Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet"

Transkriptio

1 Hirvelän koulun Valinnaisaineet

2 Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä... 6 Matematiikka... 7 Historia... 8 Taloustieto Lakitieto Musiikki... 9 Kuvataide Tekninen työ Tekstiilityö Liikunta Kotitalous Tietotekniikka Valintaprosessi 7. luokalla Valintaprosessi 8. luokalla Kannen kuvat Niko Juola ja Wallu Peltola Hirvelän koulu rehtori Koululaisentie kanslia Voikkaa opettajainhuone

3 HYVÄT VANHEMMAT Tähän vihkoseen on otettu opetussuunnitelmasta valinnaisten aineiden osuus luokilla. Toivomme teidän tutustuvan yhdessä lapsenne kanssa tähän esitteeseen ennen valintojen tekemistä. Joissakin aineissa on tiivistelmä opetussuunnitelman kurssista. Tämä esite löytyy myös koulun kotisivulta. Tarvittaessa aineen opettaja antaa lisätietoja kurssista. Oppilaat tekevät valinnat Wilman kautta. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään esivalinnat, joiden perusteella muodostuu lopulliset valittavissa olevat valinnaisaineet. On huomattava, että valinta tehdään 8. luokkaa varten lukuun ottamatta B2-kieliä, kotitalouden, teknisen työn ja tekstiilityön kursseja. Yhdeksännen luokan kurssien valinta tehdään vuoden kuluttua. Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta: yhden taito- ja taideaineen sekä kaksi muuta valinnaisainetta. Kaikki valinnat on harkittava huolellisesti. Ilman erityisen pakottavaa syytä valintoja ei voi vaihtaa myöhemmin. Koska valinnaisaineiden tarjonta on laajaa, kaikkiin kursseihin ryhmää ei voida muodostaa valintojen vähäisyyden takia. Valinnaisaineryhmien keskimääräinen koko tulee olemaan samaa luokkaa kuin perusopetusryhmien. SÄILYTÄ TÄMÄ ESITE myös ensi vuoden valintoja varten. VALINNAISAINEIDEN OPETUS Valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan luettuna kotitalous, sekä haluttaessa aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisissa aineissa oppimääriä voidaan painottaa oppilaitten mielenkiinnon ja harrastuneisuuden mukaan. Valinnaisten aineiden tulee tukea perusopetuksen tavoitteita. Valinnaisaineet ovat - oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä - useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia - vieraita kieliä - tietotekniikkaan liittyviä aineita. Valinnaiset aineet ovat kahden vuosiviikkotunnin oppimääriä, joista annetaan (pääsääntöisesti) numeroarvostelu. Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta erikseen sekä kahdeksatta että yhdeksättä vuosiluokkaa varten. Yhdeksännellä vuosiluokalla kurssit voivat olla joko itsenäisiä kokonaisuuksia tai kahdeksannen vuosiluokan jatkokursseja. B2-kielen, kotitalouden, teknisentyön ja tekstiilityön oppimäärät muodostavat yhden kokonaisuuden vuosiluokilla. 2

4 VIDEOKURSSI - tutustua DV-, HD- ja SSD-muistipohjaisen videokameran käyttämiseen - tutustua videokuvauksen perusasioihin: kuvakulmat, kuvakoot, kameran liike, valaistus, tilttaus, panorointi, ajot ym. - suunnitella ja valmistaa työnäyte, joka voi olla esim. lyhytelokuva, dokumentti, musiikkivideo tai animaatio - tutustua editointimahdollisuuksiin, mm. leikkeiden järjestely, leikkaus, tehosteet, siirrokset ja otsikot Sisältö - lyhytelokuvan käsikirjoituksen laadinta (ryhmissä) - kuvaaminen (ryhmissä) - osa kuvaamisesta voidaan toteuttaa myös koulun juhlien tai konserttien taltiointina - videon tuominen tietokoneeseen - leikkaussuunnitelman tekeminen - tietokonepohjaista (non-lineaarista) kuvan ja äänen editointia - valmiin työn tallentaminen, pakkaaminen ja jakaminen ENGLANTI ENGLANNIN TUKIKURSSI 8 Kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat tukea englannin opiskeluun. ja sisällöt - tavoitteena on kielitaidon monipuolistaminen - kurssilla harjoitellaan kielen perusrakenteita ja lisätään sanavarastoa eri aihepiireistä - tunneilla harjoitellaan englantia lukemalla, kirjoittamalla, puhumalla, kuuntelemalla ja katselemalla. Arvioinnissa otetaan huomioon tuntityöskentely sekä koenumerot. ENGLANNNIN TUKIKURSSI 9 Kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat parantaa englannintaitoaan jatko-opintoja varten. ja sisällöt - tavoitteena on kielitaidon monipuolistaminen - kurssilla harjoitellaan peruskielioppirakenteita ja lisätään sanavarastoa eri aihepiireistä - tunneilla luetaan, kirjoitetaan, kuunnellaan, katsellaan ja puhutaan. Arvioinnissa otetaan huomioon tuntityöskentely sekä koenumerot. 3

5 ENGLANNIN SYVENTÄVÄ KURSSI 9 Kurssi on tarkoitettu oppilaille, joilla on hyvät tiedot englannissa ja jotka haluavat käyttää englantia monipuolisemmin kuin perustunneilla. ja sisällöt - tavoitteena on oppia käyttämään englannin kieltä sujuvasti - kurssilla käydään läpi kielioppia ja tehdään sanavarastoa laajentavia harjoituksia - tunneilla luetaan, kirjoitetaan, kuunnellaan, katsellaan ja puhutaan mahdollisimman paljon englantia. Arvioinnissa otetaan huomioon tuntityöskentely sekä koenumerot. RUOTSI RUOTSI 8 Kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat lisäharjoitusta ruotsin kielessä. ja sisällöt - kurssin tavoitteena on vahvistaa kielitaitoa ja antaa varmuutta ruotsin kielen käyttämiseen - ruotsia harjoitellaan kirjallisilla ja suullisilla tehtävillä, joissa käydään läpi peruskielioppiasioita sekä tutustutaan tavallisiin kielenkäyttötilanteisiin esim. matkustaminen ja asiointi. Arvioinnissa otetaan huomioon tuntityöskentely sekä koenumerot. RUOTSI 9 Kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat parantaa ruotsin osaamistaan jatko-opintoja varten. - kurssilla vahvistetaan kielitaitoa ja rohkaistaan ruotsin kielen käyttämiseen - tunneilla käydään läpi kielioppia sekä tehdään monenlaisia harjoituksia kirjallisesti ja suullisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon tuntityöskentely sekä koenumerot. 4

6 B2-KIELI SAKSA Opetus painottuu viestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa. Samalla luodaan pohja pitkäjänteiselle kielen opiskelulle toisen asteen koulutuksessa. Kielitaito - oppilas osaa kommunikoida yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa - oppilas ymmärtää lyhyitä arkielämään liittyviä tekstejä ja viestejä ja osaa itse laatia sellaisia. Kulttuuritaidot - oppilas oppii tuntemaan saksankielisen alueen tapakulttuuria ja käyttämään kommunikoinnissa asianmukaisia ilmauksia - oppilas tunnistaa ja ymmärtää suomalaisen ja saksalaisen kulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroja. Opiskelustrategiat - oppilasta rohkaistaan käyttämään kielitaitoaan ja arvioimaan omaa työskentelyään ja osaamistaan - oppilasta kannustetaan hyödyntämään muissa kielissä oppimiaan tietoja ja taitoja ja strategioita sekä huomaamaan yhtäläisyyksiä eri kielien välillä luokka Kurssien sisällöissä korostuvat aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. Tilanteet ja aihepiirit: tervehtiminen ja tutustuminen, perheestä ja harrastuksista kertominen, arkipäivän viestintätilanteita kuten ostosten tekeminen, tien kysyminen ja neuvominen, kahvila-asioiminen, matkustaminen. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä harrastuneisuus ja tuntityöskentely. B2-KIELI RANSKA Ranskan kielen opiskelu antaa oppilaalle valmiudet selvitä jokapäiväisissä viestintätilanteista opittuaan kielen perusrakenteet. Tavoitteena on innostaa ja rohkaista oppilasta käyttämään kielitaitoa. Opetus toimii myös johdantona myöhemmille kielen opinnoille. Kieli Oppilas oppii - kommunikoimaan puhekumppanin tukemana henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä puhetilanteissa - ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja. 5

7 Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään suomalaista ja ranskalaista kulttuuria sekä tutustumaan niiden välisiin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin. 8. luokka Tilanteet ja aihepiirit - perusvuorovaikutustilanteet kuten tervehtiminen, esittäytyminen ja kohteliaisuusfraaseja - itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen - perhe ja vapaa-aika - tien ja hintojen tiedusteleminen - arkipäivän viestintätilanteet kuten kaupassa käyminen ja kahvilassa tilaaminen - matkustussanastoa ja matkasuunnitelmista kertominen. Aihekokonaisuuksista korostuu kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. 9. luokka Tilanteet ja aihepiirit - itsestä ja lähiympäristöstä kertominen - kirjeen kirjoittaminen - mielipiteen ilmaiseminen - kaupoissa ja ravintoloissa asioiminen, tapaamisesta sopiminen. Aihekokonaisuuksista korostuu kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä harrastuneisuus ja tuntityöskentely. B2-KIELI VENÄJÄ Valinnaisen venäjän kielen opetuksessa painotetaan puheviestintää kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja luodaan pohjaa pitempikestoisille kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa. 8. luokka - opitaan venäjän kielen kirjaimet ja äänteet - puhutaan puhekumppanin kanssa arkielämään liittyvistä asioista - luetaan yksinkertaisia viestejä - kirjoitetaan perustietoja itsestään ja perheestään. Aihepiirit - tervehtiminen ja hyvästely, esittäytyminen, perheen ja kodin esittely - kansallisuudesta ja kielitaidosta kertominen - itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen. 6

8 9. luokka - opitaan esittämään ja ymmärtämään arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja - kirjoitetaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita viestejä - tutustutaan suomalaisen ja venäläisen kulttuurin yhtäläisyyksiin ja eroihin. Aihepiirit - tien kysyminen ja neuvominen, julkisilla kulkuneuvoilla matkustaminen - ostosten tekeminen - harrastukset - kirjallisuus, teatteri, musiikki. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä harrastuneisuus ja tuntityöskentely. MATEMATIIKKA MATEMATIIKKA 8 Kurssi on soveltava kertauskurssi, joka painottuu jokapäiväisessä elämässä tarvittaviin matemaattisiin taitoihin sekä valmiuksiin matematiikan opintojen jatkamisessa. - perusasioitten ja -käsitteitten kertausta - peruslaskutoimitukset positiivisilla ja negatiivisilla luvuilla - prosentti- ja korkolaskuja - pinta-ala ja tilavuuslaskuja - matka-aika-nopeus-laskuja - murtolukulaskuja - sanallisten tehtävien ratkaisemista. perustuu jatkuvaan näyttöön ja kirjallisiin kokeisiin. 7

9 MATEMATIIKKA 9 Kurssi on syventävä perusopetuksen matematiikan opintoja täydentävä kurssi, jonka suorittaminen edesauttaa matemaattisten aineitten opintoja keskiasteen oppilaitoksissa. - perusasioitten ja -käsitteitten kertausta - yhtälöt ja yhtälöparit - polynomit ja murtolausekkeet - muistikaavojen käyttö - potenssioppia - trigonometriaa. perustuu jatkuvaan näyttöön ja kirjallisiin kokeisiin. HISTORIA HISTORIA 8 Historiaa elokuvan ja dokumenttien avulla. Tavoitteena on, että oppilas kykenee ymmärtämään menneen ajan tapahtumia mikrohistorian näkökulmasta. Tarkastellaan historian nk. suuria tapahtumia yksittäisten ihmisten tai ihmisryhmien kokemuksen kautta esim. ihminen sodan jaloissa. Ajallisesti tarkastellaan ja 1900-lukujen tapahtumia. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa tunneilla sekä oman oppimiskansion laadintaa. Arvioinnin pohjana on jatkuva näyttö ja oppimiskansio. TALOUSTIETO 8 Tavoitteena on syventää oppilaan taloustiedon tuntemusta ja saada oppilas sisällyttämään tiedot arkipäivän elämään liittyväksi. 8

10 - rahankäyttö, pankkitoiminta ja vakuutus - kauppa - yrittäjyys ja markkinointi - verotus - kansallisuus ja kansainvälisyys kulttuurit kohtaavat - talouskriisit ja niiden hoitaminen. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa tunneilla sekä oppimiskansion laadintaa. LAKITIETO 9 Tavoitteena on syventää oppilaan lakitiedon tuntemusta ja saada oppilas sisällyttämään tiedot arkipäivän elämään liittyväksi. - avioliitto- ja perhelainsäädäntö - rikos ja rangaistus - kuluttajalainsäädäntö - ympäristölait - Euroopan unioni. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa tunneilla sekä oppimiskansion laadintaa. MUSIIKKI MUSIIKKI 8 - soittotaidon kehittäminen - pianon ja syntetisaattorin soiton alkeita - laulaminen - musiikin lajien tunteminen ja kuunteleminen monipuolisesti - myös soittamisen apuna - yhteistyötaitojen kehittäminen - pop- ja rockmusiikin historiaa arvoilta - musiikkiohjelmistojen yleiskatsaus - säveltapailua - keskeiset käsitteet - tutustuminen muuhun musiikkialan laitokseen 9

11 - osallistuminen koulun juhlien järjestämiseen - projektit - konserttikäynti. Työtavat Soittaminen, laulaminen, kuuntelu, musiikkiliikunta, vihkot ja kirjat, opettajajohtoinen (historia- ja teoria-aiheissa), multimedia ja tietokoneavusteinen opetus. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon taidot ja tiedot, kokeet, tuntiaktiivisuus, osallistuminen koulun musiikkiesitysten järjestelyihin ja eriytyvät harrastukset. MUSIIKKI 9 - soittotaidon edelleen kehittäminen; kitaralla, rummuilla, lyömäsoittimilla ja bassolla - pianon ja syntetisaattorin soiton alkeita - valmiuksien parantaminen bändimusisoinnissa - musiikin lajien tunteminen ja kuunteleminen monipuolisesti, myös soittamisen apuna - säveltapailua; rytmitehtäviä, melodia- ja sointutehtäviä tapaillen ja diktaattina. - keskeistä musiikkisanastoa - voidaan järjestää käynti esim. musiikkioppilaitoksessa, studiossa tai paikallisradiossa - osallistuminen kykyjen ja taipumusten mukaisesti koulun musiikkiesityksiin - esiintymiskokemuksen hankkiminen - projektit; voidaan toteuttaa erilaisia musiikkiin liittyviä projekteja, joita voivat olla esim. esitelmä, ryhmätyö, omat sävellykset ja sovitukset, äänitteen tekeminen, video tekeminen tai oman konsertin järjestäminen - konserttikäynti. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon taidot ja tiedot, kokeet, tuntiaktiivisuus, osallistuminen koulun musiikkiesitysten järjestelyihin ja eriytyvät harrastukset. KUVATAIDE KUVATAIDE 8 Oppilas pystyy nauttimaan omasta tekemisestään ja kehittämään kauneudentajuaan. Oppilas oppii käyttämään kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan. Aktivoidaan oppilaan havaintokykyä, mielikuvitusta, ideointia, eläytymiskykyä ja herkkyyttä. Hän oppii myös arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja. 10

12 Kuvan tekeminen ja muotoilu - syvennetään jo opittuja kuvallisen ilmaisun keinoja ja tekniikoita omien taitojen mukaa - harjoitellaan uusia kuvan tekemisen tapoja esim. akryylivärien ja kollaasitekniikan muodossa oppilaiden kiinnostuksen mukaan - opetellaan kuvailmaisun tehokeinoja kuva-analyysin ja mediakuvien avulla - tehdään tila- ja muotoiluharjoituksia muovaillen tai rakennellen, esim. kipsi, paperimassa, savi, sekalaiset kierrätystavarat ja materiaalit - kehitetään omaa taiteen tekemistä ja kuvallista näkemystä - käydään taidenäyttelyissä mahdollisuuksien mukaan. KUVATAIDE 9 Oppilas pystyy nauttimaan omasta tekemisestään ja kehittämään kauneudentajuaan. Oppilas oppii käyttämään kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan. Aktivoidaan oppilaan havaintokykyä, mielikuvitusta, ideointia, eläytymiskykyä ja herkkyyttä. Hän oppii myös arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja. Kuvailmaisu ja kuvaviestintä - syvennetään omien ajatusten, havaintojen, mielikuvien ja tunteiden ilmaisemista kuvallisesti - pyritään löytämään omalle ilmaisulle sopiva tekniikka ja työtapa - tutustutaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoihin sekä syvennetään kuvanluku-taitoa - tutustutaan digitaaliseen kuvaukseen ja kuvankäsittelyyn oppilaiden kiinnostuksen mukaan - tehdään yhteisiä projekteja mahdollisuuksien mukaan ja harjoitellaan projektiluonteista työskentelyä, omasta työskentelystä kirjoittamista sekä oman työskentelyn analysointia esim. portfolion avulla - käydään taidenäyttelyissä mahdollisuuksien mukaan. TEKNINEN TYÖ Tekninen työ 8 Kurssi keskittyy metalliteknologiaan. Tutustutaan erilaisiin työtekniikoihin ja aihepiireihin. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan yksi yhteinen metallityö. Yhteisen työn jälkeen oppilaalla on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa omavalintainen metallityö. - oppilaan tulee arvioida työskentelyään ja työtään suunnittelusta työn valmistumiseen asti - aktiivisuus ja omatoimisuus - jokaisesta työstä opettaja antaa numeroarvosanan. 11

13 Tekninen työ 9 Kurssi keskittyy puuteknologiaan. Tutustutaan erilaisiin työtekniikoihin ja aihepiireihin. Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat oman kiinnostuksen pohjalta vapaavalintaisen työn. Korostetaan oppilaan oman suunnittelun tärkeyttä. Kurssin aikana on mahdollisuus tutustua myös elektroniikkaan. - oppilaan tulee arvioida työskentelyään ja työtään suunnittelusta työn valmistumiseen asti - aktiivisuus ja omatoimisuus - jokaisesta työstä opettaja antaa numeroarvosanan. TEKSTIILITYÖ Tekstiilityö 8 Oppilas - kartuttaa suunnittelutietojaan ja taitojaan - syventää ja kehittää edelleen taitojaan tutustumalla tekstiilityön erikoistekniikoihin omat kiinnostuksen kohteet huomioiden - pyrkii itsenäiseen työskentelyyn työohjeiden mukaan. Sisällöt Ompelu - erilaisten materiaalien käsittelyä ompelukoneella ja saumurilla - yksilöllisen tuotteen valmistaminen itse valituista kaavoista Lankatyöt - erilaisiin tekniikoihin tutustuminen ja toteutetaan pienimuotoinen työ Kirjonta - syvennetään kirjontaperinnetietämystä ja tutustutaan konekirjonnan mahdollisuuksiin - erikoistekniikoihin tutustutaan yhdessä sovittujen kiinnostuksen kohteiden mukaan. Tekstiilityö 9 Oppilas - kartuttaa suunnittelutietojaan ja taitojaan - syventää ja kehittää edelleen taitojaan tutustumalla tekstiilityön erikoistekniikoihin omat kiinnostuksen kohteet huomioiden - pyrkii itsenäiseen työskentelyyn työohjeiden mukaan - laajennetaan tekstiilitietämystä tekstiilitietouteen, kodintekstiileihin ja sisustamiseen. 12

14 Sisällöt Ompelu - erilaisten materiaalien käsittelyä ompelukoneella ja saumurilla - yksilöllisen tuotteen valmistaminen itse valituista kaavoista - asukokonaisuuden toteuttaminen itsenäisesti suunnitellen ja työskennellen Sisustaminen - toteutetaan sisustussuunnitelma - erilaisiin sisustustekstiileihin tutustuminen - erikoistekniikoihin tutustutaan yhdessä sovittujen kiinnostus kohteiden muukaan. suoritetaan numeroarviointina. Oppilas arvioi omaa työskentelyprosessiaan sekä lopputulosta. Opettaja huomioi työn suunnittelu- ja valmistusprosessin sekä lopputulosta. LIIKUNTA LIIKUNTA 8 Liikunnan valinnaiskurssi on yleiskurssi, jossa käydään pääosin läpi samoja lajeja kuin liikunnan yhteisessä osiossakin. Lajeja painotetaan kuitenkin eri tavoin oppilaiden toiveiden mukaan. Lisäksi tarjotaan mahdollisuutta tutustua uusiin ja vähemmän harrastettuihin lajeihin. Oppilas saa monipuolista harjoitusta läpi perinteisen suomalaisen koululiikuntakulttuurin. Lajitaidot ja eri lajien tuntemus syvenevät. Yleisurheilu, suunnistus, eri palloilulajit, voimistelu, talviliikunta, kuntosalityöskentely ym. perustuu jatkuvaan havainnointiin ja siinä otetaan huomioon oppilaan tunneilla osoittamat taidot, harrastuneisuus ja reilun pelin henki sekä fyysinen kunto. LIIKUNTA 9 Liikunnan valinnaiskurssi on palloilukurssi, jossa liikunnan yhteisestä osiosta tuttujen palloilulajien lisäksi käydään läpi myös vähemmän harrastettujen palloilulajien perustekniikoita ja - taktiikoita. - palloilutaitojen ja sääntötuntemuksen syventäminen - uusien palloilulajien alkeiden oppiminen. 13

15 Jalkapallo, pesäpallo, koripallo, lentopallo, salibandy, jääpelit, sulkapallo, tennis, käsipallo ym. perustuu jatkuvaan havainnointiin ja siinä otetaan huomioon oppilaan tunneilla osoittamat taidot, harrastuneisuus ja reilun pelin henki sekä fyysinen kunto. KOTITALOUS Valinnainen kotitalous täydentää seitsemännellä luokalla opittujen asioiden tietoja ja taitoja. Tavoitteena on, että edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi: - oppilas pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan terveellisiä sekä näyttäviä aterioita ja laskemaan niiden kustannukset - oppilas perehtyy suomalaiseen ruokaperinteeseen ja juhlakulttuuriin sekä kansainväliseen gastronomiaan - oppilas selviytyy tavallisimpien erityisruokavalioiden valmistuksesta - oppilas tutustuu erilaisiin säilöntämenetelmiin - oppilaan tieto oman asun ja kodin hoidosta kasvaa - oppilas kehittyy erilaisten kodinkoneiden käytössä - oppilaan tietoisuus itsestään kuluttajana ja kierrättäjänä kasvaa - oppilaan vastuu omasta ja ryhmän työskentelystä kasvaa. Kotitalous 8 - arkiruoan valmistus - kotimaisten kasvisten ja marjojen monipuolinen käyttö ja säilöntä - erilaiset taikinatyypit ja niistä tehtävät leivonnaiset - tavallisimmat erityisruokavaliot ja niiden toteuttaminen - terveysvaikutteinen ruoka ja lisäaineet - suomalainen ruokaperinne - omat ateriasuunnitelmat - kodin juhlat kalenterivuoden mukaan - erilaisten kodinkoneiden käyttö - tekstiilien hoito - siivous ja viihtyisyys kotona - vihreä kuluttaja - kodin jätehuolto - ympäristöystävällinen kotitalous. 14

16 Kotitalous 9 - kansainvälinen gastronomia - trendiruoat - juhlaruoanvalmistus - kodin juhlat kalenterivuoden mukaan - kodin juhlat tapahtumien mukaan, esim. lastenkutsut - omat ateriasuunnitelmat - harvinaiset kasvikset, hedelmät, mausteet - erilaisten kodinkoneiden käyttö - tekstiilien hoito - oman asunnon hoito. a suoritetaan jatkuvana näyttönä. Arvioidaan yhteistyö- ja tiedollisia taitoja sekä käytännön työtaitoja. a suoritetaan myös käytännön työkokeina sekä kirjallisina kokeina. TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikan opiskelussa käytetään ammattitasoisia työvälineohjelmia. Omaksutaan laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyviä peruskäsitteitä. Saadaan valmiudet opiskella uusia ohjelmistoja ja hyödyntää tietotekniikkaa muiden aineiden opiskelussa. - oppia käyttämään tietotekniikkaa työvälineenä eri oppiaineissa - antaa oppilaalle realistinen käsitys tietotekniikan merkityksestä yhteiskunnassa - ohjata oppilasta itsenäisesti hyödyntämään erilaisten sovellusten tarjoamia mahdollisuuksista ja huomioimaan niiden rajoitukset - ohjata oppilasta hankkimaan tietoa eri lähteistä, arvioimaan sitä kriittisesti sekä käsittelemään sitä laadullisesti ja määrällisesti - ohjata oppilasta luovaan ongelmanratkaisuun - antaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia ja onnistumisen iloa. Oppilasarvostelussa painotetaan itsenäisen työskentelyn merkitystä. Oppilaan tulisi kyetä itsenäisesti käsikirjojen ja ohjelman opasteiden avulla omaksumaan uusien ohjelmien keskeiset ominaisuudet. Kurssinumero määräytyy tuntitehtävien ja kokeiden perusteella. Menestyksellinen opiskelu vaatii pitkäjänteistä työskentelyä ja kärsivällisyyttä. 15

17 Kurssit Kummankin kurssin (8. tai 9.) aihepiireistä valitaan kaksi kokonaisuutta. Kolmas aihepiiri valitaan kiinnostuksen mukaan muista osista joko siten, että yksi osa opiskellaan kokonaan tai opiskellaan osittain yhden tai useamman aiheen asioita. TIETOTEKNIIKKA 8 Osa 1 Tekstinkäsittely - tietotekniikan peruskäsitteitä - tietokoneen rakenne - kertaus tekstinkäsittelyn perusteista - muotoillut asiakirjat, tyylien käyttö ja automaattiset toiminnot - tekstinkäsittelyn grafiikka- kortisto- ja laskentaominaisuudet - lomakkeitten käyttö. Osa 2 Julkaisun taitto - julkaisun taitto taitto-ohjelmalla - asetusten määrittäminen - kuvien graafinen muokkaus - julkaisun visuaalinen sommittelu - tekstin ja kuvien asemointi. Osa 3 Kuvan ja äänen käsittely - kuvan tallennusmuodot - vektori- ja bittikarttapiirrosten tekeminen ja muokkaus - kuvien skannaus ja muokkaus - animaatiot - äänen käsittelyn perusteet. Osa 4 WWW-sivujen tekeminen - koodaus editorilla - javaskriptit - css:n käyttö - multimedia sähköisessä julkaisussa. 16

18 Osa 5 Ohjelmointi - tutustutaan ohjelmointiin - peruskäsitteet ja logiikka - ohjelman tekeminen koodaamalla - ohjelmointi työelämässä Osa 6 Ohjelmiin tutustuminen - käsitekartta-ohjelmat - piirto-ohjelmat - diagnostiikkaohjelmat - toimisto-ohjelmat - editorit - koulu-ohjelmat - muut mahdolliset kiinnostavat ohjelmat TIETOTEKNIIKKA 9 Osa 1 Taulukkolaskenta - kertaus WINDOWS toiminnoista - taulukkolaskennan perustoiminnot - valmiit funktiot ja omat laskentakaavat - graafiset esitykset - taulukkolaskennan kortisto-ominaisuudet - makrojen käyttö. Osa 2 Kortistot ja tietokannat - yksinkertaisen kortiston luonti ja käsittely - relaatiotietokannan luonti ja käsittely - tietojen selaus, kyselyt, raportointi ja lomakkeet - tietopankit - tietoturvallisuus ja yksilönsuoja. Osa 3 PowerPoint esityksen teko - valmiin diaesityksen muokkaus - erilaisten valmiiden pohjien käyttö - oman esityksen teko - diojen ajastukset - diojen animaatiomallit. 17

19 Osa 4 Multimedia - multimedian tekeminen sovelluskehittimellä - skriptien käyttöä - oman esityksen tekeminen. Osa 5 Ohjelmointi - tutustutaan ohjelmointiin - peruskäsitteet ja logiikka - ohjelman tekeminen koodaamalla - ohjelmointi työelämässä Osa 6 Ohjelmiin tutustuminen - käsitekartta-ohjelmat - piirto-ohjelmat - diagnostiikkaohjelmat - toimisto-ohjelmat - editorit - koulu-ohjelmat - muut mahdolliset kiinnostavat ohjelmat 18

20 VALINTAPROSESSI 7. LUOKALLA 19

21 VALINTAPROSESSI 8. LUOKALLA 20

22 Muistiinpanoja: 21

23 Ruotsi Videokurssi Englanti Liikunta Kotitalous Tietotekniikka/ATK Saksa Ranska Venäjä Matematiikka Lakitieto Historia Taloustieto Musiikki Kuvataide Tekninen työ Tekstiilityö

Sisältö. Hirvelän koulu 020 615 7211 rehtori tuulikki.komulainen@kouvola.fi. 45910 Voikkaa 020 615 4152 opettajainhuone etunimi.sukunimi@edukouvola.

Sisältö. Hirvelän koulu 020 615 7211 rehtori tuulikki.komulainen@kouvola.fi. 45910 Voikkaa 020 615 4152 opettajainhuone etunimi.sukunimi@edukouvola. Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 4 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä... 6 Matematiikka... 7 Historia... 7 Taloustieto

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa.

Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa. Mäntsälän kunta/perusopetus: Kuntakohtaisen opetussuunnitelman liite CERN LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa. TOIMINNAN KUVAUS Cern-luokan

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9.

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9. NASTOLAN YLÄKOULUN VALINNAISAINEET 8. lk 9. lk 2017 2019 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Kahdeksannella luokalla opiskeluohjelmaan tulevat uusina asioina valinnaisaineet, jotka oppilas valitsee omien kiinnostustensa,

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Männistön koulun VALINNAISAINEET

Männistön koulun VALINNAISAINEET Männistön koulun VALINNAISAINEET 2015-16 YHTEYSTIETOJA Männistön koulu Yhteiskouluntie 3 16100 UUSIKYLÄ p. 044 790 9369 Faksi (03) 885 1482 e-mail: manniston.koulu@nastola.fi Rehtori Sanna Ainola Puh 040

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2018 2019 4.-6.luokat Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla

Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla Valinnaisaineet Kauraslammen koulussa alueellisella pienluokalla Mikäli oppilas vaihtaa koulua, hän voi joutua vaihtamaan valinnaisaineitaan. Valinnaisaineiden nimet, tuntimäärät ja sisällöt päätetään

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka

LUOLAVUOREN KOULU KOTITALOUS Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit LISÄYSEHDOTUKSET: 8. luokka LUOLAVUOREN KOULU LISÄYSEHDOTUKSET: 12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 8. luokka KOTITALOUS Taide-ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 2 vvh Tavoitteet 8. luokka Käytännön toimintataidot S

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

Unajan koulun valinnaisaineet

Unajan koulun valinnaisaineet Unajan koulun valinnaisaineet Liikunta 5. luokalla Syvennetään liikkumisen perustaitoja: liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Opitaan yhteistyötaitoja, ryhmässä ja yksilönä toimimista. Liikkumisen

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2017 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2016 2017

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2016 2017 KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI Lv. 2016 2017 Seitsemännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen valinnassa mukana olevista 8. ja 9. luokan valinnaisaineista Hyvät oppilaat ja huoltajat! Seitsemännen

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2013-2015

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2013-2015 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk).

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk). VALINNAISAINEISTA Seitsemännen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jäävät pois kuvataide, käsityö ja kotitalous. Kahdeksannen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jää pois musiikki. Edellä olevista

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot