Kannessa ote SVY:n joustavan liikkuvuuden hallintaprosessikaaviosta, jossa mm. eri M-määritysten mukaisen tiedon funktiot ja tietovirrat on kuvattu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannessa ote SVY:n joustavan liikkuvuuden hallintaprosessikaaviosta, jossa mm. eri M-määritysten mukaisen tiedon funktiot ja tietovirrat on kuvattu."

Transkriptio

1

2 Kannessa ote SVY:n joustavan liikkuvuuden hallintaprosessikaaviosta, jossa mm. eri M-määritysten mukaisen tiedon funktiot ja tietovirrat on kuvattu. Julkaisija Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikkö PL 11100, AALTO Layout Totti Tuhkanen ISBN (pdf) ISSN Turku 2010

3 M-määritykset Suomen virtuaaliyliopiston opintohallinnon sanasto- ja tietomallimääritykset Suomen virtuaaliyliopiston julkaisuja 7/10

4 SAATTEEKSI Tämä lähdejulkaisu sisältää Suomen virtuaaliyliopiston koordinoimana yhteistyönä tuotetut, joustavan opiskelijaliikkuvuuden hallintaan liittyvät opintohallinnon sanastoja tietomallimääritykset, nk. M-määritykset. Mukana ovat kunkin määrityksen voimassa olevat suomen kieliset versiot. M-määritystoiminta käynnistyi tammikuussa 2004 ja viimeiset päivitykset M-määrityksiin tehtiin vuonna 2010, saman aikaisesti kun määrityssisällöt vietiin osaksi CSC:n ylläpitämää kansallista XDW-tietomallia. M-määrityksiä sovelletaan edelleen opintohallinnon tietojärjestelmien rajapintaratkaisuissa, kunnes CSC:n koordinoiman Raketti-hankkeiston määrittelemät ja tuottamat uudet opintohallinnon tietopalveluratkaisut rajapintamäärityksineen valmistuvat korvaamaan nykyiset tuotantovälineet. Koska M-määritystyö oli yhteistyönä laajamittaista, mutta luonteeltaan näkymätöntä perusinfrastruktuurin rakennustyötä, liitän oheen lyhyen kuvauksen määritystyön lähtökohdista ja vaiheista. M-määritykset ja Bolognan prosessi Opetusministeriö käynnisti vuonna 2001 useita hankkeita sähköisten tutkimus- ja oppimateriaalien hallinnan sekä opetustarjonnan kuvailutietomallien määrittelemiseksi ja yhteisten toimintatapojen ja tietopalvelurakenteiden kuvaamiseksi. Näistä hankkeista Ditiva (Digitaaliset tietovarannot) -hanke ja Kurssitietomäärityshanke olivat laajasti kiinnostavia, ryhtyihän edellinen ratkaisemaan verkko-oppimateriaalien kuvailtavuuden ja löydettävyyden ongelmaa ja jälkimmäinen haki yhteistä perustaa sähköisille hopseille ja e-opinto-oppaille. Hankkeiden asiantuntijaryhmiin rekrytoitiin edustajia eri koulutusasteilta, muistiorganisaatioista ja kirjastoista, sähköisiä julkaisuja tuottavista kustannustaloista sekä korkeakouluille tietojärjestelmiä toimittavista yrityksistä. Asiantuntemus oli vankkaa, mutta työn tulokset jäivät eklektisiksi, koska yhteistä sovelluskehystä ja yhteisesti määriteltyjä käyttötapauskuvauksia ei ollut. Vuoden 2003 lopulla opetustiedon ja materiaalitiedon standardien kuvailukäytänteiden puute todettiin ongelmaksi sekä virtuaaliyliopiston joustavan opiskelun palvelujen kehittämiselle, että laajassa kontekstissa Bolognan prosessin toteuttamiselle. Kun Turun yliopisto samaan aikaan käynnisti opintohallinnon sanastomäärittelytyötä tiedealakohtaisten tutkinnonuudistustyöryhmien toiminnan tueksi, SVYPA ehdotti määritystyön uudelleen organisoimista. Niinpä Turun yliopisto, SVYPA ja TIEKE ry yhdessä esittivät opetusministeriölle yhteishanketta tutkintojen yleisen kuvailumallin ja siihen liittyvän sanaston määrittelemiseksi. Projekti sai rahoituksen, ja ensimmäinen M-määritys, M1: Tutkinto-, opintokokonaisuus- ja opintojaksokohtaiset tiedot -määritys valmistui 17 kuukauden intensiivisen työn tuloksena. M1:n määritysprosessi oli siis pitkä. Aluksi tarvittiin mittava työpanos opinto- ja tietohallinnon asiantuntijoiden verkoston luomiseen. Tavoitteena oli uusi, avoin ja yliopistot sitouttava toimintatapa kun kokemuspohjana opetusministeriön 2001 asettamien työryhmien tulokset, joille ei tullut ensimmäistäkään käyttöönottoa. Laajalla verkostotiedottamisella koottiin projektiryhmän työtä tukemaan kuukausittain kokoontuva referenssiryhmä, josta myöhemmin muodostui nk. M-yhteyshenkilöverkosto. Liikkeelle lähdettiin sarjalla avoimia työpajoja, joissa harmonisoitiin työsanasto ja tuotettiin käsitteellisiä kuvauksia mm. e-opinto-oppaalle sekä suljetulle ja avoimelle hopsille. Pajoissa kuvattiin myös toimintakenttä ja luotiin yhteinen ymmärrys opintohallinnon yhteisen sanaston ja tietomallin käyttöyhteyksistä sekä suomalaisille soveltuvista tavoista tulkita ECTS-ohjeistoa. Työskentelyn kannalta kolme tärkeintä dokumenttia olivat kuitenkin hyötyanalyysi, joka kuvasi yliopistojen perusteet yhteiseen

5 prosessiin osallistumiselle, samoihin aikoihin muotonsa saanut SVY:n strategia, joka täsmensi organisaatiorajat ylittävän yliopistotoiminnan keskeiset tavoitteet ja prosessit sekä M-määritystyön prosessiohjaus- ja legitimaatiomalli. Kaavio 1: M-määritystyön prosessiohjaus-, legitimaatiomalli toimijoineen. M1- ja M2- (Opintojaksojen toteutusten tiedot) määritystyölle antoi leimansa se, että kokouksia järjestettiin eri puolilla Suomea, ja aina uudelle paikkakunnalle tultaessa projektiryhmä sai perustella ja selittää tietyt terminologiset ratkaisut. Konsensus luotiin ydinkäsitteiden osalta pala palalta. Kun tämä perustyö oli tehty, seuraava määrityshanke valmistuikin puolta nopeammin ja sitä seuraava jälleen puolitti edellisen aikataulun. Määrityksiä koskevissa lausunnoissaan yliopistot sitoutuivat niiden käyttöönottoon siirtymävaiheaikataulun mukaisesti, ja yliopistojen rehtorien neuvosto ilmaisi tukensa tälle uudelle yhteistoiminnan muodolle. M-standardoinnin ensimmäinen tavoitetaso oli saavutettu. * Seuraavaa tavoitetasoa, Suomen korkeakoulut kattavaa yhteistyötä, päästiin konkretisoimaan M2:n XML-skeematyön myötä, kun projektiryhmään saatiin mukaan ammattikorkeakoulujen AAPA-ryhmän ja VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikön asiantuntijoita. Selustatukea antoi ARENE:n suunnalta lausuttu lupaus hyväksyä ammattikorkeakoulujen käyttöön ne tietomallimääritykset, jotka yliopistot ovat lausunto- ja hyväksymismenettelyllään kansallisiksi standardeiksi vahvistaneet. M2: lausunto- ja vahvistamisdokumentaatio M2: Opintojaksojen toteutusten tiedot -määritys M2 eng M2 sve M2 XML-schema M2 XML-testaus Kaavio 2: M-määrityskohtaisesti ylläpidettävä dokumentaatio: 1) korkeakoulujen, opetusministeriön ja opetushallituksen lausunnot niistä johdettuine toimenpidekommentteineen, 2) sanastoja tietorakennemääritys kieliversioineen, 3) määrityskohtainen XML-skeema sekä 4) skeemaan liittyvä testausmateriaali tietojärjestelmiä varten.

6 Kuva 1: Prosessien ja käsitteiden harmonisointi edellyttää jatkuvaa keskustelua, jossa konsensus ja siihen sitoutuminen rakennetaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä. M-yhdyshenkilöverkoston avoin kokous Dipolissa , vas. verkoston puheenjohtaja, osastopäällikkö Mikko Markkola Tampereen yliopistosta. Kuva: Kalle Virta. M3: Suoritusten tiedot -määritys tehtiin jo kokonaisuudessaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeena, ja M4: FinnEduMeta suomalainen metatietomalli digitaalisten oppimateriaalien kuvaukseen toi määritystyöhön kolmanneksi hankekumppaniksi Opetushallituksen. Yhteistyöpohjan laajennus merkitsi myös lähestymistavan muutosta, sillä FinnEduMeta-määritys valmistui kaikkien koulutusasteiden käyttöön. Samalla kolmikannalla tuotettiin syksyllä 2007 M0: Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa -määritys. Tällä kertaa myös ammattikorkeakoulut antoivat viralliset lausuntonsa uudesta määrityksestä sen valmistelun puolivälissä, ja ohjaava palaute oli erittäin hyödyllistä koko sanasto- ja tietomallityölle. Yhteisen tietopääoman ylläpidon ja kehittämisen haaste 2010-luvulla M-määritysten johdantoteksteissä toistuu toteamus, että po. määritys luo kattamiensa käsitteiden osalta edellytykset korkeakoulujen välisten opintotietopalvelujen kehittämiselle joustavan opiskelijaliikkuvuuden tarpeita vastaavalle tasolle. Kukin määrityshanke on sekä perusteltu että rajattu Bolognan prosessin ja sitä osaltaan toimeenpanevan Suomen virtuaaliyliopiston strategisilla tavoitelauseilla. Määritykset ovat ECTS-yhteensopivia, mutta ne eivät mallinna mitään yksittäistä tietojärjestelmää. Kuvat 2 ja 3: Opiskeluoikeuden reunaehtoja haetaan tiimityönä: vas. projektipäällikkö Teija Lehto VIRAMK:n kehittämisyksiköstä kirjoittaa termilistaa, editori Lassi Nirhamo Bodoni Oys:stä säätää tietomallikuvaa ja tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas Tampereen yliopistosta hahmottelee riippuvuuksia (vrt. oik.). M0-valmistelutyöryhmän kokouksen kuvasi Turun yliopistossa Totti Tuhkanen. Määritysten käyttöönoton edetessä niille muodostui kasvava määrä uusia hyödyllisiä käyttöyhteyksiä, joista osa palvelee verkostomaisesti tarjottavan opetuksen tarpeita, osa kampusopiskelun tarpeita. Oman lisänsä kehitystyöhön toi korkeakoulu-

7 kentän rakennemuutos, jonka myötä yhä useamman korkeakoulun sisäinen toiminta hajasijoittui usealle kampukselle ja useaan kaupunkiin. Niinpä rajanveto organisaatiorajat ylittävää virtuaalikorkeakoulutoimintaa tukevien ja paikallista korkeakoulutoimintaa tukevien laajennustoiveiden välillä kävi vuosipäivitysten yhteydessä yhä haastavammaksi. Kaavio 3: Korkeakoulujen organisaatiorajat ylittävien opintohallinnon prosessien toteutuksessa on M-rajapintojen avaukset tuottaneet mittavia kertautuvan työn poisleikkauksia ja tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus on parantunut. Kuvassa SVY:n joustavan opiskelijaliikkuvuuden JOOPAS-palvelun käyttövolyymin kasvukäyrää muutamalta vuodelta. JOOPAS on ollut primaari sovelluskohde M-määrityksille. Luonnollisen ratkaisun tähän ongelmaan toi saman rakennemuutoksen osana toteutettu Suomen virtuaaliyliopiston toiminnan alasajo. Tehdyn standardointityön tulokset haluttiin kuitenkin pelastaa. M-määritysdokumentaatio ja ylläpitoympäristö siirrettiin vuoden 2010 aikana CSC:n hallintaan, samalla kun opintohallinnollista sanastotyötä jatkamaan perustettiin Raketti Opi-hankkeiston alaisuuteen Tieto-asiantuntijaryhmä. Tehokkaan toiminta-arkkitehtuurin varmistamiseksi opintohallinnon M-sanastot myös liitettiin vuonna 2010 osaksi Raketin XDW-tietomallia. Tämä integrointi osoittautui melko haastavaksi tehtäväksi, koska raportointia tukevaksi optimoitu XDWtietomalli sai M:ien myötä joukon uusia operatiivisia funktioita ja vaatimuksia. Toteutettu integraatio kuitenkin loi ja testasi toimintatavan, jolla opintohallinnon uusien, koko korkeakouluasteelle yhteisten tietojärjestelmien tarvitsemat sanastot voidaan tuottaa ja liittää osaksi kansallista käsitemallia. M-työ loi tässäkin hyvän perustan seuraavan polven palveluranteille. Totti Tuhkanen, M-määrityshankkeiston koordinaattori

8 M-MÄÄRITYKSET M0: Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa 9 M1: Tutkinto-, opintokokonaisuus ja opintojaksokohtaiset tiedot 84 M2: Opintojaksojen toteutusten tiedot 112 M3: Suoritusten tiedot 163 Huomautus 1: M-määritysten teknisen dokumentaation, mukaan lukien XMLskeemojen, ylläpitosivusto on osoitteessa https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset Huomautus 2: Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja Opetushallituksen yhteistyönä tuotettu (M4) FinnEduMeta-määritysdokumentaatio ylläpidetään Opetushallituksen sivuilla.

9 SUOMEN VIRTUAALIYLIOPISTON OPETUSTIETOMÄÄRITYKSIÄ N:O 5 M0: Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio: 1.1 Päivämäärä: Editori: Lassi Nirhamo, Jarkko Leponiemi Projektiryhmä: Sami Hautakangas, Minna Herno, Vilho Kolehmainen, Teija Lehto, Mikko Markkola (pj.), Tuomas Naakka, Tuukka Puumala, Totti Tuhkanen (siht.) Version 1.1 valmistelutyöryhmä:

10 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Sisällys Johdanto... 3 Määrityksen sisältö... 3 Määrityksen tarkoitus... 3 Määrityksen käytöstä... 3 Liittymät muihin määrityksiin ja standardeihin... 4 Sovellusohjeita... 6 Tietojen koodaus... 6 Kieliversiointi... 6 Laajennokset... 6 Käsitteiden määrittelyä... 7 Hakukohde... 7 Koulutus... 7 Koulutustarjonta... 7 Opinto... 7 Opinto-oikeus... 7 Opiskeluoikeus... 7 Kenttien ryhmittely... 9 Lähetystiedot-ryhmä... 9 Opiskelija-ryhmä... 9 Henkilöt-ryhmä Organisaatiot-ryhmä Sanastot Opiskelija.Vastaanottotunnus (1.3) Opiskelija.Lähdetunnus (1.4) Opiskelija.Sukupuoli (1.8) Tila.Nimi ( ) Tila.Tarkenne ( ) Kattavuus (1.15.6) Sisältyvä opiskeluoikeus (1.15.8) Liittyvä opiskeluoikeus (1.15.9) Organisaation tyyppi (3.13) Viittaus.Rooli (1.1) Viittaus.Rooli (1.1) Funetin EduPerson Student Category

11 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Johdanto Määrityksen sisältö Tässä dokumentissa esitetään opiskelijan opiskeluoikeuksien tietojen siirron tietomalli. Opiskeluoikeudet voivat olla opintojaksojen, opintokokonaisuuksien, opintosuuntien, tutkintoohjelmien tai tutkintojen suoritusoikeuksia. Tietomalli mahdollistaa opiskeluoikeuksien kuvaamisen siten, että niiden varmentaminen on mahdollista esimerkiksi ensisijaisen opiskelupaikan ulkopuolisissa opinnoissa. Määrityksen tarkoitus Opiskeluoikeuksien tiedot -määritys luo edellytykset korkeakoulujen välisten opintotietopalvelujen ja opiskelun tietotekniikkapalvelujen kehittämiselle joustavan opiskelijaliikkuvuuden tarpeita vastaavalle tasolle. Määrityksen konkreettisia käyttökohteita ovat 1) siirrot kotikorkeakoulusta kohdekorkeakouluun JOO-opinnoissa, 2) siirrot avoimista yliopistoista ja avoimista ammattikorkeakouluista, 3) kv-liikkuvuussiirrot ja 4) siirrot opiskelijatietojärjestelmistä oppimisalustoihin. Määrittelyssä ei ole tarkoitus mallintaa korkeakoulujen sisäisiä opiskeluoikeusprosesseja, eikä kattaa koulutustarjontaan ja opiskelijavalintaan liittyviä tietoja. Määrityksen käytöstä Suoritusten tiedot -määritystä tehtäessä huomioon otetut, määrityksen ensisijaisesti tukemat käyttötapaukset on kuvattu erikseen ylläpidettävässä M-määritysten käyttöyhteyksien kuvaus - dokumentissa, jota ylläpidetään M-määritysten kotisivustolla https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset. 3

12 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio Sopimus tarjonnasta 2. Tarjonnan rekisteröinti 3. Tarjonnalle paikka opetustietojärjestelmissä 4. Tarjonnalle paikka opiskelijatietojärjestelmissä 6. Yhteisen tarjonnan julkaiseminen 8. Opiskeluoikeuden myöntäminen 10. Opiskeluoikeustieto käytettävissä shibbolethin parametrina 5. Opintojen valitseminen tarjontaan opetustietojärjestelmissä 7. Opiskeluoikeuden hakeminen tarjonnan perusteella 9. Opiskeluoikeuden kirjaaminen opiskelijatietojärjestelmiin 11. Opintojaksoille ilmoittautumiset ja suoritusten kirjaamiset oikeuden perusteella Kuva 1. Verkoston toimintaan liittyvä opiskeluoikeuden malliprosessi (Hautakangas 2007) Kuva 1 on esimerkki verkoston opintotarjonnan realisoitumisesta opiskeluoikeustiedoksi. Kuva ei pyri mallintamaan opiskeluoikeuksien hallinnan tietojärjestelmiä ja kaikkia opiskeluoikeuksien hallintaan liittyviä tapahtumia. Kohdat 8 ja 9 ovat tämän määrityksen piirissä. Liittymät muihin määrityksiin ja standardeihin Tietomalli perustuu Tutkinto-, opintokokonaisuus- ja opintojaksokohtaiset tiedot- [M1], Opintojaksojen toteutusten tiedot- [M2] ja Suoritusten tiedot -määrityksiin [M3]. Opiskeluoikeustieto [M0] Laajennukset Opintojen suoritustieto [M3] Opetuksen tarjontatieto [M2] Opetuksen suunnittelutieto [M1] Kuva 2. Määritysten valmisteluaikataulu. Lisätietoja M-määritysten kotisivustolla https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset. 4

13 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Määritystä laadittaessa on otettu huomioon keskeisesti seuraavat määritykset ja standardit: M1 M2 M3 HAKA IntO Proamk VirAMK- OT SVY-OT ATIK AvoinAMK OhaTV OODI-WS Tutkinto-, opintokokonaisuus- ja opintojaksokohtaiset tiedot: https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset M1 Opintojaksojen toteutusten tiedot: https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset M2 Suoritusten tiedot: https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset M3 Haka-luottamusverkosto Yliopistojen kv-opiskelijaliikkuvuuden hallintapalvelun kehittämishanke: ARENE ry:n tietohallintohanke: https://www.proamk.fi/moodle/index.php VirtuaaliAMK:n opintotoimistohanke: SVY-opintotoimistohanke: ATIK - avointen yliopistojen sähköisten palvelujen kehittäminen: AvoinAMK sähköiset palvelut: Opintohallinnon tietovarasto: Oodi-konsortion WS-rajapintahanke: Lisäksi on seurattu seuraavien määritysten ja projektien työtä ja käytetty niitä avuksi tämän määrityksen laatimisessa soveltuvin osin: MACE IMS E MINTED MACE educourse ja eduperson IMS Enterprise Specification: Moodle Integration with Enterprise Data: 5

14 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Sovellusohjeita Tietojen koodaus Tässä määrityksessä ei ole vielä otettu kantaa kaikkiin teknisiin yksityiskohtiin. Tästä määrityksestä tehtävien sidosten (esim. xml-sidos) ei tarvitse noudattaa rakenteessaan täsmällisesti seuraavien taulukoiden esittämää rakennetta (esim. kenttä = elementti), vaan kenttien tietojen sisältäjinä voi olla myös attribuutteja, mikäli se on tarkoituksenmukaista. M-määritysten ylläpitosivustolla (https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset) on lisää tietoa koodauksista kuten esimerkiksi toteutettavasta xml-sidoksesta. Kieliversiointi Kunkin siirrettävän opiskeluoikeustietojen rakenteen yhteydessä tulee ilmoittaa yksi tai useampia kieliä, joilla kaikki tekstikentät on täytetty seuraavan säännön mukaisesti: jos kenttä on täytetty jollain kielellä, se on täytetty myös luetelluilla kielillä. Lisäksi rakenne voi sisältää muunkielisiä tekstikenttiä tarpeen mukaan. (Esimerkiksi rakenteen kaikki täytetyt tekstikentät ovat suomeksi, ja lisäksi lisätiedot englanniksi.) Laajennokset Tämän määrityksen käyttöönottoa tukevaa tiedotussivustoa ylläpidetään CSC:n Rakettiwikissä osoitteessa: https://rakettiwiki.csc.fi/wiki/xdw/mmaaritykset. Tiedotussivulta löytyvät tiedot määrityksen yliopistokohtaisista käyttöönotto-ohjeista, usein kysytyistä kysymyksistä sekä määrityksen ylläpitoon ja päivityksiin liittyvistä menettelytavoista. 6

15 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Käsitteiden määrittelyä Hakukohde Opiskelijan koulutustarjonnasta valitsema opinto, johon hän hakee opiskeluoikeutta. Koulutus Ks. opinto. Termit määritellään tässä yhteydessä samaa tarkoittaviksi. Koulutustermi esiintyy opetusministeriön asetuksessa yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista 568/2005 Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista 352/2003 käytetään opinto-käsitettä. Koulutustarjonta Opiskelijoille suoritettaviksi tarjottavat opinnot. Opinto M1- tai M2-määrityksellä kuvattu tutkinto, tutkinto-ohjelma, opintosuunta, opintokokonaisuus, vapaa opintokokonaisuus, opintokokonaisuuden toteutus, opintojakso tai opintojakson toteutus. Opintosuunta kattaa tässä muun muassa termin suuntautumisvaihtoehto ja tutkinto-ohjelma kattaa termin koulutusohjelma. Termit on määritelty tarkemmin M1-määrityksessä. Opinto-oikeus Ks. opiskeluoikeus. Termiä opinto-oikeus käytetään laissa opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 1) sekä yliopistojen JOO-opinnoissa. Termiä opiskeluoikeus yliopisto- ja ammattikorkeakoululaissa. Termit määritellään tässä yhteydessä samaa tarkoittaviksi. 1) Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 1058/1998 Opiskeluoikeus Rekisteriin merkittävä tieto tutkinnon, tutkinto-ohjelman, opintokokonaisuuden, vapaan opintokokonaisuuden tai opintojakson (opinnon) suoritusoikeudesta. Opiskeluoikeus-käsitteellä voidaan myös tarkoittaa oikeutta jatko-, erikoistumis- ja JOO-opintoihin. Ammattikorkeakoululaki /351, 24 : Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot. Yliopistolaki /645, 18 e 2005/556: Opiskelijalla on oikeus suorittaa alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopiston tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmassa määräämällä tavalla. 7

16 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Hakukohde Koulutustarjonta Koulutustarjonta Koulutustarjonta Koulutustarjonta Koulutustarjonta M1- tai M2-tieto (opinto) Koulutustarjonta Opiskeluoikeus Kuva 3. Koulutustarjonnan, hakukohteen ja opiskeluoikeuden suhde Kuva 3 esittää koulutustarjonnasta valittavan opinnon, hakukohteen ja opiskeluoikeuden suhdetta yleisellä tasolla. Se ei ole tarkka prosessikuvaus vaan se kuvaa opinnon, hakukohteen ja opiskeluoikeuden 1:1:1-suhdetta. 8

17 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Kenttien ryhmittely Listaus kenttien jakautumisesta ryhmiin. Kunkin kentän tarkempi määrittely on liitteessä 1. Lähetystiedot-ryhmä Siirtotiedoston lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät tiedot, joista pakollinen on vain oletuskieli: 0.1 Lähettäjä o Henkilö o Organisaatio 0.2 Vastaanottaja o Henkilö o Organisaatio o 0.3 Lähetysaika o 0.4 Oletuskieli Opiskelija-ryhmä Opiskelija-ryhmä sisältää opinto-oikeuksien haltijan (opiskelijan) tiedot. Se sisältää seuraavat alaryhmät ( ) ja kentät ( ): 1 Opiskelija o 1.1 Henkilötunnus o 1.2 Generoitu henkilötunnus o 1.3 Vastaanottotunnus o 1.4 Lähdetunnus 1.5 Etunimet o Etunimi o Tarkenne o 1.6 Sukunimi 1.7 Syntymäaika o Päivä o Kuukausi o Vuosi o 1.8 Sukupuoli 1.9 Osoite o Katuosoite o Postinumero o Postitoimipaikka o 1.10 Maa o 1.11 Kotikunta o 1.12 Kansalaisuus o 1.13 Äidinkieli o 1.14 Sähköposti 1.15 Opiskeluoikeuden tiedot Tunnisteet o Organisaatio o Opiskeluoikeus Kuvaukset 9

18 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 o Opintojakson toteutus o Opintokokonaisuuden toteutus o Opintojakso o Opintokokonaisuus o Vapaa opintokokonaisuus o Opintosuunta o Tutkinto-ohjelma o Tutkinto Tila o Nimi o Tarkenne o Alkuaika o Loppuaika o Nimi o Vastuuorganisaatio Kattavuus o Lähde o Tunniste o Lisätietoja o Sisältyvä opiskeluoikeus o Liittyvä opiskeluoikeus Henkilöt-ryhmä Henkilöt-ryhmä sisältää seuraavat alaryhmät ( ) ja kentät ( ): 2 Henkilö o 2.1 Tunnisteet Sisäinen tunniste Henkilötunnus Lähdetunnus Vastaanottotunnus o 2.2 Nimike o 2.3 Etunimi o 2.4 Sukunimi o 2.5 Sähköposti o 2.6 Verkkosivu 2.7 Puhelin o Numero o Selite o 2.8 Organisaatiot o 2.9 Lisätietoja Organisaatiot-ryhmä Organisaatiot-ryhmä sisältää seuraavat alaryhmät ( ) ja kentät ( ): 3 Organisaatio o 3.1 Tunniste o 3.2 Organisaation nimi 10

19 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 o 3.3 Yksikön nimi o 3.4 Nimiselite o 3.5 Postiosoite o 3.6 Käyntiosoite 3.7 Puhelin o Numero o Selite o 3.8 Faksi o 3.9 Sähköposti o 3.10 Verkkosivu o 3.11 Henkilöt o 3.12 Lisätietoja o 3.13 Organisaation tyyppi 11

20 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Sanastot Sanastot löytyvät kokonaisuudessaan liitteessä 1 olevista taulukoista. M0-määrittelyn sanastot on koottu myös tähän, jotta niiden hahmottaminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Taulukko 1: Opiskelija.Vastaanottotunnus (1.3) Opiskelijan tunnus opiskeluoikeuden vastaanottavassa organisaatiossa, esimerkiksi opiskelijanumero Opiskelija.Lähdetunnus (1.4) Opiskelijan tunnus opiskeluoikeuden lähettävässä organisaatiossa, esimerkiksi opiskelijanumero Opiskelija.Sukupuoli (1.8) Nainen Mies Tila.Nimi ( ) Hakija Aktiivinen Lepäävä Päättynyt Suoritettu Hakija-termiä käytetään tilanteessa, että halutaan siirtää vielä hyväksymättömien opiskeluoikeuksien tietoja. Aktiivinen-termi tarkoittaa tutkinnon opiskeluoikeuden yhteydessä läsnä olevaksi ilmoittautunutta ja Lepäävä-termi poissa olevaksi ilmoittautunutta. Lepäävä-termi tarkoittaa jostakin syystä keskeytyksessä olevaa opiskeluoikeutta ja sitä ei ole laitettu Aktiivinen-termin tarkenteeksi, jotta itse Lepäävä-termiä voidaan tarkentaa ja sille voidaan määritellä alku- ja loppuaika. On myös mahdollista esimerkiksi käyttää samanaikaisesti Aktiivinen- ja Suoritettu-termiä, jolloin voidaan ilmaista opiskeluoikeuden rajattu voimassaolo valmistumisen jälkeen. Tila.Tarkenne ( ) Ei ilmoittautunut Ensisijainen Päätoiminen Sivutoiminen Verkkopalveluiden käyttöoikeus (Lepäävä) 12

21 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Kirjaston käyttöoikeus (Lepäävä) "Ei ilmoittautunut" -tarkenne antaa mahdollisuuden ilmaista opiskelijan ilmoittautumatta jättäytymisen. Ensisijainen, "Päätoiminen" ja "Sivutoiminen" ovat opiskeluoikeuden tarkenteita. Tähän ei ole mahdollista sisällyttää kaikkia eri organisaatioissa tarvittavia tarkenteita, vaan organisaatiot voivat tehdä omia laajennoksiaan tarkenteisiin ("Toissijainen" tms.). Verkkopalveluiden käyttöoikeus ja Kirjaston käyttöoikeus ovat lepäävän opiskeluoikeuden tarkenteita. Tähän ei ole mahdollista sisällyttää kaikkia eri organisaatioissa tarvittavia tarkenteita, vaan organisaatiot voivat tehdä omia laajennoksiaan tarkenteisiin ("Sähköposti" tms.). Kattavuus (1.15.6) Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa käytetyt tunnisteet (sama numerointi) erotetaan toisistaan liittämällä kentässä aina tunnisteen yhteyteen sen lähde (ks. taulukko 1: 1.9 Kattavuus). Tässä on esitetty lähteiden M0, AMKOTA ja Tilastokeskus kattavuustermit. Käytettäessä muita lähteitä (esim. Oodin opinto-oikeuden kattavuus -koodistoa ), lähteen tunnistamisen URI on sovittava käyttäjien kesken. TUTKINNON OPISKELUOIKEUDEN KATTAVUUS (YLIOPISTOT, lähde: M0): 1=Alempi korkeakoulututkinto 2=Ylempi korkeakoulututkinto 3=Lisensiaatin tutkinto 4=Tohtorin tutkinto 5=Ammatillinen jatkotutkinto 9=Avoin yo-opiskelu OPISKELUOIKEUDEN KATTAVUUS (AMK, lähde: AMKOTA, Tilastokeskus): 1=Amk-tutkintoon johtava nuorten koulutus (AMKOTA, Tilastokeskus) 2=Amk-tutkintoon johtava aikuiskoulutus (AMKOTA, Tilastokeskus) 3=Erikoistumisopinnot (AMKOTA, Tilastokeskus) 4=Avoin amk-koulutus (AMKOTA) 5=Ammatillinen opettajankoulutus (AMKOTA, Tilastokeskus) 6=Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (AMKOTA, Tilastokeskus) MUUT OPISKELUOIKEUDET (YLIOPISTOT, lähde: Tilastokeskus): 670=Erilliset erityisopettajan opinnot 674=Erilliset erityislastentarhanopettajan opinnot 678=Erilliset opinto-ohjaajan opinnot 901=Erilliset arvosanat ja opintokokonaisuudet, kuulustelut ja kurssit 904=Erilliset aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot 910=Erilliset opinnot, jotka aiotaan sisällyttää toisessa kotimaisessa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon 912=Ammatillisten oppilaitosten ja kansan- ja kansalaisopistojen opettajille tarkoitetut erilliset kasvatustieteelliset opinnot 915=Erilliset opinnot ulkomaalaisena vaihto-opiskelijana (yhteistyö ulkomaalaisen korkeakoulun kanssa) tai muut ulkomaalaisten opiskelijoiden määräaikaiseen opiskelu-oikeuteen pohjautuvat opinnot 13

22 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio =Ulkomaisen tutkinnon pohjalta tapahtuva pätevöitymiskoulutus 919=Kansainväliset koulutukset ja opinto-ohjelmat 922=Kelpoisuus- ja pätevöitymiskoulutus tai muu täydennyskoulutus erilaisen pohjakoulutuksen omaaville henkilöille 999=Muu tai tuntematon tutkintoon johtamaton koulutus Edellisten kaltaista vakituista koodistoa ei ammattikorkeakouluissa ole käytössä, mutta edellisiä voidaan käyttää soveltuvilta osin. Liitteessä 3 on Funetin EduPerson Student Category -sanasto, jota voidaan käyttää tässä kentässä. Sisältyvä opiskeluoikeus (1.15.8) Opiskeluoikeuteen sisältyvä erillinen opiskeluoikeus eli esim. tutkinnon opiskeluoikeuteen lisätty opiskelijan erikseen hakema oikeus suorittaa jotain tiettyä sivuainetta tms. Esimerkiksi täydennyskoulutus voi muodostua erillisistä opintojaksoista, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden. Tällainen kokonaisuus on mahdollista niputtaa yhdeksi opintokokonaisuudeksi ja eritellä sisältyvät opintojaksot tässä kentässä. Toisaalta esimerkiksi erillisopiskelijoille voidaan myöntää opiskeluoikeus opintojaksoihin, jotka eivät muodosta mitään selkeää kokonaisuutta. Nämä opiskeluoikeudet voidaan ilmaista erikseen tai kuvata samassa opiskeluoikeudessa vapaan opintokokonaisuuden avulla.. Liittyvä opiskeluoikeus (1.15.9) Esimerkiksi yliopistojen 2-portaiseen tutkintoon kuuluvat ylempi- ja alempi tutkinto voidaan tarvittaessa linkittää toisiinsa tämän kentän avulla. Mikäli opiskeluoikeudet on myönnetty erillisinä, kytköstä ei tehdä. Organisaation tyyppi (3.13) Yliopisto Ammattikorkeakoulu Muu oppilaitos Osasto/tiedekunta Laitos Muu yksikkö Taulukko 3: Viittaus.Rooli (1.1) Opettaja Vastaava opettaja Tuutori Opiskelija Tukihenkilö Yhteyshenkilö Muu henkilö 14

23 Opiskeluoikeuksien tiedot korkeakouluissa Versio 1.1 Taulukko 4: Viittaus.Rooli (1.1) Päävastuullinen Opetussuunnitelmasta vastaava Järjestävä Toteuttava Hyväksyvä Yhteistyötä koordinoiva Muu 15

24 Liite 1 Liite 1 Liitteessä on taulukoita, joissa esitetään opiskeluoikeuksien tietojen -siirtomäärityksen tietomalli. Taulukossa 1 on määrityksen perusrakenne ja taulukoissa 2 on kuvattu tämän määrityksen ulkopuolisten tietorakenteiden liittämistä. Taulukoissa on ryhmitteleviä ryhmiä, jotka sisältävät vain kenttiä tai alaryhmiä. Ryhmät on merkattu tumman harmaalla ja alaryhmät vaaleammalla harmaalla. Nro-sarake sisältää ryhmän tai kentän numerotunnisteen. Nimi-sarake sisältää ryhmän tai kentän nimen. Selite-sarake sisältää lyhyen selitteen ryhmän tai kentän sisällöstä. Koko-sarake sisältää tiedon kuinka monta ryhmää tai kenttää tietorakenne sallii. Pakollisuus-sarake sisältää tiedon ryhmän tai kentän pakollisuudesta tietorakenteessa. Pakolliset ryhmät tai kentät pitää olla täytetty, mutta joidenkin kohdalla pakollisuus on vaihtoehtoinen jonkin toisen ryhmän tai kentän kanssa. Järjestys-sarake sisältää tiedon onko tietorakenteen salliman useamman ryhmän tai kentän järjestyksellä merkitystä. Arvoavaruus-sarake sisältää kentän tietotyypin mahdollisia tarkenteita. Tietotyyppi-sarake sisältää kentän sisällön tietotyypin. Esimerkki-sarake sisältää esimerkkejä kentän sisällöstä. Huomautuksia-sarake sisältää mahdollisia lisätietoja ko. kentästä. 16

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2007 2008 Opinto-opas 2007 2008 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Johanna Laitinen Taitto: Johanna

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

MAISTERIVAIHEEN OPISKELIJAVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YLIOPISTOKOULUTUKSESSA

MAISTERIVAIHEEN OPISKELIJAVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YLIOPISTOKOULUTUKSESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu MAISTERIVAIHEEN OPISKELIJAVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YLIOPISTOKOULUTUKSESSA Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen Pro gradu -tutkielma Elokuu 2011

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Valtioneuvoston hanketietopalvelu

Valtioneuvoston hanketietopalvelu Valtioneuvoston hanketietopalvelu Kohdearkkitehtuurikuvaus 11.12.2014 Versio: 1.0 Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Viitearkkitehtuurin perusteet FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Mika Karjalainen, SilverPlanet Oy Jari Järvinen, HAMK Kari Kataja, HAMK Terhikki Mäkelä, HAMK Mika Rintala, HAMK Anja

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015

Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 Kuvataideakatemia Opinto-opas 2010 2015 4 Kuvataideakatemian opiskelijalle Kuvataideakatemia 1 Opiskelijana Kuvataideakatemiassa Kuvataideakatemian tutkinnot Hyödyllistä tietoa Lukuvuoden aikataulu KOPSU

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot