Kannessa ote SVY:n joustavan liikkuvuuden hallintaprosessikaaviosta, jossa mm. eri M-määritysten mukaisen tiedon funktiot ja tietovirrat on kuvattu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannessa ote SVY:n joustavan liikkuvuuden hallintaprosessikaaviosta, jossa mm. eri M-määritysten mukaisen tiedon funktiot ja tietovirrat on kuvattu."

Transkriptio

1

2 Kannessa ote SVY:n joustavan liikkuvuuden hallintaprosessikaaviosta, jossa mm. eri M-määritysten mukaisen tiedon funktiot ja tietovirrat on kuvattu. Julkaisija Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö PL 11100, AALTO Layout Totti Tuhkanen ISBN (pdf) ISSN Turku 2010

3 M-määritykset Suomen virtuaaliyliopiston opintohallinnon sanasto- ja tietomallimääritykset Suomen virtuaaliyliopiston julkaisuja 7/10

4 SAATTEEKSI Tämä lähdejulkaisu sisältää Suomen virtuaaliyliopiston koordinoimana yhteistyönä tuotetut, joustavan opiskelijaliikkuvuuden hallintaan liittyvät opintohallinnon sanastoja tietomallimääritykset, nk. M-määritykset. Mukana ovat kunkin määrityksen voimassa olevat suomen kieliset versiot. M-määritystoiminta käynnistyi tammikuussa 2004 ja viimeiset päivitykset M-määrityksiin tehtiin vuonna 2010, saman aikaisesti kun määrityssisällöt vietiin osaksi CSC:n ylläpitämää kansallista XDW-tietomallia. M-määrityksiä sovelletaan edelleen opintohallinnon tietojärjestelmien rajapintaratkaisuissa, kunnes CSC:n koordinoiman Raketti-hankkeiston määrittelemät ja tuottamat uudet opintohallinnon tietopalveluratkaisut rajapintamäärityksineen valmistuvat korvaamaan nykyiset tuotantovälineet. Koska M-määritystyö oli yhteistyönä laajamittaista, mutta luonteeltaan näkymätöntä perusinfrastruktuurin rakennustyötä, liitän oheen lyhyen kuvauksen määritystyön lähtökohdista ja vaiheista. M-määritykset ja Bolognan prosessi Opetusministeriö käynnisti vuonna 2001 useita hankkeita sähköisten tutkimus- ja oppimateriaalien hallinnan sekä opetustarjonnan kuvailutietomallien määrittelemiseksi ja yhteisten toimintatapojen ja tietopalvelurakenteiden kuvaamiseksi. Näistä hankkeista Ditiva (Digitaaliset tietovarannot) -hanke ja Kurssitietomäärityshanke olivat laajasti kiinnostavia, ryhtyihän edellinen ratkaisemaan verkko-oppimateriaalien kuvailtavuuden ja löydettävyyden ongelmaa ja jälkimmäinen haki yhteistä perustaa sähköisille hopseille ja e-opinto-oppaille. Hankkeiden asiantuntijaryhmiin rekrytoitiin edustajia eri koulutusasteilta, muistiorganisaatioista ja kirjastoista, sähköisiä julkaisuja tuottavista kustannustaloista sekä korkeakouluille tietojärjestelmiä toimittavista yrityksistä. Asiantuntemus oli vankkaa, mutta työn tulokset jäivät eklektisiksi, koska yhteistä sovelluskehystä ja yhteisesti määriteltyjä käyttötapauskuvauksia ei ollut. Vuoden 2003 lopulla opetustiedon ja materiaalitiedon standardien kuvailukäytänteiden puute todettiin ongelmaksi sekä virtuaaliyliopiston joustavan opiskelun palvelujen kehittämiselle, että laajassa kontekstissa Bolognan prosessin toteuttamiselle. Kun Turun yliopisto samaan aikaan käynnisti opintohallinnon sanastomäärittelytyötä tiedealakohtaisten tutkinnonuudistustyöryhmien toiminnan tueksi, SVYPA ehdotti määritystyön uudelleen organisoimista. Niinpä Turun yliopisto, SVYPA ja TIEKE ry yhdessä esittivät opetusministeriölle yhteishanketta tutkintojen yleisen kuvailumallin ja siihen liittyvän sanaston määrittelemiseksi. Projekti sai rahoituksen, ja ensimmäinen M-määritys, M1: Tutkinto-, opintokokonaisuus- ja opintojaksokohtaiset tiedot -määritys valmistui 17 kuukauden intensiivisen työn tuloksena. M1:n määritysprosessi oli siis pitkä. Aluksi tarvittiin mittava työpanos opinto- ja tietohallinnon asiantuntijoiden verkoston luomiseen. Tavoitteena oli uusi, avoin ja yliopistot sitouttava toimintatapa kun kokemuspohjana opetusministeriön 2001 asettamien työryhmien tulokset, joille ei tullut ensimmäistäkään käyttöönottoa. Laajalla verkostotiedottamisella koottiin projektiryhmän työtä tukemaan kuukausittain kokoontuva referenssiryhmä, josta myöhemmin muodostui nk. M-yhteyshenkilöverkosto. Liikkeelle lähdettiin sarjalla avoimia työpajoja, joissa harmonisoitiin työsanasto ja tuotettiin käsitteellisiä kuvauksia mm. e-opinto-oppaalle sekä suljetulle ja avoimelle hopsille. Pajoissa kuvattiin myös toimintakenttä ja luotiin yhteinen ymmärrys opintohallinnon yhteisen sanaston ja tietomallin käyttöyhteyksistä sekä suomalaisille soveltuvista tavoista tulkita ECTS-ohjeistoa. Työskentelyn kannalta kolme tärkeintä dokumenttia olivat kuitenkin hyötyanalyysi, joka kuvasi yliopistojen perusteet yhteiseen

5 prosessiin osallistumiselle, samoihin aikoihin muotonsa saanut SVY:n strategia, joka täsmensi organisaatiorajat ylittävän yliopistotoiminnan keskeiset tavoitteet ja prosessit sekä M-määritystyön prosessiohjaus- ja legitimaatiomalli. Kaavio 1: M-määritystyön prosessiohjaus-, legitimaatiomalli toimijoineen. M1- ja M2- (Opintojaksojen toteutusten tiedot) määritystyölle antoi leimansa se, että kokouksia järjestettiin eri puolilla Suomea, ja aina uudelle paikkakunnalle tultaessa projektiryhmä sai perustella ja selittää tietyt terminologiset ratkaisut. Konsensus luotiin ydinkäsitteiden osalta pala palalta. Kun tämä perustyö oli tehty, seuraava määrityshanke valmistuikin puolta nopeammin ja sitä seuraava jälleen puolitti edellisen aikataulun. Määrityksiä koskevissa lausunnoissaan yliopistot sitoutuivat niiden käyttöönottoon siirtymävaiheaikataulun mukaisesti, ja yliopistojen rehtorien neuvosto ilmaisi tukensa tälle uudelle yhteistoiminnan muodolle. M-standardoinnin ensimmäinen tavoitetaso oli saavutettu. * Seuraavaa tavoitetasoa, Suomen korkeakoulut kattavaa yhteistyötä, päästiin konkretisoimaan M2:n XML-skeematyön myötä, kun projektiryhmään saatiin mukaan ammattikorkeakoulujen AAPA-ryhmän ja VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikön asiantuntijoita. Selustatukea antoi ARENE:n suunnalta lausuttu lupaus hyväksyä ammattikorkeakoulujen käyttöön ne tietomallimääritykset, jotka yliopistot ovat lausunto- ja hyväksymismenettelyllään kansallisiksi standardeiksi vahvistaneet. M2: lausunto- ja vahvistamisdokumentaatio M2: Opintojaksojen toteutusten tiedot -määritys M2 eng M2 sve M2 XML-schema M2 XML-testaus Kaavio 2: M-määrityskohtaisesti ylläpidettävä dokumentaatio: 1) korkeakoulujen, opetusministeriön ja opetushallituksen lausunnot niistä johdettuine toimenpidekommentteineen, 2) sanastoja tietorakennemääritys kieliversioineen, 3) määrityskohtainen XML-skeema sekä 4) skeemaan liittyvä testausmateriaali tietojärjestelmiä varten.

6 Kuva 1: Prosessien ja käsitteiden harmonisointi edellyttää jatkuvaa keskustelua, jossa konsensus ja siihen sitoutuminen rakennetaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä. M-yhdyshenkilöverkoston avoin kokous Dipolissa , vas. verkoston puheenjohtaja, osastopäällikkö Mikko Markkola Tampereen yliopistosta. Kuva: Kalle Virta. M3: Suoritusten tiedot -määritys tehtiin jo kokonaisuudessaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeena, ja M4: FinnEduMeta suomalainen metatietomalli digitaalisten oppimateriaalien kuvaukseen toi määritystyöhön kolmanneksi hankekumppaniksi Opetushallituksen. Yhteistyöpohjan laajennus merkitsi myös lähestymistavan muutosta, sillä FinnEduMeta-määritys valmistui kaikkien koulutusasteiden käyttöön. Samalla kolmikannalla tuotettiin syksyllä 2007 M0: Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa -määritys. Tällä kertaa myös ammattikorkeakoulut antoivat viralliset lausuntonsa uudesta määrityksestä sen valmistelun puolivälissä, ja ohjaava palaute oli erittäin hyödyllistä koko sanasto- ja tietomallityölle. Yhteisen tietopääoman ylläpidon ja kehittämisen haaste 2010-luvulla M-määritysten johdantoteksteissä toistuu toteamus, että po. määritys luo kattamiensa käsitteiden osalta edellytykset korkeakoulujen välisten opintotietopalvelujen kehittämiselle joustavan opiskelijaliikkuvuuden tarpeita vastaavalle tasolle. Kukin määrityshanke on sekä perusteltu että rajattu Bolognan prosessin ja sitä osaltaan toimeenpanevan Suomen virtuaaliyliopiston strategisilla tavoitelauseilla. Määritykset ovat ECTS-yhteensopivia, mutta ne eivät mallinna mitään yksittäistä tietojärjestelmää. Kuvat 2 ja 3: Opiskeluoikeuden reunaehtoja haetaan tiimityönä: vas. projektipäällikkö Teija Lehto VIRAMK:n kehittämisyksiköstä kirjoittaa termilistaa, editori Lassi Nirhamo Bodoni Oys:stä säätää tietomallikuvaa ja tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas Tampereen yliopistosta hahmottelee riippuvuuksia (vrt. oik.). M0-valmistelutyöryhmän kokouksen kuvasi Turun yliopistossa Totti Tuhkanen. Määritysten käyttöönoton edetessä niille muodostui kasvava määrä uusia hyödyllisiä käyttöyhteyksiä, joista osa palvelee verkostomaisesti tarjottavan opetuksen tarpeita, osa kampusopiskelun tarpeita. Oman lisänsä kehitystyöhön toi korkeakoulu-

7 kentän rakennemuutos, jonka myötä yhä useamman korkeakoulun sisäinen toiminta hajasijoittui usealle kampukselle ja useaan kaupunkiin. Niinpä rajanveto organisaatiorajat ylittävää virtuaalikorkeakoulutoimintaa tukevien ja paikallista korkeakoulutoimintaa tukevien laajennustoiveiden välillä kävi vuosipäivitysten yhteydessä yhä haastavammaksi. Kaavio 3: Korkeakoulujen organisaatiorajat ylittävien opintohallinnon prosessien toteutuksessa on M-rajapintojen avaukset tuottaneet mittavia kertautuvan työn poisleikkauksia ja tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus on parantunut. Kuvassa SVY:n joustavan opiskelijaliikkuvuuden JOOPAS-palvelun käyttövolyymin kasvukäyrää muutamalta vuodelta. JOOPAS on ollut primaari sovelluskohde M-määrityksille. Luonnollisen ratkaisun tähän ongelmaan toi saman rakennemuutoksen osana toteutettu Suomen virtuaaliyliopiston toiminnan alasajo. Tehdyn standardointityön tulokset haluttiin kuitenkin pelastaa. M-määritysdokumentaatio ja ylläpitoympäristö siirrettiin vuoden 2010 aikana CSC:n hallintaan, samalla kun opintohallinnollista sanastotyötä jatkamaan perustettiin Raketti Opi-hankkeiston alaisuuteen Tieto-asiantuntijaryhmä. Tehokkaan toiminta-arkkitehtuurin varmistamiseksi opintohallinnon M-sanastot myös liitettiin vuonna 2010 osaksi Raketin XDW-tietomallia. Tämä integrointi osoittautui melko haastavaksi tehtäväksi, koska raportointia tukevaksi optimoitu XDWtietomalli sai M:ien myötä joukon uusia operatiivisia funktioita ja vaatimuksia. Toteutettu integraatio kuitenkin loi ja testasi toimintatavan, jolla opintohallinnon uusien, koko korkeakouluasteelle yhteisten tietojärjestelmien tarvitsemat sanastot voidaan tuottaa ja liittää osaksi kansallista käsitemallia. M-työ loi tässäkin hyvän perustan seuraavan polven palveluranteille. Totti Tuhkanen, M-määrityshankkeiston koordinaattori

8 M-MÄÄRITYKSET M0: Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa 9 M1: Tutkinto-, opintokokonaisuus ja opintojaksokohtaiset tiedot 84 M2: Opintojaksojen toteutusten tiedot 112 M3: Suoritusten tiedot 163 Huomautus 1: M-määritysten teknisen dokumentaation, mukaan lukien XMLskeemojen, ylläpitosivusto on osoitteessa https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset Huomautus 2: Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja Opetushallituksen yhteistyönä tuotettu (M4) FinnEduMeta-määritysdokumentaatio ylläpidetään Opetushallituksen sivuilla.

9 SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTON OPETUSTIETOMÄÄRITYKSIÄ N:O 5 M0: Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio: 1.1 Päivämäärä: Editori: Lassi Nirhamo, Jarkko Leponiemi Projektiryhmä: Sami Hautakangas, Minna Herno, Vilho Kolehmainen, Teija Lehto, Mikko Markkola (pj.), Tuomas Naakka, Tuukka Puumala, Totti Tuhkanen (siht.) Version 1.1 valmistelutyöryhmä:

10 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Sisällys Johdanto... 3 Määrityksen sisältö... 3 Määrityksen tarkoitus... 3 Määrityksen käytöstä... 3 Liittymät muihin määrityksiin ja standardeihin... 4 Sovellusohjeita... 6 Tietojen koodaus... 6 Kieliversiointi... 6 Laajennokset... 6 Käsitteiden määrittelyä... 7 Hakukohde... 7 Koulutus... 7 Koulutustarjonta... 7 Opinto... 7 Opinto-oikeus... 7 Opiskeluoikeus... 7 Kenttien ryhmittely... 9 Lähetystiedot-ryhmä... 9 Opiskelija-ryhmä... 9 Henkilöt-ryhmä Organisaatiot-ryhmä Sanastot Opiskelija.Vastaanottotunnus (1.3) Opiskelija.Lähdetunnus (1.4) Opiskelija.Sukupuoli (1.8) Tila.Nimi ( ) Tila.Tarkenne ( ) Kattavuus (1.15.6) Sisältyvä opiskeluoikeus (1.15.8) Liittyvä opiskeluoikeus (1.15.9) Organisaation tyyppi (3.13) Viittaus.Rooli (1.1) Viittaus.Rooli (1.1) Funetin EduPerson Student Category

11 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Johdanto Määrityksen sisältö Tässä dokumentissa esitetään opiskelijan opiskeluoikeuksien tietojen siirron tietomalli. Opiskeluoikeudet voivat olla opintojaksojen, opintokokonaisuuksien, opintosuuntien, tutkintoohjelmien tai tutkintojen suoritusoikeuksia. Tietomalli mahdollistaa opiskeluoikeuksien kuvaamisen siten, että niiden varmentaminen on mahdollista esimerkiksi ensisijaisen opiskelupaikan ulkopuolisissa opinnoissa. Määrityksen tarkoitus Opiskeluoikeuksien tiedot -määritys luo edellytykset korkeakoulujen välisten opintotietopalvelujen ja opiskelun tietotekniikkapalvelujen kehittämiselle joustavan opiskelijaliikkuvuuden tarpeita vastaavalle tasolle. Määrityksen konkreettisia käyttökohteita ovat 1) siirrot kotikorkeakoulusta kohdekorkeakouluun JOO-opinnoissa, 2) siirrot avoimista yliopistoista ja avoimista ammattikorkeakouluista, 3) kv-liikkuvuussiirrot ja 4) siirrot opiskelijatietojärjestelmistä oppimisalustoihin. Määrittelyssä ei ole tarkoitus mallintaa korkeakoulujen sisäisiä opiskeluoikeusprosesseja, eikä kattaa koulutustarjontaan ja opiskelijavalintaan liittyviä tietoja. Määrityksen käytöstä Suoritusten tiedot -määritystä tehtäessä huomioon otetut, määrityksen ensisijaisesti tukemat käyttötapaukset on kuvattu erikseen ylläpidettävässä M-määritysten käyttöyhteyksien kuvaus - dokumentissa, jota ylläpidetään M-määritysten kotisivustolla https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset. 3

12 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio Sopimus tarjonnasta 2. Tarjonnan rekisteröinti 3. Tarjonnalle paikka opetustietojärjestelmissä 4. Tarjonnalle paikka opiskelijatietojärjestelmissä 6. Yhteisen tarjonnan julkaiseminen 8. Opiskeluoikeuden myöntäminen 10. Opiskeluoikeustieto käytettävissä shibbolethin parametrina 5. Opintojen valitseminen tarjontaan opetustietojärjestelmissä 7. Opiskeluoikeuden hakeminen tarjonnan perusteella 9. Opiskeluoikeuden kirjaaminen opiskelijatietojärjestelmiin 11. Opintojaksoille ilmoittautumiset ja suoritusten kirjaamiset oikeuden perusteella Kuva 1. Verkoston toimintaan liittyvä opiskeluoikeuden malliprosessi (Hautakangas 2007) Kuva 1 on esimerkki verkoston opintotarjonnan realisoitumisesta opiskeluoikeustiedoksi. Kuva ei pyri mallintamaan opiskeluoikeuksien hallinnan tietojärjestelmiä ja kaikkia opiskeluoikeuksien hallintaan liittyviä tapahtumia. Kohdat 8 ja 9 ovat tämän määrityksen piirissä. Liittymät muihin määrityksiin ja standardeihin Tietomalli perustuu Tutkinto-, opintokokonaisuus- ja opintojaksokohtaiset tiedot- [M1], Opintojaksojen toteutusten tiedot- [M2] ja Suoritusten tiedot -määrityksiin [M3]. Opiskeluoikeustieto [M0] Laajennukset Opintojen suoritustieto [M3] Opetuksen tarjontatieto [M2] Opetuksen suunnittelutieto [M1] Kuva 2. Määritysten valmisteluaikataulu. Lisätietoja M-määritysten kotisivustolla https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset. 4

13 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Määritystä laadittaessa on otettu huomioon keskeisesti seuraavat määritykset ja standardit: M1 M2 M3 HAKA IntO Proamk VirAMK- OT SVY-OT ATIK AvoinAMK OhaTV OODI-WS Tutkinto-, opintokokonaisuus- ja opintojaksokohtaiset tiedot: https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset M1 Opintojaksojen toteutusten tiedot: https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset M2 Suoritusten tiedot: https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset M3 Haka-luottamusverkosto Yliopistojen kv-opiskelijaliikkuvuuden hallintapalvelun kehittämishanke: ARENE ry:n tietohallintohanke: https://www.proamk.fi/moodle/index.php VirtuaaliAMK:n opintotoimistohanke: SVY-opintotoimistohanke: ATIK - avointen yliopistojen sähköisten palvelujen kehittäminen: AvoinAMK sähköiset palvelut: Opintohallinnon tietovarasto: Oodi-konsortion WS-rajapintahanke: Lisäksi on seurattu seuraavien määritysten ja projektien työtä ja käytetty niitä avuksi tämän määrityksen laatimisessa soveltuvin osin: MACE IMS E MINTED MACE educourse ja eduperson IMS Enterprise Specification: Moodle Integration with Enterprise Data: 5

14 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Sovellusohjeita Tietojen koodaus Tässä määrityksessä ei ole vielä otettu kantaa kaikkiin teknisiin yksityiskohtiin. Tästä määrityksestä tehtävien sidosten (esim. xml-sidos) ei tarvitse noudattaa rakenteessaan täsmällisesti seuraavien taulukoiden esittämää rakennetta (esim. kenttä = elementti), vaan kenttien tietojen sisältäjinä voi olla myös attribuutteja, mikäli se on tarkoituksenmukaista. M-määritysten ylläpitosivustolla (https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset) on lisää tietoa koodauksista kuten esimerkiksi toteutettavasta xml-sidoksesta. Kieliversiointi Kunkin siirrettävän opiskeluoikeustietojen rakenteen yhteydessä tulee ilmoittaa yksi tai useampia kieliä, joilla kaikki tekstikentät on täytetty seuraavan säännön mukaisesti: jos kenttä on täytetty jollain kielellä, se on täytetty myös luetelluilla kielillä. Lisäksi rakenne voi sisältää muunkielisiä tekstikenttiä tarpeen mukaan. (Esimerkiksi rakenteen kaikki täytetyt tekstikentät ovat suomeksi, ja lisäksi lisätiedot englanniksi.) Laajennokset Tämän määrityksen käyttöönottoa tukevaa tiedotussivustoa ylläpidetään CSC:n Rakettiwikissä osoitteessa: https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset. Tiedotussivulta löytyvät tiedot määrityksen yliopistokohtaisista käyttöönotto-ohjeista, usein kysytyistä kysymyksistä sekä määrityksen ylläpitoon ja päivityksiin liittyvistä menettelytavoista. 6

15 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Käsitteiden määrittelyä Hakukohde Opiskelijan koulutustarjonnasta valitsema opinto, johon hän hakee opiskeluoikeutta. Koulutus Ks. opinto. Termit määritellään tässä yhteydessä samaa tarkoittaviksi. Koulutustermi esiintyy opetusministeriön asetuksessa yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista 568/2005 Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista 352/2003 käytetään opinto-käsitettä. Koulutustarjonta Opiskelijoille suoritettaviksi tarjottavat opinnot. Opinto M1- tai M2-määrityksellä kuvattu tutkinto, tutkinto-ohjelma, opintosuunta, opintokokonaisuus, vapaa opintokokonaisuus, opintokokonaisuuden toteutus, opintojakso tai opintojakson toteutus. Opintosuunta kattaa tässä muun muassa termin suuntautumisvaihtoehto ja tutkinto-ohjelma kattaa termin koulutusohjelma. Termit on määritelty tarkemmin M1-määrityksessä. Opinto-oikeus Ks. opiskeluoikeus. Termiä opinto-oikeus käytetään laissa opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 1) sekä yliopistojen JOO-opinnoissa. Termiä opiskeluoikeus yliopisto- ja ammattikorkeakoululaissa. Termit määritellään tässä yhteydessä samaa tarkoittaviksi. 1) Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 1058/1998 Opiskeluoikeus Rekisteriin merkittävä tieto tutkinnon, tutkinto-ohjelman, opintokokonaisuuden, vapaan opintokokonaisuuden tai opintojakson (opinnon) suoritusoikeudesta. Opiskeluoikeus-käsitteellä voidaan myös tarkoittaa oikeutta jatko-, erikoistumis- ja JOO-opintoihin. Ammattikorkeakoululaki /351, 24 : Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot. Yliopistolaki /645, 18 e 2005/556: Opiskelijalla on oikeus suorittaa alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopiston tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmassa määräämällä tavalla. 7

16 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Hakukohde Koulutustarjonta Koulutustarjonta Koulutustarjonta Koulutustarjonta Koulutustarjonta M1- tai M2-tieto (opinto) Koulutustarjonta Opiskeluoikeus Kuva 3. Koulutustarjonnan, hakukohteen ja opiskeluoikeuden suhde Kuva 3 esittää koulutustarjonnasta valittavan opinnon, hakukohteen ja opiskeluoikeuden suhdetta yleisellä tasolla. Se ei ole tarkka prosessikuvaus vaan se kuvaa opinnon, hakukohteen ja opiskeluoikeuden 1:1:1-suhdetta. 8

17 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Kenttien ryhmittely Listaus kenttien jakautumisesta ryhmiin. Kunkin kentän tarkempi määrittely on liitteessä 1. Lähetystiedot-ryhmä Siirtotiedoston lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät tiedot, joista pakollinen on vain oletuskieli: 0.1 Lähettäjä o Henkilö o Organisaatio 0.2 Vastaanottaja o Henkilö o Organisaatio o 0.3 Lähetysaika o 0.4 Oletuskieli Opiskelija-ryhmä Opiskelija-ryhmä sisältää opinto-oikeuksien haltijan (opiskelijan) tiedot. Se sisältää seuraavat alaryhmät ( ) ja kentät ( ): 1 Opiskelija o 1.1 Henkilötunnus o 1.2 Generoitu henkilötunnus o 1.3 Vastaanottotunnus o 1.4 Lähdetunnus 1.5 Etunimet o Etunimi o Tarkenne o 1.6 Sukunimi 1.7 Syntymäaika o Päivä o Kuukausi o Vuosi o 1.8 Sukupuoli 1.9 Osoite o Katuosoite o Postinumero o Postitoimipaikka o 1.10 Maa o 1.11 Kotikunta o 1.12 Kansalaisuus o 1.13 Äidinkieli o 1.14 Sähköposti 1.15 Opiskeluoikeuden tiedot Tunnisteet o Organisaatio o Opiskeluoikeus Kuvaukset 9

18 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 o Opintojakson toteutus o Opintokokonaisuuden toteutus o Opintojakso o Opintokokonaisuus o Vapaa opintokokonaisuus o Opintosuunta o Tutkinto-ohjelma o Tutkinto Tila o Nimi o Tarkenne o Alkuaika o Loppuaika o Nimi o Vastuuorganisaatio Kattavuus o Lähde o Tunniste o Lisätietoja o Sisältyvä opiskeluoikeus o Liittyvä opiskeluoikeus Henkilöt-ryhmä Henkilöt-ryhmä sisältää seuraavat alaryhmät ( ) ja kentät ( ): 2 Henkilö o 2.1 Tunnisteet Sisäinen tunniste Henkilötunnus Lähdetunnus Vastaanottotunnus o 2.2 Nimike o 2.3 Etunimi o 2.4 Sukunimi o 2.5 Sähköposti o 2.6 Verkkosivu 2.7 Puhelin o Numero o Selite o 2.8 Organisaatiot o 2.9 Lisätietoja Organisaatiot-ryhmä Organisaatiot-ryhmä sisältää seuraavat alaryhmät ( ) ja kentät ( ): 3 Organisaatio o 3.1 Tunniste o 3.2 Organisaation nimi 10

19 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 o 3.3 Yksikön nimi o 3.4 Nimiselite o 3.5 Postiosoite o 3.6 Käyntiosoite 3.7 Puhelin o Numero o Selite o 3.8 Faksi o 3.9 Sähköposti o 3.10 Verkkosivu o 3.11 Henkilöt o 3.12 Lisätietoja o 3.13 Organisaation tyyppi 11

20 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Sanastot Sanastot löytyvät kokonaisuudessaan liitteessä 1 olevista taulukoista. M0-määrittelyn sanastot on koottu myös tähän, jotta niiden hahmottaminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Taulukko 1: Opiskelija.Vastaanottotunnus (1.3) Opiskelijan tunnus opiskeluoikeuden vastaanottavassa organisaatiossa, esimerkiksi opiskelijanumero Opiskelija.Lähdetunnus (1.4) Opiskelijan tunnus opiskeluoikeuden lähettävässä organisaatiossa, esimerkiksi opiskelijanumero Opiskelija.Sukupuoli (1.8) Nainen Mies Tila.Nimi ( ) Hakija Aktiivinen Lepäävä Päättynyt Suoritettu Hakija-termiä käytetään tilanteessa, että halutaan siirtää vielä hyväksymättömien opiskeluoikeuksien tietoja. Aktiivinen-termi tarkoittaa tutkinnon opiskeluoikeuden yhteydessä läsnä olevaksi ilmoittautunutta ja Lepäävä-termi poissa olevaksi ilmoittautunutta. Lepäävä-termi tarkoittaa jostakin syystä keskeytyksessä olevaa opiskeluoikeutta ja sitä ei ole laitettu Aktiivinen-termin tarkenteeksi, jotta itse Lepäävä-termiä voidaan tarkentaa ja sille voidaan määritellä alku- ja loppuaika. On myös mahdollista esimerkiksi käyttää samanaikaisesti Aktiivinen- ja Suoritettu-termiä, jolloin voidaan ilmaista opiskeluoikeuden rajattu voimassaolo valmistumisen jälkeen. Tila.Tarkenne ( ) Ei ilmoittautunut Ensisijainen Päätoiminen Sivutoiminen Verkkopalveluiden käyttöoikeus (Lepäävä) 12

21 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Kirjaston käyttöoikeus (Lepäävä) "Ei ilmoittautunut" -tarkenne antaa mahdollisuuden ilmaista opiskelijan ilmoittautumatta jättäytymisen. Ensisijainen, "Päätoiminen" ja "Sivutoiminen" ovat opiskeluoikeuden tarkenteita. Tähän ei ole mahdollista sisällyttää kaikkia eri organisaatioissa tarvittavia tarkenteita, vaan organisaatiot voivat tehdä omia laajennoksiaan tarkenteisiin ("Toissijainen" tms.). Verkkopalveluiden käyttöoikeus ja Kirjaston käyttöoikeus ovat lepäävän opiskeluoikeuden tarkenteita. Tähän ei ole mahdollista sisällyttää kaikkia eri organisaatioissa tarvittavia tarkenteita, vaan organisaatiot voivat tehdä omia laajennoksiaan tarkenteisiin ("Sähköposti" tms.). Kattavuus (1.15.6) Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa käytetyt tunnisteet (sama numerointi) erotetaan toisistaan liittämällä kentässä aina tunnisteen yhteyteen sen lähde (ks. taulukko 1: 1.9 Kattavuus). Tässä on esitetty lähteiden M0, AMKOTA ja Tilastokeskus kattavuustermit. Käytettäessä muita lähteitä (esim. Oodin opinto-oikeuden kattavuus -koodistoa ), lähteen tunnistamisen URI on sovittava käyttäjien kesken. TUTKINNON OPISKELUOIKEUDEN KATTAVUUS (YLIOPISTOT, lähde: M0): 1=Alempi korkeakoulututkinto 2=Ylempi korkeakoulututkinto 3=Lisensiaatin tutkinto 4=Tohtorin tutkinto 5=Ammatillinen jatkotutkinto 9=Avoin yo-opiskelu OPISKELUOIKEUDEN KATTAVUUS (AMK, lähde: AMKOTA, Tilastokeskus): 1=Amk-tutkintoon johtava nuorten koulutus (AMKOTA, Tilastokeskus) 2=Amk-tutkintoon johtava aikuiskoulutus (AMKOTA, Tilastokeskus) 3=Erikoistumisopinnot (AMKOTA, Tilastokeskus) 4=Avoin amk-koulutus (AMKOTA) 5=Ammatillinen opettajankoulutus (AMKOTA, Tilastokeskus) 6=Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (AMKOTA, Tilastokeskus) MUUT OPISKELUOIKEUDET (YLIOPISTOT, lähde: Tilastokeskus): 670=Erilliset erityisopettajan opinnot 674=Erilliset erityislastentarhanopettajan opinnot 678=Erilliset opinto-ohjaajan opinnot 901=Erilliset arvosanat ja opintokokonaisuudet, kuulustelut ja kurssit 904=Erilliset aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot 910=Erilliset opinnot, jotka aiotaan sisällyttää toisessa kotimaisessa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon 912=Ammatillisten oppilaitosten ja kansan- ja kansalaisopistojen opettajille tarkoitetut erilliset kasvatustieteelliset opinnot 915=Erilliset opinnot ulkomaalaisena vaihto-opiskelijana (yhteistyö ulkomaalaisen korkeakoulun kanssa) tai muut ulkomaalaisten opiskelijoiden määräaikaiseen opiskelu-oikeuteen pohjautuvat opinnot 13

22 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio =Ulkomaisen tutkinnon pohjalta tapahtuva pätevöitymiskoulutus 919=Kansainväliset koulutukset ja opinto-ohjelmat 922=Kelpoisuus- ja pätevöitymiskoulutus tai muu täydennyskoulutus erilaisen pohjakoulutuksen omaaville henkilöille 999=Muu tai tuntematon tutkintoon johtamaton koulutus Edellisten kaltaista vakituista koodistoa ei ammattikorkeakouluissa ole käytössä, mutta edellisiä voidaan käyttää soveltuvilta osin. Liitteessä 3 on Funetin EduPerson Student Category -sanasto, jota voidaan käyttää tässä kentässä. Sisältyvä opiskeluoikeus (1.15.8) Opiskeluoikeuteen sisältyvä erillinen opiskeluoikeus eli esim. tutkinnon opiskeluoikeuteen lisätty opiskelijan erikseen hakema oikeus suorittaa jotain tiettyä sivuainetta tms. Esimerkiksi täydennyskoulutus voi muodostua erillisistä opintojaksoista, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden. Tällainen kokonaisuus on mahdollista niputtaa yhdeksi opintokokonaisuudeksi ja eritellä sisältyvät opintojaksot tässä kentässä. Toisaalta esimerkiksi erillisopiskelijoille voidaan myöntää opiskeluoikeus opintojaksoihin, jotka eivät muodosta mitään selkeää kokonaisuutta. Nämä opiskeluoikeudet voidaan ilmaista erikseen tai kuvata samassa opiskeluoikeudessa vapaan opintokokonaisuuden avulla.. Liittyvä opiskeluoikeus (1.15.9) Esimerkiksi yliopistojen 2-portaiseen tutkintoon kuuluvat ylempi- ja alempi tutkinto voidaan tarvittaessa linkittää toisiinsa tämän kentän avulla. Mikäli opiskeluoikeudet on myönnetty erillisinä, kytköstä ei tehdä. Organisaation tyyppi (3.13) Yliopisto Ammattikorkeakoulu Muu oppilaitos Osasto/tiedekunta Laitos Muu yksikkö Taulukko 3: Viittaus.Rooli (1.1) Opettaja Vastaava opettaja Tuutori Opiskelija Tukihenkilö Yhteyshenkilö Muu henkilö 14

23 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Taulukko 4: Viittaus.Rooli (1.1) Päävastuullinen Opetussuunnitelmasta vastaava Järjestävä Toteuttava Hyväksyvä Yhteistyötä koordinoiva Muu 15

24 Liite 1 Liite 1 Liitteessä on taulukoita, joissa esitetään opiskeluoikeuksien tietojen -siirtomäärityksen tietomalli. Taulukossa 1 on määrityksen perusrakenne ja taulukoissa 2 on kuvattu tämän määrityksen ulkopuolisten tietorakenteiden liittämistä. Taulukoissa on ryhmitteleviä ryhmiä, jotka sisältävät vain kenttiä tai alaryhmiä. Ryhmät on merkattu tumman harmaalla ja alaryhmät vaaleammalla harmaalla. Nro-sarake sisältää ryhmän tai kentän numerotunnisteen. Nimi-sarake sisältää ryhmän tai kentän nimen. Selite-sarake sisältää lyhyen selitteen ryhmän tai kentän sisällöstä. Koko-sarake sisältää tiedon kuinka monta ryhmää tai kenttää tietorakenne sallii. Pakollisuus-sarake sisältää tiedon ryhmän tai kentän pakollisuudesta tietorakenteessa. Pakolliset ryhmät tai kentät pitää olla täytetty, mutta joidenkin kohdalla pakollisuus on vaihtoehtoinen jonkin toisen ryhmän tai kentän kanssa. Järjestys-sarake sisältää tiedon onko tietorakenteen salliman useamman ryhmän tai kentän järjestyksellä merkitystä. Arvoavaruus-sarake sisältää kentän tietotyypin mahdollisia tarkenteita. Tietotyyppi-sarake sisältää kentän sisällön tietotyypin. Esimerkki-sarake sisältää esimerkkejä kentän sisällöstä. Huomautuksia-sarake sisältää mahdollisia lisätietoja ko. kentästä. 16

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Nykyiset tiedonkeruut tietovarannosta

Nykyiset tiedonkeruut tietovarannosta @ Nykyiset tiedonkeruut tietovarannosta Nykyisten tiedonkeruiden toteuttaminen tietovarannosta: opiskelija- ja tutkintotiedonkeruu sekä opiskeluoikeustiedonkeruu KOTA-seminaari 18.9.2014 Lauri Jokipii,

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana.

Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana. Henkilötietolomake Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana. Sukunimi Henkilötunnus Etunimet (alleviivaa

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Toimintaa tukeva tietomalli. OTM Sidosryhmäseminaari Inka Paukku

Toimintaa tukeva tietomalli. OTM Sidosryhmäseminaari Inka Paukku Toimintaa tukeva tietomalli OTM Sidosryhmäseminaari 11.12.2014 Inka Paukku Esityksen sisältö 1. Tietomallin rakentuminen 2. Toteutetut tietokokonaisuudet 3. Koulutuksen ja opetuksen tietomalli 4. Opiskeluoikeuden

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Koulutus- ja opetusyhteistyö ja VIRTA-tiedot

Koulutus- ja opetusyhteistyö ja VIRTA-tiedot Koulutus- ja opetusyhteistyö ja VIRTA-tiedot Helena Majamäki 13.9.2017 OPTIETOR ja KooTuki CSC Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus Ajankohtaisia esille

Lisätiedot

Missä virtuaaliyliopisto menee? - Katsaus tilanteeseen Sami Hautakangas Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto

Missä virtuaaliyliopisto menee? - Katsaus tilanteeseen Sami Hautakangas Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto Missä virtuaaliyliopisto menee? - Katsaus tilanteeseen Sami Hautakangas 16.6.2004 Valtakunnassa tapahtuu Suomen virtuaaliyliopisto sateenkaaren alla SVY:n strategia uudistumassa, kysely eilen yliopistojen

Lisätiedot

Käyttöliittymäsuunnitelma

Käyttöliittymäsuunnitelma Jyväskylän yliopisto SUUNNITELMA Tietotekniikanlaitos 10.11.2003 KÄKI-projekti Käyttöliittymäsuunnitelma Sami Huttunen Tatu Lamminmäki Juha Lappi Eija Pelkkikangas Sisältö SISÄLTÖ...1 1. JOHDANTO...1 2.

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

Avointen yliopistojen tietojärjestelmäratkaisut tulevaisuudessa työpaja

Avointen yliopistojen tietojärjestelmäratkaisut tulevaisuudessa työpaja Muistio 1/5 Avointen yliopistojen tietojärjestelmäratkaisut tulevaisuudessa työpaja Tampere 27.8.2008 Paikalla: Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto, tietojärjestelmäpäällikkö (pj.) Ismo Isopoussu, Tampereen

Lisätiedot

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla EXCEL-SIIRTOTIEDOSTON MUODOSTUSOHJE KEVÄÄN 2014 YHTEISHAKUA VARTEN Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla Tässä ohjeessa kerrotaan, miten perusopetuksen päättöluokkalaisten,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen

Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen So far Toimeksianto: Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuri Tietoarkkitehtuurin osuuteen liittyen Synergiaryhmä 4.12.2014 linjannut,

Lisätiedot

Opintopistetiedonkeruu

Opintopistetiedonkeruu @ Opintopistetiedonkeruu Opintopistetiedonkeruu Mistä on kysymys Virran integroiminen Vipusen tietolähteeksi Suorat tiedonkeruut vuoden 2014 tietojen osalta alkaen alkuvuodesta 2015 Panokset kovenivat

Lisätiedot

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015 Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 2.9.2015 Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2015 Yliopisto-opiskelijat (tiedot

Lisätiedot

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset 1. Johdanto Katselmuksen ja vertailun tarkoituksena on saada selville (a) vastaako Kuali ja/tai OPS-editori toiminnallisessa ja teknisessä määrittelyssä

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

Opetuksen järjestäminen yhteistyössä ja hankkiminen toiselta korkeakoululta

Opetuksen järjestäminen yhteistyössä ja hankkiminen toiselta korkeakoululta KORKEAKOULUJEN OPETUSYHTEISTYÖ Immo Aakkula 8.2.2017 Laki yliopistolain muuttamisesta 7 a Opetuksen järjestäminen yhteistyössä ja hankkiminen toiselta korkeakoululta Yliopisto voi järjestää kielten ja

Lisätiedot

Opintokohteen Haku ja Käsittely

Opintokohteen Haku ja Käsittely Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/8 Opintokohteen Haku ja Käsittely Opintokohteen käsittely aloitetaan Perustiedot -valikon Opintokohteen käsittely -kohdasta. Olemassa olevan opintokohteen haku: Opintokohteen

Lisätiedot

Maksullisen koulutuksen hallinnointi- ja julkaisujärjestelmä -projekti

Maksullisen koulutuksen hallinnointi- ja julkaisujärjestelmä -projekti Maksullisen koulutuksen hallinnointi- ja julkaisujärjestelmä -projekti Peppi-konsortion sisällöllisen työryhmän jatkot 1.2.2016 Lauri Stigell Projektin perustiedot Metropolia Ammattikorkeakoulun projekti

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Opiskeluoikeudet. Kaaviokuva

Opiskeluoikeudet. Kaaviokuva Opiskeluoikeudet Opiskeluoikeuksien tiedonsiirtoskeema. XML-skeema jonka avulla on tarkoitus siirtää useiden opiskeluoikeuksien tiedot kerralla. Skeeman voi myös lukea sisään muihin skeemoihin jolloin

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietomalli

Korkeakoulujen tietomalli Korkeakoulujen tietomalli OPI-Integraatioryhmä 26.9.2013 Teemu Kemppainen & Suvi Remes, CSC Tietomallin syntyhistoria RAKETTI-hanke korkeakoulujen ja OKM:n yhteinen tietohallinnon kehittämishanke Korkeakoulujen

Lisätiedot

OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA

OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA OPINTOJOHTOSÄÄNNÖN UUDISTUS LUONNOKSEN KESKEISIÄ KOHTIA JA UUDISTUKSIA Uudistuksen taustaa Yliopistolla tulee olla johtosääntötason säädös pysyviksi tarkoitetuista määräyksistä ja toimintavoista opintoihin

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Opintosuorituksen kielitieto on pakollinen. Kielitieto voidaan antaa kullekin suoritukselle erikseen.

Opintosuorituksen kielitieto on pakollinen. Kielitieto voidaan antaa kullekin suoritukselle erikseen. Opintosuoritusten kielitietojen ylläpito Oodissa 1. Taustaa Kielitietojen täsmällinen ylläpito Oodissa on tullut yhä tärkeämmäksi monikielisten opetusohjelmien ja tilastointitarpeiden kautta. Tieto vieraskielisistä

Lisätiedot

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä Sidosryhmäseminaari 20.4.2015 Tavoitetilan päivittäminen Rajaus toiminnallisuuksista on käsitelty uudestaan Jyväskylän yliopiston hankkeeseen liittymisen

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen, Jyväskylä Anna Loukkola Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2014: Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Yhteyshenkilöpäivät 21.9.2004, Kokkola Riitta Vatanen, JAMK

Yhteyshenkilöpäivät 21.9.2004, Kokkola Riitta Vatanen, JAMK ECTS ja VirtuaaliAMK Yhteyshenkilöpäivät, Kokkola, JAMK ECTS? VirtuaaliAMK ECTS ja virtuaaliamk Eurooppalaisen korkeakoulualueen edellytykset Suomessa 1. kahden syklin tutkintorakenne (perus- ja jatkotutkinto)

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Lomakkeen nimi: AHOT 1B

Lomakkeen nimi: AHOT 1B Lomakkeen nimi: AHOT 1B OULUN YLIOPISTO Tiedekunta, jolle hakemus osoitetaan: (Huom. jokaista tiedekuntaa kohtaan täytetään yksi lomake) Saapunut tiedekuntaan / 20 AHOT-LOMAKE ARKIOPPIMISESSA TAI EPÄVIRALLISESSA

Lisätiedot

Oodin kehityksen painopistealueet HY:n näkökulmasta, vuosi

Oodin kehityksen painopistealueet HY:n näkökulmasta, vuosi Oodin kehityksen painopistealueet HY:n näkökulmasta, vuosi 2007 17.4.2007 Oodi-konsortio / toimintasuunnitelma WinOodin ja WebOodin ylläpitotyö Olemassa olevien järjestelmien virheiden korjaamista ja uusien

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämisen ja opintojen järjestämisen prosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC

Koulutuksen järjestämisen ja opintojen järjestämisen prosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC Koulutuksen järjestämisen ja opintojen järjestämisen prosessit KOOTuki-ryhmä 14.12.2015 Pekka Linna, CSC Tausta Korkeakoulut tekevät kasvavassa määrin yhteistyötä opetuksen järjestämisessä sekä tietojärjestelmien

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 Antti Mäki Korkeakoulujen tietojen yhteismitallisuus ja yhteentoimivuus tietojärjestelmien välillä

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops-toiminnolla KTK-tutkinto Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

XDW-projektissa rakennetut palvelut

XDW-projektissa rakennetut palvelut XDW-projektissa rakennetut palvelut Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23. 24.9.2010 Manne Miettinen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. RAKETTI-hankkeen tavoite korkeakouluja

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietomallin muutostarve: opinto-oikeus / opiskeluoikeus

Korkeakoulujen tietomallin muutostarve: opinto-oikeus / opiskeluoikeus Korkeakoulujen tietomallin muutostarve: opinto-oikeus / opiskeluoikeus Kooste keskustelusta ja vaihtoehdot ratkaisuehdotukseksi Synergiaryhmän työpaja 24.9.2012 Paula Merikko Tausta Intressi pitää korkeakoulujen

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Tietosuojaseloste: Opsu

Tietosuojaseloste: Opsu Sivu 1 (7) Tietosuojaseloste: Opsu Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmän tietosuojaseloste 6.11.2013 Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 mukainen tietosuojaseloste 1. Rekisterinpitäjä TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset 1. Johdanto Katselmuksen ja vertailun tarkoituksena on saada selville (a) vastaako Kuali ja/tai OPS-editori toiminnallisessa ja teknisessä määrittelyssä

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Vahvistettu eli hyväksytty moduulitasoinen HOPS. Anna Kaarina Hakala 1.2.2007

Vahvistettu eli hyväksytty moduulitasoinen HOPS. Anna Kaarina Hakala 1.2.2007 Vahvistettu eli hyväksytty moduulitasoinen HOPS Anna Kaarina Hakala 1.2.2007 Moduulitasoinen HOPS Vahvistettu HOPS tehdään ja tallennetaan Oodin ehopstyökalulla. Työkalu ei ole vielä valmis. Tällä hetkellä

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Mikrobiologian laboratorioiden edustajien neuvottelukokous 17.10.2008 Seija Tuokko Laboratoriossa

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in

Lisätiedot

VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti

VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi VIRTA-PROJEKTI Tilanneraportti 20.8.2012, Paula Merikko

Lisätiedot

REKISTERÖITYMINEN YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUKSEEN

REKISTERÖITYMINEN YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUKSEEN 1(5) Meilahden opiskelijapalvelut PL 63 (Haartmaninkatu 8) 00014 HELSINGIN YLIOPISTO www.med.helsinki.fi Huom. Hakemusta ei voi jättää sähköpostilla. Tiedekunta täyttää Saapunut Rekisteröinti Todistus

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN 1. Henkilötiedot * Etunimi Sukunimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Puhelin Syntymäaika 2. Hakijan pohjatutkinto * Tutkinnon nimi Yliopisto Valmistumispäivä

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ

OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ Sisällys 1. Passivoinnin purkaminen opinto-oikeudesta 31.7.2016 mennessä suoritetun opinnon perusteella.. 1 2. Passivoinnin purkaminen hyväksytyn

Lisätiedot

OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun

OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Asiakirjan nimi: OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun ohjausryhmään Asiakirjan päivämäärä: 31.01.2017

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Haku HELBUS ohjelmiin

Haku HELBUS ohjelmiin Haku HELBUS ohjelmiin Henkilötiedot Valokuva Nimi: Postiosoite: Puhelinnumero: Sähköposti: Syntymäaika: Aiempi koulutus: Liimaa kuvasi tähän. Vastaa seuraaviin esseekysymyksiin suomeksi tai englanniksi

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WebOodissa opiskelija voi tarkastaa omat henkilötietonsa, muuttaa tai lisätä yhteystietojaan, ilmoittautua opetukseen ja tentteihin, ilmoittautua yliopistoon, selata omia opintojaan

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari

Korkeakoulujen KOTA-seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen Anna Loukkola Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

Koulutustarjonta Osaamisen isen ja siv ja isty siv kse isty n parhaaksi a

Koulutustarjonta Osaamisen isen ja siv ja isty siv kse isty n parhaaksi a Koulutustarjonta Kehittämisen lähtökohtia Vaatimus: kaikki olemassa olevat koulutukset yhteen palvelukokonaisuuteen. Tiedossa myös koulutustarjonnan heterogeenisyys eri sektoreiden välillä ja jopa sisällä

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Opettajatiedonkeruun toteutus

Opettajatiedonkeruun toteutus Opettajatiedonkeruun toteutus Yliopistojen tuottamien opettajatietojen kerääminen tietovarannosta Pääasiakirja: Opettajatiedonkeruu korkeakouluista uudistuu Sivua päivitetään parhaillaan Sisällys Sisällys

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

ehopsin käyttöohje opiskelijalle

ehopsin käyttöohje opiskelijalle ehopsin käyttöohje opiskelijalle 2 12 2009 1. Kirjaudu Weboodiin omalla käyttäjätunnuksella. 2. Valitse vasemmasta valikosta HOPS toiminto, jolloin tulet Opinto oikeudet ja opintosuunnitelmat ikkunaan

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot