Kannessa ote SVY:n joustavan liikkuvuuden hallintaprosessikaaviosta, jossa mm. eri M-määritysten mukaisen tiedon funktiot ja tietovirrat on kuvattu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannessa ote SVY:n joustavan liikkuvuuden hallintaprosessikaaviosta, jossa mm. eri M-määritysten mukaisen tiedon funktiot ja tietovirrat on kuvattu."

Transkriptio

1

2 Kannessa ote SVY:n joustavan liikkuvuuden hallintaprosessikaaviosta, jossa mm. eri M-määritysten mukaisen tiedon funktiot ja tietovirrat on kuvattu. Julkaisija Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö PL 11100, AALTO Layout Totti Tuhkanen ISBN (pdf) ISSN Turku 2010

3 M-määritykset Suomen virtuaaliyliopiston opintohallinnon sanasto- ja tietomallimääritykset Suomen virtuaaliyliopiston julkaisuja 7/10

4 SAATTEEKSI Tämä lähdejulkaisu sisältää Suomen virtuaaliyliopiston koordinoimana yhteistyönä tuotetut, joustavan opiskelijaliikkuvuuden hallintaan liittyvät opintohallinnon sanastoja tietomallimääritykset, nk. M-määritykset. Mukana ovat kunkin määrityksen voimassa olevat suomen kieliset versiot. M-määritystoiminta käynnistyi tammikuussa 2004 ja viimeiset päivitykset M-määrityksiin tehtiin vuonna 2010, saman aikaisesti kun määrityssisällöt vietiin osaksi CSC:n ylläpitämää kansallista XDW-tietomallia. M-määrityksiä sovelletaan edelleen opintohallinnon tietojärjestelmien rajapintaratkaisuissa, kunnes CSC:n koordinoiman Raketti-hankkeiston määrittelemät ja tuottamat uudet opintohallinnon tietopalveluratkaisut rajapintamäärityksineen valmistuvat korvaamaan nykyiset tuotantovälineet. Koska M-määritystyö oli yhteistyönä laajamittaista, mutta luonteeltaan näkymätöntä perusinfrastruktuurin rakennustyötä, liitän oheen lyhyen kuvauksen määritystyön lähtökohdista ja vaiheista. M-määritykset ja Bolognan prosessi Opetusministeriö käynnisti vuonna 2001 useita hankkeita sähköisten tutkimus- ja oppimateriaalien hallinnan sekä opetustarjonnan kuvailutietomallien määrittelemiseksi ja yhteisten toimintatapojen ja tietopalvelurakenteiden kuvaamiseksi. Näistä hankkeista Ditiva (Digitaaliset tietovarannot) -hanke ja Kurssitietomäärityshanke olivat laajasti kiinnostavia, ryhtyihän edellinen ratkaisemaan verkko-oppimateriaalien kuvailtavuuden ja löydettävyyden ongelmaa ja jälkimmäinen haki yhteistä perustaa sähköisille hopseille ja e-opinto-oppaille. Hankkeiden asiantuntijaryhmiin rekrytoitiin edustajia eri koulutusasteilta, muistiorganisaatioista ja kirjastoista, sähköisiä julkaisuja tuottavista kustannustaloista sekä korkeakouluille tietojärjestelmiä toimittavista yrityksistä. Asiantuntemus oli vankkaa, mutta työn tulokset jäivät eklektisiksi, koska yhteistä sovelluskehystä ja yhteisesti määriteltyjä käyttötapauskuvauksia ei ollut. Vuoden 2003 lopulla opetustiedon ja materiaalitiedon standardien kuvailukäytänteiden puute todettiin ongelmaksi sekä virtuaaliyliopiston joustavan opiskelun palvelujen kehittämiselle, että laajassa kontekstissa Bolognan prosessin toteuttamiselle. Kun Turun yliopisto samaan aikaan käynnisti opintohallinnon sanastomäärittelytyötä tiedealakohtaisten tutkinnonuudistustyöryhmien toiminnan tueksi, SVYPA ehdotti määritystyön uudelleen organisoimista. Niinpä Turun yliopisto, SVYPA ja TIEKE ry yhdessä esittivät opetusministeriölle yhteishanketta tutkintojen yleisen kuvailumallin ja siihen liittyvän sanaston määrittelemiseksi. Projekti sai rahoituksen, ja ensimmäinen M-määritys, M1: Tutkinto-, opintokokonaisuus- ja opintojaksokohtaiset tiedot -määritys valmistui 17 kuukauden intensiivisen työn tuloksena. M1:n määritysprosessi oli siis pitkä. Aluksi tarvittiin mittava työpanos opinto- ja tietohallinnon asiantuntijoiden verkoston luomiseen. Tavoitteena oli uusi, avoin ja yliopistot sitouttava toimintatapa kun kokemuspohjana opetusministeriön 2001 asettamien työryhmien tulokset, joille ei tullut ensimmäistäkään käyttöönottoa. Laajalla verkostotiedottamisella koottiin projektiryhmän työtä tukemaan kuukausittain kokoontuva referenssiryhmä, josta myöhemmin muodostui nk. M-yhteyshenkilöverkosto. Liikkeelle lähdettiin sarjalla avoimia työpajoja, joissa harmonisoitiin työsanasto ja tuotettiin käsitteellisiä kuvauksia mm. e-opinto-oppaalle sekä suljetulle ja avoimelle hopsille. Pajoissa kuvattiin myös toimintakenttä ja luotiin yhteinen ymmärrys opintohallinnon yhteisen sanaston ja tietomallin käyttöyhteyksistä sekä suomalaisille soveltuvista tavoista tulkita ECTS-ohjeistoa. Työskentelyn kannalta kolme tärkeintä dokumenttia olivat kuitenkin hyötyanalyysi, joka kuvasi yliopistojen perusteet yhteiseen

5 prosessiin osallistumiselle, samoihin aikoihin muotonsa saanut SVY:n strategia, joka täsmensi organisaatiorajat ylittävän yliopistotoiminnan keskeiset tavoitteet ja prosessit sekä M-määritystyön prosessiohjaus- ja legitimaatiomalli. Kaavio 1: M-määritystyön prosessiohjaus-, legitimaatiomalli toimijoineen. M1- ja M2- (Opintojaksojen toteutusten tiedot) määritystyölle antoi leimansa se, että kokouksia järjestettiin eri puolilla Suomea, ja aina uudelle paikkakunnalle tultaessa projektiryhmä sai perustella ja selittää tietyt terminologiset ratkaisut. Konsensus luotiin ydinkäsitteiden osalta pala palalta. Kun tämä perustyö oli tehty, seuraava määrityshanke valmistuikin puolta nopeammin ja sitä seuraava jälleen puolitti edellisen aikataulun. Määrityksiä koskevissa lausunnoissaan yliopistot sitoutuivat niiden käyttöönottoon siirtymävaiheaikataulun mukaisesti, ja yliopistojen rehtorien neuvosto ilmaisi tukensa tälle uudelle yhteistoiminnan muodolle. M-standardoinnin ensimmäinen tavoitetaso oli saavutettu. * Seuraavaa tavoitetasoa, Suomen korkeakoulut kattavaa yhteistyötä, päästiin konkretisoimaan M2:n XML-skeematyön myötä, kun projektiryhmään saatiin mukaan ammattikorkeakoulujen AAPA-ryhmän ja VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikön asiantuntijoita. Selustatukea antoi ARENE:n suunnalta lausuttu lupaus hyväksyä ammattikorkeakoulujen käyttöön ne tietomallimääritykset, jotka yliopistot ovat lausunto- ja hyväksymismenettelyllään kansallisiksi standardeiksi vahvistaneet. M2: lausunto- ja vahvistamisdokumentaatio M2: Opintojaksojen toteutusten tiedot -määritys M2 eng M2 sve M2 XML-schema M2 XML-testaus Kaavio 2: M-määrityskohtaisesti ylläpidettävä dokumentaatio: 1) korkeakoulujen, opetusministeriön ja opetushallituksen lausunnot niistä johdettuine toimenpidekommentteineen, 2) sanastoja tietorakennemääritys kieliversioineen, 3) määrityskohtainen XML-skeema sekä 4) skeemaan liittyvä testausmateriaali tietojärjestelmiä varten.

6 Kuva 1: Prosessien ja käsitteiden harmonisointi edellyttää jatkuvaa keskustelua, jossa konsensus ja siihen sitoutuminen rakennetaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä. M-yhdyshenkilöverkoston avoin kokous Dipolissa , vas. verkoston puheenjohtaja, osastopäällikkö Mikko Markkola Tampereen yliopistosta. Kuva: Kalle Virta. M3: Suoritusten tiedot -määritys tehtiin jo kokonaisuudessaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeena, ja M4: FinnEduMeta suomalainen metatietomalli digitaalisten oppimateriaalien kuvaukseen toi määritystyöhön kolmanneksi hankekumppaniksi Opetushallituksen. Yhteistyöpohjan laajennus merkitsi myös lähestymistavan muutosta, sillä FinnEduMeta-määritys valmistui kaikkien koulutusasteiden käyttöön. Samalla kolmikannalla tuotettiin syksyllä 2007 M0: Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa -määritys. Tällä kertaa myös ammattikorkeakoulut antoivat viralliset lausuntonsa uudesta määrityksestä sen valmistelun puolivälissä, ja ohjaava palaute oli erittäin hyödyllistä koko sanasto- ja tietomallityölle. Yhteisen tietopääoman ylläpidon ja kehittämisen haaste 2010-luvulla M-määritysten johdantoteksteissä toistuu toteamus, että po. määritys luo kattamiensa käsitteiden osalta edellytykset korkeakoulujen välisten opintotietopalvelujen kehittämiselle joustavan opiskelijaliikkuvuuden tarpeita vastaavalle tasolle. Kukin määrityshanke on sekä perusteltu että rajattu Bolognan prosessin ja sitä osaltaan toimeenpanevan Suomen virtuaaliyliopiston strategisilla tavoitelauseilla. Määritykset ovat ECTS-yhteensopivia, mutta ne eivät mallinna mitään yksittäistä tietojärjestelmää. Kuvat 2 ja 3: Opiskeluoikeuden reunaehtoja haetaan tiimityönä: vas. projektipäällikkö Teija Lehto VIRAMK:n kehittämisyksiköstä kirjoittaa termilistaa, editori Lassi Nirhamo Bodoni Oys:stä säätää tietomallikuvaa ja tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas Tampereen yliopistosta hahmottelee riippuvuuksia (vrt. oik.). M0-valmistelutyöryhmän kokouksen kuvasi Turun yliopistossa Totti Tuhkanen. Määritysten käyttöönoton edetessä niille muodostui kasvava määrä uusia hyödyllisiä käyttöyhteyksiä, joista osa palvelee verkostomaisesti tarjottavan opetuksen tarpeita, osa kampusopiskelun tarpeita. Oman lisänsä kehitystyöhön toi korkeakoulu-

7 kentän rakennemuutos, jonka myötä yhä useamman korkeakoulun sisäinen toiminta hajasijoittui usealle kampukselle ja useaan kaupunkiin. Niinpä rajanveto organisaatiorajat ylittävää virtuaalikorkeakoulutoimintaa tukevien ja paikallista korkeakoulutoimintaa tukevien laajennustoiveiden välillä kävi vuosipäivitysten yhteydessä yhä haastavammaksi. Kaavio 3: Korkeakoulujen organisaatiorajat ylittävien opintohallinnon prosessien toteutuksessa on M-rajapintojen avaukset tuottaneet mittavia kertautuvan työn poisleikkauksia ja tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus on parantunut. Kuvassa SVY:n joustavan opiskelijaliikkuvuuden JOOPAS-palvelun käyttövolyymin kasvukäyrää muutamalta vuodelta. JOOPAS on ollut primaari sovelluskohde M-määrityksille. Luonnollisen ratkaisun tähän ongelmaan toi saman rakennemuutoksen osana toteutettu Suomen virtuaaliyliopiston toiminnan alasajo. Tehdyn standardointityön tulokset haluttiin kuitenkin pelastaa. M-määritysdokumentaatio ja ylläpitoympäristö siirrettiin vuoden 2010 aikana CSC:n hallintaan, samalla kun opintohallinnollista sanastotyötä jatkamaan perustettiin Raketti Opi-hankkeiston alaisuuteen Tieto-asiantuntijaryhmä. Tehokkaan toiminta-arkkitehtuurin varmistamiseksi opintohallinnon M-sanastot myös liitettiin vuonna 2010 osaksi Raketin XDW-tietomallia. Tämä integrointi osoittautui melko haastavaksi tehtäväksi, koska raportointia tukevaksi optimoitu XDWtietomalli sai M:ien myötä joukon uusia operatiivisia funktioita ja vaatimuksia. Toteutettu integraatio kuitenkin loi ja testasi toimintatavan, jolla opintohallinnon uusien, koko korkeakouluasteelle yhteisten tietojärjestelmien tarvitsemat sanastot voidaan tuottaa ja liittää osaksi kansallista käsitemallia. M-työ loi tässäkin hyvän perustan seuraavan polven palveluranteille. Totti Tuhkanen, M-määrityshankkeiston koordinaattori

8 M-MÄÄRITYKSET M0: Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa 9 M1: Tutkinto-, opintokokonaisuus ja opintojaksokohtaiset tiedot 84 M2: Opintojaksojen toteutusten tiedot 112 M3: Suoritusten tiedot 163 Huomautus 1: M-määritysten teknisen dokumentaation, mukaan lukien XMLskeemojen, ylläpitosivusto on osoitteessa https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset Huomautus 2: Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja Opetushallituksen yhteistyönä tuotettu (M4) FinnEduMeta-määritysdokumentaatio ylläpidetään Opetushallituksen sivuilla.

9 SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTON OPETUSTIETOMÄÄRITYKSIÄ N:O 5 M0: Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio: 1.1 Päivämäärä: Editori: Lassi Nirhamo, Jarkko Leponiemi Projektiryhmä: Sami Hautakangas, Minna Herno, Vilho Kolehmainen, Teija Lehto, Mikko Markkola (pj.), Tuomas Naakka, Tuukka Puumala, Totti Tuhkanen (siht.) Version 1.1 valmistelutyöryhmä:

10 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Sisällys Johdanto... 3 Määrityksen sisältö... 3 Määrityksen tarkoitus... 3 Määrityksen käytöstä... 3 Liittymät muihin määrityksiin ja standardeihin... 4 Sovellusohjeita... 6 Tietojen koodaus... 6 Kieliversiointi... 6 Laajennokset... 6 Käsitteiden määrittelyä... 7 Hakukohde... 7 Koulutus... 7 Koulutustarjonta... 7 Opinto... 7 Opinto-oikeus... 7 Opiskeluoikeus... 7 Kenttien ryhmittely... 9 Lähetystiedot-ryhmä... 9 Opiskelija-ryhmä... 9 Henkilöt-ryhmä Organisaatiot-ryhmä Sanastot Opiskelija.Vastaanottotunnus (1.3) Opiskelija.Lähdetunnus (1.4) Opiskelija.Sukupuoli (1.8) Tila.Nimi ( ) Tila.Tarkenne ( ) Kattavuus (1.15.6) Sisältyvä opiskeluoikeus (1.15.8) Liittyvä opiskeluoikeus (1.15.9) Organisaation tyyppi (3.13) Viittaus.Rooli (1.1) Viittaus.Rooli (1.1) Funetin EduPerson Student Category

11 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Johdanto Määrityksen sisältö Tässä dokumentissa esitetään opiskelijan opiskeluoikeuksien tietojen siirron tietomalli. Opiskeluoikeudet voivat olla opintojaksojen, opintokokonaisuuksien, opintosuuntien, tutkintoohjelmien tai tutkintojen suoritusoikeuksia. Tietomalli mahdollistaa opiskeluoikeuksien kuvaamisen siten, että niiden varmentaminen on mahdollista esimerkiksi ensisijaisen opiskelupaikan ulkopuolisissa opinnoissa. Määrityksen tarkoitus Opiskeluoikeuksien tiedot -määritys luo edellytykset korkeakoulujen välisten opintotietopalvelujen ja opiskelun tietotekniikkapalvelujen kehittämiselle joustavan opiskelijaliikkuvuuden tarpeita vastaavalle tasolle. Määrityksen konkreettisia käyttökohteita ovat 1) siirrot kotikorkeakoulusta kohdekorkeakouluun JOO-opinnoissa, 2) siirrot avoimista yliopistoista ja avoimista ammattikorkeakouluista, 3) kv-liikkuvuussiirrot ja 4) siirrot opiskelijatietojärjestelmistä oppimisalustoihin. Määrittelyssä ei ole tarkoitus mallintaa korkeakoulujen sisäisiä opiskeluoikeusprosesseja, eikä kattaa koulutustarjontaan ja opiskelijavalintaan liittyviä tietoja. Määrityksen käytöstä Suoritusten tiedot -määritystä tehtäessä huomioon otetut, määrityksen ensisijaisesti tukemat käyttötapaukset on kuvattu erikseen ylläpidettävässä M-määritysten käyttöyhteyksien kuvaus - dokumentissa, jota ylläpidetään M-määritysten kotisivustolla https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset. 3

12 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio Sopimus tarjonnasta 2. Tarjonnan rekisteröinti 3. Tarjonnalle paikka opetustietojärjestelmissä 4. Tarjonnalle paikka opiskelijatietojärjestelmissä 6. Yhteisen tarjonnan julkaiseminen 8. Opiskeluoikeuden myöntäminen 10. Opiskeluoikeustieto käytettävissä shibbolethin parametrina 5. Opintojen valitseminen tarjontaan opetustietojärjestelmissä 7. Opiskeluoikeuden hakeminen tarjonnan perusteella 9. Opiskeluoikeuden kirjaaminen opiskelijatietojärjestelmiin 11. Opintojaksoille ilmoittautumiset ja suoritusten kirjaamiset oikeuden perusteella Kuva 1. Verkoston toimintaan liittyvä opiskeluoikeuden malliprosessi (Hautakangas 2007) Kuva 1 on esimerkki verkoston opintotarjonnan realisoitumisesta opiskeluoikeustiedoksi. Kuva ei pyri mallintamaan opiskeluoikeuksien hallinnan tietojärjestelmiä ja kaikkia opiskeluoikeuksien hallintaan liittyviä tapahtumia. Kohdat 8 ja 9 ovat tämän määrityksen piirissä. Liittymät muihin määrityksiin ja standardeihin Tietomalli perustuu Tutkinto-, opintokokonaisuus- ja opintojaksokohtaiset tiedot- [M1], Opintojaksojen toteutusten tiedot- [M2] ja Suoritusten tiedot -määrityksiin [M3]. Opiskeluoikeustieto [M0] Laajennukset Opintojen suoritustieto [M3] Opetuksen tarjontatieto [M2] Opetuksen suunnittelutieto [M1] Kuva 2. Määritysten valmisteluaikataulu. Lisätietoja M-määritysten kotisivustolla https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset. 4

13 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Määritystä laadittaessa on otettu huomioon keskeisesti seuraavat määritykset ja standardit: M1 M2 M3 HAKA IntO Proamk VirAMK- OT SVY-OT ATIK AvoinAMK OhaTV OODI-WS Tutkinto-, opintokokonaisuus- ja opintojaksokohtaiset tiedot: https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset M1 Opintojaksojen toteutusten tiedot: https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset M2 Suoritusten tiedot: https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset M3 Haka-luottamusverkosto Yliopistojen kv-opiskelijaliikkuvuuden hallintapalvelun kehittämishanke: ARENE ry:n tietohallintohanke: https://www.proamk.fi/moodle/index.php VirtuaaliAMK:n opintotoimistohanke: SVY-opintotoimistohanke: ATIK - avointen yliopistojen sähköisten palvelujen kehittäminen: AvoinAMK sähköiset palvelut: Opintohallinnon tietovarasto: Oodi-konsortion WS-rajapintahanke: Lisäksi on seurattu seuraavien määritysten ja projektien työtä ja käytetty niitä avuksi tämän määrityksen laatimisessa soveltuvin osin: MACE IMS E MINTED MACE educourse ja eduperson IMS Enterprise Specification: Moodle Integration with Enterprise Data: 5

14 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Sovellusohjeita Tietojen koodaus Tässä määrityksessä ei ole vielä otettu kantaa kaikkiin teknisiin yksityiskohtiin. Tästä määrityksestä tehtävien sidosten (esim. xml-sidos) ei tarvitse noudattaa rakenteessaan täsmällisesti seuraavien taulukoiden esittämää rakennetta (esim. kenttä = elementti), vaan kenttien tietojen sisältäjinä voi olla myös attribuutteja, mikäli se on tarkoituksenmukaista. M-määritysten ylläpitosivustolla (https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset) on lisää tietoa koodauksista kuten esimerkiksi toteutettavasta xml-sidoksesta. Kieliversiointi Kunkin siirrettävän opiskeluoikeustietojen rakenteen yhteydessä tulee ilmoittaa yksi tai useampia kieliä, joilla kaikki tekstikentät on täytetty seuraavan säännön mukaisesti: jos kenttä on täytetty jollain kielellä, se on täytetty myös luetelluilla kielillä. Lisäksi rakenne voi sisältää muunkielisiä tekstikenttiä tarpeen mukaan. (Esimerkiksi rakenteen kaikki täytetyt tekstikentät ovat suomeksi, ja lisäksi lisätiedot englanniksi.) Laajennokset Tämän määrityksen käyttöönottoa tukevaa tiedotussivustoa ylläpidetään CSC:n Rakettiwikissä osoitteessa: https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset. Tiedotussivulta löytyvät tiedot määrityksen yliopistokohtaisista käyttöönotto-ohjeista, usein kysytyistä kysymyksistä sekä määrityksen ylläpitoon ja päivityksiin liittyvistä menettelytavoista. 6

15 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Käsitteiden määrittelyä Hakukohde Opiskelijan koulutustarjonnasta valitsema opinto, johon hän hakee opiskeluoikeutta. Koulutus Ks. opinto. Termit määritellään tässä yhteydessä samaa tarkoittaviksi. Koulutustermi esiintyy opetusministeriön asetuksessa yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista 568/2005 Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista 352/2003 käytetään opinto-käsitettä. Koulutustarjonta Opiskelijoille suoritettaviksi tarjottavat opinnot. Opinto M1- tai M2-määrityksellä kuvattu tutkinto, tutkinto-ohjelma, opintosuunta, opintokokonaisuus, vapaa opintokokonaisuus, opintokokonaisuuden toteutus, opintojakso tai opintojakson toteutus. Opintosuunta kattaa tässä muun muassa termin suuntautumisvaihtoehto ja tutkinto-ohjelma kattaa termin koulutusohjelma. Termit on määritelty tarkemmin M1-määrityksessä. Opinto-oikeus Ks. opiskeluoikeus. Termiä opinto-oikeus käytetään laissa opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 1) sekä yliopistojen JOO-opinnoissa. Termiä opiskeluoikeus yliopisto- ja ammattikorkeakoululaissa. Termit määritellään tässä yhteydessä samaa tarkoittaviksi. 1) Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 1058/1998 Opiskeluoikeus Rekisteriin merkittävä tieto tutkinnon, tutkinto-ohjelman, opintokokonaisuuden, vapaan opintokokonaisuuden tai opintojakson (opinnon) suoritusoikeudesta. Opiskeluoikeus-käsitteellä voidaan myös tarkoittaa oikeutta jatko-, erikoistumis- ja JOO-opintoihin. Ammattikorkeakoululaki /351, 24 : Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot. Yliopistolaki /645, 18 e 2005/556: Opiskelijalla on oikeus suorittaa alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopiston tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmassa määräämällä tavalla. 7

16 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Hakukohde Koulutustarjonta Koulutustarjonta Koulutustarjonta Koulutustarjonta Koulutustarjonta M1- tai M2-tieto (opinto) Koulutustarjonta Opiskeluoikeus Kuva 3. Koulutustarjonnan, hakukohteen ja opiskeluoikeuden suhde Kuva 3 esittää koulutustarjonnasta valittavan opinnon, hakukohteen ja opiskeluoikeuden suhdetta yleisellä tasolla. Se ei ole tarkka prosessikuvaus vaan se kuvaa opinnon, hakukohteen ja opiskeluoikeuden 1:1:1-suhdetta. 8

17 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Kenttien ryhmittely Listaus kenttien jakautumisesta ryhmiin. Kunkin kentän tarkempi määrittely on liitteessä 1. Lähetystiedot-ryhmä Siirtotiedoston lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät tiedot, joista pakollinen on vain oletuskieli: 0.1 Lähettäjä o Henkilö o Organisaatio 0.2 Vastaanottaja o Henkilö o Organisaatio o 0.3 Lähetysaika o 0.4 Oletuskieli Opiskelija-ryhmä Opiskelija-ryhmä sisältää opinto-oikeuksien haltijan (opiskelijan) tiedot. Se sisältää seuraavat alaryhmät ( ) ja kentät ( ): 1 Opiskelija o 1.1 Henkilötunnus o 1.2 Generoitu henkilötunnus o 1.3 Vastaanottotunnus o 1.4 Lähdetunnus 1.5 Etunimet o Etunimi o Tarkenne o 1.6 Sukunimi 1.7 Syntymäaika o Päivä o Kuukausi o Vuosi o 1.8 Sukupuoli 1.9 Osoite o Katuosoite o Postinumero o Postitoimipaikka o 1.10 Maa o 1.11 Kotikunta o 1.12 Kansalaisuus o 1.13 Äidinkieli o 1.14 Sähköposti 1.15 Opiskeluoikeuden tiedot Tunnisteet o Organisaatio o Opiskeluoikeus Kuvaukset 9

18 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 o Opintojakson toteutus o Opintokokonaisuuden toteutus o Opintojakso o Opintokokonaisuus o Vapaa opintokokonaisuus o Opintosuunta o Tutkinto-ohjelma o Tutkinto Tila o Nimi o Tarkenne o Alkuaika o Loppuaika o Nimi o Vastuuorganisaatio Kattavuus o Lähde o Tunniste o Lisätietoja o Sisältyvä opiskeluoikeus o Liittyvä opiskeluoikeus Henkilöt-ryhmä Henkilöt-ryhmä sisältää seuraavat alaryhmät ( ) ja kentät ( ): 2 Henkilö o 2.1 Tunnisteet Sisäinen tunniste Henkilötunnus Lähdetunnus Vastaanottotunnus o 2.2 Nimike o 2.3 Etunimi o 2.4 Sukunimi o 2.5 Sähköposti o 2.6 Verkkosivu 2.7 Puhelin o Numero o Selite o 2.8 Organisaatiot o 2.9 Lisätietoja Organisaatiot-ryhmä Organisaatiot-ryhmä sisältää seuraavat alaryhmät ( ) ja kentät ( ): 3 Organisaatio o 3.1 Tunniste o 3.2 Organisaation nimi 10

19 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 o 3.3 Yksikön nimi o 3.4 Nimiselite o 3.5 Postiosoite o 3.6 Käyntiosoite 3.7 Puhelin o Numero o Selite o 3.8 Faksi o 3.9 Sähköposti o 3.10 Verkkosivu o 3.11 Henkilöt o 3.12 Lisätietoja o 3.13 Organisaation tyyppi 11

20 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Sanastot Sanastot löytyvät kokonaisuudessaan liitteessä 1 olevista taulukoista. M0-määrittelyn sanastot on koottu myös tähän, jotta niiden hahmottaminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Taulukko 1: Opiskelija.Vastaanottotunnus (1.3) Opiskelijan tunnus opiskeluoikeuden vastaanottavassa organisaatiossa, esimerkiksi opiskelijanumero Opiskelija.Lähdetunnus (1.4) Opiskelijan tunnus opiskeluoikeuden lähettävässä organisaatiossa, esimerkiksi opiskelijanumero Opiskelija.Sukupuoli (1.8) Nainen Mies Tila.Nimi ( ) Hakija Aktiivinen Lepäävä Päättynyt Suoritettu Hakija-termiä käytetään tilanteessa, että halutaan siirtää vielä hyväksymättömien opiskeluoikeuksien tietoja. Aktiivinen-termi tarkoittaa tutkinnon opiskeluoikeuden yhteydessä läsnä olevaksi ilmoittautunutta ja Lepäävä-termi poissa olevaksi ilmoittautunutta. Lepäävä-termi tarkoittaa jostakin syystä keskeytyksessä olevaa opiskeluoikeutta ja sitä ei ole laitettu Aktiivinen-termin tarkenteeksi, jotta itse Lepäävä-termiä voidaan tarkentaa ja sille voidaan määritellä alku- ja loppuaika. On myös mahdollista esimerkiksi käyttää samanaikaisesti Aktiivinen- ja Suoritettu-termiä, jolloin voidaan ilmaista opiskeluoikeuden rajattu voimassaolo valmistumisen jälkeen. Tila.Tarkenne ( ) Ei ilmoittautunut Ensisijainen Päätoiminen Sivutoiminen Verkkopalveluiden käyttöoikeus (Lepäävä) 12

21 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Kirjaston käyttöoikeus (Lepäävä) "Ei ilmoittautunut" -tarkenne antaa mahdollisuuden ilmaista opiskelijan ilmoittautumatta jättäytymisen. Ensisijainen, "Päätoiminen" ja "Sivutoiminen" ovat opiskeluoikeuden tarkenteita. Tähän ei ole mahdollista sisällyttää kaikkia eri organisaatioissa tarvittavia tarkenteita, vaan organisaatiot voivat tehdä omia laajennoksiaan tarkenteisiin ("Toissijainen" tms.). Verkkopalveluiden käyttöoikeus ja Kirjaston käyttöoikeus ovat lepäävän opiskeluoikeuden tarkenteita. Tähän ei ole mahdollista sisällyttää kaikkia eri organisaatioissa tarvittavia tarkenteita, vaan organisaatiot voivat tehdä omia laajennoksiaan tarkenteisiin ("Sähköposti" tms.). Kattavuus (1.15.6) Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa käytetyt tunnisteet (sama numerointi) erotetaan toisistaan liittämällä kentässä aina tunnisteen yhteyteen sen lähde (ks. taulukko 1: 1.9 Kattavuus). Tässä on esitetty lähteiden M0, AMKOTA ja Tilastokeskus kattavuustermit. Käytettäessä muita lähteitä (esim. Oodin opinto-oikeuden kattavuus -koodistoa ), lähteen tunnistamisen URI on sovittava käyttäjien kesken. TUTKINNON OPISKELUOIKEUDEN KATTAVUUS (YLIOPISTOT, lähde: M0): 1=Alempi korkeakoulututkinto 2=Ylempi korkeakoulututkinto 3=Lisensiaatin tutkinto 4=Tohtorin tutkinto 5=Ammatillinen jatkotutkinto 9=Avoin yo-opiskelu OPISKELUOIKEUDEN KATTAVUUS (AMK, lähde: AMKOTA, Tilastokeskus): 1=Amk-tutkintoon johtava nuorten koulutus (AMKOTA, Tilastokeskus) 2=Amk-tutkintoon johtava aikuiskoulutus (AMKOTA, Tilastokeskus) 3=Erikoistumisopinnot (AMKOTA, Tilastokeskus) 4=Avoin amk-koulutus (AMKOTA) 5=Ammatillinen opettajankoulutus (AMKOTA, Tilastokeskus) 6=Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (AMKOTA, Tilastokeskus) MUUT OPISKELUOIKEUDET (YLIOPISTOT, lähde: Tilastokeskus): 670=Erilliset erityisopettajan opinnot 674=Erilliset erityislastentarhanopettajan opinnot 678=Erilliset opinto-ohjaajan opinnot 901=Erilliset arvosanat ja opintokokonaisuudet, kuulustelut ja kurssit 904=Erilliset aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot 910=Erilliset opinnot, jotka aiotaan sisällyttää toisessa kotimaisessa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon 912=Ammatillisten oppilaitosten ja kansan- ja kansalaisopistojen opettajille tarkoitetut erilliset kasvatustieteelliset opinnot 915=Erilliset opinnot ulkomaalaisena vaihto-opiskelijana (yhteistyö ulkomaalaisen korkeakoulun kanssa) tai muut ulkomaalaisten opiskelijoiden määräaikaiseen opiskelu-oikeuteen pohjautuvat opinnot 13

22 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio =Ulkomaisen tutkinnon pohjalta tapahtuva pätevöitymiskoulutus 919=Kansainväliset koulutukset ja opinto-ohjelmat 922=Kelpoisuus- ja pätevöitymiskoulutus tai muu täydennyskoulutus erilaisen pohjakoulutuksen omaaville henkilöille 999=Muu tai tuntematon tutkintoon johtamaton koulutus Edellisten kaltaista vakituista koodistoa ei ammattikorkeakouluissa ole käytössä, mutta edellisiä voidaan käyttää soveltuvilta osin. Liitteessä 3 on Funetin EduPerson Student Category -sanasto, jota voidaan käyttää tässä kentässä. Sisältyvä opiskeluoikeus (1.15.8) Opiskeluoikeuteen sisältyvä erillinen opiskeluoikeus eli esim. tutkinnon opiskeluoikeuteen lisätty opiskelijan erikseen hakema oikeus suorittaa jotain tiettyä sivuainetta tms. Esimerkiksi täydennyskoulutus voi muodostua erillisistä opintojaksoista, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden. Tällainen kokonaisuus on mahdollista niputtaa yhdeksi opintokokonaisuudeksi ja eritellä sisältyvät opintojaksot tässä kentässä. Toisaalta esimerkiksi erillisopiskelijoille voidaan myöntää opiskeluoikeus opintojaksoihin, jotka eivät muodosta mitään selkeää kokonaisuutta. Nämä opiskeluoikeudet voidaan ilmaista erikseen tai kuvata samassa opiskeluoikeudessa vapaan opintokokonaisuuden avulla.. Liittyvä opiskeluoikeus (1.15.9) Esimerkiksi yliopistojen 2-portaiseen tutkintoon kuuluvat ylempi- ja alempi tutkinto voidaan tarvittaessa linkittää toisiinsa tämän kentän avulla. Mikäli opiskeluoikeudet on myönnetty erillisinä, kytköstä ei tehdä. Organisaation tyyppi (3.13) Yliopisto Ammattikorkeakoulu Muu oppilaitos Osasto/tiedekunta Laitos Muu yksikkö Taulukko 3: Viittaus.Rooli (1.1) Opettaja Vastaava opettaja Tuutori Opiskelija Tukihenkilö Yhteyshenkilö Muu henkilö 14

23 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Taulukko 4: Viittaus.Rooli (1.1) Päävastuullinen Opetussuunnitelmasta vastaava Järjestävä Toteuttava Hyväksyvä Yhteistyötä koordinoiva Muu 15

24 Liite 1 Liite 1 Liitteessä on taulukoita, joissa esitetään opiskeluoikeuksien tietojen -siirtomäärityksen tietomalli. Taulukossa 1 on määrityksen perusrakenne ja taulukoissa 2 on kuvattu tämän määrityksen ulkopuolisten tietorakenteiden liittämistä. Taulukoissa on ryhmitteleviä ryhmiä, jotka sisältävät vain kenttiä tai alaryhmiä. Ryhmät on merkattu tumman harmaalla ja alaryhmät vaaleammalla harmaalla. Nro-sarake sisältää ryhmän tai kentän numerotunnisteen. Nimi-sarake sisältää ryhmän tai kentän nimen. Selite-sarake sisältää lyhyen selitteen ryhmän tai kentän sisällöstä. Koko-sarake sisältää tiedon kuinka monta ryhmää tai kenttää tietorakenne sallii. Pakollisuus-sarake sisältää tiedon ryhmän tai kentän pakollisuudesta tietorakenteessa. Pakolliset ryhmät tai kentät pitää olla täytetty, mutta joidenkin kohdalla pakollisuus on vaihtoehtoinen jonkin toisen ryhmän tai kentän kanssa. Järjestys-sarake sisältää tiedon onko tietorakenteen salliman useamman ryhmän tai kentän järjestyksellä merkitystä. Arvoavaruus-sarake sisältää kentän tietotyypin mahdollisia tarkenteita. Tietotyyppi-sarake sisältää kentän sisällön tietotyypin. Esimerkki-sarake sisältää esimerkkejä kentän sisällöstä. Huomautuksia-sarake sisältää mahdollisia lisätietoja ko. kentästä. 16

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana.

Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana. Henkilötietolomake Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana. Sukunimi Henkilötunnus Etunimet (alleviivaa

Lisätiedot

Toimintaa tukeva tietomalli. OTM Sidosryhmäseminaari Inka Paukku

Toimintaa tukeva tietomalli. OTM Sidosryhmäseminaari Inka Paukku Toimintaa tukeva tietomalli OTM Sidosryhmäseminaari 11.12.2014 Inka Paukku Esityksen sisältö 1. Tietomallin rakentuminen 2. Toteutetut tietokokonaisuudet 3. Koulutuksen ja opetuksen tietomalli 4. Opiskeluoikeuden

Lisätiedot

Käyttöliittymäsuunnitelma

Käyttöliittymäsuunnitelma Jyväskylän yliopisto SUUNNITELMA Tietotekniikanlaitos 10.11.2003 KÄKI-projekti Käyttöliittymäsuunnitelma Sami Huttunen Tatu Lamminmäki Juha Lappi Eija Pelkkikangas Sisältö SISÄLTÖ...1 1. JOHDANTO...1 2.

Lisätiedot

Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen

Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen So far Toimeksianto: Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuri Tietoarkkitehtuurin osuuteen liittyen Synergiaryhmä 4.12.2014 linjannut,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämisen ja opintojen järjestämisen prosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC

Koulutuksen järjestämisen ja opintojen järjestämisen prosessit. KOOTuki-ryhmä Pekka Linna, CSC Koulutuksen järjestämisen ja opintojen järjestämisen prosessit KOOTuki-ryhmä 14.12.2015 Pekka Linna, CSC Tausta Korkeakoulut tekevät kasvavassa määrin yhteistyötä opetuksen järjestämisessä sekä tietojärjestelmien

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset 1. Johdanto Katselmuksen ja vertailun tarkoituksena on saada selville (a) vastaako Kuali ja/tai OPS-editori toiminnallisessa ja teknisessä määrittelyssä

Lisätiedot

Opetuksen järjestäminen yhteistyössä ja hankkiminen toiselta korkeakoululta

Opetuksen järjestäminen yhteistyössä ja hankkiminen toiselta korkeakoululta KORKEAKOULUJEN OPETUSYHTEISTYÖ Immo Aakkula 8.2.2017 Laki yliopistolain muuttamisesta 7 a Opetuksen järjestäminen yhteistyössä ja hankkiminen toiselta korkeakoululta Yliopisto voi järjestää kielten ja

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari

Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä. Sidosryhmäseminaari Yhteishankkeen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä Sidosryhmäseminaari 20.4.2015 Tavoitetilan päivittäminen Rajaus toiminnallisuuksista on käsitelty uudestaan Jyväskylän yliopiston hankkeeseen liittymisen

Lisätiedot

Opintosuorituksen kielitieto on pakollinen. Kielitieto voidaan antaa kullekin suoritukselle erikseen.

Opintosuorituksen kielitieto on pakollinen. Kielitieto voidaan antaa kullekin suoritukselle erikseen. Opintosuoritusten kielitietojen ylläpito Oodissa 1. Taustaa Kielitietojen täsmällinen ylläpito Oodissa on tullut yhä tärkeämmäksi monikielisten opetusohjelmien ja tilastointitarpeiden kautta. Tieto vieraskielisistä

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset 1. Johdanto Katselmuksen ja vertailun tarkoituksena on saada selville (a) vastaako Kuali ja/tai OPS-editori toiminnallisessa ja teknisessä määrittelyssä

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietomalli

Korkeakoulujen tietomalli Korkeakoulujen tietomalli OPI-Integraatioryhmä 26.9.2013 Teemu Kemppainen & Suvi Remes, CSC Tietomallin syntyhistoria RAKETTI-hanke korkeakoulujen ja OKM:n yhteinen tietohallinnon kehittämishanke Korkeakoulujen

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

Juha Tretjakov Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti

Juha Tretjakov Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti Juha Tretjakov 18.3.2014 Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti Käyttäjähallinta ja yksilöinti Käyttäjän yksilöinti Suomalainen oppijanumero Oppilaitosten opiskelijanumerot Henkilötunnus HETU Sähköinen

Lisätiedot

OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun

OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Asiakirjan nimi: OKM nimeämispyyntö jäseniksi Oppijan tietovirtojen ja Virtaopintotietopalvelun ohjausryhmään Asiakirjan päivämäärä: 31.01.2017

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 Antti Mäki Korkeakoulujen tietojen yhteismitallisuus ja yhteentoimivuus tietojärjestelmien välillä

Lisätiedot

Oodin kehityksen painopistealueet HY:n näkökulmasta, vuosi

Oodin kehityksen painopistealueet HY:n näkökulmasta, vuosi Oodin kehityksen painopistealueet HY:n näkökulmasta, vuosi 2007 17.4.2007 Oodi-konsortio / toimintasuunnitelma WinOodin ja WebOodin ylläpitotyö Olemassa olevien järjestelmien virheiden korjaamista ja uusien

Lisätiedot

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Mikrobiologian laboratorioiden edustajien neuvottelukokous 17.10.2008 Seija Tuokko Laboratoriossa

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari

Korkeakoulujen KOTA-seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen Anna Loukkola Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ

OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ Sisällys 1. Passivoinnin purkaminen opinto-oikeudesta 31.7.2016 mennessä suoritetun opinnon perusteella.. 1 2. Passivoinnin purkaminen hyväksytyn

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Tietosuojaseloste: Opsu

Tietosuojaseloste: Opsu Sivu 1 (7) Tietosuojaseloste: Opsu Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmän tietosuojaseloste 6.11.2013 Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 mukainen tietosuojaseloste 1. Rekisterinpitäjä TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietomallin muutostarve: opinto-oikeus / opiskeluoikeus

Korkeakoulujen tietomallin muutostarve: opinto-oikeus / opiskeluoikeus Korkeakoulujen tietomallin muutostarve: opinto-oikeus / opiskeluoikeus Kooste keskustelusta ja vaihtoehdot ratkaisuehdotukseksi Synergiaryhmän työpaja 24.9.2012 Paula Merikko Tausta Intressi pitää korkeakoulujen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta

Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta Tietohallintolain vaikutus opetuksen ja tieteennäkökulmasta 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Johtaja Anita Lehikoinen 1 Tietohallintolaki OKM:n toimialalla Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävät

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Opettajatiedonkeruun toteutus

Opettajatiedonkeruun toteutus Opettajatiedonkeruun toteutus Yliopistojen tuottamien opettajatietojen kerääminen tietovarannosta Pääasiakirja: Opettajatiedonkeruu korkeakouluista uudistuu Sivua päivitetään parhaillaan Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Lausuntopyyntöön vastaaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä

Lausuntopyyntöön vastaaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä OKM lausuntopyyntö 1.7.2016 Dnro 24/010/2016 Lausuntopyyntöön vastaaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä Jyväskylän

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen -muistion vaikutukset RAKETTI-OPI:in

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA -seminaari

KOTA-AMKOTA -seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Vesa Hämäläinen 24.9.2010 Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin 19.2.2013 Kuva: Sanna Waris egradu Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön egradu-järjestelmän. Kyseessä on lopputöiden

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2015

Yliopistokoulutus 2015 Koulutus 26 Yliopistokoulutus 25 Yliopistotutkintojen määrät kasvoivat edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintojen määrät kasvoivat vuonna 25 edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Koulutuksen verkkopalvelut. Vineyard Koulutuspalvelu

Koulutuksen verkkopalvelut. Vineyard Koulutuspalvelu Koulutuksen verkkopalvelut Vineyard Koulutuspalvelu Koulutuksen verkkopalvelut Koulutuskalenterin julkaisu webiin Koulutustiedot automaattisesti Koulutuspalvelusta Verkkojulkaisun ohjaus Koulutuspalvelun

Lisätiedot

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WebOodissa opiskelija voi tarkastaa omat henkilötietonsa, muuttaa tai lisätä yhteystietojaan, ilmoittautua opetukseen ja tentteihin, ilmoittautua yliopistoon, selata omia opintojaan

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Koulutustarjonta Osaamisen isen ja siv ja isty siv kse isty n parhaaksi a

Koulutustarjonta Osaamisen isen ja siv ja isty siv kse isty n parhaaksi a Koulutustarjonta Kehittämisen lähtökohtia Vaatimus: kaikki olemassa olevat koulutukset yhteen palvelukokonaisuuteen. Tiedossa myös koulutustarjonnan heterogeenisyys eri sektoreiden välillä ja jopa sisällä

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu SoleOps Opiskelijan opas. SoleOps

Diakonia-ammattikorkeakoulu SoleOps Opiskelijan opas. SoleOps www.diak.fi 1 Sisällys 1.. 3 2. Opetussuunnitelma 4 3. Koulutusohjelman kuvaus. 8 4. Toteutussuunnitelma.. 9 5. Vapaasti valittavat opinnot 12 6. Oppimateriaalit... 16 www.diak.fi 2 1 toimii julkisessa

Lisätiedot

REKISTERÖITYMINEN YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUKSEEN

REKISTERÖITYMINEN YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUKSEEN 1(5) Meilahden opiskelijapalvelut PL 63 (Haartmaninkatu 8) 00014 HELSINGIN YLIOPISTO www.med.helsinki.fi Huom. Hakemusta ei voi jättää sähköpostilla. Tiedekunta täyttää Saapunut Rekisteröinti Todistus

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA-seminaari

KOTA-AMKOTA-seminaari Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotietojen tilastointi ja tiedonkeruu korkeakouluista KOTA-AMKOTA-seminaari Vesa Hämäläinen 14.11.2008 Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen

Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen 1 Opiskelijarekisteri Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen Helsingin yliopistossa halutaan esittää tarkkoja lukuja myös Suomessa opiskelevien ulkomaisten opiskelijoiden määrästä

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri OpasOodi Ilmari Hyvönen 19.10.2004 Opiskelijarekisteri OpasOodi Taustaa: Oodissa on tiedot opintojaksoista ja myös opetuksesta, mikäli järjestelmää on käytetty ilmoittautumiseen Idea: Oodi-tietojärjestelmä

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Pätevyyksiä osoittavien opintokokonaisuuksien koostaminen

Pätevyyksiä osoittavien opintokokonaisuuksien koostaminen Pätevyyksiä osoittavien opintokokonaisuuksien koostaminen 10.9.2015 versio 4.0 Kuva: Rodeo / Mikael Damkier Sisällys 1. Pätevyyden antavat opintokokonaisuudet... 3 1.1 KTK: Opettajan pedagogiset opinnot...

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen uudistaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset syksyltä 2009 Opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Oodi-päivät

Oodi-päivät Oodi-päivät 17.-18.4.2007 Selvitys opintosektorin rekisteröintikäytännöistä toimenpiteitä ehdotettuihin kehittämiskohteisiin Opiskelijarekisteri, Sari Zitting Järjestetään vuosittain Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot