ESPOO 2003 VTT PUBLICATIONS 501. Heikki Marjamäki. Siirtymäperusteisen elementtimenetelmäohjelmiston suunnittelu ja ohjelmointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOO 2003 VTT PUBLICATIONS 501. Heikki Marjamäki. Siirtymäperusteisen elementtimenetelmäohjelmiston suunnittelu ja ohjelmointi"

Transkriptio

1 ESPOO 2003 V PUBLICAIONS 501 Heikki Marjamäki Siirtymäperusteisen elementtimenetelmäohjelmiston suunnittelu ja ohjelmointi

2

3 V PUBLICAIONS 501 Siirtymäperusteisen elementtimenetelmäohjelmiston suunnittelu ja ohjelmointi Heikki Marjamäki V uotteet ja tuotanto

4 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (URL: ISSN (URL: Copyright V 2003 JULKAISIJA UGIVARE PUBLISHER V, Vuorimiehentie 5, PL 2000, V puh. vaihde (09) 4561, faksi (09) V, Bergsmansvägen 5, PB 2000, V tel. växel (09) 4561, fax (09) V echnical Research Centre of Finland, Vuorimiehentie 5, P.O.Box 2000, FIN V, Finland phone internat , fax V uotteet ja tuotanto, ekniikankatu 1, PL 1307, AMPERE puh. vaihde (03) , faksi (03) V Industriella System, ekniikankatu 1, PB 1307, AMMERFORS tel. växel (03) , fax (03) V Industrial Systems, ekniikankatu 1, P.O.Box 1307, FIN AMPERE, Finland phone internat , fax oimitus Maini Manninen Otamedia Oy, Espoo 2003

5 Marjamäki, Heikki. Siirtymäperusteisen elementtimenetelmäohjelmiston suunnittelu ja ohjelmointi [he design and programming of displacement based finite element software]. Espoo V Publications s. + liitt. 2 s. Avainsanat finite element method, finite element analysis, calculations, displacement, design, working machines, stability, strength, structural analysis, computer software, models, computer programs iivistelmä ässä työssä laadittiin siirtymäperusteinen elementtimenetelmäohjelmisto, jolla voidaan analysoida työkoneiden rakenteita sekä tehdä myös työkoneiden vakavuustarkasteluja. Ohjelmistolla voidaan laskea lineaarisen statiikan, lineaarisen stabiilisuusteorian sekä geometrisesti epälineaarisen statiikan tehtäviä. Lisäksi nykyisessä ohjelmaversiossa on epälineaarisen dynamiikan ratkaisija. Itse ohjelmisto on toteutettu käyttäen perinteisiä ohjelmointikieliä. Mallinnettavan rakenteen parametrinen geometria, kuormitukset, osien massat ja muut lähtöarvotiedot syötetään käyttäen taulukkolaskentakontrollia, joka mahdollistaa räätälöityjen syöttötietojen antamisen. Kolmiulotteinen mallinnus ja työkoneen visualisointi toteutettiin käyttäen kaupallista grafiikkakirjastoa. Koska lähdekirjallisuudesta ei sellaisenaan löydy työssä käytettyjä elementtejä eikä laskentamenetelmää, on raportissa esitetty laskennassa käytettäviä elementtejä ja menetelmää yleisesti. Elementeistä esitellään sauva-, palkki-, levy-, kuori- ja solidielementtien lisäksi offset-, kytkentä- ja liukujousipalkkielementti. Lisäksi käsitellään lyhyesti hydraulijärjestelmän mallinnusta. Ratkaisualgoritmeista esitellään statiikan, lineaarisen stabiilisuusteorian, dynamiikan sekä hydromekaanisen dynamiikan ratkaisijoiden periaatteet. Koska epälineaarisen dynamiikan laskentamallista syntyvä differentiaaliyhtälöryhmä ratkaistaan ilman algebrallisia sidosehtoja, niin ratkaisualgoritmista on saatu verrattain nopea. Lisäksi hydraulisylintereiden vaikutukset kokonaisjoustoon saadaan mallinnettua suoraan. Kehitetty laskentaohjelmisto on otettu suunnittelukäyttöön yhteistyöyrityksissä. Lisäksi ohjelmalla saatavia laskentatuloksia on vertailtu lukuisiin työkoneista mittaamalla saatuihin tuloksiin. Laskentaohjelmaan perehtyneet ovat pitäneet sitä helppokäyttöisenä ja erityisesti samaan tuoteperheeseen kuuluvan työkoneen 3

6 laskenta on nopeutunut huomattavasti. Ohjelmiston käytöllä voidaan vähentää laskentaan liittyvää rutiinityötä, jolloin laskennan virhemahdollisuudet pienenevät. Edelleen ohjelmalla voidaan tarkastella työkoneen asentoja, joita perinteisessä laskennassa ei ole laskennan raskauden vuoksi tarkasteltu. Ohjelmiston käytöstä on ollut seurauksena suunnittelutyön laadun parantuminen, suunnittelukustannusten pienentyminen ja laitteiden käyttöturvallisuuden parantuminen. Simulaatiotuloksia on voitu käyttää esimerkiksi käyttölujuustarkastelujen pohjana. Edelleen laskennan tuloksia voidaan käyttää reuna- ja alkuehtoina mallinnettaessa jokin koneen yksityiskohta tarkemmin. 4

7 Marjamäki, Heikki. Siirtymäperusteisen elementtimenetelmäohjelmiston suunnittelu ja ohjelmointi [he design and programming of displacement based finite element software]. Espoo V Publications p. + app. 2 p. Keywords finite element method, finite element analysis, calculations, displacement, design, working machines, stability, strength, structural analysis, computer software, models, computer programs Abstract In this research, the use of the finite element analysis in calculation of stability and the strength of working machines was studied. Also a computer software for structural analysis was developed. he strength and stability calculations are based on the two- and three-dimensional non-linear finite element analysis. he computer aided stability and strength calculation software is especially helpful when designing working machines. Due to its ease of use for end users more calculation cases can be studied. Also, more reliable and accurate calculation results are obtained. he software will, therefore, certainly increase the safety level and efficiency in designing working machines. Additionally, it can be integrated with the internal practices of the design company. 5

8 Alkusanat ämän tutkimuksen lähtökohtana oli viime vuosina sattuneet lukuisat työkoneen kaatumisesta tai rakenteen pettämisestä johtuneet työtapaturmat. utkimuksen oletuksena on, että tapaturmia voidaan tulevaisuudessa vähentää, mikäli työkonevalmistajilla on käytössään elementtimenetelmään perustuva tietokoneavusteinen laskentaohjelmisto, jolla voidaan monipuolisesti tarkastella ennakoitavissa olevia työkoneen käyttö- ja virhetilanteita. utkimuksen pääasiallinen rahoittaja oli yösuojelurahasto, ja tutkimustyö toteutettiin V:n uotteet ja tuotanto -tutkimusyksikössä. utkimuksen vastuuhenkilönä toimi V:ssa tutkija Heikki Marjamäki ja toteutuksessa mukana olivat tutkimusharjoittelijat Mirve Liius sekä eemu Nevaharju. Kiitän rahoittajaa ja kaikkia tutkimuksen toteutukseen osallistuneita henkilöitä pitkämielisyydestä sekä sujuvasta yhteistyöstä. ahdon tässä vielä lisäksi kiittää Y:n eknillisen mekaniikan ja optimoinnin laitoksen henkilökuntaa mielenkiinnosta työtäni kohtaan ja erityisesti tutkija Jari Mäkistä, joka on antanut mekaniikkaa koskevan tietämyksensä hankkeen käyttöön ja usein ohjannut ajatuksiani oikeaan suuntaan. Lisäksi haluan lausua kiitokseni professori apio Salmelle ja professori Markku uomalalle niistä arvokkaista neuvoista ja ohjeista koskien tämän kirjoituksen ulkoasua, sisältöä sekä merkintöjä. Viialassa maaliskuussa 2003 Heikki Marjamäki 6

9 Sisällysluettelo iivistelmä... 3 Abstract... 5 Alkusanat... 6 Symboliluettelo Johdanto Ohjelmoinnin aloittaminen yön sisältö eoria Linearisointi Virtuaalisen työn periaate Vapausastemittausjärjestelmän muuttaminen Hyperkimmoinen materiaali Matriisin tai tensorin jäljen linearisointi Matriisin determinantin linearisointi Käänteismatriisin linearisointi Käänteistensorin derivaatta Materiaalin kimmoenergiatiheys Jännitysten laskenta Jännitysten ja muodonmuutosten väliset linearisoidut yhteydet Elementtien mallinnus Pituuttaan muuttava sauvaelementti Epälineaarinen tasopalkkielementti Offset-palkkielementti Liuku-jousipalkkielementti Kaksoisliuku-jousipalkkielementti Offset-liuku-jousipalkkielementti Offset-kaksoisliuku-jousipalkkielementti Kytkentäelementti Avaruuspalkkielementti

10 3.9.1 Lineaarinen Euler-Bernoulli-palkkielementti Epälineaarinen avaruuspalkkielementti Levyelementti Kuorielementti ri-lineaarinen solidielementti Kuituvahvisteinen solidielementti Paineen aiheuttama ekvivalenttinen solmukuormitus Hydraulisylinterin mallintaminen Hydraulipumpun mallinnus Hydrauliputkiston mallinnus Laskentamallin ratkaisu Staattinen analyysi Lineaarinen stabiilisuusanalyysi Laskentamallin dynamiikan ratkaiseminen Hydromekaanisen laskentamallin ratkaiseminen Ohjelmointi yökalut Olio-ohjelmointi Olio ja luokka Abstrakti luokka Oliojoukko Geometrian mallinnus Pisteet Viivat Pinnat ilavuudet Laskentaesimerkki ulokset Verifiointi Verifiointiongelman esitystapa Verifiointiesimerkki

11 9. Yhteenveto Lähdeluettelo Liitteet A: Kolmiulotteisen muuttuvapoikkileikkauksisen palkin jäykkyysmatriisi B: Kolmiulotteisen muuttuvapoikkileikkauksisen palkin massamatriisi 9

12 Symboliluettelo Skalaarisuureet A 0 poikkileikkauksen pinta-ala alkutilassa A s poikkileikkauksen tehollinen pinta-ala E kimmokerroin G liukumoduuli I poikkileikkauksen neliömomentti I 1, I 2, I 3 muodonmuutostensorin pääinvariantit J muodonmuutoskuvauksen Jacobiaani, J = det(f), hitausmomentti det J geometrisen kuvauksen Jacobin matriisin determinantti K,B materiaalin kokoonpuristuvuuskerroin N poikkileikkauksen normaalivoima Q tilavuusvirta V 0 tilavuus siirtymättömässä tilassa W 1 ja W 2 Mooney-Rivlin materiaaliparametrit p hydrostaattinen paine s pituuskoordinaatti t kerrospaksuus, aika ε insinöörivenymä ϕ kimmoenergiatiheys ϕ d kimmoenergiatiheyden muodon vääristymisestä aiheutuva osa ϕ b kimmoenergiatiheyden hydrostaattisesta paineesta aiheutuva osa γ liukuma λ kuormituskerroin tai matriisin ominaisarvo ρ tiheys θ kuituvahvisteen suuntakulma tai palkkielementin kulma ν Poissonin luku σ E poikkileikkauksen keskimääräinen normaalijännitys ξ, η, ζ emoelementin koordinaatit Matriisi- ja tensorimerkinnät e i ykkösvektori suuntaan i k t elementin tangentiaalinen jäykkyysmatriisi u siirtymäkenttä tai solmusiirtymävektori u e elementin solmusiirtymät v toinen siirtymäkenttä tai solmunopeusvektori f kuvaus kahden normiavaruuden X ja Y välillä B nl venymien ja siirtymien välinen kinemaattinen matriisi C oikeanpuolinen Cauchy-Green muodonmuutostensori D 2 tangentiaalisen konstitutiivisen tensorin matriisiesitys tangentiaalinen konstitutiivinen neljännen kertaluvun tensori D 4 10

13 E E 1 F q i, F int F cent I M S S 1 S f X x Green-Lagrange muodonmuutostensori Green-Lagrange muodonmuutostensorin vektoriesitys deformaatiogradientti elementin solmuihin vaikuttavat sisäiset voimat elementin solmuihin vaikuttavat nopeudesta riippuvat hitausvoimat identiteettitensori tai identiteettimatriisi neljännen kertaluvun identiteettitensori elementin tai laskentamallin massamatriisi toinen Piola-Kirchhoff jännitystensori, PK2-tensori toisen Piola-Kirchhoff jännitystensorin vektoriesitys PK2-tensorin komponentit kuitusuunnassa asemavektori alkutilassa asemavektori siirtyneessä tilassa { abc } [ abc ] on pystyvektori Operaattorit f kuvaus tai funktio vektoriavaruuksien X ja Y välillä f: X Y δ variaatio eli suureen muutos (usein oletetaan pieneksi) suureen muutos (ei tarvitse olettaa pieneksi) pistetulo : kaksoiskontraktio eli tensoreiden välinen kaksoispistetulo * jokin pistetulo, joka määräytyy tehtävän luonteesta A vektorista A muodostettu vinosymmetrinen matriisi tensoritulo eli tensoreiden välinen ulkotulo vektoreiden välinen ristitulo ( ) suureen tai kuvauksen normi ( ) vektorin normi D derivointi ( ),x derivointi muuttujan x suhteen tr matriisin jälki (trace) x suureen x aikaderivaatta x suureen x toinen aikaderivaatta 11

14 12

15 1. Johdanto Liikkuvat työkoneet vastaavat Suomen teollisuustuotannon bruttoarvosta noin 3 % ja viennistä 4 %. Alueen kotimainen valmistus on merkittävää, ja se edustaa liikevaihdoltaan noin miljardia euroa vuodessa (ilastokeskus 1991). Suomessa on käytössä arviomme mukaan nostavia työkoneita noin kappaletta, joiden kanssa työskentelee satoja tuhansia työntekijöitä. Nykyisten työkoneiden rakenne on myös monimutkaistunut, ja tätä kautta vaadittavien lujuus- ja seisontavakavuuslaskelmien määrä- ja laatuvaatimukset ovat kasvaneet. yökoneen vakavuus- ja lujuustarkastelut ovat oleellinen osa suunnittelua. Pyrittäessä kevyempiin ja optimaalisempiin rakenteisiin heikentämättä rakenteen kestoikää tai turvallisuutta eivät perinteiset laskentamenetelmät enää riitä, vaan laskelmissa on otettava huomioon myös rakenteen jousto-ominaisuudet. Koska rakenteen jäykkyys muuttuu siirtymäkentän muuttuessa, niin on käytettävä epälineaarista teoriaa. Mikäli tavoitteena on edelleen kytkeä laitteen hydraulijärjestelmä mukaan, on vielä ratkaistava kytketty epälineaarinen ongelma. ällaisten laskelmien tekemiseen ei ole saatavissa valmisohjelmia. ämän työn eräänä tavoitteena oli ratkaista edellä mainitusta laskentamallista syntyvä osittaisdifferentiaaliyhtälöryhmä vapaana ääriarvoongelmana ilman algebrallisia sidosehtoja, jolloin päädytään tavalliseen differentiaaliyhtälöryhmään. ällä saavutetaan useita etuja, kuten numeerinen stabiilius, suurempi aikaaskel ja minimimäärä riippuvia muuttujia. 1.1 Ohjelmoinnin aloittaminen Motivointina ohjelmointityön aloittamiseen oli siis käytössä olevien FEMohjelmistojen kykenemättömyys kyseessä oleviin laskentatehtäviin. oisaalta omalla ohjelmistolla saavutetaan myös se etu, että valmisohjelmien vaatimia lisenssimaksuja ei tarvita. Ennen ohjelmointiin ryhtymistä olisi syytä tehdä muutamia kysymyksiä, kuten 13

16 - miksi tarvitaan uutta FEM-ohjelmistoa - kuka maksaa ohjelmointi- ja suunnittelutyön - kuka ohjelmistoa käyttää - mikä on ohjelman elinkaari - kuka ylläpitää ohjelmistoa - voisiko jostain löytyä halpa ohjelmisto, jolla voisi ratkaista kyseessä olevat tehtävät. Lisäksi on syytä miettiä, onko kustannuksissa mukana - ohjelmiston suunnittelu - tarvittava koulutus, jotta ohjelmointityö saadaan tehtyä - ohjelmointityökalujen ja komponenttien valinta - geometrian mallinnus - eri elementtien tangenttioperaattoreiden johtaminen - tehtävän ratkaisijoiden ohjelmointi - ohjelman antaman tulostiedon suunnittelu - ohjelmiston vaatima verifiointi - ohjelmistoon liittyvä verifiointitehtävien kuvaus - elementtien kuvaus - ohjelmiston asennuksen ja käyttöönoton suunnittelu - käyttöohjeet. 1.2 yön sisältö yössä esitetään aluksi virtuaalisen työn periaate, jonka pohjalta lujuusopin elementtien johto on tehty. Seuraavaksi on esitetty vapausastemittausjärjestelmän vaihto, jota tarvitaan erilaisten erityiselementtien, kuten offset-palkkielementin yhtälöiden johtamisessa. Esitys on johdettu pääosin itse. Kohdassa linearisointi on esitetty muutamia linearisointeja, joita tarvitaan hyperkimmoisen ainemallin laskennassa. Esitys perustuu lähteeseen [4]. Hyperkimmoisen materiaalin laskennasta on esitetty pääpiirteet perustuen lähteeseen [8]. Erilaisista elementeistä esitellään virtuaalisen työn periatteella johdettu pituuttaan muuttava sauva. Kaksiulotteinen palkkielementti perustuu Reissnerin kine- 14

17 maattiseen malliin [19]. Palkkielementtiä on käytetty pohjana johdettaessa erilaisia erityiselementtejä, kuten offset-palkkielementtiä. Lisäksi on esitetty teleskooppipuomin ketjuvetoa mallintava kytkentäelementti. Erityiselementit on kehittänyt tutkija Jari Mäkinen, KK ME. ässä työssä elementtien lausekkeiden johtaminen on kuitenkin tehty itsenäisesti. Kolmiulotteisesta lineaarisesta palkkielementistä on esitetty muuttuvapoikkileikkauksisen palkin jäykkyys- ja massamatriisi, koska saamieni tietojen mukaan kaikissa valmisohjelmissa ei ole tällaista palkkielementtiä. Kolmiulotteinen geometrisesti epälineaarinen palkkielementti perustuu lähteeseen [9]. Levy- ja solidielementtien johdossa on käytetty apuna lähteitä [2] ja [7]. Kuituvahvisteisen solidielementin yhteydet on johdettu itse. Kuorielementin yhtälöitä johdettaessa on muun aineiston lisäksi käytetty apuna lähteitä [1] ja [22]. Laskentamallin epälineaarisen dynamiikan ratkaisumenetelmien ohjelmoinnissa on käytetty lähteitä [5], [10], [14], [15] ja [16]. 15

18 2. eoria Kontinuumimekaniikan epälineaariset ongelmat ratkaistaan lähes poikkeuksetta linearisoimalla epälineaariset yhteydet ja ratkaisemalla iteratiivisesti syntyvät lineaariset yhteydet, kunnes jokin konvergenssikriteeri on täytetty. 2.1 Linearisointi Olkoot X ja Y täydellisiä normiavaruuksia (Banach-avaruuksia) ja f: X Y kuvaus näiden avaruuksien välillä. Olkoot edelleen S,U X. ällöin kuvauksen f suunnattu derivaatta pisteessä S suuntaan U on ( + ε ) ( ) lim f S U f S d D ( fs ( ))[ U] = = f( S+ ε U ) (1) ε 0 ε d ε ε 0 mikäli raja-arvo on olemassa. Jos raja-arvo on olemassa kaikilla U X ja se on lineaarinen U:n suhteen, niin sanotaan kuvauksen f olevan Gâteaux-derivoituva pisteessä S X. Jos vielä on olemassa sellainen rajoitettu lineaarikuvaus A(X,Y) siten, että kaikilla U X on voimassa ( + ) ( ) = ( ) + (, ) f S U f S A S U R S U (2) missä jäännöstermi R(S,U) toteuttaa ehdon lim U 0 (, ) R S U U = 0 (3) niin kuvauksen f sanotaan olevan Fréchet-derivoituva tai lyhyesti derivoituva pisteessä S. ermiä A(S) sanotaan kuvauksen f derivaataksi pisteessä S ja termiä A(S)*U kuvauksen linearisoiduksi muodoksi pisteessä S suuntaan U. Jatkossa linearisoitua muotoa merkitään L (; fu). 16

19 2.2 Virtuaalisen työn periaate Mekaniikan tehtävissä ratkaistavana on tavallisesti ulkoisten kuormitusten vaikutuksesta muotoaan muuttava kappalesysteemi. Perustuntemattomana on tällöin yleensä kappalesysteemin siirtymäkenttä. ällöin usein käytetty menetelmä tehtävän formuloinnissa on virtuaalisen työn periaate. Virtuaalisen työn lausekkeen δw = δw δw δw = (4) ext int acc 0 termit koostuvat ulkoisten voimien tekemästä virtuaalisesta työstä δ Wext, sisäisten voimien virtuaalisesta työstä δ Wint ja hitausvoimien δ Wacc virtuaalisesta työstä, missä miinusmerkki on valittu siten, että sisäisten voimien ja hitausvoimien tekemä työ on vastakkaismerkkinen ulkoisten voimien tekemään virtuaaliseen työhön nähden. Kun elementtimenetelmän mukainen diskretointi, interpolointi ja linearisointi on tehty, saadaan virtuaalisen työn periaatetta soveltamalla johdettua elementtien sisäiset solmuvoimat sekä tangenttioperaattorit, kuten jäykkyys- ja massamatriisit. Kinemaattiset rajoitteet voidaan hoitaa helposti, erityisesti, mikäli ne ovat holonomisia eli yhtälötyyppisiä siirtymärajoituksia. 2.3 Vapausastemittausjärjestelmän muuttaminen Kinemaattiset rajoitteet ja vapausastemittausjärjestelmän muuttaminen [21] voidaan hoitaa seuraavaksi esitettävää orjuutustekniikkaa ( isäntä-orja ) käyttäen. Perusajatus orjuutustekniikassa on esittää orjasiirtymät, jotka edustavat orjaelementin siirtymämuuttujia isäntäsiirtymien avulla [11] ja [18]. Isäntäsiirtymät ovat vapausasteita, jotka syntyvät mallinnettaessa erilaisia kinemaattisia kytkentöjä, kuten joustava translaatioliitos, jonka vapausaste kuvaa liitettyjen elementtien asemaa toisiinsa nähden mitattuna elementin keskiviivaa pitkin. Olkoon f derivoituva kuvaus kahden kytketyn siirtymämittausjärjestelmän u ja v välillä: u= f( v) (5) 17

20 missä u on orjasiirtymävektori ja v vastaava isäntäsiirtymävektori. ällöin orjasiirtymän u ja isäntäsiirtymän v välinen linearisoitu yhteys saadaan δ u= D v f( v) δ v= B( v) δ v (6) missä D v viittaa derivointiin isäntäsiirtymien v suhteen. Yhtälö (6) määrittelee kinemaattisen matriisin B(v) jonka avulla voidaan määrittää orjasiirtymien variaatiot δ u kun isäntäsiirtymien variaatiot δ v tunnetaan. Oletetaan vielä, että kinemaattisen matriisin B ranki on täysi. Koska molemmissa mittausjärjestelmissä tehty virtuaalinen työ tulee olla yhtä suuri, on vastaavien voimamittausten välillä on yhteys δw = δuf = δvf (7) u v ja vastaavien voimamittausten F v ja F u välinen yhteys saadaan sijoittamalla yhteys (6) yhtälöön (7) Fv = B F u (8) Edellä oleva yhtälö on erityisen tärkeä yhteys isäntä-orjatekniikkaa käytettäessä. Jäykkyysmatriisi mittausjärjestelmässä v saadaan linearisoimalla 4 voimamittausten välinen yhteys (8) pisteessä v 0 tai vastaavassa orja-pisteessä u0 = f( v0) suuntaan v käyttäen mittausjärjestelmään u kuuluvia voimia: L ( F ; v) = B F + B D ( F ) v+ D ( B F ) v v u0 v u v u = F + B K B v+ K v v0 u g (9) Viiva orja-mittauksen F u päällä tarkoittaa, että voimaa pidetään vakiona derivoitaessa jälkimmäistä termiä, eli derivointi kohdistuu kinemaattiseen kytkentään. Yhtälöä (9) pidämme määritelmänä materiaaliselle jäykkyysmatriisille, jonka lauseke nähdään toisesta termistä sekä geometriselle jäykkyysmatriisille K g, jonka lauseke saadaan jälkimmäisestä termistä. Massamatriisin M ja hitausvoimien vektorin F cent määritykseen tarvitaan hitausvoimien tekemää virtuaalista työtä 18

21 δw = δu ( M u) (10) acc u Derivoimalla yhtälö (5) ajan suhteen saadaan yhteys mittausjärjestelmien nopeuksien ja kiihtyvyyksien välille u = D v f( v) v = Bv u = Bv + Bv (11) Sijoittamalla yhtälö (11) yhtälöön (10) saadaan hitausvoimien virtuaalinen työ mittausjärjestelmässä v δ W acc = δv B Mu ( Bv+ Bv) ( u u ) = δ v BMBv+ BMBv (12) Massamatriisi ja hitausvoimien aiheuttama solmuvoimavektori mittausjärjestelmässä v saadaan mittausjärjestelmän u vastaavien suureiden avulla M F v cent = = B MuB B MuBv (13) On syytä huomata, että mikäli kinemaattinen matriisi B muuttuu siirtymien v funktiona, niin myös massamatriisi muuttuu siirtymien funktiona. 2.4 Hyperkimmoinen materiaali Seuraavassa esitetään muutama esimerkki suuntaan U linearisoiduista yhteyksistä, joita tarvitaan hyperkimmoisen ainemallin analysoinnissa elementtimenetelmällä Matriisin tai tensorin jäljen linearisointi d D tr ( S)[ U] = { tr ( S+ ε U) } = tr ( U) = I: U (14) d ε ε 0 19

22 2.4.2 Matriisin determinantin linearisointi d d D det det det dε ε 0 dε ε 0 { } 1 ( S)[ U] = ( S+ εu) = S( I+ εs U) d = det + d ε ε 0 1 ( S) det ( I ε S U) (15) Ottamalla käyttöön (mielivaltaisen) matriisin A ominaisarvoista λ i muodostettu karakteristisen polynomin lauseke (16) ja sijoittamalla siihen skalaariksi, λ = -1 det A A A ( λ ) = ( λ1 λ)( λ3 λ)( λ3 λ) A I (16) saadaan lausekkeesta (15) d ( )[ ] ( ) ( )( )( ) S U S U S S U = S + ελ U 1 + ελ2 + ελ3 D det det d ε ε 0 ja suorittamalla derivointi saadaan linearisoitu muoto (17) ( )[ ] ( ) S U S U S S U = det S U D det λ λ λ = det 1 ( S) tr( S U) ( S) ( S U) = det : (18) Käänteismatriisin linearisointi Koska neliömatriisin ja sen käänteismatriisin tulo on identiteettimatriisi I, niin D 1 ( )[ ] D( )[ ] S S U = I U = 0 (19) soveltamalla yhtälöön (19) tulon linearisointisääntöä saadaan 20

23 1 1 ( )[ ] D( )[ ] D S U S+ S S U = 0 (20) josta helposti saadaan käänteismatriisille ( )[ ] D 1 = 1 1 S U S US (21) Käänteistensorin derivaatta Lähdetään tensorin C ja sen käänteistensorin C -1 pistetulosta 1 C C = I (22) Derivoidaan yhteys C:n suhteen saadaan 1 1 C C + C C = 0 (23), C, C Kerrotaan yhtälö vasemmalta käänteistensorilla ja sievennetään, jolloin saadaan C C, C + C, = 0 (24) C ästä ratkaisemalla käänteistensorin derivaataksi C C = C C (25) 1 1 1, C Materiaalin kimmoenergiatiheys Hyperkimmoisen materiaalin kimmoenergiatiheys voidaan lausua oikeanpuoleisen Cauchy-Green muodonmuutostensorin C pääinvarianttien I 1, I 2 ja I 3 avulla. Muodonmuutostensori saadaan C= F F (26) missä deformaatiogradientti 21

24 dx du F= = I+ d X d X (27) Pääinvarianttien lausekkeet ovat: I I I 1 = tr ( C) = = 2 2 ( I tr( C )) 1 = 2 = CC + CC + CC CC CC CC J det ( C) (28) Erilaisia kimmoenergiatiheyden lausekkeita on useita [8], joista tähän esitykseen on valittu Mooney-Rivlin materiaalimalli. Käytetty materiaalimalli soveltuu insinöörivenymille, jotka ovat pienempiä kuin noin 100 %. Materiaalimallin kimmoenergiatiheys on muotoa 1 ϕ = ϕ ( ) ( ) ( ) 2 d + ϕb = W1 I1 3 + W2 I2 3 + K J 1 (29) 2 Kimmoenergiatiheyden lausekkeessa (29) kahdessa ensimmäisessä termissä (ϕ d ) käytetään modifioituja pääinvariantteja I = I I 1/ I = I I 2/ (30) jotka eivät huomioi materiaalin kokoonpuristuvuutta, vaan ainoastaan muodon vääristymistä. Kokoonpuristuvuus huomioidaan viimeisessä termissä, jossa kerroin K on materiaalin kokoonpuristuvuuskerroin. Mainittakoon vielä, että Mooney-Rivlin materiaalimallista saa niin kutsutun Neo-Hookean materiaalimallin asettamalla materiaalivakion W 2 = 0. ämä materiaalimalli soveltuu venymille, jotka ovat pienempiä kuin noin 30 %. 22

25 2.4.6 Jännitysten laskenta Käytettäessä suurten venymien teoriaa tulee käytettyjen jännitys- ja venymämittausten olla työkonjugaatteja. ässä esityksessä käytetään Green-Lagrangen venymätensoria 1 E= ( C I ) (31) 2 ja toista Piola-Kirchhoffin jännitystensoria S, jotka ovat toistensa työkonjugaatteja. Materiaalin jännitystensori saadaan derivoimalla kimmoenergiatiheyden lauseke (29) ϕ ϕ I1 I2 I 3 S = = 2 = 2A1 + A2 + A3 E C C C C (32) missä A = W I 1/ A = W I 2/ J 1 A 4/3 5/ W I I 3 W I = I + K 2 J (33) Pääinvarianttien variaatiot saadaan soveltamalla kohdassa linearisointi esitettyjä yhteyksiä I : C I: C C 1 δi1 = δ = δ I2 δi2 = : δc= ( I1I C) : δc C I : C C : C C 3 1 δi3 = δ = I3 δ (34) Käyttämällä hydrostaattiselle paineelle yhteyttä 23

26 ( 1) p= K J (35) saadaan jännitystensorin lausekkeeksi 1 1/2 1 ϕd ϕb S= B1I+ B2C+ B3C pi3 C = + E E (36) missä B = 2W I + 2W I I B 1/3 2/ = 2W I 2/ B = WI I WI I 3 3 1/3 2/ (37) Jännitysten ja muodonmuutosten väliset linearisoidut yhteydet Laskettaessa elementtien jäykkyysmatriiseja tulee olla käytössä muodonmuutoskentän C, tai itse asiassa venymäkentän E arvolla linearisoitu jännitysten ja muodonmuutosten välinen yhteys (, p) SC (, p) p 4 p C : : (38) δ SC S= δc+ δ = D δe+ Gδ p Derivoimalla jännitystensorin S lauseketta (36) saadaan: ermi B 1 I B1 2 1/ /3 1 2/3 I = WI 1 3 I C WI 2 3 I1I C + 2WI 2 3 I I C /3 4 2/3 1 2/3 = WI 1 3 WI 2 3 I1I C + ( 2WI 2 3 ) I I 3 3 (39) 24

27 ermi B 2 C B 4 C C C C 3 2 2/3 1 = WI 2 3 (40) B C = 2W I C 2/ ermi B 3 C -1 B /3 1 1/ /3 1 2/3 2/3 = W1 I3 I1C + I3 I W2 I3 I2C + I3 I1I I3 C C / /3 8 2/ /3 4 2/3 = WI 1 3 I1C WI 1 3 I+ WI 2 3 I2C WI 2 3 I1I+ WI 2 3 C /3 8 2/3 1 4 = WI 1 3 I1+ WI 2 3 I2C + WI 2 4 2/3 1/3 2/ WI 1 3 WI 2 3 I C I 3 3 (41) eli 1 B3 2 1/3 8 2/ /3 1 C = WI 1 3 I1+ WI 2 3 I2C C + WI 2 3 C C C /3 4 2/3 1 + WI 1 3 WI 2 3 I1C I 3 3 (42) ja 1 C 2 1/3 4 2/ = C C B W I I W I I C 3 3 (43) Painetermi 25

28 ( pi ) 1/2 ( pi3 ) 1 C = pi C C C 2 1 1/ /2 C 1/ = p I3 C C (44) C S = I p C 1/2 1 3 Kokoamalla edellä lasketut termit saadaan neljännen kertaluvun konstitutiiviselle tensorille ortonormeeratussa kannassa komponenttiesitys ( δ δ ) ( ik jl il jk ) δδ ij kl 1 1 ( δikδ jl δilδ jk ) ( ij kl ij kl ) D = FC C + F C + C ijkl 1 ij kl 2 ij kl ij kl + F C C + C C + F F + + F C C + C C 5 6 (45) missä 4 16 F = WI I + WI I pi /3 8 2/3 F2 = WI 1 3 W2I3 I F = WI I+ WI I + pi 3 3 F = 4W I 1/3 2/3 1/ /3 2/3 1/ / F = 2W I 2/ F = W I 3 1/ (46) Vastaava indeksiesitys painetermille on muotoa G ij = JC 1 ij (47) Saatu tulos on sama kuin lähteessä [8], vaikka välimuodot eivät ole yhtenevät. Lähteen välimuodoissa on kuitenkin virheitä. 26

29 3. Elementtien mallinnus ässä luvussa esitetään eräiden rakenne-elementtien sisäisten voimien, tangenttijäykkyyden sekä massamatriisin lausekkeita. Esitettävien elementtien valinta perustuu lähinnä siihen, että lausekkeita ei välttämättä löydy lähdekirjallisuudesta. oisaalta lausekkeiden johtaminen on hyvin työlästä ja virhealtista. 3.1 Pituuttaan muuttava sauvaelementti Kuvassa 1 on esitetty pituuttaan muuttava ja kääntyvä sauvaelementti, joka on mahdollisimman yksinkertainen elementti hydraulisylinterin toiminnan mallintamiseen. Elementin kinematiikka perustuu insinöörivenymän käyttöön. Edelleen sauvan jännitysten ja venymien välisen yhteyden oletetaan noudattavan Hooken lakia. Sauvan kuormittamaton pituus L c muuttuu ajan funktiona. Sauvan vastaava deformoitunut pituus on L n. y L n u 4 Y 2 u 2 u 3 Y 1 u 1 L 0 X 1 X 2 x Kuva 1. Pituuttaan muuttavan sauvaelementin alkutila (katkoviiva) ja deformoitunut tila (yhtenäinen viiva). 27

30 Sauvan alkutilan deformoitumatonta tilaa mitataan asemavektorilla = XYXY u = uuuu X { } ja deformaatiota solmusiirtymävektorilla { } kuvan 1 mukaisesti. Sauvan jännityksetön pituus ajan hetkellä t saadaan yhteydestä Lc = L0 + L() t (48) missä L 0 sauvan pituus alkutilassa ja L(t) pituuden muutos, joka siis on ajan funktio. Sauvan pituuden neliö deformoituneessa tilassa on ( ) ( ) L = X+ u A X+ u = x Ax. (49) 2 n missä symmetrinen matriisi A on A = (50) ja x on deformoituneen tilan asemavektori. Sauvan jäykän kappaleen liikkeestä riippumaton insinöörivenymä määritellään elementille 2 2 Ln Ln Lc ε = 1 = L L L L ( + ) c c c n (51) missä jälkimmäinen muoto on numeerisessa laskennassa stabiilimpi. Sauvan sisäisten solmuvoimien vektorin johtamiseksi tarvitaan sauvan venymän ensimmäinen variaatio δ L 1 = = xa u= B u (52) L L L n δε δ δ c c n missä B on kinemaattinen matriisi virtuaalisten siirtymien δ u ja virtuaalisten venymien δε.välillä. Summaamalla sauvan normaalijännitysten σ E tekemä vir- 28

31 tuaalinen työ elementin tilavuuden V c yli saadaan sauvaelementin sisäisten solmuvoimien vektori Aσ A Eε q = B σ dv = A X+ u = Ax (53) ( ) 0 E 0 int E c V L c n Ln missä A 0 on sauvan alkuperäinen poikkileikkauksen pinta-ala, E on kimmomoduuli. Sauvan tangentiaalisen jäykkyysmatriisin lauseketta varten tulee sisäisten voimien lauseke linearisoida suuntaan u ja t L A0σ E EA0 A0σ E EA0L ( qint; u, t) = qint0 + A+ t 2 3 Axx A 2 Ln LnLc L u Ax n Lc = qint0 + kt u+ q int t (54) missä k t on tangentiaalinen jäykkyysmatriisi. Yhtälössä (54) jälkimmäistä termiä voidaan käyttää dynamiikan tehtävän aikaintegroinnissa. Massamatriisin johtamiseksi hitausvoimien tekemä virtuaalinen työ integroidaan elementin alueen yli Vc ( ) ( ) δ δ Nu ρ Nu δu ρn N u W acc = dv c = dv c = δ u ( Mu ) Vc (55) missä N elementin muotofunktioista muodostettu matriisi. Olettamalla sauvaelementti tasapaksuksi ja homogeeniseksi sekä käyttämällä lineaarisia muotofunktioita saadaan elementin massamatriisiksi m M = (56) 29

S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi. Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK

S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi. Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK S-114250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK maaliskuu 2000 i Esittely iii Materiaalia iii Esitiedot ja edellytykset

Lisätiedot

F(x) = 1. x x 0 + F(x) = F(x 0) kaikilla x 0 R.

F(x) = 1. x x 0 + F(x) = F(x 0) kaikilla x 0 R. Luku 5 Jatkuvat jakaumat Sellaiset suureet kuten esimerkiksi aika, lämpötila, pituus ja paino ajatellaan tavallisesti jatkuviksi muuttujiksi, ts. muuttujiksi, jotka voivat saada mitä tahansa reaaliarvoja

Lisätiedot

MIKKO PELTOMAA BETONI-TERÄS -LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN

MIKKO PELTOMAA BETONI-TERÄS -LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN MIKKO PELTOMAA BETONI-TERÄS -LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: prof. Ralf Lindberg TkT Vesa Järvinen TkL Olli Saarinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Kävelevän robottimallin kehittäminen sekä sen datapohjainen mallitus ja säätö

Kävelevän robottimallin kehittäminen sekä sen datapohjainen mallitus ja säätö TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Olli Haavisto Kävelevän robottimallin kehittäminen sekä sen datapohjainen mallitus ja säätö Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271

Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271 Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271 Martin Vermeer martin.vermeer@hut.fi g N N 14. toukokuuta 2015 Kurssiesite Laajuus 5 op Opetusjakso III, Luennoidaan parittomien vuosien keväinä. Osaamistavoitteet Kurssin

Lisätiedot

Murtumissitkeyden laskeminen pienen taivutuspalkin kokeesta

Murtumissitkeyden laskeminen pienen taivutuspalkin kokeesta STUK-YTO-TR 57 Murtumissitkeyden laskeminen pienen taivutuspalkin kokeesta Kari Ikonen HEINÄKUU 1993 /.-.' % '.:,:%m # * tmcr^m \ SÄTEILYTURVAKESKUS I Strölsäkerhetscentralen rsc jnnrir? Finnish Centre

Lisätiedot

ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO:

ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO: ROBOTIIKKA SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO JA HISTORIAA...2 2. ROBOTTITYYPIT JA RAKENTEET...5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Robottityypit ja rakenteet... 1 2.2.1 Suorakulmaiset robotit... 1 2.2.2 Scara - robotit...

Lisätiedot

Käytännön geodesia Maa-6.2222

Käytännön geodesia Maa-6.2222 Käytännön geodesia Maa-62222 9902 9950 9951 9953 9952 9954 IV luokan takymetrijono mittaus Jyväskylä 521 506 1337 131 5 9968 9907 9965 9967 516 9910 9908 9966 9969 525 113 522 II luokan verkko IV luokka

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston JARKKO PEKKARINEN Suuridimensioisen optimointiongelman ratkaiseminen numeerisesti kineettisten parametrien suurimman uskottavuuden estimaatin määrittämiseksi PET-sinogrammiaikasarjasta Diplomityö Tarkastaja:

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola TKT-2540 Paikannuksen menetelmät Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola 2010 Esipuhe Tämä moniste on jatkoa kurssin MAT-45800 Paikannuksen matematiikka (http://math.tut. fi/courses/mat-45800/)

Lisätiedot

ALGEBRA Tauno Mets ankyl a Marjatta N a at anen 2010

ALGEBRA Tauno Mets ankyl a Marjatta N a at anen 2010 ALGEBRA Tauno Metsänkylä Marjatta Näätänen 2010 c Tauno Metsänkylä ja Marjatta Näätänen ALGEBRA Tauno Metsänkylä Marjatta Näätänen Esipuhe Tämä kirja on syntynyt toisen tekijän(t.m.) Turun yliopistossa

Lisätiedot

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa I SUORAT JA KAAREVAT TASOSAUVAT

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa I SUORAT JA KAAREVAT TASOSAUVAT YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa I SUORAT JA KAAREVAT TASOSAUVAT Juha P aavola ja Eero-Matti Salonen Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 28 No. 4, 1995, s. 29-43. T IIVISTELMA Taman artikkelisarjan

Lisätiedot

ILKKA KERÄNEN LEIKKAUSPARAMETRIEN VAIKUTUS LÄPÄISYYN JA LEIKKAUSJÄLKEEN PEHMEIDEN AINEIDEN VESISUIHKULEIKKAUKSESSA. Diplomityö

ILKKA KERÄNEN LEIKKAUSPARAMETRIEN VAIKUTUS LÄPÄISYYN JA LEIKKAUSJÄLKEEN PEHMEIDEN AINEIDEN VESISUIHKULEIKKAUKSESSA. Diplomityö ILKKA KERÄNEN LEIKKAUSPARAMETRIEN VAIKUTUS LÄPÄISYYN JA LEIKKAUSJÄLKEEN PEHMEIDEN AINEIDEN VESISUIHKULEIKKAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Kari T. Koskinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Hydrauliikan-

Lisätiedot

Virtaussimulointi Timo Siikonen

Virtaussimulointi Timo Siikonen Virtaussimulointi Timo Siikonen c 2014 by Aalto University School of Engineering Department of Applied Mechanics Sähkömiehentie 4 FIN-00076 Aalto Finland ESIPUHE Tämän kurssin (Ene-39.4054) kirjallinen

Lisätiedot

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1772 Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt Liisa 95 -laskentajärjestelmä Kari Mäkelä & Heikki Kanner VTT Yhdyskuntatekniikka Juhani Laurikko VTT Energia VALTION

Lisätiedot

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1 1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1. Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit TEOREETTINEN JAKAUMA 3.1 Satunnaismuuttuja

Lisätiedot

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 17 Espoo, 22.11.2001 KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN Kuormituskertaluku Päällysteen väsymiskriteeri

Lisätiedot

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS Diplomityö Tarkastaja: professori Kalevi Huhtala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. 28 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA AB Mat-.08 Sovelletun matematiikan erikoistyöt PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA Teppo-Heikki Saari, 58096R 9. helmikuuta 008 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknillisen fysiikan ja matematiikan

Lisätiedot

Laajakaista-absorbentti

Laajakaista-absorbentti Denis Siponen Laajakaista-absorbentti VTT, Rakennus- ja Yhdyskuntatekniikka Ilmatekniikka ja Akustiikka Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Tutkimus teräksen EN 1.4512 rajamuovattavuudesta Advanced Strain Analysis Päivi Juntunen Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman opinnäytetyö Konetekniikka Insinööri(AMK)

Lisätiedot

Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ

Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Reaalianalyysin kehittyminen. Pro Gradu Miika Polso Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto

Reaalianalyysin kehittyminen. Pro Gradu Miika Polso Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Reaalianalyysin kehittyminen Pro Gradu Miika Polso Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto 14. toukokuuta 2009 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Varhaisen ajan analyysi 4 2.1 Eudoksos Knidoslainen

Lisätiedot

SAM 6.0 - The Ultimate Mechanism Designer. Pikaopas kinematiikan tutkintaan Juho Anttila

SAM 6.0 - The Ultimate Mechanism Designer. Pikaopas kinematiikan tutkintaan Juho Anttila SAM 6.0 - The Ultimate Mechanism Designer Pikaopas kinematiikan tutkintaan Juho Anttila Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Ohjelma... 3 1.2 Tämä dokumentti... 3 1.3 Kinematiikka... 3 2. Ohjelmaan perehtyminen...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS SUOMEN INFRASTRUKTUURI- PÄÄOMA: TIET. Sakari Uimonen

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS SUOMEN INFRASTRUKTUURI- PÄÄOMA: TIET. Sakari Uimonen VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 436 SUOMEN INFRASTRUKTUURI- PÄÄOMA: TIET Sakari Uimonen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 27 Tutkimuksen

Lisätiedot