Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet"

Transkriptio

1 Hirvelän koulun Valinnaisaineet

2 Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä... 6 Matematiikka... 7 Historia... 8 Taloustieto Lakitieto Musiikki... 9 Kuvataide Tekninen työ Tekstiilityö Liikunta Kotitalous Tietotekniikka Valintaprosessi 7. luokalla Valintaprosessi 8. luokalla Kannen kuvat Niko Juola ja Wallu Peltola Hirvelän koulu rehtori Koululaisentie kanslia Voikkaa opettajainhuone

3 HYVÄT VANHEMMAT Tähän vihkoseen on otettu opetussuunnitelmasta valinnaisten aineiden osuus luokilla. Toivomme teidän tutustuvan yhdessä lapsenne kanssa tähän esitteeseen ennen valintojen tekemistä. Joissakin aineissa on tiivistelmä opetussuunnitelman kurssista. Tämä esite löytyy myös koulun kotisivulta. Tarvittaessa aineen opettaja antaa lisätietoja kurssista. Oppilaat tekevät valinnat Wilman kautta. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään esivalinnat, joiden perusteella muodostuu lopulliset valittavissa olevat valinnaisaineet. On huomattava, että valinta tehdään 8. luokkaa varten lukuun ottamatta B2-kieliä, kotitalouden, teknisen työn ja tekstiilityön kursseja. Yhdeksännen luokan kurssien valinta tehdään vuoden kuluttua. Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta: yhden taito- ja taideaineen sekä kaksi muuta valinnaisainetta. Kaikki valinnat on harkittava huolellisesti. Ilman erityisen pakottavaa syytä valintoja ei voi vaihtaa myöhemmin. Koska valinnaisaineiden tarjonta on laajaa, kaikkiin kursseihin ryhmää ei voida muodostaa valintojen vähäisyyden takia. Valinnaisaineryhmien keskimääräinen koko tulee olemaan samaa luokkaa kuin perusopetusryhmien. SÄILYTÄ TÄMÄ ESITE myös ensi vuoden valintoja varten. VALINNAISAINEIDEN OPETUS Valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan luettuna kotitalous, sekä haluttaessa aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisissa aineissa oppimääriä voidaan painottaa oppilaitten mielenkiinnon ja harrastuneisuuden mukaan. Valinnaisten aineiden tulee tukea perusopetuksen tavoitteita. Valinnaisaineet ovat - oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä - useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia - vieraita kieliä - tietotekniikkaan liittyviä aineita. Valinnaiset aineet ovat kahden vuosiviikkotunnin oppimääriä, joista annetaan (pääsääntöisesti) numeroarvostelu. Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta erikseen sekä kahdeksatta että yhdeksättä vuosiluokkaa varten. Yhdeksännellä vuosiluokalla kurssit voivat olla joko itsenäisiä kokonaisuuksia tai kahdeksannen vuosiluokan jatkokursseja. B2-kielen, kotitalouden, teknisentyön ja tekstiilityön oppimäärät muodostavat yhden kokonaisuuden vuosiluokilla. 2

4 VIDEOKURSSI - tutustua DV-, HD- ja SSD-muistipohjaisen videokameran käyttämiseen - tutustua videokuvauksen perusasioihin: kuvakulmat, kuvakoot, kameran liike, valaistus, tilttaus, panorointi, ajot ym. - suunnitella ja valmistaa työnäyte, joka voi olla esim. lyhytelokuva, dokumentti, musiikkivideo tai animaatio - tutustua editointimahdollisuuksiin, mm. leikkeiden järjestely, leikkaus, tehosteet, siirrokset ja otsikot Sisältö - lyhytelokuvan käsikirjoituksen laadinta (ryhmissä) - kuvaaminen (ryhmissä) - osa kuvaamisesta voidaan toteuttaa myös koulun juhlien tai konserttien taltiointina - videon tuominen tietokoneeseen - leikkaussuunnitelman tekeminen - tietokonepohjaista (non-lineaarista) kuvan ja äänen editointia - valmiin työn tallentaminen, pakkaaminen ja jakaminen ENGLANTI ENGLANNIN TUKIKURSSI 8 Kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat tukea englannin opiskeluun. ja sisällöt - tavoitteena on kielitaidon monipuolistaminen - kurssilla harjoitellaan kielen perusrakenteita ja lisätään sanavarastoa eri aihepiireistä - tunneilla harjoitellaan englantia lukemalla, kirjoittamalla, puhumalla, kuuntelemalla ja katselemalla. Arvioinnissa otetaan huomioon tuntityöskentely sekä koenumerot. ENGLANNNIN TUKIKURSSI 9 Kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat parantaa englannintaitoaan jatko-opintoja varten. ja sisällöt - tavoitteena on kielitaidon monipuolistaminen - kurssilla harjoitellaan peruskielioppirakenteita ja lisätään sanavarastoa eri aihepiireistä - tunneilla luetaan, kirjoitetaan, kuunnellaan, katsellaan ja puhutaan. Arvioinnissa otetaan huomioon tuntityöskentely sekä koenumerot. 3

5 ENGLANNIN SYVENTÄVÄ KURSSI 9 Kurssi on tarkoitettu oppilaille, joilla on hyvät tiedot englannissa ja jotka haluavat käyttää englantia monipuolisemmin kuin perustunneilla. ja sisällöt - tavoitteena on oppia käyttämään englannin kieltä sujuvasti - kurssilla käydään läpi kielioppia ja tehdään sanavarastoa laajentavia harjoituksia - tunneilla luetaan, kirjoitetaan, kuunnellaan, katsellaan ja puhutaan mahdollisimman paljon englantia. Arvioinnissa otetaan huomioon tuntityöskentely sekä koenumerot. RUOTSI RUOTSI 8 Kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat lisäharjoitusta ruotsin kielessä. ja sisällöt - kurssin tavoitteena on vahvistaa kielitaitoa ja antaa varmuutta ruotsin kielen käyttämiseen - ruotsia harjoitellaan kirjallisilla ja suullisilla tehtävillä, joissa käydään läpi peruskielioppiasioita sekä tutustutaan tavallisiin kielenkäyttötilanteisiin esim. matkustaminen ja asiointi. Arvioinnissa otetaan huomioon tuntityöskentely sekä koenumerot. RUOTSI 9 Kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat parantaa ruotsin osaamistaan jatko-opintoja varten. - kurssilla vahvistetaan kielitaitoa ja rohkaistaan ruotsin kielen käyttämiseen - tunneilla käydään läpi kielioppia sekä tehdään monenlaisia harjoituksia kirjallisesti ja suullisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon tuntityöskentely sekä koenumerot. 4

6 B2-KIELI SAKSA Opetus painottuu viestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa. Samalla luodaan pohja pitkäjänteiselle kielen opiskelulle toisen asteen koulutuksessa. Kielitaito - oppilas osaa kommunikoida yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa - oppilas ymmärtää lyhyitä arkielämään liittyviä tekstejä ja viestejä ja osaa itse laatia sellaisia. Kulttuuritaidot - oppilas oppii tuntemaan saksankielisen alueen tapakulttuuria ja käyttämään kommunikoinnissa asianmukaisia ilmauksia - oppilas tunnistaa ja ymmärtää suomalaisen ja saksalaisen kulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroja. Opiskelustrategiat - oppilasta rohkaistaan käyttämään kielitaitoaan ja arvioimaan omaa työskentelyään ja osaamistaan - oppilasta kannustetaan hyödyntämään muissa kielissä oppimiaan tietoja ja taitoja ja strategioita sekä huomaamaan yhtäläisyyksiä eri kielien välillä luokka Kurssien sisällöissä korostuvat aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. Tilanteet ja aihepiirit: tervehtiminen ja tutustuminen, perheestä ja harrastuksista kertominen, arkipäivän viestintätilanteita kuten ostosten tekeminen, tien kysyminen ja neuvominen, kahvila-asioiminen, matkustaminen. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä harrastuneisuus ja tuntityöskentely. B2-KIELI RANSKA Ranskan kielen opiskelu antaa oppilaalle valmiudet selvitä jokapäiväisissä viestintätilanteista opittuaan kielen perusrakenteet. Tavoitteena on innostaa ja rohkaista oppilasta käyttämään kielitaitoa. Opetus toimii myös johdantona myöhemmille kielen opinnoille. Kieli Oppilas oppii - kommunikoimaan puhekumppanin tukemana henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä puhetilanteissa - ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja. 5

7 Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään suomalaista ja ranskalaista kulttuuria sekä tutustumaan niiden välisiin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin. 8. luokka Tilanteet ja aihepiirit - perusvuorovaikutustilanteet kuten tervehtiminen, esittäytyminen ja kohteliaisuusfraaseja - itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen - perhe ja vapaa-aika - tien ja hintojen tiedusteleminen - arkipäivän viestintätilanteet kuten kaupassa käyminen ja kahvilassa tilaaminen - matkustussanastoa ja matkasuunnitelmista kertominen. Aihekokonaisuuksista korostuu kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. 9. luokka Tilanteet ja aihepiirit - itsestä ja lähiympäristöstä kertominen - kirjeen kirjoittaminen - mielipiteen ilmaiseminen - kaupoissa ja ravintoloissa asioiminen, tapaamisesta sopiminen. Aihekokonaisuuksista korostuu kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä harrastuneisuus ja tuntityöskentely. B2-KIELI VENÄJÄ Valinnaisen venäjän kielen opetuksessa painotetaan puheviestintää kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja luodaan pohjaa pitempikestoisille kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa. 8. luokka - opitaan venäjän kielen kirjaimet ja äänteet - puhutaan puhekumppanin kanssa arkielämään liittyvistä asioista - luetaan yksinkertaisia viestejä - kirjoitetaan perustietoja itsestään ja perheestään. Aihepiirit - tervehtiminen ja hyvästely, esittäytyminen, perheen ja kodin esittely - kansallisuudesta ja kielitaidosta kertominen - itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen. 6

8 9. luokka - opitaan esittämään ja ymmärtämään arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja - kirjoitetaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita viestejä - tutustutaan suomalaisen ja venäläisen kulttuurin yhtäläisyyksiin ja eroihin. Aihepiirit - tien kysyminen ja neuvominen, julkisilla kulkuneuvoilla matkustaminen - ostosten tekeminen - harrastukset - kirjallisuus, teatteri, musiikki. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä harrastuneisuus ja tuntityöskentely. MATEMATIIKKA MATEMATIIKKA 8 Kurssi on soveltava kertauskurssi, joka painottuu jokapäiväisessä elämässä tarvittaviin matemaattisiin taitoihin sekä valmiuksiin matematiikan opintojen jatkamisessa. - perusasioitten ja -käsitteitten kertausta - peruslaskutoimitukset positiivisilla ja negatiivisilla luvuilla - prosentti- ja korkolaskuja - pinta-ala ja tilavuuslaskuja - matka-aika-nopeus-laskuja - murtolukulaskuja - sanallisten tehtävien ratkaisemista. perustuu jatkuvaan näyttöön ja kirjallisiin kokeisiin. 7

9 MATEMATIIKKA 9 Kurssi on syventävä perusopetuksen matematiikan opintoja täydentävä kurssi, jonka suorittaminen edesauttaa matemaattisten aineitten opintoja keskiasteen oppilaitoksissa. - perusasioitten ja -käsitteitten kertausta - yhtälöt ja yhtälöparit - polynomit ja murtolausekkeet - muistikaavojen käyttö - potenssioppia - trigonometriaa. perustuu jatkuvaan näyttöön ja kirjallisiin kokeisiin. HISTORIA HISTORIA 8 Historiaa elokuvan ja dokumenttien avulla. Tavoitteena on, että oppilas kykenee ymmärtämään menneen ajan tapahtumia mikrohistorian näkökulmasta. Tarkastellaan historian nk. suuria tapahtumia yksittäisten ihmisten tai ihmisryhmien kokemuksen kautta esim. ihminen sodan jaloissa. Ajallisesti tarkastellaan ja 1900-lukujen tapahtumia. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa tunneilla sekä oman oppimiskansion laadintaa. Arvioinnin pohjana on jatkuva näyttö ja oppimiskansio. TALOUSTIETO 8 Tavoitteena on syventää oppilaan taloustiedon tuntemusta ja saada oppilas sisällyttämään tiedot arkipäivän elämään liittyväksi. 8

10 - rahankäyttö, pankkitoiminta ja vakuutus - kauppa - yrittäjyys ja markkinointi - verotus - kansallisuus ja kansainvälisyys kulttuurit kohtaavat - talouskriisit ja niiden hoitaminen. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa tunneilla sekä oppimiskansion laadintaa. LAKITIETO 9 Tavoitteena on syventää oppilaan lakitiedon tuntemusta ja saada oppilas sisällyttämään tiedot arkipäivän elämään liittyväksi. - avioliitto- ja perhelainsäädäntö - rikos ja rangaistus - kuluttajalainsäädäntö - ympäristölait - Euroopan unioni. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa tunneilla sekä oppimiskansion laadintaa. MUSIIKKI MUSIIKKI 8 - soittotaidon kehittäminen - pianon ja syntetisaattorin soiton alkeita - laulaminen - musiikin lajien tunteminen ja kuunteleminen monipuolisesti - myös soittamisen apuna - yhteistyötaitojen kehittäminen - pop- ja rockmusiikin historiaa arvoilta - musiikkiohjelmistojen yleiskatsaus - säveltapailua - keskeiset käsitteet - tutustuminen muuhun musiikkialan laitokseen 9

11 - osallistuminen koulun juhlien järjestämiseen - projektit - konserttikäynti. Työtavat Soittaminen, laulaminen, kuuntelu, musiikkiliikunta, vihkot ja kirjat, opettajajohtoinen (historia- ja teoria-aiheissa), multimedia ja tietokoneavusteinen opetus. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon taidot ja tiedot, kokeet, tuntiaktiivisuus, osallistuminen koulun musiikkiesitysten järjestelyihin ja eriytyvät harrastukset. MUSIIKKI 9 - soittotaidon edelleen kehittäminen; kitaralla, rummuilla, lyömäsoittimilla ja bassolla - pianon ja syntetisaattorin soiton alkeita - valmiuksien parantaminen bändimusisoinnissa - musiikin lajien tunteminen ja kuunteleminen monipuolisesti, myös soittamisen apuna - säveltapailua; rytmitehtäviä, melodia- ja sointutehtäviä tapaillen ja diktaattina. - keskeistä musiikkisanastoa - voidaan järjestää käynti esim. musiikkioppilaitoksessa, studiossa tai paikallisradiossa - osallistuminen kykyjen ja taipumusten mukaisesti koulun musiikkiesityksiin - esiintymiskokemuksen hankkiminen - projektit; voidaan toteuttaa erilaisia musiikkiin liittyviä projekteja, joita voivat olla esim. esitelmä, ryhmätyö, omat sävellykset ja sovitukset, äänitteen tekeminen, video tekeminen tai oman konsertin järjestäminen - konserttikäynti. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon taidot ja tiedot, kokeet, tuntiaktiivisuus, osallistuminen koulun musiikkiesitysten järjestelyihin ja eriytyvät harrastukset. KUVATAIDE KUVATAIDE 8 Oppilas pystyy nauttimaan omasta tekemisestään ja kehittämään kauneudentajuaan. Oppilas oppii käyttämään kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan. Aktivoidaan oppilaan havaintokykyä, mielikuvitusta, ideointia, eläytymiskykyä ja herkkyyttä. Hän oppii myös arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja. 10

12 Kuvan tekeminen ja muotoilu - syvennetään jo opittuja kuvallisen ilmaisun keinoja ja tekniikoita omien taitojen mukaa - harjoitellaan uusia kuvan tekemisen tapoja esim. akryylivärien ja kollaasitekniikan muodossa oppilaiden kiinnostuksen mukaan - opetellaan kuvailmaisun tehokeinoja kuva-analyysin ja mediakuvien avulla - tehdään tila- ja muotoiluharjoituksia muovaillen tai rakennellen, esim. kipsi, paperimassa, savi, sekalaiset kierrätystavarat ja materiaalit - kehitetään omaa taiteen tekemistä ja kuvallista näkemystä - käydään taidenäyttelyissä mahdollisuuksien mukaan. KUVATAIDE 9 Oppilas pystyy nauttimaan omasta tekemisestään ja kehittämään kauneudentajuaan. Oppilas oppii käyttämään kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan. Aktivoidaan oppilaan havaintokykyä, mielikuvitusta, ideointia, eläytymiskykyä ja herkkyyttä. Hän oppii myös arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja. Kuvailmaisu ja kuvaviestintä - syvennetään omien ajatusten, havaintojen, mielikuvien ja tunteiden ilmaisemista kuvallisesti - pyritään löytämään omalle ilmaisulle sopiva tekniikka ja työtapa - tutustutaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoihin sekä syvennetään kuvanluku-taitoa - tutustutaan digitaaliseen kuvaukseen ja kuvankäsittelyyn oppilaiden kiinnostuksen mukaan - tehdään yhteisiä projekteja mahdollisuuksien mukaan ja harjoitellaan projektiluonteista työskentelyä, omasta työskentelystä kirjoittamista sekä oman työskentelyn analysointia esim. portfolion avulla - käydään taidenäyttelyissä mahdollisuuksien mukaan. TEKNINEN TYÖ Tekninen työ 8 Kurssi keskittyy metalliteknologiaan. Tutustutaan erilaisiin työtekniikoihin ja aihepiireihin. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan yksi yhteinen metallityö. Yhteisen työn jälkeen oppilaalla on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa omavalintainen metallityö. - oppilaan tulee arvioida työskentelyään ja työtään suunnittelusta työn valmistumiseen asti - aktiivisuus ja omatoimisuus - jokaisesta työstä opettaja antaa numeroarvosanan. 11

13 Tekninen työ 9 Kurssi keskittyy puuteknologiaan. Tutustutaan erilaisiin työtekniikoihin ja aihepiireihin. Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat oman kiinnostuksen pohjalta vapaavalintaisen työn. Korostetaan oppilaan oman suunnittelun tärkeyttä. Kurssin aikana on mahdollisuus tutustua myös elektroniikkaan. - oppilaan tulee arvioida työskentelyään ja työtään suunnittelusta työn valmistumiseen asti - aktiivisuus ja omatoimisuus - jokaisesta työstä opettaja antaa numeroarvosanan. TEKSTIILITYÖ Tekstiilityö 8 Oppilas - kartuttaa suunnittelutietojaan ja taitojaan - syventää ja kehittää edelleen taitojaan tutustumalla tekstiilityön erikoistekniikoihin omat kiinnostuksen kohteet huomioiden - pyrkii itsenäiseen työskentelyyn työohjeiden mukaan. Sisällöt Ompelu - erilaisten materiaalien käsittelyä ompelukoneella ja saumurilla - yksilöllisen tuotteen valmistaminen itse valituista kaavoista Lankatyöt - erilaisiin tekniikoihin tutustuminen ja toteutetaan pienimuotoinen työ Kirjonta - syvennetään kirjontaperinnetietämystä ja tutustutaan konekirjonnan mahdollisuuksiin - erikoistekniikoihin tutustutaan yhdessä sovittujen kiinnostuksen kohteiden mukaan. Tekstiilityö 9 Oppilas - kartuttaa suunnittelutietojaan ja taitojaan - syventää ja kehittää edelleen taitojaan tutustumalla tekstiilityön erikoistekniikoihin omat kiinnostuksen kohteet huomioiden - pyrkii itsenäiseen työskentelyyn työohjeiden mukaan - laajennetaan tekstiilitietämystä tekstiilitietouteen, kodintekstiileihin ja sisustamiseen. 12

14 Sisällöt Ompelu - erilaisten materiaalien käsittelyä ompelukoneella ja saumurilla - yksilöllisen tuotteen valmistaminen itse valituista kaavoista - asukokonaisuuden toteuttaminen itsenäisesti suunnitellen ja työskennellen Sisustaminen - toteutetaan sisustussuunnitelma - erilaisiin sisustustekstiileihin tutustuminen - erikoistekniikoihin tutustutaan yhdessä sovittujen kiinnostus kohteiden muukaan. suoritetaan numeroarviointina. Oppilas arvioi omaa työskentelyprosessiaan sekä lopputulosta. Opettaja huomioi työn suunnittelu- ja valmistusprosessin sekä lopputulosta. LIIKUNTA LIIKUNTA 8 Liikunnan valinnaiskurssi on yleiskurssi, jossa käydään pääosin läpi samoja lajeja kuin liikunnan yhteisessä osiossakin. Lajeja painotetaan kuitenkin eri tavoin oppilaiden toiveiden mukaan. Lisäksi tarjotaan mahdollisuutta tutustua uusiin ja vähemmän harrastettuihin lajeihin. Oppilas saa monipuolista harjoitusta läpi perinteisen suomalaisen koululiikuntakulttuurin. Lajitaidot ja eri lajien tuntemus syvenevät. Yleisurheilu, suunnistus, eri palloilulajit, voimistelu, talviliikunta, kuntosalityöskentely ym. perustuu jatkuvaan havainnointiin ja siinä otetaan huomioon oppilaan tunneilla osoittamat taidot, harrastuneisuus ja reilun pelin henki sekä fyysinen kunto. LIIKUNTA 9 Liikunnan valinnaiskurssi on palloilukurssi, jossa liikunnan yhteisestä osiosta tuttujen palloilulajien lisäksi käydään läpi myös vähemmän harrastettujen palloilulajien perustekniikoita ja - taktiikoita. - palloilutaitojen ja sääntötuntemuksen syventäminen - uusien palloilulajien alkeiden oppiminen. 13

15 Jalkapallo, pesäpallo, koripallo, lentopallo, salibandy, jääpelit, sulkapallo, tennis, käsipallo ym. perustuu jatkuvaan havainnointiin ja siinä otetaan huomioon oppilaan tunneilla osoittamat taidot, harrastuneisuus ja reilun pelin henki sekä fyysinen kunto. KOTITALOUS Valinnainen kotitalous täydentää seitsemännellä luokalla opittujen asioiden tietoja ja taitoja. Tavoitteena on, että edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi: - oppilas pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan terveellisiä sekä näyttäviä aterioita ja laskemaan niiden kustannukset - oppilas perehtyy suomalaiseen ruokaperinteeseen ja juhlakulttuuriin sekä kansainväliseen gastronomiaan - oppilas selviytyy tavallisimpien erityisruokavalioiden valmistuksesta - oppilas tutustuu erilaisiin säilöntämenetelmiin - oppilaan tieto oman asun ja kodin hoidosta kasvaa - oppilas kehittyy erilaisten kodinkoneiden käytössä - oppilaan tietoisuus itsestään kuluttajana ja kierrättäjänä kasvaa - oppilaan vastuu omasta ja ryhmän työskentelystä kasvaa. Kotitalous 8 - arkiruoan valmistus - kotimaisten kasvisten ja marjojen monipuolinen käyttö ja säilöntä - erilaiset taikinatyypit ja niistä tehtävät leivonnaiset - tavallisimmat erityisruokavaliot ja niiden toteuttaminen - terveysvaikutteinen ruoka ja lisäaineet - suomalainen ruokaperinne - omat ateriasuunnitelmat - kodin juhlat kalenterivuoden mukaan - erilaisten kodinkoneiden käyttö - tekstiilien hoito - siivous ja viihtyisyys kotona - vihreä kuluttaja - kodin jätehuolto - ympäristöystävällinen kotitalous. 14

16 Kotitalous 9 - kansainvälinen gastronomia - trendiruoat - juhlaruoanvalmistus - kodin juhlat kalenterivuoden mukaan - kodin juhlat tapahtumien mukaan, esim. lastenkutsut - omat ateriasuunnitelmat - harvinaiset kasvikset, hedelmät, mausteet - erilaisten kodinkoneiden käyttö - tekstiilien hoito - oman asunnon hoito. a suoritetaan jatkuvana näyttönä. Arvioidaan yhteistyö- ja tiedollisia taitoja sekä käytännön työtaitoja. a suoritetaan myös käytännön työkokeina sekä kirjallisina kokeina. TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikan opiskelussa käytetään ammattitasoisia työvälineohjelmia. Omaksutaan laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyviä peruskäsitteitä. Saadaan valmiudet opiskella uusia ohjelmistoja ja hyödyntää tietotekniikkaa muiden aineiden opiskelussa. - oppia käyttämään tietotekniikkaa työvälineenä eri oppiaineissa - antaa oppilaalle realistinen käsitys tietotekniikan merkityksestä yhteiskunnassa - ohjata oppilasta itsenäisesti hyödyntämään erilaisten sovellusten tarjoamia mahdollisuuksista ja huomioimaan niiden rajoitukset - ohjata oppilasta hankkimaan tietoa eri lähteistä, arvioimaan sitä kriittisesti sekä käsittelemään sitä laadullisesti ja määrällisesti - ohjata oppilasta luovaan ongelmanratkaisuun - antaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia ja onnistumisen iloa. Oppilasarvostelussa painotetaan itsenäisen työskentelyn merkitystä. Oppilaan tulisi kyetä itsenäisesti käsikirjojen ja ohjelman opasteiden avulla omaksumaan uusien ohjelmien keskeiset ominaisuudet. Kurssinumero määräytyy tuntitehtävien ja kokeiden perusteella. Menestyksellinen opiskelu vaatii pitkäjänteistä työskentelyä ja kärsivällisyyttä. 15

17 Kurssit Kummankin kurssin (8. tai 9.) aihepiireistä valitaan kaksi kokonaisuutta. Kolmas aihepiiri valitaan kiinnostuksen mukaan muista osista joko siten, että yksi osa opiskellaan kokonaan tai opiskellaan osittain yhden tai useamman aiheen asioita. TIETOTEKNIIKKA 8 Osa 1 Tekstinkäsittely - tietotekniikan peruskäsitteitä - tietokoneen rakenne - kertaus tekstinkäsittelyn perusteista - muotoillut asiakirjat, tyylien käyttö ja automaattiset toiminnot - tekstinkäsittelyn grafiikka- kortisto- ja laskentaominaisuudet - lomakkeitten käyttö. Osa 2 Julkaisun taitto - julkaisun taitto taitto-ohjelmalla - asetusten määrittäminen - kuvien graafinen muokkaus - julkaisun visuaalinen sommittelu - tekstin ja kuvien asemointi. Osa 3 Kuvan ja äänen käsittely - kuvan tallennusmuodot - vektori- ja bittikarttapiirrosten tekeminen ja muokkaus - kuvien skannaus ja muokkaus - animaatiot - äänen käsittelyn perusteet. Osa 4 WWW-sivujen tekeminen - koodaus editorilla - javaskriptit - css:n käyttö - multimedia sähköisessä julkaisussa. 16

18 Osa 5 Ohjelmointi - tutustutaan ohjelmointiin - peruskäsitteet ja logiikka - ohjelman tekeminen koodaamalla - ohjelmointi työelämässä Osa 6 Ohjelmiin tutustuminen - käsitekartta-ohjelmat - piirto-ohjelmat - diagnostiikkaohjelmat - toimisto-ohjelmat - editorit - koulu-ohjelmat - muut mahdolliset kiinnostavat ohjelmat TIETOTEKNIIKKA 9 Osa 1 Taulukkolaskenta - kertaus WINDOWS toiminnoista - taulukkolaskennan perustoiminnot - valmiit funktiot ja omat laskentakaavat - graafiset esitykset - taulukkolaskennan kortisto-ominaisuudet - makrojen käyttö. Osa 2 Kortistot ja tietokannat - yksinkertaisen kortiston luonti ja käsittely - relaatiotietokannan luonti ja käsittely - tietojen selaus, kyselyt, raportointi ja lomakkeet - tietopankit - tietoturvallisuus ja yksilönsuoja. Osa 3 PowerPoint esityksen teko - valmiin diaesityksen muokkaus - erilaisten valmiiden pohjien käyttö - oman esityksen teko - diojen ajastukset - diojen animaatiomallit. 17

19 Osa 4 Multimedia - multimedian tekeminen sovelluskehittimellä - skriptien käyttöä - oman esityksen tekeminen. Osa 5 Ohjelmointi - tutustutaan ohjelmointiin - peruskäsitteet ja logiikka - ohjelman tekeminen koodaamalla - ohjelmointi työelämässä Osa 6 Ohjelmiin tutustuminen - käsitekartta-ohjelmat - piirto-ohjelmat - diagnostiikkaohjelmat - toimisto-ohjelmat - editorit - koulu-ohjelmat - muut mahdolliset kiinnostavat ohjelmat 18

20 VALINTAPROSESSI 7. LUOKALLA 19

21 VALINTAPROSESSI 8. LUOKALLA 20

22 Muistiinpanoja: 21

23 Ruotsi Videokurssi Englanti Liikunta Kotitalous Tietotekniikka/ATK Saksa Ranska Venäjä Matematiikka Lakitieto Historia Taloustieto Musiikki Kuvataide Tekninen työ Tekstiilityö

Sisältö. Hirvelän koulu 020 615 7211 rehtori tuulikki.komulainen@kouvola.fi. 45910 Voikkaa 020 615 4152 opettajainhuone etunimi.sukunimi@edukouvola.

Sisältö. Hirvelän koulu 020 615 7211 rehtori tuulikki.komulainen@kouvola.fi. 45910 Voikkaa 020 615 4152 opettajainhuone etunimi.sukunimi@edukouvola. Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 4 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä... 6 Matematiikka... 7 Historia... 7 Taloustieto

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti.

Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti. 7. LUOKAN VALINNAISAINEET Valinnaiskurssi 7. luokalla arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinnin mukaisesti. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan,

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2016 2017

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2016 2017 KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI Lv. 2016 2017 Seitsemännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen valinnassa mukana olevista 8. ja 9. luokan valinnaisaineista Hyvät oppilaat ja huoltajat! Seitsemännen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Sisällys 1. Valmistavan

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2015 2016

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2015 2016 KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI Lv. 2015 2016 Seitsemännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen valinnassa mukana olevista 8. ja 9. luokan valinnaisaineista Hyvät oppilaat ja huoltajat! Seitsemännen

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Valinnaisaineet

Valinnaisaineet Valinnaisaineet 2017-2018 Millaista on aloittaa uusi kieli 8. luokalla? Painotetaan perustaitoja: opit puhumaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään kieltä itselle tutuissa arkisissa aiheissa Käytetään paljon

Lisätiedot

Ohjeita... 2. Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4

Ohjeita... 2. Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4 1 Sisällys Ohjeita... 2 Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4 Espanja, B 2 -kieli... 4 Saksa, B 2 -kieli... 4 Venäjä, B 2 -kieli... 5 Valinnainen kotitalous

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Mitä ja miksi?

Valinnaisaineet. Mitä ja miksi? Valinnaisaineet Seitsemännellä luokalla lukujärjestyksessä olevat oppiaineet ovat kaikille oppilaille yhteisiä aineita. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla opiskellaan kaikille yhteisten aineiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Oppilaiden

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset:

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset: Venäjä, B3-kieli Muu materiaali: Arviointi: Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän venäjän kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen

Lisätiedot