspäivät 26.4. ja 27.4.2016 Hanna Rajala, suunnittelupäällikkö Jyväskylän koulutuskuntayhtymä OKM:n KOSKI-palvelun

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot